P. 1
DIALOGUL

DIALOGUL

|Views: 4,750|Likes:
Published by Deea Samoila

More info:

Published by: Deea Samoila on May 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

TIPURI DE DISCURS

DIALOGUL
1. ASPECTE DEFINITORII Dialogul este o practică socială având ca suport limba: o formă de comunicare între doi sau mai mulţi vorbitori (< gr. dia, „prin”, „între” + logos, „vorbire”). Dialogul este forma prototipică de funcţionare a limbii în cadrul societăţii. Următorul exemplu este un dialog între trei persoane, A, B, C, angajate în interacţiune verbală cu scopul rezolvării unei probleme:
A: bună. tu te pricepi la calculatoare? C: nu prea ↓ da spuneţi. B: ne uitam aici la chestiile astea. A: ce-i asta? <CIT textul se va scrie pe coloane.> asta înseamnă două coloane? C: probabil. (IVLRA, 70). Dialogul de mai sus este o transcriere după o înregistrare a unui dialog real, într-o situaţie reală de comunicare. În transcriere s-au folosit convenţii grafice (vezi Anexa de la sfârşitul capitolului) care notează fenomene discursive relevante (intonaţii, pauze, întreruperi, suprapuneri, ritmul vorbirii etc.). În citatele care urmează în acest capitol, sistemul notaţiilor va fi simplificat, pentru a le păstra doar pe cele cu relevanţă directă pentru fenomenele discutate.

Prin tradiţie, dialogul se opune monologului. Mesajul produs de o persoană care se adresează unui public (real sau imaginar) fără a aştepta un răspuns imediat de la acesta este un monolog; monologul autoadresat se numeşte solilocviu. Monologul se caracterizează prin absenţa alternanţei la cuvânt a unor interlocutori. Procesul producerii mesajului demonstrează însă că, în structura lui internă, orice monolog are, în esenţă, caracter dialogic prin două trăsături definitorii: dialogism şi plurivocitate. Orice activitate comunicativă este, în esenţa ei, dialogală.
Pe de o parte, emiţătorul îşi concepe monologul din perspectiva destinatarului potenţial; în cazul monologului oral (nu scris), emiţătorul poate monitoriza vizual şi auditiv alocutorul şi îşi poate reorganiza în permanenţă mesajul în funcţie de reacţiile observate la acesta; această trăsătură internă a discursului monologal poartă numele de dialogism. Pe de altă parte, emiţătorul produce acte de limbaj prin creaţie şi imitaţie. El foloseşte în mod creativ limbajul, producând enunţuri personale pe baza unor reguli recursive de gramatică şi a unui vocabular, pentru a-şi

11

exprima idei, sentimente, atitudini personale; în acelaşi timp însă el imită acte de limbaj produse de ceilalţi oameni în împrejurări similare, deci foloseşte limba aşa cum o fac şi ceilalţi membri ai societăţii. Orice enunţ poartă în el nu doar „vocea” celui care îl produce la un moment dat, ci şi „vocea” acestuia în interacţiuni anterioare, precum şi „vocile” celorlalţi membri ai societăţii, vorbind pe aceeaşi temă, în diverse momente, în diverse circumstanţe concrete. Această trăsătură internă a discursului monologal poartă numele de plurivocitate. Una dintre manifestările plurivocităţii este intertextualitatea, adică particularitatea unui text de a evoca alte texte (prin clişee, citate, simboluri etc.). În acest capitol termenul dialog va fi folosit cu accepţia sa tradiţională: vorbire între mai multe persoane.

Dialogul este constrâns, pe de o parte, de reguli constitutive (de existenţă), pe de altă parte, de principii de eficienţă. Pentru ca un dialog să aibă loc, trebuie satisfăcute următoarele reguli constitutive: (a) să existe minimum doi participanţi la actul de comunicare; (b) participanţii la dialog să se afle într-o situaţie comună de interacţiune (faţă-în-faţă sau într-o situaţie mediată tehnic – telefon, calculator, televizor, radio etc.), care să le permită interlocutorilor o legătură interacţională (prin limbă, prin elemente paraverbale şi nonverbale); (c) între participanţii la dialog să existe interes reciproc (locutorul trebuie să se orienteze spre alocutor, manifestând intenţia / dorinţa de a comunica; alocutorul trebuie să reacţioneze la ceea ce spune locutorul; atât locutorul, cât şi alocutorul trebuie să fie dispuşi să se angajeze în procese cognitive care implică în special memoria de scurtă durată); (d) participanţii la dialog trebuie să aibă un univers comun de discurs (cunoştinţe comune despre lume, cunoştinţe contextuale comune, experienţe împărtăşite, ca bază a schimbului informaţional). Eficienţa schimbului dialogal este guvernată de următoarele principii: (a) participanţii la dialog trebuie să adopte un comportament dialogal care să permită schimbul alternativ de replici (să fie flexibili, să îşi inhibe replica proprie sau reacţiile afective cât timp vorbeşte interlocutorul, să cedeze cuvântul după o replică rezonabil de lungă în raport cu scopul curent al conversaţiei); (b) participanţii la dialog trebuie să aibă un comportament cooperant, în sensul că trebuie să aibă contribuţii verbale care să satisfacă scopul curent al interacţiunii (să aibă contribuţii coerente în contextul dialogal, semnalizate adecvat în planul expresiei; să manifeste preocupare pentru aceeaşi temă). Abilitatea individului de a comunica participând la activităţile dialogale reprezintă competenţa dialogică a individului. Competenţa dialogică presupune control şi autocontrol comunicativ, adaptare dinamică la o situaţie de comunicare dată, colaborare cu partenerii de dialog.
Controlul şi autocontrolul comunicativ reprezintă capacitatea locutorului de a înţelege şi a evalua corect scopurile comunicative ale alocutorilor în diversele stadii ale unei interacţiuni verbale, de a-şi înţelege şi formula clar propriile scopuri comunicative. În felul acesta locutorul, prin intervenţiile sale în cadrul dialogului, poate acţiona eficient asupra alocutorului / alocutorilor. Adaptarea presupune receptivitatea interlocutorilor la situaţii de comunicare diferite (deci la configuraţia concretă a factorilor care modelează

12

situaţia de comunicare) pentru a alege strategia optimă de comunicare şi a produce răspunsuri adecvate şi eficiente (care să-şi atingă scopul). Capacitatea de adaptare depinde de mai mulţi factori: abilitatea de a folosi în mod adecvat limba, experienţa dialogică a vorbitorului (angajarea în diverse tipuri de dialoguri care îi asigură individului experienţă în comunicarea dialogică), abilitatea individului de a gestiona anxietatea (emoţiile negative care pot afecta comunicarea: teama de comunicare, tracul, neîncrederea, frustrarea etc.), abilităţi de planificare a intervenţiilor comunicative, abilităţi integrative (relaţionarea unităţilor dialogale, integrarea unităţilor minimale în unităţi de rang superior, vezi infra), abilităţi de anticipare şi predicţie legate de comportamentele comunicative ale interlocutorilor, abilitatea de învăţare a unor modele de interacţiune verbală şi imitare a acestor modele în situaţii adecvate. Colaborarea cu partenerii de dialog presupune negocierea conţinuturilor, a semnificaţiei, a accesului la cuvânt, a identităţii interlocutorilor etc. Negocierea (în plan comunicativ) este un proces interacţional prin care participanţii la dialog estompează asimetriile discursive (asimetriile informaţionale, asimetriile privind relaţiile dintre participanţii la dialog, asimetriile privind comportamentele comunicative).

Abilităţile de angajare eficientă în dialog cu diverşi interlocutori nu sunt înnăscute, ci se învaţă. Competenţa dialogică presupune formarea unor comportamente adecvate prin învăţare dirijată şi experienţe de comunicare diverse. Prin dialog oamenii participă la proiecte comunicative comune. Interacţiunea dialogică este modelată de factori culturali, sociali, psihologici, textuali aflaţi în interacţiune. Ansamblul acestor factori configurează contextul de comunicare: cine cu cine comunică, pe ce canal, coordonatele spaţio-temporale, din ce cauză şi cu ce scop, în ce mod. Se distinge între context situaţional (format din ansamblul elementelor extralingvistice care definesc situaţia de comunicare: locul şi momentul interacţiunii, participanţii la interacţiune şi relaţiile dintre ei, modele de interacţiune pe anumite teme, genuri comunicative, factori sociali, factori psihologici, cunoştinţe şi credinţe despre lume, cunoştinţe specifice pe o temă dată, gradul de cunoaştere a limbii în care se comunică etc.) şi context lingvistic (numit şi cotext, format din secvenţele lingvistice adiacente unei secvenţe particulare). Contextul are rol decisiv în producerea şi interpretarea unui enunţ: pe de o parte, aceeaşi intenţie discursivă se poate actualiza în forme diferite în funcţie de context, pe de altă parte, aceeaşi structură lingvistică acceptă interpretări diferite în funcţie de context. Pentru locutor contextul funcţionează ca filtru al alegerilor comunicative, iar pentru alocutor ca suport în interpretarea semnificaţiei enunţului. Contextul are caracter dinamic, modificându-se în permanenţă, odată cu fiecare nouă contribuţie comunicativă. Dialogul nu este o succesiune mai mult sau mai puţin întâmplătoare de replici, ci are o organizare internă care poate fi descrisă ca o structură ierarhică de unităţi comunicative. Unităţile comunicative nu coincid în mod necesar cu unităţile lexicale / gramaticale (cuvinte, propoziţii, fraze). Între unităţile comunicative şi unităţile gramaticale se stabilesc condiţionări complexe. Pentru a vehicula semnificaţii în cadrul dialogului, vorbitorii pot „spune ceva” sau pot „implica ceva”. În timp ce semnificaţiile „spuse” sunt decodate de

13

alocutor pe baza regulilor de amalgamare sintactico-semantică, semnificaţiile „implicate” sunt deduse pe baza unor mecanisme pragmatice (presupoziţii, implicaţii, implicaturi) subsumate unor principii comunicative: principiul cooperării şi principiul politeţii. Activitatea dialogală produce un tip special de text, textul dialogal (distinct în raport cu textul narativ / descriptiv, textul poetic, afişul, anunţul, instrucţiunile etc.), cu anumite particularităţi pragmatice, semantice, gramaticale, care decurg din particularităţile procesului de comunicare. 2. VARIABILE CONTEXTUALE CARE MODELEAZĂ DIALOGUL Particularităţile contextului în care are loc interacţiunea verbală are consecinţe în planul textului dialogal. 2.1. Numărul participanţilor la dialog În funcţie de numărul participanţilor la interacţiune, se distinge între dialog cu doi participanţi şi dialog cu mai mulţi participanţi. 2.1.1. Doi vs mai mulţi participanţi Schimburile verbale cu mai mult de doi participanţi sunt, prin complexitatea lor, mai mult decât succesiuni de dialoguri cu doi participanţi. Complexitatea se manifestă în procesul constituirii universului comun de discurs, în progresia tematică, în dinamica relaţiilor dintre interlocutori: sistemul înscrierilor la cuvânt; „coaliţiile” comunicative şi configurarea subgrupurilor comunicative (cine cu cine interacţionează şi pe cine ignoră, cine pe cine susţine din punct de vedere comunicativ, cine pe cine contrazice); procesul trecerii de la statutul de locutor la cel de alocutor, la cel de ascultător pasiv (martor la dialog, potenţial interlocutor) sau la cel de martor la dialog, ignorat complet de locutor şi alocutor, fără perspective de a dobândi statut de interlocutor în comunicare. Dialogul care urmează reflectă dinamica grupului comunicativ; la dialog iau parte, cu intervenţii mai lungi sau mai scurte, A, B, C, F, în timp ce D şi E ascultă, fără a interveni:
B: (către C, mama lui F) nu-i faceţi# chestii_d-alea_acasă? C: da:↓ dar ea este:┴ cum să spun↑ ă┴ ei îi place foarte mult să umble în părul altuia în general [femeile cu părul lung la NEbunie↓ A: [în general TOŢI sunt aşa. +C: dar ei să NU-I umbli-n păr↓ [să nu stai A: [de ce? +C: s-o împopoţonezi↓ [nu-i place. B: [TOŢI sunt aşa. C: da’ ea să facă la alţii [s-a învăţat singură B: [TOŢI sunt aşa A: se face coafeză ((râde)) (C îşi desface codiţele împletite de fiica ei) F: STAI ma:mi:↓ nu┴ (D şi E sunt practic ignorate în această conversaţie) (IVLRA, 30).

14

În acelaşi timp. Identitatea participanţilor la dialog Participanţii la dialog sunt indivizi cu identitate culturală.2. sursă] i-o scrisese lui Zoe [destinatarul scrisorii redactate de sursă]. sistemul deicticelor (pronume. Toate acestea influenţează opţiunile comunicative şi percepţiile reciproce. peas. mijloacele prin care se realizează modalizarea. mazăre). prin urmare vino tu [destinatarul scrisorii] (adică nevastă-mea. cunoştinţe lingvistice. 2. locutor] îi citeşte lui Tipătescu [în momentul vorbirii. sunt culturi care preferă conflictul verbal şi culturi care preferă armonia socială.1. Identitatea culturală a interlocutorilor Felul în care comunică interlocutorii este modelat de particularităţile culturii pe care o vehiculează limba respectivă. afective. timpuri verbale) reflectă conceptualizări diferite ale relaţiilor spaţio-temporale dintre participanţii la comunicare (de pildă diferenţele din sistemul concordanţei timpurilor în română / franceză. identitatea participanţilor la dialog se reflectă în limbă. De obicei. comunicative. respectiv destinatarul şi alocutorul: Trahanache [în momentul vorbirii. de asemenea coincid sursa şi locutorul.1. Există însă situaţii în care t0 şi t1 sunt diferite.). vorbitor) şi receptor (sinonim cu alocutor. distanţele mici de interacţiune şi culturi care preferă distanţele mari de interacţiune. Joiţica). ca şi sursa şi locutorul. abilităţi de comunicare etc. Locutorul este cel care verbalizează mesajul pentru un alocutor la momentul t1 al discursului. în altele ca substantiv numărabil (engl. alocutor] scrisoarea pe care Tipătescu [în momentul conceperii scrisorii. socială. Ei intră în interacţiune cu un bagaj de cunoştinţe (cunoştinţe enciclopedice. O scrisoare pierdută). la cocoşelul tău [sursa scrisorii] (adică tu [ascultătorul în momentul vorbirii]) care te adoră. psihologică. caracteristici fizice şi psihice.2. altele care preferă tăcerea. vorbitor – ascultător). petit pois). fr. Sunt gramaticalizate în limbă diferit percepţii asupra lumii: în limbi diferite. sunt culturi care preferă atingerea. respectiv destinatarul şi alocutorul. se vorbeşte despre emiţător (sinonim cu locutor. Eu [sursa scrisorii] (adică tu [locutorul în momentul vorbirii]) trebuie să stau acasă […] Nu mă aştepta. 2. cu credinţe şi valori personale. t0 şi t1 coincid. trăsături de personalitate.2. Caragiale. de glosările prin care vorbitorul curent doreşte să facă trecerea între cele două momente de referinţă. cu resurse personale (predispoziţii cognitive.2. într-o mai mare măsură gramaticalizată 15 . emiţătorul şi receptorul se pot scinda în două cupluri: (i) locutor – alocutor şi (ii) sursă – destinatar. Efectul comic al pasajului se bazează pe ambiguităţile produse în discurs de metamorfoza celor patru elemente (sursă – destinatar. (I. Detaliind analiza. culturi în care ierarhiile sociale sunt marcate printr-un sistem rigid de onorifice şi culturi în care distanţele sociale sunt mascate prin limbaj. Între culturi apar diferenţe marcate în limbă: există culturi care preferă cuvântul. cunoştinţe despre interlocutor. engleză. ascultător). o anumită capacitate de monitorizare a interlocutorului şi de automonitorizare). Emiţător – receptor De obicei. aceeaşi realitate este conceptualizată ca substantiv masiv (rom. Sursa este individul care a conceput un mesaj într-un anumit moment t0 pentru un anumit destinatar.L. soţia lui Trahanache: …venerabilul (adică eu – [locutorul în momentul vorbirii]) merge deseară la întrunire […].

