Sunteți pe pagina 1din 7

AsociaŃia Institutul Român de Training

Proiectul “De la informaŃie la parteneriat” - Formare pentru întărirea capacităŃii de monitorizare


şi participare la procesul decizional, ID 21133
Contractul de finanŃare nr. POSDRU/41/3.3/G/21133

Suport de curs – Modulul 1

Modelul World Learning1

Metodologia World Learning de analiză organizaŃională presupune explorarea a 28


de funcŃiuni organizaŃionale grupate în 6 arii funcŃionale:

Guvernarea 1. Consiliul director


2. Misiunea organizaŃiei
3. Statutul legal
4. ConstituenŃii
5. Leadership
Sisteme 1. Managementul informaŃiei
operaŃionale şi de 2. Administrare
management 3. Planificare
4. Comunicare
5. Dezvoltarea şi implementarea de programe
Resursele umane 1. Rolul angajaŃilor
2. Managementul sarcinilor
3. Managementul performanŃei şi dezvoltarea resurselor
umane
4. Administrarea salariilor
5. Dezvoltarea echipei şi medierea conflictelor
Resursele 1. Contabilitate
financiare 2. Bugetare
3. Control financiar
4. Audit
5. Resurse materiale
Furnizarea de 1. CompetenŃă sectorială
servicii 2. Implicarea beneficiarilor
3. Evaluarea impactului
RelaŃiile externe şi 1. RelaŃii publice
advocacy 2. Colaborarea cu sectorul public
3. Colaborarea cu alte ONG-uri
4. Advocacy
5. Mobilizarea de resurse
1
Preluat după Florian NiŃu, „În căutarea sustenabilităŃii organizaŃionale”, World Learning RCSS, 2007
3
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Guvernarea

1. Consiliul director: eficienŃa modului de funcŃionare a consiliului director, mai


precis la măsura în care CD:
 are întâlniri periodice cu participarea tuturor membrilor;
 include reprezentanŃi ai beneficiarilor şi experŃi în domeniul de activitate
al organizaŃiei;
 îşi concentrează atenŃia pe dezvoltarea de strategii şi politici;
 are competenŃa necesară pentru elaborarea de strategii, management,
atragere de resurse, PR, management financiar etc.

2. Misiunea: existenŃa unei declaraŃii de misiune care:


 prezintă clar viziunea organizaŃiei;
 este cunoscută, înŃeleasă şi însuşită de către angajaŃi, membri,
beneficiari şi alŃi factori interesaŃi;
 este atractivă şi motivantă;
 este utilizată de organizaŃiei pentru a-şi stabili obiectivele strategice şi
programele.

3. Statutul legal: organizaŃia este condusă cu respectarea tuturor cerinŃelor


legale cu privire la funcŃionarea sa.

4. ConstituenŃii: grupurile sociale pe care organizaŃia le reprezintă şi în numele


cărora militează sunt bine definiŃi şi dispun de mijloace şi mecanisme prin care
să poată influenŃa strategiile organizaŃiei. ConstituenŃii trebuie să fie
consideraŃi parteneri activi ai organizaŃiei şi nu beneficiari pasivi ai serviciilor
acesteia, fiind stimulaŃi să se implice în conturarea deciziilor organizaŃionale.

5. Leadership: calitatea conducerii în organizaŃiei, măsura în care conducerea


imprimă o direcŃie clară de acŃiune şi motivează personalul şi constituenŃii
pentru îndeplinirea misiunii. Stilul de conducere trebuie să fie participativ şi să
permită afirmarea, dezvoltarea şi valorificarea competenŃelor personalului.

Sisteme operaŃionale şi de management

1. Managementul informaŃiei: capacitatea şi obişnuinŃa organizaŃiei de a colecta,


analiza şi utiliza în activităŃile sale informaŃii relevante despre performanŃele
organizaŃiei, nevoile beneficiarilor, evoluŃia mediului extern etc. Acest lucru
presupune:
 existenŃa unor mecanisme şi practici organizaŃionale sistematice de
colectare de informaŃii;

4
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 resurse umane cu pregătire specială în colectare şi analiză de
informaŃii;
 folosirea informaŃiilor riguros şi obiectiv analizate în vederea luării
deciziilor.

2. Administrare: existenŃa unor politici şi proceduri care:


 acoperă toate ariile funcŃionale importante din organizaŃie;
 sunt cunoscute şi respectate în mod sistematic;
 sunt permanent îmbunătăŃite pe baza feed-back-ului solicitat de la
membri şi actorii externi relevanŃi.

