Sunteți pe pagina 1din 16

IV.

PROTECŢIA MUNCII ŞI A
MEDIULUI AMBIANT

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
4. SECURITATEA MUNCII
1.Rolul si scopul sanitariei muncii
Proiectarea documentelor tehnologice,organizarea şi executarea proceselor
tehnologice la prelucrarea metalelor prin aşchiere trebue să satisfacă cerinţilor
standartelor protecţiei muncii conform STAS 12.3.025-80.
Pentru a asigura securitatea muncii,regimurile de aşchiere trebuIe să corespundă
cerinţilor standartelor şi cerinţilor tehnice pentru scula corespunzătoare.
Instalarea şi scoaterea semifabricatelor în timpul lucrului M.U.se admite numai în
afara zonei de lucru, cu folosirea dispozitivelor speciale ,ce asigură securitatea
muncitorilor. La prelucrarea semifabricatelor prin aşchiere,ce es din gabaritele
utilajului ,trebuie să fie instalate îngrădiri mobile şi semne de securitate conform
STAS 12.4.026-76.
Pentru excluderea contactului mînelor mucitorului cu utilajele mobile se
recomandă de utilizat dispozitive automatizate (mîni mecanice ,dispozitive
revolver ,buncăre ,etc.).
Controlul pe M.U. a dimensiunelor pesei prelucrate trebue executat doar după
oprirea completă a mecanismului de rotaţie sau deplasării semifabricatului ,sculei,
dispozitivului.
Pentru răcirea zonei de lucru se admite folosirea uleiurilor minerale cu temperatura
de aprindere nu mai mare de150°, fără deacizi şi umezeală. LUR-ul trbuie să fie
adus şn zona de lucru în stare de injectare în comformitate cunormele ijienice.
Pentru micşorarea cantităţii de aerozol de LUR în aerul zonei de lucru se
recomandă să fie conform STAS 12.3.025-80.
Aşchiile de la M.U. şi zona de lucru trebue de evacuat în mod automat cu
ajutorul unui convertor cu palete.
Curăţarea locurilor de muncă de aşchii şi colb (praf) e necesar să se execute prin
metode ce exclud apariţia colbului.
Corpul dispozitivului de evacuare a aşchiilor şi prafului pentru CN2204 ВМ1-Ф4
cu posibilitatea amplasării în el a frezelor de diferite diametre.Pentru aceasta este
prevăzută reglarea poziţiei corpului cu manşon pe calea deplasării a dispozitvului
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
de suspendare cu placăcu palete.Sehimbul sclelor este uşurată capacelor
decapotabile.
Pentru descărcarea buncărului ciclon de aşchii uscate şi colb este prevăzută o
supapă automată, lucru căreia se reglează cu balansorul. Penru micşorarea
zgomotului ce apare datorită ventelatorului, e necesar de prevăzut un amortizor.
Pentru captarea ceţei de ulei, ce se extinde din zona de aşchiere ,se utilizează un
mecanism de serie АЭ2-12.La prima treaptă folosim efectul de enerţie ce curăţă
particolele mari şi picăturile de ulei.Treapta a doua est executată în formă
cilindrică complectate cu plase subţiri. Treapta a treia constă din cîteva straturi de
penopoliuretana, ce sunt amplasate după ventilator are funcţie de amortizator de
sunet. Productivitatea mecanismului este de 750 m 3/ore.
Toate elementele instalaţiei (reţea de transport, de curăţire a aerului), în care se
deplasează materialul transportat , se recomandă de executat cu grosimea nu mai
mică de 1,5 mm, cu descărcarea pînă la 5 kPa.
Construcţia elementelor de curăţire a aerului trebuie să fie ermetice pentru a
exclude absorbţia nedorită şi de a rezista efortului hidrosatic ce apare în urma
descărcărilor în reţea. Lungimea pneumotransportorului în reţeaua
dispozitivelor de evacuare a aşchiilor şi colbului pentru sectoarele cele mai
îndepărtate de la ventelator pînă la M-U se recomandă să nu depăşească 30m.
Elementele de bază a dispozitivelor de evacuare a aşchiilor şi colbului sînt:
ciclonurile ,electromotoarele ,ventilatoarele ,fiitrele-trebue instalate pe baze rigide
şi strînse cu nădejde, totodată ţinînd cont de posibilitatea accesului liber.

