Sunteți pe pagina 1din 44

132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.

57 Pagina 1

Manualul
utilizatorului

Mașină de spălat
EWS 10410 W
EWS 12410 W
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 2
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 3

electrolux 3

Bine aţi venit în lumea Electrolux

Vă mulţumim că aţi ales un produs de primă clasă de la Electrolux, pe care îl veţi


folosi cu multă plăcere în viitor. Dorinţa firmei Electrolux este de a vă oferi o mare
varietate de produse de calitate, care vă vor face viaţa mai confortabilă. Puteţi găsi
câteva exemple pe coperta acestui manual. Vă rugăm să vă faceţi timp câteva
minute pentru a studia acest manual, astfel încât să vă bucuraţi de avantajele noii
dvs. mașini. Promitem că vă va face viaţa mai ușoară. Succes!
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 4

4 electrolux cuprins

Cuprins
Informaţii privind siguranţa ..................5

Descrierea produsului..........................7

Panoul de comandă.............................8

Utilizarea ..............................................9

Recomandări privind spălarea...........17

Codurile simbolurilor internaţionale


privind spălarea .................................20

Programele de spălare .................21-23

Informaţii privind programele .............24


Întreţinerea și curăţarea.....................26

Ceva nu funcţionează ........................29

Date tehnice.......................................33

Valorile consumurilor .........................34

Instalarea ...........................................36

Protecţia mediului înconjurător ..........39

Condiţii de garanţie............................40

Centre de asistenţă clienţi .................41

În acest manual sunt utilizate următoarele simboluri:

Informaţii importante privind siguranţa dv. personală și informaţii în legătură cu


evitarea deteriorării aparatului.

Informaţii generale și recomandări

Informaţii privind mediul înconjurător


132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 5

informaţii privind siguranţa electrolux 5

Informaţii privind siguranţa într-un săculeţ de spălare sau într-o


faţă de pernă, deoarece e posibil ca
acestea să cadă între cuvă și tambur.
● Nu utilizaţi mașina de spălat pentru a
spăla articole cu balene, cu materiale
Pentru siguranţa dv. și pentru a netivite sau sfâșiate.
asigura utilizarea corectă a aparatului,
înainte de instalare și de prima ● Scoateţi întotdeauna aparatul din
utilizare, citiţi cu atenţie acest manual priză și închideţi robinetul de apă
de utilizare, inclusiv recomandările și după utilizare, înainte de curăţare și
avertismentele cuprinse în el. Pentru a operaţii de întreţinere.
evita erorile inutile și accidentele, este ● În nici un caz nu trebuie să încercaţi
important să vă asiguraţi că toate să reparaţi aparatul singuri.
persoanele care vor folosi aparatul Reparaţiile efectuate de persoane
cunosc foarte bine modul său de fără experienţă pot cauza răniri sau
funcţionare și caracteristicile de defectări grave. Contactaţi Centrul de
siguranţă. Păstraţi aceste instrucţiuni Asistenţă local. Insistaţi întotdeauna
și asiguraţi-vă că ele vor însoţi să se utilizeze piese de schimb
aparatul în cazul în care este mutat originale.
sau vândut, astfel încât toţi utilizatorii,
pe întreaga durată de viaţă a Instalarea
aparatului, să fie corect informaţi cu ● Acest aparat este greu. Trebuie să
privire la utilizarea și siguranţa sa. aveţi grijă când îl deplasaţi.
● După ce aţi despachetat aparatul,
Siguranţa generală verificaţi să nu fie deteriorat. Dacă
● Este periculos să modificaţi aveţi dubii, nu-l utilizaţi și contactaţi
specificaţiile sau să încercaţi să Centrul de Asistenţă.
modificaţi acest produs, în orice fel. ● Toate ambalajele și buloanele pentru
● În timpul programelor de spălare la transport trebuie să fie înlăturate
temperatură foarte ridicată, geamul înainte de utilizare. Dacă aceste
ușii se poate înfierbânta. Nu îl indicaţii nu sunt respectate, se poate
atingeţi! produce deteriorarea gravă a
● Aveţi grijă ca animalele mici să nu produsului și a bunurilor. Vezi capitolul
intre în tambur. Pentru a evita acest corespunzător din manualul
lucru, verificaţi tamburul înainte de utilizatorului.
utilizare. ● După instalarea aparatului, verificaţi
● Obiecte precum monedele, acele de să nu fie așezat pe furtunul de
siguranţă, cuiele, șuruburile, pietrele alimentare sau pe furtunul de
sau orice alte materiale tari și ascuţite evacuare, iar suprafaţa de lucru să nu
pot cauza deteriorarea gravă și nu apese pe cablul de alimentare.
trebuie introduse în mașină. ● Dacă mașina este amplasată pe o
● Folosiţi numai cantităţile recomandate podea mochetată, vă rugăm să
de balsam pentru rufe și detergent. reglaţi piciorușele pentru a permite
Ţesăturile se pot deteriora dacă aerului să circule liber.
puneţi prea mult detergent. Consultaţi ● Verificaţi întotdeauna să nu fie
recomandările fabricantului privind scurgeri de apă de la furtunuri și de
cantităţile. la racordările lor, după instalare.
● Spălaţi obiectele mici, de ex. ● Dacă aparatul este instalat într-un loc
șosetele, panglicile, cordoanele etc. unde temperatura poate scădea sub
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 6

6 electrolux informaţii privind siguranţa

zero, vă rugăm să citiţi capitolul suprafaţa de lucru sau baza, iar


“pericolele îngheţului”. interiorul mașinii de spălat este
● Toate lucrările de instalare necesare accesibil.
pentru montarea acestui aparat
trebuie efectuate de către un Siguranţa copiilor
instalator calificat sau de o persoană ● Această mașină de spălat nu trebuie
competentă. folosită de copii de vârstă mică sau
● Toate lucrările electrice necesare de persoane cu handicap, fără
pentru instalarea acestui aparat supraveghere.
trebuie efectuate de către un ● Copiii mici trebuie supravegheaţi
electrician calificat sau de o persoană pentru a fi siguri că nu se joacă cu
competentă. aparatul.
Utilizarea ● Materialele de ambalaj (de ex.

● Acest aparat este proiectat pentru uz


peliculă de plastic, polistiren) pot fi
casnic. Nu trebuie folosit în scopuri periculoase pentru copii - pericol de
diferite de cele pentru care a fost sufocare! Nu le lăsaţi la îndemâna
proiectat. copiilor.
● Păstraţi toţi detergenţii într-un loc
● Spălaţi numai ţesături care sunt
făcute pentru a fi spălate în mașina sigur, care să nu fie la îndemâna
de spălat. Respectaţi instrucţiunile de copiilor.
pe eticheta fiecărui articol. ● Atenţie: copiii sau animalele nu

● Nu supraîncărcaţi aparatul. Vezi


trebuie să intre în tambur. Pentru a
capitolul corespunzător din manualul evita acest lucru, mașina are
utilizatorului. încorporat un dispozitiv special.
Pentru a activa acest dispozitiv, rotiţi
● Înainte de spălare, verificaţi ca toate
butonul (fără a-l apăsa) din interiorul
buzunarele să fie goale, iar nasturii și
ușii în sens orar, până când
fermoarele să fie închise. Evitaţi să
șănţuleţul este orizontal. Folosiţi o
spălaţi articolele destrămate sau
monedă, dacă e nevoie.
sfâșiate și trataţi petele de vopsea,
cerneală, rugină și iarbă înainte de
spălare. Sutienele cu sârmă NU
trebuie să fie spălate la mașină.
● Hainele care au venit în contact cu
produse volatile pe bază de benzină
nu trebuie spălate la mașină. Dacă se
folosesc lichide volatile de curăţare,
trebuie să aveţi grijă ca lichidul să fie
îndepărtat din haine, înainte de a fi
P1131
introduse în mașină.
● Nu trageţi niciodată de cablul de
alimentare pentru a scoate ștecherul Pentru a dezactiva acest dispozitiv și
din priză; ţineţi întotdeauna de a relua posibilitatea de a închide ușa,
ștecher. rotiţi butonul în sens anti-orar, până
când șănţuleţul este vertical.
● Nu folosiţi niciodată mașina de spălat
dacă sunt deteriorate cablul de
alimentare, panoul de comandă,
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.57 Pagina 7

descrierea produsului electrolux 7

Descrierea produsului
Noul dv. aparat corespunde tuturor necesităţilor moderne de a spăla rufele eficient, cu
un consum scăzut de apă, energie și detergent.
Sistemul cu valvă ECO permite folosirea completă a detergentului și reduce consumul
de apă, economisind astfel energia.

