TIPURI DE DISCURS

DIALOGUL
1. ASPECTE DEFINITORII Dialogul este o practică socială având ca suport limba: o formă de comunicare între doi sau mai mulţi vorbitori (< gr. dia, „prin”, „între” + logos, „vorbire”). Dialogul este forma prototipică de funcţionare a limbii în cadrul societăţii. Următorul exemplu este un dialog între trei persoane, A, B, C, angajate în interacţiune verbală cu scopul rezolvării unei probleme:
A: bună. tu te pricepi la calculatoare? C: nu prea ↓ da spuneţi. B: ne uitam aici la chestiile astea. A: ce-i asta? <CIT textul se va scrie pe coloane.> asta înseamnă două coloane? C: probabil. (IVLRA, 70). Dialogul de mai sus este o transcriere după o înregistrare a unui dialog real, într-o situaţie reală de comunicare. În transcriere s-au folosit convenţii grafice (vezi Anexa de la sfârşitul capitolului) care notează fenomene discursive relevante (intonaţii, pauze, întreruperi, suprapuneri, ritmul vorbirii etc.). În citatele care urmează în acest capitol, sistemul notaţiilor va fi simplificat, pentru a le păstra doar pe cele cu relevanţă directă pentru fenomenele discutate.

Prin tradiţie, dialogul se opune monologului. Mesajul produs de o persoană care se adresează unui public (real sau imaginar) fără a aştepta un răspuns imediat de la acesta este un monolog; monologul autoadresat se numeşte solilocviu. Monologul se caracterizează prin absenţa alternanţei la cuvânt a unor interlocutori. Procesul producerii mesajului demonstrează însă că, în structura lui internă, orice monolog are, în esenţă, caracter dialogic prin două trăsături definitorii: dialogism şi plurivocitate. Orice activitate comunicativă este, în esenţa ei, dialogală.
Pe de o parte, emiţătorul îşi concepe monologul din perspectiva destinatarului potenţial; în cazul monologului oral (nu scris), emiţătorul poate monitoriza vizual şi auditiv alocutorul şi îşi poate reorganiza în permanenţă mesajul în funcţie de reacţiile observate la acesta; această trăsătură internă a discursului monologal poartă numele de dialogism. Pe de altă parte, emiţătorul produce acte de limbaj prin creaţie şi imitaţie. El foloseşte în mod creativ limbajul, producând enunţuri personale pe baza unor reguli recursive de gramatică şi a unui vocabular, pentru a-şi

11

exprima idei, sentimente, atitudini personale; în acelaşi timp însă el imită acte de limbaj produse de ceilalţi oameni în împrejurări similare, deci foloseşte limba aşa cum o fac şi ceilalţi membri ai societăţii. Orice enunţ poartă în el nu doar „vocea” celui care îl produce la un moment dat, ci şi „vocea” acestuia în interacţiuni anterioare, precum şi „vocile” celorlalţi membri ai societăţii, vorbind pe aceeaşi temă, în diverse momente, în diverse circumstanţe concrete. Această trăsătură internă a discursului monologal poartă numele de plurivocitate. Una dintre manifestările plurivocităţii este intertextualitatea, adică particularitatea unui text de a evoca alte texte (prin clişee, citate, simboluri etc.). În acest capitol termenul dialog va fi folosit cu accepţia sa tradiţională: vorbire între mai multe persoane.

Dialogul este constrâns, pe de o parte, de reguli constitutive (de existenţă), pe de altă parte, de principii de eficienţă. Pentru ca un dialog să aibă loc, trebuie satisfăcute următoarele reguli constitutive: (a) să existe minimum doi participanţi la actul de comunicare; (b) participanţii la dialog să se afle într-o situaţie comună de interacţiune (faţă-în-faţă sau într-o situaţie mediată tehnic – telefon, calculator, televizor, radio etc.), care să le permită interlocutorilor o legătură interacţională (prin limbă, prin elemente paraverbale şi nonverbale); (c) între participanţii la dialog să existe interes reciproc (locutorul trebuie să se orienteze spre alocutor, manifestând intenţia / dorinţa de a comunica; alocutorul trebuie să reacţioneze la ceea ce spune locutorul; atât locutorul, cât şi alocutorul trebuie să fie dispuşi să se angajeze în procese cognitive care implică în special memoria de scurtă durată); (d) participanţii la dialog trebuie să aibă un univers comun de discurs (cunoştinţe comune despre lume, cunoştinţe contextuale comune, experienţe împărtăşite, ca bază a schimbului informaţional). Eficienţa schimbului dialogal este guvernată de următoarele principii: (a) participanţii la dialog trebuie să adopte un comportament dialogal care să permită schimbul alternativ de replici (să fie flexibili, să îşi inhibe replica proprie sau reacţiile afective cât timp vorbeşte interlocutorul, să cedeze cuvântul după o replică rezonabil de lungă în raport cu scopul curent al conversaţiei); (b) participanţii la dialog trebuie să aibă un comportament cooperant, în sensul că trebuie să aibă contribuţii verbale care să satisfacă scopul curent al interacţiunii (să aibă contribuţii coerente în contextul dialogal, semnalizate adecvat în planul expresiei; să manifeste preocupare pentru aceeaşi temă). Abilitatea individului de a comunica participând la activităţile dialogale reprezintă competenţa dialogică a individului. Competenţa dialogică presupune control şi autocontrol comunicativ, adaptare dinamică la o situaţie de comunicare dată, colaborare cu partenerii de dialog.
Controlul şi autocontrolul comunicativ reprezintă capacitatea locutorului de a înţelege şi a evalua corect scopurile comunicative ale alocutorilor în diversele stadii ale unei interacţiuni verbale, de a-şi înţelege şi formula clar propriile scopuri comunicative. În felul acesta locutorul, prin intervenţiile sale în cadrul dialogului, poate acţiona eficient asupra alocutorului / alocutorilor. Adaptarea presupune receptivitatea interlocutorilor la situaţii de comunicare diferite (deci la configuraţia concretă a factorilor care modelează

12

situaţia de comunicare) pentru a alege strategia optimă de comunicare şi a produce răspunsuri adecvate şi eficiente (care să-şi atingă scopul). Capacitatea de adaptare depinde de mai mulţi factori: abilitatea de a folosi în mod adecvat limba, experienţa dialogică a vorbitorului (angajarea în diverse tipuri de dialoguri care îi asigură individului experienţă în comunicarea dialogică), abilitatea individului de a gestiona anxietatea (emoţiile negative care pot afecta comunicarea: teama de comunicare, tracul, neîncrederea, frustrarea etc.), abilităţi de planificare a intervenţiilor comunicative, abilităţi integrative (relaţionarea unităţilor dialogale, integrarea unităţilor minimale în unităţi de rang superior, vezi infra), abilităţi de anticipare şi predicţie legate de comportamentele comunicative ale interlocutorilor, abilitatea de învăţare a unor modele de interacţiune verbală şi imitare a acestor modele în situaţii adecvate. Colaborarea cu partenerii de dialog presupune negocierea conţinuturilor, a semnificaţiei, a accesului la cuvânt, a identităţii interlocutorilor etc. Negocierea (în plan comunicativ) este un proces interacţional prin care participanţii la dialog estompează asimetriile discursive (asimetriile informaţionale, asimetriile privind relaţiile dintre participanţii la dialog, asimetriile privind comportamentele comunicative).

Abilităţile de angajare eficientă în dialog cu diverşi interlocutori nu sunt înnăscute, ci se învaţă. Competenţa dialogică presupune formarea unor comportamente adecvate prin învăţare dirijată şi experienţe de comunicare diverse. Prin dialog oamenii participă la proiecte comunicative comune. Interacţiunea dialogică este modelată de factori culturali, sociali, psihologici, textuali aflaţi în interacţiune. Ansamblul acestor factori configurează contextul de comunicare: cine cu cine comunică, pe ce canal, coordonatele spaţio-temporale, din ce cauză şi cu ce scop, în ce mod. Se distinge între context situaţional (format din ansamblul elementelor extralingvistice care definesc situaţia de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, participanţii la interacţiune şi relaţiile dintre ei, modele de interacţiune pe anumite teme, genuri comunicative, factori sociali, factori psihologici, cunoştinţe şi credinţe despre lume, cunoştinţe specifice pe o temă dată, gradul de cunoaştere a limbii în care se comunică etc.) şi context lingvistic (numit şi cotext, format din secvenţele lingvistice adiacente unei secvenţe particulare). Contextul are rol decisiv în producerea şi interpretarea unui enunţ: pe de o parte, aceeaşi intenţie discursivă se poate actualiza în forme diferite în funcţie de context, pe de altă parte, aceeaşi structură lingvistică acceptă interpretări diferite în funcţie de context. Pentru locutor contextul funcţionează ca filtru al alegerilor comunicative, iar pentru alocutor ca suport în interpretarea semnificaţiei enunţului. Contextul are caracter dinamic, modificându-se în permanenţă, odată cu fiecare nouă contribuţie comunicativă. Dialogul nu este o succesiune mai mult sau mai puţin întâmplătoare de replici, ci are o organizare internă care poate fi descrisă ca o structură ierarhică de unităţi comunicative. Unităţile comunicative nu coincid în mod necesar cu unităţile lexicale / gramaticale (cuvinte, propoziţii, fraze). Între unităţile comunicative şi unităţile gramaticale se stabilesc condiţionări complexe. Pentru a vehicula semnificaţii în cadrul dialogului, vorbitorii pot „spune ceva” sau pot „implica ceva”. În timp ce semnificaţiile „spuse” sunt decodate de

13

alocutor pe baza regulilor de amalgamare sintactico-semantică, semnificaţiile „implicate” sunt deduse pe baza unor mecanisme pragmatice (presupoziţii, implicaţii, implicaturi) subsumate unor principii comunicative: principiul cooperării şi principiul politeţii. Activitatea dialogală produce un tip special de text, textul dialogal (distinct în raport cu textul narativ / descriptiv, textul poetic, afişul, anunţul, instrucţiunile etc.), cu anumite particularităţi pragmatice, semantice, gramaticale, care decurg din particularităţile procesului de comunicare. 2. VARIABILE CONTEXTUALE CARE MODELEAZĂ DIALOGUL Particularităţile contextului în care are loc interacţiunea verbală are consecinţe în planul textului dialogal. 2.1. Numărul participanţilor la dialog În funcţie de numărul participanţilor la interacţiune, se distinge între dialog cu doi participanţi şi dialog cu mai mulţi participanţi. 2.1.1. Doi vs mai mulţi participanţi Schimburile verbale cu mai mult de doi participanţi sunt, prin complexitatea lor, mai mult decât succesiuni de dialoguri cu doi participanţi. Complexitatea se manifestă în procesul constituirii universului comun de discurs, în progresia tematică, în dinamica relaţiilor dintre interlocutori: sistemul înscrierilor la cuvânt; „coaliţiile” comunicative şi configurarea subgrupurilor comunicative (cine cu cine interacţionează şi pe cine ignoră, cine pe cine susţine din punct de vedere comunicativ, cine pe cine contrazice); procesul trecerii de la statutul de locutor la cel de alocutor, la cel de ascultător pasiv (martor la dialog, potenţial interlocutor) sau la cel de martor la dialog, ignorat complet de locutor şi alocutor, fără perspective de a dobândi statut de interlocutor în comunicare. Dialogul care urmează reflectă dinamica grupului comunicativ; la dialog iau parte, cu intervenţii mai lungi sau mai scurte, A, B, C, F, în timp ce D şi E ascultă, fără a interveni:
B: (către C, mama lui F) nu-i faceţi# chestii_d-alea_acasă? C: da:↓ dar ea este:┴ cum să spun↑ ă┴ ei îi place foarte mult să umble în părul altuia în general [femeile cu părul lung la NEbunie↓ A: [în general TOŢI sunt aşa. +C: dar ei să NU-I umbli-n păr↓ [să nu stai A: [de ce? +C: s-o împopoţonezi↓ [nu-i place. B: [TOŢI sunt aşa. C: da’ ea să facă la alţii [s-a învăţat singură B: [TOŢI sunt aşa A: se face coafeză ((râde)) (C îşi desface codiţele împletite de fiica ei) F: STAI ma:mi:↓ nu┴ (D şi E sunt practic ignorate în această conversaţie) (IVLRA, 30).

14

alocutor] scrisoarea pe care Tipătescu [în momentul conceperii scrisorii. cu credinţe şi valori personale. caracteristici fizice şi psihice. sunt culturi care preferă conflictul verbal şi culturi care preferă armonia socială. afective. peas.1. locutor] îi citeşte lui Tipătescu [în momentul vorbirii. Ei intră în interacţiune cu un bagaj de cunoştinţe (cunoştinţe enciclopedice. Există însă situaţii în care t0 şi t1 sunt diferite. t0 şi t1 coincid. cu resurse personale (predispoziţii cognitive. se vorbeşte despre emiţător (sinonim cu locutor. sunt culturi care preferă atingerea. soţia lui Trahanache: …venerabilul (adică eu – [locutorul în momentul vorbirii]) merge deseară la întrunire […]. într-o mai mare măsură gramaticalizată 15 . (I. comunicative. vorbitor – ascultător). Joiţica).2. În acelaşi timp. în altele ca substantiv numărabil (engl.2. identitatea participanţilor la dialog se reflectă în limbă. Identitatea culturală a interlocutorilor Felul în care comunică interlocutorii este modelat de particularităţile culturii pe care o vehiculează limba respectivă. prin urmare vino tu [destinatarul scrisorii] (adică nevastă-mea. de asemenea coincid sursa şi locutorul. altele care preferă tăcerea. o anumită capacitate de monitorizare a interlocutorului şi de automonitorizare).L. Sunt gramaticalizate în limbă diferit percepţii asupra lumii: în limbi diferite. O scrisoare pierdută). Identitatea participanţilor la dialog Participanţii la dialog sunt indivizi cu identitate culturală. respectiv destinatarul şi alocutorul: Trahanache [în momentul vorbirii. cunoştinţe despre interlocutor.2. sistemul deicticelor (pronume. Eu [sursa scrisorii] (adică tu [locutorul în momentul vorbirii]) trebuie să stau acasă […] Nu mă aştepta. la cocoşelul tău [sursa scrisorii] (adică tu [ascultătorul în momentul vorbirii]) care te adoră. culturi în care ierarhiile sociale sunt marcate printr-un sistem rigid de onorifice şi culturi în care distanţele sociale sunt mascate prin limbaj. emiţătorul şi receptorul se pot scinda în două cupluri: (i) locutor – alocutor şi (ii) sursă – destinatar. engleză. Detaliind analiza. ca şi sursa şi locutorul. respectiv destinatarul şi alocutorul. petit pois). Emiţător – receptor De obicei. de glosările prin care vorbitorul curent doreşte să facă trecerea între cele două momente de referinţă. psihologică. timpuri verbale) reflectă conceptualizări diferite ale relaţiilor spaţio-temporale dintre participanţii la comunicare (de pildă diferenţele din sistemul concordanţei timpurilor în română / franceză. abilităţi de comunicare etc. ascultător). trăsături de personalitate. vorbitor) şi receptor (sinonim cu alocutor. Sursa este individul care a conceput un mesaj într-un anumit moment t0 pentru un anumit destinatar. aceeaşi realitate este conceptualizată ca substantiv masiv (rom. De obicei. Între culturi apar diferenţe marcate în limbă: există culturi care preferă cuvântul. Caragiale.1. 2. mazăre). socială. sursă] i-o scrisese lui Zoe [destinatarul scrisorii redactate de sursă]. cunoştinţe lingvistice. fr. 2.).2. Toate acestea influenţează opţiunile comunicative şi percepţiile reciproce. Efectul comic al pasajului se bazează pe ambiguităţile produse în discurs de metamorfoza celor patru elemente (sursă – destinatar. distanţele mici de interacţiune şi culturi care preferă distanţele mari de interacţiune. Locutorul este cel care verbalizează mesajul pentru un alocutor la momentul t1 al discursului. mijloacele prin care se realizează modalizarea.

