Sunteți pe pagina 1din 25

Culturile atacate

Ochide pasdre
ffi.", Pseudocercospore a herpotr cho des

.* w& qi## $f ff
Descrierea gralicA a deteriorarii produse de boala

Temperatura de aparilie a bolilor.'C

Umidiratea de aparitie a bolilor

Reduceri potenliale de recolla (in o/o)

MAsufi recomandate de combatere


Cullufile atacale Rizoctoniozi
Fhlzocton a cerealis, Ceratobasidlum spp.

Stadiul de aDaritie al bolii

,',t *{i'lJi# $$f,M#$f


3,

Descrierea grafica a deleriorarii produse de boala


N/loartea Fringerea, putrezirea Pr!ina (cearir)
pantulelor tupn

Petarea
frunzelor inveli9ului boabe or invellsulu

Temperatura de a a bolilor. 'C


<5 5-10 2A 25 > i,l

Umiditatea de aparilie a bolilor

factori ce favorizeaza aoaritia bolilor


Saminld Soiuri Insamlare Insdminlarc.
nfe$a1e trmPUrie tarclva

Dens tatea Nive e ridicate


rdicata de ingra$are abudentA
nepotrivifi

Beduceri potenliale de recoltd (in 0,6)

Misuri recomandale de combatere


SPORTAKOI SPORTAKOI

6
Culturile atacate
Fuzarioza bazei tulpinii
_ed
. o,Ln.f |"il-ng"r
--"r n r T|"rL.n'o.p.-'r
Stadiul de aoaritie al bolii

.lY
!u llq.r3i n r, t,1 t,
i$t*
Descrierea grafid a deteriorerii produse de boaE

Pru na (ceara)
inveligulu boabe or

Temperalura de aparitie a bolilor. 'c

Umiditatea de aparilie a bolilor

Alti factori ce favorizeaze aparitia bolilor


SeminF Soiuri Insemlare Inseminlarea
nlestaE tmpurie tardivd

Densltaiea Nive e ridicate


rd€aE deingra9are abudenE
a semanat

Reduceri polentiale de recolta 0n 0/o)

Mesud recomandale de combalere


Culturile atacate
Ingenuncherea cerealelor
@l Oph obo us g anr r s
Stadiul de aparitie al bolii

--v-,,*sv-Ldf$M gg

Descrierea grafica a deteriorerii produse de boala

lnveliSUlu

Temperatura de apa lie a bolilor,'C


<5 5-10 1510 20 25 >25
umiditatea de aoaritie a bolilor
<50 50-70 70-90

Alti factori ce favorizeaza apa/itia bolilor


Sdminld Soi!r nsamlare nsaminlarea
inleslaE sensibie tmPUrie hrclva
Densitalea N ve e ridicate
id caE delngra9are abudenta

Reduce potenliale de recolte 0n 0/o)

M6suri recomandate de combatere


Culturile alacate
Septorioza (frunzelor)
Seplor a nodorum, Leptosph€erla nodorLrm

Stadiul de aparitie al bol

r:,
,\, a .it. tJt 1t
rr. n[ ..,1 -l-
f: ,{r- .4
-

Descrierea grafica a deteriorarii produse de boaE


Frlngerea, putrezrea Ptuina (ceara)
lupn frunzelor

,. ',rrPataleil
: fruii2elor. inve FU ui boabeLor inve $u ul

Temperatura de aparilie a bolilor.'C


<5 5-10 10-15 2A-25 >25
Umidilatea de aparilie a bolilor

Alti factori ce favorizeaze aparitia bolilor

Reduceri potentiale de recolla (in Vo)

Mdsuri recomandate de combatere


Culturile atacale
ffil Septorioza (frunzelor)
Seplora trtici, N4ycosphaerella gram n coa
Stadiul de aparilie al bolii

il'
'.ir
rril

Descrierea graficd a deteriordrii produse de boali


PrLrina (ceara)
frunzeor

inve isLr ui

Temperalura de aparitie a bolilor. 'C

Umiditatea de aparitie a bolilor

Alli Iactori ce favorizeaza aparilia bolilor


Samlnla l- .,Sa!!rfl,:lil nsamlare
inlestalb 1.",s€n{u{gll"il lmpurie

::i;i"J [.ffiffirp: {ffi lffirnn


e de recoHa (in d/o)

Masuri recomandate de combatere


Culturile alacate
atz Secard OvAa
Fdinarea cerealelor
ErvslDhe orem n s

Sladiul de aDaritie al boli

3,
r$tt,
Descrierea gralica a deteriorarii produse de boaE
Frlngerea, pulrez rea 3)
lulp ni

