Sunteți pe pagina 1din 9

Factorii de

Influenţa factorilor asupra activităţii


influenţă al Dezvoltarea şi tendinţele de dezvoltare a factorilor Decizii de marketing
organizatiei
mediului
Mediul demografic este reprezentat de populaţie şi structurile sale, persoanele ce fac parte
din zona de activitate a firmei. Aceste atribute sunt utilizate
Numărul populaţiei Un prim aspect util în analiza factorilor demografici este numărul Responsabilii de marketing sunt interesaţi de de întreprindere în determinarea
populaţiei ce face parte din piaţa firmei, atât sub aspectul volumului, cât şi al dinamicii şi mediul demografic, deoarece piaţa este formată dimensiunilor pieţei potenţiale,
evoluţiei în timp..Conform datelor perioada 1989 - 2007 s-a caracterizat prin reducerea în primul rând din oameni. Astfel mediul în elaborarea de estimări privind
numărului populaţiei, înregistrînd o scădere de 274 mii persoane, declin demografic care s-a demografic influenţează direct asupra activităţii evoluţia cererii de produse si
produs într-un ritm mediu anual de 0,5%. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova organizatiei. Orice modificare in structura servicii, în stabilirea celui mai
la 1ianuarie 2009 a fost de 3567,5 mii locuitori,.Descreşterea populaţiei în această perioadă populaţiei va impune firma să implimenteze la potrivit mix pentru piaţa
a fost influenţată de reducerea natalităţii şi de soldul negativ al migraţiei externe. respectivă.
rindul său anumite schimbări de strategii, tactici
Astfel in condiţiile actuale de
Numărul populaţiei, mii locuitori Total / Всего / Total
de marketing.
reducere a numărului de
3660,0
3640,0
Numărul populaţiei interesează org. social populaţie, firma trebuie să
3620,0
3600,0
40,9%
politice in primul rind ca fiind capacitatea relizeze faptul că are loc şi o
3580,0
3560,0
59,1%
piate , clientii , astfel analizind numarul si reducere de clienţi, şi astfel sa
3540,0 structura populatiei se poate estima dimensiunile aplice alte direcţii, metode
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
pietei potentiale. Un alt argument ar fi ca strategii de creştere a pieţei nu
Mediul Numărul populaţiei, mii locuitori Urban / Городское / Urban Rural / Сельское / Rural
populatia reprezinta de asemenea si o sursă de doar cea extensivă.
demografic alimentare a acestora cu forţă de muncă . Prin
analiza modelelor şi trend-urilor în structura Analiza populatiei pe grupe de
Structura populaţiei pe medii Conform datelor departamentului de stataistica la 1 populaţiei este posibilă anticiparea comportării sexe sau de virsta reprezinta o
ianuarie 2009 repertizarea populatiei pe medii este urmatoarea 1476,1 mii(41,4%) – consumatorilor de pe o anumită piaţă, cererea estimare a clientelei potentiale
populaţia urbană şi2091,4 mii (58,6%) – cea rurală, pentru anumite produse şi servicii , în măsura în pe segmente ceeea cei permite sa
care numărul mare de nevoi şi dorinţe ale elaboreze proiecte de dezvoltare
acestora sunt exprimate de trăsături demografice caracteristice pentru fiecare grup
precum: vârsta, sexul, starea civilă, ocupaţia. De in parte.
asemenea, firmele sunt interesate de populaţia
aflată în zona în care îşi desfăşoară activitatea Organizatia IDIS Viitorul
,pentru recrutarea resursei umane necesare. trebuie sa tina cont şi de
O serie de modificări semnificative în datele structura pe vîrste a populaţiei
demografice (accentuarea procesului de cind elaboreaza strategiile sale
intrucit tinerii sunt mai
îmbătrânire a populaţiei, proliferarea familiei
predispusi la schimbari, la
netradiţionale, scăderea natalităţii) se reflectă
actiuni si adoptarea anumitor
într-un mod semnificativ asupra comportamente, adica sunt mai
comportamentului al populaţiei, asupra usor de influentati totodata
Structura populatiei pe sex si virsta dimensiunilor şi structurii cererii. De exemplu o acestea sunt deja familiarizati cu
Observăm din datele statistice din ianuarie 2009 ca cea mai mare pondere in totalul populaţie mai degrabă tânără va avea alte nevoi principiile democratiei , sunt
populaţii o deţin persoanele cu vîrsta cuprinsă între 18- 35 ani atit la femei cît şi la bărbaţi de satisfăcut decât o populaţie îmbătrânită de constieinti de drepturile sale ceea
Structura populaţiei pe vîrste poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrînire asemenea, cererea de produse va fi diferită în ce face ca ONG sa elaboreze
demografică, adică creşterea ponderii femeilor şi bărbaţilor vîrstnici şi. În ultimii opt ani s-
COEFICIENTUL ÎMBĂTRÎNIRII POPULAŢIEI
funcţie de situarea consumatorului la un nivel programe specifice, clare care
a înregistrat reducerea ponderii acestei grupe de vîrstă de la 22,8% la 17,1% şi creşterea
13,9
sau altul de instruire (studii mdii, superioare) deacum sai determina nu atit
ponderii populaţiei vîrstnice (de 65 ani şi peste), de la 9,5% la 10,2%. Repartizarea
13,8 sau ocupatie scimbarea comportamentului ct
populaţiei după sexe se prezintă astfel: 52,0% – femei şi 48,0% .. În pofida faptului, că
13,7

13,6
COEFICIENTUL
mai mukt mentinerea celui
existent.
ÎMBĂTRÎNIRII
scăderea numărului populaţiei feminine în această perioadă a fost mai mare decît cea a
13,5
POPULAŢIEI

populaţiei masculine, decalajul numeric între sexe s-a păstrat.