1 Sertarul-distribuitor pentru detergent 1 2


2 Panoul de comandă
3 Mânerul pentru deschiderea ușii 90º
60º
40º
30º
1000
900
700

4 Pompa de evacuare
5 Piciorușe reglabile

4
5
Sertarul-distribuitor pentru detergent

Prespălare

Spălare principală

Balsam de rufe

O dată cu aparatul sunt furnizate mai


multe tabele cu programele, în limbi
diferite. Unul se află pe partea frontală a
sertarului-distribuitor de detergent, iar EN003
celelalte sunt anexate în manualul
utilizatorului. Tabelul de pe sertar poate
fi înlocuit ușor: scoateţi tabelul din
sertar trăgându-l spre dreapta și
introduceţi tabelul în limba dorită.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 8

8 electrolux panoul de comandă

Panoul de comandă

90º 1000
60º 900
40º 700
30º

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Disc selector de programe


2 Buton pentru temperatură
3 Buton pentru reducerea vitezei de centrifugare
4 Buton pentru “Călcare ușoară”
5 Butonul Clătire suplimentară
6 Butonul Pornire cu întârziere
7 Afișajul
8 Butonul Start/Pauză
9 Butoane “Reglare durată”
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 9

utilizarea electrolux 9

Utilizarea Dispozitiv de siguranţă


pentru copii
Prima utilizare
Acest dispozitiv vă permite să lăsaţi
aparatul nesupravegheat fără a vă face
griji pentru copiii care s-ar putea răni sau
ar putea deteriora aparatul.
● Asiguraţi-vă că racordările la
electricitate și la apă sunt efectuate
conform instrucţiunilor de instalare. 2.00
● Scoateţi blocul de polistiren și
celelalte materiale din tambur.
● Turnaţi 2 litri de apă în
compartimentul pentru spălarea
principală al sertarului pentru
detergent, pentru a activa valva ECO.
După aceea efectuaţi un ciclu de
spălare pentru bumbac, la 90°C, fără
rufe în mașină, pentru a înlătura de Această funcţie rămâne activată și când
pe tambur și din cuvă orice resturi mașina de spălat nu funcţionează.
rămase din fabricaţie. Turnaţi 1/2 Există două moduri diferite de a regla
măsură de detergent în sertarul- această opţiune:
distribuitor și porniţi mașina.
● înainte de a apăsa pe Start/Pauză: va
Semnale acustice fi imposibil să se pornească mașina.
Mașina e dotată cu un dispozitiv acustic ● după ce aţi apăsat pe Start/Pauză: va
care sună în următoarele cazuri: fi imposibil să se modifice orice alt
● când selectaţi un program de spălare
program sau opţiune.
● când se apasă pe butoanele pentru
Pentru a activa sau a dezactiva această
opţiuni opţiune apăsaţi simultan timp de circa 6
● la terminarea unui program secunde butoanele “Clătire
● în caz că apar probleme în funcţionare suplimentară” și “Pornire cu întârziere”
până când simbolul apare sau
Apăsând simultan pe butoanele Călcare dispare de pe afișaj.
Ușoară și Clătire suplimentară
timp de circa 6 secunde, semnalul
acustic este dezactivat (cu excepţia Utilizarea zilnică
cazului în care apar probleme în
funcţionare).
Apăsând din nou pe aceste 2 butoane,
semnalul acustic este activat din nou. Încărcarea rufelor
Deschideţi ușa trăgând delicat de
mânerul ușii spre în afară. Introduceţi
rufele în tambur, câte un articol pe rând,
scuturându-le cât mai bine. Închideţi ușa.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 10

10 electrolux utilizarea

Selectarea programului dorit


Rotiţi discul selector de programe pe
programul dorit.
Beculeţul Start/Pauză începe să
clipească intermitent, iar afișajul indică
durata programului selectat.

P0004

Măsurarea cantităţii de detergent și de


balsam de rufe
Trageţi sertarul distribuitor până când se
oprește. Măsuraţi cantitatea de detergent
necesară, turnaţi-o în compartimentul
pentru spălarea principală și, dacă
Discul selector e divizat în următoarele
doriţi să efectuaţi faza de “prespălare”
secţiuni:
sau “înmuiere”, turnaţi-l în
● Bumbac
compartimentul marcat cu .
● Sintetice
● Delicate
● Lână , Spălare manuală ,
Lenjerie , Mătase , Blugi și
Înmuiere .
● Programe speciale: Clătire , Evacuare
, Centrifugare și Centrifugare
C0070 delicată .
Discul selector poate fi rotit în sens orar
Dacă e necesar, turnaţi balsamul pentru sau antiorar. Poziţia O pentru a reseta
rufe în compartimentul marcat cu programul/ a stinge (OFF) mașina de
(cantitatea utilizată nu trebuie să spălat.
depășească semnul “MAX” din sertar). La terminarea programului, selectorul
Închideţi sertarul cu grijă. trebuie să fie rotit pe poziţia O, pentru
a stinge mașina de spălat.
Atenţie!
Dacă rotiţi selectorul de programe pe alt
program când mașina funcţionează,
beculeţul pilot roșu Start/Pauză va clipi
intermitent de 3 ori, iar mesajul Err va
apărea pe afișaj pentru a indica o
selecţie greșită. Mașina nu va efectua
C0071
noul program selectat.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 11

utilizarea electrolux 11

Butoanele pentru Opţiunile Selectarea vitezei de centrifugare sau


programului a Programului nocturn sau a Opririi
În funcţie de program, pot fi combinate cu apa în cuvă
diferite funcţii. Acestea trebuie selectate 1000 1200
după alegerea programului dorit și 900 900
înainte de a apăsa pe butonul 700 700
Start/Pauză.
Când aceste butoane sunt apăsate,
beculeţele-pilot corespunzătoare se
aprind. Când sunt apăsate din nou,
beculeţele-pilot se sting.

Selectaţi temperatura
90º Apăsaţi pe butonul Centrifugare de mai
60º
multe ori pentru a modifica viteza de
40º
centrifugare, dacă doriţi ca rufele să fie
centrifugate la o viteză diferită de cea
30º
propusă de mașina de spălat.

Se va aprinde ledul corespunzător.


Vitezele maxime sunt:
● pentru bumbac și blugi: 1000 rpm
(EWS 10410 W; 1200 rpm (EWS
Apăsaţi pe acest buton de mai multe ori 12410 W);
● pentru lână și spălare manuală: 1000
pentru a mări sau a micșora
temperatura, dacă doriţi ca rufele să fie rpm
● pentru sintetice și lenjerie: 900 rpm;
spălate la o temperatură diferită de cea
● pentru ţesături delicate și mătase: 700
propusă de mașina de spălat.
rpm.
Temperaturile maxime sunt 90°C pentru
bumbac, 60°C pentru ţesături sintetice, Programul nocturn : selectând
40°C pentru ţesături delicate, lână, această opţiune, mașina nu va evacua
ţesături care trebuie spălate de mână, apa de la ultima clătire, astfel încât
lenjerie și blugi, 30°C pentru mătase și rufele să nu se șifoneze.
înmuiere, în timp ce corespunde
Deoarece toate fazele de centrifugare
spălării cu apă rece.
sunt suprimate, acest ciclu de spălare
este foarte silenţios și poate fi selectat
pe timp de noapte sau în intervalele
orare când electricitatea costă mai
puţin.
La programele pentru bumbac, sintetice,
mătase și blugi, clătirile se vor efectua
cu mai multă apă.
Când programul s-a terminat, pe afișaj
apare un 0.00 care clipește intermitent,
beculeţul pilot (Ușă) e aprins,
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 12

12 electrolux utilizarea

beculeţul pilot Start/Pauză e stins, iar este selectată pentru programele pentru
ușa e blocată, pentru a indica faptul că bumbac, viteza de centrifugare se va
apa trebuie evacuată. reduce automat la 900 rpm.
Pentru a evacua apa: Opţiunea Călcare ușoară nu poate fi
● rotiţi discul selector de programe pe O selectată cu Programul nocturn .
● selectaţi programul (Evacuare),
(Centrifugare) sau (Centrifugare Selectarea opţiunii Clătire
delicată) suplimentară
● reduceţi viteza de centrifugare dacă e
nevoie, cu ajutorul butonului
corespunzător
● apăsaţi pe butonul Start/Pauză
● la terminarea programului, pe afișaj
apare un 0.00 care clipește
intermitent, beculeţul pilot (Ușă)
se stinge.
Oprirea cu apa în cuvă : când
alegeţi această opţiune, apa de la ultima Acest buton poate fi selectat pentru toate
clătire nu este evacuată, astfel încât rufele programele, cu excepţia programelor
să nu se șifoneze. Când programul s-a pentru lână, spălare manuală, lenjerie,
terminat, pe afișaj apare un 0.00 care mătase și blugi. Mașina de spălat va
clipește intermitent, beculeţul pilot efectua câteva clătiri suplimentare.
(Ușă) se aprinde, beculeţul Start/Pauză Această opţiune e recomandată pentru
este stins, iar ușa e blocată, pentru a persoanele care sunt alergice la
indica faptul că apa trebuie evacuată. detergenţi și în zonele în care apa este
Pentru a evacua apa, vă rugăm să foarte puţin dură.
citiţi etapele pentru opţiunile
precedente. Selectarea Pornirii cu întârziere

