P. 1
Stresul Ocupational

Stresul Ocupational

|Views: 190|Likes:
Published by olesea80

More info:

Published by: olesea80 on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2015

pdf

text

original

STRESUL ŞI SĂNĂTATEA LA LOCUL DE MUNCĂ

Obiective de studiu: După parcurgerea acestui capitol: veŃi putea defini stresul ocupaŃional veŃi ştii ce sunt stresorii veŃi cunoaşte consecinŃele la nivel organizaŃional a stresorilor veŃi cunoaşte principalele clasificări ale emoŃiilor în organizaŃii veŃi înŃelege impactul emoŃiilor asupra comportamentelor organizaŃionale veŃi şti să realizaŃi un plan de management al stresului

Stresul ocupaŃional este una dintre multiplele probleme cu care se confruntă societatea modernă. El este generat de viaŃa profesională, de mediul muncii, cu consecinŃe nemijlocite asupra activităŃii profesionale dar şi asupra sănătăŃii celor care prestează munca respectivă. Ultimii 50 de ani au schimbat în profunzime natura societăŃii, în general şi a locurilor de muncă, în special. Aceasta în urma modificărilor explozive a tehnologiilor, penetrării agresive a proceselor de informatizare dar şi a modernizării sistemelor manageriale. Asistăm după anii 1980 la startul unor procese manageriale care includ operarea la nivelul marilor privatizări şi fuzionări ale coloşilor industriali, la procesele de reengineering şi dezvoltare a unei economii de piaŃă foarte active. Managementul internaŃional a devenit una din preocupările la modă ale specialiştilor în culturi organizaŃionale. CompetiŃia economică dură în care este angrenată viaŃa socială prezentă este considerată ca una din semnele sau reacŃiile generatoare a ceea ce a intrat în limbajul cotidian prin sintagma de “stres” sau “stres profesional” ori “stres ocupaŃional”. În România, în ultimii şaptesprezece ani au avut loc mutaŃii economice semnificative. S-au făcut paşi însemnaŃi în trecerea de la un sistem economic depăşit spre unul capitalist. De la accentul tradiŃional pus pe o producŃie manufacturieră şi de bunuri de consum, s-a trecut treptat la o economie orientată în mare parte pe servicii. Acest lucru nu este prea uşor observabil, dar el este o realitate (Thomas & Pitariu, 1991). Ceea ce este specific în societatea românească de azi (fenomen remarcat de altfel şi în numeroase alte Ńări) este o creştere substanŃială a nivelului de stres şi o creştere ca pondere a reacŃiilor la ceea ce au fost numiŃi în literatura de specialitate ca fiind “stresori”. Ganster and Schaubroeck (1991) au remarcat că numai în ultimii zece ani au fost publicate aproape 300 de articole cu privire la relaŃia dintre muncă şi stres. Stresul în procesul muncii costă în fiecare an economia S.U.A., bilioane de dolari (Beehr, 1995). Matteson şi Ivancevich (1987) au atenŃionat asupra faptului că sunt pierdute aproape 60 miliarde de dolari anual de către organizaŃii numai pe asistenŃa medicală acordată persoanelor care au reacŃionat întrun fel sau altul la prezenŃa stresului ocupaŃional. Stresul ocupaŃional costa anual Marea Britanie o sumă estimată la 1.3 miliarde lire sterline (Cooper, Sloan & Wiilliams, 1989). În timp ce investigaŃiile pe problema stresului ocupaŃional nu putem spune că nu au fost încurajate, s-a făcut totuşi prea puŃin pentru a implementa unele soluŃii de control al acestuia, la care s-a ajuns de-a lungul timpului. ConsecinŃele stresului muncii asupra personalului muncitor au fost studiate cu atenŃie reuşindu-se obŃinerea unor informaŃii precise. Simptomele stresului ocupaŃional sunt uşor evidenŃiabile şi observabile el manifestându-se prin comportamente cum ar fi întâmpinarea din partea angajaŃilor a unor dificultăŃi în adaptarea la schimbările care se impun postului de muncă ocupat, scăderea dramatică a productivităŃii muncii, cu alte cuvinte, se manifestă o dublă acŃiune: la nivelul persoanei care receptează situaŃia stresantă şi la nivelul organizaŃiei asupra căreia se răsfrânge existenŃa unui mediu stresant. Psihologii investesc un efort substanŃial în indentificarea cauzelor stresului muncii, înŃelegerea relaŃiilor acestuia cu diferite boli şi sănătatea fizică şi psihică, în general, cu dezvoltarea strategiilor de reducere sau control a stresului. Figura 7.1 ne prezintă o statistică a publicaŃiilor pe probleme de stres organizaŃional pe o perioadă cuprinsă între 1985-2002, publicaŃii semnalate iniŃial în Psychological Abstracts şi ulterior în PsycINFO. Putem desprinde acceptul general în ce priveşte interesul faŃă de problematica complexă a stresului ocupaŃional.

1

conŃinutul’’ muncii unui respondent (Karasek.1. muncitorii de la liniile de asamblare sunt consideraŃi predispuşi la reacŃii la stres. fizicianul şi endocrinologul Hans Selye de la Universitatea din Montreal. Primul motivează individul antrenându-l într-o muncă dificilă. arhitect. denumeşte stresul ca fiind "un răspuns nespecific a corpului uman la orice solicitare a sa" (Selye.. • RezistenŃa. Adesea denumit "părintele stresului". Modelul solicitărilor şi controlului.active’’ (medici. epinefrina şi cortizonul.reacŃii scăzute’’ Posturi . Posturile cu control scăzut şi solicitări scăzute (de ex. 1956). casier) Testări ale modelului solicitărilor şi controlului au fost adesea realizate utilizând Job Content Questionnaire (JCQ). Tot el foloseşte primul termenul de "stres". Solicitări psihice scăzute Solicitări psihice crescute Control crescut Posturi cu .reacŃii puternice’’ de noapte) (poştaş. Acesta a fost şi continuă să fie în atenŃia psihologiei M-O. Chelnerii. Ceea ce sugerează GAS este rolul factorilor psihologici Dacă teoria reacŃiei luptă sau zbori se referă la stresul episodic. paznic Posturi cu . MODELUL SOLICITĂRILOR ŞI CONTROLULUI Modelul solicitărilor şi controlului al lui Karasek (1979) sugerează că doi factori sunt proeminenŃi în producerea stresului: solicitările postului de muncă şi controlul (cunoscut de asemenea şi ca latitudinea în luarea deciziilor). destinat să măsoare . GAS are în vedere stresul cronic. asistenŃii medicali. rezistenŃa la alŃi stresori fiind insă diminuată. Canon a fost fiziolog şi a studiat reacŃiile umane şi animale în situaŃii periculoase. Printre "pionierii stresului" sunt adesea citaŃi Walter Cannon şi Hans Selye. Karasek a avansat ideea că o combinaŃie de solicitări ridicate ale muncii şi un control scăzut determină ..pasive’’. El o numeşte General Adaptation Syndrome (GAS). Selye a observat că secvenŃa de răspuns la aproape orice distres sau traumă este aproape identică. Posturile active includ avocaŃii. dentist) au fost considerate în mod particular ca determinând reacŃii reduse (Tabelul 7. managerii şi medicii. 1985)...520 500 480 460 440 420 400 380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 502 398 372 331 368 410 375 356 324 328 303 376 368 358 254 211 165 148 Figura 7.pasive’’ (portar. În contrast. În acest model. dacă persistă în timp produce reacŃii negative asupra sănătăŃii. Controlul postului este definit ca o combinaŃie de autonomie pe post şi posibilitatea de a utiliza diferite deprinderi. adaptat după Karasek (1979). Munca desfăşurată în ritmul utilajelor s-a ilustrat în mod particular că are solicitări ridicate şi control scăzut.1). • Epuizarea cade rezistenŃa generală şi apar consecinŃele adverse: burnout-ul.reacŃii puternice’’ ce au ca rezultat o varietate de probleme de sănătate.1. fiind compus din trei etape: • ReacŃia de alarmă – corpul îşi mobilizează resursele să lupte cu stresul (cresc bătăile inimii şi hormonii stresului – adrenalina. JCQ include următoarele subscale: 2 . PublicaŃiile anuale din Psychological Abstracts şi PsycINFO care au abordat tema stresului organizaŃional Modele ale stresului ocupaŃional. (arhitect.. îmbolnăvirea şi chiar moartea. solicitările postului sunt definite ca încărcare a muncii sau solicitări intelectuale ale postului. corpul luptă cu sursa originală de stres.. dentist) manageri) Control scăzut Posturi . inginerii. portar. El a fost primul care a făcut distincŃia între stresul benefic (eustres) şi stresul nociv (distres). Tabelul 7. posturile caracterizate prin solicitări ridicate dar care de asemenea presupun control suficient creează o situaŃie activă de muncă. al doilea.. paznic de noapte) au fost etichetate ca posturi . posturile cu control ridicat şi solicitări scăzute (de ex. stimulantă şi care menŃine sănătatea. El a specificat că atât animalele cât şi oamenii adoptă răspunsuri adaptative la situaŃiile stresante faŃă de care decid să lute sau să le evite (Canon numeşte acest comportament reacŃia luptă sau zbori). noradrenalina. În final.

