Sunteți pe pagina 1din 41

Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu

Disciplina: Informatică
Clasa: a IX-a matematică-informatică Aviz, sef catedră:
Nr. ore: 1 oră / săptămână × 36 săptămâni = 36 ore Director:
Profesor: Ciociia Maria

Proiectarea didactică anuală


Anul şcolar 2010-2011
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. ore Săpt.
Crt
Identificarea aplicaţiilor informaticii în viaţa socială
1 Informatica şi societatea Recunoaşterea situaţiilor în care este necesară prelucrarea algoritmică a 2 S1-S2
informaţiilor.
Descompunerea rezolvării unei probleme în paşi
Identificarea tipurilor de date necesare pentru rezolvarea unei probleme
Date care intervin într-o problemă şi
2 (de intrare, de ieşire, de manevră). 6 S3-S8
relaţiile dintre acestea
Descrierea coerentă a unei succesiuni de operaţii prin care se obţin din
datele de intrare, datele de ieşire.
Analizarea enunţului unei probleme: identificarea datele de intrare şi a
datele de ieşire (cu specificarea tipul datelor şi a relaţiilor existente între
date) şi stabilirea paşilor de rezolvare a problemei. S9– S17
3 Algoritmi 14
Reprezentarea algoritmilor în pseudocod S19– S23
Respectarea principiilor programării structurate în procesul de elaborare a
algoritmilor
Elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară
Implementarea algoritmilor într-un
4 a specializării 8 S24-S31
limbaj de programare
Alegerea celui mai eficient algoritm de rezolvare a unei probleme
Aplicarea algoritmilor fundamentali
5 Identificarea într-un program a structurilor de control învăţate 3 S32– S34
în prelucrarea datelor
S18/Sem. I
6 Recapitulare 2
S35/Sem.II
Planificare calendaristică
Semestrul I

Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt ore

Informatica şi Identificarea aplicaţiilor informaticii în


Definirea informaticii ca ştiinţă
societatea – viaţa socială
Rolul informaticii în societate
1 identificarea Recunoaşterea situaţiilor în care este 1 S1
Studii de caz ale unor situaţii sociale, în abordare
conexiunilor dintre necesară prelucrarea algoritmică a
informatizată
informatică şi informaţiilor
societate
Date care intervin Descompunerea rezolvării unei probleme
într-o problemă şi în paşi Etapele rezolvării problemelor. Exemple
relaţiile dintre acestea Identificarea tipurilor de date necesare Noţiunea de algoritm. Caracteristici. Exemple
– identificarea datelor pentru rezolvarea unei probleme (date de Date cu care lucrează algoritmii (constante, variabile, 5 S2– S7
2
care intervin într-o intrare, de ieşire, de manevră) expresii)
problemă şi a Descrierea coerentă a unei succesiuni de Operaţii asupra datelor (aritmetice, logice, relaţionale)
relaţiilor dintre operaţii care se obţin din datele de
acestea intrare, datele de ieşire Evaluare sumativă 1 S8
3 Reprezentarea algoritmilor în pseudocod 1 S9
Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt ore
Analizarea enunţului unei probleme: Principiile programării structurate. Structuri de bază
identificarea datelor de intrare şi a Structura liniară
S10- S15
Algoritmi – datelor de ieşire (cu specificarea tipul Structura alternativă 6
elaborarea datelor şi a relaţiilor existente între date) Structura repetitivă
algoritmilor de şi stabilirea paşilor de rezolvare a Algoritmi elementari – prelucrarea numerelor:
rezolvare a problemei Prelucrarea cifrelor unui număr (suma cifrelor, testarea
problemelor Reprezentarea algoritmilor în pseudocod proprietăţii de palindrom, etc.) 2 S16– S17
Respectarea principiilor programării
structurate în elaborarea algoritmilor
Informatica şi societatea
Recapitulare Date care intervin într-o problemă şi relaţiile dintre
4 1 S18
semestrială acestea
Algoritmi

Planificare calendaristică
Semestrul II
Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt. ore

Algoritmi elementari: prelucrarea unor secvenţe de valori:


determinare minim/maxim
Algoritmi – Reprezentarea algoritmilor în
Calculul unor expresii simple (sume, produse)
elaborarea pseudocod
Calculul unor expresii în care intervin valori din secvenţă S19– S26
1 algoritmilor de Respectarea principiilor 8
(numărarea elementelor pare /impare)
rezolvare a programării structurate în procesul
Probleme de divizibilitate (det. divizorilor unui număr,
problemelor de elaborare a algoritmilor
determinarea c.m.m.d.c, c.m.m.m.c., testare primalitate)
Test de evaluare

Aplicaţii interdisciplinare
Rezolvarea ecuaţiei de gradul I şi de gradul al II-lea
Elaborarea unui algoritm de
Simplificarea fracţiilor
rezolvare a unor probleme din aria
Implementarea Aplicaţii geometrice (distanţa dintre două puncte, aria /perimetrul
curriculară a specializării 5 S27– S30
2 algoritmilor într-un unui triunghi, volumul corpurilor regulate)
Alegerea celui mai eficient
limbaj de programare Determinarea masei moleculare a unui compus chimic
algoritm de rezolvare a unei
Analizarea unui algoritm din punctul de vedere al numărului de
probleme
operaţii executate
Evaluare sumativă
1 S31
Aplicarea algoritmilor
Identificarea într-un program a S32– S33
3 fundamentali în Exemplificări de modalităţi de implementare a algoritmilor studiaţi 2
structurilor de control învăţate
prelucrarea datelor
Alegerea celui mai eficient Informatica şi societatea
algoritm de rezolvare a unei Date care intervin într-o problemă şi a relaţiile dintre acestea
4 Recapitulare finală probleme Algoritmi 2 S34- S36
Implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare
Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Noţiuni introductive. Algoritmi


Număr de ore alocate: 7 (S1- S7 )
Nr. Conţinuturi Sapt.
Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Crt. (detalieri)
Definirea Identificarea aplicaţiilor informaticii în a) Definirea informaticii ca ştiinţă Conversaţia Observare 1 Oră S1
informaticii ca viaţa socială b) Rolul informaticii în societate sistematică
1. ştiinţă c) Studii de caz ale unor situaţii sociale, în Activitate
Recunoaşterea situaţiilor în care este abordare informatizată frontală
necesară prelucrarea algoritmică a
informaţiilor.
Etapele rezolvării Descompunerea rezolvării unei a) Formularea problemei (identificarea datelor Conversaţia Observare 1 Oră S2
problemelor. probleme în paşi de intrare, a datelor de ieşire şi a operaţiilor ce sistematică
Exemple trebuie aplicate datelor de intrare în scopul şi notare
Identificarea tipurilor de date necesare soluţionării problemei); Exerciţiul
2. pentru rezolvarea unei probleme (de Exemple: ecuaţia de gradul I şi II;
intrare, de ieşire, de manevră). b) Elaborarea algoritmului;
c) Scrierea programului; Munca
d) Testarea programului; individuală
e) Definitivarea documentaţiei programului;
f) Întreţinerea şi utilizarea programului.
Noţiunea de Identificarea tipurilor de date necesare Definiţia algoritmului Conversaţia Observare 1 Oră S3
algoritm. pentru rezolvarea unei probleme (de Exemple de algoritmi (algoritmul de rezolvare sistematică
Caracteristici. intrare, de ieşire, de manevră). a ecuaţiei de gradul I şi II) Exerciţiul şi notare
3.
Exemple. Descrierea coerentă a unei succesiuni de Caracteristicile unui algoritm:
operaţii prin care se obţin din datele de - generalitate; Explicaţia
intrare, datele de ieşire. - claritate;
- finititudine.
Date cu care Identificarea tipurilor de date necesare Clasificarea datelor: Conversaţia Observare 2 Ore S4, S5
lucrează algoritmii pentru rezolvarea unei probleme (de - variabile, constante. sistematică
(constante, intrare, de ieşire, de manevră). Structura unei expresii; Exerciţiul şi notare
4.
variabile, expresii). Descrierea coerentă a unei succesiuni de Definirea noţiunilor de operand şi operator;
operaţii prin care se obţin din datele de exemplificare; Activitatea
intrare, datele de ieşire. Tipul unei expresii; frontală
Clasificarea expresiilor.
Operaţii asupra Descrierea coerentă a unei succesiuni Operaţii asupra datelor de tip numeric: Exerciţii Test 2 Ore S6,S7
datelor (aritmetice, de operaţii prin care se obţin din datele -adunarea, scăderea, înmulţirea, împărţirea. sumativ
logice, relaţionale). de intrare, datele de ieşire. Operatori logici: Munca
-not (negare), and (şi logic), or (sau logic), xor individuală
5. (sau exclusiv).
Operatori relaţionali: Explicaţia
-mai mic „<”, mai mic sau egal „<=”, mai mare
„>”, mai mare sau egal „>=”, egal „=”, diferit Activitatea
„<>”; frontală

Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu


Disciplina: Informatică
Clasa: a X-a matematică-informatică Aviz, sef catedră:
×
Nr. ore: 1 oră / săptămână 36 săptămâni = 36 ore Director:
Profesor: Ciociia Maria

Proiectarea didactică anuală


Anul şcolar 2010-2011
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. ore Săpt.
Crt.
Implementarea algoritmilor reprezentaţi în
pseudocod în limbaj de programare
1. Limbajul de programare Pascal 10 S1– S10
Utilizarea unui mediu de programare (pentru
limbajul PASCAL
Identificarea necesităţii structurării datelor în
tablouri
Prelucrarea datelor structurate în tablouri
Implementarea algoritmilor în
2. unidimensionale. 4 S11– S14
limbajul de programare Pascal
Utilizarea fişierelor text pentru introducerea
datelor şi extragerea rezultatelor

Prelucrarea datelor structurate în tablouri S15– S17


3. Date structurate 7
unidimensional S19– S22
Elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor
Aplicarea algoritmilor fundamentali probleme din aria curriculară a specializării
5. 8 S23– S30
în prelucrarea datelor Alegerea celui mai eficient algoritm de
rezolvare a unei probleme
Identificarea aplicaţiilor informaticii în viaţa
socială
6. Informatica şi societatea 4 S31– S34
Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de
rezolvare a unor probleme cotidiene
Utilizarea unui mediu de programare (pentru
pentru limbajul PASCAL S18 (Semestrul I)
7. Recapitulare 2
Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de S35-S6 (Semestrul II)
rezolvare a unor probleme cotidiene