au contribuţii comunicative relativ scurte şi simple. produc fraze eliptice şi fac multe începuturi false. sunt mai productivi în scris. au ezitări. în schimb. sunt critice şi asertive. de pildă. comparativ cu introvertiţii. au o activitate nonverbală intensă (mimică. au o intensitate vocală ridicată. Pentru evitarea acestora. strategiile discursive au mărci lingvistice diferite (în română. au activitate nonverbală redusă. da?). Femeile. 2. interlocutorii adoptă adesea strategii de negociere a codului. au încredere de sine. cu un repertoriu larg de comportamente interacţionale – îşi exprimă adecvat stările emoţionale. prin care verifică gradul de înţelegere reciprocă. Persoanele care manifestă tendinţă de dominare sunt asertive. corect gramatical. gesturi).). persoanele cu înalt nivel de automonitorizare – preocupate să aibă un comportament social adecvat. manifestă anxietate discursivă. 16 . Persoanele extrovertite. manifestă preferinţă pentru limbajul standard. apartenenţa la o anumită clasă socială. comparativ cu bărbaţii. vorbesc mult. îşi privesc partenerii de dialog cu relativă intensitate. morfologice. au expresivitate comunicativă. încearcă să obţină vizibilitate prin limbaj. Provenienţa interlocutorilor dintr-o anumită regiune are reflexe fonetice. fac pauze mari. apelează la argumente logice pentru a-şi convinge interlocutorii. iniţiază conversaţia şi introduc frecvent teme noi de discuţie. influenţează progresia tematică şi o parazitează prin secvenţe cu funcţie metacomunicativă. sintactice şi lexicale în plan textual. fac pauze în comunicare mai scurte.în engleză. manifestă preferinţă pentru anumite subiecte. repetă cuvinte şi enunţuri. manifestă interes pentru teme cu caracter general. au intervenţii bine proporţionate în comunicare. sexul. cu pauze scurte.2.2. de pildă. rar iniţiază conversaţia şi introduc puţine teme în discuţie. împărtăşesc gradul de intimitate conversaţională a interlocutorului. particularităţile fizice ale interlocutorilor Identitatea persoanelor care se angajează în dialog are consecinţe asupra schimbului verbal în ansamblu. Indivizii care manifestă reticenţă faţă de angajarea în comunicare fac multe repetiţii. au intensitate vocală ridicată. pe care le tratează relativ superficial fără a le focaliza. folosesc frecvent modalizatori de certitudine. indivizii educaţi recurg la coduri elaborate. preferă distanţele mai mari de interacţiune. ele conduc la amplificarea schimbului verbal prin secvenţe cu funcţie fatică şi metalingvistică.3. De exemplu. în timp ce în engleză. folosesc limba literară (deci corectă). Cei care manifestă anxietate în comunicare vorbesc mai repede şi evită tema prin aproximări şi lipsă de focalizare. pun multe întrebări de confirmare (nu-i aşa?. preferă distanţele mai mari de interacţiune. la neînţelegeri. false începuturi. faţă de română. De exemplu. comunicarea între vorbitori proveniţi din culturi diferite poate da naştere la fenomene de comunicare nereuşită / eşuată. se bâlbâie. vorbesc mai mult şi mai repede. gradul de cultură se reflectă în limbă. unde un loc important în modalizare îl deţine intonaţia etc. folosirea negaţiei în acest tip de întrebări marchează reproşul locutorului faţă de ignoranţa alocutorului).2. îşi întrerup frecvent interlocutorii. sunt puţin expresivi. îşi întrerup frecvent interlocutorii. atenuarea potenţialului agresiv al unei întrebări se face prin negaţie: Nu l-ai văzut (cumva) pe Ion?. 2. Identitatea psihologică. au un limbaj mai complex şi focalizează mai bine tema. Identitatea socială a interlocutorilor Statutul socioeconomic al vorbitorului. manifestă relativă precizie în decodarea mesajelor nonverbale. pun mai multe întrebări. Pe fundalul diferenţelor dintre culturi.

Locutor – alocutor Participanţii la dialog îndeplinesc alternativ rolul de vorbitor / locutor. participă activ.1. 17 . semnificativ (care se impune atenţiei) / nesemnificativ. Stilul comunicativ se constituie la intersecţia unor atitudini comunicative exprimabile prin opoziţii manifestate gradual de-a lungul unui continuum: dominant / supus. atent / neatent. infirmă. manifestă preferinţă pentru actele de vorbire indirecte. zâmbesc mai mult. stilul comunicativ se corelează şi cu aspecte legate de aspectul fizic al individului.2. folosesc frecvent calificări adjectivale şi adverbiale. au gesturi şi mişcări discrete.). ei îşi adaptează discursul la alocutor şi se orientează spre acesta. expresiv / inexpresiv.3. Personalitatea Personalitatea vorbitorilor se reflectă în stilul lor comunicativ. Stilul comunicativ se reflectă în: distanţele mai mari sau mai mici de interacţiune. procesând informaţia primită pentru a se angaja în interacţiune în mod relevant. resping etc. debitul verbal. fac corecţii şi autocorecţii.3. Dialogul este o construcţie intersubiectivă a participanţilor la interacţiunea verbală. comportamentele comunicative adoptate (vezi infra). schimbările de teme). prietenos / ostil. le completează. îşi cer frecvent scuze. confirmă. 2. Aceştia au rol activ în construcţia dialogului atât în ipostaza de locutori. afective etc. sunt mai puţin argumentative decât bărbaţii. epistemici / deontici / afectivi). acceptă. carismă etc. conflictual / nonconflictual. 2. participanţii la dialog oferă feedback locutorului curent. strategiile de acces la cuvânt (întreruperea vorbitorilor) şi de menţinere a cuvântului. preferinţa pentru acte de vorbire directe sau indirecte. noutatea expresiei lingvistice (originalitate / clişeu). lăudarea interlocutorului / criticarea interlocutorului etc. numărul şi lungimea pauzelor în comunicare. structurile lingvistice cel mai frecvent folosite în performarea unor acte de vorbire (enunţiative / interogative / exclamative / imperative). histrionic / rezervat. Cum comunicarea se realizează printr-un sistem complex de semne (în care limba este doar unul dintre subsisteme). recurg frecvent la atenuatori de expresie. deschis / închis. cuvinte de umplutură. respectiv de ascultător / alocutor. cât şi în cea de alocutori. Contribuţia comunicativă a participanţilor la dialog nu este simetrică în ceea ce priveşte cantitatea de informaţie. Ca locutori. ocurenţa unor modalizatori (de certitudine / incertitudine. Ca alocutori. conţinuturile vehiculate (noi / banale). iniţiativele verbale (introducerea temelor.manifestă tendinţa de a-şi exprima sentimentele. tipurile de acte de vorbire predominante în exprimarea unui individ (acord / dezacord cu interlocutorul. timpul cât vorbeşte fiecare. îşi întrerup interlocutorii relativ rar. lexicul folosit (termeni neutri / încărcaţi afectiv). Relaţiile dintre participanţii la dialog Între participanţii la dialog se stabilesc relaţii complexe care se reflectă în organizarea interacţiunii verbale. calm / frenetic. 2. gradul de dezvoltare şi elaborare a lor. intensitatea vocală şi accentele afective. recurenţe lexicale. puterea de persuasiune etc. tipul de argumentare (argumente logice.4.). privilegiază comunicarea nonverbală. prin contextualizări şi recontextualizări succesive în funcţie de reacţia acestuia: aduc informaţii.

se poate distinge între relaţii de colaborare. iar comunicarea evoluează în sensul accentuării diferenţelor dintre ei. 67). 114).2. deschiderea interlocutorilor spre autodezvăluire (spre confesiuni). 18 . relaţii conflictuale. A: A:↓ atunci e MAma. ba da. mama care face-un drum scurt? B: e MAma. A: da. formulele de salut şi de adresare. A: nu ştiu. ba da. având ca scop negocierea unei soluţii pentru a o face acceptată de ambele părţi sau. A „îi dă în cărţi” lui B] A: da. cunoştinţele contextuale mutuale care permit asocieri de idei.3. da. (IVLRA. Opoziţia colaborare / conflict se reflectă în frecvenţa cu care sunt performate anumite tipuri de acte de vorbire (laudă / reproş). şi cu: ochii verzi? B: cu ochii verzi CE. la un drum scurt. B: după cum ştii şi tu bine # spre sfârşitul lunii ↑ A: ce ↑ B: am convenit cu cucoana # madam bucşă ⊥ buşcă A: aşa ↓ B: să ne aducă # documentele financiare ale avalizatorului # care este şi acţionarul principal ## ă # în jurul datei de 11 azi e = A: = azi e miercuri astăzi trebuia să aducă dosaru’ lu # cealaltă firmă ↓ (IVLRA. Relaţii de colaborare – relaţii conflictuale În funcţie de orientarea interlocutorilor în raport cu scopul comunicării. B: mama da_d– da DE CE nu mi-ai ZIS de la început asta. (râde) B: nu? e mama. poziţia corpului şi distanţele de interacţiune. da. predicţiile în legătură cu interlocutorul. 2. A: face un drum scurt? B: mama fa:ce drumuri↓ CUM. dacă se şi ceartă cu cineva:↑ A: n:u. A: te rog frumos să-mi spui şi mie # care-i faza cu Chimitex # că stă dosaru de nu ştiu când şi mă întreabă şi pe mine # şefu’ nostru ↓ B: deci cu Chimitexu’ am convenit un contract A: CE. Acestea au diverse reflexe textuale: numărul de teme comune şi gradul de profunzime cu care acestea sunt abordate. mimica şi gesturile.2. neglijenţele comunicative îngăduite. dimpotrivă. când participanţii se percep ca având scopuri opuse. Interlocutorii pot stabili relaţii de colaborare. Gradul de cunoaştere reciprocă şi de intimitate Între participanţii la dialog pot exista diferenţe privind gradul de cunoaştere reciprocă şi de intimitate.3. respectarea intervenţiei celuilalt / întreruperea exagerată a interlocutorului. A↓ aici e dorin.3. lexicul folosit. şi mama MEA are ochii verzi garantat. respectiv relaţii conflictuale. nu? B: TOni are ochii verzi. între colegi de serviciu] A: DOmnu marian ↓ B: zi. (b) [Dialog între prieteni. garantat. ba da. prezenţa / absenţa elementelor afective. uite↓ gândeşte un dar de bani. Dialogurile care urmează reflectă astfel de diferenţe: (a) [Discuţie într-un birou.

B: [hai să <Znu A: [exA:CT. B: exageră:m> că: nu [suntem copii aicea (IVLRA. nume. exercitate (şi) prin limbă. Relaţii de putere Între participanţii la dialog se stabilesc relaţii de putere. recurge frecvent la structuri sintactice enunţiative şi imperative. foloseşte modalizatori de certitudine. folosirea unor mărci de identitate (apelative. A: [exA:ct. sarcasm etc. A: CUM adică nu-i adevărat? B: ştii de ce-ai refuzat? fiincă nu <PPOŢI> să fii.4. pune întrebări şi îşi constrânge interlocutorii să răspundă. atunci când A influenţează comportamentele comunicative ale lui B. A: <Jnu POT să fiu↑> B: nu poţi să fii [preşedinte A: [<Poche:i↓ bu:n↓> eu ţi-am spus # ţi:e ă:: acum_o săptămână_cre:d↓ ţi-am spus că # nu am încoTRO şi va trebui să: B: [ruDE:le deci ştii A: [<Psă accept demisia ta. Puterea discursivă se reflectă în contribuţiile verbale ale fiecărui participant şi în rolul avut în negociere: cel care deţine puterea discursivă are intervenţii frecvente în dialog şi contribuţii verbale relativ lungi. B: [şi-o vei conduce tu.┴ m-ai întrebat CE vei face? <Rvei fi preşedintele-> şi <Rio_ţi-am spus> NU: nu-mi_trebui AŞA ceva::↓ însă nu am încoTRO în momentu_ă:sta↑ federaţia NU POAte # să rămână neconDU:să↑ ştii că SUNT probleme la nivel internaţional↓ ştii din auzite↓ eu ştiu [la modul conCRET B: şi tu te <Fşi tu te sacri:fici> A: exact. 191). A îi reproşează lui B conducerea ineficientă a Federaţiei Române de Box] B: nu-i adevărat. 2.> B: care-a fost greşeala ta? ştii CARE-a fost [greşeala ta? A: [până să până_să-ţi retra:gi deMI:sia B: da:↓ A: mi-ai sp. umor / ironie. A: # <Jde ce↑> B: o┴ HAI să-ncerci. Se spune că A are putere discursivă asupra lui B. Dialogul care urmează pune în evidenţă relaţia conflictuală dintre interlocutori: [Conflictul verbal se desfăşoară între doi sportivi. are fermitate vocală etc. B: şi tu te sacrifici A: exA:CT. onorifice) adecvate / inadecvate.3.susţinerea şi creditarea comunicativă a celuilalt / respingerea şi discreditarea comunicativă a celuilalt.. 19 . făcându-l pe B să acţioneze în modul dorit de A. exA:CT. egalitate asumată / inegalitate asumată. la apelative. întrerupe frecvent interlocutorii. strategii ale solidarizării cu celălalt / strategii ale desolidarizării de interlocutor. foloseşte intensificatori de expresie.

