Sunteți pe pagina 1din 15

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/92/3.1/S/50933
Titlul proiectului: Centru pentru Promovarea Antreprenoriatului în Domeniul Dezvoltării Durabile
1.08.2010-31.07.2013

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE ŞI PROFESIONALE A CPADDD

Toate programele de educaţie şi formare profesională oferite de CPADDD


sunt finanţate integral de către Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa
prioritară 3 ,,Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul
Major de Intervenţie 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

1. Curs de perfecţionare postuniversitară “Managementul afacerilor în


domeniul dezvoltării durabile”

Obiective strategice ale cursului de perfecţionare postuniversitară:


• educarea mediului de afaceri în scopul ridicării nivelului competitivităţii
organizaţiilor;
• crearea oportunităţilor de încadrare a noii generaţii de manageri educate
în domeniul dezvoltării durabile;
• obţinerea unui nivel ridicat de competitivitate al organizaţiilor din Regiunea
Nord Vest şi Regiunea Centru pe piaţa internă şi externă;
• valorificarea oportunităţilor de cooperare intracomunitară din programele
finanţate;
• îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor programelor comunitare pentru
dezvoltare durabilă.

Obiectivele specifice urmăresc dobândirea următoarelor:


Competenţe teoretice:
• cunoaşterea modelelor organizaţionale actuale şi a modalităţii de aplicare/
particularizare a lor în interiorul organizaţiilor din Regiune Nord vest şi
regiunea Centru;
• cunoaşterea metodologiilor şi instrumentelor de planificare strategică a
afacerilor;
• cunoaşterea modului de structurare a fluxurilor de afaceri (procese de
business) din organizaţie în cadrul unui sistem integrat;
• cunoaşterea metodologiilor şi instrumentelor de măsurare a performanţei
activităţilor din organizaţie.
Abilităţi:
• identificarea oportunităţilor din piaţă, identificarea şi optimizarea fluxurilor
de procese de business;
• identificarea şi managementul diferenţiatorilor în fluxurile de business
(business drivers);
• stabilirea criteriilor de măsurare a performanţei conform proceselor de
business.

Deprinderi
• planificarea activităţii la nivel strategic, tactic şi operaţional;
• monitorizarea performanţei activităţii;
• fundamentarea procesului de decizie pe informaţie consistentă şi actuală.

Disciplinele studiate în cadrul cursului de perfecţionare postuniversitară:


Discipline obligatorii
• Modele şi strategii organizaţionale şi managementul schimbării;
• Sisteme operaţionale de management;
• Procese de decizie în afaceri.
Setul de discipline opţionale 1:
• Politici şi strategii naţionale şi europene în domeniul dezvoltării durabile;
• Mentalitatea capitalistă şi diferenţe culturale.
Setul de discipline opţionale 2:
• Managementul proiectelor de mediu;
• Etica în afaceri.
Activitate practică – studii de caz;
Susţinere colocviu de absolvire.

2. Curs de perfecţionare postuniversitară "Urbanizare sustenabilă -


Resurse energetice regenerabile, construcţii de tip "casa verde",
gestiunea integrată a deşeurilor"

Obiective strategice constau în:


• pregătirea de specialişti pentru conducere, dezvoltare tehnologică şi
exploatare a resurselor energetice regenerabile, pentru promovarea
clădirilor ecologice cu consumuri minime de energie, pentru promovarea şi
supravegherea proceselor din reţelele energetice urbane moderne şi
pentru managementul energiei în clădiri;
• dezvoltarea capacităţilor de analiză independentă, de formulare de
argumente, decizii şi demersuri concrete.
Obiective specifice:
• cunoaşterea reglementărilor europene şi naţionale în domeniul resurselor
energetice regenerabile;
• utilizarea modelelor, tehnicilor, instrumentelor moderne de marketing în
beneficiul firmei antreprenoriale;
• realizarea unui plan de marketing al firmei antreprenoriale;
• evaluarea necesităţilor de energie ale unei entităţi şi identificarea
combinaţiei optimale a diferitor surse pentru asigurarea unei dezvoltări
durabile;
• întocmirea unor studii de implementare - tehnic, energetic şi economic -a
resurselor energetice regenerabile (soare, vânt, apă, geotermal) în
sistemul energetic al unei clădiri sau instalaţii tehnologice, metode de
calcul energetic, integrarea instalaţiilor energetice în mediul ambiant şi în
arhitectura clădirilor;
• cunoaşterea şi promovarea ambientului urban sustenabil;
• noţiuni de confort ambiental şi asigurarea lui în mediul construit, clădiri
eficiente energetic, auditul energetic al construcţiilor şi instalaţiilor
aferente;
• conceperea şi alcătuirea constructivă a casei solare active şi casei solare
pasive, determinarea performanţelor acestora;
• noţiuni specifice de inginerie a iluminatului eficient energetic;
• strategii de valorificare a deşeurilor; cunoaşterea tehnologiilor de
cogenerare şi reciclare;
• evidenţierea dezvoltării sustenabile la nivelul mediului construit, prin
examinarea modului în care componentele şi sistemele clădirii afectează
performanţa şi bunăstarea ocupantului.

