Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

Str. Calea Dumbrăvii nr. 17


TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Sibiu - România
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU Tel: 004 0269 21 03 75
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE 004 0269 21 52 43
Operator de date cu caracter personal nr. 11827

Aprobat în Biroul Consiliului Facultăţii


la data de18.10.2010

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA


EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVAŢAMÂNTUL SUPERIOR
(LICENŢĂ, DISERTAŢIE)
ANUL UNIVERSITAR 2010/2011

ART. 1. Organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă/disertaţie sunt de competenţa


Consiliului Facultăţii, care răspunde de aplicarea corectă a prezentului Regulament.
ART. 2. Examenul de licenţă/disertaţie constă într-o singură probă, respectiv susţinerea
lucrării de diplomă/disertaţie.
ART. 3. Examinarea se încheie prin acordarea unei note. Examenul de licenţă/disertaţie
se consideră promovat dacă nota obţinută la susţinerea lucrării de diplomă/disertaţie este
de cel puţin 6,00.
ART. 4. La examenul de licenţă pot participa, în afara absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, şi absolvenţii instituţiilor de
învăţământ superior de stat sau privat, ai unor specializări de profil, acreditate sau
autorizate să funcţioneze provizoriu, care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de
finalizare a studiilor. Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian
Blaga” din Sibiu organizează examen de licenţă pentru absolvenţii unor facultăţi de profil
din cadrul altor universităţi, la specializările Finanţe-bănci, Economia comerţului, turismului
şi serviciilor, Management, Contabilitate şi informatică de gestiune, Informatică
economică.
ART. 5. Alegerea temei, documentarea şi întocmirea lucrării de diplomă se vor realiza cu
respectarea strictă a etapelor prezentate în Anexa nr. 1.
ART. 6. Alegerea temei, documentarea şi întocmirea lucrării de disertaţie se vor realiza cu
respectarea strictă a etapelor prezentate în Anexa nr. 2.
ART. 7. Înscrierea la examenul de licenţă se efectuează la Secretariatul Facultăţii, prin
depunerea lucrării de diplomă şi a dosarului de înscriere, care va cuprinde următoarele:
a. pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS din promoţia
2010-2011:
- certificat de competenţă lingvistică;
- fişă de lichidare;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.

1
b. pentru absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS din alte
promoţii:
- supliment de diplomă;
- certificat de competenţă lingvistică;
- fişă de lichidare;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.
c. pentru absolvenţii altor facultăţi de profil prevăzute la art. 4:
- cerere scrisă în care să se precizeze universitatea, facultatea, specializarea
absolvită, anul absolvirii, durata studiilor şi titlul lucrării de diplomă;
- acordul instituţiei de unde provin;
- copie după Monitorul Oficial în care specializarea absolvită este
acreditată/autorizată să funcţioneze provizoriu;
- certificat de competenţă lingvistică;
- diplomă de bacalaureat - original;
- supliment de diplomă;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.
ART. 8. Înscrierea la examenul de disertaţie se efectuează la Secretariatul Facultăţii,
prin depunerea lucrării de disertaţie şi a dosarului de înscriere, care va cuprinde
următoarele:
- fişă de lichidare;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.
ART. 9. Candidaţii la examenul de licenţă prezintă, la înscriere, un certificat de
competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională, eliberat de către catedra de
profil din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
ART. 10. Temele pentru lucrările de diplomă/disertaţie propuse de fiecare cadru didactic
se aprobă de către catedra de specialitate.
ART. 11. Calendarul pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie pentru anul
universitar 2010/2011 este prezentat în Anexa nr. 3.
ART. 12. Lucrările de diplomă/disertaţie trebuie să respecte normele de întocmire şi
redactare prevăzute în Anexa nr. 4.
ART. 13. Candidaţii poartă răspunderea privind conţinutul şi calitatea lucrărilor elaborate şi
prezentate.
ART. 14. Coordonatorii ştiinţifici asigură îndrumarea candidaţilor pe tot parcursul elaborării
lucrării de diplomă/disertaţie, având în acest cadru răspunderea pentru tema propusă.
ART. 15. Coordonatorul ştiinţific sau cadrul didactic desemnat de catedra de specialitate
evaluează lucrările de diplomă/disertaţie, înscrie pe coperta interioară a lucrării nota
propusă şi semnează.