Pe fundalul diferenţelor dintre culturi. au contribuţii comunicative relativ scurte şi simple. sunt mai productivi în scris. de pildă. sunt puţin expresivi. false începuturi. în timp ce în engleză. manifestă relativă precizie în decodarea mesajelor nonverbale. pun mai multe întrebări. Indivizii care manifestă reticenţă faţă de angajarea în comunicare fac multe repetiţii. Cei care manifestă anxietate în comunicare vorbesc mai repede şi evită tema prin aproximări şi lipsă de focalizare. ele conduc la amplificarea schimbului verbal prin secvenţe cu funcţie fatică şi metalingvistică. se bâlbâie. particularităţile fizice ale interlocutorilor Identitatea persoanelor care se angajează în dialog are consecinţe asupra schimbului verbal în ansamblu. prin care verifică gradul de înţelegere reciprocă. vorbesc mult. repetă cuvinte şi enunţuri. cu un repertoriu larg de comportamente interacţionale – îşi exprimă adecvat stările emoţionale. au o intensitate vocală ridicată. Provenienţa interlocutorilor dintr-o anumită regiune are reflexe fonetice. de pildă. iniţiază conversaţia şi introduc frecvent teme noi de discuţie.). gesturi). strategiile discursive au mărci lingvistice diferite (în română. pun multe întrebări de confirmare (nu-i aşa?.în engleză. manifestă anxietate discursivă. apartenenţa la o anumită clasă socială. vorbesc mai mult şi mai repede. comparativ cu introvertiţii. comparativ cu bărbaţii. îşi întrerup frecvent interlocutorii.2. gradul de cultură se reflectă în limbă. unde un loc important în modalizare îl deţine intonaţia etc. 2. Femeile. 2. sintactice şi lexicale în plan textual. influenţează progresia tematică şi o parazitează prin secvenţe cu funcţie metacomunicativă. sexul. Pentru evitarea acestora. manifestă preferinţă pentru anumite subiecte. pe care le tratează relativ superficial fără a le focaliza. De exemplu. manifestă preferinţă pentru limbajul standard. au o activitate nonverbală intensă (mimică. folosesc frecvent modalizatori de certitudine. în schimb. împărtăşesc gradul de intimitate conversaţională a interlocutorului. au expresivitate comunicativă. corect gramatical. interlocutorii adoptă adesea strategii de negociere a codului. Persoanele extrovertite.2. produc fraze eliptice şi fac multe începuturi false. atenuarea potenţialului agresiv al unei întrebări se face prin negaţie: Nu l-ai văzut (cumva) pe Ion?. Persoanele care manifestă tendinţă de dominare sunt asertive.2. cu pauze scurte. sunt critice şi asertive. fac pauze în comunicare mai scurte. persoanele cu înalt nivel de automonitorizare – preocupate să aibă un comportament social adecvat. folosesc limba literară (deci corectă). De exemplu. indivizii educaţi recurg la coduri elaborate. faţă de română. Identitatea socială a interlocutorilor Statutul socioeconomic al vorbitorului. au un limbaj mai complex şi focalizează mai bine tema. la neînţelegeri.3. au ezitări. îşi privesc partenerii de dialog cu relativă intensitate. comunicarea între vorbitori proveniţi din culturi diferite poate da naştere la fenomene de comunicare nereuşită / eşuată. fac pauze mari. folosirea negaţiei în acest tip de întrebări marchează reproşul locutorului faţă de ignoranţa alocutorului). au încredere de sine. 16 . rar iniţiază conversaţia şi introduc puţine teme în discuţie. morfologice. au activitate nonverbală redusă. preferă distanţele mai mari de interacţiune. Identitatea psihologică. au intensitate vocală ridicată. încearcă să obţină vizibilitate prin limbaj. au intervenţii bine proporţionate în comunicare. preferă distanţele mai mari de interacţiune. da?). îşi întrerup frecvent interlocutorii. manifestă interes pentru teme cu caracter general. apelează la argumente logice pentru a-şi convinge interlocutorii.

ocurenţa unor modalizatori (de certitudine / incertitudine. structurile lingvistice cel mai frecvent folosite în performarea unor acte de vorbire (enunţiative / interogative / exclamative / imperative). conflictual / nonconflictual. 2.). Contribuţia comunicativă a participanţilor la dialog nu este simetrică în ceea ce priveşte cantitatea de informaţie. preferinţa pentru acte de vorbire directe sau indirecte.1. schimbările de teme). semnificativ (care se impune atenţiei) / nesemnificativ. atent / neatent. puterea de persuasiune etc.manifestă tendinţa de a-şi exprima sentimentele. deschis / închis. cât şi în cea de alocutori. participanţii la dialog oferă feedback locutorului curent. 17 . folosesc frecvent calificări adjectivale şi adverbiale. timpul cât vorbeşte fiecare. resping etc. procesând informaţia primită pentru a se angaja în interacţiune în mod relevant. lexicul folosit (termeni neutri / încărcaţi afectiv). au gesturi şi mişcări discrete. calm / frenetic. cuvinte de umplutură. acceptă. gradul de dezvoltare şi elaborare a lor. lăudarea interlocutorului / criticarea interlocutorului etc. carismă etc. zâmbesc mai mult. participă activ. prin contextualizări şi recontextualizări succesive în funcţie de reacţia acestuia: aduc informaţii. Ca alocutori. confirmă. debitul verbal. epistemici / deontici / afectivi). Aceştia au rol activ în construcţia dialogului atât în ipostaza de locutori. prietenos / ostil.). Cum comunicarea se realizează printr-un sistem complex de semne (în care limba este doar unul dintre subsisteme). Dialogul este o construcţie intersubiectivă a participanţilor la interacţiunea verbală.2. conţinuturile vehiculate (noi / banale). manifestă preferinţă pentru actele de vorbire indirecte. Relaţiile dintre participanţii la dialog Între participanţii la dialog se stabilesc relaţii complexe care se reflectă în organizarea interacţiunii verbale. sunt mai puţin argumentative decât bărbaţii. le completează.3. afective etc. infirmă. expresiv / inexpresiv. tipurile de acte de vorbire predominante în exprimarea unui individ (acord / dezacord cu interlocutorul. îşi cer frecvent scuze. tipul de argumentare (argumente logice. Ca locutori. îşi întrerup interlocutorii relativ rar. iniţiativele verbale (introducerea temelor. Locutor – alocutor Participanţii la dialog îndeplinesc alternativ rolul de vorbitor / locutor. recurg frecvent la atenuatori de expresie.4. Stilul comunicativ se constituie la intersecţia unor atitudini comunicative exprimabile prin opoziţii manifestate gradual de-a lungul unui continuum: dominant / supus. 2. numărul şi lungimea pauzelor în comunicare.3. ei îşi adaptează discursul la alocutor şi se orientează spre acesta. fac corecţii şi autocorecţii. 2. privilegiază comunicarea nonverbală. Personalitatea Personalitatea vorbitorilor se reflectă în stilul lor comunicativ. noutatea expresiei lingvistice (originalitate / clişeu). strategiile de acces la cuvânt (întreruperea vorbitorilor) şi de menţinere a cuvântului. recurenţe lexicale. Stilul comunicativ se reflectă în: distanţele mai mari sau mai mici de interacţiune. histrionic / rezervat. intensitatea vocală şi accentele afective. comportamentele comunicative adoptate (vezi infra). stilul comunicativ se corelează şi cu aspecte legate de aspectul fizic al individului. respectiv de ascultător / alocutor.

având ca scop negocierea unei soluţii pentru a o face acceptată de ambele părţi sau. se poate distinge între relaţii de colaborare. ba da. ba da. 2. A: nu ştiu. da. la un drum scurt. (IVLRA. (râde) B: nu? e mama. uite↓ gândeşte un dar de bani.3. Dialogurile care urmează reflectă astfel de diferenţe: (a) [Discuţie într-un birou. A: A:↓ atunci e MAma. Gradul de cunoaştere reciprocă şi de intimitate Între participanţii la dialog pot exista diferenţe privind gradul de cunoaştere reciprocă şi de intimitate. A: te rog frumos să-mi spui şi mie # care-i faza cu Chimitex # că stă dosaru de nu ştiu când şi mă întreabă şi pe mine # şefu’ nostru ↓ B: deci cu Chimitexu’ am convenit un contract A: CE. A: face un drum scurt? B: mama fa:ce drumuri↓ CUM. predicţiile în legătură cu interlocutorul. Interlocutorii pot stabili relaţii de colaborare. iar comunicarea evoluează în sensul accentuării diferenţelor dintre ei. dacă se şi ceartă cu cineva:↑ A: n:u. B: mama da_d– da DE CE nu mi-ai ZIS de la început asta. garantat. B: după cum ştii şi tu bine # spre sfârşitul lunii ↑ A: ce ↑ B: am convenit cu cucoana # madam bucşă ⊥ buşcă A: aşa ↓ B: să ne aducă # documentele financiare ale avalizatorului # care este şi acţionarul principal ## ă # în jurul datei de 11 azi e = A: = azi e miercuri astăzi trebuia să aducă dosaru’ lu # cealaltă firmă ↓ (IVLRA. Relaţii de colaborare – relaţii conflictuale În funcţie de orientarea interlocutorilor în raport cu scopul comunicării. deschiderea interlocutorilor spre autodezvăluire (spre confesiuni). şi cu: ochii verzi? B: cu ochii verzi CE. cunoştinţele contextuale mutuale care permit asocieri de idei. da. 67). respectiv relaţii conflictuale. între colegi de serviciu] A: DOmnu marian ↓ B: zi. A↓ aici e dorin.2. A: da. neglijenţele comunicative îngăduite. şi mama MEA are ochii verzi garantat. (b) [Dialog între prieteni.3. 114). când participanţii se percep ca având scopuri opuse. A „îi dă în cărţi” lui B] A: da. 18 . formulele de salut şi de adresare. lexicul folosit. prezenţa / absenţa elementelor afective. mimica şi gesturile.3. relaţii conflictuale. poziţia corpului şi distanţele de interacţiune.2. Opoziţia colaborare / conflict se reflectă în frecvenţa cu care sunt performate anumite tipuri de acte de vorbire (laudă / reproş). ba da. dimpotrivă. mama care face-un drum scurt? B: e MAma. nu? B: TOni are ochii verzi. Acestea au diverse reflexe textuale: numărul de teme comune şi gradul de profunzime cu care acestea sunt abordate. respectarea intervenţiei celuilalt / întreruperea exagerată a interlocutorului.

A îi reproşează lui B conducerea ineficientă a Federaţiei Române de Box] B: nu-i adevărat. strategii ale solidarizării cu celălalt / strategii ale desolidarizării de interlocutor. 19 .susţinerea şi creditarea comunicativă a celuilalt / respingerea şi discreditarea comunicativă a celuilalt. are fermitate vocală etc. A: # <Jde ce↑> B: o┴ HAI să-ncerci. exA:CT. întrerupe frecvent interlocutorii. sarcasm etc. Dialogul care urmează pune în evidenţă relaţia conflictuală dintre interlocutori: [Conflictul verbal se desfăşoară între doi sportivi. B: exageră:m> că: nu [suntem copii aicea (IVLRA. Puterea discursivă se reflectă în contribuţiile verbale ale fiecărui participant şi în rolul avut în negociere: cel care deţine puterea discursivă are intervenţii frecvente în dialog şi contribuţii verbale relativ lungi. A: CUM adică nu-i adevărat? B: ştii de ce-ai refuzat? fiincă nu <PPOŢI> să fii. 191). foloseşte modalizatori de certitudine. pune întrebări şi îşi constrânge interlocutorii să răspundă. exercitate (şi) prin limbă. B: [şi-o vei conduce tu. 2.3. B: [hai să <Znu A: [exA:CT. A: [exA:ct. la apelative. nume.. A: <Jnu POT să fiu↑> B: nu poţi să fii [preşedinte A: [<Poche:i↓ bu:n↓> eu ţi-am spus # ţi:e ă:: acum_o săptămână_cre:d↓ ţi-am spus că # nu am încoTRO şi va trebui să: B: [ruDE:le deci ştii A: [<Psă accept demisia ta. B: şi tu te sacrifici A: exA:CT. făcându-l pe B să acţioneze în modul dorit de A. umor / ironie. recurge frecvent la structuri sintactice enunţiative şi imperative. foloseşte intensificatori de expresie.> B: care-a fost greşeala ta? ştii CARE-a fost [greşeala ta? A: [până să până_să-ţi retra:gi deMI:sia B: da:↓ A: mi-ai sp.┴ m-ai întrebat CE vei face? <Rvei fi preşedintele-> şi <Rio_ţi-am spus> NU: nu-mi_trebui AŞA ceva::↓ însă nu am încoTRO în momentu_ă:sta↑ federaţia NU POAte # să rămână neconDU:să↑ ştii că SUNT probleme la nivel internaţional↓ ştii din auzite↓ eu ştiu [la modul conCRET B: şi tu te <Fşi tu te sacri:fici> A: exact. folosirea unor mărci de identitate (apelative. Se spune că A are putere discursivă asupra lui B. onorifice) adecvate / inadecvate.4. egalitate asumată / inegalitate asumată. atunci când A influenţează comportamentele comunicative ale lui B. Relaţii de putere Între participanţii la dialog se stabilesc relaţii de putere.

apar clişee verbale – Ce doriţi?. constrânge progresia tematică (de obicei liniară. faşă. B: referitor la tot acest interval doamna doctor nu↑ decât rubeolă ↓ rujeolă: cele: ă normale la copil mic. 20 . efectuarea unei tranzacţii comerciale. clienţii. în schimb sunt specifice actele de vorbire declarative. spune-mi te rog: spuneţi-mi c câte ă ce boli a avut ea: mai grave↓ de-a lungu vieţii pân-acum. cine pe cine poate întrerupe). poliţist-contravenient etc. participanţii la dialog performează cu predilecţie anumite acte de vorbire – medicii. anchetaţii răspund. Rolul social Participanţii la dialog pot comunica de pe poziţia de individ cu scopuri comunicative personale sau de pe poziţia unui rol social (medic-pacient. Contribuţiile comunicative ale participanţilor la dialog sunt în conformitate cu expectaţiile de rol şi se înscriu într-un repertoriu prestabilit de comportamente. (b) [La farmacie] A: bună ziua. profesor-elev. pacienţii. vânzătorcumpărător. 107). actele expresive apar rar în relaţiile de rol. afectează formele de expresie (selecţiile lexicale se înscriu într-un câmp lexico-semantic predeterminat. replicile sunt de obicei scurte).2. Cu ce vă putem servi? Ce vă doare? Cine ştie să-mi răspundă la următoarea întrebare…. reglează accesul la cuvânt (cine când şi cât vorbeşte. fiţi amabilă aveţi cumva loţiune gerovital↑ pentru regenerarea părului.5. (arătând spre sticluţa cu ulei) nu aveţi decât la gramajul acesta↑ B: da. A: a:şa ### ă::: aţi alăptat copilu↑ B: nu. Rolul social limitează temele ce pot fi abordate şi scopul comunicativ (stabilirea unui diagnostic. predarea-învăţarea-evaluarea. cumpărătorii solicită mărfuri. A: aţi luat suplimente de calciu şi fier în sarcină↑ B: da da ↓ şi calciu şi fier A: naştere normală ↑ B: normală. fără divagaţii).). ## cu: lapte praf A: deci n-a primit nici un pic de lapte: de mamă da ↑ ă: A: aşa.). A: faşă. (a) [La medic] A: aşa↓ să-mi spuneţi vă rog: # greutatea ei la naştere B: (trei chile) A: sarcina a fost normală↑ B: da. (B clatină din cap) A: nu↓ atunci ulei de ricin↑ (B aduce o sticluţă) A: aşa şi dacă aveţi cumva tifon. anchetatorii pun întrebări. A: hepatită↑ B: nu A: / tebece/ ↑ B: nu (IVLRA. vânzătorii satisfac solicitările.3. (uitându-se la sticluţa cu ulei) [nu aveţi:↑ B: [comprese sterile sau faşă. sancţionarea contravenientului etc.

