Sunteți pe pagina 1din 40

1.

INTRODUCERE

Standardul de pregătire profesională este documentul prin care


conţinutul unui program de formare corespunde cerinţelor unuia sau mai
multor standarde ocupaţionale. Acest document reprezintă transpunerea
standardului ocupaţional în oferta educaţională.
Standardul de pregătire profesională este documentul care stă la baza
elaborării curriculum-ului (plan de învăţământ, programa şcolară, auxiliare
curriculare).
Elaborarea standardului de preagătire profesională are la bază standardul
ocupaţional elaborat conform metodologiei Consiliului pentru Standarde
Profesionale şi Atestare (C.O.S.A). Standardul de pregătire profesională este
elaborat de către şcoală în colaborere cu agenţii economici implicaţi în
pregăturea pentru meseria respectivă, fiind apoi analizat şi avizat de
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului social în Formarea
profesională (structură consultativă a Inspectoratului Scolar)
Standardul ocupaţional este documentul care identifică ansamblul
competenţelor şi nivelurilor de performanţă cerute pentru practicarea unei
profesii.
Standardul de pregătire profesională urmăreşte să răspundă ca alcătuire şi
conţinut competenţelor profesionale formulate în standardul ocupaţional prin
competenţele de cunoaştere, de execuţie şi sociale pe care urmează să le
dobândească persoana care se specializează. Standardul nominalizează
competenţele şi nu detaliază conţinuturi curriculare (cum ar fi obiective,
teme etc).
Întrucât prin Legea învăţământului şcoala postliceală reprezintă o
specializare după finalizarea studiilor liceale, modul de structurare a
standardului de pregătire profesională este “bloc compact” pentr toată
perioada de studii.
Învăţământul postliceal asigură formarea de tehnicieni specialişti într-un
domeniu restrâns (nivel 3 de calificare). Absolventul trebuie să dovedească
următoarele achiziţii, exprimate prin competenţe de cunoaştere, de execuţie
şi sociale:
- cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul de specializare operabile în
desfăşurarea unui proces tehnologic sau a unei activităţi economico –
sociale;
- cunoştinţe antreprenoriale şi legislative care să îi permită conducerea
unei întreprinderi mici sau mijlocii;
- cunoştinţe de operare PC care să îi permită administrarea şi/sau
organizarea firmei proprii sau conducerea unui proces tehnologic,
economic, social sau administrativ, la nivelul studiilor medii;
- cunoştinţe de limbi străine aplicate pe domenii de activitate;
Standardul face recomandări pentru dezvoltarea de curriculum şi materiale
auxiliare prin formularea de tipuri de conţinuturi, unităţi de conţinut
(disciplinare şi modulare) corelate pe orizontală şi verticală, într-o structură
de organizare a procesului de învăţământ promovată de Programul Phare
VET RO 9405.
Specializarea pentru care se realizează pregătirea este “Tehnician
optometrist”
Durata studiilor este de trei ani.
Pregătire cuprinde pe lângă disciplinele şi modulele de specialitate şi un grup
de discipline prin care se urmăreşte dezvoltarea personală şi socială, grup
din care fac parte limbile moderne, informatica, managementul micilor
afaceri, educaţia antreprenorială ş.a. Se urmăreşte în acelaşi timp formarea
de atitudini, capacităţi şi deprinderi de a asigura calitatea produselor şi
serviciilor prestate, de a respecta normele de protecţie a muncii şi a mediului
înconjurător, de implicare directă şi creativă în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de profil în domeniul prestărilor de servicii.
Structura SPP- ului este următoarea:
1. Introducere
2. Definirea specializării
3. Lista unităţilor de competenţă ale specializării
4. Prezentarea competenţelor necesare pentru practicarea specializării,
grupate pentru fiecare unitate de competenţă pe:
A. Competenţe de cunoaştere
B. Competenţe de execuţie
C. Competenţe sociale
5. Recomandări pentru dezvoltarea de curriculum şi materiale auxiliare
• unităţi de conţinut (disciplinare şi modulare) corelate pe orizontală şi
verticală
• tipuri de conţinuturi
6. Recomandări privind formele de evaluare, examinare şi certificare
potrivite cu tipul de pregătire profesională pentru specializarea aleasă
Standardul de pregătire profesională are în vedere ca evaluarea finală să fie
realizată de către o comisie mixtă şcoală - parteneri sociali.
Componenţa echipei de evaluare finală şi certificare are în vedere
cooperarea între agentul economic şi formator, în scopul aprecierii formării
profesionale în relaţie cu piaţa muncii. Examenul de absolvire se desfăşoară
conform Metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.
2. DEFINIREA SPECIALIZARII
Ocupaţia de tehnician optometrist constă în examinarea pacienţilor cu
acuitate vizuală deficitară, prescrierea şi montarea ochelarilor de corecţie şi
a lentilelor de contact, acordarea consultaţiilor cu privire la utilizarea
acestora asigurând întreţinerea echipamentelor necesare exercitării
ocupaţiei.

3. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ ALE SPECIALIZĂRII

FUNDAMENTALE
I. Comunicarea cu clienţii
II. Perfecţionarea profesională
GENERALE LA LOCUL DE MUNCă
III. Aplicarea NPM şi PSI
IV. Asigurarea cu materii prime şi piese optice
V. Asigurarea dotării tehnice a unităţii
VI. Întreţinerea echipamentelor şi a dispozitivelor din dotare
VII. Organizarea locului de muncă
VIII. Promovarea imaginii unităţii
IX. Planificarea activităţii
X. Vânzarea produselor şi serviciilor către clienţi
SPECIFICE
XI. Efectuarea de măsurători optice pentru lentile
XII. Efectuarea măsurătorilor de ametropie sferică şi astigmatism
cornean
XIII. Finisarea lenntilelor
XIV. Instruirea şi consilierea clienţilor în utilizarea tehnicilor de
corecţie cu lentile
XV. Montarea lentilelor
XVI. Oferirea consultaţiilor oftalmologice primare
4. PREZENTAREA COMPETENŢELOR NECESARE
PENTRU PRACTICAREA SPECIALIZăRII