2. Analiza condiţiilor de muncă şi elaborarea măsurilor de îmbunătăţire


În timpul prelucrării mecanice a diferitor materiale - metale, mase plastice,
etc. pe maşini unelte apare un şir de factori de producţie dăunători care pot fi de
natură fizică, chimică, psihofiziologică şi biologică.
Părţile în mişcare a utilajului tehnologic, transportînd semifabricatele şi
piesele finite; aşchiile materialelor de prelucrat, fragmente din scule aşchietoare,
temperatura ridicată a suprafeţei prelucrate şi scule aşchietoare tensiunea înaltă în
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
circuitul electric sau sarcinile electrostatice, care pot duce la scurt circuit prin
corpul uman - reprezintă categorii de factori fizici dăunători.
La prelucrarea materialelor fragile printre care se află şi fonta, la regimuri de
aşchiere înalte aşchiile sunt aruncate pe o rază de 3…5metri. Astfel se produc
accidente de producţie printre care cele cu traumatizm ocular ocupă circa 50%
prelucrare de strunjire şi 10% la prelucrare de frezare.
Pentru procesul de aşchiere este caracteristic prezenţa de praf şi gaze în
spaţiul de lucru; nivelul de zgomot şi vibraţia ridicată; iluminate insuficietă a zonei
de muncă; existenţa strălucirii directe şi reflectate, pulsare cu frecvenţa înaltă a
fluxului de lumină, efectul stroposcopic.
În cazul apsenţei mijloacelor de protecţie, gradul de pregătire amediului în
zona de respiraţie a operatorilor la prelucrarea prin strunjire, frezare, găurire a
materialelor fragile nu trebuie să depăşească concentraţia limită admisibilă:
pentru fontă Cad =6 mg/m3, în stare de agregare aerozol.
La fel produsele petroliere, aerozol ce intră în componenţa lichidelor de
ungere şi răcire pot influenţa negativ asupra sănătăţii omului prin eritarea mucoasei
căilor respiratorii superioarei, au putere dăunătoare de a diminuacapacitatea
reactivă asistemilui imunitar.
Printre factorii psihologici de producţie ostili în procesele de prelucrare prin
aşchiere sunt atribuite supraîncărcare de instalare, fixarea şi înlăturarea pieselor de
gabarit succitare intensivă aorganului vizual , caracterul monoton al muncii.
Factorii dăunători biologici se manifestă la utilizarea lichidelor de ungere şi
răcire cu conţinut de bacterii.
Cu scopul de a asigura purificarea aerului şi normalizarea parametrilor de
microclimă în spaţiile de prelucrare trebuie să fie prevăzute dispozitive locale de
aspiraţie prin intermediul cărora se înlătură produsele de aşchiere (praf, aşchii
mărunte şi aerozol ), la fel şi instalaţii de ventilare generală.
Încăperile în secţii şi sectoare cu înalt risc pentru lucrători trebuie să fie
separate de alte încăperi prin intermediul pereţilor despărţitori, să existe ventilaţia
locală de absorbţie şi semne de avertizare conform STAS 12.4.026-76* . Pentru
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
înlăturarea sarcinilor statice şi evitarea electrocutării, receptării de praf şi
instalaţiile de ventilat este necesar să fie unite cu priza de pămînt conform STAS
12.1.030-81.
Iluminarea naturală şi artificială a spaţiilor de producere trebuie să
corespundă SN i P II-4-79.
În încăperi cu iluminare naturală insuficientă şi fără aceasta e necesar a se
utiliza lămpi de iluminare locală.
Muncitorii şi funcţionarii în secţii şi sectoare de prelucrare prin aşchiere în scopul
protecţiei de influienţa factorilor de producţie periculoşi şi dăunători , trebuie să fie
echipaţi cu haine speciale şi încălţăminte specială,dispozitive de protecţie în
conformitate cu normele de ramură. Muncitorii trebuie să fie instruiţi în
conformitate cu STAS 12.0.004-79.
În scopul asigurării calităţii lichidului de ungere şi răcire se efectuiază nu mai rar
de o dată pe lună, pentru emulsii-două ori pe săptămînă ,celor sintetice-nu mai rar
de o dată în două săptămîni.
Confortul psihologic poate fi ameliorat printr-o alegere adecvată a gamei de culori
a utilajului tehnologic, coificientul de reflecţie a suprafeţelor conform cerinţilor SN
181-70.
3. Masuri privind sanitaria industriala
Proiectarea sistemei de ventilare şi transportare a produselor aşchierii
În procesul prelucrării prin aşchiere se elimină în zona de lucru praf şi
produse ale aşchierii care sunt dăunătoare sănătăţii muncitorului.
De aceea în zona de apariţie a factorilor dăunători de mai sus sunt prevăzute
instalaţii speciale de ventilare şi transportare a produselor aşchierii.
În secţiile mecanice de prelucrare cu numărul mare de maşini unelte se
folosesc sisteme în grup de ventilare şi transportare a produselor aşchierii.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
Sistem de ventilare

