Monitorul Oficial al Republicii Italiene

Legi si alte acte normative MINISTERUL JUSTITIEI Decretul nr.180 din 18 octombrie 2010 Regulamentul ce contine determinarea criteriilor si a modalitatilor de inscriere este tinut de registrul centrelor de mediere si de lista formatorilor in mediere, precum si aprobarea onorariilor ce tin de centre in sensurile prevazute in articolul 16 din decretul legislativ nr.28 din 4 martie 2010. MNISTRUL JUSTITIEI in colaborare cu MINISTRUL DEZVOLTARII ECONOMICE Potrivit articolului 17, alniatul 3 din legea 400 din 23 august 1988; Potrivit articolului16dinDecretul legislativ nr. 28 din04 martie 2010, in urma actualizarii articolului 60 din legea 69 din 18 iunie 2009, in materie de mediere finalizata prin concilierea litigiilor civile si comerciale; Avand parerea favorabila a Consiliului de Stat, exprimat in Sectiunea consultativa a actelor normative la adunarea din 22 septembrie 2010; Potrivit comunicarii Presedentiei Consiliului Ministrilor in data de 14 octombrie 2010;

Adopta urmatorul regulament: Dispozitii generale Art. 1 Definitii 1. In sensul prezentului decret se intelege prin: a) Minister: Ministerul justitiei

b) Decret legislativ: decretul legislativ nr. 28 din 4 martie 2010 c) Mediere: activitatea in orice fel denumita, desfasurata de un tert impartial si finalizata prin a asista 2 sau mai multe subiecte de drept fie in gasirea unui acord amiabil in ceia ce priveste un litigiu, fie in formularea unei propuneri in vederea rezilierii acestuia; d) Mediator: persoana sau persoanele fizice care individual sau colegial desfasoara medierea fara sa emita decizii sau hotarari obligatorii pentru destinatarii aceluiasi serviciu; e) conciliere: solutionarea unui litigiu in urma desfasurarii medierii; f) Centru de mediere: Institutia publica sau privata unde se poate desfasura procedura medierii conform prezentului decret. g) Regulament: actul ce contine disciplinarea procedurii de mediere a costurilor referitoare, adoptat de catre Centrul de mediere; h) Onorariu: suma impusa celor care uzufruiesc serviciul de mediere furnizat de Centrele de mediere; i) Registru: Registrul centrelor de mediere ce se regaseste la nivelul ministerului; j) Responsabil: responsabilul cu pastrarea registrului si a listei; m) Formator: persoana sau persoanele fizice ce desfasoara activitatea de formare a mediatorilor; n) Institutii de formare: institutiile publice sau private sau prin detasamentele lor, prin care se desfasoara activitatea de formare a mediatorilor;

o) Responsabilul stiintific: persoana sau persoanele fizice care desfasoara lucrarile din art.18, aln.2, lit.i), asigurand potrivirea activitatii desfasurate de institutiile de formare; p) Lista: lista institutiilor de formare instituite la nivelul ministerului; q) Institutie publica: persoana juridical de drept intern, comunitar, international sau strain; r) Institutie private: orice subiect de drept privat, diferit de persoana fizica; s) CCIMA: camera de comert, industrie , mestesugarit si agricultura; Art.2 Obiectul 1. Prezentul decret dispune: a) Infiintarea registrului la minister; b) Criteriile si modalitatile de inscriere in registru, precum si supravegherea , monitorizarea, suspendarea si eliminarea centrelor singulare din registru; c) Infiintarea listei la minister d) Criteriile si modalitatea de inscriere pe lista, precum si supravegherea , monitorizarea, suspendarea si eliminarea centrelor singulare de pe lista; e) Suma minima si maxima si criteriul decalcul a onorariilor ce incumba organismelor constituite din institutii publice de drept intern, precum si criteriile de aprobare a tabelelor cu onorariile propuse de centrele constituite de institutiile private. Capitolul II Registrul centrelor de mediere Art. 3

Registrul 1. Este infiintat registrul birourilor abilitate sa desfasoare medierea. 2. Registrul este pastrat la minister la sectiunea resurse umane, financiare si instrumentale deja existente in Departamentul afacerilor cu justitia: este responsabil directorul general al justitiei civile, sau persoana de el delegate cu calificare manageriala in sectorul directiei generale. In scopul supravegherii sectorului registrului pentru tratarea afacerilor in materie deraporturi de consum din alineatul 3,partea i), sectiunea C, responsabilul exercita puterile in spiritul prezentului decret in numele Ministerului dezvoltarii economice. 3. Registrul este dispus in articole in asa mod sa contina urmatoarele adnotari: Partea i): institutii publice; Sectiunea A: lista mediatorilor; Sectiunea B: lista mediatorilor experti in materie international; Sectiunea C: lista mediatorilor experti in material raporturilor de consum;

Partea ii): institutii private Sectiunea A: lista mediatorilor; Sectiunea B: lista mediatorilor experti in materie international; Sectiunea C: lista mediatorilor experti in material raporturilor de consum; Sectiunea D: lista membrilor, asociatilor, administratorilor, reprezentantilor centrelor. 4. Responsabilul se ingrijeste de actualizarea datelor. 5. Gestiunea registrului se face in mod informatics ce asigura o posibilitate a elaborarii rapida de pentru scopul conexat cererilor ce tin de prezentul decret. 6. Listele mediatorilor sunt publice; accesul la alte adnotari este reglementat de dispozitiile in vigoare din lege. Art. 4 Criterii de inscriere in registru