respectiv mediul familial. Rezultatele acestui studiu indică faptul că intervenŃiile vizând managementul stresului ar trebui să ia în considerare potrivirea dintre angajaŃi şi mediul lor de muncă. Karasek şi Theorell (1990) au identificat un risc mai crescut de îmbolnăvire (de două până la patru ori mai mare) la indivizii ale căror stil de viaŃă sau posturi presupun solicitări crescute şi control scăzut. un individ care are un orar de lucru sau un mediu de muncă solicitant şi nu are multă putere de decizie sau control va avea un risc crescut pentru tulburări relaŃionate cu stresul. Lovelace şi Rosen (1996) au găsit că percepŃia unei potriviri slabe între persoană şi organizaŃie se asociază cu niveluri crescute ale stresului. În mod particular.. Cercetările recente au diferenŃiat mai clar între potrivirea persoană-post şi potrivirea persoană-organizaŃie (Lauver & Kristof-Brown. spre deosebire de modelul solicitărilor şi controlului. există probabilitatea ca stresul cumulativ să conducă la o performanŃă scăzută în muncă şi la probleme de sănătate. 1996). resurselor sau abilităŃilor pe care le pot utiliza.. 1996. potrivirea este adesea crescută prin procesele de recrutare şi selecŃie care ajută candidaŃii şi pe cei care fac angajările să evalueze probabilitatea potrivirii candidaŃi şi posturi şi organizaŃie (Schneider. Unul dintre acestea este suportul social. În plus. percepŃiile favorabile ale angajaŃilor asupra potrivirii persoană-post corelează pozitiv cu satisfacŃia cu postul şi angajamentul faŃă de organizaŃie. French şi colaboratorii săi au găsit că o potrivire redusă între persoană şi mediu este în mod frecvent asociată cu reacŃii crescute la stres. Potrivirea persoană-post se referă la măsura în care deprinderile. o persoană extravertă cu MBA ar putea avea o potrivire persoană-mediu bună cu un post de manager de vânzări. Este clar că diferitele tipuri de potrivire au o influenŃă asupra unor numeroase probleme. Aproape toate studiile au fost realizate în Europa sau SUA. OrganizaŃiile ar trebui să facă eforturi să asigure potrivirea angajaŃilor cu posturile lor şi deŃinerea de către aceştia a abilităŃilor necesare pentru a-şi îndeplini sarcinile. Cercetările iniŃiale nu specificau întotdeauna la ce se referă . şi de către percepŃiile acesteia asupra propriei capacităŃi de a face faŃă acestor solicitări. MODELUL POTRIVIRII PERSOANĂ-MEDIU Modelul potrivirii persoană-mediu (French. • Depresie. 1982) susŃine că potrivirea dintre o persoană şi mediu determină nivelul stresului pe care îl percepe persoana. modelul potrivirii persoană-mediu se focalizează explicit pe percepŃiile indivizilor asupra deprinderilor şi abilităŃilor relaŃionate cu solicitările mediului de muncă. De fapt.• Încărcarea muncii şi conflictul de rol (solicitări). Mai recent. Scalele au fost utilizate extensiv pentru a investiga stresul relaŃionat cu munca şi bolile coronariene în SUA şi Suedia. Rezultatele acestui studiu sunt consistente cu cele obŃinute în culturile vestice. interesele şi abilităŃile unui individ sunt compatibile cu solicitările unui anumit post. Astfel. & Harrison. • Latitudinea utilizării deprinderilor şi deciziilor (control). modelul potrivirii persoană-mediu ia în considerare influenŃe externe cum sunt suportul social din partea familiei şi sursele de muncă.mediul’’ în modelul potrivirii persoană-mediu. o persoană introvertă cu un doctorat în literatură ar putea avea o potrivire bună cu un post de bibliotecar în cadrul universităŃii. sugerând că acest model este aplicabil pentru culturi variate. Totuşi. De exemplu. Edwards şi Rothbard (1999) au găsit că starea de bine a angajaŃilor variază în funcŃie de percepŃiile acestora asupra muncii şi experienŃele din cadrul familiei. modelul a fost testat de asemenea pe un eşantion de persoane din China (Xie. angajaŃii care au deadline-uri aparent imposibile ar putea să caute suport informaŃional şi emoŃional din partea colegilor de 3 . insatisfacŃie cu munca şi probleme de somn (probleme de sănătate). Modelul potrivirii persoană-mediu sugerează mecanisme prin care indivizii se pot proteja de stresul care acompaniază lipsa de potrivire dintre persoană şi mediu. posturile cu solicitări ridicate şi control scăzut sunt costisitoare atât pentru indivizi cât şi pentru organizaŃiile pentru care lucrează. incluzând stresul. Cantitatea de stres resimŃită de un angajat este influenŃată de percepŃiile persoanei asupra solicitărilor din partea mediului. În contrast. persoanele care au posturi active cu solicitări ridicate şi control ridicat îşi menŃin o sănătate bună şi au o satisfacŃie cu munca ridicată. În mod similar. Astfel. În contrast. Într-un eşantion de manageri. Karasek (1979) a găsit că o combinaŃie de control scăzut şi solicitări crescute ale postului corelează pozitiv cu reacŃii psihologice (depresie şi epuizare) şi insatisfacŃia cu munca. într-o serie de investigaŃii implicând muncitori bărbaŃi din SUA şi Suedia . Caplan. şi negativ cu stresul. Această descoperire este un alt exemplu al beneficiilor dezvoltării sau proiectării unor posturi care să permită angajaŃilor controlul asupra deciziilor. insatisfacŃia în muncă şi intenŃia de a părăsi organizaŃia. De exemplu. Karasek (1979) nu a accentuat în mod formal percepŃia în modelul solicitărilor şi controlului. Ei au găsit că asistentele care percep un control personal scăzut şi solicitări ale muncii ridicate sunt bolnave mai des şi produc costuri cumulative mai ridicate pentru îngrijiri de sănătate pe o perioadă de cinci ani. Potrivirea persoană-organizaŃie se referă la măsura în care valorile unui individ sunt consistente cu valorile organizaŃiei. dacă există o bună potrivire atât în cadrul familiei cât şi în mediul de muncă. în ciuda solicitărilor ridicate ale muncii. AngajaŃii ale căror deprinderi şi abilităŃi se potrivesc bine cu mediul muncii raportează un nivel scăzut de stres şi mai puŃine reacŃii (Edwards. În plus. O potrivire bună persoană-mediu apare când aptitudinile şi deprinderile unei persoane se potrivesc cu solicitările postului sau mediului de muncă. 1987). ceea ce e consistent cu cercetările asupra conflictului muncă-familie discutate anterior. Saks şi Ashforth (1997) au găsit că percepŃiile favorabile ale angajaŃilor asupra potrivirii persoană-organizaŃie corelează pozitiv cu intenŃia de a rămâne în organizaŃie şi cu un profit real. De exemplu. De exemplu. atât psihologice cât şi fiziologice. Fox şi Dwezer (2001) au testat modelul solicitărilor şi controlului pe un eşantion de 105 asistente cu program întreg. Utilizând acest model. Ganster. Karasek şi Theorell (1990) au notat că indivizii cu posturi active par de asemenea să participe în mod activ la variate activităŃi recreative. 2001). French şi colab. insatisfacŃie în muncă şi intenŃia de părăsire a postului. 1982).

Această acŃiune poate fi un succes în stresul episodic. Obişnuit. 1996). Lupta orientată pe problemă este direcŃionată pe rezolvarea problemei care cauzează stresul. dar negativă în cel cronic. aprecierea costurilor şi beneficiilor. valorile şi abilităŃile acestora (Edwards. ca strategii urmărite sunt minimizarea. evitarea sau distanŃarea de problemă.2). Este iMportant să notăm că cele mai multe din aceste reacŃii sunt automate. Lazarus (1991) vede stresul ca un proces direcŃionat în care individul procedează la o evaluare a mediului şi încearcă să lupte cu stresorii care se ivesc. Studiile recente asupra stresului adaugă explicaŃiilor de natură fiziologică a stresului. Un cadru teoretic de abordare a stresului în organizaŃii (După Kahn & Boysiere [992]). Obişnuit. Mijloacele utilizate pot fi: definirea problemei. Reducând experienŃierea stresului în acest mod. evaluarea cognitivă a situaŃiei şi resurselor disponibile pentru mânuirea stresorilor. s-au evidenŃiat două modalităŃi de a lupta cu situaŃiile stresante: (a) prin lupta orientată pe problemă şi (b) lupta orientată pe emoŃii. o soluŃie în diminuarea stresului locului de muncă este suportul social acordat de familie. O persoană poate evalua experienŃa stresantă şi poate adOpta diferite strategii de luptă cu situaŃia respectivă. (Exemplu. UN CADRU TEORETIC DE ABORDARE A STRESULUI ÎN ORGANIZAłII Kahn şi Byosiere (1992) au proiectat un model explicativ al stresului ocupaŃional. rezolvarea unei situaŃii de presiune de timp poate fi evitată prin proiectarea unui sistem de management al timpului. în funcŃie de preferinŃele. suportul social şi (3) consecinŃele stresului – burnout-ul. generarea de situaŃii de soluŃionare. Acesta prezintă câŃiva factori importanŃi implicaŃi în procesul de stres: (1) stresorii activităŃii de muncă sarcini şi stresorii de rol. acŃiuni de rezolvare a problemei. Această evaluare atrage după sine un set de răspunsuri de luptă din partea organismului. De exemplu.) Lupta orientată pe emoŃii implică reducerea răspunsurilor emoŃionale în rezolvarea problemelor.muncă. Exemple de stresori specifici locului de muncă: 4 . angajaŃii ar putea fi mai capabili să se focalizeze mai bine şi să se apropie de respectarea termenelor decât dacă ar fi depăşiŃi şi ar suferi diferite reacŃii la stres. ParticularităŃi ale persoanei ca moderatori ai stresului Tipul A/B de comportament Autoevaluarea Locus of control RezistenŃă în condiŃii adverse Stresorii vieŃii organizaŃionale Fizici Zgomot Lumină VibraŃii Psihosociali Ambiguitate de rol Conflict de rol Supraîncărcare Rea cŃii la stres Fiziologice Cardiovasculare Biochimice Gastrointestinale Musculoscheletale Psihologice Depresie Anxietate SatisfacŃia cu munca Comportamentale FluctuaŃie Absenteism PercepŃie şi cogniŃie Procese de apreciere ParticularităŃi ale situaŃiei ca moderatori ai stresului Suportul social Figura 7.2. modelul potrivirii persoană-mediu permite investigarea stresului ocupaŃional prin luarea în considerare a interacŃiunii dintre persoană şi stresori în mediul de muncă. (2) moderatori ai procesului de stres – diferenŃele individuale. Această abordare recunoaşte în mod specific faptul că stresul poate influenŃa indivizii în mod diferit. bolile cardiovasculare (Figura 7. În ansamblu. Stresorii vieŃii organizaŃionale Ce este un stresor? Stresorii sunt cerinŃe fizice sau psihologice la care trebuie să răspundă un individ.