2 3

7
4
5 6
1

Fig. 4.1

1. Dispozitiv de captare a produselor aşchierii;


2. Conducte;
3. Colector;
4. Despărţitor de aşchii;
5. Colector de aşchii;
Schema de evacuare a produselor
6. Filtru;
aşchierii la operaţia de burghiere
7. Ventilator.
În continuare vom analiza
sistema de ventilare şi transportare
a produselor aşchierii la operaţia de
găurit.
d- diametrul burghiului;
d=18mm;
d1= d2=1,1d=1,1*18=19,8mm;
h=1,5...2mm;
H=1,2d=1,2*18=21,6≈ 22mm;
l=(3...4)d=3*18=54mm;

Fig.4.2
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Coala
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
H=D.
Calculul sistemei de ventilare şi transportare a produselor aşchierii din
fig.4.2 se face în felul următor.
a) Se calculă volumul aerului folosit reeşind din viteza de
transportare primită şi diametrul ţevii.
b) Se alege mai bine zis se calculă pierderile de presiune în reţea
c) Se alege ventilatorul şi electromotorul.
Volumul necesar de aier se calculă cu ajutorul formulei:
Lc=F*Vtr (4.1)
unde: F- aria secţiunii transversale a ţevii
Vtr- viteza de transportare a produselor aşchierii (m/s)
Conform [00] tab.7.7 pag.38 alegem V=14m/s
Dar Vtr=2,5*14=35m/s
L=3,8*10-4*35=1,33*10-2 m3/s=47.88m3/h
În timpul transportării aşchiilor şi prafului rezistenţa curentului de evacuare
a aşchiilor creşte deci se schimbă şi volumul de aer transportat.
Schimbarea volumică a consumului amesteculuii de aşchii şi aer:

Lcurat
Lam =
1 + ΣP0 K 0 µPv

(4.2)
unde: Lcurat- volumul aerului curat consumat m3/h
Σ P0 – suma pierderilor de presiune a aerului curat pe sectoarele reţelei, Pa.
Pv – presiunea ventilatorului, Pv-400Pa.
Ko – coeficientul de proporţionalitate,
µ - concentaţia amestecului de aşchii şi prafului în aer.
Conform planului de calcul alegem ventilatorul de tipul ЦАГИ, Ц4-70
µ =σ M/(Lc*ρ V)
σ M=60*σ *ρ *k/1000
σ M - masa aşchiei eliminate pe unitatea de timp a maşinii.
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
ρ V – densitatea aerului ρ V=1,293kg/m3
σ - volumul de aşchii eliminate.
πd 2 60
σ= lρ (4.3)
4 T0

unde: k – coeficientul de fumcţionare a utilajului 0,2...0,5


n – numărul de găuri prelucrate -4
d – diametrul găurii prelucrate-18mm
l – lungimea găurii prelucrate-24mm
ρ – densitatea materialului prelucrat 7,2g/cm3
To – timpul de prelucrare – 2,14-74min
3.14 * 0.018 2 * 0.03 * 7.2 * 10 3 * 60
σ =4 = 4.2 cm3/min
4 * 2.174
60 * 4.2 * 7.2 * 0.3
σM = = 0.42 kg/h
1000
0.42
Concentaraţia amestecului µ = σ M / Lc * ρv =
47 .88 * 1.293
0.0067

Calculăm shimbarea volumului de aer.