5. în schimb sunt specifice actele de vorbire declarative.). Cu ce vă putem servi? Ce vă doare? Cine ştie să-mi răspundă la următoarea întrebare….3. vânzătorii satisfac solicitările. Contribuţiile comunicative ale participanţilor la dialog sunt în conformitate cu expectaţiile de rol şi se înscriu într-un repertoriu prestabilit de comportamente. (arătând spre sticluţa cu ulei) nu aveţi decât la gramajul acesta↑ B: da. reglează accesul la cuvânt (cine când şi cât vorbeşte. 20 . pacienţii. fiţi amabilă aveţi cumva loţiune gerovital↑ pentru regenerarea părului. predarea-învăţarea-evaluarea. poliţist-contravenient etc. 107). afectează formele de expresie (selecţiile lexicale se înscriu într-un câmp lexico-semantic predeterminat. (b) [La farmacie] A: bună ziua. cine pe cine poate întrerupe). actele expresive apar rar în relaţiile de rol. cumpărătorii solicită mărfuri. faşă. fără divagaţii). B: referitor la tot acest interval doamna doctor nu↑ decât rubeolă ↓ rujeolă: cele: ă normale la copil mic.2. A: hepatită↑ B: nu A: / tebece/ ↑ B: nu (IVLRA. Rolul social Participanţii la dialog pot comunica de pe poziţia de individ cu scopuri comunicative personale sau de pe poziţia unui rol social (medic-pacient. spune-mi te rog: spuneţi-mi c câte ă ce boli a avut ea: mai grave↓ de-a lungu vieţii pân-acum. ## cu: lapte praf A: deci n-a primit nici un pic de lapte: de mamă da ↑ ă: A: aşa. A: faşă. (B clatină din cap) A: nu↓ atunci ulei de ricin↑ (B aduce o sticluţă) A: aşa şi dacă aveţi cumva tifon. anchetaţii răspund. A: aţi luat suplimente de calciu şi fier în sarcină↑ B: da da ↓ şi calciu şi fier A: naştere normală ↑ B: normală. A: a:şa ### ă::: aţi alăptat copilu↑ B: nu. (uitându-se la sticluţa cu ulei) [nu aveţi:↑ B: [comprese sterile sau faşă. profesor-elev. apar clişee verbale – Ce doriţi?. Rolul social limitează temele ce pot fi abordate şi scopul comunicativ (stabilirea unui diagnostic. sancţionarea contravenientului etc. efectuarea unei tranzacţii comerciale. participanţii la dialog performează cu predilecţie anumite acte de vorbire – medicii. vânzătorcumpărător. (a) [La medic] A: aşa↓ să-mi spuneţi vă rog: # greutatea ei la naştere B: (trei chile) A: sarcina a fost normală↑ B: da.). anchetatorii pun întrebări. replicile sunt de obicei scurte). constrânge progresia tematică (de obicei liniară. clienţii.

structuri sintactice laxe). participanţii comunică de pe poziţia de rol prealocat. dispun de opţiuni numeroase de expresie (formule de adresare.3. B: douăzeci de mii şi faşa A: da (întinzându-i o bancnotă) (IVLRA. modalităţi diverse de exprimare a afectivităţii. C: trei sute de [mii în plus. 131). loc clasă.> C: cu plăcere. A: aha C: ă: la cuşetă vă costă mai mult ((către B)) CÂT este cuşeta. 2.6. A: [încă trei sute de mii↓ # aha# mda C: deci în jur de cinci milioane şi cinzeci de mii cu cuşetă. formele de adresare sunt constrânse situaţional (formule de adresare standardizate. B: încă trei sute de mii. Dialogul formal este ritualizat. structuri sintactice elaborate). A: da↓ da↓ şi-astea dus întors două milioane jumate şi-aşa# da < @ mulţumesc. îşi permit treceri rapide de la o temă la alta. nu au roluri discursive prealocate. relaţiile dintre ei sunt formalizate. (b) Dialog informal [la magazinul de dulciuri] A: le-aţi încurcat ((râde)) B: le-a încurcat fata asta care-i nouă# # cred că le-a confundat↓ CINE ştie ce-a făcut↑ (xxx) le-a băgat la un preţ mai mic A: da B: de la treijnouă la treişapte A: (xxx) B: treişapte cinci sute candi A: candi↑ B: da# dă zece mii? A: da. (a) Dialog formal [la agenţia CFR] B: patru milioane opt sute= C: =cinzeci de mii patru milioane opt sute cinzeci de mii A: îhî# şi e inclusă şi o reducere pen[tru tineri↓ C: [da↓ da↓ A: ştiu că există# [astea C: [da C: deci acesta-i preţu biletului dus întors↓ cu:: loc cu tot A: da↓ da↓ este cuşetă↑ de [dormit↑ C: [nu. Dialogul informal presupune relaţii informale. dă zece mii. (IVLRA. biletu şi cuşeta.A: daţi-mi DOuă vă rog. afectivitate reţinută. B: alceva↑ A: daţi-mi de CINCI mii câteva arahide d-alea↓ ((arată cu degetul)) d-alea ca să pun pă ceva 21 . laxe în care participanţii la comunicare pot avea un repertoriu larg de teme. urmează un protocol cvasiprecis. temele sunt constrânse de un repertoriu prestabilit. 137). Dialog formal vs dialog informal Relaţiile dintre participanţii la schimbul verbal generează distincţia dialog formal vs dialog informal.

examenele scrise etc. Percepţia Relaţiile de comunicare sunt modelate şi de felul în care participanţii la dialog se percep reciproc. italienii sunt vorbăreţi. vesel şi simpatic. slabă sau grasă. nemţii sunt exacţi.).B: ((cântăreşte)) ş-alceva↑ <R v-ajunge atâta?> A: mi-ajunge↓ pun p-o colivă. puterea primei impresii (indivizii tind să fie consecvenţi cu primele impresii pe care şi le fac despre interlocutorii lor: de exemplu. interlocutorii care în primele momente sunt percepuţi ca inteligenţi vor fi consideraţi inteligenţi şi în interacţiunile viitoare.. deducerea şi generalizarea unor atribute pornind de la un element particular (are maşină frumoasă. reducerea atributelor la categorii binare (prost sau deştept. 22 . deci e bogată. Factorii socioculturali se regăsesc în percepţie în forma unor stereotipuri pozitive sau negative. Printre factorii psihologici care influenţează percepţia se numără asocierea de atribute (oamenii sunt consecvenţi în modul în care asociază atributele pozitive şi negative pe care le construiesc la adresa interlocutorilor: frumos şi deştept.7. chestionarele de marketing.). în timp ce altele sunt instituite social ca forme orale (conversaţia curentă.# un domn m-a rugat să-i fac o colivă pentru sora lui şi: şi daţi-mi de cinci mii biscui.134). morocănos şi antipatic etc). conferinţele de presă.1. deci e neserioasă). Percepţia este influenţată de factori psihologici şi de factori socioculturali.3. tinde să se comporte astfel încât să îşi confirme predicţia. cel care spune „nu ştiu nimic” tinde să se comporte la examen astfel încât să îşi confirme predicţia).4.). Forme scrise vs forme orale Unele forme de dialog sunt instituite social ca forme scrise (completarea de formulare este o formă de dialog între un solicitant şi o instituţie. consecvenţa (dacă îmi place o persoană. 2. examenele orale etc. a întârziat. Canalul de comunicare Canalul de comunicare determină opoziţia de registru – scris / oral.4. 2. efectul Pygmalion (dacă o persoană ne este prezentată a fi competentă avem tendinţa să o considerăm competentă fără a verifica acest atribut). „scurtături în percepţie”. dialogul pe e-mail. 2. americanii sunt bogaţi etc. etnice) şi nu ca indivizi cu identitate proprie (românii sunt ospitalieri. mă aştept să mă placă şi ea pe mine. Transmiterea unui mesaj oral are implicaţii importante asupra procesului de comunicare şi reflexe în plan textual (vezi Limba română vorbită).biscuiţi digestivi B: alceva↑ A: atât. În unele forme de comunicare (e-mailul). mă aştept ca aceia care mă apreciază pe mine să îi aprecieze şi pe prietenii mei). în virtutea primei percepţii). frumoasă sau urâtă. în baza cărora indivizii sunt percepuţi ca exponenţi ai unor grupuri (sociale. „profeţia autorealizării” (predicţiile pe care indivizii le fac în legătură cu propriile comportamente îi fac să se comporte astfel încât să îşi confirme predicţiile despre sine: cel care spune „n-o să mă descurc”. sondajele de opinie. simpatică sau antipatică. (IVLRA. rea sau bună).

Elementele nonverbale şi cele verbale se pot afla în diverse raporturi: – elementele nonverbale însoţesc elementele verbale. Elementele nonverbale interacţionează cu elementele verbale generând sintaxa mixtă. 2. simultaneitatea gândirii mesajului şi a producerii lui determină o relativă destructurare a mesajului (bâlbâieli. corecţii. privire. OK?). formule de adresare. caracterul tematic / rematic. Mediile de transmitere a dialogului Prototipic. ezitări. în care informaţia este transmisă prin mai multe „medii”: la elaborarea mesajului concură elemente verbale. da?.) adaptarea la interlocutor (reveniri. sincretismul (transmiterea informaţiei pe mai multe canale.). local (selecţia formelor de expresie).). nerăbdare. bucurie. preferinţa pentru coordonare. interjecţii.4. atitudinea faţă de interlocutor (îngăduinţă.particularităţi ale dialogului scris coexistă cu forme specifice comunicării orale. le dublează B: treizeci↓ patruzeci şi <J patru de mii>. la VÂRSTA aia↓ CE vrei domle↓ să-ţi facă şi-un doctor. ezitări. B se uită spre F)) B: de la MAma. 23 . intensitate vocală. ă rezultatul este# invers proporţional. Elementele paraverbale dau informaţii legate de stări afective sau psihofizice (enervare. elipse etc. Exemplele care urmează ilustrează rolul elementelor paraverbale în dialog: [Convorbire în tren între A – 71 de ani.). păi# să te facă de doozeci de ani? (IVLRA. autocorecţii.) şi elemente nonverbale (mimică.2. anacolut. distanţe spaţiale etc. corecţii. întrebări retorice. accentuare. limbaj afectiv.3. 2. intenţii comunicative. salturi logice. elemente paraverbale (debit verbal. vezi infra). sensuri contextuale speciale. B – 30 de ani] A: phii↑ ((fluieră)) să creşti (doi) copii ca să nu te-ajute [părintele ((îşi drege vocea)) B: [exemplul cel mai bun de unde îl au↑ ca: ca: ca virgulă copil? de la părinţi. <Z adică face şi fiica mai– maică-sii> A: are multe sufeRINţe B: păi da doamnă↓ ((A râde)) B: da’ vreau să vă mai spun ce:va. <R dacă noi i-l dăm>↑ eXEMplul cel mai# autentic şi cel mai# vizibil. focalizat / nonfocalizat al unei secvenţe etc. (vezi Limba română vorbită). agresivitate. false începuturi. reveniri. autoîntreruperi). întrebări de confirmare etc.32). Dialogul oral Folosirea canalului oral de comunicare se reflectă în plan macrotextual (organizarea de ansamblu a dialogului) şi în plan microtextual. Astfel. oboseală etc. secvenţe fatice – ai înţeles. coprezenţa spaţio-temporală a interlocutorilor determină folosirea unui limbaj al momentului (deictice personale şi spaţiotemporale frecvente. întreruperi. gesturi.). de UNde ştie copilu ăsta să facă MOAţe. repetiţii. A: ((luând pachetul)) mulţumesc.4. râs etc. ((A chicoteşte. enunţuri eliptice. zâmbet. permanenta orientare spre interlocutor (prin vocative. dialogul este asociat cu registrul oral. dezinteres etc. grabă.

((B clatină din cap)) A: nu↓ atunci ulei de ricin↑ ((B aduce o sticluţă)) (IVLRA.133). apar elemente cu funcţie fatică. – elementele nonverbale substituie elementele verbale A: bună ziua. care amplifică intervenţia verbală. vorbitorii recurg la coduri mai elaborate.135). Dialogul care urmează reflectă câteva dintre particularităţile interacţiunii mediate: 24 . dialogurile radiofonice) între participanţii la dialog se interpune un suport tehnic.132). sau într-o situaţie de interacţiune indirectă. întreruperile sunt mai puţin frecvente.B: ((numărând restul)) patruzeci şi cinci↓ cinzeci. prin care este verificat canalul de comunicare (alo!. fiţi amabilă↓ aveţi cumva loţiune gerovital↑ pentru regenerarea părului. până m-am dus în farmacie şi am rugat-o să mă lase să dau un telefon. – elementele nonverbale completează elementele verbale. Participanţii la dialog se pot afla într-o situaţie de interacţiune directă. – elementele nonverbale sunt paralele cu cele verbale (cuvintele reflectă activităţi desfăşurate simultan cu schimbul verbal) A: mă↑ n-am auzit. care modifică regulile interacţiunii verbale: rolul elementelor nonverbale este limitat. (IVLRA. transmit informaţii suplimentare C: deci cu şină separat ((arată spre raft)) şi astea plic n-au şină.135).69) A: daţi-mi de CINCI mii câteva arahide d-alea↓ ((arată cu degetul)) d-alea ca să pun pă ceva B: ((cântăreşte)) ş-alceva↑ v-ajunge atâta? A: mi-ajunge↓ (IVLRA. mediată tehnic. frecvent în această situaţie sunt deicticele pronominale şi adverbiale: A: da’ cum adică să scriu pe coloane↑ B: pe coloane este AŞA ((arată)) A: am văzut eu nişte reviste scrise aşa↓ B: asta ar însemna că se scrie tot textul în mod normal↓ se selectează şi la↓ A: aici zice? B: nu # nu.76). mai sunteţi pe fir?). (IVLRA. În dialogul mediat (conversaţiile telefonice. A: ((luând restul)) mulţumesc↓ bună ziua. folosirea deicticelor spaţiale şi personale se restrânge. mă auzi?. În dialogul faţă-în-faţă interlocutorii se monitorizează vizual reciproc. faţăîn-faţă. B: a: deci astea sînt singurele practic? A: da (IVLRA. B: (ce) dracului te-am răsturnat A: ((şterge cu cârpa)) î: când să plecăm↓ îmbrăcată tot↓ a sunat-o o fetiţă↑ să iasă la joacă (IVLRA. – elementele nonverbale contribuie la dezambiguizarea sensurilor vehiculate prin unităţile lexicale.

prototipuri situaţionale. Dialogul în literatură O situaţie tipică de actualizare a dialogului în scris este dialogul în literatură. 2. la piaţă ne angajăm în tipuri specifice de dialog. Dialogul literar captează doar unele dintre fenomenele specifice dialogului cotidian. A: e: nu: da’ [acu’ oricum e bine totul. Sonia? Cu soborul nu poţi lupta! – Mă supun… cu o condiţie! – S-o auzim! – Cântăm împreună.[auzi? B: [DA↑ A: m-a sunat DOINA şi mi-a zis de cuTREmur↓ CUM a fost. A: m-a sunat DOINA ş. elipse dialogale. şi eu! – Ce te faci. 169). fraze). B: MA::MĂ: dra::gă↓ doa:mne_dumnezeule da’ CHIAR că nu vă mai SPUN niMIca↓ ă_ ieram pe_canapea↑ scriAm↑ şi s-a zgâlţâIT_ CANApeaua cu mine↓ # # [şi când A: [da. A: păi şi chiar sună. A: [m-auzi? B: i:ieram în BA:ie↑ şi mă spălam pă DInţi_şi zicea:m_DOmne ce_parcă sună teleFO:nu. Uliţa copilăriei). BUN. (I. folosit ca procedeu narativ prin care se mimează dialogul real: – Ce uneltiţi acolo? – Nuni mă roagă să cânt. 25 . cum ar fi: alternanţa de replici. # mai BIne nu ziceam_nimic.[Convorbire telefonică între mamă şi fiică] A: saluta::re::↓ B: hehe↓ [salut. Cadrele de comunicare limitează apriori formele de dialog. altfel într-o sală de spectacol. 2.5. Suzica izbucni: – Şi eu.4. pauza între replici. care determină un anumit protocol al dialogului: la medic purtăm într-un anume fel dialogul.4. ironic)) B: [DA:. cât de mare. Locul şi momentul desfăşurării dialogului Orice dialog se desfăşoară într-un anumit spaţiu şi într-un anumit moment. într-un fel vorbesc candidaţii cu alegătorii într-o piaţă publică şi profesorii cu studenţii la curs. unele suprapuneri şi întreruperi sugerate prin semnele de punctuaţie. păi AIA e. de obicei.(IVLRA. în dialogul literar o replică este alcătuită din enunţuri încheiate (propoziţii. În cadrul fiecărei societăţi funcţionează „cadre de comunicare”. la telefon vorbim respectând un anumit ritual (vezi exemplele supra) etc. # [aha↓ B: [m-am dus în dormito:r du:pă: un minut_aşa↓ încă se mai mişca LAMpa↓ # A: îhî:m↓ # până la ea↓ a ajuns cu TOtu altfel↓ # B: îm↑ A: # şi PÂnă la mine ŞI_MAI rău↓> [((râs uşor. NU NU NU. # da iarăşi a intrat robotu după doo_ori↓ B: asta e_dracu să-l ia. Teodoreanu.