13,4

13,3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Factorii de Dezvoltarea şi tendinţele de dezvoltare a factorilor Influenţa factorilor asupra activităţii Decizii de marketing
influenţă al întreprinderii
mediului

Conform prognozelor noastre, în anul 2009 PIB în Moldova va scădea cu 12%. Acest Analizat in corelatie cu cel demografic,
indicator ar putea marca una dintre cele mai dramatice scăderi economice în grupul ţărilor în mediul economic ofera elementele necesare pentru Atributele economiei pot
tranziţie. Criza financiară internaţională a avut un rol decisiv în declanşarea crizei economice evaluarea corecta a potentialului de piata pe care furniza indicii clare asupra
interne, dar şi în interiorul ţării există o mulţime de bariere care împiedică creşterea poate conta intreprinderea. El poatre fi evalulat principalelor probleme cu care
economică.. Evolutia indicatorilor economici si sociali in anul 2008 denota continuarea prin prisma unor indicatori macroeconomici, ce se confrunta cetatenii, reiesind
tendintei de crestere economica datorita dezvoltarii ascendente a domeniilor agricultura, reflecta gradul de dezvoltare economica a unei din marimea veniturilor si
comert exterior si cu amanuntul, comunicatii si unele servicii. Totodata dezvoltarea tari, a unei zone, a unui judet, structura pe ramuri cheltuielilor, minimul de
economiei a fost periclitata de evolutia pietei monetare si valutare, precum si de fluctuatiile a economiei, starea infrastructurii economice, existenta si astfel ONG poate
continui pe plan mondial ale preturilor la resursele energetice si produsele alimentare. nivelul tehnic de productie, al productivitatii concepe diverse proiecte,
Produsul intern brut a crescut cu 7,2%. In anul 2008 Produsul intern brut (PIB) a atins o muncii. Mediul economic include totodata, o serie programe de ameliorare a
valoare nominala de 62,8 mild. lei si o rata reala de crestere de 7,2% comparativ cu 3% in de forte si grupuri de interese care actioneaza in situatiei, poate promova diverse
anul 2007. Consumul a fost principala sursa de crestere economica. De asemenea, conditiile viata economica a societatii. Actiunea lor se schimbari ale normelor legale
climaterice favorabile si restabilirea exportului produselor vinicole au influentat pozitiv regaseste in conjunctura economica si in particular sau sa ocupe anumite pozitii prin
dezvoltarea economiei nationale. in conjunctura pietei la care se raporteaza fiecare care ar putea influenta
Nivelul inflatiei s-a redus esential comparativ cu anul 2007. Pe parcursul anului 2008 intreprindere comportamenul cetatenilor sau al
preturile de consum s-au majorat cu 7,3%, aceasta rata inregistrind o micsorare cu 5,8 puncte autoritatilor centrale
procentuale (p.p.) comparativ cu anul 2007. Ponderea cea mai importantă la totalul inflaţiei o Mediul econimic in cazul ONG intereseaza
au serviciilor constituie 1,55% în 2006, fapt ce conduce la ideea că populaţia alocă un buget mai mult sub aspectul capacitatilor financiare ale Valorificind situatia actuala
mai mare serviciilor, în schimbul consumului de produse. agentilor economici, statului care reprezinta aconomica in care se afla tara
Volumul depozitelor si creditelor a crescut. Masa monetara M3 la sfirsitul lunii decembrie principalii finantatori ai activitatii organizatiei. institutul poate convinge si mai
2008 s-a majorat cu 15,9% comparativ cu perioada similara a anului 2007. Evolutia masei Astfel de nivelul de dezvoltare economica a mult populatia in necesitatea
monetare M3 a fost determinata de sporirea depozitelor in moneda nationala (cu 21%) si a acestora depinde in mare masura calitatea si unor schimbari in activitatea
depozitelor in valuta straina (cu 10,7%). aploarea activitatii organizatiei. Deoarece intr*un economica pe care ei insasi o
Mediul mediu economic dezvoltat , agentii conomici, sau desfasoara , sau asupra normelor
Veniturile si cheltuielile bugetului public national au crescut moderat. In anul 2008 la
economic bugetul public national au fost acumulate venituri in suma de 25,5 mild. lei, in crestere cu chiar si insasi populatia inregistrind venituri legale care le reglementeaza.
14,3% fata de anul 2007, si au fost efectuate cheltuieli in suma de 26,1 mild. lei, in crestere cu normale vor fi mult mai predispusi spre actiuni
16,5%. Astfel, deficitul bugetar a constituit 630,9 mil. lei. filantropice precum vor si mai mult interesati de Prin proiectele si campaniile
Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naþionalã în ianuarie-iunie 2009 a producerea anumitor schimbari pentru pe care le promoveaza institutul
constituit 2674 lei sau cu 10,1% mai mult faþã de perioada respectivã din anul trecut. imbunatatirea calitatii vietii. poate influenta insasi
Minimul de existenþã. Mãrimea minimului de existenþã în trimestrul I 2009 a constituit în Situatia actuala a economiei R.Moldova nu comortamentul autoritatilor
medie pe o persoanã 1338,4 lei, fiind în creºtere cu 1,5% faþã de trimestrul I 2008. Pe medii incurajeaza deloc chiar mai mult inlatura orice publice, a functionarilor.
de reºedinþã minimul de existenþã a înregistrat valori mai mari pentru mediul urban – 1482,0 initiativa din partea agentilor economici,
lei, în trimestrul I 2009 valoarea acestuia a depãºit minimul de existenþã pentru populaþia din nemaivorbind din partea statului sau a populatiei.
mediul rural cu 19,7%. Acest decalaj este datorat, în special, structurii diferite a cheltuielilor Acele firme care se angajeaza in activitati
de consum ºi ponderii mai mari aautoconsumului în mediul rural filantopice fie sunt foarte dezvoltate si nu au
Populaþia ocupatã a fost de circa 1090 mii persoane. Ca ºi în cazul populaþiei active suferit din cauza crizei economice, fie fac parte
disparitãþi pe sexe (50,2% bãrbaþi ºi 49,8% femei) sau pe medii (49,5% mediul urban ºi din anumite organizatii internationale si
50,5% mediul rural) nu au fost înregistrate. desfasurarea acestori sponsorizari face parte din
Rata şomajului BIM, % 7,7 conditiile inaintate de diretia centrala.Cu toate
cele mai multe firme recurg la sponsorizari,
Şomeri BIM, mii 90,9 finantari cu scopul de a fi scutiti de povara fiscala.