• UNITATEA DE COMPETENŢă I - Comunicarea cu clienţii


A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Identifică cerinţele clienţilor x x
2. Se exprimă oral şi în scris în limbajul de x x x
specialitate
3. Interpretează o documentaţie de x x x
specialitate editată în limba română sau o
limbă străină de circulaţie
4. Formulează răspunsuri la mesaje scrise x x x
sau orale
5. Construieşte mesaje într-o limbă x x x
străină de circulaţie

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANUL III
1. Exprimă idei şi opinii argumentate în x x x
limbaj adecvat
2. Furnizează informaţii clienţilor prin x x x
utilizarea unui limbaj general şi de
specialitate adecvat clienţilor
2. Utilizează calculatorul în activitatea de x x
comunicare cu clienţii
3. Emite mesaje ca răspunsuri la situaţii x x x
diferite de comunicare
4. Selectează mijloace de comunicare x x x
oral şi scris adaptate situaţional
5. Elaborează documentele necesare x x
livrării unui produs la client

C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Exprimă opinii argumentate în limbaj x x x
adecvat
2. Întîmpină politicos clienţii la intrarea x
în unitate
3. Atitudine de calm, respect şi diplomaţie x
în înlăturarea dificultăţilor de
comunicare
4. Comunică operativ şefului direct x
opiniile şi sesizările clienţilor
5. Studiază atent şi discret x x
particularităţile antropometrice şi
faciale ale clientului cu sugestii în
alegerea ramei
UNITATEA DE COMPETENŢĂ II – Perfecţionarea
profesională
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Identifică necesarul de instruire x x x
conform cerinţelor din domeniul de
activitate
2. Identifică informaţii în literatura de x x x
specialitate despre noutăţile în
domeniul de activitate
3. Descrie sistemele de operare şi x x
programele utilitare implementate
într-un calculator personal
4.Utilizează terminologia şi limbajul de x x
programare utilizate în optică
5.Interpretează o documentaţie tehnică de x x x
specialitate editată într-o limbă
străină de circulaţie
6.Construieşte mesaje funcţionale într-o x x x
limbă străină de circulaţie
7. Utilizează noţiuni de construcţie şi x x
proiectare a sistemelor lenticulare şi
sistemelor optice de măsurare
optometrică
8. Compară caracteristicile tehnice şi x x
funcţionale ale aparatelor optice
specifice din documentaţiile tehnice
de specialitate
9. Identifică necesarul de piese şi aparate x x
conform rezultatelor prospectării
pieţei de specialitate
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Participă la forme de PREGĂTIRE x x x
2. Prezintă şi recepţionează informaţii de x x
specialitate în cadrul conferinţelor şi
congreselor de specialitate
3. Utilizează calculatorul în activitatea x x
profesională şi în comunicarea cu
partenerii interni şi externi
4. Utilizează tehnici moderne de informare, x x x
comunicare, investigare
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Este receptiv la nou x x x
2. Manifestă interes pentru tehnologiile şi x x x
echipamentele noi apărute în
domeniu
3. Manifestă interes pentru investigare, x x x
cercetare în vederea găsirii unor
soluţii originale în activitatea practică
şi teoretică
4. Participă la schimburi de experienţă şi x x x
cursuri de perfecţionare
UNITATEA DE COMPETENŢĂ III – Aplicarea NPM şi PSI
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Defineşte accidentele de muncă şi x
îmbolnăvirile profesionale
2. Enumeră cauzele de natură mecanică, x
termică, chimică şi electrică ce pot
provoca accidente de muncă
3. Indică normele generale de tehnica x
securităţii muncii (NTSM), de prevenire şi
combatere a incendiilor
4. Întocmeşte lista cu obiectele interzise în x x x
atelierul optic
5. Indică modalităţile prin care se asigură x x x
protecţia împotriva electrocutării la
echipamente din atelier
6. Identifică situaţiile în care se produc x x x
incendiile şi decide măsurile de securitate
care se impun
7. Identifică substanţele poluante specifice x x x
meseriei, implicaţiile acestora asupra
organismului uman şi modalităţile de
manipulare şi depozitare a acestora
8. Descrie măsurile de prim ajutor care se x x x
impun în caz de accidentare mecanică,
termică, chimică sau electrică
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Aplică normele specifice de protecţie a x x x
muncii, de prevenire şi stingere a
incendiilor
2. Constată existenţa şi se asigură de eficienţa x x
mijloacelor de protecţie în activitatea pe
care o desfăşoară
3. Acordă primul ajutor în caz de accidentare x x x
4. Întreţine şi păstrează în condiţii de siguranţă x x
conform normelor în vigoare
echipamentele de protecţie
5. Utilizează eficient echipamentele de stingere x x
din dotare pentru limitarea pericolelor
6. Raportează pericolele care apar la locul de x x x
muncă persoanei abilitate conform
procedurilor interne
7. Aplică procedurile de urgenţă şi evacuare x x x

C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Promovează normele de securitate împotriva x x x
accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor
profesionale
2. Respectă legislaţia şi normele de igienă a x x x
muncii specifice locului de muncă
3. Participă la instructajele periodice x x x
4. Capacitate de decizie şi de reacţie în situaţii x x x
neprevăzute

• UNITATEA DE COMPETENŢĂ IV – Asigurarea cu materii


prime şi piese optice
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII

1. Planifică etapele unei lucrări de execuţie sau x x


reparaţie în succesiunea logică sau
tehnologică
2. Descrie metodologia de încheiere a unui x
contract economic
3. Stabileşte lista de comandă către furnizor pe x x x
baza indexului complet de materii prime
precum şi corelat cu etapele de prelucrare
4. Defineşte şi stabileşte norma de consum pe x x
tip de lucrare
5. Descrie materialele necesare şi consumabile x
folosite în prelucrarea pieselor optice,
caracteristici, proprietăţi, starea sub care
se livrează
6. Descrie condiţiile tehnice speciale de x x x
manipulare şi depozitare a categoriilor de
materii prime şi materiale
7. Precizează firme producătoare şi furnizoare x x x
de materii prime şi materiale

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII

1. Stabileşte mecesarul de materii prime şi x x


piese optice în concordanţă cu cerinţele
planului de comandă
2. Întocmeşte lista de comandă x x x
3. Recepţionează materiile prime şi produsele x x x
optice
4. Depozitează şi manipulează materiile prime x x x
şi materialele în condiţii de protecţie