3. Planificare: capacitatea şi obişnuinŃa organizaŃiei de a:


 realiza planuri strategice şi operaŃionale;
 conduce procese participative de planificare, implicând majoritatea
actorilor organizaŃionali, interni şi externi;
 revizui planurile operaŃionale şi strategice pe baza monitorizării şi
evaluării progreselor înregistrate.

4. Comunicare: organizaŃia:
 dispune de mecanisme eficiente de comunicare, verticală şi orizontală;
 încurajează comunicarea deschisă şi exprimarea punctelor de vedere
de către toŃi cei care doresc să contribuie la evoluŃia organizaŃiei;
 organizează întâlniri sistematice ale personalului în care se discută
evoluŃia organizaŃiei şi provocările sale.

5. Dezvoltarea şi implementarea de programe: existenŃa unor practici


manageriale stabile care să permită:
 dezvoltarea de programe şi proiecte doar în conformitate cu misiunea şi
ariile prioritare ale organizaŃiei;
 implicarea constituenŃilor în planificarea, implementarea şi evaluarea
programelor organizaŃiei;
 existenŃa unor practici de monitorizare şi evaluare a programelor pe
baza unor indicatori de performanŃă care să permită atât o bună
raportare cât şi învăŃarea organizaŃională.

Resursele umane

1. Rolul angajaŃilor: organizaŃia dispune de o structură internă (organigramă)


clară şi care:
 este dezvoltată în legătură cu şi pornind de la strategia organizaŃiei;
 include fişe de post pentru toate poziŃiile;
 este funcŃională, respectiv poziŃiile sunt ocupate de persoane care au
pregătirea şi experienŃa necesară pentru a-şi îndeplini sarcinile.
5
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2. Managementul sarcinilor: existenŃa unor practici şi proceduri manageriale prin
care:
 dezvoltă planuri de activităŃi pentru toate iniŃiativele sale;
 distribuie sarcinile în acord cu competenŃele angajaŃilor şi a volumului
de muncă individual;
 încurajează lucrul în echipă, comunicarea şi cooperarea între diferitele
echipe de proiect sau departamente.

3. Managementul performanŃelor şi dezvoltarea resurselor umane: existenŃa unor


practici şi proceduri manageriale de evaluare a performanŃelor personalului şi
de dezvoltare a capacităŃilor individuale de realizare a sarcinilor, respectiv:
 existenŃa unor proceduri de recrutare şi selecŃie pornind de la o definire
clară a calificărilor şi competenŃelor necesare pentru fiecare post;
 existenŃa unor proceduri de evaluare individuală a staff-ului;
 existenŃa unui plan anual de îmbunătăŃire a performanŃelor şi de
dezvoltare a personalului;
 existenŃa unui climat organizaŃional pozitiv, care motivează şi
predispune la performanŃă;
 existenŃa unor mecanisme şi practici manageriale de recompensare a
performanŃelor superioare.

4. Administrarea salariilor: existenŃa unor politici şi proceduri scrise de salarizare,


caracterizate prin faptul că:
 nivelul de salarizare este pre-definit pentru toate tipurile de poziŃii;
 există criterii clare de diferenŃiere a salariilor (în funcŃie de poziŃia
deŃinută, vechime etc.);
 nivelul de salarizare şi recompensare a performanŃelor este suficient de
atractiv pentru a angaja şi menŃine personal calificat.

5. Dezvoltarea echipei şi medierea conflictelor: măsura în care organizaŃia


dispune de capacităŃi şi practici manageriale de:
 construire a unui climat organizaŃional colaborativ;
 consolidare a echipei;
 mediere a tensiunilor şi conflictelor destructive.

Resursele financiare

1. Contabilitate: organizaŃia dispune de politici şi practici financiar-contabile care:


 sunt implementate cu respectarea tuturor obligaŃiilor legale;
 furnizează, în timp util, rapoarte financiare şi analize de bună calitate
despre sănătatea financiară a organizaŃiei şi execuŃia bugetelor;

6
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 furnizează informaŃii ce sunt folosite în revizuirea planurilor şi
priorităŃilor organizaŃionale.

2. Bugetare: organizaŃia:
 realizează proiecŃii bugetare pentru evoluŃia întregii organizaŃii (nu doar
la nivel de proiect);
 realizează proiecŃii bugetare corecte (execuŃia bugetelor să se
încadreze în +/- 10% din liniile bugetului previzionat);
 descentralizează în mod eficient activitatea de bugetare către manageri
de programe/proiecte.

