Sunteți pe pagina 1din 8

Nr.

3, Martie 2011
bibliopuls@biblioteciiesene.ro

Buletin informativ al Biroului de Coordonare Metodică şi Formare Profesională


din cadrul Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi
Str. Palat nr.1, Iasi

Biblioteca publică, poarta locală spre cunoaştere, oferă indivizilor şi Tema ediţiei:
grupurilor sociale condiţiile de bază pentru învățarea pe tot parcursul vieții,
câștigarea independenței în luarea deciziilor şi dezvoltarea culturală a indi-
vidului și a grupurilor sociale.
Serviciile bibliotecii publice sunt oferite pe baza accesului egal pen-
tru toți, indiferent de vârstă, rasă, sex, religie, naţionalitate, limbă sau
statut social. […] Toate grupele de vârstă trebuie să găsescă materiale
adecvate nevoilor lor. Pe lângă materialele tradiţionale, colecţiile şi ser-
viciile trebuie să includă toate tipurile de medii şi tehnologii moderne. Cali-
tatea înaltă şi adecvarea la nevoile şi condiţiile locale sunt esențiale. Mate-
rialele trebuie să reflecte tendinţele curente şi evoluţia societăţii dar şi
memoria încercărilor şi imaginaţiei umane.

IFLA/UNESCO Manifestul bibliotecii publice 1994

Biblioteca publică
- bun al întregii comunități -
Buuun! Mese de cafenea, instituții publice (școală, centru
am văzut! Afterschool, ok! turistic, primărie etc.). Într-așa
Închiriere camere de studiu, măsură s-au petrecut aceste
senzațional! Dar rafturile de mutații de-a lungul timpului,
cărți, unde sunt? Asta a între- încât acum, când vine vorba de o
bat-o juniorul de mine pe Her- prezentare de imagini din biblio-
mina Anghelescu, conferențiar la tecile americane, există posibili- Cuprins:
Wayne State University, S.U.A., tatea ca aceasta să nu conțină
acum vreo câțiva ani, după ce ne nicio fotografie cu rafturi de
-a prezentat imagini despre cum cărți, adică cu ceea ce în mintea  Din activitatea bibliotecilor
arată o bibliotecă modernă în noastră e asociat unei biblioteci. ieşene 3
Lumea Nouă. O fi bine, o fi rău? Nu știu.
Călite în focul concurenței Sigur sunt însă de două lucruri.
cu celelalte instituții ale statului, Unu: categoric, biblioteca pu-  Exemple de bune practici 6
cu care se luptă pentru finanțare blică nu e o instituție de cultură,
și, implicit, pentru dreptul la așa cum ne-am obișnuit s-o de-
finim. Și doi: biblioteca publică e  Resurse pentru bibliotecari 7
existență, bibliotecile publice din
un bun al comunității, iar cea
Statele Unite, au ajuns să se dez- care trebuie să decidă asupra
volte în direcții neobișnuite pen- rolului pe care biblioteca îl
tru noi, suferind mutații și altoiri  Din jurnalul unei biblioteci 8
îndeplinește este ea, comuni-
în serviciile oferite, între ceea ce tatea.
am prins noi din moși-strămoși (continuare în pagina 2)
că e biblioteca și beneficiile
oferite în mod tradițional de alte

