Sunteți pe pagina 1din 8

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORAŞULUI VULCAN

1. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ

!"Oraşul Vulcan este situat în partea sudică a judeţului Hunedoara, în depresiunea


Valea Jiului, la poalele Munţilor Vâlcan la o altitudine medie de 680 m;
!"Oraş situat în centrul Văii Jiului la o distanţă de 10 Km faţă de Municipiul Petroşani
şi aproximativ 110 km de Mun. Deva reşedinţa Jud. Hunedoara;
!"Este traversat de la vest la est de râul Jiul de Vest;
!"Vecinătăţile sunt:
- oraşul Aninoasa la est;
- oraşul Lupeni la vest la o distanţă de 1 Km;
- localitatea Băniţa la nord;
- judeţul Gorj la sud;
!"Este al doilea oraş al Văii Jiului ca mărime, după Mun. Petroşani şi este traversat
de drumul naţional DN 66A, drum ce face legătura între Petroşani şi Valea de Peşti;
!"Făcând parte din teritoriul administrativ al Judeţului Hunedoara se încadrează în
Regiunea de dezvoltare 5 Vest România.

Populaţie: 35 514
• Din care: - Bărbaţi 18 470
- Femei 17 044

Suprafaţa teritoriului administrativ: 8731 ha


• Suprafaţa intravilanului în anul 2001 în oraşul Vulcan
şi localităţile componente Jiu Paroşeni şi Dealu Babii 1218,2 ha
Din care:
o zona centrală şi alte zone cu funcţiuni
complexe de interes public 35,55 ha
o zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare 692,30 ha
o zonă de unităţi industriale 318,75 ha
o zonă de parcuri şi sport recreere 38,05 ha
o zonă de gospodărie comunală şi cimitire 17,25 ha
o terenuri cu destinaţii speciale şi echipare
-1-
teritorială din care: 64,25 ha
- căi de comunicaţii rutiere 41,40 ha
- căi de comunicaţii feroviare 18,45 ha
- pentru reţele tehnico-edilitare şi
construcţii aferente 4,40 ha
o alte zone (terenuri neconstruite, cursuri de apă) 52,05 ha

Structura agenţilor economici existenţi:


Societăţi comerciale 370
Din care:
- societăţi cu răspundere limitată 286
- societăţi în nume colectiv 24
- societăţi pe acţiuni 6
- asociaţii familiale 50
- societăţi în comandită simplă 4

Turism: existenţa a trei zone turistice şi de agrement:


- zona de agrement Brazi;
- zona de turism montan ”Pasul Vulcan”;
- cabana Căprişoara.

2. DISFUNCŢIONALITĂŢI MAJORE

2.1. Probleme sociale:


• Disponibilizări repetate prin restructurarea mineritului, rata reală a şomajului
ajungând la 40%;
• Scăderea veniturilor populaţiei;
• Incapacitatea de plată a taxelor aferente întreţinerii locuinţelor;
• Ofertă redusă de locuri de muncă atât pentru tinerii absolvenţi de şcoli profesionale,
licee, facultăţi, cât şi pentru alte categorii ale populaţiei.

-2-
2.2. Imaginea oraşului:
• Degradarea faţadelor blocurilor; în ultimii 10 ani neefectuându-se lucrări de reparaţii
capitale;
• Lipsa fondurilor pentru continuarea unor ansambluri de locuinţe începute înainte de
1989 (bl.93), cât şi a noilor ansambluri propuse (zona blocurilor 66, 66A, 67);
• Degradarea accentuată a îmbrăcăminţii din asfalt sau beton în cartierele de locuinţe:
Micro 3B, Cartierul Brazi, zona străzii N.Titulescu (între Şcoala nr.4 şi Popicărie),
Cartier Sohodol – localitatea Jiu-Paroşeni;
• Lipsa dotărilor la zona turistică Pasul Vâlcan (Telescaun, Teleski, utilităţi);
• Lipsa agentului termic în cartierul Micro 3B .

2.3. Probleme de mediu:


• Lipsa unui sistem integrat de colectare, transport, reciclare şi depozitare a deşeurilor;
• Poluarea oraşului cu cenuşă de termocentrală de la S.E.Paroşeni;
• Slaba întreţinere a albiei majore a Jiului de Vest de către Regia Apelor Române –
Filiala Craiova;
• Degradarea terenurilor datorate exploatărilor miniere;
• Poluarea Râului Jiul de Vest datorită deversărilor provenite de la U.P.Coroieşti.

