Sunteți pe pagina 1din 10

1 CERINTA DA NU N/A

Societatea a obţinut autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al


2 securităţii şi sănătăţii în muncă (art.13, lit. “c” din Legea nr.
319/2006) ?
Au fost organizate activităţile de prevenire şi cele de protecţie, la
nivelul unităţii ?
a) de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a
riscurilor profesionale din unitate se ocupă: - lucrător desemnat (art.8,
alin.1 din Legea 319/2006) ?
- servicii externe (art.8, alin.4 din Legea 319/2006) ?
3
b) lucrătorul desemnat are în principal atribuţii privind securitatea
şi sănătatea în muncă şi, cel mult, atribuţii complementare (art.8, alin.6
din Legea 319/2006) ?
c) lucrătorul desemnat/serviciile externe - are/au capacitatea
necesară/aptitudinile ecesare pentru a se ocupa de aceste activităţi (art.
9, al. 1, lit.a şi b din Legea nr. 319/2006) ?
La nivelul unităţii, s-a efectuat evaluarea riscurilor pentru securitatea şi
7 sănătatea lucrătorilor (art.7, al. 4, lit.a şi art.12, al.1, lit. a din Legea
319/ 2006) ?
S-a întocmit un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri
tehnice, sanitare şi organizatorice, care să se aplice corespunzător
8
condiţiilor de muncă specifice unităţii (art. 13, lit. b din Legea 319/
2006 ?
S-au stabilit pentru lucrători, prin fişa postului, atribuţiile şi
9 răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă,
corespunzător funcţiilor exercitate (art.13, lit.d din Legea 319/2006) ?
S-au elaborat instrucţiuni proprii, pentru aplicarea reglementărilor de
10 securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile
activităţilor şi ale locurilor de muncă (art.13, lit.e din Legea 319/2006)?
S-a asigurat informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă,
asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum
11
şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare (art. 13, lit. h
din Legea nr. 319/2006) ?
S-a asigurat cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor
prevăzute în planul de prevenire şi protecţie stabilit, precum şi a
12
prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (art.13,
lit.f din Legea nr. 319/ 2006) ?
Au fost asigurate materialele necesare informării şi instruirii
13 lucrătorilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă (art.13, lit.g
din Legea 319/ 2006) ?
14 S-a efectuat instruirea suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, pentru toţi lucrătorii (art. 20 din Legea nr. 319/

1/10
1 CERINTA DA NU N/A
2006) ?
Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată prin medic de
15
medicina muncii (art. 25, al. 2 din Legea nr. 319 din 2006)?
Se efectuează examenul medical la angajare, precum şi controlul
16 medical periodic, ulterior angajării (art. 13, lit. j din Legea nr. 319/
2006) ?
Se acordă materiale igienico-sanitare (art. 15, al. 1 din Legea nr. 319/
17
2006) ?
S-au înregistrat accidente de muncă, pe anul în curs, cercetate conform
18
prevederilor art.29 din Legea nr. 319/ 2006 ?
S-a asigurat dotarea cu echipament individual de protecţie a lucrătorilor
19
(art.13, lit. r şi s din Legea nr. 319/ 2006) ?
A fost asigurată funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi
dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi
20
a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive
(art.13, lit. l din Legea nr. 90/ 2006) ?
Au fost luate măsurile pentru autorizarea exercitării meseriilor şi
21 profesiilor, prevăzute de legislativa specifică (art. 13, lit. i din Legea
nr. 319/ 2006) ?
Au fost realizate măsurile dispuse de inspectorii de muncă, cu prilejul
22 vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor (art.13, lit. “n” din
Legea nr. 319/ 2006)?
Au fost asigurate echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea
23
şi sănătatea lucrătorilor (art. 13, lit. “q” din Legea nr. 319/ 2006) ?
Au fost luate măsuri corespunzătoare pentru ca lucrătorul desemnat sau
reprezentanţii lucrătorilor, cu atribuţii specifice în domeniul securităţii
24
şi sănătăţii în muncă, să aibă acces la evaluarea riscurilor şi la alte
informaţii în domeniul SSM (art. 17 din Legea nr. 319 din 2006) ?
Lucrătorii din întreprinderi şi/sau unităţi exterioare care desfăşoară
activităţi în întreprinderea şi/sau unitatea proprie, au primit instrucţiuni
25 adecvate referitoare la riscurile legate de securitate şi sănătate în
muncă, pe durata desfăşurării activităţilor (art. 16, al. 2 şi art. 20, al. 3
din Legea nr. 319/ 2006) ?
Au fost luate măsuri pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare
la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi
26 echipamentelor electrice, precum şi pentru prevenirea efectelor
electricităţii statice şi ale descărcărilor atmosferice (art. 39, al. 9, lit. “f”
din Legea nr. 319/ 2006) ?
Lucrătorii societăţii / sau unităţii respectă obligaţia privind utilizarea
corectă a maşinilor, aparaturii, uneltelor, subsanţelor periculoase (după
27
caz), a echipamentelor de transport şi a altor mijloace de producţie
(art.23, lit. “a” din Legea nr. 319/ 2006) ?