Veniturile disponibile ale populatiei. Conform datelor Cercetãrii Bugetelor Gospodãriilor Aceste aspecte legate de situaţia
Factorii de
influenţă a
Factorii de Dezvoltarea şi tendinţele de
Dezvoltarea dezvoltarede
şi tendinţele Influenţafactorilor
Influenţa factorilorasupra
asupraactivităţii
activităţii Decizii de
Decizii de marketing
marketing
mediului
influenţă a a factorilor
dezvoltare a factorilor întreprinderii
întreprinderii
mediului
Pe o piaţă cu concurenţă, acest lucru poate Orice firmă trebuie să
De remarcat, ca mediul tehnologic reprezinta astazi una din cele mai dinamice
Resursele nu numai că nu mai sunt privite izolat de celelalte fenomene să fie Mediul
un avantaj natural
pe deţine
care, dacaun rol nudinştiicecând
în cesă-l
mai ţină cont
Astfel, una dedinevoluţia
deciziilefactorilor
pe care
componente ale macromediului intreprinderii, cu implicatii asupra cvasitotalitatii laturilor
economice şi sociale, ci au început să fie luate în considerare la dimensiunile lor reale şi importantieşiîndin
fructifici, perioada
joc actuală în proiectarea şi mediului
trebuie sa lenatural, astfel încîteste
ia producatorul sa
vietii societatii. Evolutia mediului tehnologic dobandeste o exprimare concreta prin
integrate într-un sistem împreună cu alte subsisteme, fie capabilă să-şi
investitiile ca populaţia,marimea
investiţia de capital, desfăşurarea direcţii
Principalele activităţilor economice.
de influenţă : Şi în cadrul ce avantaje vor fi asigurate prin
intermediul unor elemente specifice cum sunt: si inovatiile, si orientarea
poluarea, producţia de alimente, calitatea vieţii, toate fiind privite în evoluţia lor pe mediului
-Noile natural secreează
tehnologii înregistrează o serie de tendinţe,
noi modalităţi de a dimensioneze
intermediul adecvat sau
produsului situaţiei
si de
fondurilor destinate cercetarii-dezvoltarii, “explozia” produselor noi, perfectionarea
termen lung şi în intercondiţionarea lor reciprocă. puse în clientela:
satisface evidenţă multe prin dincrizaprodusele
materiilor prime,
curente, politica sa de marketing,
catre care firma din lantul de
produselor traditionale, reglementarile vizand eliminarea tehnologiilor poluante etc În
creşterea
oferă numai costului energieinevoilor
soluţii parţiale şi implicaţiile legate de
clienţilor. aprovizionare,
relational. de
general, tehnologia reprezintă „cunoaşterea modului cum se realizează sarcinile şi
Creşterea îniarimportanţă a factorilor naturali influenţa reliefului,
-Creşterea a climei.Factorii
eficienţei activităţilor mediului
de marketing fundamentare
ONG trebuie a săpreţurilor la
înţeleagă
obiectivele” adesea, această cunoaştere este este
legatădeterminată
de cercetarea de ştiinţifică.
următoarele tendinţe:
- Criza resurselor naturale, dintre care remarcăm apa, în unele părţi ale globului, masa natural
Schimbările influenţează sunt atât
tehnologice directde rapide activitatea
încât produseletehnologică
evoluţia care fac obiectulşi să
Dotarea tehnică a organizaţiilor neguvernamentale din Moldova este insufi cientă, iar hipermarketului,
ceea ce astăzi este in primul rînd anume
nou mâine poatedeficondiţiile
vechi. activităţii sale.
folosească influenţa efectelor
lemnoasă, datorită exploatărilor neraţionale, resursele de hrană, datorită extinderii
situaţia cea mai modestă este inregistrată la nivel local. Astfel, doar 40,8% dintre mediului natural
Tehnologia depăsitădepinde
poate aprovizionarea
fi costisitoare acestuia
pentrucu ONGtransformându-le
pozitive trebuie sa cunoasca în
centrelor urbane, în dauna suprafeţelor agricole şi resursele de materii prime
organizaţiile locale dispun de calculatoare, iar 29,2% au copiatoare. 36,7% dintre ONG-urile produse, influenţînd
organizatie si inutilă pentrude asemenea şi costurile
clienti. Accentul va care sunt
atuuri pentru tendintele de
satisfacerea
neregenerabile ca
locale posedă imprimante, iar 38% benefi ciază de acces la Internet. La nivel naţional situaţia suportate
trebui să sedepună
firmănupentru
numaiachiziţionarea
pe informatiile acestora.
privind dezvoltare
nevoilor ale
consumatorilor mediului
săi. În
petrol,
este cu cărbune
mult maişibună. alte resurse
Peste optminerale.
organizaţii din zece dispun de calculatoare şi mai mult de natural, politicile promovate
Climatehnologie
noua În oraşulci Chişinău clima esteunor
si pe descoperirea temperat
noi acelaşi timp ea trebuie să ducă o
-Creşterea costului energiei,
jumătate – de copiatoare. Două treimi preponderent dependentă
dintre organizaţii de petrol, ceea
au imprimante, iar ce
treiimpune
pătrimi eforturi
benefi de alte organizatii in domeniula
continentală.
aplicatii pentru Există 4 anotimpuri
cea existentă care să permită de careo mai şi politică de minimizare
de cercetare-dezvoltare atât pentru resurse înlocuitoare (energie solară,
ciază de acces la reţeaua Internet. Studiul calitativ arată că asigurarea cu resurse tehnice nucleară, eoliană)
in preferinţele
bună cumpărătoilor
furnizare se modifică.
a serviciilor si (table 4)
cresterea tehnologiei precum si cele
efectelor negative ale progresului
MEDIUL cât şi pentru
cadrul economisirea
reţelelor reprezintă energiei.
o problemă: „dotarea tehnică este foarte slabă in cadrul productivitătii Complexitatea tehnologiei promovate de
tehnologic în alte state sa
sfera pentru
de
NATURAL - Creşterea
forumului, poluării:organizaţiilor
majoritatea calitatea mediuluinoastreînconjurător
se afl ă la sate este şimult
nu auafectată,
computere,îndeosebi
printer,de influentează
Oricât de dificilabilitătile
ar părea si efortul
competentele
de a găsi angajatilor
şi aloca a putea influenta
activitate.Pentru a contribui intr-ola
activitatea organizaţiilor individuale, care fie manifestă
xerox etc.; din 190 de organizaţii numai 30 au acces la Internet şi logistica necesară”;neglijenţă în depozitarea sifondurile
clientilor serviciilor
necesare informationale.
