CATEHISMUL BISERICII CATOLICE

PARTEA ÎNTÂI Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti 1993

Concordat cum originali 2 februarie 1993 + Ioan ROBU Arhiepiscop Mitropolit

Imaginea de pe copertă este desenată după o piatră de mormânt creştină din catacombele Domitillei, datată de la sfârşitul secolului al III-lea. Această imagine bucolică de origine păgână este folosită de creştini pentru a simboliza odihna şi fericirea pe care sufletul celui răposat le găseşte în viaţa veşnică. Imaginea sugerează şi câteva aspecte ce caracterizează acest Catehism: Cristos Bunul Păstor care îşi călăuzeşte şi îşi ocroteşte credincioşii (oiţa) cu autoritatea sa (toiagul), îi atrage cu simfonia melodioasă a adevărului (naiul) şi îi aduce la odihnă în umbra „pomului vieţii”, Crucea sa răscumpărătoare care deschide paradisul.

„Libreria Editrice Vaticana omnia sibi vindicat iura. Sine eiusdem licentia scripto data nemini liceat hunc Catechismum denuo imprimere aut in aliam linguam vertere”. © Text tipic latin ─ Copyright 1992 ─ Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano. © 1993, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Bucureşti ─ LIBRERIA EDITRICE VATICANA, pentru exploatarea în România a traducerii în limba română.

Lista siglelor
AA Apostolicam actuositatem AG Ad gentes Ben De benedictionibus CA Centesimus annus CCEO Corpus Canonum Ecclesiarum Orientalium CD Christus Dominus CDF Congregatio de Doctrina Fidei CIC Codex Iuris Canonici CL Christifideles laici COD Conciliorum oecumenicorum decreta CRCatechismus Romanus CT Catechesi tradendae DCG Directorium Catecheticum Generale DeV Dominum et Vivificantem DH Dignitatis humanae DM Dives in misericordia DS Denzinger-Schönmetzer, Enchiridion Symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum DV Dei Verbum EN Evangelii nuntiandi FC Familiaris consortio GE Gravissimum educationis GS Gaudium et spes HV Humanae vitae IGLH Institutio generalis Liturgiae Horarum IGMR Institutio generalis Missalis Romani IM Inter mirifica LE Laborem exercens LG Lumen gentium LH Liturgia Horarum LR Liturghierul Roman MC Marialis cultus MD Mulieris dignitatem MF Mysterium fidei MMMater et magistra NA Nostra aetate OBA Ordo baptismi adultorum OBP Ordo baptismi parvulorum OCf Ordo confirmationis OcMOrdo celebrandi matrimonium OCVOrdo consecrationis virginum OE Orientalium Ecclesiarum OEx Ordo exsequiarum Of. lect. Oficiul lecturilor OICA Ordo initiationis christianae adultorum OP Ordo poenitentiae OT Optatam totius PC Perfectae caritatis PO Presbyterorum ordinis PP Populorum progressio PT Pacem in terris RH Redemptor hominis RM Redemptoris Mater RP Reconciliatio et Poenitentia SC Sacrosanctum Concilium SPF Sollemnis Professio Fidei SRSSollicitudo rei socialis UR Unitatis redintegratio

Titlurile operelor scriitorilor bisericeşti se găsesc în indicele de citate. Acesta se află la sfârşitul volumului IV al prezentei ediţii.

Abrevieri biblice
Abd Ag Am Ap Bar Cânt Col 1 Cor 2 Cor 1 Cron 2 Cron Dan Dt Ef Esd Evr Ex Ez Fil Fm Gal Gen Hab Iac Idt Ier In 1 In 2 In 3 In Ios Is Abdia Ageu Amos Apocalips Baruh Cântarea Cântărilor Coloseni 1 Corinteni 2 Corinteni 1 Cronici 2 Cronici Daniel Deuteronom Efeseni Esdra Evrei Exod Ezechiel Filipeni Filemon Galateni Geneza Habacuc Iacob Iudita Ieremia Ioan 1 Ioan 2 Ioan 3 Ioan Iosua Isaia Înţ Cartea Înţelepciunii Jud Judecători Lam Plângeri Lc Luca Lev Levitic 1 Mac 1 Macabei 2 Mac 2 Macabei Mal Malahia Mc Marcu Mih Mihea Mt Matei Na Naum Neh Nehemia Num Numeri Os Osea Prov Proverbe (Pilde) Ps Psalmi 1 Pt 1 Petru 2 Pt 2 Petru Qoh Qohelet (Eclesiast) Rom Romani 1 Sam 1 Samuel 2 Sam 2 Samuel Sir Înţelepciunea lui Isus (Eclesiastic) Sof Sofonia (Zefania) 1 Tes 1 Tesaloniceni 2 Tes 2 Tesaloniceni 1 Tim 1 Timotei 2 Tim 2 Timotei Tob Tobia Zah Zaharia

Sirah

Constituţia Apostolică Fidei depositum
pentru publicarea Catehismului Bisericii Catolice redactat în urma Conciliului ecumenic al II-lea din Vatican IOAN PAUL, EPISCOP Slujitor al Slujitorilor lui Dumnezeu spre amintire perpetuă

Introducere PĂSTRAREA TEZAURULUI CREDINŢEI este misiunea pe care Domnul a încredinţat-o Bisericii sale şi pe care ea o împlineşte în toate timpurile. Al doilea Conciliu ecumenic din Vatican, deschis acum treizeci de ani de predecesorul meu, Ioan al XXIII-lea, de fericită amintire, avea drept intenţie şi dorinţă să pună în lumină misiunea apostolică şi pastorală a Bisericii şi să-i determine pe toţi oamenii, prin strălucirea adevărului Evangheliei, să caute şi să primească iubirea lui Cristos, care întrece orice cunoaştere (cf. Ef 3, 19). Acestui Conciliu, Papa Ioan al XXIII-lea îi trasase ca sarcină principală să păstreze mai bine şi să explice mai bine tezaurul preţios al învăţăturii creştine, pentru a-l face mai accesibil creştinilor şi tuturor oamenilor de bunăvoinţă. Pentru aceasta, Conciliul nu trebuia, în primul rând, să condamne erorile epocii, ci, înainte de toate, să caute să arate cu seninătate puterea şi frumuseţea învăţăturii de credinţă. „Luminile acestui Conciliu” spunea el – „vor fi pentru Biserică (...) izvor de bogăţie spirituală. Sorbind din el noi puteri, ea va privi fără teamă spre viitor. (...) Trebuie să întreprindem cu bucurie, fără teamă, lucrarea pe care o cere epoca noastră, urmând calea pe care Biserica merge de aproape douăzeci de veacuri”1. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Părinţii conciliari au putut elabora, de-a lungul a patru ani de lucru, un ansamblu considerabil de expuneri doctrinale şi de directive pastorale,
Ioan al XXIII-lea, Cuvântarea de deschidere a Conciliului ecumenic al II-lea dinVatican, 11 octombrie 1962: AAS 54 (1962) p. 788.
1

oferite întregii Biserici. Păstori şi credincioşi găsesc în ele orientări pentru această «reînnoire în gândire, în activitate, în moravuri, în forţă morală, în bucurie şi speranţă, care a fost însuşi scopul Conciliului”2. De la încheierea lui, Conciliul n-a încetat să inspire viaţa Bisericii. În 1985 puteam declara: „Pentru mine - care am avut harul special de a participa şi de a colabora activ la desfăşurarea lui - Vatican II a fost întotdeauna, şi este în mod deosebit în aceşti ani ai pontificatului meu, punctul constant de referinţă pentru întreaga mea acţiune pastorală, în efortul conştient de a-i traduce directivele printr-o aplicare concretă şi fidelă, la nivelul fiecărei Biserici şi al Bisericii întregi. Trebuie să revenim neîncetat la acest izvor3. În acest spirit am convocat, în 25 ianuarie 1985, o adunare extraordinară a Sinodului episcopilor, cu ocazia celei de-a douăzecea aniversări a încheierii Conciliului. Scopul acestei adunări era de a celebra harurile şi roadele spirituale ale Conciliului al II-lea din Vatican, de a-i aprofunda învăţătura pentru a adera mai bine la ea şi de a-i promova cunoaşterea şi aplicarea. În această împrejurare, Părinţii sinodali au emis dorinţa „să se redacteze un catehism sau compendiu al întregii învăţături catolice atât asupra credinţei, cât şi asupra moralei, care să fie ca un text de referinţă pentru catehismele sau compendiile compuse în diferitele ţări. Prezentarea învăţăturii trebuie să fie biblică şi liturgică, expunând o învăţătură sigură şi, în acelaşi timp, adaptată vieţii actuale a creştinilor” 4. Încă de la încheierea Sinodului, mi-am însuşit această dorinţă, socotind că „răspunde în întregime unei nevoi adevărate a Bisericii universale şi a Bisericilor locale”5. Cum să nu aducem din toată inima mulţumiri Domnului, în această zi în care putem oferi Bisericii întregi, sub numele de Catehismul Bisericii Catolice, acest text de referinţă pentru o cateheză reînnoită la izvoarele vii ale credinţei? După reînnoirea liturgiei şi noua codificare a Dreptului Canonic al Bisericii latine şi a canoanelor Bisericilor orientale catolice, acest Catehism va avea o contribuţie foarte importantă la lucrarea de reînnoire a întregii vieţi bisericeşti, voită şi pusă în aplicare de Conciliul al II-lea din Vatican. Itinerarul şi spiritul pregătirii textului
Paul al VI-lea, Cuvântare de încheiere a Conciliului ecumenic al II-lea din Vatican, 8 decembrie 1965: AAS 58 (1966) p. 7-8. 3 Ioan Paul al II-lea, Alocuţiunea din 25 ianuarie 1985: L'Osservatore Romano, 27 ianuarie 1985. 4 Raport final al Sinodului extraordinar, 7 decembrie 1985, II, B, a, nr. 4: Enchiridion Vaticanum, vol. 9, p. 1758, nr. 1797. 5 Discurs de încheiere a Sinodului extraordinar, 7 decembrie 1985, nr. 6: AAS 78 (1986) p. 435.
2

Catehismul Bisericii Catolice este rodul unei colaborări foarte largi; s-a maturizat în şase ani de muncă intensă, într-un spirit atent de deschidere şi cu râvnă aprinsă. În 1986 am încredinţat unei comisii de doisprezece cardinali şi episcopi, prezidată de Cardinalul Joseph Ratzinger, sarcina de a pregăti un proiect pentru catehismul cerut de Părinţii sinodali. Un comitet de redactare, format din şapte episcopi diecezani experţi în teologie şi cateheză, a asistat comisia în lucrări. Comisia, însărcinată să dea directive şi să vegheze la desfăşurarea lucrărilor, a urmărit cu atenţie toate etapele redactării celor nouă versiuni succesive. La rândul său, comitetul de redactare şi-a asumat responsabilitatea de a scrie textul, de a introduce modificările cerute de comisie şi de a examina observaţiile a numeroşi teologi, exegeţi, cateheţi şi, mai ales, ale episcopilor din lumea întreagă pentru a ameliora textul. Comitetul a fost un spaţiu de schimburi rodnice şi profitabile pentru a asigura unitatea şi omogenitatea textului. Proiectul a făcut obiectul unei vaste consultări a tuturor episcopilor catolici, a Conferinţelor episcopale sau Sinoadelor, a institutelor de teologie şi cateheză. În ansamblul său, proiectul s-a bucurat de o primire extrem de favorabilă din partea episcopatului. Suntem îndreptăţiţi să spunem că acest Catehism este rodul unei colaborări a întregului episcopat al Bisericii catolice, care a primit cu generozitate invitaţia mea de a-şi asuma partea de responsabilitate într-o iniţiativă care priveşte atât de direct viaţa Bisericii. Acest răspuns îmi trezeşte un profund sentiment de bucurie, căci armonia atâtor glasuri exprimă realmente ceea ce se poate numi „simfonia” credinţei. Realizarea acestui Catehism reflectă astfel natura colegială a Episcopatului; ea atestă catolicitatea Bisericii. Repartizarea materialului Un catehism trebuie să prezinte în mod fidel şi organic învăţătura Sfintei Scripturi, a Tradiţiei vii în Biserică şi a Magisteriului autentic, precum şi moştenirea spirituală a Părinţilor, a sfinţilor şi sfintelor Bisericii, pentru a permite o mai bună cunoaştere a misterului creştin şi a înteţi flacăra credinţei în poporul lui Dumnezeu. Trebuie să ţină seama de explicitările doctrinei, pe care Duhul Sfânt le-a sugerat Bisericii în decursul timpurilor. Trebuie şi să contribuie la aşezarea în lumina credinţei a situaţiilor noi şi a problemelor care nu se puneau în trecut. Catehismul va cuprinde aşadar lucruri noi şi vechi (cf. Mt 13, 52), credinţa fiind întotdeauna aceeaşi şi izvor de lumini mereu noi. Pentru a răspunde la această dublă cerinţă, Catehismul Bisericii Catolice reia ordinea

„veche”, tradiţională, şi urmată deja de Catehismul Sfântului Pius al V-lea, articulând conţinutul în patru părţi: Crezul; Liturgia sacră, având în prim-plan sacramentele; modul creştin de a acţiona, expus pornind de la porunci; în sfârşit, rugăciunea creştină. Dar, în acelaşi timp, conţinutul este adesea exprimat într-un fel „nou”, pentru a răspunde la întrebările epocii noastre. Cele patru părţi sunt legate una de alta: misterul creştin este obiectul credinţei (partea I); este celebrat şi comunicat în acţiunile liturgice (partea a II-a); este prezent pentru a-i lumina şi a-i susţine pe fiii lui Dumnezeu în acţiunea lor (partea a III-a); constituie fundamentul rugăciunii, a cărei expresie privilegiată este „Tatăl nostru”, şi este obiectul cererii, laudei şi mijlocirii noastre (partea a IV-a). Liturgia este ea însăşi rugăciune: mărturisirea credinţei îşi află locul cuvenit în celebrarea cultului. Harul, rod al sacramentelor, este condiţia de neînlocuit a acţiunii creştine, după cum participarea la liturgia Bisericii pretinde credinţa. Dacă credinţa nu se desfăşoară în fapte, rămâne moartă (cf. Iac 2, 14-26) şi nu poate aduce roade de viaţă veşnică. Citind Catehismul Bisericii Catolice, putem sesiza admirabila unitate a misterului lui Dumnezeu, a planului lui de mântuire, precum şi locul central al lui Isus Cristos, Fiul unul-născut al lui Dumnezeu trimis de Tatăl, făcut om în sânul Preasfintei Fecioare Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru a fi Mântuitorul nostru. Mort şi înviat, El e mereu prezent în Biserica sa, mai ales în sacramente; El este izvorul credinţei, modelul trăirii creştine şi învăţătorul rugăciunii noastre. Valoarea doctrinală a textului Catehismul Bisericii Catolice, pe care l-am aprobat la 25 iunie şi a cărui publicare o poruncesc astăzi în virtutea autorităţii apostolice, este o expunere a credinţei Bisericii şi a învăţăturii catolice, atestate sau luminate de Sfânta Scriptură, de Tradiţia apostolică şi de Magisteriul bisericesc. Îl recunosc drept instrument valabil şi autorizat în slujba comuniunii ecleziale şi drept normă sigură pentru învăţarea credinţei. Fie ca el să slujească reînnoirea la care Duhul Sfânt cheamă fără încetare Biserica lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos aflat în peregrinare spre lumina cea neînserată a Împărăţiei! Aprobarea şi promulgarea Catehismului Bisericii Catolice constituie un serviciu pe care urmaşul lui Petru vrea să-l aducă Sfintei Biserici catolice, tuturor Bisericilor particulare aflate în pace şi în comuniune cu Scaunul apostolic al Romei: acela de a sprijini şi întări credinţa tuturor ucenicilor Domnului Isus (cf. Lc 22, 32), precum şi de a întări legăturile unităţii în aceeaşi credinţă apostolică.

Cer aşadar păstorilor Bisericii şi credincioşilor să primească acest Catehism în spirit de comuniune şi să-l folosească asiduu în împlinirea misiunii lor de a vesti credinţa şi de a chema la viaţa evanghelică. Acest Catehism le este dat spre a sluji drept text de referinţă, sigur şi autentic, pentru învăţarea doctrinei catolice şi în mod cu totul deosebit pentru alcătuirea catehismelor locale. Este, de asemenea, oferit tuturor credincioşilor care doresc să cunoască mai bine bogăţiile nesecate ale mântuirii (cf. In 8, 32). El vrea să ofere un sprijin eforturilor ecumenice însufleţite de dorinţa sfântă de unitate a tuturor creştinilor, arătând cu exactitate conţinutul şi coerenţa armonioasă a credinţei catolice. În sfârşit, Catehismul Bisericii Catolice este oferit oricărui om care ne cere socoteală de speranţa ce este în noi (cf. 1 Pt 3, 15) şi care ar vrea să cunoască ce crede Biserica catolică. Acest Catehism nu este destinat a înlocui catehismele locale, care au primit cuvenita aprobare a autorităţilor bisericeşti, a episcopilor diecezani şi a Conferinţelor episcopale, mai ales când au primit aprobarea Scaunului Apostolic. El este destinat să încurajeze şi să ajute la redactarea unor noi catehisme locale, care să ţină seama de diferite situaţii şi culturi, dar care să păstreze cu grijă unitatea credinţei şi fidelitatea faţă de învăţătura catolică. Încheiere La capătul acestui document ce prezintă Catehismul Bisericii Catolice, o rog pe Preasfânta Fecioară Maria, Mama Cuvântului Întrupat şi Mama Bisericii, să sprijine prin mijlocirea ei puternică lucrarea catehetică a Bisericii întregi, la toate nivelele, în aceste timpuri în care Biserica este chemată la un nou efort de evanghelizare. Fie ca lumina adevăratei credinţe să elibereze omenirea de neştiinţă şi de sclavia păcatului, pentru a o călăuzi la singura libertate vrednică de acest nume (cf. In 8, 32): aceea a vieţii în Isus Cristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt, aici, pe pământ, şi în Împărăţia cerurilor, în plinătatea fericirii vederii lui Dumnezeu faţă către faţă (cf. 1 Cor 13, 12; 2 Cor 5, 6-8)! Dat la 11 octombrie 1992, a treizecea aniversare a deschiderii Conciliului Ecumenic al II-lea dinVatican, în al 14-lea an al pontificatului meu. Papa Ioan Paul al II-lea

Prolog
„TATĂ, (...) aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Cristos, pe care l-ai trimis” (In 17,3). „Dumnezeu, Mântuitorul nostru, (...) vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1 Tim 2, 3-4). „Nu s-a dat sub cer un alt nume oamenilor, prin care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4, 12), decât numele lui ISUS.

I. Viaţa omului să-l cunoască şi să-l iubească pe Dumnezeu 1 Dumnezeu, infinit de Perfect şi Fericit în Sine însuşi, într-un plan de pură bunătate, l-a creat în mod liber pe om ca să-l facă părtaş la viaţa sa fericită. De aceea, în orice timp şi în orice loc, El se apropie de om. Îl cheamă, îl ajută să-l caute, să-l cunoască şi să-l iubească din toate puterile. Îi cheamă pe toţi oamenii, pe care păcatul i-a risipit, în unitatea familiei sale, Biserica. Pentru aceasta, la plinirea timpurilor, El l-a trimis pe Fiul său ca Răscumpărător şi Mântuitor. În El şi prin El îi cheamă pe oameni să devină, în Duhul Sfânt, fiii săi adoptivi şi deci moştenitorii vieţii sale fericite. 2 Pentru ca această chemare să răsune pe tot pământul, Cristos i-a trimis pe apostolii pe care-i alesese, dându-le încredinţarea să vestească Evanghelia: „Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Duhului Sfânt, şi învăţându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iar eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul lumii” (Mt 28, 19-20). În temeiul acestei misiuni, apostolii „au mers să propovăduiască pretutindeni, iar Domnul lucra cu ei şi întărea Cuvântul prin semnele care-l însoţeau” (Mc 16, 20). 3 Cei care, cu ajutorul lui Dumnezeu, au primit chemarea lui Cristos şi au răspuns în mod liber la ea au fost, la rândul lor, împinşi de iubirea lui Cristos să ducă pretutindeni în lume Vestea cea Bună. Această comoară primită de la apostoli a fost păstrată cu fidelitate de urmaşii lor. Toţi creştinii sunt chemaţi să o transmită din generaţie în generaţie, vestind credinţa, trăind-o în împărtăşire frăţească şi celebrând-o în liturgie şi rugăciune6. II. A transmite credinţa ─ cateheza
6

Cf. Fapte 2, 42.

4 Foarte de timpuriu s-a numit cateheză ansamblul eforturilor întreprinse în Biserică pentru a face ucenici, pentru a-i ajuta pe oameni să creadă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, ca prin credinţă să aibă viaţă în numele lui, pentru a-i educa şi a-i instrui în această viaţă şi a construi astfel Trupul lui Cristos7. 5 „Cateheza este o educare a credinţei copiilor, tinerilor şi adulţilor, care cuprinde în mod deosebit o învăţătură a doctrinei creştine, dată, în general, în mod organic şi sistematic, cu scopul de a-i iniţia la plinătatea vieţii creştine”8. 6 Fără a se confunda cu ele, cateheza se articulează pe un anumit număr de elemente ale misiunii pastorale a Bisericii, care au un aspect catehetic, care pregătesc cateheza sau care decurg din ea: prima vestire a Evangheliei sau propovăduirea misionară pentru a trezi credinţa; căutarea temeiurilor de a crede; experienţa de viaţă creştină; celebrarea sacramentelor; integrarea în comunitatea bisericească; mărturia apostolică şi misionară9. 7 „Cateheza este intim legată de toată viaţa Bisericii. Nu numai extinderea geografică şi sporirea numerică, ci şi, mai mult, creşterea interioară a Bisericii, corespunderea ei la planul lui Dumnezeu depind în mod esenţial de ea”10. 8 Perioadele de reînnoire a Bisericii sunt şi timpuri forte ale catehezei. Astfel, în marea epocă a Părinţilor Bisericii, vedem episcopi sfinţi consacrându-i o parte însemnată a slujirii lor: sfântul Ciril din Ierusalim şi sfântul Ioan Gură de Aur, sfântul Ambrozie şi sfântul Augustin şi mulţi alţi Părinţi, ale căror lucrări catehetice continuă să fie modele. 9 Slujirea catehetică dobândeşte puteri mereu noi din Concilii. Din acest punct de vedere trebuie subliniat exemplul Conciliului Tridentin: el a dat catehezei un loc de frunte în constituţiile şi decretele sale; se află la originea Catehismului Roman, care-i poartă numele şi constituie o lucrare de prim rang ca rezumat al învăţăturii creştine; a suscitat în Biserică o remarcabilă organizare a catehezei; datorită unor sfinţi episcopi şi teologi, ca Petru Canisius, Carol Borromeu, Turibiu de Mogrovejo sau Robert Bellarmin, a dus la publicarea a numeroase catehisme. 10 Nu e de mirare aşadar că în mişcarea ce a urmat Conciliului al II-lea din Vatican (considerat de Papa Paul al VI-lea drept marele catehism al timpurilor moderne), cateheza Bisericii a atras din nou atenţia. „Directoriul general al catehezei” din 1971, sesiunile Sinodului episcopilor, consacrate evanghelizării (1974) şi catehezei (1977), Îndemnurile apostolice care le corespund - Evangelii nuntiandi (1975) şi Catechesi tradendae (1979) - constituie o mărturie. Sesiunea extraordinară a Sinodului episcopilor din 1985 a cerut „să fie redactat un catehism sau compendiu al întregii învăţături
7 8

Cf. CT 1; 2. CT 18. 9 Cf. CT 18. 10 CT 13.

catolice, atât în materie de credinţă, cât şi de morală”11. Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea şi-a însuşit această dorinţă a Sinodului episcopilor, recunoscând că ea „corespunde cu totul unei reale nevoi a Bisericii universale şi a Bisericilor particulare”12. A făcut tot ce era cu putinţă pentru realizarea acestui deziderat al Părinţilor sinodali.

III. Scopul şi destinatarii acestui Catehism 11 Acest Catehism are drept scop să prezinte o expunere organică şi sintetică a conţinutului esenţial şi fundamental al învăţăturii catolice, privind atât credinţa, cât şi morala, în lumina Conciliului al II-lea din Vatican şi a ansamblului Tradiţiei Bisericii. Izvoarele lui principale sunt Sfânta Scriptură, Sfinţii Părinţi, liturgia şi Magisteriul Bisericii. E destinat să slujească „drept punct de referinţă pentru catehismele sau compendiile care sunt compuse în diferitele ţări”13. 12 Acest Catehism este destinat, în primul rând, celor răspunzători de cateheză: întâi de toate, episcopilor, ca învăţători ai credinţei şi păstori ai Bisericii. Le este oferit ca instrument în împlinirea misiunii lor de a învăţa poporul lui Dumnezeu. Prin episcopi, el se adresează autorilor de catehisme, preoţilor şi cateheţilor. De asemenea, lectura lui va fi folositoare pentru toţi ceilalţi credincioşi creştini. IV. Structura Catehismului 13 Planul acestui Catehism se inspiră din marea tradiţie a catehismelor, care articulează cateheza în jurul a patru „stâlpi”: mărturisirea de credinţă baptismală (Simbolul), sacramentele credinţei, viaţa de credinţă (Poruncile), rugăciunea credinciosului (Tatăl nostru). Partea întâi: Mărturisirea de credinţă 14 Cei care prin credinţă şi botez îi aparţin lui Cristos trebuie să-şi mărturisească credinţa baptismală în faţa oamenilor14. Pentru aceasta, Catehismul expune mai întâi în ce constă Revelaţia, prin care Dumnezeu se adresează şi se dăruieşte omului, şi credinţa, prin care omul îi răspunde lui Dumnezeu (secţiunea întâi). Simbolul credinţei rezumă darurile pe care Dumnezeu le face omului, ca Autor a tot binele, ca Răscumpărător, ca Sfinţitor, şi le
11 12

Raport final II, B, a 4. Cuvântare din 7 decembrie 1985. 13 Sinodul episcopilor 1985, Raport final II, B, a 4. 14 Cf. Mt 10, 32; Rom 10, 9.

articulează în jurul celor „trei capitole” ale Botezului nostru ─ credinţa într-un singur Dumnezeu: Tatăl atotputernic, Creatorul; şi Isus Cristos, Fiul său, Domnul şi Mântuitorul nostru; şi Duhul Sfânt, în Sfânta Biserică (secţiunea a doua). Partea a doua: Sacramentele credinţei 15 A doua parte a Catehismului expune în ce fel mântuirea lui Dumnezeu, înfăptuită o dată pentru totdeauna prin Cristos Isus şi prin Duhul Sfânt, este făcută prezentă în acţiunile sacre ale liturgiei Bisericii (secţiunea întâi), în special în cele şapte sacramente (secţiunea a doua). Partea a treia: Viaţa de credinţă 16 Partea a treia a Catehismului prezintă scopul ultim al omului creat după chipul lui Dumnezeu: fericirea şi căile pentru a ajunge la ea: prin acţiune dreaptă şi liberă, cu ajutorul legii şi al harului lui Dumnezeu (secţiunea întâi); prin acţiune ce realizează dubla poruncă a iubirii, desfăşurată în cele zece porunci ale lui Dumnezeu (secţiunea a doua). Partea a patra: Rugăciunea în viaţa de credinţă 17 Ultima parte a Catehismului tratează despre sensul şi importanţa rugăciunii în viaţa credincioşilor (secţiunea întâi). Ea se încheie cu un scurt comentariu al celor şapte cereri din Rugăciunea domnească (secţiunea a doua). Într-adevăr, în ele găsim ansamblul bunurilor pe care trebuie să le sperăm şi pe care Tatăl nostru din ceruri vrea să ni le dăruiască. V. Indicaţii practice pentru folosirea acestui Catehism 18 Acest Catehism este conceput ca o expunere organică a întregii credinţe catolice. Trebuie deci citit ca o unitate. Numeroase trimiteri pe marginea textului (cifre trimiţând la alte paragrafe ce tratează acelaşi subiect) şi indicele tematic la sfârşitul volumului permit privirea fiecărei teme în legătura ei cu ansamblul credinţei. 19 Adesea textele din Sfânta Scriptură nu sunt citate literal, ci numai cu indicarea trimiterii (cu „cf.”) în notă. Pentru o înţelegere aprofundată a unor astfel de pasaje, trebuie să fie consultate textele înseşi. Aceste referinţe biblice reprezintă un instrument

de lucru pentru cateheză. 20 Folosirea caracterelor mici pentru anumite pasaje arată că e vorba de observaţii de tip istoric ori apologetic sau de expuneri de doctrină complementare. 21 Citatele, cu caractere mici, surse patristice, liturgice, magisteriale sau hagiografice sunt destinate să îmbogăţească expunerea de doctrină. Adesea aceste texte au fost alese pentru o utilizare catehetică directă. 22 La sfârşitul fiecărei unităţi tematice, o serie de texte scurte rezumă în formule concise esenţialul învăţăturii. Aceste „PE SCURT” au drept scop să dea sugestii catehezei locale pentru formule sintetice şi uşor de memorat. VI. Adaptările necesare 23 Accentul acestui Catehism e pus pe expunerea de doctrină. Într-adevăr, el vrea să ajute la aprofundarea cunoaşterii credinţei. Prin însuşi acest fapt, este orientat spre maturizarea credinţei, spre înrădăcinarea ei în viaţă şi spre iradierea ei în mărturie 15. 24 Prin însăşi finalitatea sa, acest Catehism nu-şi propune să realizeze adaptările expunerii şi ale metodelor catehetice, care sunt pretinse de diferenţele de cultură, de vârstă, de maturitate spirituală, de situaţie socială şi eclezială a acelora cărora le este adresată cateheza. Aceste adaptări indispensabile revin unor catehisme diferenţiate şi, în special, celor care îi instruiesc pe credincioşi: Cel care îi învaţă pe alţii trebuie „să se facă tuturor toate” (1 Cor 9, 22) spre a-i câştiga pe toţi pentru Isus Cristos. (...) Mai ales, să nu-şi închipuie că-i este încredinţat un singur fel de suflete şi că deci poate să-i instruiască şi să-i formeze cu una şi aceeaşi metodă pe toţi credincioşii la adevărata evlavie! Să ştie bine că unii sunt în Isus Cristos ca nişte prunci nou-născuţi, alţii ca nişte adolescenţi, alţii, în sfârşit, ca nişte oameni în toată firea. (...) Cei care sunt chemaţi la slujirea predicării trebuie, atunci când transmit învăţătura misterelor credinţei şi a normelor de moravuri, să-şi măsoare cuvintele după spiritul şi înţelegerea ascultătorilor lor16. Mai presus de toate - Iubirea 25 Pentru a încheia această prezentare, se cuvine să amintim următorul principiu pastoral enunţat de Catehismul Roman:
15 16

Cf. CT 20-22; 25. CR, Prefaţă 11.

Tot conţinutul doctrinei şi predării trebuie să fie orientat spre iubirea care nu se va sfârşi niciodată. Fie că expui ce e de crezut, de sperat sau de făcut, trebuie, în primul rând, să pui întotdeauna în lumină iubirea Mântuitorului, pentru ca fiecare să înţeleagă că nici un act de virtute perfect creştin nu are altă origine decât Iubirea şi nu are altă ţintă decât Iubirea17.

17

CR, Prefaţă 10.

SECŢIUNEA ÎNTÎI „Cred” – „Credem”

Când ne mărturisim credinţa, începem prin a spune: „Cred” sau „Credem”. Înainte de a expune credinţa Bisericii aşa cum e mărturisită în Crez, celebrată în liturgie, trăită în practicarea Poruncilor şi în rugăciune, să ne întrebăm aşadar ce înseamnă „a crede”. Credinţa este răspunsul omului dat lui Dumnezeu, care se i se revelează şi i se dăruieşte, aducând în acelaşi timp un belşug de lumină omului aflat în căutarea sensului ultim al vieţii sale. De aceea, tratăm întâi despre această căutare a omului (capitolul întâi), apoi despre Revelaţia divină, prin care Dumnezeu vine în întâmpinarea omului (capitolul al doilea), şi, în sfârşit, despre răspunsul credinţei (capitolul al treilea).

CAPITOLUL ÎNTÂI Omul este „capabil” de Dumnezeu

I. Năzuinţa spre Dumnezeu 27 Năzuinţa spre Dumnezeu este înscrisă în inima omului, căci omul este creat de Dumnezeu şi pentru Dumnezeu; Dumnezeu nu încetează să-l atragă pe om spre sine şi numai în Dumnezeu va găsi omul adevărul şi fericirea pe care nu încetează să le caute: Temeiul cel mai profund al demnităţii umane rezidă în chemarea omului la comuniune cu Dumnezeu. Încă de la naşterea sa, omul este invitat la dialog cu Dumnezeu. Căci el nu există decât pentru că, fiind creat de Dumnezeu din iubire, este susţinut neîncetat de El, din iubire; nici nu trăieşte pe deplin după adevăr, dacă nu recunoaşte în mod liber această iubire şi nu se încredinţează Creatorului său18. 28De-a lungul istoriei lor şi până astăzi, oamenii şi-au exprimat în multe feluri căutarea de Dumnezeu prin credinţe şi comportări religioase (rugăciuni, jertfe, culte, meditaţii etc.). În ciuda ambiguităţilor pe care le pot cuprinde, aceste forme de expresie
18 GS 19, §1.

aşezând vremurile mai dinainte rânduite şi hotarele locuirii lor. 22 Cf. tocmai el. Ele sunt numite şi „dovezile existenţei lui Dumnezeu”. §1. făcându-l să-şi afle desfătarea în lauda ta. părticică a zidirii tale. II. Iona 1. 3). ignorată şi chiar respinsă în mod explicit de om. 20 Cf. şi preavrednic de laudă: mare este puterea ta şi înţelepciunea ta e nemăsurată. Dacă omul poate să-l uite sau să-l respingă pe Dumnezeu. Dar această căutare pretinde de la om întreg efortul inteligenţei. încercând să-l poată cumva atinge şi afla. 24 Sf. nu încetează să-i cheme pe toţi oamenii să-l caute. . 22. 19 GS 19. 1. ca ei să-l caute pe Dumnezeu. Gen 3. Mare eşti Tu. în sfârşit. chemat să-l cunoască şi să-l iubească pe Dumnezeu. în schimb. ieşit dintr-unul singur. ne mişcăm şi suntem (Fapte 17. care să-l îndrume în căutarea lui Dumnezeu. care îl uneşte pe om cu Dumnezeu” 19 poate fi uitată. căci pentru tine ne-ai creat şi neliniştită e inima noastră până ce nu-şi află odihna în tine24. Căci în El trăim. se ascunde de faţa lui Dumnezeu22 şi fuge dinaintea chemării Lui23. grijile lumii şi preocuparea pentru avuţii21. poartă în sine mărturia păcatului său şi mărturia că Tu le stai împotrivă celor mândri. de asemenea. care. Conf. 21 Cf. mărturia celorlalţi. Astfel de atitudini pot avea origini foarte diferite20: revolta împotriva răului din lume. omul care îl caută pe Dumnezeu descoperă anumite „căi” pentru a ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu. care. pretinde să te laude. exemplul rău dat de credincioşi. voinţă dreaptă. curentele de gândire ostile religiei şi. 30„Să se bucure inimile celor care-l caută pe Domnul” (Ps 105. Augustin. Dumnezeu. omul. 8-10. vrea să te laude. înveşmântat în firea-i muritoare. deşi El nu este departe de nici unul dintre noi. de teamă. Mt 13. Căile pentru a ajunge la cunoaşterea lui Dumnezeu 31Creat după chipul lui Dumnezeu. GS 19-21. iar omul. 29Dar această „relaţie intimă şi vitală. „inimă curată” şi. 1. părticică a zidirii tale. 3.sunt atât de universale. încât omul poate fi numit o fiinţă religioasă: Dumnezeu a pus să locuiască pe toată faţa pământului întregul neam omenesc. 1. ignoranţa sau indiferenţa religioasă. atitudinea omului păcătos. Cu toate acestea. 2628). Tu însuţi îl îndemni la aceasta. Doamne. ca să trăiască şi să găsească fericirea. 23 Cf.