furturi şi sabotaje. numărul de ore lucrate etc. sporuri de salar. măsura în care un salariat poate poate controla când şi cum să-şi realizeze sarcina de muncă. situaŃia având consecinŃe asupra sănătăŃii fizice a acestora. Alte rezultate negative ale conflictelor interpersonale sunt ierarhizate de la depresie şi insatisfacŃia cu munca la agresiune. La aceasta se adaugă în zilele noastre pericolul bioterorismului. violenŃa la locul de muncă). Obişnuit. Mai mult.Flexitime-ul creşte de asemenea percepŃiile de control prin sprijinul angajaŃilor să-şi echilibreze obligaŃiile muncă-familie. Ca şi în cazul oricărui stresor. Uneori poate să apară un conflict de rol între cerinŃele organizaŃiei şi propriile valori ale angajaŃilor sau conflictul dintre obligaŃiile câtorva colegi de muncă. se poate distribui de la argumente vehemente la incidente subtile de comportament neprietenos. ritmul muncii. Conflictele interpersonale pot distrage angajaŃii de la sarcinile importante de muncă. Ambiguitatea de rol. când angajaŃii au interese incompatibile (ex. sau când angajaŃii percep că nu sunt trataŃi egal (ex. De exemplu. superiorii sau clienŃii. zgomotul necontrolat este un stresor important şi duce la scăderea performanŃei şi a motivaŃiei în muncă.Orarul şi ritmul muncii pot influenŃa sentimentele de control. 1990). 1985. zgomot Stresori de rol Încărcarea muncii Ritmul muncii. PercepŃia controlului la locul de muncă este legată şi de autonomie. CerinŃele locului de muncă (ex. percepŃia individului asupra controlului sau predictivităŃii va determina răspunsul său la situaŃia respectivă. Ambiguitatea de rol are loc când angajaŃilor le lipsesc cunoştinŃe clare sau când comportamentele solicitate din partea diferitelor surse sunt incompatibile. indiferent de natura lor. Conflictul interpersonal. Desigur.Căldură. această percepŃie poate fi afectată de caracteristicile locului de muncă şi ale mediului muncii. orarul de muncă flexibil sporeşte sentimentul de control a unui orar de muncă. Jackson & Schuler. încărcarea muncii. Conflictele interpersonale pot juca un rol în violenŃa la locul de muncă. Stresorii de rol. se asociază zgomotul cu acela din fabrici unde maşinile produc mult zgomot. Atmosfera din cazinouri nu este percepută ca fiind zgomotoasă. Factorii poştali care lucrau în ritmul maşinii de sortat erau mult mai stresaŃi decât cei care lucrau în ritmul lor propriu. Stresorii pot să existe chiar când deŃinătorul unui post de muncă stresant nu-i sesizează. un stresor care apare în contextul în care angajatului i se cere să îndeplinească prea multe roluri în acelaşi timp. InteracŃiunea negativă cu colegii de muncă. Stresorii psihologici Lipsa de control/predictibilitate. 2001. deşi este. este cumulativ. În acord cu multe studii experimentale şi de teren. cine va folosi primul copiatorul color). Adesea muncitorii intervievaŃi declară că locul lor de muncă nu este zgomotos. presiunea timpului Solicitări şi conflicte interpersonale ExigenŃe situaŃionale Perceperea controlului EmoŃionalitatea muncii Stresori traumatici ai locului de muncă (ex. conflictul de rol şi încărcarea muncii fac parte din categoria stresorilor de rol. anxietate şi o tendinŃă de a părăsi organizaŃia (Day & Livingstone. Toate cele menŃionate pot reduce stresul muncii. Supraîncărcarea cu roluri poate cauza solicitarea unui număr prea mare de ore de muncă. creşterea stresului şi a reacŃiilor la acesta. AbsenŃa controlului s-a constatat că este un factor de stres puternic. inclunzând o stare de tensiune. sau conflictul interpersonal. concedii prelungite etc. ei afectând sănătatea individului. şefilor li se dau bonusuri. Totuşi la aceste categorii de personal s-a observat o corelaŃie pozitivă între stresorii de rol şi variate activităŃi cu probleme de sănătate. S-a constatat însă că şi un nivel redus de zgomot poate fi asociat cu un nivel ridicat al hormonilor de stres şi o performanŃă scăzută. Există activităŃi de muncă în care se solicită un număr mare de ore de activitate. Prin varierea nivelelor de control şi predictivitate. deşi este. Stresori obişnuiŃi ai locului de muncă Studiile privitor la stresorii fizici sunt numeroase. O formă mai specială de conflict este rolul de supraîncărcare sau simplu. încărcarea muncii. frig.) poate contribui la crearea unei atmosfere stresante şi la reacŃii stresante din partea organismului. în timp ce celorlalŃi angajaŃi li se spune că nu sunt suficiente fonduri pentru mărirea salariilor). un membru al unei echipe este superficial în realizarea proiectului şi altul meticulos). Netemeyer. în astfel de cazuri se oferă o serie de facilităŃi. cum sunt programele speciale de televiziune sau munca în schimburi. NoŃiunea de bază din spatele stresorilor de rol este că multe activităŃi de muncă prezintă multiple responsabilităŃi sau roluri şi că aceste locuri de muncă devin stresante dacă intră într-un conflict de rol unul cu altul sau sunt lipsite de claritate. Conflictele interpersonale au loc când resursele muncii sunt insuficiente (ex. Johnston & Burton. 5 . care prin posibilitatea expunerii la antrax a creat un stresor suplimentar pentru funcŃionarii poştali. s-au constatat efecte negative asupra performanŃei în muncă şi stresului muncii. la fel şi cele asupra efectelor sau reacŃiile organismului la aceştia. ReŃinem că efectul stresorilor.

atunci încrederea în sine ar putea fi o variabilă moderatoare a relaŃiei dintre stresor şi reacŃiei (Figura 7. aceste constatări nu conduc în mod necesar la concluzia că efectul activităŃii de muncă asupra femeilor ar fi exclusiv negativ. În mod frecvent. Încărcarea emoŃională a muncii (Emotional labor). 1996). 2002. Studiul emoŃiilor în context organizaŃional este important deoarece stresul este considerat în primul rând o reacŃie emoŃională. depersonalizarea ciocnirilor cu clienŃii. De exemplu. S-a constatat ca stresul încărcării emoŃionale a muncii duce la insatisfacŃia profesională. obŃinerea de suport social din partea colegilor. AngajaŃii pot să-şi regleze emoŃiile prin acŃiuni de suprafaŃă şi acŃiuni de profunzime (Morris & Feldman. femeile se dovedesc să posede strategii mai bune de management al stresului (Korabik & McDonald. aceste inconveniente pot fi surmontate prin instituŃii de îngrijire a copiilor.Conflictul muncă-familie. Acest stresor este actual deoarece în familia de azi. 1983). care se referă la confruntarea dintre rolurile îndeplinite la muncă de către angajat. AcŃiunile de suprafaŃă constau în controlul sau "falsificarea" expresiilor sau emoŃiilor proprii. 1991). De exemplu. Studiile au vizat poliŃişti. comparându-se cu bărbaŃii. 1999). etc. câteva studii recente au indicat un impact semnificativ al conflictului muncă-familie asupra sănătăŃii şi stării de bine atât a femeilor cât şi a bărbaŃilor. Programul de muncă flexibil şi îngrijirea copiilor a devenit o problemă importantă pentru cuplurile care lucrează în diferite cariere profesionale. nu toată lumea răspunde la stres în acelaşi fel. burnout şi intenŃia de a părăsi locul de muncă (Brotheridge & Grandey. care este stresant pe termen lung. 1999). În multe activităŃi sportive. ofiŃeri. 2002. incluzând încercarea de a simŃi emoŃiile specifice postului de muncă. chelnerii din restaurante de lux au relatat că ei afişează obişnuit o stare emoŃională plăcută în timp ce simultan au sentimente mascate de supărare şi frustrare faŃă de clienŃii violenŃi. În acest sens se afirmă că acest tip de conflict se pare să fie un stresor egal distribuit într-un cuplu familial. vânzători. cuplul lucrează. De pildă. Acesta se accentuează direct proporŃional cu funcŃia deŃinută pe cale ierarhică în activitatea de muncă. 6 . 1991). În ultima decadă a crescut interesul faŃă de rolul emoŃiilor la locul de muncă. O variabilă moderatoare este o variabilă care afectează direcŃia sau puterea asocierii dintre două variabile. DIFERENłELE INDIVIDUALE ŞI REZISTENłA LA STRES După cum probabil aŃi observat atunci când aŃi făcut parte dintr-un grup într-o situaŃie stresantă. funcŃionari bancari. Se menŃionează că cel puŃin o treime din muncitorii americani sunt angajaŃi în prestarea unei activităŃi încărcate emoŃional (Hochschild. Grandey. Executorii bancari sunt încurajaŃi să ignore sentimentele de iritare şi ostilitate faŃă de creditorii necooperativi şi să afişeze o manifestare emoŃională neutră şi calmă care s-a constatat că va conduce la o probabilitate mai mare ca debitorii să-şi achite datoriile (Sutton. Inhibarea emoŃiilor sau afişarea unor emoŃii false cere un efort cognitiv şi fiziologic. Stresul şi discomfortul are loc când emoŃiile oportune diferă de emoŃiile curente ale angajaŃilor. cu cele îndeplinite în viaŃa personală. AcŃiunile de profunzime constă din managementul sentimentelor proprii. decât angajaŃii care nu rau raportat prezenŃa unui conflict muncăfamilie. Desigur. Există puŃine evidenŃe care să indice că o femeie care este şi angajată îşi deteriorează relaŃia cu soŃul sau cu copiii. nepoliticoşi. Fară îndoială. Într-un studiu. Psihologii I-O au studiat câteva caracteristici individuale ca potenŃiali moderatori ai relaŃiei dintre stresori şi reacŃii. plăcut în conversaŃie. Pugliesi. conflictul muncă-familie devenind o sursă de stres obişnuită. Conflictul muncă-familie este un tip diferit de stresor de rol. Frone (2000b) găseşte într-un studiu pe 2700 angajaŃi că la persoanele care declară prezenŃa unui conflict muncă-familie există o probabilitate de 30 de ori mai mare să experenŃieze probleme mentale de sănătate.3). dacă stresorii conduc la reacŃii pentru indivizi cu încredere scăzută în propria persoană. efortul a menŃine o comportare plăcută faŃă de un client pretinde o acŃiune considerabilă. O strategie des utilizată este breackfast-ul în timpul căruia se face planul de îngrijire a copilului pentru ziua respectivă. lucru care frecvent i se cere în postul de muncă ocupat. chelneri. Apare ca o necesitate intensificarea cercetărilor din acest domeniu pe măsură ce se manifestă o tendinŃă de creştere a ponderii serviciilor în societate. Încărcarea emoŃională a muncii este este reglată de de propriile emoŃii în contact cu munca sau cu cerinŃele organizaŃionale. Este un adevăr că un angajat supărăcios va avea dificultăŃi cu afişarea unui comportament calm. astfel ca depresie sau anxietate. Pentru a reduce stresul încărcării emoŃionale a muncii psihologii M-O recomandă apelul la umor. îngrijirea copilului au dus la dezechilibrarea programului de pregătire. Femeile cu copii în întreŃinere manifestă un nivel de stres mai ridicat după programul de muncă (Lundberg & Frankenhaeuser.