90’
Selectarea opţiunii Călcare ușoară

Înainte de a începe programul, dacă


doriţi să înceapă cu întârziere, apăsaţi de
Selectând acest buton, rufele sunt spălate mai multe ori pe butonul Pornire cu
și centrifugate delicat pentru a se evita întârziere, pentru a selecta întârzierea
șifonarea. Astfel, călcatul devine mai ușor. dorită. Beculeţul corespunzător se va
În plus, mașina va efectua clătiri aprinde.
suplimentare. Această funcţie poate fi Intervalul de timp selectat pentru
folosită pentru ţesături din bumbac, întârziere (până la 20 ore) va apărea pe
sintetice și blugi. Dacă această opţiune afișaj timp de aprox. 3 secunde, apoi
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 13

utilizarea electrolux 13

durata programului va apărea din nou. Durata este calculată automat pe baza
Trebuie să selectaţi această opţiune încărcăturii maxime recomandate pentru
după ce aţi ales programul și înainte de fiecare tip de ţesătură.
a apăsa pe butonul Start/Pauză.
Dacă doriţi să adăugaţi rufe în mașină în
timpul intervalului de timp până la
2.05
pornire, apăsaţi butonul Start/Pauză
pentru a pune mașina în pauză.
Introduceţi rufele, închideţi ușa și apăsaţi
După începerea programului, timpul
din nou pe butonul Start/Pauză.
rămas este actualizat după fiecare minut.
Puteţi anula oricând intervalul de timp
până la pornirea cu întârziere, înainte de Simbolurile pentru etapele
a apăsa pe butonul Start/Pauză. programului de spălare
Programul de spălare poate fi întârziat cu Selectând programul de spălare,
30 min - 60 min - 90 min, 2 ore și apoi cu simbolurile pentru etapele programului
câte 1 oră, până la un maximum de 20 de spălare, care corespund diferitelor
ore, cu ajutorul acestui buton. etape care formează programul, sunt
Selectarea Pornirii cu întârziere. indicate în partea de jos a afișajului.
● Selectaţi programul și opţiunile

necesare.
● Selectarea Pornirea cu întârziere.
2.05 2.05
● Apăsaţi pe butonul Start/Pauză:

mașina începe numărătoarea inversă.


Programul va începe după ce a trecut După ce mașina a pornit, numai simbolul
intervalul de timp setat. pentru funcţionare rămâne aprins. Când
Anularea pornirii cu întârziere programul s-a terminat, este afișat un
● Apăsaţi pe butonul Start/Pauză. zero care clipește intermitent ( 0.00).
● Apăsaţi o dată pe butonul Pornire cu

întârziere până când este afișat Pornirea cu întârziere


simbolul 0’. Intervalul de timp de întârziere (max. 20
● Apăsaţi din nou pe butonul
ore) selectat cu ajutorul butonului
corespunzător apare pe afișaj timp de
Start/Pauză. aprox. 3 secunde, apoi este afișată
Pornirea cu întârziere nu poate fi durata programului selectat în prealabil.
selectată cu programul Evacuare . Valoarea intervalului scade cu câte o
unitate la fiecare oră, apoi, când
Afișajul rămâne 1 oră, intervalul scade la fiecare
Afișajul arată următoarele informaţii: minut.
Durata programului selectat.
După ce aţi selectat programul, durata
este afișată în ore și minute (de exemplu
2.05).
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 14

14 electrolux utilizarea

Selectarea unei opţiuni incorecte


Dacă aţi selectat o opţiune care nu e
compatibilă cu programul de spălare
ales, pe afișaj apare mesajul Err timp de
2.05
aprox. 2 secunde, iar beculeţul integrat
roșu Start/Pauză începe să clipească
intermitent.
Selectarea opţiunii Start/Pauză

Coduri de alarmă
În caz de probleme în funcţionare, pot fi
afișate unele coduri de alarmă, de Pentru a porni programul selectat,
exemplu E20 (vezi paragraful “Ceva nu apăsaţi pe butonul Start/Pauză;
funcţionează”). beculeţul pilot verde nu va mai clipi
intermitent.

E20 Beculeţul pilot “Ușă” se aprinde,


pentru a indica faptul că aparatul a
început să funcţioneze și că ușa e
blocată.
Beculeţul pilot “Ușă” indică dacă
Terminarea programului ușa poate fi deschisă:
Când programul s-a terminat, este afișat
● beculeţ aprins: ușa nu poate fi
un zero care clipește intermitent,
beculeţul pilot “Ușă” și beculeţul deschisă. Aparatul funcţionează.
Start/Pauză se sting, iar ușa poate fi ● beculeţ stins: ușa poate fi deschisă.

deschisă. Programul de spălare s-a terminat.


Pentru a întrerupe un program în curs de

0.00 desfășurare, apăsaţi pe butonul


Start/Pauză: beculeţul pilot verde începe
să clipească intermitent.
Pentru a porni din nou programul, din
punctul în care a fost întrerupt, apăsaţi
pe butonul Start/Pauză din nou.
Etapa de încălzire
În timpul ciclului de spălare, pe afișaj Dacă aţi selectat Pornirea cu întârziere,
apare un simbol pentru temperatură, mașina începe numărătoarea inversă.
care indică faptul că aparatul a început Dacă e selectată o opţiune incorectă, un
etapa de încălzire a apei din cuvă. beculeţ pilot roșu, integrat în butonul
Start/ Pauză, clipește intermitent de 3
ori, iar mesajul Err este afișat timp de 2
secunde.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 15

utilizarea electrolux 15

Ţesături Nivel de murdărie


Selectarea opţiunii “Reglare durată”
Intensiv Normal Zilnic Simplificat Rapid S. Rapid
Bumbac

95°C X X X X X X
60°C X X X X X X
40°C X X X X X X
30°C X X X X X X
(rece) X X X X X X
Sintetice
60°C X X X X
Această funcţie vă permite să modificaţi 40°C X X X X
durata spălării, propusă automat de 30°C X X X X
mașina de spălat. (rece) X X X X
Apăsând pe butonul “Reglare durată” de Delicate
mai multe ori, durata ciclului de spălare 40°C X X X X
poate fi mărită sau micșorată. 30°C X X X X
Un simbol pentru nivelul de murdărie (rece) X X X X
va apărea pe afișaj pentru a indica gradul
de murdărie ales. Modificarea unei opţiuni sau a unui
(*) Încărcătura max. pentru bumbac: 2 kg. program în curs de desfășurare
Încărcătură max. pentru ţesături sintetice și
Se poate modifica orice opţiune înainte
delicate: 1 kg.
ca programul să o efectueze. Înainte de
a efectua orice modificare, trebuie să
Nivel de Simbol Tipul de ţesătură puneţi mașina de spălat în pauză,
murdărie
apăsând pe butonul START/PAUZĂ.
Pentru articole foarte
Intensiv (Numai opţiunea Reglare durată nu
murdare
Pentru articole normal poate fi modificată după începerea
Normal programului. )
murdare
Zilnic Pentru articole purtate zilnic
Modificarea unui program în curs de
desfășurare se poate face numai prin
Pentru articole puţin resetarea sa. Rotiţi selectorul de
Simplificat
murdare programe pe O și apoi pe poziţia pentru
Pentru articole foarte puţin noul program. Apa de spălare din cuvă
Rapid
murdare
nu va fi evacuată. Porniţi noul program
Super Pentru articole folosite sau apăsând din nou pe butonul
rapid (*) purtate foarte puţin timp
Start/Pauză.
Atenţie!
Întreruperea unui program
Opţiunea “Reglare durată” nu
poate fi selectată cu programele pentru Apăsaţi pe butonul Start/Pauză pentru a
bumbac Eco . întrerupe un program în curs de
Disponibilitatea acestor simboluri pentru desfășurare, beculeţul corespunzător va
nivelul de murdărie se schimbă în funcţie începe să clipească intermitent. Apăsaţi
de tipul de ţesătură, așa cum se arată în din nou pe buton pentru ca programul să
tabel. pornească din nou.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 16

16 electrolux utilizarea

Anularea unui program Pentru a evacua apa, vă rugăm să


Rotiţi discul selector de programe pe O citiţi etapele din paragraful referitor
pentru a anula un program în curs de la opţiunea Program nocturn.
desfășurare. Acum puteţi selecta un Rotiţi discul selector de programe pe
program nou. “O” pentru a stinge mașina. Scoateţi
rufele din tambur și verificaţi cu atenţie
Deschiderea ușii după începerea ca tamburul să fie gol.
unui program Dacă nu doriţi să mai spălaţi alte rufe,
Mai întâi puneţi mașina de spălat în închideţi robinetul de apă. Lăsaţi ușa
pauză apăsând pe butonul Start/Pauză. deschisă pentru a preveni formarea
Dacă beculeţul “Ușă” se stinge, mucegaiului și a mirosurilor neplăcute.
ușa poate fi deschisă.
Dacă beculeţul “Ușă” nu se stinge,
înseamnă că mașina încălzește deja, că
nivelul apei este deasupra marginii
inferioare a ușii sau că tamburul se
rotește.
În acest caz ușa nu poate fi deschisă.
Dacă nu puteţi deschide ușa, dar e
necesar să faceţi acest lucru, trebuie să
opriţi mașina rotind selectorul pe O.
După aprox. 3 minute, ușa poate fi
deschisă (aveţi grijă la nivelul și la
temperatura apei!).