Planificare calendaristică
Semestrul I
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt.
Elementele de bază ale limbajului de programare PASCAL
Noţiuni introductive
- Structura programelor
- Vocabularul limbajului 2 S1– S2
- Tipuri simple de date (standard)
- Constante, variabile, expresii
- Citirea/scrierea datelor
Structuri de control
Implementarea algoritmilor reprezentaţi
Limbajul de de - Structura liniară
1 în pseudocod în limbaj de programare. 3 S3– S7
programare PASCAL - Structura alternativă
Utilizarea unui mediu de programare.
- Structuri repetitive
Mediul limbajului de programare studiat
- Prezentare generală
1 S8-S9
- Editarea programelor sursă
- Compilare, rulare, depanare
Implementarea unor algoritmi elementari elaboraţi în clasa a IX-a
4 S10– S12
(aplicaţii interdisciplinare)
Test sumativ 1 S13
Identificarea necesităţii structurării
datelor în tablouri
Implementarea
Prelucrarea datelor structurate înTipuri structurate de date:
algoritmilor în limbajul
2 tablouri unidimensionale. Tipul tablou. Tablouri unidimensionale 4 S14– S17
de programare
Utilizarea fişierelor text pentru intro-Fişiere text. Definire, operaţii specifice
PASCAL
ducerea datelor şi extragerea
rezultatelor
Date structurate –
Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în
elaborarea algoritmilor Prelucrarea datelor structurate în
3 tablouri 3 S18– S22
de rezolvare a tablouri unidimensionale
- căutare secvenţială, căutare binară
problemelor
Utilizarea unui mediu de programare
1. Limbajul de programare PASCAL
(pentru pentru limbajul PASCAL
Recapitulare 2. Implementarea algoritmilor în limbajul de programare
4 Elaborarea şi implementarea unor 1 S23-S25
semestrială PASCAL
algoritmi de rezolvare a unor probleme
3. Date structurate
cotidiene
Planificare calendaristică
Semestrul II
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt.
Crt.
Algoritmi fundamentali de prelucrare a datelor structurate în
Prelucrarea datelor structurate întablouri
Date structurate – elaborarea algoritmilor de
1 tablouri unidimensionale si 4 S25– S30
rezolvare a problemelor - sortare
bidimensionale.
- interclasare

Aplicaţii interdisciplinare (specifice profilului):


- Prelucrări statistice ale unei serii de valori
Elaborarea unui algoritm de rezolvare a
- Operaţii cu polinoame
unor probleme din aria curriculară a
2
Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea
specializării.
- Calcule combinatoriale 7 S31 – S32
datelor
Alegerea celui mai eficient algoritm de - Determinarea unor mărimi fizice dintr-un circuit electric
rezolvare a unei probleme. serie/paralel
Analizarea eficienţei unui algoritm

Test de evaluare 1 S33


Identificarea aplicaţiilor informaticii în Aplicaţii din viaţa cotidiană:
viaţa socială . - Determinarea situaţiei şcolare a unui elev (medii
Informatica şi societatea – identificarea conexiunilor
3 Elaborarea şi implementarea unor semestriale, medii generale, numărul de absenţe, etc.) 4 S34-35
dintre informatică şi societate
algoritmi de rezolvare a unor probleme - Balanţa de cheltuieli ale unei familii
cotidiene. - Determinarea salariului unei persoane
Limbajul de programare PASCAL
Utilizarea unui mediu de programare
Implementarea algoritmilor în limbajul de programare
(pentru pentru limbajul PASCAL
PASCAL
4 Recapitulare finală Elaborarea şi implementarea unor 2 S36
Date structurate
algoritmi de rezolvare a unor probleme
Aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor
cotidiene
Informatica şi societatea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Limbajul de de programare PASCAL


Nr. ore: 10( S1 – S10 )
Nr.
COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE INVATARE
Crt CONŢINUTURI (DETALIERI) RESURSE EVALUARE Sapt.

Observare sistematică
Introducere in limbajul de
Structura programelor Evaluare frontala
programare studiat (PASCAL);
si vocabularul limbajului de Utilizarea unui mediu de programare pe baza observatiei
exemple
programare (pentru limbajul PASCAL directe
Calculatorul
1 Ora
Analiza unei probleme simple, Manual
S1
identificarea si clasificarea Caiet de exercitii
Implementarea intr-un limbaj de Evaluare individuala
datelor (schema) practice
programare a algoritmilor reprezentaţi pe baza participarii
Fisa de evaluare
în pseudocod la lectie (raspunsuri la
Tipuri simple de date (standard) intrebari, rezolvari de
Definirea si utilizarea datelor
Insusirea si utilizarea tipurilor simple exercitii)
in limbajul de programare
Constante, variabile, expresii de date, standard.
-exercitii

Evaluare individuala
;
Calculatorul pe baza participarii
-instructiuni de citire/ scriere
Manual la lectie (raspunsuri la
Citirea si scrierea datelor Aplicarea operatiilor de citire/scriere a -exemplificare 1 Ora
Caiet de exercitii intrebari, rezolvari de
datelor Exercitii simple pentru S2
practice exercitii)
definirea, citirea si scrierea
Fisa de evaluare
datelor

Calculatorul Evaluare individuala


Structuri de control Prezentarea sintaxei si a
Implementarea intr-un limbaj de Manual pe baza participarii
- Structura liniară modului de executie a 3 Ore
- Structura alternativă
programare a algoritmilor structurilor de control.
Caiet de exercitii la lectie (raspunsuri la
S3 – S5
reprezentaţi în pseudocod practice intrebari, rezolvari de
- Structuri repetitive Exercitii.
Fisa de evaluare exercitii)
Mediul limbajului de programareImplementarea intr-un limbaj de Observare sistematică
studiat programare a algoritmilor reprezentaţi Evaluare frontala
Calculatorul 1 Ora
- Prezentare generală în pseudocod pe baza observatiei
S6
- Editarea programelor sursă directe
Compilare, rulare, depanare
Utilizarea unui mediu de programare Observare sistematică
Calculatorul
Implementarea unor algoritmi(pentru pentru limbajul PASCAL) Evaluare frontala 3
Portofoliu de
elementari elaboraţi în clasa a IX-aElaborarea şi implementarea unor pe baza observatiei Ore
programe scrise in
(aplicaţii interdisciplinare) algoritmi de rezolvare a unor directe S7 – S9
pseudocod.
probleme cotidiene
1 Ora
Test sumativ Evaluare scrisa
S10

LICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU


Profesor: CIOCIIA MARIA
Disciplina: Informatică
Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu
Disciplina: Informatică
Clasa: a XI-a matematică-informatică Aviz, sef catedră:
×
Nr. ore: 4 ore / săptămână 36 săptămâni = 144 ore Director:
Profesor: Ciociia Maria

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2010-2011
SEMESTRUL I (18săpt)
Nr. crt Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt.
1 Recapitulare Identificarea şi clasificarea unor structuri de date adecvate rezolvării Structuri de control in PASCALTabloul unidimensional 4 S1
problemelor Sortarea vectorilor
Test predictiv

2 Tablouri Implementarea unor probleme practice utilizând Noţiunea de tablou 8 S2-S3


tablourile. Aplicaţii cu tablouri unidimensionale
Tabloul bidimensional
Aplicaţii cu tablouri bidimensionale

3 Subprograme Recunoaşterea situaţiilor în care utilizarea unor Noţiunea de subprogram 12 S4,S5,S6


subprograme este necesară Structura unui subprogram şi exemple de utilizare a funcţiilor
Analiza problemei în scopul identificării Definirea şi declararea unui subprogram
subproblemelor acesteia Transferul parametrilor unui subprogram
Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite Apelul subprogramelor
şi a celor definite de utilizator Aplicaţii care folosesc subprograme
4 Şiruri de caractere Recunoaşterea situaţiilor în care utilizarea unor Şiruri de caractere în PASCAL 12 S7,S8,S9
şiruri de caractere este necesară Citirea şi scrierea şirurilor de caractere
Lungimea unui şir de caractere
Copierea şi concatenarea şirurilor de caractere
Citirea şi scrierea şirurilor de caractere din şi în fişiere text
O modalitate de conversie de la şir la alt tip
5 Structuri de date Recunoaşterea situaţiilor în care utilizarea unor structuri de date Tipul struct 8 S10,S11
neomogene neomogene este necesară Înregistrări imbricate
Înregistrări cu structură variabilă

6 Structuri de date Realizarea unor subprograme pentru operaţiile specifice structurilor Conceptul de structură de date 12 S12,S13,S14
liniare şi arborescente Structura de tip listă liniară
Liste alocate secvenţial
Liste alocate înlănţuit
Implementarea alocării înlănţuite prin utilizarea vectorilor
Structura de tip stivă
Structura de tip coadă
7 Recursivitate Recunoaşterea situaţiilor în care utilizarea unor Prezentare generală 16 S15,S16,S17
subprograme este necesară. Modul în care se realizează autoapelul
Utilizarea corectă a subprogramelor predefinite Realizarea autoapelului în PASCAL
şi a celor definite de utilizator. Mecanismul recursivităţii
Aplicarea mecanismului recursivităţii prin crearea unor Cum gândim un algoritm recursiv?
subprograme recursive (definite de utilizator) Aplicaţii recursive
Aplicaţii la care se transcrie o formulă recursivă
Aplicaţii la care nu dispunem de o formulă de recurenţă
8 Recapitulare Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de rezolvare a unor Tablouri, subprograme, şiruri de caractere 4 S18
probleme cotidiene Structuri de date, recursivitate
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Anul şcolar 2010-2011
SEMESTRUL II (18săpt)
Utilizarea unor tehnici şi metode de programare Tablouri, subprograme, şiruri de caractere 1
1 Recapitulare S19
în proiectarea algoritmilor Structuri de date, recursivitate
Divide et Impera
Utilizarea unor tehnici şi metode de programare
Prezentare generală S19)
în proiectarea algoritmilor
Aplicaţii: citiri, afisari, calcule cu elementele intr-un tablou
Sortarea eficientă a unei mulţimi de valori
Problema cautarii binare a unui element dintr-un vector S20
aplicând metoda Divide et Impera (sortarea
2 Sortarea prin interclasare, Sortarea rapidă 12
rapidă, sortarea prin interclasare).
Turnurile din Hanoi, Problema tăieturilor S21
Căutarea eficientă a unui element într-o mulţime
Elemente de grafică. Curba lui Koch
ordonată aplicând metoda Divide et Impera
Evaluare sumativă
(căutarea binară).

