Sunteți pe pagina 1din 12

2

Capitnlull

retimn c,l printr-o precizare de actiunc reclamamul a solicitat ~i nbligarc'u pfrd.tului 18. elibeTart.~a de copi i de pe Ordinul nr. .50 i 7/ ~ 992 al Sefullli Hi.P., ~a sc dispuna anularea Ordinclor TIr. 3(J('1 din 21 iunie 2004 fl.l S 3Rq din 17 rnartie 2003 ale M.A.!. In p5rtile care au regJemcntat clasificarea dosart.:im personate si fi$cle de pcrsone] ale Cadrelor de Politie si sri oblige M.A.L sa deda.s\nc.c toate dosarele personale ~i fise le de personal.

L:t :di:ndlll sau, Tribunalul Arad, p,in sentinra civilll nr; 1539 din 29 nniembrie 2005, a declinat competenta sol utjOlJl.~·d U actiunii preeizate a redamanllllui in favoarea Curtii de Ape] Timisoare, pentru c:lpatul de acriune privind anularea Ordinelor nr. 389 diu] 7 februarie 2003 ~i nr. 300 din 21iunie 2{W4 emise de Ministe.11I1 Administratiei ~i Internelor, prccum !),i declasificarea dosarului de personal.

Prin aceeasi hotarare, Tribunalul Mad a disjuns S~ a retinnt pentru solutionsre captil.~tl(M de acriune privind obl~gan;::I M.~llisteruJui Adminlst-ra!ki ~i Internelor :;:i a Insp~ctoramlui Judetean die Politic Aradla eliberarea copiilor de p~ actele din dosarul s~u de personal.

Ultf.:llol', jJr~11 incheierea nr. ] 617 din 13 decembrie 2005, Tribunalul Arad a luat act de renuntarea reclamantului la eel de-all doilea capat a I acp!.ln ii, acrel e sohcit~te fi ilU~ d ~ruse de autorUt1i~ile puhliee la dosarnl nr, 74741'1005 ,ll Cur~h de Apel Timi:'l'o::lra-

Curtca de Ape! Timisoara, prin sentinta civila ill. lOR din. 21 iunie 2006. a respins <lC~hJITi8a reclamantului, eli judecarea careia fusese sesizalfi ca urmarc a. declmarii de compclenta.-

Pentru OJ prommta 1WE::::LSW ~ol uti e., CUrte<l de A pel Timisoara 11 retinut, ID e,.;;,t::.'1'It:1, ca nu sum aplicabile prcvcderile Legii nr. 504/2004 ncfiind motive pentru anularea Ordindor ]]I, 3l59i2003 ~i nr. 300.l2JJ04 ale Ministerului j\dmiui5tra~iei ~i Inrernelor, din moment ce <'lulmim'tilc oarfitc i-au comunicat copii de pe actele aflate la dosarul siil.l pc:r.sonal.

. Impotriva acesrei solutii a formutat recurs rec:1amal1J111~ T.f.; care a invccat orevederile art. 304 pet '9 C. proc. civ. ~i a. sustimJi. In esen~a, ca hot..1T"arcli CtJJ1ib de Ape! esre Dele-gam. !),i netemeinica, din moment ce, chiar dadi lui i-au foSl comunicate copii de. pc actele solicitate, nelegalitatea cclnr dnuJl ordine (nr, 3 8912003 ~i nr. 300"'10(4) suw.lsta in raport ell prevederile art, 33 d in Legca nr, 187J2002, astfd di este

vMaInat un interes legirim publlc. ---------

Re cursul este jl cfon dat.

r ]ilstanta de fon d J reli nut 1[1 mod cored ('iii, din momt::n t ce acte 1e solicita1e j-nu fosl oomutltcfltc de catre i).lItorh1itile pllbl]C-e pllriilc, redamantu~ nn mai jllstiilca un dre-pt saH m~ inte:res legitim person:;!1

. Drept adm in istrat iv

3

in ceea ce privesrc anularea dispm';lnilnr din Ordinele nr. J.9fll2(103 si or. 3UO/2004 In rnvitl'ltl carora J snstinut c:i ar f nelegale in raport cu prevederilc art, 33 din Legea nr. U1.212002 privind proiectia infermatiilor clasificare, astfel ca nu mai sunt indeplinite cerintcle art .. 1 ~i urm. din Legea IlL. 554121)04 a contcuciosulni adrnirristrativ.