2. Dialogul formal este ritualizat.> C: cu plăcere. (IVLRA.A: daţi-mi DOuă vă rog. B: încă trei sute de mii. loc clasă. biletu şi cuşeta. nu au roluri discursive prealocate. Dialog formal vs dialog informal Relaţiile dintre participanţii la schimbul verbal generează distincţia dialog formal vs dialog informal. participanţii comunică de pe poziţia de rol prealocat.3. A: [încă trei sute de mii↓ # aha# mda C: deci în jur de cinci milioane şi cinzeci de mii cu cuşetă. B: douăzeci de mii şi faşa A: da (întinzându-i o bancnotă) (IVLRA. (a) Dialog formal [la agenţia CFR] B: patru milioane opt sute= C: =cinzeci de mii patru milioane opt sute cinzeci de mii A: îhî# şi e inclusă şi o reducere pen[tru tineri↓ C: [da↓ da↓ A: ştiu că există# [astea C: [da C: deci acesta-i preţu biletului dus întors↓ cu:: loc cu tot A: da↓ da↓ este cuşetă↑ de [dormit↑ C: [nu. laxe în care participanţii la comunicare pot avea un repertoriu larg de teme. formele de adresare sunt constrânse situaţional (formule de adresare standardizate. A: aha C: ă: la cuşetă vă costă mai mult ((către B)) CÂT este cuşeta. modalităţi diverse de exprimare a afectivităţii. (b) Dialog informal [la magazinul de dulciuri] A: le-aţi încurcat ((râde)) B: le-a încurcat fata asta care-i nouă# # cred că le-a confundat↓ CINE ştie ce-a făcut↑ (xxx) le-a băgat la un preţ mai mic A: da B: de la treijnouă la treişapte A: (xxx) B: treişapte cinci sute candi A: candi↑ B: da# dă zece mii? A: da. B: alceva↑ A: daţi-mi de CINCI mii câteva arahide d-alea↓ ((arată cu degetul)) d-alea ca să pun pă ceva 21 . urmează un protocol cvasiprecis. dispun de opţiuni numeroase de expresie (formule de adresare. relaţiile dintre ei sunt formalizate. A: da↓ da↓ şi-astea dus întors două milioane jumate şi-aşa# da < @ mulţumesc. structuri sintactice laxe). afectivitate reţinută. dă zece mii. structuri sintactice elaborate). 137). temele sunt constrânse de un repertoriu prestabilit. 131). îşi permit treceri rapide de la o temă la alta. Dialogul informal presupune relaţii informale. C: trei sute de [mii în plus.6.

morocănos şi antipatic etc). americanii sunt bogaţi etc. în timp ce altele sunt instituite social ca forme orale (conversaţia curentă. simpatică sau antipatică. slabă sau grasă. deducerea şi generalizarea unor atribute pornind de la un element particular (are maşină frumoasă.. Transmiterea unui mesaj oral are implicaţii importante asupra procesului de comunicare şi reflexe în plan textual (vezi Limba română vorbită). (IVLRA. vesel şi simpatic. „scurtături în percepţie”.biscuiţi digestivi B: alceva↑ A: atât. 22 . deci e neserioasă). chestionarele de marketing. rea sau bună). frumoasă sau urâtă. mă aştept ca aceia care mă apreciază pe mine să îi aprecieze şi pe prietenii mei). deci e bogată. în baza cărora indivizii sunt percepuţi ca exponenţi ai unor grupuri (sociale. Factorii socioculturali se regăsesc în percepţie în forma unor stereotipuri pozitive sau negative.B: ((cântăreşte)) ş-alceva↑ <R v-ajunge atâta?> A: mi-ajunge↓ pun p-o colivă. tinde să se comporte astfel încât să îşi confirme predicţia.). nemţii sunt exacţi. consecvenţa (dacă îmi place o persoană. italienii sunt vorbăreţi. Canalul de comunicare Canalul de comunicare determină opoziţia de registru – scris / oral.3.). Printre factorii psihologici care influenţează percepţia se numără asocierea de atribute (oamenii sunt consecvenţi în modul în care asociază atributele pozitive şi negative pe care le construiesc la adresa interlocutorilor: frumos şi deştept. examenele orale etc. cel care spune „nu ştiu nimic” tinde să se comporte la examen astfel încât să îşi confirme predicţia). „profeţia autorealizării” (predicţiile pe care indivizii le fac în legătură cu propriile comportamente îi fac să se comporte astfel încât să îşi confirme predicţiile despre sine: cel care spune „n-o să mă descurc”.4. Forme scrise vs forme orale Unele forme de dialog sunt instituite social ca forme scrise (completarea de formulare este o formă de dialog între un solicitant şi o instituţie.4. în virtutea primei percepţii). interlocutorii care în primele momente sunt percepuţi ca inteligenţi vor fi consideraţi inteligenţi şi în interacţiunile viitoare.). a întârziat.7. Percepţia este influenţată de factori psihologici şi de factori socioculturali. dialogul pe e-mail. 2. 2. examenele scrise etc. conferinţele de presă.# un domn m-a rugat să-i fac o colivă pentru sora lui şi: şi daţi-mi de cinci mii biscui. efectul Pygmalion (dacă o persoană ne este prezentată a fi competentă avem tendinţa să o considerăm competentă fără a verifica acest atribut). Percepţia Relaţiile de comunicare sunt modelate şi de felul în care participanţii la dialog se percep reciproc. sondajele de opinie.1.134). 2. puterea primei impresii (indivizii tind să fie consecvenţi cu primele impresii pe care şi le fac despre interlocutorii lor: de exemplu. mă aştept să mă placă şi ea pe mine. etnice) şi nu ca indivizi cu identitate proprie (românii sunt ospitalieri. reducerea atributelor la categorii binare (prost sau deştept. În unele forme de comunicare (e-mailul).

corecţii. întreruperi. râs etc. 2. false începuturi. sincretismul (transmiterea informaţiei pe mai multe canale. Exemplele care urmează ilustrează rolul elementelor paraverbale în dialog: [Convorbire în tren între A – 71 de ani. A: ((luând pachetul)) mulţumesc. ezitări. gesturi. B – 30 de ani] A: phii↑ ((fluieră)) să creşti (doi) copii ca să nu te-ajute [părintele ((îşi drege vocea)) B: [exemplul cel mai bun de unde îl au↑ ca: ca: ca virgulă copil? de la părinţi. Elementele nonverbale interacţionează cu elementele verbale generând sintaxa mixtă.). autoîntreruperi). Mediile de transmitere a dialogului Prototipic. reveniri. privire.) adaptarea la interlocutor (reveniri. grabă. elemente paraverbale (debit verbal.4. la VÂRSTA aia↓ CE vrei domle↓ să-ţi facă şi-un doctor. întrebări retorice. focalizat / nonfocalizat al unei secvenţe etc.32). ((A chicoteşte. intenţii comunicative. 2. agresivitate. intensitate vocală. secvenţe fatice – ai înţeles. limbaj afectiv. păi# să te facă de doozeci de ani? (IVLRA. zâmbet. preferinţa pentru coordonare. corecţii. anacolut. salturi logice. <R dacă noi i-l dăm>↑ eXEMplul cel mai# autentic şi cel mai# vizibil.).). oboseală etc. 23 . (vezi Limba română vorbită). B se uită spre F)) B: de la MAma. în care informaţia este transmisă prin mai multe „medii”: la elaborarea mesajului concură elemente verbale. <Z adică face şi fiica mai– maică-sii> A: are multe sufeRINţe B: păi da doamnă↓ ((A râde)) B: da’ vreau să vă mai spun ce:va. repetiţii. Dialogul oral Folosirea canalului oral de comunicare se reflectă în plan macrotextual (organizarea de ansamblu a dialogului) şi în plan microtextual. ezitări. vezi infra). le dublează B: treizeci↓ patruzeci şi <J patru de mii>. de UNde ştie copilu ăsta să facă MOAţe. da?. local (selecţia formelor de expresie). ă rezultatul este# invers proporţional. coprezenţa spaţio-temporală a interlocutorilor determină folosirea unui limbaj al momentului (deictice personale şi spaţiotemporale frecvente. interjecţii. bucurie.) şi elemente nonverbale (mimică. Elementele nonverbale şi cele verbale se pot afla în diverse raporturi: – elementele nonverbale însoţesc elementele verbale. elipse etc. Astfel. atitudinea faţă de interlocutor (îngăduinţă. caracterul tematic / rematic. accentuare.particularităţi ale dialogului scris coexistă cu forme specifice comunicării orale. permanenta orientare spre interlocutor (prin vocative.3.4. sensuri contextuale speciale. dezinteres etc. dialogul este asociat cu registrul oral. OK?). nerăbdare. formule de adresare. întrebări de confirmare etc. simultaneitatea gândirii mesajului şi a producerii lui determină o relativă destructurare a mesajului (bâlbâieli.).2. Elementele paraverbale dau informaţii legate de stări afective sau psihofizice (enervare. enunţuri eliptice. autocorecţii. distanţe spaţiale etc.

folosirea deicticelor spaţiale şi personale se restrânge.69) A: daţi-mi de CINCI mii câteva arahide d-alea↓ ((arată cu degetul)) d-alea ca să pun pă ceva B: ((cântăreşte)) ş-alceva↑ v-ajunge atâta? A: mi-ajunge↓ (IVLRA. mai sunteţi pe fir?). sau într-o situaţie de interacţiune indirectă. – elementele nonverbale completează elementele verbale. care modifică regulile interacţiunii verbale: rolul elementelor nonverbale este limitat. mediată tehnic. B: (ce) dracului te-am răsturnat A: ((şterge cu cârpa)) î: când să plecăm↓ îmbrăcată tot↓ a sunat-o o fetiţă↑ să iasă la joacă (IVLRA. (IVLRA. În dialogul mediat (conversaţiile telefonice. fiţi amabilă↓ aveţi cumva loţiune gerovital↑ pentru regenerarea părului. până m-am dus în farmacie şi am rugat-o să mă lase să dau un telefon.76).132). apar elemente cu funcţie fatică.135). faţăîn-faţă. care amplifică intervenţia verbală. mă auzi?. – elementele nonverbale contribuie la dezambiguizarea sensurilor vehiculate prin unităţile lexicale. prin care este verificat canalul de comunicare (alo!. B: a: deci astea sînt singurele practic? A: da (IVLRA. frecvent în această situaţie sunt deicticele pronominale şi adverbiale: A: da’ cum adică să scriu pe coloane↑ B: pe coloane este AŞA ((arată)) A: am văzut eu nişte reviste scrise aşa↓ B: asta ar însemna că se scrie tot textul în mod normal↓ se selectează şi la↓ A: aici zice? B: nu # nu.135).B: ((numărând restul)) patruzeci şi cinci↓ cinzeci. În dialogul faţă-în-faţă interlocutorii se monitorizează vizual reciproc. dialogurile radiofonice) între participanţii la dialog se interpune un suport tehnic.133). întreruperile sunt mai puţin frecvente. Participanţii la dialog se pot afla într-o situaţie de interacţiune directă. ((B clatină din cap)) A: nu↓ atunci ulei de ricin↑ ((B aduce o sticluţă)) (IVLRA. transmit informaţii suplimentare C: deci cu şină separat ((arată spre raft)) şi astea plic n-au şină. A: ((luând restul)) mulţumesc↓ bună ziua. – elementele nonverbale substituie elementele verbale A: bună ziua. vorbitorii recurg la coduri mai elaborate. (IVLRA. – elementele nonverbale sunt paralele cu cele verbale (cuvintele reflectă activităţi desfăşurate simultan cu schimbul verbal) A: mă↑ n-am auzit. Dialogul care urmează reflectă câteva dintre particularităţile interacţiunii mediate: 24 .

(I. la telefon vorbim respectând un anumit ritual (vezi exemplele supra) etc. Cadrele de comunicare limitează apriori formele de dialog. A: m-a sunat DOINA ş. A: [m-auzi? B: i:ieram în BA:ie↑ şi mă spălam pă DInţi_şi zicea:m_DOmne ce_parcă sună teleFO:nu. Locul şi momentul desfăşurării dialogului Orice dialog se desfăşoară într-un anumit spaţiu şi într-un anumit moment. prototipuri situaţionale. şi eu! – Ce te faci. păi AIA e. 169). Dialogul literar captează doar unele dintre fenomenele specifice dialogului cotidian. cum ar fi: alternanţa de replici. pauza între replici. NU NU NU.[auzi? B: [DA↑ A: m-a sunat DOINA şi mi-a zis de cuTREmur↓ CUM a fost. 25 . elipse dialogale. # [aha↓ B: [m-am dus în dormito:r du:pă: un minut_aşa↓ încă se mai mişca LAMpa↓ # A: îhî:m↓ # până la ea↓ a ajuns cu TOtu altfel↓ # B: îm↑ A: # şi PÂnă la mine ŞI_MAI rău↓> [((râs uşor. Uliţa copilăriei). unele suprapuneri şi întreruperi sugerate prin semnele de punctuaţie. Sonia? Cu soborul nu poţi lupta! – Mă supun… cu o condiţie! – S-o auzim! – Cântăm împreună.4. Teodoreanu. # mai BIne nu ziceam_nimic. altfel într-o sală de spectacol. ironic)) B: [DA:. # da iarăşi a intrat robotu după doo_ori↓ B: asta e_dracu să-l ia. care determină un anumit protocol al dialogului: la medic purtăm într-un anume fel dialogul. cât de mare. într-un fel vorbesc candidaţii cu alegătorii într-o piaţă publică şi profesorii cu studenţii la curs. Dialogul în literatură O situaţie tipică de actualizare a dialogului în scris este dialogul în literatură.[Convorbire telefonică între mamă şi fiică] A: saluta::re::↓ B: hehe↓ [salut. 2. A: e: nu: da’ [acu’ oricum e bine totul. de obicei.4. În cadrul fiecărei societăţi funcţionează „cadre de comunicare”. A: păi şi chiar sună. folosit ca procedeu narativ prin care se mimează dialogul real: – Ce uneltiţi acolo? – Nuni mă roagă să cânt.5.(IVLRA. fraze). la piaţă ne angajăm în tipuri specifice de dialog. în dialogul literar o replică este alcătuită din enunţuri încheiate (propoziţii. Suzica izbucni: – Şi eu. BUN. B: MA::MĂ: dra::gă↓ doa:mne_dumnezeule da’ CHIAR că nu vă mai SPUN niMIca↓ ă_ ieram pe_canapea↑ scriAm↑ şi s-a zgâlţâIT_ CANApeaua cu mine↓ # # [şi când A: [da. 2.