C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII

1. Este competitiv în funcţie de nevoile şi x x x


flexibilitatea pieţii muncii
2. Se adaptează la nou, participă activ cu x x x
asumare de responsabilităţi
3. Manifestă responsabilitate, corectitudine, x x x
spirit de observaţie
4. Alege patenerii de afaceri şi dezvoltă tehnica x x
întreţinerii relaţiilor de afaceri
UNITATEA DE COMPETENŢĂ V – Asigurarea dotării tehnice
a unităţii
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Precizează caracteristicile tehnice ale x x
echipamentelor care intră în dotarea
unităţilor de optică medicală
2. Interpretează schemele optico-mecanice ale x x
echipamentelor
3. Alege tipul echipamentului în raport cu x x x
standardele de performanţă cerute de
destinaţia măsurătorilor şi scopul lucrărilor
4. Identifică normele metrologice şi de calitate x x
specifice fiecărui tip de echipament
5. Indică furnizorii de echipamente optice x x
6. Argumentează specificaţia tehnică întocmită x x
7. Utilizează un limbaj profesional specific xx x x

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1.Întocmeşte lista de echipamente cu x x
specificaţii tehnice corecte şi complete
2. Identifică potenţialii furnizori care să asigure x x x
un raport optim preţ-calitate
3. Recepţionează echipamentul conform x x
comenzii şi specificaţiilor tehnice care
însoţesc produsul
4. Înregistrează şi arhivează documentele care x
însoţesc livrările conform reglementărilor
5. Execută controlul tehnic de calitate al x x
echipamentelor identificând
neconformităţile cu specificaţia tehnică
6. Sesizează conform reglementărilor locului de x x x
muncă eventualele nonconformităţi ale
echipamentelor cu specificaţia din
comandă
7. Participă şi concluzionează rezultatele
testelor executate de furnizor la punerea
în funcţiune a echipamenetlor de
specialitate
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII

1. Respectă prevederile contractuale şi x x


reglementările în vigoare
2. Promovează noutăţile privind echipamentele, x x x
aparatele şi tehnologiile de specialitate
3. Îşi asumă responsabilitatea pentru x x x
activitatea depusă
4. Stabileşte relaţii de colaborare cu alte firme x x x
5. Are un comportament civilizat x x x

• UNITATEA DE COMPETENŢĂ VI – Întreţinerea


echipamentelor
şi a dispozitivelor din dotare
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Identifică starea tehnică a echipamentelor x x
2. Identifică parametrii tehnico- funcţionali şi x x
normele metrologice din cartea tehnică a
echipamentelor
3. Interpretează schemele cinematice şi x x
constructiv- funcţionale furnizate de
producător pentru echipamentele şi
dispozitivele din dotare
4. Citeşte şi interpretează desene tehnice de x
ansamblu
5. Explică construcţia şi peincipiul de x
funcţionare al echipamentelor şi
dispozitivelor
6. Identifică elementele constructive mecanice x
ale aparatelor şi precizează rolul funcţional
al acestora
7. Descrie procedurile de constatare a x
defectelor echipamentelor
8. Interpretează documentaţia de specialitate x x x
scrisă într-o limbă străină (posedă
vocabular tehnic specific meseriei)
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Identifică defectele componentelor optico – x x
mecanice ale unui echipament
2. Efectuează reglaje înaintea începerii x x x
activităţii zilnice
3. Reglează corect echipamentele şi x x x
dispozitivele asigurând adaptarea acestora
la cerinţele măsurării sau operaţiei de
lucru
4. Intervine prompt pentru remedierea x x x
disfuncţionalităţilor
5. Utilizează corect dispozitivele şi AMC-urile x x x
din dotare
6. Sesizează defectele majore unităţilor de x x x
service pentru remediere
7. Identifică elementele constructive mecanice x x
ale aparatelor
7. Identifică piesele şi subansamblurile defecte x x x
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Face investigaţii în vederea găsirii unor x x x
soluţii originale în activitatea de depanare
a echipamentelor şi dispozitivelor din
dotare
2. Respectă procedurile de diagnosticare a x x x
defecţiunilor
3. Responsabilitate în asigurarea funcţionării x x x
echipamentelor la parametrii optimi

UNITATEA DE COMPETENŢĂ VII – Organizarea locului de


muncă
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Defineşte şi clasifică locurile de muncă x
2. Identifică influenţa factorilor fizici şi psihici x
asupra eficienţei muncii
3. Argumentează importanţa ambientului şi a x
organizării ergonomice a locului de muncă
4. Explică rolul igienei muncii şi măsurile x x x
organizatorice care se impun
5. Prezintă instrumentele, aparatele şi S.D.V.- x x x
urile care echipează locul de muncă
6. Precizează condiţiile climaterice dintr-un x x x
atelier de profil

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Aplică normele ergonomice şi de igienă a x x x
muncii în organizarea locului de muncă
2. Organizează sculele şi dispozitivele în funcţie x x x
de gradul de utilizare în fluxul tehnologic
3. Dispune la distanţe optime perimetrele x x
individuale ale personalului de lucru
conform succesiunii etapelor din fluxul
tehnologic
4. Organizează aprovizionarea locului de muncă x x x
cu materii prime şi materiale, scule şi
dispozitive în conformitate cu
documentaţia tehnică necesară executării
şi verificării lucrărilor
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Lucrează prin cooperare cu membrii x x x
personalului din execuţie
2. Se încadrează într-un sistem informaţional x x x
pentru colaborare permanentă cu lucrătorii
din atelier şi din unitate
3. Stabileşte şi dezvoltă relaţii cu furnizorii şi cu x x x
eventuali intermediari
4. Menţine în permanenţă igiena atât a locului x x x
de muncă, cât şi al ambientului
5. Respectă condiţiile de depozitare impuse x x x

UNITATEA DE COMPETENŢĂ VIII – Promovarea imaginii


unităţii
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Descrie şi clasifică metodele şi căile de x x
promovare ale unui produs
2. Precizează criteriile de selectare a x x
căilor de promovare
3. Identifică modalităţi de comunicare x x
eficientă a informaţiei
4. Identifică modalităţi pentru o dispersie x x
cât mai mare a informaţiei
5. Descrie procedeele de studiu al pieţei x x
6. Stabileşte mijloacele de asigurare a x x x
calităţii produselor şi serviciilor
prestate
7. Stabileşte rolul calităţii în asigurarea x x x
competitivităţii produselor şi
serviciilor
8. Descrie modalităţile de promovare prin x x
produs şi prin campanii promoţionale
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Adaptează metodele de promovare x x
tipului de produse şi servicii pe care
le prestează unitatea
2. Iniţiază şi participă periodic la x x
campanii promoţionale
3. Execută produse şi servicii în condiţii x x x
de calitate, eficienţă şi eficacitate
4. Se informează cu privire la firmele x x
concurente