Prezentarea metodei
Principiul ce stă la baza metodei backtracking
Backtracking S22
O modalitate de implementare a metodei backtracking
Utilizarea unor tehnici şi metode de programare
Aplicații simple pentru insușirea metodei
TEHNICI DE în proiectarea algoritmilor.
Problema celor n dame
PROGRAMARE Construirea unor soluţii pentru probleme simple S23
Problema colorării hărţilor
care se rezolvă cu ajutorul metodei backtracking S24
3 Produs cartezian 20
Generarea tuturor submulţimilor unei mulţimi
Aplicarea creativă a metodelor de programare
Generarea combinărilor
pentru rezolvarea unor probleme intradisciplinare S25
Generarea aranjamentelor
sau interdisciplinare, sau a unor probleme cu
Generarea tuturor partiţiilor mulţimii {1,2, ..., n}
aplicabilitate practică. S26
Alte tipuri de probleme care se rezolvă prin utilizarea metodei backtracking
Evaluare sumativă
Grafuri neorientate
S27
Definirea grafului neorientat – entităţi specifice
Reprezentarea grafurilor neorientate
Graf complet, graf parţial, subgraf
S28
Parcurgerea grafurilor neorientate
- Pargerea în lă ime (BF – bredth first)
- Parcurgerea în adâncime (DF – depth first)
Estimarea timpului necesar parcurgerii grafurilor
Identificarea şi clasificarea unor structuri de date
Lanţuri. Cicluri.
4 Grafuri adecvate rezolvării unor probleme specifice. 24 S29
Graf conex. Componente conexe
Grafuri orientate
S30
Noţiunea de graf orientat – entităţi specifice
Reprezentarea grafurilor orientate
Graf parţial, subgraf
Parcurgerea grafurilor. Drumuri. Circuite
S31
Graf tare conex.Componente tare conexe
Arbori
S32
Noţiunea de arbore; arbore parţial

Utilizarea unui mediu de programare (pentru


Divide et Impera
pentru limbajul PASCAL)
5 Recapitulare Backtracking 16 S33-S36
Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de
Grafuri
rezolvare a unor probleme cotidiene
Unitatea de învăţare : Subprograme
Nr ore: 12 ore ( S2- S4 )
Nr. Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare Sapt.
crt
1 Modularizarea programelor Recunoasterea situatiilor in care este Identificarea modulului apelant si 1 Ora S2
necesara utilizarea unor subprograme apelat pe un exemplu de problema
Analiza problemei in scopul mai complicata
identificarii subproblemelor acesteia Activitatile se desfasoara
2 Structura si modul de definire al Intelegerea modului de definire al unei Prezentarea structurii functiilor: in laboratorul de 2 Ore
subprogramelor functii antet si corp. informatica Observare S2
Prezentare diferentelor dintre a sistemica
declara o functie si a o defini. Calculator
Exemplificare.
3 Clasificarea functiilor dupa modul Intelegerea diferentei dintre functia Prezentarea celor 2 tipuri de Manual 1 Ora S2
de returnare al valorilor procedurala si functia operand. functii: procedurale si operand. 1 Ora S3
Exemplificare. Fisa de evaluare
4 Declararea si apelul Utilizarea corecta a subprogramelor Explicarea diferentelor dintre 2 Ore S3
subprogramelor predefinite si a celor definite de functiile care intorc rezultat prin Evaluare
utilizator nume si cele care nu intorc continua
rezultat prin nume.
Exemplificarea de astfel de functii.
5 Variabile locale si globale Utilizarea corecta a variabilelor in Tipuri de variabile: locale si 1 Ora S3
scopul optimizarii memoriei ocupate globale
Durata de viata, domeniul de
vizibilitate si zone de memorie.
Aplicatii cu variabile locale cu
domenii de vizibilitate diferite .
Initializarea variabilelor .
6 Transferul parametrilor la Analiza problemei in scopul Parametrii transmisi prin valoare 2 Ore S4
apel(prin valoare si prin referinta) identificarii subproblemelor acesteia Parametrii transmisi prin referinta
Aplicatii cu ambele tipurii in
scopul intelegerii diferentelor
Test de
dintre ei.
evaluare
7 Aplicatii folosind subprograme Utilizarea corecta a subprogramelor Aplicatii 2 Ore S4
predefinite si a celor definite de
utilizator
Unitatea de învăţare: Tablouri bidimensionale
Nr ore: 8 ore ( S5 - S6 )
Nr. Crt Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare Sapt.
Analiza unei probleme in scopul identificarii
Clasificarea datelor
Datele prelucrate de datelor necesare si alegerea modalitatilor
1 Modul de stocare al datelor in memoria Intrebari 1 Ora S5
algoritmi adecvate de structurare a datelor care intervin Activitatile se desfasoara in
interna
intr-o problema laboratorul de informatica
Definirea Calculator
Recapitulare tablouri Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de
2 Accesarea valorilor Fise de lucru 1 Ora S5
unidimensionale rezolvare a unor probleme cotidiene
Parcurgerea si afisarea Manual
Implementarea si accesarea matricelor.
Prezentarea unor modalitati de parcurgere
a matricilor. Caiet de exercitii practice Observare
Identificarea avantajelor utilizarii tablourilor Matrice patratice sistemica
3 Tablouri bidimensionale 2 Ore S5
bidimensionale Extragerea proprietatilor unei matrice Rezolvare de
patratice probleme
Exemplificarea proprietatilor matricei
patratice
Algoritmi de prelucrare a Elaborarea şi implementarea unor algoritmi de Realizarea de aplicatii cu operatii pe Fisa de evaluare Evaluare
4 4 Ore S6
tablourilor bidimensionale rezolvare a unor probleme specifice. matrice. formativa

Unitatea de învăţare: Siruri de caractere


Nr ore: 12 ore ( S7 - S9 )
Nr crt Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare Sapt.
1 Particularitati de Identificarea avantajelor utilizarii Se prezinta modul de declarare si Intrebari 1 Ora
memorare ale sirurilor de caractere in modelarea unor memorarea al sirurilor cu ajutorul Activitatile se S7
sirurilor de probleme. vectorilor. desfasoara in
caractere Initializarea sirurilor. laboratorul de
Citirea si afisarea sirurilor cu cin si cout. informatica
2 Citirea sirurilor cu Avantajele utilizarii pentru citire a Prezentarea formatului functiei cin.get(). Calculator Fise de lucru 1 Ore
cin.get() functiei cin.get(). Realizarea de aplicatii ce utilizeaza S7
functia. Manual
3 Tipul char * Utilizarea tipului in prelucrarea sirurilor Pointer la caracter. Intrebari 2 Ore
de caractere Prelucrarea sirurilor cu ajutorul pointerilor. Observare S7
Caiet de exercitii sistemica
4 Functii care Utilizarea functiilor pentru realizarea Functii ce prelucreaza 2 siruri de caractere: practice Fise de lucru 2 Ore
opereaza cu siruri unei anumite operatii - determina lungimea unui sir: S8
de caractere strlen(sir) 2 Ore
- copiaza un sir in alt sir: S8
strcpy(dest,sursa);
- concateneaza 2 siruri:
strcat(dest,sursa), Fisa de evaluare
strncat(dest,sursa);
- compara doua siruri:
strcmp(sir1,sir2);
- cautarea intr-un sir a unui caracter
: strchr(sir, c);
- cautarea intr-un sir s1 a unui
subsir s2:
strstr(s1,s2);
- separarea entitatilor :
strtok(s1,s2);
- functii de conversie:
a) unui intreg in sir de caractere:
itoa(valoare,s,baza),
ultoa(valoare, s, baza)
b) unui sir de caractere intr-un
intreg: strtol(s,adresa, baza);
c) unui sir de caractere in double:
strtod(s, adresa, baza)
5 Aplicatii Rezolvarea de aplicatii cu siruri de 4 Ore
caractere. Evaluare sumativă S9
Test sumativ test
Unitatea de învăţare: Structuri de date neomogene
Nr ore: 8 ore ( S10, S11 )
Nr crt Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare Sapt.
1 Noţiuni despre Analizarea unei probleme în scopul Studiu de caz (prezentarea unei situaţii care Întrebări
structuri. identificării necesită o astfel de structurare a datelor) Activitatile se Observare 2 Ore S10
datelor necesare şi alegerea modalităţilor Noţiunile de structură şi camp desfasoara in sistemică
adecvate de structurare a datelor care intervin Definirea structurii laboratorul de
într-o problemă Declarare variabile tip structură informatica
Alocarea spaţiului de memorie Calculator
2 Accesul la Identificarea avantajelor utilizării diferitelor Prezentarea operatorului de selecţie Întrebări
câmpurile structurii metode de structurare a datelor necesare Exemple Manual Observare
pentru rezolvarea unei probleme sistemică
3 Înregistrări Moduri de definire a structurilor imbricate Întrebări,
imbricate Exemple: data calendaristică, figure Caiet de Observare
geometrice exercitii sistemică
4 Tablouri de Declararea tablourilor de înregistrări practice Întrebări, 2 Ore S10
înregistrări Accesul la cîmpuri Observare
sistemică, fişe de
lucru 3 Ore S11

