Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

Facultatea de Energetică
Catedra Hidraulică şi Maşini Hidraulice

FISA DISCIPLINEI

1. DATE DE IDENTIFICARE
Titlul Disciplinei: Acţionări şi comenzi hidraulice şi pneumatice
Titular/i de disciplină: Conf. dr. ing. Călinoiu Constantin
Tipul: pregătire de specialitate
Numar ore curs: 70 ore
Numar ore aplicatii: 42 ore
Numarul de puncte de credit: 9
Semestrul: 7+8
Pachetul: aria curiculară de specialitate
Preconditii: parcurgerea şi/sau promovarea următoarelor discipline: Mecanica
Fluidelor, Rezistenţa Materialelor, Organe de Maşini.

2. OBIECTIVELE DISCIPLINEI
2.1. Obiectivele cursului ( 10 - 15 randuri )
Cursul are următoarele obiective:
- prezentate elementele de mecanica fluidelor şi fenomenele specifice acţionărilor
hidraulice şi pneumatice;
- studiul în detaliu privind construcţia şi funcţionarea echipamentele din structura
sistemelor de acţionare hidraulică şi pneumatică, modelele matematice ale
comportării acestora şi caracteristicile lor statice şi dinamice;
- prezentatrea echipamentele electrohidraulice proporţionale, structura sistemelor
în care acestea sunt utilizate şi metodele de determinare a caracteristicilor acestora.
- introducere în structura, construcţia, funcţionarea, calculul, încercarea şi
utilizarea sistemelor de acţionare şi comandă hidraulice şi pneumatice de uz
general şi aplicaţiile tipice în domeniile mecanic, energetic şi transporturi.

2.2. Obiectivele aplicaţiilor ( 5 - 10 randuri )


Sunt prezentate construcţia, funcţionarea şi metodologia de încercare a
echipamentelor din structura sistemelor de acţionare şi comandă hidraulice şi
pneumatice. Sunt efectuate încercări în vederea evaluării performanţelor statice şi
dinamice ale principalelor echipamente din structura sistemelor de acţionare
hidraulică. De asemenea sunt efectuate calcule pentru elaborarea documentaţiei de
execuţie a unei transmisii hidraulice cu echipamente standard.

3. COMPETENTE SPECIFICE (din spectrul de competente al programului de


studii)
Disciplină de cultură tehnică de specialitate care îşi propune prezentarea
principalelor echipamente şi sisteme din domeniul acţionărilor hidraulice şi
pneumatice. Aceste cunoştinţe sunt necesare studenţilor pentru rezolvarea diferitelor
probleme din domeniul acţionărilor hidraulice specifice aplicaţiilor industriale şi de
laborator.
Cunoştinţele expuse sunt necesare inginerilor din domeniile mecanic, energetic,
transporturi, sisteme biotehnice, sisteme de producţie etc.

4. CONTINUTUL TEMATIC (SYLABUS) ( 1 pagină )

a. Curs:
Capitolul Continutul Nr. Ore
1 Structura sistemelor de acţionare hidraulice şi 4
pneumatice. Domenii de utilizare, avantajele şi
dezavantajele sistemelor de acţionare hidraulice şi
pneumatice
2 Lichide utilizate în transmisiile hidraulice, proprietăţile 6
acestora şi elemente de mecanica fluidelor specifice
acţionărilor hidraulice şi pneumatice. Curgerea prin
conducte, fante şi orificii. Fenomenele de oblitereare şi
gripare hidraulică. Încălzire lichidelor.
3 Echipamentele de reglarea din structura sistemelor de 6
acţionare hidraulice şi pneumatice. Regulatoare de
debit şi supape pentru limitarea presiunii
4 Construcţia şi funcţionarea maşinilor hidraulice 8
volumice rotative. Pompe cu pistoane axiale şi radiale..
Încercarea maşinilor hidraulice volumice.
5 Pompe volumice cu angrenaje. Pompe volumice cu 6
palete. Neuniformitatea debitului şi momentului
pompelor volumice rotative.
6 Reglarea capacităţii pompelor volumice. Regulatoare 6
automate de putere şi presiune. Servomecanisme.
7 Motoare hidraulice liniare; construcţia, funcţionarea 6
calculul şi caracteristicile statice şi dinamice.
8 Elemente de distribuţie. Distribuitoare hidraulice simple 4
şi pilotate. Acoperirea hidraulică.
9 Echipamente electrohidraulice proporţionale. Amplifi- 8
catoare electrohidraulice. Convertoare electro-
mecanice. Servovalve, supape şi distribuitoare
electrohidraulice proprţionale.
10 Aplicaţiile tipice ale sistemelor de acţionare hidraulice. 6
Puritatea lichidelor utilizate sistemele de acţionare
hidraulică.
11 Echipamente pneumatice de comandă şi reglare. 5
Sisteme de acţionare pneumatică. Prepararea aerului
comprimat.
12 Motoare pneumatice liniare şi oscilante. Aplicaţii tipice 5
ale sistemelor de acţionare pneumatice.
Total 70