C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Asigură o informare corectă şi x x x
completă a clienţilor
2. Asigură o promovare continuă a x x x
imaginii unităţii prin calitatea
produselor şi serviciilor oferite la
preţuri de cost competitive
3. Menţine în permanenţă o bună relaţie x x x
cu clienţii
4. Promptitudine şi corectitudine în x x x
orientarea clienţilor către servicii
care să le satisfacă cel mai bine
nevoile

• UNITATEA DE COMPETENŢĂ IX – Planificarea activităţii


A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Planifică etapele unei lucrări de x x
execuţie sau reparaţie în succesiune
logică şi tehnologică pentru
satisfacerea cerinţelor clienţilor
2. Stabileşte resursele materiale în x x x
funcţie de tipul lucrării
3. Stabileşte timpul necesar fiecărei x
etape
4. Explică în ce constă bugetul de venituri x
şi cheltuieli, bilanţul contabil
5. Identifică resursele şi metodele de x x
organizare a desfăşurării activităţii
de prestări servicii către populaţie
pentru maximizarea profitului
6. Stabileşte prin calcul costul unitar al x x
unui produs, aproximând astfel
planul financiar al unei unităţi de
prestări servicii în profil
7. Defineşte şi calculează norma de timp x x x
şi norma de consum
8. Evaluează complexitatea activităţilor şi x x x
timpul necesar realizării acestora

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Efectuează activităţi de marketing în x x
domeniul prestărilor de servicii în
economia de piaţă
2. Foloseşte calculatorul în activitatea de x x
planificare
3. Planifică judicios resursele materiale x x x
4. Întreprinde măsurile necesare pentru x x x
încadrarea în termenul final
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Alege partenerii de afaceri şi întreţine x x
relaţii de afaceri
2. Adaptează un program stabilit la x x x
situaţii neprevăzute, dovedind
flexibilitate
3. Se integrează activ la dinamica unităţii x x x
4. Manifestă atitudine responsabilă x x x
pentru planificările făcute
• UNITATEA DE COMPETENŢĂ X – Vânzarea produselor
şi serviciilor către clienţi
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Recunoaşte diagnosticul şi destinaţia unei x x
indicaţii dioptrice dintr-o reţetă de ochelari
2. Indică tipurile de lentile şi modul de formare x x
a imaginilor
3. Defineşte proprietăţile optice ale lentilelor x x
4. Încadrează lentilele în clase de acurateţe x x
după defectele acestora
5. Identifică după imagine şi formă o lentilă de x x x
corecţie sau protecţie
6. Precizează caracteristicile constructive ale x x
unei rame şi condiţiile de alegere în
montarea unui ochelar de corecţie
7. Explică desfăşurarea unui proces tehnologic x x
de execuţie în serie mare a lentilelor cu
suprafeţe asferice
8. Explică şi diferenţiază operaţiile de montare x x
a lentilelor în ramă în funcţie de cerinţele
şi tipul ramei
9. Precizează tipul şi calitatea serviciilor x x x
prestate în raport de gradul de dotare
tehnică
10. Identifică necesarul de informaţii în funcţie x x x
de recomandările privind investigaţiile
oftalmologice şi în conformitate cu
exigenţele diagnostice validate
11. Identifică aparatele necesare efectuării de x x
măsurări în determinarea afcţiunilor
ametropice
12. Diferenţiază stările disfunţiilor oculare x x
pentru dirijarea cazurilor patologice
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Analizează documentele de solicitare a unui x x
produs
2. Preia comanda şi o înregistrează în registru x
de evidenţă
3. Verifică încadrarea produsului în cerinţele x x x
normelor tehnice şi de calitate
4. Întocmeşte documentele de plată conform x
tarifelor în vigoare şi metodologiei
specifice
5. Furnizează informaţii despre caracteristicile x x x
oftalmolo-gice constatate în raport cu
produsul optic de corecţie
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Respectă termenele din graficul de execuţie x x x
stabilit cu beneficiarul
2. Face recomandări în conformitate cu x x
indicatorii de sănătate prescrişi de
instituţiile abilitate
3. Foloseşte un limbaj accesibil clientului x x x
4. Soluţionează divergenţele cu clienţii cu tact x x x
şi diplomaţie
UNITATEA DE COMPETENŢĂ XI – Efectuarea de măsurători
optice pentru lentile
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Alege dispozitivele de măsurare în funcţie de x x x
ansamblele din fişa de comandă
2. Identifică condiţiile tehnice impuse pieselor x x
optice
3. Defineşte precizia impusă formei geometrice x
a suprafeţelor active
4. Exlică în ce constă precizia dimensională şi x
precizia poziţiei reciproce dintre
suprafeţele pieselor optice
5. Defineşte acurateţea suprafeţelor pieselor x
optice şi încadrarea în clase de acurateţe
6. Defineşte distanţa interpupilară şi descrie x x
condiţiile de măsurare corectă a acesteia
7. Defineşte puterea dioptrică şi puterea de x x x
refracţie
8. Indică aparatele, dispozitivele şi x x x
instrumentele utilizate în măsurătorile
optice pentru lentile, construcţia şi
funcţionarea acestora
9. Alege dispozitivul de măsurare corelat cu x x x
precizia impusă de parametrii măsuraţi
10. Interpretează informaţiile din comandă pe x x
baza limbajului tehnic de prescriere