Susunerea recurentului-reclamant, cum cA. rlc~iunea sa este intemeiata din moment ce [~rmAre$le $1 realizarea unui interes I'egiti:m

public, e .... te l-ip;;itii de temei legs], -

Este adevarat ca, potrivit an. i. aljn, (1) UUi111il propozitie din Legea nr. 554/2004, "in teresu I legitim poate fi atat privet, cat. ~i public", dar din prevederile art. 2 alin. (I] lit. <1) dill aceeasi lege, persaana V:1i"r~1m<lta poate avea c<liUfa[e proecsuala numai In situatia in care este titulara unnr drepturi subiective san imerese legitime p~ivmc. vii{{nrmte prin acre administrat ive, III limp ce vl'itiimare.a unui interes public poate f invocal~ do,n.r (lee orgaaisme sociale vlitilmate prin actul administrativ atacat,

ReCUFs~i 1 va [i respins.

2~ Act adm i n i straUv _ No!iu n e. A"cte admi ni stratilve premergatoare. lltcli un ejn am.llilarea aete lor ad 11111r1lstlF,ative' p remergatoare. Ina:dmisibHitate

Legea. n~, 554/2004, art 2. alln. m lit. c)

Es~e inaidmisibj~a actlunea in comenctcs adminis~lfativ 8vimd ca oblect a,C1e pre.merg'.~toare, separat de aetul administratlvIn considarares ,caror~ s-au Intocmtt,

A,,01ul administlFativ,a~a cum aste definit de aft 2 alln, (1) IU, ,c) din Legea nr . .554/2004, es~e actul ,emrs de 0 a:lJ~o.'IitaJte publica in veden211 ,executarii sau a ,o!f,ganizariii execuHirii leg i •• 'susoeptibil de a da nastere, a modifiea sau a stinga raporturi [urldlce, c:apabil deci pri nel inS!u!?i sa produca e·f'ede j U'mrdice d'ircct,e.

Rapoartei'e de evQIu.alr,e ifltor.:mi'te in cadrul rea n al]za,riii specie-

UzarHo;r unlversltara nu au calltatea de act admlnlstratlv in sensol

p'reviil:zut de lege, ct.sunt operatlunl ad'mq'nistralive prem'eiI"'9artoare mntocmi'riij-a,etu:lui a.dmil1iisUaliv. ,ele II!uate sepan.'1it-nefiiud c,a.pabile·----I sa dea na~,terc, sa modiflee sau ~a stinga raportlJ~1 jui'~dice.

Decizia f'If. 3771 dln 2 noiemb'rie 2006

· n !(l !!':p1d fmu~ L"J

-:a::l~p~1nr ~JDlllOdEl ~~m]S 1l~~ nT-iS ;};"19~pDm ~ 'd.ldlSL"l.l ll~il3l!'::1ll.:m:> S:Uld~J C "900l ~!lmuq;lJ ~ lI"!P S:Sl ·m ~1~,\~~llt'IT!+U;;)S upd

eap 1?S ~ITqp.lh::'l pli.l~g;)n: }B]l.ld;)s :)lenT >lTd 'A!lIl.]~S'mnUpu mll1pu I~l!W '~lf!;) 'TK1>SU !~ A~J&!lS!n!lLTp~ sn~c!LldJUOJ' ~p iI-lIlA l:l l:rl!J~S "ps;un:.mg