26 . întrebările sunt de două tipuri: (i) întrebări ad-hoc.7. 2. vor să intre în relaţie cu alţi membri din societate (de aceea dau un telefon de felicitare de ziua unui prieten.). vor să se însănătoşească şi atunci se duc să consulte un medic etc. 2. 2. de a-i determina să acţioneze într-un anumit fel. în psihoterapie. iar al ranforsărilor negative este de a împiedica repetarea comportamentului respectiv.2. în forma răsplăţii verbale sau a sancţiunilor. Modul de comunicare Dialogul se organizează în diverse tipuri de comportamente comunicative. în interogatoriul poliţiei. prin intermediul cărora oamenii pun în relaţie scopurile comunicative cu situaţia concretă de comunicare. unde perechea de adiacenţă întrebare-răspuns reprezintă modul de organizare a discursului (în discursul didactic. Cauze: oamenii vor să rezolve probleme practice (de pildă. acte de vorbire în cadrul unor conversaţii / discuţii prin care se solicită interlocutorului să formuleze un răspuns şi (ii) întrebări cu funcţie structurală în cadrul unor tipuri specializate de dialoguri. vor să obţină un împrumut şi atunci solicită un formular de la ghişeul unei bănci pentru a-l completa. fac glume etc). Comportamentul euristic Comportamentul euristic a fost gramaticalizat în limbă în forma enunţurilor interogative (vezi Tipuri de enunţuri în funcţie de scopul comunicării. Cauza şi scopul Existe cauze şi scopuri diverse din care şi cu care oamenii intră în dialog. 5).6. în interviul de angajare etc. în anchetele de marketing şi sondajele de opinie. vor să se autoexprime (compun poezii. În funcţie de rolul structural pe care îl au. de a-i convinge etc.7. iar. vorbesc despre ei şi fac confesiuni etc. în consultaţia medicală. În cadrul unui dialog. Scopul în care comunică este de a acţiona asupra celorlalţi: de a-i informa pe ceilalţi.). se manifestă în cadrul perechii de adiacenţă întrebare – răspuns (vezi infra). vei primi o notă mică. se duc la un interviu de angajare. în interviul mass-media. Comportamentul de ranforsare Comportamentul de ranforsare se constituie ca răspuns valorizant pozitiv sau negativ al locutorului la o acţiune (verbală sau nonverbală) a alocutorului. fac complimente.1. Alegerile comunicative determinate de anumite cauze sunt planificate în funcţie de scopul urmărit de vorbitor. Ranforsările au semnificaţie socială şi emoţională pentru interlocutor. a recunoaşterii meritelor celuilalt prin acte de vorbire reprezentative (Mi-a plăcut foarte mult compunerea ta şi am să-ţi dau un zece în catalog. diverse tipuri de comportamente comunicative coexistă în diverse proporţii. 2.7. / Nu mi-a plăcut deloc cum ai lucrat azi. Scopul ranforsărilor pozitive este de a încuraja comportamente viitoare analoge cu comportamentul ranforsat. vor să obţină un loc de muncă şi atunci.) etc. expresive (Foarte bine! Bravo! Cea mai frumoasă lucrare! / Să-ţi fie ruşine că iar nu ai învăţat!).iar cunoaşterea regulilor specifice diverselor prototipuri comunicaţionale este parte componentă a competenţei dialogale a individului. încurajare sau interdicţie). în justiţie. din punct de vedere dialogic.). se concretizează în forma unor acte de vorbire tipice (laude sau critici.

prin care locutorul îşi manifestă interesul faţă de ceea ce spune alocutorul. Comportamentul de susţinere (de sprijin) Comportamentul de susţinere (de sprijin) se concretizează în semnale pe care locutorul le trimite alocutorului în legătură cu modul în care îl percepe. Te las corigent. da. 2. interjecţiile (aha... satisfăcându-i nevoia de cooperare. da…. îl lasă să continue.).7. Comportamentul explicativ Prin comportamentul explicativ vorbitorul prezintă o problemă pentru a o face înţeleasă de un public determinat. (b) induce o schimbare în cursul conversaţiei (locutorul îi solicită alocutorului clarificări.). de aprobare. relaţional şi emoţional. secvenţe concluzive (bun.. îl susţine. deci). Explicaţiile sunt implicate în anumite 27 . deci.. da. ne oprim aici. Este un comportament cu rol esenţial în constituirea şi întreţinerea relaţiilor interumane. era la cin_şi Zece↑ şi noi am ajuns pe la ŞAse # în feteşti. / Patru... mhh…). acum înţeleg. A: [E:xtraordinar↓ +B: [şi nu mai aveam legătură decât la zece fără zece minute.45). şi?.. (c) încheie conversaţia (locutorul reia spusele alocutorului pentru a semnaliza dorinţa de a abandona subiectul). asta a fost. a.).4. discursul publicitar în care folosirea unui produs este răsplătită cu beneficii personale etc. În dialogul care urmează au fost reliefate elementele cu rol de sprijin. aprofundări.. discursul de evaluare în cadrul diverselor organizaţii. următorul). marcând coparticiparea la dialog în ciuda rolului pasiv asumat.5. 2.declarative (Premiul de excelenţă se acordă doamnei învăţătoare Ionescu pentru întreaga sa activitate la catedră..> B: şi noi aveam legătură în: feteşti↑ o Oră şi jumătate am avut întârziere A: [m:::↑ +B: [până a venit ALtă locomotivă↓ şi am pierDUT legătura din feteşti. A: u:::↑ B: şi din feteşti până-n cireşu la soacră-mea↑ mai faci cam # aproape două ore A: phii↑ ((fluieră)) (IVLRA. secvenţe prin care se introduc reformulări (adică.). În cadrul dialogului poate avea diverse funcţii: (a) încurajează conversaţia (locutorul îi trimite alocutorului un semnal că îl urmăreşte. Comportamentul reflexiv Comportamentul reflexiv este o formă de răspuns prin care locutorul reflectă ceea ce a spus alocutorul. A: <@ E:xtraordinar. dar sunt mai frecvente în anumite tipuri de discurs (discursul didactic. este interesat de ceea ce spune). de apreciere. folosirea unor strategii ale politeţii pozitive (vezi infra).. se concentrează pe anumite porţiuni din discursul interlocutorului). oferindu-i sentimentul apartenenţei la grup. reformulări. oferindu-i sprijin informaţional.7. îl acceptă. Formularea unor răspunsuri suficient de informative la întrebări. Printre mărcile lingvistice specifice sunt repetiţiile (parţiale sau totale).7.3. conectori pragmatici (ei. empatizarea cu celălalt sunt concretizări ale susţinerii comunicative pe care locutorul o oferă alocutorului.> B: s-a stricat locomotiva. empatizarea cu acesta: A: <@da’ CE s-a-ntâmplat. Ranforsările apar în conversaţia cotidiană.. deicticele textuale (aşa. vrei să zici... dacă înţeleg bine. 2.

Când atitudinea ludică este substituită de intenţii ofensatoare. de acord). prin umor se pot umple golurile comunicative. Comportamentul ludic (umorul) Comportamentul ludic (umorul) este o formă de comportament comunicativ prin care locutorul solicită alocutorului un răspuns actualizat prin elemente paraverbale (râsul) sau nonverbale (zâmbetul). să-ţi spun un secret).7. Tip de comportament verbal constitutiv pentru anumite genuri şi specii literare / jurnalistice (memorialistica. Autodezvăluirile au funcţie strategică în comunicare: vorbitorul îi propune interlocutorului o imagine despre sine pentru a o negocia pe parcursul interacţiunii verbale.7.. continuare. întâi… apoi). glumele dinaintea unui examen etc. autodezvăluirea este o parte constitutivă a relaţiilor sociale în măsura în care defineşte stadiul unei relaţii (stadiu iniţial. ieşirea din stările de surescitare – glumele din sala de aşteptare la dentist. umorul se transformă în ironie. zic că. determinările adjectivale şi adverbiale. discursul ştiinţific de popularizare etc). cred că). pe de o parte… pe de altă parte. enunţurile metadiscursive (dacă mi-aduc aminte. cv-urile etc). gradul de intensitate al relaţiei (relaţie superficială / relaţie intimă) sau dă indicii asupra direcţiei pe care o va urma relaţia (constituire.). poate funcţiona ca formă de obţinere a acordului / bunăvoinţei / recunoaşterii celorlalţi). o altă întrebare care se naşte este.profesii (discursul didactic. de cordialitate. în timp ce refuzul de a răspunde la umor poate fi expresia ostilităţii în cadrul relaţiei. relaţie pozitivă / negativă). constituirea unor opoziţii discursive eu / alţii. repararea relaţiei). Comportamentul autocentrat Prin comportamentul autocentrat indivizii se dezvăluie celorlalţi vorbind despre ei înşişi. interviurile. modalizatorii subiectivi (părerea mea. demarcatorii discursivi (vom discuta în continuare…. se poate anunţa schimbarea temei. (ii) locutorul se autodezvăluie (îi dă interlocutorului un semnal de acceptare. 2. enunţurile asertive. (iii) locutorul exercită controlul în relaţiile interpersonale (reacţia pozitivă la umorul alocutorului este o formă de recompensă. glosările apozitive. frecvenţa deicticelor. structurile enumerative etc. Umorul are diverse funcţii în cadrul discursului: (i) locutorul solicită alocutorului informaţie (modul în care interlocutorul răspunde la umor poate fi un indiciu al atitudinii sale în raport cu tema dialogului sau cu gradul în care îi acordă atenţie alocutorului). discursul asistenţilor sociali. semnalizează o atitudine pozitivă. discursurile din ghidurile turistice.. mărci ale afectivităţii. ieşirea dintr-o situaţie neplăcută.6. discursul avocaţilor. Printre mărcile discursive specifice sunt formele verbale şi pronominale de persoana I. Printre mărcile textuale ale acestui tip de comportament comunicativ se numără: structurile explicative. (v) locutorul urmăreşte reglarea anxietăţii în cadrul relaţiei de comunicare (eliberarea tensiunilor acumulate. dorinţa de afiliere. 2. stadiu final. metaforele cu funcţii concretizatoare. conectorii (în primul rând… în al doilea rând. (iv) locutorul creează un context comun de interacţiune oferind sentimentul apartenenţei la grup şi al sprijinului mutual ca formă de marcare a identităţii de grup. poate fi păstrat interesul interlocutorului pentru tema în discuţie. stadiu avansat. disoluţie.). până aici am văzut cum…. Vorbitorul este constrâns în autodezvăluire de reguli ale modestiei şi de riscurile pe care le comportă dezvăluirile personale. (vi) locutorul participă la fixarea 28 .7. Elementul distinctiv îl constituie atitudinea ludică faţă de mesaj a participanţilor la comunicare.

2. delimitează replicile interlocutorilor.8.7. indicator al gradului de implicare comunicativă. 50). Tăcerea (absenţa vorbirii) Tăcerea (absenţa vorbirii) are diverse funcţii în comunicare: marchează începutul şi sfârşitul dialogului. exprimă acordul / dezacordul cu interlocutorul. semnal al relaţiilor dintre interlocutori (complicitate. de pildă. producând unităţi ale nivelului imediat superior: actele de vorbire sunt părţi constitutive ale mişcărilor comunicative. 2. vorbitorii stabilesc relaţii sintactice între elemente prezente în discurs şi elemente implicite (prezente doar ca informaţie contextuală. 1. secvenţe textuale din dialog sunt conectate la elemente implicite din context. în care unităţile de rang inferior se combină. anxietate). relaţiile dintre ei.8. respingere) etc. nu la alte secvenţe textuale. este o strategie de a amâna replica sau de a câştiga timp de gândire. Astfel. UNITĂŢILE DIALOGULUI Organizarea internă a dialogului poate fi descrisă ca o structură ierarhică de niveluri. transmite emoţii (admiraţie. glumele pe seama grupurilor etnice) sau le neagă (prin ieşirea din realitate în fantezie). tranzacţiile se relaţionează în cadrul unei conversaţii sau discuţii. este indice al lipsei de cunoştinţe.1 – 1. reproş. mişcările comunicative se includ în intervenţii ale fiecărui locutor.).tiparelor cognitive şi a stereotipurilor (vezi. neexprimate ca atare): faptul că ea este bătrână↓ că e┴ NU e foarte bătrână↓ dar ajungând în situaţia asta de BOAlă şi de VÂRstă foarte avansată↓ dar sunt persoane care şi la obzeci de ani [au un (IVLRA. cunoştinţele comune împărtăşite etc.8) face posibilă o relaţie specială între cotext (secvenţele textuale adiacente unei secvenţe date) şi context (ansamblul elementelor relevante în situaţia de comunicarea dată: interlocutorii. mai multe schimburi formează o tranzacţie. 29 . două sau mai multe intervenţii formează un schimb. Relaţia dintre context şi cotext Puternica ancorare contextuală a dialogului (vezi supra. 3.

în raport cu contextul şi cu intenţia comunicativă a vorbitorului. Unitatea comunicativă minimală este actul de vorbire. [ACT ASERTIV]. numită forţă ilocuţionară. gramaticale şi semantice ale unei limbi date: În clădire sunt doi oameni. într-un context determinat.1. (IVLRA. poate funcţiona. ca o aserţiune (o descriere adevărată sau falsă a unei stări de fapt din lumea reală). Actul de vorbire În procesul comunicării.Unităţile comunicative nu se suprapun peste unităţile sintactice. din propoziţii eliptice. care configurează textul dialogal în mod particular. două acte de vorbire pot apărea contopite într-o singură unitate intonaţională. Nu există o relaţie 1:1 între actul de vorbire şi structurile sintactice (propoziţii. „Linearitatea” este afectată de o serie de fenomene specifice. ca un ordin indirect (vorbitorul îi sugerează portarului să îi 30 . urmărind producerea unor efecte asupra interlocutorului (componenta perlocuţionară a actului de vorbire). 123). Actul de vorbire este actul performat prin utilizarea limbii în situaţii de comunicare concrete: secvenţa produsă de vorbitor cu o anumită intenţie comunicativă. aşa cum se manifestă ele în textul narativ / descriptiv. atât pe orizontală. [ACT ASERTIV] mergeţi în cogălniceanu şi luaţi troLEu. Dialogul apare ca o succesiune ordonată de acte de vorbire: A: <R fiţi> amabilă↓ [SECVENŢĂ DE APEL] ştiţi cumva cum putem ajunge de aici la universitate? [ÎNTREBARE] B: CUM să nu. 3.1. Actul de vorbire. Actele de vorbire au trei componente: componenta locuţionară. Când regulile de bună formare sunt încălcate. oamenii acţionează unul asupra celuilalt prin limbă. poate fi format dintr-una sau mai multe propoziţii. producând schimbări în lumea înconjurătoare. Astfel. atunci enunţul nu este gramatical / acceptabil. A: pentru că l-a disperat nu ştiu. Componenta locuţionară este rezultatul producerii unor secvenţe lingvistice conforme cu regulile fonetice. Orice enunţ însă este mai mult decât o structură fonetică-gramaticalăsemantică. componenta ilocuţionară şi componenta perlocuţionară. Structura actelor de vorbire Într-o situaţie de comunicare dată.1. 122). cât şi pe verticală. ca unitate comunicativă. un vorbitor produce o secvenţă lingvistică (aceasta fiind componenta locuţionară a actului de vorbire) cu o anumită intenţie (componenta ilocuţionară a actului de vorbire). cuvintelor în limba română şi se asociază cu o interpretare semantică. morfemelor. enunţul În clădire sunt doi oameni. este o structură care respectă regulile de combinare a fonemelor. cu scopul de a acţiona asupra interlocutorului său. Alteori. 3. din porţiuni de propoziţii (vezi exemplul supra). ataşând deci enunţului o forţă convenţională. C: păi aşa am zis şi eu la răzvă astăzi zic↓ ieri era cald de mureai↓ şi astăzi# înnorat şi te-apăsa aşa# pe creier aşa (IVLRA. fraze). prin ştergerea graniţelor prozodice dintre unităţile sintactice: B: de CE. vorbitorul produce acel enunţ cu o anumită intenţie.