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Reglează dispozitivele de măsurare x x
2. Efectuează măsurători pentru stabilirea x x
distanţei interpupilare
3. Execută măsurători pentru stabilirea corectă x x x
a caracteristicilor constructive ale lentilei
în raport cu prescripţia medicală
4. Efectuează măsurători optice pentru lentilele x x x
recomandate
5. Efectuează măsurători ale parametrilor în x x
montajul efectuat
6. Completează documentele de plată x
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Stabileşte corect termenul de realizare a x x
comenzii
2. Oferă informaţii privind calitatea şi x x
parametrii produsului optic şi ai montajului
3. Semnalează eventuale neconcordanţe din x x
comanda oftalmologică
UNITATEA DE COMPETENŢă XII – Efectuarea măsurătorilor
de ametropie sferică şi astigmatism cornean
A. COMPETENŢE DE CUNOAŞTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Descrie şi clasifică aparatele şi x x
dispozitivele de măsurare
2. Indică tipurile şi performanţele aparatelor x x
şi dispozitivelor de măsurare
3. Descrie modul de reglare şi de utilizare al x x
aparatelor şi dispozitivelor de măsurare
4. Caracterizează lentilele din punct de x x x
vedere al parametrilor optici
5. Explică tehnologia de montaj al lentilelor x x
şi parametrii de montaj
6. Corelează dignosticul cu puterea x x
dioptrică a lentilei
7. Identifică metodele adecvate de x x
verificare a distanţei interpupilare
8. Descrie structura analizatorului vizual x x
9. Explică conţinutul globului ocular şi x x
anexele acestuia
10. Descrie examenul funcţional al ochiului x x x
11. Identifică dezechilibrele aparatului x x
oculo-motor
12. Explică ametropiile sferice şi x x
anastigmate
13. Descrie metodele de examinare a x x x
ametropiilor
14. Descrie bolile analizatorului vizual şi x x x
semnele implicate în elaborarea
dignosticului
15. Indică modul cum se corectează x x
ametropiile sferice şi astigmatismul
16. Stabileşte şi diferenţiază corect x x
diagnosticul pe baza informaţiilor
rezultate din măsurători
17. Utilizează în notarea caracteristicilor x x
dioptrice semnele şi simbolurile
specifice
18. Stabileşte valorile dioptrice în cazul x
lentilelor de contact
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Alege aparatele şi dispozitivele de x x
măsură corelat cu destinaţia
măsurătorii
2. Reglează aparatele în funcţie de tipul şi x x
precizia măsurătorii
3. Asigură condiţiile tehnice impuse pentru x x
realizarea măsurării
4. Efectuează măsurători pentru stabilirea x x
caracteristicilor vederii la distanţă
5. Efectuează măsurători pentru vederea de x x
aproape
6. Determină distanţa interpupilară la x x
vederea de aproape prin măsurători
pentru stabilirea corectă a distanţei
dintre centrii oculari la vederea la
distanţă
7. Înregistrează rezultatele obţinute pe x x
reţeta oftalmologică utilizând semnele
şi simbolurile care conduc la
identificarea tipurilor de lentile de
corecţie
8. Identifică necesarul de determinare pe x x
baza iniţială a simptomatologiei
clientului

C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Parcurge corect etapele măsurătorilor x x
conform metodelor de investigare
2. Operează corect conform protocolului x x
3. Manifestă atenţie, responsabilitate şi x x x
siguranţă în activitatea desfăşurată
4. Corectitudine şi exactitate în transcrierea x x
datelor în reţeta oftalmologică
5. Poartă conversaţii de specialitate şi x x
asigură consilierea clientului
UNITATEA DE COMPETENŢĂ XIII – Finisarea lentilelor
A. COMPETENŢE DE CUNOASTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Interpretează documentaţia de specialitate x x x
2. Identifică diferite pulberi de polisat x x
3. Corelează dimensiunile şi neregularităţile x x
suprafeţelor cu simbolurile învăţate
4. Identifică metodele de finisare şi sistemele x
de prindere şi fixare a pieselor în fluxul
operaţional
5. Explică semnificaţia simbolurilor şi justifică x x
modul de alegere al dispozitivelor
necesare prelucrării pieselor optice
6. Identifică operaţiile fluxului tehnologicde x x
prelucrare a unei lentile prin abrazare
7. Citeşte condiţiile de finisare din desenul x
tehnic al unei piese optice
8. Explică procedeele specifice de blocare şi de x x
deblocare a pieselor optice şi criteriile de
alegere a acetora
9. Precizează operaţiile fluxului tehnologic de x x
prelucrare a pieselor optice după formă
10. Stabileşte metoda de centrare a unei lentile x
funcţie de precizie şi seria de fabricaţie
11. Indică metodele de tratament pentru o x
suprafaţă optică şi simbolurile specifice
12. Descrie modul în care controlează calitatea x x
lucrărilor de finisare
13. Explică pregătirea lentilelor pentru montaj x x
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Foloseşte instrumentele şi aparatele de x x x
măsură
2. Determină forma geometrică şi abaterile de x x x
formă cu instrumente mecanice şi optico-
mecanice
3. Execută şi formează dispozitive pentru x x x
blocarea elastcă sau rigidă a pieselor
optice
4. Alege, pregăteşte şi controlează dispozitivele x x x
de şlefuire
5. Prepară şi recuperează masticurile folosite în x x
procesul tehnologic
6. Finisează corect sticla pe ambele feţe x x
7. Măsoară dioptriile conform parametrilor x x x
înscrişi în plan
8. Realizează centrarea şi punctarea la x x
parametrii comenzii
9. Prelucrează conturul lentilelor în raport de x x
forma ramei
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Este competitiv în funcţie de nevoile şi x x
flexibilitatea pieţii muncii
2. Manifestă responsabilitate, corectitudine, x x x
atenţie în execuţie
UNITATEA DE COMPETENŢĂ XIV – Instruirea şi consilierea
clienţilor în utilizarea tehnicilor de corecţie cu lentile de
contact
A. COMPETENŢE DE CUNOASTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Descrie caracteristicile lentilelor de x
contact
2. Diferenţiază lentilele de contact sclerale şi x
corneene
3.Transpune rezultatele măsurătorilor x
dioptrice sau valorile din reţeta
oftalmologică în valori specifice lentilelor
de contact
4. Explică modalitatea de determinare a x x x
caracteristicilor corneei
5. Stabileşte raza lentilei de contact şi x
diametrul acesteia în funcţie de
caracteristicile corneene şi dioptriile
recalculate
6. Explică modalitatea de stabilire a x
acomodării pacientului
7. Explică fenomenul de respingere şi x x
posibilele cauze ale acestuia
8. Stabileşte cu obiectivitate cauzele de x
incompatibilitate
9. Explică necesitatea folosirii trusei de x
lentile de contact
10. Stabileşte durata zilnică de purtare şi x
durata garantată în funcţie de tipul
lentilelor şi al soluţiilor de întreţinere