Cauze: oamenii vor să rezolve probleme practice (de pildă. Alegerile comunicative determinate de anumite cauze sunt planificate în funcţie de scopul urmărit de vorbitor.1. din punct de vedere dialogic. în interogatoriul poliţiei. vor să intre în relaţie cu alţi membri din societate (de aceea dau un telefon de felicitare de ziua unui prieten.iar cunoaşterea regulilor specifice diverselor prototipuri comunicaţionale este parte componentă a competenţei dialogale a individului. încurajare sau interdicţie). expresive (Foarte bine! Bravo! Cea mai frumoasă lucrare! / Să-ţi fie ruşine că iar nu ai învăţat!). / Nu mi-a plăcut deloc cum ai lucrat azi. Scopul în care comunică este de a acţiona asupra celorlalţi: de a-i informa pe ceilalţi. Comportamentul de ranforsare Comportamentul de ranforsare se constituie ca răspuns valorizant pozitiv sau negativ al locutorului la o acţiune (verbală sau nonverbală) a alocutorului. Scopul ranforsărilor pozitive este de a încuraja comportamente viitoare analoge cu comportamentul ranforsat. se concretizează în forma unor acte de vorbire tipice (laude sau critici.7. prin intermediul cărora oamenii pun în relaţie scopurile comunicative cu situaţia concretă de comunicare. diverse tipuri de comportamente comunicative coexistă în diverse proporţii. Modul de comunicare Dialogul se organizează în diverse tipuri de comportamente comunicative. vei primi o notă mică. Ranforsările au semnificaţie socială şi emoţională pentru interlocutor. de a-i determina să acţioneze într-un anumit fel. vorbesc despre ei şi fac confesiuni etc.) etc. Cauza şi scopul Existe cauze şi scopuri diverse din care şi cu care oamenii intră în dialog. 26 . vor să se autoexprime (compun poezii. în justiţie. se manifestă în cadrul perechii de adiacenţă întrebare – răspuns (vezi infra). se duc la un interviu de angajare. În funcţie de rolul structural pe care îl au. în anchetele de marketing şi sondajele de opinie. 2. a recunoaşterii meritelor celuilalt prin acte de vorbire reprezentative (Mi-a plăcut foarte mult compunerea ta şi am să-ţi dau un zece în catalog.6.). fac glume etc). în forma răsplăţii verbale sau a sancţiunilor. în interviul de angajare etc. acte de vorbire în cadrul unor conversaţii / discuţii prin care se solicită interlocutorului să formuleze un răspuns şi (ii) întrebări cu funcţie structurală în cadrul unor tipuri specializate de dialoguri.2.). 2. Comportamentul euristic Comportamentul euristic a fost gramaticalizat în limbă în forma enunţurilor interogative (vezi Tipuri de enunţuri în funcţie de scopul comunicării. 5). În cadrul unui dialog.7. iar al ranforsărilor negative este de a împiedica repetarea comportamentului respectiv. 2. întrebările sunt de două tipuri: (i) întrebări ad-hoc.). iar. în interviul mass-media.7. unde perechea de adiacenţă întrebare-răspuns reprezintă modul de organizare a discursului (în discursul didactic. de a-i convinge etc. în consultaţia medicală. 2. vor să se însănătoşească şi atunci se duc să consulte un medic etc. vor să obţină un împrumut şi atunci solicită un formular de la ghişeul unei bănci pentru a-l completa. în psihoterapie. fac complimente. vor să obţină un loc de muncă şi atunci.

discursul de evaluare în cadrul diverselor organizaţii.). deci.. Printre mărcile lingvistice specifice sunt repetiţiile (parţiale sau totale). deicticele textuale (aşa. vrei să zici. Comportamentul reflexiv Comportamentul reflexiv este o formă de răspuns prin care locutorul reflectă ceea ce a spus alocutorul. Explicaţiile sunt implicate în anumite 27 . empatizarea cu acesta: A: <@da’ CE s-a-ntâmplat..4. Este un comportament cu rol esenţial în constituirea şi întreţinerea relaţiilor interumane. următorul). discursul publicitar în care folosirea unui produs este răsplătită cu beneficii personale etc. de aprobare. se concentrează pe anumite porţiuni din discursul interlocutorului).. marcând coparticiparea la dialog în ciuda rolului pasiv asumat. folosirea unor strategii ale politeţii pozitive (vezi infra). dar sunt mai frecvente în anumite tipuri de discurs (discursul didactic. aprofundări. 2. îl susţine.). prin care locutorul îşi manifestă interesul faţă de ceea ce spune alocutorul...). acum înţeleg. Formularea unor răspunsuri suficient de informative la întrebări.. satisfăcându-i nevoia de cooperare. oferindu-i sprijin informaţional. oferindu-i sentimentul apartenenţei la grup. da. (b) induce o schimbare în cursul conversaţiei (locutorul îi solicită alocutorului clarificări.5.. conectori pragmatici (ei. / Patru. mhh…). A: u:::↑ B: şi din feteşti până-n cireşu la soacră-mea↑ mai faci cam # aproape două ore A: phii↑ ((fluieră)) (IVLRA. da…. este interesat de ceea ce spune). 2. ne oprim aici. A: <@ E:xtraordinar. de apreciere. În dialogul care urmează au fost reliefate elementele cu rol de sprijin. îl lasă să continue. îl acceptă. Te las corigent... era la cin_şi Zece↑ şi noi am ajuns pe la ŞAse # în feteşti.> B: şi noi aveam legătură în: feteşti↑ o Oră şi jumătate am avut întârziere A: [m:::↑ +B: [până a venit ALtă locomotivă↓ şi am pierDUT legătura din feteşti. empatizarea cu celălalt sunt concretizări ale susţinerii comunicative pe care locutorul o oferă alocutorului..7.45). Comportamentul de susţinere (de sprijin) Comportamentul de susţinere (de sprijin) se concretizează în semnale pe care locutorul le trimite alocutorului în legătură cu modul în care îl percepe. În cadrul dialogului poate avea diverse funcţii: (a) încurajează conversaţia (locutorul îi trimite alocutorului un semnal că îl urmăreşte. Ranforsările apar în conversaţia cotidiană. a.3.. şi?.. Comportamentul explicativ Prin comportamentul explicativ vorbitorul prezintă o problemă pentru a o face înţeleasă de un public determinat. (c) încheie conversaţia (locutorul reia spusele alocutorului pentru a semnaliza dorinţa de a abandona subiectul).declarative (Premiul de excelenţă se acordă doamnei învăţătoare Ionescu pentru întreaga sa activitate la catedră.7. secvenţe concluzive (bun. reformulări. A: [E:xtraordinar↓ +B: [şi nu mai aveam legătură decât la zece fără zece minute. interjecţiile (aha.7. relaţional şi emoţional.> B: s-a stricat locomotiva. 2. da.). dacă înţeleg bine. asta a fost. deci).. secvenţe prin care se introduc reformulări (adică.

cred că).7. interviurile. (v) locutorul urmăreşte reglarea anxietăţii în cadrul relaţiei de comunicare (eliberarea tensiunilor acumulate. ieşirea dintr-o situaţie neplăcută.7.7.6. frecvenţa deicticelor. în timp ce refuzul de a răspunde la umor poate fi expresia ostilităţii în cadrul relaţiei. semnalizează o atitudine pozitivă. demarcatorii discursivi (vom discuta în continuare…. pe de o parte… pe de altă parte. poate fi păstrat interesul interlocutorului pentru tema în discuţie. (iii) locutorul exercită controlul în relaţiile interpersonale (reacţia pozitivă la umorul alocutorului este o formă de recompensă. mărci ale afectivităţii. conectorii (în primul rând… în al doilea rând. relaţie pozitivă / negativă). Elementul distinctiv îl constituie atitudinea ludică faţă de mesaj a participanţilor la comunicare. Autodezvăluirile au funcţie strategică în comunicare: vorbitorul îi propune interlocutorului o imagine despre sine pentru a o negocia pe parcursul interacţiunii verbale. dorinţa de afiliere. continuare. Comportamentul autocentrat Prin comportamentul autocentrat indivizii se dezvăluie celorlalţi vorbind despre ei înşişi. Printre mărcile discursive specifice sunt formele verbale şi pronominale de persoana I.. Tip de comportament verbal constitutiv pentru anumite genuri şi specii literare / jurnalistice (memorialistica. o altă întrebare care se naşte este. glosările apozitive. poate funcţiona ca formă de obţinere a acordului / bunăvoinţei / recunoaşterii celorlalţi). întâi… apoi).). să-ţi spun un secret). 2. Comportamentul ludic (umorul) Comportamentul ludic (umorul) este o formă de comportament comunicativ prin care locutorul solicită alocutorului un răspuns actualizat prin elemente paraverbale (râsul) sau nonverbale (zâmbetul). Umorul are diverse funcţii în cadrul discursului: (i) locutorul solicită alocutorului informaţie (modul în care interlocutorul răspunde la umor poate fi un indiciu al atitudinii sale în raport cu tema dialogului sau cu gradul în care îi acordă atenţie alocutorului). discursurile din ghidurile turistice. până aici am văzut cum…. umorul se transformă în ironie. ieşirea din stările de surescitare – glumele din sala de aşteptare la dentist. zic că. prin umor se pot umple golurile comunicative. Vorbitorul este constrâns în autodezvăluire de reguli ale modestiei şi de riscurile pe care le comportă dezvăluirile personale.. 2. discursul asistenţilor sociali. discursul ştiinţific de popularizare etc). autodezvăluirea este o parte constitutivă a relaţiilor sociale în măsura în care defineşte stadiul unei relaţii (stadiu iniţial. metaforele cu funcţii concretizatoare. glumele dinaintea unui examen etc. gradul de intensitate al relaţiei (relaţie superficială / relaţie intimă) sau dă indicii asupra direcţiei pe care o va urma relaţia (constituire. se poate anunţa schimbarea temei. stadiu avansat. de cordialitate. repararea relaţiei). determinările adjectivale şi adverbiale. Când atitudinea ludică este substituită de intenţii ofensatoare. (vi) locutorul participă la fixarea 28 . cv-urile etc). (ii) locutorul se autodezvăluie (îi dă interlocutorului un semnal de acceptare. structurile enumerative etc. Printre mărcile textuale ale acestui tip de comportament comunicativ se numără: structurile explicative. de acord). discursul avocaţilor.profesii (discursul didactic. (iv) locutorul creează un context comun de interacţiune oferind sentimentul apartenenţei la grup şi al sprijinului mutual ca formă de marcare a identităţii de grup. constituirea unor opoziţii discursive eu / alţii. enunţurile asertive.). stadiu final. disoluţie. modalizatorii subiectivi (părerea mea. enunţurile metadiscursive (dacă mi-aduc aminte.

2. 3. nu la alte secvenţe textuale.8. cunoştinţele comune împărtăşite etc. relaţiile dintre ei.7. mai multe schimburi formează o tranzacţie. 2. transmite emoţii (admiraţie. este indice al lipsei de cunoştinţe.8) face posibilă o relaţie specială între cotext (secvenţele textuale adiacente unei secvenţe date) şi context (ansamblul elementelor relevante în situaţia de comunicarea dată: interlocutorii. două sau mai multe intervenţii formează un schimb. Astfel. mişcările comunicative se includ în intervenţii ale fiecărui locutor.tiparelor cognitive şi a stereotipurilor (vezi. indicator al gradului de implicare comunicativă. anxietate). 29 . vorbitorii stabilesc relaţii sintactice între elemente prezente în discurs şi elemente implicite (prezente doar ca informaţie contextuală. UNITĂŢILE DIALOGULUI Organizarea internă a dialogului poate fi descrisă ca o structură ierarhică de niveluri. respingere) etc. de pildă.). în care unităţile de rang inferior se combină. reproş. 50). tranzacţiile se relaţionează în cadrul unei conversaţii sau discuţii. producând unităţi ale nivelului imediat superior: actele de vorbire sunt părţi constitutive ale mişcărilor comunicative.1 – 1. delimitează replicile interlocutorilor. glumele pe seama grupurilor etnice) sau le neagă (prin ieşirea din realitate în fantezie).8. Tăcerea (absenţa vorbirii) Tăcerea (absenţa vorbirii) are diverse funcţii în comunicare: marchează începutul şi sfârşitul dialogului. 1. secvenţe textuale din dialog sunt conectate la elemente implicite din context. neexprimate ca atare): faptul că ea este bătrână↓ că e┴ NU e foarte bătrână↓ dar ajungând în situaţia asta de BOAlă şi de VÂRstă foarte avansată↓ dar sunt persoane care şi la obzeci de ani [au un (IVLRA. Relaţia dintre context şi cotext Puternica ancorare contextuală a dialogului (vezi supra. este o strategie de a amâna replica sau de a câştiga timp de gândire. semnal al relaţiilor dintre interlocutori (complicitate. exprimă acordul / dezacordul cu interlocutorul.

oamenii acţionează unul asupra celuilalt prin limbă. enunţul În clădire sunt doi oameni. un vorbitor produce o secvenţă lingvistică (aceasta fiind componenta locuţionară a actului de vorbire) cu o anumită intenţie (componenta ilocuţionară a actului de vorbire). (IVLRA. Orice enunţ însă este mai mult decât o structură fonetică-gramaticalăsemantică. poate fi format dintr-una sau mai multe propoziţii. ca o aserţiune (o descriere adevărată sau falsă a unei stări de fapt din lumea reală). producând schimbări în lumea înconjurătoare. 122). două acte de vorbire pot apărea contopite într-o singură unitate intonaţională. Actele de vorbire au trei componente: componenta locuţionară. atunci enunţul nu este gramatical / acceptabil. morfemelor. ca unitate comunicativă. vorbitorul produce acel enunţ cu o anumită intenţie. Actul de vorbire. prin ştergerea graniţelor prozodice dintre unităţile sintactice: B: de CE. ataşând deci enunţului o forţă convenţională. aşa cum se manifestă ele în textul narativ / descriptiv. Dialogul apare ca o succesiune ordonată de acte de vorbire: A: <R fiţi> amabilă↓ [SECVENŢĂ DE APEL] ştiţi cumva cum putem ajunge de aici la universitate? [ÎNTREBARE] B: CUM să nu. urmărind producerea unor efecte asupra interlocutorului (componenta perlocuţionară a actului de vorbire). Structura actelor de vorbire Într-o situaţie de comunicare dată. ca un ordin indirect (vorbitorul îi sugerează portarului să îi 30 . [ACT ASERTIV] mergeţi în cogălniceanu şi luaţi troLEu. Nu există o relaţie 1:1 între actul de vorbire şi structurile sintactice (propoziţii. care configurează textul dialogal în mod particular. cuvintelor în limba română şi se asociază cu o interpretare semantică. „Linearitatea” este afectată de o serie de fenomene specifice. componenta ilocuţionară şi componenta perlocuţionară. poate funcţiona. cât şi pe verticală.1. gramaticale şi semantice ale unei limbi date: În clădire sunt doi oameni. Unitatea comunicativă minimală este actul de vorbire. este o structură care respectă regulile de combinare a fonemelor. 123). C: păi aşa am zis şi eu la răzvă astăzi zic↓ ieri era cald de mureai↓ şi astăzi# înnorat şi te-apăsa aşa# pe creier aşa (IVLRA. atât pe orizontală. 3. Când regulile de bună formare sunt încălcate. din propoziţii eliptice. cu scopul de a acţiona asupra interlocutorului său. în raport cu contextul şi cu intenţia comunicativă a vorbitorului.1. Actul de vorbire În procesul comunicării. din porţiuni de propoziţii (vezi exemplul supra). Alteori. fraze).Unităţile comunicative nu se suprapun peste unităţile sintactice. Componenta locuţionară este rezultatul producerii unor secvenţe lingvistice conforme cu regulile fonetice. Actul de vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situaţii de comunicare concrete: secvenţa produsă de vorbitor cu o anumită intenţie comunicativă. într-un context determinat.1. numită forţă ilocuţionară. 3. [ACT ASERTIV]. Astfel. A: pentru că l-a disperat nu ştiu.