La terminarea programului
Mașina se oprește automat, iar pe afișaj
apare un “ 0.00” care clipește
intermitent.
Dacă au fost selectate opţiunile Oprire
cu apa în cuvă sau Program
nocturn , beculeţul pilot “Ușă”
se aprinde, un “ 0.00” care clipește
intermitent va apărea pe afișaj,
beculeţul Start/Pauză se stinge, iar ușa
rămâne blocată, pentru a indica faptul
că apa trebuie evacuată înainte de a
deschide ușa.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 17

recomandări privind spălarea electrolux 17

Recomandări privind Frecaţi zonele foarte murdare cu un


detergent special sau cu o pastă de
spălarea detergent.
Aveţi foarte mare grijă cu perdelele.
Scoateţi inelele sau legaţi-le, punându-le
într-un săculeţ sau într-o plasă.
Sortarea rufelor
Încărcături maxime
Respectaţi simbolurile internaţionale de
Încărcăturile recomandate sunt indicate în
întreţinere de pe eticheta fiecărui articol și
tabelele cu programe.
instrucţiunile producătorului privind
Reguli generale:
spălarea. Sortaţi rufele astfel: albe,
Bumbac, in: tamburul plin, dar nu foarte
colorate, sintetice, delicate, lână.
îndesat;
Temperaturi Sintetice: tamburul plin cel mult pe
pentru articole albe din bumbac jumătate;
și in, normal murdare (de ex.: Ţesături delicate și lână: tamburul plin
90°/95° cel mult pe o treime.
șervete, prosoape, feţe de masă,
cearșafuri...) Spălarea unei încărcături maxime
utilizează în modul cel mai eficient apa și
pentru articole colorate, a căror energia.
culoare nu iese, normal murdare Pentru rufele foarte murdare, reduceţi
(de ex.: cămăși, cămăși de încărcătura.
60° noapte, pijamale...), din in,
bumbac sau fibre sintetice, și Greutatea rufelor
pentru articole albe din bumbac, Următoarele greutăţi au caracter indicativ:
puţin murdare (de ex.: lenjerie). halat de baie 1200 g
pentru articole delicate (de ex.: șervet 100 g
perdele), articole amestecate, cearșaf plic 700 g
30°-40° inclusiv fibre sintetice și lână cu cearșaf 500 g
(rece) eticheta «lână pură nouă, poate fi faţă de pernă 200 g
spălată la mașină, nu intră la faţă de masă 250 g
apă».
prosop 200 g
faţă de masă mică 100 g
Înainte de a introduce rufele 200 g
cămașă de noapte
Nu spălaţi niciodată articole albe și 100 g
chiloţi de damă
colorate împreună. Articolele albe își pot
cămașă bărbătească de lucru 600 g
pierde “albeaţa” în timpul spălării.
cămașă bărbătească 200 g
La articolele colorate noi le poate ieși
pijama bărbătească 500 g
culoarea la prima spălare; de aceea,
prima dată ar trebui să fie spălate bluză 100 g
separat. chiloţi bărbătești 100 g
Controlaţi ca în rufe să nu rămână Scoaterea petelor
obiecte metalice (de ex.: agrafe de
păr, ace de siguranţă, bolduri). Petele rezistente nu pot fi îndepărtate
doar cu apă și detergent. De aceea se
Închideţi nasturii feţelor de pernă,
recomandă să fie îndepărtate înainte de
închideţi fermoarele, găicile și copcile.
spălare.
Legaţi centurile sau cordoanele lungi.
Îndepărtaţi petele rezistente înainte de Sânge: petele proaspete se îndepărtează
spălare. cu apă rece. Pentru petele uscate, înmuiaţi
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 18

18 electrolux recomandări privind spălarea

peste noapte în apă cu un detergent Detergenţi și aditivi


special, apoi frecaţi cu săpun și apă. Rezultatele bune ale spălării depind, de
Vopsea pe bază de ulei: umeziţi cu asemenea, de alegerea detergentului și
substanţă de scos petele pe bază de de utilizarea cantităţilor corecte, pentru a
benzină, întindeţi articolul pe o cârpă evita risipa și pentru a proteja mediul
moale și tamponaţi pata; repetaţi de mai înconjurător. Deși sunt biodegradabili,
multe ori. detergenţii conţin substanţe care, în
Pete uscate de grăsime: umeziţi cu cantităţi mari, pot afecta delicatul echilibru
terebentină, întindeţi articolul pe o al naturii.
suprafaţă moale și tamponaţi pata cu Alegerea detergentului va depinde de
vârful degetelor și cu o cârpă de bumbac. tipul de ţesătură (delicate, lână, bumbac
Rugină: acid oxalic dizolvat în apă etc.), de culoare, de temperatura de
fierbinte sau un produs pentru spălare și de gradul de murdărie.
îndepărtarea ruginii, utilizat rece. Aveţi Toţi detergenţii pentru mașina de spălat
grijă cu petele de rugină care nu sunt disponibili în mod obișnuit pot fi folosiţi cu
recente, deoarece structura de celuloză a acest aparat:
fost deja deteriorată, iar ţesătura poate să ● detergenţi pulbere pentru toate tipurile
se găurească. de ţesături,
Pete de mucegai: îndepărtaţi cu ● detergenţi pulbere pentru ţesături
substanţă de scos petele, clătiţi bine delicate (max. 60°C) și lână,
(numai articole albe și colorate ale căror ● detergenţi lichizi, de preferat pentru
culori nu ies). programe de spălare la temperatură
Iarbă: săpuniţi puţin și îndepărtaţi cu joasă (max. 60°C) pentru toate tipurile
substanţă de scos petele (numai articole de ţesături, sau speciali, numai pentru
albe și colorate ale căror culori nu ies). lână.
Pix și clei: umeziţi cu acetonă (*), Detergentul și eventualii aditivi trebuie
întindeţi articolul pe o cârpă moale și puși în compartimentele corespunzătoare
tamponaţi pata. ale sertarului-distribuitor înainte de a
Ruj: umeziţi cu acetonă ca mai sus, apoi începe programul de spălare.
trataţi petele cu alcool denaturat. Dacă folosiţi detergenţi concentraţi
Îndepărtaţi toate urmele rămase pe pulbere sau lichizi, trebuie selectat un
ţesăturile albe, cu înălbitor. program fără prespălare.
Vin roșu: înmuiaţi în apă cu detergent, Mașina de spălat încorporează un sistem
clătiţi și trataţi cu acid acetic sau citric, de recirculare care permite o utilizare
apoi clătiţi. Trataţi toate urmele rămase cu optimă a detergentului concentrat.
înălbitor. Turnaţi detergent lichid în sertarul-
Cerneală: în funcţie de tipul de cerneală, distribuitor marcat cu imediat înainte
umeziţi ţesătura mai întâi cu acetonă (*), de a începe programul.
apoi cu acid acetic; trataţi toate urmele
Balsamul pentru rufe sau aditivii pentru
rămase pe ţesăturile albe cu înălbitor și
apretare trebuie turnaţi în compartimentul
apoi clătiţi bine.
marcat cu înainte de a începe
Pete de smoală: trataţi mai întâi cu programul de spălare.
substanţă de scos petele, alcool denaturat
sau benzină, apoi frecaţi cu pastă de
detergent.
(*) nu folosiţi acetonă pe mătase
artificială.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.30 Pagina 19

recomandări privind spălarea electrolux 19

Urmaţi recomandările fabricantului


produsului referitor la cantităţile ce trebuie
utilizate și nu depășiţi marcajul «MAX»
din sertarul-distribuitor pentru
detergent.
Cantitatea de detergent ce trebuie
utilizată
Tipul și cantitatea de detergent depind de
tipul de ţesătură, mărimea încărcăturii,
gradul de murdărie și duritatea apei
utilizate.
Duritatea apei e clasificată în așa-numite
“grade” de duritate. Informaţiile privind
duritatea apei din zona dv. pot fi obţinute
de la compania respectivă de distribuire a
apei potabile sau de la autorităţile locale.
Urmaţi instrucţiunile fabricantului
produsului referitor la cantităţile ce trebuie
utilizate.
Folosiţi mai puţin detergent dacă:
● spălaţi o încărcătură mică,
● rufele sunt puţin murdare,
● se formează cantităţi mari de spumă în
timpul spălării.