1. In registru sunt inscrise la cerere, centrele de mediere infiintate de institutii publice sau private. 2. Responsabilul verifica profesionalitatea si efficienta solicitantilor si in mod particular: a) Capacitatea financiara si organizativa a solicitantului, precum si compatribilitatea cu activitatea de mediere cu obiect social si scop asociativ; in scopul demonstrarii capacitatii financiare, solicitantul trebuie sa detina un capital nu mai mic de cel necesar la infiintarea unei societati cu raspundere limitata; in scopul demonstrarii capacitatii de organizare, solicitantul trebuie sa ateste ca poate desfasura activitatea de mediere in cel putin 2 regiuni italiane sau in cel putin doua judete din aceiasi regiune, chiar si prin intermediul acordurilor din art. 7, aln.2, lit.c); b) Posesia din parttea solicitantului a unei polite de asigurare ce nu este inferioara sumei de 500.000 euro pentru raspunderea de orice fel rezultanta din desfasurarea activitatii de mediere; c) Criteriul onorabilitatii membrilor, asociatilor, administratorilor sau a reprezentantilor mai sus numitei institutii, conform celor fixate in art. 13 din decretul legislative nr. 58 din 24 februarie 1998 d) Transparenta administrativa si contabila a centrului ce cuprinde si raportul juridic si economic intre centru si institutia care ar putea constitui articularea interna cu scopul de-a demonstra necesitatea autonomiei financiare si functionale; e) Garantiile de independenta, impartialitate si confidentialitate in desfasurarea serviciului de mediere, precum si conformarea regulamentului cu legea si cu prezentul decret, chiar si in ceia ce priveste raportul juridic cu mediatorii; f) Numarul de mediatori nu mai mic de 5 care au declarant disponibilitatea dea desfasura fuctiile de mediere pentru solicitant; g) Sediul centrului de mediere. 3. Responsabilul verifica de asemenea: a) Cerintele de calificare a mediatorilor, acestia trebuie sa detina o diploma de licenta universitara de trei ani sau in alternative trebuie sa fie inscrisi intr-un ordin sau colegiu professional; b) Detinera unei forme specific de formare si de o actualizare specifica de cel putin 2 ani, dobandite de la o institutie de formare in baza art. 18; c) Mediatorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de onorabilitate:

a. sa nu fi fost condamnat definitiv pentru infraciuni din culpa sau la pedeapsa cu inchisoare ne suspendata. b. Sa nu ii fie interzis in mod perpetu sau temporar intrarea in institutiile publice; c. Sa nu fi fost supus unor masuri de prevenire sau de siguranta ; d. Sa nu fi fost sanctionat disciplinar mai mult decat avertisment; d) Documentatia necesara pentru a dovedi cunnostintele lingvistice necesare, pentru mediatorii ce intentioneaza sa se inscribe in listele de la art. 3, aln3, partea i), sectiunea B si partea ii), sectiunea B. 4. Organismele infiintate chiar si in forma asociata de catre CCIMA si de consiliile ordinelor profesionale sunt inscrise in urma unei simple cereri, in urma verificarii celor sustinute de cerintele de la alineatul 2, lit. b), pentru centru si cerintele de la alineatul 3, pentru medieatori. Pentru centrele infiintate de consiliile ordinelor profesionale diferite de ordinal avocatilor, inscrierea este mereu subordonata verificarii in vederea elibararii autorizatiei din partea responsabilului in sensul art. 19 di decretul legislativ. In cazurile in care in prima sau a doua perioada a prezentului alineat si exceptand cele prevazute in art.10. 5. Indeplinirea cerintelor de la alineatele 2 si 3, exceptand ca pentru cele prevazute la alineatul 2, lit. b), poate fi atestat de catre interest prin intermediul autocertificarii. Indeplinirea cerintelor de la alineatul 2, litera b), este atestata prin intermediul prezentarii unei copii a politei de asigurare. Art. 5 Procedura inscrierii 1. Responsabilul aproba modelul de cerere de inscriere si fixeasa modalitatile de verificare, cu indicarea actelor, documentelor si a datelor de care cererea trebuie sa fie insotita; determinari referitoare si data adecvata publicarii, chiar si pe site-ul internet al ministerului. Cererii ii este in orice caz, atasat regulamentul de procedura, cu fila de evaluare de la art. 7, aln.5, lit b). si tabelul cu onorariile fixate dupa criteriile fixate in art ne necesita aprobarea tarifelor.

2. Cererea si atasamentele referitoare, completate dupa modelul pregatit, sunt transmise ministerului, chiar sip e cale telematica, prin modalitatea ce asigura receptionarea. 3. Procedura de inscriere trebue sa se incheie in timp de 40 de zile de la data primirii cererii. Cererea de integrare a cererii sau a anexelor sale poate fi efectuata o singura data de catre responsabil. Din data de cand rezulta primita documentatia de integrare a cererii, curge un nou termen de 20 de zile. 4. Cand expira termenul indicat in prima sau a treia parte din alineatul 3 fara ca responsabilul sa prevada se procedeaza oricum la inscriere.

Art. 6 Cerinte in vederea exercitarii functiei de mediator 1. Solicitantul este tinut sa anexeze cererii de inscriere lista mediatorilor ce se declara disponibili pentru desfasurarea serviciului. 2. Lista mediatorilor este insotita de : a) Declaratia de disponibilitate subscrisa de mediator si contine indicarea sectiunii registrului in care acesta doreste sa fie inscrisi; b) Curriculum sintetic al fiecarui mediator, cu indicatiile specifice cerute de art. 4, aln. 3, lit a) si b); c) Atestarea indeplinirii cerintelor de la art. 4, aln. 3, lit. c); d) Documentatia necesara dovedirii cunostintelor lingvistice cerute la inscrierea in lista mediatorilor experti in materie international. 3. Nimeni nu se poate declara disponibil sa desfasoare functiile medierii in mai mult de 5 centre de mediere. 4. Incalcarea declaratiilor obligatorii prevazute in articolul de fata, infaptuite de functionari publici sau de profesionisti inscrisi sau a colegilor profesionisti constituie abatere disciplinara ce este sanctionata potrivit normelor deontologice. Responsabilul este tinut sa informeze organele competente. Art. 7

Regulamentul de procedura 1. Regulamentul contine indicarea locului unde se desfasoara procedura, ce este derogabila prin consensul tuturor partilor, a mediatorului si a responsabilul organismului. 2. Centrul poate prevedea in regulament: a) Mediatorul trebuie sa convoace intotdeauna personal partile; b) In cazul unei propuneri in sensul art. 11 din decretul legislative, acesta poate sa provina de la un mediator diferit decat cel care a condus pana in acel moment medierea si in baza unor informatii pe care partile inteleg sa le ofere mediatorului propus, sac a aceiasi propunere poate fi formulate de mediator chiar si in lipsa unei parti de la procedura de mediere; c) Posibilitatea de colabora si cu alte structuri , personal si de mediatori ai altor centre cu care a incheiat un acord chiar si pentru o singura procedura de mediere, precum sis a utilizeze rezultatele negocierilor egale bazate pe protocol de intelegere intre asociatii recunoscute potrivit art. 137 de codul de consum si societati, sau asociatiile lor. d) Formarea unor liste separate cu mediatori specializati in materii juridice; e) Medierea desfasurata de acelasi centru este limitata la materii specifice, clar individualizate. 3. Regulamentul stabileste cauzele de incompatibilitate in desfasurarea activitatii de catre mediator si disciplineaza asupra procedurii in curs de suspendare sau de la eliminare de catre centru din registru conform art. 10. 4. Regulamentul nu poate sa prevada ca accesul la mediere sa se desfasoare exclusive pe cale informatiuonala. 5. Regulamentul trebuie sa prevada intotdeuna: a) Ca procedura de mediere sa inceapa doar dupa semnarea declaratiei de impartialitate de catre mediator conform art.14, alin.2, lit.a) din decretul legislative; b) La terminarea procedurii de mediere, fiecarei parti sa-i fie consemnata fila cu evaluarea serviciului; modelul filei trebuie sa fie anexat regulamentului si copia acesteia semnata si cu indicatii privind generalitatile sale trebuie sa fie transmisa pe cale informatica responsabilului, intr-un mod ce asigura receptionarea acesteial;

