Sunteți pe pagina 1din 2

Principalele modificari/reformulari introduse ale Codului Munci – 2 mai 2011

 Contractul de munca se incheie in forma scrisa anterior inceperii activitatii salariale prin grija
angajatorului. Contractul se inregistreaza in registrul salariatilor si se transmite la ITM.
 Perioada de proba este de maxim 90 zile pentru functiile de executie si 120 zile pentru functiile
de conducere.
 Primele 6 luni de la debutul in profesie sunt considerate STAGIATURA pentru absolventii de
invatamant superior. La sfarsitul perioadei, angajatorul va elibera salariatului o adeverinta
vizata de ITM. Efectuarea stagiului se va reglementa prin lege speciala.
 Daca in desfasurarea activitatii salariatul trebuie sa detina un aviz/autorizatie ce se
reinnoieste, iar acesta nu respecta acest fapt, contractul de munca inceteaza de drept dupa 6
luni de la data la care trebuia efectuata reinnoirea.
 In cazul reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice angajatorul
poate reduce programul de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu diminuarea
salariului.
 Pe durata reducerii sau intreruperii temporare a activitatii, salariatii ce nu desfasoara o
activitate, primesc o indemnizatie de minimum 75% din salariul de baza.
 Perioada de preaviz este de 20 zile lucratoare, in cazul concedierii  pentru motive ce nu tin de
vina salariatului (necorespunzator profesional, inapt medical dovedit prin expertize).
 Termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 20 zile lucratoare pentru salariatii cu
functie de executie si 45 de zile pentru salariatii cu functie de conducere sau conform clauzelor
din contractul de munca daca s-a semnat in alt fel.
 Contractul de munca cu perioada determinata este de maxim 36 de luni. Daca ulterior, in 3 luni
de la incetarea primului contract se semneaza un alt contract cu perioada determinata, acesta
este considerat succesiv primului, iar perioada nu poate depasi 12 luni.
 Durata maxima a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele
suplimentare.
 Prin exceptie, durata de 48 ore/saptamana inclusiv orele suplimentare, poate fi prelungita, insa
media pentru o perioada de referinta de 4 luni sa nu depaseasca 48 ore/saptamana.
 Pentru anumite profesii sau activitati, stabilite prin contractul colectiv de munca, perioada de
referinta se poate stabili pana la 6 luni.
 In plus, sub rezerva legalitatii reglementarilor privind protectia sanatatii, din motive tehnice si
de organizarea a muncii, perioada de referinta poate fi de maxim 12 luni.
 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in termen de 60 zile calendaristice
dupa efectuarea acesteia.
 In perioada de reducere a activitatii se pot acorda zile libere platite pentru orele
suplimentare in urmatoarele 12 luni.
 Salariatii ce desfasoara munca de noapte beneficiaza fie de reducerea cu o ora a duratei
muncii, fie de un spor de 25% pentru munca prestata noaptea.
 In cazul in care programarea concediului de odihna se face fractionat, angajatorul are obligatia
ca cel putin o perioada intr-un an sa fie de cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.
 Începând de luni, 2 mai 2011 angajatorii au obligaţia legală expresă de a informa salariatul cu
privire la fişa postului;
 Din noua legislaţia muncii au fost eliminate condiţiile privind durata cursurilor şi stagiilor de
formare profesională efectuate la iniţiativa angajatorului ce permiteau în unele cazuri
recuperarea costurilor de către angajator, astfel încât în viitor angajatorul şi salariatul vor avea
libertatea de a stabili prin act adiţional la contractul individual de muncă, drepturile şi
obligaţiile acestora privind cursurile şi stagiile de formare profesională.
Totodată, a fost modificată restricţionarea angajatorului în privinţa efectuării de noi angajări pe o
perioadă de nouă luni de la data concedierilor colective. Astfel, în termen de 45 de zile calendaristice
de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu
prioritate pe postul reînfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.

Odată cu aplicarea noilor prevederi din legislaţia muncii, sancţiunea disciplinară se radiază de drept
în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în
acest termen, radierea acestora constatându-se prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

Noua legislatie a muncii a introdus si raspunderea penala a angajatorului. Astfel, se sanctioneaza cu


inchisoare de la unu la doi ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de cinci persoane,
fara incheierea unui contract individual de munca si cu inchisoare de la sase luni la un an sau cu
amenda penala, refuzul repetat de a permite accesul in spatiul unitatii a inspectorilor de munca sau de
a pune la dispozitia acestora documentele solicitate.

De asemenea, prin intrarea in vigoare a modificarilor aduse Codului Muncii prin Legea 40/2011 se
instituie obligatia incheierii contractului individual de munca in forma scrisa ca o cerinta ad
validitatem, dar si dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala si obligatia
corelativa a acestuia de a informa salariatul cu privire la criteriile de evaluare a activitatii profesionale.

Incepand de luni, angajatorii au obligatia legala expresa de a informa salariatul cu privire la fisa
postului, iar perioada de proba va putea avea o durata de cel mult 90 de zile calendaristice in cazul
functiilor de executie si 120 de zile calendaristice pentru functii de conducere, iar perioada maxima in
care se pot face angajari succesive de proba este de 12 luni.

Modificari au fost facute si in cazul absolventilor institutiilor de invatamant superior, primele sase luni
de la debutul in profesie fiind considerate perioada de stagiu.

In cazul perioadei de proba, pe durata sau la sfarsitul ei, contractul individual de munca poate inceta
exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara
motivarea acesteia.

Noua legislatie a muncii mai prevede ca delegarea salariatului va putea fi dispusa pentru perioade
succesive de maximum 60 de zile, dar si ca angajatorul confruntat cu reducerea temporara a activitatii
va putea, in anumite conditii, sa reduca programul de lucru de la cinci la patru zile, cu reducerea
corespunzatoare a salariului, dar numai dupa consultari cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor.

Modificari au fost facute si in cazul perioadei de preaviz, aceasta fiind de 20 de zile lucratoare in cazul
concedierii pentru motive ce nu tin de persoana salariatului, 20 de zile lucratoare in cazul demisiei,
pentru salariatii cu functii de executie si 45 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de conducere.