unei asemenea iniţiativeEa, de
şi chiar anumita maniera factorii de
consolidarea
deşeurilor
„70% dintre chimice
ONG-uri sunt nucleare, materialelor şi plastice
in localităţilerurale chiar dacăşimai ambalajelor
mult de jumătatedin au materiale
poştă asemenea, poate economici
dacă mulţi agenţi spori sau inhiba abilitatea
din sectoarele vizate decizie a
capacităţilorsectorului ONG statului
şi la
Mediul nebiodegradabile,fie nu se preocupă
electronică, asta nu inseamnă că toţi aupentru conceperea şi producţia de bunuri nepoluante,
computere”. serviciului
vor înregistrade adaptare
pierderi rapidă
sau vorladispărea,
schimbare. beneficiile determinindu-i sa
dotarea lui tehnico materială, adopte
tehnologic elaborarea şi utilizarea de tehnologii ecologice şi îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din anumite reglementari care sa
In comparaţie cu anul 2001, organizaţiile neguvernamentale şi-au imbunătăţit resursele Nivelul
pe termen lung la sunt
care incomensurabile,
tehnologia este integratădemersulîntr-în considerăm oportună realizarea
reglementările pentru
tehnico-materiale. Existăprotecţia mediului.
şi o evoluţie pozitivă in ce priveşte asigurarea cu echipament de osine
activitate a organizatiei,
fiind absolut precum si capacitatea de
obligatoriu. asigure protectia mediului.
unei inventarieri a proprietăţii
birou şi acces la noile tehnologii în
-Creşterea rolului guvernelor protecţia mediului:
informaţionale. Discrepanţele intre spaţiul rural şi urban la comunicare cu utilizatorii, va influenta abilitatea statului care in prezent nu se
ca urmare
acest capitol as-au
intervenţiei
redus, dar statului,
răman semnifiîn majoritatea ţărilor,
cative. Aproape un organizaţiile sunt mai
sfert dintre ONGuri mult
nu dispun organizatiei
Modalităţi de adese afla înaintea concurentilor
influenţă: utilizează, pen- tru a oferi ONG
obligate decât convinse să adopte practici ecologice. În
de echipament şi o jumătate dintre ele nu au acces la reţeaua Internet. Tehnologia acest sens unele guverne au Serviciul informational poate oferi alte servicii
amplasarea spaţiile sau resursele neutilizate.
adoptat planuri naţionale de protecţie a mediului şi ajută organizaţiile
informaţională tinde să ocupe un rol important pe piaţă, înzestrarea cu acest tip de tehnologie să respecte care să întreprinderii;
îl situeze într-o pozitie strategică în O opţiune ar fi crearea unui
standardele
permite ecologice
obţinerea în condiţii
unor rezultate mai de buneeficienţă. Devine tot Distribuirea
în toate domeniile.. mai evident faptul
rapidă şi înca,timp
în competitia  pe piată. Oricum, dacă tehnologia
proiectarea este
şi construcţia „incubator pentru organizaţiile
conditiile unui mediu puternic degradat si poluat, un standard
optim este asigurată prin maşini şi utilaje performante, care contribuie la creşterea de viata materiala fie el si atât de complexă
întreprinderii;încât să inhibe capacitatea de a neguvernamentale” cu resurse de
foarte ridicat îsi pierde orice sens, nemaitinând seama de influenta
productivităţii pe ansamblu a societăţii. A obţine o informaţie în timp util, înseamnă că poţi negativa a acestui răspunde la schimbare, atunci ea însăsi
asigurarea devine o
cu materii instruire şi calculatoare.
mediu
să fii cu asupra
un pas înevolutiei în perspectiva a fenomenelor naturale si biologice si, prin
faţa celuilalt. barieră pentru organizatie.
prime şi energie; Comunitatea donatorilor este
aceasta, . asupra cresterii economice însesi. În asemenea împrejurari apare tot mai Utilizând noi tehnologii, firmele sunt de
tehnologia capabile să-
producţie incurajată să menţină in
necesara elaborarea
În concluzie si adoptarea
se impune unei politici
ca operatorul de piaţăeconomice
să urmăreascăde larga perspectiva,
permanent evoluţia în mediului
care sa- şi îmbunătăţească
utilizată; eficienţa cu care îşi servesc portofoliile sale programele de
si gaseascacalocul
tehnologic, să nuofiestrategie
în situaţiaecologica concretizata
de a constata în actiuni
că produsele firmei speciale
sale sunt de protejare
perimate moral a clienţii prin reducerea costurilor, atragerea de noi dezvoltare instituţională a ONG
 mijloacele de transport
şimediului
să apară înconjurator,
cu produse noiintegrate
înaintea concurenţei. clienţi şi oferirea de servicii mai bune decât ale la nivel local şi a celor noi
în programe de dezvoltare economica, precum si în utilizate;
In comparaţie cu anul 2001, organizaţiile neguvernamentale şi-au imbunătăţit concurenţe create. De exemplu, donatorii ar
crearea unor mecanisme economico-sociale de înfaptuire a acestor programe, resursele
ca si în  asigura capacitati respectarea normelor de
tehnico-materiale. Există şi o evoluţie pozitivă adecvat.