împotriva efectelor adverse ale altor lucruri sau persoane din acelaşi mediu’’ (p.3.. Deşi încrederea în sine crescută este în mod clar importantă în reducerea efectelor stresului ocupaŃional. norocului sau sorŃii. De exemplu. presiunea timpului. În ansamblu.. Indivizii care manifestă acest pattern de comportament (cunoscut ca tipul A) sunt caracterizaŃi prin ambiŃie. Friedman şi Rosenman publică . 1984). 3. în timp ce persoanele cu locus de control extern consideră că ceea ce li se întâmplă se datorează în mare măsură altor persoane..Type A Behavior and Your Heart’’ (1979). există unele dovezi că efectele încrederii în sine crescute nu sunt întotdeauna pozitive. confruntaŃi cu aceiaşi stresori din mediu. Kahn & Byosiere. Încrederea în sine. 2001).indivizi care sunt angajaŃi într-o luptă relativ cronică pentru a obŃine un număr nelimitat de lucruri slab definite din mediul lor în cea mai scurtă perioadă de timp. În ansamblu. În echipele sportive. AcŃiunea factorilor moderatori ai stresului Dacă moderatorii reduc reacŃiile doar în cazul unor anumite tipuri de indivizi. studenŃii caracterizaŃi prin robusteŃe confruntaŃi cu un examen important şi stresant ar putea să îi facă faŃă interpretând examenul ca pe o oportunitate de a-şi arăta cunoştinŃele. Câteva studii au indicat că internaliştii experienŃiază reacŃii de intensitate mai scăzută decât externaliştii. În ansamblu. cercetările indică în general că încrederea în sine este un moderator al relaŃiei stres-reacŃie (Cooper şi colab. dovezile arată că un locus al controlului intern moderează relaŃia dintre stresori şi reacŃii (Horner. Numeroşi atleŃi profesionişti de elită sunt încrezători – uneori prea încrezători – că succesul se află în totalitate în mâinile lor (de ex. O componentă-cheie a robusteŃii este schimbarea activă a percepŃiilor asupra evenimentului stresant. exercitându-şi controlul prin pregătire şi tehnici de învăŃare eficiente (Quick şi colab. ei sunt consideraŃi persoanele care . În mod specific. 1992). Printre managerii şi avocaŃii care se confruntă cu un nivel crescut de stres. Smart şi Boden (1996) au condus o analiză extensivă a literaturii de specialitate care a indicat că agresivitatea şi violenŃa la locul de muncă sunt în mai mare măsură caracteristice pentru indivizii cu încredere în sine crescută. 1997). indivizii descrişi ca având o . Tipul A de comportament PotenŃiala variabilă moderatoarea a relaŃiei stres-reacŃie cel mai intensiv studiată este tipul A de comportament. Maddi şi Kahn (1982) au găsit că indivizii robuşti au mai puŃine reacŃii fiziologice la stresori. este considerată ca o importantă resursă în lupta cu stresul. sau auto-evaluarea pozitivă sau conceptul de sine. cei caracterizaŃi prin robusteŃe au semnificativ mai puŃine reacŃii decât cei care nu au aceste caracteristici (Maddi & Kobasa. Indivizii cu locusul de control intern consideră că ceea ce li se întâmplă este rezultatul efortului personal şi al abilităŃilor lor. 1989). Deşi mulŃi presupun că încrederea în sine scăzută este relaŃionată cu violenŃa la locul de muncă.. dacă e necesar. DiferenŃele individuale care au primit cea mai mare atenŃie ca moderatori ai relaŃiei stresor-reacŃie sunt locusul de control.. văd modificările neaşteptate mai degrabă ca provocări decât ca obstacole. se spune că în cazul lor există un efect indirect asupra reducerii reacŃiilor. încrederea în sine şi tipul A de comportament. Meyer Friedman şi Ray Rosenman. indivizii cu încredere în sine scăzută vor experienŃia mai multe reacŃii comparativ cu cei cu încredere în sine crescută. au un angajament puternic faŃă de familiile lor şi faŃă de obiectivele de valorile lor. Locusul de control este un construct ce se referă la măsura în care indivizii cred că ceea ce li se întâmplă lor se află sau nu sub controlul lor (Rotter. prin abordarea acestuia ca pe o provocare care poate fi depăşit. ei experienŃiază mai puŃine reacŃii decât externaliştii atunci când sunt expuşi la aceiaşi stresori. Friedman şi Rosenman au sugerat drept caracteristică centrală a tipului A de comportament o luptă neîncetată de a câştiga cât mai 7 . simt că au control asupra vieŃilor lor..merg mai departe’’. robusteŃea. care a fost identificat la sfârşitul anilor ’50 de către doi cardiologi. 1966). 1979). Baumeister. şi. dovezile arată că robusteŃea moderează relaŃia dintre stresori şi reacŃii (Cohen & Edwards. raportează mai puŃine îmbolnăviri şi au un nivel mai ridicat al stării de bine decât cei care nu au caracteristicile de personalitate ale robusteŃii. nerăbdare. Cohen şi Edwards (1989) au observat că indivizii robuşti adoptă în mod activ strategii focalizate pe probleme şi strategii de căutare a suportului social. Indivizii cu o încredere în sine crescută sunt mai predispuşi să adopte strategii de gestionare a stresului mai eficiente decât indivizii cu încredere în sine scăzută (Ganster & Schaubroeck. ei au un locus al controlului intern). 2. Tipul A de comportament este de asemenea cunoscut ca tip de personalitate predispusă spre boli coronariene datorită legăturilor sale cu bolile cardiovasculare şi atacurile de cord. în care au descris tipul A de comportament ca pe un set de caracteristici manifestate de . Cercetătorii au propus că deoarece internaliştii consideră că pot controla o situaŃie stresantă pentru a-şi îndeplini obiectivele. ostilitate. Cincisprezece ani mai târziu.Variabilă moderatoare (încrederea în sine) Stresor ReacŃii la stres Figura 7. 1996. 1995).67). Kobasa..personalitate robustă’’ au trei caracteristici: 1. RobusteŃea este un set de caracteristici de personalitate ce asigură rezistenŃa la stres (Kobasa. Astfel.