--~I-'-----·-~Oli.i.~ ~]l;!Ol¢J.JdmdJd~A. I1W1S!tf!IITp~~j~jJ.do-l UTIS F.) .!..<l~~I-dP-l[lZ~'\---------"!a""dh\i;r_; ""'g p-mlmJ"""BT:nntS:liUO~ l"SOJ ne ;):HI1JOOd'P.¥fO'1 u!..[oz~'>\(Hd erezrr

-ard Irls~s: U! h!l()jlSLU~I~:rpr. l::1ll gp l.l;&PIi!ii:'l~ ~'SU! nil an dIDJ ~,msu~u! -{)~11Im10 ep liJ,)Y,loodo\ld lnU!1u~m II ~j?:') u~ld '100:(; ;'iLrnnUm ~l ~~ oom:

'~lIlul!~l1~ ~Pi.il~!ID:)()lU! a.'UllodI3J 1J1I1np~'l~uoo 'd<; mllJ op ezllKI HI ;)pqmdO~r t IT!P ;},f!trl!t1l1.Q ::iP;lI;'lToodr.eJpl..mrrU"J i·alm.mml':lQ~ ~~ll]l~S.~d_o\

-;)l.::<;)J!l) :JQ~p~Jllf QlJ?lQ !pnp<ud n'S al!q'lldll"J dl~SU! ~IJ uud ;)~ ,!S ~jnp -!lln JOHlw:nE'!~d~ ~;).mz"[IRu:roJ !?; 'B"~.IT1~A 12IlEp9:l0JU ~ ms-;)ou '::lolU11lUI

'acqmnf !JUlJ(ld~J ~~ ll~lS q,J rtcs IJJ'YYP-i)Ulll <d.J::il£nU np n ~p ~Hq!ld;n'sns -n [.1~1 r]jl.:m lin Irupe:l iI!P dPl'l1 [I'B;)t!j gz~n!-n.. ~ Iu::l~[qo Jf"Oj n TnW.rrd

ay !,'!s ~!nq~.n dJ,~Tqnd a.I{~~~.lOlng :l"!' d'iiruI~ ~1~lCl~ 'a.illlqw ~~Si3~Oii r,:-:"l!E Q]lf.l~ uud 'lllY.>g !~'~~ln.llS~U!mp~ S-OFHl<llUO'J ;;;p ~n1A II Ia~t":lgs '!lS;;JJ

l! nJl~d '1]:) Pfl1ZJJ .\!lP'Jl~~IT!rupr. pr. JP rmn!lou Inl11lJ!juo;) U!11 -11::mtI lady JP ~~~ID:) ;;IP tllL':\nnU01(] ~661 :l!]qtU;.l~OH or urp ZSL ·m

'J_ .. ) ·~:}[p!JUf !-Ull-lOdiU P~lI!l~ nes PU!F)g~pOUl ;li~,\!j [dlU!lH<lS ~ d;1lilHl.l:n .~>:::I !djU}lOOSB;;lJIl.i\!lOW u~ "Uold] I11UP.l~IT[

'~]Jlsr-m [In'3P 1!~:il !"!]!nn~;)ox;_l ~UE'2runfho ~ nBS ~!,f!lln~::'Xdil.""IJ~fl<ll~ '~l1?ldUr.)l1I!~Tl U:) f'~um~;}ll ~.r: 5u~ds;),J l~ mp <m':!:lJd a-p ni)J.o:\~ ;.qd~ox:'!'

u~ Fl~~qnd al!?1t..fOlnn 0 ap 5"!I,l..I:'l "\!1t!t.UJOli nBS 11l11PI'\!P1l! ,l."I:I:'i1i1t1':l fI:l]Cl '~l'l3!<lmQ"~llpu t!::l a<£m!iJ~ ill ~Illlnld"up ~~~ld!jjsJ.ld m~ddJXD su!dsa,.I