Discipline studiate în cadrul cursului de perfecţionare postuniversitară:


Discipline obligatorii:
• Resurse energetice regenerabile;
• Construcţii sustenabile;
• Gestiunea integrată a deşeurilor.
Setul de discipline opţionale 1:
• Urbanizare sustenabilă;
• Antreprenoriat de succes şi întreprinderi competitive.
Setul de discipline opţionale 2
• Iluminatul sustenabil;
• Ecosisteme energetice.

Activitate practică (studii de caz);


Susţinere colocviu de absolvire.
3. Curs de perfecţionare postuniversitară "Informatică aplicată în
domeniul dezvoltării durabile".

Obiectivele acestui program de formare profesională sunt:


• însuşirea noţiunilor de bază ale informaticii;
• familiarizarea cursanţilor cu instrumentele informatice ce pot fi folosite de
către orice antreprenor sau viitor antreprenor să-şi desfăşoare activitatea
în mod corespunzător şi optim;
• utilizarea noţiunilor şi instrumentelor informatice în cadrul organizaţiei pe
care doreşte să o gestioneze în domeniul dezvoltării durabile

Atingerea obiectivelor propuse va fi validat în susţinerea colocviului de


absolvire care îşi propune implementarea unei activităţi virtuale folosind noţiunile
şi instrumentele informatice învăţate.

Disciplinele ce vor fi studiate în cadrul acestui program de formare


profesională sunt:
Discipline obligatorii:
• Instrumente informatice;
• Antreprenoriat şi informatică în domeniul dezvoltării durabile;
• Monitorizarea şi informatica mediului.
Setul de discipline opţionale 1:
• Engleza aplicată în domeniul dezvoltării durabile;
• Reţele sociale pentru promovarea strategiilor de dezvoltare durabilă.
Setul de discipline opţionale 2
• Ingineria Web-ului în domeniul dezvoltării durabile;
• Aplicaţii informatice pentru Managementul unei afaceri în domeniul
dezvoltării durabile.

• Activitate practică (studii de caz)


• Susţinere colocviului de absolvire.

4. Curs de perfecţionare postuniversitară "Evaluatori în domeniul


patrimoniului şi al dezvoltării durabile"

Obiectivele acestui program sunt:


• Înţelegerea conceptelor ce stau la baza evaluării (valoare/preţ/cost;
valoarea banilor în timp, piaţa imobiliară) şi familiarizarea cursanţilor cu
abordările şi metodele utilizate în estimarea valorii proprietăţilor imobiliare;
• Familiarizarea cu conceptele de bază, metodele şi procedurile specifice
utilizate, cu reglementările profesionale, respectiv însuşirea conţinutului
unor concepte definitorii precum: diagnosticul întreprinderii, evaluare şi

reevaluare, valoare şi preţ, abordări în evaluare: patrimonială, prin venit şi prin