2
ANEXA NR. 1

ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE DIPLOMĂ

1. Vizualizarea temelor de licenţă propuse de cadrele didactice ale Facultăţii de Ştiinţe


Economice, fără posibilitatea de alegere. Perioada: 21.10.2010 – 24.10.2010
2. Alegerea temei pentru lucrarea de diplomă din lista propusă de cadrele didactice
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin înscrierea on-line în baza de date a
Facultăţii.
Selectarea temei şi rezervarea acesteia prin introducerea datelor de identificare se
va realiza astfel:

Specializări / Forma de învăţământ Perioada de


înscriere on-line
FB - Finanţe - bănci (ZI + ID) LUNI
EG - Economie generală (ZI) 25.10.2010,
orele 8:00 – 23:00
ECTS - Economia comerţului, turismului şi serviciilor (ZI + ID) MARŢI
26.10.2010,
orele 8:00 – 23:00
MN - Management (ZI + ID) MIERCURI
AI - Afaceri internaţionale (ZI) 27.10.2010,
orele 8:00 – 23:00
CIG - Contabilitate şi informatică de gestiune (ZI + ID) JOI
MK – Marketing (ZI) 28.10.2010,
orele 8:00 – 23:00
TOATE SPECIALIZĂRILE Începând cu data de
01.11.2010

3. După înscriere, nu se admite schimbarea coordonatorului ştiinţific. Titlul lucrării


poate fi modificat doar cu acordul coordonatorului ştiinţific şi şefului de catedră.
4. Contactarea coordonatorului ştiinţific pentru stabilirea bibliografiei şi a metodelor de
documentare. Elaborarea, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific, a planului
lucrării de diplomă. Termen limită: 14.01.2011.
5. Finalizarea lucrării şi contactarea coordonatorului ştiinţific pentru eventuale
observaţii şi recomandări. Termen limită: 27.05.2011.
6. Predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de înscriere la
examenul de licenţă. Perioada : 30.05.2011 – 20.06.2011 (studenţi forma de
învăţământ zi); 30.05.2011 – 12.06.2011 (studenţi forma de învăţământ ID).

• Candidaţii la examenul de licenţă proveniţi din alte promoţii ale Facultăţii de


Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu vor respecta
următoarea procedură:
o depunerea unei cereri scrise la Secretariatul Facultăţii de Ştiinţe
Economice din cadrul ULBS în care să se precizeze specializarea
absolvită, anul absolvirii, durata studiilor şi titlul lucrării de diplomă; termen
limită: 13.05.2011;
o contactarea coordonatorului ştiinţific desemnat de Facultate pentru
elaborarea şi/sau modificarea lucrării de diplomă, cu respectarea normelor
ştiinţifice şi formale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS;
termen limită: 20.05.2011;

3
o predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de
înscriere la examenul de licenţă. Perioada : 30.05.2011 – 10.06.2011
(studenţi forma de învăţământ zi); 30.05.2011 – 12.06.2011 (studenţi
forma de învăţământ ID).

• Candidaţii la examenul de licenţă proveniţi din alte instituţii de învăţământ


superior (conform art. 4 din Regulament) vor respecta următoarea procedură:
o depunerea dosarului de înscriere la examenul de licenţă la Secretariatul
Facultăţii de Ştiinţe Economice din cadrul ULBS; termen limită:
13.05.2011;
Dosarul trebuie să cuprindă următoarele:
- cerere scrisă în care să se precizeze universitatea, facultatea,
specializarea absolvită, anul absolvirii, durata studiilor şi titlul lucrării
de diplomă;
- acordul instituţiei de unde provin;
- copie după Monitorul Oficial în care specializarea absolvită este
acreditată/autorizată să funcţioneze provizoriu;
- certificat de competenţă lingvistică;
- diplomă de bacalaureat - original;
- supliment de diplomă;
- certificat de naştere - copie legalizată;
- trei fotografii tip buletin.

o contactarea coordonatorului ştiinţific desemnat de Facultate pentru


elaborarea şi/sau modificarea lucrării de diplomă, cu respectarea
normelor ştiinţifice şi formale ale Facultăţii de Ştiinţe Economice din
cadrul ULBS; termen limită: 20.05.2011;
o predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii în Perioada : 30.05.2011 –
10.06.2011 (studenţi forma de învăţământ zi); 30.05.2011 – 12.06.2011
(studenţi forma de învăţământ ID).

• TERMENELE LIMITĂ ŞI PERIOADELE PRECIZATE ANTERIOR AU CARACTER


OBLIGATORIU. NERESPECTAREA LOR POATE ATRAGE RESPINGEREA
LUCRĂRII DE DIPLOMĂ.

