Sunteți pe pagina 1din 28

Amb torca per Verges

Benvolguts verg elita ns,Tots coneixem i hem sentit a pa rla r de la situacio econornica en que ens trobem com a pais. Nosaltres evidentment no ens n'escaparern i la retallada se'ns exiqira com a la resta d'administracions. Haurem doncs de buscar els mecanismes per a fer-hi front. sense que a ixo vag i en detriment de la qualitat de vida dels vergelitans.

Verges, i en definitiva la rnajoria de pobles petits, han sa but gestionar prou be els seus recursos, peruna banda perque han estat sempre escassos i no ens hem arriscat en fer actuacions impossibles i que ens hipotequessin. Aqui tenim un ajuntament sanejadissim.

Peraquests propers anys, podrem continuarfent inversions en obres de millora, de les quals ja tenim assegurat el financarnent: ciutat medieval, sala de lectura, millores en la xarxa de davegueram. Si que podrfem fer propostes molt atractives i de bon vendre (un auditori un nou pavello, una piscina, etc) pero hem de ser realistes. La situacio econornica actua I dema nda altres prioritats, entre les que n'hi ha una de cabdal, retorcar en el fet que cada persona d'aquest poble es important igual que qualsevol altra. I es en aquest sent it que volern deixar ben dar que per nosaltres es molt importa nttenir consciencia en cada una de les actuacions que es facin des de lajuntament, que els valors de justfcia i solidaritat, son la lfnia

vermella que rnai s'ha de traspassar en qualsevulla accio d'un bon govern que busca pel cirn de tot un poble, Verges, de qualitat.

Una epoca en que haurern d'aprendre la manera d'exigir menys i aportar meso El pmgrama que presentern es totalment realista i amb propostes que es poden fer amb l'esforc de la gent que ens presentem. Moltes de les coses que pmposem son noves politiques que han de permetre continuar mantenint viu el poble. Propostes i rnesures que no irn pliquen a portacio econorn ica sino ded icacio,

A part del que us exposem en aquest ideari, hi ha el dia a dia del poble. Sovint, el fet d'estar governant ens aporta aquesta

necessitat de ser rea lis tes i no fer volar coloms en temes que sabem d'entrada queseran inviables,

I fina lment, nornes dir-vos que estem oberts a qualsevol aportacio que ens ajudi a satisfer demandes i a resoldre manc:ances. Qualsevol bona idea que surti de qualsevol persona del poble que serveixi per millorar el nostre rnunicipi i la qualitat de vida dels vergelitans sera molt benviinguda. Us convido a que us llegiu el nostre programa, que ens demaneu perque i que el puguem discutir: Us animo a venir a escoltar les nostres propostes en les diferents sessions.

Marta Payero Torr6

Amb torca per Verges

Verges e s un pobleviu. Qualsevol proje cte de poble presentat perqualsevol de les propostes electorals e s, per principi, una declaraci6 de bones intencions. No entenem cap altra possibilitat de perc:ebre les diferents propostes que, durant aquestes dates, es presenten als diferents pobles de Catalunya. Estemsegurs, que en elcas de Verges e s, indiscutiblement, aixf.

Hem intentat i pensem haveraconseguit, en bona part, gestionarel poble tal i c:om us proposavern a ra fa quatre anys, sense promeses impossibles iamb il-lusions renovades c:onstantment. S'han fet coses ... moltes coses. D'altres s'hanquedata mig earn! i pe r aixo lesseguim proposant.

1. Marta Payera Torre

5. Llufs Joanmiquellsern

2. Cosme Hugas Domingo

6. Pere Maspoch Deulofeu

Seria injustvoler-nos penjarels merits, El rre rit es de tots, Delsque estern actius e n e l qrup que us presentem, dels que han format partdelgrupque ens ha donat suport iva pac:taramb nosaltres l'equip de govern d'acuests anys, dels que estan d'acord (0 en desacord amb les nostres propostes iamb els nostres projectes, dels que han patit perjudic:is pe rqualsevol de les obres i actuacions que s'ha fet i, sobretot, de totes les persones que han participat i pa rticipen de les entitats, associaciions i inquietuds que fan de Verges el poble que tenim; el nostre poble.