47 .88
Lam = = 964
1 + 0.8 * 0.9 * 0.0067 m3/h (4.4)
400

Determinăm pierderile de presiune a amestecului de aier şi praf.


n
Pam = ∑ Po ( 1 + k o * µ )
i =1

(4.5)
Ko = 0,9 coeficient de proiporţionalitate.
Pam=0,80(1+0,9*0,0067) =0,89kg/m2 (4.6)
Concentraţia aşchiilor şi prafului în aerul ce se îndreaptă spre curăţare:
10 3 σ M 1000 * 0.42
Cc = = = 0.435 mg/m3 (4.7)
Lam 964

Concentraţia prafului în aerul ce nimereşte în filtru:


c f = Cc ( 1 − ς c ) (4.8)
ζ c – randamentul ciclonului 0,8...0,95
cf – 0,435(1-0,9)=0,0435 mg/m3
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
4. Elaborarea instrucţiunilor de protecţie a muncii pentru strungar

Cerinţe generale de securitate.

1. La deservirea strungului au acces persoanele care au trecut examinarea


medicală şi au fost apreciaţi apt pentru acest lucru, au trecut cursul de instruire şi
verificare a cunoştinţelor în domeniul protecţiei muncii şi au căpătat permisul
respectiv.
2. Folosiţi mijloacele de protecţie individuală conform normelor stabilite.
3. Păstraţi în curăţenie şi ordine locul de muncă, strungul, sculele.
4. Se interzice supraâncărcarea locului de lucru, a trecerilor cu materiale,
piese brute,
deşeuri.
5. Deşeurile trebuie acumulate şi păstrate în lăzi specializate.
6. Semifabricatele ce se prelucrează şi au o lungime ce depăşeşte
dimensiunile strungului, trebuie să fie îngrădite cu dispozitive de siguranţă.
7. La locul de mucă trbuie să fie păstrate numai acele scule, dispozitive,
semifabricate şi piese care sunt necesare la efectuarea lucrărilor în schimbul dat.
8. Instalarea şi schimbarea semifabricatelor, sculelor, efectuarea măsurărilor
şi curăţirea aşchiilor se efectuiază în momentul decaptării strungului.

Cerinţele de securitate până la începerea lucrului.

1. Să îmbrăcaţi hainele de lucru (şorţ cu mânecuţă, şalopetă, beretă):


a) să încheiaţi toţi nasturii la haine, evitaţi legarea lor cu şireturi;
b) să strângeţi părul sub beretă;
2. Să verificaţi prezenţa şi bună stare a protectoarelor mecanice şi legătura
corpului strungului cu priza de pământ.
3. Să amplasaţi sculele şi semifabricatele în ordinea stabilită pe măsuţă
alăturată.
4. Să fixaţi bine cuţitul de strung şi semifabricatul, scoateţi cheia din
mandrina şi puneţi-o la locul stabilit.
5. Să verificaţi funcţionarea strungului în gol şi funcţionarea butonului de
pornire prin conectarea şi deconectarea strungului.
6. Să verificaţi dacă sistemele de ungere şi răcire funcţionează normal.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
Cerinţele de securitate în timpul lucrului.

