Sunteți pe pagina 1din 187

LOTO 5/40

Concep]ie, elaborare [i tehnoredactare computerizat\


C.N.L.R.
Cuprins
Figura 1. Biletul LOTO 5/40................................................. 6
1. Ce este LOTO 5/40?.................................................................. 7
2. Descrierea biletului LOTO 5/40...................................................7
3. Cum se face marcarea biletului pentru joc................................. 8
4. Tipuri de variante care se pot juca..............................................9
5. Variante simple...........................................................................9
Figura 2. LOTO 5/40 - 2 variante simple...........................10
6. Variante combinate....................................................................11
Figura 3. LOTO 5/40 - 4 variante combinate.....................12
Tabelul 1. Num\rul de variante simple componente
ale variantelor combinate.........................................13
Tabelul 2. Indexul de câ[tiguri pentru
variantele combinate...............................................15
7. Sisteme reduse.........................................................................16
8. Scheme reduse predefinite.......................................................16
Tabelul 4. Desf\[urarea complet\ a
unei variante combinate de 7 numere.....................17
Tabelul 5. LOTO 5/40 - Schemele reduse predefinite.......20
Figura 4. LOTO 5/40 - O schem\ redus\.........................21
9. Metod\ de determinare manual\ a câ[tigurilor
unei scheme reduse................................................22
10. Variante combinate compuse.................................................24
Figura 5. LOTO 5/40 - O variant\ combinat\ compus\
de tip A x B.............................................................29
Figura 6. LOTO 5/40 - O variant\ combinat\ compus\
de tip A x B x C......................................................30

3
Tabelul 10. Num\rul de variante combinate de
1, 2, 3, 4 numere.....................................................32
Tabelul 11. Indexul de câ[tiguri pentru
variante combinate de câte 1 num\r.......................33
Tabelul 12. Indexul de câ[tiguri pentru
variante combinate de câte 2 numere.....................34
Tabelul 13. Indexul de câ[tiguri pentru
variante combinate de câte 3 numere.....................35
Tabelul 14. Indexul de câ[tiguri pentru
variante combinate de câte 4 numere.....................36
11. Metod\ de determinare manual\ a
câ[tigurilor unei variante combinate compuse........38
Exemplul 1 - Variant\ combinat\ compus\ A x B..............38
Exemplul 2 - Variant\ combinat\ compus\ A x B x C........40
12. Combina]ii CAP DE POD........................................................42
Figura 7. O combina]ie CAP DE POD de 4 numere...........48
Figura 8. O combina]ie CAP DE POD de 5 numere...........49
Tabelul 21. Num\rul de variante simple componente
ale combina]iilor CAP DE POD...............................50
Tabelul 22. Indexul de câ[tiguri pentru
combina]iile CAP DE POD......................................51
13. Sumar al posibilit\]ilor de joc pe biletele LOTO 5/40 .............52
14. Validarea biletelor de c\tre terminal.......................................52
15. Informa]iile tip\rite pe biletul LOTO 5/40 ...............................55
Figura 9. Informa]iile tip\rite pe biletul jucat pe
terminalul off-line....................................................55
Figura 10. Informa]iile tip\rite pe biletul jucat pe
terminalul on-line....................................................56

4
Scheme reduse predefinite - indexuri [i desf\[ur\ri......... 58
Schema redus\ cod 15: 7 numere 9 variante......... 59
Schema redus\ cod 16: 8 numere 21 variante......... 60
Schema redus\ cod 17: 9 numere 30 variante......... 62
Schema redus\ cod 18: 10 numere 51 variante......... 64
Schema redus\ cod 25: 11 numere 66 variante......... 67
Schema redus\ cod 26: 12 numere 113 variante......... 69
Schema redus\ cod 27: 13 numere 173 variante......... 73
Schema redus\ cod 28: 14 numere 255 variante......... 79
Schema redus\ cod 35: 15 numere 243 variante......... 87
Schema redus\ cod 36: 15 numere 327 variante......... 94
Schema redus\ cod 37: 16 numere 348 variante......... 103
Schema redus\ cod 38: 16 numere 443 variante......... 112
Schema redus\ cod 45: 17 numere 488 variante......... 124
Schema redus\ cod 46: 17 numere 562 variante......... 135
Schema redus\ cod 47: 18 numere 732 variante......... 148
Schema redus\ cod 48: 19 numere 930 variante......... 166

5
6
Figura 1. Biletul LOTO 5/40
1. Ce este LOTO 5/40?

Este un joc de tip LOTO, adic\ un “joc cu numere”, a[a cum sunt multe ^n
toat\ lumea. La noi ^n ]ar\ sunt binecunoscute jocurile de tip LOTO care
func]ioneaz\ ^n momentul de fa]\: LOTO SPECIAL 6/49 [i JOKER.
La acest joc, participan]ii trebuie s\ joace 5 (sau mai multe) numere
cuprinse ^ntre 1 [i 40, iar pentru a câ[tiga trebuie s\ “ghiceasc\” 5 sau 4 numere
dintre cele 6 extrase la tragerea numerelor câ[tig\toare.
LOTO 5/40 se joac\ numai la cota de participare de 100 %.
Categoriile de câ[tiguri la LOTO 5/40 sunt urm\toarele:
Categoria 1: 5 numere din primele 5 extrase;
Categoria 2: 5 numere din toate cele 6 numere extrase;
Categoria 3: 4 numere din toate cele 6 numere extrase.
Atunci când la o categorie nu exist\ nici o variant\ câ[tig\toare, fondul de
câ[tiguri al categoriei se adaug\ la fondul de câ[tiguri al aceleia[i categorii de la
jocul urm\tor. Aceast\ sum\ este numit\ ^n mod obi[nuit REPORT [i conduce -
evident - la câ[tiguri mari pentru categoria respectiv\!
De re]inut c\ o variant\ simpl\ la LOTO 5/40 are 5 numere, alese din
intervalul 1 - 40.

2. Descrierea biletului LOTO 5/40

Biletul jocului LOTO 5/40 este asem\n\tor celorlalte bilete folosite ^n loteria
automatizat\ din ]ara noastr\. Participan]ii care joac\ ^n mod obi[nuit unul sau mai
multe sisteme LOTO automatizate vor putea juca LOTO 5/40 f\r\ prea multe
explica]ii suplimentare. Pentru ceilal]i, prezent\m o scurt\ descriere a acestui bilet.
Biletul LOTO 5/40 (fig. 1) care se joac\ pe terminalul off-line este format din
trei p\r]i, dintre care una - cea din stânga - este partea pe care participantul
marcheaz\ numerele alese pentru joc [i, eventual, op]iuni asupra jocului. Celelalte
dou\ p\r]i sunt albe pe un bilet nejucat [i sunt desp\r]ite printr-o band\ ha[urat\.
Pe fiecare din aceste dou\ p\r]i sunt imprimate - ^n momentul valid\rii biletului -
acelea[i informa]ii: numerele jucate, pre]ul total de plat\ etc. O descriere exact\ a
unor informa]i tip\rite pe bilet este dat\ ^n paragraful 15.

7
Biletele folosite la terminalele on-line nu au banda ha[urat\ iar imprimarea
numerelor jucate [i a op]iunilor de joc se face pe suprafa]a alb\ din partea dreapt\
a biletului.
Partea biletului pe care participantul marcheaz\ numerele alese [i op]iunile
de joc (scheme reduse, variante combinate compuse) este preimprimat\ ^n culoare
ro[ie [i se compune din dou\ câmpuri, cu urm\toarele destina]ii:

- câmpul 1: ^n care se marcheaz\ numerele jucate;


- câmpul 2: ^n care se marcheaz\ schemele reduse [i variantele
combinate compuse

Fiecare din aceste dou\ câmpuri este ^mp\r]it ^n 4 zone, notate pe bilet cu A,
B, C [i D.
În fiecare din cele 4 zone ale câmpului 1 sunt preimprimate ^n culoare ro[ie
cele 40 de numere posibile de jucat, de la 1 la 40.
Câmpul 2 este format din dou\ coloane; ^n prima coloan\ sunt preimprimate
- pentru fiecare zon\ - numerele 1, 2, 3, 4, iar ^n a doua coloan\ sunt preimprimate -
de asemenea pentru fiecare zon\ - numerele 5, 6, 7, 8.
Aceste dou\ coloane sunt utilizate de participan]i atunci când vor s\ joace
sisteme reduse, adic\ scheme reduse sau variante combinate compuse. Vom
vedea pu]in mai departe cum sunt utilizate exact cele dou\ coloane ale câmpului 2.

3. Cum se face marcarea biletului pentru joc

Marcarea biletului LOTO 5/40 pentru participarea la o tragere const\ ^n


^nsemnarea numerelor alese ^n câmpul 1 [i - când este vorba de sisteme reduse - a
unor cifre ^n câmpul 2.
Aceast\ ^nsemnare se face cu stiloul sau pixul cu past\, de culoare albastr\
sau neagr\. În nici un caz nu este permis\ marcarea cu cerneal\ sau pix de culoare
ro[ie sau alte culori care nu pot fi citite (corect) de terminalul prin care se introduc
biletele. De re]inut c\ numerele sunt preimprimate pe bilet ^n culoare ro[ie, deci
marcarea ^n ro[u nu poate fi sesizat\ de cititorul optic al terminalului.

8
Marcarea se face fie cu ajutorul unor cruciuli]e (x sau +), fie cu ajutorul unor
linii groase ( ), fie prin cercule]e total umplute (n). Marcarea trebuie f\cut\ astfel
^ncât c\su]a s\ fie cât mai umplut\, f\r\ s\ fie dep\[it conturul ei.
Grosimea minim\ a liniilor cu care se fac marcajele este eviden]iat\ pe
biletul LOTO 5/40 prin linia neagr\ de deasupra câmpurilor 1 [i 2 ale zonei A.
Atunci când completa]i un bilet LOTO 5/40, este indicat ca el s\ fie a[ezat pe
o suprafa]\ tare, astfel ^ncât pe spatele s\u s\ nu ias\ ^n eviden]\ marcajele f\cute.
Când un participant joac\ mai multe bilete, niciodat\ nu trebuie s\ le
completeze ]inându-le unul peste celelalte; ele trebuie completate unul câte unul,
a[ezate, a[a cum am spus, pe o suprafa]\ tare. Participan]ii trebuie s\ aib\ ^n
vedere s\ foloseasc\ pentru joc bilete perfect netede, care s\ nu fie p\tate, ^ndoite
etc., deoarece fie c\ terminalul nu le prime[te, fie c\ pot ap\rea erori de citire ale
marcajelor f\cute.
Dup\ marcare, biletul este preluat de gestionarul din agen]ie [i introdus ^n
terminal pentru validare, tip\rire [i memorare.

4. Tipuri de variante care se pot juca

Pe biletele LOTO 5/40 se pot juca urm\toarele tipuri de variante:


- variante simple;
- variante combinate;
- scheme reduse predefinite;
- variante combinate compuse;
- combina]ii CAP DE POD.
Ultimele trei tipuri de variante (scheme reduse predefinite, variante combinate
compuse [i combina]iile CAP DE POD) reprezint\ sisteme reduse de joc.
În continuare se prezint\ ce este fiecare tip de variant\, cum sunt acestea
jucate de c\tre participan]i [i care sunt câ[tigurile posibile.

5. Variante simple

Varianta simpl\ reprezint\ forma]ia etalon a fiec\rui joc de tip LOTO,


constituind modalitatea de participare cea mai simpl\.

9
În cazul jocului LOTO 5/40, varianta simpl\ este format\ din 5 numere
diferite alese dintre cele 40 ale câmpului de numere ale jocului.
Pe biletul LOTO 5/40, o variant\ simpl\ poate fi jucat\ ^n oricare din cele
patru zone A, B, C, D ale câmpului 1, prin marcarea cu pixul cu past\ sau cu stiloul,
a celor 5 numere alese.
Pe un biletul LOTO 5/40 pot fi jucate 1, 2, 3 sau 4 variante simple.
Câmpul 2 corespunz\tor zonei folosite pentru jucarea unei variante simple
trebuie s\ r\mân\ necompletat (nemarcat).
Figura 2 prezint\ un exemplu de bilet LOTO 5/40 pe care s-au jucat 2
variante simple: ^n zona B s-au marcat numerele
9 15 21 34 40, iar ^n zona D s-au marcat numerele
15 16 18 33 34
Determinarea unui eventual câ[tig ^n cazul juc\rii unei variante simple este,
evident, imediat\:
- dac\ toate cele 5 numere jucate au ie[it la tragere, atunci câ[tigul este de
categoria 1 când cele 5 numere sunt chiar primele 5 numere extrase sau de
categoria 2 când cele 5 numere se reg\sesc ^n toate cele 6 extrase;

Figura 2. LOTO 5/40 - 2 variante simple

10
- dac\ la tragere au ie[it 4 numere dintre cele 5 jucate, atunci câ[tigul este de
categoria 3.

6. Variante combinate

Variantele combinate sunt formate din mai mult de 5 numere, adic\ din 6, 7,
… 40 numere. De fapt, o variant\ combinat\ este format\ dintr-un num\r de
variante simple care acoper\ - ca desf\[urare a numerelor - toate combina]iile
posibile dintre numerele jucate. Din acest motiv, variantele combinate reprezint\
modalitatea cea mai sigur\ de câ[tig.
Num\rul de variante simple componente ale unei variante combinate este
dat de num\rul de combin\ri posibile ale numerelor jucate luate câte 5. Matematic,
acest num\r este dat de formula
Cn5
(combin\ri de n numere luate câte 5), sau
n x (n - 1) x (n - 2) x (n - 3) x (n - 4)
1x2x3x4x5

unde n este num\rul de numere jucate.


De exemplu, dac\ se dore[te a se juca o variant\ combinat\ de 10 numere,
atunci aceasta va avea:

10 x (10 - 1) x (10 - 2) x (10 - 3) x (10 - 4) 10 x 9 x 8 x 7 x 6


= = 252
1x2x3x4x5 1x2x3x4x5

variante simple.
Num\rul de variante simple componente ale unei variante combinate este
foarte important pentru participan]i, deoarece ^n func]ie de acest num\r se pl\te[te
costul variantei combinate jucate. Acest num\r se poate citi din tabelul 1.
Costul unei variante combinate se afl\ ^nmul]ind num\rul de variante simple
componente cu pre]ul stabilit pentru o variant\ simpl\.
În figura 3 este prezentat un bilet LOTO 5/40 pe care s-au jucat 4 variante
combinate, astfel:

11
- ^n zona A, o variant\ combinat\ de 8 numere:
3 5 15 18 21 24 30 31
- ^n zona B, o variant\ combinat\ de 7 numere:
2 5 6 24 29 31 40
- ^n zona C, o variant\ combinat\ de 8 numere:
3 4 5 18 19 23 24 31
- ^n zona D, o variant\ combinat\ de 9 numere:
12 13 15 16 17 18 21 22 33
Pe un bilet LOTO 5/40 pot fi jucate 1, 2, 3 sau 4 variante combinate, ^n
oricare din cele patru zone A, B, C, D.
Determinarea câ[tigurilor ^n cazul variantelor combinate nu mai este
imediat\ ca ^n cazul variantelor simple, deoarece prin ie[irea la tragere a 6, 5 sau 4
numere se câ[tig\ premii corespunz\toare mai multor categorii, ^n func]ie de
m\rimea combina]iei jucate.
Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate LOTO 5/40 este dat ^n
tabelul 2.

Figura 3. LOTO 5/40 - 4 variante combinate

12
S\ vedem cum se folose[te indexul de câ[tiguri pentru a depista câ[tigurile
cuvenite atunci când juc\m variante combinate.
Presupunem c\ cele 6 numere extrase la tragerea LOTO 5/40 sunt:
24 31 3 19 18 5
[i c\ am jucat variantele combinate prezentate ^n biletul din figura 3.
Pentru a urm\ri mai comod, numerele ie[ite la tragere le vom ^ncadra ^n
p\trate [i vom avea:

A: 3 5 15 18 21 24 30 31 5 numere câ[tig\toare
B: 2 5 6 24 29 31 40 3 numere câ[tig\toare
C: 3 4 5 18 19 23 24 31 6 numere câ[tig\toare
D: 12 13 15 16 17 18 21 22 33 1 num\r câ[tig\tor

În zona A, unde am jucat o variant\ combinat\ de 8 numere, avem 5 numere


ie[ite la tragere; se observ\ c\ unul din numerele ie[ite la tragere este 5, care este
pe pozi]ia a 6-a; prin urmare, conform indexului de câ[tiguri din tabelul 2, ob]inem
din linia corespunz\toare a 8 numere jucate:
1 câ[tig categoria 2 [i 15 câ[tiguri categoria 3.
În zona C, unde am jucat o variant\ combinat\ tot de 8 numere, avem toate
cele 6 numere ie[ite la tragere. Conform indexului de câ[tiguri, linia
corespunz\toare a 8 numere jucate, am ob]inut:
1 câ[tig categoria 1, 5 câ[tiguri categoria 2 [i 30 câ[tiguri categoria 3.
În zonele B [i D, unde am jucat variante combinate de 7, respectiv 9 numere,
au ie[it la tragere mai pu]in de 4 numere; prin urmare, aici nu avem nici un câ[tig.

NUM|RUL DE
NUMERE
VARIANTE SIMPLE
JUCATE
COMPONENTE
6 6
7 21
8 56
9 126
10 252
11 462

13
NUM|RUL DE
NUMERE
VARIANTE SIMPLE
JUCATE
COMPONENTE
12 792
13 1.287
14 2.002
15 3.003
16 4.368
17 6.188
18 8.568
19 11.628
20 15.504
21 20.349
22 26.334
23 33.649
24 42.504
25 53.130
26 65.780
27 80.730
28 98.280
29 118.755
30 142.506
31 169.911
32 201.376
33 237.336
34 278.256
35 324.632
36 376.992
37 435.897
38 501.942
39 575.757
40 658.008

Tabelul 1. LOTO 5/40 - Num\rul de variante simple componente ale


variantelor combinate

14
NUM|RUL DE NUMERE CÂ{TIG|TOARE
NUM|RUL 6 5 4
NUMERE DE 5 din 5 5 din 6 NUMERE
JUCATE VARIANTE CATEGORII DE CÂ{TIGURI JUCATE
SIMPLE 1 2 3 1 3 2 3 3
5/5 5/6 4/6 5/5 4/6 5/6 4/6 4/6
6 6 1 5 - 1 5 1 5 2 6
7 21 1 5 15 1 10 1 10 3 7
8 56 1 5 30 1 15 1 15 4 8
9 126 1 5 45 1 20 1 20 5 9
10 252 1 5 60 1 25 1 25 6 10
11 462 1 5 75 1 30 1 30 7 11
12 792 1 5 90 1 35 1 35 8 12
13 1 .287 1 5 105 1 40 1 40 9 13
14 2.002 1 5 120 1 45 1 45 10 14
15 3.003 1 5 135 1 50 1 50 11 15
16 4.368 1 5 150 1 55 1 55 12 16
17 6.188 1 5 165 1 60 1 60 13 17
18 8.568 1 5 180 1 65 1 65 14 18
19 11.628 1 5 195 1 70 1 70 15 19
20 15.504 1 5 210 1 75 1 75 16 20
21 20.349 1 5 225 1 80 1 80 17 21
22 26.334 1 5 240 1 85 1 85 18 22
23 33.649 1 5 255 1 90 1 90 19 23
24 42.504 1 5 270 1 95 1 95 20 24
25 53.130 1 5 285 1 100 1 100 21 25
26 65.780 1 5 300 1 105 1 105 22 26
27 80.730 1 5 315 1 110 1 110 23 27
28 98.280 1 5 330 1 115 1 115 24 28
29 118.755 1 5 345 1 120 1 120 25 29
30 142.506 1 5 360 1 125 1 125 26 30
31 169.911 1 5 375 1 130 1 130 27 31
32 201.376 1 5 390 1 135 1 135 28 32
33 237.336 1 5 405 1 140 1 140 29 33
34 278.256 1 5 420 1 145 1 145 30 34
35 324.632 1 5 435 1 150 1 150 31 35
36 376.992 1 5 450 1 155 1 155 32 36
37 435.897 1 5 465 1 160 1 160 33 37
38 501.942 1 5 480 1 165 1 165 34 38
39 575.757 1 5 495 1 170 1 170 35 39
40 658.008 1 5 510 1 175 1 175 36 40

Tabelul 2. LOTO 5/40 - Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate

15
7. Sisteme reduse

Este evident c\ cea mai sigur\ metod\ de a câ[tiga este aceea de a juca
variante combinate de cât mai multe numere. Numai c\ aceast\ metod\ are
dezavantajul c\ este costisitoare; cu cât num\rul de numere jucate ^ntr-o variant\
combinat\ este mai mare, cu atât - concomitent cu cre[terea [anselor de câ[tig -
pre]ul este mai mare.
Din acest motiv, ^n sistemele LOTO se folosesc desf\[ur\ri reduse ale
variantelor combinate. Acestea ofer\ participan]ilor posibilitatea de a juca un
num\r mare de numere ^ntr-o desf\[urare redus\, cu o reducere - bine^n]eles - [i a
[anselor de câ[tig.
La jocul LOTO 5/40 sunt trei posibilit\]i de a juca desf\[ur\ri reduse:
- scheme reduse predefinite;
- variante combinate compuse;
- combina]ii CAP DE POD.