actul de vorbire este reuşit. chestionare. un bandit. 3. dacă locutorul reuşeşte să performeze actul de vorbire astfel încât alocutorul să poată deduce corect intenţia vorbitorului. atunci actul de vorbire este nereuşit. reproş etc. Efectele ilocuţiei reprezintă componenta perlocuţionară a actului de vorbire. întrebări. îl determină să facă anumite acţiuni motorii. (vorbitorul îşi ia angajamentul în faţa interlocutorului „de a nu mai întârzia”). Există diverse subclase de acte întrebare: întrebare. ca o ameninţare indirectă (vorbitorul. Din acest punct de vedere.2. deducţie. dacă locutorul nu a reuşit să transmită mesajul astfel încât alocutorul să deducă intenţia sa. îi umple un gol cognitiv. Prin actele de vorbire expresive 31 . real sau pretins): La ce oră te întorci? / – La ora 10. acte directive. relaţia dintre cuvinte şi starea de fapte din lumea reală. presupunere. condiţionarea actului de vorbire de existenţa unui cadru instituţional etc. El foloseşte cuvintele pentru a descrie o stare din lumea reală pe care o crede / o prezintă ca adevărată. interogare. îi induce teama etc. rugăminte etc. sugestie. acte declarative. starea psihologică exprimată de locutor. Clasificarea actelor de vorbire În funcţie de particularităţile pragmatice (cum ar fi scopul cu care este performat actul de vorbire – scopul ilocuţionar. conţinutul propoziţional al actului de vorbire. îl ameninţă pe interlocutor că nu-i va fi greu să-l omoare dacă nu face ce îi spune).dea afară pe cei doi intruşi din clădire). jurăminte. eşuat. Ilocuţia are efecte asupra alocutorului: îl lasă indiferent. Pe baza unor inferenţe pe care le fac. locutorul consideră adevărat conţinutul propoziţional al actului de vorbire. interlocutorii deduc intenţia comunicativă a vorbitorului. un act de vorbire poate să fie eficient (când actul de vorbire are asupra alocutorului efectul scontat de locutor) sau ineficient (când scopul perlocuţionar nu este atins). acte expresive.) actele de vorbire se clasifică în: acte reprezentative (asertive). El vrea / doreşte să schimbe o stare de fapte din lumea reală folosind cuvintele. angajament etc. în diverse grade: când spune Astăzi sunt 2oC.. informare etc. Subtipuri de promisive: promisiune. poruncă. este performat cu succes. Prin actele de vorbire întrebare locutorul îi solicită alocutorului să furnizeze un răspuns care să-i umple un gol cognitiv (de diverse tipuri.1. Prin actele de vorbire reprezentative (asertive) locutorul îşi asumă conţinutul propoziţional. insistenţă. acte comisive (promisive). Prin actele de vorbire directive locutorul încearcă să-l determine pe alocutor să facă o anumită acţiune: când spune Închide geamul! locutorul doreşte să îl facă pe alocutor să acţioneze în sensul conţinutului propoziţional al actului de vorbire („a închide geamul”). plângere. Locutorul îşi exprimă intenţia de a face astfel încât starea de lucruri din lumea reală să fie conformă cuvintelor sale. ca un reproş indirect (vorbitorul îi sugerează portarului că nu ar fi trebuit să permită pătrunderea niciunui străin în clădire). Există diverse subclase de acte directive: ordin. Există diverse subclase de acte reprezentative (asertive): afirmaţie. relaţia dintre interlocutori. Prin actele de vorbire comisive (promisive) locutorul îşi ia angajamentul să realizeze acţiunea specificată de conţinutul propoziţional al actului de vorbire: Promit să nu mai întârzii.

tristeţe. condoleanţele etc. indirect. prin intermediul unui act de vorbire reprezentativ / asertiv (cu sintaxă asertivă: – S-a făcut foarte cald aici. (iii) gradul în care actul de vorbire performat îi impune o obligaţie alocutorului. puteţi să-mi deschideţi uşa să cobor aici la semafor?). admiraţie etc. (iv) sistemul de drepturi şi obligaţii care îl leagă pe locutor de alocutor. cu atât actul de vorbire este. Actele de vorbire indirecte sunt interpretate de alocutori pe baza cunoştinţelor contextuale comune şi a competenţelor comune de comunicare.). Dă-mi şi mie 2 lei până mâine! / Ai putea să-mi împrumuţi şi mie. felicitările. performând un act de vorbire direct (marcat prin sintaxa imperativă: – Deschide fereastra!) sau indirect. Prin cuvinte se performează o acţiune în mod convenţional. (ii) distanţa socială dintre locutor şi alocutor. să fie satisfăcute. Pentru ca actul de vorbire să fie performat în condiţii de succes este nevoie ca anumite condiţii extralingvistice. (iii) când actul de vorbire impune alocutorului o obligaţie percepută ca relativ mare (v. Vorbitorii au tendinţa de a recurge la acte de vorbire indirecte: (i) în comunicarea cu alocutori pe care îi percep ca deţinători ai puterii (instituţionale. locutorul face o declaraţie verbală care instaurează o stare de fapt în lumea reală: spunând Vă declar căsătoriţi. (ii) când se percep la o distanţă socială mare faţă de alocutor (diferenţe privind statutul. „a declara război”. vârsta. compasiune. te rog. „a declara şedinţa închisă / deschisă” sunt acte de vorbire declarative.locutorul îşi exprimă atitudinea (bucurie. scuzele.1. interlocutorii folosesc deseori acte de vorbire indirecte. devieri de la corelaţia prototipică sunt posibile (vezi Tipuri de enunţuri în funcţie de scopul comunicării). într-un grad mai mare. Diverse tipuri de acte de vorbire se corelează în mod prototipic cu anumite structuri lingvistice.3. Astfel.. 2 lei până mâine?). „A declara căsătoriţi”. Factorii care influenţează performarea actelor de vorbire indirecte sunt (i) relaţia de putere între locutor şi alocutor. 32 .). locutorul poate să-i solicite alocutorului să deschidă fereastra. al unei întrebări (cu sintaxă interogativă: – Vrei să deschizi fereastra?). Acte de vorbire directe vs acte de vorbire indirecte Actele de vorbire pot fi performate direct (acte de vorbire directe) sau indirect (acte de vorbire indirecte). „a boteza”. Cu cât procesele implicate în interpretare sunt mai complexe. discursive etc. Subtipuri de acte de vorbire expresive: mulţumirile. Actele de vorbire indirecte sunt actele de vorbire performate prin intermediul altor acte de vorbire (purtând mărcile formale ale altor acte de vorbire). ofiţerul stării civile instituie starea de „căsătorit” pentru persoanele spre care este direcţionat actul de vorbire. (iv) când actul de vorbire performat este perceput ca exterior sistemului de drepturi şi obligaţii dintre interlocutori (– Domnu’ şofer.) faţă de conţinutul propoziţional al actului de vorbire: Ce frumoasă eşti! (locutorul îşi exprimă admiraţia faţă de o calitate atribuită interlocutorului „a fi frumoasă”). vă rog. Prin actele de vorbire declarative. al unui act de vorbire expresiv (cu sintaxă exclamativă: – Ce cald e aici!). entuziasm. 3. sexul. În comunicare. instituţionale. rolul social al alocutorului).

gesturi etc. dacă spune că „o persoană drăguţă nu poate fi refuzată”. (verb performativ. în baza convenţiilor cunoscute. elemente implicate în situaţia de comunicare. Te rog să stai acolo. o ameninţare. poate exprima un reproş. activ. Promit să nu te mai întrerup. – Elementele nonverbale (gesturi. tonul vocii. – Verbele performative sunt verbe care.). enunţul Maria pleacă mâine. – Anumite elemente lexicale sunt specifice unor acte de vorbire. marcă a unui act de vorbire expresiv). mimică) modifică forţa ilocuţionară. nu-i aşa? transformă o aserţiune în întrebare de confirmare etc. – interlocutorul deduce că răspunsul este „da” în urma unor calcule inferenţiale: ea îmi spune că „o persoană drăguţă nu poate fi refuzată”. elemente paraverbale. Întreb dacă va veni toată lumea. debitul verbal. negaţia poate marca un refuz (Nu mă mişc de aici!) sau o interdicţie (Nu te mişca de aici!). elemente suprasegmentale (intonaţia). folosite în anumite condiţii gramaticale – indicativ prezent. marcă a unui act de vorbire declarativ). (verb performativ. convenţionalizat prin uz. 3. modul imperativ corespunde. un reproş etc. o promisiune. – Elementele paraverbale (intonaţia.4. te rog marchează un act de vorbire directiv (rugăminte). poate funcţiona ca aserţiune. elemente lexicale. (verb performativ. unui act de vorbire reprezentativ / asertiv (Ion deschide fereastra. în mod prototipic. eu fiind persoana drăguţă. de exemplu. deci răspunsul este „da”. marcă a unui act de vorbire comisiv / promisiv). înseamnă că nu va refuza invitaţia. 33 .). Mărci ale forţei ilocuţionare Forţa ilocuţionară a unui act de vorbire poate fi marcată prin diverse elemente lingvistice: verbe performative. Vă declar căsătoriţi. poate fi un act de vorbire expresiv (exprimă regretul). emfaza) pot distinge. între o aserţiune. unui act de vorbire directiv (Ion. deci probabil se referă la mine. în mod prototipic. (verb performativ. Îţi mulţumesc pentru ajutor. în anumite contexte. (verb performativ. persoana I singular – numesc actul de vorbire performat de locutor: Afirm că aşa stau lucrurile. modalizatorul sigur. elemente nonverbale (mimică. De exemplu.). – Modurile verbale pot distinge între tipuri de acte de vorbire: modul indicativ corespunde. că răspunsul este „da”.Vrei să bem o cafea împreună? / – Mai întrebi? – întrebarea retorică este un act de vorbire indirect.1. marcă a unui act de vorbire întrebare). poate funcţiona ca intensificator al unei promisiuni (Vin sigur mâine. marcă a unui act de vorbire directiv). de exemplu. interlocutorul deduce. o ameninţare. moduri şi timpuri verbale. ea vorbeşte cu mine. deschide fereastra!). (verb performativ. – Vrei să bem o cafea împreună? / – O persoană drăguţă nu poate fi refuzată. În funcţie de mimică. marcă a unui act de vorbire reprezentativ / asertiv). despre mine crede că sunt „o persoană drăguţă”.

}ACT1 B: {ORce troleu.}ACT2 {trebui să mergeţi pân la uNIrea↓}ACT3 A: {da. Mişcarea conversaţională (de iniţiere / menţinere / de tranziţie / de încheiere) poate fi simplă. hei!. Interacţiunea verbală poate fi iniţiată prin formule standardizate de deschidere a conversaţiei (formule de salut. întrebări] B: {CUM să nu. atenţie!. pentru a face tranziţia de la o temă la alta sau pentru a-l încheia. alcătuită din mai multe acte de vorbire. 92). mişcarea de trecere la o nouă subtemă este alcătuită dintr-un act de vorbire aflat în aceeaşi intervenţie cu un act de vorbire cu funcţie de menţinere a conversaţiei.. fiecare format din unu sau mai multe acte de vorbire. ce ar fi de spus despre….). vocative. prin aserţiuni care stimulează un comentariu din partea alocutorului.. formule introductive de tipul vreau să discutăm astăzi despre.}ACT1 A: {da da da}ACT1 {deci prin spate↑ da.}ACT1 +B: {de la unirea schimbaţi mergeţi pe cellalt tronson↑ până coborâţi↑}ACT1 A: {AM înţeles. 34 .}ACT1 [ÎNCHEIEREA CONVERSAŢIEI] A: {mulţumim. prin întrebări care îşi aşteaptă răspunsul. prin secvenţe de apel care atrag atenţia interlocutorului (interjecţii de adresare – uite!.}ACT1 B: {aşa-nţelegeţi. În dialogul următor mişcarea de deschidere a dialogului este alcătuită din două acte de vorbire (adresare către interlocutor şi întrebare). pentru a-l menţine. alcătuită dintr-un singur act de vorbire. 3.}ACT2 C: {CE troleibuz.}ACT1 A: {orice troleu. mişcarea de încheiere a conversaţiei este alcătuită din câte un act de vorbire performat de fiecare interlocutor: [DESCHIDEREA CONVERSAŢIEI – 2 acte de vorbire: adresare către interlocutor şi întrebare] A: {fiţi amabilă↓}ACT1 {ştiţi cumva cum putem ajunge de aici la universitate? }ACT 2 [MENŢINEREA CONVERSAŢIEI: răspunsuri.}ACT1 [TRANZIŢIA LA ALTĂ SUBTEMĂ] {cu metroul se poate? }ACT1 B: {nu.}ACT1 (IVLRA. mulţumim. aş vrea o părere sinceră de la tine…). prin focalizarea unei teme (metacomentarii – în ceea ce priveşte….– Elementele constitutive ale situaţiei de comunicare contribuie la marcarea forţei ilocuţionare: de exemplu. sau complexă.}ACT1 {mergeţi în cogălniceanu şi luaţi troLEu.}ACT2 B: {traversaţi↓ o luaţi pe lângă teatru bulandra pe străduţa_aceea-ngustă↑ ş-ajungeţi în cogălniceanu şi luaţi orice troleu. locul în care se produce schimbul verbal poate face ca actul de vorbire Atenţie! să fie interpretat ca ordin (în armată) sau ca secvenţă cu funcţie de apel în conversaţia cotidiană. Mişcarea conversaţională Locutorii performează acte de vorbire pentru a construi schimbul verbal: pentru a-l iniţia.}ACT1 C: {mulţumim.2. formule de adresare). Actele de vorbire se integrează în mişcări conversaţionale.}ACT1 {e compliCAT. mişcarea de menţinere a conversaţiei este alcătuită dintr-o succesiune complexă de întrebări şi răspunsuri.

nu se poate reconstitui ce ar fi dorit B să comunice în cele două intervenţii neterminate: 35 . care amână încheierea schimbului verbal şi amplifică interacţiunea verbală (atât sub aspect informaţional..)..3.2). de menţinere. În mod ideal. prin pauze mai lungi în comunicare sau se pot realiza abrupt. Dat fiind rolul crescut al contextului şi permanenta orientare a locutorului spre alocutor. fie este recuperată din contextul extralingvistic. Intervenţia (replica) unui vorbitor poate fi formată dintr-un act de vorbire sau din mai multe acte de vorbire (vezi exemplul supra... uneori locutorul nu îşi încheie enunţul.. 2. prin tăcere. O intervenţie (replică) este formată de obicei dintr-o singură mişcare conversaţională (de iniţiere. deşi tema nu este abandonată. fac economie de cuvinte deoarece consideră contextul suficient pentru recuperarea semnificaţiei de către alocutor) şi externe (alocutorul intervine înainte ca locutorul să-şi fi terminat intervenţia. ● Intervenţii incomplete. prin poziţiile corporale (lipsa orientării spre interlocutor). prin secvenţe de ratificare (da. Tranziţiile de la o temă / subtemă la alta pot fi marcate prin formule specifice (în altă ordine de idei. 93). să trecem acum la altceva. de încheiere a conversaţiei). 3.2). oferte etc. intervine un eveniment exterior care întrerupe comunicarea). o frază. nu îşi elaborează până la capăt ideile în cadrul unei intervenţii. Un loc special în menţinerea interacţiunii verbale îl au secvenţele de redeschidere.). în cadrul unei intervenţii. Din diverse motive interne (uită. o altă problemă este. înţeleg. al unor emoţii sau al vitezei cu care comunică interlocutorii: A: a↓ şi-o să meargă? B: da. în realitate. există însă şi situaţii în care. 2. o sintagmă.. În textele scrise fiecare intervenţie (replică) este marcată printr-un semn de punctuaţie specific.. sensul fiind recuperat contextual. nu există o relaţie 1:1 între intervenţie şi unităţile de informaţie. urmată de intervenţia (replica) lui B.# (IVLRA.Interacţiunea verbală poate fi menţinută prin întrebări. Elipsa poate fi rezultatul economiei lingvistice. se răzgândesc. fără ca locutorul să semnalizeze în vreun fel schimbarea temei. Ideea fie este abandonată.. prin operatori discursivi semnalizând atenţia acordată de locutor alocutorului său (îhm. bun…). o propoziţie. prin răspunsuri. Dialogul poate fi încheiat prin formule standardizate (formule de salut). Lungimea intervenţiilor este variată: un cuvânt. În dialogul care urmează... A: păi pos_să:↑ B: păi NU poţi să.. aha. urmată de intervenţia (replica) lui A etc... vorbitorul B lasă neîncheiate primele două replici. ● Intervenţii eliptice. linia de dialog. al unor intenţii glumeţe. prin corectarea unor replici anterioare. imediat urmată de contribuţia conversaţională a altui locutor reprezintă o intervenţie (replică): intervenţia (replica) lui A. dar şi nonverbală / paraverbală) a unui locutor. Intervenţia (replica) Contribuţia conversaţională (de obicei verbală. prin aserţiuni care induc o reacţie a alocutorului. o intervenţie conţine o unitate informaţională. cât şi sub aspectul participării interlocutorilor la schimbul verbal). intervenţiile pot fi eliptice. mai multe fraze. vorbitorul încheie o secvenţă conversaţională şi iniţiază alta (vezi exemplul supra. dar.