1. Apropiaţi lent cuţitul de strung de semifabricat, nu permiteţi mărirea


secţiunii aşchiilor.
Pentru prevenirea traumelor:
a) nu vă aplecaţi asupra mandrinei şi cuţitului de strung;
b) nu transmiteţi şi nu luaţi obiecte deasupra strungului în funcţionare;
c) nu vă sprijiniţi de strung, nu puneţi pe el scule şi semifabricate;
d) nu măsuraţi piese în timpul funcţionării strungului, nu curăţiţi şi nu ungeţi
strungul pănă la oprirea completă a lui;
e) nu ştergeţi semifabricatul şi cuţitul de strung cu cârpa;
f) nu permiteţi ieşirea de sub strung a aşchiilor lungi;
g) nu opriţi strungul prin frânarea mandrinei cu mâna;
h) nu părăsiţi strungul fără al deconecta;
i) nu sprijiniţi şi nu prindeţi cu mâna piesa tăiată;
3. Executaţi finisarea pieselor de pestrung cu ajutorul pilei sau hârtie abrazivă
fixate pe o montură rigidă. Mânerul monturei trebuie să fi dotat cu un inel de
protecţie.
4. Înainte de adeconecta strungul depărtaţi cuţitul de la semifabricat.
5. În timpul prelucrării între centre verificaţi buna fixare a păpuşei mobile.
6. Utilizaţi chei care corespund mărimei piuliţei şi buloanelor.
7. Alegeţi lungimea tijei de prelucrare în aşa fel ca să nu depăşească
dimensiunile strungului.
8. La dispariţia curentului electric din reţea în timpul lucrului deconectaţi
imediat strungul.

Cerinţede securitate în situaţii de avarie.

1. În caz de apariţie a unei situaţii se poate prezenta pericol pentru viaţa şi


sănătatea personală ori a altor persoane, deconectaţi strungul şi informaţi
cinducătorul de sector.
2. În caz de accident de muncă deconectaţi strungul, acordaţi dacă este
nevoie primul ajutor madical sau chemaţi asistenţa medicală. Informaţi
conducătorul de sector
3. În caz de incendiu, calamităţi naturale, declararea situaţiei excepţionale
deconectaţi strungul şi îndepliniţi comanda conducătorului de sector.
Cerinţe de securitate la terminarea lucrului.

1. Îndepărtaţi sania de la semifabricat şi deconectaţi electromotorul.


Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
2. Curăţiţi aşchiile de pe strung cu ajutorul periei iar cele din canalele
batiului cu ajutorul cârligului. Nu suflaţi şi nu le măturaţi cu mâna.
3. Ştergeţi şi ungeţi srungul, aduceţi în ordine sculele, dispozitive şi
mijloacele de protecţie individuală, aranjaţi semifabricatele şi piesele prelucrate în
locul şi în ordinea stabilită.
5. Protecţia antiincendiară