8. Scheme reduse predefinite

Schemele reduse reprezint\ desf\[ur\ri reduse ale unor variante


combinate; reducerea este astfel f\cut\ ^ncât atunci când la tragere ies 6, 5 sau 4
din numerele jucate ^n schem\, probabilitatea de a câ[tiga este foarte mare sau
chiar sigur\.
Pentru a ^n]elege mai bine ce sunt schemele reduse [i care este rela]ia lor cu
combina]ia complet\ de acela[i num\r de numere jucate, vom prezenta un
exemplu.
S\ presupunem c\ juc\m 7 numere. Pentru simplitatea expunerii [i u[urin]a
^n]elegerii, cele 7 numere le consider\m:
1 2 3 4 5 6 7
Pentru a avea [anse mari de câ[tig, ar trebui s\ juc\m o variant\ combinat\,
deci - conform formulei de mai ^nainte - am juca:

7x6x5x4x3
= 21
1x2x3x4x5
variante simple.

16
Desf\[urarea complet\ a acestei variante combinate este dat\ ^n tabelul de
mai jos.
1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 3 4 5
2 1 2 3 4 6
3 1 2 3 4 7
4 1 2 3 5 6
5 1 2 3 5 7
6 1 2 3 6 7
7 1 2 4 5 6
8 1 2 4 5 7
9 1 2 4 6 7
10 1 2 5 6 7
11 1 3 4 5 6
12 1 3 4 5 7
13 1 3 4 6 7
14 1 3 5 6 7
15 1 4 5 6 7
16 2 3 4 5 6
17 2 3 4 5 7
18 2 3 4 6 7
19 2 3 5 6 7
20 2 4 5 6 7
21 3 4 5 6 7

Tabelul 4. Desf\[urarea complet\ a unei variante combinate de 7 numere

Dac\ ^ns\ dorim s\ juc\m o desf\[urare cu mai pu]ine variante, care s\ ne


asigure totu[i [anse de câ[tig, folosim numai o parte din variantele desf\[ur\rii,
anume numai 9 variante, care sunt eviden]iate prin ^ncadrare ^n dreptunghiuri
ha[urate.
Aceste 9 variante reprezint\ o schem\ redus\ pentru 7 numere jucate (este
chiar schema cu codul 15, prezentat\ ^n aceast\ bro[ur\).
Trebuie specificat c\ alegerea celor 9 variante care compun schema redus\
de mai sus nu este ^ntâmpl\toare; ea se face conform unor metode matematice,
care asigur\ pentru reducerea respectiv\ ((21 - 9) / 21 = 57,14 %) [ansele cele mai
mari de câ[tig.

17
Consultând indexul de câ[tiguri al schemei cod 15 constat\m c\:
* pentru 6 numere din schem\ ie[ite la tragere se ob]in:
1 câ[tig categoria 1, [i
2 câ[tiguri categoria 2 [i
6 câ[tiguri categoria 3
sau
1 câ[tig categoria 1, [i
1 câ[tig categoria 2 [i
7 câ[tiguri categoria 3
sau
3 câ[tiguri categoria 2 [i
6 câ[tiguri categoria 3
sau
2 câ[tiguri categoria 2 [i
7 câ[tiguri categoria 3;

* pentru 5 numere din schem\ ie[ite la tragere se ob]in:


1 câ[tig categoria 1 [i
4 câ[tiguri categoria 3
sau
1 câ[tig categoria 1 [i
2 câ[tiguri categoria 3
sau
1 câ[tig categoria 2 [i
4 câ[tiguri categoria 3
sau
1 câ[tig categoria 2 [i
2 câ[tiguri categoria 3
sau
5 câ[tiguri categoria 3;

18
* pentru 4 numere din schem\ ie[ite la tragere se ob]in:
3 câ[tiguri categoria 3
sau
1 câ[tig categoria 3.
Un lucru trebuie s\ fie foarte clar atunci când se joac\ scheme reduse:
existen]a a 6 sau a 5 numere câ[tig\toare nu asigur\ ^ntotdeauna un câ[tig de
categoria 1. Acest câ[tig poate s\ apar\, atunci când “s-a c\zut pe cheie” cum
spun juc\torii LOTO, dar poate s\ nu apar\. Oricum, ^n acest al doilea caz, exist\
unul sau mai multe câ[tiguri de categorii inferioare.
Deci, atrac]ia pe care schemele reduse o exercit\ asupra participan]ilor
const\ ^n oferirea posibilit\]ii de a juca mai multe numere, cu [anse mari de câ[tig
[i costuri de participare mai mici.
Atunci când schemele reduse sunt deja memorate ^n terminalul cu care se
valideaz\ [i ^nregistreaz\ biletele, vom spune c\ este vorba de scheme reduse
predefinite. Acestea ofer\ posibilitatea de a fi jucate ^ntr-o manier\ extrem de
simpl\, participan]ii trebuind s\ marcheze doar numerele alese [i codul schemei
reduse predefinite.
Jocul LOTO 5/40 dispune de un num\r de 16 scheme reduse predefinite,
prezentate ^n tabelul 5. Fiecare schem\ redus\ predefinit\ are un cod format din 2
cifre, acesta reprezentând elementul de identificare, cu ajutorul c\ruia
participan]ii joac\ schema respectiv\.
Tabelul 5 cuprinde [i celelalte elemente care caracterizeaz\ o schem\
redus\: num\rul de numere, num\rul de variante [i, pentru compara]ie, num\rul de
variante ale variantei combinate de acela[i num\r de numere (combina]ia
complet\). În una din coloane este prezentat\ reducerea schemei, adic\ raportul
dintre num\rul de variante ale combina]iei complete care au fost reduse (ignorate
^n schem\) [i num\rul total de variante ale combina]iei complete. Reducerea
procentual\ a unei scheme reduse se calculeaz\ dup\ formula:
Num\r variante combina]ie complet\ - Num\r variante schem\
x 100
Num\r variante combina]ie complet\

Se observ\ c\ pentru 15, 16 [i 17 numere jucate, LOTO 5/40 ofer\ câte dou\
scheme reduse: una mai “puternic\”, cu un num\r mai mare de variante ^n

19
desf\[urare [i alta redus\ mai mult, cu mai pu]ine [anse de câ[tig, dar [i mai pu]in
costisitoare.
Pentru a calcula u[or pre]ul unei scheme reduse, se va ^nmul]i num\rul de
variante simple ale schemei reduse citit din coloana 3 a tabelului 5, cu pre]ul stabilit
pentru o variant\ simpl\.
S\ vedem acum modalitatea de joc a schemelor reduse predefinite ale
jocului LOTO 5/40. Ea este foarte simpl\: dup\ ce participantul a ales schema
redus\ pe care vrea s\ o joace, consultând tabelul 5 [i - eventual - indexul de
câ[tiguri al acestei scheme, va marca numerele alese ^n câmpul 1 al biletului (orice
zon\) [i codul schemei ^n câmpul 2 al aceleia[i zone. Codul schemei reduse se
marcheaz\ astfel: prima cifr\ se marcheaz\ ^n prima coloan\ a câmpului 2, cea de
a doua cifr\ se marcheaz\ ^n coloana a doua a câmpului 2.

NUM|RUL NUM|RUL DE VARIANTE


COD Reducere
DE SCHEM| Combina]ie
SCHEM| (%)
NUMERE REDUS| complet\
15 7 9 21 57,14
16 8 21 56 62,50
17 9 30 126 76,19
18 10 51 252 79,76
25 11 66 462 85,71
26 12 113 792 85,73
27 13 173 1.287 86,56
28 14 255 2.002 87,26
35 15 243 3.003 91,91
36 15 327 3.003 89,11
37 16 348 4.368 92,03
38 16 443 4.368 89,86
45 17 488 6.188 92,11
46 17 562 6.188 90,92
47 18 732 8.568 91,46
48 19 930 11.628 92,00

Tabelul 5 . LOTO 5/40 - Schemele reduse predefinite

20
Figura 4 prezint\ un bilet LOTO 5/40 pe care participantul a jucat ^n zona C
schema redus\ cu codul 16, adic\ o schem\ cu 8 numere:
9 11 15 19 27 35 38 40

Figura 4. LOTO 5/40 - O schem\ redus\ (cod 16)

În ceea ce prive[te jucarea altor scheme reduse decât cele predefinite,


participan]ii vor trebui s\ fac\ acest lucru prin marcarea de bilete pentru ^ntreaga
desf\[urare a schemei reduse respective, adic\ s\ joace schema sub form\ de
variante simple.
Desf\[ur\rile schemelor reduse predefinite LOTO 5/40, ^nso]ite de
indexurile de câ[tiguri, sunt prezentate la sfâr[itul acestei bro[uri.
Desf\[ur\rile schemelor reduse sunt f\cute sub form\ de tabele pozi]ionale
^n care fiecare linie reprezint\ o variant\ a schemei. Numerele pentru care sunt
f\cute desf\[ur\rile sunt cuprinse ^ntre 1 [i num\rul de numere ale schemei. Prin
urmare, desf\[urarea real\, conform numerelor jucate, trebuie f\cut\ de
participant, atunci când acesta vrea s\ o vad\ [i s\-[i determine exact eventualele
câ[tiguri. Acest lucru se face foarte simplu, ^nlocuind num\rul 1 cu primul num\r
jucat, num\rul 2 cu al doilea num\r jucat, [.a.m.d.

21
Indexurile de câ[tiguri prezint\ - ^n general - posibilit\]i alternative de
câ[tiguri. De exemplu, a[a cum s-a v\zut mai ^nainte, schema cod 15 ofer\ 4
posibilit\]i pentru 6 numere ie[ite câ[tig\toare, 5 posibilit\]i pentru 5 numere ie[ite
câ[tig\toare [i alte 2 posibilit\]i pentru 4 numere ie[ite câ[tig\toare.
Determinarea exact\ a câ[tigurilor unei scheme reduse este f\cut\ automat
de sistemul central de calcul, ^n momentul efectu\rii opera]iunii de triere.
Trebuie specificat faptul c\ determinarea câ[tigurilor este f\cut\ nu conform
indexurilor de câ[tiguri prezentate ^n aceast\ bro[ur\, ci conform desf\[ur\rii
efective a schemei reduse, adic\ a desf\[ur\rii ^n care numerele fictive 1, 2, … au
fost ^nlocuite prin numerele efective jucate de participan]i. Sigur, num\rul de
câ[tiguri calculat de sistemul central va coincide cu cel indicat ^n una din liniile
indexului schemei reduse.
Dac\ participan]ii vor s\ determine ei ^n[i[i câ[tigurile unei scheme reduse,
atunci trebuie s\ fac\ acela[i lucru pe care-l face calculatorul: s\ realizeze
desf\[urarea schemei conform numerelor jucate [i, apoi, s\ marcheze
(^ncercuiasc\) pe cele care au ie[it câ[tig\toare la tragere. În plus, pentru 5 numere
câ[tig\toare ^ntr-o variant\, trebuie ]inut cont [i de pozi]iile numerelor ^n extragere,
pentru a stabili dac\ este vorba de câ[tiguri de categoria 1 sau de categoria 2.

9. Metod\ de determinare manual\ a câ[tigurilor unei scheme reduse

Realizarea desf\[ur\rii integrale a unei scheme reduse ^n vederea


determin\rii câ[tigurilor este o opera]ie laborioas\ [i mare consumatoare de
timp, mai ales ^n cazul schemelor cu num\r mare de variante.
O modalitate foarte simpl\ de determinare a câ[tigurilor unei scheme
reduse, f\r\ realizarea ^ntregii desf\[ur\ri, const\ ^n folosirea unui cartona[
cuprinzând o linie de tabel pozi]ional al desf\[ur\rii, pe care sunt notate pozi]iile
numerelor din schem\ ie[ite la tragere; glisând acest cartona[ de la prima
variant\ a desf\[ur\rii schemei pân\ la ultima variant\ [i notând de fiecare dat\
categoria de câ[tig pentru fiecare variant\, se ob]in ^n final toate câ[tigurile
realizate de schema respectiv\.
Notarea categoriei de câ[tiguri const\, de fapt, ^n notarea a dou\ numere.
Primul dintre ele este num\rul de coinciden]e dintre c\su]ele completate ale
cartona[ului [i x-urile din fiecare variant\ a schemei. Cel de al doilea num\r, care

22
este necesar numai pentru a se face distinc]ie ^ntre câ[tigurile de categoriile 1 [i
2, este cea mai mare pozi]ie (num\r) din cartona[, dintre cele care au coincis cu
x-urile din variant\. Prin urmare, acest al doilea num\r este necesar numai atunci
când num\rul de coinciden]e este 5 - adic\ atunci când a ap\rut un câ[tig de
categoria 1 sau de categoria 2.
Iat\ un exemplu de determinare manual\ a câ[tigurilor unei scheme reduse.
S\ presupunem c\ s-a jucat schema redus\ cod 16, prezentat\ ^n biletul din fig. 4.
Vom presupune, de asemenea, c\ la tragere au ie[it urm\toarele 6 numere:
35 9 15 27 17 40
O analiz\ sumar\ ne duce la concluzia c\, din cele 8 numere jucate, au ie[it
câ[tig\toare 5, pe care le ^ncadr\m ^n dreptunghiuri pentru a ie[i ^n eviden]\:

9 11 15 19 27 35 38 40
2 3 4 1 6

Sub fiecare num\r ie[it din schem\ am notat pozi]ia lui ^n extragere, a[a cum
se vede mai sus.
Vom confec]iona un cartona[ pe care reprezent\m imaginea unei linii
(variante) a schemei reduse 16, adic\ o linie cu 8 c\su]e, corespunz\tor celor 8
numere jucate. În aceste c\su]e vom ^nscrie - pe pozi]iile numerelor câ[tig\toare -
chiar pozi]iile acestor numere ^n extragere, adic\ [irul de numere de mai ^nainte.
Vom ob]ine:
CARTONA{ 2 3 4 1 6

Glisând acum cartona[ul ^n dreptul fiec\rei variante a schemei reduse, vom


nota pentru fiecare astfel de variant\ dou\ numere: câte x - uri din variant\ coincid
cu c\su]ele completate [i - pentru cazurile când num\rul de coinciden]e este 5 -
care este cel mai mare num\r din cartona[ dintre cele care au coincis cu x-urile din
variant\ (5 sau 6).
Efectuând opera]ia descris\ pentru exemplul luat, vom ob]ine (tabelul 6):

CARTONA{ 2 3 4 1 6

23
1 2 3 4 5 6 7 8
1 x x x x x 3
2 x x x x x 4
3 x x x x x 3
4 x x x x x 2
5 x x x x x 3
6 x x x x x 3
7 x x x x x 3
8 x x x x x 5/6
9 x x x x x 4
10 x x x x x 3
11 x x x x x 3
12 x x x x x 4
13 x x x x x 2
14 x x x x x 4
15 x x x x x 3
16 x x x x x 3
17 x x x x x 2
18 x x x x x 3
19 x x x x x 3
20 x x x x x 4
21 x x x x x 3

Tabelul 6. Determinarea câ[tigurilor unei scheme reduse

Ignorând numerele mai mici ca 4 (adic\ variantele necâ[tig\toare),


constat\m c\ s-au ob]inut:
1 câ[tig categoria 2 (5/6) - la varianta 8 [i
5 câ[tiguri categoria 3 (4/6) - la variantele 2, 9, 12, 14 [i 20,
ceea ce corespunde unei linii din indexul schemei 16 pentru 5 numere ie[ite la tragere.
Mai trebuie precizat c\ trei din schemele reduse (cele care sunt câte dou\
pentru acela[i num\r de numere jucate) prezint\ [i situa]ii de neacoperire integral\
a tuturor cazurilor; cu alte cuvinte, pentru un mic num\r de cazuri aceste scheme
nu furnizeaz\ câ[tiguri (^n special pentru 4 numere ie[ite câ[tig\toare). Aceste
situa]ii sunt prezentate ^n indexurile de câ[tiguri prin linii ha[urate.

10 Variante combinate compuse

Variantele combinate compuse reprezint\ o alt\ modalitate de a juca ^n


manier\ redus\: ^n loc s\ se joace toate variantele simple componente ale unei

24
variante combinate, participantul poate juca numai o parte din aceste variante
simple, ca [i la schemele reduse, dar care sunt alese ^n alt mod. În acest caz,
variantele pe care le joac\ participantul sunt rezultatul compunerii a dou\ sau chiar
a trei variante combinate, care au particularitatea c\ sunt formate din variante
simple nu de 5 numere, ci de 1, 2, 3 sau 4 numere, iar compunerea este astfel
f\cut\ ^ncât s\ rezulte variante de exact 5 numere.
Pentru a ^n]elege modul cum se formeaz\ desf\[urarea unei variante
combinate compuse, vom prezenta un exemplu.
În zona A a biletului (câmpul 1) sunt jucate 6 numere
8 12 16 20 24 28
^ntr-o variant\ combinat\ de câte 3 numere varianta, iar ^n zona B (câmpul 1) sunt
jucate alte 3 numere
7 17 37
^ntr-o variant\ combinat\ de câte 2 numere varianta.
Deci ^n zona A sunt jucate
3 6 x 5 x 4=
C = 20
6 1 x 2 x 3

variante simple de câte 3 numere (prezentate ^n tabelul 7), iar ^n zona B sunt jucate

2 3 x 2 =
C = 3
3 1 x 2
variante simple de câte 2 numere (prezentate ^n tabelul 8).
8 12 16 12 16 20
8 12 20 12 16 24
8 12 24 12 16 28
8 12 28 12 20 24
8 16 20 12 20 28
8 16 24 12 24 28
8 16 28 16 20 24
8 20 24 16 20 28
8 20 28 16 24 28
8 24 28 20 24 28

Tabelul 7. Desf\[urarea combinatei de 6 numere luate câte 3

25
7 17
7 37
17 37

Tabelul 8. Desf\[urarea combinatei de 3 numere luate câte 2

8 12 16 7 17 12 16 20 7 17
8 12 16 7 37 12 16 20 7 37
8 12 16 17 37 12 16 20 17 37

8 12 20 7 17 12 16 24 7 17
8 12 20 7 37 12 16 24 7 37
8 12 20 17 37 12 16 24 17 37

8 12 24 7 17 12 16 28 7 17
8 12 24 7 37 12 16 28 7 37
8 12 24 17 37 12 16 28 17 37

8 12 28 7 17 12 20 24 7 17
8 12 28 7 37 12 20 24 7 37
8 12 28 17 37 12 20 24 17 37

8 16 20 7 17 12 20 28 7 17
8 16 20 7 37 12 20 28 7 37
8 16 20 17 37 12 20 28 17 37

8 16 24 7 17 12 24 28 7 17
8 16 24 7 37 12 24 28 7 37
8 16 24 17 37 12 24 28 17 37

8 16 28 7 17 16 20 24 7 17
8 16 28 7 37 16 20 24 7 37
8 16 28 17 37 16 20 24 17 37

8 20 24 7 17 16 20 28 7 17
8 20 24 7 37 16 20 28 7 37
8 20 24 17 37 16 20 28 17 37

8 20 28 7 17 16 24 28 7 17
8 20 28 7 37 16 24 28 7 37
8 20 28 17 37 16 24 28 17 37

26
8 24 28 7 17 20 24 28 7 17
8 24 28 7 37 20 24 28 7 37
8 24 28 17 37 20 24 28 17 37

Tabelul 9 - Desf\[urarea variantei combinate compuse A x B

Desf\[urarea variantei combinate compuse din cele 2 combinate se


realizeaz\ astfel: la fiecare variant\ a primei combinate se adaug\ (se “lipe[te”), pe
rând, fiecare variant\ a celei de a doua combinate. În acest fel, num\rul total de
variante ale desf\[ur\rii este dat prin ^nmul]irea dintre num\rul de variante ale
primei componente [i num\rul de variante ale celei de a doua componente.
Aceast\ desf\[urare, pentru exemplul de mai sus, este dat\ ^n tabelul 9 [i ea
cuprinde
20 x 3 = 60 variante simple.
Concluzionând, s-au jucat 6, respectiv 3 numere ^n cele dou\ zone A [i B,
adic\ un total de 9 numere, ^ntr-o desf\[urare de 60 variante simple. Dac\ s-ar fi
jucat combina]ia complet\ din cele 9 numere, ar fi rezultat
5 9x8x7x6x5
C = = 126
9 1x2x3x4x5

variante simple; reducerea este evident\, anume:

(126 - 60)
x 100 = 52,38 %
126

Participan]ii ^[i dau imediat seama c\ reducerea pe care vor s-o fac\ jucând
variante combinate compuse depinde ^n mod esen]ial de alegerea num\rului de
numere care se joac\ ^n fiecare zon\, precum [i a num\rului de numere ale
variantelor simple componente.
Alegerea num\rului de numere care sunt jucate ^n fiecare zon\ a biletului nu
este supus\ decât restric]iei ca aceste numere s\ nu se repete. În ceea ce
prive[te num\rul de numere ale variantelor simple (care se “lipesc”), condi]ia de
care trebuie s\ se ]in\ seama este ca suma acestor numere s\ fie exact 5. Toate

27
posibilit\]ile de alegere a num\rului de numere ale variantelor simple componente
ale variantelor combinate compuse descrise mai sus sunt:
ZONA A 1 2 3 4
ZONA B 4 3 2 1
TOTAL 5 5 5 5
Exemplul de mai sus prezint\ o variant\ combinat\ compus\ din dou\
combina]ii, una jucat\ ^n zona A, cealalt\ ^n zona B. O asemenea variant\
combinat\ compus\ poate fi jucat\ [i ^n celelalte dou\ zone ale biletului, respectiv
C [i D. Aceste variante combinate compuse se mai numesc, pe scurt, variante de
tip A x B, respectiv C x D. De altfel, acestea sunt singurele posibilit\]i ale sistemului
LOTO 5/40 de a juca variante combinate compuse din 2 combina]ii.
De remarcat deci, c\ nu este posibil s\ fie jucate variante combinate
compuse de tip A x C, A x D, B x C, B x D.
LOTO 5/40 permite jucarea variantelor combinate compuse [i din trei
combina]ii. Acest lucru este posibil numai ^n zonele A, B [i C. Va rezulta deci o
variant\ combinat\ compus\ de tip A x B x C. {i ^n acest caz sunt valabile acelea[i
condi]ii ca la variantele combinate compuse jucate ^n dou\ zone.
Posibilit\]ile de alegere a num\rului de numere pentru cele trei variante
simple componente sunt:
ZONA A 1 1 1 2 2 3
ZONA B 1 2 3 1 2 1
ZONA C 3 2 1 2 1 1
TOTAL 5 5 5 5 5 5
S\ vedem acum modul de completare (marcare) a biletului LOTO 5/40
pentru variantele combinate compuse.
a) pentru variante combinate compuse de tip A x B sau C x D:
- ^n zona A (C) a câmpului 1 se marcheaz\ numerele alese (^n exemplul de
mai sus 8, 12, 16, 20, 24, 28), iar ^n aceea[i zon\ a câmpului 2 se marcheaz\
num\rul de numere ale variantei simple componente (^n exemplul de mai sus 3);
- ^n zona B (D) a câmpului 1 se marcheaz\ numerele alese (^n exemplul de
mai sus 7, 17, 37), iar ^n aceea[i zon\ a câmpului 2 se marcheaz\ num\rul de
numere ale variantei simple componente (^n exemplul de mai sus 2).
În figura 5 este prezentat biletul LOTO 5/40 completat cu varianta combinat\
compus\ exemplificat\ mai ^nainte.