2.4. Lipsa unei activităţi susţinute de investiţii determinate de:


• Interesul scăzut al investitorilor români şi străini, deşi zona are statut de zonă
defavorizată;
• Fonduri limitate din bugetul local pentru investiţii;
• Exploatarea redusă şi ineficientă a resurselor resurse naturale: zăcăminte de
cărbune, masă lemnoasă, materiale de construcţii, roci ornamentale, floră;
• În sectorul I.M.M-urilor sunt probleme legate de structurile de sprijinire a acestora,
cadru legislativ instabil, fiscalitate mare, lipsa cunoştinţelor manageriale ale
proprietarilor.

2.5. Probleme curente:


• Lipsa unui cadastru imobiliar;
• Creşterea pericolului pierderii locurilor de muncă;
• Lipsa unei strategii regionale puternice în Zona Regională 5 Vest;
• Lipsa fondurilor necesare achitării diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu
apă, potrivit Ordonanţei nr.41/2001;
-3-
• Costuri ridicate a preţurilor pentru apa rece şi termoficare;
• Lipsa unei strategii coerente în ceea ce priveşte posibilităţile de dezvoltare a
turismului în zonă.

3. CONCEPTELE DE BAZĂ ALE ORAŞULUI VULCAN


ÎN VEDEREA UNEI DEZVOLTĂRI DURABILE .
DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul
naţional şi regional de dezvoltare Primăria oraşului Vulcan îşi va desfăşura
activitatea în următoarele direcţii:
!"Identificarea programelor de finanţare europeană şi depunerea de proiecte în
vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
!"Înfiinţarea unor întreprinderi care să absoarbă forţa de muncă existentă pe piaţă.
!"Atragerea altor localităţilor în programe de înfrăţire cu beneficii pentru toţi partenerii
implicaţi.
!"Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei.

4. ÎNCADRAREA ÎN OBIECTIVELE STRATEGICE


ALE DEZVOLTĂRII

- Dezvoltarea infrastructurii rutiere prin modernizarea DJ 664, drum ce face legătura


între Vulcan şi judeţul Gorj prin zona turistică Pasul Vulcan, şi DJ 666, drum ce face
legătura între oraşul Vulcan şi Ţara Haţegului prin Dealu Babii, drumuri aflate în
administrarea Consiliului Judeţean, iar sumele necesare betonării acestora trebuie
-4-
alocate din bugetul judeţean sau din alte surse externe bugetului local; suma totală
necesară este de aproximativ 3 milioane euro;
- În vederea modernizării legăturii directe între Vulcan şi Valea Sadului se va promova
studiul realizării tunelului subteran de legătură pentru circulaţie rutieră;
- Modernizarea drumului naţional DN66A care face legătura între Petroşani şi Valea de
Peşti se află în administrarea drumurilor naţionale, sumele necesare efectuării
reparaţiilor trebuie alocate de la bugetul de stat;
- Dezvoltarea turismului în zonă prin amenajarea zonei turistice Pasul Vulcan şi
promovarea agroturismului în zona Dealu Babii;
- Dezvoltarea diferitelor ramuri ale industriei, cum ar fi: industria lemnului (exploatare şi
prelucrare), industria materialelor de construcţii, industria alimentară (fabrică de
conserve).

5. CONDIŢII DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI

- acordul şi susţinerea planului de către cetăţeni şi politicieni;


- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei dezvoltării economice a serviciilor;
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării planului;

5.1. Politica terenurilor urbane:

- actualizarea evidenţei cadastrale a clădirilor şi terenurilor de pe raza oraşului,


clarificarea situaţiei juridice a unor terenuri sau imobile care în prezent nu au un
proprietar bine definit;
- alocare coordonată a terenurilor pentru viitoarele activităţi comerciale, servicii publice,
transport, locuinţe, educaţie, sănătate, protecţia mediului, astfel încât o activitate
specifică să nu dăuneze altei activităţi din punct de vedere al amplasamentului,
volumelor şi distanţelor;
- încurajarea investiţiilor prin îmbunătăţirea sistemului de administrare a terenurilor,
asigurând informaţiile privind oferta de terenuri necesare desfăşurării unor activităţi
economice;

-5-
- dezvoltarea unor investiţi ispecifice pe arealul Vulcan şi implementarea lor în planul
naţional şi regional de dezvoltare.

5.2. Politica dezvoltării economice

- stimularea investiţiilor şi valorificarea resurselor materiale: lemn, materiale de


construcţii, şi umane: forţă de muncă calificată;
- crearea unui centru de afaceri în sediul căminului G7, în care să funcţioneze sediile
administrative ale mai multor firme;
- colaborarea cu instituţii de învăţământ la nivel local pentru pregătirea profesională a
forţei de muncă disponibilă în domenii cerute de piaţă.