2/10
1 CERINTA DA NU N/A
Lucrătorii societăţii/ sau unităţii respectă obligaţia privind utilizarea
28 corectă a echipamentului de protecţie acordat (art. 23, lit. “b” din
Legea nr. 319/ 2006?
Lucrătorii societăţii/ sau unităţii respectă obligaţia să nu procedeze la
scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea
arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor,
29
aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, precum şi să
utilizeze corect aceste dispozitive (art. 23, lit. “c” din Legea nr. 319/
2006) ?
Grupurile sensibile la riscuri specifice (femeile gravide, lehuzele sau
femeile care alăptează, tinerii, persoanele cu dizabilităţi) sunt protejate
30
împotriva pericolelor care le afectează în mod specific (art. 35 din
Legea nr. 319 din 2006) ?
La nivelul societăţii / unităţii a fost asigurată semnalizarea de securitate
31 şi de sănătate la local de muncă (art. 39, alin. 9, lit.“k” din Legea nr.
319/ 2006) ?
Au fost luate măsuri pentru asigurarea exploatării fără pericole a
recipientelor-butelii cu gaze comprimate sau lichefiate, a instalaţiilor
32 mecanice sub presiune şi a celor de ridicat, a conductelor prin care
circulă fluide sub presiune şi a altor asemenea echipamente de muncă
(art. 39, alin. 9, lit.”l” din Legea nr. 319/ 2006) ?
Au fost luate măsuri pentru respectarea reglementărilor de securitate şi
sănătate în muncă privind utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea
33
periodică a echipamentelor de muncă (art. 39, alin. 9, lit. “m” din
Legea nr. 319/ 2006) ?
34 S-au desemnat lucratorii pentru aplicarea mǎsurilor de prim ajutor?
In stabilirea numarului de lucrǎtori desemnaţi pentru aplicarea
mǎsurilor de prim ajutor, s-a ţinut seama de mǎrimea intrpreinderii şi
riscurile specifice ?
35
Lucrǎtorii desemnaţi pentru aplicarea mǎsurilor de prim ajutor au fost
instruiţi pentru desfǎşurarea acestei activitaţi şi dispun de echipamentul
necesar ?
Au fost stabilite legǎturile necesare cu serviciile specializzate (serviciul
36
medical de urgenţǎ şi salvare) ?
Lucrǎtorii desemnaţi pentru aplicarea mǎsurilor de prim ajutor au fost
37 informaţi privind mǎsurile sanitare cuprinse în Planul de prevenire si
protecţie ?
Angajatorii asigurǎ materialele necesare informǎrii si instruirii
38
lucrǎtorilor (afişe, pliante, filme, etc) ?
Angajatorul asigura consultari de noi tehnologii in ceea ce priveste
39 consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor ,determinate de
alegerea echipamentelor ,de conditiile si mediul de munca