c) Posibilitatea de declaratie comuna a mediatorului de catre parti, in scopul unei eventuale denumiri ale sale de catre centru. 6. In ceia ce priveste cele indicate in art.9, aln.2 din decretul legislative, regulamentul garanteaza dreptul partilor la accesul actelor de procedura a mediere, pe care responsabilul centrului este tinut sa pazeasca intr-un fisier. Dreptul la acces are ca obiect actele depozitate de parti in sectiuni commune sau pentru fiecare parte, actele depozitate intr-o sectiune proprie separate. 7. Nu sunt admise comunicarile catre mediator din partea partilor, cu exceptia celor efectuate cu ocazia sesiunilor separate. 8. Datele furnizate sunt tratate respectand dispozitiile decretului legislative nr. 196 din 30 iunie 2003, potrivit ³Codului privind protectia datelor personale´

Art. 8 Obligatiile celor inscrisi 1. Centrul inscris este obligat sa comunice imediat responsabilului toate modificarile aduse de solicitanti, a datelor din listele communicate pana la momentul inscrierii, implicit indeplinirea actualizarii formarii mediatorilor. 2. Responsabilul centrului este tinut sa elibereze partii care ii cere procesul verbal de acord din art. 11, aln.3 din decretul legislative, chiar si cu scopul de-a autentifica procesul verbal. 3. Responsabilul centrului transmite de asemenea propunerea mediatorului potrivit art. 11 din decretul legislative, la cerere de judecator prevazuta in sensul art. 13 din acelasi decret legislative. Art.9 Efectele inscrierii 1. Msura inscrierii este comunicata solicitantului cu numarul de ordine atribuit in registru. 2. In urma inscrierii, centrul si mediatorul desemnat nu pot, daca nu pentru un motiv bine intemeiat, sa refuze sa desfasoare medierea.

3. De la data comunicarii potrivit aln.1, centrul este obligat ca in acte in corespondenta precum si in formele de publicitate admise, sa mentioneze numarul de ordine. 4. Din al doile an de la inscriere, pana la 30 marie a anului succesiv, toate centrele transmit responsabilului raportul gestiunii prin modele predefinite de minister si disponibile pe site-ul internet. Art. 10 Suspendarea si eliminarea din registru 1. Daca dupa inscriere survin si rezulta fapte noi care ar fi impiedicat sau in caz de incalcare a obligatiilor de instiintare de la art. 8 si 20 sau incalcarea obligatiilor ce reveneau mediatorului, responsabilul dispune suspendarea si in cazuri mai grave eliminarea din registru. 2. Sub rezerva dispozitiilor prevazute in alineatul1, responsabilul dispune de asemenea eliminarea centrelor care au desfasurat mai putin de 10 proceduri de mediere in 2 ani. 3. Eliminarea de la alineatele 1 si 2 impiedica centrului sa obtina o noua inscriere, nu inainte de a trece un an. 4. Responsabilului ii revine in scopul aln. 1 si 2, exercitarea puterii de control, chiar si prin insusirea de acte si instiintari, ce este exercitata in timp si in moduri stabilite in circulare sau acte administrative echipolente, prin care se asigura livrarea preventive chiar si doar pe cale telematica centrelor interesate. Art. 11 Monitorizarea 1. Ministerul procedeaza annual chiar si prin intermediul responsabililor centrelor si in comun cu ministerul dezvoltarii economice pentru procedurile de mediere inerente afacerilor in materie de raporturi de consum, la monitorizarea statistica a procedurilor de medierre desfasurate de aceste centre. Datele statistce sunt separate in functie de medierea obligatory, voluntara si cereile judecatorului. Pentru fiecare categorie sunt indicate cauzele cu success al medierii si cauzele exonerate de plata onorariului in sensul art. 17,aln.5 din decretul legislative.

2. Ministerul procedeaza la strangerea prin oficiile judiciare de date referitoare la aplicarea in process a art. 13, al.n 1 din decret. 3. Datele stranse in sensul alineatelor 1 si 2 sunt utilizate si cu scopul de-a determina onorariile ce incumba centrelor publice. Capitolul III Serviciul de mediere si prestatiile mediatorului Art.12. Registrul sesiunilor de mediere 1. Fiecare centru este tinut sa instituie un registru, chiar si informatic, a sesiunilor de mediere, cu adnotari referitoare la numarul de inregistrare, datele de identificare a partilor, obiectul medierii, mediatorul desemnat, durata procedurii si eventual rezultatul. 2. Conform art. 2961, primul alineat din codul civil, centrul este obligat sa pastreze copii a actelor de procedura tratate pentru cel putin trei ani de la concluzionarea lor. Art. 13 Obligatia de comunicare a responsabilului 1. Judecatorul care nega omologarea, prevazand sensul art. 12 din decret, transmite responsabilului centrului copia masurii de negare. Art. 14 Natura prestarii 1. Mediatorul desemnat desfasoara personal prestatia sa. Art.15 Interdictii privind serviciul de mediere 1. Cu exceptia celor prevazutein art. 4, aln.2, lit. b), centrul nu isi poate asuma drepturi si obligatii conexe cu sesiunile tratate de mediatorii ce opereaza in acesta, si in virtutea acordurilor concluzionate in sensul art. 7, aln. 2, lit. c).