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Alege corect lentila de contact şi o x
identifică din trusă
2. Aplică lentila pe corneea pacientului x
3. Determină capacitatea de acomodare prin x
observarea un timp stabilit a gradului de
umectare,a uşurinţei în mobilitate a
ochiului, a conforului pacientului
4. Instruieşte pacientul privind exerciţiile de x
acomodare
5. Instruieşte pacientul cu privire la utilizarea x
soluţiilor şi întreţinerea lentilelor de
contact
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Atitudine responsabilă în activitatea x x x
desfăşurată
2. Politeţe şi flexibilitate în relaţiile cu clienţii x x x
UNITATEA DE COMPETENŢĂ XV – Montarea lentilelor
A. COMPETENŢE DE CUNOASTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Recunoaşte tipurile de lentile şi modul de x x x
formare a imaginilor cu acestea
2. Defineşte proprietăţile optice ale lentilelor x x
3. Analizează documentaţia tehnologică în x x
vederea executării sau montării lentilelor
de ochelari
4. Stabileşte metodele de centrare corectă a x x
unei lentile de ochelari în funcţie de
puterea dioptrică
5. Recunoaşte diagnosticul şi destinaţia unei x x
indicaţii dioptrice dintr-o reţetă de ochelari
6. Precizează caracteristicile constructive ale x x
unei rame şi condiţiile de alegere în
montarea unui ochelar de corecţie
7. Explică şi diferenţiază operaţiile de montare x x
a lentilelor în ramă funcţie de cerinţele şi
tipul ramei
8. Explică etapele montării lentilelor în rame de x x
plastc şi de metal
9. Descrie etapele unei montări corecte în rame x x
a lentilelor multifocale
B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Execută şablonul la ramă x x
2. Introduce şablonul şi lentila în maşina x x
semiautomată astfel încât să se obţină
centrarea la cote
3. Faţetează lentila în conformitate cu x x
parametrii din planul tehnic
4. Alege rama în conformitate cu comanda şi x x
astfel încât să corespundă tipului de lentilă
5. Fixează lentlele în rame pe baza unor x x
procedee specifice în funcţie de material
6. Utilizează corect ansamblele şi x x
subansamblele astfel încât şuruburile şi
ramele să fie compatibile
7. Verifică montajul x x
8. Efectuează ajustarea ramei în raport de x x
caracteristicile faciale
9. Probează, controlează şi garantează limitat x x
produsul la predare
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Respectă normele de igienă a muncii x x x
2. Sfătuieşte clientul cu privire la alegerea x x
ramei ţinând cont de caracteristicile
antropometrice şi faciale
3. Respectă contractul de muncă, oferindu-şi x x x
serviciile şi în alte activităţi
UNITATEA DE COMPETENŢĂ XVI – Oferirea consultaţiilor
oftalmologice primare
A. COMPETENŢE DE CUNOASTERE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Descrie liniile caracteristice faciale şi ale x x
capului şi cum trebuie adaptat un ochelar
la fizionomie
2. Indică criteriile pentru recomandarea ramei x
de ochelari
3. Explică datele caracteristice ale ochelarului x
4. Clasifică ochelarii x
5. Explică cum influenţează datele x x
caracteristice ale ochelarului montarea lui
corectă
6. Descrie şi caracterizează problemele x x
oftalmologice corijabile cu lentile de
corecţie
7. Identifică toate situaţiile ce pot cauza x x
deficienţa de acuitate vizuală
8. Diferenţiază stările disfunţiilor oculare pentru x x
dirijarea cazurilor patologice

B. COMPETENŢE DE EXECUŢIE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE


ANUL I ANUL II ANULIII
1. Examinează pacientul x x
2. Identifică prin întrebări relevante gradul de x x
percepţie a luminozităţii interne, a acuităţii
şi a strălucirii
3. Examinează corelarea globilor oculari în x
mişcare sau în poziţie statică pentru
determinarea existenţei heteroforiilor sau
strabismului
4. Stabileşte caracteristicile antropometrice x x
craniene
5. Măsoară distanţa interpupilară x x
6. Informează pacientul, argumentat adecvat, x
asupra rezultatelor observaţiilor
preliminare
7. Indică corecţia şi prescripţia pentru gradul de
ametropie constatat
C. COMPETENŢE SOCIALE PREGĂTIRE DE SPECIALITATE
ANUL I ANUL II ANULIII
1. Constată particularităţile şi forma feţei x x
oferind clientului sugestii pentru alegerea
ramei
2. Recomandă atunci când se impune, un x
consultul medical de specialitate
3. Dovedeşte siguranţă în îndrumarea x
pacienţilor
4. Manifestă promptitudine în decizii şi x x
recomandări

5. RECOMANDĂRI PENTRU DEZVOLTAREA DE CURRICULUM


ŞI MATERIALE AUXILIARE

• Tipuri de conţinut prin care se pot actualiza şi exersa capacităţile


standardizate
Competenţa A2 din unitatea de competenţă X, “Recunoaşte tipurile de
lentile şi modul de formare a imaginilor” se actualizează prin următoarele
conţinuturi curriculare: “fizică aplicată” prin care elevul dobândeşte
cunoştinţe privind reprezentarea imaginară şi reală a lentilelor, drumul
razelor şi formarea imagimnilor şi calculul puterilor dioptrice; “optică
geometrică” – ă” prin care elevul dobândeşe cunoştinţe privind
caracteristicile constructive ale lentilelor reale, modul de calcul al
aberaţiilor şi dimminuarea acestora în raport de alegerea sorturilor de
sticlă; “tehnologia de fabricare a componentelor optice” prin care elevul
dobândeşte cunoştinţe tehnologice de execuţie a tipurilor de lentile având
ca rezultat final calitatea formării imaginii în acestea; “tehnologia de
fabricaţie şi montare a ochelarilor” prin care elevul dobândeşte cunoştinţe
referitoare la condiţiile impuse de tipul de lentilă şi formare a imaginii prin
aceasta corelate cu cerinţele prevăzute în prescripţia medicală. Toate
aceste conţinuturi se actualizează şi se integrează în cadrul conţinuturilor
de specialitate pentru realizarea corecţiei ametropiilor cu lentile şi
învăţarea funcţionării aparatelor folosite în optometrie.
• Lista modulelor şi disciplinelor recomandate
Pregătire fundamentală, generală şi de specialitate pentru
dezvoltarea personală şi socială
- grupează pe arii de învăţare toate tipurile de competenţe profesionale
(de cunoaştere, de execuţie şi sociale) cu caracter fundamental, general
şi de specialitate la locul de muncă