Es per aixo que tenim el deure d'aqrair, la voluntat d'ericoratjar-vos I l'e spe ra rica de se 9 u i r tre balla nt am b vos a l tre s.

Amb forca perVe rges

3. lqnasi Sabater Poch

7. Josep JacometViader

4. Susagna Mustera Garrofa

8. Marc Roura Pujol

9. loia Llaur6 Gliell

13. Llufs Poch Ruart

17. Jaume Amer Sorolla

1 O. Espe ranca Clotas Giralt

14. Alex Corretge Be rg ua

1 B. Jaume Barba Roura

11. Quim Carola Marull

15. Dia na Ca na Is Batlle

12. Josep M. Aldeguer Poch

16. Andreu Perez Mingorance

http://facebook_com/perverges http://twitter_com/perverges

19. Dolors Pareta Jofre

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Hem adequat un camp de futbol

per l'Empordanet

Assessorament per crear I consolidar noves entitats

Suport economic als clubs de basqueti futbol

Hem desenvolupat el Pla local de joventut

2008 - 2011

Esports, joventut i associacionisme

Feina feta

• Hem desenvolupat el PIa Local de Joventut 200812011.

• Tecnic com partit de joventut fi ns el 2010 i tecnic propi de joven tut el 2011.

• Dinarnitzacio del grup de joves: Restauracio dels cap grossos - Punt d'lntorrnacio Juvenil- Assessorament Punt Jove de Sa lut.

• Suport economic als clubs esportius de basquet i futbol.

• Suport al club de futbol base l'Empordanet.

• Hem adequat un camp d'entrenament per l'Empordanet.

• Suport ales entitats i associacions: la Coral Vergelitana, Associacio "La Processo de Verges", OYA, el grup sardanista, Labors de l'Ernporda, IJ\PA de l'escola i IJ\MPA de les bombolles, el casal de jubilats.

• Assessorament per a la creacio i consolidacio de noyes entitats.

Propostes de futur

• Fornentarem la participacio juvenil amb especial atencio a la dinarnitzacio del grup de joves.

• Crearern i activarem un consell de joves per poder pa rticipa r activament en les activitats del poble.

• Millorarem l'assessorament i la intorrnacio al joves creant el Punt d'intorrnacio juvenil.

• Orqanitzacio dels casals.

• Suport a la torrnacio i desenvolupament del jovent amb la creacio de la sala d'intorrnatica i sala de lectura.

• Continuarem donant suport i impulsant la participacio en les festes populars.

• Recuperarem iniciatives populars com ara els aplecs i les fires.

• Collaboracio decidida amb les entitats esportives.

• Donarern suport al Club Esportiu Empordanet.

• Adequarem i millorarem la Pista Poliesportiva i l'entorn,

• Oonarem a coneixer el teixit associatiu del poble a l'escola,

• Crearern l'oticina virtual de les associacions i entitats de Verges.

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Cessio de la

pa rcalla per fer-hi el dispensari i adequaclo de l'entorn

~::..: - ---------

" "

:

I I •

! -i--~--~-·i .i,

I, ,I'

: ! i :

"

: I

'I

!: ;1 i

: .

I

• I

!:

I

SaLut i atenci6 aLes persones

Feina feta

• Transport sociosanitari a l'hospital de Palarnos.

• Es va fer la prornocio de tenir a un preu molt baix el servei de Teleassistencia per a la gent gran.

• Les passes per aconseguir un nou dispensari. S'esta redactant el projecte del centre.

• Cessio al Departament de Salut de la parcella necessa ria per a cons tru ir-h i el d ispensa ri i adequa cia de l'entorn. Ca nvi dusos de l'espai, passant de zona verda a zona d'equipaments

• Parc Urba de Salut. conjuntament amb el PAFES.