28
Figura 5. LOTO 5/40 - O variant\ combinat\ compus\ de tip A X B

b) pentru variante combinate compuse de tip A x B x C:


- ^n zona A a câmpului 1 se marcheaz\ numerele alese pentru prima
component\, iar ^n aceea[i zon\ a câmpului 2 se marcheaz\ num\rul de numere
ale variantei simple componente;
- ^n zona B a câmpului 1 se marcheaz\ numerele alese pentru a doua
component\, iar ^n aceea[i zon\ a câmpului 2 se marcheaz\ num\rul de numere
ale variantei simple componente;
- ^n zona C a câmpului 1 se marcheaz\ numerele alese pentru a treia
component\, iar ^n aceea[i zon\ a câmpului 2 se marcheaz\ num\rul de numere
ale variantei simple componente.
În figura 6 este prezentat un bilet LOTO 5/40 completat cu o variant\
combinat\ compus\ de tip A x B x C, unde:
^n zona A: s-au jucat 5 numere combinate câte 2;
^n zona B: s-au jucat 6 numere combinate câte 1;
^n zona C: s-au jucat 4 numere combinate câte 2.

29
Figura 6. LOTO 5/40 - O variant\ combinat\ compus\ de tip A x B x C

Vom recapitula acum regulile de completare a variantelor combinate


compuse:
- variantele combinate compuse sunt de dou\ tipuri:
* cu dou\ componente, care pot fi jucate ^n zonele A [i
B sau ^n zonele C [i D;
* cu trei componente, care pot fi jucate numai ^n zonele
A, B [i C.
- numerele marcate ^n cele dou\ sau trei zone ale biletului nu trebuie s\
se repete;
- suma numerelor marcate ^n câmpul 2 al biletului, pentru cele dou\ sau
trei variante componente, trebuie s\ fie 5;
- num\rul de variante simple ale variantei combinate compuse se
ob]ine prin ^nmul]irea numerelor de variante simple ale celor dou\ sau trei
componente.

30
Din cele expuse mai sus rezult\ c\ pe un bilet LOTO 5/40 pot fi jucate:
- o variant\ combinat\ compus\ ^n zonele A [i B (A X B)
sau
- o variant\ combinat\ compus\ ^n zonele C [i D (C x D)
sau
- dou\ variante combinate compuse ^n zonele A, B (A x B) [i C, D (C x D)
sau
- o variant\ combinat\ compus\ ^n zonele A, B [i C (A x B x C).
În ceea ce prive[te indexurile de participare [i indexurile de câ[tiguri
pentru variantele combinate compuse, acestea sunt oarecum diferite de cele cu
care participan]ii sunt obi[nui]i la celelalte tipuri de variante (la variantele
combinate, de exemplu). Acest lucru se explic\ prin caracterul deosebit al
variantelor combinate compuse, unde num\rul de variante ale desf\[ur\rii se
ob]ine prin ^nmul]irea celor dou\ sau trei valori care reprezint\ numerele de
variante componente ce se formeaz\ ^n fiecare zon\.
Din acest motiv, indexul de participare, constituit pentru toate combina]iile de
numere, ocup\ un spa]iu tipografic foarte mare, nejustificat de altfel, deoarece
pre]ul pentru o variant\ combinat\ compus\ se ob]ine u[or prin dou\ sau trei
^nmul]iri.
Pentru a calcula u[or [i rapid pre]ul unei variante combinate compuse, ^n
aceast\ bor[ur\ sunt puse la dispozi]ie elementele esen]iale care concur\ la
determinarea acestui pre], anume numerele de variante de câte 1, 2, 3 [i 4 numere.
În tabelul 10 sunt prezentate aceste numere, care reprezint\ combin\rile din
num\rul de numere jucate luate câte 1, 2, 3 [i 4.
Determinarea num\rului de variante simple ale unei variante combinate
compuse se face de c\tre participan]i prin ^nmul]irea a dou\ sau a trei numere citite
din acest tabel.
Dup\ aflarea num\rului de variante simple ale unei variante combinate
compuse, pre]ul care trebuie pl\tit este calculat prin ^nmul]irea acestui num\r cu
pre]ul unei variante simple.
Pentru a ^n]elege cum se calculeaz\ pre]ul pentru o variant\ combinat\
compus\ folosind tabelul 10, vom explica acest lucru prin dou\ exemple. Pentru
^nceput, presupunem c\ s-a jucat varianta combinat\ compus\ de tip A x B din
figura 5, adic\ o variant\ compus\ din combina]ia a 6 numere luate câte 3 [i
combina]ia a 3 numere luate câte 2.

31
Variante Variante Variante Variante
Num\r de combinate de combinate de combinate de combinate de Num\r de
numere jucate 1 num\r 2 numere 3 numere 4 numere numere jucate
Num\r Num\r Num\r Num\r
0 1 2 3 4 0
1 1 - - - 1
2 2 1 - - 2
3 3 3 1 - 3
4 4 6 4 1 4
5 5 10 10 5 5
6 6 15 20 15 6
7 7 21 35 35 7
8 8 28 56 70 8
9 9 36 84 126 9
10 10 45 120 210 10
11 11 55 165 330 11
12 12 66 220 495 12
13 13 78 286 715 13
14 14 91 364 1.001 14
15 15 105 455 1.365 15
16 16 120 560 1.820 16
17 17 136 680 2.380 17
18 18 153 816 3.060 18
19 19 171 969 3.876 19
20 20 190 1.140 4.845 20
21 21 210 1.330 5.985 21
22 22 231 1.540 7.315 22
23 23 253 1.771 8.855 23
24 24 276 2.024 10.626 24
25 25 300 2.300 12.650 25
26 26 325 2.600 14.950 26
27 27 351 2.925 17.550 27
28 28 378 3.276 20.475 28
29 29 406 3.654 23.751 29
30 30 435 4.060 27.405 30
31 31 465 4.495 31.465 31
32 32 496 4.960 35.960 32
33 33 528 5.456 40.920 33
34 34 561 5.984 46.376 34
35 35 595 6.545 52.360 35
36 36 630 7.140 58.905 36
37 - 666 7.770 66.045 37
38 - - 8.436 73.815 38
39 - - - 82.251 39

Tabelul 10. LOTO 5/40 - Num\rul de variante combinate de 1,2,3,4 numere

32
Numere câ[tig\toare din cele jucate
Variante 3 2 1 0
Numere
de 1
jucate Num\r variante cu 1, 0 numere câ[tig\toare
num\r
1 0 1 0 1 0 1 0
1 1 - - - - 1 - - 1
2 2 - - 2 - 1 1 - 2
3 3 3 - 2 1 1 2 - 3
4 4 3 1 2 2 1 3 - 4
5 5 3 2 2 3 1 4 - 5
6 6 3 3 2 4 1 5 - 6
7 7 3 4 2 5 1 6 - 7
8 8 3 5 2 6 1 7 - 8
9 9 3 6 2 7 1 8 - 9
10 10 3 7 2 8 1 9 - 10
11 11 3 8 2 9 1 10 - 11
12 12 3 9 2 10 1 11 - 12
13 13 3 10 2 11 1 12 - 13
14 14 3 11 2 12 1 13 - 14
15 15 3 12 2 13 1 14 - 15
16 16 3 13 2 14 1 15 - 16
17 17 3 14 2 15 1 16 - 17
18 18 3 15 2 16 1 17 - 18
19 19 3 16 2 17 1 18 - 19
20 20 3 17 2 18 1 19 - 20
21 21 3 18 2 19 1 20 - 21
22 22 3 19 2 20 1 21 - 22
23 23 3 20 2 21 1 22 - 23
24 24 3 21 2 22 1 23 - 24
25 25 3 22 2 23 1 24 - 25
26 26 3 23 2 24 1 25 - 26
27 27 3 24 2 25 1 26 - 27
28 28 3 25 2 26 1 27 - 28
29 29 3 26 2 27 1 28 - 29
30 30 3 27 2 28 1 29 - 30
31 31 3 28 2 29 1 30 - 31
32 32 3 29 2 30 1 31 - 32
33 33 3 30 2 31 1 32 - 33
34 34 3 31 2 32 1 33 - 34
35 35 3 32 2 33 1 34 - 35
36 36 3 33 2 34 1 35 - 36

Tabelul 11. Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate de câte 1 num\r

33
Numere câ[tig\toare din cele jucate
Numere Variante de 4 3 2 1
jucate 2 numere Num\r variante cu 2, 1 numere câ[tig\toare
2 1 2 1 2 1 2 1
2 1 - - - - 1 - - 1
3 3 - - 3 - 1 2 - 2
4 6 6 - 3 3 1 4 - 3
5 10 6 4 3 6 1 6 - 4
6 15 6 8 3 9 1 8 - 5
7 21 6 12 3 12 1 10 - 6
8 28 6 16 3 15 1 12 - 7
9 36 6 20 3 18 1 14 - 8
10 45 6 24 3 21 1 16 - 9
11 55 6 28 3 24 1 18 - 10
12 66 6 32 3 27 1 20 - 11
13 78 6 36 3 30 1 22 - 12
14 91 6 40 3 33 1 24 - 13
15 105 6 44 3 36 1 26 - 14
16 120 6 48 3 39 1 28 - 15
17 136 6 52 3 42 1 30 - 16
18 153 6 56 3 45 1 32 - 17
19 171 6 60 3 48 1 34 - 18
20 190 6 64 3 51 1 36 - 19
21 210 6 68 3 54 1 38 - 20
22 231 6 72 3 57 1 40 - 21
23 253 6 76 3 60 1 42 - 22
24 276 6 80 3 63 1 44 - 23
25 300 6 84 3 66 1 46 - 24
26 325 6 88 3 69 1 48 - 25
27 351 6 92 3 72 1 50 - 26
28 378 6 96 3 75 1 52 - 27
29 406 6 100 3 78 1 54 - 28
30 435 6 104 3 81 1 56 - 29
31 465 6 108 3 84 1 58 - 30
32 496 6 112 3 87 1 60 - 31
33 528 6 116 3 90 1 62 - 32
34 561 6 120 3 93 1 64 - 33
35 595 6 124 3 96 1 66 - 34
36 630 6 128 3 99 1 68 - 35
37 666 6 132 3 102 1 70 - 36

Tabelul 12. Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate de câte 2 numere

34
Numere câ[tig\toare din cele jucate
Variante 5 4 3 2
Numere
de 3
jucate Num\r variante cu 3, 2 numere câ[tig\toare
num\r
3 2 3 2 3 2 3 2
3 1 - - - - 1 - - 1
4 4 - - 4 - 1 3 - 2
5 10 10 - 4 6 1 6 - 3
6 20 10 10 4 12 1 9 - 4
7 35 10 20 4 18 1 12 - 5
8 56 10 30 4 24 1 15 - 6
9 84 10 40 4 30 1 18 - 7
10 120 10 50 4 36 1 21 - 8
11 165 10 60 4 42 1 24 - 9
12 220 10 70 4 48 1 27 - 10
13 286 10 80 4 54 1 30 - 11
14 364 10 90 4 60 1 33 - 12
15 455 10 100 4 66 1 36 - 13
16 560 10 110 4 72 1 39 - 14
17 680 10 120 4 78 1 42 - 15
18 816 10 130 4 84 1 45 - 16
19 969 10 140 4 90 1 48 - 17
20 1.140 10 150 4 96 1 51 - 18
21 1.330 10 160 4 102 1 54 - 19
22 1.540 10 170 4 108 1 57 - 20
23 1.771 10 180 4 114 1 60 - 21
24 2.024 10 190 4 120 1 63 - 22
25 2.300 10 200 4 126 1 66 - 23
26 2.600 10 210 4 132 1 69 - 24
27 2.925 10 220 4 138 1 72 - 25
28 3.276 10 230 4 144 1 75 - 26
29 3.654 10 240 4 150 1 78 - 27
30 4.060 10 250 4 156 1 81 - 28
31 4.495 10 260 4 162 1 84 - 29
32 4.960 10 270 4 168 1 87 - 30
33 5.456 10 280 4 174 1 90 - 31
34 5.984 10 290 4 180 1 93 - 32
35 6.545 10 300 4 186 1 96 - 33
36 7.140 10 310 4 192 1 99 - 34
37 7.770 10 320 4 198 1 102 - 35
38 8.436 10 330 4 204 1 105 - 36

Tabelul 13. Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate de câte 3 numere

35
Numere câ[tig\toare din cele jucate
Variante 6 5 4 3
Numere
de 4
jucate Num\r variante cu 4, 3 numere câ[tig\toare
numere
4 3 4 3 4 3 4 3
4 1 - - - - 1 - - 1
5 5 - - 5 - 1 4 - 2
6 15 15 - 5 10 1 8 - 3
7 35 15 20 5 20 1 12 - 4
8 70 15 40 5 30 1 16 - 5
9 126 15 60 5 40 1 20 - 6
10 210 15 80 5 50 1 24 - 7
11 330 15 100 5 60 1 28 - 8
12 495 15 120 5 70 1 32 - 9
13 715 15 140 5 80 1 36 - 10
14 1.001 15 160 5 90 1 40 - 11
15 1.365 15 180 5 100 1 44 - 12
16 1.820 15 200 5 110 1 48 - 13
17 2.380 15 220 5 120 1 52 - 14
18 3.060 15 240 5 130 1 56 - 15
19 3.876 15 260 5 140 1 60 - 16
20 4.845 15 280 5 150 1 64 - 17
21 5.985 15 300 5 160 1 68 - 18
22 7.315 15 320 5 170 1 72 - 19
23 8.855 15 340 5 180 1 76 - 20
24 10.626 15 360 5 190 1 80 - 21
25 12.650 15 380 5 200 1 84 - 22
26 14.950 15 400 5 210 1 88 - 23
27 17.550 15 420 5 220 1 92 - 24
28 20.475 15 440 5 230 1 96 - 25
29 23.751 15 460 5 240 1 100 - 26
30 27.405 15 480 5 250 1 104 - 27
31 31.465 15 500 5 260 1 108 - 28
32 35.960 15 520 5 270 1 112 - 29
33 40.920 15 540 5 280 1 116 - 30
34 46.376 15 560 5 290 1 120 - 31
35 52.360 15 580 5 300 1 124 - 32
36 58.905 15 600 5 310 1 128 - 33
37 66.045 15 620 5 320 1 132 - 34
38 73.815 15 640 5 330 1 136 - 35
39 82.251 15 660 5 340 1 140 - 36

Tabelul 14. Indexul de câ[tiguri pentru variantele combinate de câte 4 numere

36
În tabelul 10, la intersec]ia liniei corespunz\toare num\rului de numere 6 [i
coloanei 3 (num\r de variante combinate de 3 numere) se g\se[te valoarea
20. La intersec]ia liniei corespunz\toare num\rului de numere 3 [i coloanei 2
(num\r variante combinate de 2 numere) se g\se[te valoarea 3. Prin
^nmul]irea celor dou\ valori, se ob]ine:
20 x 3 = 60 (num\r de variante simple ale variantei combinate compuse)
Înmul]ind acest num\r cu pre]ul stabilit pentru o variant\ simpl\ se ob]ine
costul variantei combinate compuse.
În cazul variantelor combinate compuse din trei combina]ii, determinarea
pre]ului se face similar, folosind trei coloane de numere de variante combinate
[i pre]ul stabilit pentru o variant\ simpl\.
Iat\, ^n al doilea exemplu, cum se calculeaz\ pre]ul pentru o variant\
combinat\ compus\ de tip A x B x C jucat\ pe biletul din figura 6.
La intersec]ia liniei corespunz\toare a 5 numere jucate [i coloanei 2 se
g\se[te valoarea 10; la intersec]ia liniei corespunz\toare a 6 numere jucate [i
coloanei 1 se g\se[te valoarea 6; ^n sfâr[it, la intersec]ia liniei corespunz\toare a
4 numere jucate [i coloanei 2 se g\se[te valoarea 6.
Prin ^nmul]irea celor 3 valori, ob]inem:
10 x 6 x 6 = 360 (num\r de variante simple ale variantei combinate
compuse).
Înmul]ind acest num\r cu pre]ul stabilit pentru o variant\ simpl\ se ob]ine
costul variantei combinate compuse.
Indexurile de câ[tiguri sunt prezentate sub forma unor tabele, câte unul
pentru fiecare tip de variant\ component\. Dup\ cum s-a v\zut mai ^nainte,
formarea variantelor combinate compuse poate fi rezumat\ dup\ cum urmeaz\:

Variante de compuse cu Variante de


1 num\r 4 numere
Variante de compuse cu Variante de
2 numere 3 numere
Variante de compuse cu Variante de compuse cu Variante de
1 num\r 1 num\r 3 numere
Variante de compuse cu Variante de compuse cu Variante de
1 num\r 2 numere 2 numere

37
În tabelele 11, 12, 13, 14 participan]ii g\sesc indexurile de câ[tiguri pentru
variantele componente de, respectiv, 1 num\r, 2 numere, 3 numere [i 4 numere.
Modul de utilizare a acestor indexuri pentru determinarea manual\ a câ[tigurilor
unei variante combinate compuse este explicat ^n continuare.

11. Metod\ de determinare manual\ a câ[tigurilor unei variante combinate


compuse

În cazul variantelor combinate compuse, determinarea num\rului exact de


câ[tiguri [i a categoriilor acestora se poate face de c\tre participant, folosind 2 sau 3
din cele 4 indexuri, conform unei metodologii explicate mai jos prin dou\ exemple.

Exemplul 1: Variant\ combinat\ compus\ A x B


Presupunem c\ ^n zona A a biletului LOTO 5/40 s-a jucat o combinat\ de 7
numere
7 14 22 28 32 38 40

cu variante de 3 numere, iar ^n zona B s-a jucat o combinat\ de 5 numere


1 8 13 23 31

cu variante de 2 numere.
Presupunem, de asemenea, c\ numerele câ[tig\toare ie[ite la tragere sunt:
7 24 31 40 13 28

ceea ce ^nseamn\ c\ din zona A au ie[it câ[tig\toare 3 numere (7, 28, 40), iar din
zona B au ie[it câ[tig\toare 2 numere (13, 31). Numerele ie[ite câ[tig\toare sunt
^ncadrate ^n p\trate.
Mai ^ntâi privim ^n tabelul 13 - indexul variantelor combinate de 3 numere - ^n care,
la intersec]ia liniei 7 numere jucate cu coloana 3 numere câ[tig\toare, vom g\si:
1 12
ceea ce ^nseamn\ c\ ^n combinata de 7 numere cu variante de 3 numere sunt:
1 variant\ cu 3 numere câ[tig\toare,
12 variante cu 2 numere câ[tig\toare.