Anul I
Nr. Denumire Tip
crt. Modul
Disciplină
1 Limbă modernă x
2 Managementul micilor afaceri x
3 Informatică x
4 Matematică aplicată x
5 Fizică aplicată x
6 Educaţie fizică x
7 Optică geometrică x
8 Chimie aplicată x
9 Anatomia şi fiziologia omului x
10 Anatomia şi fiziologia analizatorului vizual x
11 Geometrie descriptivă şi desen de x
12 specialitate x
13 Tehnologia de fabricaţie a componentelor
optice
Dirigenţie

Anul II
Nr. Denumire Tip
crt. Modul
Disciplină
1 Limbă modernă aplicată x
2 Informatică aplicată x
3 Educaţie fizică x
4 Dirigenţie x
5 Optică fizică x
6 Optică geometrică x
7 Patologie oculară x
8 Optică geometrică x
9 Anatomia şi fiziologia analizorului vizual x
10 Aparate şi instrumente optice x
11 Elemente constructive mecanice ale x
12 aparatelor x
13 Tehnologia de fabricaţie a componentelor x
14 optice x
Tehnologis de fabricaţie şi montare a
ochelarilor
Optometrie funcţională
Anul III
Nr. Denumire Tip
crt. Modul
Disciplină
1 Limba modernă aplicată x
2 Noţiuni de marketing x
3 Orientare şi consiliere vocaţională x
4 Educaţie fizică x
5 Dirigenţie x
6 Farmacologie x
7 Psihologia vederii x
8 Tehnologia de fabricaţie şi montare a x
9 ochelarilor x
10 Optometrie funcţională practică x
Bazele contactologiei şi lentile de contact

• Corelarea pe orizontala si pe verticala a continuturilor curriculare


Pregatirea profesională pentru specializarea “Tehnician optometrist” are ca
structură curriculara doua componente de bază: dezvoltarea personală şi
socială şi PREGĂTIREa de specialitate. Disciplinele şi modulele care compun
această structură au conţinuturi evolutive pe parcursul celortrei ani,
interferează şi se finalizează prin formarea competenţelor specifice acestei
specializări. Planurile de învăţământ stabilite pentru cei trei ani au fost
elaborate cu scopul unei corelări continue a conţinuturilor pe orizontală şi pe
verticală. Corelarea se poate argumenta prin discipline ca informatică,
informatică aplicată.
Corelarea pe verticală se realizează prin conţinuturi teoretice şi practice
apropiate de domeniul de pregătire în anul I, iar acestea capătă treptat un
caracter tot mai aplicativ în anul II, finalizîndu-se cu formarea de priceperi şi
deprinderi conform cerinţelor specializării. De exemplu,conţinutul curricular
“tipuri de lentile” care aparţine ca informaţie iniţială disciplinei fizică
aplicată, se defineşte pe larg în cadrul disciplinei optică geometrică din anul
II şi se regăseşte cu aplicaţii practice şi teoretice în modulele despecialitate
ai anilor II şi III.
Aceste exemplificări de conţinuturi se pot evidenţia ca competenţe în
unitatea 4 în cunoaşterea A6 şi execuţie B3 şi în unitatea X, cunoaştere A5 şi
execuţia B3. In anul al doilea cunoştinţele dobândite despre tipuri, formă,
construcţie şi proprietăţi optice ale lentilelor le creează priceperi şi deprinderi
pentru înţelegerea condiţiilor tehnice de execuţie a acestora, studiate în
modulul ”Tehnologia de fabricaţie a pieselor” optice, corelează şi înţeleg
modul de compunere şi funcţionare, modul de formare al sistemelor optice
compuse în cadrul modulelor “Aparate şi sisteme optice” şi “Optometrie
funcţională”. În anul III, cel mai elocvent exemplu de adaptare al tuturor
deprinderilor dobândite se regăseşte în modulul “Bazele contactologiei şi
lentile de contact”.
• Pregătirea de specialitate / propuneri de module şi teme
M1 “Tehnologia de fabricaţie a componenteloroptice” - an I şi II
T1 - Sticla optică
T2 - Procesele prelucrării pieselor optice cu abrazivi liberi şi pulberi depolisat
T3- Procesele prelucrării pieselor optice cu sculediamantate
T4 - Procese tehnologice tip pentru prelucrarea pieselor optice
• M2 “Tehnologia de fabricaţie şi de montare a ochelarilor” - anii II
şiII
T1 -Tipuri de lentile de corecţie pentru ametropii sferice
T2- Corecţia astigmatismului
T3 –Lentile multifocale din sticlă anorganică
• M3 “Bazele contactologiei şi lentile de contact”
T1- Materiale organice pentru lentile de contact
T2- Lentile sclerale
T3 -Lentile corneene
6. RECOMANDARI PRIVIND FORMELE DE EVALUARE , EXAMINARE
ŞI CERTIFICARE POTRIVITE CU TIPUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
PENTRU SPECIALIZAREA ALEASĂ

Învăţământul postliceal presupune anumite caracteristici esenţiale datorită


cerinţei de specializare în domeniu. Din acest motiv, formele de evaluare
trebuiesc centrate atât asupra competenţelor teoretice cât şi a celor de
execuţie, îmbinând cele două modalităţi principale de realizare a evaluării în
procesul de învăţământ: evaluarea continuă (formativă) şi evaluarea
continuă (sumativă).
Evaluarea continuă (formativă) se desfăşoară permanent pe parcursul
activităţilor instructiv-educative, propunându-şi constatarea şi analizarea
comportamentului individual la niveluri de performanţă corespunzătoare
obiectivelor operaţionale concrete. Ca metode eficiente recomandăm:
observarea şi aprecierea verbală, completarea unor fişe de muncă
independente, chestionarea orală, dar mai ales testele docimologice, ca
principal instrument de evaluare eficientă (teste standardizate sau elaborate
de profesor, diagnostice, teste de evaluare şi autoevaluare), probe practice
curente.
Evaluarea cumulativă (sumativă) vizează verificarea achiziţiilor la
sfârşitul unor perioade mai lungi, oferind posibilitatea aprecierii modului în
care au fost atinse obiectivele sau secvenţele de obiective generale ale
modulelor sau disciplinei. Recomandăm utilizarea testelor sumative, teze,
lucrări de control, proiecte etc.
Orice instrument de evaluare utilizat va trebui să evalueze eficient nu numai
cunoştinţe ci şi priceperi, deprinderi, abilităţi de ordin practic şi de aceea,
recomandăm folosirea complementară şi autoevaluare, referate, eseuri,
proiecte individuale sau de grup, portofolii.
Exemple de performanţe posibile şi criterii de determinare
Comp Performanţe Criterii de determinare
e-
tenţa
evalua