-::llU[lID1 II1l:1Tt< :'lUi;» ,\!It.U1S!U!UIpE rnpp. .i\c~lt1ns~IT!1ui)'r. mITI5o!JudUICl:l a u '900(; :}n!Jdl! 0(: urr [t6 -m m!.\!~ ujtr!lmS u~Jd 'I.E:)S!! ~~ AIW.n!iUI

tOOllvS~ On] 1J~~:l1 nrp (~ 'lL[ ([) ·t]~i~ Z ·pc ID]!J;:lPd'\dJd mlQj[((\) -~ups "O~:),U~lUO;} ap I!!-mb n 'l:l~lJ;'IS 'll~JUI:>rlH pdV ap \1"J}.n:IlJ

-l,il(ll.m_pm a.lSrl tnS111:J:')i ·J.I~:il::li ;)FiPn:pUP.iS di~OJ ";:Ol'Js!lU!> !lS ~Jns!,'!uD 01 'dl,qE:i;!I~d'J 'G;rnp

'!!10Zli\o.nf !!~!JOHIIl 13 ::l.mpJo:)p.;m runs ;)1'::;; ·;)I:;!/l.rl~pj!qO!P )UO:J U1I!t ~s !11m '::llU;lJI]:'lUQ;) JOI!!i!1l1!lSU! R:lJl.Z

!'Ins d.rnP]O~E~ d'P ~.I;1l.mdrud ;J~Sdl\~Jd JJ n,~ ~l~iLl~ladum::l l!'S'!]ddp u-:~s: ~UOi\t'g ruru.;:I(I 'mll!l)[~-lil ~lQ.mJun;, ap c!oo~ IT! arnJIl~ ~.I~undnS~Jd j'llo1P

!~ l0f!l11]G ~1~W1IfIqtu.odsWIi.I~ ~Tmd!~IT!rn tl";::lJl3;J~WU! II:) ~fcllll3ndtu l~m rJ ·:lIR~] ::lrep a'!1mlJ rill n"..JUd ep <ll~:lOll1! ~IQ"]!.ITIod[!l 1,":) gUflSir1S

-oonn Il ':;l'l!lIDrn;']PJ ~Z~!ZIA IJS lIlZITJ;;ll n P [i!lldnJ rrud '~_mptl1].i JH11lU '06M/( t "JU !.~:il:'ll ;:I~l!llilO;) If! ?-':';"l!~ml~:;I;)pi'l[ ~llm:1Su! 0

~HI,U II! £(;61/£& '.m!!l'i;)l:JHr\~zods~r ~'aJIPu! tl !3lpgd lp \:!11ll'\{ ~lll;l;;l op 101 1l"lTlI ~T ~lIlQd ;:y) ld;:l_fp 'lPJi!li'ilP V.f:;lJi ,d;up un m;: ;}:) I.PS~djO·l

'lllP Ju~moul -~~pnr :)§~J1Jl!Oi~ 1I!.iId dlllj~n~p.l! u!~p ~·l':ln;)!l.n:'lt! JOU~dfl~ lU'!Jm'tgi~AU!

un I'll ;u~runua.p IlH'e -l1.1tL.tl ~J .m lllJu!3mr.I~] liP lR:kIp~SUO~E !l::l ~~e __ cp <I[~!~;lr!l:SGr! ;'ll~II~Jd ;_l.1 (I! f!lnq~.llC ~Jll.n{llnWJJgd 1:f:l rrz(l~UO!lL1;-)W

uud '~:3dl l~~.m TI31~JdJ~1[J~ Il IljlID1Sl;lt V;) ~.~ ~nlnli!!l" ;;lIn ~!1IlmSmdS -£661l83 -rn ~ij::q ""pl.nnZ1lfA~Jd

-J;}A!I) :J.Ill}:I 11111-'"~lcll~SUlU:l npd a:l.~a1!Pu~ ~:Hp~"m[dJYJp ::Inp<wJ .111'i:' tll!:Z~h dZ;)nlJOIp y-s Inl~gd ,~~ ~ll1J If.1L.'''I!].l n-s d.ruZl:lOlnl,]~U ;)p~~.ldlmd