38
Privim apoi tabelul 12 - indexul variantelor combinate de 2 numere - ^n care,
la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 2 numere câ[tig\toare, vom g\si:
1 6
ceea ce ^nseamn\ c\ ^n combinata de 5 numere cu variante de 2 numere sunt:
1 variant\ cu 2 numere câ[tig\toare,
6 variante cu 1 num\r câ[tig\tor.
Vom a[eza toate aceste date ^ntr-un tabel de forma celui de mai jos (tabelul 15):
ZONA A
3 2

1 12

Z
O 2 1
N
A
1 6
B

Tabelul 15

În continuare, ^n tabelul 15, complet\m c\su]ele mici ha[urate cu sumele


numerelor câ[tig\toare din variantele zonelor A [i B (redate ^n tabelul 16), adic\:
2 + 3 = 5
2 + 2 = 4
1 + 3 = 4
Se observ\ c\ tabelul este astfel construit ^ncât variantele rezultate cu mai
pu]in de 4 numere nu sunt luate ^n considerare.
În continuare, complet\m c\su]ele mari ale tabelului 16 cu produsele
numerelor de variante, astfel:
1 x 1 = 1
1 x 12 = 12
6 x 1 = 6

39
Aceste rezultate constituie numerele de variante cu 5 [i 4 numere
câ[tig\toare, deci tabelul va ar\ta astfel:
ZONA A
3 2
1 12
5 4
Z 2 1
O 1 12
N
A 4
B 1 6
6

Tabelul 16

Pentru a afla rezultatul final, este suficient s\ facem sumele valorilor din
c\su]ele mari pentru 5 [i 4 numere câ[tig\toare. Vom ob]ine:
1 variant\ cu 5 numere câ[tig\toare
18 variante cu 4 numere
6 + 12 =
câ[tig\toare
Metodologia explicat\ mai sus conduce ^ntotdeauna la aflarea num\rului de
variante cu 5, respectiv 4 numere câ[tig\toare. În ceea ce prive[te categoriile
efective de premii, lucrurile sunt clare de la ^nceput doar pentru variantele cu 4
numere câ[tig\toare, care ob]in premii de categoria a 3-a. Pentru variantele cu 5
numere câ[tig\toare, participantul trebuie s\ mai analizeze pu]in combina]ia
jucat\, respectiv s\ vad\ care sunt pozi]iile ^n extragere ale celor 5 numere.
În cazul exemplului nostru, deoarece ultimul num\r din varianta cu 5 numere
câ[tig\toare este 28 [i ocup\ pozi]ia a 6-a ^n extragere, câ[tigul este de categoria a 2-a.
Exemplul 2: Variant\ combinat\ compus\ A x B x C
Al doilea exemplu se refer\ la determinarea num\rului de variante cu 5 [i 4
numere câ[tig\toare, ^n cazul unei variante combinate compuse de tip A x B x C.
Presupunem c\ ^n zona A a biletului s-a jucat o combinat\ de 5 numere

4 8 34 38 40

40
^n variante de 2 numere, ^n zona B s-a jucat o combinat\ de 7 numere
1 13 18 22 23 29 32
^n variante de 1 num\r, iar ^n zona C s-a jucat o combinat\ de 5 numere
7 14 21 28 35
^n variante de 2 numere.
Presupunem c\ numerele ie[ite la tragere sunt:
28 16 40 22 34 19
ceea ce ^nseamn\ c\ din zona A au ie[it câ[tig\toare 2 numere (34, 40), din zona B a
ie[it un singur num\r (22), iar din zona C a ie[it câ[tig\tor tot un singur num\r (28).
Metoda de determinare a num\rului de variante cu 5 [i 4 numere câ[tig\toare
este similar\ celei prezentate la exemplul 1, cu deosebirea c\ se face ^n dou\ etape:
mai ^ntâi se determin\ num\rul de variante pentru combina]ia A x B [i apoi num\rul
de variante câ[tig\toare pentru combina]ia jucat\, A x B x C.
Pentru combina]ia A x B vom completa un tabel similar tabelelor 15 [i 16. În
indexul variantelor combinate de 2 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu
coloana 2 numere câ[tig\toare g\sim:
1 6
iar ^n indexul variantelor combinate de 1 num\r, la intersec]ia liniei 7 numere
jucate cu coloana 1 num\r câ[tig\tor g\sim:
1 6
ZONA A
2 1
1 6
Z 3 2
O 1 1
N 1 6
A 2
0 6
B 6
Tabelul 17
Se ob]ine tabelul 17, completat dup\ acelea[i reguli ca la exemplul 1. Din
acest tabel rezult\ c\ ^n combina]ia par]ial\ A x B avem:
3 numere câ[tig\toare 2 numere câ[tig\toare
1 6 + 6 = 12

41
Construim acum tabelul 18, pentru ^ntreaga combina]ia A x B x C, ^n care
pentru combina]ia A x B a[ez\m rezultatele de mai sus. Tot ^n tabelul 18 vom pune
[i elementele corespunz\toare combinatei C, citite ^n tabelul cu variante combinate
de 2 numere, la intersec]ia liniei 5 numere jucate cu coloana 1 num\r câ[tig\tor:
4
Ignorând, ca [i ^n exemplul anterior, variantele care furnizeaz\ mai pu]in de
4 numere câ[tig\toare, ob]inem tabelul 18.
Conform celor ar\tate la exemplul 1, f\când ^nsum\rile pentru variantele de
5 [i 4 numere câ[tig\toare, ob]inem:
5 numere câ[tig\toare 4 numere câ[tig\toare
0 4+0=4
deci avem 4 câ[tiguri de categoria a 3-a.

COMBINA}IA A X B
3 2
1 12

5 4
Z 2 0
O 0 0
N
A
4
C 1 4 4

Tabelul 18

Dup\ cum se observ\, metodologia de determinare a variantelor


câ[tig\toare este destul de laborioas\. Oricum, calculatorul stabile[te exact
num\rul [i categoriile câ[tigurilor. Prezentarea de mai sus este f\cut\ pentru
acei participan]i care ]in neap\rat s\-[i stabileasc\ singuri câ[tigurile.

12. Combina]ii CAP DE POD


Acest tip de variante este tradi]ional ^n loteria româneasc\. Combina]iile
CAP DE POD au fost jucate ^n aproape toate sistemele de jocuri loteristice ^n

42
regim manual, ele fiind preluate [i ^mbun\t\]ite ^n sistemele loteristice
automatizate.
Ce sunt de fapt combina]iile CAP DE POD? Pentru a le ^n]elege, vom
explica mai ^ntâi cea mai simpl\ combina]ie CAP DE POD. Pentru a juca o astfel
de combina]ie, participantul alege 4 numere, care constituie capul de pod
(baza fix\) al unei suite de variante simple, suit\ format\ prin ad\ugarea
(”lipirea”) - pe rând - la cele patru numere, a restului de numere din câmpul de
joc, adic\ a celorlalte 36 de numere.
Astfel, de exemplu, dac\ cele 4 numere alese sunt:

8 21 28 36
atunci variantele combina]iei CAP DE POD pentru aceste 4 numere sunt:
1) 1 8 21 28 36 2) 2 8 21 28 36
3) 3 8 21 28 36 4) 4 8 21 28 36
5) 5 8 21 28 36 6) 6 8 21 28 36
7) 7 8 21 28 36 8) 8 9 21 28 36
9) 8 10 21 28 36 10) 8 11 21 28 36
11) 8 12 21 28 36 12) 8 13 21 28 36
13) 8 14 21 28 36 14) 8 15 21 28 36
15) 8 16 21 28 36 16) 8 17 21 28 36
17) 8 18 21 28 36 18) 8 19 21 28 36
19) 8 20 21 28 36 20) 8 21 22 28 36
21) 8 21 23 28 36 22) 8 21 24 28 36
23) 8 21 25 28 36 24) 8 21 26 28 36
25) 8 21 27 28 36 26) 8 21 28 29 36
27) 8 21 28 30 36 28) 8 21 28 31 36
29) 8 21 28 32 36 30) 8 21 28 33 36
31) 8 21 28 34 36 32) 8 21 28 35 36
33) 8 21 28 36 37 34) 8 21 28 36 38
35) 8 21 28 36 39 36) 8 21 28 36 40

Tabelul 19. Desf\[urarea combina]iei CAP DE POD de 4 numere

43
În variante, numerele le-am a[ezat ^n ordine cresc\toare, adic\ a[a cum
sunt ele marcate pe bilete, cele patru numere ale CAP-ului DE POD fiind ^ngro[ate.
Num\rul de variante ale combina]iei CAP DE POD de 4 numere este, evident:
40 - 4 = 36
Combina]iile CAP DE POD pot fi jucate [i pentru un num\r de numere mai
mare decât 4. În acest caz este vorba de mai multe combina]ii CAP DE POD de
câte 4 numere [i ve]i ^n]elege acest lucru exemplificând ^n continuare prin
combina]ia CAP DE POD de 5 numere.
Vom alege, deci 5 numere pe care le vom ]ine fixe [i vom construi combina]ia
CAP DE POD corespunz\toare. S\ presupunem, pentru u[urin]a ^n]elegerii, c\
aceste 5 numere sunt
1 2 3 4 5
Mai ^ntâi, determin\m variantele CAP DE POD de baz\ (de 4 numere), care
sunt combin\rile din cele 5 numere luate câte 4, ob]inând:
1 2 3 4 1 2 4 5
1 2 3 5 1 3 4 5
2 3 4 5
Pentru fiecare din cele cinci [iruri de numere (baze fixe) se procedeaz\ ca la
combina]ia CAP DE POD de 4 numere; fiec\rui [ir i se adaug\ - pe rând - celelalte
40 - 5 = 35 numere. Se ob]ine desf\[urarea prezentat\ ^n tabelul de mai jos (pân\
la linia dubl\).
1) 1 2 3 4 6 2) 1 2 3 4 7
3) 1 2 3 4 8 4) 1 2 3 4 9
5) 1 2 3 4 10 6) 1 2 3 4 11
7) 1 2 3 4 12 8) 1 2 3 4 13
9) 1 2 3 4 14 10) 1 2 3 4 15
11) 1 2 3 4 16 12) 1 2 3 4 17
13) 1 2 3 4 18 14) 1 2 3 4 19
15) 1 2 3 4 20 16) 1 2 3 4 21
17) 1 2 3 4 22 18) 1 2 3 4 23
19) 1 2 3 4 24 20) 1 2 3 4 25
21) 1 2 3 4 26 22) 1 2 3 4 27
23) 1 2 3 4 28 24) 1 2 3 4 29
25) 1 2 3 4 30 26) 1 2 3 4 31
27) 1 2 3 4 32 28) 1 2 3 4 33

44
29) 1 2 3 4 34 30) 1 2 3 4 35
31) 1 2 3 4 36 32) 1 2 3 4 37
33) 1 2 3 4 38 34) 1 2 3 4 39
35) 1 2 3 4 40 36) 1 2 3 5 6
37) 1 2 3 5 7 38) 1 2 3 5 8
39) 1 2 3 5 9 40) 1 2 3 5 10
41) 1 2 3 5 11 42) 1 2 3 5 12
43) 1 2 3 5 13 44) 1 2 3 5 14
45) 1 2 3 5 15 46) 1 2 3 5 16
47) 1 2 3 5 17 48) 1 2 3 5 18
49) 1 2 3 5 19 50) 1 2 3 5 20
51) 1 2 3 5 21 52) 1 2 3 5 22
53) 1 2 3 5 23 54) 1 2 3 5 24
55) 1 2 3 5 25 56) 1 2 3 5 26
57) 1 2 3 5 27 58) 1 2 3 5 28
59) 1 2 3 5 29 60) 1 2 3 5 30
61) 1 2 3 5 31 62) 1 2 3 5 32
63) 1 2 3 5 33 64) 1 2 3 5 34
65) 1 2 3 5 35 66) 1 2 3 5 36
67) 1 2 3 5 37 68) 1 2 3 5 38
69) 1 2 3 5 39 70) 1 2 3 5 40
71) 1 2 4 5 6 72) 1 2 4 5 7
73) 1 2 4 5 8 74) 1 2 4 5 9
75) 1 2 4 5 10 76) 1 2 4 5 11
77) 1 2 4 5 12 78) 1 2 4 5 13
79) 1 2 4 5 14 80) 1 2 4 5 15
81) 1 2 4 5 16 82) 1 2 4 5 17
83) 1 2 4 5 18 84) 1 2 4 5 19
85) 1 2 4 5 20 86) 1 2 4 5 21
87) 1 2 4 5 22 88) 1 2 4 5 23
89) 1 2 4 5 24 90) 1 2 4 5 25
91) 1 2 4 5 26 92) 1 2 4 5 27
93) 1 2 4 5 28 94) 1 2 4 5 29
95) 1 2 4 5 30 96) 1 2 4 5 31
97) 1 2 4 5 32 98) 1 2 4 5 33
99) 1 2 4 5 34 100) 1 2 4 5 35
101) 1 2 4 5 36 102) 1 2 4 5 37
103) 1 2 4 5 38 104) 1 2 4 5 39
105) 1 2 4 5 40 106) 1 3 4 5 6
107) 1 3 4 5 7 108) 1 3 4 5 8

45
109) 1 3 4 5 9 110) 1 3 4 5 10
111) 1 3 4 5 11 112) 1 3 4 5 12
113) 1 3 4 5 13 114) 1 3 4 5 14
115) 1 3 4 5 15 116) 1 3 4 5 16
117) 1 3 4 5 17 118) 1 3 4 5 18
119) 1 3 4 5 19 120) 1 3 4 5 20
121) 1 3 4 5 21 122) 1 3 4 5 22
123) 1 3 4 5 23 124) 1 3 4 5 24
125) 1 3 4 5 25 126) 1 3 4 5 26
127) 1 3 4 5 27 128) 1 3 4 5 28
129) 1 3 4 5 29 130) 1 3 4 5 30
131) 1 3 4 5 31 132) 1 3 4 5 32
133) 1 3 4 5 33 134) 1 3 4 5 34
135) 1 3 4 5 35 136) 1 3 4 5 36
137) 1 3 4 5 37 138) 1 3 4 5 38
139) 1 3 4 5 39 140) 1 3 4 5 40
141) 2 3 4 5 6 142) 2 3 4 5 7
143) 2 3 4 5 8 144) 2 3 4 5 9
145) 2 3 4 5 10 146) 2 3 4 5 11
147) 2 3 4 5 12 148) 2 3 4 5 13
149) 2 3 4 5 14 150) 2 3 4 5 15
151) 2 3 4 5 16 152) 2 3 4 5 17
153) 2 3 4 5 18 154) 2 3 4 5 19
155) 2 3 4 5 20 156) 2 3 4 5 21
157) 2 3 4 5 22 158) 2 3 4 5 23
159) 2 3 4 5 24 160) 2 3 4 5 25
161) 2 3 4 5 26 162) 2 3 4 5 27
163) 2 3 4 5 28 164) 2 3 4 5 29
165) 2 3 4 5 30 166) 2 3 4 5 31
167) 2 3 4 5 32 168) 2 3 4 5 33
169) 2 3 4 5 34 170) 2 3 4 5 35
171) 2 3 4 5 36 172) 2 3 4 5 37
173) 2 3 4 5 38 174) 2 3 4 5 39
175) 2 3 4 5 40 176) 1 2 3 4 5

Tabelul 20. Desf\[urarea combina]iei CAP DE POD de 5 numere

46
Parcurgând aceast\ desf\[urare se constat\ c\ de[i s-au jucat numerele 1, 2,
3, 4, 5, tocmai varianta simpl\ care con]ine aceste numere lipse[te din desf\[urare.
Aceast\ variant\ este, se observ\ u[or, rezultatul combin\rii din numerele jucate
luate câte 5.
Formula combina]iilor CAP DE POD cuprinde [i aceast\ variant\ (când n = 6, 7, … ,
num\rul de asemenea variante este mai mare ca 1). În tabelul desf\[ur\rii combina]iei CAP
DE POD de 5 numere, aceast\ ultim\ variant\ este trecut\ sub linia dubl\.
De data aceasta, num\rul de variante simple componente ale combina]iei
CAP DE POD este mult mai mare, anume:
5 x (40 - 5) + 1 = 5 x 35 + 1 = 176
Sintetizând modul de construire prezentat prin cele dou\ exemple de mai sus,
se ob]ine formula matematic\ a combina]iilor CAP DE POD:

4
C 4n x C(40-n) + C 4n = C 4n x (40 - n) + C 5n

unde n este num\rul de numere jucate. (Pentru n = 4, se consider\ C 45 = 0).


Spre deosebire de sistemele EXPRES [i LOTO 90, pe ale c\ror bilete este
prev\zut\ o op]iune special\ de joc a combina]iilor CAP DE POD, jocul LOTO 5/40 (ca
[i LOTO 49, de altfel) nu are o asemenea op]iune. Din acest motiv, jucarea unei
combina]ii CAP DE POD se face prin intermediul variantelor combinate compuse.
Din formula matematic\ a desf\[ur\rii combina]iei CAP DE POD se vede
imediat c\ aceasta este o variant\ combinat\ compus\ plus o variant\ combinat\.
Varianta combinat\ compus\ are drept componente o variant\ combinat\ de n
numere luate câte 4 [i o variant\ combinat\ de 40 - n numere luate câte 1; varianta
combinat\ este combina]ia celor n numere luate câte 5.
Num\rul minim de numere cu care pot fi jucate combina]iile CAP DE POD
este 4.
Când n = 4, termenul al doilea al formulei matematice al combina]iilor CAP DE
POD, adic\ Cn5 , este zero, deci combina]ia CAP DE POD se joac\ doar ca o variant\
combinat\ compus\.
Este de la sine ^n]eles c\ la completarea biletelor cu variante CAP DE POD trebuie
respectate regulile specificate la completarea variantelor combinate compuse. S\ vedem
deci, cum se marcheaz\ un bilet LOTO 5/40 cu o combina]ie CAP DE POD.

47
Cazul 1. Când num\rul de numere jucate este 4, combina]ia CAP DE POD
este - cum s-a mai spus - o variant\ combinat\ compus\, deci:
- se marcheac\ cele 4 numere ^n câmpul 1, zona A (sau C);
- se marcheaz\ cifra 4 ^n câmpul 2 al aceleia[i zone (A sau C);
- se marcheaz\ celelalte 36 numere ^n câmpul 1 al zonei B (sau D);
- se marcheaz\ cifra 1 ^n câmpul 2 al aceleia[i zone (B sau D).
Presupunând c\ cele 4 numere sunt cele pentru care am prezentat
desf\[urarea ^n tabelul 19,
8 21 28 36
biletul cuprinzând combina]ia CAP DE POD cu aceste numere este prezentat ^n
figura 7. De re]inut deci nemarcarea ^n zona B a celor 4 numere jucate [i marcarea
lor doar ^n zona A.
Cazul 2. Când num\rul de numere jucate este 5, 6, … combina]ia CAP DE
POD se completeaz\ pe bilet astfel:
- se marcheaz\ cele 5, 6,... numere ^n câmpul 1, zona A (sau C);

Figura 7. LOTO 5/40 - O combina]ie CAP DE POD de 4 numere

48
- se marcheaz\ cifra 4 ^n câmpul 2 al aceleia[i zone (A sau C);
- se marcheaz\ celelalte 35, 34,... numere ^n câmpul 1 al zonei B (sau D);
- se marcheaz\ cifra 1 ^n câmpul 2 al aceleia[i zone (B sau D);
- se marcheaz\ cele 5, 6, … numere ^n câmpul 1 al uneia din zonele r\mase
libere (C, D sau A, B).
Figura 8 prezint\ un bilet LOTO 5/40 pe care este completat\ o combina]ie CAP
DE POD de 5 numere,
1 2 3 4 5
a c\rei desf\[urare a]i v\zut-o ^n tabelul 20. Se observ\ c\ pentru varianta combinat\
compus\ s-au utilizat zonele A [i B, iar pentru varianta combinat\ s-a folosit zona D.
Zona C a biletului a r\mas necompletat\.
Pentru a calcula u[or pre]ul unei combina]ii CAP DE POD, se va ^nmul]i
num\rul de variante simple ale combina]iei, citit din coloana 2 a tabelului 21, cu pre]ul
stabilit pentru o variant\ simpl\.
Indexul de câ[tiguri este prezentat ^n tabelul 22.

Figura 8. LOTO 5/40 - O combina]ie CAP DE POD de 5 numere

49
NUMERE JUCATE NUM|RUL DE VARIANTE SIMPLE
4 36
5 176
6 516
7 1.176
8 2.296
9 4.032
10 6.552
11 10.032
12 14.652
13 20.592
14 28.028
15 37.128
16 48.048
17 60.928
18 75.888
19 93.024
20 112.404
21 134.064
22 158.004
23 184.184
24 212.520
25 242.880
26 275.080
27 308.880
28 343.980
29 380.016
30 416.556
31 453.096
32 489.056
33 523.776
34 556.512
35 586.432
36 612.612
37 634.032
38 649.572
39 658.008

Tabelul 21. Num\rul de variante simple componente ale combina]iilor


CAP DE POD

50
NUMERE NUM|RUL NUM|RUL DE NUMERE CÂ{TIG|TOARE
JUCATE DE 6 5 4 3
VARIANTE 4 din 5 4 din 6
SIMPLE CATEGORII DE CÂ{TIGURI
1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 3
5/5 5/6 4/6 5/5 5/6 4/6 5/5 5/6 4/6 5/6 4/6 4/6
4 36 - - - - - - 1 1 34 2 34 3
5 176 - - - 1 5 170 1 1 42 2 42 6
6 516 1 5 510 1 5 180 1 1 50 2 50 9
7 1.176 1 5 510 1 5 190 1 1 58 2 58 12
8 2.296 1 5 510 1 5 200 1 1 66 2 66 15
9 4.032 1 5 510 1 5 210 1 1 74 2 74 18
10 6.552 1 5 510 1 5 220 1 1 82 2 82 21
11 10.032 1 5 510 1 5 230 1 1 90 2 90 24
12 14.652 1 5 510 1 5 240 1 1 98 2 98 27
13 20.592 1 5 510 1 5 250 1 1 106 2 106 30
14 28.028 1 5 510 1 5 260 1 1 114 2 114 33
15 37.128 1 5 510 1 5 270 1 1 122 2 122 36
16 48.048 1 5 510 1 5 280 1 1 130 2 130 39
17 60.928 1 5 510 1 5 290 1 1 138 2 138 42
18 75.888 1 5 510 1 5 300 1 1 146 2 146 45
19 93.024 1 5 510 1 5 310 1 1 154 2 154 48
20 112.404 1 5 510 1 5 320 1 1 162 2 162 51
21 134.064 1 5 510 1 5 330 1 1 170 2 170 54
22 158.004 1 5 510 1 5 340 1 1 178 2 178 57
23 184.184 1 5 510 1 5 350 1 1 186 2 186 60
24 212.520 1 5 510 1 5 360 1 1 194 2 194 63
25 242.880 1 5 510 1 5 370 1 1 202 2 202 66
26 275.080 1 5 510 1 5 380 1 1 210 2 210 69
27 308.880 1 5 510 1 5 390 1 1 218 2 218 72
28 343.980 1 5 510 1 5 400 1 1 226 2 226 75
29 380.016 1 5 510 1 5 410 1 1 234 2 234 78
30 416.556 1 5 510 1 5 420 1 1 242 2 242 81
31 453.096 1 5 510 1 5 430 1 1 250 2 250 84
32 489.056 1 5 510 1 5 440 1 1 258 2 258 87
33 523.776 1 5 510 1 5 450 1 1 266 2 266 90
34 556.512 1 5 510 1 5 460 1 1 274 2 274 93
35 586.432 1 5 510 1 5 470 1 1 282 2 282 96
36 612.612 1 5 510 1 5 480 1 1 290 2 290 99
37 634.032 1 5 510 1 5 490 1 1 298 2 298 102
38 649.572 1 5 510 1 5 500 1 1 306 2 306 -
39 658.008 1 5 510 1 5 510 - - - - - -

Tabelul 22. Indexul de câ[tiguri al combina]iilor CAP DE POD

51
Trebuie subliniat faptul c\ ^n cele dou\ tabele, num\rul de numere (jucate
sau ie[ite câ[tig\toare) se refer\ numai la numerele CAP DE POD (baza fix\),
adic\ la cele n numere din formul\, marcate de participan]i ^n zona ^n care ^n
câmpul 2 s-a marcat cifra 4.

