Sunteți pe pagina 1din 8

DESFĂŞURAREA LECŢIEI

Succesiunea
Strategia
Momentele lecţiei elementelor de Activitatea profesorului Activitatea elevilor
didactică
conţinut
Elevii de serviciu anunţă Conversaţia
1. Moment Verifică prezenţa, asigură disciplina în clasă, elevii absenţi şi îşi
organizatoric îşi pregăteşte materialul didactic pregătesc: caiete de
notiţe, instrumente de
scris, documente tipizate.
2.Verificarea Profesorul adresează elevilor un set de Elevul X va răspunde: Conversaţia
cunoştinţelor întrebări pentru a repeta unele elemente euristică
predate anterior şi învăţate anterior şi pe baza cărora va putea
a temei pentru preda noua lecţie:
acasă. Care este structura capitalurilor? 1.Capitalurile cuprind
totalitatea resurselor de
finanţare stabile, aflate la
dispoziţia unităţii
patrimoniale formate din:
1. capitalurile proprii;
2. provizioane;
3. împrumuturile pe
termen mediu şi lung şi
alte surse cu durata de
finanţare mai mare de un
an.
2.Ce componentă a capitalurilor proprii aţi 2.Până acum am învăţat
parcurs până în prezent? despre capitalul social.
3.Ce reprezintă capitalul social? 3.Capitalul social este
definit ca suma tuturor
aporturilor efectuate de
asociaţi în vederea

1
constituirii şi funcţionarii
unei societăţi comerciale.
După răspunsurile date de elevi, profesorul
va face următoarea precizare:
Astăzi vom încerca să parcurgem împreună
celelalte componente ale capitalurilor
proprii: prime legate de capital, rezerve,
rezerve din reevaluare, rezultatul reportat şi
rezultatul curent.
Capitalurile Profesorul scrie pe tablă titul lecţiei şi Elevii işi scriu pe caiete Conversaţia
proprii. prezintă succint competenţele urmărite. titlul lecţiei şi urmăresc euristică
1.Definirea corectă competenţele prezentate
a capitalurilor de profesor.
proprii.
2.Evidenţierea
primelor legate de
capital: prime de
3. Anunţarea emisiune, prime de
titlului lecţiei şi fuziune, prime de
comunicarea aport.
competenţelor 3.Identificarea
specifice şi rezervelor din
derivate reevaluare şi a
rezervelor.
4.Prezentarea
conceptelor de
rezultatul
exerciţiului şi
rezultatul reportat.
5.Rezolvarea
aplicaţiei propuse.

2
4. Prezentarea 1.Definirea Profesorul enunţă definiţia: Elevii îşi reamintesc Expunerea
conţinutului nou şi capitalurilor proprii După cum ştiţi,CAPITALURILE PROPRII definitia, o vizualizează
dirijarea învăţării cuprind totalitatea surselor aflate în de pe slide şi o notează.
proprietatea titularilor de patrimoniu
(acţionari , asociaţii , întreprinzători
individuali).

2. Contabilitatea Primele legate de capital sunt fonduri proprii Elevii îşi notează toate
primelor legate de constituite ca diferenţă între valoarea de informaţiile de pe slide şi
capital emisie şi valoarea contabilă sau valoarea de sunt atenţi la explicaţiile
aport (după caz) şi valoarea nominală a profesorului.
acţiunilor. Acestea sunt evidenţiate prin
contul 104 : ‘Primele legate de capital’.
În funcţie de modul de constituire, acestea se
grupează astfel:
a.primele de emisiune
b.primele de fuziune
c. primele de aport
d.prime de conversie a acţiunilor în acţiuni.
Contul -104- evidenţiază în credit valoarea
primelor stabilite cu ocazia emisiunii,
fuziunii, aportului la capital şi/sau din
conversia obligaţiunilor în acţiuni. În debit se
înregistrează diminuarea primelor de capital
prin încorporarea lor în rezerve sau capital
social :
1) constituirea primelor de capital.
456 = % 300
1011 (1012) 200
104 100

3
2) încorporarea primelor de capital în
capitalul social sau în rezerve .
104 = % 100
1011 70
1068 30