2002.. Strube. comportamentul alimentar. În încercarea de a înŃelege mecanismele din spatele tipului A de comportament unii autori au sugerat că percepŃia asupra controlului ar putea fi importantă pentru tipul A (ex. Smith. În mod specific. Numeroase studii au examinat şi rezultatele asociate cu tipul A de comportament.Ce e în neregulă cu pacienŃii dumneavoastră? Oamenii nu uzează scaunele în felul acesta!’’. Cercetările au indicat că persoanele cu comportament de tip A tind să îşi dorească responsabilitate şi control şi preferă să muncească singuri (Clark & Miller. cercetătorii au fost interesaŃi dacă răspunde la situaŃiile stresante cu o activare fiziologică mai ridicată şi astfel suferă reacŃii mai puternice în comparaŃie cu tipul B. Indivizii presaŃi de timp par să ştie în permanenŃă cât e ceasul. se cunoaşte că bărbaŃii cu tip A de comportament utilizează două aparate de ras electrice în acelaşi timp (unul pentru fiecare obraz) pentru a se bărbieri cât mai repede posibil (Bluedorn. Heilizer. Măsura în care un individ se angajează în acŃiuni Realizarea unor liste 8 . liste şi deadline-uri. Lupta pentru realizare este tendinŃa de a fi activ şi de a depune eforturi pentru a atinge anumite obiective. 1990. Dovezi recente sugerează că presiunea timpului are multiple dimensiuni incluzând conştientizarea timpului. Mathieu. TapiŃerul a remarcat primul acest lucru şi a remarcat . Glass. Indivizii presaŃi de timp îşi verifică ceasurile în mod repetat. ale tipului A de comportament. În consecinŃă. Rastegary. 1987). tipul A este mai punctual.Gilbreth & Carey. Sapolsky (1998) a descris modul în care Friedman şi Rosenman au pierdut oportunitatea de a identifica unele caracteristici tipice ale tipului A la începutul anilor ’50. Thayer şi Colvin (1991) au scale de evaluare cu ancore comportamentale pentru aceste dimensiuni ale presiunii timpului. Doar după mai mulŃi ani Friedman şi Rosenman şi-au început studiul asupra tipului A de comportament şi astfel au realizat că pacienŃii lor au un pattern consistent de comportament. 1998). Numeroase dovezi arată că indivizii diferă semnificativ în ceea ce priveşte măsura în care se preocupă de trecerea timpului şi modul în care îi fac faŃă în îndeplinirea obiectivelor personale şi relaŃionate cu munca (Conte. 1948). Exemple de dimensiuni ale presiunii timpului şi definiŃiile acestora Dimensiune Conştientizarea timpului Programarea activităŃilor DefiniŃie Măsura în care un individ este conştient de timp în ceea ce priveşte mediul sau circumstanŃele. aceste eforturi au fost încetinite de utilizarea unor măsuri imprecise. DefiniŃiile unora dintre dimensiuni sunt arătate în tabelul 7. Turner.2. 1986). energia nervoasă realizarea de liste. are rapiditate mai mare. & Hallet. în timp ce alŃii nu dau importanŃă unor astfel de aspecte legate de timp. Studiile ulterioare au identificat că ostilitatea reprezintă subcomponenta principală asociată cu creşterea secreŃiei hormomilor implicaŃi în stres şi cu creşterea riscului de boli coronariene şi a altor consecinŃe asupra sănătăŃii pe termen lung (Krantz & McCeney. O întrebare importantă este dacă există dovezi clare că aceste rezultate pozitive apar cu costul unor reacŃii mai puternice şi al unor probleme de sănătate ulterioare. De exemplu. relaŃionate cu bolile de inimă. globale. Acest lucru a determinat cercetătorii să se focalizeze pe identificarea subcomponentelor specifice ale tipului A de comportament care sunt cele mai predictive pentru bolile cardiovasculare. În general. orare. Guijarro. Măsura în care un individ îşi programează activităŃile şi respectă această programare. Astfel.mult în cât mai puŃin timp.2. s-a continuat investigarea altor componente ale tipului A în încercarea de a prezice efectele asupra muncii şi efectele pe termen scurt ale tipului A. tipul A de comportament pare să prospere în viaŃă deoarece se focalizează pe realizarea rapidă a lucrurilor care au ca rezultat succesul ocupaŃional şi material. care poate include activităŃi recreative. stil de a vorbi şi controlul deadline-urilor.. numeroase studii au încercat să lege tipul A de comportament cu un nivel de arousal fiziologic crescut şi cu dezvoltarea bolilor coronariene. tapiŃeria scaunelor se uza atât de mult încât trebuia să fie înlocuită frecvent. încetinit în atingerea obiectivelor. 1996). răbdător şi liniştit. În contrast. care se referă la a fi apăsat de timpul inadecvat pentru îndeplinirea scopurilor. De exemplu. Presiunea timpului O altă subcomponentă care apare a fi relaŃionată cu probleme importante legate de muncă şi sănătate este presiunea timpului. chiar şi când nu se află sub presiunea unor termene-limită. în timp ce nerăbdarea/ iritabilitatea reflectă intoleranŃa şi frustrarea care rezultă din a fi împiedicat. Lupta pentru realizare şi nerăbdarea/ iritabilitatea Deşi cercetătorii au identificat ostilitatea drept subcomponenta tipului A relaŃionată cu efecte pe termen lung asupra sănătăŃii. personale. care au încercat să evalueze câteva subcomponente diferite ale acestuia (Booth-Kewley & Friedman. & Gregg. tipul B este deseori descris în literatura de specialitate ca relaxat. şi sunt preocupaŃi de salvarea unor intervale relativ mici de timp (deseori măsurate în minute sau secunde). Comparat cu tipul B. Landy. incluzând nervozitate şi agitaŃie. unii indivizi îşi fac permanent programe. Descrierea tipului A ca obsedat să câştige timp este obişnuită. 2002. Două subcomponente care au primit atenŃie sunt lupta pentru realizare şi nerăbdarea/ iritabilitatea. chiar şi când nu poartă ceas. Miller. 1977). tipul A care manifestă ostilitate plăteşte un preŃ pentru realizările sale în termeni de creştere a probabilităŃii de a suferi de o mare varietate de probleme de sănătate. & Landy. Oricum. În sala de aşteptare a cabinetului de cardiologie a lui Friedman şi Rosenman. Lott. Tabelul 7. şi are achiziŃii mai bune la colegiu şi în activitatea profesională. şi/ sau activităŃi de muncă.

abuzul de alcool şi medicamente. persoanele aflate sub stres au adesea dificultăŃi de concentrare a atenŃiei. ConsecinŃele stresului Fizice/Medicale/Fiziologice Boli cardiovasculare şi infarte Ulcere Dureri de spate şi artrite Migrene Creşterea tensiunii sanguine şi a ritmului cardiac Boli hormonale (adrenalină noradrenalina. Cercetările arată că aceste dimensiuni ale presiunii timpului sunt relativ independente.3). Măsura în care un individ creează sau pare să fie controlat de deadline-uri. Procesarea informaŃiilor în condiŃii de stres a generat un număr mare de investigaŃii. mai ales a celor sub presiunea timpului (Rastegary & landy. cortizol) Psihologice Burnout Depresie Anxietate Probleme familiale Insomnii InsatisfacŃii cu locul de muncă Comportamentale AbsenŃe Întârzieri Abuz de medicamente. Stresul conduce la reacŃii premature la stimuli. 1993). 1991). Landy. 9 . ceea ce înseamnă că indivizii pot avea scoruri mari pe unele dimensiuni şi scoruri relativ scăzute pe altele (Conte. Prelucrarea informaŃiilor. 1995. psihologice şi fiziologice (Tabelul 7. performanŃele scăzute şi comportamentele contraproductive incluzând aici violenŃa la locul de muncă. La fel. În plus. Stresul corelează cu o creativitate scăzută şi capacitatea defectuoasă de luare a deciziilor.. ConsecinŃele negative ale stresului cronic pot fi divizate în trei catgorii: Comportamentale. Landy şi colab. & Mathieu. Stresul cronic determină efecte asupra memoriei. Ne vom opri asupra a două manifestări comportamentale: (1) procesarea informaŃiilor. timpului de reacŃie. care afectează o serie de variate alte rezultate critice ale muncii şi (2) performanŃa în muncă care poate include procesarea informaŃiilor şi adesea presupune o măsură globală a eficienŃei. întreruperea celorlalŃi şi terminarea propoziŃiilor în locul celorlalŃi. alcool şi tutun Sabotaj/violenŃă Luare de decizii /prelucrare de informaŃii deficitare PerformanŃă în muncă FluctuaŃie ConsecinŃe comportamentale ale stresului. Măsura în care un individ manifestă un pattern de limbaj rapid. incluzând vorbirea rapidă. 1993.Stiluri de vorbire Controlul deadline-urilor direcŃionate spre economisirea timpului printr-o planificare eficientă. Shanteau & Dino. dar pot să nu vorbească rapid şi să nu manifeste energie nervoasă. De exemplu. Printre consecinŃele comportamentale ale stresului sunt absenteismul. CONSECINłELE STRESULUI RelaŃia dintre stresul ocupaŃional şi rezultatele adverse asupra sănătăŃii angajaŃilor este un fapt demonstrat de numeroase studii. unii indivizi orientaŃi pe sarcină pot să muncească rapid şi să se focalizeze puternic pe programe şi deadline-uri. 1993). preciziei şi performanŃei într-o mare varietate de sarcini (Smith. angajaŃii pot să mănânce foarte rapid în timpul pauzei de masă dar să nu se focalizeze foarte mult pe a face liste sau orare. utilizarea relevantă a indicaŃiilor şi creşterea erorilor pe sarcini cognitive (Swenson & Maule.3. accidentele. Tabelul 7. 1990).