5 Rezolvarea unor Utilizarea structurilor de date neomogene Gestiunea datelor despre elevii unei şcoli Individual
probleme cu în modelarea unor situaţii problemă Gestiunea inventarului dintr-o biblioteca Fisa de Fişe de lucru
caracter practic Implementarea unor algoritmi de prelucrare a evaluare 1 Oră S11
tablourilor bidimensionale, a şirurilor de
caractere şi a structurilor neomogene
6 Evaluare Utilizarea structurilor de date neomogene Evaluare
în modelarea unor situaţii problemă sumativă
Unitatea de învăţare: Recursivitatea
Nr ore: 12 ore ( S15 - S17)
Continuturi Competente specifice Activitati de invatare Resurse Evaluare Sapt.
Notiuni introductive Intelegerea notiunii de Analiza problemelor de calcul a factorialului, a sumei Întrebări 1 Ora S15
recurenta prin intermediul primelor n numere naturale, sirul lui fibonacci pentru Activitatile se
unor exemple de probleme intelegerea notiunii de recursivitate . desfasoara in
de matematica laboratorul de
Recursivitatea directa Definirea recursivitatii directe informatica
Descrierea si aplicarea Exemple Calculator
Structura functiei recursive mecanismului recursivitatii Regulile pentru construirea unei functii recursive: Fişe de 2 Ore S15
- determinarea relatiei de recurenta; Manual lucru
- identificarea conditiei de continuare sau de oprire
Exemplificare
Modul de functionare al Intelegerea modului in care Considerarea unor exemple practice (factorialul , suma Caiet de exercitii Evaluare 1 Ora S15
segmentului de stiva in cazul se utilizeaza segmentul de cifrelor unui număr, verificare număr prim, conversii practice formativa - 1 Ora S16
functiilor recursive stiva in cazul fuctiilor numerice ) pentru a observa modul de lucru cu stiva . test
recursive Aplicatii
Alte tipuri de recursivitate : Sirul lui fibonacci- rec. cascada Observare 2 Ore S16
- recursivitatea indirecta Sirurile lui Gauss- rec. indirecta sistemica
- recursivitatea in cascada Exercitii
Aplicatii Identificarea avantajelor si a Rezolvarea unor probleme : iterativ si recursiv pentru a se Fisa de evaluare Test- 4 Ore S17
dezavantajelor aplicarii observa avantajele si dezavantajele evaluare
tehnicii recursive in Alegerea solutiei optime sumativa
implementarea unor
rezolvari
Unitatea de învăţare: Tehnici de programare
Număr de ore alocate: 32 (S19 – S26)
Nr. Sapt.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
Crt.
a) Descrierea generală a metodei; Conversaţia 2 Ore S19
b) Exemplificarea cazurilor în care se 2 Ore S19
Analiza problemei în scopul
utilizează metoda şi evidenţierea utilităţii Exerciţiul Observare
Metoda de identificării metodei de
acesteia; sistematică şi
programare programare adecvate pentru
c) Aplicaţii: Munca individuală notare
Divide et Impera rezolvarea problemei
- sortarea rapidă (Quick Sort); 7 Ore
(descrierea Aplicarea creativă a metodelor
1. - sortarea prin interclasare (Merge Sort); Învăţarea prin Probă practică S20-S21
generală a de programare pentru rezolvarea
- căutarea binară (a unei valori într-un şir descoperire 1 Ora S21
metodei, utilitate, unor probleme intradisciplinare
ordonat);
aplicaţii) sau interdisciplinare, sau a unor
- determinarea valorii minime dintr-un şir; Test sumativ
probleme cu aplicabilitate
- determinarea valorii maxime dintr-un
practică
şir, etc.
Test sumativ
a) Descrierea generală a metodei; 1 Ora S22
b) Exemplificarea cazurilor în care se Conversaţia 3 Ore S22
utilizează metoda şi evidenţierea utilităţii
acesteia; Exerciţiul Observare 4 Ore S23
c) Aplicaţii: sistematică şi
Analiza problemei în scopul
- problema permutărilor; Munca individuală notare
Metoda de identificării metodei de
- problema aranjamentelor;
programare programare adecvate pentru
- problema combinărilor; Învăţarea prin
Backtracking rezolvarea problemei
- exercitii descoperire 4 Ore S24
(descrierea Aplicarea creativă a metodelor
2. - funcţiilor surjective; Probă practică
generală a de programare pentru rezolvarea
- determinarea partiţiilor unui număr;
metodei, utilitate, unor probleme intradisciplinare
- determinarea partiţiilor unei mulţimi;
aplicaţii) sau interdisciplinare, sau a unor
- exercitii 4 Ore S25
probleme cu aplicabilitate
- problema damelor;
practică
- generarea tuturor posibilităţilor de a ieşi Test sumativ 3 Ore S26
dintr-un labirint;
- problema alpinistului; 1 Ora S26
- problema bilei.
Test sumativ
Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu
Disciplina:Tehnologia informatiei si comunicatiilor
Clasa: a IX-a matematică-informatică Aviz, sef catedră:
Nr. ore:2 ore / săptămână × 36 săptămâni = 72 ore Director:
Profesor: Ciociia Maria

Proiectarea didactică anuală


Anul şcolar 2010-2011

Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. Ore Săpt.


Crt.
Identificarea componentelor hard şi soft ale unui calculator personal

Descrierea funcţionării unui calculator personal

Definirea conceptului de reţea de calculatoare şi enumerarea avantajelor


lucrului în reţea
1. Sisteme de calcul 10 S1 – S5
Argumentarea necesităţii securizării computerelor şi a reţelelor

Descrierea implicaţiilor utilizării calculatorului, din punct de vedere al


sănătăţii

Descrierea aspectelor de bază legale privind utilizarea soft-ului


Operarea corectă la nivel elementar
Descrierea interfeţei sistemului de operare
descrierea organizării informaţiilor pe suport extern
Sistemul de operare Dobândirea deprinderilor de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere
2. 16 S6-S13
Windows
Utilizarea unor accesorii ale sistemului de operare Windows
Aplicarea modalităţii de tipărire a unui fişier
Realizarea unor aplicaţii practice
Cunoaşterea tastaturii ca dispozitiv de introducere a datelor şi în special de
editare. Funcţiile mouse-ului
Dobândirea deprinderilor de utilizare a tastaturii în procesul de procesare text
3. Tastare corectă şi rapidă sau grafică 2 S14
Operarea ergonomică şi eficientă cu tastatura
Realizarea unor deprinderi practice de lucru rapid
4. Procesorul de texte Enumerarea şi aplicarea operaţiilor de bază necesare prelucrării unui text 18 S15 – S17
Microsoft Word Utilizarea operaţiilor de bază în procesarea textului S19– S24
Aplicarea diferitelor modalităţi de formatare a textului
Utilizarea avansată a editorului de texte
Formatarea finală a unui a unui document
Descrierea şi aplicarea corectă a modului de tipărire a unui document
Descrierea facilităţilor de utilizare a poştei electronice, faxului şi prezentării
Nr. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. Ore Săpt.
Crt.

oferite de editor
Realizarea unor aplicaţii practice
Definirea noţiunilor legate de „arhitectura” Internetului
Deprinderea redactării corecte şi rapide a unor documente
Enumerarea serviciilor oferite în Internet şi descrierea acestora
Enumerarea componentelor necesare accesului la Internet
Clasificarea şi folosirea modului de adresare în Internet
Utilizarea posibilităţilor de căutare a informaţiilor
5. Reţeaua Internet 12 S25–S30
Aplicarea modalităţilor de folosire a serviciului de e-mail
Descrierea şi aplicarea măsurilor de securitate în utilizarea Internetului
Utilizarea serviciului de conversaţie
Utilizarea corectă a regulilor de comportare în reţeaua Internet
Realizarea unor aplicaţii practice
Utilizarea operaţiilor de bază necesare realizării unei pagini HTML
Folosirea elementelor de bază pentru inserarea în pagină a elementelor: text,
imagine
Aplicarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei pagini –
Realizarea paginilor Web copiere, mutare, ştergere
6. Enumerarea şi aplicarea modalităţilor de a realiza o hiper-legătură 8 S31– S34
– Editorul HTML
Utilizarea tabelelor într-o pagină WEB
Realizarea unor aplicaţii practice
Transformarea documentelor text obişnuite sau a prezentărilor PPT în
pagini web
S18
(SemestrulI)
9. Recapitulare 6
S35,S36
(Semestrul II)
Planificare calendaristică
Planificare calendaristica

Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Număr ore Săpt.
Test predictiv
NSM în laboratoarele de informatică
2 S1

Identificarea componentelor hard şi soft Componenta hardware; functii


Componenta software
ale unui calculator personal
Conceptul de sistem de operare 5 S2- S4
descrierea funcţionării unui calculator Tipuri de software
Sisteme de Calcul – definireapersonal Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
conceptelor de bază ale unui sistem
de calcul, ale reţelelor deDefinirea conceptului de reţea de
Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet)
calculatoare precum şi implicaţiilorcalculatoare şi enumerarea avantajelor Partajare resurse, comunicaţii în reţea 1 S4
1 privind utilizarea lor lucrului în reţea

Drepturi de acces
Argumentarea necesităţii securizării Viruşi informatici şi antiviruşi
computerelor şi a reţelelor Ergonomia postului de lucru
Descrierea implicaţiilor utilizării Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului 1 S5
calculatorului, din punct de vedere al Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
sănătăţii Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software 1 S5
Descrierea aspectelor de bază legale Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru
privind utilizarea soft-ului utilizator)
Evaluare sumativă

Pornirea / oprirea corectă / repornirea calculatorului


Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale
Operarea corectă la nivel elementar calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie
1 S6
instalată, etc.)
Descrierea interfeţei sistemului de Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni
pentru fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare)
operare
Pictograme 3 S6, S7
Descrierea organizării informaţiilor pe Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
suport extern Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut
Sistemul de operare Windows - Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare,
utilizarea sistemului de operareDobândirea deprinderilor de lucru cu redenumire, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, pe CD, sau pe un alt S8
2 suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea dimensiunii 4
WINDOWS pentru stocarea,discuri logice, directoare, fişiere Schimbarea discului de lucru curent S9
prelucrarea şi prezentarea informaţiei Schimbarea directorului de lucru curent
Utilizarea unor accesorii ale sistemului Notepad S10
Paint 4
de operare Windows Calculator S11

Realizarea unei felicitări, realizarea unei diplome, editarea unui afiş sau a unei
S12
Realizarea unor aplicaţii practice foi publicitare 3
Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie S13