comparaţii etc;
• Dezvoltarea de competenţe specifice în estimarea valorii bunurilor mobile
prin familiarizarea cursanţilor cu clasificarea şi descrierea acestora, factorii
care influenţează valoarea, principalele abordări şi metode utilizate,
precum şi elemente de mediu şi etică de specialitate;
• Familiarizarea cursantului cu conceptele de bază, procedurile specifice în
realizarea analizei de sensibilitate utilizând programul informatic Crystal
Ball, în cadrul întocmirii studiilor de fezabilitate, a planurilor de afaceri sau
evaluării întreprinderilor; însuşirea cunoştinţelor fundamentale privind
etapele realizării analizei de sensibilitate utilizând simularea Monte Carlo;
• Familiarizarea cursantului cu conceptele de bază, metodele şi procedurile
specifice, sursele de informaţii ce pot fi utilizate în estimarea costului
capitalurilor ce finanţează activitatea unei companii; însuşirea
cunoştinţelor fundamentale privind estimarea costului de oportunitate al
capitalurilor - etapă centrală în evaluarea unei întreprinderi;
• Evaluarea de masă a proprietăţilor are o aplicabilitate directă în evaluarea
portofoliilor bancare şi în scopul taxării proprietăţilor. În cadrul cursului
vom trece în revistă cele mai importante modele utilizate în prezent şi vom
dezvolta competenţe de construire, validare şi utilizare a unui model
statistic de evaluare pe baza regresiei multilineare.
• Familiarizarea cu ciclul de dezvoltare a unui sistem informatic de
management al evaluării; identificarea şi exploatarea factorilor critici
pentru asistarea informatică a evaluării; însuşirea noţiunilor bazale de
interacţiune om/calculator.

Disciplinele care se vor studia în cadrul acestui program de formare


profesională sunt:
Discipline obligatorii:
• Evaluarea proprietăţilor imobiliare;
• Evaluarea întreprinderilor;
• Evaluarea bunurilor mobile.
Setul de discipline opţionale 1:
• Analiza de senzitivitate - unelte software;
• Costul de oportunitate al capitalului.
Setul de discipline opţionale 2:
• Metode statistice în evaluarea de masă
• Sisteme informatice de management al evaluării
Activitate practică (studii de caz);
Susţinere colocviu de absolvire.

5. Curs de perfecţionare postuniversitară "Securitate ecologică"

Obiective acestui curs de perfecţionare postuniversitară:


Abordarea securităţii ecologice - ca una dintre componentele de bază care
contribuie esenţial la asigurarea securităţii generale a statului şi la dezvoltarea
durabilă a acestuia - s-a diferenţiat în ultimul deceniu şi în mod special în ultimii
ani, ca un demers proeminent şi necesar pentru a deschide o nouă perspectivă
dezvoltării cunoştinţelor asupra complexităţii şi diversităţii fenomenelor şi
formelor de viaţă, a relaţiilor directe şi indirecte dintre ele în cadrul sistemelor
biologice, şi asupra complexităţii şi organizării ierarhice a naturii şi societăţii
umane, în sisteme suport ale vieţii şi ale sistemelor socio-economice.
Pentru asigurarea securităţii ecologice la nivel regional şi internaţional
ţările europene au încheiat un şir de acorduri, tratate şi alte documente politice.
Luând în considerare multiplele probleme ecologice şi necesitatea rezolvării lor
în comun, Organizaţia pentru Securitate şi Colaborare Europeană (OSCE),
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) ,Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare (UNDP) şi Organizaţia Nord Atlantică (NATO) s-au unit sub
egida iniţiativei “Mediul şi securitatea” (ENVSEC). România a aderat la iniţiativa
menţionată în 2005.
Securitatea ecologică este asigurată de o multitudine de componente atât
de origine antropogenă, cât şi de origine naturală, şi a căror interacţiune poate
influenţa dezvoltarea durabilă.
Cu o dimensiune climatică accentuată, conceptul de securitate ecologică
revine în actualitate, ca o posibilă abordare a noilor riscuri majore şi o încercare
de diminuare şi de înscriere într-o perspectivă acceptabilă a noului impact asupra
mediului.

Obiectivul major este acela de organizare şi dezvoltare a unui proces


formativ complex, dedicat însuşirii de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea
de abilităţi practice necesare pentru cultivarea competenţelor specifice în
domeniul securităţii ecologice, având o bază informativă multidisciplinară.