Capitolul IV Onorariul Art. 16 Criterii de determinare a onorariului 1. Onorariul contine cheltuielile de incepere a procedurii si cheltuielile cu medierea. 2. Costurile de incepere, evaluand onorariul complet, sunt de 40 de euro, ce sunt varsati in momentul depunerii cererii de mediere si de partea chemata la mediere in momentul aderarii sale la procedura. 3. Pentru cheltuielile de mediere trebuie achitat de fiecare parte suma indicate in tabelul A anexata prezentului decret. 4. Suma maxima a costurilor de mediere pentru fiecare grupa de referinta, asa cum este determinat potrivit normelor in acelasi tabel A: a) Poate sa se majoreze nu mai mult de o cincime tinand cont de importanta, complexitatea si dificultatea sesiunii; b) Trebuie sa fie majorat intr-o masura nu mai mare de o cincime in caz de success al medierii; c) Trebuie sa fie marit de o cincime in cazul formularii propunerii in sensul art. 11 din decretul legislative; d) Trebuie sa fie redus cu o treime in materiile de la art. 5, aln.1, din decretul legislativ; e) Trebuie sa fie redus cu o treime cand niciuna dintre adversarii partii care a introdus medierea nu participa la procedura. 5. Se considera sume minime acelea datorate ca maxime pentru valoarea litigiului cuprins in esalonul precedent celui efectiv aplicabil; suma minima referitoare la primul esalon este liber determinat. 6. Sumele datorate pentru un singur esalon nu se insumeaza in nici un caz intre ele. 7. Valoarea litigiului este indicate in cererea de mediere potrivit normei de procedura civila

8. Atunci cand valoarea este indeterminabila sau este o divergenta intre parti in ceia ce priveste evaluarea, centrul de mediere decide valoarea de referinta si o comunica partilor. 9. Cheltuielile de mediere sunt platite inainte de inceperea primei intalniri de mediere intr-o masura nu mai mica de jumatate. 10. Cheltuielile de mediere cuprind si onorariul mediatorului pentru intreaga procedura de mediere, indiferent de numarul intalnirilor desfasurate. Ele raman fixe chiar si in caz de mutarea mediatorului in cursul procedurii sau in caz de numirea unui colegiu de mediatori, de numire a unuia sau mai multi mediatori auxiliari, sau de numirea unui mediator diferit pentru formularea propunerii in sensul art. 11 din decretul legislativ. 11. Cheltuielile cu medierea sunt datorate in solidar de fiecare parte ce a aderat la procedura. 12. La sfarsitul platii onorariului, cand mai multe subiecte reprezinta un centru unic de interese se considera ca o parte unica. 13. Centrele diferite de cele constituite de institutiile publice interne stabilesc sumele de la alineatul 3, dar raman neschimbate sumele fixate la alineatul 4, litera d), pentru materiile de la articolul 5, alineatul 1 din decretul legislativ.. Ramane de asemenea neschimbata orice alta dispozitie din prezentul art. Capitolul V Institutii de formare si formatori Art. 17 Lista institutiilor de formare 1. Este stabilita lista institutiilor de formare abilitate sa desfasoare activitatea de formare a mediatorilor. 2. Lista este pastrata la minister in sectiunea resurse umane, financiare si instrumentale deja existente la departamentul pentru afaceri in justitie civila in spatial directiei generale 3. Lista este impartita in asa mod incat sa contina cel putin urmatoarele adnotari: Partea i): institutii publice; Sectiunea A: lista formatorilor;

Sectiunea B: lista responsabililor stiintifici; Partea ii): institutii private Sectiunea A: lista formatorilor; Sectiunea B: lista responsabililor stiintifici; Sectiunea C: lista membrilor, asociatilor, administratorilor,reprezentantilor institutiilor; 4. Responsabilul ingrijeste actualizarea continua a datelor. 5. Gestiunea listei se face pe cale informatica ce asigura posibilitatea unei rapide elaborari a datelor cu scopul indeplinirii sarcinii din prezentul decret. 6. Listele cu formatorii si responsabilii stiintifici sunt publice; accesul la alte adnotari se face in baza dispozitiilor legii in vigoare Art. 18 Criteria de inscriere pe lista. 1. Pe lista sunt inscrisi, la cerere, centrele de formare constituite de institutii publice si private. 2. Responsabilul verifica adecvarea solicitantilor si in mod special: a) Capacitatea economica si organizatorica a solicitantului, precum si compatibilitatea activitatii de formare cu scop social si asociativ; in scopul demonstrarii capacitatii economice, solicitantul trebuie sa poseada un capital nu mai mic de cel necesar infiintarii unei societati cu raspundere limitata; b) Cerintele de reputatie a membrilor, asociatilor, administratorilor sau a reprezentantilor a institutiilor sus indicate, conforme celor fixate in art. 13 din decretul legislative nr. 58 din 24 februarie 1998; c) Transparenta administrativa si contabila a institutiei ce cuprinde raportul juridic si economic dintre organism si institutie ce constituie reglementarea interna in scopul demonstrarii necesitatii autonomiei finaciare si functionale; d) Numarul formatorilor nu mai mic de 5, care desfasoara activitatea de formare la sediul solicitantului; e) Sediul centrului cu indicarea structurilor administrative si logistice pentru desfasurarea activitatii didactice; f) Prevederea si instituirea unui parcurs de formare cu o durata nu mai mica de 50 de ore, impartita in cursuri teoretice si practice, cu un numar maxim de 30 de participanti la curs, cuprinzand sesiuni simulate de cursanti, si intr-o

proba finala de evaluare de o durata minima de 4 ore, impartita distinct partea teoretica de partea practica; cursurile teoretice si cele practice trebuie sa aiba ca obiect urmatoarele materii: normativa nationala, comunitara si international in materie de mediere si conciliere, metodologii de procedura facilitative si adjudicative de negociere si mediere, precum si tehnici de gestiune a conflictului si interactionare comunicativa, chiar si in referire la medierea ceruta de judecator, eficienta si operativitatea clauzelor contractuale de mediere si conciliere, forma, continut si efecte ale cererii de mediere si a acordului de conciliere, sarcini si responsabilitati ale mediatorului; g) Prevederea si instituirea unei cai distincte de actualizare formativa, de o durata nu mai mica de 18 ore la 2 ani, impartite in cursuri teoretice si practice avansate, continand sesiuni simulate cu participantii sau in alternativa, sesiuni de mediere; cursurile de actualizare trebuie sa aiba ca obiect materia de la litera f); h) Pentru a fi facuta cunoscuta durata si caracteristicile caile de formare si de actualizare formative de la literele f) si g), chiar si prin publicarea lor pe siteul institutiei de formare; i) Individualizarea din partea solicitantului a unui responsabil stiintific ce se bucura de faima si experienta in materia medierii, concilierii sau rezolvarii alternative a litigiilor, pentru a atesta competenta si atestarea urmarii cursului de formare si actualizare. 3. Responsabilul verifica de asemenea: a) Cerintele de calificare a formatorilor, cei carere trebuie sa ateste acreditarea formarii atestand: pentru profesorii cursurilor teoretice, sa fi publicat cel putin 3 lucrari stiintifice in materie de mediere, conciliere sau solutionare alternative a litigiilor; pentru profesorii cursurilor practice, sa fi lucrat in calitate de mediator in centre de mediere sau conciliere in cel putin 3 proceduri; pentru toti profesorii, sa fi desfasurat activitati didactice prin cursuri sau seminarii in materie de mediere, conciliere sau solutionare alternative a litigiilor in centre profesionale, institutii publice sau detasarile lor, universitati publice sau private recunoscute, natinale sau straine, de asemenea sa se implice in participarea in calitate de elev la aceleasi institutii la cel putin 16 ore de actualizare in cursul a 2 ani;