Gradele de duritate a apei


Grade
Nivel Caracteristică Germane Franceze
°dH °T.H.
1 moale 0-7 0-15
2 medie 8-14 16-25
3 dură 15-21 26-37
4 foarte dură > 21 > 37
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 20

20 electrolux codurile simbolurilor internaţionale privind spălarea


132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 21

programe de spălare electrolux 21

Programe de spălare
Program/ Descrierea
Tipul de rufe Opţiuni
Temperatură programului
Bumbac alb și colorat: de Spălare principală de la
Bumbac ex.: cearșafuri, feţe de Centrifugare redusă 90°C la (rece)
Normal masă, lenjerie de casă,
cămăși, bluze, lenjerie de
3 clătiri
90°- corp. Centrifugare lungă

Economie pentru Spălare principală de la


Bumbac bumbac alb și colorat, Centrifugare redusă 90°C la 40°C
Eco articole puţin murdare și
normal murdare, cămăși,
3 clătiri
90°-60°-40° bluze, lenjerie de corp. Centrifugare lungă

Articole de bumbac foarte Prespălare la 30°C


Bumbac + murdare: de ex.: Centrifugare redusă Spălare principală de la
Prespălare cearșafuri, feţe de masă, 90°C la (rece)
lenjerie de casă, cămăși, 3 clătiri
90°-
lenjerie de corp. Centrifugare lungă
Prespălare la 30°C
Bumbac Economie pentru
bumbac alb și colorat, Centrifugare redusă Spălare principală de la
Eco + 90°C la 40°C
Prespălare articole puţin murdare,
cămăși, lenjerie de corp. 3 clătiri
90°-60°-40° Centrifugare lungă

Ţesături sintetice sau Spălare principală de la


Sintetice mixte, lenjerie de corp, 60°C la (rece)
articole colorate, cămăși 3 clătiri
60°-
care nu intră la apă, bluze. Centrifugare scurtă

Articole din ţesături Prespălare la 30°C


Sintetice + sintetice, foarte murdare: Centrifugare redusă Spălare principală de la
Prespălare lenjerie de corp, articole 60°C la (rece)
colorate, cămăși care nu 3 clătiri
60°-
intră la apă. Centrifugare scurtă
Articole din ţesături Spălare principală la
Sintetice sintetice puţin murdare: Centrifugare redusă 40°C
Eco lenjerie de corp, articole
colorate, cămăși care nu
3 clătiri
40° intră la apă. Centrifugare scurtă

Articole din ţesături Prespălare la 30°C


Sintetice
sintetice normal Centrifugare redusă Spălare principală la
Eco + murdare: lenjerie de corp, 40°C
Prespălare articole colorate, cămăși 3 clătiri
40° care nu intră la apă. Centrifugare lungă
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 22

22 electrolux programe de spălare

Programe de spălare
Program/ Descrierea
Tipul de rufe Opţiuni
Temperatură programului
Prespălare la 30°C
Delicate + Spălare principală de
Ţesături delicate,
Prespălare la 40° la (rece)
foarte murdare.
40°- 30°- 3 clătiri
Centrifugare scurtă

Spălare principală de
Delicate Ţesături delicate, de la 40° la (rece)
40°- 30°- ex. perdele. 3 clătiri
Centrifugare scurtă
Program special testat
pentru articole din Spălare principală de
lână, cu eticheta Centrifugare redusă la 40° la (rece)
Lână
40°-30°- “Lână pură nouă, nu 3 clătiri
intră la apă, poate fi Centrifugare scurtă
spălată la mașină”.

Program special Spălare principală de


Spălare pentru articolele care Centrifugare redusă la 40° la (rece)
manuală trebuie spălate 3 clătiri
40°-30°- Rece manual. Centrifugare scurtă
Program special Spălare principală la
Lenjerie pentru articole extrem Centrifugare redusă 40°
40° de delicate care
Încărcătură trebuie spălate 3 clătiri
max. 1 kg manual. Centrifugare scurtă

Mătase Spălare principală la


Articole de mătase 30°C
30° care trebuie spălate și
Încărcătură centrifugate delicat. 2 clătiri
max. 1 kg Centrifugare scurtă

Program special Spălare principală la


Blugi 40° pentru articole, Centrifugare redusă 40°C
Încărcătură pantaloni, cămăși,
jachete din pânză de 5 clătiri
max. 1,5 kg Centrifugare lungă
blugi.

Înmuiere Rufe foarte murdare Înmuiaţi aprox. 20


(nu e pentru lână și minute la 30°C
30°C spălare manuală). Opriţi cu apa în cuvă
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 23

programe de spălare electrolux 23

Programe de spălare
Program/ Descrierea
Tipul de rufe Opţiuni
Temperatură programului

Ciclu separat de
clătire pentru articole Centrifugare redusă 3 clătiri
Clătire din bumbac spălate Centrifugare lungă
manual.

Pentru a evacua apa


de la ultima clătire, la
programele cu
opţiunea Oprire cu
Evacuare apa în cuvă sau Evacuarea apei
Program nocturn, sau
la terminarea
programului de
Înmuiere.

Centrifugare separată Evacuare și


Centrifugare pentru bumbac. Centrifugare redusă
centrifugare lungă

Centrifugare separată,
scurtă, pentru ţesături Evacuare și
Centrifugare sintetice, delicate,
Delicată lână și spălate de centrifugare scurtă
mână.
Pentru a anula programul
de spălare în curs de
O desfășurare și pentru a opri
mașina.

Încărcătură max. Bumbac................4,5 kg Lenjerie/Mătase ..................................1 kg


max. Sintetice/Delicate ....................1,5 kg Blugi..................................................1,5 kg
max. Lână și Spălare manuală ..........1 kg
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 24

24 electrolux informaţii privind programele

Informaţii privind programele

Program de spălare pentru lână care poate fi spălată la


Lână și mașină precum și pentru articole de lână care trebuie
spălate manual, și pentru ţesături delicate, cu simbolul de
Spălare manuală întreţinere “spălare manuală” .

Cu acest program se pot spăla articole pentru timpul liber, de


ex. pantaloni, cămăși sau jachete din pânză de blugi și
Blugi jerseuri realizate din materiale de înaltă tehnologie.

Acesta e un program special pentru rufele foarte murdare.


Mașina efectuează o înmuiere de aprox. 20 minute la 30°C.
La terminarea intervalului de înmuiere, mașina se va opri
automat cu apa în cuvă. Turnaţi detergentul pentru
programul de îmuiere în compartimentul marcat cu .
Acest program nu poate fi utilizat pentru ţesăturile foarte
delicate precum mătasea sau lâna.
Înainte de a începe o nouă etapă de spălare, e necesar să
evacuaţi apa în următorul mod:
• Numai evacuare: rotiţi discul selector de programe pe
Înmuiere programul “Evacuare”. (Apăsaţi pe butonul Start/Pauză).
• Evacuare și centrifugare: rotiţi discul selector de
programe pe programul Centrifugare sau Centrifugare
delicată, reduceţi viteza de centrifugare apăsând pe
butonul Viteza de centrifugare, apoi apăsaţi pe butonul
Start/Pauză.
Atenţie!
La terminarea înmuierii (după ce aţi evacuat apa), puteţi
selecta programul de spălare. Rotiţi mai întâi discul selector
de programe pe “O”, apoi selectaţi programul și apăsaţi pe
butonul Start/Pauză.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 25

informaţii privind programele electrolux 25

Informaţii privind programul

Program de spălare delicată, adecvat pentru articole din


mătase și sintetice mixte. Temperatura de spălare este 30°C.
Mătase Viteza maximă de centrifugare este redusă automat la 700
rpm.
Acest program poate fi selectat pentru articole din bumbac
și sintetice, puţin murdare sau normal murdare. Temperatura
Eco se va reduce, iar durata ciclului de spălare se va mări. Acest
lucru vă permite să obţineţi o eficienţă bună a spălării, cu
economisirea energiei.