Dumnezeu a voit să i se reveleze şi să-i dea harul de a putea primi această revelaţie în credinţă. ci în sensul de „argumente convergente şi convingătoare”. 27-28. 241. Dar pentru ca omul să poată intra în intimitatea Lui. cine altul le-a făcut decât Cel Frumos (Pulcher). §1.) întreabă-le pe toate. 34Lumea şi omul atestă că nu-şi au în sine nici principiul primordial şi nici scopul ultim. 3. cu simţul binelui moral. Toate îţi răspund: «Iată. sufletul omului nu îşi poate avea originea decât în Dumnezeu. Dumnezeu poate fi cunoscut ca originea şi scopul Universului.. Aceste frumuseţi supuse schimbării. suntem frumoase».. cu libertatea şi cu glasul conştiinţei lui. întreabă frumuseţea cerului. 19-20)25. Sfântul Paul afirmă despre păgâni: „Ceea ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este cunoscut. 35Omul e înzestrat cu facultăţi care îl fac capabil să cunoască existenţa unui Dumnezeu personal. el percepe semne ale sufletului său spiritual. 1-910. Frumuseţea lor aduce mărturie (confessio). 17. fiindcă Dumnezeu le-a arătat. Toma Aq.nu în sensul dovezilor pe care le caută ştiinţele naturale. 2. S. 32 Lumea: pornind de la mişcare şi de la devenire. Cunoaşterea lui Dumnezeu în concepţia Bisericii 25 Cf. ci participă la Fiinţa în sine. fără origine şi fără sfârşit. . „Sămânţă a veşniciei pe care o poartă în sine. 14 §2. 1. de la ordinea şi frumuseţea lumii. care nu e supus schimbării26?» 33Omul: cu deschiderea spre adevăr şi spre frumuseţe. şi Sfântul Augustin spune: „Întreabă frumuseţea pământului. 15. Th. Înţ 13. cu aspiraţia spre infinit şi spre fericire. III. de la contingenţă. 26 Serm. care se dilată şi se răspândeşte. care îngăduie să se ajungă la adevărate certitudini. 17. întreabă frumuseţea aerului. se întreabă asupra existenţei lui Dumnezeu. (. întreabă frumuseţea mării. omul poate ajunge la cunoaşterea existenţei unei realităţi care este cauza primă şi scopul ultim a toate «şi pe care toţi îl numesc Dumnezeu”28. dovezile existenţei lui Dumnezeu îl pot dispune pentru credinţă şi îl pot ajuta să vadă că credinţa nu se opune raţiunii omeneşti. 2.. Prin toate acestea. 27 GS 18. care nu se poate reduce la materie”27. Fapte 14. 28 Sf. Aceste „căi” pentru a se apropia de Dumnezeu au drept punct de plecare creaţia: lumea materială şi persoana umană. Căci cele nevăzute ale lui se văd de la facerea lumii. Astfel. Totuşi. pe aceste „căi” felurite. înţelegându-se din făpturi: veşnica lui putere şi dumnezeirea lui” (Rom 1. cf.

Vatican I: DS 3004. Această convingere este punctul de plecare al dialogului său cu celelalte religii. atunci când trebuie să se traducă în faptă şi să informeze viaţa. chiar şi în condiţia actuală a neamului omenesc. S. În dobândirea unor astfel de adevăruri. cu necredincioşii şi cu ateii. spiritul omenesc întâmpină dificultăţi din partea simţurilor şi a imaginaţiei. căci adevărurile referitoare la Dumnezeu şi la relaţiile dintre oameni şi Dumnezeu depăşesc în mod absolut ordinea lucrurilor sensibile şi. pentru ca ele să poată fi cunoscute de toţi. pretind dăruire şi renunţare. Th. precum şi la cunoaşterea unei legi naturale puse de Creator în sufletele noastre. 38De aceea. simplu vorbind.36„Sfânta Maică Biserică ţine şi învaţă că Dumnezeu. 37Totuşi. cu certitudine deplină şi fără amestec de eroare”32. care ocroteşte şi cârmuieşte lumea prin providenţa lui. în condiţiile istorice în care se află.. De aceea. 32 Ibid. 3026. prin lumina naturală a raţiunii umane”29. poate fi cunoscut cu certitudine din lucrurile create. omul are nevoie să fie luminat de revelaţia lui Dumnezeu.: DS 3876. omul întâmpină multe dificultăţi în a-l cunoaşte pe Dumnezeu numai cu lumina raţiunii: Deşi raţiunea umană. de nesiguranţa unor lucruri ce ar vrea să nu fie adevărate31. cu uşurinţă. nu numai pentru ceea ce îi depăşeşte capacitatea de înţelegere. Sf. Cum să vorbim despre Dumnezeu? 39Susţinând capacitatea raţiunii umane de a-l cunoaşte pe Dumnezeu. în această materie. să ajungă la o cunoaştere adevărată şi sigură a unui Dumnezeu personal. 30 Cf. IV. Cc. cf. Humani Generis: DS 3875. Toma Aq. care nu sunt în sine de nepătruns pentru raţiunea umană. oamenii se conving uşor de falsitatea sau. e realmente capabilă. ci şi pentru „adevărurile religioase şi morale. 29 Cc. precum şi din partea înclinaţiilor rele născute din păcatul strămoşesc. Gen 1. omul nu ar putea primi Revelaţia lui Dumnezeu. Enc. cf. . DV 6. Fără această capacitate. cel puţin. Vatican I: DS 3005. 31 Pius XII. începutul şi sfârşitul a toate. cu filosofia şi cu ştiinţele şi. de asemenea. Omul are această capacitate pentru că este creat „după chipul lui Dumnezeu”30. Biserica îşi exprimă încrederea în posibilitatea de a vorbi despre Dumnezeu tuturor oamenilor şi cu toţi oamenii. 1. 1. 1. DV 6. prin puterile şi cu lumina ei naturală. 27. există totuşi multe obstacole ce o împiedică să-şi folosească eficient şi rodnic puterea naturală.

imperfect. „căci din măreţia şi frumuseţea făpturilor. 45Omul e făcut să trăiască în comuniune cu Dumnezeu. Creatorul şi Domnul nostru. omul poate ajunge la certitudinea existenţei lui Dumnezeu. în mod deosebit omul. trebuie să ne amintim că „între Creator şi creatură. PE SCURT 44Omul este prin natură şi prin vocaţie o fiinţă religioasă. oricâte asemănări am afla. Cuvintele omeneşti rămân întotdeauna mai prejos de misterul lui Dumnezeu. Nu putem vorbi despre Dumnezeu decât pornind de la creaturi şi după modul nostru omenesc limitat de a cunoaşte şi de a gândi. S. în chip omenesc. 41Toate creaturile poartă o anumită asemănare cu Dumnezeu. putem vorbi despre Dumnezeu pornind de la perfecţiunile creaturilor sale. 39. fără a-l putea totuşi exprima în infinita lui simplitate. neajuns”33 cu reprezentările noastre omeneşti. antropomorfizant. limitat este şi limbajul nostru referitor la Dumnezeu. pentru a nu-l confunda pe „Dumnezeul cel negrăit. deosebirile sunt mult mai mari”34 şi că „nu putem sesiza despre Dumnezeu ceea ce El este. Multiplele perfecţiuni ale creaturilor (adevărul. când va fi plină de tine. poate fi contemplat Creatorul lor” (Înţ 13. Trebuie deci să ne purificăm neîncetat limbajul de tot ce are el limitat. desigur. frumuseţea lor) reflectă deci perfecţiunea infinită a lui Dumnezeu. Toma Aq. prin analogie. Lateran IV: DS 806. 1. limbajul nostru se exprimă. cauza şi scopul a toate. necuprins cu mintea. mergând spre Dumnezeu. în care îşi găseşte fericirea: „Când voi fi întreg în tine. Venind de la Dumnezeu. 42Dumnezeu transcende orice făptură. 35 Sf. 28. Anafora. Conf. De aceea. dar îl atinge realmente pe Dumnezeu însuşi. creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 46Ascultând mesajul creaturilor şi glasul conştiinţei sale. ci numai ceea ce nu este şi cum se situează celelalte fiinţe în raport cu El”35. Într-adevăr. 5). Gent. Augustin.40Deoarece cunoaşterea noastră de Dumnezeu este limitată. bunătatea. 47Biserica învaţă că Dumnezeul unic şi adevărat. 43Vorbind astfel despre Dumnezeu. . 34 Cc. viaţa mea va fi împlinită”36. 36 Sf. 10. poate 33 Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur. nu va mai exista mâhnire şi încercare. nevăzut. omul nu trăieşte o viaţă pe deplin umană decât dacă îşi trăieşte în mod liber relaţia cu Dumnezeu. 30.

fi cunoscut cu certitudine prin lucrările sale datorită luminii naturale a raţiunii omeneşti37. Iată de ce credincioşii se ştiu împinşi fără de răgaz de iubirea lui Cristos să ducă lumina Dumnezeului celui viu celor care îl ignoră sau îl refuză. 37 Cf. Cc Vatican I: DS 3026. 49„Creatura fără Creator dispare”38. . asemănări cu Dumnezeu. 38 GS 36. 48Putem vorbi despre Dumnezeu realmente pornind de la multiplele perfecţiuni ale creaturilor. cel infinit în desăvârşire. chiar dacă limbajul nostru limitat nu-i epuizează misterul.

care „locuieşte în lumina cea neapropiată” (1 Tim 6. Printr-o hotărâre total liberă. în bunătatea şi înţelepciunea sa. Vatican I: DS 3015. 4-5. Dumnezeu vrea să-i facă pe 39 40 Cc. planul său binevoitor. şi anume acela al Revelaţiei divine39. la care omul nu se poate ridica prin propriile-i forţe. Dar există un alt ordin de cunoaştere. Ef 1. oamenii pot ajunge la Tatăl în Duhul Sfânt şi se fac părtaşi la firea dumnezeiască”40. El îşi revelează pe deplin planul trimiţându-l pe Fiul său preaiubit. pentru a face din ei fii adoptivi. ARTICOLUL 1 Revelaţia lui Dumnezeu I. şi pe Duhul Sfânt.CAPITOLUL AL DOILEA Dumnezeu în întâmpinarea omului 50 Prin raţiunea naturală. în favoarea tuturor oamenilor. Domnul nostru Isus Cristos. . omul îl poate cunoaşte pe Dumnezeu cu certitudine pornind de la lucrările lui. DV 2. în Fiul său unic41. 41 Cf. să se dezvăluie şi să facă cunoscut misterul voinţei sale: prin Cristos. Dumnezeu revelează «planul bunăvoinţei sale» 51 „I-a plăcut lui Dumnezeu. O face revelându-şi misterul. vrea să-şi împărtăşească propria viaţă divină oamenilor creaţi de El în mod liber. Revelându-se pe sine. în Cristos. Cuvântul făcut trup. Dumnezeu se revelează şi se dăruieşte omului. făcut din veşnicie. 16). 52 Dumnezeu.

. Într-adevăr. II. I-a chemat la o comuniune intimă cu El. Haer. Tu nu l-ai lăsat sub stăpânirea morţii. de ex. Şi după ce omul. 4. Haer. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora care caută mântuirea. 55 Această Revelaţie n-a fost întreruptă de păcatul primilor noştri părinţi. făgăduindu-le răscumpărarea. a pierdut prietenia ta. 2. Pe lângă aceasta. Rugăciunea euharistică IV. voind să deschidă calea mântuirii de sus. Etapele Revelaţiei De la începutul începutului. prin neascultare. 44 DV 3. 20.) Tu ai oferit de multe ori oamenilor legământul tău46. Legământul cu Noe 56 După ce unitatea neamului omenesc a fost fărâmiţată prin păcat. 46 LR. i-a ridicat din nou în speranţa mântuirii şi a purtat neîntrerupt de grijă neamului omenesc. în primul rând. care creează şi ţine totul prin Cuvântul său. Dumnezeu se face cunoscut 54 „Dumnezeu. cf.oameni în stare să-i răspundă. 17. 3. înveşmântându-i în splendoare de har şi de dreptate. 45 DV 3. oferă oamenilor. să-l cunoască şi să-l iubească. Isus Cristos. 53 Planul divin al Revelaţiei se realizează „prin fapte şi cuvinte legate strâns între ele şi care se luminează reciproc”42. Sfântul Irineu de Lyon vorbeşte în repetate rânduri despre această pedagogie divină prin imaginea obişnuirii reciproce între Dumnezeu şi om: „Cuvântul lui Dumnezeu a locuit în om şi s-a făcut Fiul omului pentru a-l obişnui pe om să-l atingă pe Dumnezeu şi pentru a-l obişnui pe Dumnezeu să locuiască în om după buna plăcere a Tatălui”43. o mărturie permanentă despre sine. în lumea creată. 118. Legământul cu 42 43 DV 2. 21. s-a descoperit pe sine însuşi încă de la început protopărinţilor noştri” 44. Dumnezeu caută. El comportă o „pedagogie divină” specială: Dumnezeu se comunică treptat omului.. 1. fiind statornici în a face binele”45. 3. mult peste tot ceea ce ar fi ei în stare prin propriile puteri. Dumnezeu. 3.. „după căderea lor. îl pregăteşte în etape să primească Revelaţia supranaturală pe care o face despre sine însuşi şi care culminează în Persoana şi misiunea Cuvântului Întrupat. (. să mântuiască omenirea trecând prin fiecare din părţile ei.

care. Lc 21. Gal 3. adică „părintele unei mulţimi de neamuri” (Gen 17. Biblia venerează câteva figuri mari din aceste „neamuri”. 56 Cf. a tuturor fiilor lui Dumnezeu în 47 48 Cf. regele-preot Melchisedec55. 20-31. Astfel. Evr 7. 58 Cf. aşteptând ca Cristos „să-i adune laolaltă pe toţi fiii lui Dumnezeu care erau risipiţi” (In 11. aşezată de Providenţă sub paza îngerilor50. 52). chemat să pregătească adunarea. 26-27. 5)48. Înţ 10.Noe după potop47 exprimă principiul economiei divine faţă de „neamuri”. 58 Legământul cu Noe este în vigoare cât ţine timpul neamurilor54. 18. 1). din cauza păcatului53. (LXX) 32. socială şi religioasă a pluralităţii neamurilor49. ar vrea să-şi construiască prin ea însăşi unitatea în felul turnului Babel52. 60 Poporul născut din Abraham avea să fie depozitarul făgăduinţei făcute patriarhilor. 55 Cf. chemându-l „afară din ţara lui. 8. într-o zi. Scriptura exprimă la ce înălţime de sfinţenie pot ajunge cei care trăiesc conform legământului cu Noe. 52 Cf. 49 Cf. solidară în nelegiuire 51. fiecare după limba sa.5. 8. prefigurarea lui Cristos56. 57 Cf. este destinată să limiteze orgoliul unei omeniri decăzute. în acelaşi timp cosmică. 4-6. 53 Cf. sau drepţii „Noe. 9. 50 Cf. 28. până la proclamarea universală a Evangheliei. 54 Cf. Dar. 5): „în tine se vor binecuvânta toate neamurile pământului” (Gen 12. Gen 11. 19. 14). 24. 3. 18-25. din neamul lui şi din casa lui” (Gen 12. poporul ales58. . pentru a-l face Abraham. 57 Această ordine. Fapte 17. adică faţă de oamenii grupaţi „după ţările lor. Rom 11. Dumnezeu îl alege pe Abram. Dumnezeu îl alege pe Abraham 59 Pentru a aduna omenirea risipită. 3 LXX)57. 51 Cf. cum sunt „dreptul Abel”. şi după seminţiile lor” (Gen 10. Gen 10. Rom 1. politeismul şi idolatria poporului şi a conducătorului ameninţă neîncetat cu o pervertire păgână această economie provizorie. Dt 4. Gen 14. Cf. Gen 9. Daniel şi Iob” (Ez 14.

2-4. 62 Cf. . 61 Cf. ca Sara. unicul Dumnezeu viu şi adevărat. în aşteptarea unui Legământ nou şi veşnic. A încheiat cu el Legământul de la Sinai şi i-a dat. Is 2. Femeile sfinte. Fiul lui Dumnezeu făcut om. In 11. desăvârşit şi definitiv al Tatălui. pentru ca acesta să-l recunoască şi să-l slujească pe El. purificarea de toate infidelităţile66. Ez 36. Figura cea mai pură este Maria69. prin Moise. 31-34. Iudita şi Estera au păstrat vie speranţa mântuirii lui Israel. Sof 2. este Cuvântul unic. În El Tatăl spune totul şi nu va mai exista alt cuvânt decât acesta. 59 60 Cf. 6. 24. Vinerea Sfântă 13: rugăciunea universală VI. 64 Cf. Dumnezeu îşi formează un popor: Israel 62 După patriarhi. Dumnezeu a grăit părinţilor noştri prin prooroci. 10. 65 Cf. Dumnezeu l-a format pe Israel ca pe poporul său. 69 Cf. Mai ales cei săraci şi smeriţi ai Domnului68 vor fi purtătorii acestei speranţe. Ex 19. Miriam. cel care „poartă numele Domnului” (Dt 28. 67 Cf. în multe rânduri şi în multe chipuri. Rebeca. 5-6. 53. Ier 31. 61 Patriarhii şi profeţii şi alte personaje ale Vechiului Testament au fost şi vor fi întotdeauna veneraţi ca sfinţi în toate tradiţiile liturgice ale Bisericii. Este poporul celor „cărora Dumnezeu le-a vorbit mai întâi”63. 68 Cf. DV 3. izbăvindu-l din robia egipteană. Evr 10. o mântuire care va cuprinde toate neamurile67. 63 Israel este Poporul preoţesc al lui Dumnezeu62. 66 Cf. poporul „fraţilor mai mari” în credinţa lui Abraham. destinat tuturor oamenilor64 şi care va fi înscris în inimi65. 3. 52. Dumnezeu îşi formează poporul în speranţa mântuirii. III. 70 DV 2. Lc 1. Rahela. Rom 11. 17-18. Cf. 38. Profeţii vestesc o răscumpărare radicală a Poporului lui Dumnezeu. Ana. 10). odinioară. 16. Debora. 11. Cristos. el va fi rădăcina pe care se vor grefa păgânii deveniţi credincioşi60. legea sa. 64 Prin profeţi. şi să-l aştepte pe Mântuitorul făgăduit61. Cristos Isus ─ „Mijlocitorul şi Plinătatea întregii Revelaţii70” Dumnezeu a spus totul în Cuvântul său 65 „După ce. Is 49. 1-2).unitatea Bisericii59. 63 LR. 16. Tată prevăzător şi judecător drept. în aceste timpuri din urmă ne-a vorbit nouă prin Fiul său” (Evr 1.

chiar dacă Revelaţia s-a încheiat. Iată de ce acela care ar vrea acum să-l întrebe.. dăruindu-ne acest Tot ─ pe Fiul său. dar l-ar jigni pe Dumnezeu. precum şi al anumitor secte recente care se bazează pe astfel de „revelaţii”. 67 Pe parcursul istoriei au existat revelaţii aşa-zise „private”. (. fiind legământ nou şi definitiv. El ne-a spus totul deodată în acest singur Cuvânt. DV 4. ci de a-i ajuta pe oameni să o trăiască mai viu într-o anumită perioadă a istoriei.Sfântul Ioan al Crucii. 22. nu numai că ar face o nebunie. . 69 Dumnezeu s-a revelat omului comunicându-i treptat misterul său prin 71 72 Carm. El aduce astfel un răspuns definitiv şi supraabundent la întrebările pe care omul şi le pune asupra sensului şi scopului vieţii sale. credinţei creştine îi va rămâne să-i descopere treptat întreaga adâncime de-a lungul veacurilor. Credinţa creştină nu poate accepta „revelaţii” care pretind să depăşească sau să corecteze Revelaţia a cărei împlinire este Cristos. Dumnezeu s-a revelat şi s-a dăruit omului. nu va trece niciodată şi nu mai este de aşteptat nici o nouă revelaţie publică înainte de arătarea în glorie a Domnului nostru Isus Cristos”72. după atâţia alţii. neîndreptându-şi ochii numai spre Cristos fără a căuta altceva sau ceva nou”71.) căci ceea ce spunea fragmentar profeţilor a spus în întregime în Fiul său. exprimă acest lucru în mod luminos comentând Evr 1. Totuşi. Rolul lor nu este de a „îmbunătăţi” sau de a „completa” Revelaţia definitivă a lui Cristos. Este cazul anumitor religii necreştine. ea nu a fost încă pe deplin explicitată. sau ar dori o vedenie sau o revelaţie. 1-2: „De vreme ce ni l-a dat pe Fiul. Călăuzit de Magisteriul Bisericii.. Ele nu fac parte însă din tezaurul credinţei. Dumnezeu nu mai are alt cuvânt să ne dea. care este Cuvântul său. Nu va mai fi altă Revelaţie 66 „Economia creştină a mântuirii. 2. simţul credincioşilor ştie să discearnă şi să primească ceea ce în aceste revelaţii constituie o chemare autentică a lui Cristos sau a sfinţilor lui adresată Bisericii. PE SCURT 68 Din iubire. dintre care unele au fost recunoscute de autoritatea Bisericii.

4). le-a făgăduit mântuirea73 şi le-a oferit legământul său. adică a lui Cristos Isus75. şi astfel. ARTICOLUL 2 Transmiterea Revelaţiei divine 74 Dumnezeu „vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1 Tim 2. după cădere. Acesta va dura cât va dăinui lumea. Gen 3. .fapte şi cuvinte. 73 Dumnezeu s-a revelat pe deplin. Cf. 76 DV 7. I. In 14. căruia i-a revelat legea sa prin Moise. 71 Dumnezeu a încheiat cu Noe un legământ veşnic între El şi toate fiinţele vii . Gen 9. 70 Dincolo de mărturia pe care Dumnezeu o dă despre sine în lucrurile create. L-a pregătit prin profeţi să primească mântuirea destinată întregii omeniri. Din aceştia şi-a format poporul. aşa încât nu va mai exista altă Revelaţie după El. trimiţându-l pe propriul său Fiu. 16. 15. Acesta este Cuvântul definitiv al Tatălui. Revelaţia să ajungă până la marginile lumii: Ceea ce Dumnezeu a revelat pentru mântuirea tuturor neamurilor a hotărât în marea sa bunătate să se păstreze neatins în veci şi să se transmită tuturor generaţiilor76. 75 Cf. Deci Cristos trebuie să fie vestit tuturor popoarelor şi tuturor oamenilor. Tradiţia apostolică 73 74 Cf. în care şi-a statornicit Legământul pentru totdeauna. El s-a manifestat în persoană primilor noştri părinţi. 6. Le-a vorbit şi. 74 72 Dumnezeu l-a ales pe Abraham şi a încheiat un legământ cu el şi cu urmaşii lui.

în învăţătura. Într-adevăr. iar Duhul Sfânt.. vorbeşte fără întrerupere cu Mireasa Fiului său iubit. precum şi ceea ce învăţaseră sub inspiraţia Duhului Sfânt”. încredinţându-le «propria misiune de a învăţa»79”. ale cărei bogăţii se revarsă în practica şi în viaţa Bisericii care crede şi se roagă”82. comunicarea de sine făcută de Tatăl prin Cuvântul său în Duhul Sfânt rămâne prezentă şi lucrătoare în Biserică: „Dumnezeu. prin exemplul dat şi prin instituţii. perpetuează şi transmite tuturor generaţiilor tot ceea ce este ea însăşi. a dat poruncă Apostolilor să predice tuturor. 80 DV 8. continuată în succesiunea apostolică 77 „Pentru ca Evanghelia să se păstreze de-a pururi întreagă şi vie în Biserică. 79 DV 7. săvârşită în Duhul Sfânt. . 81 DV 8. În scris „de apostoli şi oameni din preajma apostolilor. prin ea. care a vorbit odinioară. este numită Tradiţie.. apostolii i-au lăsat ca urmaşi pe episcopi.75 „Cristos Domnul.. Prin ea. în lume. 79 Astfel. 78 Această transmitere vie. „propovăduirea apostolică. tot sub inspiraţia Duhului Sfânt. prin care glasul viu al Evangheliei răsună în Biserică şi. au consemnat în scris vestea mîntuirii”78. Evanghelia făgăduită odinioară prin profeţi şi pe care a împlinit-o El însuşi şi a vestit-o cu gura sa”77. ca pe izvorul oricărui adevăr mântuitor şi al oricărei discipline morale. „Afirmaţiile Sfinţilor Părinţi atestă prezenţa dătătoare de viaţă a acestei Tradiţii. au transmis ceea ce primiseră din gura lui Cristos. care. trebuia să se păstreze printr-o succesiune neîntreruptă până la sfârşitul veacurilor”80. deşi e strâns legată de ea. . în care îşi găseşte împlinirea întreaga Revelaţie a Dumnezeului Preaînalt. 76 Transmiterea Evangheliei. s-a făcut în două feluri: Oral „de apostoli. întrucât e distinctă de Sfânta Scriptură. conform poruncii Domnului. DV 7. 82 DV 8. ce este exprimată în mod deosebit în cărţile inspirate. din trăirea lor în apropierea lui şi din faptele lui. „Biserica. care.. îi călăuzeşte pe credincioşi la tot 77 78 DV 7. în viaţa şi în cultul său. împărtăşindu-le darurile divine. prin propovăduirea lor orală. Propovăduirea apostolică. tot ceea ce crede”81.

căreia îi e încredinţată transmiterea şi interpretarea Revelaţiei. II. într-un fel. cât şi Tradiţia trebuie primite şi venerate cu egală iubire şi consideraţie”85. disciplinare. „Sfânta Tradiţie transmite integral urmaşilor apostolilor cuvântul lui Dumnezeu încredinţat apostolilor de Cristos Domnul şi de Duhul Sfânt. 85 DV 9. şi cealaltă fac prezent şi rodnic în Biserică misterul lui Cristos. „nu-şi dobândeşte certitudinea cu privire la toate lucrurile revelate numai din Sfânta Scriptură.. . liturgice sau devoţionale născute în decursul timpului în Bisericile locale. să-l explice şi să-l răspândească prin propovăduire”. în care marea Tradiţie capătă expresii adaptate diferitelor locuri şi timpuri... devin. Raportul între Tradiţie şi Sfânta Scriptură Un izvor comun. 80 „Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură sunt strâns legate şi comunică între ele. DV 9. Ele constituie forme particulare. curgând din acelaşi izvor divin. Tradiţie apostolică şi tradiţii bisericeşti 83 Tradiţia despre care vorbim aici vine de la apostoli şi transmite ceea ce ei au primit din învăţătura şi exemplul lui Isus şi ceea ce au învăţat prin Duhul Sfânt. 82 Biserica deci. Căci amândouă. atât Scriptura. . De aceea. şi însuşi Noul Testament atestă procesul Tradiţiei vii. o unitate şi tind spre acelaşi scop”84. călăuziţi de lumina Duhului adevărului. două moduri distincte de transmitere 81 „Sfânta Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu întrucât este scrisă sub inspiraţia Duhului dumnezeiesc”.adevărul şi face să locuiască în ei cu îmbelşugare cuvântul lui Cristos”83. 20). până la sfârşitul lumii” (Mt 28. Într-adevăr. care a făgăduit că va rămâne cu ai săi „în toate zilele. pentru ca aceşti urmaşi. să-l păstreze cu fidelitate. Trebuie să distingem de aceasta „tradiţiile” teologice. Şi una. În 83 84 DV 8. prima generaţie de creştini nu avea încă un Nou Testament scris..

îl ascultă cu pietate. învăţând numai ceea ce a fost transmis. se creează o deosebită unitate între episcopi şi credincioşi”87. deoarece. astfel încât. Interpretarea tezaurului credinţei Tezaurul credinţei încredinţat întregii Biserici 84 „Tezaurul sfânt”86 al credinţei (depositum fidei). ci îl slujeşte. cuprins în Sfânta Tradiţie şi în Sfânta Scriptură. adică episcopilor aflaţi în comuniune cu urmaşul lui Petru. 88 DV 10. modificate sau părăsite. Dogmele credinţei 88 Magisteriul Bisericii îşi angajează pe deplin autoritatea primită de la Cristos atunci 86 87 Cf. 16) 90. III. . 2 Tim 1. în păstrarea. 87 Credincioşii. LG 20. trăirea şi mărturisirea credinţei transmise. a cărui autoritate se exercită în numele lui Isus Cristos”88. „Aderând la el. în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Magisteriul Bisericii 85 „Misiunea de a interpreta în mod autentic Cuvântul lui Dumnezeu scris sau transmis a fost încredinţată numai Magisteriului viu al Bisericii. îl păstrează cu sfinţenie şi îl expune cu fidelitate şi ia din acest unic tezaur al credinţei tot ceea ce propune ca adevăr de credinţă revelat de Dumnezeu”89. a fost încredinţat de apostoli întregii Biserici. 89 DV 10. unit cu Păstorii săi. 12-14. 1 Tim 6. episcopul Romei. prin porunca dumnezeiască şi cu asistenţa Duhului Sfânt. stăruie de-a pururi în învăţătura apostolilor şi în comuniune. amintindu-şi de cuvântul lui Cristos către apostolii săi: „Cine vă ascultă pe voi. primesc cu docilitate învăţăturile şi îndrumările pe care Păstorii lor le dau sub diferite forme. 86 „Acest Magisteriu nu e însă deasupra Cuvântului lui Dumnezeu. DV 10. 90 Cf. întregul popor sfânt. aceste „tradiţii” pot fi păstrate. pe mine mă ascultă” (Lc 10.lumina Tradiţiei apostolice. sub călăuzirea Magisteriului Bisericii. 20.

13. Ei au primit ungerea Duhului Sfânt... 92 . 94 Cf. 27. 96 LG 12. 89 Există o legătură organică între viaţa noastră spirituală şi dogme. care îi învaţă totul94 şi îi călăuzeşte la tot adevărul.când defineşte dogme. „Există o ordine sau «ierarhie» a adevărurilor învăţăturii catolice. 31-32. Dogmele sunt făclii pe calea credinţei noastre. o luminează şi îi dau siguranţă. adevăruri conţinute în Revelaţia divină sau adevăruri aflate într-o legătură necesară cu acestea. (. In 8. Creşterea în înţelegerea credinţei 94 Datorită asistenţei Duhului Sfânt.) aderă neclintit la «credinţa transmisă sfinţilor o dată pentru totdeauna». o pătrunde mai adânc prin judecată dreaptă şi o aplică mai pe deplin în viaţă”97. 98 DV 8. mintea şi inima ne vor fi deschise pentru a primi lumina dogmelor credinţei91. Simţul supranatural al credinţei 91 Toţi credincioşii participă la înţelegerea şi transmiterea adevărului revelat. şi. 20. insuflat şi susţinut de Duhul adevărului. 1 In 2.) nu se poate înşela în credinţă şi manifestă această prerogativă prin simţul supranatural de credinţă al întregului popor atunci când «de la episcopi şi până la ultimul credincios laic» îşi exprimă consensul universal în materie de credinţă şi moravuri”96. 97 LG 12. Cc. adică atunci când propune. sub îndrumarea Magisteriului sacru. sub o formă care îl obligă pe poporul creştin la o adeziune irevocabilă de credinţă. care îl păstrează în inimă” 98. Poporul lui Dumnezeu. Cf. 95 Cf. LG 25. 93 „Prin acest simţ al credinţei. reciproc.95 92 „Totalitatea credincioşilor (. In 16. 93 UR 11.. în funcţie de legătura lor cu fundamentul credinţei creştine”93. dacă viaţa noastră este dreaptă. Vatican I:DS 3016: nexus mysteriorum. 90 Legăturile reciproce şi coerenţa dintre dogme se află în ansamblul Revelaţiei misterului lui Cristos92. în 91 Cf.. înţelegerea realităţilor şi a cuvintelor din tezaurul credinţei poate creşte în viaţa Bisericii: ─ „prin meditarea şi studierea lor de către credincioşi.

100 Misiunea de a interpreta în mod autentic Cuvântul lui Dumnezeu a fost încredinţată numai Magisteriului Bisericii. în învăţătura. 97 „Sfânta Tradiţie şi Sfânta Scriptură constituie un unic tezaur sacru al Cuvântului lui Dumnezeu104. izvorul tuturor bogăţiilor sale”. 104 DV 10. a lui Cristos. „cercetarea teologică este cea care aprofundează cunoaşterea adevărului revelat”99. 95 „Este aşadar evident că Sfânta Tradiţie. din hotărârea preaînţeleaptă a lui Dumnezeu. 105 DV 8. fiecare în felul său. în slavă. DV 8.mod deosebit. 100 . poporul lui Dumnezeu în întregime nu încetează să primească darul Revelaţiei divine. viaţa şi în cultul său perpetuează şi transmite tuturor generaţiilor tot ceea ce este ea însăşi. 102 DV 8. ─ „prin pătrunderea adâncă pe care credincioşii o dobândesc din experienţa spirituală”100. până la a doua venire. sub inspiraţia Duhului Sfânt. 99 Datorită simţului supranatural al credinţei.cuvintele dumnezeieşti şi cel care le citeşte cresc laolaltă”101. DV 23. Hom. 24. ─ „prin propovăduirea acelora care. Papei şi episcopilor aflaţi în comuniune cu el. încât nu pot exista separat şi toate împreună. o dată cu succesiunea episcopală. Sfânta Scriptură şi Magisteriul Bisericii. au primit o charismă sigură a adevărului”102. contribuie în mod eficace la mântuirea sufletelor. 44 §2. „divina eloquia cum legente crescunt . ca într-o oglindă. cf. 7. pe Dumnezeu. 98 „Biserica. să-l pătrundă tot mai adânc şi să-l trăiască tot mai deplin. în care Biserica peregrină îl contemplă. sub acţiunea aceluiaşi Duh Sfânt”103. 103 DV 10 §3. sunt atât de strâns legate şi asociate. Ez 1. 99 GS 62 §7. PE SCURT 96 Ceea ce Cristos a încredinţat apostolilor. aceştia au transmis prin propovăduirea lor şi în scris. UR 4. 101 Sf. Grigore cel Mare. 8. tuturor generaţiilor. tot ceea ce crede”105.

Biserica a venerat întotdeauna dumnezeiasca Scriptură. pentru că nu e supus timpului108. cuvintele lui Dumnezeu. după cum venerează şi Trupul Domnului. . 108 Sf. Dumnezeu. 104 În Sfânta Scriptură. 1 Tes 2. exprimate în limbi omeneşti. 110 Cf. 109 Cf. nu are nevoie de silabe. pentru a li se revela oamenilor. 103 De aceea. precum odinioară Cuvântul Tatălui Veşnic. Dumnezeu nu spune decât un singur Cuvânt.ARTICOLUL 3 Sfânta Scriptură I. în care se exprimă pe sine în întregime107: Amintiţi-vă că este unul şi acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu de-a lungul întregii Scripturi. unul şi acelaşi Cuvânt ce răsună în gura tuturor scriitorilor sacri. Inspiraţia şi adevărul Sfintei Scripturi 106 107 DV 13. 102 Prin toate cuvintele Sfintei Scripturi. 4. Evr 1. 111 Cf. DV 24. II. căci în ea nu primeşte numai un cuvânt omenesc. Cuvântul său unic. Cristos ─ Cuvântul unic al Sfintei Scripturi 101 În condescendenţa bunătăţii sale. fiind la început Dumnezeu la Dumnezeu. Ea înfăţişează neîncetat credincioşilor Pâinea Vieţii. Biserica îşi găseşte fără încetare hrana şi puterea110. Psal. 112 DV 21. 13. s-a făcut asemenea oamenilor”106. Cf. le vorbeşte în cuvinte omeneşti: „Într-adevăr. s-au făcut asemenea vorbirii omeneşti. „Într-adevăr. El care. în Cărţile Sfinte. luând trupul slăbiciunii omeneşti. 1-3. Augustin. luată de pe masa Cuvântului lui Dumnezeu şi a Trupului lui Cristos109. ci ceea ce este în realitate: Cuvântul lui Dumnezeu111. 103. DV 21. Tatăl care este în ceruri iese cu multă iubire în întâmpinarea fiilor săi şi vorbeşte cu ei”112. 1.