b) Formatorii sa indeplineasca cerintele de onorabilitate prevazute in art. 4, alineatul 3, litera c. Art.19 Procedura de inregistrare si supraveghere 1. La procedura de inscriere pe lista , pastrand aceiasi compatibilitate, la suspendarea celor inscrisi se aplica articolele 5,6,8,9,10,12.

Capitolul VI Dispozi ii tranzitorii i intrarea în vigoare Art. 20 Dispozitii tranzitorii 1. Se considerea inscrisi de drept in registru centrele deja inscrise in registrul prevazut de decretul ministrului justitiei nr. 222 din 23 iulie 2004. Cu exceptia celor prevazute de alineatul 2, responsabilul verifica in detrimentul caror centre sunt prevazute cerintele articolului 4 si le comunica acestora eventualele completari sau modificari necesare. Daca centrul se conformeaza cerintelor responsabilului in 30 de zile de la receptionare a comunicarii, inscrierea se considera confirmata; in lipsa conformarii, inscrierea decade. 2. Mediatorii abilitati sa presteze serviciul lor la centrul precizat in alineatul I trebuie sa isi insuseasca, in 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului decret, cerintele chiar si de formare de acesta prevazute pentru exercitaea medierii sau in alternative sa ateste ca a desfasurat cel putin 20 de proceduri de mediere, conciliere sau negociere voluntara si comuna, in orice materie, dintre care cel putin 5 sa fi fost concluzionate cu success chiar si partial. Aceiasi mediatori, pana la expirarea celor 6 luni, pot sa continuie exercitarea activitatii de mediere. Despre indeplinirea cerintelor centrele de la alineatul 1 comunica imediat responsabilului. 3. Se considerea inscrisi de drept in registru centrele deja inscrise in registrul prevazut de decretul ministrului justitiei nr. 222 din 23 iulie 2004. Cu exceptia celor prevazute de alineatul 4, responsabilul verifica in detrimentul

caror centre sunt prevazute cerintele articolului 18 si le comunica acestora eventualele completari sau modificari necesare. Daca centrul se conformeaza cerintelor responsabilului in 30 de zile de la receptionare a comunicarii, inscrierea se considera confirmata; in lipsa conformarii, inscrierea decade.

4. Mediatorii abilitati sa presteze serviciul lor la centrul precizat in alineatul 3 trebuie sa isi insuseasca, in 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentului decret, cerintele de actualizare indicate in art 18. Aceiasi formatori, pana la expirarea celor 6 luni, pot sa continuie exercitarea activitatii de formare. Despre indeplinirea cerintelor, centrele de la alineatul 3 comunica imediat responsabilului.

Art. 21. Intrarea in vigoare 1. Prezentul decret intra in vigoare la o zi dupa publicarea in Monitorul official al Republicii italiene. Prezentul decret insotit de sigiliul de stat va fi `introdus in colectia oficiala a actelor normative a Republicii italiene. Este obligatoriu pentru oricine s ail respecte si sa il faca respectat. Roma, 18 octombrie 2010 Ministrul justitiei: Alfano

Ministrul dezvoltarii economice: Romani Avand in vedere protectia sigiliului: Alfano Inregistrat la Curtea de Conturi in 28 octombrie 2010 Ministerele institutionale ± registrul nr.17, fila nr. 279 Tabelul A (articolul 16, alineatul 4) Valoarea litigiului ± Cost ( pentru fiecare parte) Pana la 1.000 euro ± 65 euro; De la 1.001 euro la 5.000 euro ± 130 euro; De la 5.001 euro la 10.000 euro ± 240 euro; De la 10.001 euro la 25.000 euro ± 360 euro; De la 25.001 euro la 50.000 euro ± 600 euro; De la 50.001 euro la 250.000 euro ± 1000 euro; De la 250.001 euro la 500.000 euro ± 2000 euro; De la 500.001 euro la 2.500.000 euro ± 3.800 euro; De la 2.500.001 euro la 5.000.000 euro ± 5200 euro; Ce depaseste 5.000.000 euro ± 9200 euro. NOTE Avertizare: Textul notelor aici publicate a fost redat de administratia competenta in materie, in sensul art. 10, aln. 3, din textul unic a dispozitiilor privind promulgarea legilor, privind emanarea decretelor Presedintelui Republicii si in ceea ce privesc publicatiile oficiale a Republicii italiene, aprobate prin D.P.R. nr. 1092 din 28 decembrie 1985, cu scopul de a facilita lecturarea dispozitiilor de lege asupra carora opereaza referinta. Raman neschimbate eficacitaea si valoarea actelor aici transcrise. Note introductive: - Se raporteza textul art. 17, aln.3 din legea 400 din 23 august 1988 ( Disciplina activitatii Guvernului si alegerea Presedintelui Consiliului de Ministri): ³ 3. Prin decret ministerial pot fi adoptate regulamente in materiile de competenta a ministrului sau autoritatii subordinate ministrului, atunci cand legea in mod expres confera aceasta putere. Aceste regulamente in materie de competenta mai multor ministri, pot fi adoptate prin

