Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA NAłIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRAłIE PUBLICĂ

PROGRAMA DE LICENłĂ
Sesiunea iunie 2011

Specializarea „AdministraŃie europeană”

Tema 1.

Legalitatea activităŃii administrative şi protecŃia cetăŃenilor împotriva abuzurilor autorităŃilor


în FranŃa, Anglia şi Germania:
 Aplicarea principiului legalităŃii;
 ProtecŃia cetăŃenilor prin dreptul administrativ;
 RestricŃiile legale şi libertatea de acŃiune a administraŃiei.

Bibliografie:
I.Alexandru (2008), „Dreptul administrativ în U.E.”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
pp.136-144; 145-156; 158-176.
*** Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a ComunităŃii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Jurnalul
Oficial C 306 din 17 decembrie 2007.

Tema 2.

Uniunea Europeană şi dreptul administrativ:


 Conceptul de administraŃie şi de drept administrativ în U.E.;
 Izvoarele dreptului administrativ european;
 Principiile generale ale dreptului administrativ european;
 Structura politico-administrativă a U.E. după Tratatul de la Lisabona.

Bibliografie:
I.Alexandru (2008), „Dreptul administrativ în U.E.”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
pp.185-201; 214-265; 266-327.
*** Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a ComunităŃii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Jurnalul
Oficial C 306 din 17 decembrie 2007.

Tema 3.

Procesul decizional în U.E. între restricŃiile legale şi libertatea de decizie:


 Căile de contestare a deciziilor administrative ilegale;
 Structura şi competenŃele actuale ale JustiŃiei Europene;
 Limitele controlului realizat de Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene asupra deciziilor cu
caracter discreŃionar ale instituŃiilor comunitare.

Bibliografie:
I.Alexandru (2008), „Dreptul administrativ în U.E.”, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
pp.352-367.
*** Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a ComunităŃii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Jurnalul
Oficial C 306 din 17 decembrie 2007.
Tema 4

 Procesul de conducere: definire, caracteristici, funcŃii;


 Definirea şi caracterizarea funcŃiilor procesului de conducere: previziunea, organizarea,
coordonarea, antrenarea-declanşarea acŃiunii, control-reglare.

Tema 5.

 Decizia în instituŃiile UE.

Bibliografie:
Matei, Lucica, (2006), „Management public”, EdiŃia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, pp.
207 – 242.
Matei, Lucica, (2009), „Decizia în instituŃiile Uniunii Europene”, vol. III, Ed. Economică,
ColecŃia Caiete „Jean Monnet”, nr.3”, Bucureşti.

Tema 6.

FuncŃia publică
 Conceptul de funcŃie publică conform legislaŃiei din România;
 Cariera funcŃionarului public în România.
 Administratorul public şi managerul public

Bibliografie:
Matei, Lucica, (2006), „Management public”, EdiŃia a II-a, Editura Economică, Bucureşti, pp. 83
– 85, 243 – 308.
Matei, Lucica, Alistar, Victor Teodor, (2009), „FuncŃia publică. Dimensiuni europene”, vol. IV,
Ed. Economică, ColecŃia Caiete „Jean Monnet”, nr. 4, Bucureşti, pp. 73-92.
Matei, Lucica, (2009), „Romania Public Management Reform. Theoretical and Empirical
Studies. Civil Service”, Ed. Economică, vol. 2, Bucureşti, pp. 141 – 163, 164 – 195, 196 – 219.
Alexandru, Ioan (2008), „Tratat de administraŃie publică”, pp.508-521, 528-530.
*** Se va avea în vedere legislaŃia în vigoare la momentul susŃinerii examenului.

Tema 7.

Reglementări esenŃiale comunitare în materie socială:

 NoŃiunea de spaŃiu social european;


 SemnificaŃia noŃiunii de lucrător în spaŃiul social european;
 Încheierea contractului individual de muncă;
 Executarea contractului individual de muncă;
 Concedierea colectivă;
 ProtecŃia salariatului în caz de transfer de întreprindere;
 Libera circulaŃie a forŃei de muncă şi coordonarea sistemelor de securitate socială;
 Armonizarea legislaŃiei române în materie cu acquis-ul comunitar.

Bibliografie:
Popescu, Andrei, (2008), „Drept internaŃional şi european al muncii”, EdiŃia a II-a, Editura C.H.
Beck, Bucureşti, pp.258-297; 313-455.
Popescu, Andrei şi Diaconu, Ion, (2009) “OrganizaŃii europene şi euroatlantice”, Editura Universul
Juridic.
Tema 8.

Europenizarea administraŃiei publice: concepte, mecanisme, standarde:


 Tipologii ale europenizării;
 ConvergenŃa şi dinamica administraŃiei;
 Mecanisme ale europenizării;
 SpaŃiul Administrativ European – standard al europenizării.

Bibliografie:
Matei, Lucica, Iancu, Diana, Camelia, (2009), „Procese fundamentale ale europenizării
administraŃiei publice”, vol. I, Editura Economică, Caiete „Jean Monnet”, nr.1”, Bucureşti.
Matei, Lucica, (2009), ,,Romania Public Management Reform. Theoretical and Empirical Studies.
Civil Service ”, Editura Economică, vol. 2, Bucureşti, pp.7 – 53, 54– 96.

Tema 9.

Structura instituŃională:
 Consiliul European: reuniunile la vârf, copoziŃie, organizare, funcŃionare, atribuŃii;
 Parlamentul European: compoziŃie, membri, organizare, funcŃionare, atribuŃii, mediatorul;
 Consiliul: compoziŃie, membri, organizare, funcŃionare, atribuŃii;
 Comisia: compoziŃie, membri, organizare, funcŃionare, atribuŃii;
 InstituŃiile jurisdicŃionale: atribuŃii, Curtea de JustiŃie, Tribunalul de primă instanŃă, Camerele
jurisdicŃionale;
 Curtea de Conturi: atribuŃii, compoziŃie, organizare, organe consultative: a) Consiliul
economic şi social , b) Comitetul regiunilor;
 Organele Uniunii economice şi monetare: a) Organele Băncii Centrale Europene: Consiliul
guvernatorilor, Consiliul executiv, Consiliul general, b) Eurosistemul, c) Statutul BCE, d)
RelaŃii instituŃionale.

Tema 10.

Ordinea juridică comunitară:


 Izvoarele dreptului comunitar: a) Tratatele: Câmpul de aplicare, Revizuirea; b) Dreptul privat:
regulamentul, directiva, decizia, avizul şi recomandările, alte acte;
 Principiile generale de drept: a) Principiile dreptului internaŃional, b) Principiile inerente
naturii comunităŃii, c) Principiile comune dreptului statelor membre, d) Principiile
fundamentale, e)Acordurile internaŃionale;
 Drept comunitar şi drept naŃional: a) Efectul direct: noŃiunea de efect direct, efectul direct al
diferitelor norme de drept comunitar; b) Prioritatea: JurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie;
 Contenciosul comunitar: a) RepartiŃia competenŃelor între Curte şi Tribunalul de primă
instanŃă, b) Contenciosul legalităŃii actelor instituŃiilor.

Bibliografie:
Irina Moroianu Zlătescu, “InstituŃii europene şi drepturile omului”, IRDO (2008), Bucureşti,
pp. 47-73; 79 – 90; 91-112; 115 – 121.
*** Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a ComunităŃii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007, Jurnalul
Oficial C 306 din 17 decembrie 2007.