• Ajuda en les necessitats basiques del dispensa ri que milloren l'espera dels usuaris i el treba II del perso na I: a i re condicio nat, s 'ha n canviat les cadires, s'ha comprat material.

una nevera, etc.

Propostes de futur

• Estudiarem la viabilitat d'un Centre de Dia per la gent !gran.

• Aprofitarem el menjador de l'escola per oferir un servei d'apats pera la gent gran que viu sola.

• Fa rem una festa de la vellesa amb el reconeixement a la feina feta.

• Seguiment del projecte i construccio del Dispensari Municipal.

• Lluitarem contra l'exclusio social de les persones en rrsc,

• Fornentarem el voluntariat social.

• Reduccio de les barreres arquitectoniques.

• Crearern equips de voluntaris per millorar i embellir el rnurucrpt.

• Oterirern serveis d'ajuda per aconseguir un lloc de treba II.

• Fornenta r el sentiment de pertinence a la comun itat.

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Hem estat al costat dels petits propietaris d'horts

Hem arreglat i netejat

els camins publics

VERGES

caCia 3F dissa bte de mes

flClFlARI: d. 9:00" 14:0~ ,.

[RUPIA (1 r dlasabte de mesJ COR<;:A (2n di6sabte de mes) VERGES (3r dissabte de mas) [PARI..AVA (41 I 511 cI[ssabte de mBs)

CASTELLO' [l'EMI'URIIES 11 r i 3r diumeaga de mas)

Medi natural i agricultura

Feina teta

• Pressupostos participatius en I'arranjament de cam ins.

• Fornentarem mesures per ala preservacio del paisatge.

• Donarern suport a l'aqricultura enfront d'amenaces externes.

• Buscarem les torrnules per a la correcte gestio dels recs del Moli i de l'Estany.

• Continuarem lIuitant per a mantenir i preservar l'us de l'aiqua del rec per als pagesos i hortalans del municipio

• Elaborarem un pia de gestio de la riba del Ter.

• Recuperarem i protegirem els aiguamolls.

• Hem fet varies actuacions a la riba del Ter per al seu manteniment.

• Hem desbrossat i arreglat camins.

• Ens hem posat al costat dels petits propietaris d'horts.

Propostes de tutu r

• Promourem I'horticultura a fi de que tots els horts estiguin treballats.

• Continuar invertint en el manteniment dels camins rurals.

Lluitarern per rna tenir l'aigua del rec

per als pages s

i hortalans

de Verges

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Promoci6 econcrnica, turisme i desenvolupament local

Feina feta

• Adhesio del rnunicipi de Verges a la Cornissio Turistica del Consell Comarcal del Baix Ernporda.

• Creacio de l'Oficina de Turisme, a Can Punton.

• Conveni amb la Universitat de Girona per tenir un becari dels estudis de Turisrne a la Oficina.

• Hem creat el mercat de producte autocton ecologic i de qualitat: Mon Ernporda.

• Hem plantat arbres, arbustos i elements flora Is autoctons que requererxen menys aiqua,

• Sig natura del protocol amb la Generalitat per a I foment del patrirnoni immaterial de Verges: Processo de Verges, Lluis Llach.

Hem creat la nova Oficina de Turisme a Can Punton

Propostes de futur

• Continuarem el projecte Viure al Poble.

• Dinamitzarem el Punt d'intorrnacio turistica i el Centre de visitants.

• Fornentarem el turisrne ludicocultural.

• Senyalitzarem els punts d'interes,

Seguirem impulsant el projecte Viure al Poble

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Ensenyament

Feina fela

• Institut.

• Cessio al departament d'ensenyament dels terrenys de darrera el camp de futbol per construir el futur Institutescola.

• Nou contracte de la gestio de la LIar d'infants municipal. Adquisicio de material de l'Estel Blau per a la liar d'infants

• Mobilia ri i diferents jocs per a treba liar la psicomotricitat dels nadons.

• Suport a la col-Iaboracio de l'lnstitut-escola amb la Marato de TV3 del 2011.

Proposles de futur

• Continua rem la col-laboracio amb l'lnstitut-escola.

