Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

1. Date generale

Unitatea de învătământ - Colegiul Ec. Hermes Petrosani


Profesor - Şchiopu Maria
Data – 24. 05. 2009
Clasa - a IX-a H S.A.M.
Disciplina - Economie
Unitatea de învăţare – Profitul
Titlul lecţiei – Ce este profitul. Măsurarea profitului
Tipul lecţiei - mixtă, de verificare şi asimilare de cunoştinţe

Obiectivele instruirii:

a) Competenţe generale:
- Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pt. explicarea unor fapte,
evenimente, procese din viaţa reală.
- Aplicarea cunoştinţelor în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în analizarea
posibilităţilor personale de dezvoltare.
- Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice.
- Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în
schimbare.
- Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

b) Competenţe specifice:
- Utilizarea corectă a conceptelor specifice economiei.
- Operarea corectă cu conceptele însuşite în contexte noi.
- Definirea profitului şi prezentarea formulei.
- Explicarea noţiunii de profit.
- Enumerarea accepţiunilor termenului profit.
- Definirea cifrei de afaceri şi prezentarea formulei
- Calcularea masei si ratei profitului.

Strategia didactică

a) Metode şi procedee didactice: expunerea, explicaţia, conversaţia euristică,


problematizarea, exerciţiul, studiul de caz.
b) Mijloace de învăţământ: manual,fişa de evaluare, 2 planşe
c) Moduri de instruire: organizare frontală şi grupală, în grupuri eterogene

Bibliografia
-Economie manual cls. a IX-a SAM, M. Dudian, L. Crăciun, Ed. Niculescu
-Economie, manual cls. a X-a, Ghe. Creţoiu, I. Cavachi, Antet
-Programa şcolară pt. cls a IX-a SAM
2. Desfaşurarea lecţiei

a) Moment organizatoric- 2-3min, verificarea prezenţei, a materialului didactic, a


curăţeniei clasei, a atitudinii elevilor.
b) Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară – 10 - 15 min prin evaluare orală
c) Comunicarea noilor cunoştinţe – 25 - 30 min
:
Activitatea pofesorului Activitatea elevilor
-Defineşte profitul -Precizează ce este profitul
Profitul reprezintă câştigul exprimat în -Citesc de pe planşă accepţiunile
formă monetară obţinut dintr-o activitate termenului profit
economică. -Discută despre faptul că profitul este
-Profitul este raţionalitatea activităţii stimulentul principal al întreprinzătorului
economice. Nici o firmă nu poate
supravieţui şi nu poate progresa fără
profit.
-Profitul este stimulentul principal
-Analizează accepţiunile termenului
profit
-recompensă pt. riscul asumat
-venitul factorului de producţie
capital
-recompensă pentru abilitatea
antreprenorială
-Prezintă indicatorii profitului Calculează masa şi rata profitului,
-Explică ce este masa profitului şi cum individual şi la tablă :
se determină Ex. : Săse calculeze profitul ştiind că un
-Scrie pe tablă formula profitului : atelier realizează 2500 piese, la un preţ de
Pr=VT-CT; Pr=CA-CT 180 lei.
CA=Q∙p Cheltuielile materiale sunt de 21000 lei,
-Explică ce este rata profitului şi cum se cheltuielile salariale sunt de 18000 lei,
determină costul de desfacere este de 1000 lei, iar
-Scrie pe tablă formulele ratei profitului : alte cheltuieli 2500lei.
 RPr/CA=Pr/CAx100
 RPr/CT=Pr/CTx100 Ex. : Firma Ana S.R.L obţine un profit
 RPr/K=PR/Kx100 total de 10 miliarde lei pe an, iar firma
-Prezintă un exemplu de calcul a ratei Dan S.R.L obţine 7 miliarde lei pe an.
profitului Dacă firma Ana a cheltuit 100 miliarde
-Explică elevilor ce este pragul de lei, iar Dan numai 21 miliarde lei, care
rentabilitate şi de ce rata profitului arată firmă este mai eficientă ?
eficienţa firmei Rp/ct = 10000000000 : 100000000000
-Arată elevilor planşa cu indicatorii *100 = 10%
profitului Rp/ct = 7000000000 : 21000000000*100
= 33.33%.
Rezultă că firma Dan SRL este mai
eficientă.
-Notează pe caiet schiţa de pe tablă
d) Fixarea noilor cunoştinţe, realizarea feed-back-ului: s-a făcut parţial pe parcursul
lecţiei, iar în final cu ajutorul fişei de evaluare - 7min

e) Tema pt. acasă : Completaţi tabelul si deteminaţi pragul minim de rentabilitate:

Cantitate Preţ Cost total Venit total Profit


produsă
1 100 150
2 100 200
3 100 220
4 100 250

S-ar putea să vă placă și