in ce priveşte asigurarea cu echipament de Tehnologia de comunicare si putea insista asupra
realizarea unui cadru legislativ si institutional protecţie a mediului pentru
evaluare care ajuta omul de marketing sa decida evitarea
birou şi acces la noile tehnologii informaţionale. Discrepanţele intre spaţiul rural şi urban la aranjamentelor de tutelă. Acestea
dezechilibrelor
asupra carui client sa seecologice
concentreze si faciliteaza
acest capitol s-au redus, dar răman semnifi cative. Aproape un sfert dintre ONGuri nu dispun sunt, de obicei, o metodă de
de echipament şi o jumătate dintre ele nu au acces la reţeaua Internet. interactiunile necesare in intreprindere dar si intre susţinere a organizaţiilor mici, la
În general, tehnologia reprezintă „cunoaşterea modului cum se realizează sarcinile şi client si furnizorii acesteia .Fara tehnologie nivel de comunitate, de către
obiectivele”, iar adesea, această cunoaştere este legată de cercetarea ştiinţifică. oamenii de marketing ar gandi ineficient existand ONG-urile mai mari, „de elită”,
doar comunicatii intr-un singur sens care „vorbesc limba instituţional
Factorii de
influenţă Dezvoltarea şi tendinţele de Influenţa factorilor asupra activităţii Decizii de marketing
dezvoltare a factorilor întreprinderii
Voluntarii sunt persoanele care îşi oferă, de bună voie, timpul lor liber pentru a ajuta Astfel, in societatea
organizaţia în îndeplinirea misiunii sale, acceptând să desfăşoare o activitate fără a fi plătite Problema voluntariatului este una acută pentru moldovenească oamenii trebuie
Voluntariatul este o caracteristică indispensabilă a sectorului neguvernamental. sectorul neguvernamental. In Moldova lipseşte o invăţaţi să facă voluntariat,
Cifrele sunt pozitive, astfel incat şapte din zece organizaţii au voluntari, insă există concepţie a voluntariatului, deşi o organizaţie trebuie educată cultura
argument să presupunem că majoritatea organizaţiilor care nu au voluntari nici nu au nevoie neguvernamentală fără activităţi de voluntariat nu voluntariatului şi statul trebuie
de ei. In cadrul studiului calitativ, problema voluntariatului a fost menţionată de majoritatea poate exista să promoveze anumite politici in
intervievaţilor ca fi ind o problemă stringentă. Ţinand cont de faptul că studiul calitativ a Datele studiului arată o creştere semnifi cativă a acest domeniu. Este necesară
cuprins reprezentanţii celor mai active organizaţii, putem afi rma că problema numărului de membri in organizaţiile promovarea Legii cu privire la
voluntariatului este una stringentă doar pentru segmental cel mai activ al sectorului. Insă neguvernamentale de la 550000 in anul 2000 voluntariat.Unele ONG
acest segment este atat de mic, incat nu poate infl uenţa semnifi cativ intregul eşantion pană la 934677 in 2006. Totuşi, considerăm că promovează voluntariatul ca o
Studiul socilogic CBS AXA constată că majoritatea organizaţiilor neguvernamentale sectorul supraapreciază numărul de membri şi, in modalitate de selecţie a
activează pe bază de voluntariat. Mai mult de jumătate dintre ONG-uri nu au angajaţi, iar particular, acest argument poate fi explicat prin viitorilor angajaţi.
ponderea celor cu pană la cinci angajaţi este de peste o pătrime din numărul total. Doar ponderea mare a asociaţiilor de părinţi şi Faptul că, prin definiţie,
fiecare a zecea organizaţie are intre 10 şi 20 de angajaţi şi fiecare a douăzeci şi cincea işi pedagogi care au participat la cercetarea voluntarii nu sunt retribuiţi
permite să angajeze peste 20 de persoane. Este interesant să analizăm ce cred reprezentanţii sociologică. Mulţi din părinţi nici nu ştiu că sunt pentru activitatea pe care o
ONG-urilor despre persoanele care activează in sectorul neguvernamental. Aproape de fapt membri ai organizaţiilor şi asociaţiilor prestează nu înseamnă că ei nu
jumătate sunt de părere că in organizaţii muncesc persoane cu iniţiativă, iar alte 36,2% inregistrate. De asemenea, in cadrul mişcărilor primesc nimic în schimbul
consideră că in organizaţii lucrează persoane care nu au posibilitatea de a se angaja in altă obşteşti noţiunea de membru nu este clar defi acestei activităţi şi nici că
VOLUNTAR parte. Circa 12% cred că in ONG-uri activează persoane competente, profesioniste, in timp nită, deseori ea fi ind confundată cu cea de organizaţia nu are nici un fel de
II ce doar 3,5% sunt de părerea că membrii şi angajaţii organizaţiilor neguvernamentale caută participant la mişcare obligaţie faţă de aceştia. În cele
un loc de lucru mai bine plătit., În măsura în care aceşti voluntari sunt atent mai multe cazuri, recompensa
Fiecărei organizaţii ii revin in medie cate 4,4% angajaţi şi 27,3% voluntari. Ponderea selectaţi şi bine instruiţi, ei pot să îndeplinească nu este de natură financiară, dar
angajaţilor intr-o organizaţie s-a diminuat in comparaţie cu anul 2000 (6,4% angajaţi). cu succes o paletă largă de sarcini, cum sunt ea trebuie adaptată motivaţiei
Fenomenul seexplică prin evoluţia din ultimii ani a organizaţiilor ce lucrează in benefi ciu activităţile de relaţii publice şi, în special, voluntarilor. Pentru a afla cea
corporativ in domeniile tineret, social şi agricol, dar şi prin explozia inregistrată in domeniul întreţinerea relaţiilor cu mass media, activităţi de mai bună modalitate de a le
dezvoltării comunitare, unde organizaţiile activează pentru soluţionarea problemelor fundraising, recrutarea şi instruirea altor recompensa efortul, este necesar
comunitare şi majoritatea lor absolută nu au angajaţi voluntari, întreţinerea dialogului cu persoane ca managerul organizaţiei
A fost menţionat faptul că in Republica Moldova lipseşte o concepţie a voluntariatului, aparţinând grupurilor ţintă vizate de organizaţie, sociale să cunoască motivele
deşi o organizaţie neguvernamentală fără activităţi de voluntariat nu poate exista. Au fost activităţi administrative în cadrul organizaţiei etc. care i-au determinat pe voluntari
nominalizate experienţe din diferite ţări, unde amenii fac voluntariat pentru că „acest fapt e Cel mai adesea, voluntarii se recrutează, pe baza să se înroleze în această
salutat de societate şi este o onoare pentru oameni să facă voluntariat”. unor relaţii personale, din rândurile prietenilor şi activitate. De aceea,
O altă situaţie se conturează in cazul voluntarilor. In ONG-urile care au voluntari, ponderea cunoştinţelor membrilor organizaţiei respective satisfacerea acestei categorii de
persoanelor cu studii superioare este de doar 38,6%, insă aici trebuie pus in calcul faptul că sau ai voluntarilor existenţi, precum şi din nevoi, nelăsând să scape nici o
studenţii reprezintă o parte semnifi cativă din numărul voluntarilor. Există, in acelaşi timp, rândurile foştilor sau actualilor beneficiari ai ocazie pentru a le mulţumi
un contrast evident intre mediul rural şi cel urban in ceea ce priveşte studiile universitare. serviciilor organizaţiei. pentru ceea ce fac şi pentru a
Ponderea membrilor şi angajaţilor cu studii superioare in mediul rural este cu cca. 20% mai Organizaţia socială, la fel ca întreprinderea, sublinia importanţa activităţilor
mică faţă de spaţiul urban.Motivele pot să fie dintre cele mai diferite, începând cu unele trebuie să îşi definească o politică de pregătire a pe care le prestează.
