Sunteți pe pagina 1din 2

.. ambAstotram by Swami Vivekanand ..

॥ aMbA-to/m^ - -vAmF Evv


 кAnd ॥

॥ aMbA-to/m^ ॥
кA (v\ шBкr  sхd,хh-t 
aAGEZ t\ Bvяl\ prbloEm Bg
{, ।
шA\Et\ EvDAtEmh Eк\ bhDA EvB`nAm^
mt, pry(nprmAEs sd{ v Evv
 ॥
s\pAdy(yEvrt\ (vEvrAmvtA
yA {
v E-TtA кtPl\ (vкt-y n
 /F ।
sA m
 Bv(vEnEdn\ vrdA BvAnF
яAnAMyh\ D }vEmd\ Dtкm pAшA ॥
кo vA Dm , Eкmкt\ ?v, кpAll х,
Eк\vAd£\ PlEmhAE-t Eh yA\ EvnA Bo, ।
iQCApAш
{En yEmtA EnymA, -vt\/
{,
y-yA n /F BvEt sA шrZ\ mmAdyA ॥
stAnyEt яlED\ яEnm(yяAlm^
s\BAvy(yEvкt\ Evкt\ EvB`nm^ ।
y-yA EvBty ihAEmtшE?tpAlA,
nAE€(y tA\ vd кt шrZ\ v}яAm, ॥
Em/
 ErpO (vEvqm\ tv pdmn
 /m^
-v-T
 d,-T
 (vEvtT\ tv h-tpAt, ।
m(yQCAyA tv dyA (vmtc mAt,
mA mA\ mct prm  шBd£y-t ॥
?vA\bA svA ?v gZn\ mm hFnb d,
Dtt\ do<yA Emv mEtя gd
 кDA/Fm^ ।
€FsEc(y\ scrZmBypEt¤m^
s vAsAr
{ rEBnt\ шrZ\ prpdy
 ॥
yA mAmA яm Evny(yEtd,хmAg { ,
aAs\Esd , -vкElt
{ Sl Elt
{ Ev lAs
{, ।
yA m
 bEd\ sEvdD stt\ Drym^
sA\bA svA mm gEt, sPl
 Pl
 vA ॥

Encoded and proofread by Sunder Hattangadi (sunderh at hotmail.com)

1
Please send corrections to sanskrit@cheerful.com
Last updated October 3, 2010
http://sanskritdocuments.org