Cu acest program se pot clăti și centrifuga articole de bumbac


care au fost spălate manual.
Clătire Mașina efectuează 3 clătiri, urmate de o centrifugare finală, la
viteza maximă.
Viteza de centrifugare poate fi redusă apăsând pe butonul .
Pentru a evacua apa de la ultima clătire, la programele cu
opţiunea Oprire cu apa în cuvă și Program nocturn
sau la terminarea programului Înmuiere .
Evacuare Rotiţi mai întâi discul selector de programe pe O, apoi
selectaţi programul Evacuare și apăsaţi pe butonul
Start/Pauză.
Centrifugare separată pentru articole spălate manual și după
programele cu opţiunea Oprire cu apa în cuvă și
Program nocturn . Înainte de a selecta
Centrifugare acest program, selectorul trebuie să fie rotit pe O. Puteţi
alege viteza cu ajutorul butonului corespunzător, pentru a o
adapta la ţesăturile care trebuie centrifugate.

Centrifugare separată, scurtă, la 700 rpm, pentru articole


Centrifugare spălate manual. Trebuie folosită pentru articole sintetice,
delicată delicate, lână/spălate manual, mătase.

Pentru a reseta un program și pentru a opri mașina, rotiţi


O = Anulare/OFF
selectorul pe O. Acum poate fi selectat un program nou.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 26

26 electrolux întreţinerea și curăţarea

Întreţinerea și curăţarea Curăţarea sertarului-distribuitor


Sertarul-distribuitor pentru detergentul în
pulbere și pentru aditiv trebuie să fie
curăţat în mod regulat.
Scoateţi sertarul apăsând pe opritor în
Trebuie să DECONECTAŢI aparatul de la jos și trăgându-l afară. Clătiţi-l sub un jet
sursa de alimentare cu electricitate, de apă, pentru a înlătura toate urmele de
înainte de a efectua orice operaţie de pulbere acumulată.
curăţare sau de întreţinere.
Îndepărtarea calcarului
Apa pe care o folosim în mod normal
conţine calcar. Este bine să folosiţi
periodic o pulbere pentru dedurizarea
apei, în mașină. Faceţi aceasta într-un
ciclu separat, fără rufe, în conformitate cu
instrucţiunile producătorului pulberii de
dedurizare. Acest lucru va preveni C0072
formarea depunerilor de calcar.
Pentru a ușura curăţarea, partea de sus
După fiecare spălare a compartimentului pentru aditivi trebuie
Lăsaţi ușa deschisă o vreme. Acest lucru scoasă.
previne formarea mucegaiului și a
mirosurilor neplăcute în interiorul
aparatului. Ţinerea ușii deschise după
spălare va ajuta, de asemenea, la
protejarea garniturii ușii.
Spălarea de întreţinere
Când se folosesc temperaturi reduse de
spălare, se pot acumula reziduuri în C0073
interiorul tamburului.
Vă recomandăm să efectuaţi o spălare de Curăţarea locașului sertarului
întreţinere în mod regulat.
După ce aţi scos sertarul, folosiţi o perie
Pentru a efectua o spălare de întreţinere: mică pentru a curăţa locașul, asigurându-
• Tamburul trebuie să fie gol, fără rufe. vă că aţi eliminat toate resturile de
• Selectaţi programul de spălat bumbac, pulbere de detergent din partea
cu temperatura cea mai mare. superioară și inferioară a locașului.
• Folosiţi o măsură normală de Puneţi la loc sertarul și efectuaţi un ciclu
detergent, trebuie să fie o pulbere cu de clătire fără rufe în mașină.
proprietăţi biologice.
Curăţarea externă
Curăţaţi exteriorul aparatului numai cu
apă și săpun, apoi uscaţi bine.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 27

întreţinerea și curăţarea electrolux 27

P0038 P1115

Curăţarea pompei • Scoateţi eventualele obiecte rămase în


Pompa trebuie verificată dacă elicea pompei rotind-o.
• mașina nu se golește și / sau nu
centrifughează
• mașina face un zgomot neobișnuit în
timpul evacuării apei din cauza unor
obiecte precum ace de siguranţă,
monede etc. care blochează pompa.
Procedaţi după cum urmează:
• Deconectaţi aparatul.
• Dacă e necesar, așteptaţi până când
apa se răcește.
• Deschideţi ușiţa pompei.
• Puneţi la loc dopul la furtunul de golire
de urgenţă și puneţi-l pe acesta din
urmă în locașul său.

P1114

• Puneţi un recipient lângă pompă


pentru a colecta apa care se scurge. P1117
• Trageţi furtunul de golire de urgenţă,
puneţi-l în recipient și scoateţi-i dopul. • Înșurubaţi complet capacul pompei.
• Când nu se mai scurge apă, deșurubaţi • Închideţi ușiţa pompei.
capacul pompei și înlăturaţi-l. Ţineţi
întotdeauna o cârpă la îndemână
pentru a șterge apa care se scurge,
când scoateţi capacul.
Atenţie!
Când aparatul a fost folosit, și în funcţie
de programul selectat, în pompă poate fi
apă fierbinte.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 28

28 electrolux întreţinerea și curăţarea

Nu scoateţi niciodată capacul pompei în


timpul unui ciclu de spălare, așteptaţi
întotdeauna până când aparatul a
terminat ciclul și este gol. Când puneţi la Atenţie!
loc capacul, verificaţi să fie bine fixat,
astfel încât să nu existe scurgeri, iar copiii De fiecare dată când evacuaţi apa prin
mici să nu-l poată îndepărta. furtunul de golire de urgenţă, trebuie să
turnaţi 2 litri de apă în compartimentul
Curăţarea filtrului de la alimentarea principal de spălare al sertarului pentru
cu apă detergent, iar apoi să porniţi programul
Dacă apa este foarte dură sau conţine de evacuare a apei. În acest mod se va
urme de calcar, filtrul de la alimentarea activa VALVA ECO, evitându-se ca o
cu apă se poate înfunda. parte a detergentului să rămână neutilizat
De aceea este bine să îl curăţaţi din când la următoarea spălare.
în când.
Golirea de urgenţă
Închideţi robinetul de apă. Deșurubaţi
Dacă apa nu este evacuată, procedaţi
furtunul de alimentare cu apă. Curăţaţi
filtrul cu o perie tare. Înșurubaţi furtunul după cum urmează pentru a goli mașina:
de apă. • scoateţi ștecherul din priza de curent;
• închideţi robinetul de apă;
• dacă e necesar, așteptaţi până când
apa se răcește;
• deschideţi ușiţa pompei;
• puneţi un recipient pe podea și puneţi
capătul furtunului de golire de urgenţă
în recipient. Scoateţi-i capacul. Apa ar
trebui să se scurgă, din cauza
gravitaţiei, în recipient. Când recipientul
P1090 este plin, puneţi la loc dopul la furtun.
Goliţi recipientul. Repetaţi operaţia
Pericolele îngheţului
până când nu mai curge apă;
Dacă mașina este expusă la temperaturi • dacă e necesar, curăţaţi pompa așa
sub 0°C, trebuie luate anumite măsuri de cum s-a indicat mai sus;
precauţie. • puneţi la loc furtunul de golire de
• Închideţi robinetul de apă. urgenţă în locașul său, după ce i-aţi
• Deșurubaţi furtunul de alimentare. pus capacul;
• Puneţi capătul furtunului de golire de • înșurubaţi din nou capacul pompei și
urgenţă și pe cel al furtunului de închideţi ușiţa.
alimentare cu apă într-un recipient pus
pe podea și lăsaţi apa să se scurgă.
• Înșurubaţi furtunul de alimentare cu
apă la loc și puneţi la loc furtunul de
golire de urgenţă, după ce i-aţi pus din
nou dopul.
• Când doriţi să utilizaţi mașina din nou,
asiguraţi-vă că temperatura din
încăpere este mai mare de 0°C.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 29

ceva nu funcţionează electrolux 29

Ceva nu funcţionează
Unele probleme se datorează lipsei unei întreţineri minime sau unor omisiuni, și pot fi
corectate ușor fără a apela la un reparator. Înainte de a contacta Centrul de Asistenţă
local, vă rugăm să efectuaţi verificările indicate mai jos.
În timpul funcţionării mașinii e posibil ca beculeţul pilot roșu Start/Pauză să clipească
intermitent, unul dintre următoarele coduri de alarmă apar pe afișaj și în același timp
se aude un semnal acustic, pentru a indica faptul că mașina nu funcţionează:
● E10: probleme cu alimentarea cu apă
● E20: probleme cu evacuarea apei
● E40: ușă deschisă.
După ce problema a fost eliminată, apăsaţi pe butonul Start/Pauză pentru a relua
programul. Dacă, după toate verificările, problema persistă, contactaţi Centrul de
Asistenţă local.

Defecţiune Cauză posibilă Soluţie


Mașina de spălat nu ● Ușa nu a fost închisă. E40 ● Închideţi ușa bine.
pornește:
● Ștecherul nu este introdus ● Introduceţi ștecherul în
bine în priză. priză.
● Nu există curent electric la ● Verificaţi instalaţia electrică

priză. din locuinţa dv.


● Siguranţa principală s-a ● Înlocuiţi siguranţa.

ars. ● Vă rugăm să rotiţi

● Selectorul de programe nu selectorul și să apăsaţi din


este corect poziţionat, iar nou pe butonul
butonul Start/Pauză nu a Start/Pauză.
fost apăsat.
● A fost selectată pornirea ● Dacă rufele trebuie spălate
cu întârziere. imediat, anulaţi pornirea cu
întârziere.

Mașina nu se umple cu apă: ● Robinetul de apă e închis. ● Deschideţi robinetul de


E10 apă.

● Furtunul de alimentare cu ● Verificaţi racordarea


apă e strivit sau răsucit. furtunului de alimentare cu
E10 apă.

● Filtrul din furtunul de ● Curăţaţi filtrul din furtunul


alimentare cu apă e blocat. de alimentare cu apă.
E10

● Ușa nu e închisă bine. ● Închideţi ușa bine.


E10
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 30

30 electrolux ceva nu funcţionează

Defecţiune Cauză posibilă Soluţie


Mașina se umple, apoi se ● Capătul furtunului de ● Consultaţi paragraful
golește imediat: evacuare se află prea jos. corespunzător din secţiunea
“evacuarea apei”.
Mașina nu se golește și / sau ● Furtunul de evacuare e ● Verificaţi racordarea

nu centrifughează: strivit sau răsucit. E20 furtunului de evacuare.


● Pompa de evacuare e ● Curăţaţi pompa de evacuare.

înfundată. E20
Au fost selectate opţiunea ● Selectaţi opţiunea ,
sau sau programul sau .
.
● Rufele nu sunt distribuite ● Redistribuiţi rufele.
uniform în tambur.
Pe jos e apă: ● S-a folosit prea mult ● Reduceţi cantitatea de
detergent sau un detergent detergent sau folosiţi alt
nepotrivit (care face prea detergent.
multă spumă).
● Verificaţi dacă există ● Verificaţi racordarea
scurgeri de la vreuna din furtunului de alimentare cu
garniturile furtunului de apă.
alimentare cu apă. Nu e
întotdeauna ușor să vedeţi
acest lucru, deoarece apa
curge prin furtun; verificaţi
dacă e umed.
● Furtunul de evacuare e ● Înlocuiţi-l cu unul nou.
deteriorat.
● Dopul furtunului de golire de ● Puneţi la loc dopul la furtunul
urgenţă nu a fost pus la loc de golire de urgenţă și
după curăţarea pompei. puneţi-l pe acesta din urmă
în locașul său.
Rezultatele spălării sunt ● S-a folosit prea puţin ● Măriţi cantitatea de detergent
nesatisfăcătoare: detergent sau un detergent sau folosiţi alt detergent.
nepotrivit.
● Petele rezistente nu au fost ● Folosiţi produse din comerţ
tratate înainte de spălare. pentru a trata petele
rezistente.
● Nu a fost selectată ● Verificaţi dacă aţi ales
temperatura corectă. temperatura corectă.
● Încărcătură prea mare de ● Introduceţi în tambur mai
rufe. puţine rufe.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 31

ceva nu funcţionează electrolux 31

Defecţiune Cauză posibilă Soluţie


Ușa nu se deschide: ● Programul e încă în curs de ● Așteptaţi terminarea ciclului
desfășurare. de spălare.
● Dispozitivul de blocare al ușii ● Așteptaţi ca beculeţul pentru

nu a fost eliberat. Ușă să se stingă.


● În tambur este apă. ● Selectaţi programul de

evacuare sau de centrifugare


pentru a evacua apa.

Mașina vibrează sau face ● Nu au fost înlăturate ● Verificaţi instalarea corectă a


mult zgomot: buloanele pentru transport și aparatului.
ambalajul.
● Piciorușele de sprijin nu au ● Verificaţi nivelarea corectă a
fost reglate. aparatului.
● Rufele nu sunt distribuite ● Redistribuiţi rufele.

uniform în tambur.
● E posibil ca în tambur să fie ● Mai puneţi rufe în tambur.
prea puţine rufe.

Centrifugarea începe târziu ● A intervenit dispozitivul ● Redistribuiţi rufele.


sau mașina nu electronic de detectare a
centrifughează: dezechilibrării, deoarece
rufele nu sunt distribuite
uniform în tambur. Rufele
sunt redistribuite prin rotirea
în sens invers a tamburului.
Acest lucru se poate repeta
de mai multe ori, până când
dezechilibrarea dispare și
poate fi reluată centrifugarea
normală. Dacă, după 10
minute, rufele tot nu sunt
distribuite în mod uniform în
tambur, mașina nu va
centrifuga. În acest caz,
redistribuiţi încărcătura
manual și selectaţi
programul de centrifugare.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 32

32 electrolux ceva nu funcţionează

Defecţiune Cauză posibilă Soluţie


Mașina face un zgomot ● Mașina e dotată cu un tip de
neobișnuit motor care face un zgomot
neobișnuit în comparaţie cu
alte motoare tradiţionale.
Acest motor nou asigură o
pornire mai lină și o
distribuire mai uniformă a
rufelor în tambur în timpul
centrifugării, precum și o
stabilitate mărită a mașinii.

Nu se vede apă în tambur ● Mașinile bazate pe


tehnologia modernă
funcţionează în mod foarte
economic, folosind foarte
puţină apă, fără ca
performanţa să fie afectată.

Dacă nu puteţi identifica sau rezolva


problema, contactaţi Centrul nostru de
Asistenţă. Înainte de a telefona, notaţi
modelul, numărul de serie și data de
cumpărare a mașinii: Centrul de Asistenţă
vă va cere aceste informaţii.
Pro d. .....
Mo
d.
No .....
. .....
Ser
.....
.
. No
. .....
....

Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD Ser. No. .........
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 33

date tehnice electrolux 33

Date tehnice
Dimensiuni Lăţime 60 cm
Înălţime 85 cm
Adâncime 45 cm

Tensiune curent electric - Informaţiile referitoare la racordarea la electricitate sunt


Putere totală - Siguranţă specificate pe plăcuţa cu datele tehnice, situată pe
marginea interioară a ușii aparatului

Presiunea apei de alimentare Minimă 0,05 MPa


Maximă 0,8 MPa

Bumbac 4,5 kg
Încărcături maxime
Sintetice 1,5 kg
Delicate 1,5 kg
Lână și Spălare manuală 1 kg
Blugi 1,5 kg
Lenjerie/Mătase 1 kg
Viteza de centrifugare Maximă 1000 rpm (EWS 10410 W)
1200 rpm (EWS 12410 W)
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 34

34 electrolux valorile consumurilor

Valorile consumurilor

Program Consumul de Consumul de Durata


apă energie programului
(în litri) (în kWh) (în minute)

Bumbac Normal 95° 48 1.55

Bumbac Eco 60° (*) 45 0.85

Bumbac + Prespălare 56 1.7

Bumbac Eco + Prespălare 53 1.0

Sintetice 60°

Pentru durata programului, vă rugăm consultaţi


36 0.7

Sintetice + Prespălare 48 0.85

a fișajul de pe panoul de comandă.


Sintetice Eco 32 0.4

Sintetice Eco + Prespălare 44 0.55

Delicate + Prespălare 58 0.6

Delicate 40° 47 0.4

Lână 40° 45 0.33

Spălare manuală 40° 45 0.33

Lenjerie 40° 43 0.3

Mătase 30° 40 0.23

Blugi 40° 45 0.45

Înmuiere 16 0.3

Clătire 32 0.07

Centrifugare - -

Centrifugare delicată - -
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 35

valorile consumurilor electrolux 35

Datele referitoare la consumuri din acest


(*) Programul “Bumbac Eco ” la 60°C
tabel au caracter pur indicativ, deoarece
este programul de referinţă pentru
pot varia, în funcţie de cantitatea și de
datele de pe eticheta referitoare la
tipul de rufe, de temperatura apei de
energie, în conformitate cu
alimentare și de temperatura încăperii. Se
standardele EEC 92/75.
referă la temperatura cea mai ridicată
pentru fiecare program de spălare.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 36

36 electrolux instalarea

Instalarea
Despachetarea

Toate buloanele pentru transport și


ambalajul trebuie să fie înlăturate înainte
de a folosi aparatul. P0002

Se recomandă să păstraţi toate


materialele de transport, astfel încât să
poată fi reutilizate în caz că mașina Amplasarea
trebuie transportată din nou. Instalaţi mașina pe o podea plată, tare.
1. Cu o cheie deșurubaţi și scoateţi cele 3 Verificaţi ca circulaţia aerului în jurul
șuruburi de jos din spate. mașinii să nu fie împiedicată de
covoare, carpete etc. Verificaţi ca
mașina să nu atingă peretele sau alte
mobile din bucătărie.
Reglaţi cu grijă poziţia orizontală,
înșurubând sau deșurubând piciorușele
reglabile. Nu puneţi niciodată carton,
lemn sau alte materiale similare sub
mașină pentru a compensa denivelările
podelei.
P1129

2. Scoateţi cele trei bolţuri de plastic.

P1051

P0001

3. Puneţi în toate găurile dopurile de


plastic furnizate împreună cu
manualul de instrucţiuni.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 37

instalarea electrolux 37

Alimentarea cu apă Evacuarea apei


Racordaţi furtunul de alimentare cu apă Capătul furtunului de evacuare poate fi
la un robinet cu filet de 3/4”. poziţionat în trei feluri:
Nu folosiţi furtunuri care au mai fost Agăţat de marginea unei chiuvete,
utilizate. folosind suportul de ghidare din plastic
furnizat împreună cu mașina. În acest
caz, verificaţi să nu se poată desprinde
când se evacuează apa din mașină. Acest
lucru se poate realiza legându-l de robinet
cu o sfoară sau fixându-l de perete.