alo? A: [STAI puţin↓ CE faci. la revedere # camelia. 49). a doua intervenţie a lui A este incompletă. ă: # pentru cumnata mea mihaela # luca: A: îhî: +B: cu mesajul↓ o iubesc foarte mult # A: da. în linii mari. B: [da. B: şi dedicaţie pentru # soacra mea # soţul meu şi: # soţul meu. poate fi intuit din contextul extralingvistic (dedicaţii muzicale pentru ocazii speciale): A: aşa: camelia↓ hai să te-auzim↓ CARE i dedicaţia ta↓ eşti ultima: ascultă[toare # care a intrat în direct. # soţul tău la pătrat↑da:? B: da. 175). (IVLRA. B: [poate că: suferinţa asta a mai şi-mblânzit-o↓ nu mai e aşa: dură↓ şi intransigentă↓ şi-ncearcă # o-nţelegere cu voi↑ ştiindu-se: singură↑ A: nu: (IVLRA. 170). 226). de mai multe ori)). A: şi soţul tău de două ori. A: bine. ezitarea. care funcţionează ca element de coeziune între contribuţiile conversaţionale ale interlocutorilor. A: dar îmi este teamă că-ntr-o zi î:::# deşi eu N-AM cheie la apartament↓ la noi # au fost [nişte discuţii odată demult (IVLRA. crearea suspansului se materializează prin stagnări în cadrul dialogului. la pătrat. vorbitorul B lasă neîncheiat enunţul şi-i urez al cărui conţinut. A: ((sună insistent la uşă. imposibilitatea / lipsa dorinţei de a continua mesajul.A: vai [da’# B:[mie A: da’ ce-ai păţit TU? eşti STRESATĂ? CE-AI. B: ((deschizând uşa)) da_da↓ 36 . B: da:a↑ A: lumi:na:: # la NOuăşPAtru. +B: şi-i urez↑ # că-mplineşte pe douăzeci şi doi # nouăsprezece ani. obţinerea unui timp de gândire. Mecanisme psihologice precum necesitatea planificării mesajului. incertitudini. pa. de CEB: [credeam [c-ai închis. B: am foarte mult de-nvăţat↓ # şi-mi # A: o:h↓ B: tu ştii ce medie de toată: JEna↓ am scos anu trecut? (IVLRA. vocale de umplutură). NU aşa. 50). ● Intervenţii fragmentate prin pauze. Pauzele se pot concretiza prin tăcere (absenţa cuvântului) sau prin pauze vocalizate (lungiri de sunete. B: [c-a:r vrea în / uichend / să mă lase cu gâtul GO:L↓ ca să se::↓ BIne. dar poate fi reconstituită cu uşurinţă datorită începutului şi datorită contextului extralingvistic (de ce închizi?). A: da. vă mulţumim tuturor # (IVLRA. În dialogul următor. În alt dialog. că TU de_obicei ieşeai mai des.

bucuria). însoţite de pauze mai lungi sau mai scurte. deseori fragmente de enunţ izolate.foarte: îm:# CUM să sp. Schimbul (de replici) 37 . ● Intervenţii fragmentate prin autoîntreruperi. 3. bâlbâielile produc enunţuri incomplete. intenţia de păstrare a cuvântului). 136).ă: adică totul să fie NUmai şi NUmai pentru EA↑ (IVLRA. deci NU o mică parte să nu iau sau o mare parte <P. A: [bună ziua. dorinţa de corectare a unui enunţ. deci io n-am luat banii din# iu– iul– E: iulie B: iu– iu– IUlie. <MARCNU pot s-o las> [să: (IVLRA. (IVLRA. ea fiind şi singură↑ divorţată↑ TOT motivul am fost eu↓┴ a:l al adoptării din familie↓ nu a vrut să ia din partea tatălui↑ au divorţat↑ şi o persoană apro. (IVLRA. io sunt bugeTAR↓ şi TOT nu iau bani. 50). ezitare. B: io vă spun ALTĂ chestie. 135). 29). (IVLRA. falsele începuturi (când vorbitorul se răzgândeşte şi continuă enunţul într-un mod diferit decât cel intenţionat la începutul replicii). A: eu am refuzat să fiu preşeDINte↑ [în defavoarea t┴ B: [NU-I adevărat. ori dumneastră vă opreşte la: toţi acel cease↓ cu toate că mi-l ia şi mie. (IVLRA. reformulări. nu-i [adevărat. eu NU ştiu ce are-n casă↓ nu ştiu ce bani↓ nu ştiu ce# bijuterii↑ eu NU ştiu ce are-n casă. 50). B: nu-i adevărat.4.R să nu iau>. şi n-am luat banii dă trei luni. adică: lucrez în mi:ni:sterul să:– sănătăţii. emoţiile (teama. odată cu: pubertatea nu am reuşit să mai găsim nici un punct comun. dorinţa de a câştiga timp de gândire) explică amplificarea intervenţiei prin repetarea de către locutor a unei secvenţe (vezi Repetiţia): A: tonus fantastic şi sînt FOARte tinere. şi NU pot s-o las. Întreruperile dezorganizează enunţurile în diferite grade: A: parcă nu reuşea să mai găsească nici un #┴ absolut # NU ştiu #↓ NU am reuşit să ne-nţelegem. precum şi mecanisme psihologice (nesiguranţă. n-am luat de:– deLOC (IVLRA. dorinţa de accentuare a stării afective. Diverse intenţii de comunicare ale locutorului (dorinţa de accentuare a unei idei.A: să citesc. am fost dimineaţă↓ n-aţi fost acasă. B: # # # imedia:t↓ # # [poftiţi. A: de foarte mult în familie↑ sunt un copil adoptat↓ sunt din famili-┴ sunt î: nepoata şi:┴ adică ne-am înţeles foarte bine până la perioada pubertăţii. indecizia. Ezitările. enervarea. lapsusul). A: [şi ŞTIe şi ŞTIe şi ŞTIe↑ eu # în şifonierul în dormitor am┴ în cele două camere: sunt uşile închise↓ cheile sunt la brâu↑ ca la hangiţă↑ da↑ iar eu NU mă interesează am spus că nu mă┴ decât în clipa când┴ dacă moare↑ aTUNci poate↓ aTUNci voi şti ce are-n casă. 191). dar ea a decăzut foarte mult. 136). stările mentale (confuzia. D: fra. A: [ă în favoarea ta.ă: văru lu laura ştie din ┴ maestru lor era din coreea de sud↓ A: se poate↓ da’ zice că toată asta e de din de la egipteni↓ (IVLRA. 54). ● Intervenţii amplificate prin autorepetiţii.

● Enunţuri eliptice. când?. B: ă:: C: la femininele: care provin din: î: substantivele latine de declinarea întâi↑ sau din┴ la cele care provin din B: în NIci un caz de la declinarea întâi. frecvent apar pro-frazele (da. după ce alocutorul şi-a terminat intervenţia. din două intervenţii (replici) formează un schimb de replici. nici unul dintre vorbitori nu reuşeşte să îşi 38 . separate. O formă de elipsă specific dialogală este elipsa în cadrul schimbului de replici. de obicei. două enunţuri paralele (cel a locutorului şi cel al alocutorului) sunt fragmentate de alternanţa la cuvânt a participanţilor la schimbul verbal: C: deci nici unu n-are şină A: proba[bil# C: [au numai clape A: că la asta s-au referit↓ ca să aibă clape cât mai mari să nu: pice documentele (IVLRA. Principiul alternanţei la cuvânt afectează unitatea informaţională a replicii. Fragmentarea enunţului în replici succesive ale locutorului poate fi însoţită de repetiţii. B: la declinarea a treia C: de CE crezi (IVLRA. (IVLRA. cum?): C: da’ la CAre dintre feminine crezi că a apărut mai întâi desinenţa i. cuvintele interogative alcătuind singure un enunţ (ce?. 131). de obicei. B: ă rolă↓ nu? A: da. În mod ideal. pot fi însă reconstituite prin raportare la replica anterioară umplând golurile semantice şi refăcând legăturile sintactice. ● Enunţuri fragmentate în două sau mai multe intervenţii ale unui vorbitor. Uneori. de ce?. ci o continuă într-o intervenţie ulterioară. 44). 133). În următorul exemplu sunt afectate de elipsă părţile comune din enunţurile celor doi vorbitori pentru evitarea redundanţei. formată. Enunţurile rezultate sunt asintactice. neanalizabile. 96). proverbele (verbul a face). Deoarece se întrerup reciproc. B: la paisprezece mii.1. având diverse consecinţe în plan textual. nu). prin pauze care variază între câteva microsecunde şi câteva zecimi de secundă. A: leucoplast aveţi? B: da.Cea mai mică unitate interactivă. În aceste situaţii. B: şi-am ajuns la nouă şi jumătate în: cireşu↓ A: seara↓ (IVLRA. C: da’ la CAre. cu rivanol sau fără? A: fără.4. 3. Principiul alternanţei la cuvânt Schimbul de replici este guvernat de principiul alternanţei la cuvânt. deşi s-a întrerupt / a fost întrerupt. Intervenţiile care compun un schimb de replici sunt succesive. simplu. locutorul nu abandonează ideea. adică elipsa între intervenţiile interlocutorilor succesivi. fiecare replică ar trebui să fie o unitate informaţională completă.

● Enunţuri paralele. Apar astfel două enunţuri paralele. (IVLRA. rezultată din coparticiparea lui A şi B: A: păi nu↓ dacă-ţi fa[ce: B: [îţi fac îţi scot A: din nou spate[le B: [sigur că da C: că să vi[nă aşa A: [că văd că asta-i destul de lungă↓ B: este↓ da A: i-o-ndoi doar un pic↓ tănţica C: îhî (IVLRA. 39 . 130). 127). cu organizare sintactico-semantică identică sau diferită: B: cum arată↑ e mai [lung↓ aşa: A: [e mai lung↓ aşa: (IVLRA. cu (parţial) acelaşi conţinut informativ. (IVLRA. în intervenţia fiecărui interlocutor. unitatea sintactico-semantică se constituie din intervenţiile a doi (mai mulţi) interlocutori: B: şi cu urechile [mai: A: [clăpăuge↓ aşa↓ ştii↑ B: aha.termine ideea în cadrul aceleiaşi intervenţii. (IVLRA. A: [aşa că e:şti: B: [asear_a:mA: eşti greşit B: [aseară+A: [toTAL aicea. Există situaţii când două sau mai multe dintre fenomenele prezentate mai sus coexistă: în dialogul care urmează primele două intervenţii sunt paralele. fiecare dintre ei reia însă ideea. ci implicită. 190). B: asear-am vorbi:t [cu cine:va:↓ (IVLRA. B: da↓ dacă-l vezi pă răzvan [să-i spui A: [îi spun să-ţi dea un telefon (IVLRA. a cărei regentă nu este explicită. transmiţând aceeaşi informaţie. 50). 75). Anticipând intenţiile comunicative ale locutorului. Pauzele dintre intervenţiile vorbitorilor succesivi pot fi foarte mici. ● Enunţuri construite prin coparticiparea interlocutorilor. 128). 56). ● Enunţuri complexe. succesiv. alocutorul îl poate întrerupe preluându-i ideea. B: fiindcă numai ieri erau complet tufliţi că: trebuie s-o ia de la capăt= A: ((din altă cameră)) = iar ţie fireşte nu ţi-a dat prin gând să-mi spui↑ că de UNDE să ştii. B: asta ar fi aşa un una la un milion şansă= A: = ar fi chiar un absurd. astfel încât enunţurile apar sudate. C enunţă o propoziţie circumstanţială de scop. în timp ce a doua intervenţie a lui B formulează o concluzie în legătură cu ideea dezvoltată de A în cele două replici anterioare. incluse în aceeaşi unitate intonaţională. apoi A îşi continuă ideea şi în cea de a doua intervenţie. Astfel. imperceptibile. încercând să o termine în intervenţia următoare: B: [ruDEle↓ vreau să te-ntreb ceva.

C: da’ ea să facă la alţii [s-a învăţat singură B: [<P TOŢI sunt aşa> A: se face coafeză ((râde)) (IVLRA. Repetarea (vezi Repetiţia) totală sau parţială a unui enunţ în cadrul schimbului de replici poate avea diverse funcţii discursive: de accentuare a ideii exprimate de locutor: +A: de CE vă e FRICĂ-n momentu ĂSta↓: sau TEAmă↑ C: <F mie nu mi-e tea[mă A: [CE vă sperie. de insistenţă. A: nu vă e teamă de nimic. A: aici. 205).R de ce>? C: s-o împopoţonezi↓ [nu-i place. C: şi CAre e situaţia desinenţei în limba română. B: am terminat: aici. Regenta poate fi reconstituită de interlocutori din context (cunoştinţele comune împărtăşite) sau dintr-o intervenţie anterioară. iar relaţiile sintactice de coordonare şi subordonare se pot stabili între secvenţe aparţinând unor vorbitori distincţi: A: îhî# la ce opţional↓ la ăla de /edvărtaizing/? B: ă:# păi dacă pă primu e cu /edvărtaizing/↓ p-al doilea e cu metode A: aha# păi mâine mă duc B: dacă poţi să le treci pe-ale mele↓ A: (păi) şi eu am (IVLRA. (IVLRA. 30). CÂND. (IVLRA. • Enunţuri izolate. 95). dovadă a faptului că unităţile discursive depăşesc graniţele unei singure intervenţii (frază / propoziţie). C: dar ei să NU-I umbli-n păr↓ [să nu stai A: [<P.● Enunţuri repetate în replici succesive ale aceluiaşi locutor sau în replicile ambilor interlocutori. (IVLRA. B: litere↓ anu anu patru. neintegrate sintactic. B: poftim? A: UNde aţi terminat. de semnalare a unei deficienţe pe canalul de comunicare: A: UNde aţi terminat. 95). 37). 40 . C: mie nu mi-e teamă de nimic>. B: cu domnu profesor b***. B: [TOŢI sunt aşa. C: de un singur lucru A: <F nu vă e teamă de nimic>. de marcare a coeziunii textuale: C: şi cu CIne-aţi făcut lucrarea. C: despre ce? B: ăm: despre: situaţia: desinenţei în limba română. pentru impunerea ideii în spaţiul discursiv: A: [<P în general TOŢI sunt aşa>.