decrete interministeriale, fiind necesara autorizarea conform legii. Regulamentele ministeriale si interministeriale nu pot sa dispuna norme contrarie celor emanate de Guvern. Acestea trebuie sa fie communicate Presedintelui Consiliului ministrilor inainte de a le publica´. - Se reaminteste textul articolului 16 din decretul legislative nr 28 din 4 martie 2010 ( Punerea in aplicare a articolului 60 din legea 69 din 18 iunie 2009, in materie de mediere finalizata prin concilieree litigiilor civile si comerciale): ³ Art. 16 ( Centre de mediere si registru. Lista formatorilor). - Institutiile publice sau private ce ofera garantia seriozitatii si eficientei, sunt competente sa infiinteze centre in instanta partii interesate sa gestioneze procedura de mediere in material art. 2 a prezentului contract. Centrele trebuie sa fie inscrise in registru. 2. Formarea registrului si revizuirea lui, inscrierea, suspendarea si eliminarea celor inscrisi, instituirea de sectiuni separate de registru pentru tratarea sesiunilor ce solicita competente specific chiar si in materie de consum si international, precum si determinarea onorariului ce incumba centrelor sunt disciplinate prin decrete special ale Ministrului Justitiei,in colaborarea, referitoare la materia consumului, cu Ministrul dezvoltarii economice. Pana la adoptarea acestor decrete se aplica, intrcat compatibile, dispozitiile decretelor nr. 222 din 23 iulie 2004 si 223 din 23 iulie 2004. Acestor dispozitii se supun pana la aceiasi data, centrele extrajudiciare prevazute de art. 141 din codul de consum, din decretul legislative nr. 206 din 6 septembrie 2005 si urmatoarele modificari. 3. Centrul, impreuna cu cererea de inscriere in registru, depune la ministerul justitiei propriul regulament de procedura si codul etic, comunicand orice modificare ulterioara.Regulamentul trebuie sa prevada, conform celor stabilite prin prezentul decret, procedura informatica utilizata de centru, in mod de-a garanta siguranta comunicarii si respectful confidentialitatii datelor. Regulamentului ii sunt anexate tabelele cu onorariile ce incumba centrelor constituite din institutii private, propuse spre aprobare potrivit art. 17. In scopul inscrierii in registru, ministerul justitiei evalueaza adecvarea regulamentului.Supravegherea registrului este exercitata de ministerul

justitiei si referire la sectiunea tratarii sesiunilor in materie de consum potrivit alineatulu 2 si a Ministerului dezvoltarii economice. 4. Supravegherea registrului este exercitata de ministerul justitiei si cu referire la sectiunea tratata de sesiunile in materie de consum potrivit alineatului 2, si de ministerul dezvoltarii economice. 5. La ministerul justitiei este instituit prin decret ministerial, lista formatorilor in mediere. Decretul stabileste creiteriile de inscriere, suspendare, si eliminarea celor inscrisi, precum si desfasurarea activitatii de formare, in mod de-a garanta nivele elevate de formare a mediatorilor. Prin acelasi decret, este stabilita data de la care participarea la activitatea de formare din prezentul alineat constituie pentru mediator cerinta de calificare profesionala. 6. Instituirea si pastrarea registrului si a listei formatorilor se face in sectorul resurselor umane, financiare si instrumentale deja existente si disponibile potrivit legislatiei in vigoare, de la ministerul justitiei si la ministerul dezvoltarii economice, pentru partea competenta si oricum fara noi sau majorari de taxe la bilantul de stat´. 7. Nota la articolul 1: - Pentru referirile deccretului legislative nr. 28 din 2010, a se vedea notele effectuate. Nota la articolul 4: - Este raportat textul art. 13 din decretul 58 din 24 februarie 1098 ( Text unic ale dispozitiilor in materie de intermediere financiara, potrivit art. 8 si 21 din legea 52 din 6 februarie 1996): ³ Art. 13 ( Cerintele de profesionalitate, onorabilitate si independenta a functionarilor publici). - 1. Subiectele ce desfasoara functii de administrare, directorat si control la SIM, societate de gestiune a economiilor, SICAV trebuie sa intruneasca cerintele de profesionalitate, onorabilitate si independent stabilite de ministerul economiei si finantelor, prin regulamentul adoptat sub indrumarea Bancii Italiei si a CON SOB.

- 2. Lipsa indeplinirii cerintelor determina decaderea acesteia. Aceasta este declarata de consiliul de administrare, de consiliul de supraveghere sau de consiliul de gestiune in 30 de zile de la numire sau de la luarea cunostintei despre lipsa survenita. - 3. In caz ca inertia sau decaderea este pronuntata de Banca Italiei sau de CON SOB. 3-bis. In cazul lipsei cerintelor de independent stabilite de codul civil sau de statut se vor aplica alineatele 2 si 3.

- 4. Regulamentul prevazut la alineatul 1 stabileste cauzele ce comporta la suspendarea temporana a functiei si durata ei. Suspendarea este declarata prin modalitattile indicate in alineatul 2 si 3´. - Se reda textul articolului 19, din decretul legislativ 28 din 4 martie 2010 : 1.³Consiliile ordinelor profesionale pot sa instituie, in materiile rezervate competentei lor, dupa autorizarea Ministerului justitiei, birouri special , folosinduse de personalul propriu si utilizand localele in disponibilitatea lor. 2. Organismele de la alineatul 1 si organismele instituite potrivit art. 2, aln, 4 din legea 580 din 29 decembrie 1993, de la camerele de comert, industrie, mestesugarit si agricultura sunt inscrise in registru printr-o simpla cerere, respectand criteriile stabilite de decret in art. 16. Nota la articolul 7: - Se reda textul articolului 11, din decretul legislativ nr. 28 din 4 martie 2010: ³ 1. Daca sa ajuns la un acord amiabil, mediatorul incheie procesul verbal caruia ii ataseaza acordul. Cand nu se ajunge la un acord, mediatorul poate formula o propunere de conciliere. In orice caz, mediatorul formuleaza o propunere de conciliere.In orice caz, mediatorul formuleaza o propunere de conciliere daca partile cer concordant in orice moment al procedurii de mediere.Inainte de