3/10
1 CERINTA DA NU N/A
Angajatorii consulta lucratorii si /sau reprezentantii lor si permit
40 Participarea acestora la discutarea tuturor problemelor referitoare la
securitatea si sanatatea in munca
Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi in domeniul securitatii si
sanatatii in munca trebuie sa urmeze un program de pregatire in
41
domeniul securitatii si sanatatii in munca cu o durata de cel putin 40 de
ore corespunzatoare cel putin nivelului de baza.
Angajatorul a acordat reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi
42 specifice in domeniul SSM un timp adecvat pentru a-si esercita
atributiile specifice ,fara diminuarea drepturilor salariale
Angajatorul a efectuat evaluarea riscurilor pentru securitatea si
sanatatea in munca inclusiv la alegerea echipamentelor de munca a
43
substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea
locurilor de munca
Angajatorul a supus Planul de Prevenire si Protectie analizei
44 lucratorilor reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in
domeniul SSM
Modul in care a fost stabilita structura organizatorica a activitatii de
45
securitate şi sănătate în muncă
Instruirea si perfectionarea profesionala a personalului cu atributii de
46
prevenire si protectie
Modul in care au fost indeplinite masurile dispuse cu prilejul
47
controalelor anterioare si al cercetarii accidentelor de munca
Realizarea de catre angajator a evaluarii de risc pentru securitatea si
48
sanatatea lucratorilor
Asigurarea de catre angajator a EIP adecvat activitatilor desfasurate si
49
intretinerea acestuia
Intocmirea regulilor proprii de securitate a muncii corespunzator
50
conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca
Existenta si functionarea conform prevederilor legale a Comitetului de
51
Securitate si Sanatate in Munca
Existenta planului de prevenire si protectie, compus din masuri tehnice,
52
sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor
Efectuarea instruirii salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in
53
munca
Purtarea echipamentului individual de protectie adecvat activitatii
54
desfasurate
Autorizarea salariatilor care exercita meserii care trebuiesc autorizate
55
conform actelor normative de reglementare
56 Stabilirea de catre angajator prin fisa postului, a atributiilor si

4/10
1 CERINTA DA NU N/A
raspunderilor ce le revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii
in munca, corespunzator functiilor exercitate .
Organizarea supravegherii medicale a personalului:
• Organizarea serviciului medical de medicina muncii
• Efectuarea examinarii medicale la angajare si periodice atestata
prin fisa de aptitudine
57 • Efectuarea examinarii psihologice, acolo unde este cazul
• Dotarea locurilor de munca cu truse sanitare de prim ajutor conf
Ord MSF nr 427/2002
• Controlul privind modul de asigurare al primului ajutor
(desemnarea si instruirea lucratorilor care aplica masurile de prim
ajutor,de stingerea incendiilor si de evacuarea lucratorilor).
Verificarea masurilor de protectie impotriva electrocutarii prin atingere
directa:
58
• imprejmuiri
• asigurarea tablourilor impotriva accesului neautorizat
Verificarea masurilor de protectie impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta :
59 • modul de legare a echipamentelor la centura de impamantare
• existenta buletinelor de verificare a prizelor de impamantare
• existenta sigurantelor calibrate in tablouri
Verificarea utilizarii, intretinerii, revizia si repararea periodica a
60
echipamentelor de munca.
Exista un inventar al tuturor agentilor chimici periculosi prezenti in
61
societate/sectie ?
Exista fise tehnice de securitate (FTS)si/ sau informatii despre toti
62
agentii chimici prezenti in societate?
Evaluarea riscului chimic tine cont de toti agentii chimici prezenti in
63
societate?
64 Evaluarea riscului este actualizata?
Exista proceduri de lucru pentru toate activitatile care presupun
65
manipularea agentilor chimici periculosi, inclusiv pentru intretinere?
Echipamentele de lucru sunt corespunzatoare pentru lucrul cu agentii
66
chimici periculosi prezenti in societate?
67 Sunt asigurate masuri corespunzatoare de igiena?
68 Ventilatia asigura un mediu de munca corespunzator?
Exista si se respecta planul de intetinere de revizie si reparatii a
69
echipamentelor de munca ?