':'iOnQl1d !:mSlJJSUl Jlm.~ 1.:l1~~llm;)· ;).1 ;Ull'-l :;Id ;)PlllR.{l Jf!j ~ ~o~tsns -ord cm~ '066 III [" 'l(l ~~~(}1]17.P.q IT:! Hi6T JTll111 U!P ~~:ml t!ll1ZpOlrm ::I"]S\!l

-1iI.tl~kIT~U IS pIilIT~m~lduaJ~ ~:) ;J.lIlOI 11::1 'US ~~l1i!ZiJomp.~u !(}!1IPnp-3 ml'1J;:;lS!lUV'I sndord B' inlP~d

lIP PUIlU;)P~SUO:'l '~~mln~s ]J,\n,ncKIUI.!. Sll\J::lo.l" IP.I~I~P rr [nltmUltlF"l;))f lU'lJ01;;o F:'i fl,QITdd '~Iuft~pu urns rlA~p;:)dS~l ~ppn !P IDP.1P. ~l~W

'lUd''''~'''XJ,ns [[llnPtl !!Jt.'l[m:m nns ~mO!J '1l'::'Os9 tS J\nf;iJJS~U!Urpu SO!;)~~:.-Il,U{)~ ap R-rfLI\ I!

-Qllrn Ilniffll!S H.! L~j;:)1.md:7lJ '!!itn1/m~ll~).iI1~1 '~*mrl)tI :l]~~~_P Ilg,m·)!ldr. 13!I;)dS '~J~:mClnH pdv ap ~LjJI1JP~ S:OOQ'6L n -JI] jnrasop 'Ll! ~ooz

FIJ1SU J~-npn~s~il;m '1J1UP.'t'S1I! Ui ~"OUdnn :;llIB1S:<llHO:l 'lOOt: .a~JtmLTr~ ~ [ ;mqukllu:J$ 6:C: sp 1fJP.p 1'111(11 IHlmniuo:J op ~'U!l~OIm.l> rHI~flI ·lr.()~nnmo;)

1:5 OOOZ ~)UqUD;;)~~r 17 rnp JO['l~"TP.odtu iJ::1J.."'l~a. no \rlJ~~T~O!J ~HIlZ~JOlHlJ ne-s ~ !'IU ;;!llllS:;)lll{iG ~lalJE !P '·I,"!\U.1'S~ Ul '~niWl !'!lll1'f~;::m mllii'h.~lf)lU U!

;)P~u"llp;1~OJd Iilf a-S-Pll!:m:lil '.":lZ<l'UO!lClUtl] ~ IEnU~TIO\' EI'llltrel.UCp:H l:J';') -m~dPflf ep J()~W'!tlll~l['J llllll~[ ~!; I~I ~fur.~r~w om ::.p mn~mm;l

I1JIU<'lU ';)o!P!.:Inf dl'J~J;:l> S11POld nil IUr d'PllOlh1J :lj!-':l:1W !p ;lUri:..:I nwo,J ur ~~wmLI!s. dJ13~!;)]I.?1ll ounep Joun mt~l[d el iJ;dJli!l'i'ljqO '101 u:a.1"l1pme

'1 {lOt d!IUmrnT ui D~i.il'l~~::m l'):Jl~no!h"lIOS ll:1 llU~cI <=JljU J[ll~;'Y.)E!;:}lrrp~dSflS: lr[t.J.t'ld ;:lp

::; i IS OC)(l(: auq1i![;;)~ap t> mp In'[::I'llfWdIU c ;}!IDzv,md g)ffiz~~()Jnll ·)P ;~1l1DI.Jr.lQF1! ~ml(: !<!"Ui O!i: u~p HOm ·JU~s ~om: ;::IuqUIdld;;:os ~ mr (:1178 [ 'jU

IIl"lp:'I;}n .. nl ~@~a.ld:lI~ {n.!pu:. II! !!1d ~md IT ~nmIln !'.':J ;;lle~piloy;") :1p Oll!sdq Jo·IQ]!..modm ~,lv.lnLm pU\:'1tJ!I05 ';;I~F.l!IW:'lV !£ \:pnHd~HJ:lV aonmp:lllg acp