3.Contabilitatea Rezervele din reevaluare se înregistrează cu Elevii îşi însuşesc noile Expunerea
rezervelor din ajutorul contului 105 şi reprezintă surse cunoştinţe prin luarea de Conversaţia
reevaluare constituite cu ocazia reevaluării imobilizărilor notiţe şi urmărirea
din patrimoniu, pe baza reglementărilor videoproiectorului.
legale.
Diferenţele din reevaluare se stabilesc prin
compararea valori actuale (mai mari) cu
valoarea de intrare (mai mică) a elementelor
de activ supuse reevaluării.
Profesorul exemplifică printr-o aplicaţie
scurtă :
Se dau următoarele informaţii privind situaţia
unui utilaj, la data de 31.12.200N :
*valoarea contabilă : 4.000 lei
*amortizare cumulată : 300 lei
*valoarea contabilă netă : 3.700 lei
*val. justă stabilită în urma reevaluării :4.100
1.Reevaluarea utilajului :
% = 105 400
2131 100
2813 300
2.Transferarea rezervelor din reevaluare la
alte rezerve, în momentul casării utilajului :
105 = 1068 400

4
4. Contabilitatea Acestea se regăsesc în planul de conturi în Elevii îşi notează Expunerea
rezervelor subgrupa 106 ‘Rezerve’. În principiu aplicaţia si explicaţiile Conversaţia
rezervele reprezintă beneficii capitalizate. Ele primite.
se constituie ca regulă din beneficiul obţinut
şi ca excepţie din alte resurse (rezerva din
reevaluare, prime de capital) .Se pot evidenţia
următoarele categorii:
a.rezerve legale : se constituie la sfârşitul
anului, obligatoriu, în cotă de 5% din profitul
brut contabil, anual, până când ating 20% din
capitalul social.
b.rezerve pentru acţiuni proprii : în procent
de maxim 10% din capitalul social.
c.rezerve statutare sau contractuale
d.alte rezerve
Avem următoarele operaţiuni :
1.Se constituie din profitul net al exerciţiului
curent rezerve statutare în sumă de 100 lei.
129 = 1063 100
2.Se constituie din profitul reportat alte
rezerve în sumă de 200 lei.
117 = 1069 200
3.Se utilizează rezerve legale pentru
acoperirea pierderilor reportate în valoare de
10 lei.
1061 = 117 10
4.Se majorează capitalul social prin
încorporarea de rezerve statutare în sumă de
400 lei.
1063 = 1012 400

5
6.Contabilitatea Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul Elevii urmăresc cu Expunerea
rezultatului sau pierderea, se determină ca diferenţă între atenţie slide-urile şi pun
exerciţiului veniturile şi cheltuielile exerciţiului, întrebări unde nu au
indiferent de data încasării sau plăţii lor. înţeles.
Contabilitatea rezultatului exerciţiului se
realizează cu ajutorul conturilor din grupa 12,
din care fac parte conturile 121 – „Profit şi
pierdere” ce ţine evidenţa profitului sau
pierderii realizate în cursul exerciţiului şi 129
– „Repartizarea profitului”ce ţine evidenţa
profitului sau pierderii realizate în cursul
exerciţiului.
1.Închiderea conturilor de cheltuieli şi
venituri:
a. 121 = %
601
602
...
b. % = 121
701
702
2.Repartizarea profitului net:
129 = % 6 000
117 2 600
1063 1 400
1068 2 000
3.Regularizare conturi la începutul
exerciţiului următor privind profitul repartizat
la sfârşitul exerciţiului precedent :
121 = 129 6 000

6
5.Contabilitatea Rezultatul reportat se evidenţiază prin
rezultatului reportat contul 117 şi reprezinta profitul nerepartizat,
respectiv pierderea neacoperita din
exercitiile financiare precedente. Profitul
reportat urmează a se repartiza pe destinaţii în
exerciţiile financiare următoare, iar pierderea
reportată urmează a se acoperi din profitul
exerciţiilor următoare , din rezerve sau din
capitalulul social, potrivit hotărârii AGA.

1.Se înregistrează următoarele operaţii privind


profitul nerepartizat şi pierderea neacoperită:

a. Acoperirea unei pierderi contabile


precedente din profitul anului curent :
129 = 117 100
b. Acoperirea din rezerve legale a unei
pierderi contabile precedente :
1061 = 117 200
c. Reportarea profitului net realizat în
exerciţiul financiar precedent , care nu a fost
înca repartizat :
121 = 117 300
d. Reportarea pierderii contabile realizate in
exercitiul financiar precedent:
117 = 121 80
e. Repartizarea profitului reportat la rezerve
statutare:
117 = 1063 25

7
Întrebări adresate elevilor: Elevii pun întrebări dacă Conversaţia
5. Feed-back:
este cazul sau răspund la Explicaţia
intensificarea
1. Ce sunt primele de emisiune? întrebările adresate de
reatenţiei şi
2. Ce tipuri de rezerve cunoşteţi? profesor.
asigurarea
3. Cum se înregistrează repartizarea
transferului.
profitului net pentru constituirea de
rezerve statutare?
Rezolvarea fişei de lucru .
6. Temă