Pru na (ceara)
inve sLr u

a bolilor. 'C
<5 5-10 10-15 15-20 2A 25 >25
llmidilatea de aoarilie a bolilor
<50 50-70 70 90 >90
Alli factori ce favorizeaza aparilia bolilor
Sdmin!A Soiuri nsaminlarea
iflesla6 sensibie I mpune tarclva

Densitalea Nive e ridicate


rldicata deingra$are abudentd nepotrivlE
la semanai

Reduceri potenliale de re'colte fin 0/o)

Masuri recomandate de combalere


SPORTAK" SPORTAK@I

16
Culturile atacate
Giiu Otz Secara Ov;z
Sfigierea frunzelor
Pyrenophora teres, Drechsera t.rcs, He m nlhospor Lrm leres
Stadiul de aparitie al bol

Descrierea srafica a deteriorarii produse de boala


Frif Cerea, pLrlrezlrea
tLr pin i

Temperatura de apari e a bolilor. 'C


<5 l0 l5 l5 20 2A 25 >:t
Umiditat€a de aDarit'e a bolilor

lactori ce lavorizeaze apa a bolilor

SAnrirE So ur
sensible tmplre
leasilatea
de lngresare

Beduceri potenliale de recolla (in 0/0)

Masuri recomandate de combatere


SPORTAK!] SPOFTAK" SPONTAK'
Culturile atacate
Gaiu
Rincosporiozi
RhvnchosDorium seca s. Marson a secalis
Stadiul de aoaritie al bo

Descrierea ratica a deterior;rii Droduse de boala


[/oartea Frinqerea, putrezirea Prulna (ceara)
planluleor tu pin ITUnzetOT

Pruina (ceara)
inve 9u ul boabelor lnvelSulu

Temperatura de a a bolilor" 'C

Umiditatea de aparilie a bolilor

tactori ce fa, rorizeaza aDaritia bolilor

Denstatea Nlvele rld cale


ridicatd de ingragare abudenld
a semanat

Reduceri polentiale de recolta (in 0,6)

Mesuri recomandale de combalere


Spoe A 6 |."SROR|AK9.-!'1 spoa A I D6,d66

2A
Culturile atacate
Atz Secare OvAz
Pitarea si sfigierea frunzelor
ts.-n l5o.porirr | . r-p- r.1-ropSod .'_on-"
Stadiul de aDaritie al bolii

ri, q! N T
,!l&ll
Descrierea grafica a deleriorefii produse de boala
lvo"r Fa I t.rq"r^".0 '"i|-" P ' ta 1r.216;
pLanluleor I tulpinii frunzelor

PrLr na (ceara) | Necrozarea


lnvelrFUllr boabe or I nveh$ului

Temperatura de aparitie a bolilor. 'c


<5 5-10 I 10 t5 >25

lJmiditatea de apa.ilie a bolilor

Alti factori ce favorizeaza aparilia bolilor


Sdminla nsamlare nsdminlarea
inleslaE tard va

Densitalea
r d cala
Nive e ridicate
deingrdgare abudenie
de roud
I
Reduceri potentiale de recolta (in o/o)

Masuri recomandate de combatere


Si,ORTAK,. PIeLUde@

22
Culturile atacate Pdtarea frunzelor
Griu : Qlz Secare Avez Coch obo us salvus Bipolars sorok n ana

Stadiul de aparilie al bolii

!1.
,
"L
?
N;$*ii
/. ,1! 4

Descrierea grafica a deteriorerii produse de boaE


Frifgerea, putrez rea
t!lpinii

- -.l .tarea
irunzelor lnveliSulL

Temperatura de aparitie a bolilor. "C


<5 510 10-15 15 20 20-25

Umiditatea de aDaritie a bolilor


<50 50 70 70,90 >90
Alti tactori ce favorizeaza aparilia bolilor

Reduceri potenliale de recohe 0n 0/o)

Mesuri recomandate de combatere


Culturile atacate
Griu Secara I Ov6z
Rugina brund
Puccinia horde
' Stadiul de aparitie al bolii

Descrierea grafica a deteriore i produse de boala

Temperatura de aparilie a bolilor. 'C

lJmiditatea de aparilie a bolilor


<50 | 50 70 >90
tactori ce lauorizeaz' aoadtia bolilor
SaminF Insamlare Inseminlarea
infe$ate lardiva

Densitalea
ridicaE abudenld
nepolriv td
a semanat de roud

Reduceri potentiale de recolti fin qo)