• Sequirern donant suport ales activitats de les Associacions de Mares i Pares.

• Farem les gestions necessaries per tal que facin el projecte del nou centre i la seva construccio.

• Ajudarern a l'escola a esdevenir escola verda.

• Adequarem la zona de jocs canviant la sorra per peces de cautxu

• Continua rem amb les millores necessaries per al bon funcionament de lescola.

Conveni amb la Dlputaclo de 4 nys per fi nanca

la Processc

Consolida rem els Vespres Sota el Campanar

Cultura

Feina teta

• Conveni amb 103 Diputacio de 4 anys per Iinancar 103 Processo,

• Hem creat els Vespres Sota el Campanar.

• Suport a 103 Cornissio de Festes per coorganitzar les Festes Majors.

• Continu suport a 103 Revista Pais Petit. tenint en compte que ja no es rep el suport economic de 103 Diputacio.

• Suport ales propostes culturals locals.

• Dinamitzar les festes populars com a espais de socialitzacio i prornocio cultural.

• Acord amb Joventuts musicals per fer un concert del Festival de Musiques, a Verges.

• Aniversari 1050, un exemple de les possibilitats del municipio Es van coorganitzar tot un seguit d'actes 031 voltant d'aquesta celebraci6. Destacar les visites guiades: itineraris i xerrades sobre historia local.

• Dialegs sobre Comportament Hurna amb reconeguts professionals,

• Celebracio institucional de 103 Diada Nacional.

Propostes de tutur

• Crearern 103 nova Sala de Lectura i Punt TIC (Tecnologies de 103 lntormacio i Cornunicacio), que gestionarem conjuntament amb l'escola,

• Conservarem i farem difusio del patrimoni cultural.

• Continuarem fomentant el coneixement de 103 nostra historia rnes propera.

• Col-Iaborarern i fomentarem les entitats i les iniciatives culturals,

• Consolidarem els Vespres Sota el Campanaro

• Ordenarern l'arxiu municipal.

• Fornentarem 1'03 prenentatge i us de 103 lIengua cata lana, 103 nostra lIengua, que ha de ser dus prioritari a lJ\juntament i eina basica d'inteqracio social a 103 nostra vila.

Crearem La n va SaLa de Lectu a i eL Punt TIC

(TecnoLogia de La Informaci6 i La Comunicaci6)

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Urbanisme, obres publiques i serveis

Feina fela

• Hem fet les obres d'arranjament de la Placa Major. Fase 1 I Fase 2.

• Hem construit la nova rotonda.

• Hem reformat el carrer de la Creu - Placa Maria Per pinya.

• Hem construit i collocat de dues marquesines per les parades del bus.

• Hem reurbanitzat el carter de La Dava llada.

• Hem canalitzat el Rec al carrer Girona - CamiVell de Bellcaire.

• Hem fet les obres d'urbanitzacio dels accessos al nou lnstitut-escola de Verges.

• Hem reformat i millorat el camp de futbol.

• Hem reformat Can Punton creant la nova Oficina de Turisme.

Hem fet les obres d'urbanitzaci6 dels accessos al nou Insitut - escola

• Hem impulsat el projecte Verges 50, el pais petit. reformant Can Punton com a centre de visitants.

• Hem installat baranes en diferents pujades dels poble i ales entrades de l'ajuntament.

• Hem fet treballs de millora al cementiri.

• Hem reformat el pati de la liar d'infants.

• Hem canviat les obertures a l'escola.

• Hem redactat el PIa director de l'abastament d'aigua.

• PIa d'adequacio de l'enllumenat exterior.

• Hem millorat la neteja via ria i qracies ales subvencions que ens ha concedit el Departament de treball hem pogut contractar dues persones per fer la neteja viaria i altres feines relacionades amb el manlteniment del poble.

Hem redactat el Pla director de l'abastarnent d'aigua

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

• Hem contractat el centre Tramuntana per fer diferents feines de jardineria ide senvalitzacio via ria.