11. DV 12 §1. Dumnezeu vorbeşte omului în felul oamenilor. 106 Dumnezeu i-a inspirat pe autorii omeneşti ai cărţilor sacre. l-a voit consemnat în Scrierile sacre”115. să „ne deschidă mintea la înţelegerea Scripturilor” (Lc 24. 115 DV 11. sau 113 114 DV 11. lăsându-le uzul capacităţilor şi puterilor proprii. de a vorbi şi de a povesti curente în acel timp. 108 Totuşi. „Întrucât tot ce afirmă autorii inspiraţi sau hagiografii trebuie considerat ca afirmat de Duhul Sfânt. 116 Sf. îl au ca autor pe Dumnezeu şi au fost încredinţate ca atare Bisericii”113. de modurile de a simţi. sau profetice. de „genurile literare” folosite în epocă. cu fidelitate şi fără eroare adevărul pe care Dumnezeu. „nu a unui cuvânt scris şi mut. Cristos. trebuie ţinut seama de condiţiile timpului şi culturii lor. acţionând El însuşi în ei şi prin ei. Ca ele să nu rămână literă moartă. Cuvântul veşnic al Dumnezeului celui viu. . pentru mântuirea noastră. Creştinismul este religia „Cuvântului” lui Dumnezeu. Pentru a interpreta bine Scriptura. credinţa creştină nu este o „religie a Cărţii”. Bernard. DV 11. 107 Cărţile inspirate învaţă adevărul. consideră sfinte şi canonice în totalitate cărţile Vechiului şi Noului Testament cu toate părţile lor. „Ceea ce a fost revelat de Dumnezeu şi este cuprins şi expus în Sfânta Scriptură a fost consemnat sub inspiraţia Duhului Sfânt”. Dumnezeu a ales oameni şi s-a slujit de ei. Duhul Sfânt. trebuie. trebuie declarat despre cărţile Scripturii că ele transmit cu certitudine. fiind alcătuite sub inspiraţia Duhului Sfânt. sau poetice. 4. „Pentru redactarea cărţilor sfinte. ci a Cuvântului întrupat şi viu”116. miss. trebuie să fim deci atenţi la ceea ce au voit într-adevăr să afirme autorii omeneşti şi la ceea ce Dumnezeu a binevoit să ne descopere prin cuvintele lor117. 110 Pentru a descoperi intenţia autorilor sacri. Hom. prin Duhul Sfânt. 117 Cf. „Sfânta Maică Biserica. interpret al Scripturii 109 În Sfânta Scriptură. 45). III. pe baza credinţei primite de la apostoli. pentru că. aceştia să scrie ca adevăraţi autori tot ceea ce voia El şi numai aceea”114.105 Dumnezeu este Autorul Sfintei Scripturi. „Căci adevărul este prezentat şi exprimat în mod diferit în textele care sunt în diferite sensuri istorice. pentru ca.

11. 25-27.. trebuie dată o mare atenţie „conţinutului şi unităţii întregii Scripturi”. acesta din urmă fiind subîmpărţit în sens alegoric. 122 Cf. 6. 111 Dar cum Sfânta Scriptură este inspirată. Psal. 125 Cf. Sensurile Scripturii 115 După o veche tradiţie. Hom. 123 Sf.. Rom 12. Lc 24. se pot distinge două sensuri ale Scripturii: sensul literal şi sensul spiritual. Biserica poartă în Tradiţia sa amintirea vie a Cuvântului lui Dumnezeu şi Duhul Sfânt îi dă interpretarea spirituală a Scripturii („. Conciliul al II-lea din Vatican indică trei criterii pentru o interpretare a Scripturii conformă Duhului care a inspirat-o120: 112 1. 15. pentru ca aceia care de atunci înainte au început să o înţeleagă să privească şi să discearnă în ce fel trebuie să fie interpretate profeţiile123. Scriptura trebuie citită în „Tradiţia vie a Bisericii întregi”. există un alt principiu al interpretării corecte. Prin „analogia credinţei” înţelegem coeziunea adevărurilor de credinţă între ele şi în proiectul total al Revelaţiei. datorită unităţii planului lui Dumnezeu căruia Isus Cristos îi este centru şi inimă. 5. DV 12 §3. Căci. După o expresie a Sfinţilor Părinţi. În al doilea rând. Toma Aq. 21. nu mai puţin important decât precedentul şi fără de care Scriptura rămâne literă moartă: „Sfânta Scriptură trebuie să fie citită şi interpretată întru acelaşi Duh în care a fost scrisă”119. În primul rând. moral şi anagogic. 120 Cf. 114 3. DV 12 §3. Într-adevăr. după simţul spiritual pe care Duhul îl dăruieşte Bisericii”124). . căci Scriptura nu era limpede. 124 Origene. Această inimă era închisă înainte de Pătimire. in Lev. Inima122 lui Cristos desemnează Sfânta Scriptură care ne face cunoscută Inima lui Cristos. oricât de diferite ar fi cărţile care o alcătuiesc.. Dar Scriptura a fost deschisă după Pătimire. 5. E necesară atenţia la „analogia credinţei”125. deschisă de la Paştele său121. Sfânta Scriptură se citeşte mult mai mult în inima Bisericii decât în mijloacele materiale ale exprimării sale. 118 119 DV 12 §2. Scriptura este una. 113 2. 44-46. 121 Cf. Ps 22.de alt gen de expresie”118.

3. ci şi realităţile şi evenimentele despre care vorbeşte ea pot fi semne. ─ „Toate sensurile Sfintei Scripturi se bazează pe sensul literal”126. anagogé) spre Patria noastră. . Datorită unităţii planului lui Dumnezeu. anagogia ─ spre ce trebuie să tinzi”. ─ „Nu aş crede în Evanghelie dacă nu m-ar îndemna autoritatea Bisericii catolice”131. Toma Aq. 129 Cf. quo tendas anagogia. într-un fel. Evr 3─4. 128 Cf. Th. ad 1. Căci tot ceea ce se leagă de modul de a interpreta Scriptura se află supus în ultimă instanţă judecăţii Bisericii. Ap 21. quid credas allegoria.Concordanţa profundă a celor patru sensuri asigură întreaga bogăţie citirii vii a Scripturii în Biserică: 116 Sensul literal. 3. Evenimentele relatate în Scriptură trebuie să ne ducă la un mod corect de a acţiona. 2. 1. Sacrae Scripturae) fundentur super litteralem. 10. 1. Moralis quid agas. să se maturizeze judecata Bisericii. astfel. 130 DV 12. printr-un studiu.5. 2. pentru ca. Fund. Este sensul semnificat de cuvintele Scripturii şi descoperit de exegeza care urmează regulile interpretării corecte. Putem dobândi o înţelegere mai profundă a evenimentelor recunoscând semnificaţia lor în Cristos.. alegoria ─ ce trebuie să crezi. Cf.11. Augustin. Sensul moral. 5. care împlineşte dumnezeiasca poruncă şi slujire de a păstra şi interpreta Cuvântul lui Dumnezeu”130: Ego vero Evangelio non crederem. Astfel. Biserica pe pământ este semn al Ierusalimului ceresc129.1 ─ 22. prin aceasta. „Sensul literal te învaţă faptele. 11)128. sensul moral ─ ce trebuie să faci. 1. călăuzindu-ne (în greceşte. 131 Sf. nisi me catholicae Ecclesiae commoveret auctoritas. 6. 126 127 Sf. Sensul anagogic. S. 119 „Este sarcina exegeţilor să lucreze după aceste reguli pentru înţelegerea şi expunerea mai profundă a sensului Sfintei Scripturi. 1 Cor 10. Sensul alegoric. al Botezului127. nu numai textul Scripturii. 118 Un distih medieval rezumă bine semnificaţia celor patru sensuri: Litera gesta docet. Ele au fost scrise „pentru învăţătura noastră” (1 Cor 10. 117 Sensul spiritual. Realităţile şi evenimentele pot fi văzute şi în semnificaţia lor eternă. Omnes sensus (sc. pregătitor. trecerea Mării Roşii este un semn al biruinţei lui Cristos şi.

. Scrisoarea lui Iacob. Faptele Apostolilor. Noul Testament 132 133 Cf. Rut. către efeseni. Plângerile. Răscumpărătorul Universului”. Biserica a respins întotdeauna hotărât ideea de a lăsa la o parte Vechiul Testament sub pretext că Noul Testament l-ar fi făcut nefolositor (marcionismul). 1 şi 2 Macabei. Iob. 135 DV 15. Ieremia. către Filemon. 1 şi 2 către Timotei. cărţile Vechiului Testament dau mărturie despre întreaga pedagogie divină a iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu: „În ele sunt adunate învăţături înalte despre Dumnezeu. Tobia. Canonul Scripturilor 120 Biserica a putut discerne ce scrieri trebuie să fie numărate printre Cărţile Sfinte datorită Tradiţiei apostolice132. Habacuc. Ioel. Amos. 1 şi 2 către corinteni. Proverbele. Osea. căci Vechiul Legământ nu a fost niciodată revocat. §3. Zaharia. Ezechiel. Scrisoarea către evrei. Scrisoarea lui Iuda şi Apocalipsul alcătuiesc Noul Testament. Cărţile lui sunt divin inspirate şi-şi păstrează o valoare permanentă 134. Abdia. Cf. dacă se socotesc Ier şi Pl împreună) şi 27 pentru Noul Testament133: Geneză. Malahia alcătuiesc Vechiul Testament. Baruh. Marcu. Judecători. Estera. cele trei Scrisori ale lui Ioan. către Tit. 1334-1336. Esdra şi Nehemia. 1 şi 2 a lui Petru. 122 Într-adevăr. Exod. Iosua.IV. Evangheliile după Matei. Vechiul Testament 121 Vechiul Testament este o parte de neeliminat a Sfintei Scripturi. Ageu. DS 179. Ecleziasticul. DV 8. Iona. Isaia. Naum. Înţelepciunea. Daniel. în ele se află ascunsă taina mântuirii noastre”135. Lista lor integrală este numită „Canonul” Scripturilor. 134 Cf. Ecleziastul. 1 şi 2 Regi. 1 şi 2 către tesaloniceni. Numeri. către galateni. în sfârşit. Miheea. „economia Vechiului Testament avea ca scop principal să pregătească venirea lui Cristos. către filipeni. Iudita. DV 14. către coloseni. Levitic. 1501-1504. 1 şi 2 Samuel. 1 şi 2 Cronici. Cântarea Cântărilor. Deuteronom. Ea cuprinde pentru Vechiul Testament 46 de scrieri (45. 123 Creştinii venerează Vechiul Testament ca pe cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. o înţelepciune mântuitoare despre viaţa omului şi minunate comori de rugăciune. Luca şi Ioan. Sofonia. Scrisorile Sfântului Paul către romani. „Deşi conţin şi lucruri imperfecte şi condiţionate istoric”. Psalmii.

Mântuitorul nostru”138. a făptuit şi a învăţat realmente pentru mântuirea lor veşnică. aveau parte”. Ms. Cristos. pătimirea şi glorificarea lui. în sfârşit. 127 Evanghelia cvadriformă ocupă în Biserică un loc unic. apostolii au transmis ascultătorilor lor ceea ce Isus a spus şi a făptuit. „După Înălţarea Domnului. mă opresc mai presus de toate la Evanghelie. învăţăturile. 141 Sf. 138 DV 18.124 „Cuvântul lui Dumnezeu. trăind printre oameni. în ea găsesc tot ce e necesar sărmanului meu suflet. „deoarece constituie principala mărturie despre viaţa şi învăţătura Cuvântului Întrupat. sensuri ascunse şi tainice141. Cezaria cea tânără. faptele. Viaţa şi învăţătura lui Isus. integrându-le pe altele într-o sinteză sau expunându-le în funcţie de situaţia Bisericilor. 126 În constituirea Evangheliilor se pot distinge trei etape: 1. . despre care dau mărturie veneraţia pe care i-o acordă liturgia şi atracţia neasemuită pe care a exercitat-o din toate timpurile asupra sfinţilor: Nu există nici o învăţătură mai bună. se înfăţişează şi îşi arată în mod eminent forţa în scrierile Noului Testament”136. Tradiţia orală. precum şi începuturile Bisericii lui sub lucrarea Duhului Sfînt137. Tereza a Pruncului Isus. 140 Sf. 139 DV 19. Biserica crede cu tărie că cele patru Evanghelii. 125 Evangheliile sunt inima întregii Scripturi. însă mereu astfel încât să ne comunice lucruri adevărate şi autentice despre Isus”139. păstrând forma unei vestiri. Cf. Rich. mai de preţ şi mai minunată decât textul Evangheliei. 3. transmit fidel ceea ce Isus. Fiul lui Dumnezeu. cu acea înţelegere mai deplină de care ei înşişi. care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui om care crede. fie deja în scris. a învăţat în cuvinte şi a împlinit în fapte140. 136 137 DV 17. Evangheliile scrise. „a căror istoricitate o susţine fără şovăire. 2. Obiectul lor central este Isus Cristos. „Autorii sacri au scris cele patru Evanghelii alegând anumite lucruri din mulţimea acelora care erau transmise fie oral. autob. până în ziua în care a fost înălţat la cer”. Vedeţi şi păstraţi ceea ce Domnul şi Învăţătorul nostru. A 83v. instruiţi de evenimentele glorioase din viaţa lui Cristos şi luminaţi de Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu întrupat. Descopăr mereu noi lumini. Aceste scrieri ne dezvăluie adevărul definitiv al Revelaţiei divine. DV 20. La meditaţie.

1 Cor 10. 6-8. 147 DV 22. cu ajutorul tipologiei. Astfel. 130 Tipologia exprimă dinamismul spre împlinirea planului divin când „Dumnezeu va fi totul în toate” (1 Cor 15. încă din timpurile apostolice142. 129 Creştinii citesc aşadar Vechiul Testament în lumina lui Cristos mort şi înviat. iar pentru fiii Bisericii . reafirmată de Mântuitorul însuşi143. 21. 146 DV 21. Mc 12. Cf. Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii 131 „În Cuvântul lui Dumnezeu se află atâta putere şi tărie încât el constituie pentru Biserică sprijin şi forţă. 73. Cateheza creştină primară va recurge la el necontenit144. După o spusă veche. 142 143 Cf. cf. 148 DV 24. Evr 10. 144 Cf. nu-şi pierd valoarea proprie în planul lui Dumnezeu prin faptul că sunt în acelaşi timp etape intermediare. 1. 1-11. 2.Unitatea dintre Vechiul şi Noul Testament 128 Biserica. iar apoi în mod continuu în Tradiţia ei. Dar ea nu trebuie să ne facă să uităm că el îşi păstrează valoarea proprie de Revelaţie.tăria credinţei. „Creştinii trebuie să aibă acces larg la Sfânta Scriptură”147. iar cel Vechi este dezvăluit în cel Nou: Novum in Vetere latet et in Novo Vetus patet145. 10. hrană a sufletului. 1 Pt 3. 1 Cor 5. V. şi Noul Testament se cere citit la lumina celui Vechi. . DV 16. a pus în lumină unitatea planului divin în cele două Testamente. cateheza şi toată formaţia creştină. primeşte din cuvântul Scripturii o hrană sănătoasă şi o putere sfîntă”148. Aceasta discerne în lucrările lui Dumnezeu din Vechiul Legământ prefigurări a ceea ce Dumnezeu a înfăptuit la plinirea timpurilor în persoana Fiului său întrupat. 29-31. Augustin. Hept. De altfel. Noul Testament este ascuns în cel Vechi. în cadrul căreia omilia liturgică trebuie să aibă un loc privilegiat. chemarea patriarhilor şi Exodul din Egipt. adică propovăduirea pastorală. de exemplu. 145 Sf. şi slujirea cuvântului. 6. 132 „Studiul Sfintelor Scripturi trebuie să fie sufletul teologiei. 28). 11. De asemenea. Această lectură tipologică arată conţinutul inepuizabil al Vechiului Testament. izvor curat şi nesecat al vieţii spirituale”146.

pentru că sunt inspirate. PE SCURT 134 Omnis Scriptura divina unus liber est. Hugues de Saint-Victor. 4. 8. in Ex. 153 Origene. 139 Cele patru Evanghelii ocupă un loc central.) ca. 135 „Sfintele Scripturi cuprind Cuvântul lui Dumnezeu şi. Dă astfel certitudinea că scrierile lor învaţă fără eroare adevărul mântuitor152. 149 150 . căci toată dumnezeiasca Scriptură vorbeşte despre Cristos şi toată dumnezeiasca Scriptură se împlineşte în Cristos”150. «necunoaşterea Scripturilor înseamnă necunoaşterea lui Cristos» (Sf.. Într-adevăr. 151 DV 24. 141 „Biserica a venerat întotdeauna dumnezeieştile Scripturi după cum a DV 25. la ce vrea Dumnezeu să reveleze prin autorii sacri pentru mântuirea noastră. în primul rând. să-şi însuşească «înalta cunoaştere a lui Isus Cristos» (Fil 3. 136 Dumnezeu este Autorul Sfintei Scripturi în sensul că El îi inspiră pe autorii ei omeneşti. Vechiul Testament îl pregăteşte pe cel Nou. et ille unus liber Christus est. „Ceea ce vine de la Duhul nu este înţeles pe deplin decât prin acţiunea Duhului”153. 152 Cf. 138 Biserica primeşte şi venerează ca inspirate cele 46 de cărţi ale Vechiului Testament şi cele 27 de cărţi ale Noului Testament. et omnis Scriptura divina in Christo impletur. quia omnis Scriptura divina de Christo loquitur. 8). ambele se luminează reciproc. ambele sunt adevărat Cuvânt al lui Dumnezeu. pentru că centrul lor este Cristos Isus. prin citirea deasă a dumnezeieştilor Scripturi. Ieronim)”149. ─ „Toată dumnezeiasca Scriptură este o singură carte. Hom.. şi această singură carte este Cristos. 137 Interpretarea Scripturilor inspirate trebuie să fie atentă. DV 11. 5.133 Biserica „ îi îndeamnă foarte stăruitor pe toţi creştinii (. El acţionează în ei şi prin ei. 140 Unitatea celor două Testamente decurge din unitatea planului lui Dumnezeu şi a Revelaţiei sale. în timp ce acesta îl împlineşte pe cel Vechi. Noe 2. sunt într-adevăr Cuvântul lui Dumnezeu”151.

Is 50. . „Lumină pentru paşii mei e Cuvântul tău. făclie pentru cărările mele” (Ps 119. Cf.venerat şi însuşi Trupul Domnului”154: ambele hrănesc şi guvernează întreaga viaţă creştină. 4. 154 155 DV 21. 105)155.

. Abraham este modelul acestei ascultări pe care ni-l propune Sfânta Scriptură. omul îşi dă asentimentul lui Dumnezeu care se revelează 157. „Dumnezeu cel nevăzut. „ascultarea credinţei”158. ARTICOLUL 1 Cred I. Abraham ─ „părintele tuturor celor care cred” 156 DV 2. 16. 26. 157 Cf. DV 5. 5. Răspunsul adecvat dat acestei chemări este credinţa. 143 Prin credinţă. Ascultarea credinţei 144 A asculta în credinţă înseamnă a te supune în mod liber cuvântului ascultat. pentru că adevărul lui este garantat de Dumnezeu. Fecioara Maria este realizarea ei cea mai desăvârşită. Adevărul însuşi.CAPITOLUL AL TREILEA Răspunsul omului dat lui Dumnezeu 142 Prin Revelaţia sa. omul îşi supune în întregime lui Dumnezeu mintea şi voinţa. se adresează oamenilor ca unor prieteni şi intră în relaţie cu ei pentru a-i chema şi a-i primi la împărtăşire cu El”156. Rom 1. Cu toată fiinţa. Sfânta Scriptură numeşte acest răspuns al omului. dat lui Dumnezeu care revelează. în belşugul iubirii sale. 158 Cf.

De aceea. Maria n-a încetat să creadă „în împlinirea” cuvântului lui Dumnezeu. Fiul său. 165 Cf. 48. 1). când Isus. Lc 1. Gen 12. în sfârşit. 8)159. 2). în marele elogiu al credinţei strămoşilor. Biserica venerează în Maria realizarea cea mai pură a credinţei. 11. 14. Elisabeta a salutat-o: „Fericită cea care a crezut că i se vor împlini cele spuse ei de la Domnul” (Lc 1. 146 Abraham realizează astfel definiţia credinţei dată de Scrisoarea către evrei: „Credinţa e chezăşia bunurilor nădăjduite. Maria ─ „Fericită cea care a crezut” 148 Fecioara Maria realizează în modul cel mai desăvârşit ascultarea credinţei. 166 Cf. Gen 15. 3) 162. 5. 39). „începătorul şi împlinitorul credinţei noastre” (Evr 11. Maria a primit vestirea şi făgăduinţa aduse de îngerul Gabriel. . 4. În credinţă.145 Scrisoarea către evrei. Isus. Gen 23. 17. 159 Cf. 38). fie mie după cuvântul tău” (Lc 1. 2. Prin credinţă a trăit ca străin şi peregrin în Pământul făgăduinţei 160. 147 Vechiul Testament este bogat în mărturii ale acestei credinţe. Prin credinţă. 1-4. Prin credinţă. 163 Cf. insistă în mod deosebit asupra credinţei lui Abraham: „Prin credinţă. credinţa nu i-a şovăit. Abraham l-a oferit pe unicul său fiu ca jertfă161. 161 Cf. 18)163. Sarei i-a fost dat să-l zămislească pe fiul făgăduinţei. Evr 11. Abraham a ascultat de chemarea de a pleca spre o ţară pe care urma s-o primească moştenire şi a plecat neştiind încotro merge” (Evr 11. 160 Cf. Gen 18. „care le-a dobândit bună mărturie” (Evr 11. Scrisoarea către evrei proclamă elogiul credinţei exemplare a celor vechi. 6. Abraham a devenit „părintele tuturor celor care aveau să creadă” (Rom 4. a murit pe cruce. 37)164 şi dându-şi consimţământul: „Iată slujitoarea Domnului. 40. 162 Cf. dovada celor care nu se văd” (Evr 11. 12. 45). Lc 2. toate generaţiile o vor proclama fericită165. 164 Cf. Totuşi. 20). „Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun”: harul de a crede în Fiul său. Pentru această credinţă. Gen 15. Datorită acestei „credinţe puternice” (Rom 4. 149 În toată viaţa ei şi până la ultima încercare166. 35. „Abraham a avut credinţă în Dumnezeu şi i-a fost socotit ca dreptate” (Rom 4. crezând că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Lc 1.

Ca adeziune personală faţă de Dumnezeu şi asentiment faţă de adevărul pe care El l-a revelat. o adeziune personală a omului faţă de Dumnezeu. credinţa creştină se deosebeşte de credinţa într-o persoană omenească. Domnul însuşi le spune ucenicilor săi: „Credeţi în Dumnezeu. Ps 40. „Duhul cercetează totul. 12) Cred într-unul Dumnezeu 150 Credinţa este. E vrednic şi drept să te încrezi total în Dumnezeu şi să crezi în mod absolut ceea ce spune El. decât sub acţiunea Duhului Sfânt” (1 Cor 12.II. Dumnezeu ne-a spus să-l ascultăm168. în acelaşi timp şi în mod inseparabil. Noi credem în Duhul Sfânt pentru că este Dumnezeu. a crede în Dumnezeu înseamnă în mod inseparabil a crede în Acela pe care El l-a trimis. 5-6. III. 169 Cf. 27. Cred în Isus Cristos.) Nimeni nu cunoaşte cele ale lui Dumnezeu. „Fiul lui preaiubit”. Biserica nu încetează a-şi mărturisi credinţa într-un singur Dumnezeu. Căci „nimeni nu poate spune: «Isus este Domn». 46). care este în sânul Tatălui. asentimentul liber faţă de tot adevărul pe care l-a revelat Dumnezeu. „Ştiu în cine mi-am pus credinţa” (2 Tim 1. 7. Caracteristicile credinţei 167 Cf. Fiul lui Dumnezeu 151 Pentru creştin. ea este. Mc 9. Duhul Sfânt e acela care revelează oamenilor cine este Isus. Cuvântul făcut trup: „Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Putem crede în Isus Cristos pentru că El însuşi este Dumnezeu. 1). Cred în Duhul Sfânt 152 Omul nu poate să creadă în Isus Cristos fără a se împărtăşi din Duhul lui. Tatăl. Ier 17. 3). Mt 11. în primul rând. decât Duhul lui Dumnezeu” (1 Cor 2. El l-a făcut cunoscut” (In 1. Ar fi zadarnic şi fals să-ţi pui o astfel de credinţă într-o făptură167. El este singurul care-l cunoaşte şi-l poate revela169. Fiul unul-născut. Pentru că „l-a văzut pe Tatăl” (In 6. 10-11). . 18). chiar şi adâncurile lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu îl cunoaşte în întregime pe Dumnezeu. în care îşi află toată bucuria (Mc 1. 5. Fiul şi Duhul Sfânt. 146. credeţi şi în mine” (In 14. 168 Cf.. (.. 3-4. 11).

e cu atât mai puţin contrar demnităţii noastre să „oferim prin credinţă supunerea deplină a minţii şi voinţei noastre lui Dumnezeu care revelează”k172 şi să intrăm astfel în comuniune intimă cu El. care să-i mişte inima şi să i-o îndrepte spre Dumnezeu. care revelează şi care nu poate nici să se înşele. 15. Credinţa este un dar al lui Dumnezeu. Gal 1. să-i deschidă ochii minţii şi să-i facă «pe toţi să îmbrăţişeze şi să creadă cu bucurie adevărul»”171. mintea şi voinţa omului conlucrează cu harul dumnezeiesc: Credere est actus intellectus assentientis veritati divinae ex imperio voluntatis a Deo motae per gratiam („A crede este un act al intelectului care aderă la adevărul dumnezeiesc. la porunca voinţei puse în mişcare de Dumnezeu prin har”)173. Vatican I: DS 3010. precum şi de ajutoarele interioare ale Duhului Sfânt. Mt 11. nici să ne înşele”. Fiul Dumnezeului celui viu. ci de la Tatăl său. pentru a intra astfel în comuniune reciprocă. „Pentru a-i oferi lui Dumnezeu această credinţă. 171 DV 5. care-i iese în întâmpinare şi-l ajută. 9. omul are nevoie de harul lui. Nu e mai puţin adevărat că a crede este un act autentic uman. Dumnezeu a voit ca ajutoarele interioare ale Duhului Sfânt să fie însoţite de dovezile exterioare ale Revelaţiei 170 Cf. Th. pentru ca omagiul credinţei noastre să fie conform raţiunii. 17)170.Credinţa este un har 153 Când Sfântul Petru dă mărturie că Isus este Cristos. 155 În credinţă. 25. Aşadar. 2-2. Isus îi afirmă că această revelaţie nu i-a venit „de la trup şi sânge. Nu este contrar nici libertăţii. Cc. Deja în relaţiile umane nu e contrar demnităţii noastre să credem ceea ce ne spun alţii despre ei înşişi şi despre intenţiile lor şi să ne încredem în făgăduinţele lor (cum se întâmplă. de exemplu. . o virtute supranaturală revărsată de El. „Totuşi. Credinţa şi înţelegerea 156 Motivul de a crede nu este faptul că adevărurile revelate apar ca adevărate şi inteligibile pentru lumina raţiunii noastre naturale. nici minţii omului să se încreadă în Dumnezeu şi să adere la adevărurile revelate de El. Vatican I: DS 3008. atunci când un bărbat şi o femeie se căsătoresc). 172 Cc. care este în ceruri” (Mt 16. 2. cf. Credinţa este un act uman 154 Credinţa nu e posibilă decât prin harul şi ajutoarele interioare ale Duhului Sfânt. Toma Aq. S. 173 Sf. Noi credem „datorită autorităţii lui Dumnezeu însuşi.

Or. „Deşi credinţa este deasupra raţiunii. 2-2. tot mai înflăcărată de iubire. Vatican I: DS 3017 183 GS 36. 18) spre o înţelegere vie a conţinuturilor Revelaţiei. 182 Cc. cel care se străduieşte să cerceteze. DS 3009. dar „certitudinea pe care o dă lumina divină este mai mare decât aceea pe care o dă lumina raţiunii naturale”177. ob. sunt „motive de credibilitate”.. Th. 181 Serm. „Zece mii de dificultăţi nu alcătuiesc o singură îndoială”178. „pentru ca înţelegerea Revelaţiei să se adâncească mereu mai mult. prooem. nici adevărul nu poate contrazice vreodată adevărul”182. 176 Cc. S. nu va fi niciodată în opoziţie adevărată cu credinţa. 180 DV 5. profeţiile. tainele realităţii. care. o credinţă mai mare. „De aceea. Harul credinţei deschide „ochii inimii” (Ef 1. Apol. De vreme ce acelaşi Dumnezeu care revelează misterele şi comunică credinţa a făcut să coboare în mintea omului lumina raţiunii. răspândirea şi sfinţenia Bisericii.sale”174. Prosl. 175 Cf. chiar dacă nu-şi dă seama.. susţinând toate lucrurile. le face să fie ceea ce sunt”183. o cunoaştere mai pătrunzătoare va determina. 159 Credinţă şi ştiinţă. pentru că se întemeiază pe însuşi Cuvântul lui Dumnezeu. dacă este efectuată în mod cu adevărat ştiinţific şi conform normelor morale. al legăturii lor între ele şi cu Cristos. acela. care arată că asentimentul credinţei nu este „nicidecum o mişcare oarbă a spiritului”176. 9. 4. Duhul Sfânt desăvârşeşte necontenit credinţa prin darurile sale”180. Anselm. adică a ansamblului planului lui Dumnezeu şi al misterelor credinţei. Astfel. 7. adevărurile revelate pot părea obscure raţiunii şi experienţei omului. 43. Toma Aq. Vatican I: DS 3008-3010 177 Sf. pentru că realităţile profane şi realităţile de credinţă provin de la acelaşi Dumnezeu. mai sigură decât orice cunoaştere umană. care nu poate minţi. cercetarea metodică în toate disciplinele. la rândul ei. 3. adaptate la intelectul tuturor”. centrul misterului revelat. 5. Dumnezeu nu s-ar putea nega pe sine însuşi. cu smerenie şi statornicie. nu poate exista niciodată un dezacord real între ele. după expresia Sfântului Augustin181. 157 Credinţa este sigură. este călăuzit de mâna lui Dumnezeu. 179 Sf. 174 Ibid. 158 „Credinţa încearcă să înţeleagă”179: este inerentă credinţei dorinţa credinciosului de a-l cunoaşte mai bine pe Acela în care şi-a pus credinţa şi de a înţelege mai bine ceea ce a revelat El. Evr 2. 178 Newman. Desigur. rodnicia şi stabilitatea ei „sunt semne sigure ale Revelaţiei. Astfel. „cred pentru a înţelege şi înţeleg pentru a crede mai bine”. 171. Mai mult. . Mc 16. minunile lui Cristos şi ale sfinţilor175. 20. §2.

„Pentru că «fără credinţă (. 22. lepădându-l. 189 Cf. Într-adevăr. şi de aceea această chemare îi obligă în conştiinţă.. can. 32. prin însăşi natura sa.. trebuie să-l implorăm pe Domnul să o sporească 189. 16. dacă nu va fi «stăruit în ea până la sfârşit» (Mt 10. Necesitatea credinţei 161 Credinţa în Isus Cristos şi în Acela care l-a trimis pentru mântuirea noastră este necesară pentru a dobândi această mântuire187. deci să fie purtată de speranţă191 şi să fie înrădăcinată în credinţa Bisericii. pe care unii. 748. 188 Cc. Statornicia în credinţă 162 Credinţa este un dar gratuit. 6. „răspunsul credinţei dat de om lui Dumnezeu trebuie să fie voluntar. Cristos a chemat la credinţă şi la convertire. Rom 15.) nu-i putem fi plăcuţi lui Dumnezeu» (Evr 11. §2. 184 DH 10. 191 Cf. 185 DH 11. 6)190. 36..: DS 1532. 190 Cf. actul de credinţă are un caracter voluntar”184. având credinţă şi cuget bun. Într-adevăr. Lc 17. prin urmare. 13. 6) şi nu putem ajunge să împărtăşim condiţia de fii ai lui. îi atrage pe oameni la sine”186. (. 22. dar nu a voit să-l impună cu forţa celor care-l respingeau. au rătăcit în credinţă” (1 Tim 1. sfântul Paul îl avertizează pe Timotei: „Luptă-te lupta cea bună. Împărăţia lui (. 40 etc. 5.) creşte prin iubirea cu care Cristos. „A dat mărturie despre adevăr. a creşte şi a persevera până la sfârşit în credinţă. . Mc 9. ea trebuie să „lucreze prin iubire” (Gal 5.. Cc. CIC. Iac 2. Pentru a trăi. Putem pierde acest dar nepreţuit. 14-26.Libertatea credinţei 160 Pentru a fi uman. In 3. cf. dar nu a constrâns nicidecum. Vatican I: DS 3012. Trid.. dar nu-i constrânge. trebuie să o hrănim cu Cuvântul lui Dumnezeu. 24. desigur. pe care Dumnezeu îl face omului.. 186 DH 11. pe oameni să-l slujească în spirit şi adevăr. 18-19). 13). 187 Cf. nimeni nu trebuie să fie constrâns să îmbrăţişeze credinţa împotriva voinţei proprii. 24. Mc 16.) Acest lucru s-a manifestat în cel mai înalt grad în Cristos Isus” 185. cf. nu va dobândi viaţa veşnică”188. nimeni niciodată nu poate fi îndreptăţit fără ea şi nimeni. ridicat pe Cruce. „Dumnezeu îi cheamă.

1-2). 18). Lumea în care trăim pare adesea foarte departe de certitudinile pe care ni le dă credinţa. şi îl cunoaştem pe Dumnezeu „ca într-o oglindă. Th. în „peregrinarea credinţei”193.. 12). ARTICOLUL 2 Noi credem 166 Credinţa este un act personal: răspunsul liber al omului la iniţiativa lui Dumnezeu care se revelează. a nedreptăţii şi a morţii par a contrazice Vestea cea Bună. Credinţa. Dar credinţa nu este un act izolat. după cum nimeni nu poate să trăiască singur. şi atâţia alţi martori ai credinţei: „Înconjuraţi fiind de atâta nor de martori. 7). luminoasă datorită Celui în care crede. care. 4. 193 LG 58. Ea poate fi pusă la încercare. luând parte la pătimirea Fiului său şi la noaptea mormântului lui. RM 18. cu ochii aţintiţi la Isus. 2-2. este trăită deseori în obscuritate. Sf. ca un chip în oglindă. 165 Atunci trebuie să ne îndreptăm spre martorii credinţei: Abraham. acum „umblăm în credinţă.) în chip nedesăvârşit” (1 Cor 13. experienţa răului şi a suferinţei. să lepădăm tot ce ne îngreunează şi păcatul ce ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în întrecerea ce ne stă înainte. 194 Ioan Paul al II-lea. Deci credinţa este deja începutul vieţii veşnice: De vreme ce încă de acum contemplăm binecuvântările credinţei. S. „aşa cum este” (1 In 3. Nimeni nu şi-a dăruit singur 192 Sf. e ca şi cum am fi dobândit deja lucrurile minunate de care credinţa ne asigură că ne vom bucura odată192. (. Toma Aq. 164 Totuşi. scopul peregrinării noastre pe pământ. Ele pot clătina credinţa şi pot deveni pentru ea o piatră de încercare. Îl vom vedea atunci pe Dumnezeu „faţă către faţă” (1 Cor 13. Fecioara Maria. 1. Nimeni nu poate să creadă singur. cf. a înaintat până în „noaptea credinţei”194. 12). . 36. în ghicitură. care a crezut „sperând împotriva oricărei speranţe” (Rom 4. 15. Vasile. nu în vedere limpede” (2 Cor 5.. care e începătorul şi desăvârşitorul credinţei” (Evr 12. 2).Credinţa ─ începutul vieţii veşnice 163 Credinţa ne face să pregustăm bucuria şi lumina viziunii beatifice.. Spir.