cvasi-banale, precum nevoia de a umple timpul liber disponibil sau imposibilitatea de a personalului, clară şi coerentă, Astfel, dintre Recompensele pot fi: creand
refuza un prieten sau o organizaţie care apelează la serviciile lor, continuând cu motive cu o metodele de instruire nu vor lipsi cursurile, anumite avantaje, consultarea
doză mai mare sau mai mică de egoism, cum ar fi dorinţa de a reprezenta un exemplu pentru seminarele, dezbaterile, studiul individual, celor vizati in prezenta unor
alţii, nevoia de comunicare şi de a-şi crea noi relaţii, oportunitatea de a-şi îmbogăţi vizitele de pregătire, în timp ce instrumentele grupuri in vederea maririi
cunoştinţele şi de a dobândi noi deprinderi şi aptitudini, speranţa că experienţa şi/sau utilizate vor include suporturile de curs, studiile prestantei lor, evidentierea lor in
relaţiile astfel dobândite îl vor ajuta să ocupe o anumită funcţie, , compasiunea pentru de caz, casetele video, discuţiile de grup, jocul de cadrul unor intilniri siavansarea
oamenii aflaţi în nevoie., legate de obţinerea unor satisfacţii morale roluri, simulările, demonstraţiile. intr-un post de conducere,

Factorii de
influenţă a Dezvoltarea şi tendinţele de Influenţa factorilor asupra activităţii Decizii de marketing
mediului dezvoltare a factorilor întreprinderii
Prestatorii serviciilor de marketing reprezintă agenţii economici care ajută firma să-şi
promoveze şi să-şi creeze imaginea produselor, dar şi a unităţii. Printre aceştia sunt: În general, colaborarea cu
- firme de comerţ care prestează servicii firmei prestatorii de servicii
- agenţi de publicitate cărora li se plăteşte un comision pentru servicile aduse firmei Prestatorii de servicii in primul rind ajuta publicitare se face într-un
- serviciile de transport sunt asigurate de parcul auto propriu al societăţii pentru; organizatia sasi cunoasca clientiil sai identifice
livrarea mărfurilor atât în interior cât şi în exterior şi pentru aprovizionarea de materiale,
mod alternant, astfel încât
precum si sa comunice cu ei sa analizeze piata firma să utilizeze raţional
materii prime, coloranţi. precum si mediul concurential.
- prestători de servicii bancare cu care firma intră în contract cu prilejul executării fiecare medie în parte atunci
Acest tip de legătură stabilită cu prestatorii,
unor diverse operaţiuni bancare, acordări de credite etc Intermediari când este necesar
contribuie într-un mod hotărâtor atât la politica
Verigele care acţionează între producător şi consumator de-a lungul unui canal de de promovare a produselor sale, câ şi la
În cazul
distribuţie mai sunt numiţi şi intermediari. Intermediarii sunt reprezentaţi de firmele care notorietatea şi imaginea activităţii firmei. organizaţiilor sociale şi
ajuta întreprinderea la promovarea, vânzare a şi distribuirea mărfurilor către consumatorul Selectarea şi colaborarea cu aceştia depinde de politice se utilizează, în mare
final, sub forma: firmelor de distribuţie fizică (de comerţ, transport etc.), agenţiilor de mesajul pe care firma doreşte să-l transmită, dar măsură, relaţiile publice,
service de marketing (cum sunt agenţiile de publicitate), societăţilor de asigurare. şi de impactul pe care îl are faţă de publicul cultivându-se o atitudine
ţintă. Pentru ofertele speciale de firma favorabilă în rândul acelor
Partenerii media ai organizatiei IDIS VIITORUL care contribuie la promovarea ideilor si utilizează publicitatea radio şi panourile afişate categorii ale populaţiei care
obiectivelor sale in cultivrea principiilor democratiei , sunt> în magazin, iar în cazul promovării imaginii pot să sprijine sau să
firmei în cadrul festivalurilor şi concertelor, se influenţeze favorabil
PRESTATOR realizează prin panouri şi publicitate scrisă.
DE activitatea organizaţiei:
 Unimedia Spoturile publicitare, prin intermediul
SERVICII subscriptori, militanţi, mass
televiziunii locale, se difuzează în cazul în care
 Interlic ONG lanseaza o noua campaniei cu privire la media, lideri de opinie,
 Business Expert schimbarea opiniei publice, la incurajarea prescriptori, unele grupuri
 DECA-press adoptarii unui anumit comportament.. ţintă etc.