energie. găsesc la un lot de asistente medicale că stresul a corelat negativ cu câteva dimensiuni ale performanŃei în muncă. Asistentele medicale din saloanele de terapie intensivă prezintă o mare încărcare a muncii şi responsabilităŃi care conduc frecvent la izbucniri nervoase. scăderea rezonanŃei emoŃionale şi toleranŃei faŃă de pacienŃi. conduc la o activare (arousal) moderat şi. în mod obişnuit. inclusiv cel de la un nivel moderat. are efecte negative asupra performanŃei în muncă. sarcinile simple efectuate în experimentele de laborator. educarea altora: asistente medicale. după care performanŃa începe să scadă. o serie de componente descrise în mod obişnuit ca aspecte interpersonale ale performanŃei în muncă. realizarea unor sarcini de muncă complexe. De exemplu. ambiguitatea de rol. Pines (1988) notează că izbucnirea nervoasă este o stare subiectivă fizică. stresul conduce la o creştere a iritabilităŃii. 1998). deziluzionare şi refractar). tensiunea activităŃii de muncă şi insatisfacŃia cu propria muncă şi viaŃă (Kahn & Byosiere. izbucnirea nervoasă (burnout). Solicitarea emoŃională a situaŃiilor este cauzată tipic de existenŃa unei prea mari discrepanŃe dintre expectanŃe şi realitate. Izbucnirea nervoasă este o particularitate importantă şi în acelaşi timp o consecinŃă a stresului. RelaŃia dintre nivelu de activare fiziologică şi performanŃa în muncă Ipoteza este că cu cât arousal-ul creşte cu atât şi performanŃa creşte. Figura 7. emoŃională şi de epuizare mentală care are loc ca rezultat a implicării de lungă durată într-o situaŃie de solicitare emoŃională. stare de depresie. 2000). stare de vigilenŃă. depresia. stresul cronic. De aproape o sută de ani psihologii I-O au investigat ipotezele că între nivelul de activare fiziologică (arousal) şi performanŃă există o relaŃie de forma unui U inversat (Figura 7. prezintă o relaŃie negativă consecventă cu performanŃa în muncă (Tubre & Collins. Schaufeli & Leiter. asistenŃi sociali şi educatori. scad performanŃa. Cercetările au identificat trei componente ale 10 . BineînŃeles. conduc la o scădere a performanŃei. slăbiciune şi susceptibilitate la boală). generează performanŃe ridicate. O activare (arousal) moderată va duce la o motivare. sentimentul de oboseală. Desigur.PerformanŃa. Efectele stresului asupra performanŃei depind de câŃiva factori. executate în condiŃiile unui nivel de stres moderat şi mare. stresul este numai unul din multipli factori care pot influenŃa performanŃa. claustrare. adică. Cu alte cuvinte. ConsecinŃele psihologice ale stresului ConsecinŃele psihologice ale stresului includ anxietatea. Adică. senzaŃia de a fi nefolositor – lipsit de valoare. Izbucnirea nervoasă a fost prima dată observată în profesii care presupun îgrijirea. Packard şi Manning (1986). Motowidlo. Când este luată în considerare complexitatea sarcinii. dar numai până la un anumit punct. neajutorare) şi epuizare mentală (ex. De exemplu. rezultatele generale se pare că ne conduc spre ipoteza unui U inversat. 2001). are o relaŃie negativă directă cu performanŃa în muncă. ExplicaŃia cea mai plauzibilă a acestor constatări este legată de natura sarcinii de muncă. 4). O metaanaliză recentă a evidenŃiat faptul că un stresor destul de răspândit. acest rezultat sprijină conceptul lui Selye de eustres. indiferent de nivelul la care se găseşte. 1992). Pines şi Aronson (1988) specifică faptul că izbucnirea nervoasă are trei componente subiective esenŃiale: epuizarea fizică (ex. Există multiple influenŃe care acŃionează mijlocit sau nemijlocit care afectează comportamentul în muncă. oboseala. Totuşi. în consecinŃă. epuizare emoŃională (ex. incluzând complexitatea sarcinii realizate şi trăsăturile de personalitate ale individului care este implicat într-o sarcină de muncă. 4. insomnii. un nivel scăzut de activare (plictiseală) ca şi unul ridicat de activare (agitaŃie). Cercetările din aria organizaŃională au demonstrat că stresul de la locul de muncă. crescute. El a fost verificat într-o serie de investigaŃii de laborator (Jex.Ea este o stare extremă a reacŃiei la stres care este rezultatul unui răspuns prelungit cronic la stresorii muncii care depăşesc resursele individuale de a controla stresul (Maslach.

Anii ’90 au reprezentat începutul unei perioade de dezvoltări rapide şi semnificative spre o apreciere cuprinzătoare a originilor şi funcŃiilor dispoziŃiilor şi emoŃiilor la locul de muncă (Weiss & Brief. Deşi multe din efectele fiziologice ale stresului sunt intercorelate – un rezultat al stresului cronic poate declanşa un altul creindu-se astfel un cerc vicios – ele pot fi totuşi categorizate în trei tipuri: efecte cardiovasculare incluzând tensiunea arterială. În acelaşi timp. este clar că locurile de muncă expuse cronic la responsabilităŃi care copleşesc deŃinătorii acestora şi presiunea mare de timp. o primă observaŃie este aceea că burnout-ul este mai frecvent printre tinerii angajaŃi. ambiguitatea de rol şi conflictul de rol) conduc adesea la izbucniri nervoase. În plus. În prezent. mai predispuse la burnout (Semmer. S-a constatat că stresorii cronici (ex. chiar proeminenŃă. a constatat că ofiŃerii de poliŃie şi gărzile de securitate din ambele Ńări au un nivel relativ mărit de cinism şi sentimente de ineficienŃă. Persoanele căsătorite sunt mai puŃin predispuse la burnout decât cele necăsătorite. care. Astfel. În general. IntervenŃiile de reducere a burnout-ului se vor concentra deci atât pe individ. dar scăzute de cinism şi epuizare. cadrele didactice au un nivel ridicat de epuizare în ambele Ńări. în timp ce femeile au un nivel de epuizare uşor mai mare ca bărbaŃii. Maslach ş. Stresul cauzează. Aşa cum s-a remarcat şi mai înainte. (2001) discută câteva rezultate obŃinute în investigarea izbucnirilor nervoase. efecte biochimice care includ creşterea cortizolului şi catecolaminelor (hormoni ai stresului). Ei se percep depăşiŃi de evenimente şi astfel devin incapabili să implementeze soluŃii eficiente. Totuşi activarea cronică a sistemului nervos simpatic conduce la excesul de hormoni de stres din circuitul sanguin şi creier. burnout-ul a fost studiat preponderent pe profesii dominate de femei. De aici observaŃia că femeile manifestă un burnout mai ridicat decât bărbaŃii. O combinare a managementului stresului. Indivizii care trăiesc o senzaŃie de realizare personală scăzută nu pot opera la nivelul problemelor efective pe care le au de rezolvat şi nu pot înŃelege sau să se identifice cu problemele celorlalŃi. depersonalizarea. probabil din cauza suportului social din partea soŃului. cercetările au relevat faptul că pattern-ul de bază al izbucnirii nervoase este aproximativ similar la diferite profesiuni şi Ńări (Maslach ş. Aceştia cauzează o creştere a ritmului cardiac şi output cardiac în pregătirea pentru creşterea activităŃii fizice şi cognitive. tulburări de circulaŃie periferică. cât şi pe postul de muncă deŃinut. judecăŃilor şi performanŃelor fizice. arată Cohen şi Herbert (1996) şi Krantz şi McCeney (2003). 1990). Cu alte cuvinte. Un studiu realizat în paralel în SUA şi Olanda. AngajaŃii din mediul medical au niveluri ridicate de ineficienŃă personală. SituaŃiile stresante de la locul de muncă sunt în conexiune cu creşterea nivelului de cortizol. comparativ cu angajaŃii cu vechime. 2001).. 2005). expunerea pe termen lung la nivele ridicate ale hormonilor specifici stresului. sunt. IniŃial. conduce la deteriorarea sistemului imunitar şi apariŃia bolilor coronariene. o dovadă fiind apariŃia unei reviste dedicate emoŃiilor muncii (International Journal of Organization and Emotion).izbucnirilor nervoase specifice sectoarelor medicale şi servicii umane: epuizare emoŃională. întrebarea care se poate pune este aceea că dacă un individ are numai una sau două din trei dimensiuni care caracterizează comportamentul de izbucnire nervoasă. (Fox. comportamentul cinic la locul de muncă şi un sens al ineficienŃei şi lipsa de realizare profesională). norepinefrine şi adrenalina din circuitul sanguin. MBI este un chestionar care include trei scale care măsoară componentele izbucnirilor nervoase (epuizarea. Totuşi. în prezent emoŃiile au căpătat respectabilitate. la fel. sentimente de depersonalizare şi sentimentul de slabă realizare personală. ConsecinŃele fiziologice ale stresului Schimbări fiziologice în corp au loc în momentul în care situaŃiile stresante cauzează o supraactivare a sistemului nervos simpatic. pot să fie copleşiŃi de cerinŃele locului de muncă nou. pe agenda cercetătorilor din domeniul organizaŃional (Fineman. se pare că este măsura de viitor în vederea reducerii burnout-ului. Epuizarea emoŃională se manifestă când senzaŃiile emoŃionale s-au evaporat pur şi simplu în procesul muncii. putem să susŃinem că acesta este afectat de acest comportament? Problema rămâne deschisă. În contrast. dar niveluri medii de cinism şi sentimentul ineficienŃei. care. tahicardie şi colesterol. Individul care suferă de sentimente de depersonalizare a devenit apăsat de activitatea sa de muncă şi începe să trateze pacienŃii ca pe nişte obiecte. supun angajaŃii la un risc mare de burnout. formarea deprinderilor de muncă şi proiectarea ergonomică a muncii. Acest lucru nu este totuşi confirmat. dar un nivel scăzut de epuizare. Izbucnirea nervoasă ca manfestare comportamentală poate fi măsurată cu mai multe tipuri de chestionare cum ar fi Inventarul Maslach pentru izbucnirea nervoasă (MBI). efecte gastrointestinale care includ probleme digestive de diferite tipuri. există evidenŃe clare asupra efectelor fiziologice negative care pot rezulta din expunerea cronică la stres. Dwyer & Ganster. 1993). la rândul său stimulează câŃiva hormoni ai stresului. ConsideraŃii generale asupra investigării emoŃiilor în organizaŃii Dacă în urmă cu câteva decenii cercetătorii din domeniul organizaŃiilor puteau fi criticaŃi pentru neluarea în considerare a emoŃiilor muncii. Pe scurt. 2000. Acest conglomerat de manifestări circulatorii duc la o circulaŃie periferică defectuoasă. cercetările asupra emoŃiilor în mediul organizaŃional iau trei forme principale : cercetări asupra afectivităŃii pozitive şi negative ca variabile ce moderează relaŃia dintre stresorii din mediul organizaŃional şi atitudinile 11 .a. Unele studii au găsit că bărbaŃii au un nivel de cinism uşor mai ridicat ca femeile. persoanele cu trăsături de personalitate ca încrederea scăzută în propria persoană şi comportament de Tip A.a. la ateroscleroză şi boală cardiacă. aceste schimbări pot produce o îmbunătăŃire a luării deciziilor. 2001). de asemenea.