ca o ameninţare indirectă (vorbitorul. Prin actele de vorbire directive locutorul încearcă să-l determine pe alocutor să facă o anumită acţiune: când spune Închide geamul! locutorul doreşte să îl facă pe alocutor să acţioneze în sensul conţinutului propoziţional al actului de vorbire („a închide geamul”). El foloseşte cuvintele pentru a descrie o stare din lumea reală pe care o crede / o prezintă ca adevărată. relaţia dintre cuvinte şi starea de fapte din lumea reală. poruncă. acte directive. Efectele ilocuţiei reprezintă componenta perlocuţionară a actului de vorbire. îl determină să facă anumite acţiuni motorii. îi induce teama etc. este performat cu succes. conţinutul propoziţional al actului de vorbire. angajament etc. relaţia dintre interlocutori. plângere. starea psihologică exprimată de locutor. reproş etc. Prin actele de vorbire reprezentative (asertive) locutorul îşi asumă conţinutul propoziţional. interlocutorii deduc intenţia comunicativă a vorbitorului. insistenţă. jurăminte. acte comisive (promisive). condiţionarea actului de vorbire de existenţa unui cadru instituţional etc. eşuat. dacă locutorul reuşeşte să performeze actul de vorbire astfel încât alocutorul să poată deduce corect intenţia vorbitorului. Există diverse subclase de acte directive: ordin. actul de vorbire este reuşit. în diverse grade: când spune Astăzi sunt 2oC.dea afară pe cei doi intruşi din clădire). Prin actele de vorbire întrebare locutorul îi solicită alocutorului să furnizeze un răspuns care să-i umple un gol cognitiv (de diverse tipuri. 3. presupunere. acte expresive. ca un reproş indirect (vorbitorul îi sugerează portarului că nu ar fi trebuit să permită pătrunderea niciunui străin în clădire).1. (vorbitorul îşi ia angajamentul în faţa interlocutorului „de a nu mai întârzia”). un bandit. Locutorul îşi exprimă intenţia de a face astfel încât starea de lucruri din lumea reală să fie conformă cuvintelor sale. Din acest punct de vedere. Există diverse subclase de acte reprezentative (asertive): afirmaţie. Subtipuri de promisive: promisiune. informare etc. întrebări. Clasificarea actelor de vorbire În funcţie de particularităţile pragmatice (cum ar fi scopul cu care este performat actul de vorbire – scopul ilocuţionar. chestionare. atunci actul de vorbire este nereuşit. sugestie. Prin actele de vorbire comisive (promisive) locutorul îşi ia angajamentul să realizeze acţiunea specificată de conţinutul propoziţional al actului de vorbire: Promit să nu mai întârzii. Există diverse subclase de acte întrebare: întrebare. îi umple un gol cognitiv. locutorul consideră adevărat conţinutul propoziţional al actului de vorbire. Ilocuţia are efecte asupra alocutorului: îl lasă indiferent. real sau pretins): La ce oră te întorci? / – La ora 10. interogare.. deducţie. rugăminte etc. acte declarative. îl ameninţă pe interlocutor că nu-i va fi greu să-l omoare dacă nu face ce îi spune). El vrea / doreşte să schimbe o stare de fapte din lumea reală folosind cuvintele.) actele de vorbire se clasifică în: acte reprezentative (asertive). dacă locutorul nu a reuşit să transmită mesajul astfel încât alocutorul să deducă intenţia sa. Pe baza unor inferenţe pe care le fac.2. Prin actele de vorbire expresive 31 . un act de vorbire poate să fie eficient (când actul de vorbire are asupra alocutorului efectul scontat de locutor) sau ineficient (când scopul perlocuţionar nu este atins).

ofiţerul stării civile instituie starea de „căsătorit” pentru persoanele spre care este direcţionat actul de vorbire. Dă-mi şi mie 2 lei până mâine! / Ai putea să-mi împrumuţi şi mie. (ii) distanţa socială dintre locutor şi alocutor. entuziasm.locutorul îşi exprimă atitudinea (bucurie. locutorul face o declaraţie verbală care instaurează o stare de fapt în lumea reală: spunând Vă declar căsătoriţi. (iii) gradul în care actul de vorbire performat îi impune o obligaţie alocutorului. În comunicare.. Acte de vorbire directe vs acte de vorbire indirecte Actele de vorbire pot fi performate direct (acte de vorbire directe) sau indirect (acte de vorbire indirecte).) faţă de conţinutul propoziţional al actului de vorbire: Ce frumoasă eşti! (locutorul îşi exprimă admiraţia faţă de o calitate atribuită interlocutorului „a fi frumoasă”). interlocutorii folosesc deseori acte de vorbire indirecte. felicitările. tristeţe. vă rog. 32 .). (ii) când se percep la o distanţă socială mare faţă de alocutor (diferenţe privind statutul. „a declara şedinţa închisă / deschisă” sunt acte de vorbire declarative. Prin actele de vorbire declarative. prin intermediul unui act de vorbire reprezentativ / asertiv (cu sintaxă asertivă: – S-a făcut foarte cald aici. compasiune. (iv) sistemul de drepturi şi obligaţii care îl leagă pe locutor de alocutor. Prin cuvinte se performează o acţiune în mod convenţional. Diverse tipuri de acte de vorbire se corelează în mod prototipic cu anumite structuri lingvistice. admiraţie etc. Subtipuri de acte de vorbire expresive: mulţumirile. „a boteza”. (iv) când actul de vorbire performat este perceput ca exterior sistemului de drepturi şi obligaţii dintre interlocutori (– Domnu’ şofer. cu atât actul de vorbire este. condoleanţele etc. Actele de vorbire indirecte sunt interpretate de alocutori pe baza cunoştinţelor contextuale comune şi a competenţelor comune de comunicare. puteţi să-mi deschideţi uşa să cobor aici la semafor?). Factorii care influenţează performarea actelor de vorbire indirecte sunt (i) relaţia de putere între locutor şi alocutor. instituţionale. devieri de la corelaţia prototipică sunt posibile (vezi Tipuri de enunţuri în funcţie de scopul comunicării). Cu cât procesele implicate în interpretare sunt mai complexe. te rog. să fie satisfăcute.3. al unui act de vorbire expresiv (cu sintaxă exclamativă: – Ce cald e aici!). vârsta. „A declara căsătoriţi”. rolul social al alocutorului).1. al unei întrebări (cu sintaxă interogativă: – Vrei să deschizi fereastra?). scuzele. indirect. Astfel. sexul. performând un act de vorbire direct (marcat prin sintaxa imperativă: – Deschide fereastra!) sau indirect.). Actele de vorbire indirecte sunt actele de vorbire performate prin intermediul altor acte de vorbire (purtând mărcile formale ale altor acte de vorbire). 2 lei până mâine?). 3. într-un grad mai mare. „a declara război”. locutorul poate să-i solicite alocutorului să deschidă fereastra. Vorbitorii au tendinţa de a recurge la acte de vorbire indirecte: (i) în comunicarea cu alocutori pe care îi percep ca deţinători ai puterii (instituţionale. Pentru ca actul de vorbire să fie performat în condiţii de succes este nevoie ca anumite condiţii extralingvistice. (iii) când actul de vorbire impune alocutorului o obligaţie percepută ca relativ mare (v. discursive etc.

marcă a unui act de vorbire declarativ). (verb performativ. moduri şi timpuri verbale. în anumite contexte.). activ. emfaza) pot distinge. Promit să nu te mai întrerup. (verb performativ. – Verbele performative sunt verbe care.). – Anumite elemente lexicale sunt specifice unor acte de vorbire. modul imperativ corespunde. elemente suprasegmentale (intonaţia). deci probabil se referă la mine. – Elementele paraverbale (intonaţia. o ameninţare. enunţul Maria pleacă mâine. o promisiune. marcă a unui act de vorbire întrebare). – Vrei să bem o cafea împreună? / – O persoană drăguţă nu poate fi refuzată. 33 . interlocutorul deduce. modalizatorul sigur. de exemplu. – interlocutorul deduce că răspunsul este „da” în urma unor calcule inferenţiale: ea îmi spune că „o persoană drăguţă nu poate fi refuzată”. unui act de vorbire reprezentativ / asertiv (Ion deschide fereastra. de exemplu. – Elementele nonverbale (gesturi. că răspunsul este „da”. eu fiind persoana drăguţă. mimică) modifică forţa ilocuţionară. poate funcţiona ca aserţiune. ea vorbeşte cu mine. De exemplu. gesturi etc. în mod prototipic. elemente nonverbale (mimică. poate exprima un reproş. marcă a unui act de vorbire comisiv / promisiv). o ameninţare. Te rog să stai acolo. te rog marchează un act de vorbire directiv (rugăminte). poate funcţiona ca intensificator al unei promisiuni (Vin sigur mâine. marcă a unui act de vorbire reprezentativ / asertiv). marcă a unui act de vorbire directiv). (verb performativ. (verb performativ. elemente implicate în situaţia de comunicare.4. (verb performativ. folosite în anumite condiţii gramaticale – indicativ prezent. unui act de vorbire directiv (Ion. un reproş etc. deci răspunsul este „da”. Întreb dacă va veni toată lumea.1. elemente lexicale. în baza convenţiilor cunoscute. înseamnă că nu va refuza invitaţia. deschide fereastra!). negaţia poate marca un refuz (Nu mă mişc de aici!) sau o interdicţie (Nu te mişca de aici!). persoana I singular – numesc actul de vorbire performat de locutor: Afirm că aşa stau lucrurile. tonul vocii. în mod prototipic. debitul verbal. 3. nu-i aşa? transformă o aserţiune în întrebare de confirmare etc. elemente paraverbale. – Modurile verbale pot distinge între tipuri de acte de vorbire: modul indicativ corespunde. poate fi un act de vorbire expresiv (exprimă regretul). Îţi mulţumesc pentru ajutor. despre mine crede că sunt „o persoană drăguţă”. dacă spune că „o persoană drăguţă nu poate fi refuzată”. marcă a unui act de vorbire expresiv).Vrei să bem o cafea împreună? / – Mai întrebi? – întrebarea retorică este un act de vorbire indirect. În funcţie de mimică. convenţionalizat prin uz. (verb performativ.). Mărci ale forţei ilocuţionare Forţa ilocuţionară a unui act de vorbire poate fi marcată prin diverse elemente lingvistice: verbe performative. Vă declar căsătoriţi. între o aserţiune.

}ACT2 B: {traversaţi↓ o luaţi pe lângă teatru bulandra pe străduţa_aceea-ngustă↑ ş-ajungeţi în cogălniceanu şi luaţi orice troleu. mişcarea de menţinere a conversaţiei este alcătuită dintr-o succesiune complexă de întrebări şi răspunsuri. Mişcarea conversaţională (de iniţiere / menţinere / de tranziţie / de încheiere) poate fi simplă.2..}ACT1 {e compliCAT.}ACT1 A: {da da da}ACT1 {deci prin spate↑ da. prin secvenţe de apel care atrag atenţia interlocutorului (interjecţii de adresare – uite!. locul în care se produce schimbul verbal poate face ca actul de vorbire Atenţie! să fie interpretat ca ordin (în armată) sau ca secvenţă cu funcţie de apel în conversaţia cotidiană. pentru a-l menţine. mulţumim. }ACT1 B: {ORce troleu. aş vrea o părere sinceră de la tine…).). 92). ce ar fi de spus despre….}ACT1 B: {aşa-nţelegeţi. fiecare format din unu sau mai multe acte de vorbire. formule introductive de tipul vreau să discutăm astăzi despre.}ACT1 +B: {de la unirea schimbaţi mergeţi pe cellalt tronson↑ până coborâţi↑}ACT1 A: {AM înţeles.}ACT2 C: {CE troleibuz. sau complexă. formule de adresare). atenţie!.}ACT1 C: {mulţumim. prin aserţiuni care stimulează un comentariu din partea alocutorului.– Elementele constitutive ale situaţiei de comunicare contribuie la marcarea forţei ilocuţionare: de exemplu.}ACT1 [ÎNCHEIEREA CONVERSAŢIEI] A: {mulţumim. alcătuită din mai multe acte de vorbire. prin întrebări care îşi aşteaptă răspunsul.}ACT1 (IVLRA.. mişcarea de încheiere a conversaţiei este alcătuită din câte un act de vorbire performat de fiecare interlocutor: [DESCHIDEREA CONVERSAŢIEI – 2 acte de vorbire: adresare către interlocutor şi întrebare] A: {fiţi amabilă↓}ACT1 {ştiţi cumva cum putem ajunge de aici la universitate? }ACT 2 [MENŢINEREA CONVERSAŢIEI: răspunsuri. 34 .}ACT1 A: {orice troleu. pentru a face tranziţia de la o temă la alta sau pentru a-l încheia. Interacţiunea verbală poate fi iniţiată prin formule standardizate de deschidere a conversaţiei (formule de salut. vocative. 3. alcătuită dintr-un singur act de vorbire. mişcarea de trecere la o nouă subtemă este alcătuită dintr-un act de vorbire aflat în aceeaşi intervenţie cu un act de vorbire cu funcţie de menţinere a conversaţiei. Actele de vorbire se integrează în mişcări conversaţionale.}ACT1 [TRANZIŢIA LA ALTĂ SUBTEMĂ] {cu metroul se poate? }ACT1 B: {nu. întrebări] B: {CUM să nu. În dialogul următor mişcarea de deschidere a dialogului este alcătuită din două acte de vorbire (adresare către interlocutor şi întrebare).}ACT2 {trebui să mergeţi pân la uNIrea↓}ACT3 A: {da. Mişcarea conversaţională Locutorii performează acte de vorbire pentru a construi schimbul verbal: pentru a-l iniţia. prin focalizarea unei teme (metacomentarii – în ceea ce priveşte….}ACT1 {mergeţi în cogălniceanu şi luaţi troLEu. hei!.

prin corectarea unor replici anterioare. prin pauze mai lungi în comunicare sau se pot realiza abrupt. linia de dialog. 2. Un loc special în menţinerea interacţiunii verbale îl au secvenţele de redeschidere. prin operatori discursivi semnalizând atenţia acordată de locutor alocutorului său (îhm. intervine un eveniment exterior care întrerupe comunicarea). ● Intervenţii eliptice. prin poziţiile corporale (lipsa orientării spre interlocutor).# (IVLRA. oferte etc.Interacţiunea verbală poate fi menţinută prin întrebări. fac economie de cuvinte deoarece consideră contextul suficient pentru recuperarea semnificaţiei de către alocutor) şi externe (alocutorul intervine înainte ca locutorul să-şi fi terminat intervenţia. Intervenţia (replica) unui vorbitor poate fi formată dintr-un act de vorbire sau din mai multe acte de vorbire (vezi exemplul supra. urmată de intervenţia (replica) lui B. înţeleg. 2. nu se poate reconstitui ce ar fi dorit B să comunice în cele două intervenţii neterminate: 35 . prin aserţiuni care induc o reacţie a alocutorului. Dialogul poate fi încheiat prin formule standardizate (formule de salut).). o altă problemă este. de menţinere. Intervenţia (replica) Contribuţia conversaţională (de obicei verbală.. 93). vorbitorul încheie o secvenţă conversaţională şi iniţiază alta (vezi exemplul supra. fie este recuperată din contextul extralingvistic. cât şi sub aspectul participării interlocutorilor la schimbul verbal). Din diverse motive interne (uită.). În mod ideal. O intervenţie (replică) este formată de obicei dintr-o singură mişcare conversaţională (de iniţiere. 3. Ideea fie este abandonată.. În textele scrise fiecare intervenţie (replică) este marcată printr-un semn de punctuaţie specific.3. nu există o relaţie 1:1 între intervenţie şi unităţile de informaţie.. prin răspunsuri... Dat fiind rolul crescut al contextului şi permanenta orientare a locutorului spre alocutor. ● Intervenţii incomplete. al unor emoţii sau al vitezei cu care comunică interlocutorii: A: a↓ şi-o să meargă? B: da..2).. Tranziţiile de la o temă / subtemă la alta pot fi marcate prin formule specifice (în altă ordine de idei. uneori locutorul nu îşi încheie enunţul. se răzgândesc. o propoziţie. care amână încheierea schimbului verbal şi amplifică interacţiunea verbală (atât sub aspect informaţional. de încheiere a conversaţiei). prin tăcere.. aha. o intervenţie conţine o unitate informaţională. dar şi nonverbală / paraverbală) a unui locutor.. A: păi pos_să:↑ B: păi NU poţi să. deşi tema nu este abandonată. prin secvenţe de ratificare (da. urmată de intervenţia (replica) lui A etc.. intervenţiile pot fi eliptice.. în realitate. o frază. în cadrul unei intervenţii. sensul fiind recuperat contextual.. Elipsa poate fi rezultatul economiei lingvistice.2). În dialogul care urmează. mai multe fraze. o sintagmă. Lungimea intervenţiilor este variată: un cuvânt. să trecem acum la altceva. dar. există însă şi situaţii în care. fără ca locutorul să semnalizeze în vreun fel schimbarea temei. nu îşi elaborează până la capăt ideile în cadrul unei intervenţii. al unor intenţii glumeţe. bun…).. vorbitorul B lasă neîncheiate primele două replici. imediat urmată de contribuţia conversaţională a altui locutor reprezintă o intervenţie (replică): intervenţia (replica) lui A.