Un loc important îl ocupă şi
 Agenda.md
publicitatea gratuită de care
beneficiază aceste
Prestatori de servicii de cercetare si sondaj
CBS AXA este o companie sociologică înregistrată în 2003, a fost fondată pe baza organizaţii, datorită atât
Centrului de Cercetare a Opiniei ILIGACIU S.R.L., care are o experienţă de peste 7 ani în interesului mass media
efectuarea studiilor sociologice şi de marketing. Activitatea companiei CBS AXA se pentru activităţile cu caracter
centrează pe studii cantitative şi calitative în diferite domenii de activitate: cercetarea politic şi social, cât şi
opiniei publice, mass-media, cercetări de marketing. acţiunilor de relaţii publice
O altă categorie a prestatorilor de servicii este cea a intermediarilor financiari, în cadrul direcţionate spre
cărora se înscriu băncile şi organismele de credit, societăţile de asigurări. Importanţa pe care reprezentanţii mass media
o au din punct de vedere comunicaţional decurge din rolul pe care îl joacă în calitate de
prescriptori şi de suporturi de imagine. Mediile financiare specializate se caracterizează
printr-o prudenţă excesivă, motiv pentru care stabilirea unor relaţii de calitate, a unui climat
de încredere între acestea şi organizaţie este un proces complex şi de durată. Cel mai
important intermediar financiar este BANCA DE ECONOMII ce facilitează tranzacţiile cele
mai importante, de la controlul fluxului de numerar zilnic, până la acordarea salariilor
angajaţilor firmei prin intermediul serviciilor card. În general, intermediarii de talie mare se
stabilesc la nivel de corporaţie, iar creditele şi împrumurile tranzacţionează prin intermediul
Băncii Centrale .
Factorii de Dezvoltarea şi tendinţele de Influenţa factorilor asupra activităţii Decizii de marketing
influenţă dezvoltare a factorilor întreprinderii
Mediul înconjurător competiţional defineşte vecinătatea imediată a organizaţiei, fiind
constituit din acele elemente – indivizi, grupuri sau alte organizaţii, ce o influenţează direct
şi aupra cărora poate exercita o influenţă semnificativă. Concurentii organizatiilor sociale Concurenţii firmei constituie o verigă
reprezinta de regula acele org. Care se adreseaza aceluiasi grup de persoane, piata-tinta, importantă ce-i permite să-şi optimizeze şi să-şi
avind aceeasi sfera de preucupari.Dubla ipostază, de cumpărător şi vânzător, în care firmele îmbunătăţească performanţele economice, în Cunoaşterea concurenţei joacă
concurente apar în cadrul mediului, plasează competiţia dintre ele pe două planuri. Pe de o special indicatorii profitului. În cazul unei
parte ele îşi dispută furnizorii, prestatorii de servicii şi disponibilităţile de forţă de muncă, iar
un rol hotărâtor în planificarea
competiţii firma poate să-şi revizuiască
pe de altă , clienţii, fiecare în parte urmărind obţinerea de condiţii cât mai avantajoase în de marketing. Firma trebuie să
performanţele întregii afaceri printr-o
asigurarea resurselor şi în plasarea produselor proprii în cadrul pieţei.. compare constant produsele,
.
Experienţa demonstrează că o combinare a activităţilor de advocacy cu anumite preţurile, canalele de distribuţie
tipuri de activităţi, cum ar fi prestarea de servicii sau ajutorul umanitar, este neviabilă din Astfel, nu sunt putine situatiile in care firmele
şi acţiunile de promovare cu
punct de vedere managerial, pentru că necesită diferite seturi de competenţe şi cunoştinţe. aflate in relatii de concurenta se pot gasii cele ale concurenţei.
Prin urmare, in contextual mediului competitiv organizaţiile tind să se concentreze pe acţiuni concomitent in relatii de cooperare impotriva Întrucît toti concurentii
complementare8. Acţiunile de advocacy pot fi complementare activităţilor de analiză şi unei firme straine. Sunt bine cunoscute in acest marketului de asemenea propun
cercetare, dezvoltare a capacităţilor şi, uneori, de consultanţăIDIS VIITORUL poate fi sens actiunile desfasurate de catre agricultorii aceleaşi produse
considerate o organizatie de Advocacy deoarece prin activitatea pe care o desfasoara , din Franta si Grecia. De asemenea, concurentii consumatorilor, unica
contribiue de formare a opiniei publice şi infl uenţare a factorilor decizionali cu referire la isi dau “mana” atunci cand interesele le sunt posibilitate de a se evidenăia de
opţiunile de politici şi decizii drept răspuns la problemele şi provocările societale afectate de catre autoritatile publice Un anumit
CONCURE Poate fi constatată o tendinţă clară de concentrare a concurentilor in Chişinău, iar concurenţi şi de a deveni mai
fel de concurenta se manifesta insa si in competitiva este de a
NŢII motivul principal il reprezintă focusarea proceselor de politici la nivelul central şi desfasurarea relatiilor de piata. In mod
necesitatea resurselor substanţiale pentru desfăşurarea calitativă a acţiunilor de advocacy. îmbunătăţi calitatea deservirii,
traditional, aceste relatii ating nivelul maxim cu
Organizaţiile din regiune au un rol complementar sau de sprijin. Studiul sociologic CBS aceasta sa fie efectuată mai
ocazia negocierii contractelor de vanzare-
AXA clasifi că organizaţiile conform domeniului de activitate, astfel incat organizaţiile cumparare, moment in care, fiecare partener operativ, fie prin amenajarea
pentru drepturile omului sau pentru drepturile consumatorului pot fi catalogate, probabil, ca cauta sa obtina maxim de avantaj, evident unul mai eficientă în cadrul firmei.,
organizaţii de advocac Coroborarea cu datele despre activitatea de bază cifrează numărul in dauna celuilalt de a susţine anumite campanii
organizaţiilor de advocacy la 9,2-9,6%14, care include organizaţiile juridice şi organizaţiile promoţionale, de
pentru drepturile omului. Totuşi, aceste clasifi cări sunt neconcludente pentru a estima responsabilitate socială care va
ponderea şi prezenţa organizaţiilor de advocacy in Moldova.. Ponderea organizaţiilor de
contribui nemijlocit la creşterea
advocacy pe plan internaţional este de 6%16 din numărul total al organizaţiilor in ţările
Europei de Est şi Centrale şi de 3% in statele din Europei Occidentale.
reputaţiei acesteia în faţa
Printre alte organizatii nonprofit ce au acelasi domeniu de activitatea se pot enumara clienţilor şi în fata publicului
urmataorele> larg.