Incendiile la întreprinderile constructoare de maşini prezintă pericol pentru


angajaţii întreprinderii şi pot provoca daune mari materiale. Întrebările asigurării
securităţii antiincendiare a clădirilor de producţie şi a construcţiilor au o importanţă
majoră şi se reglementează de hotărârile speciale de stat.
Securitatea antiincendiară poate fi asigurată cu măsurile profilaxiei
antiincendiare şi cu protecţia antiincendiară activă. Metodele profilaxiei
antiincendiare, sunt necesare pentru prevenirea apariţiei incendiului sau micşorarea
daunelor provocate de incendiu. Prin protecţia antiincendiară activă se subînţeleg
măsurile, ce asigură lupta efectivă cu incendiul apărut sau a situaţiei incendiare.
Răspunderea pentru respectarea regimului antiincendiar necesar şi executarea
la timp a măsurilor antiincendiare o suportă conducerea întreprinderii şi şefii de
secţie (laborator, depozite, ateliere, etc.). Conducătorii întreprinderilor sunt obligaţi
să: asigure îndeplinirea completă şi la timp îndeplinirea securităţii antiincendiare şi
cerinţelor, normelor constructive antiincendiare la proiectarea, construirea şi
exploatare a obiectelor subalterne; să organizeze la întreprindere comisia tehnică-
incendiară, paza antiincendiară şi să conducă cu ele; să asigure menţinerea
sistemului antiincendiar şi procurarea utilajului antiincendiar; să numească
persoanele responsabile de securitatea antiincendiară a secţiilor, laboratoarelor,
atelierelor, depozitelor, etc;
Conducătorilor întreprinderilor au dreptul de a pedepsi persoanele
responsabile de încălcare a măsurilor antiincendiare.
Personalul tehnico-ingineresc, responsabil de asigurarea securităţii antiincendiare
pe sectoare aparte sunt obligaţi să cunoască pericolul incendiar a procesului
tehnologic de producţie ţi strict să respecte regimul antiincendiar stabilit la
Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
întreprindere, să urmărească funcţionabilitatea bună a instalaţiilor de încălzire,
ventilare, electrice, de stingere a incendiilor şi de comunicare.
La întreprinderile constructoare de maşini se stabileşte, prin hotărâre,
decrete, etc. regula petrecerii instructajului antiincendiar şi cunoaşterii minime în
aceste domenii cu angajaţii întreprinderii.
Instructajul antiincendiar se petrece în două etape. La prima etapă
instructajul se petrece de către şeful serviciului antiincendiar local. La obiecte unde
lipseşte paza antiincendiară profesională, instructajul se petrece de către inginerul
de protecţie a muncii.
Şeful secţiei (laboratorului, sectorului, atelierului) petrece a doua etapă de
instructaj. În timpul petrecerii etapei a doua muncitorul face cunoştinţă cu regulile
securităţii antiincendiare pentru sectorul dat al producţiei, cu pericolul incendiar a
instalaţiilor tehnologice.
Pentru fiecare întreprindere (secţie, laborator, atelier, depozit ) în baza
Regulamentului securităţii antiincendiare pentru întreprinderile industriale se
elaborează instrucţiunile antiincendiare pe obiecte şi secţii.
Ceea ce sa menţionat până acum fac parte din măsurile pasive antiincendiar, din
măsurile active fac parte:
La uzină este prevăzută o reţea de ţevi care aprovizionează punctele
antiincendiare cu apă pentru stingerea incendiilor. De asemenea la fiecare loc de
muncă, în secţia de prelucrare termică a maselor plastice şi la secţia de turnare a
metalelor neferoase, este prevăzut cu stingător manual cu spumă, în secţia de
prelucrare mecanică cu stingător sunt echipate cinci locuri de muncă.
De asemenea sunt puncte antiincendiare care au nisip, instrumentele
necesare pentru stingerea incendiilor.

6. Elaborarea măsurilor privind protecţia mediului ambiant

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
Receptor de praf
Puritatea necesară a aierului în zona de lucru
poate fi asigurată la îndeplinirea anumitor măsuri,
de bază care se referă la:
1. Mecanizarea şi automatizarea proceselor de
producţie, comanda de la distanţă cu ele. Aceste 1

măsuri au o importanţă mare pentru protecţia


2
acţiunii substanţelor otrăvitoare, iradiere termică în
3
deosebi la lucrările grele. De exemplu automatizarea 4
procesului de sudare cu sudarea de la distanţă, în
comparaţie cu cea manuală permite simţitor de a
ameliora condiţiile de lucru.
2. Folosirea proceselor tehnologice şi a instalaţiilor,
care exclude formarea substanţelor dăunătoare sau
nimerirea lor în zona de lucru. La proiectarea
proceselor tehnologice noi şi a instalaţiilor trebuie Fig. 4.3
de ajuns la excluderea sau micşorarea cantităţii de
substanţe dăunătoare ce se evacuiază în încăperile industriale. Aceasta se poate de
obţinut la schimbarea substanţelor dăunătoare cu substanţe nedăunătoare, la
trecerea combustibilului lichid şi solid la cel gazos .
3. Protecţia împotriva iradierii termice. Aceasta este important pentru micşorarea
temperaturii în încăperi şi iradierea termică a muncitorilor.
4. Dispozitive de ventilare şi încălzire ceea ce are o importanţă mare la ameliorarea
condiţiilor de lucru.
5. Folosirea mijloacelor de protecţie individuală.
Problema principală a protecţiei mediului înconjurător, este una din
problemele actuale în zilele noastre, deoarece felul soluţionării problemei în cauză
hotărăşte existenţa de mai departe a omenirii. Anual sfera industrială aruncă în
atmosferă 350 mln. tone bioxid de caron, 50 mln. tone de diverse substanţe.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
Pentru a stopa poluarea în masă trebuie să asigurăm uzinele cu utilaj respectiv de
filtrare. O răspândire largă la filtrarea şi curăţarea aerului de praf şi substanţe
toxice o au filtrele. Filtrele de tip ciclon fig.4.3 filtrează aerul de pulbere nu mai
mare de 10 μm, substanţe uscat fibroase şi a prafului neaderent. Distribuitorul de
colb în filtrele de tip ciclon se bazează pe principiul separaţiei centrifugale.
Nimerind în ciclon prin manşonul de intrare 2, şuvoiul de aer capătă o mişcare de
rotaţie după spirală şi, apoi coboarînd jos în partea conică a corpului 3, se
evacuează prin interme diului ţevei centrale 2.
Sub acţiunea forţelor centrifugale particulele se aruncă spre pereţii
ciclonului, pe urmă în captorul de praf 4. Aşa dar eficacitatea curăţirii se se
măreşte pînă la (0,90 şi mai mult) la micşorarea diametrului ciclonului, de aceea
des se instalează două sau mai multe cicloane de dimensiuni mai mici.
În dependenţă de forţele centrifuge particulele sunt aruncate în peretele ciclonului,
după care coboară în partea de jos a ciclonullui apoi aruncate în colectorul de praf
a filtrului.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
BIBLIOGRAFIE