13. Sumar al posibilit\]ilor de joc pe un bilet LOTO 5/40

În paragrafele anterioare, pentru fiecare tip de variant\ posibil de jucat, s-au


specificat [i posibilit\]ile de joc ale acesteia. Dar pe un bilet LOTO 5/40 pot fi jucate
nu numai variante de un acela[i tip.
Recapitulând cele spuse pân\ acum, posibilit\]ile de joc pe un bilet LOTO
5/40 sunt urm\toarele:
a. 1 - 4 variante simple;
b. 1 - 4 variante combinate;
c. 1- 4 scheme reduse predefinite;
d. 1-2 variante combinate compuse: A x B [i/sau C x D;
e. 1 variant\ combinat\ compus\ de tip A x B x C;
f. 1 - 2 combina]ii CAP DE POD de 4 numere;
g. 1 combina]ie CAP DE POD de 5, 6, … numere;
h. orice combina]ie posibil\ a pct. a - g de mai sus.
Participan]ii au la dispozi]ie o gam\ foarte larg\ de posibilit\]i de joc, putând
s\ opteze pentru cele pe care le doresc.

14. Validarea biletelor de c\tre terminal

Dup\ cum s-a ar\tat ^n paragraful 3, dup\ completarea biletului (marcarea


lui cu numerele [i op]iunile de joc), participantul ^l ^nmâneaz\ vânz\torului
gestionar din agen]ie, acesta introducându-l ^n terminal, pentru validare [i
imprimare ^n vederea particip\rii la jocul respectiv.
Validarea biletului se face ^n dou\ etape. În prima, dup\ introducerea
biletului, terminalul afi[eaz\ pe ecran fie un mesaj de eroare - atunci când biletul nu
este completat corect - fie pre]ul total - atunci c ând biletul este bine completat .
Dac\ pe ecran a ap\rut un mesaj de eroare, biletul este automat returnat
gestionarului, care-l ^nmâneaz\ participantului pentru corec]ii.

52
Dac\ pe ecran a ap\rut pre]ul total, aceasta ^nseamn\ c\ biletul este
completat corect, gestionarul primind de la participant suma de bani afi[at\ pe
ecran. În acest moment, prin ap\sarea unei taste, gestionarul comand\
terminalului imprimarea pe bilet a numerelor jucate.
Terminalul off-line imprin\ pe bilet diferite informa]ii, ^n mod identic ^n cele 2
p\r]i din dreapta care ini]ial sunt albe. Dup\ imprimare, partea cea mai din dreapta
a biletului este t\iat\ automat [i cade ^ntr-o cutie din interiorul terminalului,
constituind martorul scris a ceea ce s-a jucat. (Acest talon este numit ^n mod uzual
matrice). Restul biletului, adic\ partea din stânga pe care participantul a f\cut
marcajele [i partea pe care terminalul a imprimat ceea ce s-a marcat, r\mâne la
participant, constituind dovada acestuia a ceea ce a jucat.
Pe biletele jucate pe terminalele on-line imprimarea numerelor jucate, a
op]iunilor de joc [i a informa]iilor de identificare [i control se face ^n partea dreapt\,
f\r\ ca terminalul s\ mai produc\ matrice. Biletul ^ntreg jucat este ^nmânat
participantului.
Înainte ca gestionarul s\ apese pe tasta care comand\ imprimarea biletului,
participantul are posibilitatea s\ renun]e la jucarea biletului introdus ^n terminal.
Comunicând refuzul s\u de a pl\ti biletul, gestionarul apas\ o alt\ tast\, terminalul
returnând biletul f\r\ a-l tip\ri.
Completarea corect\ este o garan]ie a valid\rii f\r\ erori a biletului de c\tre
terminal. Participan]ii sunt ^ns\ obliga]i s\ verifice, dup\ primirea biletului de la
vânz\torul din agen]ie, dac\ ceea ce este imprimat pe bilet corespunde cu ceea ce
ei au marcat. De re]inut c\ la joc particip\ ceea ce este imprimat de terminal, nu
ceea ce este marcat de juc\tor. Sigur, ^n mod normal, ceea ce este imprimat
coincide cu ceea ce este marcat. Totu[i, se poate ^ntâmpla ca, din motive diverse,
unele numere marcate s\ nu fie imprimate. De aceea este necesar\ [i obligatorie
verificarea biletului de c\tre participant.
Dac\ a]i constatat c\ ceea ce este imprimat pe bilet nu corespunde cu ceea
ce a]i marcat, sau c\ biletul este prost imprimat (ilizibil), cere]i gestionarului din
agen]ia Loto-Prono s\-l anuleze, iar Dvs. completa]i un alt bilet, identic cu primul,
pe care-l juca]i prin terminal!
Regulamentul privind organizarea [i administrarea jocului LOTO
precizeaz\ c\ “Participantul poart\ ^ntreaga r\spundere pentru orice

53
neconcordan]\, ne^nscrieri sau marc\ri neregulamentare ale numerelor [i
ale tuturor celorlalte date necesare a fi marcate pe biletele care-i apar]in [i
pe care le depune.”
De asemenea, ^n regulament se specific\: “La oricare din jocurile LOTO,
participantul este obligat s\ verifice pe proprie r\spundere dac\ biletul a
fost validat de terminal pentru tragerea respectiv\, ^n condi]iile de joc dorite
[i dac\ numerele marcate au fost preluate ^n totalitate [i ^n mod corect de
acesta.”
În continuare, prezent\m câteva exemple de erori frecvent ap\rute la
validarea biletelor, erori pe care terminalul le sesizeaz\ [i pentru care afi[eaz\
mesaje pe ecran:
- jucarea unei variante prin marcarea a mai pu]in de 5 numere;
- jucarea unei scheme reduse predefinite cu un num\r de numere diferit de
cel corespunz\tor codului schemei respective;
- jucarea unei scheme reduse predefinite (probabil!) marcând doar o cifr\ a
codului, adic\ numai ^n una din cele dou\ coloane ale câmpului 2;
- jucarea unor variante combinate compuse ^n alt mod decât A x B, C x D
sau A x B x C;
- marcarea incorect\ a numerelor de numere ale variantelor componente
ale unei variante combinate compuse (suma acestora nu este 5).
Sigur, aceste erori nu sunt singurele care pot ap\rea ^n cursul valid\rii
biletelor LOTO 5/40.
Unele dintre erori pot ap\rea, de exemplu, [i datorit\ nemarc\rii suficient
de bine a numerelor pe bilet, ceea ce provoac\ necitirea acestora de c\tre
terminal.
Exist\ ^ns\ erori pe care terminalul nu are cum s\ le semnaleze,
interpretându-le ca variante de alt tip de cât cel inten]ionat a fi jucat. De
exemplu, dac\ un participant inten]ioneaz\ s\ joace schema redus\ cod 47 [i
marcheaz\ cele 18 numere ^ntr-o zon\ oarecare a biletului, uitând s\ marcheze
codul schemei reduse ^n câmpul 2, terminalul va considera c\ participantul a vrut
s\ joace o variant\ combinat\ de 18 numere [i nu va semnala nici o eroare.
Bine^n]eles, participantul - care urm\re[te ecranul terminalului - ^[i va da seama c\

54
ceva nu este ^n regul\ dup\ suma de bani afi[at\, mai mare decât cea
corespunz\toare schemei reduse.

15. Informa]iile tip\rite pe biletul LOTO 5/40

Dup\ jucarea unui bilet, terminalul off-line imprim\ pe acesta diferite


informa]ii ^n mod identic ^n cele dou\ p\r]i din dreapta, care ini]ial sunt albe. Dintre
aceste dou\ p\r]i, cea din dreapta, denumit\ matrice, este automat deta[at\ prin
t\iere [i cade ^ntr-o cutie anexat\ terminalului, constituind “martorul” scris al
biletului jucat. Restul biletului, adic\ partea ^n care participantul a marcat numerele
[i op]iunile sale de joc ^mpreun\ cu una din cele dou\ p\r]i pe care s-au imprimat
numerele jucate [i alte informa]ii, r\mâne la participant.

Figura 9. LOTO 5/40 - Informa]iile tip\rite pe biletul jucat pe terminalul


off-line

55
Pe biletele jucate pe terminalele on-line imprimarea numerelor jucate, a
op]iunilor de joc [i a informa]iilor de identificare [i control se face ^n partea dreapt\,
f\r\ ca terminalul s\ mai produc\ matrice. Biletul ^ntreg jucat este ^nmânat
participantului.
Pentru a-[i verifica biletul sau biletele jucate, participantul are nevoie s\
cunoasc\ semnifica]ia anumitor informa]ii imprimate; pentru aceasta, ^n biletele din
figurile, 9 [i 10 informa]iile care se imprim\ pe un bilet LOTO 5/40 sunt numerotate,
iar explica]iile sunt date mai jos.
1. Codul agen]iei la care este jucat biletul (6 cifre).
2. Num\rul de ordine al biletului ^n cadrul jocului LOTO 5/40 (5 cifre).
3. Data la care se ^nchide jocul, ^n cazul de fa]\ LOTO 5/40; din motive de
spa]iu, din an sunt imprimate doar ultimele 2 cifre.
4. Codul terminalului din agen]ie pe care s-a jucat biletul (A, B, C, D...).
5. Denumirea jocului (SUPER_L).

Figura 10. LOTO 5/40 - Informa]iile tip\rite pe biletul jucat pe terminalul


on-line

56
6. Num\rul de variante simple jucate pe bilet.
7. Valoarea, ^n lei, a variantelor jucate; inclusiv pre]ul biletului.
8. Informa]ie specific\ fiec\rei zone jucate a biletului:
- litera de ^nceput (A, B, C, D) reprezint\ zona;
- cele patru cifre care urmeaz\ au urm\toarele semnifica]ii:
5 - ^n zona A s-a jucat o variant\ combinat\ sau simpl\;
0027 - ^n zona B s-a jucat o schem\ redus\ al c\rei cod este 27;
X - ^n zona respectiv\ s-a jucat o variant\ combinat\ care este
component\ a unei variante combinate compuse; X reprezint\ num\rul de
numere ale variantei simple componente - x < 5 (C3 [i D2 ^nseamn\ c\ ^n zona
C s-a jucat o combinat\ cu variante de 3 numere, iar ^n zona D s-a jucat o
combinat\ cu variante de 2 numere).
9. Numerele marcate de participant ^n zona respectiv\.

57
LOTO 5/40

SCHEME REDUSE PREDEFINITE


- INDEXURI {I DESF|{UR|RI -

58
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 15
Numere jucate: 7 REDUCERE
Num\r variante schem\: 9 57,14 %
Num\r variante combina]ie complet\: 21

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 2 6 12 28,57
sau 1 1 7 6 14,29
sau - 3 6 12 28,57
sau - 2 7 12 28,57
5 1 - 4 6 14,29
sau 1 - 2 3 7,14
sau - 1 4 6 14,29
sau - 1 2 3 7,14
sau - - 5 24 57,14
4 - - 3 5 14,29
sau - - 1 30 85,71

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 15


1 2 3 4 5 6 7
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x

59
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 16
Numere jucate: 8 REDUCERE
Num\r variante schem\: 21 62,50 %
Num\r variante combina]ie complet\: 56

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 3 6 4 2,38
sau 1 2 12 9 5,35
sau 1 2 11 15 8,93
sau 1 2 10 9 5,36
sau 1 2 8 3 1,79
sau 1 1 13 2 1,19
sau 1 1 12 8 4,76
sau 1 1 11 4 2,38
sau 1 1 10 2 1,19
sau 1 - 13 5 2,98
sau 1 - 11 2 1,19
sau - 4 6 2 1,19
sau - 3 12 9 5,36
sau - 3 11 15 8,93
sau - 3 10 9 5,36
sau - 3 8 3 1,79
sau - 2 13 4 2,38
sau - 2 12 16 9,52
sau - 2 11 8 4,76
sau - 2 10 4 2,38
sau - 1 13 25 14,88
sau - 1 11 10 5,95
5 1 - 7 1 0,89
sau 1 - 6 6 5,36
sau 1 - 5 9 8,04
sau 1 - 4 1 0,89
sau 1 - 3 2 1,79
sau 1 - 1 2 1,79
sau - 1 7 1 0,90
sau - 1 6 6 5,35
sau - 1 5 9 8,03
sau - 1 4 1 0,90
sau - 1 3 2 1,78
sau - 1 1 2 1,78

60
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 9 2 1,79
sau - - 8 6 5,36
sau - - 7 12 10,71
sau - - 6 30 26,78
sau - - 5 20 17,86
4 - - 4 4 5,71
sau - - 3 3 4,29
sau - - 2 17 24,29
sau - - 1 46 65,71

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 16

1 2 3 4 5 6 7 8
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x

61
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 17
Numere jucate: 9 REDUCERE
Num\r variante schem\: 30 76,19 %
Num\r variante combina]ie complet\: 126

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 2 12 12 2,38
sau 1 1 9 14 2,78
sau 1 1 7 12 2,38
sau 1 1 11 24 4,76
sau 1 1 13 6 1,19
sau 1 - 12 28 5,56
sau 1 - 10 24 4,76
sau - 3 12 12 2,38
sau - 2 9 28 5,56
sau - 2 7 24 4,76
sau - 2 11 48 9,52
sau - 2 13 12 2,38
sau - 1 12 140 27,78
sau - 1 10 120 23,81
5 1 - 6 6 2,38
sau 1 - 4 5 1,98
sau 1 - 2 12 4,76
sau 1 - - 7 2,78
sau - 1 6 6 2,38
sau - 1 4 5 1,98
sau - 1 2 12 4,76
sau - 1 - 7 2,78
sau - - 7 40 15,87
sau - - 5 152 60,32
4 - - 5 1 0,79
sau - - 3 10 7,94
sau - - 1 115 91,27

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 17


1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x

62
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x

63
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 18
Numere jucate: 10 REDUCERE
Num\r variante schem\: 51 79,76 %
Num\r variante combina]ie complet\: 252

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 4 - 5 0,40
sau 1 1 9 24 1,90
sau 1 1 8 16 1,27
sau 1 1 7 4 0,32
sau 1 1 12 30 2,38
sau 1 1 10 16 1,27
sau 1 - 11 12 0,95
sau 1 - 13 96 7,62
sau 1 - 12 32 2,54
sau 1 - 14 20 1,59
sau - 5 - 1 0,08
sau - 2 9 48 3,81
sau - 2 8 32 2,54
sau - 2 7 8 0,63
sau - 2 12 60 4,76
sau - 2 10 32 2,54
sau - 1 11 60 4,76
sau - 1 13 480 38,10
sau - 1 12 160 12,70
sau - 1 14 100 7,94
sau - - 15 24 1,90
5 1 - 5 6 1,19
sau 1 - 4 5 0,99
sau 1 - 3 4 0,79
sau 1 - 2 12 2,38
sau 1 - 1 24 4,76
sau - 1 5 6 1,19
sau - 1 4 5 0,99
sau - 1 3 4 0,79
sau - 1 2 12 2,38
sau - 1 1 24 4,76
sau - - 7 24 4,76
sau - - 6 272 53,97
sau - - 5 106 21,03
4 - - 6 1 0,48

64
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 2 40 19,05
sau - - 1 169 80,48

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 18


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x

65
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x

66
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 25
Numere jucate: 11 REDUCERE
Num\r variante schem\: 66 85,71 %
Num\r variante combina]ie complet\: 462

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 - 10 396 14,29
sau - 1 10 1.980 71,42
sau - - 15 396 14,29
5 1 - - 66 7,15
sau - 1 - 66 7,15
sau - - 5 792 85,70
4 - - 1 330 100,00

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 25


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x

67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x

68
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 26
Numere jucate: 12 REDUCERE
Num\r variante schem\: 113 85,73%
Num\r variante combina]ie complet\: 792

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 2 8 3 0,05
sau 1 2 6 6 0,11
sau 1 2 5 6 0,11
sau 1 2 3 3 0,05
sau 1 1 11 2 0,04
sau 1 1 10 2 0,04
sau 1 1 9 22 0,40
sau 1 1 8 42 0,76
sau 1 1 7 30 0,54
sau 1 1 6 6 0,11
sau 1 - 14 29 0,52
sau 1 - 13 205 3,70
sau 1 - 12 352 6,35
sau 1 - 11 74 1,33
sau 1 - 10 9 0,16
sau - 3 8 3 0,05
sau - 3 6 6 0,11
sau - 3 5 6 0,11
sau - 3 3 3 0,05
sau - 2 11 4 0,07
sau - 2 10 4 0,07
sau - 2 9 44 0,79
sau - 2 8 84 1,52
sau - 2 7 60 1,08
sau - 2 6 12 0,22
sau - 1 14 145 2,62
sau - 1 13 1.025 18,49
sau - 1 12 1.760 31,75
sau - 1 11 370 6,67
sau - 1 10 45 0,81
sau - - 19 6 0,11
sau - - 18 90 1,62
sau - - 17 456 8,23
sau - - 16 396 7,14
sau - - 15 234 4,22
5 1 - 4 2 0,13

69
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - 3 10 0,63
sau 1 - 2 24 1,52
sau 1 - 1 54 3,41
sau 1 - - 23 1,45
sau - 1 4 2 0,13
sau - 1 3 10 0,63
sau - 1 2 24 1,52
sau - 1 1 54 3,41
sau - 1 - 23 1,44
sau - - 8 4 0,25
sau - - 7 36 2,27
sau - - 6 756 47,73
sau - - 5 562 35,48
4 - - 2 70 14,14
sau - - 1 425 85,86

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 26


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x

70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x

71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x

72
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 27
Numere jucate: 13 REDUCERE
Num\r variante schem\: 173 86,55%
Num\r variante combina]ie complet\: 1.287

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 2 9 9 0,09
sau 1 2 8 3 0,03
sau 1 2 7 9 0,09
sau 1 2 6 3 0,03
sau 1 2 5 3 0,03
sau 1 1 17 4 0,04
sau 1 1 16 2 0,02
sau 1 1 15 6 0,06
sau 1 1 14 14 0,14
sau 1 1 13 20 0,19
sau 1 1 12 44 0,43
sau 1 1 11 38 0,37
sau 1 1 10 36 0,35
sau 1 1 9 44 0,43
sau 1 1 8 44 0,43
sau 1 1 7 28 0,27
sau 1 1 6 12 0,12
sau 1 - 19 5 0,05
sau 1 - 18 12 0,12
sau 1 - 17 32 0,31
sau 1 - 16 83 0,81
sau 1 - 15 146 1,42
sau 1 - 14 224 2,17
sau 1 - 13 236 2,29
sau 1 - 12 191 1,85
sau 1 - 11 104 1,01
sau 1 - 10 32 0,31
sau - 3 9 9 0,09
sau - 3 8 3 0,03
sau - 3 7 9 0,09
sau - 3 6 3 0,03
sau - 3 5 3 0,03
sau - 2 17 8 0,08
sau - 2 16 4 0,04
sau - 2 15 12 0,12
sau - 2 14 28 0,27

73
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - 2 13 40 0,39
sau - 2 12 88 0,85
sau - 2 11 76 0,74
sau - 2 10 72 0,70
sau - 2 9 88 0,85
sau - 2 8 88 0,85
sau - 2 7 56 0,54
sau - 2 6 24 0,23
sau - 1 19 25 0,24
sau - 1 18 60 0,58
sau - 1 17 160 1,55
sau - 1 16 415 4,03
sau - 1 15 730 7,09
sau - 1 14 1.120 10,88
sau - 1 13 1.180 11,46
sau - 1 12 955 9,28
sau - 1 11 520 5,05
sau - 1 10 160 1,55
sau - - 22 6 0,06
sau - - 21 78 0,76
sau - - 20 114 1,11
sau - - 19 276 2,68
sau - - 18 360 3,50
sau - - 17 576 5,59
sau - - 16 960 9,32
sau - - 15 606 5,89
5 1 - 6 3 0,12
sau 1 - 5 5 0,19
sau 1 - 4 14 0,54
sau 1 - 3 35 1,36
sau 1 - 2 46 1,79
sau 1 - 1 50 1,94
sau 1 - - 20 0,78
sau - 1 6 3 0,12
sau - 1 5 5 0,19
sau - 1 4 14 0,54
sau - 1 3 35 1,36
sau - 1 2 46 1,79
sau - 1 1 50 1,94
sau - 1 - 20 0,78
sau - - 10 4 0,16
sau - - 9 22 0,85
sau - - 8 122 4,74
sau - - 7 448 17,40
sau - - 6 638 24,79
sau - - 5 994 38,62
4 - - 4 1 0,13

74
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 3 20 2,80
sau - - 2 107 14,97
sau - - 1 587 82,10

