P. 1
Factura GDF SUEZ Energy Romania Nr 10306099952

Factura GDF SUEZ Energy Romania Nr 10306099952

|Views: 1,028|Likes:
Published by Istrate Daniel

More info:

Published by: Istrate Daniel on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

Seria GDF nr.

10306099952
Data facturii: 29.03.2011
Data scadentă: 28.04.2011
Directia Regionala Comercializare Est
Serviciul Gestiune Clientela Galati
Str. Regiment 11 Siret nr.46A, Galati, Jud. Galati
Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928; 0800 877778
(incendii, explozii, miros gaz, lipsa gaz accidentala):
mÅhHHhÎÆhÅÅhÅHÅÑÑM
Nume client: Dl./Dna. ISTRATE DANIEL
Adresa: Strada 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. AG4,SC.2
Ap. 23 localitatea TECUCI Galati România 805300
Codclient: 140300310426
Contract furnizare: 3000509592 / 30.11.2009
Serie
contor/
corector
Perioadafacturată
Index
vechi
Index
nou
Consum
estimatlunar
(mc)
Pcs
(KWh/mc)
32524
24.02.2011
-24.03.2011
11.641
(citit)
11.766
(estimat)
125 10,69200
Consumestimat
lunar
(KWh)
1.336,500
Perioada de facturare: 24.02.2011 - 24.03.2011
Adresaloculuideconsum: 1 DECEMBRIE 1918:5 Nr. 87 Bl. BLAG4SC2
Ap. 23 TECUCI Galati România 805300
Categorieconsum: B1
Instalaţie: 4000371614
Cod tehnic: DGSGLTEC30031042
Informatiinecesarepentrutransmitereaautocitirii!
Codautocitire: 2038503
Telefonautocitire
0800800200
Intervaltransmitere 24.04.2011-26.04.2011
COTAT.V.A.24%
U.M. Cantitategazenaturale
Pretunitar
fărăT.V.A.
Valoare
fărăT.V.A.(lei)
Valoare
T.V.A.(lei)
Totalvaloare(lei)
KWh 1.336,500 0,09648lei/KWh 128,95 30,95 159,90
Acciza: 0,00 0,00 0,00
TOTALFACTURĂCURENTĂCUT.V.A.: 128,95 30,95 159,90
Temei legal: Ordinul A.N.R.E. nr. 65/16.06.2009 publicat in M.O. nr. 437/26.06.2009
TOTALDEPLATĂ
CUT.V.A.:
159,90LEI

*Soldprecedent: 0,00 LEI
Majorarideintarziere/Dobanzi: 0,00 LEI
Facturacurentă: 159,90 LEI
Situaţia contului la data de : 29.03.2011
*Soldurile neachitatepentru facturileprecedente audatele scadenteînscrise pefiecare facturăîn parte.În cazulîn
caresunteţicuplatafacturilorlazi,vămulţumim.
SCGDFSUEZEnergyRomâniaSA
Sediul: B-dul Mărăşeşti nr. 4 -6, sector 4, Bucureşti
www.gdfsuez-energy.ro
C.I.F.: RO13093222, Nr.Reg.Com.: J40/5447/2000, Capital social: 177.323.240 lei
Operator de date CP 5167
140300310426110329000159908
hÅHÆHÆÆHÅÆHMMÅÅÆHMÎÆÆÆÅÑÎÎÆÑÊM
FACTURA
Facturatransmisapee-mailconformacorduluiDvs.Nr.6002822246/14.10.2010
CallCenterComercial
**:
0236936
0,00 LEI
DUPLICAT-Inlocuiestefacturainitiala
CallCenterComercial**
(pentruinformatiifacturi,contractesisituatiiplati):
Luni-vineri:orele8.30-19.00
ServiciulUrgenteGazenonstop:0236/928;0800877778
(incendii,explozii,mirosgaz,lipsagazaccidentala):
F
a
c
t
u
r
a

c
i
r
c
u
l
ă

f
ă
r
ă

s
e
m
n
ă
t
u
r
ă

ş
i

ş
t
a
m
p
i
l
ă

c
o
n
f
.