Mesufi recomandate de combatere


SPORTAK@I SPoRTAK'' W Prerude@

26
Culturile atacate
Rugina galbend
Pucc nia slr formis

Descierea graficS a deterioririi produse de boal6

TemperaluE de aparllie a bolilor. "c


<5 sro ffif, rs zo 20-25 >25

Umidilatea de aparilie a bolilor

Allifactori ce favorizeaza aparilia bolilor


Sdmintd Insdmlare InsAminlarea
nfedata lardivd

Densrlatea Nivele id cale


ridical6 de inordgare abudenla
nepotrivitd
la semanal de roua

Reduceri potenliale de recoltd (in Y0)

M;sufi recomandate de combalere


4
28
Culturile atacate
Gnu Otz SecarA
Pdtarea spicelor
O'rAz q*ptorld nodorum, Leplosphaerla nod.rum

Stad iul de aparitie al bol

f$$bk1
3,

Descrierea grafica a deteriorarii produse de boaE

Frlngerea, pulrez rea


lupnr frunzeoT

inveli$ului

a bolilor. 'C
<5 T0-t5 15 2A 2A 25 >25
Umiditatea de aparitie a bolilor
<50 50 70 70 90 >90
Allifactori ce favorizeaz6 ap6ritia bolilor
Sam'inla SoiLrri nsemintarea
rnlesiaia Erd va

Densilatea Nvele rd cale


rid cate ae IngraFare abudenle
la semanat nePolrviE

Reduceri potentjale de recolta 0n %)

Masuri recomandale de combatere


il ,1b.

SPORTAK@] SPORTAK" SPORTAK@]

30
Culturil€ atacate
Fiinarea (spicelor)
Erys phe graminis

Descrierea qraficA a leteflorarii produse de boaE


lVoarlea Fringerea, putrezirea Ptuina {ceara)
plantulelor tulpinl frunzelor

Palarea
Irunze|or inveli$ulu

Temperatura de apa lie a bolilor. "C

Reduceri potentiale de recolE 0n %)

esud recomandate de combatere

32
Cullufile atacate
Otz SecarA OvAz
Fuzarioza spicului

Descrierea grafice a deteriorerii produse de boal;


Frlngerea, pLlrez rea Pru na (ceara)
plantLr elor iulplnii TrunzeoT

inveli9u ui

Temperatura de aparitie a bolilor. 'C


<5 5-10 >25
lJmiditatea de aparilie a bolilor

Alli factori ce favorizeaza aparitia bolilor


So ur Insamiare Inseminlarea
sens bile tin'rpure lardiva

Denslatea N vele rd cale


ridicata de ingra9are abudenla
nepolrvila
h semanai

Reduceri potenliale de recofte 0n 0/o)

M;suri recomandate de combatere


)DOpT^r o spoc Af I BW pr- .o-@
Culturile atacate
Gr'iu Atz Secard Ovaz
Inegrirea spicelor
n ierna.a spp., C adospor um spp., Epicoccum spp
Stadiul de aoaritie al boli

i
Descrierea qrafici a letenorarii oroduse de boaE
Moarlea Ffingerea, putrez rea Pruina (ceara)
p anru etor tupn

Petarea NecTozaTea
inve 9Lr u

Temperatura de a a bolilor. 'C


<5 510 10 l5 l5 20 2A 25 >25
Umiditatea de aparilie a bolilor

laclori ce lauorizeaz' aDaritia bolilor


SanrintA So ur Insamlare Insaminlarea
nfestaia sens bile lardivd

Denstatea Nivele rd cale I Fcl Recoltare


ridicatd de ingr4are
.de nepolrvda
a semanat c(] azol

Reduceri polentiale de recolta 0n %)

M5sui recomandate de combatere


Culturile atacate
ao Ovaz
Mucegaiul de zipadi
,irf !m n va e, Ger ach a n va e, l\4onographella niva s

Stadiulde aparitie al bolii

,.,||
\ {..,i-rl"
+f J ,.1' "l
li 'l-) j. ;1
:i /ir
tL' ".1 ')
f i:- $
n
Descrierea grafica a deteriorarii produse de boaE


PAlarea I Formarea
frunzelor I spice or

Temperatura de a bolilor.'C
10,15 15 20 20 25 >25

Umiditatea de aDaritie a bolilor


<50 50-70 10 9A

Allifactori ce favorizeaza aparitia bolilor


So ur Insamlare Insaminlarea
timpure lardiva

N vele rd cale
Recoltare
de inqra9are
nepoirviia

Beduceri potentiale de recolta (in Vo)

Masuri recomandate de combatere


SPORTAK@ SPORTAKO] SPORTAK@

38
Culturile atacate
Gfu ao Secara Oviz
iigierea frunzelor
rthosporiLrm gf amineum, F!renophora granr nea
Stadiul de aparilie al bolii

,1 r 44+irf i ti-hii; $
,]