alo? A: [STAI puţin↓ CE faci. la revedere # camelia. 226). 50). poate fi intuit din contextul extralingvistic (dedicaţii muzicale pentru ocazii speciale): A: aşa: camelia↓ hai să te-auzim↓ CARE i dedicaţia ta↓ eşti ultima: ascultă[toare # care a intrat în direct. a doua intervenţie a lui A este incompletă. B: [c-a:r vrea în / uichend / să mă lase cu gâtul GO:L↓ ca să se::↓ BIne. B: [poate că: suferinţa asta a mai şi-mblânzit-o↓ nu mai e aşa: dură↓ şi intransigentă↓ şi-ncearcă # o-nţelegere cu voi↑ ştiindu-se: singură↑ A: nu: (IVLRA. dar poate fi reconstituită cu uşurinţă datorită începutului şi datorită contextului extralingvistic (de ce închizi?). B: am foarte mult de-nvăţat↓ # şi-mi # A: o:h↓ B: tu ştii ce medie de toată: JEna↓ am scos anu trecut? (IVLRA. # soţul tău la pătrat↑da:? B: da. A: da. 49). vocale de umplutură). incertitudini. (IVLRA. 170). În dialogul următor. A: ((sună insistent la uşă. vă mulţumim tuturor # (IVLRA. B: ((deschizând uşa)) da_da↓ 36 .A: vai [da’# B:[mie A: da’ ce-ai păţit TU? eşti STRESATĂ? CE-AI. A: bine. B: da:a↑ A: lumi:na:: # la NOuăşPAtru. +B: şi-i urez↑ # că-mplineşte pe douăzeci şi doi # nouăsprezece ani. B: [da. ezitarea. NU aşa. A: şi soţul tău de două ori. care funcţionează ca element de coeziune între contribuţiile conversaţionale ale interlocutorilor. imposibilitatea / lipsa dorinţei de a continua mesajul. crearea suspansului se materializează prin stagnări în cadrul dialogului. În alt dialog. că TU de_obicei ieşeai mai des. obţinerea unui timp de gândire. Mecanisme psihologice precum necesitatea planificării mesajului. vorbitorul B lasă neîncheiat enunţul şi-i urez al cărui conţinut. ă: # pentru cumnata mea mihaela # luca: A: îhî: +B: cu mesajul↓ o iubesc foarte mult # A: da. A: dar îmi este teamă că-ntr-o zi î:::# deşi eu N-AM cheie la apartament↓ la noi # au fost [nişte discuţii odată demult (IVLRA. ● Intervenţii fragmentate prin pauze. B: şi dedicaţie pentru # soacra mea # soţul meu şi: # soţul meu. în linii mari. pa. Pauzele se pot concretiza prin tăcere (absenţa cuvântului) sau prin pauze vocalizate (lungiri de sunete. de mai multe ori)). la pătrat. 175). de CEB: [credeam [c-ai închis.

ori dumneastră vă opreşte la: toţi acel cease↓ cu toate că mi-l ia şi mie. şi NU pot s-o las. eu NU ştiu ce are-n casă↓ nu ştiu ce bani↓ nu ştiu ce# bijuterii↑ eu NU ştiu ce are-n casă. B: nu-i adevărat. deci NU o mică parte să nu iau sau o mare parte <P. 29). bâlbâielile produc enunţuri incomplete. dorinţa de corectare a unui enunţ. emoţiile (teama. n-am luat de:– deLOC (IVLRA. D: fra. (IVLRA. 136). Întreruperile dezorganizează enunţurile în diferite grade: A: parcă nu reuşea să mai găsească nici un #┴ absolut # NU ştiu #↓ NU am reuşit să ne-nţelegem. A: eu am refuzat să fiu preşeDINte↑ [în defavoarea t┴ B: [NU-I adevărat. A: [şi ŞTIe şi ŞTIe şi ŞTIe↑ eu # în şifonierul în dormitor am┴ în cele două camere: sunt uşile închise↓ cheile sunt la brâu↑ ca la hangiţă↑ da↑ iar eu NU mă interesează am spus că nu mă┴ decât în clipa când┴ dacă moare↑ aTUNci poate↓ aTUNci voi şti ce are-n casă. odată cu: pubertatea nu am reuşit să mai găsim nici un punct comun. (IVLRA. ezitare.A: să citesc. 135). 136). 50). şi n-am luat banii dă trei luni. 50). io sunt bugeTAR↓ şi TOT nu iau bani. dorinţa de a câştiga timp de gândire) explică amplificarea intervenţiei prin repetarea de către locutor a unei secvenţe (vezi Repetiţia): A: tonus fantastic şi sînt FOARte tinere. deseori fragmente de enunţ izolate. indecizia. stările mentale (confuzia. Schimbul (de replici) 37 . dorinţa de accentuare a stării afective. am fost dimineaţă↓ n-aţi fost acasă. ea fiind şi singură↑ divorţată↑ TOT motivul am fost eu↓┴ a:l al adoptării din familie↓ nu a vrut să ia din partea tatălui↑ au divorţat↑ şi o persoană apro. ● Intervenţii fragmentate prin autoîntreruperi.4. (IVLRA. ● Intervenţii amplificate prin autorepetiţii.foarte: îm:# CUM să sp. lapsusul). bucuria). 191). Ezitările. A: de foarte mult în familie↑ sunt un copil adoptat↓ sunt din famili-┴ sunt î: nepoata şi:┴ adică ne-am înţeles foarte bine până la perioada pubertăţii. 3. 54).ă: adică totul să fie NUmai şi NUmai pentru EA↑ (IVLRA. A: [ă în favoarea ta. dar ea a decăzut foarte mult. (IVLRA. nu-i [adevărat. falsele începuturi (când vorbitorul se răzgândeşte şi continuă enunţul într-un mod diferit decât cel intenţionat la începutul replicii). adică: lucrez în mi:ni:sterul să:– sănătăţii. <MARCNU pot s-o las> [să: (IVLRA. intenţia de păstrare a cuvântului). A: [bună ziua. deci io n-am luat banii din# iu– iul– E: iulie B: iu– iu– IUlie. precum şi mecanisme psihologice (nesiguranţă. enervarea. reformulări. B: # # # imedia:t↓ # # [poftiţi.R să nu iau>. însoţite de pauze mai lungi sau mai scurte. Diverse intenţii de comunicare ale locutorului (dorinţa de accentuare a unei idei. B: io vă spun ALTĂ chestie.ă: văru lu laura ştie din ┴ maestru lor era din coreea de sud↓ A: se poate↓ da’ zice că toată asta e de din de la egipteni↓ (IVLRA.

având diverse consecinţe în plan textual. În următorul exemplu sunt afectate de elipsă părţile comune din enunţurile celor doi vorbitori pentru evitarea redundanţei. În aceste situaţii. pot fi însă reconstituite prin raportare la replica anterioară umplând golurile semantice şi refăcând legăturile sintactice. Uneori. ● Enunţuri fragmentate în două sau mai multe intervenţii ale unui vorbitor.4. cu rivanol sau fără? A: fără. ● Enunţuri eliptice. deşi s-a întrerupt / a fost întrerupt. C: da’ la CAre. (IVLRA. B: la paisprezece mii. nici unul dintre vorbitori nu reuşeşte să îşi 38 . de obicei. nu). locutorul nu abandonează ideea. În mod ideal. O formă de elipsă specific dialogală este elipsa în cadrul schimbului de replici. B: ă:: C: la femininele: care provin din: î: substantivele latine de declinarea întâi↑ sau din┴ la cele care provin din B: în NIci un caz de la declinarea întâi. proverbele (verbul a face). 96). de obicei. 3. cuvintele interogative alcătuind singure un enunţ (ce?. 44). Enunţurile rezultate sunt asintactice. B: ă rolă↓ nu? A: da. două enunţuri paralele (cel a locutorului şi cel al alocutorului) sunt fragmentate de alternanţa la cuvânt a participanţilor la schimbul verbal: C: deci nici unu n-are şină A: proba[bil# C: [au numai clape A: că la asta s-au referit↓ ca să aibă clape cât mai mari să nu: pice documentele (IVLRA. 131). frecvent apar pro-frazele (da. neanalizabile. B: la declinarea a treia C: de CE crezi (IVLRA. când?. Deoarece se întrerup reciproc. cum?): C: da’ la CAre dintre feminine crezi că a apărut mai întâi desinenţa i. după ce alocutorul şi-a terminat intervenţia. adică elipsa între intervenţiile interlocutorilor succesivi. separate. Intervenţiile care compun un schimb de replici sunt succesive. de ce?.1. formată.Cea mai mică unitate interactivă. A: leucoplast aveţi? B: da. B: şi-am ajuns la nouă şi jumătate în: cireşu↓ A: seara↓ (IVLRA. din două intervenţii (replici) formează un schimb de replici. Fragmentarea enunţului în replici succesive ale locutorului poate fi însoţită de repetiţii. ci o continuă într-o intervenţie ulterioară. 133). Principiul alternanţei la cuvânt Schimbul de replici este guvernat de principiul alternanţei la cuvânt. fiecare replică ar trebui să fie o unitate informaţională completă. Principiul alternanţei la cuvânt afectează unitatea informaţională a replicii. simplu. prin pauze care variază între câteva microsecunde şi câteva zecimi de secundă.

cu (parţial) acelaşi conţinut informativ. ci implicită. încercând să o termine în intervenţia următoare: B: [ruDEle↓ vreau să te-ntreb ceva. B: fiindcă numai ieri erau complet tufliţi că: trebuie s-o ia de la capăt= A: ((din altă cameră)) = iar ţie fireşte nu ţi-a dat prin gând să-mi spui↑ că de UNDE să ştii. incluse în aceeaşi unitate intonaţională. B: da↓ dacă-l vezi pă răzvan [să-i spui A: [îi spun să-ţi dea un telefon (IVLRA. (IVLRA. 50). 75). Există situaţii când două sau mai multe dintre fenomenele prezentate mai sus coexistă: în dialogul care urmează primele două intervenţii sunt paralele. alocutorul îl poate întrerupe preluându-i ideea. fiecare dintre ei reia însă ideea. Pauzele dintre intervenţiile vorbitorilor succesivi pot fi foarte mici. imperceptibile. 127). Astfel. A: [aşa că e:şti: B: [asear_a:mA: eşti greşit B: [aseară+A: [toTAL aicea. B: asta ar fi aşa un una la un milion şansă= A: = ar fi chiar un absurd. în intervenţia fiecărui interlocutor. (IVLRA. (IVLRA. C enunţă o propoziţie circumstanţială de scop. unitatea sintactico-semantică se constituie din intervenţiile a doi (mai mulţi) interlocutori: B: şi cu urechile [mai: A: [clăpăuge↓ aşa↓ ştii↑ B: aha. Anticipând intenţiile comunicative ale locutorului. ● Enunţuri construite prin coparticiparea interlocutorilor.termine ideea în cadrul aceleiaşi intervenţii. ● Enunţuri complexe. rezultată din coparticiparea lui A şi B: A: păi nu↓ dacă-ţi fa[ce: B: [îţi fac îţi scot A: din nou spate[le B: [sigur că da C: că să vi[nă aşa A: [că văd că asta-i destul de lungă↓ B: este↓ da A: i-o-ndoi doar un pic↓ tănţica C: îhî (IVLRA. a cărei regentă nu este explicită. 190). astfel încât enunţurile apar sudate. Apar astfel două enunţuri paralele. transmiţând aceeaşi informaţie. ● Enunţuri paralele. B: asear-am vorbi:t [cu cine:va:↓ (IVLRA. 56). 39 . cu organizare sintactico-semantică identică sau diferită: B: cum arată↑ e mai [lung↓ aşa: A: [e mai lung↓ aşa: (IVLRA. 128). succesiv. 130). apoi A îşi continuă ideea şi în cea de a doua intervenţie. în timp ce a doua intervenţie a lui B formulează o concluzie în legătură cu ideea dezvoltată de A în cele două replici anterioare.

(IVLRA. C: de un singur lucru A: <F nu vă e teamă de nimic>. B: [TOŢI sunt aşa. A: aici. iar relaţiile sintactice de coordonare şi subordonare se pot stabili între secvenţe aparţinând unor vorbitori distincţi: A: îhî# la ce opţional↓ la ăla de /edvărtaizing/? B: ă:# păi dacă pă primu e cu /edvărtaizing/↓ p-al doilea e cu metode A: aha# păi mâine mă duc B: dacă poţi să le treci pe-ale mele↓ A: (păi) şi eu am (IVLRA. 40 .R de ce>? C: s-o împopoţonezi↓ [nu-i place. 30). dovadă a faptului că unităţile discursive depăşesc graniţele unei singure intervenţii (frază / propoziţie). de marcare a coeziunii textuale: C: şi cu CIne-aţi făcut lucrarea. Regenta poate fi reconstituită de interlocutori din context (cunoştinţele comune împărtăşite) sau dintr-o intervenţie anterioară. B: poftim? A: UNde aţi terminat. 205). 95). 95). (IVLRA. A: nu vă e teamă de nimic. B: litere↓ anu anu patru. C: despre ce? B: ăm: despre: situaţia: desinenţei în limba română. C: da’ ea să facă la alţii [s-a învăţat singură B: [<P TOŢI sunt aşa> A: se face coafeză ((râde)) (IVLRA. C: dar ei să NU-I umbli-n păr↓ [să nu stai A: [<P. • Enunţuri izolate. pentru impunerea ideii în spaţiul discursiv: A: [<P în general TOŢI sunt aşa>. de semnalare a unei deficienţe pe canalul de comunicare: A: UNde aţi terminat. C: şi CAre e situaţia desinenţei în limba română. CÂND. B: cu domnu profesor b***.● Enunţuri repetate în replici succesive ale aceluiaşi locutor sau în replicile ambilor interlocutori. de insistenţă. 37). neintegrate sintactic. Repetarea (vezi Repetiţia) totală sau parţială a unui enunţ în cadrul schimbului de replici poate avea diverse funcţii discursive: de accentuare a ideii exprimate de locutor: +A: de CE vă e FRICĂ-n momentu ĂSta↓: sau TEAmă↑ C: <F mie nu mi-e tea[mă A: [CE vă sperie. (IVLRA. B: am terminat: aici. C: mie nu mi-e teamă de nimic>.