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 27


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x

75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x

76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x

77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x

78
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 28
Numere jucate: 14 REDUCERE
Num\r variante schem\: 255 87,26%
Num\r variante combina]ie complet\: 2.002

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 4 - 15 0,08
sau 1 3 14 12 0,07
sau 1 3 6 4 0,02
sau 1 2 13 6 0,04
sau 1 2 11 12 0,06
sau 1 2 9 6 0,04
sau 1 2 6 24 0,14
sau 1 1 23 2 0,01
sau 1 1 22 10 0,06
sau 1 1 21 12 0,07
sau 1 1 20 4 0,03
sau 1 1 19 4 0,03
sau 1 1 18 56 0,31
sau 1 1 17 74 0,41
sau 1 1 16 74 0,41
sau 1 1 15 78 0,43
sau 1 1 14 26 0,14
sau 1 1 13 42 0,23
sau 1 1 12 20 0,11
sau 1 1 11 76 0,43
sau 1 1 10 16 0,09
sau 1 1 9 8 0,04
sau 1 1 8 66 0,37
sau 1 1 7 48 0,27
sau 1 - 24 1 0,00
sau 1 - 23 1 0,00
sau 1 - 22 10 0,05
sau 1 - 21 12 0,07
sau 1 - 20 12 0,07
sau 1 - 19 84 0,47
sau 1 - 18 123 0,68
sau 1 - 17 143 0,79
sau 1 - 16 267 1,48
sau 1 - 15 207 1,15
sau 1 - 14 137 0,76
sau 1 - 13 197 1,09

79
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - 12 160 0,89
sau 1 - 11 124 0,69
sau 1 - 10 122 0,67
sau - 5 - 3 0,02
sau - 4 14 6 0,03
sau - 4 6 2 0,01
sau - 3 13 6 0,03
sau - 3 11 12 0,07
sau - 3 9 6 0,03
sau - 3 6 24 0,13
sau - 2 23 4 0,02
sau - 2 22 20 0,11
sau - 2 21 24 0,13
sau - 2 20 8 0,04
sau - 2 19 8 0,04
sau - 2 18 112 0,62
sau - 2 17 148 0,82
sau - 2 16 148 0,82
sau - 2 15 156 0,87
sau - 2 14 52 0,29
sau - 2 13 84 0,47
sau - 2 12 40 0,22
sau - 2 11 152 0,84
sau - 2 10 32 0,18
sau - 2 9 16 0,09
sau - 2 8 132 0,73
sau - 2 7 96 0,53
sau - 1 24 5 0,03
sau - 1 23 5 0,03
sau - 1 22 50 0,28
sau - 1 21 60 0,33
sau - 1 20 60 0,33
sau - 1 19 420 2,33
sau - 1 18 615 3,42
sau - 1 17 715 3,97
sau - 1 16 1.335 7,41
sau - 1 15 1.035 5,74
sau - 1 14 685 3,80
sau - 1 13 985 5,47
sau - 1 12 800 4,44
sau - 1 11 620 3,44
sau - 1 10 610 3,39
sau - - 38 6 0,03
sau - - 30 18 0,10
sau - - 25 48 0,27
sau - - 23 48 0,27
sau - - 22 72 0,40

80
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 21 252 1,40
sau - - 20 288 1,60
sau - - 19 672 3,73
sau - - 18 960 5,33
sau - - 17 708 3,93
sau - - 16 816 4,53
sau - - 15 2.544 14,12
5 1 - 9 16 0,40
sau 1 - 7 28 0,70
sau 1 - 5 14 0,35
sau 1 - 4 55 1,37
sau 1 - 3 12 0,30
sau 1 - 2 72 1,80
sau 1 - 1 10 0,25
sau 1 - - 48 1,20
sau - 1 9 16 0,40
sau - 1 7 28 0,70
sau - 1 5 14 0,35
sau - 1 4 55 1,37
sau - 1 3 12 0,30
sau - 1 2 72 1,80
sau - 1 1 10 0,25
sau - 1 - 48 1,20
sau - - 14 8 0,20
sau - - 12 16 0,40
sau - - 10 48 1,20
sau - - 9 192 4,80
sau - - 8 248 6,19
sau - - 7 768 19,18
sau - - 6 368 9,19
sau - - 5 1.846 46,10
4 - - 8 2 0,20
sau - - 6 5 0,50
sau - - 4 4 0,40
sau - - 3 32 3,20
sau - - 2 159 15,88
sau - - 1 799 79,82

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x

81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x

82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x

83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x

84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x

85
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x

86
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 35
Numere jucate: 15 REDUCERE
Num\r variante schem\: 243 91,90%
Num\r variante combina]ie complet\:3.003

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 1 6 96 0,32
sau 1 1 4 32 0,11
sau 1 1 3 42 0,14
sau 1 - 12 456 1,52
sau 1 - 11 64 0,21
sau 1 - 10 400 1,33
sau 1 - 9 624 2,08
sau 1 - 8 384 1,28
sau 1 - 7 272 0,90
sau 1 - 6 32 0,11
sau 1 - 4 28 0,09
sau - 2 6 192 0,64
sau - 2 4 64 0,21
sau - 2 3 84 0,28
sau - 1 12 2.280 7,59
sau - 1 11 320 1,07
sau - 1 10 2.000 6,66
sau - 1 9 3.120 10,39
sau - 1 8 1.920 6,39
sau - 1 7 1.360 4,53
sau - 1 6 160 0,53
sau - 1 4 140 0,47
sau - - 21 168 0,56
sau - - 20 48 0,16
sau - - 18 96 0,32
sau - - 17 192 0,64
sau - - 16 192 0,64
sau - - 15 336 1,12
sau - - 14 1.056 3,52
sau - - 13 4.896 16,30
sau - - 12 4.944 16,46
sau - - 11 3.456 11,51
sau - - 10 576 1,92
5 1 - 3 32 0,53
sau 1 - 2 21 0,35
sau 1 - 1 32 0,53

87
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - - 158 2,63
sau - 1 3 32 0,53
sau - 1 2 21 0,35
sau - 1 1 32 0,54
sau - 1 - 158 2,63
sau - - 8 48 0,80
sau - - 7 176 2,93
sau - - 6 96 1,60
sau - - 5 2.016 33,57
sau - - 4 2.256 37,56
sau - - 3 808 13,45
sau - - 2 120 2,00
4 - - 4 8 0,59
sau - - 3 7 0,51
sau - - 2 16 1,17
sau - - 1 1.130 82,78
sau - - - 204 14,95

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 35


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x

88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x

89
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x

90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x

91
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x

92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x

93
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 36
Numere jucate: 15 REDUCERE
Num\r variante schem\: 327 89,11%
Num\r variante combina]ie complet\: 3.003

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 2 6 84 0,28
sau 1 1 17 64 0,21
sau 1 1 15 64 0,21
sau 1 1 14 32 0,11
sau 1 1 13 64 0,21
sau 1 1 12 80 0,27
sau 1 1 11 128 0,43
sau 1 1 10 48 0,16
sau 1 1 8 32 0,11
sau 1 1 7 42 0,14
sau 1 - 20 24 0,08
sau 1 - 19 128 0,43
sau 1 - 18 96 0,32
sau 1 - 17 168 0,56
sau 1 - 16 400 1,33
sau 1 - 15 80 0,27
sau 1 - 14 352 1,17
sau 1 - 13 264 0,87
sau 1 - 12 400 1,33
sau 1 - 11 224 0,75
sau 1 - 10 496 1,65
sau - 3 6 84 0,28
sau - 2 17 128 0,43
sau - 2 15 128 0,43
sau - 2 14 64 0,21
sau - 2 13 128 0,43
sau - 2 12 160 0,53
sau - 2 11 256 0,85
sau - 2 10 96 0,32
sau - 2 8 64 0,21
sau - 2 7 84 0,28
sau - 1 20 120 0,40
sau - 1 19 640 2,13
sau - 1 18 480 1,60
sau - 1 17 840 2,80
sau - 1 16 2.000 6,66

94
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - 1 15 400 1,33
sau - 1 14 1.760 5,86
sau - 1 13 1.320 4,40
sau - 1 12 2.000 6,66
sau - 1 11 1.120 3,73
sau - 1 10 2.480 8,26
sau - - 23 240 0,80
sau - - 22 192 0,63
sau - - 21 600 2,00
sau - - 20 48 0,15
sau - - 19 1.152 3,84
sau - - 18 864 2,88
sau - - 17 2.304 7,67
sau - - 16 1.152 3,84
sau - - 15 5.856 19,50
5 1 - 7 8 0,13
sau 1 - 5 16 0,27
sau 1 - 4 114 1,90
sau 1 - 3 24 0,40
sau 1 - 2 21 0,35
sau 1 - 1 16 0,27
sau 1 - - 128 2,13
sau - 1 7 8 0,13
sau - 1 5 16 0,27
sau - 1 4 114 1,90
sau - 1 3 24 0,40
sau - 1 2 21 0,35
sau - 1 1 16 0,26
sau - 1 - 128 2,13
sau - - 11 32 0,53
sau - - 10 32 0,53
sau - - 9 288 4,80
sau - - 8 176 2,93
sau - - 7 944 15,72
sau - - 6 576 9,59
sau - - 5 3.304 55,01
4 - - 4 8 0,58
sau - - 3 67 4,91
sau - - 2 112 8,21
sau - - 1 1.178 86,30

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 36


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x

95
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x

96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x

97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x

98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x

99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x

100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x

101
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x

102
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 37
Numere jucate: 16 REDUCERE
Num\r variante schem\: 348 92,03%
Num\r variante combina]ie complet\: 4.368

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 1 6 180 0,37
sau 1 1 4 60 0,12
sau 1 - 13 592 1,23
sau 1 - 11 752 1,57
sau 1 - 10 1.144 2,38
sau 1 - 9 496 1,03
sau 1 - 8 272 0,57
sau 1 - 7 272 0,57
sau 1 - 6 60 0,12
sau - 2 6 360 0,75
sau - 2 4 120 0,25
sau - 1 13 2.960 6,16
sau - 1 11 3.760 7,83
sau - 1 10 5.720 11,90
sau - 1 9 2.480 5,16
sau - 1 8 1.360 2,83
sau - 1 7 1.360 2,83
sau - 1 6 300 0,62
sau - - 24 168 0,35
sau - - 20 240 0,50
sau - - 18 576 1,20
sau - - 16 960 2,00
sau - - 15 576 1,20
sau - - 14 11.520 23,98
sau - - 13 7.152 14,89
sau - - 12 4.224 8,79
sau - - 11 384 0,80
5 1 - 3 60 0,69
sau 1 - 1 60 0,69
sau 1 - - 228 2,61
sau - 1 3 60 0,68
sau - 1 1 60 0,68
sau - 1 - 228 2,61
sau - - 8 240 2,75
sau - - 6 480 5,49
sau - - 5 4.464 51,10

103
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 4 2.112 24,18
sau - - 3 744 8,52
4 - - 4 15 0,82
sau - - 2 30 1,65
sau - - 1 1.620 89,01
sau - - - 155 8,52

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 37


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x

104
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x

105
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x

106
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x

107
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x

108
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x

109
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x
338 x x x x x
339 x x x x x
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x

110
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x

111
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 38
Numere jucate: 16 REDUCERE
Num\r variante schem\: 443 89,85%
Num\r variante combina]ie complet\:4.368

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 3 12 4 0,008
sau 1 3 11 12 0,025
sau 1 3 10 4 0,008
sau 1 3 6 24 0,050
sau 1 2 13 27 0,056
sau 1 2 12 18 0,037
sau 1 2 11 108 0,225
sau 1 1 18 4 0,008
sau 1 1 15 12 0,025
sau 1 1 14 40 0,083
sau 1 1 13 16 0,033
sau 1 1 12 186 0,387
sau 1 1 11 120 0,250
sau 1 1 10 138 0,287
sau 1 1 9 4 0,008
sau 1 1 8 36 0,075
sau 1 - 25 11 0,023
sau 1 - 24 1 0,002
sau 1 - 23 8 0,017
sau 1 - 22 24 0,050
sau 1 - 21 116 0,243
sau 1 - 20 207 0,431
sau 1 - 19 152 0,316
sau 1 - 18 122 0,254
sau 1 - 17 294 0,612
sau 1 - 16 181 0,377
sau 1 - 15 564 1,174
sau 1 - 14 268 0,558
sau 1 - 13 677 1,409
sau 1 - 12 180 0,375
sau 1 - 11 637 1,326
sau 1 - 10 678 1,411
sau - 4 12 2 0,004
sau - 4 11 6 0,012
sau - 4 10 2 0,004
sau - 4 6 12 0,025

112
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - 3 13 27 0,056
sau - 3 12 18 0,037
sau - 3 11 108 0,225
sau - 2 18 8 0,017
sau - 2 15 24 0,050
sau - 2 14 80 0,167
sau - 2 13 32 0,067
sau - 2 12 372 0,774
sau - 2 11 240 0,500
sau - 2 10 276 0,574
sau - 2 9 8 0,017
sau - 2 8 72 0,150
sau - 1 25 55 0,114
sau - 1 24 5 0,010
sau - 1 23 40 0,083
sau - 1 22 120 0,250
sau - 1 21 580 1,207
sau - 1 20 1.035 2,154
sau - 1 19 760 1,582
sau - 1 18 610 1,270
sau - 1 17 1.470 3,059
sau - 1 16 905 1,884
sau - 1 15 2.820 5,869
sau - 1 14 1.340 2,789
sau - 1 13 3.385 7,045
sau - 1 12 900 1,873
sau - 1 11 3.185 6,629
sau - 1 10 3.390 7,055
sau - - 25 282 0,587
sau - - 24 348 0,724
sau - - 23 150 0,312
sau - - 22 486 1,011
sau - - 21 432 0,899
sau - - 20 1.446 3,009
sau - - 19 1.242 2,585
sau - - 18 1.758 3,660
sau - - 17 3.816 7,942
sau - - 16 5.346 11,126
sau - - 15 5.982 12,450
5 1 - 8 2 0,023
sau 1 - 7 8 0,092
sau 1 - 6 29 0,332
sau 1 - 5 38 0,435
sau 1 - 4 50 0,572
sau 1 - 3 102 1,168
sau 1 - 2 6 0,069
sau 1 - 1 40 0,458

113
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - - 168 1,923
sau - 1 8 2 0,023
sau - 1 7 8 0,092
sau - 1 6 29 0,332
sau - 1 5 38 0,435
sau - 1 4 50 0,572
sau - 1 3 102 1,168
sau - 1 2 6 0,069
sau - 1 1 40 0,458
sau - 1 - 168 1,923
sau - - 11 44 0,504
sau - - 10 172 1,969
sau - - 9 134 1,531
sau - - 8 916 10,485
sau - - 7 682 7,807
sau - - 6 1.720 19,689
sau - - 5 4.182 47,871
4 - - 4 24 1,319
sau - - 3 30 1,648
sau - - 2 263 14,451
sau - - 1 1.503 82,582

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 38


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x

114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x

115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x

116
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x

117
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x

118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x

119
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x

120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x
338 x x x x x
339 x x x x x
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x
349 x x x x x
350 x x x x x
351 x x x x x
352 x x x x x
353 x x x x x
354 x x x x x
355 x x x x x
356 x x x x x
357 x x x x x
358 x x x x x
359 x x x x x
360 x x x x x
361 x x x x x
362 x x x x x
363 x x x x x
364 x x x x x
365 x x x x x
366 x x x x x
367 x x x x x
368 x x x x x
369 x x x x x
370 x x x x x
371 x x x x x
372 x x x x x
373 x x x x x
374 x x x x x
375 x x x x x
376 x x x x x
377 x x x x x
378 x x x x x
379 x x x x x

121
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
380 x x x x x
381 x x x x x
382 x x x x x
383 x x x x x
384 x x x x x
385 x x x x x
386 x x x x x
387 x x x x x
388 x x x x x
389 x x x x x
390 x x x x x
391 x x x x x
392 x x x x x
393 x x x x x
394 x x x x x
395 x x x x x
396 x x x x x
397 x x x x x
398 x x x x x
399 x x x x x
400 x x x x x
401 x x x x x
402 x x x x x
403 x x x x x
404 x x x x x
405 x x x x x
406 x x x x x
407 x x x x x
408 x x x x x
409 x x x x x
410 x x x x x
411 x x x x x
412 x x x x x
413 x x x x x
414 x x x x x
415 x x x x x
416 x x x x x
417 x x x x x
418 x x x x x
419 x x x x x
420 x x x x x
421 x x x x x
422 x x x x x
423 x x x x x
424 x x x x x
425 x x x x x
426 x x x x x
427 x x x x x
428 x x x x x
429 x x x x x
430 x x x x x

122
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
431 x x x x x
432 x x x x x
433 x x x x x
434 x x x x x
435 x x x x x
436 x x x x x
437 x x x x x
438 x x x x x
439 x x x x x
440 x x x x x
441 x x x x x
442 x x x x x
443 x x x x x

123
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 45
Numere jucate: 17 REDUCERE
Num\r variante schem\: 488 92,11%
Num\r variante combina]ie complet\: 6.188

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din
la categoria Num\r
schem\ ie[ite la %
1 2 3 cazuri
tragere
5/5 5/6 4/6
6 1 1 9 300 0,40
sau 1 1 7 180 0,24
sau 1 1 6 120 0,16
sau 1 - 14 712 0,95
sau 1 - 12 992 1,33
sau 1 - 11 1.456 1,96
sau 1 - 10 1.552 2,09
sau 1 - 9 512 0,69
sau 1 - 8 32 0,04
sau - 2 9 600 0,80
sau - 2 7 360 0,48
sau - 2 6 240 0,32
sau - 1 14 3.560 4,79
sau - 1 12 4.960 6,68
sau - 1 11 7.280 9,80
sau - 1 10 7.760 10,45
sau - 1 9 2.560 3,44
sau - 1 8 160 0,21
sau - - 27 168 0,22
sau - - 23 240 0,32
sau - - 21 576 0,77
sau - - 19 960 1,29
sau - - 18 576 0,77
sau - - 15 21.168 28,50
sau - - 14 11.040 14,86
sau - - 13 5.424 7,30
sau - - 12 768 1,03
5 1 - 4 75 0,60
sau 1 - 2 90 0,72
sau 1 - 1 120 0,97
sau 1 - - 203 1,64
sau - 1 4 75 0,60
sau - 1 2 90 0,72
sau - 1 1 120 0,97
sau - 1 - 203 1,64
sau - - 9 240 1,94

124
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din
la categoria Num\r
schem\ ie[ite la %
1 2 3 cazuri
tragere
5/5 5/6 4/6
sau - - 7 480 3,87
sau - - 6 960 7,75
sau - - 5 7.584 61,28
sau - - 4 1.752 14,15
sau - - 3 384 3,10
4 - - 5 15 0,63
sau - - 3 30 1,26
sau - - 2 60 2,52
sau - - 1 2.155 90,54
sau - - - 120 5,04

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 45


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x

125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x

126
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x

127
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x

128
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x

129
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x

130
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x
338 x x x x x
339 x x x x x

131
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x
349 x x x x x
350 x x x x x
351 x x x x x
352 x x x x x
353 x x x x x
354 x x x x x
355 x x x x x
356 x x x x x
357 x x x x x
358 x x x x x
359 x x x x x
360 x x x x x
361 x x x x x
362 x x x x x
363 x x x x x
364 x x x x x
365 x x x x x
366 x x x x x
367 x x x x x
368 x x x x x
369 x x x x x
370 x x x x x
371 x x x x x
372 x x x x x
373 x x x x x
374 x x x x x
375 x x x x x
376 x x x x x
377 x x x x x
378 x x x x x
379 x x x x x
380 x x x x x
381 x x x x x
382 x x x x x
383 x x x x x
384 x x x x x
385 x x x x x
386 x x x x x
387 x x x x x
388 x x x x x
389 x x x x x
390 x x x x x

132
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
391 x x x x x
392 x x x x x
393 x x x x x
394 x x x x x
395 x x x x x
396 x x x x x
397 x x x x x
398 x x x x x
399 x x x x x
400 x x x x x
401 x x x x x
402 x x x x x
403 x x x x x
404 x x x x x
405 x x x x x
406 x x x x x
407 x x x x x
408 x x x x x
409 x x x x x
410 x x x x x
411 x x x x x
412 x x x x x
413 x x x x x
414 x x x x x
415 x x x x x
416 x x x x x
417 x x x x x
418 x x x x x
419 x x x x x
420 x x x x x
421 x x x x x
422 x x x x x
423 x x x x x
424 x x x x x
425 x x x x x
426 x x x x x
427 x x x x x
428 x x x x x
429 x x x x x
430 x x x x x
431 x x x x x
432 x x x x x
433 x x x x x
434 x x x x x
435 x x x x x
436 x x x x x
437 x x x x x
438 x x x x x
439 x x x x x
440 x x x x x
441 x x x x x

133
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
442 x x x x x
443 x x x x x
444 x x x x x
445 x x x x x
446 x x x x x
447 x x x x x
448 x x x x x
449 x x x x x
450 x x x x x
451 x x x x x
452 x x x x x
453 x x x x x
454 x x x x x
455 x x x x x
456 x x x x x
457 x x x x x
458 x x x x x
459 x x x x x
460 x x x x x
461 x x x x x
462 x x x x x
463 x x x x x
464 x x x x x
465 x x x x x
466 x x x x x
467 x x x x x
468 x x x x x
469 x x x x x
470 x x x x x
471 x x x x x
472 x x x x x
473 x x x x x
474 x x x x x
475 x x x x x
476 x x x x x
477 x x x x x
478 x x x x x
479 x x x x x
480 x x x x x
481 x x x x x
482 x x x x x
483 x x x x x
484 x x x x x
485 x x x x x
486 x x x x x
487 x x x x x
488 x x x x x