Cunoaşterea dinamicii diferitelor tipuri de emoŃii este deosebit de relevantă la nivel organizaŃional. Tabelul 7. procese afective şi dispoziŃii sunt utilizaŃi interşanjabil de o serie de autori. În acest context. fericire şi bucurie. colegi de echipă. (1990) o descriu ca manifestându-se în . Definirea emoŃiilor O caracteristică în studiul emoŃiilor este existenŃa în literatura de specialitate a unei diversităŃi de definiŃii şi termeni care se suprapun. 2000). satisfacŃia clienŃilor). contribuind la ghidarea gestionării consecinŃelor nocive şi benefice ale acestora atât la nivel individual cât şi organizaŃional. care a stat la baza tuturor dezvoltărilor teoretice în domeniu utilizează drept criteriu polaritatea pozitivă vs. şi cercetări asupra modului în care emoŃiile sunt exprimate şi reglate pentru a răspunde solicitărilor organizaŃionale (Lazarus & Cohen-Charash.scenarii-prototip’’. se impun câteva explicaŃii utile: • Specificul proceselor afective constă în reflectarea relaŃiei dintre subiect şi obiectul sau situaŃia care le-a produs. stricăciuni şi ameninŃări) – mânie. tot mai multe organizaŃii au început să prescrie modul în care emoŃiile trebuie prezentate celorlalŃi. tristeŃea şi frica sunt subordonate emoŃiilor negative (emoŃii care inhibă îndeplinirea scopurilor). Termeni ca emoŃii. vinovăŃie. o conduită însoŃită de expresii emoŃionale şi trăiri subiective. Shaver şi Carnochan (1990) oferă o ierarhizare a emoŃiilor structurată pe trei categorii de componente (Tabelul 7. ruşine. • EmoŃiile au o orientare determinată (au un carater situativ). denumită nivel de bază. Deoarece regulile de exprimare a emoŃiilor reprezintă un aspect important al interacŃiunilor interpersonale. implică evaluarea funcŃională a evenimentelor ca favorabile sau nefavorabile îndeplinirii obiectivelor implicite sau explicite ale organismului. gelozie. care se dezvoltă pe parcursul vieŃii prin experimentare şi învăŃare socială. invidie.Ele sunt fenomene complexe caracterizate prin modificări organice. A doua componentă. Prima componentă. managementul a început să se focalizeze tot mai mult pe modul în care interacŃiunile interpersonale influenŃează succesul organizaŃional.4). 1990) Componente supraordonate Pozitive Componente bazale Componente subordonate Dragoste Duioşie Îndrăgostit lulea Plăcere/ Bucurie Beatitudine/Fericire MulŃumire/SatisfacŃie 12 . cercetări asupra stărilor emoŃionale şi a comportamentelor pe care acestea le declanşează. pacienŃi) poate influenŃa o serie de rezultate relevante la nivel organizaŃional (de ex. categorizează emoŃiile sub cinci etichete: dragostea şi plăcerea/ bucuria sunt incluse în categoria emoŃiilor pozitive (emoŃii favorabile îndeplinirii obiectivelor). Se face distincŃie între (a) emoŃii pozitive (cele care rezultă din obŃinerea unor beneficii) – atingerea unui obiectiv. clienŃi. Autorii notează că o persoană deŃine numeroase scenarii. teamă. Sunt lipsite de o orientare conştientă.4. mândrie. O ierarhie simplificată a emoŃiilor (Fisher. denumită categorie supraordonată. pe care Fisher şi colab. Aceste scenarii reprezintă seturi de răspunsuri comportamentale predeterminate utilizate pentru a exprima emoŃii în situaŃii particulare. Al treilea nivel defineşte categoria subordonată. Shaver şi Carnochan. recunoştinŃă etc şi (b) emoŃii negative (rezultate din pierderi. DispoziŃiile sunt trăiri subiective de intensitate medie care colorează conduita. apar ca efect al satisfacerii/nesatisfacerii unor trebuinŃe. dezgust etc. EmoŃiile au căpătat relevanŃă şi pentru manageri şi consultanŃi în domeniul organizaŃiilor. calitatea deciziilor luate în cadrul echipei. în timp ce furia. Fischer. negativă a emoŃiilor. În mediul de muncă dominat de competitivitate ce caracterizează perioada actuală.. anxietate. • Clasificǎri ale emoŃiilor Cea mai generală modalitate de clasificare a emoŃiilor. tristeŃe.şi comportamentul angajaŃilor. nivelul vânzărilor. Modul în care vorbesc şi se comportă angajaŃii faŃă de alte persoane (de ex.

5). Acest model bidimensional a fost validat empiric în contexte variate (Van Katwyck. dar şi relaŃiile dintre categorii bazate pe gradul de similaritate. ci puternic şi sistematic interrelaŃionate. încântat Plăcere Fericit Implicare Agitat Afecte negative mai puŃin intense Fricos Calm Nervos Ostil Afecte negative intense Liniştit Nefericit Neimplicare Vlăguit. Structura sa este derivată din modelul bidimensional al afectului propus de Russell (1979) care conceptualizează emoŃiile ca nefiind independente. 2000). Fox. Potrivit lui Warr (1987) se pune problema dacă structura cognitivă a afectivităŃii independente de context poate fi generalizată la un context specific cum este contextul de muncă.5. Warr (1987) a dezvoltat un model al stării de bine la locul de muncă bazat pe o varietate de emoŃii specifice. Termenii apropiaŃi (ex. Spector & Kelloway. iar termenii antonimi (ex. inert Neplăcere Afecte pozitive mai puŃin intense Figura 7. Fox. Russell (1979.lent. fericit şi încântat ) sunt localizaŃi în poziŃii apropiate pe cerc. entuziasmat. Modelul circumplex al emoŃiilor 13 . fericit şi nefericit) sunt poziŃionaŃi opus pe cerc (Figura 7.Mândrie Negative Supărare/Furie Necaz/Supărare Ostilitate DispreŃ/Sfidare Gelozie TristeŃe/Întristare Frică/Teamă Agonie Amărăciune Vină Întristare/părăsire Oroare Nelinişte Până în prezent. Avantajul modelului circumplex este că poate reprezenta nu doar un număr mare de emoŃii. Utilizând tehnica scalării multidimensionale. citat în Van Katwyck. Spector & Kelloway. Afecte pozitive Intense Exaltat. 2000) a urmărit identificarea structurii cognitive din spatele evaluărilor stărilor afective făcute de indivizi. majoritatea modelelor teoretice asupra emoŃiilor au fost dezvoltate în domeniul psihologiei generale. A rezultat un model circumplex în care termenii care denumesc emoŃii sunt reprezentaŃi pe un cerc.

evenimente afective. stres şi sănătate. îndatorirea afectivă. 2002). Aceste evenimente generează reacŃii emoŃionale specifice care influenŃează comportamentele şi atitudinile. acumularea de afecte pozitive poate conduce la atitudini pozitive. Weiss. emoŃia afişată vs. comportamentele cetăŃeneşti organizaŃionale şi performanŃa în muncă. O serie de cercetători au luat în considerare rolul afectivităŃii ca trăsătură în context organizaŃional. În sens invers. climat şi cultură emoŃională 4. Astfel. inteligenŃa emoŃională. care susŃine că stările emoŃionale la locul de muncă sunt determinate de apariŃia unor evenimente. Această focalizare reglează stările emoŃionale ale indivizilor. ci mai degrabă un set de atitudini relaŃionate cu munca ( Fisher. Grupuri Componenta afectivă. O clasificare multinivelară a emoŃiilor în organizaŃii 1.evenimente afective’’ şi că aceste evenimente determină dispoziŃiile şi emoŃiile. Teoria evenimentelor afective la locul de muncă a derivat iniŃial din conştientizarea faptului că satisfacŃia cu munca nu reprezintă o stare afectivă. Fox şi Spector (2000) şi Staw şi Barsade 14 . Un alt aspect relevant la nivel intrapersonal se referă la rolul dispoziŃiilor afective la locul de muncă. 2000. reflectate în satisfacŃie scăzută cu munca. Un cadru pentru înŃelegerea acestei problematici este oferit de teoria evenimentelor afective (Weiss & Cropanzano. O a doua consideraŃie se referă la afectivitatea ca trăsătură.InteracŃiuni interpersonale EmoŃia la locul de muncă. Între persoane Afectivitatea ca trăsătură. Nivelul intrapersoană Definitorie pentru emoŃionalitatea la nivel intrapersonal este afectivitatea ca stare. în cadrul căreia emoŃiile sunt determinate de focalizarea personală pe promovare (auto-promovare) şi prevenŃie (auto-apărare). şi chiar tendinŃa de părăsire a organizaŃiei. cerinŃe emoŃionale faŃă de activitatea de muncă. O serie de variabile derivate din procesele interpersonale pot fi considerate consecinŃe la nivel personal. 1. La nivelul inferior este situată variaŃia intrapersoană. satisfacŃie cu munca şi comportamente cetăŃeneşti organizaŃionale. pe care le experienŃiem la locul de muncă. nivelul grupurilor şi nivelul organizaŃiilor (Figura 7. Brockner şi Higgins (2001) propun teoria reglării emoŃiilor. IntraorganizaŃie Politici organizaŃionale. nivelul relaŃiilor interpersonale. Weiss şi Cropanzano argumentează că evenimentele şi condiŃiile din mediul muncii constituie . dispoziŃie. schimbarea emoŃională. 2.reprimată 2. 5. comportamente Figura 7. Aceseta includ satisfacŃia cu munca.Intrapersoană Afectivitatea ca stare.6). epuizarea. Următoarele dimensiuni ale modelului includ nivelul individual. Afectivitatea pozitivă trăsătură reprezintă dispoziŃia personală de a menŃine pe termen lung o stare afectivă pozitivă sau negativă. care include variaŃiile temporare în dispoziŃii şi emoŃii pe care indivizii le experienŃiază în viaŃa de zi cu zi.6. schimbarea conducătorilor 3. angajament afectiv scăzut. 1996). Nivelul interpersonal O serie de aspecte ale emoŃiilor şi ale efectelor emoŃiilor pot fi descrise la nivel interpersonal. satisfacŃia cu munca. Astfel de emoŃii şi dispoziŃii pot conduce la formarea unor atitudini relativ stabile. intenŃia de părăsire a organizaŃiei. inteligenŃa emoŃională a grupelor. contagiunea emoŃională. emoŃii discrete. cum ar fi tracasările cotidiene.O clasificare multinivelară a emoŃiior în organizaŃii Ashkanasy (2003) a propus o clasificare multinivelară a emoŃiilor în organizaŃii..