Evaluare sumativă 1 S13


Semestrul I

Număr
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
ore
Cunoaşterea tastaturii ca
dispozitiv de introducere a Descrierea diverselor tipuri de tastaturi
datelor şi în special de editare. Funcţiile tastelor
Funcţiile mouse-ului Taste speciale Windows. Deplasarerea cursorului şi click-uri
obţinute cu tastatura
• Dobândirea deprinderilor
Tastele de editare
de utilizare a tastaturii în S14
3 Tastare corectă şi rapidă Tastele funcţionale, rol 4
procesul de procesare text sau S15
Shortcut-uri – combinaţii de taste
grafică
Poziţia corpului în timpul lucrului
• Operarea ergonomică şi
Utilizarea corectă a mâinilor (degetelor) în timpul lucrului
eficientă cu tastatura
(introducerii sau editării)
• Realizarea unor deprinderi Conştientizarea lucrului eficient prin exerciţii practice
practice de lucru rapid
Lansarea aplicaţiei Microsoft Word
Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea
lui
Enumerarea şi aplicarea
Crearea unui document nou 2 S16
operaţiilor de bază necesare
Utilizarea „Ajutor”-ului
prelucrării unui text
Închiderea unui document
Închiderea aplicaţiei de procesare de text
Iniţializarea paginii de lucru
Procesorul de texte Microsoft Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”
Word - Formarea şi dezvoltarea Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul
4
deprinderilor de utilizare a unui Utilizarea operaţiilor de bază în document
procesor de texte 1
procesarea textului Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor „Copiere”,
„Lipire”, „Decupare”
Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi S17
„Înlocuire”
Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere
Aplicarea diferitelor modalităţi
cursive) şi subliniere 1
de formatare a textului
Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
Utilizarea culorilor în text
1. Sisteme de calcul
5 Recapitulare semestrială 2. Sistemul de operare Windows 2 S18
3. Procesorul de texte Microsoft Word
Planificare calendaristică
Semestrul II
Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt. ore
Alinierea textului în cadrul documentului
Spaţierea rândurilor
Aplicarea diferitelor modalităţi de
Copierea formatului unui text selectat 2 S19
formatare a paragrafului
Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul
zecimal, poziţionarea tabulatorilor
Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea
paginilor
Formatarea finală a unui a unui Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii
2 S20
document Nota de subsol sau de sfârşit de text
Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale - folosirea funcţiei
de corectare ortografică şi gramaticală

Folosirea listelor (numerotare, marcatori)


Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare
Utilizarea avansată a editorului de Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele 2
S21
1 Procesorul de texte texte Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor
Microsoft Word - Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor
Formarea şi dezvoltarea Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model)
deprinderilor de utilizare
a unui procesor de texte Opţiunea Trimite către… 2
Descrierea facilităţilor de utilizare a S22
Opţiunea „Scrisori şi corespondenţe”
poştei electronice, faxului şi
Opţiunea trimitere la fax
prezentării oferite de editor
Opţiunea trimitere într-o prezentare
S23
Întocmirea unei cereri, realizarea unei diplome complexe, realizarea unei 2
Realizarea unor aplicaţii practice scrisori oficiale, întocmirea unui referat la o disciplină studiată
Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie

Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite


Deprinderea redactării corecte şi 2
Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură S23
rapide a unor documente
Utilizarea „shortcut”-ului pentru funcţii mai des utilizate ale editorului
Recapitulare
2 S24
Evaluare sumativă

Istoria Internetului
Protocoul de transmisie TCP/IP
Definirea noţiunilor legate de DHCP într-o reţea locală
„arhitectura” Internetului Adresa IP, DNS
Browser- protocolul http
host şi client
DNS, proxi
Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt. ore

Www (world wide web)


E-mail, Chat
Enumerarea serviciilor oferite în
Newsgroup
Internet şi descrierea acestora
Ftp
E-comerce, Formulare în internet
Baze de date on-line, Operaţii bancare prin internet
2 S25
Tipuri de comunicaţii
Modemul
Enumerarea componentelor necesare
Calculatorul
accesului la Internet
Browser
Provider
Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider
Adresarea de Internet – adrese de pagini
Clasificarea şi folosirea modului de
Adrese de e-mail
adresare în Internet
Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora)
Reţeaua Internet -
2 Formarea şi dezvoltarea Utilizarea posibilităţilor de căutare a
Motoare de căutare
deprinderilor de utilizare informaţiilor
1
a mijloacelor moderne
Programe de poştă: Outlook Express S26
de comunicare
Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea unui mesaj
Aplicarea modalităţilor de folosire a
Folosirea facilităţii „ataşare fişiere”
serviciului de e-mail
Folosirea agendei de adrese
Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
Criptarea transmisiei, semnătura digitală
Descrierea şi aplicarea măsurilor de
Apărarea împotriva viruşilor 1
securitate în utilizarea Internetului
Firewall
Netmeeting 1 S27
Video şi audio conferinţă
Utilizarea serviciului de conversaţie Telefonie IP
Utilizarea corectă a serviciilor IRC
Particularităţi ale comunicaţiei chat: smileys, acronime (emoticons)
Utilizarea corectă a regulilor de Adresarea politicoasă
comportare în reţeaua Internet Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de internet
Căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una dintre disciplinele studiate
Realizarea unor aplicaţii practice
folosind motoarele de căutare; utilizarea acestora într-un referat
Evaluare sumativă 1
Nr. Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
Crt. ore

Utilizarea operaţiilor de bază


• lansarea editorului HTML
necesare realizării unei pagini
HTML • interfaţa editorului S28

• inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare –


Folosirea elementelor de bază pentru obţinerea culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia
inserarea în pagină a elementelor: Calculator (Dec-Hex) S29
2
text, imagine • inserarea unei imagini şi modificarea proprietăţilor imaginii
• formatarea unui fundal sau a unei teme S30
Aplicarea operaţiilor de bază 2
• Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text,
necesare pentru realizarea unei
imagine
pagini – copiere, mutare, ştergere
Enumerarea şi aplicarea • Realizarea unei legături pe un text
3 Crearea paginilor Web - modalităţilor de a realiza o hiper- • Realizarea unei legături pe o imagine
Formarea deprinderilor legătură • Maparea unei imagini 2 S31
de creare a unei pagini Utilizarea tabelelor într-o pagină • Inserarea unui tabel
WEB WEB • Formatarea tabelului
• Întocmirea unei pagini WEB personale, realizarea paginii clasei utilizând
Realizarea unor aplicaţii practice paginile personale
• Modalităţi de depozitare a paginilor 2
S32
Transformarea documentelor text
obişnuite sau a prezentărilor PPT în • Aplicaţii practice
pagini web
1. Sisteme de calcul, reţele de calculatoare
2. Sistemul de operare WINDOWS
4 Recapitulare finală 3. Procesorul de texte Microsoft Word 8 S33,S34,S35,S
4. Reţeaua Internet 36
5. Realizarea paginilor Web

Unitatea de învăţare: Definirea conceptelor de bază ale unui sistem de calcul, ale reţelelor de calculatoare precum şi implicaţiilor privind utilizarea lor.
Nr. Ore alocate: 10(S1-S5)
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
1. Unitatea centrală; Memorii; Identificarea Prezentarea componentelor Componente Teste iniţiale de S1,S2
Dispozitive de intrare/ieşire; componentelor hard şi hard ale calculatorului şi calculator; verificare a
Conceptul de sistem de soft ale unui realizarea unui calculator Lecţii ael cunoştinţelor;
operare; Tipuri de software; calculator personal. din componente; demonstrative; Aplicaţii practice
Descrierea sistemului de Planşe; privind componentele
oprerare; prezentarea fizice şi logice ale
modului de instalare ; unui calculator ;
2. Rolul şi funcţiile Explicarea funcţiilor Lecţii teste de parcurs;
componentelor unui Descrierea componentelor şi a demonstrative; studii de caz;
calculator personal; funcţionării unui modalităţilor de Planşe; aplicaţii practice
calculator. interconectare; susţinute cu ajutorul
testelor Ael;
3. Tipuri de reţele: LAN, MAN, Definirea conceptului Descrierea modului de Reţeaua aplicaţii practice S3
WAN, Internet; de reţea de realizare a unei reţele locale laboratorului de pentru realizarea unei
Partajare resurse, comunicaţii calculatoare şi de calculatoare şi informatică ; reţele locale de minim
în reţea. enumerarea prezentarea protocolului de Planşe ; 3 calculatoare;
avantajelor lucrului în comunicaţie
reţea.
4. Drepturi de acces; Viruşi Argumentarea Definirea viruşilor şi a Programe teste de parcurs; S4
informatici şi antiviruşi; necesităţii securizării programelor antivirus; antivirus; studii de caz;
computerelor şi a Istalarea şi configurarea Calculator; aplicaţii practice;
reţelelor. unui program antivirus.
5. Ergonomia postului de lucru; Prezentarea normelor de Lecţii studiu de caz ; S4
Descrierea
Măsuri de sănătate şi ergonomie şi a problemelor demonstrative ;
implicaţiilor utilizării
siguranţă în utilizarea de sănătate ce pot apărea în Norme de
calculatorului, din
calculatorului; Afecţiuni cazul nerespectării lor ; ergomomie ;
punct de vedere al
provocate de un mediu de
sănătăţii.
lucru inadecvat;
6. Legislaţia referitoare la Descrierea aspectelor Prezentarea legii nr. Legea nr.8/1996 teste de parcurs; S5
drepturile de autor privind de bază legale privind 8/1996 şi a consecinţelor ce privind dreptul de (test sumativ)
produsele software şi utilizarea soft-ului. decurg din nerespectarea ei. autor şi drepturile
aspectele economice ale conexe;
nerespectării legislaţiei;