1 Să stabilească în funcţie de spaţiul Schiţă de amplasare
disponibil condiţiile optime de
ambient şi de amplasare a utilajelor
2 Să recunoască tipul fluxului Test de verificare
tehnologic al unui produs optic
performant
3 Să enumere normele de protecţie a Test de alegere corectă a
muncii specifice activităţii normelor
4 Să se adapteze cu uţurinţă în Calculul normei de consum
cunoaşterea normelorde consum pentru executarea unui
pentru fiecare tip de lucrare din produs
unitate
5 Să întocmească lista de dotare şi Test de determinare a
documentaţia de comndă pentru capacităţii de analiză şi
procurarea de aparatură optică investigare
6 Să stabilească cu ajutorul AMC-urilor Probă practică de urmărire
parametrii optici ai lentilelor în a abilităţilor de folosire a
raport cu valorile prescrise AMC-urilor şi de siguranţă în
precizia determinărilor
7 Să indice condiţiile tehnice de lucru Test pentru alegerea
în procesul tehnologic de montaj al variantei optime în funcţie
ramelor de ochelari de tipul montajului
8 Să identifice metode de promovare Test de identificare a
adaptat tipului de produse şi servicii metodelor optime de
prestate promovare în raport de
produs sau serviciu
9 Să stabilească resursele de Test de verificare cu datele
materiale şi timpul necesar în unei lucrări
funcţie de tipul lucrării
10 Să analizeze poibilităţile de Test de verificare a
satisfacere a cerinţelor unei comenzi capacităţii de analiză a
şi întocmeşte documentelor de solicitare a
documentele de plată unui produs şi a modului de
întocmire a documentelor
specifice
11 Să recunoască şi să interpreteze Probă practică cu urmărirea
prin diagnosticare tipul de capacităţii de analiză şi
ametropie şi modul de corecţie interpretare
12 Să efectueze măsurători de Măsurători specifice cu
identificare a ametropiilor sferice şi interpretarea rezultatelor
a astigmatismului cornean şi să obţinute
stabilească caracteristicile specifice
pentru ochelarii de corecţie
13 Să interpreteze cerinţele unei Probă practică de prelucrare
prescripţii de ochelari, să măsoare şi montare a lentilelor de
pe frontifocometru lentilele şi să corecţie
prelucreze cu centrarea la contur
lentilele pentru a fi montate în rama
corespunzătoare
14 Să testeze gradul de acomodare cu Test de verificare privind
lentile de contact şi să consilieze indicarea corectă şi
potenţialii clienţi completă a exerciţiilor de
acomodare
15 Să prelucreze la contur şi să Probă practică de prelucrare
monteze lentilele în rame cu şi montare a lentilelor de
respectarea prescripţiilor medicale corecţie în ramă
16 Să stabilească deficienţe de Probă pactică de
acuitate vizuală printr-o examinare diacnosticare
preliminară

Evaluarea finală trebuie să corespundă cerinţelor de pe piaţa muncii şi să


măsoare deprinderile reale necesare specializării (cum ar fi abilitatea de
diagnosticare a unei situaţii de ametropie, de efectuare a măsurărilor
specifice etc.)
Evaluarea finală se realizează printr-un examen de absolvire care constă în
trei probe:

A. Proba scrisă: durata 3 ore


Conţine teste de sinteză care să verifice capacitatea absolventului de a
sistematiza cunoştinţele dobândite referitoare la:
- tehnici şi tehnologii de prelucrare a pieselor optice
- principiile constructiv-funcţionale ale aparatelor şi instrumentelor optice
fundamentale
- anatomia şi fiziologia analizatorului vizual
- tehnologia de fabricaţie şi montare a ochelarilor
- optometrie funcţională
- bazele contactologiei şi lentile de contact
- metode de organizare şi coordonare a activităţilor din domeniul optic în
atelierele de prestări servicii
B. Proiectul de absolvire – se elaborează în perioada premergătoare
susţinerii probelor de examen şi se susţine în perioada examenului.
Conţine:
- Prezentarea de studii asupra cazurilor posibile de consult pentru un
tehnician optometrist
- Variante posibile de prescripţie la cazurile analizate
- Prezentarea soluţiilor tehnice de rezolvare practică a prescripţiilor
- Alegerea soluţiei optime şi prezentarea soluţiei de realizare a acesteia
C. Proba practică -durata:3 - 6 ore
Se bazează pe sistemului lucrului concret şi constă în:
- măsurarea şi dignosticarea corectă a unei situaţii de ametropie normală
cu completarea prescripţiei medicale
- interpretarea prescripţiei medicale pentru executarea unui ochelar de
corecţie
- stabilirea etapelor tehnologice de execuţie a montajului
- executarea şi montarea ochelarului de corecţie prescris
- controlul calităţii produsului
Evaluarea şi notarea examenului practic se va face astfel:
- pentru organizarea locului de muncă, respectarea parametrilor de
calitate, respectarea NTSM şi PSI, interpretarea unei prescripţii medicale –
pondere 30%
- pentru măsurare şi diagnosticare, completare prescripţie medicală,
stabilirea etapelor tehnologice ale montajului, executarea şi montarea
ochelarului, control calitativ–pondere 70%
Complexitatea probelor se va stabili în fiecare an cu reprezentanţi ai
patronatului şi ai agenţilor economici, în funcţie de nivelul tehnologiilor şi
echipamentelor care se aplică în perioada respectivă şi în funcţie de
cerinţele concrete ale pieţei.
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI


PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALA

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN OPTOMETRIST

DOMENIUL: MECANIC

2001