organizaŃie şi management. Organ sugerează că angajaŃii care se consideră trataŃi corect în cadrul organizaŃiei sunt mai predispuşi să se angajeze în comportamente cetăŃeneşti pentru a menŃine echilibrul între ei şi organizaŃie.. Kelly and Barsade (2001) argumentează mai specific faptul că echipele posedă o . Borman şi Motowidlo (1997) au argumentat că acest tip de comportamente sunt importante deoarece .. pot influenŃa comportamentul organizaŃional fiind considerate o variabilă mediatoare între mediul muncii şi comportamentul individului. Hsu şi Boyle (2002) şi Kelly şi Barsade (2001) au accentuat legătura strânsă dintre politicile la nivel organizaŃional şi rezultatele la nivelul emoŃionalităŃii angajaŃilor şi grupurilor de muncă. 15 . Weiss şi Cropanzano (1996) au sugerat că unele comportamente de muncă reprezintă reacŃii directe la experienŃele afective la locul de muncă ale angajaŃilor.contribuŃii la menŃinerea şi dezvoltarea contextului social şi psihologic care contribuie la realizarea sarcinilor’’.compoziŃie afectivă’’ sau o dispoziŃie de grup care se dezvoltă printr-un proces de contagiune emoŃională.W. modelare şi manipulare a stărilor afective. de scurtă durată. părăsirea unui post de muncă şi pensionarea înainte de vreme pot fi mai bine înŃelese ca rezultate ale unor evaluări cognitive decât ca rezultat al unor experienŃe afective imediate. Abordarea tradiŃională restrânge spaŃiul performanŃei la ceea ce Borman şi Motowidlo (1997) numeau performanŃa în sarcină.. în timp ce cultura organizaŃională este mai stabilă şi se regăseşte în convingerile şi valorile împărtăşite la nivel organizaŃional. fiind oferite două explicaŃii teoretice diferite. Nivelul intraorganizaŃie Un concept reprezentativ pentru ultimul nivel al modelului este climatul organizaŃional. noŃiunea de emoŃie poate fi considerată ca un fenomen relaŃional. legăturile sociale se dezvoltă atunci când grupurile împărtăşesc răspunsurile emoŃionale. RelaŃia dintre emoŃii şi comportamentele organizaŃionale EmoŃiile. comportamentul cetăŃenesc şi comportamentul contraproductiv.. Lawler (1992) argumentează că emoŃiile reprezintă procese esenŃiale în formarea şi menŃinerea grupurilor.. Organ şi colaboratorii săi accentuează rolul cogniŃiilor. iar Judge şi Larsen (2001) au propus o teorie a satisfacŃiei cu munca bazată pe afectivitatea ca trăsătură. PerformanŃa în sarcină este atât de importantă pentru psihologia muncii. În contrast. Nivelul interacŃiunilor interpersonale La nivelul interacŃiunilor interpersonale. Prima explicaŃie. doar recent în literatura de specialitate a fost recunoscut rolul comportamentelor angajaŃilor care nu se integrează în dimensiunea performanŃei în sarcină (Dalal. Pe de altă parte. încât s-a ajuns să se facă referire la aceasta ca şi . la rândul său. afectează fiecare membru al grupului în parte. O organizaŃie sănătoasă este orientată în egală măsură spre asigurarea stării de bine a angajaŃilor şi menŃinerea rezultatelor pozitive ale organizaŃiei. în timp ce alte comportamente sunt influenŃate de evaluările cognitive şi judecăŃile cu privire la muncă ale angajaŃilor. Spre exemplu. Din această perspectivă comportamentul cetăŃenesc este văzut ca un comportament controlat şi deliberat influenŃat mai degrabă de factori cognitivi decât afectivi. Trebuie făcută diferenŃa între conceptul de climat organizaŃional şi cel de cultură organizaŃională: climatul este prin excelenŃă un fenomen emoŃional. Waldrom (2001) consideră că nivelul interacŃional reprezintă nivelul central al emoŃiilor în organizaŃii. Rotundo & Sackett. deoarece emoŃiile pozitive întăresc sentimentul de control. care. Deşi este larg recunoscut faptul că performanŃa în muncă este multidimensională. în principal al percepŃiilor corectitudinii/ echităŃii la nivel organizaŃional. ImportanŃa acestui nivel derivă din faptul că procesul de comunicare a emoŃiilor reprezintă un element critic în context social. George (1990) a găsit că afectul reprezintă un predictor semnificativ pentru eficienŃa şi satisfacŃia grupului. Mai mult. oferită de D.incubator’’ social în cadrul căruia stările emoŃionale ale membrilor grupului se combină pentru a produce un nivel emoŃional global al grupului. sunt definite ca izbucniri cu intensitate mare. absenteismul nejustificat este mai probabil să fie influenŃat de afectele relaŃionate cu munca decât cu cogniŃii legate de muncă. 3. Organ (1997) defineşte comportamentul cetăŃenesc organizaŃional drept . social şi psihologic servind drept catalizator pentru sarcinile şi procesele de muncă’’. 2005). comportamentul contraproductiv a fost definit drept comportament intenŃionat al angajaŃilor care contravine intereselor legitime ale unei organizaŃii. Astfel.organizaŃie sănătoasă’’ (Grawitch. aşa cum se întâmplă în cazul echipelor sportive şi a fanilor acestora. angajaŃii care consideră că sunt trataŃi incoret vor restrânge implicarea în comportamente cetăŃeneşti. în timp ce o privire încruntată inhibă un comportament.conturează contextul organizaŃional. (2001) consideră grupurile ca un . emoŃiile pozitive reprezintă un precursor necesar pentru coeziunea grupurilor. respectiv rezultatele activităŃii de muncă. 2007). Spre exemplu. în timp ce emoŃiile negative slăbesc coeziunea grupului. Trares şi Kohler. Repetate cu o frecvenŃă mai mare.. Tot la nivel organizaŃional.(1993) au examinat efectul afectivităŃii ca trăsătură şi au obŃinut că aceasta joacă un rol scăzut în determinarea unor consecinŃe personale în context organizaŃional. Viswesvaran & Ones. 5. un concept relevant este cel de . Hartel. sub aspect comportamental. 2002. 2000) sugerează existenŃa a trei domenii largi de performanŃă: performanŃa în sarcină.criteriu’’ pentru buna funcŃionare a unei organizaŃii. Unii autori (ex. Acesta constituie dispoziŃia colectivă a membrilor organizaŃiei faŃă de posturile de muncă. Nivelul grupurilor şi echipelor De Dreu şi colab. un zâmbet încurajează repetarea unui comportament dezirabil. 4. definită ca eficienŃa cu care deŃinătorii posturilor de muncă realizează activităŃile care contribuie la componenta tehnică de bază a organizaŃiei. O serie de cercetări au demonstrat relaŃia dintre comportamentul cetăŃenesc şi satisfacŃia cu munca.

Care sunt strategiile care pot fi utilizate în managementul stresului? 3.O a doua explicaŃie a relaŃiei dintre comportamentul cetăŃenesc şi satisfacŃia cu munca sugerează rolul principal al factorilor afectivi în determinarea comportamentului cetăŃenesc. aplicând testul la un eşantion de minim 30 angajaŃi. oferirea de sugestii constructive şi dezvoltarea personală. George şi Brief (1992) au sugerat că o dispoziŃie pozitivă poate de asemenea conduce la comportamente extrarol ca protejarea organizaŃiei. Cum definiŃi stresul ocupaŃional? 1. Există cinci categorii majore de stres la locul de muncă. de mediul muncii. Ulterior veŃi avea de redactat un raport către conducerea societăŃii privind stresorii identificaŃi în cadrul organizaŃiei X. Stresul profesional este o calitate negativ percepută care este rezultatul unor mecanisme de coping inadecvate cu sursele de stres având consecinŃe negative asupra sănătăŃii mintale şi fizice. În ultimii ani cercetătorii manifestă un interes crescut pentru investigarea emoŃiilor relaŃionate cu munca. ConsecinŃele negative ale stresului cronic pot fi divizate în trei categorii: Comportamentale. El este generat de viaŃa profesională. Simptomele stresului ocupaŃional pot fi fost clasificate. în simptome fizice şi comportamentale. cu consecinŃe nemijlocite asupra activităŃii profesionale dar şi asupra sănătăŃii celor care prestează munca respectivă. având însă intensitate diferită în funcŃie de specificul fiecărei meserii. Cum influenŃează emoŃiile comportamentele cetăŃeneşti organizaŃionale? Dar comportamentele contraproductive la locul de muncă? 4. fiind unanim recunoscut faptul că emoŃiile au o influenŃă semnificativă asupra comportamentelor relevante la nivel organizaŃional. precum şi o serie de recomandări pentru remedierea factorilor de stres identificaŃi. după manifestările acestuia la nivel individual. Această poziŃie este bazată pe rezultatele studiilor din psihologia socială potrivit cărora oamenii aflaŃi într-o dispoziŃie pozitivă sunt mai predispuşi să ofere ajutor altor persoane comparativ cu cei aflaŃi într-o dispoziŃie negativă sau neutră (Isen & Baron. psihologice şi fiziologice. SUMAR Stresul ocupaŃional este una din multiplele probleme cu care se confruntă societatea modernă. După obŃinerea datelor. care pot fi regăsite în toate posturile existente. Alături de comportamentul de ajutor. acestea trebuiesc prelucrate statistic. În ultimii ani a existat un efort concentrat în vederea identificării şi izolării cauzelor şi efectelor stresului ocupaŃional. 16 . ÎNTREBĂRI ŞI APLICAłII: 1. Ce sunt stresorii? 2. 1991). Stresul ocupaŃional este un fenomen inevitabil în viaŃa profesională de azi. RelaŃia dintre stresul ocupaŃional şi rezultatele adverse asupra sănătăŃii angajaŃilor este un fapt demonstrat de numeroase studii. IdentificaŃi factorii de stres ocupaŃional din cadrul unei organizaŃii X.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->