3. Control financiar: organizaŃia dispune de mecanisme şi proceduri interne de


monitorizare şi control financiar, în special:
 proceduri de inventariere şi administrare a bunurilor organizaŃiei;
 proceduri de aprovizionare şi achiziŃii;
 proceduri de gestionare şi folosire a banilor lichizi (există o persoană
special responsabilă pentru administrarea banilor);
 proceduri de recompensare a staff-ului în acord cu volumul de muncă
depus (implică evaluarea şi monitorizarea efortului depus de angajaŃi);
 proceduri şi practici prin care se evită suprapunerea cheltuielilor în
diferite proiecte.

4. Audit: organizaŃia face audit extern anual şi foloseşte recomandările auditului


pentru îmbunătăŃirea managementului financiar.

5. Resurse materiale: organizaŃia se bucură de sănătate şi securitate financiară.


Acest lucru presupune:
 existenŃa unei strategii financiare pe termen lung;
 existenŃa unor planuri individuale de mobilizare de resurse pentru
programele organizaŃiei;
 independenŃă financiară (nici un finanŃator nu furnizează mai mult de
40% din venitul anual);
 autonomie financiară: organizaŃia are venituri proprii nerestrictive din
activităŃi generatoare de venituri, cotizaŃii şi evenimente regulate de
strângere de fonduri.

Furnizarea de servicii

1. CompetenŃă sectorială: organizaŃia dispune de competenŃă superioară în


domeniul ei de activitate, iar această competenŃă este apreciată de către alte
organizaŃii publice sau private. OrganizaŃia dispune de experienŃă suficientă
pentru a acorda asistenŃă tehnică altor organizaŃii; serviciile sunt atât de bune
încât ele pot fi livrate şi contra cost (nu doar gratuit).
7
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
2. Implicarea beneficiarilor: organizaŃia dispune de politici şi practici manageriale
prin care inputul beneficiarilor este în mod sistematic integrat în designul şi
implementarea programelor sale. Beneficiarii organizaŃiei sunt mai degrabă
parteneri activi decât consumatori pasivi de servicii. Serviciile organizaŃiei nu
creează dependenŃă, adică urmăresc şi transferul de capacităŃi către
beneficiari.

3. Evaluarea impactului: organizaŃia este interesată de impactul propriilor


programe şi de capacitatea ei de a monitoriza/evalua propriile performanŃe.
OrganizaŃia:
 este preocupată de realizarea unui impact de durată şi dispune de
strategii pentru maximizarea impactului social;
 foloseşte în mod regulat metode de măsurare a impactului programelor
sale;
 stabileşte indicatori de performanŃă pentru măsurarea progresului şi
demonstrarea impactului.

RelaŃii externe şi advocacy

1. RelaŃii publice: preocupările şi capacităŃile organizaŃiei de a-şi construi o


imagine publică pozitivă, respectiv:
 existenŃa unor materiale de promovare, diversificate în funcŃie de
publicul lor Ńintă;
 prezenŃa sistematică în mass-media (capacitatea organizaŃională de
folosire a canalelor de comunicare în masă);
 imaginea publică pozitivă, de apreciere şi încredere din partea
beneficiarilor săi şi a altor organizaŃii publice sau private.

2. Colaborarea cu sectorul public: organizaŃia are o bună relaŃie de colaborare cu


instituŃiile publice, materializată în acorduri formale de colaborare şi
participarea la diferite consultări organizate de instituŃiile publice.

3. Colaborarea cu alte ONG-uri: frecvenŃa şi intensitatea relaŃiilor cu alte ONG-uri,


materializate, spre exemplu, prin participarea la reŃele de ONG-uri.

4. Advocacy: organizaŃia are capacitatea şi disponibilitatea de a se implica în


elaborarea şi influenŃarea politicilor publice din domeniul său de activitate,
respectiv:
 importanŃa acordată de organizaŃie activităŃilor de advocacy;
 capacitatea de analiză a politicilor publice;
 capacitatea de a conduce campanii de advocacy, implicând mai multe
organizaŃii şi folosind o gamă diversificată de metode;
8
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
 capacitatea de monitorizare şi evaluare a politicilor publice.

5. Mobilizarea de resurse: capacitatea organizaŃiei de a interacŃiona cu exteriorul


într-o manieră care să-i permită atragerea resurselor necesare pentru
continuarea programelor. OrganizaŃia reuşeşte să atragă resurse atât de la
persoane fizice cât şi de la firme şi de la o largă varietate de organizaŃii
finanŃatoare.

9
Proiect cofinanŃat din Fondul Social European prin Programul OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013