5.3.Politica de dezvoltare locală

5.3.1. Politica de locuinţe:


- lucrări de reparaţii la apartamentele degradate din cartierul Micro 3B (Dallas) şi
redarea în circuitul imobiliar, etapizat până în anul 2005;
- finalizarea lucrărilor la blocul 93;
- construirea unui cvartal de locuinţe tip vilă, pe sistemul P+2 cu sprijinul Ministerul
Lucrărilor Publice, Transportului şi Locuinţei, în zona Morişoara;
- informarea cetăţenilor în legătură cu avantajele oferite de aplicarea unor noi tehnologii
şi materiale în locuinţele personale(materiale termoizolante, geamuri termopan,
membrane hidroizolante), avantaje materializate prin reducerea consumului de
energie electrică şi termică.

5.3.2. Politica serviciilor publice


- întărirea rolului primăriei ca centru de comunicare şi informare în sprijinul promovării
programelor economice, sociale şi culturale, prin comunicare bidirecţională cetăţean -
funcţionar public;
- deschiderea unui Centru de consiliere locală care să faciliteze accesul cetăţeanului la
informaţii din domeniile juridic, economic, social, etc., lucru realizabil prin obţinerea
unei finanţări externe;
- conlucrarea serviciilor publice locale cu servicii similare din alte oraşe, în vederea
schimbului de informaţii şi materializarea unor noi căi de acţiune care au dat rezultate
(salubritate şi gospodărie comunală, termoficare, etc.);

-6-
- creşterea gradului de calificare a funcţionarilor din serviciile publice, prin urmarea unor
cursuri de perfecţionare , pentru creşterea calităţii serviciilor publice.
- diversificarea serviciilor oferite populaţiei :
- instruire, educare, trening personal;
- consulting;
-expertizare tehnică;
- informare tehnică , documentare;
- tipărire şi multiplicare .
Oferta se adresează în prezent şi în viitor , aşa cum este normal, având în
vedere că Primăria funcţionează pe principiul autonomiei şi stă la baza dezvoltării
democraţiei aplicate tuturor cetăţenilor oraşului Vulcan.

5.3.3. Politica de mediu


- redarea în circuitul agricol a haldelor de steril ale unităţilor miniere în baza unor
programe comune ale Autorităţii locale şi unităţile respective;
- amenajarea unei gropi ecologice de gunoi pe amplasamentul actualului depozit de
zgură şi cenuşă Ijak;
- dotarea oraşului cu recipiente care să permită sortarea gunoiului menajer şi
amenajarea unor platforme de colectare moderne, betonate, închise care să nu
permită răspândirea gunoiului colectat;
- amenajarea albiilor pârâurilor de pe raza oraşului Vulcan prin fluentizarea cursurilor
acestora;
- impulsionarea Regiei Autonome Apelor Române, filiala Craiova pentru demararea procesului
de curăţire şi regularizare a Râului Jiul de Vest şi afluenţilor principali ai acestuia;
- informarea şi îndrumarea populaţiei în a păstra oraşul curat prin diferite mijloace: afişe,
mustrări, şi amenzi al căror grad de aplicare şi cuantum vor fi stabilite printr-o hotărâre
a Consiliului Local Vulcan.

5.3.4. Politici sociale:


- asigurarea unei protecţii sociale adecvate pentru categoriile real defavorizate: bătrânii
fără venituri, copii orfani, persoane handicapate gr.1, bolnavii de SIDA;
- sprijinirea serviciului de asistenţă medicală pentru a corespunde cererii locale şi
normelor legale în vigoare;

-7-
- înfiinţarea unui centru social gen casă de copii şi/sau azil de bătrâni într-unul din
căminele preluate de la Ministerul Apărării Naţionale sau în clădirea fostei policlinici
din Vulcan.

5.3.5. Politici legate de învăţământ


- finalizarea lucrărilor la Şcoala Generală Nr.7, cu sprijinul Ministerului Învăţământului şi
Cercetării;
- dotarea şcolilor cu tehnică de calcul, din fonduri locale şi finanţări externe, în perioada
2002-2005;
- reparaţii capitale la obiectivele de învăţământ existente şi anume realizarea
acoperişuri şcoli de tip şarpantă, modernizare Sală de Sport din fondul MARR şi
finanţare locală;
- diversificarea profilelor de învăţământ, inclusiv a învăţământului postliceal în cadrul
Grupului Şcolar Mihai Viteazu.
5.3.6. Politici în domeniul sanitar:
- construirea de secţii de boli infecţioase şi TBC , cu circuite separate pentru femei ,
bărbaţi şi copii .
5.3.7.Politici promoţionale:
- implicarea populaţiei şi a O.N.G.-urilor (din domeniu) în soluţionarea problemelor de
mediu;
- educarea şi informarea comunităţii prin parteneriatul autorităţii locale cu populaţia,
ONG-urile, unităţile de învăţământ şi mass-media locală.

PRIMAR,
dr.ing. HODOR PETRU

-8-