Totuşi. 169 Mântuirea vine numai de la Dumnezeu. Toma Aq. Biserica este cea care crede. de aceste realităţi ne apropiem cu ajutorul formulărilor credinţei. mărturisită de episcopii adunaţi în Conciliu sau. ci la realitatea enunţată”199. cântăm în Te Deum) şi cu ea şi în ea suntem atraşi şi aduşi să mărturisim şi noi: „Eu cred”. Th. la credinţa Bisericii tale” 168 În primul rând. 1. ca o verigă în marele lanţ al celor credincioşi. Mama noastră. „Ce-ţi dă credinţa?” „Viaţa veşnică”197. ci în realităţile pe care ele le exprimă şi pe care credinţa ne îngăduie să le „atingem”. S. de asemenea. prin botez. Spir. care-i răspunde lui Dumnezeu prin credinţa ei şi care ne învaţă să spunem: „Eu cred”. Fiind mama noastră. de adunarea liturgică a celor credincioşi. 2. „Priveşte. poartă. Biserica este şi educatoarea credinţei noastre. 2-2. pretutindeni. pentru că primim viaţa de credinţă prin Biserică. 196 Crezul niceno-constantinopolitan. Fiecare credincios este. pe toată faţa pământului. 198 Faustus de Riez. contribui la susţinerea credinţei celorlalţi. după cum nimeni nu şi-a dăruit singur viaţa. îl mărturiseşte pe Domnul („Pe tine. ea este mama noastră: „Noi credem în Biserică: o credem ca pe mama noii noastre naşteri. Acestea ne îngăduie să exprimăm şi să transmitem credinţa. Iubirea noastră faţă de Isus şi faţă de oameni ne împinge să vorbim şi altora despre credinţa noastră. nu credem în Biserică ca şi cum ar fi autoarea mântuirii noastre”198. „Noi credem”. I. prin credinţa mea. Prin Biserică primim credinţa şi viaţa cea nouă în Cristos. 1.credinţa. te mărturiseşte Sfânta Biserică”. mai general. hrăneşte şi susţine credinţa mea. să o 195 Simbolul Apostolilor. În Rituale Romanum. şi astfel. II. 2 199 Sf. mai ales la botez. în originalul grecesc.. „Actul (de credinţă al) credinciosului nu se opreşte la enunţ. 167 „Eu cred”195: este credinţa Bisericii. Doamne. cel care administrează botezul îl întreabă pe catehumen: „Ce ceri de la Biserica lui Dumnezeu?” Şi răspunsul e: „Credinţa”. Biserica este cea care. „Eu cred”: este. „Noi credem”196: este credinţa Bisericii. ad 2. Dar. . În primul rând. Limbajul credinţei 170 Noi nu credem în formule. astfel. Biserica. Eu nu pot crede fără a fi susţinut de credinţa celorlalţi şi. Credinciosul a primit credinţa de la alţii şi trebuie să o transmită altora. „Noi credem”. 197 OBA. mărturisită personal de fiecare credincios.

martor al acestei credinţe. 1. „stâlpul şi reazemul adevărului” (1 Tim 3. transmisă printr-un singur botez.. o păstrăm cu grijă. afirmă: 173 „Într-adevăr. Sfântul Irineu de Lyon. conţinutul Tradiţiei este unul şi acelaşi.. O singură credinţă 172 De veacuri. primită de la un singur Domn. căci fără încetare. Biserica.” 202 „Aşadar mesajul Bisericii este veridic şi trainic. ne învaţă limbajul credinţei. 5. 20. întinereşte ea însăşi şi întinereşte şi vasul în care se află”204.. Aşa cum o mamă îi învaţă pe copiii ei să vorbească şi prin însuşi acest fapt să înţeleagă şi să comunice. 24. nici cele care se află în centrul lumii. . culturi. nici cele care sunt la iberi. Ef 4. Ibid. 204 Ibid.. nici cele care sunt la celţi. primindu-şi de la apostoli şi de la ucenicii lor credinţa. 203 Ibid. 1. 201 Haer. Ea este cea care păstrează amintirea cuvintelor lui Cristos. nici cele din Orient. (. pentru că ea arată lumii întregi o singură cale de mântuire”203. 4-6.. Biserica. 1. 10. păstrează cu fidelitate „credinţa transmisă sfinţilor o dată pentru totdeauna” (Iuda 3). chiar dacă limbile sunt felurite în lume. Maica noastră. ca şi cum ar locui într-o singură casă. şi le propovăduieşte. 15).) păstrează cu grijă [această propovăduire şi credinţă] şi. PE SCURT 176 Credinţa este o adeziune personală a omului întreg faţă de Dumnezeu care se 200 Cf. din Libia. Biserica nu încetează a-şi mărturisi credinţa unică. le învaţă şi le transmite într-un glas. ca dintr-o singură gură”201. III. înrădăcinată în convingerea că toţi oamenii nu au decât un singur Dumnezeu şi Tată200. din Egipt. pe care am primit-o de la Biserică. Şi nici Bisericile care sunt în Germania nu au altă credinţă sau altă Tradiţie. 171 Biserica. 175 „Această credinţă.celebrăm în comunitate. ca o comoară de mare preţ închisă într-un vas scump. 174 „Într-adevăr. popoare şi neamuri. prin atâtea limbi. ea transmite din generaţie în generaţie mărturisirea de credinţă a apostolilor. sub lucrarea Duhului lui Dumnezeu. crede în ea în acelaşi fel. pentru a ne introduce în înţelegerea şi viaţa de credinţă. să o asimilăm şi să o trăim tot mai mult. 202. 3. deşi răspândită în lumea întreagă până la marginile pământului.. 1-2. într-un suflet şi într-o inimă.

181 «A crede» este un act eclezial. Toma Aq. poartă şi hrăneşte credinţa noastră. Ciprian. cel care nu va crede va fi osândit” (Mc 16. 177 «A crede» are deci o dublă referinţă: la persoană şi la adevăr. 178Nu trebuie să credem în nimeni altcineva decât în Dumnezeu ─ Tatăl. naşte. 16). 1. 179 Credinţa este un dar supranatural al lui Dumnezeu. Pentru a crede. 182 «Noi credem tot ce este cuprins în cuvântul lui Dumnezeu. Fiul şi Duhul Sfânt. dacă nu are Biserica drept mamă”205. 2. 205 Sf. Unit. . 206 SPF 20. 183 Credinţa este necesară pentru mântuire. conştient şi liber. Biserica este mama tuturor celor care cred. Comp.revelează. omul are nevoie de ajutoarele lăuntrice ale Duhului Sfânt. 180 «A crede» este un act uman. şi pe care Biserica ni-l propune spre crezare ca fiind revelat în chip dumnezeiesc”206. Credinţa Bisericii precede. care corespunde demnităţii persoanei umane. scris sau transmis.. care ne va face fericiţi în viaţa viitoare”207. Ea comportă adeziunea minţii şi voinţei la Revelarea de sine pe care Dumnezeu a făcut-o prin fapte şi cuvinte. „Nimeni nu-l poate avea pe Dumnezeu drept Tată. 184 «Credinţa este o pregustare a cunoaşterii. Eccl. la adevăr prin încredere în persoana care îl atestă. 207 Sf. Domnul însuşi afirmă acest lucru: „Cel care va crede şi va fi botezat se va mântui.

iertarea păcatelor. Creatorul cerului şi al pământului. Tatăl atotputernicul. Amin. Fiul său unic. învierea morţilor şi viaţa veşnică. din Maria Fecioara şi s-a făcut om. Crezul niceno-constantinopolitan Cred într-unul Dumnezeu. Sfânta Biserică catolică. de o fiinţă cu Tatăl. care s-a zămislit de la Duhul Sfânt. a treia zi a înviat din morţi. Fiul lui Dumnezeu unul-născut. s-a suit la ceruri. oamenii. Cred în Duhul Sfânt. Şi în Isus Cristos. S-a răstignit pentru noi sub Ponţiu Pilat. a murit şi s-a îngropat. şi s-a suit la cer. Dumnezeu din Dumnezeu. de unde are să vie să-i judece pe vii şi pe morţi. Cred într-unul Domn Isus Cristos. al tuturor văzutelor şi nevăzutelor. A înviat a treia zi. s-a răstignit. S-a întrupat de la Duhul Sfânt. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. prin care toate s-au făcut. a pătimit şi s-a îngropat. care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. Creatorul cerului şi al pământului. s-a coborât în Iad.Crezul Simbolul Apostolilor Cred în Dumnezeu. s-a născut din Maria Fecioara. Tatăl atotputernicul. Lumină din Lumină. iar nu creat. şade de-a dreapta Tatălui şi iarăşi va veni cu mărire să-i judece pe cei vii şi pe cei . Care pentru noi. şade de-a dreapta lui Dumnezeu. împărtăşirea sfinţilor. şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. născut. după Scripturi. a pătimit sub Ponţiu Pilat. Tatăl atotputernicul. Domnul nostru.

pentru a da o 208 Cf. SECŢIUNEA A DOUA Mărturisirea de credinţă creştină Simbolurile credinţei 185 Cine spune „Cred” spune „Ader la ceea ce noi credem”. Amin. care de la Tatăl şi de la Fiul purcede. Biserica apostolică şi-a exprimat şi şi-a transmis credinţa în formule scurte. etc. 186 Încă de la origine. Dar de foarte timpuriu Biserica a voit şi să adune esenţialul credinţei sale în rezumate organice şi articulate. sfântă. normativ pentru toţi şi unindu-i în aceeaşi mărturisire a credinţei. 1 Cor 15. în special. . a cărui împărăţie nu va avea sfârşit. 3-5. Rom 10.morţi. Cred în Duhul Sfânt. ci din toată Scriptura a fost adunat ceea ce este mai important. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va veni. catolică şi apostolică Biserică. Domnul şi de viaţă dătătorul. 9. care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit şi a grăit prin prooroci. normative pentru toţi208. destinate. Cred într-una. candidaţilor la botez: Simbolul credinţei n-a fost alcătuit după părerile oamenilor. Comuniunea în credinţă are nevoie de un limbaj comun al credinţei. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

. 192 De-a lungul secolelor au fost numeroase mărturisiri sau simboluri ale credinţei. există şi obiceiul de a număra douăsprezece articole ale Crezului. s-a dat pe drept cuvânt numele de articole adevărurilor pe care trebuie să le credem în chip deosebit şi în mod distinct”212. tot astfel. o colecţie sau un sumar. Catech. 209 Sf. le numim articole. 1. . Simbolul credinţei este deci un semn de recunoaştere şi de comuniune între credincioşi. Sunt numite „Crez” după ceea ce este în mod normal primul cuvânt: „Cred”. 5. 210 CR 1. 187 Aceste sinteze ale credinţei sunt numite „mărturisiri de credinţă”. apoi. Sunt numite şi „Simboluri ale credinţei”. Pentru că botezul este dat „în numele Tatălui. Symb. Dem. 4. „Simbolul credinţei” este. Într-adevăr. despre a doua Persoană dumnezeiască şi despre misterul Răscumpărării oamenilor. 100. 188 Cuvântul grecesc symbolon desemna jumătatea unui obiect rupt în două (de pildă. apoi. după cum sămânţa de muştar închide într-un grăunte foarte mic o mulţime de ramuri. După o tradiţie veche. Ciril de Ierusalim. 213 Cf. o culegere. 189 Prima „mărturisire de credinţă” se face la botez. 1. Symbolon desemnează. izvor şi principiu al sfinţirii noastre”210. slujeşte ca punct de referinţă primar şi fundamental al catehezei. simbolizând prin numărul apostolilor ansamblul credinţei apostolice213. în sfârşit. pentru că ele rezumă credinţa pe care o mărturisesc creştinii. ill. 12. simbolul baptismal. 8. Acestea sunt „cele trei capitole ale peceţii noastre (baptismale)”211. după cum în mădularele noastre există anumite articulaţii care le deosebesc şi le separă. deşi legate între ele. Simbolul credinţei este culegerea principalelor adevăruri de credinţă.singură învăţătură completă de credinţă. 212 CR 1. tot astfel. care era prezentat drept semn de recunoaştere. 19). 191 „Aceste trei părţi sunt distincte. adevărurile de credinţă mărturisite la botez sunt articulate pe baza referirii lor la cele trei Persoane ale Sfintei Treimi.. şi al Sfântului Duh” (Mt 28. în primul rând. atestată deja de Sfântul Ambroziu. De aceea. Părţile rupte erau alăturate pentru a verifica identitatea purtătorului. Irineu. 190 Simbolul este deci împărţit în trei părţi: „întâi este vorba despre prima Persoană dumnezeiască şi despre lucrarea minunată a creaţiei. o pecete). acest compendiu al credinţei închide în câteva cuvinte toată cunoaşterea adevăratei pietăţi cuprinse în Vechiul şi Noul Testament209. După o comparaţie deseori folosită de Părinţi. în această mărturisire de credinţă. despre a treia Persoană dumnezeiască. şi al Fiului. Şi. 3 211 Sf.

195 Simbolul numit de la Niceea-Constantinopol îşi datorează marea autoritate faptului că este rodul primelor două Concilii ecumenice (325 şi 381). Ambroziu. de pildă. 220 Cf. . care ne transmite credinţa şi în sânul căreia credem: Acest Simbol este pecete spirituală. unde şi-a avut scaunul Petru. mărturisirile de credinţă ale unor Concilii (Toledo216. 219 DS 1862-1870. Fides Damasi220 sau Sollemnis Professio Fidei – „Crezul Poporului lui Dumnezeu” a lui Paul al VI-lea (1968). Symb. numit al Sfântului Atanasie215. El rămâne comun până astăzi tuturor marilor Biserici din Orient şi Occident. 217 DS 800-802. a intra în comuniune şi cu Biserica întreagă. 17). Toate ne ajută să trăim şi să aprofundăm astăzi credinţa dintotdeauna prin diferitele formulări în care a fost rezumată. DS 71-72. primul dintre apostoli. „cel mai vechi catehism roman”. 197 Ca în ziua botezului. Fiul şi Duhul Sfânt. e meditaţia inimii noastre şi paza 214 Cf. Dintre toate simbolurile credinţei. DS 1-64 215 Cf. A rosti cu credinţă Crezul înseamnă a intra în comuniune cu Dumnezeu Tatăl.ca răspuns la nevoile diferitelor epoci: simbolurile diferitelor Biserici apostolice şi vechi214. Lyon218. 7. DS 75-76. Trento219) sau ale unor papi. să primim simbolul credinţei noastre dătătoare de viaţă. care constituie. Este vechiul simbol baptismal al Bisericii Romei. 216 DS 525-541. 221 Sf. ca să spunem aşa. numit astfel pentru că este considerat pe drept cuvânt ca rezumatul fidel al credinţei apostolilor. şi unde acesta a adus expresia credinţei comune”221. 193 Nici unul dintre simbolurile din diferitele etape ale vieţii Bisericii nu poate fi considerat depăşit şi inutil. când toată viaţa noastră a fost încredinţată „îndreptarului de învăţătură” (Rom 6. Simbolul Quicumque. Lateran217. Marea lui autoritate vine din acest fapt: „El este simbolul pe care îl păstrează Biserica romană. 218 DS 851-861. 196 Expunerea noastră de credinţă va urma Simbolul apostolilor. ea va fi completată cu referiri continue la Simbolul niceno-constantinopolitan. două ocupă un loc cu totul deosebit în viaţa Bisericii: 194 Simbolul apostolilor. Totuşi. care deseori e mai explicit şi mai detaliat.

Symb. e. comoara sufletului nostru222.ei statornică. 222 Sf. fără îndoială. Ambroziu. 1 .

„Credincioşii îşi mărturisesc mai întâi credinţa în Dumnezeu”223. Cred în Dumnezeu 199 „Cred în Dumnezeu”: această primă afirmaţie a mărturisirii de credinţă este şi cea fundamentală.CAPITOLUL ÎNTÎI Cred în Dumnezeu Tatăl 198 Mărturisirea noastră de credinţă începe cu Dumnezeu. Întreg Simbolul vorbeşte despre Dumnezeu. Începutul şi Sfârşitul a toate. . căci Dumnezeu este „Cel dintâi şi Cel de pe urmă” (Is 44. pentru că Tatăl este prima Persoană dumnezeiască a Preasfintei Treimi. Celelalte articole ne fac să-l cunoaştem mai bine pe Dumnezeu. iar dacă vorbeşte şi despre om şi lume. Crezul începe cu Dumnezeu Tatăl. o face în raport cu Dumnezeu. ARTICOLUL 1 Cred în Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. aşa cum s-a revelat treptat oamenilor. Creatorul cerului şi al pământului PARAGRAFUL 1. după cum şi poruncile o explicitează pe cea dintâi. Articolele din Crez depind toate de primul. 2. 2. Simbolul nostru începe cu crearea cerului şi a pământului. 6). pentru că creaţia este începutul şi fundamentul tuturor lucrărilor lui Dumnezeu. 223 CR 1.

Acest lucru nu este contrar credinţei în Dumnezeul unic. din tot sufletul. Israele: Domnul Dumnezeul nostru este unicul Domn. 224 Ibid. dar o singură Esenţă. spunând: numai în Dumnezeu sunt dreptatea şi tăria” (Is 45.I. Lateran IV: DS 800. făcându-i cunoscut numele său. atotputernic şi negrăit. voi. 29-30. 22-24)225. II. pe mine se va jura orice limbă. 45). Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta. Numele exprimă esenţa. Israel. Mărturisirea unicităţii lui Dumnezeu. Dumnezeu este unic: există un singur Dumnezeu: „Credinţa creştină mărturiseşte că există un singur Dumnezeu. Prin profeţi. alesul său. absolut simplă228. Cel Unic: „Întoarceţi-vă la mine şi veţi fi mântuiţi. Tatăl. nu introduce nici o diviziune în Dumnezeul unic: Noi credem cu tărie şi afirmăm deschis că există un singur Dumnezeu adevărat. 227 Cf.. „Domnul şi de viaţă dătătorul”. o singură Substanţă sau Natură. din tot sufletul tău şi din toate puterile tale” (Dt 6. Fiul şi Duhul Sfânt: trei Persoane. Dumnezeu are un nume. 228 Cc. A mărturisi că „Isus este Domnul” este specificul credinţei creştine. Dumnezeu îl cheamă pe Israel şi toate neamurile să se întoarcă spre El. Mc 12. este inseparabilă de aceea a existenţei lui Dumnezeu şi în aceeaşi măsură fundamentală. prin natură.. 35-37. identitatea persoanei şi sensul vieţii ei. Fil 2. El lasă în acelaşi timp să se înţeleagă că El însuşi este „Domnul”227. 10-11. A crede în Duhul Sfânt. toate marginile pământului. de nepătruns. care îşi are rădăcina în Revelaţia divină a Vechiului Legământ. nemărginit şi neschimbător. „Cred într-unul Dumnezeu” 200 Cu aceste cuvinte începe Simbolul de la Niceea-Constantinopol. 225 Cf. 202 Isus însuşi confirmă că Dumnezeu este „unicul Domn” şi că trebuie să-l iubim „din toată inima. Dumnezeu s-a revelat ca Dumnezeul Unic: „Ascultă. 201 Lui Israel. Dumnezeu îşi revelează numele 203 Dumnezeu s-a revelat poporului său. Mc 12. veşnic. A-şi dezvălui numele înseamnă a se face cunoscut celorlalţi. prin substanţă şi prin esenţă”224. din tot cugetul şi din toate puterile”226. El nu este o forţă anonimă. În faţa mea se va pleca tot genunchiul. . căci Eu sunt Dumnezeu şi nu este altul. 226 Cf.

Ex 3. 15). tocmai de aceea. „Eu Sunt Cel care Sunt” Moise i-a spus lui Dumnezeu: „Iată. însă revelaţia fundamentală pentru Vechiul şi Noul Legământ s-a arătat a fi revelarea numelui divin făcută lui Moise în teofania rugului aprins. care-şi aduce aminte de ei şi de făgăduinţele sale. Acesta e numele meu pentru totdeauna şi aşa voi fi pomenit din neam în neam” (Ex 3. eu mă duc la fiii lui Israel şi le spun: «Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi». ce le voi spune?” Dumnezeu i-a spus lui Moise: „Eu Sunt Cel care Sunt”. capabil de a fi cunoscut mai intim şi de a fi chemat personal. 18. 12).Dumnezeul lui Abraham. El este Dumnezeul care. Dumnezeu îşi revelează în acelaşi timp fidelitatea. Dumnezeu spune cine este El şi cu ce nume trebuie să fie chemat. a se dărui pe sine. Acest nume divin este misterios. Şi a spus: „Aşa să le spui fiilor lui Israel: «Eu Sunt» m-a trimis la voi. care este dintotdeauna şi pentru totdeauna valabilă pentru trecut („Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi”. 6). se revelează ca Dumnezeul care este întotdeauna de faţă. într-un fel. poate şi vrea acest lucru şi care-şi va pune atotputernicia în acţiune pentru acest plan. în pragul Exodului şi al Legământului de la Sinai. refuzul unui nume şi. numele lui e inefabil229 şi El este Dumnezeul care se apropie de oameni. Este Dumnezeul fidel şi compătimitor. „Eu Sunt Cel care Este”. . în acelaşi timp. Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacob” (Ex 3. Jud 13. făcându-se accesibil. care îşi revelează numele ca „Eu Sunt”. 6). Cel care i-a chemat şi i-a călăuzit pe patriarhi în peregrinările lor. Ex 3. 204 Dumnezeu s-a revelat progresiv şi sub diferite nume poporului său. dincolo de spaţiu şi de timp. Este. 207 Revelându-şi numele. infinit mai presus de tot ce putem înţelege sau spune: El este „Dumnezeul ascuns” (Is 45. aşa cum Dumnezeu este mister. 13-15). Dar dacă-mi spun: ‚Care este numele lui?’. într-un fel. 206 Revelându-şi numele misterios de YHWH. sau „Eu Sunt Cel care Sunt”. sau „Eu Sunt Cine Sunt”. Dumnezeul cel viu 205 Dumnezeu îl cheamă pe Moise din mijlocul unui tufiş care arde fără să se mistuie.înseamnă. 229 Cf. ca şi pentru viitor („Voi fi cu tine”. un nume revelat şi. Dumnezeu. exprimă cum nu se poate mai bine ceea ce este Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul părinţilor. Dumnezeu îi spune lui Moise: „Eu sunt Dumnezeul părinţilor tăi . El vine pentru a-i elibera pe urmaşii lor din robie.

atunci veţi şti că «Eu sunt»” (In 8. 4). 209 Din respect pentru sfinţenia lui. „Dumnezeu iubitor şi milostiv” 210 După ce Israel a păcătuit îndepărtându-se de Dumnezeu pentru a se închina viţelului de aur231. În faţa rugului aprins. În faţa semnelor dumnezeieşti pe care le săvârşeşte Isus. 231 Cf. chiar dacă ne-ar osândi inima noastră.. Ex 32. mergând până la a-l dărui pe propriul său Fiu.prezent alături de poporul său pentru a-l mântui. 9. în greceşte Kyrios). 9). omul îşi descoperă micimea. 19-20). Dumnezeu iubitor şi milostiv. . 230 Cf. Eu sunt Cel Sfânt în mijlocul tău” (Os 11. numele revelat este înlocuit de titlul divin „Domnul. care cere să-i vadă slava. Domnul trece prin faţa lui Moise şi proclamă: „YHWH. Doamne!” (Lc 5. 5-6. pentru că Dumnezeu e sfânt..) căci Eu sunt Dumnezeu. (. El îl poate ierta pe omul care se descoperă păcătos în faţa lui: „Nu-mi voi dezlănţui iuţimea mâniei mele. Petru exclamă: „Îndepărtează-te de mine. Sub acest titlu va fi aclamată dumnezeirea lui Isus: „Isus este Domn”. „îşi păstrează îndurarea peste mii” (Ex 34. 28). 211 Numele divin „Eu Sunt” sau „El Este” exprimă fidelitatea lui Dumnezeu. căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte totul” (1 In 3. Lui Moise. YHWH. Isaia exclamă: „Vai mie. de asemenea: „În faţa lui ne vom împăca inima. 5). 18-19). încet la mânie. manifestându-şi astfel iubirea232. 5-6). 12-17. şi nu om. 232 Cf. în ciuda infidelităţii omului păcătos şi a pedepsei pe care acesta o merită. Ex 3. Dumnezeu îi răspunde: „Voi face să treacă prin faţa ta toată bunătatea [frumuseţea] mea şi voi rosti înaintea ta numele YHWH” (Ex 33. sunt pierdut! Căci sunt om cu buze necurate” (Is 6. Stăpânul” (Adonai. 7). Ex 34. Dându-şi viaţa pentru a ne izbăvi de păcat. 208 În faţa prezenţei atrăgătoare şi misterioase a lui Dumnezeu. Apostolul Ioan va spune. În faţa Slavei Dumnezeului de trei ori Sfânt. În citirea Sfintei Scripturi. 233 Cf. Moise îl mărturiseşte atunci pe Domnul ca pe un Dumnezeu care iartă233. Moise îşi scoate sandalele şi îşi acoperă faţa230 înaintea Sfinţeniei divine. bogat în îndurare şi fidelitate” (Ex 34. Dumnezeu ascultă mijlocirea lui Moise şi acceptă să meargă în mijlocul unui popor necredincios. Dumnezeu revelează că El este „bogat în milostivire” (Ef 2. căci sunt om păcătos. Ex 33. Isus va revela că El însuşi poartă numele divin: „Când îl veţi înălţa pe Fiul omului. poporul lui Israel nu pronunţă numele lui Dumnezeu. 8) Dar. care.

Ps 85. Doamne. Începutul păcatului şi 234 Cf. În toate lucrările sale. 213 Revelarea numelui inefabil „Eu Sunt Cel care Sunt” conţine deci adevărul că numai Dumnezeu ESTE. Doamne Dumnezeule. El este „Iubire”. „Cel care Este”. în toate. fidel. fără origine şi fără sfârşit. nu există alţi dumnezei în afară de El234. dar Tu rămâi. De aceea. Is 44. 160). bunătatea. 236 Cf. statornic. 27-28). „Îţi mulţumesc. pentru iubirea ta şi adevărul tău” (Ps 138. Dumnezeu este Adevărul însuşi. şi astfel. În vreme ce toate făpturile au primit de la El tot ce sunt şi tot ce au. dintotdeauna şi pentru totdeauna. Aceşti doi termeni exprimă sintetic bogăţiile numelui divin. El este „Cel Care Este”. Tradiţia Bisericii: Dumnezeu este plinătatea Fiinţei şi a toată perfecţiunea. El este Adevărul. El transcende lumea şi istoria. . credinţa lui Israel a putut dezvolta şi aprofunda bogăţiile conţinute în revelarea numelui divin. „În El nu este schimbare. Dumnezeu îşi arată bunăvoinţa. după cum ne învaţă apostolul Ioan (1 In 4. 6). III. 8). nici umbră de mutare” (Iac 1. 11. şi toate ca un veşmânt se învechesc. El a făcut cerul şi pământul: „Ele vor pieri. harul. s-a revelat lui Israel drept Cel care este „bogat în îndurare şi în fidelitate” (Ex 34. veşnice toate judecăţile dreptăţii tale” (Ps 119. este Adevăr şi Iubire 214 Dumnezeu. rămâne pururi fidel lui însuşi şi făgăduinţelor sale. 5). Dumnezeu.) dar Tu acelaşi eşti şi anii tăi nu se sfârşesc” (Ps 102. „Da. ne putem încredinţa cu totul adevărului şi fidelităţii cuvântului său. 235 Cf. iubirea. 2)235. 28). adevărat. dar şi faptul că e vrednic de încredere. 17). cuvintele lui nu pot înşela. căci „Dumnezeu este Lumină şi întuneric nu este în El” (1 In 1. de aceea. făgăduinţele lui Dumnezeu se împlinesc întotdeauna 236.. Dumnezeu este unic. El singur este însăşi Fiinţa sa şi El este de la sine tot ceea ce El este. în urma ei..Numai Dumnezeu ESTE 212 De-a lungul veacurilor. Dumnezeu este Adevăr 215 „Temeiul cuvântului tău este adevăr. 6. Tu eşti Dumnezeu şi cuvintele tale sunt adevăr” (2 Sam 7. În acest sens au înţeles numele divin deja traducerea Septuagintei şi. „Cel care Este”. din toată inima. Dt 7. (.

1). Is 49. 242 Cf. Fiu şi Duh Sfânt. datorită profeţilor săi. Is 62. această iubire va fi biruitoare chiar şi asupra celor mai grave infidelităţi246. 216 Adevărul lui Dumnezeu este înţelepciunea lui. în relaţie cu El 239. pe Fiul său unic şi pe Duhul iubirii. 239 Cf. 14-15. 1 Cor 2. 247 Cf. de aceea. dar iubirea mea nu se va depărta de la tine” (Is 54. Dt 4. 8): „căci munţii pot să se mute din loc şi dealurile să se clatine. 10. 10). 17-21. 4-5. In 17. 245 Cf. 15. Înţ 7. Is 43. 6). Dumnezeu îşi iubeşte poporul mai mult decât îşi iubeşte un mire mireasa245. 37): „ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat înţelegere ca să-l cunoaştem pe Cel adevărat” (1 In 5. 238 Cf. Dumnezeu îşi revelează secretul cel mai intim247: El însuşi este în veci relaţie de iubire: Tată. 217 Dumnezeu este adevărat şi când se revelează: „învăţătură de adevăr este în gura lui” (Mal 2. 246 Cf. care singur a creat cerul şi pământul238. Dumnezeu este Iubire 218 În decursul istoriei sale. Dumnezeu. de bunăvoinţa şi de fidelitatea lui. Ef 3. Ez 16. e singurul care poate da cunoaşterea adevărată a oricărui lucru creat. 241 Cf. Ps 115. 240 Cf. Israel a înţeles că tot din iubire Dumnezeu n-a încetat să-l izbăvească242 şi să-i ierte infidelitatea şi păcatele243. 243 Cf. 16). Şi. încât l-a dat pe Fiul său unul-născut” (In 3. afirmând: „Dumnezeu este iubire” (1 In 4. 220 Iubirea lui Dumnezeu e „veşnică” (Is 54. 3). Această iubire este mai puternică decât iubirea unei mame pentru copiii ei244. 244 Cf. 15. . Înţ 13. 3. 1-9. 37. 20)240. „Cu iubire veşnică te-am iubit. ţi-am păstrat bunăvoinţa mea” (Ier 31. Trimiţându-l.căderii omului a fost o minciună a Ispititorului. Os 11. va merge până la darul cel mai de preţ: „Aşa a iubit Dumnezeu lumea. 7-16. şi ne-a destinat să fim părtaşi 237 Cf. Când îl va trimite pe Fiul său în lume. care guvernează întreaga ordine a creaţiei şi a cârmuirii lumii237. 9-12. Os 2. Israel a putut descoperi că singurul motiv pentru care Dumnezeu i se revelase şi îl alesese dintre toate popoarele ca să fie al lui era iubirea lui gratuită241. o va face „ca să dea mărturie Adevărului” (In 18. 8. 1-7. 219 Iubirea lui Dumnezeu pentru Israel este comparată cu iubirea unui tată pentru fiul său (Os 11. 8. 7. 16): Fiinţa însăşi a lui Dumnezeu este Iubire. care l-a făcut pe om să se îndoiască de cuvântul lui Dumnezeu. la plinirea timpurilor. 221 Sfântul Ioan va merge mai departe.

dă-mi tot ce mă apropie de tine! Domnul meu şi Dumnezeul meu. 29-30. 30. dezlipeşte-mă de mine însumi şi dăruieşte-mă cu totul ţie!250 227 Înseamnă a-ţi pune încrederea în Dumnezeu în orice împrejurare. 12) 225 Înseamnă a cunoaşte unitatea şi adevărata demnitate a tuturor oamenilor: toţi sunt făcuţi „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” (Gen 1. Toate trec / Dumnezeu nu se schimbă. 250 Sf. 226 Înseamnă a te folosi bine de lucrurile create: credinţa în Dumnezeul Unic ne face să ne folosim de tot ceea ce nu este El în măsura în care aceasta ne apropie de El şi să ne dezlipim în măsura în care ne îndepărtează de El249: Domnul meu şi Dumnezeul meu. tot ce suntem şi tot ce avem vine de la El: „Ce ai ce să nu fi primit?” (1 Cor 4. 29) „Fiinţa supremă trebuie în mod necesar să fie unică. 251 Poes. 19. Implicaţiile credinţei în Dumnezeul Unic 222 Faptul de a crede în Dumnezeu. Cel Unic. Mt 5. Mc 12. 23-24. De aceea. PE SCURT 228 „Ascultă. / Cel care îl are pe Dumnezeu Nu duce lipsă de nimic.. 224 Înseamnă a trăi în aducere de mulţumire: dacă Dumnezeu este Cel Unic. Israele: Domnul Dumnezeul nostru este unicul Domn. ia-mi tot ce mă îndepărtează de tine! Domnul meu şi Dumnezeul meu. . adică fără 248 Sf. Rugăciune. 26). 16. Răbdarea dobândeşte totul..” (Dt 6. dictum. O rugăciune a Sfintei Tereza a lui Isus exprimă minunat acest lucru: „Nimic să nu te tulbure / nimic să nu te înspăimânte. Nicolae de Flüe. şi a-l iubi din toată fiinţa are consecinţe imense pentru întreaga noastră viaţă: 223 Înseamnă a cunoaşte măreţia lui Dumnezeu: „Mare este Dumnezeu şi nu-l putem pricepe” (Iob 36. 26). Ioana d’Arc. 24. 4.. 249 Cf. Dumnezeu trebuie să fie „primul slujit”248. chiar şi în restrişte. 7) „Cum îi voi răsplăti Domnului pentru tot binele pe care mi l-a făcut?” (Ps 116. IV. / Dumnezeu singur e de ajuns251.la ea.