Biblioteci pentru comunitate


2 Nr. 3, Martie 2011

poate, că biblioteca e și pentru


bunicu’ și pentru tăticu’, pe care i-
ar interesa un tratament sau un
loc de muncă, dar încă n-au aflat
că și își pot intermedia obținerea
lor la biblioteca din localitate,
fiindcă, în imaginea lor, acesta
este o instituție pentru școlari și
pentru oameni care citesc...
Mai mult, să fim bine înțe-
leși, toate acestea (căutarea unui
loc de muncă, a unei prietene, a
unei rețete de gătit etc.), nu sunt
capcane către lectură - așa cum
mi-a fost dat să aud nu doar de la
Cristi Puiu (într-un interviu din
cadrul programului Biblionet), ci
și de la oameni de profesie -, nu
sunt momeli pe care le punem în
calea utilizatorilor, ca ei să cadă și
să dea cu fruntea de raftul cu Mir-
cea Cărtărescu. Acestea sunt în-
(continuare din pagina 1) preferat nici să nu-l invoci pentru săși scopurile bibliotecii publice.
Asta în ciuda faptului că la a nu părea snob ori falsificator… Biblioteca publică răspunde nevo-
noi grosul finanțării nu e acordat Asta mă ține la distanță. Asta și ilor întregii comunități și își
direct, pe plan local, ci e distribuit cele ce urmează a fi afirmate mai adaptează / dezvoltă serviciile în
prin intermediul bugetului de jos. funcție de cerințele, nevoile și in-
stat. Iar banii alocați nu retribuie Dovada supremă de patrio- teresele de (in)formare, educare,
instituțiile în funcție de realizările tism e, spunea cineva celebru, să- dezvoltare și distracție ale mem-
și meritele fiecăreia în parte ți faci treaba cât mai bine la locul brilor acelei comunității…
(stimulând concurența, deci și de muncă. Dovada supremă de Și nu să nu ne îngrijorăm:
dezvoltarea), ci se acordă pe baza cultură în bibliotecile publice ar cine e interesat cu adevărat de
unui algoritm care ține prea puțin fi, în opinia mea, nu să le dăm cultură știe că nu o va regăsi
cont de nevoile și interesele con- elevilor aduși ca soldații la votare, (decât în prea mică măsură) la
tribuabililor, și mai mult de în- în cadrul manifestărilor pe care le bibliotecile comunale, orășenești
cropirile de genul: să ajungă la organizăm pompos de ziua lui sau județene, ci la bibliotecile și
toată lumea câte ceva și dacă nu Eminescu, de Ziua Unirii și nicio- instituțiile de specialitate. Iar da-
curge, pică. dată de Ziua Internațională a Cio- că nu știe, va fi îndrumat într-
Să dezvoltăm puțin, ca să colatei, de exemplu, pilula cu ce acolo de către bibliotecarul care-
nu mă înțelegeți greșit. Nu am știm noi că e bine pentru ei și cunoaște meseria și menirea.
nimic împotriva culturii, atunci (pilulă nesărată care conține de
când neg bibliotecii publice rolul cele mai multe ori lansări sforăi- Bogdan Ghiurco
de instituție culturală, dimpotri- toare ale unor iluștri autori necu- Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași
vă, cine mă știe poate garanta noscuți și conferințe obosite pe
pentru mine că sunt interesat de teme morfeice), ci să-i întrebăm
fenomen și, parțial, un bun cu- ce-i doare și de ce anume cred ei
noscător. Însă, cultura a devenit că au nevoie de la noi, ca bibliote-
în ultimii ani (sau poate a fost așa cari. O să aflăm că și-ar dori să
dintotdeauna, altfel n-ar exista vină la bibliotecă ca să intre pe
cuvântul kitsch) un domeniu atât internet și să-și caute o prietenă
de lesne falsificabil, încât e de (dacă găsesc), o să mai aflăm,

Biblioteci pentru comunitate


3 Nr. 3, Martie 2011

Pe scurt, din bibliotecile ieşene


Campania Hai pe net! 2011
Hai pe net! este un proiect derulat de Telecentre-Europe în
parteneriat cu organizaţii din alte 30 ţări europene, în cadrul săp-
tămânii Get Online Week şi care, în România, a fost coordonat de
Fundaţia EOS în parteneriat cu Microsoft România şi ANBPR.
Proiectul vizează extinderea incluziunii digitale prin atragerea unui
număr cât mai mare de participanţi aflaţi pentru prima dată online.
Derulată în perioada 28 februarie - 5 martie 2011, campania a în-
registrat un număr de 16961 de participanţi în România (locul 3 in
cadrul campaniei la nivel european).

Popricani: Împreună cu Trifeşti: Activităţile din niei, a adus în bibliotecă persoane


Serviciul de Asistenţă Socială, campania Hai pe net! din biblio- aflate la primul contact cu mediul
cadre didactice si voluntari, Bi- teca publică din Trifeşti au înreg- online, care au învăţat să folo-
blioteca Publică din Popricani a istrat un număr de 95 de accesări sească internetul cu ajutorul bi-
organizat, în cadrul campaniei, ale link-ului campaniei, dintre bliotecarei şi al voluntarilor. Fil-
mai multe evenimente pentru di- care 30 de persoane aflate pentru mul cu care s-a înscris în concurs
verse categorii de public. Lumea prima dată online. Dezbaterea cu Biblioteca Publică din Trifeşti
la un click distanţă a adus în bi- tema Fii isteţ pe internet! Fii un este o pledoarie pentru internet,
bliotecă un grup de mămici care părinte modern! i-a provocat pe descris de protagonista filmului,
au învăţat să caute pe internet copii şi pe părinţii acestora la o profesoară la o şcoală din locali-
informaţii utile despre locuri de discuţie despre beneficiile inter- tatea Hermeziu, drept un prieten
muncă, legislaţie etc. Un alt grup netului ca mijloc de comunicare şi de care nu te poţi lipsi.
de părinţi a participat la o dez- informare.
batere pe tema Este Internetul un Primul tău click, o altă ac- Camelia Purice
spaţiu sigur pentru copilul tău?, tivitate derulată în cadrul campa- Biblioteca Publică Trifeşti
în cadrul întâlnirii fiind prezen- http://biblio-trifesti.blogspot.com/