• Neteja de camins, desbrossar i pintar, son les feines fetes per la brigada de rehabilitacio per a petits rnunicipis. del Programa IMPULS, promogut des dels petits rnunicipis amb el suport del Consell Comarcal.

Obres pendents que ja tenen financament

• Projecte d'ins tallacio d'una sala de lectura a les cases dels mestres.

• Projecte d'arranjament de la ciutat medieval.

• Projecte d'obres d'arranjament del carrer Major.

• Projecte de la fase 3 del pla director del clavegueram dels carrers Prog res.Trencada i Baix Ernporda.

Propostes de futu r

• Obrirem un canal de cornunicacio d'incidencies per als vetns i veines, a traves de telefon, web i correu electronic. • Buscarem el Iinancament per millorar i adequar els

Obrirem un nou canal de cornunlcaclo d'lncldancles per mail, web i teleton

carrers del poble: el carrer Ernporda - Davallada, carrer dels Bous, carrer Ample i l'acces al poble.

• Continuarem fomentant la cultura del reciclatge.

• Millorarem l'enllumenat public amb criteris d'estalvi energetic.

• Mitlorarem la senyalitzacio del transit ide carrers.

• Vetllarem pel compliment de la normativa vigent de les obres publiques i privades.

• Continuarem negociant amb la Generalitat de Catalunya la urbanitzacio del Carrer Girona.

• lncrernentarem els contenidors de recollida de restes veg eta Is.

• Millorarem la zona del Parc de Salut. adequa nt-la com a zona de pic-nic, incorporant-hi bancs, taules i arbres.

• Acabarem la trarnitacio de les modificacions de les unitats d'actuacio,

• Revisarem les normes subsidiaries adaptant-les a la situacio actual.

• Adequarern els serveis basics ales necessitats del poble: sanejannent. aiques i xarxa electrica.

Millorarem la zona del Parc de la Salut amb una zona de

, ,

pre-rue

La Creu, abans

tanda, ara

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

testFes1

Building the beH

Cursos d'inici cia a La informatica amb eL suport de La Diputaclo

Suport a l'esdeveniment

i nterna ci on a L PHP TestFest 2009

ImpuLsarem La creaci6 de L'EmpordaN ET VaLLey, viver d'empreses tecnoLbgiq ues

Societat de la inforrnaci6

Feina feta

• Cursos d'iniciacio a la informatica amb el suport de la Diputacio,

• Cessio de la gestio del servei Wi-fi a l'ernpresa Aeris Navigo per tacilitar l'acces a Internet a baixcost.

• Suport a l'esdeveniment internacional PHP TestFest 2009 a Verges.

• Suport a la descarregada tecnoloqica i al taller de reciclatge de maquinari intorrnatic fet pel jovent de Verges. • Recerca de subvencions per a la creacio d'un Punt TIC (Tecnologia de la lntorrnacio i la Cornunicacio),

NQ i~fI[~mla I',:I~IE.L 'I:In que as trubin 1% cusee nue. duau. de .ct ~I cue recollim ell eaueete !;I8SC<lm;gao.;a 1:;;':::nQICE;lI%1, "-ag:::' a r.;;arn ;:.1 q-':€1 ee cuqui fer eervir i pcxe.er de ~3d.3 tree c auaire o-dlnedore en fero un.

Ort1I;"J;"J.j~t!::, dl!,;C;~., l';"~rr-;(;nM, l;"i·~;~t~!;;, tecints. jJarll':'[t-:'<, 1.:.1i.i1!1":=;', 1."~,l.JI-=--..i: ir"--Ip·e::.;:;or,::::.;, •. lu l ~I (W~' I r~;Wi ~E::I;fIr::it ~fil!) ra ii'lrofll\ili::~ i j;fl .'0

E~ f)IJljr~11 !.JUf I~_" rrlflq:_lil'l;'~ :! C~lrl;ln:;;'.tXlfil . .!'I1 carrsr 0;;' la Pont 110m I;IrQ ;;: (P .<:1901 t1.:i1Jor) tin~ el ::Ii·ii:!ncr:;-;.1'!;I o'cctcbro.