Este misterul lui Dumnezeu în sine însuşi. Înainte de aceasta. Fiu şi Duh Sfânt. şi al Fiului. n-ar mai fi Dumnezeu”253. Tatăl atotputernic şi Fiul său unul-născut şi Duhul Sfânt: Preasfânta Treime. s-a făcut cunoscut ca „bogat în îndurare şi în fidelitate” (Ex 34. (. 52. Symb. 253 Sf. ei răspund „Cred” la întreita întrebare care le cere să-şi mărturisească credinţa în Tatăl. 229 Credinţa în Dumnezeu ne face să ne îndreptăm spre El singur ca spre originea noastră primă şi scopul nostru ultim şi să nu-i preferăm şi să nu-i substituim nimic. „În numele Tatălui. PARAGRAFUL 2. El este deci izvorul tuturor celorlalte mistere ale credinţei. şi al Sfântului Duh” (Mt 28. El nu este Dumnezeu”252. 1. 257 DCG 47. 19). revelându-se. Mărturisirea de credinţă a Papei Vigilius. . şi al Fiului.. în Fiul şi în Duhul: Fides omnium christianorum in Trinitate consistit ─ „Credinţa tuturor creştinilor se întemeiază pe Treime”254. „Întreaga istorie a mântuirii nu este altceva decât istoria căii şi mijloacelor prin care Dumnezeul cel adevărat şi unic. 255 Cf. căci nu există decât un singur Dumnezeu. 252 Tertullian.. şi al Sfântului Duh” 232 Creştinii sunt botezaţi „în numele Tatălui. 231 Dumnezeul credinţei noastre s-a revelat ca Cel care este. Cezar de Arles. şi al Sfântului Duh ─ şi nu în mai multe nume255. şi al Fiului. 230 Dumnezeu. Este învăţătura fundamentală şi esenţială în „ierarhia adevărurilor de credinţă”256. Marc. lumina care le luminează. rămâne mister inefabil: „Dacă l-ai înţelege. împacă şi uneşte cu sine pe oamenii care se îndepărtează de păcat”257. Însăşi Fiinţa sa este Adevăr şi Iubire. Serm.) Dacă Dumnezeu nu este unic. 256 DCG 43. Tată. 233 Creştinii sunt botezaţi într-un singur nume ─ al Tatălui. 6). 234 Misterul Preasfintei Treimi este misterul central al credinţei şi al vieţii creştine. Tatăl I. Augustin. 254 Sf. 3. 6. în 552: DS 415. 16. se revelează.egal.

235 În acest paragraf se va expune pe scurt în ce fel este revelat misterul Preafericitei Treimi (I). 259 Cf. datorită Legământului şi darului Legii făcut lui Israel. Lucrările lui Dumnezeu revelează cine este El în sine însuşi. La fel se întâmplă. desemnând prin primul termen misterul vieţii intime a lui Dumnezeu-Treime. al orfanului şi al văduvei. reciproc. care se află sub ocrotirea lui iubitoare261. în ce fel a formulat Biserica învăţătura de credinţă asupra acestui mister (II) şi. prin misiunile divine ale Fiului şi Duhului Sfânt. 14. şi. II. Dt 32. Divinitatea este adesea considerată ca „tată al zeilor şi al oamenilor”. 261 Cf. unul dintre „misterele ascunse în Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat urme ale Fiinţei sale trinitare în lucrarea creaţiei şi în Revelaţia sa de-a lungul Vechiului Testament. Dumnezeu Tatăl îşi realizează „planul binevoitor” de creare. Desigur. de răscumpărare şi de sfinţire (III). Prin Oikonomia ne este revelată Theologia. limbajul credinţei indică. toate lucrările lui. reciproc. În Israel. care nu pot fi cunoscute dacă nu sunt revelate de sus”258. iar prin al doilea. Persoana se arată în acţiunea ei şi. Această 258 SPF 16. şi. Mal 2. 2 Sam 7. 236 Părinţii Bisericii fac deosebirea între Theologia şi Oikonomia. Dar intimitatea Fiinţei sale ca Treime Sfântă constituie un mister inaccesibil raţiunii lăsate în puterile ei şi chiar credinţei lui Israel înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu şi de trimiterea Duhului Sfânt. Theologia este cea care luminează toată Oikonomia. Ps 68. 6. între persoanele umane. în sfârşit. în ce fel. Este în mod cu totul deosebit „Tatăl săracilor”. cu atât mai bine îi înţelegem acţiunea. Revelarea lui Dumnezeu ca Treime Tatăl revelat de Fiul 238 Invocarea lui Dumnezeu ca „Tată” este cunoscută în multe religii. „fiul său întâiul-născut” (Ex 4. prin care El se revelează şi îşi comunică viaţa. . 237 Treimea este un mister de credinţă în sensul strict. 6. misterul Fiinţei lui intime luminează înţelegerea tuturor lucrărilor lui. El este numit şi Tată al regelui lui Israel260. două aspecte: că Dumnezeu este originea primă a toate şi autoritatea transcendentă şi că este totodată bunătate şi grijă iubitoare pentru toţi copiii săi. 239 Desemnându-l pe Dumnezeu cu numele de „Tată”. 22). Dumnezeu este numit Tată drept Creator al lumii259. în principal. 260 Cf. cu cât cunoaştem mai bine o persoană. Dumnezeu este şi mai mult Tată. analogic. 10.

care sunt. In 14. şi maternitatea263 omenească. primii reprezentanţi ai lui Dumnezeu pentru om. după ce „a grăit prin Profeţi”267. Ps 27. 26. 15). 2. 27). El transcende şi paternitatea. pentru a-i învăţa totul269 şi a-i călăuzi „la tot adevărul” (In 16. In 14. . 262 Cf. Se cuvine atunci să reamintim că Dumnezeu transcende deosebirea omenească dintre sexe. drept „strălucirea slavei şi chipul fiinţei sale” (Evr 1. care indică mai mult imanenţa lui Dumnezeu. la rândul lui. 266 Cf. 268 Cf. Lumină din Lumină. de o fiinţă (lit. este Dumnezeu. drept „chipul nevăzutului Dumnezeu” (Col 1. Biserica a afirmat că Fiul este „consubstanţial ─ de o fiinţă” cu Tatăl. Tatăl şi Fiul revelaţi de Duhul Sfânt 243 Înainte de Paştele său. 14. 242 După ei. El nu este nici bărbat. Lucrând încă de la creaţie266. 269 Cf. El este din veşnicie Tată în relaţie cu Fiul său unul-născut. născut. nu este Fiu decât în relaţie cu Tatăl: „Nimeni nul cunoaşte pe Fiul. adică un singur Dumnezeu cu El. 240 Isus a dezvăluit că Dumnezeu este „Tată” într-un sens cu totul deosebit: El nu este Tată doar în calitate de Creator. 267 Simbolul de la Niceea . 265 DS 150. 13. în anul 325. Isus vesteşte trimiterea unui „alt Apărător” (Paraclet). 15. El va rămâne alături de ucenici şi în ei268. 13). Ef 3. Is 66. apostolii îl mărturisesc pe Isus drept „Cuvântul care la început era la Dumnezeu şi care este Dumnezeu” (In 1. în afară de Fiul şi cel căruia a voit Fiul să-i descopere” (Mt 11. într-un fel.Constantinopol. 3). Dar această experienţă spune şi că părinţii omeneşti sunt supuşi greşelii şi pot desfigura chipul paternităţii şi al maternităţii. intimitatea între Dumnezeu şi făptura sa. 10. la primul Conciliu ecumenic de la Niceea. 263 Cf. nici pe Fiul nu-l cunoaşte nimeni. 17. în afară de Tatăl. Limbajul credinţei se inspiră astfel din experienţa umană a părinţilor. nu creat. care din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii.dragoste părintească a lui Dumnezeu poate fi exprimată şi prin imaginea maternităţii 262. Gen 1. nici femeie. 2. 241 De aceea. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Duhul Sfânt este astfel revelat ca o altă Persoană divină în raport cu Isus şi cu Tatăl. 1). deşi este originea şi măsura lor264: nimeni nu este tată aşa cum este Dumnezeu. Duhul Sfânt. Ps 131. Cel de-al doilea Conciliu ecumenic întrunit la Constantinopol în 381 a păstrat această expresie din formularea Crezului de la Niceea şi l-a mărturisit pe „Fiul lui Dumnezeu unul-născut. de aceeaşi substanţă) cu Tatăl”265. 264 Cf. care. Is 49. urmând tradiţia apostolică.

Domnul şi de viaţă Dătătorul. Sfântul Papă Leon îl mărturisise deja în mod dogmatic încă din 447277. chiar înainte ca Roma să fi cunoscut şi să fi primit. Duhul Sfânt este trimis apostolilor şi Bisericii atât de Tatăl în numele Fiului. este Dumnezeu. 16. 274 Cc. şi pentru că tot ce este al Tatălui Tatăl însuşi l-a dăruit Fiului său unic. 276 DS 1300-1301. exprimat de Conciliul de la Constantinopol. Toledo VI (în 638): DS 490. 247 Afirmarea lui Filioque nu figura în simbolul mărturisit în 381 la Constantinopol. Trimiterea Persoanei Duhului Sfânt după glorificarea lui Isus271 revelează misterul Sfintei Treimi în toată plinătatea. 26. ci Duhul Tatălui şi al Fiului în acelaşi timp”274. . Toledo XI (în 675): DS 527. 271 Cf. Biserica îl recunoaşte pe Tatăl ca „izvorul şi originea a toată dumnezeirea” 273. Simbolul din 381. Originea veşnică a Duhului Sfânt nu este totuşi fără legătură cu aceea a Fiului: „Duhul Sfânt. 246 Tradiţia latină a Crezului mărturiseşte că Duhul Sfânt „purcede de la Tatăl şi de la Fiul [Filioque]”. în 451. de aceeaşi substanţă şi de aceeaşi natură. 273 Cc. 15. după ce s-a întors la Tatăl270.) Cu toate acestea.. 275 DS 150. şi această purcedere a Duhului Sfânt şi de la Fiul El o deţine din veşnicie de la Tatăl său. Crezul Bisericii. 14. cât şi de la celălalt ca de la un singur Principiu şi printr-o singură spiraţie. In 7. din 1439..244 Originea veşnică a Duhului Sfânt se dezvăluie prin misiunea lui în timp. 272 DS 150. Prin aceasta. la Conciliul din Calcedon. explicitează: „Duhul Sfânt îşi trage esenţa şi fiinţa subzistentă deopotrivă de la Tatăl şi de la Fiul şi El purcede din veşnicie atât de la unul.. care de la Tatăl purcede”272. născându-l. Conciliul de la Florenţa. cu excepţia paternităţii sale.. 270 Cf. până astăzi. Folosirea acestei formule în Crez a intrat treptat în liturgia latină (între secolele al VIII-lea şi al XI-lea). In 14. 39. care l-a născut din veşnicie”276. DS 284. cea de-a Treia Persoană a Sfintei Treimi. Însă. 245 Credinţa apostolică despre Duhul Sfânt a fost mărturisită de cel de-al doilea Conciliu ecumenic ţinut în anul 381 la Constantinopol: „Credem în Duhul Sfânt. mărturiseşte: „Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit”275. cât şi de Fiul în persoană. (. unul şi egal cu Tatăl şi cu Fiul. 277 Cf. Introducerea lui Filioque în Simbolul de la Niceea-Constantinopol de către liturgia latină constituie totuşi. nu spunem că El este numai Duhul Tatălui. un punct de divergenţă cu Bisericile ortodoxe. 26. urmând o veche tradiţie latină şi alexandrină.

248 Tradiţia orientală exprimă. caracterul de origine primară a Tatălui în raport cu Duhul Sfânt. spunând că Duhul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul (Filioque). aşa cum dovedeşte salutul reluat în liturgia euharistică: „Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi toţi” (2 Cor 13. dacă nu este înăsprită. Florenţa (în 1439): DS 1302. Lyon II (în 1274): DS 850. 13)282. în primul rând. III. ea afirmă că acesta purcede de la Tatăl prin Fiul278. Tradiţia occidentală exprimă. în cateheza şi rugăciunea Bisericii. Sfânta Treime în învăţătura de credinţă Formarea dogmei trinitare 249 Adevărul revelat despre Sfânta Treime s-a aflat încă de la origini la rădăcina credinţei vii a Bisericii. în primul rând. 282 Cf. căci ordinea veşnică a Persoanelor divine în comuniunea lor consubstanţială implică faptul că Tatăl. nu afectează identitatea credinţei în realitatea aceluiaşi mister mărturisit. 4-6. 1 Cor 12. Această legitimă complementaritate. totodată. El îşi găseşte expresia în norma de credinţă baptismală. El este împreună cu Acesta „Principiul unic de la care purcede Duhul Sfânt”281. formulată în predica. Biserica a căutat să-şi formuleze mai explicit credinţa trinitară. îndeosebi prin Botez. comuniunea consubstanţială între Tatăl şi Fiul. 26). Ea spune acest lucru „în mod legitim şi logic”279. Asemenea formulări se întâlnesc deja în scrierile apostolice. ca Tată al Fiului unul-născut. AG 2. dar. 4-6. 280 DS 1331. 250 În cursul primelor secole. 278 Cf. 251 Pentru formularea dogmei Sfintei Treimi. ajutate de cercetarea teologică a Părinţilor Bisericii şi susţinute de simţul de credinţă al poporului creştin. Ef 4. Aceasta a fost opera Conciliilor din vechime. ca „început fără de început” 280. 279 Cc. este originea primară a Duhului Sfânt. Mărturisind că Duhul Sfânt „purcede de la Tatăl” (In 15. 281 Cc. . Biserica a trebuit să dezvolte o terminologie proprie cu ajutorul unor noţiuni de origine filosofică: „substanţă”. cât şi pentru a o apăra de erorile care o deformau. atât pentru a-şi aprofunda propria înţelegere a credinţei.

ci a dat un sens nou. Duhul Sfânt este tot ceea ce este Tatăl şi Fiul. adică substanţa. Fiul este tot ceea ce este Tatăl. Lateran IV: DS 804. „natură”) pentru a desemna fiinţa divină în unitatea sa. Persoanele divine nu îşi împart dumnezeirea unică. „Duh Sfânt” nu sunt. cu totul deosebit. „Tată”. acestor termeni chemaţi să semnifice de acum încolo şi un mister inefabil. Unitatea divină este Trinitară. Duhul Sfânt purcede”289. Prin aceasta. 289 Cc. . nici Fiul”288. „ce depăşeşte infinit tot ce putem concepe cu mintea omenească”283. Tatăl este 283 SPF 2. dar nu solitar”287. Lateran IV (în 1215): DS 804. Fiul este născut. Dogma Sfintei Treimi 253 Treimea este Una. 286 Cc. Se deosebesc între ei prin relaţiile ce ţin de origine: „Tatăl dă naştere. nume ce desemnează modalităţi ale Fiinţei divine. 255 Persoanele divine sunt în totală relaţie unele faţă de altele. 254 Persoanele divine sunt realmente deosebite între ele. Tatăl nu este Fiul şi Duhul Sfânt nu este nici Tatăl. 252 Biserica foloseşte termenul „substanţă” (redat adesea prin „esenţă” sau prin „fiinţă”. adică un singur Dumnezeu în privinţa naturii”285. Toledo XI: DS 530. „Fiecare dintre cele trei persoane este această realitate. căci ele sunt realmente deosebite între ele: „Fiul nu este Tatăl. Constantinopol II (în 553): DS 421. „Dumnezeu este unic. 288 Cc. pe Fiul şi pe Duhul Sfânt în distincţia reală dintre ei. „Fiu”. pur şi simplu. 287 Fides Damasi: DS 71. esenţa sau natura divină”286. distincţia reală a Persoanelor divine între ele rezidă exclusiv în relaţiile care le referă unele la altele: „În numele relative ale Persoanelor. ci fiecare dintre ele este în întregime Dumnezeu: „Tatăl este tot ceea ce este Fiul. termenul „persoană” sau „ipostază” pentru a-i desemna pe Tatăl. 285 Cc. ea nu a subordonat credinţa unei înţelepciuni omeneşti.„persoană” sau „ipostază”. Deoarece nu divizează unitatea divină. ci un singur Dumnezeu în trei Persoane: „Treimea cea de o fiinţă”284. „relaţie” etc. Noi nu mărturisim trei dumnezei. Toledo XI (în 675): DS 530. termenul „relaţie” pentru a desemna faptul că distincţia dintre Persoanele divine rezidă în raportarea lor reciprocă. 284 Cc.

infinita connaturalitate. Duhul Sfânt în întregime în Tatăl.) Abia am început să meditez la Unitate şi iată-mă cufundat în splendoarea Treimii. Dumnezeu este Iubire: Tată. Datorită acestei unităţi. Unitate primordială!”)294 Dumnezeu este fericire veşnică. Fiul la Tatăl. (. Abia am început să meditez la Treime şi iată că unitatea mă îndestulează…293 IV. Într-adevăr. Ef 1. fără grad superior ce înalţă sau grad inferior ce coboară. credem totuşi într-o singură natură sau substanţă”290.raportat la Fiul. Fiu şi Duh Sfânt. De bunăvoie. Imn la Vespere.cele Trei Persoane Laolaltă.. „totul este una [în ei] acolo unde nu e opoziţia de relaţie”291. păstraţi-mi acest preţios tezaur pentru care trăiesc şi mă lupt. „dinainte rânduindu-ne spre înfiere în Isus Cristos” (Ef 1. în întregime în Fiul”292. Operaţiunile divine şi misiunile trinitare 257 O. Treime. considerat în sine.. şi la celălalt.) Dumnezeu . Dumnezeire fără deosebire de substanţă sau de natură. Vă dăruiesc o unică Dumnezeire şi Putere.. Fiul este în întregime în Tatăl. Lux beata Trinitas et principalis Unitas! (O. Tatăl este în întregime în Fiul. Acesta este „planul bunăvoinţei sale”295.. lumină fără asfinţit.. în Fiul şi în Duhul Sfânt. Vi-l dăruiesc drept însoţitor şi ocrotitor al întregii voastre vieţi. Toledo XI: DS 528. Fiecare. adică „făcuţi asemenea chipului 290 Cc. 40. e Dumnezeu întreg. Duhul Sfânt şi la unul. În curând. 41. numit şi „Teologul”.. 291 Cc. 293 Or.: DS 1331. 294 LH. . (. în întregime în Duhul Sfânt. prin el vă voi cufunda în apă şi iarăşi vă voi scoate. 292 Ibid. viaţă fără de moarte. când vorbim despre aceste trei Persoane având în vedere raporturile lor. Lumină preafericită! O. 9.) Din trei infinituri. Florenţa (în 1442): DS 1330. (. în întregime în Duhul Sfânt. cu care vreau să mor. Dumnezeu vrea să împărtăşească slava vieţii sale preafericite. pe care El l-a hotărât mai înainte de întemeierea lumii în Fiul său preaiubit. care mă ajută să îndur orice suferinţă şi să dispreţuiesc orice plăcere: adică mărturisirea de credinţă în Tatăl. Astăzi vi-l încredinţez vouă. 295 Cf. Una în Trei şi cuprinzându-le pe cele Trei în mod distinct. le încredinţează catehumenilor de la Constantinopol acest rezumat al credinţei trinitare: Înainte de orice. 256 Sfântul Grigore din Nazianz. 4-5).

„Tatăl. ci un singur principiu” 298. în întreaga istorie a mântuirii de după căderea în păcat. 9-10). o. 298 Cc. 1 Cor 8. Statornicie. Rom 8. continuate în misiunea Bisericii296. 260 Scopul ultim al întregii economii divine este intrarea tuturor creaturilor în unitatea desăvârşită a Preafericitei Treimi303. izvorât în chip nemijlocit din iubirea trinitară. Domnul. Treime adorată. în misiunea Fiului şi în aceea a Duhului Sfânt. unul este Isus Cristos. 299 Cf. El se manifestă în lucrarea creaţiei. 300 Cc. 297 Cf. unul este Duhul Sfânt în care sunt toate”300. 21-23 . Astfel. Însă chiar de pe acum suntem chemaţi să fim locuiţi de Preasfânta Treime: „Dacă mă iubeşte cineva.Fiului său” (Rom 8. prin care sunt toate. ca şi cum sufletul meu ar fi deja în veşnicie. In 6. 23): Dumnezeul meu. întreaga viaţă creştină înseamnă comuniune cu fiecare dintre Persoanele divine. De asemenea. AG 2─9. întreaga economie divină ne face să cunoaştem atât proprietatea Persoanelor divine. neclintită şi liniştită. 302 Cf. Acest plan este un „har dăruit nouă mai înainte de începutul veacurilor” (2 Tim 1. mărturiseşte: „unul este Dumnezeu Tatăl de la care sunt toate. ci fiecare minut să mă ducă 296 Cf. fiecare Persoană divină înfăptuieşte lucrarea comună potrivit specificului său personal. Cc. 303 Cf. 259 Operă comună şi personală totodată. Constantinopol II: DS 421. Proprietăţile Persoanelor divine se manifestă îndeosebi în misiunile divine ale Întrupării Fiului şi dăruirii Duhului Sfânt. Cel care îl preamăreşte pe Tatăl face acest lucru prin Fiul în Duhul Sfânt. nimic să nu-mi poată tulbura pacea. Constantinopol II (în 553): DS 421.spune Domnul – „va păzi cuvântul meu. 258 Întreaga economie divină este lucrarea comună a celor trei Persoane divine. iar Tatăl meu îl va iubi şi vom veni la el şi ne vom face sălaş la el” (In 14. referindu-se la Noul Testament299.” . 301 Cf. Florenţa (în 1442): DS 1331. cât şi natura lor unică. după cum are una şi aceeaşi natură. 44. 14. 15). Căci. nici să nu mă scoată din Tine. cel care îl urmează pe Cristos face aceasta pentru că îl atrage Tatăl301 şi îl însufleţeşte Duhul Sfânt302. ajută-mă să mă uit întru totul pe mine însămi ca să mă statornicesc în Tine. fără a le separa câtuşi de puţin. Treimea are una şi aceeaşi lucrare297. Fiul şi Duhul Sfânt nu sunt trei principii ale creaţiei. 6. Cu toate acestea. Biserica. In 17. 29) prin „Duhul înfierii” (Rom 8.

adică în El şi cu El este acelaşi Dumnezeu unic. mereu în adoraţie. mereu de veghe în credinţa mea. în întunericul credinţei şi dincolo de moarte. a Fiului şi a Sfântului Duh. împreună cu ei. „Împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit”. 263 Misiunea Duhului Sfânt. . egală slava lor. neque confundentes personas. iar prin darul veşnic pe care Tatăl îl face Fiului. sălaşul tău iubit şi sălaşul odihnei tale. alta cea a Sfântului Duh. întru totul dăruită lucrării tale creatoare304. trimis de Tatăl în numele Fiului305 şi trimis de Fiul „de la Tatăl” (In 15. cu Tatăl. revelându-se ca Tată. SPF 9. 26). 306 Sf. alta cea a Fiului. 26. Fiu şi Duh Sfânt. fără a confunda persoanele. alia Filii. Fă din el cerul tău.mai departe în profunzimea misterului tău! Umple-mi sufletul de pace. 265 Prin harul Botezului „în numele Tatălui. purcede de la Tatăl şi de la Fiul în comuniune”306. PE SCURT 261 Misterul Preasfintei Treimi este misterul central al credinţei şi al vieţii creştine. („Credinţa catolică aceasta este: să cinstim un singur Dumnezeu în Treime şi Treimea în Unitate. aequalis gloria. Augustin. şi al Fiului. ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur. 305 Cf. alia Spiritus Sancti. în lumina veşnică307. însă una este divinitatea Tatălui. Să nu te las niciodată singur. 26. aici. 307 Cf. 15. acelaşi Dumnezeu unic. sed Patris et Filii et Spiritus Sancti est una divinitas. de o fiinţă. fără a diviza substanţa: căci alta este persoana Tatălui. Numai Dumnezeu ne poate dărui cunoaşterea lui. Trin. In 14. 266 Fides autem catholica haec est. neque substantiam separantes: alia enim est Persona Patris. 308 Symbolum «Quicumque». pe pământ. să fiu mereu prezentă cu totul. noi suntem chemaţi să fim părtaşi la viaţa Preafericitei Treimi. 47. 262 Întruparea Fiului lui Dumnezeu revelează că Dumnezeu este Tatăl veşnic şi că Fiul este consubstanţial. coaeterna maiestas.)308 304 Rugăciunea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi. 264 „Duhul Sfânt purcede de la Tatăl ca izvor primar. şi al Sfântului Duh”. la fel de veşnică măreţia lor”. revelează că El este.

a cărui ordine El a stabilit-o şi care îi rămâne întru totul supus şi gata să îl asculte.). 6). El este numit „Cel Puternic al lui Iacob” (Gen 49. 23) 309 Cf. „Cel Puternic. Dumnezeu este Atotputernic „în cer şi pe pământ” (Ps 135. 314 Cf. „Domnul oştirilor”. 3) 269 Sfintele Scripturi mărturisesc de nenumărate ori puterea universală a lui Dumnezeu. „Toate câte le vrea. Est 4. fiecare Persoană manifestă ceea ce îi este propriu în Treime.267 Inseparabile în ceea ce sunt. Gen 1. Is 1. 1 Cor 1.a. 18. Dar în unica operaţiune divină. Persoanele divine sunt inseparabile şi în ceea ce fac. le săvârşeşte” (Ps 115. Tob 13. Ier 32. tainică. Prov 21. Lc 1. 312 Cf. mai ales în misiunile divine ale Întrupării Fiului şi dăruirii Duhului Sfânt. 17. Noi credem că ea este universală. căci Tu pe toate le poţi face” (Înţ 11. 24 e. 8-10). . 17b. 313 Cf. 311 Cf. 1. Cel Viteaz” (Ps 24. 37. El este Stăpânul istoriei: El cârmuieşte inimile şi evenimentele după bunul său plac 314: „Căci Tu pururea ai putere nemărginită şi tăriei braţului tău cine îi va sta împotrivă?” (Înţ 11. 1. numai credinţa putând să o discearnă. 9. Aşadar pentru El nimic nu e cu neputinţă312 şi dispune după voia sa de propria-i lucrare313. iubitoare. Ier 27. El este Stăpânul Universului. singurul amintit în Simbol este Atotputernicia lui Dumnezeu: mărturisirea ei are o mare însemnătate pentru viaţa noastră. 5. atunci când „ea se arată în slăbiciune” (2 Cor 12. 3. 9)311. fiindcă El le-a făcut. care le-a creat pe toate309. Atotputernicul 268 Dintre toate atributele divine. 310 Cf. 2. căci Dumnezeu este Tatăl nostru310. 21) „Tu te înduri de toţi. pe toate le cârmuieşte şi pe toate le poate face. 24. PARAGRAFUL 3. Mt 6. fiindcă Dumnezeu. In 1.

El îşi arată Atotputernicia paternă prin felul în care se îngrijeşte de nevoile noastre315. Calitatea sa de părinte şi puterea sa se luminează una pe cealaltă. 2 Cor 6. astfel că nimic nu poate exista în puterea divină care să nu poată exista în dreapta voinţă a lui Dumnezeu ori în înţeleapta sa judecată”316. 13. 37) şi care a putut să-l preamărească pe Domnul: „Lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic şi sfânt e Numele lui” (Lc 1. 271 Atotputernicia divină nu este nicidecum arbitrară: „În Dumnezeu.270 Dumnezeu e Tatăl Atotputernic. Toma Aq. 2 Cor 12. în sfârşit. Căci Tatăl „a desăvârşit tăria puterii sale” şi a arătat „cât de covârşitoare este măreţia puterii sale pentru noi. Misterul aparentei neputinţe a lui Dumnezeu 272 Credinţa în Dumnezeu. prin care a biruit răul. voinţa şi inteligenţa. Modelul suprem al acestei credinţe este Fecioara Maria.Th. înţelepciunea şi dreptatea sunt unul şi acelaşi lucru. Sf. 19-22). cele mai greu de înţeles. prin înfierea pe care ne-o dăruieşte („«Eu vă voi fi vouă Tată. 315 316 . Astfel. 49). poate fi pusă la încercare de experienţa răului şi a suferinţei. lucrurile cele mai însemnate. 318 CR 1. 317 Cf.. Or. Cristos cel răstignit este „puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu. decât convingerea adânc întipărită în sufletele noastre că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă. 25. Tatăl Atotputernic. Mt 6. Cf. 2. S. iertând de bunăvoie păcatele. care depăşesc legile fireşti ale naturii”318. Dumnezeu poate părea uneori absent şi incapabil să împiedice răul. zice Domnul Atotputernic”. prin nesfârşita sa îndurare. 9. prin înjosirea de bunăvoie şi prin Învierea Fiului său. prin Învierea şi Înălţarea lui Cristos. 1. de vreme ce El îşi arată în cel mai înalt grad puterea. 274 „Nimic nu este mai potrivit pentru a ne întări credinţa şi speranţa. 24-25). 18). Această credinţă se laudă în slăbiciunile sale pentru a atrage asupra sa puterea lui Cristos317. ad 1. Într-adevăr. Raţiunea noastră cucerită de ideea Atotputerniciei divine va accepta cu uşurinţă şi fără nici o ezitare tot ceea ce [Crezul] ne va propune spre credinţă. cea care a crezut că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Lc 1. 5. 32. cei ce credem” (Ef 1. Fil 4. 273 Numai credinţa poate adera la căile tainice ale Atotputerniciei lui Dumnezeu. 13. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai puternică decât oamenii” (1 Cor 1. ca şi cele mai înalte. iar voi îmi veţi fi mie fii şi fiice». puterea şi esenţa. Dumnezeu Tatăl şi-a revelat Atotputernicia în chipul cel mai tainic.

Cu aceste cuvinte solemne începe Sfânta Scriptură. 37. Dumnezeu a creat cerul şi pământul” (Gen 1. drept „Creatorul cerului şi al pământului”. Creatorul 279 „La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul” (Gen 1. Duhul Sfânt ne-a sfinţit? PARAGRAFUL 4. de Creator. de căderea în păcat. el dezvăluie scopul pentru care. misterul lui Cristos este lumina definitivă asupra misterului creaţiei. iar în cele din urmă. 277 Dumnezeu îşi manifestă Atotputernicia întorcându-ne de la păcatele noastre şi reaşezându-ne în prietenia sa. Mt 19. Fiul lui Dumnezeu. care culminează în Cristos. în primul rând. „al tuturor celor văzute şi nevăzute”. Simbolul credinţei le reia. . Tatăl Atotputernic. Biserica îşi înalţă adesea rugăciunea către „Dumnezeul Atotputernic şi Veşnic” (omnipotens sempiterne Deus). În sens invers. 280 Creaţia constituie fundamentul „tuturor planurilor de mântuire ale lui Dumnezeu”. Lc 1. mărturisindu-l pe Dumnezeu. iertând şi milostivindu-te…”319 278 Dacă nu am crede că iubirea lui Dumnezeu este Atotputernică. 2). 276 Fidelă mărturiei Scripturii. 14. din care Isus Cristos. Colecta din duminica a 26-a. oare am putea crede că Tatăl ne-a creat. prin har: „Deus. 1): Dumnezeu 319 320 LR. „la început. „începutul istoriei mântuirii”320. apoi de creaţia sa. DCG 51. a venit să ne ridice. qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas ─ „Dumnezeule. care ne dai dovada supremă a puterii tale. 26). Fiul ne-a răscumpărat. 1). crezând cu tărie că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Gen 18.PE SCURT 275 Noi mărturisim împreună cu dreptul Iob: „Ştiu că eşti Atotputernic: nu este nici un gând care să nu ajungă pentru tine faptă” (Iob 42. Vorbim deci.

Etheria. apariţia omului. 3. de ce există răul? De unde vine? Cine este răspunzător? Există eliberare de el? 285 Încă de la începuturile sale. numită Dumnezeu. credinţa creştină s-a confruntat cu răspunsuri diferite de propriu-i răspuns la întrebarea despre origini.) fiindcă Înţelepciunea. I. Augustin. (. Pereg. Cf. Ea se referă la înseşi fundamentele vieţii omeneşti şi creştine: căci explicitează răspunsurile credinţei creştine la întrebările elementare pe care oamenii din toate timpurile şi le-au pus: „De unde venim?” „Încotro mergem?” „Care este începutul nostru?” „Care este sfârşitul nostru?” „De unde vin şi spre ce se îndreaptă toate câte există?” Cele două întrebări ─ cea despre început şi cea despre sfârşit ─ sunt inseparabile. ci. care au îmbogăţit extraordinar cunoştinţele noastre despre vârsta şi dimensiunile Universului. inteligentă şi bună. Iar dacă lumea îşi are originea în înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. Nu e vorba numai de a şti când şi cum s-a născut lumea din punct de vedere material. nici când a apărut omul. să-i aducem mulţumire pentru toate lucrările sale şi pentru inteligenţa şi înţelepciunea pe care le dăruieşte savanţilor şi cercetătorilor. de o necesitate anonimă sau de o Fiinţă transcendentă. 17-21). pregătirea catehumenilor pentru Botez urmează acelaşi drum322. în liturgia bizantină. aceasta constituie întotdeauna prima lectură la Vecernia marilor sărbători ale Domnului. Rom 8. Ele sunt hotărâtoare pentru sensul şi orientarea vieţii şi acţiunii noastre. evoluţia formelor vii. de a descoperi care este sensul unei asemenea origini: dacă ea este guvernată de întâmplare. 5. 283 Problema originilor lumii şi ale omului a constituit obiectul a numeroase cercetări ştiinţifice. După mărturia celor vechi. în religiile şi culturile vechi se 321 322 Cf. . lucrătoarea tuturor. m-a învăţat” (Înţ 7. Aceste descoperiri ne îndeamnă să admirăm cu atât mai mult măreţia Creatorului.avea în vedere încă de la început gloria noii creaţii în Cristos321. Aceştia pot spune împreună cu Solomon: „El mi-a dat cunoaşterea adevărată despre cele ce sunt. mai degrabă. de un destin orb. care depăşeşte domeniul specific ştiinţelor naturale. ca să ştiu întocmirea lumii şi lucrarea stihiilor. 284 Marele interes acordat acestor cercetări este puternic stimulat de o întrebare de alt ordin. Sf. 281 De aceea. Catech. 18-23. 46.. lecturile din Vigilia Pascală ─ celebrarea noii creaţii în Cristos ─ încep cu povestirea creaţiei. Cateheza despre creaţie 282 Cateheza despre creaţie are o importanţă capitală.. Astfel.

286 Inteligenţa umană are. rodul unei decăderi. Această căutare este proprie omului. alegându-l pe Israel. Într-adevăr. că devenirea lumii este devenirea lui Dumnezeu (panteismul). 19-26. 287 Adevărul despre creaţie este atât de important pentru toată viaţa omului. datorită luminii raţiunii umane323. capacitatea de a găsi un răspuns la întrebarea despre origini. DS 3026. ci văd în ea simplul joc al unei materii care ar fi existat întotdeauna (materialismul). 326 Cf. 325 Cf. ar fi lăsat-o în voia ei (deismul). Ier 33. alţii nu acceptă nici o origine transcendentă a lumii. care l-a scos pe Israel din Egipt şi care. potrivit unora dintre aceste concepţii. se revelează ca Acela căruia îi aparţin toate popoarele pământului şi pământul întreg. 3). prima şi universala mărturie despre iubirea atotputernică a lui Dumnezeu326. 288 Astfel. Rom 1. Toate aceste tentative dovedesc permanenţa şi universalitatea întrebării despre origini. Unii filosofi au spus că totul este Dumnezeu. care. că lumea este Dumnezeu. pe care orice om o poate avea despre Creator324. dar în felul unui ceasornicar. a voit să reveleze Poporului său tot ceea ce este spre mântuirea lui să ştie în această privinţă. în iubirea sa. 15. 8. 5.întâlnesc numeroase mituri privitoare la origini. încât s-au făcut din nimic cele ce se văd” (Evr 11. existenţa lui Dumnezeu Creatorul poate fi cunoscută cu certitudine din lucrările sale. Dumnezeu i-a revelat treptat lui Israel misterul creaţiei. 134. alţii au spus că lumea este o emanaţie necesară a lui Dumnezeu. alţii au afirmat existenţa a două principii veşnice ─ Binele şi Răul. şi deci trebuie să fie renegată ori depăşită (gnoza). 24-29. Creaţia este revelată ca fiind primul pas spre acest Legământ. 124. 19-20. Cf. 3). după ce a creato. revelarea creaţiei este inseparabilă de revelarea şi de înfăptuirea Legământului dintre Dumnezeul Unic şi Poporul său. 323 324 . l-a zidit şi l-a creat325. De asemenea. credinţa vine să întărească şi să lumineze raţiunea în dreapta înţelegere a acestui adevăr: „Prin credinţă înţelegem că veacurile s-au întemeiat prin cuvântul lui Dumnezeu. chiar dacă această cunoaştere este adesea întunecată şi deformată de eroare. 1. Acela care singur „a făcut cerul şi pământul” (Ps 115. Fapte 17. în sfârşit. încât Dumnezeu. Lumina şi Întunericul ─ aflate într-o permanentă luptă (dualism. ieşind din acest izvor şi întorcându-se la el. Dincolo de cunoaşterea naturală. maniheism). lumea (cel puţin lumea materială) ar fi rea. De aceea. Is 43. alţii admit că lumea a fost creată de Dumnezeu. desigur. El. adevărul despre creaţie este exprimat cu tărie crescândă Cf. Gen 15. care ia ales pe patriarhi.