'<I:1npg:,) 1U!J;;l ~OIJ( 'IIlLU bZ mp ;)'JI~nlr.,,;) ;"IP ;lplJr.l1! . .hu ~'lll;);lpnf U! Ill1lO!l!lN In!'~~lro:J 'llro...pnf U! 1lllll;:lqJI'. 111;;?-m~nH T~IS ::'-Ll -S-":IT.),\yo'-l

~ljrmJ!H~t!J ;)11 IJ;'IJ;):1' ·1::I1Ud7.~Idi I"IJ;'IJnpo.JlU! ml~p q 'f:! l~nSL! ';;Im1.~(:l )S Irt:Ul"RLUepgl '!;OOr. :luqnr~~mr ~ ~ fi~ V~r.J1Sn~t:l1u1 E~lmlhll U~Jd

s

I

I

OJ, ._ .. _.

C!'iflitollll I

rlosar din memoriul nr. 100 din 1.2 septernbrie 2005 $i din eercrjle mentionate in acesta.

Recursul este nefondat.

Prin cererea iilreg·isuata. sub nr. 32743 din 15 septem brie 20(JS la Rcgisrratura general J a ina ltei C U1ti de Casatie :!? i Justiti e a R nm~n id, petentul 1.A. a solieitat rcstiruirea ,cx(11lpl:In!I~li 2 ell nurnar ~e .mreglstrare dosar dill plangerea penala nr. 42 dml9 noiembrie 200] contra episcopului greCL).c:''ltolk: A.M. de Lugoj, retu~arca cxcmp~rlrului ill- 2 purtiind numarul de lnregistrare dosar dl~ll toate 'cel:~n1e adresate de petent in dosarele mentienate in adresa Tn1ihci CUi~1 de Casatie ~i Justitie nr. 10m din 22 iulie 2005, eliberarea copii~Oi intarnpinarilor si actelor depuse de lnvinuiti, dar ~] a hol.,1.rtiI'i]or emise in We te dosarele aratate in adresa sus-mentionatajirecum ~I eliberarea exemplarului ell nr. 2 din dosare referiteare In cererile pentru desemnarea Q,lnui avocet,

Lacererea peteatului s-a rospuns., in rermenul legal. cu adresa nr, tOiB din '7 octornbrie 2005 a ]na]tel Curti de Casatic ~j Justine, Sectia peIlalil" prin care s-a com un icat recurenrului ca pentru ohli nerea copiilor solicitatc urrneaza a formula cerere scp,ar1'ftn pentru fiecare dosar in parte si a a chita ron trava lo.atca acestor copii, i.llJfmcat IJ nrrnd c pmt.c~ durale penale In vigoare nu prevad oblig,rtia de a remite copii de pe lnscdsur.i1e din dosare. Prin acecasi adresa S-;1 maio eomunicat petentului ca pcntru dosarele solutionate in prima. in~l:llUtfj de lnaha Curte de Casali e ~i J usti ~~ e se pot formula aceste cereri ]<Iac.ea~t~ instanta, i at" cu fi'dv~[e la cauzele ce au fest solndonare if! recurs de Inalta Curte de Casatie ~1 Justllir: asemenea cereri se pot adrt:sainstaFl!eil de executare,

Potrivit prevederilor art 2 alin. (.I) lit. h) din l...cgc,'l nr. 554/2004 a. contenciosului adminlstrariv, prin refuz uejustiflcat de 11 solutiona (I cerere referitoare la un drept ssu ]a Uti interes legitim, susceptibil de 3. fi atacat ill fht;a instantei de contencios administrativ cornpetente, se intelege exprimarea explicita, cu exces de putere, a vointei de " nu rezolva cererea.