tată campania Sigur.info, deru-


lată de organizaţia Salvaţi Copii.
Cea de-a a treia activitate a fost
dedicată celor care au rude ple-
cate în străinătate şi a adus în
bibliotecă peste 100 de partici-
panţi, care au învăţat să folosescă
internetul drept instrument de
comunicare cu cei dragi.
Filmul Un zâmbet pentru
mama mea, film cu care s-a în-
scris în concurs Biblioteca Publică
din Popricani, este o poveste de-
spre copii, internet, comunicare
şi... bibliotecă.

Mihaela Tănasă
Biblioteca Publică Popricani Bibliotecara din Trifeşti, ajutată de tinerii voluntari, îndrumă utilizatorii
http://bibliotecapopricani.wordpress.com/ aflaţi la primul contact cu internetul

Biblioteci pentru comunitate


4 Nr. 3, Martie 2011

Azi am fost la bibliotecă


Pe scurt, din bibliotecile
ieşene
Avertisment: orice asemănare cu Aroneanu: În primele zile din martie, bi-
personaje şi fapte reale este recomandabilă şi blioteca din Aroneanu a devenit locul preferat al
voit întâmplătoare. copiilor. Oferta a fost tentantă: proiecţii de desene
animate (Punguţa cu doi bani şi Capra cu trei
1. Azi am fost la bibliotecă. Desigur, pe drum iezi), ateliere-concurs de pictură, concursuri litera-
mi-am amintit că aveam de restituit nişte cărţi, dar re, şi expoziţii de carte. Toate aceste programe spe-
adevărul e că m-am dus: ciale pentru cei mici au marcat aniversarea naşterii
- să îl bat pe adversarul meu cel mai de temut, scriitorului Ion Creangă şi au fost organizate în
azi e întâlnirea săptămânală de la clubul de şah; colaborare cu școala din localitate.
- să învăţ şi eu să îmi fac un cont de Facebook;
- să mă înscriu la cursul de engleză, începe săp- Petronela Fălticeanu
tămâna viitoare; Biblioteca Publică Aroneanu
- să cumpăr nişte mărţişoare de la expoziţia cu
vânzare (desigur, pe cele făcute de soră-mea);
- să văd filmul de joi, m-am uitat pe IMBD şi Bălțați: Zilele Ion Creangă au adus în bibli-
pare interesant; aş putea să-l văd şi acasă, dar ştiu oteca publică din Bălțați peste 100 de copii din lo-
sigur că or să fie acolo şi vreo două cinefile de la mine calitate. Organizat în parteneriat cu școala, în peri-
din clasă; oada 1-7 martie 2011, programul Ion Creangă– O
- să mă interesez pentru tata de cum se comple- poveste de neuitat a inclus vizionări de filme
tează formularul APIA; (biografii și ecranizări din opera lui Creangă) și un
concurs de creație literară: Hai despre copilărie să
2. Azi n-am reuşit să ajung la bibliotecă. Nu în vorbim.
timpul zilei, înainte de ora închiderii. Aşa că m-am
dus seara. În pijamale. De acasă, pe net. Am intrat ca:
- să îmi fac şi eu rezervare la cartea pe care Rodica Rusu
vreau să o citesc de jumătate de an; Biblioteca Publică Bălțați
- să văd fotografiile de la petrecerea de
Halloween, de la bibliotecă;
- să văd dacă au postat, în sfârşit, filmuleţul de
la Hai pe net!, unde sunt personaj principal;
- să văd dacă au anunţat ora la care începe
mâine cursul de dans modern, n-am voie să-l ratez.