Obiectivele strategice se referă la:


• crearea potenţialului de specialişti capabil să contribuie la dezvoltarea
durabilă a societăţii româneşti în conformitate cu normele europene de
protecţie a mediului;
• asigurarea potenţialului de specialişti pentru diverse structuri
organizatorice (firme, companii multinaţionale, etc.), administraţiile locale
şi agenţiile descentralizate cu responsabilităţi în domeniul securităţii
ecologice;

• crearea premiselor dezvoltării de firme private mici şi mijlocii de


consultanţă / expertiză în domeniul securităţii ecologice;
• crearea potenţialului de specialişti capabili să evalueze riscurile naturale şi
antropogene şi să realizeze tehnologii pentru reconstrucţie ecologică;
• asigurarea potenţialului de specialişti cu preocupări în menţinerea calităţii
mediului ca factor ce asigură păstrarea sănătăţii şi calităţii vieţii şi crearea
unui sistem eficient de monitorizare, prevenire şi compensare a pagubelor
cauzate de calamităţile naturale şi accidentele tehnogene;
• crearea potenţialului de specialişti preocupaţi în colaborarea avantajoasă
în cadrul Iniţiativei “Mediul şi Securitatea” perfectarea bazei legale de
reglementare a asigurării securităţii ecologice în concordanţă cu cerinţele
directivelor Uniunii Europene.

Disciplinele care se vor studia:


Discipline obligatorii:
• Politici, strategii şi instituţii privind securitatea ecologică;
• Securitatea ecologică - concepte, dimensiuni şi conexiuni;
• Management integrat - calitate, mediu, securitate şi sănătate
ocupaţională.
Setul de discipline opţionale 1:
• Securitatea şi eficienţa energetică;
• Biosecuritate şi siguranţa alimentară.
Setul de discipline opţionale 2:
• Evaluarea riscului şi reconstrucţia ecologică;
• Comunicarea organizaţională şi securitatea informaţională.

Activitate practică (studii de caz);


Susţinere colocviu de absolvire.

6. Curs de perfecţionare postuniversitară "Iniţierea şi dezvoltarea


unui e-business în domeniul dezvoltării durabile"

Obiectivele programului:
Programul îşi propune familiarizarea cursanţilor cu noţiuni de bază ale
Internetului şi ale mediului online astfel încât să fie capabili de a iniţia un e-
business în domeniul dezvoltării durabile.
Disciplinele care se vor studia în cadrul acestui program sunt:
Discipline obligatorii:
• Concepte generale despre Internet şi IT;
• Antreprenoriat şi comunicare în domeniul dezvoltării durabile;
• „Business-to-all”- concepte şi paradigme.

Setul de discipline opţionale 1:


• Antreprenoriat E-Business;
• Proiectarea unei afaceri e-business.
Setul de discipline opţionale 2:
• Concepte aplicative a instrumentelor informatice;
• Engleză aplicată în domeniul dezvoltării durabile.

Activitate practică (studii de caz);


Susţinere colocviu de absolvire.

7. Curs de perfecţionare postuniversitară "Achiziţii publice verzi"

Obiective le programului privesc informarea, educarea şi conştientizarea


cetăţenilor şi a autorităţilor publice locale referitor la:
• avantajele sistemului de achiziţii ecologice;
• orientarea către un comportament de consum eco;
• formarea unei reţele de achizitori publici, experţi în domeniul produselor şi
serviciilor verzi;
• existenţa producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii ecologice.

Disciplinele care se vor studia în cadrul acestui program:


Discipline obligatorii:
• Achiziţii publice verzi;
• Elemente de drept comercial şi civil;
• Relaţii publice şi comunicare.
Setul de discipline opţionale 1:
• Sisteme de finanţare a achiziţiilor;
• Engleză aplicată în domeniul dezvoltării durabile.
Setul de discipline opţionale 2:
• Informatică aplicată;
• Gestiune şi analiză financiară.

Activitate practică (studii de caz);


Susţinere colocviu de absolvire.
8. Masterat profesional "Managementul afacerilor pentru
antreprenori în domeniul dezvoltării durabile"

Această specializare oferă formare în domeniul antreprenoriatului, pentru


a avea ştiinţa de a găsi o idee de afacere, de a pune la punct o idee de afacere,
de a proteja ideea de afacere, de a cântări oportunitatea afacerii prin studiul de
piaţă, prin analiza pieţei şi prin confruntarea ideii cu piaţa, de a alege modelul de
business, de a avea o viziune asupra poziţionării strategice, poziţionării
comerciale şi configurării organizaţionale, de a realiza planul de afaceri şi de a
identifica şi a accesa finanţările posibile şi necesare.