5/10
1 CERINTA DA NU N/A
Sunt asigurate in buna stare mijloacele de interventie in caz de urgenta
70
(absorbanti, neutralizanti, antidoturi)?
Sunt instruiti lucratorii cu privire la riscurile chimice anterior angajarii
71 precum si periodic la manipularea in siguranta a agentilor chimici
periculosi?
72 Lucratorii au acces la fisele tehnice de securitate?
73 Angajatorul acorda E.I.P. adecvat riscurilor chimice?
Supravegherea medicala tine cont de agentii chimici periculosi la care
74
sunt expusi lucratorii?
Este realizata evaluarea riscului pentru securitatea si sanatatea in
75
munca;
Este intocmit si respectat planul de prevenire si protectie bazat pe
evaluarea riscurilor; respectiv sunt luate masuri tehnice, sanitare,
76
organizatorice si de orice natura de asigurare a securitatii si sanatatii
lucratorilor;
Sunt identificate locurile de munca in conditii de izolare ; personalul
77 din aceste locuri de munca este informat si instruit asupra masurilor de
securitate si sanatate specifice
Zonele periculoase din cadrul societatii sunt identificate, semnalizate si
78 inaccesibile personalului neautorizat; pentru protectia lucratorilor
autorizati sa patrunda in aceste zone sunt luate masurile necesare
Sunt aplicate principiile ergonomice de amenajare a locurilor de munca
79 prin care sa se asigure si confortul psihofizic al lucratorilor evitandu-se
suprasolicitarea organismului
Lucratorii dispun de informatii sub forma de fise de lucru cu un
80 continut minim de date referitor la utilizarea corecta si in deplina
siguranta a EM
Sunt luate masuri astfel incat sa se asigure aer proaspat, iluminat
81 adecvat pentru sanatatea si securitatea lucratorilor, iluminat de
siguranta
Se asigura stabilitatea echipamentelor de munca, o identificare usoara a
82 sistemelor de comanda si protectie fata de elementele EM care s-ar
putea rupe sau sparge in timpul functionarii
EM utilizate la ridicarea sarcinilor si dispozitivele de prindere au
83 marcate vizibil sarcina nominala, respectiv caracteristicile esentiale
pentru o utilizare sigura
Sunt respectate prevederile HG 971/2006 privind cerintele minime
pentru semnalizarea de securitate si /sau sanatate la locul de munca in
84
ceea ce priveste caile si iesirile de urgenta, dispozitivele neautomate de
stingere a incendiilor si incaperile pentru acordarea primului ajutor
85 EIP acordate lucratorilor respecta prevederile HG 115/2004 privind

6/10
1 CERINTA DA NU N/A
cerintele esentiale de securitate si conditiile de introducere a EIP pe
piata
EIP utilizate sunt evaluate prin analiza riscurilor ce nu pot fi evitate
86 prin alte mijloace si definirea caracteristicilor EIP pentru a fi eficiente
impotriva riscurilor identificate
VOPSITORIE
Personalul care efectueaza operatiile de vopsire a corespuns controlului
87 medical solicitat prin prev. Ministerului Sanatatii, pentru lucru cu
substante toxice
Lucratorii au fost instruiti asupra pericolelor si masurilor de
88
autoprotectie si acordare a primului ajutor
Locurile de munca sunt dotate cu trusa medicala de acordare a primului
89
ajutor
Personalul este dotat cu EIP corespunzator. Se efectueaza curatarea
90
echipamentului individual de protectie
91 Se efectueaza curatarea echipamentului individual de protectie
Pentru servirea mesei si fumat sunt amenajate spatii dotate cu sursa de
92
apa si substante neutralizante
Exista posibilitati de neutralizare, de evacuare si depozitare a
93
substantelor cazute pe pardoseala
Pardoseala este realizata din materiale antistatice iar deschiderea
94
ambalajelor se va face cu scule antiscanteie
Produsele de vopsire sunt depozitate in spatii distincte, inchise,
95
ingradite, special amenajate si marcate c
Clasa de inflamabilitate pentru fiecare produs, stabilita conform
96
P118/83 este consemnata in specificatia tehnica aferenta produsului
Usile spatiilor de depozitare si vopsire sunt inscriptionate cu
97
indicatoare de avertizare asupra pericolelor existente
Instalatiile electrice ale spatiilor de depozitare, preparare etc. a
98
substantelor inflamabile sunt in constructie antiex
Toate spatiile de vopsire sau depozitare sunt prevazute cu instalatii de
99 ventilatie naturala sau mecanica in functie de caracteristicile
substantelor manipulate
Depozitrea produselor se face in recipiente etanse, ordonat, pe loturi
10
avand etichete referitoare la continutul si denumirea chimica uzuala a
0
produsului, precum si data fabricarii si pericolul pe care il prezinta
10 Operatiile de transvazare a substantelor se efectueaza cu dispozitive
1 speciale
10 Colectarea reziduurilor, carpelor, bumbacului, hartiei imbibate cu