Unitatea de învăţare: Utilizarea sistemului de operare Windows pentru stocarea, prelucrarea şi prezentarea informaţiei.
Nr. Ore alocate: 16(S6-S13)
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
1. • Pornirea/oprirea corectă Operarea corectă la - prezentarea calculatoare; studiu de caz ; S6,S7
/repornirea calculatorului nivel elementar: modalităţilor corecte de liste de oferte aplicaţii practice ;
• Vizualizarea informaţiilor referitoare utilizare a calculatorului; sisteme de
la resursele hardware şi software ale - stabilirea configuraţiei calcul;
calculatorului (versiune sistem de calculatoarelor din
operare, tipul procesorului, memorie laborator;
instalată, etc)
• Desktop: data şi ora, volumul, - prezentarea şi calculatoare; aplicaţii practice; S8
Descrierea interfeţei
opţiuni desktop de afişare (de identificarea elementelor manual; teste de parcurs;
sistemului de operare:
exemplu: opţiuni pentru fundal, de interfaţa pentru
screen saver, diverse opţiuni de sistemul de operare
2.
setare) Windows XP;
• Pictograme - descrierea
• Ferestre: descriere, operaţii cu pictogramelor şi a
ferestre ferestrelor;
• Disc logic, director, fişier: Descrierea organizării - stabilirea organizării - CD-uri, DVD- - aplicaţii practice; S9
3. identificare, proprietăţi, vizualizare informaţiilor pe suport informaţiilor pe suporturi uri, diskete;
conţinut extern: externe;
• Operaţii cu directoare şi fişiere: Dobândirea - prezentarea - calculatoare ; - aplicaţii practice ;
creare, copiere, mutare, ştergere, deprinderilor de lucru cu principalelor operaţii ce - fişe de lucru ;
căutare, redenumire, realizarea unei discuri logice, se pot efectua cu
copii de siguranţă pe dischetă, pe directoare, fişiere: directoare şi fişiere ;
CD, sau pe un alt suport extern, - realizarea unei structuri
4. vizualizarea conţinutului, de directoare complexe cu
determinarea dimensiunii conţinut divers ;
• Schimbarea discului de lucru - copierea / mutarea
curent anumitor fişiere dintr-un
• Schimbarea directorului de lucru director în altul ;
curent
• Notepad C11. Utilizarea unor - realizarea unui document - calculatoare; - aplicaţii practice; S10,S11
• Paint; Calculator accesorii ale sistemului folosind accesoriile - fişe de lucru;
5.
de operare Windows: sistemului de operare
Windows;
• Imprimanta – instalarea în C12.Aplicarea - instalarea imprimantei pe - calculator ; - aplicaţii practice; S12
6. sistem modalităţilor de tipărire un calculator şi partajarea - imprimantă ;
a unui fişier; sa în reţea ;
• Sugestii: realizarea unei felicitări, C13. Realizarea unor - realizarea directoarelor - calculatoare; - aplicaţii practice S13
realizarea unei diplome, editarea aplicaţii practice: de lucru şi organizarea - fişe de lucru;
7. unui afiş sau a unei foi publicitare fişierelor realizate; - modele de
• Organizarea aplicaţiilor realizate - realizarea unui afişe, felicitări,
într-o structură de directoare proprie document; diplome;

Unitatea de învăţare: Formarea şi dezvoltarea abilităţii de tastare corectă şi rapidă.


Nr. Ore alocate: 4(S14, S15)
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
1. Descrierea diverselor tipuri C14. Cunoaşterea tastaturii - prezentarea diferitelor - calculator; - teste de parcurs; S14,S15
de tastaturi ca dispozitiv de tipuri de tastaturi - tastaturi; - aplicaţii practice;
Funcţiile tastelor introducere a datelor şi în evidenţiind - soft specializat;
Taste speciale Windows. special de editare. diferenţele dintre
Deplasarerea cursorului şi Funcţiile mouse-ului ele;
click-uri obţinute cu tastatura - prezentarea celor mai
importante taste
funcţionale ;
Tastele de editare C15. Dobândirea - prezentarea - calculator; - aplicaţii practice;
Tastele funcţionale, rol deprinderilor de utilizare combinaţiilor de taste - tastaturi;
2. Shortcut-uri – combinaţii de a tastaturii în procesul de necesare realizării
taste procesare text sau scurtăturilor;
grafică
Poziţia corpului în C16. Operarea - stabilirea poziţiei - calculator; - exerciţii
timpul lucrului; ergonomică şi eficientă corecte a corpului în - lecţii demonstrative;
Utilizarea corectă a cu tastatura timpul utilizării demonstrative;
3. mâinilor în timpul calculatorului şi a
lucrului; beneficiilor aduse de
oprrarea ergonomică a
tastaturii ;
Jocuri practice şi aplicaţii C17. Realizarea unor - prezentarea de software - calculator; - exerciţii
dedicate învăţării deprinderi practice de specializat pentru - tastaturi; demonstrative;
4.
Folosirea unui software de lucru rapid formarea deprindreilor de - soft specializat; - aplicaţii practice;
instruire specializat lucru rapid;

Unitatea de învăţare: Procesorul de texte Word


Nr. Ore alocate: 20(S16-S24)
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
Lansarea unei aplicaţii de procesare de Enumerarea şi - prezentarea modalităţilor - calculator; - teste de S16
text aplicarea operaţiilor de de lansare a aplicaţiei Word - aplicaţia Microsoft parcurs;
Deschiderea unui document existent – bază necesare precum şi a principalelor Word; - aplicaţii
modificarea şi salvarea lui prelucrării unui text operaţii de bază necesare practice;
1. realizării unui document dar
Crearea unui document nou;
Închiderea unui document şi folosirea Help-ului;
Utilizarea „Ajutor”-ului; Închiderea
aplicaţiei de procesare de text
Iniţializarea paginii de lucru Utilizarea operaţiilor - stabilirea formatului de - calculator; - aplicaţii S17
Introducerea informaţiilor în text, de bază în procesarea pagină; - fişe de lucru; practice;
funcţia „Anulare” textului - formatarea caracterelor şi
Selectarea informaţiilor – caracter, a paragrafului;
cuvânt, paragraf, întregul document - folosirea comenzilor
2. necesare utilizării rapide a
Copierea, mutarea, ştergerea –
folosirea comenzilor „ Copiere”, plicaţiei;
„Lipire”, „Decupare” Căutarea şi
înlocuirea – utilizarea comenzilor
„Găsire” şi „Înlocuire”
Schimbarea dimensiunii şi tipului Aplicarea diferitelor - stabilirea formatului - calculator ; - teste de S19
caracterelor modalităţi de pentru caractere, a - fişe de lucru ; parcurs ;
Folosirea stilului: bold (caractere formatare a textului stilului şi a culorii ; - aplicaţii
aldine), italice (caractere cursive) şi - folosirea spaţierii, practice ;
subliniere copierea formatului
Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, unui text ;
text - utilizarea tabulatorilor ;
Utilizarea culorilor în text - alinierea tabulatorilor ;
Alinierea textului în cadrul
3. documentului; Spaţierea rândurilor
Copierea formatului unui text selectat
Folosirea şi setarea tabulatorilor:
aliniere stânga, dreapta, centru, pe
punctul zecimal, poziţionarea
tabulatorilor
Folosirea listelor (numerotare,
marcatori)

Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor Formatarea finală a - inserarea şi formatarea - calculator ; - aplicaţii S20
existente unui document, numerotarea unui a unui document numelelor de pagina ; - fişe de lucru ; practice ;
paginilor - realizarea şi - programe ; - lucru în
Antet şi subsol, introducerea datei, complectarea antetului şi echipă pentru
4. autorului, numărului paginii subsolului şi a notei de rezolvarea
Nota de subsol sau de sfârşit de text subsol; problemei ;
Corectarea greşelilor de ortografie şi a - utilizarea funcţiei de
celor gramaticale - folosirea funcţiei corectare ortografică ;
de corectare ortografică şi gramaticală
Trecerea în revistă a documentului – Descrierea şi aplicarea - instalarea şi utilizarea - calculatoare; - aplicaţii S21
examinare înaintea imprimării corectă a modului de corectă a imprimantei - imprimantă; practice;
Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire a unui pentru tipărirea - fişe;
5. tipărire - fereastra Imprimare document documentelor;
Tipărirea documentului utilizând una din
imprimantele instalate
Utilizarea instrumentelor de pe bara Utilizarea avansată a - explicarea modalităţilor - calculator; - aplicaţii S22
de desenare editorului de texte de utilizare a listelor ; - fişe de lucru; practice;
Inserarea şi formatarea tabelelor într- - crearea desenelor în - tabele, imagini; - realizarea
un document, operaţii în tabele cadrul unui document unui
Inserarea şi formatarea graficelor şi Word ; document
6. - crearea tabelelor şi avansat;
imaginilor
Importarea obiectelor, tabelelor, inserarea diagramelor, a
graficelor, fişierelor imaginilor, a fişierelor sau
Inserarea bordurilor de pagină a bordurilor;
(culoare, lăţime, model, etc)
Opţiunea „Trimite către..”; Opţiunea Descrierea facilităţilor - explicarea modalităţilor de - calculator; - aplicaţii S23
„Scrisori şi corespondenţe” de utilizare a poştei utilizare a opţiunilor de - fax; practice;
7. Opţiunea trimitere la fax; Opţiunea electronice, faxului şi comunicare; - internet;
trimitere într-o prezentare prezentării oferite de
editor
Sugestii: întocmirea unei cereri, Realizarea unor - realizarea unui CV, a unei - calculator; - exerciţii
realizarea unei diplome complexe, aplicaţii practice scrisori de intenţie, a unei - imprimantă; practice ;
realizarea unei pagini pentru fax, cereri precum şi conceperea - modele de lucru;
realizarea unui raport, realizarea unei unei diplome, a unei S24
8. scrisori oficiale, întocmirea unui felicitări sau a unui afiş;
referat la o disciplină studiată
Organizarea aplicaţiilor realizate într-
o structură de directoare proprie
Reguli generale de tehnoredactare şi Deprinderea - exersarea modalităţilor - calculator; - aplicaţii
estetica paginii tipărite redactării corecte şi de tehnoredactare corectă a - tabele de funcţii; practice;
Reguli de redactare a textelor oficiale rapide a unor unui document în vederea
9. documente imprimării ;
sau de altă natură
Utilizarea „shortcut”-ului pentru - realizarea de shortcut-uri
funcţii mai des utilizate ale editorului pentru anumite funcţii;