134
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 46
Numere jucate: 17 REDUCERE
Num\r variante schem\: 562 90,91%
Num\r variante combina]ie complet\: 6.188

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din
câ[tig\toare la categoria Num\r
schem\ ie[ite la %
1 2 3 cazuri
tragere
5/5 5/6 4/6
6 1 3 9 60 0,08
sau 1 1 15 16 0,02
sau 1 1 14 32 0,04
sau 1 1 13 340 0,45
sau 1 1 12 144 0,19
sau 1 1 11 166 0,22
sau 1 1 9 248 0,33
sau 1 1 7 60 0,08
sau 1 1 6 64 0,08
sau 1 - 20 16 0,02
sau 1 - 19 48 0,06
sau 1 - 18 176 0,23
sau 1 - 17 496 0,66
sau 1 - 16 752 1,01
sau 1 - 15 192 0,25
sau 1 - 14 1.036 1,39
sau 1 - 13 176 0,23
sau 1 - 12 922 1,24
sau 1 - 11 1.552 2,09
sau 1 - 10 248 0,33
sau - 4 9 30 0,04
sau - 2 15 32 0,04
sau - 2 14 64 0,08
sau - 2 13 680 0,91
sau - 2 12 288 0,38
sau - 2 11 332 0,44
sau - 2 9 496 0,66
sau - 2 7 120 0,16
sau - 2 6 128 0,17
sau - 1 20 80 0,10
sau - 1 19 240 0,32
sau - 1 18 880 1,18
sau - 1 17 2.480 3,34
sau - 1 16 3.760 5,06
sau - 1 15 960 1,29
sau - 1 14 5.180 6,97

135
Num\r variante
Numere din
câ[tig\toare la categoria Num\r
schem\ ie[ite la %
1 2 3 cazuri
tragere
5/5 5/6 4/6
sau - 1 13 880 1,18
sau - 1 12 4.610 6,20
sau - 1 11 7.760 10,45
sau - 1 10 1.240 1,67
sau - - 31 12 0,01
sau - - 29 30 0,04
sau - - 27 360 0,48
sau - - 26 144 0,19
sau - - 25 78 0,10
sau - - 24 144 0,19
sau - - 23 72 0,09
sau - - 21 1.056 1,42
sau - - 20 2.016 2,71
sau - - 19 960 1,29
sau - - 18 3.840 5,17
sau - - 17 7.968 10,73
sau - - 16 9.984 13,44
sau - - 15 10.608 14,28
5 1 - 6 60 0,48
sau 1 - 4 146 1,18
sau 1 - 3 32 0,25
sau 1 - 2 45 0,36
sau 1 - 1 120 0,97
sau 1 - - 159 1,28
sau - 1 6 60 0,48
sau - 1 4 146 1,18
sau - 1 3 32 0,25
sau - 1 2 45 0,36
sau - 1 1 120 0,97
sau - 1 - 159 1,28
sau - - 11 48 0,38
sau - - 9 544 4,39
sau - - 8 448 3,62
sau - - 7 948 7,66
sau - - 6 2.976 24,04
sau - - 5 6.288 50,80
4 - - 5 30 1,26
sau - - 3 15 0,63
sau - - 2 280 11,76
sau - - 1 2.055 86,34

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 46


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x

136
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x

137
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x

138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x

139
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x

140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x

141
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x

142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x
338 x x x x x
339 x x x x x
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x
349 x x x x x
350 x x x x x
351 x x x x x
352 x x x x x
353 x x x x x
354 x x x x x
355 x x x x x
356 x x x x x
357 x x x x x
358 x x x x x
359 x x x x x
360 x x x x x

143
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
361 x x x x x
362 x x x x x
363 x x x x x
364 x x x x x
365 x x x x x
366 x x x x x
367 x x x x x
368 x x x x x
369 x x x x x
370 x x x x x
371 x x x x x
372 x x x x x
373 x x x x x
374 x x x x x
375 x x x x x
376 x x x x x
377 x x x x x
378 x x x x x
379 x x x x x
380 x x x x x
381 x x x x x
382 x x x x x
383 x x x x x
384 x x x x x
385 x x x x x
386 x x x x x
387 x x x x x
388 x x x x x
389 x x x x x
390 x x x x x
391 x x x x x
392 x x x x x
393 x x x x x
394 x x x x x
395 x x x x x
396 x x x x x
397 x x x x x
398 x x x x x
399 x x x x x
400 x x x x x
401 x x x x x
402 x x x x x
403 x x x x x
404 x x x x x
405 x x x x x
406 x x x x x
407 x x x x x
408 x x x x x
409 x x x x x
410 x x x x x
411 x x x x x

144
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
412 x x x x x
413 x x x x x
414 x x x x x
415 x x x x x
416 x x x x x
417 x x x x x
418 x x x x x
419 x x x x x
420 x x x x x
421 x x x x x
422 x x x x x
423 x x x x x
424 x x x x x
425 x x x x x
426 x x x x x
427 x x x x x
428 x x x x x
429 x x x x x
430 x x x x x
431 x x x x x
432 x x x x x
433 x x x x x
434 x x x x x
435 x x x x x
436 x x x x x
437 x x x x x
438 x x x x x
439 x x x x x
440 x x x x x
441 x x x x x
442 x x x x x
443 x x x x x
444 x x x x x
445 x x x x x
446 x x x x x
447 x x x x x
448 x x x x x
449 x x x x x
450 x x x x x
451 x x x x x
452 x x x x x
453 x x x x x
454 x x x x x
455 x x x x x
456 x x x x x
457 x x x x x
458 x x x x x
459 x x x x x
460 x x x x x
461 x x x x x
462 x x x x x

145
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
463 x x x x x
464 x x x x x
465 x x x x x
466 x x x x x
467 x x x x x
468 x x x x x
469 x x x x x
470 x x x x x
471 x x x x x
472 x x x x x
473 x x x x x
474 x x x x x
475 x x x x x
476 x x x x x
477 x x x x x
478 x x x x x
479 x x x x x
480 x x x x x
481 x x x x x
482 x x x x x
483 x x x x x
484 x x x x x
485 x x x x x
486 x x x x x
487 x x x x x
488 x x x x x
489 x x x x x
490 x x x x x
491 x x x x x
492 x x x x x
493 x x x x x
494 x x x x x
495 x x x x x
496 x x x x x
497 x x x x x
498 x x x x x
499 x x x x x
500 x x x x x
501 x x x x x
502 x x x x x
503 x x x x x
504 x x x x x
505 x x x x x
506 x x x x x
507 x x x x x
508 x x x x x
509 x x x x x
510 x x x x x
511 x x x x x
512 x x x x x
513 x x x x x

146
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
514 x x x x x
515 x x x x x
516 x x x x x
517 x x x x x
518 x x x x x
519 x x x x x
520 x x x x x
521 x x x x x
522 x x x x x
523 x x x x x
524 x x x x x
525 x x x x x
526 x x x x x
527 x x x x x
528 x x x x x
529 x x x x x
530 x x x x x
531 x x x x x
532 x x x x x
533 x x x x x
534 x x x x x
535 x x x x x
536 x x x x x
537 x x x x x
538 x x x x x
539 x x x x x
540 x x x x x
541 x x x x x
542 x x x x x
543 x x x x x
544 x x x x x
545 x x x x x
546 x x x x x
547 x x x x x
548 x x x x x
549 x x x x x
550 x x x x x
551 x x x x x
552 x x x x x
553 x x x x x
554 x x x x x
555 x x x x x
556 x x x x x
557 x x x x x
558 x x x x x
559 x x x x x
560 x x x x x
561 x x x x x
562 x x x x x

147
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 47
Numere jucate: 18 REDUCERE
Num\r variante schem\: 732 91,45%
Num\r variante combina]ie complet\: 8.568

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 3 10 4 0,004
sau 1 3 9 8 0,007
sau 1 3 8 28 0,025
sau 1 3 5 4 0,004
sau 1 3 4 4 0,004
sau 1 3 3 4 0,004
sau 1 2 10 9 0,008
sau 1 2 8 9 0,008
sau 1 2 7 6 0,005
sau 1 2 6 12 0,011
sau 1 2 5 15 0,013
sau 1 2 4 9 0,008
sau 1 1 17 4 0,004
sau 1 1 16 16 0,014
sau 1 1 15 52 0,047
sau 1 1 14 92 0,083
sau 1 1 13 134 0,120
sau 1 1 12 174 0,156
sau 1 1 11 202 0,181
sau 1 1 10 224 0,201
sau 1 1 9 176 0,158
sau 1 1 8 142 0,127
sau 1 1 7 98 0,088
sau 1 1 6 30 0,027
sau 1 - 23 1 0,002
sau 1 - 21 5 0,004
sau 1 - 20 19 0,017
sau 1 - 19 77 0,069
sau 1 - 18 191 0,171
sau 1 - 17 503 0,452
sau 1 - 16 778 0,698
sau 1 - 15 1.060 0,952
sau 1 - 14 1.274 1,144
sau 1 - 13 1.455 1,306
sau 1 - 12 1.424 1,278
sau 1 - 11 938 0,842

148
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - 10 335 0,301
sau - 4 10 2 0,002
sau - 4 9 4 0,004
sau - 4 8 14 0,013
sau - 4 5 2 0,002
sau - 4 4 2 0,002
sau - 4 3 2 0,002
sau - 3 10 9 0,008
sau - 3 8 9 0,008
sau - 3 7 6 0,005
sau - 3 6 12 0,011
sau - 3 5 15 0,013
sau - 3 4 9 0,008
sau - 2 17 8 0,007
sau - 2 16 32 0,029
sau - 2 15 104 0,093
sau - 2 14 184 0,165
sau - 2 13 268 0,241
sau - 2 12 348 0,312
sau - 2 11 404 0,363
sau - 2 10 448 0,402
sau - 2 9 352 0,316
sau - 2 8 284 0,255
sau - 2 7 196 0,176
sau - 2 6 60 0,054
sau - 1 23 5 0,004
sau - 1 21 25 0,022
sau - 1 20 95 0,085
sau - 1 19 385 0,346
sau - 1 18 955 0,857
sau - 1 17 2.515 2,258
sau - 1 16 3.890 3,492
sau - 1 15 5.300 4,758
sau - 1 14 6.370 5,719
sau - 1 13 7.275 6,531
sau - 1 12 7.120 6,392
sau - 1 11 4.690 4,211
sau - 1 10 1.675 1,504
sau - - 30 36 0,032
sau - - 29 12 0,011
sau - - 28 60 0,054
sau - - 27 72 0,065
sau - - 26 186 0,167
sau - - 25 126 0,113
sau - - 24 252 0,226
sau - - 23 210 0,189
sau - - 22 288 0,259

149
Num\r variante
Numere din schem\ câ[tig\toare la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 21 816 0,733
sau - - 20 1.980 1,778
sau - - 19 5.568 4,999
sau - - 18 11.094 9,960
sau - - 17 15.072 13,532
sau - - 16 15.804 14,189
sau - - 15 7.218 6,480
5 1 - 7 16 0,093
sau 1 - 6 14 0,082
sau 1 - 5 65 0,379
sau 1 - 4 65 0,379
sau 1 - 3 127 0,741
sau 1 - 2 157 0,916
sau 1 - 1 144 0,840
sau 1 - - 144 0,840
sau - 1 7 16 0,093
sau - 1 6 14 0,082
sau - 1 5 65 0,379
sau - 1 4 65 0,379
sau - 1 3 127 0,741
sau - 1 2 157 0,916
sau - 1 1 144 0,840
sau - 1 - 144 0,840
sau - - 12 2 0,012
sau - - 11 20 0,120
sau - - 10 232 1,354
sau - - 9 192 1,120
sau - - 8 744 4,342
sau - - 7 1.938 11,310
sau - - 6 5.390 31,454
sau - - 5 7.154 41,748
4 - - 6 8 0,261
sau - - 5 3 0,099
sau - - 4 22 0,719
sau - - 3 46 1,503
sau - - 2 390 12,745
sau - - 1 2.591 84,673

DESF|{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x

150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x

151
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x

152
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x

153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x

154
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x

155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x

156
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x
338 x x x x x
339 x x x x x
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x
349 x x x x x
350 x x x x x
351 x x x x x
352 x x x x x
353 x x x x x
354 x x x x x
355 x x x x x
356 x x x x x
357 x x x x x
358 x x x x x
359 x x x x x
360 x x x x x
361 x x x x x
362 x x x x x
363 x x x x x

157
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
364 x x x x x
365 x x x x x
366 x x x x x
367 x x x x x
368 x x x x x
369 x x x x x
370 x x x x x
371 x x x x x
372 x x x x x
373 x x x x x
374 x x x x x
375 x x x x x
376 x x x x x
377 x x x x x
378 x x x x x
379 x x x x x
380 x x x x x
381 x x x x x
382 x x x x x
383 x x x x x
384 x x x x x
385 x x x x x
386 x x x x x
387 x x x x x
388 x x x x x
389 x x x x x
390 x x x x x
391 x x x x x
392 x x x x x
393 x x x x x
394 x x x x x
395 x x x x x
396 x x x x x
397 x x x x x
398 x x x x x
399 x x x x x
400 x x x x x
401 x x x x x
402 x x x x x
403 x x x x x
404 x x x x x
405 x x x x x
406 x x x x x
407 x x x x x
408 x x x x x
409 x x x x x
410 x x x x x
411 x x x x x
412 x x x x x
413 x x x x x
414 x x x x x

158
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
415 x x x x x
416 x x x x x
417 x x x x x
418 x x x x x
419 x x x x x
420 x x x x x
421 x x x x x
422 x x x x x
423 x x x x x
424 x x x x x
425 x x x x x
426 x x x x x
427 x x x x x
428 x x x x x
429 x x x x x
430 x x x x x
431 x x x x x
432 x x x x x
433 x x x x x
434 x x x x x
435 x x x x x
436 x x x x x
437 x x x x x
438 x x x x x
439 x x x x x
440 x x x x x
441 x x x x x
442 x x x x x
443 x x x x x
444 x x x x x
445 x x x x x
446 x x x x x
447 x x x x x
448 x x x x x
449 x x x x x
450 x x x x x
451 x x x x x
452 x x x x x
453 x x x x x
454 x x x x x
455 x x x x x
456 x x x x x
457 x x x x x
458 x x x x x
459 x x x x x
460 x x x x x
461 x x x x x
462 x x x x x
463 x x x x x
464 x x x x x
465 x x x x x

159
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
466 x x x x x
467 x x x x x
468 x x x x x
469 x x x x x
470 x x x x x
471 x x x x x
472 x x x x x
473 x x x x x
474 x x x x x
475 x x x x x
476 x x x x x
477 x x x x x
478 x x x x x
479 x x x x x
480 x x x x x
481 x x x x x
482 x x x x x
483 x x x x x
484 x x x x x
485 x x x x x
486 x x x x x
487 x x x x x
488 x x x x x
489 x x x x x
490 x x x x x
491 x x x x x
492 x x x x x
493 x x x x x
494 x x x x x
495 x x x x x
496 x x x x x
497 x x x x x
498 x x x x x
499 x x x x x
500 x x x x x
501 x x x x x
502 x x x x x
503 x x x x x
504 x x x x x
505 x x x x x
506 x x x x x
507 x x x x x
508 x x x x x
509 x x x x x
510 x x x x x
511 x x x x x
512 x x x x x
513 x x x x x
514 x x x x x
515 x x x x x
516 x x x x x

160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
517 x x x x x
518 x x x x x
519 x x x x x
520 x x x x x
521 x x x x x
522 x x x x x
523 x x x x x
524 x x x x x
525 x x x x x
526 x x x x x
527 x x x x x
528 x x x x x
529 x x x x x
530 x x x x x
531 x x x x x
532 x x x x x
533 x x x x x
534 x x x x x
535 x x x x x
536 x x x x x
537 x x x x x
538 x x x x x
539 x x x x x
540 x x x x x
541 x x x x x
542 x x x x x
543 x x x x x
544 x x x x x
545 x x x x x
546 x x x x x
547 x x x x x
548 x x x x x
549 x x x x x
550 x x x x x
551 x x x x x
552 x x x x x
553 x x x x x
554 x x x x x
555 x x x x x
556 x x x x x
557 x x x x x
558 x x x x x
559 x x x x x
560 x x x x x
561 x x x x x
562 x x x x x
563 x x x x x
564 x x x x x
565 x x x x x
566 x x x x x
567 x x x x x

161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
568 x x x x x
569 x x x x x
570 x x x x x
571 x x x x x
572 x x x x x
573 x x x x x
574 x x x x x
575 x x x x x
576 x x x x x
577 x x x x x
578 x x x x x
579 x x x x x
580 x x x x x
581 x x x x x
582 x x x x x
583 x x x x x
584 x x x x x
585 x x x x x
586 x x x x x
587 x x x x x
588 x x x x x
589 x x x x x
590 x x x x x
591 x x x x x
592 x x x x x
593 x x x x x
594 x x x x x
595 x x x x x
596 x x x x x
597 x x x x x
598 x x x x x
599 x x x x x
600 x x x x x
601 x x x x x
602 x x x x x
603 x x x x x
604 x x x x x
605 x x x x x
606 x x x x x
607 x x x x x
608 x x x x x
609 x x x x x
610 x x x x x
611 x x x x x
612 x x x x x
613 x x x x x
614 x x x x x
615 x x x x x
616 x x x x x
617 x x x x x
618 x x x x x

162
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
619 x x x x x
620 x x x x x
621 x x x x x
622 x x x x x
623 x x x x x
624 x x x x x
625 x x x x x
626 x x x x x
627 x x x x x
628 x x x x x
629 x x x x x
630 x x x x x
631 x x x x x
632 x x x x x
633 x x x x x
634 x x x x x
635 x x x x x
636 x x x x x
637 x x x x x
638 x x x x x
639 x x x x x
640 x x x x x
641 x x x x x
642 x x x x x
643 x x x x x
644 x x x x x
645 x x x x x
646 x x x x x
647 x x x x x
648 x x x x x
649 x x x x x
650 x x x x x
651 x x x x x
652 x x x x x
653 x x x x x
654 x x x x x
655 x x x x x
656 x x x x x
657 x x x x x
658 x x x x x
659 x x x x x
660 x x x x x
661 x x x x x
662 x x x x x
663 x x x x x
664 x x x x x
665 x x x x x
666 x x x x x
667 x x x x x
668 x x x x x
669 x x x x x

163
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
670 x x x x x
671 x x x x x
672 x x x x x
673 x x x x x
674 x x x x x
675 x x x x x
676 x x x x x
677 x x x x x
678 x x x x x
679 x x x x x
680 x x x x x
681 x x x x x
682 x x x x x
683 x x x x x
684 x x x x x
685 x x x x x
686 x x x x x
687 x x x x x
688 x x x x x
689 x x x x x
690 x x x x x
691 x x x x x
692 x x x x x
693 x x x x x
694 x x x x x
695 x x x x x
696 x x x x x
697 x x x x x
698 x x x x x
699 x x x x x
700 x x x x x
701 x x x x x
702 x x x x x
703 x x x x x
704 x x x x x
705 x x x x x
706 x x x x x
707 x x x x x
708 x x x x x
709 x x x x x
710 x x x x x
711 x x x x x
712 x x x x x
713 x x x x x
714 x x x x x
715 x x x x x
716 x x x x x
717 x x x x x
718 x x x x x
719 x x x x x
720 x x x x x

164
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
721 x x x x x
722 x x x x x
723 x x x x x
724 x x x x x
725 x x x x x
726 x x x x x
727 x x x x x
728 x x x x x
729 x x x x x
730 x x x x x
731 x x x x x
732 x x x x x

165
LOTO 5/40
SCHEMA REDUS| COD 48
Numere jucate: 19 REDUCERE
Num\r variante schem\: 930 92,00 %
Num\r variante combina]ie complet\: 11.628

INDEX DE CÂ{TIGURI
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din schem\ la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
6 1 3 15 12 0,007
sau 1 3 7 8 0,005
sau 1 3 4 4 0,002
sau 1 2 17 3 0,002
sau 1 2 14 3 0,002
sau 1 2 12 3 0,002
sau 1 2 11 3 0,002
sau 1 2 10 3 0,002
sau 1 2 9 12 0,007
sau 1 2 8 6 0,004
sau 1 2 7 12 0,007
sau 1 2 6 6 0,004
sau 1 2 5 12 0,007
sau 1 2 4 18 0,011
sau 1 2 3 3 0,002
sau 1 1 19 2 0,001
sau 1 1 18 4 0,002
sau 1 1 17 14 0,009
sau 1 1 16 30 0,018
sau 1 1 15 104 0,064
sau 1 1 14 140 0,086
sau 1 1 13 284 0,174
sau 1 1 12 316 0,194
sau 1 1 11 328 0,201
sau 1 1 10 216 0,133
sau 1 1 9 238 0,146
sau 1 1 8 176 0,108
sau 1 1 7 122 0,075
sau 1 1 6 32 0,020
sau 1 - 22 4 0,002
sau 1 - 21 16 0,010
sau 1 - 20 71 0,044
sau 1 - 19 169 0,104
sau 1 - 18 360 0,221
sau 1 - 17 727 0,447
sau 1 - 16 1.098 0,674