3. Mâine trebuie să nu uit:


- să îi spun tatei ce simplă e toată chestia cu
formularele APIA, se descurcă el şi fără mine;
- să o întreb pe mama dacă nu vrea să meargă
la concursul de gătit de care mi-a zis doamna bibliote-
cară;
- să văd cine o să fie la vară în echipa de volun-
tari, poate mă duc şi eu.

(Indicaţie: alegeţi una sau mai multe variante


de răspuns)

Diana Ghiorghieș Proiecţie de film la Biblioteca Publică din Aroneanu,


Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași cu ocazia Zilelor Ion Creangă

Biblioteci pentru comunitate


5 Nr. 3, Martie 2011
Pe scurt, din bibliotecile ieşene
Victoria: Pe 24 februarie, un grup
de 23 de elevi ai Şcolii de Arte şi Meserii
din comuna Victoria au învăţat, la biblio-
teca din comună, că şi bunicii lor aveau
un Valentine’s Day al lor, numit
Dragobete şi că era sărbătorit pe 24 fe-
bruarie. Sub genericul Dragobete versus
Valentine’s Day, programul manifestării
Holboca: Dragobetele,
a inclus prezentarea tradiţiilor de
ziua dragostei şi a bunăvo-
Dragobete, jocuri de rol, muzică şi poezie.
inţei, a fost sărbătorit la Bi-
Adriana Grădinaru blioteca Publică din Holboca
Biblioteca Publică Victoria printr-o şezătoare literară, la
care au participat 26 de elevi
de gimnaziu ai şcolii din lo-
calitate. În sala de lectură a
bibliotecii s-au citit doine,
descântece, snoave şi zicători
despre dragoste, iar în loc de
tors, ţesut şi brodat, elevii au
lucrat felicitări şi mărţişoare.

Mihaela Barnea
Biblioteca Publică Victoria Şezătoare cu mărţişoare
la Biblioteca Publică din Holboca
Cupidon pentru o zi, la biblioteca publică din Victoria

Şipote: Târgul de carte atrage copiii şi părinţii în bibliotecă


Biblioteca din Şipote a găsit o metodă inedită
de a-i atrage în bibliotecă nu doar pe copii, ci şi pe
părinţii acestora. În parteneriat cu şcoala, biblioteca
a organizat, în ziua de 25 martie 2011, un eveniment
special dedicat cărţii şi lecturii, menit să popularize-
ze serviciile bibliotecii în rândul comunităţii. Găz-
duit de sala mare a bibliotecii, programul a atras
peste 100 de invitaţi: copii însoţiţi de părinţi, învă-
ţători, profesori din Şipote şi din localităţile înveci-
nate. Agenda zilei a inclus întâlniri cu profesorii, o
vizionare de film, un concurs de confecţionat semne
de carte, o expoziţie de mărţişoare. Ce i-a atras însă
în mod deosebit pe părinţi şi pe profesorii din loca-
lităţile învecinate a fost Târgul de Carte organizat în
spaţiul bibliotecii în colaborare cu Librăria Acade-
miei din Iaşi. Târgul de carte organizat de Biblioteca Publică din Şipote
pentru copii şi părinţii acestora

Monica Babă
Biblioteca Publică Şipote
Biblioteci pentru comunitate
6 Nr. 3, Martie 2011

Pe scurt, din bibliotecile ieşene


Moţca: Femeile din comunitate
sărbătorite la bibliotecă

De 8 martie, biblioteca din


Moţca a avut invitate speciale. Profe-
soarele pensionare s-au întâlnit la bi-
bliotecă, nu ca să citească sau să îm-
prumute cărţi, ci ca să depene amin-
tiri, la o cafea şi o prăjitură. Primarul
localităţii, prezent la întâlnire, a oferit
doamnelor flori şi mărţişoare.

Mioara Chiriac
Biblioteca Publică Moţca
Biblioteca Publică din Moţca http://bibliotecamotca.blogspot.com/
sărbătoreşte femeile din comunitate