Uniunea Naţională a Veteranilor Războiului pentru Independenţă
Centrul de Training „CMB”
Asociaţia ARS DOR
Asociaţia pentru Transparenţă şi Dezvoltare Civică
Asociaţia pentru Integrare Europeană (AIE)
Asociaţia Regională din Stînga Nistrului pentru Drepturile Omului
Organizaţia obştească "AGRODREPT"
Centrul de Justitie Comunitara din mun.Chisinau
Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare"
Centrul Informational European din Transnistria
Centrul de Resurse al Organizatiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din
Institutul pentru Drepturile Omului din Moldova
Asociatia Obsteasca "Pro Cetatean Activ"
Asociatia Obsteasca "Justiţie"
Factorii de
influenţă Dezvoltarea şi tendinţele de Influenţa factorilor asupra activităţii Decizii de marketing
dezvoltare a factorilor întreprinderii
In Moldova, conform rezultatelor studiului, sursa principală de finanţare a sectorului
neguvernamental o constituie fondurile de la donator in formă de granturi. Banii proveniţi In cadrul organizaţiilor neguvernamentale
din această sursă constituie aproape jumătate (47,5%) din totalul surselor de venit ale din Moldova, persoanele implicate in atragerea Pentru ca organizaţiile
sectorului. Acest fapt demonstrează că sectorul neguvernamental din Moldova depinde intr- surselor de fi nanţare sunt, de regulă, liderii neguvernamentale să poată deveni
o foarte mare măsură de agenţiile fi nanţatoare, in timp ce situaţia din ţările Europei Centrale organizaţiei, iar alte resurse umane importante durabile fi nanciar este important ca
şi de Est este complet diferită. Să încercăm să clasificăm potenţialii finanţatori: in creşterea durabilităţii fi nanciare, cum ar ele să se promoveze mai mult, să-şi
a) Finanţatorii locali (guvernul, ministerul, autorităţile locale, agenţii economici, fivoluntarii, nu sunt pe deplin explorate. amelioreze imaginea publică la
persoanefizice ş.a.) ar putea răspunde la o cerere de finanţare din partea unei persoane, unei Membrii board-ului sunt puţin implicaţi in scară naţională, să fi e transparente
instituţii susţinerea durabilităţii fi nanciare sau participă şi să poarte un dialog pozitiv. De
publice. mai mult la nivel operaţional şi nu asemenea, este important ca
b) Finanţatorii externi de regulă răspund la propunerile de finanţare ale unor strategic.Sursele de venit din granturi, provenite sectorul neguvernamental să
organizaţiilegale, mai mult organizaţiilor neguvernamentale, dar şi instituţiilor de de la agenţiile fi nanţatoare, reprezintă aproape lanseze iniţiative de creare a
stat.Finanţatorii externi acordă sprijinul prin intermediul unor Programe de finanţare, lansate jumătate din totalul surselor de venit al coaliţiilor, atat cu organizaţiile
SUBSCRIORI de ei Finanţatorul Fundaţia SOROS-Moldova are mai multe programe de sectorului neguvernamental, ceea ce il face societăţii civile, cat şi cu alţi actori
finanţare:Programul „Dezvoltare Comunitară”, „Societate Civilă”, Programul Femei, extrem de vulnerabil din punctul de vedere al publici şi privaţi pentru promovarea
Colecţii de Bibliotecăetc. Adică aplicarea la aceste programe numaidecât presupune durabilităţii fi nanciare.Sursele guvernamentale durabilităţii fi nanciare a sectorului
competiţie pentru obţinerea finanţării. deţin cea mai mică pondere din totalul surselor asociativ din Moldova. Pentru a
Principiul de competiţie este valabil şi pentru colectările de fonduri locale.Orice finanţator de fi nanţare a sectorului şi se reduc mai mult la asigura o durabilitate fi nanciară
doreşte să facă relaţii durabile cu o organizaţie cu statut de persoanăjuridică şi nu cu o contribuţii „in kind”, acestea din urmă fi ind este necesară şi preluarea de către
persoană individuală. Deaceea cele mai mari şanse de a colecta finanţe vor avea anume apreciate de organizaţii, din experienţa pozitivă
organizaţiile şi nu persoanele particulare sau grupurile de iniţiativă. ONG-uri ca destul de importante pentru internaţională, a mai multor
susţinerea organizaţiilor neguvernamentale din mecanisme de generare a surselor
Moldova. de venit, cum ar fi , de exemplu,
Mediul de afaceri: iniţierea intreprinderilor sociale,
 in ciuda legii sponsorizării, fondurile fundaţiilor comunitare şi altele
provenite din mediul de afaceri sunt limitate;
Donaţiile publice Constituie un
 există ONG care supravieţuiesc
volum mic din bugetul
aproape în întregime din donaţiile
organizaţiilor neguvernamentale.
companiilor şi firmelor, mai ales în domeniul
Totuşi trebuie remarcat că în ultimii
social;
ani asemenea manifestări
 ONG consideră că mediul de afaceri ar
organizate au avut un succes
Sursa de venit de la donatori formează o parte semnifi cativă din bugetele organizaţiilor de putea deveni o sursă importantă de venit dacă
neaşteptat. În general însă trebuie să
nivel naţional din Moldova (cu 54,4% din bugetul total) şi a celor de nivel regional (61,0%), sectorul va dezvolta o strategie pe termen
remarcăm că evenimentele de
iar in bugetele organizaţiilor locale ponderea acestora este mult mai mică (36,0%), fi ind lung care să pună temelia înţelegerii
atragere de fonduri au fost mai
aproape egală cu venitul dincotizaţiile de membru9 Contribuţia cetăţenilor este mai semnifi aprofundate a rolului ONG şi a conceptului de
importante pentru sensibilizarea
cativă in mediul urban (cca 13% din buget comparativ cu 4,9% in mediul rural), iar responsabilitate socială
atenţiei publice decât pentru
contribuţia agenţilor economici este mai valoroasă in mediul rural (11,9% faţă de 6,35% in  Local Government and Public Services colectarea propriu-zisă a fondurilor,
Sponsori Initiative, afiliat la OSI ceea ce este semnificativ pentru că
 National Endowment for Democracy a adus ONG-le în prim-plan.
• Balkan Trust for Democracy  Open Society Institute
• Black Sea Trust  OSCE, Înaltul Comisariat pentru
• Center for International Private Entrepreneurship Minorităţi Naţionale
 Fundaţia Soros-Moldova
• Consiliul Europei