166
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din schem\ la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau 1 - 15 1.246 0,765
sau 1 - 14 1.789 1,099
sau 1 - 13 2.039 1,253
sau 1 - 12 1.862 1,144
sau 1 - 11 1.118 0,687
sau 1 - 10 407 0,250
sau - 4 15 6 0,004
sau - 4 7 4 0,002
sau - 4 4 2 0,001
sau - 3 17 3 0,002
sau - 3 14 3 0,002
sau - 3 12 3 0,002
sau - 3 11 3 0,002
sau - 3 10 3 0,002
sau - 3 9 12 0,007
sau - 3 8 6 0,004
sau - 3 7 12 0,007
sau - 3 6 6 0,004
sau - 3 5 12 0,007
sau - 3 4 18 0,011
sau - 3 3 3 0,002
sau - 2 19 4 0,002
sau - 2 18 8 0,005
sau - 2 17 28 0,017
sau - 2 16 60 0,037
sau - 2 15 208 0,128
sau - 2 14 280 0,172
sau - 2 13 568 0,349
sau - 2 12 632 0,388
sau - 2 11 656 0,403
sau - 2 10 432 0,265
sau - 2 9 476 0,292
sau - 2 8 352 0,216
sau - 2 7 244 0,150
sau - 2 6 64 0,039
sau - 1 22 20 0,012
sau - 1 21 80 0,049
sau - 1 20 355 0,218
sau - 1 19 845 0,519
sau - 1 18 1.800 1,106
sau - 1 17 3.635 2,233
sau - 1 16 5.490 3,372
sau - 1 15 6.230 3,827
sau - 1 14 8.945 5,495
sau - 1 13 10.195 6,263
sau - 1 12 9.310 5,719
sau - 1 11 5.590 3,434

167
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din schem\ la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - 1 10 2.035 1,250
sau - - 37 6 0,004
sau - - 36 24 0,015
sau - - 35 6 0,004
sau - - 34 6 0,004
sau - - 33 78 0,048
sau - - 32 60 0,037
sau - - 31 66 0,041
sau - - 30 90 0,055
sau - - 29 54 0,033
sau - - 28 84 0,052
sau - - 27 18 0,011
sau - - 26 24 0,015
sau - - 25 48 0,029
sau - - 24 60 0,037
sau - - 23 258 0,159
sau - - 22 540 0,332
sau - - 21 1.482 0,910
sau - - 20 4.236 2,602
sau - - 19 9.438 5,798
sau - - 18 16.278 9,999
sau - - 17 23.382 14,363
sau - - 16 22.890 14,061
sau - - 15 12.006 7,375
5 1 - 8 12 0,052
sau 1 - 7 8 0,034
sau 1 - 6 70 0,301
sau 1 - 5 64 0,275
sau 1 - 4 85 0,365
sau 1 - 3 140 0,602
sau 1 - 2 183 0,787
sau 1 - 1 228 0,980
sau 1 - - 140 0,602
sau - 1 8 12 0,052
sau - 1 7 8 0,034
sau - 1 6 70 0,301
sau - 1 5 64 0,275
sau - 1 4 85 0,365
sau - 1 3 140 0,602
sau - 1 2 183 0,787
sau - 1 1 228 0,980
sau - 1 - 140 0,602
sau - - 14 4 0,017
sau - - 13 22 0,095
sau - - 12 32 0,138
sau - - 11 194 0,834
sau - - 10 142 0,611

168
Num\r variante câ[tig\toare
Numere din schem\ la categoria Num\r
%
ie[ite la tragere 1 2 3 cazuri
5/5 5/6 4/6
sau - - 9 270 1,162
sau - - 8 708 3,044
sau - - 7 3.014 12,960
sau - - 6 7.186 30,900
sau - - 5 9.824 42,243
4 - - 7 10 0,258
sau - - 6 8 0,206
sau - - 5 8 0,206
sau - - 4 7 0,181
sau - - 3 50 1,290
sau - - 2 521 13,442
sau - - 1 3.272 84,417

DESFÃ{URAREA SCHEMEI REDUSE COD 48


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 x x x x x
2 x x x x x
3 x x x x x
4 x x x x x
5 x x x x x
6 x x x x x
7 x x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x
10 x x x x x
11 x x x x x
12 x x x x x
13 x x x x x
14 x x x x x
15 x x x x x
16 x x x x x
17 x x x x x
18 x x x x x
19 x x x x x
20 x x x x x
21 x x x x x
22 x x x x x
23 x x x x x
24 x x x x x
25 x x x x x
26 x x x x x
27 x x x x x
28 x x x x x
29 x x x x x
30 x x x x x
31 x x x x x

169
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
32 x x x x x
33 x x x x x
34 x x x x x
35 x x x x x
36 x x x x x
37 x x x x x
38 x x x x x
39 x x x x x
40 x x x x x
41 x x x x x
42 x x x x x
43 x x x x x
44 x x x x x
45 x x x x x
46 x x x x x
47 x x x x x
48 x x x x x
49 x x x x x
50 x x x x x
51 x x x x x
52 x x x x x
53 x x x x x
54 x x x x x
55 x x x x x
56 x x x x x
57 x x x x x
58 x x x x x
59 x x x x x
60 x x x x x
61 x x x x x
62 x x x x x
63 x x x x x
64 x x x x x
65 x x x x x
66 x x x x x
67 x x x x x
68 x x x x x
69 x x x x x
70 x x x x x
71 x x x x x
72 x x x x x
73 x x x x x
74 x x x x x
75 x x x x x
76 x x x x x
77 x x x x x
78 x x x x x
79 x x x x x
80 x x x x x
81 x x x x x
82 x x x x x

170
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
83 x x x x x
84 x x x x x
85 x x x x x
86 x x x x x
87 x x x x x
88 x x x x x
89 x x x x x
90 x x x x x
91 x x x x x
92 x x x x x
93 x x x x x
94 x x x x x
95 x x x x x
96 x x x x x
97 x x x x x
98 x x x x x
99 x x x x x
100 x x x x x
101 x x x x x
102 x x x x x
103 x x x x x
104 x x x x x
105 x x x x x
106 x x x x x
107 x x x x x
108 x x x x x
109 x x x x x
110 x x x x x
111 x x x x x
112 x x x x x
113 x x x x x
114 x x x x x
115 x x x x x
116 x x x x x
117 x x x x x
118 x x x x x
119 x x x x x
120 x x x x x
121 x x x x x
122 x x x x x
123 x x x x x
124 x x x x x
125 x x x x x
126 x x x x x
127 x x x x x
128 x x x x x
129 x x x x x
130 x x x x x
131 x x x x x
132 x x x x x
133 x x x x x

171
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
134 x x x x x
135 x x x x x
136 x x x x x
137 x x x x x
138 x x x x x
139 x x x x x
140 x x x x x
141 x x x x x
142 x x x x x
143 x x x x x
144 x x x x x
145 x x x x x
146 x x x x x
147 x x x x x
148 x x x x x
149 x x x x x
150 x x x x x
151 x x x x x
152 x x x x x
153 x x x x x
154 x x x x x
155 x x x x x
156 x x x x x
157 x x x x x
158 x x x x x
159 x x x x x
160 x x x x x
161 x x x x x
162 x x x x x
163 x x x x x
164 x x x x x
165 x x x x x
166 x x x x x
167 x x x x x
168 x x x x x
169 x x x x x
170 x x x x x
171 x x x x x
172 x x x x x
173 x x x x x
174 x x x x x
175 x x x x x
176 x x x x x
177 x x x x x
178 x x x x x
179 x x x x x
180 x x x x x
181 x x x x x
182 x x x x x
183 x x x x x
184 x x x x x

172
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
185 x x x x x
186 x x x x x
187 x x x x x
188 x x x x x
189 x x x x x
190 x x x x x
191 x x x x x
192 x x x x x
193 x x x x x
194 x x x x x
195 x x x x x
196 x x x x x
197 x x x x x
198 x x x x x
199 x x x x x
200 x x x x x
201 x x x x x
202 x x x x x
203 x x x x x
204 x x x x x
205 x x x x x
206 x x x x x
207 x x x x x
208 x x x x x
209 x x x x x
210 x x x x x
211 x x x x x
212 x x x x x
213 x x x x x
214 x x x x x
215 x x x x x
216 x x x x x
217 x x x x x
218 x x x x x
219 x x x x x
220 x x x x x
221 x x x x x
222 x x x x x
223 x x x x x
224 x x x x x
225 x x x x x
226 x x x x x
227 x x x x x
228 x x x x x
229 x x x x x
230 x x x x x
231 x x x x x
232 x x x x x
233 x x x x x
234 x x x x x
235 x x x x x

173
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
236 x x x x x
237 x x x x x
238 x x x x x
239 x x x x x
240 x x x x x
241 x x x x x
242 x x x x x
243 x x x x x
244 x x x x x
245 x x x x x
246 x x x x x
247 x x x x x
248 x x x x x
249 x x x x x
250 x x x x x
251 x x x x x
252 x x x x x
253 x x x x x
254 x x x x x
255 x x x x x
256 x x x x x
257 x x x x x
258 x x x x x
259 x x x x x
260 x x x x x
261 x x x x x
262 x x x x x
263 x x x x x
264 x x x x x
265 x x x x x
266 x x x x x
267 x x x x x
268 x x x x x
269 x x x x x
270 x x x x x
271 x x x x x
272 x x x x x
273 x x x x x
274 x x x x x
275 x x x x x
276 x x x x x
277 x x x x x
278 x x x x x
279 x x x x x
280 x x x x x
281 x x x x x
282 x x x x x
283 x x x x x
284 x x x x x
285 x x x x x
286 x x x x x

174
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
287 x x x x x
288 x x x x x
289 x x x x x
290 x x x x x
291 x x x x x
292 x x x x x
293 x x x x x
294 x x x x x
295 x x x x x
296 x x x x x
297 x x x x x
298 x x x x x
299 x x x x x
300 x x x x x
301 x x x x x
302 x x x x x
303 x x x x x
304 x x x x x
305 x x x x x
306 x x x x x
307 x x x x x
308 x x x x x
309 x x x x x
310 x x x x x
311 x x x x x
312 x x x x x
313 x x x x x
314 x x x x x
315 x x x x x
316 x x x x x
317 x x x x x
318 x x x x x
319 x x x x x
320 x x x x x
321 x x x x x
322 x x x x x
323 x x x x x
324 x x x x x
325 x x x x x
326 x x x x x
327 x x x x x
328 x x x x x
329 x x x x x
330 x x x x x
331 x x x x x
332 x x x x x
333 x x x x x
334 x x x x x
335 x x x x x
336 x x x x x
337 x x x x x

175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
338 x x x x x
339 x x x x x
340 x x x x x
341 x x x x x
342 x x x x x
343 x x x x x
344 x x x x x
345 x x x x x
346 x x x x x
347 x x x x x
348 x x x x x
349 x x x x x
350 x x x x x
351 x x x x x
352 x x x x x
353 x x x x x
354 x x x x x
355 x x x x x
356 x x x x x
357 x x x x x
358 x x x x x
359 x x x x x
360 x x x x x
361 x x x x x
362 x x x x x
363 x x x x x
364 x x x x x
365 x x x x x
366 x x x x x
367 x x x x x
368 x x x x x
369 x x x x x
370 x x x x x
371 x x x x x
372 x x x x x
373 x x x x x
374 x x x x x
375 x x x x x
376 x x x x x
377 x x x x x
378 x x x x x
379 x x x x x
380 x x x x x
381 x x x x x
382 x x x x x
383 x x x x x
384 x x x x x
385 x x x x x
386 x x x x x
387 x x x x x
388 x x x x x

176
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
389 x x x x x
390 x x x x x
391 x x x x x
392 x x x x x
393 x x x x x
394 x x x x x
395 x x x x x
396 x x x x x
397 x x x x x
398 x x x x x
399 x x x x x
400 x x x x x
401 x x x x x
402 x x x x x
403 x x x x x
404 x x x x x
405 x x x x x
406 x x x x x
407 x x x x x
408 x x x x x
409 x x x x x
410 x x x x x
411 x x x x x
412 x x x x x
413 x x x x x
414 x x x x x
415 x x x x x
416 x x x x x
417 x x x x x
418 x x x x x
419 x x x x x
420 x x x x x
421 x x x x x
422 x x x x x
423 x x x x x
424 x x x x x
425 x x x x x
426 x x x x x
427 x x x x x
428 x x x x x
429 x x x x x
430 x x x x x
431 x x x x x
432 x x x x x
433 x x x x x
434 x x x x x
435 x x x x x
436 x x x x x
437 x x x x x
438 x x x x x
439 x x x x x

177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
440 x x x x x
441 x x x x x
442 x x x x x
443 x x x x x
444 x x x x x
445 x x x x x
446 x x x x x
447 x x x x x
448 x x x x x
449 x x x x x
450 x x x x x
451 x x x x x
452 x x x x x
453 x x x x x
454 x x x x x
455 x x x x x
456 x x x x x
457 x x x x x
458 x x x x x
459 x x x x x
460 x x x x x
461 x x x x x
462 x x x x x
463 x x x x x
464 x x x x x
465 x x x x x
466 x x x x x
467 x x x x x
468 x x x x x
469 x x x x x
470 x x x x x
471 x x x x x
472 x x x x x
473 x x x x x
474 x x x x x
475 x x x x x
476 x x x x x
477 x x x x x
478 x x x x x
479 x x x x x
480 x x x x x
481 x x x x x
482 x x x x x
483 x x x x x
484 x x x x x
485 x x x x x
486 x x x x x
487 x x x x x
488 x x x x x
489 x x x x x
490 x x x x x

178
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
491 x x x x x
492 x x x x x
493 x x x x x
494 x x x x x
495 x x x x x
496 x x x x x
497 x x x x x
498 x x x x x
499 x x x x x
500 x x x x x
501 x x x x x
502 x x x x x
503 x x x x x
504 x x x x x
505 x x x x x
506 x x x x x
507 x x x x x
508 x x x x x
509 x x x x x
510 x x x x x
511 x x x x x
512 x x x x x
513 x x x x x
514 x x x x x
515 x x x x x
516 x x x x x
517 x x x x x
518 x x x x x
519 x x x x x
520 x x x x x
521 x x x x x
522 x x x x x
523 x x x x x
524 x x x x x
525 x x x x x
526 x x x x x
527 x x x x x
528 x x x x x
529 x x x x x
530 x x x x x
531 x x x x x
532 x x x x x
533 x x x x x
534 x x x x x
535 x x x x x
536 x x x x x
537 x x x x x
538 x x x x x
539 x x x x x
540 x x x x x
541 x x x x x

179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
542 x x x x x
543 x x x x x
544 x x x x x
545 x x x x x
546 x x x x x
547 x x x x x
548 x x x x x
549 x x x x x
550 x x x x x
551 x x x x x
552 x x x x x
553 x x x x x
554 x x x x x
555 x x x x x
556 x x x x x
557 x x x x x
558 x x x x x
559 x x x x x
560 x x x x x
561 x x x x x
562 x x x x x
563 x x x x x
564 x x x x x
565 x x x x x
566 x x x x x
567 x x x x x
568 x x x x x
569 x x x x x
570 x x x x x
571 x x x x x
572 x x x x x
573 x x x x x
574 x x x x x
575 x x x x x
576 x x x x x
577 x x x x x
578 x x x x x
579 x x x x x
580 x x x x x
581 x x x x x
582 x x x x x
583 x x x x x
584 x x x x x
585 x x x x x
586 x x x x x
587 x x x x x
588 x x x x x
589 x x x x x
590 x x x x x
591 x x x x x
592 x x x x x

180
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
593 x x x x x
594 x x x x x
595 x x x x x
596 x x x x x
597 x x x x x
598 x x x x x
599 x x x x x
600 x x x x x
601 x x x x x
602 x x x x x
603 x x x x x
604 x x x x x
605 x x x x x
606 x x x x x
607 x x x x x
608 x x x x x
609 x x x x x
610 x x x x x
611 x x x x x
612 x x x x x
613 x x x x x
614 x x x x x
615 x x x x x
616 x x x x x
617 x x x x x
618 x x x x x
619 x x x x x
620 x x x x x
621 x x x x x
622 x x x x x
623 x x x x x
624 x x x x x
625 x x x x x
626 x x x x x
627 x x x x x
628 x x x x x
629 x x x x x
630 x x x x x
631 x x x x x
632 x x x x x
633 x x x x x
634 x x x x x
635 x x x x x
636 x x x x x
637 x x x x x
638 x x x x x
639 x x x x x
640 x x x x x
641 x x x x x
642 x x x x x
643 x x x x x

181
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
644 x x x x x
645 x x x x x
646 x x x x x
647 x x x x x
648 x x x x x
649 x x x x x
650 x x x x x
651 x x x x x
652 x x x x x
653 x x x x x
654 x x x x x
655 x x x x x
656 x x x x x
657 x x x x x
658 x x x x x
659 x x x x x
660 x x x x x
661 x x x x x
662 x x x x x
663 x x x x x
664 x x x x x
665 x x x x x
666 x x x x x
667 x x x x x
668 x x x x x
669 x x x x x
670 x x x x x
671 x x x x x
672 x x x x x
673 x x x x x
674 x x x x x
675 x x x x x
676 x x x x x
677 x x x x x
678 x x x x x
679 x x x x x
680 x x x x x
681 x x x x x
682 x x x x x
683 x x x x x
684 x x x x x
685 x x x x x
686 x x x x x
687 x x x x x
688 x x x x x
689 x x x x x
690 x x x x x
691 x x x x x
692 x x x x x
693 x x x x x
694 x x x x x

182
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
695 x x x x x
696 x x x x x
697 x x x x x
698 x x x x x
699 x x x x x
700 x x x x x
701 x x x x x
702 x x x x x
703 x x x x x
704 x x x x x
705 x x x x x
706 x x x x x
707 x x x x x
708 x x x x x
709 x x x x x
710 x x x x x
711 x x x x x
712 x x x x x
713 x x x x x
714 x x x x x
715 x x x x x
716 x x x x x
717 x x x x x
718 x x x x x
719 x x x x x
720 x x x x x
721 x x x x x
722 x x x x x
723 x x x x x
724 x x x x x
725 x x x x x
726 x x x x x
727 x x x x x
728 x x x x x
729 x x x x x
730 x x x x x
731 x x x x x
732 x x x x x
733 x x x x x
734 x x x x x
735 x x x x x
736 x x x x x
737 x x x x x
738 x x x x x
739 x x x x x
740 x x x x x
741 x x x x x
742 x x x x x
743 x x x x x
744 x x x x x
745 x x x x x

183
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
746 x x x x x
747 x x x x x
748 x x x x x
749 x x x x x
750 x x x x x
751 x x x x x
752 x x x x x
753 x x x x x
754 x x x x x
755 x x x x x
756 x x x x x
757 x x x x x
758 x x x x x
759 x x x x x
760 x x x x x
761 x x x x x
762 x x x x x
763 x x x x x
764 x x x x x
765 x x x x x
766 x x x x x
767 x x x x x
768 x x x x x
769 x x x x x
770 x x x x x
771 x x x x x
772 x x x x x
773 x x x x x
774 x x x x x
775 x x x x x
776 x x x x x
777 x x x x x
778 x x x x x
779 x x x x x
780 x x x x x
781 x x x x x
782 x x x x x
783 x x x x x
784 x x x x x
785 x x x x x
786 x x x x x
787 x x x x x
788 x x x x x
789 x x x x x
790 x x x x x
791 x x x x x
792 x x x x x
793 x x x x x
794 x x x x x
795 x x x x x
796 x x x x x

184
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
797 x x x x x
798 x x x x x
799 x x x x x
800 x x x x x
801 x x x x x
802 x x x x x
803 x x x x x
804 x x x x x
805 x x x x x
806 x x x x x
807 x x x x x
808 x x x x x
809 x x x x x
810 x x x x x
811 x x x x x
812 x x x x x
813 x x x x x
814 x x x x x
815 x x x x x
816 x x x x x
817 x x x x x
818 x x x x x
819 x x x x x
820 x x x x x
821 x x x x x
822 x x x x x
823 x x x x x
824 x x x x x
825 x x x x x
826 x x x x x
827 x x x x x
828 x x x x x
829 x x x x x
830 x x x x x
831 x x x x x
832 x x x x x
833 x x x x x
834 x x x x x
835 x x x x x
836 x x x x x
837 x x x x x
838 x x x x x
839 x x x x x
840 x x x x x
841 x x x x x
842 x x x x x
843 x x x x x
844 x x x x x
845 x x x x x
846 x x x x x
847 x x x x x

185
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
848 x x x x x
849 x x x x x
850 x x x x x
851 x x x x x
852 x x x x x
853 x x x x x
854 x x x x x
855 x x x x x
856 x x x x x
857 x x x x x
858 x x x x x
859 x x x x x
860 x x x x x
861 x x x x x
862 x x x x x
863 x x x x x
864 x x x x x
865 x x x x x
866 x x x x x
867 x x x x x
868 x x x x x
869 x x x x x
870 x x x x x
871 x x x x x
872 x x x x x
873 x x x x x
874 x x x x x
875 x x x x x
876 x x x x x
877 x x x x x
878 x x x x x
879 x x x x x
880 x x x x x
881 x x x x x
882 x x x x x
883 x x x x x
884 x x x x x
885 x x x x x
886 x x x x x
887 x x x x x
888 x x x x x
889 x x x x x
890 x x x x x
891 x x x x x
892 x x x x x
893 x x x x x
894 x x x x x
895 x x x x x
896 x x x x x
897 x x x x x
898 x x x x x

186
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
899 x x x x x
900 x x x x x
901 x x x x x
902 x x x x x
903 x x x x x
904 x x x x x
905 x x x x x
906 x x x x x
907 x x x x x
908 x x x x x
909 x x x x x
910 x x x x x
911 x x x x x
912 x x x x x
913 x x x x x
914 x x x x x
915 x x x x x
916 x x x x x
917 x x x x x
918 x x x x x
919 x x x x x
920 x x x x x
921 x x x x x
922 x x x x x
923 x x x x x
924 x x x x x
925 x x x x x
926 x x x x x
927 x x x x x
928 x x x x x
929 x x x x x
930 x x x x x

187

S-ar putea să vă placă și