b. Aplicaţii:
1 Laborator , aplicaţii privind: 28
- pompele volumice;
- supape pentru limitarea presiunii;
- motoare hidraulice liniare şi rotative;
- distribuitoarele hidraulice;
- servovalvele;
- distribuitoarele hidraulice proporţionale;
- servodirecţiile;
- servofrânele;
- servomecanismele hidraulice
- sisteme pneumatice secvenţiale;

2 Proiect: Proiectarea unei transmisii hidraulice pentru un 14


utilaj mobil
Total 42

5. EVALUAREA
a) Activitatile evaluate si ponderea fiecareia (conform Regulamentului studiilor
de licenţă):
- prezenţa la curs şi la laborator 5p
- rezolvarea temelor de casă 20 p
- activitate la proiect 20 p
- aprecierea referatelor de laborator 15 p
- examen final 40 p

b) Cerintele minime pentru promovare


- predarea temelor de casă;
- promovarea laboratorului;
- obţinerea a 50 % din punctajul total din cursul anului;
- obţinerea a 50 % din punctajul examenului

c) Calculul notei finale


prin rotunjirea punctajului final (pentru o activitate deosebită în timpul anului se
acordă puncte suplimentare, cerc ştiinţific etc).

6. REPERE METODOLOGICE (modul de prezentare, materiale, etc.)

7. BIBLIOGRAFIA
1. Vasiliu, N., Catană, I. - "Transmisii hidraulice şi electrohidraulice". Vol. I - Maşini
hidraulice volumice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1988.
2. Vasiliu, N., Vasiliu, D., Catană, I., Theodorescu, C. - "Servomecanisme hidraulice
şi pneumatice. Vol.I", Editura U.P.B., 1992.
3. Catană, I., Vasiliu, D., Vasiliu, N. - "Acţionări hidraulice şi electrohidraulice -
Aplicaţii", Editura U.P.B., 1993.
4. Vasiliu, D., Vasiliu, N. - "Acţionări şi comenzi hidropneumatice în energetică",
Editura U.P.B., 1993.
5. Catană, I., Vasiliu, D., Vasiliu, N. - "Reglarea maşinilor de forţă", Editura U.P.B.,
1995.
6. Catană, I., Vasiliu, D., Vasiliu, N. - "Servomecanisme electrohidraulice", Editura
U.P.B., 1996.
7. Vasiliu, D., Vasiliu, N., Catană, I. - "Transmisii hidraulice şi electrohidraulice. Vol.II
- Reglarea maşinilor hidraulice volumice", Editura Tehnică, Bucureşti, 1997.
8. Vasiliu, N., Vasiliu, D. – "Acţionări hidraulice şi pneumatice, Vol.I", Editura Tehnică,
Bucureşti, 2005.

SEF DE CATEDRA TITULAR DE DISCIPLINA

Prof. Dr. Ing. E.C. Isbăşoiu Conf. Dr. Ing. Călinoiu Constantin

S-ar putea să vă placă și