1. Balabanov A. N. Cratchii spravocnic tehnologa-maşinostroitelea. - M.:


Izdatelistvo standartov, 1992. - 464 s.
2. Gorbaţevici A. F., Şcred V. A. Cursovoe proiectirovanie po tehnologhii
maşinostroieniea: [Uceb. posobie dlea maşinosstroit. vuzov]. - 4-e izd.,
pererab. i dop. - Mn.: Vyş. şcola, 1983. - 256 s., il.
3. GOST 26645-85.
4. Picoş C., Pruteanu O., Bohosievici C., ş.a., Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare mecanică prin aşchiere, V-2, Editura Universitas, Chişinău,
1992.407 pag.
5. Spravocinic tehnologa-maşinostroitelea. V 2-x t. T.1/ Pod red. A. G.
Cosilovoi i P. C. Meşericova. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.:
Maşinostroenie, 1986. 656 s., il.
6. Spravocinic tehnologa-maşinostroitelea. V 2-x t. T.2/ Pod red. A. G.
Cosilovoi i P. C. Meşericova. – 4-e izd., pererab. i dop. – M.:
Maşinostroenie, 1986. 496 s., il.
7. Cuzneţov I. I., Maslov A. R., Baicov A. N. Osnastca dlea stancov s CPU:
Spravocnic. – 2-e izd., pererab. i dop. – M.: Maşinostroenie, 1990. – 512 s.:
il.
8. Picoş C., Pruteanu O., Bohosievici C., ş.a., Proiectarea tehnologiilor de
prelucrare mecanică prin aşchiere, V-2, Editura Universitas, Chişinău,
1992.640 pag.
9. Baranovschi I.V., i dr. Rejimy rezania metallov. Spravocinic. Izd. V-e. M.,
Maşinostroenie, 1972.
10.Obşemaşinostroitelinye normativy vremeni i rejimov rezania, dlea
normirovania rabot, vypolneaemyh na universalinyx i mnogoţelevyh stancax
s cislovym programnym upravleniem. Ciasti II. Normativy rejimov rezania.
– Moscva: Ăconomica, 1990. – 473 s

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data
11.Obşemaşinostroitelinye normativy vremeni i rejimov rezania, dlea
normirovania rabot, vypolneaemyx na universalinyx i mnogoţelevyx stancah
s cislovym programnym upravleniem. Ciasti I. Normativy vremeni. –
Moscva: Ăconomica, 1990. – 206 s.

Coala
Tehnologia şi organizarea fabricării flexibil automatizate a pieselor de tip
Doronceanu “Corpul supapei 8KE 003.955” a pompei submersibile ECV-6
Mod Coala Nr.document Semnat. Data