330 Simbolul de la Niceea ─ Constantinopol. 104. aceste texte pot avea diverse surse. „Izvorul a tot binele”331. (. este limpede afirmată prin norma de credinţă a Bisericii: „Este un singur Dumnezeu: (. El este Cârmuitorul. 30. despre drama păcatului şi speranţa mântuirii. Gen 1. Cf. una şi nedespărţită cu aceea a Tatălui. El este mai înainte de toate şi toate dăinuie prin El” (Col 1. în limbajul lor solemn. 6.. primele trei capitole din Geneză ocupă un loc unic. 2-3. Tropar la Vecernia Rusaliilor. În El. 291 „La început era Cuvântul (. 289 Între toate referirile la creaţie ale Sfintei Scripturi. 292 Sugerată în Vechiul Testament332.) toate prin El şi pentru El au fost create. 16-17). aceste cuvinte rămân sursa principală pentru cateheza misterelor despre „început”: creaţie. revelată în Noul Legământ.) Toate prin El s-au făcut şi fără El nimic nu s-a făcut” (In 1. „Duhul Creator” (Veni. în rugăciunea psalmilor328 şi a liturgiei. Cf. Fiul său preaiubit. (..) El este Tatăl. adevărurile despre creaţie.. făgăduinţa mântuirii. Creaţia ─ lucrare a Sfintei Treimi 290 „La început a creat Dumnezeu cerul şi pământul”: trei lucruri sunt afirmate în aceste prime cuvinte ale Scripturii: Dumnezeul veşnic a pus un început la tot ceea ce există în afară de El.. astfel că ele exprimă.. „toate au fost create în ceruri şi pe pământ. Citite la lumina lui Cristos.. Credinţa Bisericii afirmă totodată acţiunea creatoare a Duhului Sfânt: El este „de viaţă Dătătorul330”. Autorii inspiraţi le-au plasat la începutul Scripturii.. Prov 8. în meditaţia înţelepciunii329 Poporului ales.. 24. despre chemarea omului. Tot ce există (exprimat prin formula „cerul şi pământul”) depinde de Cel care îi dă fiinţă. Ps 33. în unitatea Sfintei Scripturi şi în Tradiţia vie a Bisericii. 332 Cf. El a făcut totul prin 327 Cf. Din punct de vedere literar. 331 Liturgia bizantină. El este Autorul. Creator Spiritus). acţiunea creatoare a Fiului şi a Duhului. 328 329 . Noul Testament revelează că Dumnezeu a creat totul prin Cuvântul Veşnic. despre ordinea şi bunătatea ei. II. 22-31. cădere. El este Creatorul. El este Dumnezeu.) şi Cuvântul era Dumnezeu. Ps 104. 1-3). Numai El este creator (verbul „a crea” ─ în ebraică bara' ─ îl are mereu ca subiect pe Dumnezeu).în mesajul profeşilor327. despre originea şi sfârşitul ei în Dumnezeu. în sfârşit. Is 44.

care sunt ca şi „mâinile sale”. Sf. Scopul ultim al creaţiei este ca Dumnezeu. prol. nu pentru a-şi spori fericirea. 1. să fie în cele din urmă «totul în toţi» (1 Cor 15. 7. adică prin Cuvântul său şi prin Înţelepciunea sa333. 2. 338 DS 3002. 340 AG 2. 337 Sf. 4. sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam communicandam ─ nu pentru a-şi spori slava. manifestare şi împărtăşire pentru care a fost creată lumea. Conciliul Vatican I explică: În bunătatea şi prin tăria sa atotputernică. toate făpturile ─ spirituale şi materiale338. 2. Să facă din noi „fii adoptivi prin Isus Cristos: acesta a fost planul bunăvoinţei sale. 20. dacă revelarea lui Dumnezeu prin creaţie a adus deja viaţa tuturor făpturilor care trăiesc pe pământ. III. 1. nici pentru a-şi dobândi perfecţiunea. Haer. 336 Sent. iar viaţa omului este vederea lui Dumnezeu. Irineu. „Creatorul a toate. „prin Fiul şi Duhul Sfânt”. 335 Cc. 4. realizând în acelaşi timp gloria sa şi fericirea noastră”340. singurul Dumnezeu adevărat a creat din nimic. Haer. 333 334 . 2. Vatican I: DS 3025. încă de la începutul veacurilor. 294 Slava lui Dumnezeu este să se înfăptuiască manifestarea şi împărtăşirea bunătăţii sale. Căci Dumnezeu nu are alt motiv de a crea decât iubirea şi bunătatea sa: Aperta manu clave amoris creaturae prodierunt ─ „Cheia iubirii a fost aceea care i-a deschis mâna pentru a da la iveală făpturile” 337. 339 Sf. 20. 2. 9. 1.. ci pentru a o arăta şi a o comunica” 336. Creaţia este lucrarea comună a Sfintei334 Treimi. Irineu. 30. ci pentru a o manifesta prin bunurile oferite creaturilor sale. spre lauda gloriei harului său” (Ef 1.Sine însuşi. non propter gloriam augendam. 2. 28). Ibid.. Toma Aq. Dumnezeu a creat totul ─ explică sfântul Bonaventura. „Lumea a fost creată spre slava lui Dumnezeu” 293 Este un adevăr fundamental pe care Scriptura şi Tradiţia nu încetează să-l înveţe şi să-l celebreze: „Lumea a fost creată spre slava lui Dumnezeu” 335. prin cea mai liberă hotărâre. 5-6): „Căci slava lui Dumnezeu este omul viu. cu atât mai mult arătarea Tatălui prin Cuvânt aduce viaţa celor care îl văd pe Dumnezeu”339. Sent.

Dumnezeu creează în mod liber. mama celor şapte fii îi încurajează la martiriu: Nu ştiu cum v-aţi zămislit în pântecele meu. 12. şi tot astfel a creat şi neamul omenesc (2 Mac 7. Ps 51. în milostivirea lui. de asemenea. Înţ 9. El poate. 3025. Ea nu este rodul unei necesităţi oarecare. Cc.. „Bun este Domnul cu toţi şi îndurările lui peste toate făpturile” (Ps 145. „Cât de minunate sunt lucrările tale. care a plăsmuit naşterea omului şi le-a dat tuturor să se nască. 298 Deoarece Dumnezeu poate crea din nimic. care a voit să-şi facă făpturile părtaşe de fiinţa. duh şi viaţă. „din nimic”344: Ce ar fi fost neobişnuit dacă Dumnezeu ar fi făcut lumea dintr-o materie preexistentă? Şi un meşter omenesc. vă va da iarăşi. 346 Cf. zidind în ei o inimă curată346. Astfel. priveşte la cer şi la pământ şi vezi toate câte sunt în ele. 28). Creaţia nu este nici o emanaţie necesară a substanţei divine343. 11).. Doamne! Pe toate cu înţelepciune le-ai făcut” (Ps 104. Vatican I: DS 3022. 343 Cf. Dumnezeu nu are nevoie de nimic existent dinainte şi de nici un ajutor342. Dumnezeu creează „din nimic” 296 Noi credem că. . 344 DS 800. 9. de vreme ce acum nu vă cruţaţi pentru legile lui. 9). 297 Credinţa în creaţia „din nimic” este atestată în Scriptură ca un adevăr plin de făgăduinţă şi de speranţă. Autol. 341 342 Cf.IV.) Te implor. al unui destin orb sau al hazardului. Cf. Ci Creatorul lumii. Credem că ea îşi are originea în voinţa liberă a lui Dumnezeu. Misterul creaţiei Dumnezeu creează din înţelepciune şi din iubire 295 Noi credem că Dumnezeu a creat lumea potrivit înţelepciunii sale 341. 2. 24). 4. Dar puterea lui Dumnezeu se arată tocmai prin faptul că porneşte de la neant ca să facă tot ce vrea345. de înţelepciunea şi de bunătatea sa: „Căci Tu ai zidit totul şi prin voinţa ta erau şi au fost create” (Ap 4. dacă i se dă un material. fiule. 22-23. prin lucrarea Duhului Sfânt. nu eu v-am dăruit duh şi viaţă şi nu eu am orânduit mădularele voastre. Cc Vatican I: DS 3023-3024. face din el orice doreşte. să dăruiască celor păcătoşi viaţa sufletului. (. 345 Sf. pentru a crea. Teofil din Antiohia. ca să cunoşti că din nimic le-a făcut Dumnezeu.

28). ne mişcăm şi suntem” (Fapte 17.. cauza primă a toate câte sunt. Şi de vreme ce. El nu îi dă numai 347 348 Cf. El este superior summo meo et interior intimo meo ─ „mai înalt decât cea mai mare înălţime a fiinţei mele şi mai adânc decât ce e mai intim în mine”354. creaţia sa este bine întocmită: „Tu pe toate le-ai rânduit cu măsură. 21. 800. Aşa cum spune Sfântul Augustin. 17). Dumnezeu nu-şi lasă făptura la voia întâmplării. 28. Ps 19. desigur. Gen 1. Iob 42. să dea lumina credinţei celor care nu-l cunosc348. 353 Cf. „măreţia lui nu are măsură” (Ps 145. adresată omului. el însuşi chemat la o relaţie personală cu Dumnezeu. Gen 1. 18. inclusiv a lumii materiale352. 2-5. Inteligenţa noastră. de vreme ce se împărtăşeşte din lumina Inteligenţei divine. 11. Dumnezeu transcende creaţia şi îi este prezent 300 Dumnezeu este infinit mai mare decât toate lucrările sale353: „Mai înaltă decât cerurile e slava lui” (Ps 8. El poate. Însă El fiind Creatorul. nu fără un mare efort şi în spirit de umilinţă şi respect faţă de Creator şi de lucrarea sa351. 6. 3. 15).şi celor morţi. 3). 354 Conf. viaţa trupului. cu număr şi cu chibzuială” (Înţ 11. Sir 43. 3. Biserica a fost de multe ori nevoită să apere bunătatea creaţiei. Căci creaţia este voită de Dumnezeu ca un dar făcut omului. Dumnezeu păstrează şi cârmuieşte creaţia 301 Creând-o. DS 286. 1333. Creată în şi prin Cuvântul veşnic. a putut face să strălucească lumina din întuneric347. 2). 2 Cor 4. ca o moştenire hărăzită şi încredinţată lui. 3002. 20). este prezent în străfundul fiinţei făpturilor sale: „În El trăim. 3. 12. de asemenea. „chipul nevăzutului Dumnezeu” (Col 1. prin Înviere. 26. lumea este destinată.. 10.] foarte bine”) Gen 1. 350 Cf. 455-463. Dumnezeu creează o lume bine întocmită şi bună 299 De vreme ce Dumnezeu creează cu înţelepciune. El. 352 Cf. prin Cuvântul său. 349 Cf. Izvorâtă din bunătatea divină. . poate înţelege ceea ce ne spune Dumnezeu prin creaţie 350. 31). Cf. chip al lui Dumnezeu349. 351 Cf. 6. suveran şi liber. creaţia se împărtăşeşte din această bunătate („şi a văzut Dumnezeu că este bine [. 4. „care îi învie pe cei morţi şi cheamă la fiinţă cele ce încă nu sunt” (Rom 4.

de n-ar fi fost chemat de tine la fiinţă? Dar Tu le cruţi pe toate. de la lucrurile cele mai mărunte şi neînsemnate până la cele mai mari evenimente ale lumii şi ale istoriei. a. şi cum ar fi rămas ceva. Sir 11. 7). autorul principal al Sfintei Scripturi. Numim Providenţă hotărârile prin care Dumnezeu îşi călăuzeşte creaţia spre această perfecţiune: Dumnezeu apără şi călăuzeşte cu providenţa sa tot ce a creat. căci dacă ai fi urât un lucru. . Recunoaşterea acestei dependenţe totale faţă de Creator este izvor de înţelepciune şi de libertate. 39. căci toate ale tale sunt. 357 Cf. „ajungând cu tărie de la o margine la alta a lumii şi pe toate le întocmeşte cu blândeţe” (Înţ 8. iubitorule al vieţii (Înţ 11. Dumnezeu îşi realizează planul: Providenţa 302 Creaţia îşi are bunătatea şi perfecţiunea sa. Rugăciunea Psalmilor este marea şcoală a acestei încrederi357. 5-7. Vatican I: DS 3003. 138. îi atribuie lui Dumnezeu unele acţiuni fără să menţioneze cauze secunde. Acesta nu este „un mod primitiv de a vorbi”. Dt 32. Is 10. 35.fiinţă şi existenţă. 103. 304 Deseori Duhul Sfânt. dar numai planul lui Dumnezeu se împlineşte” (Prov 19. ci o modalitate profundă de a reaminti întâietatea lui Dumnezeu şi Stăpânirea lui absolută asupra istoriei şi a lumii356 şi de a ne educa încrederea în El. ci o şi păstrează în fiecare clipă în fiinţă. ea se îngrijeşte de toate. e. 14. de bucurie şi de încredere: Tu iubeşti toate cele ce sunt şi nimic nu dispreţuieşti din cele ce ai făcut. Căci „toate sunt goale şi descoperite înaintea ochilor săi” (Evr 4. Ps 22. 32. 21). Cf. chiar şi cele ce vor rezulta din acţiunea liberă a făpturilor355. Ea a fost creată într-o stare de înaintare (in statu viae) spre o perfecţiune ultimă. dar ea nu a ieşit cu totul împlinită din mâinile Creatorului. nu l-ai fi plăsmuit. 3). îi dă facultatea de a acţiona şi o călăuzeşte spre scopul ei. 5-15. V. pentru care a rânduit-o Dumnezeu. de nu ai fi voit Tu? Şi cum ar dăinui. 24-26). 45. El închide şi nimeni nu va deschide” (Ap 3. 303 Mărturia Scripturii este unanimă: solicitudinea Providenţei este concretă şi imediată. Stăpâne. 13). iar despre Cristos s-a spus: „El deschide şi nimeni nu va închide. „Multe gânduri sunt în inima omului. neatinsă încă. Cărţile sfinte afirmă cu tărie suveranitatea absolută a lui Dumnezeu în desfăşurarea evenimentelor: „Dumnezeul nostru toate câte i-au plăcut le-a săvârşit în cer şi pe pământ” (Ps 115. 1). 355 356 Cc.

Dar pentru înfăptuirea acestui plan. . 362 Cf.305 Isus ne cere o abandonare filială faţă de Providenţa Tatălui ceresc. 2) şi cu Împărăţia sa361. Căci Dumnezeu nu dăruieşte făpturilor sale doar existenţa. Fil 4. înţelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. încredinţându-le responsabilitatea de „a supune” pământul şi de a-l stăpâni359. Dumnezeu le acordă oamenilor capacitatea de a fi cauze inteligente şi libere pentru a întregi lucrarea creaţiei. 9. 26.. 24. ci arată măreţia şi bunătatea Dumnezeului Atotputernic. ori ce vom bea?» (. căci „creatura fără Creator dispare”363. Providenţa şi scandalul răului 358 359 Cf. Mt 19. Colaboratori adesea fără să ştie ai voinţei divine. In 15. Cf.. Acesta nu este un semn de neputinţă. 26-28. 31-33)358. Mt 10. Scoasă din neant de puterea. ea este neputincioasă dacă este despărţită de izvorul ei. 308 Este un adevăr nedespărţit de credinţa în Dumnezeu Creatorul: Dumnezeu acţionează în toată acţiunea creaturilor sale. de a fi cauză şi principiu unele pentru altele şi de a conlucra în felul acesta la împlinirea planului său. Departe de a scădea demnitatea făpturii. 363 GS 36. ca şi prin suferinţele lor360. după bunăvoinţa sa” (Fil 2. ei devin întru totul „împreună lucrători” cu Dumnezeu (1 Cor 3. 364 Cf. 1 Cor 12. Gen 1. Astfel. 307 Dumnezeu le acordă oamenilor chiar şi puterea de a participa în mod liber la Providenţa sa. Providenţa şi cauzele secunde 306 Dumnezeu este Stăpânul suprem al planului său. 29-31. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi toate acestea vi se vor adăuga” (Mt 6. acest adevăr o înalţă. 13. El se foloseşte şi de colaborarea creaturilor. 361 Cf. şi cu atât mai puţin îşi poate atinge scopul ultim fără ajutorul harului364. 6. spunând: «Ce vom mânca. care se îngrijeşte de cele mai mici trebuinţe ale copiilor săi: „Deci nu duceţi grijă. ci şi demnitatea de a acţiona ele însele. prin rugăciunile. El este cauza primă care lucrează în şi prin cauzele secunde: „Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în noi şi voirea şi făptuirea. 13)362. 3. pentru a-i desăvârşi armonia spre binele lor şi al semenilor. 5. oamenii pot intra cu bună ştiinţă în planul divin prin acţiunile.) Ştie doar Tatăl vostru ceresc că aveţi nevoie de acestea. În acest caz. Col 4. 360 Cf. 11. Col 1. 1 Tes 3.

prin Întruparea răscumpărătoare a Fiului său.) fiind cu desăvârşire bun. 3. Deci ei pot să se abată din drum. printr-un mister teribil. Nu există trăsătură a mesajului creştin care să nu fie. răul pe care voi l-aţi plănuit să mi-l faceţi. În planul lui Dumnezeu. Enchir. dacă nu ar fi destul de puternic şi de bun pentru a face ca din răul însuşi să izvorască binele368. pe atât de inevitabilă. alături de zidiri ale firii. 3. putem descoperi că Dumnezeu. drama păcatului. De fapt. Cf. alături de apariţia unor fiinţe. trebuie să înainteze spre ţelul lor suprem printr-o alegere liberă şi o iubire de preferinţă. iubirea răbdătoare a lui Dumnezeu. un răspuns la problema răului. provocat de creaturile sale: „Nu voi” ─ le spune Iosif fraţilor săi ─ „m-aţi trimis aici. Toma Aq. incomensurabil mai grav decât răul fizic. dintr-un punct de vedere. Th. Dumnezeu a voit în mod liber să creeze o lume „în mers” către desăvârşirea ei finală. (. ele se pot şi sustrage.. Augustin. Astfel. nici indirect ─ cauza răului moral367. Lib. Sf. 367 Cf. şi. 1. alături de lucrul cel mai desăvârşit. 1. fie el şi moral. Toma Aq. 1. şi distrugeri. atâta vreme cât creaţia nu şi-a atins perfecţiunea366. încât să nu poată exista în ea nici un rău? Cu puterea lui nesfârşită. Aşadar alături de binele fizic există şi răul fizic. 11. tot dinainte. răul moral a intrat în lume. ştie să scoată din el binele: Căci Dumnezeu cel Atotputernic. 71. poate scoate un bine din consecinţele unui rău. 310 De ce nu a creat Dumnezeu o lume atât de desăvârşită. S. în Providenţa sa atotputernică. care vine în întâmpinarea omului prin legămintele sale. prin puterea Sacramentelor. cu timpul. Totuşi. 1. 2. S. 368 Sf. Răspunsul la această întrebare îl constituie ansamblul credinţei creştine: bunătatea creaţiei. Sf. pe cât de dureroasă. pe atât de plină de mister.. Sf. 79. nu ar fi îngăduit vreodată ca un rău oarecare să existe în lucrările sale. 312 Astfel. planul lui Dumnezeu l-a întors în bine. 1. 6. respectând libertatea creaturilor sale. la care făpturile libere sunt îndemnate dinainte să consimtă. şi pe cel mai puţin perfect. această devenire cuprinde. Dumnezeu ar fi putut oricând crea ceva mai bun365. Augustin. în înţelepciunea şi bunătatea sa fără margini. prin chemarea la o viaţă fericită. dispariţia altora. Îl permite totuşi. S. ci Dumnezeu.309 Dacă Dumnezeu. atunci de ce există răul? Nici un răspuns pripit nu va satisface această întrebare pe cât de insistentă. dar de la care. 25. Toma Aq. . prin adunarea Bisericii. au păcătuit. Gent.. Sf. ca să păstreze viaţa 365 366 Cf. prin darul Duhului Sfânt. Dumnezeu nu este în nici un fel ─ nici direct. Th. în chip misterios. făpturi inteligente şi libere. 1.. Creatorul lumii orânduite şi bune. 311 Îngerii şi oamenii. Tatăl Atotputernic.. se îngrijeşte de toate făpturile sale.

138. 12-18 Vulg. prin aceasta răul nu se transformă într-un bine. 50. 373 Rev. 20. 12). 371 Dial. Dumnezeu a aşezat prima şi universala mărturie a iubirii sale atotputernice şi a înţelepciunii sale. PE SCURT 315 În crearea lumii şi a omului. când va lua sfârşit cunoaşterea noastră parţială. Numai la capăt. Sfântul Thomas Morus. a scos binele cel mai mare: preamărirea lui Cristos şi răscumpărarea noastră. când îl vom vedea pe Dumnezeu „faţă către faţă” (1 Cor 13. cea dintâi vestire a „planului bunăvoinţei sale”. 20)369. . Cf. pentru care a creat cerul şi pământul. toate sunt rânduite spre mântuirea omului. Iar Lady Julian de Norwich: „Am învăţat aşadar. Dumnezeu îşi va fi călăuzit făptura la odihna Sabatului374 definitiv. Mărturia sfinţilor confirmă neîncetat acest adevăr: Astfel. tot ceea ce voieşte El.unui popor numeros” (Gen 45. Din cel mai mare rău moral ce s-a săvârşit vreodată ─ respingerea şi uciderea Fiului lui Dumnezeu ─. prin harul lui Dumnezeu. că trebuie să rămân cu tărie în credinţă şi cu nu mai puţină tărie să cred că totul va fi bine. Or. chiar dacă prin drame ale răului şi ale păcatului. oricât de rău ne-ar părea nouă. rău determinat de păcatele tuturor oamenilor.. Rom 5. 4. 28). Gen 2. 313 „Toate lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu” (Rom 8. 372 Scris. care îşi află împlinirea în noua creaţie în Cristos. Totuşi. Sfânta Ecaterina de Siena le spune «celor care se scandalizează şi se revoltă pentru ceea ce li se întâmplă: „Toate pornesc din iubire. este totuşi tot ce poate fi mai bun pentru noi”372. Dumnezeu. 369 370 Cf. cu prisosul harului său370.. 8. ne vor fi pe deplin cunoscute căile pe care. şi vei vedea că tot lucrul va fi bine” (Thou shalt see thyself that all MANNER of thing shall be well373). Tob 2. 314 Noi credem cu tărie că Dumnezeu este Stăpânul lumii şi al istoriei. 32. Însă căile Providenţei sale ne rămân adesea necunoscute. 374 Cf. îşi mângâie fiica: „Nimic nu se poate întâmpla care să nu fie voit de Dumnezeu. 2. cu puţin înainte de martiriul său. Dumnezeu face totul numai cu acest scop”371.

pe căi pe care noi nu le vom cunoaşte întru totul decât în viaţa veşnică. 324 Faptul că Dumnezeu permite răul fizic şi răul moral este un mister pe care El îl luminează prin Fiul său. 317 Dumnezeu singur a creat Universul. 323 Providenţa lucrează şi prin acţiunea făpturilor. 318 Nici o făptură nu are puterea infinită necesară pentru „a crea” în sensul propriu al cuvântului. care a creat Universul. direct.316 Deşi lucrarea creaţiei este atribuită. . Credinţa ne dă certitudinea că Dumnezeu nu ar îngădui răul dacă nu ar face ca din răul însuşi să se nască binele. este deopotrivă adevăr de credinţă faptul că Tatăl. Dumnezeu le dă oamenilor ocazia să colaboreze liber la planurile sale. fără nici un ajutor. Tatălui. Mt 6. 320 Dumnezeu. Cerul şi pământul 375 376 Cf. 377 Cf. Cf. PARAGRAFUL 5. mort şi înviat pentru a birui răul. adică de a produce şi de a da fiinţă la ceea ce nu exista nicicum (a chema la existenţă „din nimic”375). 7)377. 321 Providenţa constă în dispoziţiile prin care Dumnezeu călăuzeşte cu înţelepciune şi iubire toate făpturile la scopul lor ultim. în primul rând. căci El se îngrijeşte de voi” (1 Pt 5. în mod liber. 26-34. de bunătatea şi de frumuseţea sa: aceasta este slava pentru care Dumnezeu le-a creat. 3). Isus Cristos. „Fiul care le ţine pe toate cu cuvântul puterii sale” (Evr 1. iar Sfântul apostol Petru continuă: „Aruncaţi asupra lui toată grija voastră. Ps 55. 23. Făpturile sale să aibă parte de adevărul. DS 3624. 319 Dumnezeu a creat lumea ca să-şi arate şi să-şi împărtăşească slava. 322 Cristos ne îndeamnă la abandonarea filială în mâinile Providenţei Tatălui nostru ceresc376. şi prin Duhul său Creator şi dătător de viaţă. îl păstrează în existenţă prin Cuvântul său. Fiul şi Duhul Sfânt sunt principiul unic şi indivizibil al creaţiei.

ex eo quod agit. Îngerii Existenţa îngerilor ─ un adevăr de credinţă 328 Existenţa fiinţelor spirituale. văzutelor tuturor şi nevăzutelor”. Ea sugerează. îngerii sunt slujitori şi mesageri 378 379 Cf. 380 Cf. în interiorul creaţiei. angelus. 327 Profesiunea de credinţă a celui de-al patrulea Conciliu din Lateran afirmă că Dumnezeu „încă de la începutul timpurilor” a creat toate făpturile.. care uneşte şi totodată desparte cerul şi pământul: „Pământul” este lumea oamenilor378. este un adevăr de credinţă. dar şi „locul” propriu al lui Dumnezeu: „Tatăl nostru cel din ceruri” (Mt 5.325 Simbolul apostolilor mărturiseşte că Dumnezeu este „Creatorul cerului şi al pământului”. 2. I. quaeris officium. angelus est: ex eo quod est. „Cerul” . Ps 19. creaţia în întregime. Cf.poate desemna tăria379. spirituale şi trupeşti. Mărturia Scripturii este la fel de clară ca şi caracterul unanim al Tradiţiei. Quaeris nomen huius naturae. Întrebi cum se numeşte această natură? Spirit. spiritus est. una după alta. netrupeşti.sau „cerurile” . iar Simbolul de la Niceea-Constantinopol explicitează: „. adică îngerii şi lumea pământească. expresia „cer şi pământ” înseamnă: tot ce există. 1. Cu toată fiinţa lor. 326 În Sfânta Scriptură. 16)380 şi deci „cerul” ca glorie eshatologică. ─ „«Înger» desemnează rolul. În sfârşit. . 382 S. legătura. 16. după ceea ce este ─ spirit. fiind alcătuită din suflet şi trup381. şi apoi făptura umană care ţine de amândouă. pe care Sfânta Scriptură le numeşte în mod obişnuit îngeri. Cine sunt ei? 329 Sfântul Augustin spune despre ei: Angelus officii nomen est. cf. Ps 115. Psal.. 15. Întrebi despre rolul ei? Înger. după ceea ce face ─ înger”382. spiritus est. Augustin. 16. 103. nu natura. de asemenea. SPF 8. non naturae. Ps 115. DS 3002. 381 DS 800. cuvântul „cer” arată „locul” făpturilor spirituale ─ îngerii ─ care îl înconjoară pe Dumnezeu.

24. o salvează pe Agar şi pe copilul ei389. În sfârşit. Cântarea lor de laudă la naşterea 383 384 Cf. Cristos „împreună cu toţi îngerii săi” 331 Cristos este centrul lumii îngereşti. Pius XII: DS 3891. trimise ca să slujească. 390 Cf. Pentru că „văd pururea faţa Tatălui. 395 Cf. ei sunt „înfăptuitorii cuvântului lui. Iob 38. 20-23. Sunt şi mai mult ai săi fiindcă i-a făcut mesageri ai planului său de mântuire. 389 Cf. ca să nu amintim decât câteva exemple. 16). Gen 21. Jud 13. Îngerii sunt ai săi: „Când va veni Fiul Omului în slava sa şi toţi îngerii împreună cu El…” (Mt 25. 9-12. Dan 10. Fapte 7. căpeteniile şi puterile. 6). vestesc naşterile393 şi vocaţiile394. îi asistă pe profeţi395. Întrec în desăvârşire toate făpturile văzute. „Nu sunt toţi oare duhuri slujitoare. 53.17. toate prin El şi pentru El au fost create” (Col 1. 396 Cf. cei ce ascultă glasul poruncilor lui” (Ps 103. îl ocrotesc pe Lot388. 393 Cf. 1 Rg 19. 7. . 333 De la Întrupare la Înălţare. 5. Jud 6. 6. 392 Cf. Lc 1. opresc mâna lui Abraham390. Cf.. care este în ceruri” (Mt 18. 10). unde îngerii sunt numiţi „fii ai lui Dumnezeu”. Lc 20. Dumnezeu spune: «Să i se închine lui toţi îngerii lui Dumnezeu»” (Evr 1. viaţa Cuvântului întrupat este înconjurată de adoraţia şi de slujirea îngerilor. 394 Cf. Gen 22. 20). 11. cele văzute şi cele nevăzute. tronurile şi domniile. Gen 3. 388 Cf.ai lui Dumnezeu. vestind de departe sau de aproape această mântuire şi slujind împlinirea planului mântuitor al lui Dumnezeu: ei închid paradisul pământesc387. prin mijlocirea lor este transmisă legea391. şi cele de pe pământ. naşterea Înainte-mergătorului şi a lui Isus însuşi este vestită de Îngerul Gabriel396. 11-24.. şi cele din cer. Ex 23. 387 Cf. Este mărturie strălucirea slavei lor385. Is 6. 330 Ca făpturi pur spirituale. ei călăuzesc Poporul lui Dumnezeu392. 391 Cf. pentru cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?” (Evr 1. 31) Sunt ai lui fiindcă au fost creaţi prin El şi pentru El. 386 Cf. „Pentru că în El toate au fost create. ei au inteligenţă şi voinţă: sunt făpturi personale 383 şi nemuritoare384. Gen 19. Când „îl aduce în lume pe Cel întâi născut. 14) 332 Ei sunt prezenţi încă de la creaţie386 şi de-a lungul întregii istorii a mântuirii. 11. 385 Cf. 36.

403 Cf.. 401 Cf. 412 Sf. Lumea văzută Cf.. Mt 13. 6-11. 335 În liturgia sa. 11. Mt 26. 18-20.lui Cristos a răsunat fără încetare în lauda Bisericii: „Mărire în cer lui Dumnezeu. Mc 1. 12. 404 Cf. 10. 27. deşi ei l-ar fi putut elibera din mâinile duşmanilor400. îngerii păzitori). 399 Cf. 14) Ei ocrotesc copilăria lui Isus397. viaţa creştină participă. 19. pe care o vestesc404. îl mângâie în agonie399. 11. Lc 16. Ei vor fi de faţă la întoarcerea lui Cristos. 400 Cf. 29-30. 12. 10-11. 336 Din copilărie408 până în ceasul morţii409. Încă de pe pământ. 8-14. 31. Iob 33. Îngerii în viaţa Bisericii 334 Tot astfel. Fapte 1. 20. Lc 2. Mt 1. 407 LR: „Sfânt. viaţa omului este înconjurată de ocrotirea410 şi de mijlocirea lor411. 5-7. 43. 12. 8. 2. îl slujesc în pustiu398. 397 398 . 53. uniţi în Dumnezeu. Ps 34. 23-25. ca pe Israel odinioară401. Tob 12. Mt 4. 405 Cf. 402 Cf.. 91. Biserica se uneşte cu îngerii pentru a-l adora pe Dumnezeul cel de trei ori sfânt407. 8. întreaga viaţă a Bisericii se bucură de ajutorul tainic şi puternic al îngerilor406. Zah 1.. 41. aducând Vestea cea Bună a Întrupării 402 şi a Învierii lui Cristos403. 406 Cf. 12. Eun. Fapte 5. „ (Lc 2. Cf. 8. Mt 18. la comunitatea preafericită a îngerilor şi a oamenilor. 24. Vasile. 26-29. 13. Lc 12. în slujba judecăţii sale405. 410 Cf.” 408 Cf. în Supplices te rogamus – „Te rugăm cu umilinţă” din Canonul Roman sau In Paradisum deducant te angeli – „Îngerii să te conducă în Paradis” din liturgia pentru răposaţi sau în „Imnul heruvic” din liturgia bizantină) şi celebrează în mod deosebit comemorarea anumitor îngeri (Sfântul Mihail. ea invocă sprijinul lor (astfel. 23-24. 2 Mac 10. 10. 409 Cf. 411 Cf. 22. Sfântul Rafael. Sfântul Gabriel. 10). „Fiecare credincios are alături un înger ca apărător şi păstor care să-l îndrume la viaţă”412. Lc 22. II. în credinţă. Tot îngerii sunt cei care „evanghelizează” (Lc 2. Mc 16. 10-13. 8-9. 3-8. 3. 1.

