Sunteți pe pagina 1din 5

USAMV CLUJ NAPOCA

FACULTATEA DE HORTICULTURA
SECTIA PEISAGISTICA
ANUL IV

TEMELE PENTRU COLOCVIUL -contabilitate-

1. Structuraţi bilanţul patrimonial cunoscând:


capitalul social 200lei
furnizori 200lei
credit bancar 500lei
clienţi 400lei
mijloace de transport 25.000lei, amortizarea aferentă 24.500lei

Elementele patrimoniale Valaore Elementele patrimoniale Valoare


ACTIVE PASIVE
- clienti 400 lei - capital social 200 lei
- mijloace de transport 500 lei - credit bancar 500 lei
(25.000 lei -24.500 lei)
- furnizori 200 lei
Total ACTIV patrimonial 900 lei Total PASIV patrimonial 900 lei

Total activ patrimonial = Total pasiv patrimonial

2. Determinaţi rezultatul economico-financiar cunoscând:


Veniturile totale inregistrate 60.000lei
Cheltuielile totale inregistrate 58.000lei,
Impozitul pe profit 320lei
Capitalul social 200lei
Cheltuielile de protocol 50lei
Rezultatul economico financiar se determina prin intocmirea contului de profit si
pierderi
Rezultatul economico-financiar = Total venituri – Total cheltuieli
Total venituri = 60.000 lei
Total cheltuieli = 58.000 lei
Rezultatul economoco-financiar = 60.000 lei – 58.000 lei = 2.000 lei (profit)
3. Determinati rezultatul economico-financiar pe activităţi:
venituri din prestări servicii 20.000lei
venituri din vânzarea mărfurilor 200.000lei
venituri din diferenţe de curs valutar 200lei
venituri din dobânzi 200lei
cheltuieli aferente activităţii de exploatare 225.000lei
cheltuieli cu serviciile bancare 500lei
cheltuieli de protocol 300lei
cheltuieli de sponsorizare 500lei
cheltuieli cu dobânzile 6000lei
cheltuieli cu amenzi şi penalităţi 200lei
 Activitati de exploatare: VENITURI: - prestari servicii 20.000 lei
- vanzarea marfurilor 200.000 lei
Total 220.000 lei
CHELTUIELI: - exploatare 225.000 lei
Rezultatul economico financiar din activitatile de expoatare = 220.000 lei -
225.000 lei = -5000 lei
 Activitati financiare: VENITURI: - dobanzi 200 lei
CHELTUIELI: - 6000 lei
Rezultatul economico financiar din activitatile financiare = 200 lei - 6000 lei
= -5800 lei
Rezultatul economico financiar = -5000 lei + (-5800 lei) = - 10800 lei

4. Dispuneţi de urmatoarele date privind stocul de material de plantat-răsad


de salvie:
stoc initial 2000 bucăţi, a 0.5lei/buc, intrari 3000 bucăţi, a 0,60lei/buc, iesiri
5000 bucăţi.
Care este valoarea consumului de răsad salvie folosind metodele „primul
intrat- primul ieşit’’ „ si ultimul intrat-primul iesit”. Ce reprezinta valorile
determinate?

 Metoda FIFO (primul iesit, primul intrat):


2000 ≠ 3000
 Metoda LIFO (primul iesit, ultimul intrat):
3000 + 2000
Valoarea consumului de rasad salvie = 2800 lei
Valorile determinate reprezinta cheltuieli privind materialele consumabile aferente
cheltuielilor de exploatare
5. O societate comercială dispune de un teren a cărui valoare contabilă este
20000lei. Administratorul dispune vânzarea acestuia.
Care va fi pretul de vânzare: 21000lei; 15000lei, intrucât s-a amortizat
5000lei ; 20000lei.
Terenul nu se amortizeaza!
Scopul afacerii este PROFITUL → vanzare peste 20 000 lei
6. O societate are in folosinţă o instalaţie de aer condiţionat a cărei valoare
contabilă este de 8000lei, amortizarea inregistrată este de 7500lei.
Ca manager al unităţii, precizaţi
- obligaţiile fiscale ale unităţi,în legătură cu acestă instalaţie
- unde este evidenţiat acest element extrapatrimonial
- ce reprezintă această instalaţie pentru unitatea patrimonială

 Obligatii fiscale: nu exista


 Este element patrimonial, evidentiat in patrimoniul afacerii la categoria masini si
instalatii
 Aceasta instalatie reprezinta un bun in interesul activ de expolatare
7. Activul net al unei societăţi este de 40000lei, structurat in : 30000lei,
capital social , aportul egal, în numerar, al celor doi asociaţi şi 10000lei,
rezultatul economico financiar.
Decizia celor doi asociaţi este de a utiliza o parte a profitului pentru
investiţii în anul următor, suma de 4000lei, restul ca dividende.
Ce dividende se cuvin fiecarui asociat?
Ce reprezintă această decizie pentru dvs, ca administrator?
 6000 lei dividende → aportul egal → 3000 dvidende fiecaruia (impozitat - cu
retinere la suma)
 Pentru mine ca administrator, aceasta decizie reprezinta ca pana la o anumita data
aceasta suma se impoziteaza 16% iar restul este activul net care intra in conturile
proprietarilor
8. Unde este evidentiat un activ corporal(mijloc fix) complet amortizat, aflat
în inventarul şi folosinţa unei societăţii comerciale?
 Un activ corporal complet amortizat, aflat în inventarul şi folosinţa unei societăţii
comerciale este evidentiat la elementele patrimoniale, grupa imobilizarii corporale