(v) să îi ofere interlocutorului semnale mimico-gestuale (îl priveşte fix. vă rog. îm. o clipă. scuzele. De aici rezultă o serie de fenomene textuale. Accesul la cuvânt nu este însă reglementat de reguli foarte stricte. (iii) să recurgă la repetiţii lexicale şi reformulări care îi permit planificarea mesajului fără a ceda cuvântul interlocutorului. ei bine) sau a unor conectori transfrastici (şi.Ruptura sintactică poate apărea în orice punct al propoziţiei / frazei. 3. uite) sau făcând comentarii metalingvistice (mă scuzi că te întrerup o clipă. elementele nonverbale şi paraverbale (poziţii corporale. „cedează cuvântul”. lasă-mă să spun ceva. taci tu să spun eu!). iar pe de altă parte. pe de o parte. invitaţiile. Pentru a păstra cuvântul. 41 . directivele. (iii) să-şi întrerupă alocutorul ridicând tonul. determinând apariţia unor intervenţii constituite exclusiv din subordonate. semnalele angajării comunicative a locutorului nu sunt univoce. ascultă. (ii) să recurgă la cuvinte de umplutură pentru a semnala interlocutorului că nu doreşte să abandoneze cuvântul. intenţia de a-l împiedica pe locutor să îşi termine ideea) conduce la suprapuneri între intervenţii. Pentru a lua cuvântul locutorul poate: (i) să înceapă pur şi simplu să vorbească pe o anumită temă. deci). pentru că. oh. dintr-un singur cuvânt etc. mimica. ● Suprapunerile. Nerespectarea dreptului la cuvânt al locutorului (graba de a răspunde. (ii) să dea alocutorului semnale explicite că îi cedează cuvântul (secvenţe de apel adresate interlocutorului – vocative. alternanţa la cuvânt. dar. Accesul la cuvânt Actualizarea schimbului de replici. din elemente de relaţie. „păstrează cuvântul”. gesturile. da. ofertele cer. vorbitorul poate: (i) să îşi continue pur şi simplu ideea. conform principiului perechilor de adiacenţă.). fără a da posibilitatea interlocutorului să intervină.4. (ii) să preia cuvântul de la alocutor prin introducerea unor mărci de validare a enunţului anterior (ah. (iii) să recurgă la un contur intonaţional terminal. presupune accesul la cuvânt al interlocutorilor. aş vrea să adaug ceva. Pentru a ceda cuvântul locutorul poate: (i) să performeze anumite acte de vorbire (întrebările. 167). îl invită prin mimică şi / sau gesturi să preia cuvântul. privirea îndreptată spre interlocutor. Contururile intonaţionale nonterminale.2. îşi relaxează brusc muşchii feţei etc. producerea de către interlocutor a unui răspuns la stimul). debitul verbal) sunt elemente care însoţesc mesajul verbal semnalând intenţia vorbitorului de a păstra cuvântul. Interlocutorii recurg la diverse strategii prin care „iau cuvântul”. folosind cuvinte de „alertă” (hei. daţi-mi voie. întrebări de confirmare). (iv) să tacă. În exemplul următor parantezele drepte marchează porţiunile suprapuse şi momentul în care s-a produs suprapunerea: B: noi autorităţile sânte suntem într-un demers le[GAL C: [dumneavoastră B: dumneavoastră sunteţi [în +C: [dumneavoastră ac[ţionaţi +B: [afara cadrului legal +C: [actio[naţi +B: [la aceasta oră C: noi vă propu[nem că aţi spus că aveţi M: [dumneavoastră acţionaţi asupra amărâ[ţilor C: [aţi spus că aveţi copii care sunt stu[denţi M: [asupra marilor corupţi nu acţionaţi↑ (IVLRA.

cele două replici apar ca o singură unitate. apar sudate: ● B: asta ar fi aşa un una la un milion şansă= A: = ar fi chiar un absurd. B: aşa-nţelegeţi. +B: de la unirea schimbaţi mergeţi pe cellalt tronson↑ până coborâţi↑ A: AM înţeles. se vorbeşte de schimburi de replici cu coerenţă directă (replica alocutorului este direct pertinentă în raport cu replica locutorului: – Dana. Când pauza dintre intervenţiile succesive ale interlocutorilor este foarte mică. e compliCAT. Primul element al perechii de adiacenţă condiţionează un anumit tip de reacţie în replica alocutorului. / – Vin. Există însă şi situaţii în care scopul conversaţional al interlocutorilor este pentru moment divergent. 76).3.5. pauza este semnalul neatenţiei alocutorului. 3. De obicei. Când alocutorul nu intervine în dialog la intervalul normal din cadrul schimbului de replici. cu metroul se poate? B: nu. 3. G: ((râd)) A: <@ am pierdut trezeci de mii de lei> # volpone eu am citit.). astfel încât coerenţa perechii de adiacenţă este pentru moment suspendată. Coerenţă directă vs coerenţă indirectă În funcţie de relaţia logico-semantică dintre replici. al indeciziei acestuia. Acest cuplaj de replici poartă numele de perechi de adiacenţă. Uneori schimbul (de replici) este alcătuit din trei elemente: acţiune (vorbitorul 1) – reacţie (vorbitorul 2) – ratificare (feedback dat de vorbitorul 1 vorbitorului 2). A: orice troleu. Când pauza dintre intervenţiile succesive ale interlocutorilor este foarte mare. scuze – acceptarea / respingerea scuzelor etc. Un mesaj este coerent atunci când ceea ce spune locutorul are sens 42 .Sudările. Tema se organizează după două principii: principiul coerenţei şi principiul coeziunii (vezi Organizarea tematică a enunţului). imperceptibilă. trebui să mergeţi pân la uNIrea↓ A: da. există o legătură evidentă între stimul (ceea ce spune vorbitorul) şi reacţie (ceea ce răspunde interlocutorul). (IVLRA. 56). vii mâine la bibliotecă? / – De ce întrebi? / – Vreau să-ţi aduc cursurile. invitaţie-acceptarea / refuzarea invitaţiei. (IVLRA. (IVLRA. Tranzacţia Unul sau mai multe schimburi pe aceeaşi temă formează o tranzacţie. A: hi: mi-am agăţat ciorapii. ordin-îndeplinirea ordinului. vii mâine la bibliotecă? / – Vin. (IVLRA. aceasta capătă diverse semnificaţii discursive. fiind refăcută ulterior: B: CINE-a citit volpone. al ezitării în privinţa reacţiei.4. Schimbul de replici se constituie după principiul acţiunii (locutorului) şi reacţiei (alocutorului): întrebare-răspuns. O temă poate fi alcătuită din mai multe subteme. ● Pauzele. al refuzului de a reacţiona etc. al dorinţei acestuia de a-şi amâna reacţia.) şi schimburi de replici cu coerenţă indirectă (replica alocutorului nu este direct pertinentă în raport cu replica locutorului: – Dana. 92).92).

întrebări sau indirect. expresive. ei) sau de discontinuitate (dar.). conectorii transfrastici (vezi Conectori frastici şi transfrastici). 104). învesteşte mesajul cu coerenţă. elemente paraverbale (râs. Temele pot fi introduse direct prin acte de vorbire reprezentative / asertive. iar alocutorul. gesturi). de. însoţesc tema de comentarii asupra acţiunilor exterioare.5). Focalizarea unui element particular al temei se face prin tematizare. elicitând reacţii în legătură cu aspectul focalizat. prin structuri sintactice tematizate sau dislocate la stânga. (Pentru anaforă. da. repetiţie. a anaforei interreplici (subiectul subînţeles preluat din enunţului locutorului precedent): A: da’ e mai MAre decât o dischetă ăsta nu? B: e↑ nu ştiu↓ are şase_sute patruj_de /ka/ (nu e) (IVLRA.într-un context dat. de gradul de cunoaştere reciprocă dintre vorbitori. paralingvistice (intonaţie descendentă. Următoarele exemple ilustrează funcţia coezivă a conectorilor pragmatici folosiţi între replici: A: îhî# la ce opţional↓ la ăla de /edvărtaizing/? B: ă:# păi dacă pă primu e cu /edvărtaizing/↓ p-al doilea e cu metode A: aha# păi mâine mă duc B: dacă poţi să le treci pe-ale mele↓ A: (păi) şi eu am (IVLRA. În cadrul unei tranzacţii interlocutorii negociază tema: introduc tema. coerenţa este un co-construct al locutorului şi al alocutorului: locutorul are în minte principiul coerenţei în momentul elaborării mesajului. repetiţii (vezi Repetiţia). Specifică dialogului este folosirea acestor mărci ale coeziunii între replici. alunecă spre altă temă. Apropo…. ba da). emfază. apropo. gesturi). o susţin. anunţarea intenţiei de a introduce o temă). Reluarea unei teme anterioare este de 43 . în cadrul schimbului. Susţinerea temei se face prin informaţii suplimentare sau prin exprimarea unor atitudini. mărci intonaţionale şi prozodice (vezi Organizarea prozodică a enunţului). pauză) şi nonverbale (mimică. prin elemente cu caracter pregătitor (anunţarea temei. acordă atenţie specială un aspect particular al ei. o abandonează. suspendă tema. accentuându-l prin acte de vorbire expresive. asta e. emoţii provocate de temă. Coeziunea este asigurată prin legăturile formale care marchează în plan lingvistic continuitatea tematică: deictice (vezi Deixis). dislocare la stânga. 93) şi a deicticelor interreplici: B: [(doamnă) am fost la grefieră↓ grefiera-mi spune că v-a adus dosaru-n arhivă A: CÂND mi l-a adus în arhivă. Presupune adoptarea unor strategii prin care vorbitorul îşi începe interacţiunea comunicativă şi îşi pregăteşte interlocutorii pentru schimbul verbal. Tema poate fi abandonată pur şi simplu prin abordarea unei noi teme. Ţi-am spus?. (IVLRA. fac digresiuni. Aş vrea să vă întreb ceva. acumulând acte de vorbire legate de elementul focalizat. Introducerea temei depinde de cunoştinţele comune ale vorbitorilor. elipsa (vezi Elipsa). păi). 2. râs). o reiau.. non-verbale (mimică.. prin anunţarea schimbării (Altceva?. anafore (vezi Anafora). Există conectori specifici de continuitate (da. atât am avut de spus). elipsă vezi supra. 37). de ezitare (ăă. pauză. pe baza competenţelor sale comunicative şi lingvistice. solicitând detalii. Abandonarea temei se poate face prin întreruperea schimbului verbal sau prin mărci explicite: lexicale (bine.

1.. este semnalizată prin elemente lexicale (apropo. Alunecarea spre o altă temă se face prin treceri imperceptibile. colegi de serviciu în pauză. 3.. Structura conversaţiei / discuţiei Atât conversaţia. 3. caracter formal şi este constrânsă lexical şi gramatical: apar termeni de specialitate (cu accepţii tehnice diferite de cele din limba curentă.obicei marcată în plan lexical (bine. De-a lungul continuumului conversaţie – discuţie pot apărea forme de interacţiune hibride. cât şi discuţia au următoarea structură: 44 . Discuţia Una sau mai multe tranzacţii formează o conversaţie sau o discuţie. are grad mare de structurare tematică şi. comparaţii. se desfăşoară conform unui protocol de interacţiune mai mult sau mai puţin formalizat. interpelările parlamentare. acum.). recurente (Ce doriţi?. scopul conversaţiei este difuz şi în continuă negociere. Conversaţia. OK. să revenim la oile noastre). de obicei.. Pe agenda întâlnirii de azi avem următoarele puncte… etc. Ia uite. o paranteză.. depărtarea temporară de o temă curentă. înălţimea tonului). formule de adresare specifice. are ca scop prestabilit rezolvarea unor probleme de tip instituţional. suspendarea temei poate fi semnalizată lexical (Mă scuzaţi o clipă. consultaţia medicală. în mod ideal.). 3.)..2.6. contrast etc. Discuţia Discuţia este un dialog cu caracter instituţional: se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat (şedinţa de redacţie. autoexprimarea etc. solicitarea de informaţii la ghişee specializate etc. circumscrişi unor câmpuri lexico-semantice particulare). semnificaţia este negociată de pe poziţii de rol. Elemente parazitare dialogului pot interveni când locutorul îşi însoţeşte acţiunile exterioare temei (oferte de mâncare şi de băutură) de remarci verbale (Vă rog să vă serviţi. Digresiunea. are ca scop socializarea. era să cad. incluzând titluri ştiinţifice / academice (domnule director.). Doriţi puţină apă?. Conversaţia este considerată forma prototipică de comunicare în cadrul societăţii. are grad mic de structurare tematică. 3. de fapt.). analogii. schimbarea tonului / intonaţiei) şi nonverbale (orientarea spre un alt alocutor decât alocutorii din grupul de discuţie). pe o temă nelegată de tema curentă.. are grad maxim de libertate şi este deschisă tuturor opţiunilor permise de limbă în contextul de comunicare dat.. nu cumva să uit) şi prozodice (ritmul vorbirii.6..3. Discuţia are. structuri sintactice fixe. sigur. bun. participanţii interacţionează şi negociază semnificaţia de pe poziţii interpersonale. între prieteni.. ora didactică. prin elemente paraverbale (pauză mai lungă. Conversaţia Conversaţia este un dialog cu caracter neinstituţionalizat: se desfăşoară între membrii unei familii. conversaţia este.6.. domnule profesor etc. bazate pe legături asociative. În planul expresiei lingvistice. de obicei. necunoscuţi pe stradă. un caz particular de reluare îl reprezintă recontextualizarea unui element dintr-o temă anterioară. cunoaşterea celuilalt. se desfăşoară fără un protocol de interacţiune prestabilit. procesele în instanţă. dobândirea de informaţii.. Tema poate fi suspendată temporar când locutorul se adresează altui alocutor decât partenerilor de discuţie / conversaţie.6. chiar aşa. deci. Întrerupem puţin. informală.

MECANISME PRAGMATICE SUBIACENTE DIALOGULUI Pentru a-şi atinge scopurile comunicative. Conversaţia.subtemă – Discuţie fatică de despărţire – Remarci politicoase. Formele româneşti de salut sunt neutre (bună dimineaţa. salutul este de obicei scurt. Mmm. vorbitorii folosesc limba strategic. Te sun eu.?). dom’director. L-ai mai văzut pe. Deseori se răspunde la complimente prin „contestarea complimentului” (Mmm.) şi felicitări pentru realizări personale. În ciuda structurii comune. prieteni (Cu cine te-ai mai întâlnit?. 4. bună ziua etc. Complimentele prin care se prelungesc formulele de salut (de iniţiere sau de încheiere) vizează de obicei aspectul exterior al interlocutorului (Ce bine arăţi!. Unele semnificaţii sunt transmise literal.) subordonat maximei modestiei.. nu arăt grozav…. „noutăţi” (Ce mai e nou?)..subtemă – tema n: subtemă…subtemă…subtemă….. însoţite de gesturi tipice (bărbaţii îşi strâng mâna.Deschiderea conversaţiei / discuţiei: Negocierea temei / temelor: Încheierea conversaţiei: – Salut de iniţiere – Prelungirea salutului prin complimente – Secvenţe fatice – tema1: subtemă…subtemă…subtemă….). nu mare lucru. discuţia presupune folosirea acelor formule de salut instituite prin protocolul instituţional. specializate pentru adresarea către bărbaţi.. politică. înscriindu-se într-un sistem de interacţiune socială specific fiecărei culturi. între conversaţie şi discuţie apar unele diferenţe legate de amploarea fiecărei secvenţe. abordează aspecte legate de familie (Ce mai face mama? Soţia? Copiii câţi ani au?). Eşti foarte elegantă astăzi. discuţii fatice) au caracter convenţional şi sunt reduse la minimum.) sau marcate ca deferente (să trăiţi. amicale (salutare. Formulele de salut au caracter convenţionalizat.. bărbaţii sărută mâna femeilor).). femeile se sărută pe obraz de două ori. Discuţia.. conţin promisiuni privind contacte viitoare (Mai vorbim. Negocierea temelor urmează un protocol cu diferite grade de permisivitate. altele doar implicate. sub influenţa unor modele străine. respectele mele). focalizează sentimente împărtăşite de interlocutori în legătură cu diverse evenimente de actualitate. iar secvenţele de prelungire / pregătire a salutului (complimente. realizând anumite corelaţii între intenţia comunicativă şi forma lingvistică.. complimente – Salutul de încheiere Diversele paliere din structura unei conversaţii sau a unei discuţii sunt mai ample sau mai reduse. pa).. este tot mai frecvent comportamentul discursiv de „acceptare a complimentului” (Mulţumesc mult. de formulele specifice folosite etc. Faţă de conversaţie. Pe curând. mai rar vreme. în funcţie de situaţia concretă de comunicare.). respectiv femei (să trăiţi / sărut mâna). Discuţiile fatice (de iniţiere şi de despărţire) exprimă satisfacţia vorbitorilor în legătură cu întâlnirea (Mă bucur că te-am întâlnit. Alegerile discursive ale 45 . uneori pot fi chiar omise.subtemă – tema 2: subtemă…subtemă…subtemă….