P1088

Atenţie!
Înainte de a racorda mașina la o
instalaţie nouă sau la o instalaţie care P0022

n-a mai fost folosită de multă vreme, Într-o ramificaţie cu o ţeavă de


lăsaţi să curgă o cantitate rezonabilă de evacuare a unei chiuvete. Această
apă, pentru a îndepărta toate ramificaţie trebuie să se afle deasupra
reziduurile care s-au acumulat în ţevi. sifonului, astfel încât curbura să fie la cel
Celălalt capăt al furtunului de puţin 60 cm deasupra podelei.
alimentare, care se racordează la Direct într-o ţeavă de evacuare, la o
mașină, poate fi îndreptat în orice înălţime nu mai mică de 60 cm și nu mai
direcţie. Slăbiţi garnitura, rotiţi furtunul și mare de 90 cm. Capătul furtunului de
evacuare trebuie să fie întotdeauna
strângeţi din nou garnitura, verificând să
aerisit, adică diametrul interior al ţevii de
nu existe pierderi de apă.
evacuare trebuie să fie mai mare decât
diametrul exterior al furtunului de
evacuare.
Furtunul de evacuare nu trebuie să fie
răsucit.

P0021

Furtunul de alimentare cu apă nu poate fi P1118

prelungit. Dacă e prea scurt și nu doriţi să Furtunul de evacuare poate fi întins pe


schimbaţi poziţia robinetului, va trebui să maxim 4 metri. Un furtun de evacuare
cumpăraţi un furtun nou, mai lung, suplimentar și piesele necesare pentru
proiectat special pentru acest tip de îmbinare sunt disponibile de la Centrul de
utilizare. Asistenţă local.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 38

38 electrolux instalarea

Pentru o funcţionare corectă a


mașinii, furtunul de evacuare trebuie
să rămână fixat pe suportul
corespunzător situat în partea
superioară a părţii din spate a
aparatului.
Racordarea electrică
Acest aparat este proiectat să
funcţioneze alimentat cu curent de
220-230 V, monofazat, 50 Hz.
Verificaţi ca instalaţia electrică din
locuinţa dv. să poată suporta puterea
maximă necesară (2,2 kW), luând în
considerare și celelalte aparate care
funcţionează.
Conectaţi mașina la o priză cu
împământare.
Fabricantul nu-și asumă nici o
responsabilitate pentru daunele sau
pentru leziunile provocate din cauza
nerespectării măsurilor de precauţie
privind siguranţa mai sus menţionate.
Dacă este necesar, cablul de alimentare
trebuie înlocuit numai de către Centrul
nostru de Asistenţă.
Vă rugăm să vă asiguraţi că, atunci când
aparatul e instalat, cablul de alimentare e
ușor accesibil.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 39

protecţia mediului înconjurător electrolux 39

Protecţia mediului Recomandări ecologice


înconjurător
Materialele de ambalare Pentru a economisi apă și energie și
pentru a contribui la protejarea mediului
înconjurător, vă recomandăm să
respectaţi aceste indicaţii:
Materialele marcate cu simbolul sunt • Rufele normal murdare pot fi spălate
reciclabile. fără prespălare, pentru a economisi
>PE<=polietilenă detergent, apă și timp (iar mediul
>PS<=polistiren înconjurător e protejat!).
>PP<=polipropilenă • Mașina funcţionează mai economic
dacă are o încărcătură întreagă.
Aceasta înseamnă că pot fi reciclate
dacă sunt aruncate în mod • Cu o pre-tratare corespunzătoare,
corespunzător, în containerele speciale petele și murdăria limitată pot fi
de colectare. îndepărtate; rufele pot fi spălate apoi la
o temperatură mai joasă.
Aparatul vechi • Măsuraţi cantitatea de detergent în
Folosiţi rampele de eliminare autorizate funcţie de duritatea apei, de gradul de
pentru aruncarea aparatului vechi. murdărie și de cantitatea de rufe care e
Păstraţi-vă ţara curată! spălată.

Simbolul de pe produs sau de pe


ambalaj indică faptul că acest produs nu
poate fi aruncat împreună cu deșeurile
menajere. Trebuie predat la punctul de
colectare corespunzător, pentru
reciclarea echipamentului electric și
electronic. Asigurându-vă că acest produs
este eliminat în mod corect, contribuiţi la
prevenirea potenţialelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător și
sănătăţii persoanelor, consecinţe care ar
putea fi provocate de aruncarea
necorespunzătoare la gunoi a acestui
produs. Pentru informaţii mai detaliate
privind reciclarea acestui produs, vă
rugăm să contactaţi administraţia locală,
serviciul de eliminare a deșeurilor
menajere sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 40

40 electrolux condiţii de garanţie

Garanţie Europeană
Acest aparat este garantat de Electrolux
în fiecare din ţările enumerate la
sfârșitul acestui manual, pentru
perioada specificată în fișa de garanţie
a aparatului sau în alt fel prin lege. În
cazul în care vă mutaţi dintr-una din
aceste ţări într-o altă ţară enumerată
mai jos, garanţia aparatului se va muta
o dată cu dvs., cu condiţia respectării
următoarelor:

• Garanţia aparatului începe de la


data la care aţi achiziţionat prima
dată aparatul, care este evidenţiată
prin prezentarea documentului
valabil de cumpărare emis de
vânzătorul aparatului.
• Garanţia aparatului este pentru
aceeași perioadă și are aceeași
acoperire pentru manoperă și piese
de schimb cu cea existentă în noua
dvs. ţară de rezidenţă pentru acest
model anume sau gamă de aparate.
• Garanţia aparatului este personală
cumpărătorului original al aparatului,
și nu poate fi transferată altui
utilizator.
• Aparatul este instalat și utilizat în
concordanţă cu instrucţiunile emise
de Electrolux, și este utilizat numai
în scopuri casnice, cu alte cuvinte nu
este utilizat în scopuri comerciale.
• Aparatul este instalat în concordanţă
cu toate reglementările relevante în
vigoare în noua dvs. ţară de
rezidenţă.

Prevederile acestei Garanţii europene


nu afectează nici unul din drepturile
care vă sunt garantate prin lege.
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 41

centre de asistenţă clienţi electrolux 41

Centre de asistenţă clienţi

Dacă aveţi nevoie de asistenţă, vă rugăm să contactaţi Serviciul local de Asistenţă


Clienţi.

www.electrolux.com

  
Albania +35 5 4 261 450 Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44 Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Česká republika +420 2 61 12 61 12 Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark +45 70 11 74 00 Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland +49 180 32 26 622 Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti +37 2 66 50 030 Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España +34 902 11 63 88 Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
France www.electrolux.fr
Great Britain +44 8705 929 929 Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas +30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska +38 51 63 23 338 Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland +353 1 40 90 753 Longmile Road Dublin 12
Italia +39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija +37 17 84 59 34 Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lituania +370 5 27 80 609 Verkiu, 2 9, 09108 Vilnius, Lithuania
Luxembourg +35 2 42 43 13 01 Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország +36 1 252 1773 H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland +31 17 24 68 300 Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge +47 81 5 30 222 Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich +43 18 66 400 Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska +48 22 43 47 300 ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal +35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
Romania +40 21 451 20 30 Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111 Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija +38 61 24 25 731 Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Slovensko +421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi www.electrolux.fi
Sverige +46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye +90 21 22 93 10 25 Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
Россия +7 095 937 7837 129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 42
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 43
132972520_RO.qxp 14/06/2007 17.31 Pagina 44

Număr ANC: 132 972 520-00-212007