Descrierea grafica a deteriorerii produse cle boala

l,loadea l Patarea L lormarea


|'LoI

a bolilor.'C
<5 5r0 r0 15 15 20 20 25 >25
Umiditatea de aoaritie a bolilor
<50 50 70 70 90 >90
Alti lactori ce favorizeaze aparitia bolilor
SAminla So |rr
infeslat; Lard va

Densilaica
de lnglasare
nepotrv ti

Mesuri recomandate de combatere


SPOI-]TAK' SPORTAK' SPORTAKi]

/10
Culiurile atacate l'flilura comund
Oz Secare A,raz l car es, T e1a loetda

Stadiul de aDaritie al bolii

rl.
$'r
Descrierea grafica a deteriora i produse de boale

Temperatura de apa a bolilor. oC


<5 5-10 10 r5 15 2A 2A 25 >25
Umiditatea de aDaritie a bolilor
<50 50 70 70 90 >90
Alli factori ce favorizeazS aparitia bolilor
So ur nsaminlarea
tarclva

Denstatea N vele rd cale


ridicate de incre9ere
fepotrvila

Reduceri potentiale de recolte (in 0/o)

Masuri recomandate de combatere


SPOFTAKOI SPORTAK' SPORTAKlI

42
Cuftulile atacate
Gnu SecarA Ovdz
Tdciunele zburdtor
Stadiul de aDaritie al bol

Fsm0ome-ab'
Descierea grafic5 a deteriorarii produse de boaE

'1,\
t

Temperalura de apailie a bolilor. 'C


<5 5,10 >25
Umiditaiea de aoa tie a bolilol
<50 50-70 70 90 >90
riti bolilol
factori ce Javoizeaze aparitia
Soiuri Insemlare Insaminlarea
tirnpure lardive

Dens tatea Nivele id cale


ridicate de ingra9are abudenE nepolriviE
h semenai de roua

Reduceri potenliale de recofte fn %)

Mesuri recomandale de combalere


SPORTAKd SPORTAK6I SPORTAK@I
Culturile atacate
atz Secara O\tbz
T6ciunele zburitor (la griu)
I rLgo trltLc

Stadiulde apar

mfic5 a detedorerii oroduse de boalS

N/oarlea
germenror

TempeJalura de a a bolilor. oC
<5 510 15 20 24,25 >25
Umiditatea de aDaritie a bolilor
<50 50 70 70-90 >90
factori ce favorizeazz aparilia bolilor
So ur InsamFre Inseminlarea
sensibile ardrva

Densilatea Nvelerdcate
ridicaE de ingrA9are abudenia
nepolrivila
h semanal
Reduceri potenliale de recolti (in Vo)

Mdslri recomandate de combatere


Culturile atacate Tdciunele zburdtor al ov6zului
criu Atz Secard

Stadiul de aparitie al bolii

";Y
39

rafic, a detedorerii oroduse de boala

Moarlea
germenror

Tempeiatura de aparitie a bolilor. oC


<5 510 l0 15 2A 25 >25
lJmiditatea de aoaritie a bolilor
<50 50 70 70 90 >90
tactori ce favorizeaza aparili bolilor

Densitalea N vele r dicate


rid cala deingrhgare abudenE
nepotriv ii
Reduceri potenliale de recolta qo)
fn

M;suri recomandaie de combalere


Cullurile atacate
Atz Secara Oraz
Septorioza (germenilor)
Stadiul de aparitie al boli

.iY
,n

Descrierea grafice a deteriorarii produse de boalS

Tempeiatura de a a bolilor. 'C


<5 510 t0 15 l5 20 2A 25 >25
lJmiditatea de aparilie a bolilor
<50 50 70 70 90 >90
faclori ce f3vorizeaza a bolilor
So ur nsamFre nsamlnlarea
sensibie I mpune tarclva

Densitalea Nivee ridicate


Fecotare
rd cala de'ingrSgare
nepotriv tA

Reduceri potenliale de recolta 0n 0/o)

M5suri recomandale de combatere


Culturile at6cate
.area ovazului
Stadiul de aoaritie al bolii

:, n+irn'] l |] ]
Descrierea grafica a deteriorarii produse de boala

lvo"r od D ld
"
g- T-r o ol

Temperatura de aparitie a bolilor. oC


<5 510 10 l5 15 20 24,25 >25
Umiditatea de aDaritie a bolilor
<50 5iJ 70 70 90 >90
lactori ce favorizeaza aDaritia bolilor
SAminla So !r
infeslaiA

Ucnsilalca Nveerdicate
de lngra9are
nepotrlv ti

Beduceri potenliale de recoltA ('in 0/o)

M6suri recomandate de combatere


SPONTAK'' SPORTAK" SPOFTAK'

52

S-ar putea să vă placă și