Biblioteci pentru comunitate în judeţul Iaşi:


exemple de bune practici
Dagâţa: Povestea mea, succesul nostru

În vara anului 2010, la Biblioteca Publică din


Dagâţa, femeile tinere din comunitate au fost îndru-
mate cum să îşi găsească şi să îşi păstreze un loc de
muncă şi cum să gestioneze şi să depăşească con-
flictele sau perioadele de criză din viaţa lor. Au în-
văţat că rolul lor în societate este unul important, la
fel şi implicarea şi vizibilitatea lor în viaţa comuni-
tăţii.
Cursurile de self-leadership au fost parte a
unui proiect derulat de Biblioteca Publică din Dagâ-
ţa în parteneriat cu Fundaţia Şanse Egale pentru Tinerele din Dagâţa dobândesc
abilităţi de viaţă, la bibliotecă
Femei. Intitulat Povestea mea, succesul nostru,
programul a fost posibil graţie unei finanţări euro- sesiuni de instruire, discuţii şi un club al tinerelor
pene, prin programul Phare 2007: Facilitatea de femei, toate organizate la bibliotecă.
tranziție şi a avut drept scop ridicarea statutului
social al femeilor şi creşterea vizibilităţii acestora în Petronela Damaschin
profesiunile și comunităţile lor. Biblioteca Publică Dagâţa
Activităţile din cadrul proiectului, la care a http://petroneladamaschin.blogspot.com/
participat un număr de 24 de persoane, au inclus

Biblioteci pentru comunitate


7 Nr. 3, Martie 2011

Resurse pentru bibliotecari


Ghid: Prietenii Bibliotecii

Capitolul 3
Organizarea programelor
pentru comunitate
Programele organizate de bibliotecă pot con- un public mai mare în fața căruia să promovați
stitui un mod excelent de a populariza colecţiile asociația de prietenii ai bibliotecii.
speciale ale bibliotecii, de a atrage noi utilizatori, 6. Riscurile potențiale includ: alegerea nein-
de a promova biblioteca și ceea ce are ea de oferit și spirată a momentului, comunicarea deficitară,
de a îmbogăți viața celor ce beneficiază de serviciile proasta organizare, delegarea neclară a responsabi-
ei. Iată, în continuare, câteva sfaturi utile atunci lităților, numărul insuficient de voluntari, publici-
când organizați un program de bibliotecă. tatea insuficientă sau făcută la momentul nepotri-
1. Oamenii sunt ocupați. Nu organizați un vit. Toate acestea vor afecta negativ participarea la
program doar pentru că aveți un moment liber în programul pe care îl organizați.
agenda bibliotecii. Înainte de a începe, trebuie să 7. După încheierea programului, evaluați
aveți o idee clară a scopului programului pe care impactul acestuia asupra publicului. Dacă feedback
vreți să îl organizați. -ul primit este unul pozitiv, nu trebui să fiți descu-
2. Echipa care organizează programul trebu- rajați de faptul că programul a atras un public mai
ie să fie suficient de mare, în așa fel încât nimeni să puțin numeros decât anticipați. De multe ori, eve-
nu aibă prea multe responsabilități. Sarcinile care nimente neprevăzute pot afecta negativ gradul de
trebuie împărțite includ: planificarea activităților, participare la un program.
promovarea programului, chestiuni de logistică
(protocol, rezervarea spațiului, amenajarea acestu-
ia, aparatura etc.).
3. Stabiliți un orar realist, în așa fel încât toți
cei implicați în organizare să aibă o idee foarte cla-
ră a timpului pe care trebuie să îl aloce fiecărei sar-
cini și să știe când anume trebuie finalizate acestea.
4. Promovarea programului este un ingredi- Sursa:
ent-cheie. Selectați persoane cu experiență în do-
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/altaff/
meniu pentru a se ocupa de selectarea contactelor
din media, difuzarea și expedierea invitațiilor. friends/factsheets/index.cfm
5. Identificați și alte organizații pe care le Traducerea: Diana Ghiorghieș
puteți lua drept partenere în organizarea progra-
mului. Două liste de invitați sunt întotdeauna mai Biblioteca Județeană Gh. Asachi Iași
bune decât una singură și astfel puteți avea acces la