a
r
t
.
1
5
5

a
l
i
n
.
(
6
)

d
i
n

C
o
d
u
l

F
i
s
c
a
l

2
0
0
9
contact@gdfsuez.ro
www.gdfsuez-energy.ro
Contacteclienti:
TelefonpentrutransmitereAutocitire***:0800800200
CallCenterComercial
**:
0236936
PLATAFACTURII:UNDEŞICUM
NOU: vizualizare factură prin Agenţia online GDF SUEZ Energy România
http://agentia.gdfsuez-energy.ro
Modalităţideplată:
Puteţiachitafacturanon-stop,7 ziledin7,prinnumerar laautomatelebancare
CitibankşibenzinăriileEni(Agip)sauprin cardbancarlaautomateleCECBANK,BRD Groupe
SocieteGenerale,Bancpost,BCR,MKBRomexterraBank, BancaTransilvania,UniCreditŢiriac
Bank.
Gratuit:
l Prindebitdirect:pentru clienţii noştri care au cont bancar la BCR, BRD,
RaiffeisenBank,MKB RomexterraBank,UniCredit Ţiriac,INGBank, Transilvania,
BancpostşiCECBANK.
l Cu numerar la automatele bancare Citibank, la casieriile GDF SUEZ
Energy România, agenţiile BRD-Groupe Société Générale, CEC BANK,
Transilvania, Bancpost, CreditCoop, UniCredit Tiriac şi la comercianţii
parteneridinreteaua BRD,PayPoint siPayZone, benzinariileENI(foste
AGIP),OMVprinWestaco-ExpresssilaPostaRomana
l CucardbancarlaATM:(serviciu disponibil)pentru posesoriide carduri
emisedecătrebăncileBRD,BCR ,ING,UniCreditTiriac,Transilvania,CEC BANK,
MKBRomexterraBanksiBancPost.
Prinviramentbancar:dinoricecontbancarcătreconturile
GDF SUEZ Energy România indicate mai jos (nu uitaţi să indicaţi codul de client pe
ordinuldeplată):
ConturileGDFSUEZEnergyRomânia:
RAIFFEISENBANK-Ag.Pta.ALBAIULIA:RO40RZBR0000060010660361
BRDGSG-SMCC:RO26BRDE450SV11436814500
BCR-SUC.SECTOR3:RO16RNCB007400184206G242
MKBNextebank-SUC.TRAIAN:RO76CRDZ007A000020475006
CITIBANKEUROPE-SUC.ROMANIA:RO18CITI0000000824902224
RBSBANKROMANIA-BUCURESTi:RO45ABNA4100264100266872
CreditCoop-Ag.BUCURESTI:RO70CRCOX410041000021931
UNICREDITTIRIACBANK-SUC.Ch.DeGAULLE:RO54BACX0000000124823310
INGBANKNV-SUCBUCURESTI:RO83INGB0001000000000888
CECBANK-Ag.LIPSCANI:RO80CECEB315N5RON2189733
BANCATRANSILVANIA-SUC.UNIRII:RO44BTRL0430160100713643
BANCPOST-SUC.VITAN:RO79BPOS82002783000RON03
Comercianţiiparteneriundeputeţiplătifactura:
Banca CreditCoop-Belsugul Galati - Str. Arad,nr. 12,bl. PS11,Galati; Comuna Independenta; Str. Movilei,nr.
10,bl.C1,ap.22,Galati
ComerciantiPayPointsiPayZone-listaoputetiaccesapesite-ulwww.gdfsuez-energy.ro
**tarifnormalînreţeauaRomtelecom
***apelgratuitînreţeleledetelefoniefixăşimobilă
Cândtrebuiesăplătiţifactura?
FacturadegazenaturaletrebuieplătităpânăIadatascadentăînscrisăpefactură.Termenul
scadentalfacturiiestede30zilecalendaristicedeladataemiteriifacturii.
Încazulneachităriifacturilor,GDFSUEZEnergyRomaniapoatesăperceapă:
-majorărideîntârzierepentrufacturilecuscadenţapânăladatade30.06.2010inclusiv;
-dobândapentrufacturilecuscadenţaîncepânddindatade01.07.2010.
- întrerupă furnizarea gazelor naturale, începând cu a 46 -a zi calendaristică de la data
emiteriifacturii,cuunpreavizde15zilecalendaristice;
Dobândasecalculeazăpentrufiecarezideîntârziere,începândcua31zi,dacăplatanu
serealizeazăintermende15zilecalendaristicedeladatascadenteişipânăladata
stingeriisumeidatorate,inclusivşipentrufacturiaflateînsolddupădatade01.07.2010.
Cuantumuldobânziiestede0,04%dinvaloareafacturiipentrufiecarezideîntârziere,
conformOUGnr.88/2010.
Majorăriledeîntârzieresecalculeazăpentrufiecarezideîntârziereconformclauzelor
contractualcarefactrimiterelaprevederileCoduluideProcedurăFiscalăArt.120,alin.(1)
şi(7),pentrufacturilecuscadenţapânăladatade30iunie2010inclusiv.Cuantumul
majorărilordeîntârziereestede0,1%dinvaloareafacturiipentrufiecarezideîntârziere.
Reluareafurnizăriigazelornaturale
Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore, dacă: achitaţi
obligaţiile de plată scadente, majorările de întârziere, taxa de reconectare, faceţi dovada
plăţiişidacăsepermiteaccesulfurnizoruluilainstalaţiadeutilizare.
După achitarea obligaţiilor de plată, vă rugăm sa solicitaţi la serviciul Recepţie Gestiune
Clienţireconectarea.
Reziliereacontractului
Neachitareafacturii reprezentândcontravaloarea serviciuluide furnizarea gazelornaturale,
în termenul stipulat în contractul de furnizare, atrage: rezilierea contractului de drept,
începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, cu un preaviz de 15 zile
calendaristice,încazul încareconsumatorul nuachităintegral contravaloareaserviciuluide
furnizareagazelornaturaleşiamajorărilordeîntârziere.
De asemenea, este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale,
atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare, cumpărare sau schimbare de
locatar),iarnoulproprietar/locatarvaîncheiacontractînnumepropriu.
CumsecalculeazăEnergia?
Conversiavolumelordegazenaturaleînunităţideenergiesefaceaplicândformula:
E=V(b)xPCs;unde:
E-energiagazelornaturale-kWh;
V(b)=volumulcorectat(volumulmăsuratîncondiţiidebază)-mc;
(condiţiiledebazăsuntp=1,01325barsiT=288,15K)
PCs=putereacalorificăsuperioarălatemperaturadecombustiede15
0
C-kWh/mc.
Reviziişiverificări
Potrivitnormelorlegaleînvigoare,verificareaşireviziatehnicăainstalaţieide
utilizareagazelornaturaleesteooperaţiuneperiodicăobligatorie.ÎncalitatedeclientGDF
SUEZEnergyRomaniasunteţiresponsabildepropriadumneavoastrăsiguranţă.Pentru
efectuareaserviciilordeverificare/revizieputeţialegeoricefirmăautorizatădeANRE.Pentru
maimulteinformaţii,văinvitămsăvizitaţisite-ulwww.gdfsuez-energy.ro.