Disciplinele care se vor studia pe parcursul celor patru semestre:

SEMESTRUL I
Discipline obligatorii:
• Management strategic al dezvoltării durabile ;
• Inovarea şi proiectarea ecologică a produselor şi tehnologiilor;
• Antreprenoriat ecoresponsabil şi cultură organizaţională.
Setul de discipline opţionale 1:
• Tehnici de comunicare în antreprenoriatul dezvoltării durabile;
• Marketing în domeniul dezvoltării durabile.
Setul de discipline opţionale 2:
• Tehnici de evaluare în domeniul dezvoltării durabile;
• Energia şi energetica sistemelor durabile.

Activitate practică 1

SEMESTRUL II
Discipline obligatorii:
• Dreptul antreprenorial;
• Managementul afacerilor în domeniul dezvoltării durabile;
• Informatică aplicată în domeniul dezvoltării durabile şi a
antreprenoriatului.
Setul de discipline opţionale 1:
• Configurarea şi evaluarea planului de afaceri;
• Tehnologii ecologice de asigurare a serviciilor publice.
Setul de discipline opţionale 2:
• Metode utilizate de creatorul de întreprinderi;
• Achiziţiile publice verzi.

Activitate practică 2
SEMESTRUL III
Discipline obligatorii:
• Managementul şi evaluarea proiectelor;
• Studii de caz ale acţiunilor antreprenoriale;
• Proiect antreprenorial.
Setul de discipline opţionale 1:
• Antreprenoriatul şi serviciile publice ecologice;
• Managementul public aplicat dezvoltării durabile.
Setul de discipline opţionale 2:
• Iniţiere în e-business;
• Securitate ecologică.

Activitate practică 3

SEMESTRUL IV

Studii de caz;
Elaborare lucrare de dizertaţie.

9. Masterat profesional „Comunicare şi cultură tehnologică în


domeniul dezvoltării durabile”

Obiectivele programului sunt:


• explorarea legăturii dintre dinamica tehnologică actuală şi schimbările
culturale, incluzând şi cercetarea, guvernanţa, media, antreprenoriatul şi
comunicarea;
• formarea şi dezvoltarea unei gândiri creative, astfel încât absolvenţii săi
să dobândească abilitatea de a formula soluţii complexe şi novative, să
promoveze un nou tip de leadership, care să se adapteze dinamicii
actuale a tehnicii şi societăţii;
• dezvoltarea competenţelor de comunicare strategică, de management
al campaniilor de promovare a unei afaceri, de comunicare internă în
cadrul unei companii, de management al comunicării riscului şi al
situaţiilor de criză;
• explorarea utilizării mediei şi tehnologiei pentru a facilita comunicarea
socială, politică, economică şi culturală în domeniul dezvoltării durabile;
• pregătirea mediului pentru educaţia permanentă (formarea continuă).
Disciplinele care se vor studia pe parcursul celor patru semestre:
Discipline obligatorii:
• Strategii şi politici comunitare şi naţionale în domeniul dezvoltării durabile;
• Globalizarea şi provocările tehnologiei;
• Bazele practice ale comunicării eficiente;
• Activitate practică.
Setul de discipline opţionale 1:
• Managementul crizelor şi conflictelor în dezvoltarea durabilă;
• Securitate ecologică.
Setul de discipline opţionale 2:
• Tehnici de comunicare;
• Organizaţii şi managementul comportamentului organizaţional.

SEMESTRUL II
Discipline obligatorii:
• Ecotehnologii în dezvoltarea durabilă;
• Comunicarea şi reţele de comunicare în societatea globalizată;
• Antreprenoriatul economiei eco-responsabile;
• Activitate practică.
Setul de discipline opţionale 1:
• Instrumentele informatice ale comunicării;
• Noile tehnologii informaţionale şi impactul asupra dezvoltării durabile.
Setul de discipline opţionale 2:
• Tehnici de analiză şi evaluare a brandului unei firme în domeniul
dezvoltării durabile;
• Tehnici de construire a mesajului comunicaţional.