formularea propunerii, mediatorul informeaza partile despre posibilele consecinte ale art. 13. 2. Propunerea de conciliere este comunicata ambelor parti in scris. Partile trimit in scris in timp de 7 zile , acceptul sau refuzul propunerii. In lipsa unui raspuns in termen, propunerea se considera refuzata. Cu exceptia cazului acordului dintre parti, propunerea nu poate contine vreo referire la declaratiile facute si informatiile primite in timpul procedurii de mediere. 3. Daca se ajunge la un acord amiabil ca in aliniatul 1 unde toate partile adera la propunerea mediatorului, se incheie procesul verbal ce trebuie semnat de parti si de mediator, care certifica specimenul semnaturii partilor sau imposibilitatea acestora de a semna. Daca prin intermediul acordului partile conclud un contract sau un act prevazut in art. 2643 din Codul civil, pentru a proceda la transcrierea acestuia incheierea procesului verbal trebuie sa fie autentificata de o entitate publica autorizata. Acordul incheiat chiar si in urma propunerii poate sa prevada plata unei sume de bani pentru orice violare sau inobservare a vreunei obligatii stabilite sau pentru intarzierea indeplinirii lor. 4. Daca concilierea esueaza, mediatorul formeaza proces verbal cu indicarea propunerii; procesul verbal si semnat de catre parti si de mediator, care certifica specimenul semnaturilor partilor sau imposibilitatea lor de a semna. In acelasi proces verbal mediatorul ia act de lipsa participarii uneia dintre parti la procedura de mediere. 5. Procesul verbal este depus la secretariatul Biroului si sunt eliberate copii ale acestuia partilor care il solicita.´ Se reda textul articolului 137 din decretul legislative nr. 206 din 6 septembrie 2005 ( Codul de consum in conformitate cu art. 7 din legea 229 din 29 iulie 2003): ³ Art.137 (Lista asociatiilor consumatorilor si a utilizatorilor reprezentativa la nivel national). 1. La ministerul dezvoltarii economice este instituita lista asociatiilor consumatorilor si a utilizatorilor reprezentativa la nivel national. 2. Inscrierea in lista si conditionata de detinerea, pentru a dovedi prin prezentarea documentatiei conforme cerintelor si procedurilor stabilite de Ministerul dezvoltarii economice, a urmatoarelor:

a) Constituirea prin act public sau prin scriere privata autentificata, de cel putin 3 ani sa fie in posesia unui statut care sa ateste un ordinament cu baza democratica si sa prevada in mod exclusiv protectia consumatorilor si a utilizatorilor, nonprofit; b) Intocmirea unei liste cu cei inscrisi, actualizata annual cu indicarea cotelor varsate direct asociatiei pentru scopuri statutare; c) Numarul celor inscrisi nu mai mic de 0,5/ mie din populatia nationala si prezenta in teritoriu in cel putin 5 regiuni sau provincii autonome, cu un numar de inscrisi nu mai mic de 0,2 / mie din locuitorii fiecarei dintre acestea, certificate prin declaratie ce substituie actul de notorietate prezentat de reprezentantul legal al asociatiei in mod conform art. 46 si urmatoarele cu text unic al dispozitiilor legislative si reglementate in materie de documentatie administrative, potrivit decretului Presedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000; d) Elaborarea unui bilant annual a veniturilor si a cheltuielilor cu indicarea cotelor varsate de asociati si intocmirea de documente contabile, in conformitate cu normele in vigoare in materie de contabilitate a asocierilor nerecunoscute; e) Desfasurarea unei activitati continue in cei 3 ani precedent; f) Reprezentantii sai legali sa nu fi fost condamnati, in autoritate de lucru judecat, in relatie cu activitatea aceleiasi asociatii, sis a nu investeasca aceiasi reprezentanti cu calificarea de antreprenori sau administrator de companii de productie si servicii in orice forma infiintate, in acelasi sector in care opereaza asociatia. 3. Asociatiilor de consumatori si utilizatori le este exclusa orice activitate de promovare sau publicitate comerciala avand ca obiect bunuri sau servicii produse de terti sau orice conexiune de interese cu comaniile de productie sau de distributie. 4. Ministerul dezvoltarii economice prevede annual la actualizarea listei. 5. Pe lista din prezentul articolse pot inscrie si asociatiile consumatorilor si utilizatorilor ce opereaza exclusiv in teritoriile unde sunt minorante lingvistice recunoscute constitutional, ci ce indeplinesc cerintele de la alineatul 2, litera a), b), d),e) si f), precum si cu un numar de inscrisi nu mai mic de 0,5/ mie din locuitorii regiunii sau provinciei autonome de referinta, certificate prin declaratie ce substituie actul de notorietate prezentat de

reprezentantul legal al asociatiei in mod conform art. 46 si urmatoarele cu text unic al dispozitiilor legislative si reglementate in materie de documentatie administrative, potrivit decretului Presedintelui Republicii nr. 445 din 28 decembrie 2000. 6. Ministerul dezvoltarii economice comunica Comisiei europene lista de la alineatul 1, cuprizand si institutiile de la articolul 139, alineatul 2, precum si actualizarile referitoare la inscrierea pe lista institutiilor legitimate sa propuna actiuni inhibitorii in numele intereselor colective a consumatorilor instituite de aceiasi Comisie europeana´. -Se reda textul articolului 14 din decretul legislativ nr. 28 din 4 martie 2010: ³ Art. 14 (Obligatiile mediatorului) 1. Mediatorului si auxiliarilor sai le este interzis sa-si asume drepturi si obligatii conexe, direct sau indirect cu afacerile tratate, cu exceptia celor care au legaturi stranse in prestarea operei sau a serviciului, le este interzis sa perceapa compensatii direct de la parti. 2. Mediatorul de asemenea este obligat sa: a) Subscrie pentru fiecare afacere pentru care a fost desemnat, o declaratie de impartialitate formulate potrivit regulamentului de procedura aplicabil, precum si ulterioarele obligatii eventual prevazute in acelasi regulament. b) Sa informeze imediat organismul si partile despre motivele posibile prejudicierii impartialitatii in desfasurarea medierii. c) Sa formuleze propuneri de conciliere respectand ordinea publica si normele imperative. d) Sa corespunda imediat oricarei cereri organizative din partea responsabilului Centrului de mediere 3. La cerere, responsabilul organismului prevede la eventuala substituire a mediatorului. Regulamentul individualizeaza competenta diferita sa decida asupra instanteoi, cand medierea este desfasurata de responsabilul organismului. - Se reda textul articolului 9 din decretul legislativ nr. 28 din 4 martie 2010: ³Art. 9 Obliga ia de confiden ialitate 1. Oricine isi desfasoara activitatea sau isi ofera serviciul centrului de mediere sau ia parte la procedura medierii este tinut de