Propostes de futur

• Buscarem els mecanismes per a la creacio d'una xarxa de ba nda ampla al municipio

• Facilitarem la creacio d'un viver dempreses tecnoloqiques: l'EmpordaNETValley.

• Crearern espais Wi-Fi.

• Crearern una aula d'aprenentatge d'intorrnatica per la gent qran i tallers especifics per a estudiants i persones en edat Ilaboral.

• Crearern un Campus Virtual que pot esdevenir generalista, rnes enlla de temes purament informatics.

• Potenciarem els trarnits administratius per via teternatica.

• Prioritzarem l'us de programari lliure en catala a l'Ajuntament i fomentar-ne l'us entre la ciutadania, les associacions i les empreses locals.

C earem una aula d'aprenentage d'informatica per la gent gran

i tallers per a estud iants i persones en edat laboral

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Continuare treballant p r mantenir i gar ntir la seguret t

Alcald ia

Que s'ha fel i es continuara fenl

• Hem estat al capdavant de les reivindicacions en les problernatiques de les neva des i la sequera.

• Servint el poble tal com li pertoca, ajudant a qui li calgui i ho necessiti, vetllant pel benestar de les persones.

• Mantenint els horaris de visites i incentivar la gent a parlar amb els regidors.

• Representar el poble ales institucions i actes on calgui.

• Defensar el poble, els seus habitants i el seu patrimoni.

• Continuar amb les bones relacions amb els pobles veins.

• Seguint reclamant rnes representacio i rnes atencio als rnunicipis petits.

• Ajudant a enfortir els aspectes i sobretot els productes comuns, que han de servir per a la prornocio local.

• Continuant establint contacte i reunions amb els carrecs i les institucions supra municipals. Consell Comarcal, Diputacio, Generalitat, Estat.

• Defensant el territori, les persones, els negocis, el paisatge i sobretot el rnunicipi davant de qualsevol obra d'abast supra municipal que ho pugui perjudicar: carreteres, regadiu, col· lector, linies electriques, etc.

• Buscar noyes relacions amb institucions, amb la Universitat, que ens ajudin a poder tirar endavant projectes concrets, d'estudi ide recerca, aprofitant els nostres actius rnes valuosos: la Processo, l.luis Llach.

• Continuar treballant fort per mantenir i garantir la seguretat, exigint rnes presencia policial juntament amb els pobles veins.

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

Economia

Propostes de tutu r

• Continua rem amb la mateixa politica econornica dels darrers anys.

• Reduirem la despesa corrent de I'ajuntament per tal de poder fer front a politiques de necess itat.

• Mantindrem el nivell d'endeutament, que es el dun ajuntament completament sanejat.

• Mantindrem la postura de racionalitzar les despeses, continuant invertint i no repercutir-ho en els vilatans.

Endeutament

SUID% -

iIlAD%

- f==i ... ---, fI
.--
J6JJI ~
- F=i
~
- r- r- r- ~
~ ~ ~
II,WJ, ~
- ll',m;. t= ~
r==
-
.. .. .. - .. - - lO.oU~

III.aU~

'998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2D06. 2007 2008 2009 :2010

Reduirem La despesa corrent i continuarem raci on ali tzan t Les despeses

Endeutament l'any 1999:

50,37%

Endeutament l'any 2010

24,24%

Mantindrem eL nivell d'endeutament. que es eL d'u n aju ntament co m pLeta ment sa neja t

Subvencions

2.000.000 € 1.800.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 1 200.000 € 1.000.000 €

800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 €

O€

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evoluci6 del pressupost

" "'

"

,;

roo

_.:.

:::1 ,.
."
rj "'
~ ..;;,
"
"'
" ,,:
- -

1998 1999 1000 2001 2002 :003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ,lOW

D Subvenc:ions c:orrents D Subvencions inversions • Total

....

Amb forca per Verges - Esquerra - AM

F.H~~ VERGES EsgUJenna - M

FORCA