Unitatea de învăţare: Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de comunicare – reţeaua Internet
Nr. Ore alocate: 8 (S25-S27)
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
• Istoria Internetului; Definirea noţiunilor - descrierea arhitecturii şi a - calculator ; - realizarea unei 2 Ore S25
WWW (World Wide legate de „arhitectura” istoriei Internet-ului - internet ; conferinte,
1. Web) Internetului - explicarea noţiunilor de e- trimiterea de e-
• E-mail; Chat mail şi chat ; mail ;
- studiu de caz;
Adresarea de Internet – Enumerarea - explicarea elementelor de - reţea de - realizarea unor
adrese de pagini ; Adrese componentelor interfaţă pentru aplicaţiile de calculatoare ; eseuri sau referate
de e-mail necesare accesului la navigare pe Internet; - modem ; utilizând informaţii
Browsere (elemente Internet şi a - descrierea componentelor - internet ; de pe Internet;
2. generale de interfaţă şi componentelor necesare conexiunii la Internet
utilizarea acestora) necesare accesului la şi a noţiunii de provider ;
Calculator, modem, Internet
tip de comunicaţie;
• Browser, Provider;
• Motoare de căutare Clasificarea şi - enumerarea şi descrierea -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore S26
3. folosirea modului de motoarelor de căutare; - internet ; - teste de parcurs;
adresare în Internet
Citirea, întocmirea, Aplicarea modalităţilor - scrierea mesajelor pe e-mail -calculatoare; - aplicaţii practice;
trimiterea, redirecţionarea de folosire a şi ataşarea unor fişiere; - internet ;
unui mesaj serviciului de e-mail
4. Folosirea facilităţii
„ataşare fişiere”
Folosirea agendei de
adrese
• Apărarea împotriva Descrierea şi aplicarea - configurarea optimă a -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore S27
viruşilor. Realizarea unor măsurilor de securitate antivirusului pentru o bună - internet ;
aplicaţii practice: în utilizarea Internet protectie a datelor;
• Sugestii: căutarea şi - realizarea unui eseu sau a
5. extragerea unor informaţii unui referat cu ajutorul
pentru una dintre informaţiilor de pe Internet;
disciplinele studiate
folosind motoarele de
căutare
• adresarea Utilizarea corectă a - explicarea modului de -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore S28
politicoasă; regulilor de adresare şi a regulilor de - internet ;
• respectarea comportare în reţeaua comportare pe Internet;
6.
legislaţiei privind Internet;
folosirea facilităţilor
oferite;
• Căutarea şi Realizarea unor - realizarea unui eseu sau a -calculatoare; - aplicaţii practice;
extragerea unor aplicaţii practice unui referat cu ajutorul - internet ; - studiu de caz;
informaţii pentru informaţiilor de pe Internet;
7. una dintre
disciplinele studiate
folosind motoarele
de căutare;
Unitatea de învăţare: Formarea deprinderilor de creare a unei pagini Web.
Nr. Ore alocate: 10(S28-S32)
Nr. crt. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
Lansarea editorului HTML Utilizarea operaţiilor de bază - prezentarea interfeţei -calculatoare; - aplicaţii practice; 2Ore
1. Interfaţa editorului necesare realizării unei pagini editorului HTML; - internet ; - teste de parcurs; S28
HTML
Inserarea şi formatarea unuiFolosirea elementelor de bază - explicarea noţiunilor de bază -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore
text: corp de literă, mărime, stil,pentru inserarea în pagină a necesare realizării unui - internet ; - teste de parcurs; S29
culoare – obţinerea culorii –elementelor: text, imagine document HTML evoluat care - fişe de lucru ; - proiect;
legătura cu aplicaţia Paint (Edit să cuprindă toate elementele
colors) şi cu aplicaţia Calculator necesare;
2. Inserarea unei imagini –
modificarea proprietăţilor
imaginii: poziţionare,
dimensiuni, încadrare în text
Formatarea unui fundal sau a
unei teme
Folosirea instrumentelorAplicarea operaţiilor de bază - utilizarea operaţiilor de bază -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore
Copiere, Decupare, Lipirenecesare pentru realizarea unei pentru realizarea unei pagini S30
3.
pentru a copia text, imagine pagini – copiere, mutare, Web;
ştergere
Realizarea unei legături pe un Enumerarea şi aplicarea - explicarea noţiunii de hiper- -calculatoare; - aplicaţii practice; 2 Ore
text modalităţilor de a realiza o legătură şi a modalităţilor de - internet ; - teste de parcurs; S31
4. Realizarea unei legături pe o hiper-legătură realizare;
imagine
Maparea unei imagini
Inserarea unui tabel Utilizarea tabelelor într-o - realizarea şi formatarea -calculatoarE; - aplicaţii practice; 1 Ore
5.
Formatarea tabelului pagină WEB tabelelor; S32
Sugestii: întocmirea unei pagini Realizarea unor aplicaţii - prezentarea unui proiect ce va - calculatoare ; - aplicaţii practice; 1 Ore
WEB personale, realizarea practice trebui realizat de elevi pe baza - internet ; - teste finale ; S32
paginii clasei utilizând paginile noţiunilor studiate; - proiect;
6.
personale
Modalităţi de depozitare a
paginilor
Liceul Teoretic Mihail Kogalniceanu
Disciplina: Tehnologia informatiiloe si comunicatiilor
Clasa: a X-a matematică-informatică Aviz, sef catedră:
Nr. ore: 1 oră / săptămână× 36 săptămâni = 36 ore Director:
Profesor: Ciociia Maria
Proiectarea didactică anuală
Anul şcolar 2010-2011
Nr.
Unitatea de învăţare Competenţe specifice Nr. ore Săpt.
Crt.
Aplicarea operaţiilor de bază necesare realizării unei prezentări
Aplicarea elementelor de bază în procesarea textului
Utilizarea operaţiilor de bază necesare pentru realizarea unei prezentări
- copiere, mutare, ştergere
Aplicarea modalităţilor de formatare a unei prezentări
1. Prezentări electronice în Utilizarea elementelor grafice în prezentare
12 S1– S12
PowerPoint Utilizarea diagramelor
Inserarea imaginilor şi altor obiecte într-o prezentare
Realizarea animaţiei într-o prezentare
Realizarea unei prezentări
Identificarea modalităţilor de a realiza tipărirea prezentării
Realizarea unor aplicaţii practice
Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei 12 S13– S17
Excel
Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a datelor din foile de
calcul
2.
Utilizarea formulelor şi a funcţiilor
Editorul de calcul tabelar Utilizarea corectă a optiunilor de tipărire a unei foi de calcul
Microsoft Excel Utilizarea unor tehnici şi procedee de realizare de grafice şi diagrame
Realizarea de import obiecte
Realizarea unor aplicaţii practice
3. S19– S25(

Aplicarea operaţiilor elementare şi a conceptelor de bază ale aplicaţiei


Access
Operarea cu baze de date
4. Gestionarea bazelor de date
Crearea şi utilizarea formularelor 9 S26-S34
în Access
Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de date
Crearea şi utilizarea rapoartelor
Realizarea unor aplicaţii practice
5. S 18 (Semestrul I)
Recapitulare 3
S 36,S36(Semestrul II)
Planificare calendaristică
Semestrul I

Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt.
1 Test predictiv
Pornirea aplicaţiei
Aplicarea operaţiilor de bază
Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea S1
necesare realizării unei 1
prezentării
prezentări
Închiderea prezentării
Folosirea „Ajutor” – ului
Crearea unei noi prezentări
Aplicarea elementelor de bază Tipărirea diapozitivelor în diferite formate
în procesarea textului Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea
1 S2
Identificarea modalităţilor de a acestora
Prezentări electronice înrealiza tipărirea prezentării Inserarea unui text
PowerPoint - utilizarea Inserarea unei imagini
aplicaţiilor software Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text,
specializate pentruUtilizarea operaţiilor de bază imagine, diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe
realizarea unei prezentărinecesare pentru realizarea unei prezentări active
PowerPoint 1 S3
prezentări - copiere, mutare, Ştergerea obiectului selectat
ştergere Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare
Ştergerea unei / unor folii dintr-o prezentare
Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare,
Aplicarea modalităţilor de aliniere
1 S4
formatare a unei prezentări Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv
Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text
Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri
Utilizarea elementelor grafice în
Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, 1 S5
prezentare
culoare, umbriri
Crearea unei diagrame
Utilizarea diagramelor Modificarea structurii unei diagrame 1 S6
Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.
Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei
Inserarea imaginilor şi altor în alt diapozitiv, adăugarea de efecte de contur pentru obiect
1 S7
obiecte într-o prezentare Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi de calcul, tabele,
diagrame, fişiere grafice
Realizarea animaţiei într-o Adăugarea de efecte de animaţie 1 S8
prezentare Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Nr. ore Săpt.
Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead,
handout, diapozitive de 35 mm (35 mm slides), prezentare pe ecran
(on-screen show)
Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, vertical
Realizarea unei prezentări 1 S9
Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator
Începerea unui slide-show de la orice folie
Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran
Ascunderea unor diapozitive
S10
Realizarea unor aplicaţii • Realizarea unei prezentări vizând anotimpurile 1
practice
• Evaluare sumativă 1 S11
Deschiderea aplicaţiei
Aplicarea operaţiilor elementare
Deschiderea, salvarea unei foi / registru de calcul
şi a conceptelor de bază ale
Folosirea funcţiei „ajutor” 1 S13
aplicaţiei Excel
Închiderea aplicaţiei
Moduri de vizualizare
Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii,
orientarea acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere
pagină, etc.
1 S14
Fixarea opţiunilor pentru tipărire. Tipărirea unei secţiuni a foii de
calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul active sau a unui
registru de calcul
Editorul de calcul tabelar Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine
Microsoft Excel - Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri
2 utilizarea aplicaţiilor Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare 1 S15
Utilizarea opţiunilor de
software specializate Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de
formatare şi gestionare a datelor
pentru calculul tabelar celule
din foile de calcul
Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau
Utilizarea corectă a opţiunilor
neadiacente, a unei linii, a unui rând
de tipărire a unei foi de calcul
Copierea / mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi
foi de calcul sau a altei foi de calcul active sau între registre
Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a
1 S16
unui rând
Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule
Inserarea de rânduri/coloane
Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor
Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere
Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii 1 S17
Prezentări electronice în PowerPoint
3 Recapitulare semestrială 1 S18
Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel
Planificare calendaristică
Semestrul II
Număr
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
ore
Introducerea unei formule simple într-o celulă
Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi
împărţiri
Completarea automată a unei serii de date (autofill) S19
Utilizarea formulelor şi a funcţiilor 2
Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average S20
Funcţia IF
Editorul de calcul tabelar Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule
Microsoft Excel - sau funcţii
1 utilizarea aplicaţiilor Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul
software specializateUtilizarea unor tehnici şi procedee deEditarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic
1 S21
pentru calculul tabelar realizare de grafice şi diagrame Schimbarea tipului diagramei
Mutarea / copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor
Importul de fişiere imagine, grafice, etc. într-un registru de calcul
Realizarea de import de obiecte 1 S22
Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat
Situaţia mediilor elevilor clasei la sfârşitul unui semestru / Calcule de S23
Realizarea unor aplicaţii practice 2
dobânzi bancare S24
Evaluare sumativă 1 S25
2 Gestionarea bazelor de Deschiderea aplicaţiei
date în Access - utilizareaAplicarea operaţiilor elementare şi aDeschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date
aplicaţiilor softwareconceptelor de bază ale aplicaţieiexistente
1 S26
specializate pentru baze deAccess Folosirea funcţiei „ajutor”
date Închiderea aplicaţiei
Moduri de vizualizare
Operarea cu baze de date Proiectarea unei baze de date 1 S27,S28
Crearea unei tabele
Definirea unei chei primare
Stabilirea unui index
Modificarea proprietăţilor unui câmp
Introducerea de date în tabelă
Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă
Modificarea datelor într-o tabelă
Adăugarea de înregistrări într-o bază de date
Ştergerea de înregistrări într-o bază de date
Număr
Nr. Crt. Unitatea de învăţare Competenţe specifice Conţinuturi Săpt.
ore
Conectarea la o bază de date existentă
Căutarea unei înregistrări
Crearea unei interogări simple
Crearea unei interogări multiple
Utilizarea informaţiilor dintr-o bază de
Salvarea unei interogări
date 1 S 29
Filtre: adăugare, eliminare
Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare
Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza operatorilor logici
uzuali