ştiu să facă astfel încât contribuţiile lor conversaţionale să corespundă scopului curent al conversaţiei. odată cu fiecare nou act de enunţare. Principiul cooperării În mod ideal. dar. a pune. care funcţionează ca puncte de reper pentru alocutori în deducerea semnificaţiei contextuale a unui enunţ. nonambiguu. adverbe) cu anumite trăsături semantice inerente. nici prea mică). să nu fie obscură. tipuri de acte de vorbire. aserţiunea A venit Maria. O parte din informaţia vehiculată implicit în cadrul dialogului este transmisă prin intermediul presupoziţiilor. În cadrul dialogului. 4. – presupoziţie: „nu sunt balerină”). aceste elemente variate ca natură se numesc declanşatori de presupoziţii. capabili să identifice şi să gestioneze scopurile curente ale schimbului verbal. Maxima relevanţei: informaţia oferită de locutor trebuie să fie relevantă în raport cu contribuţiile comunicative anterioare ale vorbitorilor şi în raport cu scopul curent al conversaţiei. a 46 . să nu fie prolixă. mă bucur. Maxima manierei: contribuţia comunicativă a locutorului trebuie să fie formulată clar. diverse tipuri de propoziţii subordonate (circumstanţiale şi necircumstanţiale). Maxima calităţii: informaţia oferită de locutor trebuie să fie adevărată (vorbitorul nu trebuie să spună lucruri pe care le crede neadevărate sau pentru care nu are dovezi). Presupoziţiile sunt declanşate de trăsături lexicale. 4. regret) a căror propoziţie subordonată este presupusă ca adevărată (Mă bucur că ai venit. Presupoziţiile Presupoziţiile sunt parte constitutivă a universului comun de discurs. Presupoziţiile se leagă de conţinutul propoziţional. – presupoziţia: „ai venit”). constrânse de principiul cooperării şi de principiul politeţii. implicaturilor. se presupune că participanţii la dialog sunt indivizi raţionali.locutorului şi interpretarea lor de către alocutor sunt reglate prin mecanismul presupoziţiilor şi al implicaţiilor. intonaţionale din enunţ. sintactice. Maxima cantităţii: cantitatea de informaţie oferită de locutor trebuie să satisfacă scopul curent al conversaţiei (să nu fie nici prea mare. reprezentând precondiţii ale enunţării cu succes a unei propoziţii: o întrebare cum ar fi Cine a plecat? se justifică doar în condiţiile în care „Cineva a plecat” (care este presupoziţia întrebării). verbe. se justifică în condiţiile în care „venise cel puţin încă o dată înainte de momentul vorbirii”. Declanşatori de presupoziţii: (i) substantivele comune articulate hotărât sau substantivele proprii (Fata / Maria e studentă.1. – presupoziţia: „există o fată / o fată numită Maria”). (ii) anumite subclase semantice de verbe: verbele psihologice (îmi pare bine. de condiţiile pragmatice (contextuale) ale actului de enunţare. Funcţionează ca declanşatori de presupoziţii diverse părţi de vorbire (substantive.1.1. de valoarea de adevăr. implicaţiilor. presupoziţiile suferă procese permanente de modificare. mai ales. maximele cooperării. a căror propoziţie subordonată presupune opusul (Mi-am imaginat că sunt balerină. Comportamentele lor comunicative se raportează la un set de maxime ideale. verbele factitive a face. a visa. se justifică doar în condiţiile în care „Există cineva pe nume Maria”. aserţiunea A revenit. verbe ca a-şi imagina.

De exemplu. implicaturile sunt mai puţin dependente de contextul concret. de a se distanţa de ceilalţi. a termina (Minerii continuă greva. ). atracţia faţă de ceilalţi. 4. – presupoziţie: „ei sunt în grevă”). (viii) actele de vorbire întrebare (Când soseşte coletul?– presupoziţie: „coletul soseşte”). Implicaţiile Implicaţiile sunt consecinţele logice ale stării de fapt asertate printr-un enunţ: Ion a plecat implică: „Ion nu mai este aici”. Alteori. Alegerea 47 . A îngălbenit covorul cu iod. faţa negativă se manifestă prin tendinţa vorbitorilor de a-şi păstra un teritoriu privat. având un caracter mai mare de generalitate: structurile interogative funcţionează adesea ca acte de vorbire directive indirecte (Poţi să-mi dai sarea? = „Dă-mi sarea!”. În aparenţă. neîmpărtăşit cu ceilalţi participanţi la dialog.. la întrebarea Cât e ceasul? interlocutorul poate răspunde respectând maxima cantităţii şi a relevanţei E ora şase. presupoziţie: „Nu sunt director”). adică sensuri contextuale suplimentare la care interlocutorii au acces în urma unor inferenţe făcute pe baza cunoştinţelor contextuale comune. care învaţă mult. e premiantă. Vrei să deschizi fereastra? = „Deschide fereastra!” etc. – presupoziţie: „am plâns”. a reuşi (presupune că „a încercat”). a continua. Cele două feţe de care dispun vorbitorii se concretizează în strategii ale politeţii pozitive (sau strategii ale solidarizării cu interlocutorul). – presupoziţie: „covorul este acum galben”).1. (vii) circumstanţialele condiţionale ireale (Dacă aş fi fost director. l-aş fi sancţionat. verbe de opinie – a acuza. Faţa pozitivă se manifestă prin tendinţa vorbitorilor de a-şi manifesta dorinţa de angajare în relaţie cu ceilalţi.îngălbeni a căror propoziţie subordonată este presupusă ca adevărată (M-a făcut să plâng. (iv) structuri sintactice comparative (Ion este mai brunet decât Gheorghe – presupoziţie: „Gheorghe este brunet”.2. – presupoziţia: „acţiunea de a veni este considerată negativă de locutor”). a critica (M-a criticat că am venit. 4. – presupoziţie: „Maria învaţă mult. presupoziţie: „Eu am plecat”). (vi) circumstanţialele temporale (Înainte de a pleca. (v) atributivele explicative (Maria. Implicaturile Încălcarea maximelor conversaţionale generează implicaturi. Voi citi mâine implică „Nu citesc azi”.1. – presupoziţia: „acţiunea de a veni este considerată pozitivă de locutor”). din nou. sau poate încălca aceste maxime răspunzând Tocmai a închis la florărie. i-am dat telefon. a lăuda (M-a lăudat că am venit. Ion este la fel de vesel ca şi Gheorghe – presupoziţie: „Ion şi Gheorghe sunt veseli”)..”). verbele implicative – a uita (presupune că „a ştiut cândva şi nu mai ştie”).2.3. re-: a revenit / a venit iar – presupoziţia: „mai fusese şi înainte”). a principiului cooperării (locutorul ştie că alocutorul se comportă ca locutor raţional) şi a celor patru maxime (calculând devierea de la maxima cantităţii şi a relevanţei alocutorul interpretează enunţul Tocmai a închis la florărie. ca Este ora 6. respectiv strategii ale politeţii negative (sau strategii ale desolidarizării de interlocutor). Principiul politeţii Participanţii la comunicare dispun de două imagini comunicative / imagini publice / feţe: faţa pozitivă şi faţa negativă.). verbe aspectuale – a începe. răspunsul este nerelevant în raport cu întrebarea. 4. Dar interlocutorul interpretează acest răspuns pe baza cunoştinţelor contextuale comune („ştim că la florărie închide la ora 6”). (iii) adverbe şi prefixe iterative (iar.

atenţie la scări. frate. flatărilor (Ce bluză frumoasă ai!). (vii) folosirea apelativelor care marchează intimitatea discursivă (numele mic) şi a persoanei a II-a a verbului (tu). a unor verbe nonagentive sau a reflexivelor impersonale (trebuie. din păcate. unde substantivul mamă este folosit de mama care se adresează fiicei). (iv) empatizarea cu interlocutorul (Te înţeleg foarte bine.2. (iv) impersonalizarea expresiei prin folosirea verbelor impersonale. pluralul solidarităţii. prin volubilitate (debit verbal. (v) reducerea la minimum a tuturor presupunerilor legate de interlocutor (prin structuri condiţionale. prin adverbe. aşa se vorbeşte?). vă rog să îmi acordaţi un interviu. cineva) sau prin condiţional (Aş zice să mai aşteptăm. mamă. Întotdeauna ai fost cel mai bun!). prin operatori discursivi care îl încurajează să continue (da. substantive (grupul nostru. pronume şi locuţiuni de aproximare (oarecum. temporale: Dacă vrei. Fără îndoială că ai dreptate. nu mai mult.). (vii) exprimarea subordonării faţă de interlocutor (Vă rămân dator. cam. gestică. replici scurte. a titlurilor academice (Domnule academician. sunt extrem de alunecoase!.2. (v) exprimarea prin modalizatori a optimismului în raport cu interlocutorul (Sunt sigură că vei reuşi!. pentru a-i lăsa posibilitatea unor opţiuni (Vrei să închizi geamul. (viii) exprimarea interesului comunicativ pentru interlocutor prin conversaţii fatice. a exprima regretul.). a cere iertare). regula este să….uneia sau a alteia dintre strategii este parte a unui comportament planificat. 48 .. pot să te ajut. soro. Când te hotărăşti. (iii) atenuarea expresiei lingvistice prin modalizatori de incertitudine (cred. Păi bine. bănuiesc. imobilitate). îhm). Prin strategiile politeţii pozitive vorbitorii accentuează relaţia de colaborare cu interlocutorul. (vi) exprimarea deferenţei prin folosirea pronumelor de politeţe.. pronumele personale şi posesive de persoana I plural. cuantificatorul toţi. mimică). trebuie să merg în altă parte.. colectivul nostru). diminutive (Mi-ar trebui şi mie o foicică de hârtie. Strategiile politeţii pozitive Printre strategiile politeţii pozitive se numără: (i) performarea unor acte de vorbire expresive de tipul complimentelor. prin strategiile politeţii negative vorbitorii atenuează potenţialul agresiv al unor acte de vorbire care pot afecta dorinţa de independenţă a interlocutorilor.).2. (viii) neimplicarea comunicativă (tăcerea. Ştiu ce simţi. te rog? în loc de Închide geamul!) sau se evită un refuz (– Vii mâine? / – Aş veni. acolo?. menit să contribuie la menţinerea unor relaţii interpersonale armonioase.). (vi) orientarea spre interesele celuilalt prin apelul enunţarea unor aserţiuni cu funcţie de presecvenţe (Ştiu că este important pentru tine să ai un răspuns cât mai repede. (ii) performarea de acte de vorbire indirecte prin care sunt diminuate constrângerile vorbitorului asupra interlocutorului. dar. 4. 4. prin litotă. vin să facem ordine în bibliotecă. adresarea inversă (folosirea de către locutor a unui termen care ar fi de aşteptat să fie folosit de către alocutor ca în – Ce faci. Strategiile politeţii negative Printre strategiile politeţii negative se numără: (i) performarea de acte de vorbire expresive (a cere scuze. (iii) folosirea mărcilor solidarităţii de grup sau ale apartenenţei la grup: persoana I plural la verb. (ii) folosirea de intensificatori de expresie pentru a exagera interesul faţă de alocutor (Te rog. într-un fel. sper).1. ni se cere să…). a pluralului.). folosirea desemantizată a unor substantive denumind grade de rudenie (Ce faci. Aş fi onorat să…).).). acolo?.).

omiterea curentă a lui l final articol definit este marcată sistematic. se marchează atât în intervenţia în curs.ANEXĂ Textele folosite ca exemplificări în acest capitol au fost extrase din Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord. p. ibid..). Cuvintele în limbi străine sunt notate conform audiţiei. 2002.. în mod aproximativ. cât şi la iniţiala numelor proprii. Interacţiunea verbală în limba română actuală. 22–23). numărul de semne indică. fără pauză. Prezentăm în continuare simbolurile folosite în transcrierea înregistrărilor (apud Ruxăndoiu. Schiţă de tipologie. cât şi în intervenţia suprapusă +A: continuarea primei intervenţii fără a se ţine seama de intervenţia suprapusă text ┴ construcţie abandonată . de altul [text începutul suprapunerii unor intervenţii succesive. numărul de semne (u: / m:) indică. / niiorc / pentru New York). Editura Universităţii din Bucureşti. în mod aproximativ. contur melodic descendent terminal ↓ contur melodic descendent nonterminal ? contur melodic ascendent terminal ↑ contur melodic ascendent nonterminal ! intonaţie rejectivă (contur melodic uşor descendent. semnalează reconsiderarea de către emiţător a afirmaţiei sale precedente) Înălţime <Î > înălţime ridicată a vocii <J > înălţime scăzută a vocii Tempo <L > tempo lent al vorbirii <R > tempo rapid al vorbirii Intensitate <F > intensitate forte a vocii <P > intensitate slabă a vocii – (linie jos. durata fenomenului ’ apocopa unor sunete. NORME DE TRANSCRIERE A TEXTELOR Se foloseşte literă mică atât la iniţială de propoziţie sau de frază. durata pauzei text = = text intervenţie începută de un vorbitor şi continuată. asociat cu înălţimea scăzută a vocii. fără a se utiliza apostroful ς stop glotal # pauză. majuscula notează emfaza. Accent TEXT Intonaţie se notează numai când diferă de cel curent accent emfatic (al cuvântului sau al unei silabe) . între cuvinte) rostire legato – (linie de dialog ) cuvânt neterminat : lungire a unui sunet. între bare oblice (ex. Corpus (selectiv). “ secvenţă redată de emiţător în vorbire directă <@ > râs concomitent cu rostirea <Z > zâmbet concomitent cu rostirea á 49 .

în mod aproximativ.) transcriere probabilă text neclar. îşi drege vocea etc. tuşeşte.<OF > <MARC > <IM > <CIT > (( )) () (xxx) […] secvenţă rostită prin mişcarea expiratorie specifică oftatului secvenţă pusă în evidenţă printr-o rostire rară (uneori chiar silabisită) şi apăsată imitarea modului de a vorbi al unei persoane emiţătorul citeşte un text indicaţii . numărul de semne (x) indică.scenice” (ex.. lungimea secvenţei neclare secvenţă netranscrisă 50 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful