Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2010


Proba C)

9
de evaluare a competenŃelor lingvistice într-o limbă de circulaŃie internaŃională

35
studiată pe parcursul învăŃământului liceal

Proba orală la Limba franceză

E
11
EL
UR
Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările

AG
.M
TR
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

-
U
SC
GE
OR
Producerea de mesaje orale 100 de puncte
n
AP
PR
ma
Organizarea discursului: 40 de puncte
D.
L
RA

• încadrarea în temă 8 puncte


or
G-

• respectarea cerinŃei 8 puncte


IC

• discurs echilibrat 8 puncte


HN
le
TE

• coerenŃă discursivă 8 puncte


argumente şi exemple relevante 8 puncte
UL


GI
Te
LE

Corectitudine gramaticală: 20 de puncte


CO

• folosirea corectă a structurilor gramaticale 10 puncte

9
• folosirea unui game variate de structuri gramaticale 10 puncte

35
AcurateŃea vocabularului: 20 de puncte

• folosirea corectă a vocabularului 10 puncte


• folosirea unui vocabular variat şi adecvat temei 10 puncte
11
PronunŃie: 20 de puncte

E
EL
• pronunŃie corectă UR
10 puncte
AG
• intonaŃie, fluenŃă 10 puncte
.M
-

Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de punctajul obŃinut, după cum urmează:


TR
U

Nivel de competenŃă A1: 0-25 de puncte


SC

Nivel de competenŃă A2: 26-50 de puncte


GE
n

Nivel de competenŃă B1: 51-75 de puncte


OR

Nivel de competenŃă B2: 76-100 de puncte


ma

AP

InteracŃiune orală (Participarea la conversaŃie) 100 de puncte


PR
D.

ConŃinut: 40 de puncte
or

al

adaptarea la nivelul tematic socio-lingvistic 10 puncte


RA


• adaptarea la situaŃia de comunicare 10 puncte
G-

or

• coerenŃa ideilor 10 puncte


C_
IC
le

• logică şi argumentare 10 puncte


HN

a_
TE

ob
UL

Barem de evaluare şi de notare


Te

Pr

Proba orală la Limba franceză


GI

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


LE

1
CO
Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Corectitudine gramaticală: 20 de puncte

9
• folosirea corectă a structurilor gramaticale 10 puncte

35
• folosirea unui game variate de structuri gramaticale 10 puncte

AcurateŃea vocabularului: 20 de puncte

E
11
EL
UR
AG
• folosirea corectă a vocabularului 10 puncte

.M
• folosirea unui vocabular variat şi adecvat temei 10 puncte

TR
-
U
SC
PronunŃie: 20 de puncte

GE
OR
pronunŃie corectă
n 10 puncte

AP

PR
• intonaŃie, fluenŃă 10 puncte
ma
D.
L
RA
or

Nivelul de competenŃă se va acorda în funcŃie de punctajul obŃinut, după cum urmează:


G-
IC

Nivel de competenŃă A1: 0-25 de puncte


HN
le
TE

Nivel de competenŃă A2: 26-50 de puncte


Nivel de competenŃă B1: 51-75 de puncte
UL
GI

Nivel de competenŃă B2: 76-100 de puncte


Te
LE
CO

9
35
11
E
EL
UR
AG
.M
-
TR
U
SC
GE
n
OR
ma

AP
PR
D.
or

al
RA
G-

or
C_
IC
le
HN

a_
TE

ob
UL

Barem de evaluare şi de notare


Te

Pr

Proba orală la Limba franceză


GI

Toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările


LE

2
CO