167). intenţia de a-l împiedica pe locutor să îşi termine ideea) conduce la suprapuneri între intervenţii. fără a da posibilitatea interlocutorului să intervină. ● Suprapunerile. (iii) să recurgă la repetiţii lexicale şi reformulări care îi permit planificarea mesajului fără a ceda cuvântul interlocutorului. ofertele cer. Pentru a păstra cuvântul. o clipă. „cedează cuvântul”. (iii) să recurgă la un contur intonaţional terminal. folosind cuvinte de „alertă” (hei. elementele nonverbale şi paraverbale (poziţii corporale. alternanţa la cuvânt.). (ii) să dea alocutorului semnale explicite că îi cedează cuvântul (secvenţe de apel adresate interlocutorului – vocative. deci). producerea de către interlocutor a unui răspuns la stimul). directivele. pe de o parte. gesturile. dintr-un singur cuvânt etc. (ii) să recurgă la cuvinte de umplutură pentru a semnala interlocutorului că nu doreşte să abandoneze cuvântul. 41 . din elemente de relaţie. (ii) să preia cuvântul de la alocutor prin introducerea unor mărci de validare a enunţului anterior (ah. Nerespectarea dreptului la cuvânt al locutorului (graba de a răspunde. Accesul la cuvânt Actualizarea schimbului de replici. debitul verbal) sunt elemente care însoţesc mesajul verbal semnalând intenţia vorbitorului de a păstra cuvântul.4. îm. dar. Pentru a ceda cuvântul locutorul poate: (i) să performeze anumite acte de vorbire (întrebările. presupune accesul la cuvânt al interlocutorilor. îşi relaxează brusc muşchii feţei etc. Contururile intonaţionale nonterminale. mimica. vă rog. îl invită prin mimică şi / sau gesturi să preia cuvântul. aş vrea să adaug ceva. determinând apariţia unor intervenţii constituite exclusiv din subordonate. lasă-mă să spun ceva. În exemplul următor parantezele drepte marchează porţiunile suprapuse şi momentul în care s-a produs suprapunerea: B: noi autorităţile sânte suntem într-un demers le[GAL C: [dumneavoastră B: dumneavoastră sunteţi [în +C: [dumneavoastră ac[ţionaţi +B: [afara cadrului legal +C: [actio[naţi +B: [la aceasta oră C: noi vă propu[nem că aţi spus că aveţi M: [dumneavoastră acţionaţi asupra amărâ[ţilor C: [aţi spus că aveţi copii care sunt stu[denţi M: [asupra marilor corupţi nu acţionaţi↑ (IVLRA. taci tu să spun eu!). ei bine) sau a unor conectori transfrastici (şi. conform principiului perechilor de adiacenţă. invitaţiile. vorbitorul poate: (i) să îşi continue pur şi simplu ideea. daţi-mi voie. (v) să îi ofere interlocutorului semnale mimico-gestuale (îl priveşte fix. scuzele. pentru că. „păstrează cuvântul”. semnalele angajării comunicative a locutorului nu sunt univoce. oh. De aici rezultă o serie de fenomene textuale. iar pe de altă parte. Pentru a lua cuvântul locutorul poate: (i) să înceapă pur şi simplu să vorbească pe o anumită temă.Ruptura sintactică poate apărea în orice punct al propoziţiei / frazei. 3. (iv) să tacă.2. Accesul la cuvânt nu este însă reglementat de reguli foarte stricte. privirea îndreptată spre interlocutor. ascultă. Interlocutorii recurg la diverse strategii prin care „iau cuvântul”. întrebări de confirmare). da. (iii) să-şi întrerupă alocutorul ridicând tonul. uite) sau făcând comentarii metalingvistice (mă scuzi că te întrerup o clipă.

fiind refăcută ulterior: B: CINE-a citit volpone. 3. (IVLRA. Când pauza dintre intervenţiile succesive ale interlocutorilor este foarte mare. 92). ● Pauzele. trebui să mergeţi pân la uNIrea↓ A: da.). se vorbeşte de schimburi de replici cu coerenţă directă (replica alocutorului este direct pertinentă în raport cu replica locutorului: – Dana. vii mâine la bibliotecă? / – De ce întrebi? / – Vreau să-ţi aduc cursurile. 56). există o legătură evidentă între stimul (ceea ce spune vorbitorul) şi reacţie (ceea ce răspunde interlocutorul). e compliCAT. al indeciziei acestuia. Acest cuplaj de replici poartă numele de perechi de adiacenţă. ordin-îndeplinirea ordinului. G: ((râd)) A: <@ am pierdut trezeci de mii de lei> # volpone eu am citit.Sudările. Există însă şi situaţii în care scopul conversaţional al interlocutorilor este pentru moment divergent. invitaţie-acceptarea / refuzarea invitaţiei. (IVLRA. Un mesaj este coerent atunci când ceea ce spune locutorul are sens 42 . +B: de la unirea schimbaţi mergeţi pe cellalt tronson↑ până coborâţi↑ A: AM înţeles. astfel încât coerenţa perechii de adiacenţă este pentru moment suspendată. 3. Tema se organizează după două principii: principiul coerenţei şi principiul coeziunii (vezi Organizarea tematică a enunţului). imperceptibilă.3. Când alocutorul nu intervine în dialog la intervalul normal din cadrul schimbului de replici. Coerenţă directă vs coerenţă indirectă În funcţie de relaţia logico-semantică dintre replici.4. O temă poate fi alcătuită din mai multe subteme. aceasta capătă diverse semnificaţii discursive. al ezitării în privinţa reacţiei. scuze – acceptarea / respingerea scuzelor etc. Tranzacţia Unul sau mai multe schimburi pe aceeaşi temă formează o tranzacţie.5.) şi schimburi de replici cu coerenţă indirectă (replica alocutorului nu este direct pertinentă în raport cu replica locutorului: – Dana. al dorinţei acestuia de a-şi amâna reacţia. Schimbul de replici se constituie după principiul acţiunii (locutorului) şi reacţiei (alocutorului): întrebare-răspuns. (IVLRA. pauza este semnalul neatenţiei alocutorului. De obicei. Când pauza dintre intervenţiile succesive ale interlocutorilor este foarte mică. A: orice troleu. cele două replici apar ca o singură unitate. (IVLRA. al refuzului de a reacţiona etc. Primul element al perechii de adiacenţă condiţionează un anumit tip de reacţie în replica alocutorului.92). 76). A: hi: mi-am agăţat ciorapii. apar sudate: ● B: asta ar fi aşa un una la un milion şansă= A: = ar fi chiar un absurd. / – Vin. B: aşa-nţelegeţi. Uneori schimbul (de replici) este alcătuit din trei elemente: acţiune (vorbitorul 1) – reacţie (vorbitorul 2) – ratificare (feedback dat de vorbitorul 1 vorbitorului 2). vii mâine la bibliotecă? / – Vin. cu metroul se poate? B: nu.

acordă atenţie specială un aspect particular al ei. de. prin structuri sintactice tematizate sau dislocate la stânga. Susţinerea temei se face prin informaţii suplimentare sau prin exprimarea unor atitudini. pauză) şi nonverbale (mimică. solicitând detalii. pauză. prin anunţarea schimbării (Altceva?. pe baza competenţelor sale comunicative şi lingvistice. da. ba da). atât am avut de spus). a anaforei interreplici (subiectul subînţeles preluat din enunţului locutorului precedent): A: da’ e mai MAre decât o dischetă ăsta nu? B: e↑ nu ştiu↓ are şase_sute patruj_de /ka/ (nu e) (IVLRA. emoţii provocate de temă.). acumulând acte de vorbire legate de elementul focalizat. Există conectori specifici de continuitate (da. însoţesc tema de comentarii asupra acţiunilor exterioare. o abandonează. În cadrul unei tranzacţii interlocutorii negociază tema: introduc tema. Coeziunea este asigurată prin legăturile formale care marchează în plan lingvistic continuitatea tematică: deictice (vezi Deixis). apropo. râs). Tema poate fi abandonată pur şi simplu prin abordarea unei noi teme.. Următoarele exemple ilustrează funcţia coezivă a conectorilor pragmatici folosiţi între replici: A: îhî# la ce opţional↓ la ăla de /edvărtaizing/? B: ă:# păi dacă pă primu e cu /edvărtaizing/↓ p-al doilea e cu metode A: aha# păi mâine mă duc B: dacă poţi să le treci pe-ale mele↓ A: (păi) şi eu am (IVLRA. repetiţie. gesturi). Presupune adoptarea unor strategii prin care vorbitorul îşi începe interacţiunea comunicativă şi îşi pregăteşte interlocutorii pentru schimbul verbal. iar alocutorul. întrebări sau indirect. elipsa (vezi Elipsa). (IVLRA. Introducerea temei depinde de cunoştinţele comune ale vorbitorilor. mărci intonaţionale şi prozodice (vezi Organizarea prozodică a enunţului). o susţin. non-verbale (mimică. (Pentru anaforă. prin elemente cu caracter pregătitor (anunţarea temei.într-un context dat.. expresive.5). de ezitare (ăă. coerenţa este un co-construct al locutorului şi al alocutorului: locutorul are în minte principiul coerenţei în momentul elaborării mesajului. 93) şi a deicticelor interreplici: B: [(doamnă) am fost la grefieră↓ grefiera-mi spune că v-a adus dosaru-n arhivă A: CÂND mi l-a adus în arhivă. dislocare la stânga. gesturi). Ţi-am spus?. accentuându-l prin acte de vorbire expresive. 37). repetiţii (vezi Repetiţia). paralingvistice (intonaţie descendentă. elipsă vezi supra. Aş vrea să vă întreb ceva. Specifică dialogului este folosirea acestor mărci ale coeziunii între replici. Apropo…. conectorii transfrastici (vezi Conectori frastici şi transfrastici). emfază. Temele pot fi introduse direct prin acte de vorbire reprezentative / asertive. anunţarea intenţiei de a introduce o temă). 2. învesteşte mesajul cu coerenţă. Reluarea unei teme anterioare este de 43 . ei) sau de discontinuitate (dar. Abandonarea temei se poate face prin întreruperea schimbului verbal sau prin mărci explicite: lexicale (bine. 104). fac digresiuni. elemente paraverbale (râs. de gradul de cunoaştere reciprocă dintre vorbitori. elicitând reacţii în legătură cu aspectul focalizat. păi). în cadrul schimbului. o reiau. suspendă tema. anafore (vezi Anafora). alunecă spre altă temă. asta e. Focalizarea unui element particular al temei se face prin tematizare.

3. participanţii interacţionează şi negociază semnificaţia de pe poziţii interpersonale.. era să cad.1. se desfăşoară fără un protocol de interacţiune prestabilit. formule de adresare specifice. 3. Conversaţia. se desfăşoară conform unui protocol de interacţiune mai mult sau mai puţin formalizat. este semnalizată prin elemente lexicale (apropo. înălţimea tonului). în mod ideal. necunoscuţi pe stradă. În planul expresiei lingvistice.). solicitarea de informaţii la ghişee specializate etc. Elemente parazitare dialogului pot interveni când locutorul îşi însoţeşte acţiunile exterioare temei (oferte de mâncare şi de băutură) de remarci verbale (Vă rog să vă serviţi.). are ca scop prestabilit rezolvarea unor probleme de tip instituţional. domnule profesor etc. 3.. cunoaşterea celuilalt.. Tema poate fi suspendată temporar când locutorul se adresează altui alocutor decât partenerilor de discuţie / conversaţie. suspendarea temei poate fi semnalizată lexical (Mă scuzaţi o clipă.6. Doriţi puţină apă?. Pe agenda întâlnirii de azi avem următoarele puncte… etc. De-a lungul continuumului conversaţie – discuţie pot apărea forme de interacţiune hibride. interpelările parlamentare. semnificaţia este negociată de pe poziţii de rol. recurente (Ce doriţi?. structuri sintactice fixe.3. Conversaţia Conversaţia este un dialog cu caracter neinstituţionalizat: se desfăşoară între membrii unei familii.2.6. prin elemente paraverbale (pauză mai lungă. de fapt.. schimbarea tonului / intonaţiei) şi nonverbale (orientarea spre un alt alocutor decât alocutorii din grupul de discuţie). bazate pe legături asociative. Alunecarea spre o altă temă se face prin treceri imperceptibile. consultaţia medicală. are grad maxim de libertate şi este deschisă tuturor opţiunilor permise de limbă în contextul de comunicare dat. Digresiunea. are grad mare de structurare tematică şi.. autoexprimarea etc. circumscrişi unor câmpuri lexico-semantice particulare). sigur. chiar aşa. nu cumva să uit) şi prozodice (ritmul vorbirii. are ca scop socializarea. Discuţia Una sau mai multe tranzacţii formează o conversaţie sau o discuţie. Structura conversaţiei / discuţiei Atât conversaţia. o paranteză. deci. acum. colegi de serviciu în pauză. OK. Conversaţia este considerată forma prototipică de comunicare în cadrul societăţii. Ia uite. Discuţia Discuţia este un dialog cu caracter instituţional: se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat (şedinţa de redacţie. are grad mic de structurare tematică. bun. ora didactică. un caz particular de reluare îl reprezintă recontextualizarea unui element dintr-o temă anterioară.). pe o temă nelegată de tema curentă. analogii. caracter formal şi este constrânsă lexical şi gramatical: apar termeni de specialitate (cu accepţii tehnice diferite de cele din limba curentă... scopul conversaţiei este difuz şi în continuă negociere. conversaţia este. cât şi discuţia au următoarea structură: 44 . 3.obicei marcată în plan lexical (bine.. de obicei.).6. Întrerupem puţin. comparaţii. între prieteni. dobândirea de informaţii. depărtarea temporară de o temă curentă.6. Discuţia are... să revenim la oile noastre). incluzând titluri ştiinţifice / academice (domnule director. procesele în instanţă.). de obicei. informală.. contrast etc.

subtemă – tema n: subtemă…subtemă…subtemă….. bărbaţii sărută mâna femeilor). MECANISME PRAGMATICE SUBIACENTE DIALOGULUI Pentru a-şi atinge scopurile comunicative. Faţă de conversaţie. Conversaţia. prieteni (Cu cine te-ai mai întâlnit?.subtemă – Discuţie fatică de despărţire – Remarci politicoase. uneori pot fi chiar omise. între conversaţie şi discuţie apar unele diferenţe legate de amploarea fiecărei secvenţe.. de formulele specifice folosite etc.). Eşti foarte elegantă astăzi. este tot mai frecvent comportamentul discursiv de „acceptare a complimentului” (Mulţumesc mult.).. amicale (salutare. Alegerile discursive ale 45 . iar secvenţele de prelungire / pregătire a salutului (complimente. realizând anumite corelaţii între intenţia comunicativă şi forma lingvistică. Negocierea temelor urmează un protocol cu diferite grade de permisivitate.. „noutăţi” (Ce mai e nou?). Unele semnificaţii sunt transmise literal.?). femeile se sărută pe obraz de două ori.. înscriindu-se într-un sistem de interacţiune socială specific fiecărei culturi.) şi felicitări pentru realizări personale. pa). În ciuda structurii comune. vorbitorii folosesc limba strategic. Formele româneşti de salut sunt neutre (bună dimineaţa. nu mare lucru. salutul este de obicei scurt. Deseori se răspunde la complimente prin „contestarea complimentului” (Mmm. Complimentele prin care se prelungesc formulele de salut (de iniţiere sau de încheiere) vizează de obicei aspectul exterior al interlocutorului (Ce bine arăţi!. politică. discuţii fatice) au caracter convenţional şi sunt reduse la minimum.subtemă – tema 2: subtemă…subtemă…subtemă…. abordează aspecte legate de familie (Ce mai face mama? Soţia? Copiii câţi ani au?). Te sun eu.Deschiderea conversaţiei / discuţiei: Negocierea temei / temelor: Încheierea conversaţiei: – Salut de iniţiere – Prelungirea salutului prin complimente – Secvenţe fatice – tema1: subtemă…subtemă…subtemă…. focalizează sentimente împărtăşite de interlocutori în legătură cu diverse evenimente de actualitate. respectiv femei (să trăiţi / sărut mâna). conţin promisiuni privind contacte viitoare (Mai vorbim. Mmm. Pe curând. nu arăt grozav…. discuţia presupune folosirea acelor formule de salut instituite prin protocolul instituţional. 4.) sau marcate ca deferente (să trăiţi.). însoţite de gesturi tipice (bărbaţii îşi strâng mâna.) subordonat maximei modestiei. Formulele de salut au caracter convenţionalizat. dom’director. L-ai mai văzut pe. respectele mele).. altele doar implicate. bună ziua etc. sub influenţa unor modele străine. mai rar vreme. specializate pentru adresarea către bărbaţi. complimente – Salutul de încheiere Diversele paliere din structura unei conversaţii sau a unei discuţii sunt mai ample sau mai reduse. Discuţiile fatice (de iniţiere şi de despărţire) exprimă satisfacţia vorbitorilor în legătură cu întâlnirea (Mă bucur că te-am întâlnit... Discuţia. în funcţie de situaţia concretă de comunicare.