la casieriile GDF SUEZ conform OUG nr.dobânda pentru facturile cu scadenţa începând din data de 01. explozii. Comuna Independenta. GDF SUEZ Energy Romania poate să perceapă: . ING Bank. prin numerar la automatele bancare . gdfsuez-energy. CreditCoop.ro www. Pay Point si Pay Zone.lista o puteti accesa pe site-ul www.gdfsuez-energy. AGIP). Prin virament bancar: din orice cont bancar către conturile După achitarea obligaţiilor de plată.bl. BCR .bl.LIPSCANI:RO80 CECE B315 N5RO N218 9733 BANCA TRANSILVANIA-SUC. CreditCoop-Ag.kWh/mc.06. miros gaz. Energy România. http://agentia. majorările de întârziere.Galati. Cuantumul parteneri din reteaua BRD.De GAULLE:RO54 BACX 0000 0001 2482 3310 ING BANK NV-SUC BUCURESTI: RO83 INGB 0001 0000 0000 0888 CEC BANK-Ag. plăţii şi dacă se permite accesul furnizorului la instalaţia de utilizare.ro Revizii şi verificări Potrivit normelor legale în vigoare.15K) PCs = puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 150C . unde: E . MKB Romexterra Bank. 12.ro Modalităţi de plată: Gratuit: l Prin debit direct: pentru clienţii noştri care au cont bancar la BCR. Factura circulă fără semnătură şi ştampilă conf. pentru facturile cu scadenţa până la data de 30 iunie 2010 inclusiv. (1) Transilvania. 88/2010. începând cu a 31 zi. dacă plata nu Raiffeisen Bank.Contacte clienti: Call Center Comercial **: 0236936 contact@gdfsuez. ING. benzinariile ENI (foste majorărilor de întârziere este de 0. ordinul de plată): Rezilierea contractului Neachitarea facturii reprezentând contravaloarea serviciului de furnizare a gazelor naturale. BRD Groupe . este necesar să operaţi rezilierea contractului de furnizare gaze naturale. începând cu a 46 -a zi calendaristică de la data Societe Generale. cu un preaviz de 15 zile calendaristice. Majorările de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere conform clauzelor contractual care fac trimitere la prevederile Codului de Procedură Fiscală Art. taxa de reconectare. 7 zile din 7. se realizează in termen de 15 zile calendaristice de la data scadentei şi până la data Dobânda se calculează pentru fiecare zi de întârziere. ** tarif normal în reţeaua Romtelecom ***apel gratuit în reţelele de telefonie fixă şi mobilă .ROMANIA: RO18 CITI 0000 0008 2490 2224 atunci când se înstrăinează locul de consum (vânzare.ALBA IULIA: RO40 RZBR 0000 0600 1066 0361 începând cu a 181-a zi calendaristică de la data emiterii facturii. în cazul în care consumatorul nu achită integral contravaloarea serviciului de BCR-SUC. OMV prin Westaco-Express si la Posta Romana Reluarea furnizării gazelor naturale l Cu card bancar la ATM: (serviciu disponibil) pentru posesorii de carduri Reluarea furnizării gazelor naturale este posibilă în maxim 24 de ore. lipsa gaz accidentala): Telefon pentru transmitere Autocitire***: 0800 800 200 Când trebuie să plătiţi factura? PLATA FACTURII: UNDE ŞI CUM NOU: vizualizare factură prin Agenţia online GDF SUEZ Energy România Factura de gaze naturale trebuie plătită până Ia data scadentă înscrisă pe factură.04% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere. MKB Romexterra Bank.SECTOR 3:RO16 RNCB 0074 0018 4206 G242 furnizare a gazelor naturale şi a majorărilor de întârziere. Pentru mai multe informaţii. BCR. PS11. BRD. Str.gdfsuez-energy.2010. 0800 877778 (incendii.30-19.Ch. atrage: rezilierea contractului de drept. vă invităm să vizitaţi site-ul www.2010 inclusiv. iar noul proprietar/locatar va încheia contract în nume propriu. stingerii sumei datorate. obligaţiile de plată scadente. cumpărare sau schimbare de RBS BANK ROMANIA-BUCURESTi: RO45 ABNA 4100 2641 0026 6872 locatar). 10. Movilei. alin.gdfsuez-energy. Termenul scadent al facturii este de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. (condiţiile de bază sunt p = 1.155 alin.Str. UniCredit Ţiriac emiterii facturii. Bank. Bancpost. Transilvania. verificarea şi revizia tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este o operaţiune periodică obligatorie. CITIBANK EUROPE-SUC. vă rugăm sa solicitaţi la serviciul Recepţie Gestiune GDF SUEZ Energy România indicate mai jos (nu uitaţi să indicaţi codul de client pe Clienţi reconectarea. V(b) = volumul corectat (volumul măsurat în condiţii de bază) . CEC BANK. Bancpost şi CEC BANK. dacă: achitaţi emise de către băncile BRD. Puteţi achita factura non-stop. CEC BANK.VITAN:RO79 BPOS 8200 2783 000R ON03 Cum se calculează Energia? Conversia volumelor de gaze naturale în unităţi de energie se face aplicând formula: E = V(b) x PCs. Transilvania. Bancpost. faceţi dovada MKB Romexterra Bank si Banc Post.nr.1% din valoarea facturii pentru fiecare zi de întârziere.nr. UniCredit Tiriac şi la comercianţii şi (7). Cuantumul dobânzii este de 0.Pta.TRAIAN: RO76 CRDZ 007A 0000 2047 5006 De asemenea. C1. Pentru efectuarea serviciilor de verificare/revizie puteţi alege orice firmă autorizată de ANRE. UniCredit Ţiriac. Conturile GDF SUEZ Energy România : în termenul stipulat în contractul de furnizare.ro. RAIFFEISEN BANK-Ag.2010.contracte si situatii plati): Luni-vineri:orele 8.00 Serviciul Urgente Gaze nonstop: 0236/928. l Cu numerar la automatele bancare Citibank.majorări de întârziere pentru facturile cu scadenţa până la data de 30. 120. cu un preaviz de 15 zile BRD GSG-SMCC: RO26 BRDE 450S V114 3681 4500 calendaristice. În cazul neachitării facturilor.UNIRII:RO44 BTRL 0430 1601 0071 3643 BANCPOST-SUC. Citibank şi benzinăriile Eni (Agip) sau prin card bancar la automatele CEC BANK.energia gazelor naturale . Banca Transilvania. agenţiile BRD-Groupe Société Générale.întrerupă furnizarea gazelor naturale. UniCredit Tiriac. MKB Nextebank-SUC. În calitate de client GDF SUEZ Energy Romania sunteţi responsabil de propria dumneavoastră siguranţă. Arad. 22.01325 bar si T = 288.BUCURESTI: RO70 CRCO X410 0410 0002 1931 UNICREDIT TIRIAC BANK-SUC.07. inclusiv şi pentru facturi aflate în sold după data de 01. art.kWh.ap.(6) din Codul Fiscal 2009 Comercianţii parteneri unde puteţi plăti factura: Banca CreditCoop-Belsugul Galati .07.Galati Comercianti PayPoint si PayZone .ro Call Center Comercial** (pentru informatii facturi.mc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->