Biblioteci pentru comunitate


8 Nr. 3, Martie 2011
o reprezintă publicitatea făcută prin nespuse încă despre bibliotecile noa-
intermediul unui blog al bibliotecii. stre. Fără doar şi poate, crearea unui
Din jurnalul Unele dintre bibliotecile din judeţ s-au jurnal online a fost şi va rămâne pen-
unei biblioteci... adaptat din mers și au reuşit să-şi con- tru mulţi dintre noi o provocare ce
struiască un spaţiu de prezentare a oferă vizibilitate şi, implicit, posibili-
bibliotecii, pe care îl îngrijesc cu multă tatea de a comunica cu potenţialii utili-
pasiune si consecvență. zatori, de a primi feedback şi de a
Biblioteci pentru comunitate, Acest spaţiu virtual oferă opor- atrage gânduri, opinii, ecouri care să
tematica acestui număr, aduce în prim tunitatea de a ieşi la rampă şi de a demonstreze că biblioteca publică este
-plan problematica bibliotecilor publice arăta lumii viaţa bibliotecii aşa cum o importantă resursă pentru comuni-
şi impune o repoziţionare, o reaşezare este: proiectele la care lucrezi, volun- tatea pe care o deserveşte.
în mijlocul comunităţilor în care acti- tarii implicaţi, cărţile de care dispui, Sunt bibliotecar de ceva ani şi
vează. Dacă ar fi să gândim în termeni activităţile pe care le desfăşori. Poate nu pot să-mi doresc decât să rămânem
strict economici, totul s-ar reduce la suplini existenţa unui ziar local, pasionaţi de munca noastră si să nu
CERERE şi OFERTĂ. Cine este publicul prezentând evenimente ce nu ţin nea- încetăm să transformăm biblioteca în
nostru, care sunt domeniile de interes, părat de bibliotecă, dar care au rezo- locul în care copiii pot visa la viitorul
ce colecţie de carte și ce servicii oferim, nanţă și sunt importante pentru comu- lor, în care adulţii pot dezvolta noi
sunt întrebări ce constituie punctul de nitate. Mai mult decât atât, blogul bi- abilităţi și deprinderi, toate acestea
plecare în analiza noastră şi care, din bliotecii poate fi un spaţiu deosebit de pentru a îndeplini misiunea bibliotecii
păcate, reliefează diferenţa majoră util membrilor comunităţii, aducând publice, aceea de a îmbunătăţi viaţa
dintre cele două componente. În aceste informaţii de larg interes, provenite de oamenilor ce locuiesc în comunităţile
condiţii cum se pot plia serviciile de la diferite instituţii (primărie, dispen- noastre.
care dispun bibliotecile noastre (care sar etc.), economisind timpul şi banii
funcţionează în condiţii de criză, fără acestora.
un suport financiar adecvat) pe nevoile Dacă ar fi să privim lucrurile
Mihaela Tănasă, bibliotecar
comunităţii? într-un mod plastic, existenţa unui blog
Un pas înainte a fost făcut cu este, de fapt, o modalitate de a capta Biblioteca Publică Popricani
ajutorul Fundaţiei Bill si Melinda Gates atenţia: Hei, suntem şi noi aici! Şi sunt http://bibliotecapopricani.wordpress.com/
care, prin intermediul Fundaţiei IREX, absolut convinsă că sunt multe lucruri
a implementat programul Biblionet,
Buletin informativ editat de
donând bibliotecilor publice echi-
pamente și computere performante, Biroul de Coordonare Metodică şi Formare Profesională
softuri şi, mai mult decât atât, a oferot
din cadrul
posibilitatea membrilor comunităţii să
poată căpăta deprinderi pentru utiliza- Bibliotecii Judeţene Gh. Asachi Iaşi
rea calculatorului. Consider că
prezenţa acestor calculatoare în-
seamnă un progres uriaş; rămâne Biblioteca Judeţeană Gh. Asachi Iaşi
doar ca noi, bibliotecarii, să găsim un Str. Palat nr. 1,
echilibru între cartea clasică si tehnolo-
bibliopuls@biblioteciiesene.ro

Iași, România,
gia e-book, între tradiţional si modern,
soluţia fiind completarea reciprocă și Cod 700019
nu excluderea uneia în favoarea alteia. Tel: 0232/213353
Am ajuns într-un punct în care
putem afirma că avem biblioteci mo- http://www.bjiasi.ro/
derne, în care se întâmplă multe, dar
cei din jurul nostru ştiu lucrurile
acestea? Existenţa unei bogate colecţii Biroul de Coordonare Metodică şi Formare Profesională
de carte, a calculatoarelor de mare Tel: 0232/213317
viteză, a jucăriilor pentru copii, o dată
ce nu sunt aduse în faţa publicului, http://biblioteciiesene.ro/
rămân ascunse acolo, între zidurile
Selecția materialelor, editare și design:
bibliotecii, iar eforturile noastre rămân
zadarnice. Diana Ghiorghieș (ghiorghiesdiana@gmail.com)
O modalitate modernă şi foarte
la îndemână pentru a ne face cunoscuţi Co-editare: Bogdan Ghiurco (bogdan.ghiurco@biblioteciiesene.ro)

Biblioteci pentru comunitate