obligatia de confidentialitate fata de declaratiile facute si informatiile primite in timpul acestei proceduri. 2. Fata de declaratiile facute si de informatiile primite in cursul sesiunilor si a consensului partii declarante sau de la care provin informatiile, mediatorul este de asemenea tinut la a pastra confidentialitatea fata de celelalte parti. Nota la articolul 8: - Pentru textul articolului 11 din decretul legislativ din 4 martie 2010 a se vedea notele articolului 7. - Pentru textul articolului 13 a decretului legislativ 28 din 4 martie 2010 a se vedea notele articolului 4. Nota la articolul 11: - Se reda textul articolului 17, alineat 5 din decretul legislativ 28 din 4 martie 2010: ³ Art.17 (Resurse, sistem de taxare si indemnizatii) - 1-4(omis) 5.Cand medierea este conditie de procedura conform art. 5, aln.1, centrului nu ii incumba nici un onorariu din partea care conditioneaza admiterea in patronajul pe cheltuiala statului in sensul articolului 76 (L) din textul unic a dispozitiilor legislative si regulamentare in materie de cheltuieli judiciare potrivit decretului Presedintelui republicii nr.115 din 30 mai 2002. In acest scop partea este tinuta sa depoziteze la organism declaratia speciala ce substituie actul de notorietate, la a carei subscriere poate fi autentificata de acelasi mediator, precum si sa produca, sub sanctiunea inadmisibilitatii, daca organismul o cere, documentatia necesara pentru a dovedi veridicitatea celor declarate´. Se reda textul articolului 13 din decretul legislativ 28 din 4 marie 2010: 1. ³ Art. 13 ( Cheltuieli judecatoresti) 1. Cand masurile definite in proces corespund intru totul cuntinutului propunerii, judecatorul esclude repetarea cheltuielilor sustinute de partea castigatoare care a refuzat propunerea, referitoare la perioada succesiva formularii acesteia, si condamnarea la restituirea cheltuielilor sustinute de partea perdanta relative aceleiasi perioade, precum si a varsamantul la bugetul de stat a unei sume ce

corespunde contributiei datorate unificata. Ramane in vigoare aplicabilitatea articolelor 92 si 96 din codul de procedura civila. Dispozitiile prezentului alineat se aplica de asemenea cheltuielilor pentru onorariul corespunzator mediatorului si pentru recompensarea expertului potrivit art. 8, alineatul 4. 2. Cand masura ce defineste judecata nu corespunde intru totul continutului propunerii, judecatorul, in cazul in care exista motive exceptionale si serioase, poate cu toate acestea sa escluda repetarea cheltuielilor sustinute de partea castigatoare in ceia ce priveste onorariul mediatorului si recompensarea expertului potrivit art. 8, alineatul 4. Judecatorul trebuie sa indice explicit in motivare, motivele masurii asupra cheltuielilor mentionate in perioada precedent. 3. Cu exceptia cazului in care sa convenit altfel dispozitiile precedente nu se aplica si procedurii in fata arbitrilor. Nota la articolul 12: - Se reda textul articolului 2961 din codul civil: ³ Art. 2961( Restituirea documentelor). Grefierii, arbitrii, avocatii, procurorii si sponsorii legali sunt exonerati sa tina cont de incartamentele referitoare la litigii dupa 3 ani de cand au fost decise sau terminate. Aceasta exonerare se verifica, pentru executorii judecatoresti dupa doi ani de la indeplinirea actelor acestora incredintate. Si persoanelor desemnate in acest articol le poate fi mentionat juramantul pentru a declara daca retin si stiu unde se afla actele sau documentele. In acest sens se aplica dispozitiile articolului 2959´. Nota la articolul 13: - Se reda textul articolului 12 din decretul legislativ 28 din 4 martie 2010: ³Art. 12 (Eficacitatea executiva si executorie) 1. Procesul verbal de acord, al carui continut nu este contrar ordinii publice sau normelor imperative este omologat, la cerere si inainte de acertamentul reglementarilor formale, cu decretul presedintelui tribunalului din circumscriptia unde isi are sediul biroul de mediere. In litigiile transfrontaliere potrivit art.2 din directiva CE/52/2008 a parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008, procesul verbal omologat de

presedintele tribunalului in a carei circumscriptie acordul trebuie sa aiba executare. 2.Procesul verbal din alineatul 1 constituie titlu executoriu pentru expropierea fortata, executarea in forma specifica si pentru inscrierea ipotecii judiciare´. Nota la articolul 16: - Se reda textul articolului 5 alineatul 1 din decretul legislativ 28 din 4 martie 2010: ³Art. 5 (Conditii de procedura si raport cu procesul). 1. Cine intelege sa exercite in judecata o actiune privind un litigiu in materie de condominium, drepturi reale, divizare, succesiuni ereditare, acte de familie, locatiune, comodat, chirie comerciala, despagubire a unei pagube ce deriva din circulatia vehicolelor si a barcilor, o responsabilitate medicala sau o defaimare prin mijlocul presei sau cu alt mijloc de publicitate, contracte de asigurare, bancare sau financiare, este tinut in mod preliminar sa exercite procedura de mediere potrivit prezentului decret , prin procedura de conciliere prevazuta in decretul legislative nr. 179 din 8 octombrie 2007, si prin procedura instituita in actualizarea articolului 128-bis a textului unic din legile in materie bancara si creditorie din care decretul legislativ nr.385 din 1 septembrie 1993, si modificarile successive in materie reglementate. Experimentul prcedurii de mediere este conditie de procedura a cereri de judecata. Imposibilitatea procedurii trebuie sa fie prejudiciata de parat, sub pedeapsa decaderii sau detectata din oficiu de judecator, nu inainte de primul termen. Judecatorul cand constata ca medierea a inceput deja insa nu sa concluzionat, fixeaza urmatoarea infatisare dupa scaderea. termenului potrivit articolului 6 In acelasi mod prevede cand medierea nu s-a finalizat, desemneaza contextual partilor termenul de 15 zile pentru prezentarea cererii de mediere. Prezentului alineat nu I se aplica actiunile prevazute de art. 37, 140 si 140-bis din codul de consum din decretul legislativ nr. 206 din 6 septembrie 2005 si urmatoarele modificari´.

- Pentru textul articolului 11 din decretul legislativ 28 din 4 martie 2010 a se vedea notele articolului 7. Nota la articolul 18: - Pentru textul articolului 13, din decretul legislativ 58 din 24 februarie 1998 a se vedea notele articolului 4. Nota la articolul 20: - Decretul Ministrului justitiei nr. 222 din 23 iulie 2004, priveste:( Regulamentul privind determinarea criteriilor si a modalitatilor de inscriere precum si pastrarea registrului centrelor de conciliere potrivit articolului 38 din decretul legislative nr. 5 din 17 ianuarie 2003).