„Din însăşi condiţia lor de creatură. 1-2. 4. cu adevărul şi cu bunătatea lor proprie. §2. Soarele şi Luna. vulturul şi vrabia: priveliştea nenumăratelor lor diferenţe şi inegalităţi arată că nici o creatură nu îşi este suficientă sieşi. reflectă. 4). Man. 416 GS 36. o rază din înţelepciunea şi bunătatea fără margini a lui Dumnezeu. cedrul şi floarea. De aceea. Augustin. 415 Cf. Ele trezesc admiraţia oamenilor de ştiinţă. care fac posibilă „recunoaşterea naturii intime a creaţiei. se spune: „şi a văzut Dumnezeu că era bine”. Frumuseţea creaţiei oglindeşte infinita frumuseţe a Creatorului. ca o înlănţuire de şase zile de „muncă” divină care se încheie cu „odihna” din ziua a şaptea (Gen 1. diversitatea şi ordinea ei. Ea trebuie să inspire respectul şi supunerea inteligenţei şi a voinţei omului. care este lauda lui Dumnezeu”414: 338 Nu există nimic care să nu-şi datoreze existenţa Dumnezeului creator. 2. Scriptura prezintă lucrarea Creatorului în mod simbolic. Omul le descoperă treptat ca legi ale naturii. 9. Ele nu există decât în dependenţă unele faţă de altele. Dumnezeu iubeşte toate creaturile417 şi se îngrijeşte de fiecare. 339 Fiecare creatură îşi are bunătatea şi desăvârşirea proprie. toate fiinţele existente. Sf. unele în slujba altora. toate lucrurile sunt înzestrate cu consistenţa. 341 Frumuseţea Universului: Ordinea şi armonia lumii create rezultă din diversitatea fiinţelor şi din relaţiile care există între ele. . textul sacru învaţă adevăruri revelate de Dumnezeu pentru mântuirea noastră413. Diferitele creaturi. 340 Interdependenţa creaturilor este voită de Dumnezeu. Pentru fiecare dintre lucrările din cele „şase zile”. voite în fiinţa lor proprie. Gen. Lumea a început în momentul când a fost scoasă din neant de cuvântul lui Dumnezeu. întreaga natură. Cu toate acestea. cu propria organizare şi cu propriile legi” 416. 417 Ps 145. întreaga istorie omenească îşi au rădăcinile în acest eveniment primordial: este însăşi geneza prin care lumea a fost întemeiată şi a început timpul415. 1. LG 36. 342 Ierarhia creaturilor este exprimată prin ordinea celor „şase zile”. pentru a se completa reciproc. pentru a evita folosirea dezordonată a lucrurilor. Isus spune: 413 414 DV 11. în toată bogăţia. a valorii şi a menirii ei. În legătură cu creaţia. fiecare în felul ei. omul trebuie să respecte bunătatea proprie fiecărei creaturi.337 Dumnezeu însuşi a creat lumea văzută. care merge de la mai puţin desăvârşit spre mai desăvârşit. chiar şi de vrăbii. care ar arăta dispreţul faţă de Creator şi ar determina consecinţe nefaste pentru oameni şi pentru mediul înconjurător.

pentru Pământul frate şi tată care ne poartă şi ne hrăneşte. Lăudaţi-l şi binecuvântaţi-l pe Domnul. Relatarea inspirată exprimă acest lucru făcând net distincţia între crearea omului şi cea a celorlalte făpturi418. Lăudat fii. Ier 31... în toate făpturile tale şi. Lăudat fii. 3-4. Preaînalte. ne dă asemuire. cea atât de folositoare şi atât de simplă. 6-7). Textul sacru spune că „Dumnezeu şi-a încheiat în ziua a şaptea lucrarea pe care o făcuse”. „au fost făcute cerul şi pământul”. 1-3). Omul. de chipul tău. de preţioasă şi de curată . 345 Sabatul ─ încheierea lucrării celor „şase zile”. Doamne. Francisc din Assisi. 420 Cf. Gen 1. a sfinţit şi a binecuvântat această zi (Gen 2. 26. în fratele Soare. va trebui să rămână fidel acestui fundament şi să respecte legile pe care Creatorul le-a înscris în el. pe care omul credincios se va putea sprijini cu încredere şi care vor fi pentru el semnul şi zălogul fidelităţii de neclintit a legământului lui Dumnezeu 421. 344 Există o solidaritate între toate creaturile prin faptul că ele au acelaşi Creator şi toate sunt orânduite spre slava sa: Lăudat fii..„Voi sunteţi mai de preţ decât multe vrăbii” (Lc 12. Doamne. aduceţi-i mulţumire şi slujiţi-l cu smerenie mare419. mai ales. 421 Cf.. scânteind cu uriaşa-i strălucire. Aceste cuvinte inspirate sunt bogate în învăţături mântuitoare.. la rândul său. care dă naştere la felurite roade. . Evr 4. la flori de toate culorile şi la ierburi . frumos e. 12) 343 Omul constituie culmea creaţiei. 35-37. 19-26. 347 Creaţia s-a înfăptuit în vederea Sabatului şi deci a cultului şi a adoraţiei aduse lui 418 419 Cf. şi că în ziua a şaptea „Dumnezeu s-a odihnit de toată lucrarea sa”. pentru Apa soră. Cant. Sf. Doamne. prin care ne dăruieşti lumina zilei. 346 Dumnezeu a aşezat în creaţie un fundament şi nişte legi ce rămân neschimbate420. şi astfel. 33. sau: „Cu cât e mai presus omul de oaie!” (Mt 12..

a răscumpărării. exprimate în lucrarea sa de creaţie. Ziua a şaptea încheie prima creaţie. Cultul este înscris în ordinea creaţiei422. Gen 1. ad 3. Cea de-a opta zi începe noua creaţie. Stăpânul lor. lucrarea creaţiei culminează în lucrarea. Cf. o zi nouă s-a ridicat: ziua Învierii lui Cristos. arătând astfel dreapta ierarhie a preocupărilor omeneşti. Vigilia pascală. Operi Dei nihil praeponatur ─ „Nimic să nu puneţi înaintea cultului lui Dumnezeu”.Dumnezeu. 14. 114. 353 Dumnezeu a voit diversitatea creaturilor sale şi bunătatea lor proprie. S. 354 Respectarea legilor înscrise în creaţie şi a raporturilor ce derivă din natura lucrurilor este un principiu de înţelepciune şi un fundament al moralei. 3. 24: Rugăciunea după prima lectură. care o întrece în strălucire pe cea dintâi423. 349 Ziua a opta. PE SCURT 350 Îngerii sunt creaturi spirituale care îl preamăresc fără încetare pe Dumnezeu şi care slujesc planurile lui de mântuire faţă de celelalte creaturi: „Ad omnia bona nostra cooperantur angeli” ─ „Îngerii conlucrează la tot binele nostru”424. Ei îl slujesc îndeosebi în împlinirea misiunii sale mântuitoare în folosul oamenilor. Prima creaţie îşi află sensul şi apogeul în noua creaţie în Cristos. spune regula Sfântului Benedict. care o ajută în peregrinarea ei pe pământ şi care ocrotesc fiecare fiinţă omenească. El a rânduit toate creaturile materiale spre binele neamului omenesc. 1. În felul acesta. 351 Îngerii îl înconjoară pe Cristos. LR. şi prin el întreaga creaţie. interdependenţa şi ordinea lor. mai măreaţă. A păzi poruncile înseamnă a te conforma înţelepciunii şi voinţei lui Dumnezeu. 424 Sf. . PARAGRAFUL 6. Toma Aq. 352 Biserica îi cinsteşte pe îngeri. Însă pentru noi. Omul. este rânduit pentru slava lui Dumnezeu. Omul 422 423 Cf. 348 Sabatul se află în centrul legii lui Israel. Th.

el reuneşte lumea spirituală şi lumea materială (II). el este „singura făptură de pe pământ pe care Dumnezeu a voit-o pentru ea însăşi”426. numai omul este „capabil să-l cunoască şi să-l iubească pe Creatorul său”425. mai de preţ în ochii lui Dumnezeu decât creaţia întreagă: omul. la a-i oferi un răspuns de credinţă şi de iubire pe care nimeni altul nu-l poate da în locul său. 27). însă omul a fost creat ca să-l slujească şi să-l iubească pe Dumnezeu şi ca să-i ofere întreaga creaţie: Care este fiinţa ce va veni la viaţă înconjurată de atâta preţuire? Este omul. 1. după chipul lui Dumnezeu l-a creat. 427 Sf. în natura sa. . 3. pentru el. 357 Fiind după chipul lui Dumnezeu. bărbat şi femeie i-a creat” (Gen 1. 3. să se dăruiască în mod liber. 13. el este creat „bărbat şi femeie” (III). la un legământ cu Creatorul său. Căci Dumnezeu nu a pregetat să facă totul ca să-l ridice pe om până la El şi să-l aşeze la 425 426 GS 12. mare şi minunat chip viu. Omul deţine un loc unic în creaţie: el este „după chipul lui Dumnezeu” (I). viaţa lui Dumnezeu. 428 GS 12. prin har. pentru care există cerul şi pământul şi marea şi întreaga zidire şi a cărui mântuire Dumnezeu a socotit-o atât de însemnată. ci cineva. prin cunoaştere şi iubire. 24. E capabil să se cunoască. 39. 1. doar el este chemat să împărtăşească. 3. Dumnezeu l-a statornicit în prietenia sa (IV). încât. Ecaterina din Siena.355 „Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. să se stăpânească. căci din iubire ai creat-o. să intre în comuniune cu alte persoane şi este chemat. „După chipul lui Dumnezeu” 356 Dintre toate creaturile văzute. Cu această menire a fost creat şi aceasta este raţiunea fundamentală a demnităţii sale: Ce motiv te-a îndemnat să-l aşezi pe om într-o demnitate atât de mare? Iubirea nepreţuită prin care ai privit creatura ta în tine însuşi şi ai îndrăgito. nu l-a cruţat nici pe Fiul său unul-născut. individul uman are demnitate de persoană: el nu este numai ceva. 358 Dumnezeu a creat totul pentru om428. din iubire i-ai dăruit o fiinţă capabilă să guste Binele tău veănic427. 4. I. GS 24. Dial.

a culturilor şi a popoarelor. 432 Cf. Serm. Summi pontificatus. 117... Ioan Chrysostom. al doilea Adam: primul are început. alcătuită în acelaşi fel la toţi. 1.. se pot folosi pentru întreţinerea şi dezvoltarea vieţii. 1. 359 „De fapt. spre care toţi trebuie să tindă. neamul omenesc formează o unitate. 6. fără a exclude bogata varietate a persoanelor. 433 Pius XII. creată după chipul lui Dumnezeu. aşa cum El însuşi a spus: „Eu sunt Cel dintâi şi Cel din urmă”431. al doilea nu are sfârşit. numai în misterul Cuvântului întrupat se luminează cu adevărat misterul omului”430: Sfântul Paul ne învaţă că la originea neamului omenesc se află doi oameni: Adam şi Cristos. Cf. 26)432: Minunată viziune prin care contemplăm neamul omenesc în unitatea originii sale în Dumnezeu. Tob 8. este o fiinţă în acelaşi timp trupească şi spirituală. Şi de aceea a luat asupra sa natura şi numele lui. Petru Chrysolog.. 429 430 Cf. (. II. spune el. prin dreptul natural. 360 Datorită originii comune. Primul a fost creat de celălalt. în unitatea de mijloace pentru atingerea acestui scop. Sf. de la care a primit sufletul ce îi dă viaţa. primul. Relatarea biblică exprimă această realitate într-un limbaj simbolic. „Unitate de trup şi suflet” 362 Persoana umană. GS 22.. NA 1. Enc. ca să nu se piardă ceea ce crease după chipul său. 431 Sf. în unitatea scopului supranatural: Dumnezeu însuşi.) în unitatea răscumpărării înfăptuite de Cristos pentru toţi433. de fapt. Căci Dumnezeu „a creat dintr-unul singur tot neamul omenesc” (Fapte 17. Serm. în unitatea ţelului său nemijlocit şi a misiunii sale în lume.. 361 «Această lege a solidarităţii umane şi a iubirii»434. în unitatea de locuire: pământul. celălalt Adam este o fiinţă spirituală care dăruieşte viaţa.. Primul Adam.) în unitatea naturii sale. de ale cărui bunuri toţi oamenii.dreapta sa429. 434 Ibid. ne asigură că toţi oamenii sunt cu adevărat fraţi. . a fost creat ca o fiinţă omenească ce a primit viaţa. Al doilea Adam şi-a pus propriul chip în primul Adam. atunci când îl modela. dintr-un trup material şi un suflet spiritual. Primul Adam.. in Gen 2. (. Căci al doilea este.

15. 44-45. 1 Cor 6. Sfântul Paul se roagă pentru ca „fiinţa voastră întreagă. Cf. 441 Cf. dimpotrivă. sintetizează în sine elementele lumii materiale. Mt 16. 365 Unitatea sufletului şi a trupului este atât de profundă. în om.afirmând că „Dumnezeu l-a plăsmuit pe om luând ţărână din pământ şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie” (Gen 2. Aşadar omul în totalitatea lui este voit de Dumnezeu. 1. Fapte 2. prin el. ci unitatea lor formează o unică natură. Humani generis. ci. ci se va uni din nou cu trupul la învierea de apoi. Mt 10. spiritul şi materia nu sunt două naturi unite. 7). prin care este în mod deosebit chip al lui Dumnezeu: „suflet” înseamnă principiul spiritual din om. 30. 2 Mac 6. 367 Uneori se întâmplă să se facă distincţie între suflet şi spirit. . 442 Cf. SPF 8. 28. Mt 26. 364 Trupul omului este părtaş la demnitatea de „chip al lui Dumnezeu”: este trup omenesc tocmai pentru că este însufleţit de sufletul spiritual. 23). 25-26. 437 Cf. Biserica învaţă că această distincţie nu 435 436 Cf. 443 Cf. 440 GS 14. ne învaţă. 363 Cuvântul suflet desemnează adesea în Sfânta Scriptură viaţa umană435 sau persoana umană 436 în întregime. Astfel. spiritul şi sufletul şi trupul să se păstreze fără prihană pentru Venirea Domnului” (1 Tes 5. Cc. nu îi este îngăduit omului să dispreţuiască viaţa trupului. Ca atare. îşi ating culmea şi îşi înalţă glasul pentru a-l lăuda în libertate pe Creator. 27. 38. este obligat să-şi considere bun şi vrednic de cinste trupul. Cc Lateran V (în 1513): DS 1440. 13. astfel încât acestea. încât sufletul trebuie să fie considerat „forma” trupului441. El semnifică însă şi tot ceea ce este mai intim în om437 şi de mai mare valoare438. deoarece este creat de Dumnezeu şi trebuie să învie în ziua de apoi440. 366 Biserica învaţă că fiecare suflet spiritual este nemijlocit creat de Dumnezeu 442 ─ nu este „produs” de părinţi. 41. prin însăşi condiţia sa trupească. 439 Cf. Viena (în 1312): DS 902. adică trupul alcătuit din materie este un trup omenesc şi viu numai graţie sufletului spiritual. In 12. 1950: DS 3896. omul. 438 Cf. de asemenea. că este nemuritor 443: el nu piere o dată cu despărţirea de trup prin moarte. In 15. Pius XII. Enc. persoana umană în întregimea ei este menită să devină ─ prin Trupul lui Cristos ─ Templul Duhului Sfânt439: Unitate de trup şi suflet. 19-20.

Însă „perfecţiunile” bărbatului şi ale femeii reflectă ceva din infinita perfecţiune a lui Dumnezeu: ale unei mame449 şi ale unui tată şi soţ450. 7. 2-3. 447 Cf. 6. Să-i facem un ajutor pe măsura lui” (Gen 2. 23). asupra inimii. trezeşte din partea acestuia un strigăt de admiraţie. 33). 446 Cf. Is 49. 5. în sensul biblic de „adânc al fiinţei” (Ier 31. El nu este nici bărbat. Nici unul dintre animale nu poate fi acest vis-à-vis al bărbatului (Gen 2. „Bărbat şi femeie i-a creat” Egalitate şi deosebire voite de Dumnezeu 369 Bărbatul şi femeia sunt creaţi. Lc 8. Rom 5. Humani generis. „Nu este bine ca bărbatul să fie singur. cf. . 5. Os 11. 26. iar sufletul său este capabil de a fi înălţat în mod gratuit la comuniunea cu Dumnezeu446. cu o identică demnitate. Gen 2. ei reflectă înţelepciunea şi bunătatea Creatorului. 13. o exclamaţie de iubire şi de comuniune: „Aceasta este os din oasele mele şi carne din carnea mea” (Gen 2. 449 Cf. pe de o parte. adică voiţi de Dumnezeu: într-o perfectă egalitate ca persoane umane. „după chipul lui Dumnezeu”. 18). 444 445 Cf. în fiinţa lor de bărbat şi. Creatorul lor448. În „faptul de a fi bărbat” şi în „faptul de a fi femeie”.introduce o dualitate în suflet444. de asemenea. Vatican I: DS 3005. ce le vine în chip nemijlocit de la Dumnezeu. 5. 368 Tradiţia spirituală a Bisericii insistă. iar pe de altă parte. 450 Cf. Pius XII. Dt. 448 Cf. 1950: DS 3891. Ier 3. 19-20). 21. „Unul pentru celălalt” ─ „o unitate în doi” 371 Creaţi împreună. 15. 22. 66. 1-4. „Spirit” înseamnă că omul este rânduit încă de la crearea sa spre scopul său supranatural445. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă de înţeles acest lucru în diferite pasaje ale textului sacru. Ez 36. Bărbatul şi femeia sunt. 14-16. Enc. Cc. 370 Dumnezeu nu este nicidecum după chipul omului. „A fi bărbat” sau „ a fi femeie” este o realitate bună şi voită de Dumnezeu: bărbatul şi femeia au o demnitate nepieritoare. III. 4-19. GS 22. Mt 6. bărbatul şi femeia sunt voiţi de Dumnezeu unul pentru celălalt. 29. Is 29. 13. în care nu există loc pentru diferenţele de sex. de femeie. Ps 131. Cc. pe care Dumnezeu o „plăsmuieşte” din coasta bărbatului şi pe care i-o aduce bărbatului. Constantinopol IV (în 870): DS 657. respectiv. Dumnezeu este spirit pur. 3. nici femeie. unde persoana se decide sau nu pentru Dumnezeu447. Femeia.

armonia dintre cel dintâi cuplu şi întreaga creaţie constituia starea numită „dreptate originară”. 454 Cf. Gen 2. GS 50. fiind liber de întreita poftă 457 care îl face rob plăcerilor 451 452 Cf.Bărbatul descoperă femeia ca pe un alt „eu”. 373 În planul lui Dumnezeu. 456 Cf. 377 „Stăpânirea” lumii pe care Dumnezeu i-o dăruise omului încă de la început se înfăptuia. Adam şi Eva. omul nici nu ar fi murit454. în care fiecare poate fi „ajutor” pentru celălalt. IV. 28) ca „administratori” ai lui Dumnezeu. i-a creat pentru o comuniune de persoane. formând „un singur trup” (Gen 2. 372 Bărbatul şi femeia sunt făcuţi „unul pentru celălalt”: nu pentru că Dumnezeu i-ar fi făcut doar „pe jumătate” şi „incompleţi”. 25. să poată transmite viaţa umană: „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul” (Gen 1. Tridentin: DS 1511.. bărbatul şi femeia. Gen 2. 19. înainte de toate. În căsătorie. 16. fiindcă ei sunt în acelaşi timp egali ca persoane („os din oasele mele. Această stăpânire nu înseamnă o putere arbitrară şi distructivă. bărbatul şi femeia au vocaţia de a „supune” pământul (Gen 1. armonia dintre bărbat şi femeie456. . 16. Biserica învaţă că primii noştri părinţi. responsabilitatea lor faţă de lumea pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o.. 1. 457 Cf. în omul însuşi. cooperează în chip unic la opera Creatorului451. ca stăpânire de sine. Dumnezeu îi uneşte astfel încât. 453 LG 2. nici nu ar fi suferit455. 28). 24). Omul era fără pată şi bine întocmit în toată fiinţa sa. au fost constituiţi într-o stare „de sfinţenie şi dreptate originară”452. Cc. în sfârşit. cu aceeaşi natură omenească. 3. Armonia interioară a persoanei umane. 1 In 2. bărbatul şi femeia sunt chemaţi să participe la Providenţă faţă de celelalte făpturi. Transmiţând urmaşilor lor viaţa umană. Acest har al sfinţeniei originare însemna o participare la viaţa divină453. 375 Interpretând în mod autentic simbolismul limbajului biblic în lumina Noului Testament şi a Tradiţiei. încât vor fi întrecute numai de slava noii creaţii în Cristos. 376 Strălucirea acestui har potenţa toate dimensiunile vieţii omului. ca soţi şi părinţi. „) şi complementari ca bărbat şi femeie. 17. 24). După chipul Creatorului „care iubeşte toate cele ce sunt” (Înţ 11. Gen 3. dar a fost statornicit într-o asemenea prietenie cu Creatorul său şi într-o asemenea armonie cu el însuşi şi cu creaţia din jurul său. De aici. Omul în Paradis 374 Cel dintâi om nu numai că a fost creat bun. 455 Cf. Atâta timp cât ar fi rămas în intimitatea divină.

17-19. Gen 3. 461 Cf. Cf. Rom 8. 382 Omul este „unitate de trup şi suflet”462. 1. PE SCURT 380 „Părinte sfânt. 460 LR. El trăieşte acolo „pentru a cultiva pământul şi a-l păzi” (Gen 2. lăcomiei după bunurile pământeşti şi afirmării de sine împotriva imperativelor raţiunii. 29. să stăpânească peste toate celelalte făpturi”460. prevăzută pentru om prin planul lui Dumnezeu. iar însoţirea lor constituie prima formă a comuniunii dintre persoane”463. 4. Tu l-ai zidit pe om după chipul tău şi i-ai încredinţat lui grija lumii întregi. «bărbat şi femeie i-a creat» (Gen 1. 27). astfel încât Cristos să fie Întâiulnăscut între mulţi fraţi şi surori461. 15): munca nu înseamnă un chin459.simţurilor. PARAGRAFUL 7. .. 384 Revelaţia ne face cunoscută starea de sfinţenie şi de dreptate originară a bărbatului şi a femeii înainte de păcat: din prietenia lor cu Dumnezeu decurgea fericirea vieţii lor în Paradis. 462 GS 14. Învăţătura de credinţă afirmă că sufletul spiritual şi nemuritor este creat în mod nemijlocit de Dumnezeu. 15) ─. 8. Ef 1. pentru ca. 3-6. 378 Semnul familiarităţii cu Dumnezeu este faptul că Dumnezeu îl aşază în grădină458. 383 „Dumnezeu nu l-a creat pe om lăsându-l singur: încă de la începuturi. avea să fie în întregime pierdută prin păcatul primilor noştri părinţi. slujind numai ţie. 118.. Rugăciunea euharistică IV. 381 Omul este predestinat să reproducă chipul Fiului lui Dumnezeu făcut om ─ „chipul Dumnezeului nevăzut” (Col 1. Căderea 458 459 Cf. ci colaborarea bărbatului şi a femeii cu Dumnezeu la desăvârşirea creaţiei văzute. Gen 2. Creatorul său. 379 Această armonie a dreptăţii originare. 463 GS 12.

387 Realitatea păcatului. a prisosit harul Realitatea păcatului 386 Păcatul este prezent în istoria omului: ar fi zadarnic să încercăm a-l ignora sau a da acestei sumbre realităţi alte nume. se clarifică numai la lumina Revelaţiei divine. Lc 11. Deşi Poporul lui 464 465 Conf. Totuşi. 466 Cf. dar nu găseam răspunsul”. Cf. In 16. ca o slăbiciune psihologică. în mod deosebit a păcatului originar. 8. o eroare. se clarifică şi realitatea păcatului. 20. De unde vine răul? Quaerebam unde malum et non erat exitus ─ „Căutam să aflu de unde vine răul. iar căutarea sa dureroasă nu va găsi ieşire decât în convertirea la Dumnezeul cel viu. I. . 1 In 3. 11. 16). E necesar deci să privim problema originii răului cu ochii credinţei aţintiţi asupra Celui care este unicul Biruitor al răului466. nimeni nu este ocolit de experienţa suferinţei. 7) se limpezeşte doar la lumina „misterului pietăţii” (1 Tim 3. Revelaţia iubirii divine în Cristos a manifestat în acelaşi timp înmulţirea răului şi prisosirea harului465. Numai prin cunoaşterea planului lui Dumnezeu în privinţa omului înţelegem că păcatul înseamnă o abuzare de libertatea pe care Dumnezeu o dăruieşte persoanelor create ca să-l poată iubi pe El şi să se iubească între ele. 7. Păcatul strămoşesc ─ un adevăr esenţial de credinţă 388 O dată cu evoluţia Revelaţiei. Fără cunoaşterea pe care această Revelaţie ne-o oferă despre Dumnezeu. consecinţa necesară a unei structuri sociale inadecvate etc. Căci „misterul fărădelegii” (2 Tes 2. 7. spune Sfântul Augustin464. căci în afara acestei relaţii răul păcatului nu poate fi demascat în adevărata sa identitate de refuz şi împotrivire faţă de Dumnezeu. Pentru a încerca să înţelegem ce este păcatul. 21-22. trebuie să recunoaştem mai întâi legătura profundă a omului cu Dumnezeu. 11. Rom 5. a relelor prezente în natură ─ care apar în legătură cu limitele proprii creaturilor ─ şi mai ales de problema răului moral.385 Dumnezeu este nesfârşit de bun şi toate lucrările lui sunt bune. Acolo unde s-a înmulţit păcatul. deşi el continuă să apese asupra vieţii omului şi asupra istoriei. nu putem recunoaşte cu claritate păcatul şi suntem tentaţi să-l explicăm doar ca un defect de creştere.

trimis de Cristos cel înviat. sed ipsi per se facti sunt mali ─ „Diavolul şi ceilalţi demoni au fost creaţi de Dumnezeu din fire buni. din invidie. Duhul Sfânt Paracletul. Biserica învaţă că la început el a fost un înger bun. 1. care se descoperă doar la lumina Morţii şi Învierii lui Isus Cristos467. 24. Pius al XII-lea: DS 3897. 9. ostilă lui Dumnezeu471. 4. Ca să-l recunoaştem pe Adam ca izvor al păcatului. Cuvântare din 11 iulie 1966. ştie că nu se poate ataca revelaţia păcatului strămoşesc fără a atenta la Misterul lui Cristos. îi aruncă în moarte472. prin alegere liberă. 469 Cf. Căderea îngerilor 391 În spatele opţiunii de neascultare a primilor noştri părinţi se află o voce înşelătoare. 392 Scriptura vorbeşte despre un păcat al acestor îngeri475. 8). GS 13. Cc. 472 Cf. 12-21. revelându-l pe Cel care îi este Răscumpărătorul. Revelaţia ne dă certitudinea de credinţă că întreaga istorie umană este marcată de greşeala originară liber comisă de primii noştri părinţi470. 471 Cf. Paul al VI-lea. care. că toţi au nevoie de mântuire şi că. a venit „să vădească lumea de păcat” (In 16. Biserica. dar ei singuri s-au făcut răi”474. un fapt care a avut loc la începutul istoriei omului469. In 8. 1 Cor 2. Lateran IV (în 1215): DS 800. datorită lui Cristos. 1-5. numit Satana sau Diavolul473. . mântuirea este oferită tuturor oamenilor. 44. Diabolus enim et alii daemones a Deo quidem natura creati sunt boni. 389 Doctrina păcatului originar este ─ să spunem ─ „reversul” Veştii Bune că Isus este Mântuitorul tuturor oamenilor. 475 Cf. însă ea ilustrează un eveniment primordial. aceste spirite create l-au refuzat în chip radical şi 467 468 Cf. Această „cădere” constă în faptul că. trebuie să-l cunoaştem pe Cristos ca izvor al harului. 470 Cf. Scriptura şi Tradiţia Bisericii văd în această fiinţă un înger decăzut. creat de Dumnezeu. Tridentin: DS 1513. având gândul lui Cristos 468. Ap 12. Rom 5. Gen 3. 16. Înţ 2. 474 Cc. Pentru a citi istorisirea căderii 390 Istorisirea căderii (Gen 3) foloseşte un limbaj metaforic. 2 Pt 2. 473 Cf.Dumnezeu din Vechiul Testament a abordat suferinţa condiţiei umane în lumina istoriei căderii relatate în Geneză. el nu putea ajunge la semnificaţia ultimă a acestei istorii. Cf. II.

. Omul depinde de Creator. 8).o. trebuie să o recunoască în mod liber şi să o respecte cu încredere. însă „noi ştim că Dumnezeu pe toate le lucrează spre binele celor care îl iubesc” (Rom 8. „tatăl minciunii” (In 8. 5). în calitate de creatură. 1-11. Cf. El nu e decât o creatură. Cel dintâi păcat al omului 476 477 Sfântul Ioan din Damasc. 394 Scriptura atestă influenţa nefastă a celui pe care Isus îl numeşte „ucigaş de oameni de la început” (In 8. el este supus legilor creaţiei şi normelor morale ce reglementează folosirea libertăţii. Păcatul strămoşesc Punerea la încercare a libertăţii 396 Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său şi l-a statornicit în prietenia sa. 28). cea mai gravă în urmări a fost ademenirea mincinoasă care l-a determinat pe om să nu se supună lui Dumnezeu. indirect. Un reflex al acestei răzvrătiri îl întâlnim în cuvintele ispititorului către primii noştri părinţi: „Veţi fi ca Dumnezeu” (Gen 3. şi de natură fizică ─ pentru orice om şi pentru societate. 8). 4. vei muri” (Gen 2. Mt 4. nu există căinţă pentru ei. ca să strice lucrările diavolului” (1 In 3. 2. 44) şi care a căutat chiar să-l întoarcă pe Isus de la misiunea primită de la Tatăl477. F. Faptul că Dumnezeu îngăduie acţiunea diavolului este un mare mister. 44).irevocabil pe Dumnezeu şi Împărăţia lui. 17). „După cădere. „Pomul cunoaşterii binelui şi răului” (Gen 2. aşa cum nici pentru oameni nu există căinţă după moarte”476. Diavolul este „cel care de la început păcătuieşte” (1 In 3. 395 Puterea Satanei nu este totuşi infinită. „Pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu. care cârmuieşte istoria omului şi a lumii cu putere şi blândeţe. iar acţiunea sa provoacă serioase pagube ─ de natură spirituală şi. şi nu unei carenţe a nesfârşitei îndurări divine. 393 Faptul că păcatul lor nu poate fi iertat se datorează caracterului irevocabil al opţiunii îngerilor. „căci în ziua în care vei mânca din el. această acţiune este îngăduită de Providenţă. 17) evocă în chip simbolic graniţa de netrecut pe care omul. Făptură spirituală. III. Dintre aceste lucrări. Acest lucru îl exprimă interdicţia pentru om de a mânca din pomul cunoaşterii binelui şi răului. totuşi o creatură: nu poate împiedica edificarea Împărăţiei lui Dumnezeu. omul nu poate trăi această prietenie decât sub forma supunerii de bunăvoie faţă de Dumnezeu. Chiar dacă Satana acţionează în lume din ură împotriva lui Dumnezeu şi a Împărăţiei lui în Isus Cristos. puternică prin faptul că este spirit pur.

Cf. Gen 2. mai ales. 489 Cf. 9-10. 482 Cf. este distrusă. unirea dintre bărbat şi femeie este supusă tensiunilor486. Gen 3. Gen 4. Gen 3. Ambig. ispitit de diavol. 18-32. dar „fără Dumnezeu şi punându-se pe sine înaintea lui Dumnezeu. 487 Cf. Sedus de diavol. Creat într-o stare de sfinţenie. Rom 5. consecinţa vestită în mod explicit pentru ipoteza neascultării se va înfăptui 489: omul „se va întoarce în ţărâna din care a fost luat” (Gen 3. 23. 20). ca infidelitate faţă de Dumnezeul 478 479 Cf. Gen 3. Gen 3. 398 Prin acest păcat. Gen 3. 19. În aceasta a constat cel dintâi păcat al omului479. o adevărată „invazie” a păcatului inundă lumea: fratricidul lui Cain asupra lui Abel491. stăpânirea facultăţilor spirituale ale sufletului asupra trupului este nimicită485. 16. 491 Cf. 11-13. 483 Cf. Gen 3. omul era destinat să fie pe deplin „îndumnezeit” de Dumnezeu în glorie. despre care şi-au creat o imagine falsă. datorată dreptăţii de la început. Gen 3. Gen 6. 480 Cf. Gen 3. Rom 1. împotriva exigenţelor condiţiei sale de creatură şi deci împotriva propriului bine. 492 Cf. nu conform cu Dumnezeu”481. Ca urmare. 3-15. 484 Cf. Le e teamă de acest Dumnezeu483. nu s-a supus poruncii lui Dumnezeu. aceea a unui Dumnezeu gelos de prerogativele sale484. 399 Scriptura arată consecinţele dramatice ale acestei prime neascultări. Moartea îşi face intrarea în istoria omenirii490. 400 Armonia în care erau. relaţiile lor vor fi marcate de poftă şi tendinţa de dominare487. Din cauza omului. 17. corupţia generală ca urmare a păcatului492. 488 Cf. 7. orice păcat va fi o nesupunere faţă de Dumnezeu şi o lipsă de încredere în bunătatea lui. Adam şi Eva pierd de îndată harul sfinţeniei originare482. . 490 Cf. Rom 3.397 Omul. Armonia cu creaţia este ruptă: creaţia vizibilă a devenit pentru om străină şi ostilă488. 12. 481 Sf. 19). abuzând de libertatea proprie. făptura e supusă „deşertăciunii” (Rom 8.. el a voit „să fie ca Dumnezeu”480. Rom 5. Maxim Mărturisitorul. păcatul se manifestă adesea. 1-11. 5. 12. a lăsat să se stingă în inima sa încrederea faţă de Creatorul său478 şi. În sfârşit. 17-19. apoi. 5. 485 Cf. 5. omul s-a preferat pe sine lui Dumnezeu şi prin aceasta l-a dispreţuit pe Dumnezeu: s-a ales pe sine împotriva lui Dumnezeu. 401 După acest prim păcat. în istoria lui Israel. 486 Cf.

1. Tridentin: DS 1514. 4. Biserica a învăţat întotdeauna că nemărginita mizerie ce îi apasă pe oameni şi înclinaţia lor spre rău şi spre moarte nu pot fi înţelese în afara legăturii lor cu păcatul lui Adam şi cu faptul că acesta ne-a transmis un păcat de care toţi ne naştem atinşi şi care înseamnă „moartea sufletului”495. omul a frânt şi ordinea cuvenită în relaţie cu scopul său ultim şi. .. dacă îşi cercetează lăuntrul inimii. cu semenii şi cu toată creaţia494. „După cum printr-un om a intrat păcatul în lume şi. omul. tot astfel. care este bun. Scriptura şi Tradiţia Bisericii reamintesc necontenit prezenţa şi universalitatea păcatului în istoria omului: Ceea ce ni se dezvăluie prin Revelaţia divină este confirmat de propria noastră experienţă.” (Rom 5. printre creştini. toţi oamenii sunt implicaţi în păcatul lui Adam. 19). 12) Universalităţii păcatului şi a morţii. Cc. 496 Cf. şi după Răscumpărarea adusă de Cristos. 497 Sf. descoperă că este înclinat spre rău şi cufundat în multe feluri de rele ce nu pot proveni de la Creatorul său. aşa cum toţi sunt implicaţi în dreptatea lui Cristos. tot astfel. ci 493 494 Cf. transmiterea păcatului originar este un mister pe care nu-l putem înţelege pe deplin. Ap 2─3. Sfântul Paul afirmă acest lucru: „Prin neascultarea unui singur om. Refuzând deseori să-l recunoască pe Dumnezeu ca pe principiul său. 404 Cum a devenit păcatul lui Adam păcatul tuturor urmaşilor săi? Întregul neam omenesc este în Adam sicut unum corpus unius hominis ─ „ca un singur trup al unui singur om”497. Mal. prin păcat. 18). Biserica dăruieşte Botezul pentru iertarea păcatelor chiar şi copiilor care nu au săvârşit nici un păcat personal496. s-au făcut păcătoşi cei mulţi (adică toţi oamenii)” (Rom 5. apostolul îi opune universalitatea mântuirii în Cristos: „Precum prin greşeala unuia a venit pedeapsa pentru toţi oamenii. 1 Cor 1─6. Cc. pentru că toţi au păcătuit în el. Prin această „unitate a neamului omenesc”.. păcatul se manifestă în multiple feluri493. Toma Aq. moartea. Totuşi. moartea a trecut la toţi oamenii. 1. GS 13. 495 Cf. Într-adevăr. prin dreptatea adusă de unul (Cristos) a venit pentru toţi oamenii îndreptăţirea care dă viaţă” (Rom 5.. Tridentin: DS 1512. întreaga armonie cu sine.legământului şi ca încălcare a Legii lui Moise. Ştim însă prin Revelaţie că Adam primise sfinţenia şi dreptatea de la început nu numai pentru el. în acelaşi timp. Consecinţele păcatului lui Adam pentru omenire 402 Toţi oamenii sunt implicaţi în păcatul lui Adam. În virtutea acestei certitudini de credinţă. 403 Pe urmele Sfântului Paul.

adică sub puterea diavolului”502. A ignora faptul că omul are o natură 498 499 Cf. E un păcat ce se va transmite prin propagare la toată omenirea.. 501 Cf. Biserica s-a pronunţat asupra sensului datului revelat privind păcatul strămoşesc îndeosebi la cel de-al doilea Conciliu de la Orange din 529500 şi la Conciliul Tridentin din 1546501. supusă ignoranţei. dăruind viaţa harului lui Cristos. Botezul. nu „săvârşit”. 406 Învăţătura Bisericii despre transmiterea păcatului originar s-a precizat mai ales în secolul al V-lea. Cc. Adam şi Eva săvârşesc un păcat personal. 14. dimpotrivă. Cf. în mod deosebit sub impulsul reflecţiei Sfântului Augustin împotriva pelagianismului. suferinţei şi stăpânirii morţii şi înclinată spre păcat (această înclinaţie spre rău se numeşte „concupiscenţă”). 407 Învăţătura despre păcatul originar ─ unită cu aceea a Răscumpărării prin Cristos ─ oferă o imagine desluşită asupra situaţiei omului şi a acţiunii sale în lume. De aceea. Evr 2.pentru întreaga natură umană: cedând în faţa ispititorului. nu un act. cf. păcatul originar nu are în nici unul dintre descendenţii lui Adam un caracter de greşeală personală. 502 Cc. Primii reformatori protestanţi învăţau. fără ajutorul necesar al harului lui Dumnezeu. el reducea astfel influenţa greşelii lui Adam la aceea a unui exemplu rău. DS 1510-1516. Tridentin: DS 1511. 500 Cf. Tridentin: DS 1511-1512. ei identificau păcatul moştenit de fiecare om cu înclinaţia spre rău (concupiscenţa). o stare. în opoziţie cu Reforma protestantă. 405 Deşi propriu fiecăruia499. Prin păcatul primilor părinţi. care ar fi de neînvins. păcatul strămoşesc este numit „păcat” în mod analogic: este un păcat „contractat”. DS 371-372. însă consecinţele acestui păcat asupra naturii slăbite şi înclinate spre rău persistă în om şi îl provoacă la luptă spirituală. pe care ei o vor transmite întro condiţie decăzută498. şterge păcatul strămoşesc şi îl întoarce pe om spre Dumnezeu. Tridentin: DS 1513. chiar dacă acesta din urmă rămâne liber. Cc. însă acest păcat afectează natura umană. E privarea de sfinţenia şi de dreptatea de la început. . O luptă grea. însă natura umană nu este total alterată: este rănită în propriile-i forţe naturale. că omul e total pervertit şi libertatea lui e anulată prin păcatul originar. Pelagius susţinea că omul e în stare să ducă o viaţă moralmente bună prin puterea naturală a voinţei sale libere.. şi în secolul al XVI-lea. adică prin transmiterea unei naturi umane private de sfinţenia şi de dreptatea de la început. diavolul a câştigat o anumită putere asupra omului. Păcatul originar atrage „sclavia sub puterea celui care stăpânea imperiul morţii.