9. O societate comerciala cumpără un mijloc de transport frigorific, pret de


cumparare 45000lei, durata legala de amortizare este 6-8 ani.
Ca manager al unitatii, decideti si dispuneti: durata fixa de amortizare,
valoarea amortizării anuale şi lunare, ce reprezinta aceste valori, se vor
recupera sau nu?
 Alegand durata minima de 6 ani → amortizare in termen legal cat mai scurt
Amortizare anuala: 45000 lei ∕ 6=7500 lei
Amortizare lunara: 7500 lei ∕ 12=625 lei
 Aceste cheltuieli sunt aferente activitatii de exploatare si se recupereaza
10. La o construcţie poprietatea firmei, ce este închiriată , pentru magazin de
desfacere, valoarea contractului de inchiriere este 10000lei, chiriaşul
executa cu acordul proprietarului lucrări de modernizare în valoare de
5000lei.
Ce reprezinta suma de 5000lei:
- o cheltuială cu reparaţiile
- o cheltuială cu amortizarea, investiţiei de 5000lei , pe durata
contractului de inchiriere
- se recupereaza de la proprietar
Proprietarul nu se implica in costurile modernizarii

11. Care dintre elementele de mai jos nu reprezinta o cheltuială cu salariile:


- salariul de incadrare
- sporuri, indemnizatii si adaosuri
- contributia la profit
- avantajele in natura ( produse fabricate). Acestea se aduna la
statutul de plata

12. Cu ocazia inventarierii materialelor de construcţii, se constată minus


cantitativ-valoric, nesolutionat, de 500lei. Ulterior se constata ca este un
minus neimputabil şi care se suportă de întreprindere.Care sunt
cheltuielile care reflectă acest fenomen?
Cheltuielile ce reflecta minusul neimputabil sunt cheltuieli cu materialele
consumabile inregistrate la activitatile de exploatare
13. Care din formulele de calcul ale activului net contabil, prezentate mai jos
este corectă:
- Total venituri – Total cheltuieli
- Capitaluri proprii + Datorii pe termen lung
- Capitaluri proprii + Obligatii
Niciuna nu este corecta!
Activul net contabil =Total activ patrimonial - Obligatii
14. Prestările de servicii facturate clienţilor reprezintă pentru entitatea
administrată de dvs:
- sumele încasate de la client în avans
- venituri aferente activităţii de exploatare
- cheltuielile efectuate pentru serviciile prestate
- cheltuieli înregistate în avans

15. Situaţiile financiare anuale ale entităţii pe care o administraţi trebuie să


reprezinte:
- situaţia patrimonială a firmei la sfârşitul exerciţiului financiar
- situaţia contului de profit şi pierdere la sfârşitul exerciţiului
financiar
- notele explicative aferente aceleiaşi perioade de gestiune
- bilanţul contabil, intocmit de contabil
- patrimoniul
- inventarul firmei
16. Indicatorii de activitate ( rentabilitate)
- sunt prezentaţi în Notele explicative la Situaţiile financiare anuale
- prezintă efectul capitalului social investit în afacere , într-un
exerciţiu economico-financiar
- nu prezintă importanţă din punct de vedere managerial

17. Registrul de casă, este un document necesar şi este întocmit de :


-administrator
-directorul de marketing
-responsabilul cu caseria unităţii
- de persoana care prestează servicii sau execută lucrări clienţilor
18. Statul de plată al salariilor este un document ce serveşte la:
- stabilirea costurilor cu munca salariată
- determinarea obligaţiilor fiscale privind munca salariată
- analiza veniturilor şi a cheltuielilor firmei pentru o perioadă de gestiune
- stabileşte numărul de salariaţi de care are nevoie firma

18. Societăţile comerciale inregistrate ca plătitor de TVA,


Vor emite facturi cu tva:
- numai pentru prestările cu valori mai mari decât 119000lei
- pentru toate lucrările sau serviciile prestate
- numai pentru prestările ce se vor deconta prin imtermediul
băncilor
- numai pentru prestările efectuale statelor membre UE

19. Creanţele unei societăţi comerciale sunt:


- drepturile entităţii asupra clienţilor pentru serviciile neîncasate
- sume ce urmează a se deconta conform contractelor
- sume datorate de firme
- sumele ce au fost încasate de la clienţi

Reguli de desfasurare a colocviului:

Studentii grupei vor rezolva toate subiectele mai sus prezentate si le


vor cunoaste interpretarea .
La colocviu fiecare student va extrage un numar ( un bilet) si astfel va
cunoaste care este subiectul la care va raspunde.
Va doresc spor la rezolvări si la vorba!