verbele factitive a face. diverse tipuri de propoziţii subordonate (circumstanţiale şi necircumstanţiale). Maxima relevanţei: informaţia oferită de locutor trebuie să fie relevantă în raport cu contribuţiile comunicative anterioare ale vorbitorilor şi în raport cu scopul curent al conversaţiei. odată cu fiecare nou act de enunţare.1. Presupoziţiile sunt declanşate de trăsături lexicale. Maxima manierei: contribuţia comunicativă a locutorului trebuie să fie formulată clar. intonaţionale din enunţ. Funcţionează ca declanşatori de presupoziţii diverse părţi de vorbire (substantive. nici prea mică). se presupune că participanţii la dialog sunt indivizi raţionali. implicaţiilor. – presupoziţie: „nu sunt balerină”). mai ales.locutorului şi interpretarea lor de către alocutor sunt reglate prin mecanismul presupoziţiilor şi al implicaţiilor. Maxima cantităţii: cantitatea de informaţie oferită de locutor trebuie să satisfacă scopul curent al conversaţiei (să nu fie nici prea mare. aceste elemente variate ca natură se numesc declanşatori de presupoziţii. maximele cooperării. 4. să nu fie obscură. ştiu să facă astfel încât contribuţiile lor conversaţionale să corespundă scopului curent al conversaţiei. tipuri de acte de vorbire. Principiul cooperării În mod ideal. aserţiunea A venit Maria. În cadrul dialogului. verbe ca a-şi imagina. de condiţiile pragmatice (contextuale) ale actului de enunţare. adverbe) cu anumite trăsături semantice inerente. constrânse de principiul cooperării şi de principiul politeţii. Maxima calităţii: informaţia oferită de locutor trebuie să fie adevărată (vorbitorul nu trebuie să spună lucruri pe care le crede neadevărate sau pentru care nu are dovezi).1. a 46 . sintactice. se justifică doar în condiţiile în care „Există cineva pe nume Maria”. reprezentând precondiţii ale enunţării cu succes a unei propoziţii: o întrebare cum ar fi Cine a plecat? se justifică doar în condiţiile în care „Cineva a plecat” (care este presupoziţia întrebării). care funcţionează ca puncte de reper pentru alocutori în deducerea semnificaţiei contextuale a unui enunţ. regret) a căror propoziţie subordonată este presupusă ca adevărată (Mă bucur că ai venit. se justifică în condiţiile în care „venise cel puţin încă o dată înainte de momentul vorbirii”. capabili să identifice şi să gestioneze scopurile curente ale schimbului verbal. 4. aserţiunea A revenit. presupoziţiile suferă procese permanente de modificare. nonambiguu. Presupoziţiile se leagă de conţinutul propoziţional. implicaturilor. a căror propoziţie subordonată presupune opusul (Mi-am imaginat că sunt balerină. Comportamentele lor comunicative se raportează la un set de maxime ideale. să nu fie prolixă. verbe. Presupoziţiile Presupoziţiile sunt parte constitutivă a universului comun de discurs. Declanşatori de presupoziţii: (i) substantivele comune articulate hotărât sau substantivele proprii (Fata / Maria e studentă.1. a visa. mă bucur. – presupoziţia: „există o fată / o fată numită Maria”). dar. de valoarea de adevăr. a pune. – presupoziţia: „ai venit”). O parte din informaţia vehiculată implicit în cadrul dialogului este transmisă prin intermediul presupoziţiilor. (ii) anumite subclase semantice de verbe: verbele psihologice (îmi pare bine.

a reuşi (presupune că „a încercat”). a termina (Minerii continuă greva. Principiul politeţii Participanţii la comunicare dispun de două imagini comunicative / imagini publice / feţe: faţa pozitivă şi faţa negativă. de a se distanţa de ceilalţi. a principiului cooperării (locutorul ştie că alocutorul se comportă ca locutor raţional) şi a celor patru maxime (calculând devierea de la maxima cantităţii şi a relevanţei alocutorul interpretează enunţul Tocmai a închis la florărie. Alteori. Faţa pozitivă se manifestă prin tendinţa vorbitorilor de a-şi manifesta dorinţa de angajare în relaţie cu ceilalţi.îngălbeni a căror propoziţie subordonată este presupusă ca adevărată (M-a făcut să plâng. ca Este ora 6. (viii) actele de vorbire întrebare (Când soseşte coletul?– presupoziţie: „coletul soseşte”). atracţia faţă de ceilalţi. – presupoziţie: „covorul este acum galben”). Vrei să deschizi fereastra? = „Deschide fereastra!” etc. a critica (M-a criticat că am venit. i-am dat telefon. Alegerea 47 . 4. Dar interlocutorul interpretează acest răspuns pe baza cunoştinţelor contextuale comune („ştim că la florărie închide la ora 6”).2. (iv) structuri sintactice comparative (Ion este mai brunet decât Gheorghe – presupoziţie: „Gheorghe este brunet”. neîmpărtăşit cu ceilalţi participanţi la dialog. respectiv strategii ale politeţii negative (sau strategii ale desolidarizării de interlocutor). din nou. presupoziţie: „Nu sunt director”). l-aş fi sancţionat. (iii) adverbe şi prefixe iterative (iar. verbe de opinie – a acuza. – presupoziţie: „Maria învaţă mult. 4. 4.. (vii) circumstanţialele condiţionale ireale (Dacă aş fi fost director. re-: a revenit / a venit iar – presupoziţia: „mai fusese şi înainte”).”). presupoziţie: „Eu am plecat”). – presupoziţie: „am plâns”. sau poate încălca aceste maxime răspunzând Tocmai a închis la florărie. a lăuda (M-a lăudat că am venit.. Ion este la fel de vesel ca şi Gheorghe – presupoziţie: „Ion şi Gheorghe sunt veseli”). care învaţă mult. la întrebarea Cât e ceasul? interlocutorul poate răspunde respectând maxima cantităţii şi a relevanţei E ora şase. adică sensuri contextuale suplimentare la care interlocutorii au acces în urma unor inferenţe făcute pe baza cunoştinţelor contextuale comune. a continua.3.1. Implicaturile Încălcarea maximelor conversaţionale generează implicaturi. (v) atributivele explicative (Maria. implicaturile sunt mai puţin dependente de contextul concret. (vi) circumstanţialele temporale (Înainte de a pleca. faţa negativă se manifestă prin tendinţa vorbitorilor de a-şi păstra un teritoriu privat. având un caracter mai mare de generalitate: structurile interogative funcţionează adesea ca acte de vorbire directive indirecte (Poţi să-mi dai sarea? = „Dă-mi sarea!”. ).1. – presupoziţia: „acţiunea de a veni este considerată pozitivă de locutor”).). e premiantă. A îngălbenit covorul cu iod. Voi citi mâine implică „Nu citesc azi”. În aparenţă. – presupoziţia: „acţiunea de a veni este considerată negativă de locutor”). De exemplu. – presupoziţie: „ei sunt în grevă”). răspunsul este nerelevant în raport cu întrebarea. Cele două feţe de care dispun vorbitorii se concretizează în strategii ale politeţii pozitive (sau strategii ale solidarizării cu interlocutorul).2. Implicaţiile Implicaţiile sunt consecinţele logice ale stării de fapt asertate printr-un enunţ: Ion a plecat implică: „Ion nu mai este aici”. verbele implicative – a uita (presupune că „a ştiut cândva şi nu mai ştie”). verbe aspectuale – a începe.

4. prin volubilitate (debit verbal. (viii) neimplicarea comunicativă (tăcerea. Aş fi onorat să…). (iv) empatizarea cu interlocutorul (Te înţeleg foarte bine. imobilitate). cineva) sau prin condiţional (Aş zice să mai aşteptăm. prin strategiile politeţii negative vorbitorii atenuează potenţialul agresiv al unor acte de vorbire care pot afecta dorinţa de independenţă a interlocutorilor. soro. cam. nu mai mult. prin adverbe. a titlurilor academice (Domnule academician. te rog? în loc de Închide geamul!) sau se evită un refuz (– Vii mâine? / – Aş veni. îhm). mamă. (iii) folosirea mărcilor solidarităţii de grup sau ale apartenenţei la grup: persoana I plural la verb. Strategiile politeţii pozitive Printre strategiile politeţii pozitive se numără: (i) performarea unor acte de vorbire expresive de tipul complimentelor. replici scurte.2. Ştiu ce simţi. Fără îndoială că ai dreptate.). pluralul solidarităţii. (ii) performarea de acte de vorbire indirecte prin care sunt diminuate constrângerile vorbitorului asupra interlocutorului. 48 . Când te hotărăşti. Strategiile politeţii negative Printre strategiile politeţii negative se numără: (i) performarea de acte de vorbire expresive (a cere scuze. (iii) atenuarea expresiei lingvistice prin modalizatori de incertitudine (cred. (vii) folosirea apelativelor care marchează intimitatea discursivă (numele mic) şi a persoanei a II-a a verbului (tu). ni se cere să…). trebuie să merg în altă parte. unde substantivul mamă este folosit de mama care se adresează fiicei). frate. colectivul nostru). (vi) orientarea spre interesele celuilalt prin apelul enunţarea unor aserţiuni cu funcţie de presecvenţe (Ştiu că este important pentru tine să ai un răspuns cât mai repede. regula este să…..). (iv) impersonalizarea expresiei prin folosirea verbelor impersonale.). Păi bine. acolo?. folosirea desemantizată a unor substantive denumind grade de rudenie (Ce faci. a unor verbe nonagentive sau a reflexivelor impersonale (trebuie. pot să te ajut. prin litotă.).uneia sau a alteia dintre strategii este parte a unui comportament planificat. sper). diminutive (Mi-ar trebui şi mie o foicică de hârtie. menit să contribuie la menţinerea unor relaţii interpersonale armonioase. vin să facem ordine în bibliotecă.). acolo?. pentru a-i lăsa posibilitatea unor opţiuni (Vrei să închizi geamul. Întotdeauna ai fost cel mai bun!). substantive (grupul nostru. din păcate. (vii) exprimarea subordonării faţă de interlocutor (Vă rămân dator.2. (v) exprimarea prin modalizatori a optimismului în raport cu interlocutorul (Sunt sigură că vei reuşi!. (viii) exprimarea interesului comunicativ pentru interlocutor prin conversaţii fatice. cuantificatorul toţi.). vă rog să îmi acordaţi un interviu. pronumele personale şi posesive de persoana I plural. (ii) folosirea de intensificatori de expresie pentru a exagera interesul faţă de alocutor (Te rog. adresarea inversă (folosirea de către locutor a unui termen care ar fi de aşteptat să fie folosit de către alocutor ca în – Ce faci. temporale: Dacă vrei. flatărilor (Ce bluză frumoasă ai!). bănuiesc.2. într-un fel. aşa se vorbeşte?). pronume şi locuţiuni de aproximare (oarecum.1. dar. prin operatori discursivi care îl încurajează să continue (da.). (vi) exprimarea deferenţei prin folosirea pronumelor de politeţe. gestică. Prin strategiile politeţii pozitive vorbitorii accentuează relaţia de colaborare cu interlocutorul. a pluralului. 4.. (v) reducerea la minimum a tuturor presupunerilor legate de interlocutor (prin structuri condiţionale.).. mimică). atenţie la scări. sunt extrem de alunecoase!. a exprima regretul. a cere iertare).

în mod aproximativ. între bare oblice (ex. durata pauzei text = = text intervenţie începută de un vorbitor şi continuată. 22–23). asociat cu înălţimea scăzută a vocii. Corpus (selectiv). cât şi în intervenţia suprapusă +A: continuarea primei intervenţii fără a se ţine seama de intervenţia suprapusă text ┴ construcţie abandonată . în mod aproximativ.). durata fenomenului ’ apocopa unor sunete. Editura Universităţii din Bucureşti.. semnalează reconsiderarea de către emiţător a afirmaţiei sale precedente) Înălţime <Î > înălţime ridicată a vocii <J > înălţime scăzută a vocii Tempo <L > tempo lent al vorbirii <R > tempo rapid al vorbirii Intensitate <F > intensitate forte a vocii <P > intensitate slabă a vocii – (linie jos. de altul [text începutul suprapunerii unor intervenţii succesive. ibid. numărul de semne (u: / m:) indică. Accent TEXT Intonaţie se notează numai când diferă de cel curent accent emfatic (al cuvântului sau al unei silabe) . “ secvenţă redată de emiţător în vorbire directă <@ > râs concomitent cu rostirea <Z > zâmbet concomitent cu rostirea á 49 . Interacţiunea verbală în limba română actuală. contur melodic descendent terminal ↓ contur melodic descendent nonterminal ? contur melodic ascendent terminal ↑ contur melodic ascendent nonterminal ! intonaţie rejectivă (contur melodic uşor descendent. Prezentăm în continuare simbolurile folosite în transcrierea înregistrărilor (apud Ruxăndoiu. / niiorc / pentru New York). Schiţă de tipologie. majuscula notează emfaza.ANEXĂ Textele folosite ca exemplificări în acest capitol au fost extrase din Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord. omiterea curentă a lui l final articol definit este marcată sistematic. cât şi la iniţiala numelor proprii. Cuvintele în limbi străine sunt notate conform audiţiei. 2002. numărul de semne indică. p. între cuvinte) rostire legato – (linie de dialog ) cuvânt neterminat : lungire a unui sunet.. se marchează atât în intervenţia în curs. fără a se utiliza apostroful ς stop glotal # pauză. NORME DE TRANSCRIERE A TEXTELOR Se foloseşte literă mică atât la iniţială de propoziţie sau de frază. fără pauză.

numărul de semne (x) indică.. tuşeşte.) transcriere probabilă text neclar. în mod aproximativ. lungimea secvenţei neclare secvenţă netranscrisă 50 . îşi drege vocea etc.scenice” (ex.<OF > <MARC > <IM > <CIT > (( )) () (xxx) […] secvenţă rostită prin mişcarea expiratorie specifică oftatului secvenţă pusă în evidenţă printr-o rostire rară (uneori chiar silabisită) şi apăsată imitarea modului de a vorbi al unei persoane emiţătorul citeşte un text indicaţii .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->