4
ANEXA NR. 2

ETAPELE ELABORĂRII LUCRĂRII DE DISERTAŢIE

1. Vizualizarea temelor de disertaţie propuse de cadrele didactice ale Facultăţii de


Ştiinţe Economice, fără posibilitatea de alegere: Perioada: 21.10.2010 –
24.10.2010
2. Alegerea temei pentru lucrarea de disertaţie din lista propusă de cadrele didactice
ale Facultăţii de Ştiinţe Economice, prin înscrierea on-line în baza de date a
Facultăţii.
Selectarea temei şi rezervarea acesteia prin introducerea datelor de identificare se
va realiza astfel:

Specializări / Forma de învăţământ Perioada de


înscriere on-line
B1 – Administrarea afacerilor internaţionale (zi)
B2 – Administrarea afacerilor în turism şi servicii (zi) VINERI
B3 – Comunicare în afaceri şi relaţii publice ale firmei (zi) 29.10.2010,
B4 – Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei (zi) orele 8:00 – 23.00
B5 – Burse şi asigurări (zi)
B6 – Finanţe (zi)
B7 – Bănci (zi)
B8 – Expertiză contabilă şi audit (zi)
B4 – Strategii şi politici de management şi marketing ale firmei (ID) SÂMBĂTĂ
B6 – Finanţe (ID) 30.10.2010,
orele 8:00 – 23:00
TOATE SPECIALIZĂRILE Începând cu data
de 01.11.2010

3. După înscriere, nu se admite schimbarea coordonatorului ştiinţific. Titlul lucrării


poate fi modificat doar cu acordul coordonatorului ştiinţific şi şefului de catedră.
4. Contactarea coordonatorului ştiinţific pentru stabilirea bibliografiei şi a metodelor de
documentare. Elaborarea, sub îndrumarea coordonatorului ştiinţific, a planului
lucrării de disertaţie. Termen limită: 14.01.2011.
5. Finalizarea lucrării şi contactarea coordonatorului ştiinţific pentru eventuale
observaţii şi recomandări. Termen limită: 27.05.2011.
6. Predarea lucrării la Secretariatul Facultăţii, împreună cu dosarul de înscriere la
examenul de disertaţie, Perioada : 30.05.2011 – 20.06.2011 (masteranzi forma
de învăţământ zi); 30.05.2011 – 12.06.2011 (masteranzi forma de învăţământ
ID).

• TERMENELE LIMITĂ PRECIZATE ANTERIOR AU CARACTER OBLIGATORIU.


NERESPECTAREA LOR POATE ATRAGE RESPINGEREA LUCRĂRII DE
DISERTAŢIE.

5
ANEXA NR. 3

CALENDARUL PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ/DISERTATIE


AN UNIVERSITAR 2010-2011

Nr. Activităţi Perioadă


Crt.
1. Afişarea listelor cu absolvenţii ce NU au dreptul de 14.07.2011
a participa la examenul de licenţă/disertatie
2. Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor 15.07.2011
3. Afişarea listelor cu repartizarea absolvenţilor 16.07.2011
pentru susţinerea examenului de licenţă/disertaţie
4. Susţinerea examenului de licenţă/disertaţie 18.07.2011 – 20.07.2011

6
ANEXA NR. 4

NORME DE ÎNTOCMIRE ŞI REDACTARE A LUCRĂRII DE DIPLOMĂ/DISERTAŢIE

Lucrarea de diplomă/disertaţie trebuie să reprezinte dovada acumulării de


cunoştinţe cu caracter interdisciplinar şi a capacităţii de analiză şi sinteză a
absolvenţilor.

Structura obligatorie a lucrării de diplomă/disertaţie:


- cuprins paginat;
- componenta teoretică (prezentarea temei abordate şi încadrarea ei în literatura de
specialitate) – 30-60% din economia lucrării;
- prezentarea contribuţiilor originale;
- dezvoltarea studiului de caz, în funcţie de profilul şi tematica lucrării;
- relevarea principalelor concluzii şi propuneri;
- lista bibliografică, în ordinea alfabetică a autorilor;
- anexe.

Norme de tehnoredactare a lucrării de diplomă/disertaţie:


• Lucrarea va avea 40-50 de pagini;
• Format A4, scris la un rând, marginea din stânga 2,5 cm, restul marginilor 2
cm;
• Caractere Times New Roman de 14 pt., la un rând, justify;
• Lucrarea trebuie să fie scrisă cu diacritice;
• Tabelele şi figurile se numerotează şi au denumiri, cu indicarea sursei bibliografice;
• Referinţele bibliografice apar ca note de subsol; se vor indica, în mod obligatoriu,
autorul, titlul lucrării, editura, anul, pagina;
• Anexele vor avea o întindere corespunzătoare, care nu va depăşi însă jumătate din
volumul lucrării principale;
• Lucrarea poate fi îndosariată cu inele din plastic sau în mod clasic, cu copertă de
carton;
• Durata prezentării lucrării de diplomă/disertaţie în faţa comisiei este de 10-15 minute.

7
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA........

LUCRARE DE DIPLOMĂ
(DISERTAŢIE)

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Grad didactic, Nume şi prenume

ABSOLVENT:
Nume şi prenume

SIBIU
2011

8
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
SPECIALIZAREA........

TITLUL LUCRĂRII ......

COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
Grad didactic, Nume şi prenume

ABSOLVENT:
Nume şi prenume

SIBIU
2011