Rezolvarca lild,lvombil1i sau care nu multumeste pe deplin pe petilJonar ::I unei cered adresate noel .[IuIoruta!i edministrativc nu echi---vaJ ea?~ ,ell liD refilZ nejll.sh Ii cal, dacii soluti n dai:acereii"la iii;'1Jlt urrtemei legal, intnrcat autoritatea adminis'!riltivil este obligata doar ,sa rfupund5 cererii pCli!iol'li'imlul, ~i Ill! sa dea un curs f:aVOT<ibil ace-steia. in C:a U7 .... :i, redamanru lui i s-a da.l t'd spuns. in term en I ega] ~ ~ in COfiformitate ell nOi'mde referitoar,e Ia procedum. de ,~liber"re a copiilor

Drept admnnis:1 rat~v de pe lnscnsurilc aflate In dosarele mstantelor judecatoeesri, la cererca Sa Im(~!!istl<lro sub Dr. 3274} din 15 . cpternbrie 2005 la Registratura gencrala a [Ili<lae] Curti de Casatie ~i Justitie, iar imprejurarea c~ acesta est e n emu 11 tm11.i t de raspunsu I primi I n11 echival ea:zr. co un re fuz nejustificat de rczolvare sal! (1] nesohuionerea in termen h.:ga.1 a ccrcrii $i nu da drepml lin despagublrl pentru rcpararea pagubei, conform art. I din Legea nr. 554/2(1)4,

Recursul va 1'1 respins.

5,. Petiti,e. IRaspuns 811 instltulie!i publ~ce. Controll de :Iegali~ late. Upsa elementelo'f caractertsttee a~e ac:tului,administrC)tlv, in sensul art. 2 alin, (1) lit. c) din Legeal Dr. S:5412{104

lege,a nr, 554/2:004, art. 1 ann, (1), art, 2 alin. (1) lit. c} Q,G_ nr, 2712002

RaspUlisul ililstitl!Jliie'i publice la petiliile prtn care' S~Il~ sernna~at~' aspec~e legate de desHi.;;urarea activi'ta!iil II a nlvelul enm6tii, precum !;lieu privire 101 re~amle exi'sten~,e in~.re an:ga]a!ii enHta!im respe c'Uve nuda na~,tetej 'nu modUi ca ~i n u stinHIii! ra port u Ii juridice intre pefi1;jonar ~d instjtu~ia reapcndenta, asttel ca nu esre un act administrativ in se j"i$U I art. 2 alln, (1) lit. c) texa ~ din Legea nr. 554l2004, cl repireZl1!nta (:I coresp,olildenta admmnis~:rntiva supus,al regimuh..li juridic s,fatll.,la~ prtn O.G .. nr, 27/2002 ~,riVilli'ld reglemen~ la,rea acthJlita~]i d,e sol'wio flare a petitiHor, asttel ca nu poate face obleetu I contro'luhJi de I~,gam,ate ,din partea ~nstan~ei de COilil~,en elos adm~nisnanv in temeiul art, iI aJin. (1) din Le'gea nr, 55"!2004.

De.cizi8' nr; 3673 din 31 ociomtxte 2006

Prin s entinta civi III nr, ] n din 29 martie 2006, Curtea de ArJeI Cluj, Sectia conrerciala, de contencios administrativ ~i fiscal, <I respins CfI inadmisihiUi actiunea fonuulata de reclamantul T.M_., in contradictoriu ell parata AgCl'!1ia Nationala de Adrninistrare Fiscala ..

in moti varea senti nIci ci vii e pronnnta te, Curtca de Apel a re~~ nut, in e_'>Cfl!;8., cii actul coal stat (aJm~t ill. 9 ]0_288 din] 2 ianuarie 2006 a Agentiei Nationalc de Administrate Flseala - Directia de Audit Public Intern) J1U este un actadmimstrativ in sensu] an. 2 alin, (I) lit, c) din Legea nr. 554/2004, <lstfe1 ci1i. !'ill rnat.c fi !OilpUS comwll1lui inst.antei de cofltellcios ad~llinislr,:]tiv,

13

... ...

:;1

!£o'

,., 'f

- ~ ......

- -

=

iii: ~ • fiJI

- ~

~~

....

F-

ro ~ ... ('D

..: e

~

q.

rt'

~ ..;

~ ~

'"