Sunteți pe pagina 1din 1

MODELUL SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ

[ Prezentul model are caracter informativ]

Număr / Data ORIGINAL

Stimate domn / Stimata doamna,

Înţelegem ca a fost încheiat contractul de finanţare cu nr.………….. între Autoritatea de


Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice şi
………………………………., în calitate de beneficiar al finanţării nerambursabile, având ca
obiect……………. şi ca, în conformitate cu prevederile contractului, este necesară
prezentarea de către …………. a unei garanţii în valoare de …………. reprezentând 20% din
valoarea finanţării acordate. Această garanţie este necesară în cazul în care beneficiarul nu se
achită de obligaţiile contractuale aşa cum sunt specificate în contract.

La solicitarea ………………… noi, ……………………………., prin prezenta ne angajăm


irevocabil să vă restituim la prima dumneavoastră cerere, fără a ţine seama de valabilitatea şi
efectele contractului mai sus menţionat şi renunţând la toate drepturile de obiecţiune şi de
apărare decurgând din contractul menţionat, orice sumă până la maximum ……………….[în
cifre şi litere] la primirea cererii dumneavoastră de plată, prezentată în scris şi semnată de
persoana autorizată, precum şi a confirmării dumneavoastră scrise că ………………. nu şi-a
îndeplinit obligaţiile în conformitate cu termenii contractuali şi, ca urmare, dumneavoastră
sunteţi îndreptăţiţi să solicitaţi această sumă.

Prezenta scrisoare de garanţie intra în vigoare numai în cazul în care ………………… face
dovada existenţei contractului de finanţare nerambursabilă mai sus menţionat.

Scrisoarea de garanţie expiră la data de ……………….. [30 de zile după depunerea ultimei
cereri de rambursare] în întregime şi în mod automat dacă cerea dumneavoastră scrisă de plata
şi confirmarea dumneavoastră scrisă, nu sunt în posesia noastră înainte sau cel mai târziu la
acea dată (cu condiţia ca data respectivă să fie o zi bancară, altfel se ia în considerare ultima zi
bancară). Prezenta scrisoare se poate prelungi numai în cazul solicitării dumneavoastră în
scris şi în baza unui act adiţional care să ateste prelungirea duratei contractului de finanţare
nerambursabilă.

Prezenta scrisoare de garanţie devine în mod automat nulă şi neavenită după expirarea
termenului de valabilitate, indiferent dacă acest document ne este restituit sau nu.

Prezenta scrisoare de garanţie este supusă Publicaţiei 458 a CCI Paris şi este guvernată de
legea română, locul de judecată al eventualelor litigii fiind municipiul Bucureşti.

Semnătură autorizată