7/10
1 CERINTA DA NU N/A
substante se face in recipiente speciale
10 Prepararea materialelor de vopsire se face in spatiu special amenajat si
3 se respecta tehnologia de lucru
Recipientele, vasele, conductele rezervoarele si instalatiile pentru
10
substante inflamabile sunt legate la pamant si legate intre ele prin
4
legaturi echipotentiale
10 Se respecta toate prevederile NSSM privind operatia de sablare
5
10 Se respecta toate prevederile NSSM privind operatiile de slefuire si
6 polizare
Operatiile de curatare a suprafetelor prin degresare cu solventi organici
10
inflamabili sau toxici se face in incaperi special amenajate si in utilaje
7
carcasate
Degresarea in tricloretilena se face in spatii prevazute cu ventilatie
10
mecanica si instalatii de aspiratie locala iar in incapere se mentine un
8
regim de depresiune
Exista sistem de interblocaj intre ventilatia aferenta utilajului si
10
dispozitivele de acces la baia de degresare pentru introducerea si
9
evacuarea pieselor
11 Exista bazin de serviciu pentru golire rapida
0
11 Capacele bailor de degresare sunt mentinute inchise
1
11 Toate utilajele de degresare chimica sunt prevazute cu instalatie de
2 ventilatie mecanica locala
Decaparea chimica se face in spatii special amenajate, cu functionarea
11
instalatiei de ventilare mecanica locala si cu respectarea normelor de
3
lucru cu acizi
11 Atelierul de vopsire
4 In atelierele de vopsire se respecta toate masurile de PSI
11 Pe o raza de 10 m de la locul vopsirii nu sunt depozitate materiale
5 combustibile
11 Instalatiile de vopsire sunt intretinute si reparate conform graficului de
6 revizii si reparatii intocmit special in acest scop
11 Pentru lucrarile de vopsire care se executa in spatiu liber (in aer liber)
7 sunt intocmite instructiuni proprii la nivelul fiecarui agent.
11 Vopsire prin pulverizare
8 Functioneaza perdelele de apa, filtrele, ventilatoarele etc.
11 Sunt aplicate masurile pentru prevenirea accidentelor la atingerea

8/10
1 CERINTA DA NU N/A
directa si indirecta a utilajelor si instalatiilor de vopsit
Vopsirea cu pensula
12
0 Nu exista surse de aprindere in apropiere, ventilatia generala asigura
respectarea CMA in zona de lucru
In atmosfera atelierului de uscare naturala a pieselor vopsite se asigura
12
nedepasirea concentratiei admise de vapori de solvent in atmosfera de
1
lucru
In camerele si tunelurile de uscare sunt montate la loc vizibil:
12 temperatura maxima de uscare, cantitate maxima de solvent degajate
2 pe ora, natura solventului, sistem de semnalizare optica si acustica a
parametrilor
Captarea vaporilor de solvent si a particulelor de vopsea formate in
12
timpul pulverizarii se efectueaza la partea inferioara, prin gratarele
3
amenajate in pardoseala
Uscarea pieselor vopsite
12
4 Uscarea artificiala a pieselor vopsite se face in camere sau tunele de
uscare prevazute cu sistem de ventilare
12 Uscatoarele sunt prevazute cu clapete de reglaj pe conductele de
5 evacuare si pe cele de aer proaspat
Utilajul de uscare este prevazut cu sistem de oprire automata a
12
incalzirii la atingerea temperaturii maxime admise sau in eventualitatea
6
defectarii respectiv opririi accidentale a sistemului de ventilatie

12 Cabinele sunt prevazute cu semnalizare optica si acustica in cazul


7 existentei unei persoane in interior

Instalatiile de ventilare
12
8 Pentru compensarea aerului evacuat sunt utilizate instalatii de ventilatie
generala de introducere a aerului proaspat
12 Dispozitivele de aspiratie locala corespunde cerintelor NSSM 26-2000
9
Sunt prevazute obligatoriu, instalatii de ventilatie in caz de avarie in
13
incaperile unde este posibila degajarea brusca a unui volum de
0
substante nocive
Toate instalatiile de ventilare mecanica-evacuare noxe si introducere
13
aer proaspat sunt prevazute cu sisteme de avertizare optica si acustica a
1
opririi ventilatoarelor
13 Tubulatura de evacuare – aer este prevazuta cu capace de curatare
2
13 Instalatiile de evacuare sunt in constructie antiex, cuplate cu motoare in
3 constructie antiex.

9/10
1 CERINTA DA NU N/A
13 Motoarele electrice ale instalatiilor de ventilatie sunt amplasate in afara
4 zonei de pulverizare
13 Se efectueaza cel putin o data pe luna verificarea completa a
5 instalatiilor de ventilatie, cu verificarea parametrilor de functionare
13
6
13
7
13
8
13
9
14
0
14
1
14
2
14
3
14
4
14
5

10/10