Sunteți pe pagina 1din 4

Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor administraţiei

publice
A. Drepturile funcţionarilor publici
a) garantarea dreptului la opinie şi interzicerea discriminării între
funcţionarul public pe criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex,
stare naţională, origine socială sau altă natură.
b) garantarea dreptului de asociere sindicală;
c) dreptul la grevă;
d) dreptul la salariu corespunzător funcţiei pe care o ocupă, sporuri şi
indemnizaţie;
e) funcţionarul public care, pe timpul serviciului sunt obligaţi să
poarte uniformă o primesc gratuit;
f) durata normală a timpului de lucru este de 8 ore pe zi şi 40 de ore
pe săptămână;
g) funcţionarul public are dreptul la concediu de odihnă, la concedii
medicale şi alte concedii;
h) în perioada concediilor de boală, de maternitate şi a celor pentru
creşterea şi îngrijirea copiilor, raporturile de serviciu nu pot înceta şi nu pot
fi modificate decât din iniţiativa funcţionarului public în cauză;
i) instituţiile publice au obligaţia de a asigura funcţionarului publici
condiţii normale de muncă şi igienă;
j) funcţionarul public beneficiază de asistenţă medicală, proteze şi
medicamente în condiţiile legii;
k) funcţionarii publici beneficiază de pensii precum şi de celelalte
drepturi de asigurări sociale de stat, potrivit legii;

1
l) în caz de deces al funcţionarului public, membrii familiei, care au
dreptul la pensie de urmaş, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul
salariului de bază din ultima lună de activitate a funcţionarului public
decedat.
m) funcţionarul public beneficiază în exercitarea atribuţiilor lor de
protecţia legii.
n) funcţionarul public are dreptul să primească o despăgubire din
partea autorităţii sau instituţiei publice, dacă a suferit, din culpa acesteia, un
prejudiciu material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu.
B. Îndatoririle funcţionarilor publici
Legea nr. 188/1991 art. 41-48
a) funcţionarii publici sunt datori să îşi îndeplinească cu
profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de
serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii
autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;
b) funcţionarii publici au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor de
serviciu să se abţină de la exprimarea convingerilor politice;
c) funcţionarii publici răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin
din funcţia publică pe care o deţin precum şi a atribuţiilor ce le sunt
delegate;
d) funcţionarul public este oblicat să se conformeze dispoziţiilor date
de funcţionarii publici cu funcţie de conducere cărora le sunt subordonaţi
direct, cu excepţia cazurilor în care apreciază că aceste dispoziţii sunt
ilegale;
e) funcţionarii publici au îndatorirea să păstreze secretul de stat şi
secretul de serviciu, în condiţiile legii;

2
f) funcţionarii publici trebuie să păstreze confidenţialitatea în legătură
cu faptul, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea
funcţiei;
g) funcţionarilor publici le este interzis să solicite sau să accepte,
direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei publice
daruri sau alte avantaje. Ei trebuie să prezinte, în condiţiile legii, declaraţia
de avere;
h) funcţionarii publici au obligaţia de a rezolva lucrările repartizate de
conducătorul compartimentului în care funcţionează. Funcţionarilor publici
de execuţie le este interzis să primească în mod direct cereri a căror
rezolvare intră în competenţa lor ori să intervină pentru soluţionarea acestor
cereri.
i) funcţionarii publici au îndatorirea să îşi perfecţioneze pregătirea
profesională fie în cadrul autorităţii sau instituţiei publice, fie urmând cursuri
de perfecţionare organizate în acest scop.
Apreciem că este important a se cunoaşte o serie de principii care
guvernează (sau ar trebui să guverneze) conduita funcţionarilor publici
constituiţi prin Legea nr. 7/2004 privind condul de conduită al funcţionarului
public.
a) supremaţia Constituţiei şi a legii;
b) prioritatea interesului public;
c) profesionalismul;
d) asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi
instituţiilor publice;
e) imparţialitate şi independenţă;
f) integritate morală;
g) libertatea gândirii şi a exprimării;

3
h) cinstea şi corectitudinea;
i) deschiderea şi transparenţa.
De asemenea, ni se par importante câteva precizări în legătură cu
apariţia unor posibile conflicte de interese.
Legea nr. 181/2993 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei defineşte: „conflictul
de interese ca fiind situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică,
care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor ce îi revin
potrivit Constituţiei şi al altor acte normative”.
Legea prevede obligaţia funcţionarului public aflat în situaţia unui
conflict de interese să se abţină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau
participarea la luarea unei decizii şi să-l informeze deîndată pe şeful ierarhic
căruia îi este subordonat direct şi care are datoria de a lua măsurile ce se
impun pentru exercitarea cu imparţialitate a funcţiei publice în cel mult 3
zile de la data luării la cunoştinţă.
Măsura care trebuie luată este desemnarea unui alt funcţionar public
cu aceeaşi pregătire şi acelaşi nivel de experienţă pentru rezolvarea cererii.
Legea prevede că nerespectarea acestei obligaţii de către funcţionarul
public atrage după sine răspunderea disciplinară, administrativă, civilă, ori
penală, după caz, a acestuia.

S-ar putea să vă placă și