SEMESTRUL III
Discipline obligatorii:
• Comunicare şi proces decizional în dezvoltarea durabilă;
• Tehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile;
• Instrumente şi metode de cercetare în ştiinţele comunicării;
• Activitate practică.
Setul de discipline opţionale 1:
• Managementul proiectelor în dezvoltarea durabilă;
• Comunicarea interculturală.
Setul de discipline opţionale 2:
• Deontologia comunicării în domeniul dezvoltării durabile;
• Tehnici de promovare în mass-media.
SEMESTRUL IV

Studii de caz;
Elaborare şi susţinere lucrare de dizertaţie.

10. Masterat profesional „Dreptul, economia şi antreprenoriatul


dezvoltării durabile”

Obiectivul major al programului de studiu universitar de masterat


profesional este acela de organizare şi dezvoltare a unui proces formativ
complex, dedicat acumulării de cunoştinţe şi competenţe necesare pentru o bună
inserţie a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă şi pentru cultivarea
competenţelor specifice economiei de piaţă în domeniul antreprenoriatului bazat
pe conceptul de dezvoltare durabilă, având o bază informativă multidisciplinară.

Obiectivele strategice ale pregătirii în acest domeniu constau în:


• crearea potenţialului de specialişti capabil să contribuie la dezvoltarea
durabilă a societăţii româneşti în conformitate cu normele europene de
protecţie a mediului;
• crearea premiselor dezvoltării de noi afaceri;
• crearea potenţialului uman necesar dezvoltării învăţământului
preuniversitar tehnic şi continuării formării de specialişti pentru cercetare-
dezvoltare prin continuarea studiilor prin doctorat în domeniul protecţiei
mediului;
• asigurarea potenţialului de specialişti în domeniul antreprenoriatului pentru
administraţiile locale şi agenţiile descentralizate cu responsabilităţi în
domeniul producţiei şi protecţiei mediului;
• asigurarea de specialişti având cunoştinţele necesare întocmirii de
programe destinate absorbţiei fondurilor europene în domeniul dezvoltării
de IMM-uri şi protecţiei mediului;
• crearea premiselor dezvoltării de firme private mici şi mijlocii de producţie
şi de consultanţă / expertiză în domeniul deschiderii de afaceri în
conformitatea cu conceptul de dezvoltare durabilă;
• crearea de specialişti capabili să realizeze tehnologii performante în
domeniul utilizării optime a resurselor naturale;
• crearea de specialişti capabili să întocmească studii pentru deschiderea
de noi afaceri, pentru întocmirea de studii de impact de mediu, bilanţuri
ecologice.
Disciplinele care se vor studia pe parcursul celor patru semestre ale
porgramului de studiu sunt:

SEMESTRUL I
Discipline obligatorii:
• Bazele conceptului de dezvoltare durabilă;
• Strategii şi politici europene în dezvoltare durabilă;
• Bazele protecţiei şi ingineriei mediului.
Setul de discipline opţionale 1:
• Instrumente de analiză şi evaluare a calitatii mediului;
• Gestiunea resurselor naturale.
Setul de discipline opţionale 2:
• Sisteme informatice aplicate;
• Sisteme de gestiune a datelor.

Activitate practica 1 (studii de caz)

SEMESTRUL II
Discipline obligatorii:
• Bazele activitatii antreprenoriale;
• Economie eco-responsabilă;
• Produse şi tehnologii ecologice.
Setul de discipline opţionale 1:
• Managementul firmei ;
• Analiza financiară a firmei.
Setul de discipline opţionale 2:
• Marketing ecologic;
• Managementul proiectelor în dezvoltarea durabilă.

Activitate practica 2 (studii de caz)

SEMESTRUL III
Discipline obligatorii:
• Gestiune ecologica a deşeurilor;
• Dreptul mediului;
• Managementul integrat de calitate, mediu, securitate şi sănătate
ocupaţională.
Setul de discipline opţionale 1:
• Ingineria calităţii;
• Managementul situaţiilor de urgenţă.
Setul de discipline opţionale 2:
• Tehnici de negociere pentru asigurarea dezvoltării durabile;
• Comunicare şi comportament organizaţional.

Activitate practică 3 (studii de caz)

SEMESTRUL IV

Studii de caz;
Elaborare şi susţinere lucrare de dizertaţie.

http://cpaddd.utcluj.ro/inscriere-cursanti/

S-ar putea să vă placă și