Crearea unui formular simplu S30


Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple S31
Formatarea textului
Crearea şi utilizarea formularelor 2
Schimbarea culorii fondului într-un formular
Importul unei imagini sau fişier text într-un formular
Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular
Crearea şi modificare unui raport
Crearea şi utilizarea rapoartelor Crearea, modificarea unui antet şi subsol 1 S32
Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal - raport
Realizarea unor aplicaţii practice Realizarea bazei de date a clasei şi interogarea ei 1 S33
Evaluare sumativă 1 S34
Prezentări electronice in Microsoft PowerPoint
3 Recapitulare finală Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel 2 S35,S36
Gestiunea bazelor de date în Microsoft Access
Unitatea de învăţare: Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru realizarea unei prezentări - PowerPoint
Nr. Ore alocate: 11( S1-S11 )
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
Realizarea, deschiderea, modificarea şi Aplicarea operaţiilor de bază - explicarea operaţiilor de - calculator; - teste iniţiale; S1
1. închiderea unei prezentări; folosirea necesare realizării unei bază necesare utilizării - aplicaţii practice;
„Ajutor-ului”. prezentări. aplicaţiei;
Stabilirea caracteristicilor pentru Aplicarea elementelor de bază în - explicarea modalităţii de - calculator; - aplicaţii S2
diapozitiv şi modificarea acestora; procesarea textului. creare a unei prezentări şi a - manuale; practice;
2. inserarea unui text şi a unei imagini; caracteristicilor sale; - fişe de lucru; - teste de
parcurs;

Folosirea instrumentelor de copiere, Utilizarea operaţiilor de bază - realizarea unei prezentări - calculator; - aplicaţii S3
mutare, lipire, ştergere a unui text sau a necesare pentru realizarea unei folosind opţiunile de - manuale; practice;
3. unei imagini; prezentări. copiere, mutare, ştergere a - fişe de lucru; - teste de
Reordonarea diapozitivelor într-o unui text, precum şi parcurs;
prezentare şi ştergerea unei/unor folii. reordonarea diapozitivelor;
Formatarea textului şi a casetelor text. Aplicarea modalităţilor de - pe o prezentare realizată - calculator; - aplicaţii S4
4. formatare a unei prezentări. anterior se vor insera casete - aplicaţie; practice; S5
de text;
Inserarea şi modificarea obiectelor Utilizarea elementelor grafice în - inserarea imaginilor, a - calculator; - aplicaţii S6
grafice într-o prezentare. prezentare. diagramelor sau a desenelor - manuale; practice;
5.
într-o prezentare - fişe de lucru;
- aplicaţie;
Crearea şi modificarea unei diagrame; Utilizarea diagramelor. - după crearea unui tabel se - calculator; - aplicaţii S7
vor realiza diferite tipuri de - manuale; practice;
6. diagrame; - fişe de lucru; - teste de
- aplicaţie; parcurs;

Inserarea şi formatarea unei imagini sauInserarea imaginilor şi a altor - inserarea imaginilor sau a - calculator; - aplicaţii S8,S9
a altor obiecte; obiecte într-o prezentare altor obiecte într-o - manuale; practice;
7. prezentare; - fişe de lucru; - teste de
- aplicaţie; parcurs;

8. Adăugarea de efecte de animaţie şi deRealizarea animaţiei într-o - inserarea efectelor de - calculator; - aplicaţii S10
efecte de tranziţie la un diapozitiv. prezentare. animaţie şi stabilirea - manuale; practice;
timpului de tranziţie între - fişe de lucru; - teste de
diapozitive. parcurs;
Realizarea unei prezentări despre Realizarea unei prezentări - stabilirea conţinutului şi a - calculator; - aplicaţii S11
Internet utilizând toate formatările formatului prezentării, - manuale; practice;
9. studiate. cautarea şi inserarea - fişe de lucru; - teste de
informaţiilor, stabilirea - Internet; parcurs;
animaţiei şi a tranziţiei;

Unitatea de învăţare: Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru calculul tabelar – Excel.
Nr. Ore alocate: 12 ( S12 – S23 )
Nr. crt. Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data
- Deschiderea, salvarea, Aplicarea operaţiilor de bază - explicarea operaţiilor de bază - calculator; - aplicaţii practice; S12
1.
închiderea unei foi de calcul; ale aplicaţiei Excel necesare utilizării aplicaţiei;
folosirea „Ajutor-ului”.
Formatarea documentului, a Utilizarea opţiunilor de - realizarea unei foi de calcul - calculator; - aplicaţii S13
datelor şi a celulelor; formatare şi gestionare a folosind opţiunile de copiere, - manuale; practice;
Selectarea, copierea, mutarea, datelor din foile de calcul mutare, ştergere a unui text, - fişe de lucru; - teste de
2.
lipirea şi ştergerea unei celule şi precum şi reordonarea shet- parcurs;
a unui grup de celule; urilor;
Modificarea celulelor şi a datelor
din celule;
Utilizarea formulelor şi a - explicarea necesităţii - calculator; - teste de S14
Introducerea formulelor funcţiilor utilizării formulelor şi a seriilor - manuale; parcurs; S15
aritmetice şi logice; completarea de date; - fişe de lucru; - aplicaţii
3.
automată a unei serii de date; - descrierea funcţiilor - tabele de operatori practice;
Folosirea funcţiilor; elementare şi a funcţiei IF; şi funcţii; probleme specifice
Funcţia IF. domeniului de
activitate;
Utilizarea corectă a opţiunilor - prezentarea opţiunilor de - calculator; - aplicaţii S16
4. Fixarea opţiunilor şi tipărirea
de tipărire a unei foi de tipărire a foilor de calcul şi a - fişe de lucru; practice;
unei foi de calcul;
calcul. diagramelor ; - imprimantă ;
Realizarea diagramelor cu Utilizarea unor tehnici şi - prezentarea noţiunii de - calculator; - evaluare S17-S19
ajutorul datelor din registrul de procedee de realizare de diagramă/grafic, a tipurilor de - fişe de lucru; sumativă ;
5.
calcul; grafice şi diagrame. diagrame cunoscute şi a - aplicaţii
Editarea, modificarea, ştergerea posibilităţilor de editate a practice;
unei diagrame. diagramelor;
Realizarea de import obiecte - prezentarea tipurilor de - calculator; - evaluare S20-S21
Importarea de imagini,grafice imagini şi grafice ce pot fi - fişe de lucru; sumativă ;
6.
într-o foaie de calcul şi inserate într-o foaie de calcul ; - aplicaţii
formatarea sa; practice;

Aplicaţii: situaţia mediilor Realizarea unor aplicaţii - rezolvarea unor probleme care - calculator; - aplicaţii practice; S22
7.
elevilor, calcule dobânzi, practice să cuprindă toate noţiunile - fişe de lucru; - teste de parcurs S23
inventare; studiate.
Unitatea de învăţare: Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru baze de date – Access.
Nr. Ore alocate: 6 ( S26 – S32 )
Nr.
Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Săpt.
crt.
Aplicarea operaţiilor - explicarea operaţiilor de bază - calculator; - teste iniţiale; S26
Deschiderea, modificarea, salvarea şi
elementare şi a conceptelor necesare utilizării aplicaţiei; - aplicaţii practice;
1. închiderea unei baze de date şi
de bază ale aplicaţiei
folosirea funcţiei „Ajutor”;
Access.
Proiectarea unei baze de date; Operarea cu baze de date - explicarea modalităţii de - calculator; - aplicaţii S27
Crearea unei tabele, definirea unei creare a unei baze de date şi a - manuale; practice;
chei primare, stabilirea unui index; caracteristicilor sale precum şi a - fişe de lucru; - teste de parcurs;
2. Introducerea datelor în tabelă, modalităţilor de populare a
vizualizarea şi modificarea acesteia;
informaţiilor;
Adăugarea/ştergerea de înregistrări;
Crearea şi utilizarea explicarea noţiunii de raport şi - calculator; - aplicaţii S28
formularelor crearea unui raport pentru o - manuale; practice;
3. Crearea şi modificarea unui raport;
bază de date existentă - fişe de lucru; - teste de parcurs;

Conectarea la o bază de date existentăUtilizarea informaţiilor - explicarea noţiunii de - calculator; - aplicaţii S29
şi căutarea unei înregistrări; dintr-o bază de date interogare şi a noţiunilor de bază- manuale; practice;
4.
Crearea unei interogări ale limbajului SQL; - fişe de lucru; - teste de parcurs;
simple/multiple;
Crearea şi utilizarea- - prezentarea noţiunii de - calculator; - aplicaţii S30,S31
Crearea unui formular simplu şirapoartelor formular şi a avantajelor folosite - manuale; practice;
introducerea datelor în bază folosind de acesta; - fişe de lucru; teste de parcurs;
5.
formularul;
Formatarea textului şi a obiectelor din
formular;
Realizarea bazei de date a clasei - rezolvarea unor probleme care - calculator; - aplicaţii S32
6. Realizarea unei aplicaţii să cuprindă toate noţiunile - fişe de lucru; practice;
studiate. teste finale;