înclinată spre rău. Dumnezeu îl cheamă507 şi îi vesteşte în chip misterios că răul va fi biruit şi omul va fi ridicat din cădere508. 8. face din viaţa omului o luptă: Întreaga istorie a oamenilor e străbătută de o bătălie aprigă împotriva puterilor întunericului. 9. 507 Cf. 2. omul trebuie să se lupte necontenit pentru a adera la bine şi nu-şi poate dobândi unitatea lăuntrică decât cu mari eforturi. al politicii. 19-20. care. Rom 5. RP 16. IV. Maria. De altfel. prin „ascultarea lui până la moartea pe Cruce” (Fil 2. care „zace toată sub puterea celui rău” (1 In 5. 505 Cf. ce poate fi definită prin expresia Sfântului Ioan: „păcatul lumii” (In 1. 509 Cf. 1 Cor 15. .rănită. 510 Cf. 19)505. omul nu a fost părăsit de Dumnezeu. a unei lupte între şarpe şi Femeie şi a biruinţei finale a unui urmaş al ei. numeroşi Părinţi şi învăţători ai Bisericii o recunosc în femeia vestită în „protoevanghelie” pe mama lui Cristos. cu ajutorul harului lui Dumnezeu506. CA 25. „Nu l-ai lăsat în puterea morţii” 410 După căderea sa. Prin această expresie este semnificată şi influenţa negativă exercitată asupra indivizilor de situaţiile comunitare şi de structurile sociale care sunt rodul păcatelor oamenilor504. Gen 3. dă loc unor grave erori în domeniul educaţiei. 408 Consecinţele păcatului strămoşesc şi ale tuturor păcatelor personale ale oamenilor conferă lumii în ansamblul ei o condiţie păcătoasă. Gen 3. Acest pasaj din Geneză a fost numit „Protoevanghelie”. printr-un har special al lui 503 504 Cf. Ea a fost cea care a beneficiat prima şi într-un mod unic de biruinţa asupra păcatului repurtată de Cristos: ea a fost ferită de orice prihană a păcatului strămoăesc511 şi. 15. „noua Evă”. 508 Cf. 409 Această situaţie dramatică a lumii. 1 Pt 5. până în ziua de apoi. repară cu prisosinţă neascultarea lui Adam510. 8). pentru că e prima vestire a lui Mesia Răscumpărătorul. 411 Tradiţia creştină vede în acest pasaj o vestire a „noului Adam” 509. Pius IX: DS 2803. Cf. 29). al acţiunii sociale503 şi al moravurilor. Dimpotrivă. 506 GS 37. 21-22. Prins în această înfruntare. 511 Cf. după cum spune Domnul. 45. aceasta a început de la origini şi va dura.

. şi cântarea Exultet: «O.) Prin invidia diavolului a intrat moartea în lume” (Înţ 1. Opţiunea lor împotriva lui Dumnezeu este definitivă. 3.. ridicându-se împotriva lui Dumnezeu şi dorind să-şi atingă scopul în afara lui Dumnezeu”515. 3. Iar Sfântul Toma de Aquino: „Nimic nu se împotriveşte ca natura umană să fi fost destinată unui scop mai înalt după păcat. Serm. Sf. 418 Ca urmare a păcatului originar. în toată viaţa sa pământească nu a săvârşit nici un fel de păcat512. De unde. omul.. natura umană are puterile slăbite. 13. ca relele să fie săvârşite pentru a scoate din aceasta un bine mai mare. 4. e supusă ignoranţei. 513 . într-adevăr. 2. 514 Cf. Cc. că păcatul Cf. 419 512 „Aşadar noi credem. ad 3. care ai avut parte de un atât de mare Răscumpărător!»”514 PE SCURT 413 „Dumnezeu nu a creat moartea şi nu se bucură de pieirea celor vii. th. (. Această lipsă se numeşte „păcat strămoşesc (originar)”. a prisosit harul» (Rom 5. 20). 417 Adam şi Eva au transmis urmaşilor lor firea omenească rănită de primul lor păcat.Dumnezeu. 515 GS 13. fericită vină. suferinţei şi dominaţiei morţii şi e înclinată spre păcat (înclinaţie care se numeşte „concupiscenţă”). ci pentru toţi oamenii. §1. 73. sedus de Cel viclean. Tridentin: DS 1573. Adam. 412 Dar de ce Dumnezeu nu l-a împiedicat pe primul om să păcătuiască? Sfântul Leon cel Mare răspunde: „Harul negrăit al lui Cristos ne-a dat lucruri mai bune decât acelea pe care ni le-a luat invidia diavolului”513. deci lipsită de sfinţenia şi dreptatea originară. 414 Satana sau diavolul şi ceilalţi demoni sunt îngeri căzuţi pentru că au refuzat în mod liber să-l slujească pe Dumnezeu şi planul lui. 1. de la începutul istoriei a abuzat de libertatea sa. 416 Prin păcatul său. ca prim om. 415 „Constituit de Dumnezeu într-o stare de sfinţenie. Ei încearcă să-l asocieze pe om la revolta lor împotriva lui Dumnezeu. 24). Dumnezeu permite. şi cuvintele Sfântului Paul: «Acolo unde s-a înmulţit păcatul. a pierdut sfinţenia şi dreptatea originară pe care le primise de la Dumnezeu nu numai pentru sine. S. Toma Aq. împreună cu Conciliul Tridentin.

strămoşesc e transmis împreună cu firea omenească. a răpus puterea Celui viclean şi a eliberat-o…”517 516 517 SPF 16. ea a căzut. ce-i drept. 420 Victoria repurtată de Cristos asupra păcatului ne-a dăruit bunuri mai mari decât cele pe care ni le-a luat păcatul: „Acolo unde s-a înmulţit păcatul. ci prin propagare». dar Cristos. de aceea. a prisosit harul” (Rom 5. . şi. 421 „Conform credinţei creştinilor. 20). prin Cruce şi Înviere. este «propriu fiecăruia»”516. această lume a fost creată şi este păstrată de dragostea Creatorului. §2. în robia păcatului. «nu prin imitare. GS 2.

născut evreu dintr-o fiică a lui Israel. 1): Dumnezeu a cercetat poporul său518. 424 Însufleţiţi de harul Duhului Sfânt şi atraşi de Tatăl. 4. 8) 425 Transmiterea credinţei creştine este. ca să dobândim înfierea” (Gal 4. 6. 2). 4-5). 3. Cristos a zidit Biserica sa520. că El „a ieşit de la Dumnezeu” (In 13. Lc 1. „a venit în trup” (1 In 4. vestirea lui Isus Cristos. în timpul regelui Irod cel Mare şi a împăratului Caesar Augustus. mort răstignit la Ierusalim. A făcut-o dincolo de orice aşteptare: L-a trimis pe „Fiul său preaiubit” (Mc 1. credem şi mărturisim despre Isus: „Tu eşti Cristos. . 3). în timpul procuratorului Ponţiu Pilat şi sub domnia împăratului Tiberius. (. 62. 55. de meserie tâmplar.CAPITOLUL AL DOILEA „Cred în Isus Cristos.. născut din femeie. 11). 518 519 Cf. Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt 16. deoarece „Cuvântul s-a făcut trup şi a locuit între noi şi noi am văzut slava lui. Fiul lui Dumnezeu unul-născut” Vestea cea bună: Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său 422 „Dar când a venit plinirea timpului.. Sf. Serm. „s-a coborât din cer” (In 3. 13. la Betleem. şi har peste har” (In 1. 16). Iată „Vestea cea Bună despre Isus Cristos. Pe stânca acestei credinţe mărturisite de Sfântul Petru. 2.) Şi din plinătatea lui noi toţi am luat. 16). Leon cel Mare. 423 Credem şi mărturisim că Isus din Nazaret. 33). Fiul lui Dumnezeu” (Mc 1. Cf. născut sub lege. 83. este Fiul veşnic al lui Dumnezeu făcut om. Mt 16. „Vestirea bogăţiilor de nepătruns ale lui Cristos” (Ef 3. 1. El a ţinut făgăduinţele făcute lui Abraham şi urmaşilor lui519. ca să-i răscumpere pe cei care erau sub lege. 520 Cf. 68. 51. plin de har şi de adevăr. Lc 1. 3. în primul rând. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său. 18. 14. slava unuia-născut din Tatăl.

16)523. 523 Ibid. de a „evangheliza” şi de a-i călăuzi pe alţii la „Da”-ul credinţei în Isus Cristos. 8-11). de e cu putinţă. 427 „În cateheză este învăţat Cristos. ce am văzut cu ochii noştri. spre a ajunge. să se facă asemenea lui în moarte. Ibid. (. la învierea cea din morţi” (Fil 3. a semnelor săvârşite de El”521.. ce era la Tatăl şi ni s-a arătat ─. şi puterea învierii lui şi. oricare altul o face în măsura în care este purtătorul lui de cuvânt. Iar împărtăşirea noastră este cu Tatăl şi cu Fiul său Isus Cristos.. 1-4).pentru a călăuzi la credinţa în El.) care a pătimit şi a murit pentru noi şi care acum.. „să fie gata să piardă totul (. 6.. ceea ce am văzut şi am auzit vă vestim şi vouă. trăieşte împreună cu noi pentru totdeauna. 428 Cel care este chemat să-i „înveţe pe alţii despre Cristos” trebuie mai întâi să caute acel câştig nepreţuit care este „înălţimea cunoaşterii lui Cristos”. şi „a-l cunoaşte pe El. înviat. .. 429 Din această cunoaştere iubitoare a lui Cristos izvorăşte dorinţa de a-l vesti. pentru ca şi voi să aveţi împărtăşire cu noi... şi mâinile noastre au atins despre Cuvântul Vieţii ─ şi Viaţa s-a arătat şi noi am văzut-o şi dăm mărturie şi vă vestim viaţa cea veşnică.) Orice catehet ar trebui să-şi poată aplica lui însuşi tainicul cuvânt al lui Isus: «Învăţătura mea nu este a mea. aceea a lui Isus din Nazaret. Cuvânt întrupat şi Fiul lui Dumnezeu ─ tot restul se referă la El. Dar în acelaşi 521 522 CT 5.) înseamnă a descoperi în Persoana lui Cristos tot planul veşnic al lui Dumnezeu.. De la început. În centrul catehezei: Cristos 426 „În centrul catehezei găsim esenţialmente o Persoană..) A catehiza (.) pentru a-l câştiga pe Cristos şi a fi aflat în El”. Acestea vi le scriem pentru ca bucuria noastră să fie deplină (1 In 1. (. Scopul catehezei: „A pune în comuniune cu Isus Cristos: El singur poate călăuzi la iubirea Tatălui în Duhul şi ne poate face părtaşi la viaţa Sfintei Treimi”522. Fiul unul-născut al Tatălui. Şi îi cheamă pe oamenii din toate timpurile să intre în bucuria comuniunii cu Cristos: Ceea ce am auzit. 20).. (. Înseamnă a căuta să înţelegi semnificaţia gesturilor şi cuvintelor lui Cristos. lăsându-l pe Cristos să înveţe prin gura lui. în împărtăşire cu suferinţele lui. şi numai Cristos învaţă. ce am privit. primii ucenici au fost cuprinşi de dorinţa arzătoare de a-l vesti pe Cristos: „Noi nu puteam să nu vorbim despre ceea ce am văzut şi am auzit” (Fapte 4. ci a Aceluia care m-a trimis»” (In 7.

care exprimă în acelaşi timp şi identitatea. Israel. Fapte 2. Cf. Pentru că „numai Dumnezeu poate ierta păcatele” (Mc 2. „va mântui poporul său de păcatele lui” (Mt 1. 529 Cf. urmând ordinea Simbolului credinţei. în Isus. 21. 431 În istoria mântuirii. . 432 Numele de Isus înseamnă că numele lui Dumnezeu însuşi este prezent în persoana Fiului528 său făcut om pentru răscumpărarea universală şi definitivă din păcate. Dumnezeu recapitulează astfel toată istoria mântuirii oamenilor. 7). 12. Ps 79. 6. Fiul său veşnic făcut om. ale Paştelui (articolele 4 şi 5) şi. 527 Cf. şi misiunea lui524. 528 Cf. Fiul său unic. şi de acum înainte poate fi invocat de 524 525 Cf. numai El îl poate dezlega526. Simbolul mărturiseşte apoi principalele mistere ale vieţii lui Cristos: ale Întrupării lui (articolul 3). nu va mai putea să caute mântuirea decât în invocarea numelui lui Dumnezeu Răscumpărătorul527. Fapte 5. Fiul lui Dumnezeu. Domnul (articolul 2). 526 Cf. Lc 1. 3 In 7. 6) scoţându-l din Egipt. Domnul nostru” I. În Isus. 18. Ps 51. 21). devenind tot mai conştient de universalitatea păcatului. 9. El este cel care. vor fi prezentate mai întâi principalele titluri ale lui Isus: Cristos. Îl mântuieşte şi de păcatul său. 31. ARTICOLUL 2 „Şi în Isus Cristos. Isus 430 Isus înseamnă în ebraică „Dumnezeu mântuieşte”. Deoarece păcatul este întotdeauna o jignire adusă lui Dumnezeu525. Dumnezeu nu s-a mulţumit să-l mântuiască pe Israel din „casa robiei” (Dt 5. 41. Este numele divin care singur aduce mântuirea529. ale preamăririi lui (articolele 6 şi 7). In 3.timp se face simţită nevoia de a cunoaşte mereu mai bine această credinţă. În acest scop. îngerul Gabriel îi dă ca nume propriu numele de Isus. în sfârşit. La Bunavestire. Ps 51. De aceea.

Trebuia 530 531 Cf. In 12. care înseamnă „uns”. Lev 8. 17. prin Întrupare. 2. prin excelenţă. Propişiatoriul era locul prezenţei lui Dumnezeu533. 532 Cf. 6-13. Rugăciunea inimii obişnuită la orientali. „Bucură-te. Rom 10. Lev 16. astfel încât „nu este un alt nume dat oamenilor sub cer prin care să putem fi mântuiţi” (Fapte 4. numită „rugăciunea lui Isus”. în Cristos. acesta le dă (In 15. 26-27. 10. Mulţi creştini (ca Ioana d’Arc) mor cu numele lui Isus pe buze. 538 Cf. el vrea să spună că. „Dumnezeu era cel care. Cf. 89.Ps 2. 16. împăca lumea cu sine” (2 Cor 5. 535 Cf. Trebuia să fie. Când Sfântul Paul spune despre Isus că „Dumnezeu l-a rânduit să fie propişiatoriu prin propriul său sânge” (Rom 3. Duhurile rele se tem de numele lui 535 şi în numele lui ucenicii lui Isus fac minuni536. rareori. 534 Cf. Domnul nostru”. Fiul lui Dumnezeu. 19. 14. Evr 9. 2. 16. Ex 29. 1 Rg 19. Ex 25. El nu devine numele propriu al lui Isus decât pentru că El îndeplineşte desăvârşit misiunea divină pe care o semnifică acest cuvânt. păcătosul”. 539 Cf. Marie” culminează în „binecuvântat este rodul trupului tău. s-a unit cu toţi oamenii530. Fapte 16. 536 Cf. 7. cazul lui Mesia. pentru că tot ce îi cer Tatălui în numele lui. 7. al preoţilor538 şi. Mc 16. 15-16. spune: „Doamne Isuse Cristoase. Sir 50. . Num 7. Isus”. 25). 7. 22. 12)531. Fapte 9. Fapte 4. Evr 9. 12-13 1 Rg 1. 435 Numele lui Isus este în inima rugăciunii creştine. 20. Toate rugăciunile liturgice se termină prin formula „prin Isus Cristos. II. 19). miluieşte-mă pe mine. când stropea propişiatoriul din Sfânta Sfintelor cu sângele jertfei532. 16). Iac 2. pe care Dumnezeu îl va trimite pentru a instaura definitiv Împărăţia sa540. 13-16. În Israel erau unşi în numele lui Dumnezeu cei care îi erau consacraţi pentru o misiune ce venea de la El. Lev 16. 16-18. pentru că. 1 Sam 9. 1. Era cazul regilor537. al profeţilor539. 12. numele lui Isus este cel care manifestă din plin puterea supremă a „numelui mai presus de orice nume” (Fil 2. 433 Numele lui Dumnezeu Mântuitorul era invocat o singură dată pe an de către marele preot pentru ispăşirea păcatelor lui Israel. 533 Cf. 9-10). 434 Învierea lui Isus preamăreşte numele lui Dumnezeu Mântuitorul534 pentru că. 16.toţi. 540 Cf. în umanitatea lui. 537 Cf. de acum înainte. 39. Cristos 436 Cristos vine din traducerea grecească a termenului ebraic „Mesia”. 5. 28. 1.

2. In 6. Lc 4. zămislit ca „sfânt” (Lc 1. în oraşul lui David. 36). 13)551. 18. 15. 16. 1. Haer. este ceea ce indică însuşi numele lui. 2. 16)544. „spre a se arăta lui Israel” (In 1. 437 Îngerul a vestit păstorilor naşterea lui Isus ca pe aceea a lui Mesia făgăduit lui Israel: „Vi s-a născut astăzi. 16-23. Is 61. 25-26. In 6. 543 Cf. ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca 541 542 Cf. 20). 438 Consacrarea mesianică a lui Isus arată misiunea lui divină. să se nască din soţia lui Iosif în descendenţa mesianică a lui David (Mt 1. Is 11. pentru că acesta era înţeles de o parte dintre contemporanii săi într-o concepţie prea omenească548. De la început El este „cel pe care Tatăl l-a consacrat şi l-a trimis în lume” (In 10. Fapte 3. Cel care a fost uns şi însăşi ungerea cu care a fost uns: Cel care a uns este Tatăl. 69. 548 Cf. Ap 22. care purta „ceea ce a fost zămislit în ea de Duhul Sfânt” (Mt 1. Mt 16. 11. 41-46. 31) ca Mesia. 546 Cf. Faptele şi cuvintele lui îl vor face cunoscut ca „sfântul lui Dumnezeu” (Mc 1. „De altfel. 22. Cel care a fost uns este Fiul. Isus a acceptat titlul de Mesia la care avea dreptul547. pentru că în numele lui Cristos este subînţeles Cel care l-a uns. Lc 24.ca Mesia să fie uns de Duhul Domnului541. 3. 62. In 4. 3. 8. 2 Tim 2. care îl recunoştea ca Mesia. 545 Sf. care este ungerea” 545. 549 Cf. Isus a împlinit speranţa mesianică a lui Israel în tripla sa funcţie de preot. 6. 30. Zah 4. 27. dar nu fără rezerve. profet şi rege. Mt 22. 3. 547 Cf. 23. făgăduit de Dumnezeu lui Israel546. precum şi în misiunea sa mântuitoare ca Slujitor care suferă: „Fiul Omului nu a venit să fie slujit. 27. 15. El a dezvăluit astfel conţinutul autentic al regalităţii sale mesianice în acelaşi timp în identitatea transcendentă a Fiului Omului „care a coborât din cer” (In 3. In 6. dar şi ca profet543. 12. 35) în sânul feciorelnic al Mariei. . 550 Cf. 20. 544 Cf. 13. 9. 38). 439 Mulţi iudei şi chiar unii păgâni care le împărtăşeau speranţa au recunoscut în Isus trăsăturile fundamentale ale „Fiului lui David” mesianic. soţia sa”. Dan 7. 440 Isus a primit mărturisirea de credinţă a lui Petru. 21. pentru ca Isus. 21. vestind apropiata pătimire a Fiului Omului550. Iosif a fost chemat de Dumnezeu „să o ia la sine pe Maria. 9. esenţialmente politică549. Mt 2. 13. 14). 16-21. 24. 11). în acelaşi timp ca rege şi ca preot542. „care se numeşte Cristos”. şi a fost uns în Duhul. Irineu. Rom 1. un Mântuitor care este Cristos Domnul” (Lc 2. Consacrarea lui mesianică veşnică s-a revelat în timpul vieţii lui pământeşti la botezul dat de Ioan când „Dumnezeu l-a uns cu Duh Sfânt şi cu putere” (Fapte 10. 15. Cf. 14. 551 Cf.

Lc 23.răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20. Cei care l-au numit astfel pe Isus ca Mesia lui Israel559 poate că nu au vrut să spună mai mult560. 16). 559 Cf. În faţa Sinedriului. 1. 7. Ex 4. 36). 31. 560 Cf. Dt 14. 442 Nu e acelaşi lucru cu Petru când mărturiseşte că Isus este „Cristos. 11. Mt 16. la întrebarea acuzatorilor săi: „Deci tu eşti Fiul lui Dumnezeu?”. 28)552. 10. Ier 3.aceasta. 563 Cf. pentru că Isus răspunde solemn: „Nu trupul şi sângele ţi-au descoperit aceasta. 47. 556 Cf. va spune: „Cel care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele şi m-a chemat prin harul său a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul său ca să-l vestesc între neamuri” (Gal 1. 557 Cf. Acesta va fi de la început561 centrul credinţei apostolice562. 1 Cron 17. 54. 13. Isus a răspuns: „Bine Cf. 555 Cf. In 20. Iob 1. 8. 19-22. 22. 554 Cf. 15-16). 17). Dt (LXX) 32. 13. In 19. 561 Cf. poporului ales555. 1. este pentru că acesta l-a lăsat să se înţeleagă limpede. după sensul literal al textului -. De aceea. În aceste cazuri. Ps 2. 1. mărturisită mai întâi de Petru ca temelie a Bisericii563. 558 Cf. spunând că El este Fiul lui Dumnezeu” (Fapte 9. 10-12. Când RegeleMesia făgăduit este numit „fiu al lui Dumnezeu”558 . 19. Mt 27. Ps 82. 39-43. vorbind despre convertirea lui pe drumul Damascului. 2 Sam 7. 562 Cf. nu înseamnă neapărat că El ar fi mai mult decât un om. III. Os 2. 20). Înţ 18. Cf. 6. 18. Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt 16. adevăratul sens al regalităţii lui s-a manifestat numai de la înălţimea Crucii553. Is 53. 14. Paul. el înseamnă o înfiere ce stabileşte între Dumnezeu şi creatura sa relaţii de o intimitate deosebită. Os 11. care este în ceruri” (Mt 16. titlul de Fiu al lui Dumnezeu este dat îngerilor554. 552 553 . Fiul lui Dumnezeu unul-născut 441 În Vechiul Testament. 6. 443 Dacă Petru a putut recunoaşte caracterul transcendent al filiaţiei divine a lui Isus-Mesia. În paralel. fiilor lui Israel556 şi regilor lor557. Sir 36. Numai după Înviere regalitatea lui mesianică va putea fi proclamată de Petru în faţa Poporului lui Dumnezeu: „Să ştie cu siguranţă toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn şi Cristos pe acest Isus pe care voi l-aţi răstignit” (Fapte 2. 1 Tes 1. „Numaidecât a început să-l predice pe Isus în sinagogi. Lc 23. ci Tatăl meu.

Mc 14. superior chiar şi îngerilor567. 33. Mt 3. 568 Cf.şi aceasta este noutatea . 37-38. Lc 11. plin de har şi de adevăr” (In 1. 567 Cf. 61. 17. nespunând niciodată „Tatăl nostru”568 decât pentru a le porunci: „Voi să vă rugaţi astfel: «Tatăl nostru…»” (Mt 6. 566 Cf. 8.spuneţi. prin Învierea sa din morţi” (Rom 1. Fapte 13. şi a subliniat această distincţie: „Tatăl Meu şi Tatăl vostru” (In 20. 14). Domnul devine numele cel mai obişnuit pentru a desemna însăşi divinitatea Dumnezeului lui Israel. 17. numele inefabil sub care Dumnezeu s-a revelat lui Moise572. 571 Cf. 564 565 . 444 Evangheliile vorbesc în două momente solemne. după Duhul sfinţeniei. 21. YHWH. 9). 36. care este deosebit de „slujitorii” pe care Dumnezeu i-a trimis înainte poporului său566. Botezul şi Schimbarea la faţă a lui Cristos. Cf Mt 11. dar . Această mărturisire creştină apare deja în exclamaţia centurionului în faţa lui Isus răstignit pe Cruce: „Cu adevărat. Isus se numeşte pe sine „Fiul unul-născut al lui Dumnezeu” (In 3. 27. 573 Cf. Domnul 446 În traducerea grecească a cărţilor Vechiului Testament. 39). Deja cu mult înainte. El cere credinţa în numele „Fiului unul-născut al lui Dumnezeu” (In 3. Doar în misterul pascal credinciosul poate să dea titlului de „Fiu al lui Dumnezeu” semnificaţia definitivă. In 10. Mt 21. 16) şi îşi afirmă prin acest titlu preexistenţa veşnică570. 4)571. mărirea Celui Unul-născut din Tatăl. se desemnase pe sine ca „Fiul” care îl cunoaşte pe Tatăl565. Eu sunt” (Lc 22. Mt 26. De atunci. despre glasul Tatălui care Îl desemnează ca „Fiul său preaiubit” 569. Apostolii vor putea să mărturisească: „Noi am văzut mărirea lui. 569 Cf. Ex 3. 6. 34-36. 445 După Înviere. recunoscut astfel şi El ca Dumnezeu573. Mt 5. 1 Cor 2. Mt 24. 14. 8. El a deosebit propria sa filiaţie de cea a ucenicilor săi. 48. 18). 572 Cf. 7. acest om era Fiul lui Dumnezeu” (Mc 15. 21.şi pentru Isus. 13. 5. filiaţia divină apare în puterea umanităţii sale glorificate: El a fost „statornicit Fiu al lui Dumnezeu cu putere. 36. 64. este redat prin Kyrios („Domn”). 17). IV. 70)564. 447 Isus însuşi îşi atribuie în mod voalat acest titlu atunci când discută cu fariseii Cf. 570 Cf. Noul Testament foloseşte în acest sens forte titlul de „Domnul” pentru Tatăl.

cf. 17. Mt 22. 13. 45. 3. 43. 22. încă de la început578. In 13. 2. 5.a. 448 Foarte des în Evanghelii. a demonilor. 15. sau despre strigătul plin de încredere şi speranţă: Maran atha! („Domnul vine!”) sau Marana tha! („Vino. Sub inspiraţia Duhului Sfânt. dar şi în mod explicit. fie că este vorba despre invitaţia la rugăciune: „Domnul să fie cu voi”. 580 Cf. Mt 8. 29. Fapte 5. Ap 5. 15. gesturile de dominare asupra naturii. 13. 9. ş. 450 De la începutul istoriei creştine. 7) 449 Atribuindu-i lui Isus titlul divin de Domn. 34-36. 582 Cf. el exprimă recunoaşterea misterului divin al lui Isus577. a bolilor. Rom 10. Fapte 2. 579 Cf. Tit 2. Mc 12. vino. Lc 1.m. 30.despre sensul Psalmului 110574. 41-46. că puterea. §2.) că în Domnul şi Învăţătorul său se află cheia. Rom 9. a morţii şi a păcatului demonstrează suveranitatea sa divină. Copilul născut 574 Cf. nici unei puteri pământeşti. 20) PE SCURT 452 Numele lui Isus înseamnă „Dumnezeu care mântuieşte”. „Amin. Cf. care va rămâne caracteristică tradiţiei creştine: „Este Domnul!” (In 21. 577 Cf. 28) Capătă atunci o conotaţie de iubire şi de afecţiune. 2. Evr 1. 583 GS 10. centrul şi scopul întregii istorii umane”583. devine adoraţie: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!” (In 20. În întâlnirea cu Isus înviat. şi Fapte 2.d.. cf. 581 Cf. 14. 13. primele mărturisiri de credinţă ale Bisericii afirmă. unii oameni se adresează lui Isus numindu-l „Doamne”. Acest titlu aduce mărturie despre respectul şi încrederea celor care se apropie de Isus aşteptând de la El ajutor şi vindecare576. afirmarea domniei lui Isus asupra lumii şi asupra istoriei581 înseamnă şi recunoaşterea faptului că omul nu trebuie să-şi supună libertatea personală. cinstea şi mărirea datorate lui Dumnezeu Tatăl i se cuvin şi lui Isus579. în mod absolut. Fil 2. ci numai lui Dumnezeu Tatăl şi Domnului Isus Cristos: Cezarul nu este „Domnul”582. 34-36. De-a lungul vieţii sale publice.. 451 Rugăciunea creştină este marcată de titlul „Domnul”. 576 Cf. pentru că El este „din fire Dumnezeu” (Fil 2. 13. fie despre încheierea rugăciunii: „prin Isus Cristos. §2. „Biserica crede (. Doamne!”) (1 Cor 16. Doamne Isuse!” (Ap 22. adresându-se apostolilor săi575. Domnul nostru”. 11. 22). 578 Cf. 6) şi că Tatăl a arătat această suveranitate a lui Isus înviindu-l din morţi şi înălţându-l în slava sa580. Ap 11. 9-11. 575 . 1 Cor 12.

14. 18. „Mesia”. 1. Isus este Cristos pentru că „Dumnezeu l-a uns cu Duh Sfânt şi cu putere” (Fapte 10.din Fecioara Maria este numit „Isus” „pentru că El va izbăvi poporul său de păcatele lui” (Mt 1. Fapte 8. 38). 455 Numele „Domnul” arată suveranitatea divină. Cf. 16. El era „cel care trebuie să vină” (Lc 7. Pentru a fi creştin trebuie să crezi că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu586. 3. 1 In 2. 23. In 1. 3). 454 Numele „Fiul lui Dumnezeu” arată relaţia unică şi veşnică a lui Isus Cristos cu Dumnezeu. ARTICOLUL 3 „Isus Cristos s-a zămislit de la Duhul Sfânt şi s-a născut din Maria Fecioara” Cf. 19). 37. 12). A-l mărturisi sau a-l invoca pe Isus ca Domn înseamnă a crede în divinitatea lui. 21): „Nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi” (Fapte 4. 586 Cf. „speranţa lui Israel” (Fapte 28. In 1. 18. Tatăl său: El este Fiul unul-născut al Tatălui584 şi El însuşi e Dumnezeu585. 453 Numele „Cristos” înseamnă „Cel uns”. 584 585 . 20). „Nimeni nu poate spune: «Isus este Domnul» decât în Duhul Sfânt” (1 Cor 12.

porunceşte: „Ascultaţi-l” (Mc 9. 6). firea noastră cerea să fie vindecată. adevărul şi viaţa. Cf. 9). fiindcă omenirea se găsea într-o stare atât de jalnică şi de nefericită?587 458 Cuvântul s-a făcut trup pentru ca noi să cunoaştem astfel dragostea lui Dumnezeu: „În aceasta s-a arătat dragostea lui Dumnezeu pentru noi: Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său unul-născut în lume pentru ca noi să avem viaţă prin El” (1 In 4. De ce Cuvântul s-a făcut trup? 456 Împreună cu Crezul niceno-constantinopolitan. 457 Cuvântul s-a făcut trup pentru a ne mântui împăcându-ne cu Dumnezeu: „Dumnezeu ne-a iubit şi ne-a trimis pe Fiul său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 In 4. trebuia să o primim înapoi. un ajutor. s-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi s-a făcut om”. pierduţi fiind. nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine” (In 14. oamenii. „Acesta s-a arătat ca să spele păcatele” (1 In 3. Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om I. pe muntele Schimbării la Faţă. şi pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri. prinşi. catech. Iar Tatăl. Or. căzută. 14). trebuia să ni se aducă lumina.. „Tatăl l-a trimis pe Fiul său ca Mântuitor al lumii” (1 In 4. pentru ca oricine crede în El să nu piară. ci să aibă viaţă veşnică” (In 3.” (Mt 11.. de fapt. El este. Aceste motive erau oare lipsite de însemnătate? Nu meritau ele să-l mişte pe Dumnezeu pentru a-l face să coboare până la firea noastră omenească spre a o cerceta. aşteptam un Mântuitor. robi. să fie ridicată. 5): Bolnavă. Închişi în întuneric. 10). „Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe Fiul său unul-născut. Dt 6. răspundem mărturisind: „Pentru noi. Pierduserăm stăpânirea binelui.. 15. să fie înviată. 29) „Eu sunt calea. moartă. un eliberator. 4-5. 459 Cuvântul s-a făcut trup pentru a fi modelul nostru de sfinţenie: „Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine. . modelul Fericirilor şi norma 587 588 Sfântul Grigore de Nyssa. 7)588.PARAGRAFUL 1. 16).

dar mi-ai întocmit un trup. II. s-a smerit pe sine făcându-se ascultător până la moarte. Aceasta este convingerea plină de bucurie a Bisericii. vin (. intrând în lume. atunci când cântă „marele mister al pietăţii”: „El a fost arătat în trup” (1 Tim 3. să devină fiul lui Dumnezeu”590. nu a socotit ca pe o pradă egalitatea sa cu Dumnezeu. suae divinitatis volens nos esse participes. să-i facă pe oameni dumnezei”592. naturam nostram assumpsit. In 1.Legii noi: „Iubiţi-vă unii pe alţii aşa cum v-am iubit Eu” (In 15. Irineu. ut homines deos faceret factus homo ─ „Fiul unul-născut al lui Dumnezeu. 592 Sf. Cristos zice: Jertfă şi prinos nu ai voit. cântare la Vesperele I ale duminicii. 2). făcându-se asemenea oamenilor. şi-a luat firea noastră. Întruparea 461 Reluând expresia Sfântului Ioan („Cuvântul s-a făcut trup”. ci sa nimicit pe sine luând fire de rob. Biserica numeşte „întrupare” faptul că Fiul lui Dumnezeu şi-a asumat o natură omenească pentru a împlini în ea mântuirea noastră. Haer. Fiu al omului: pentru ca omul. 463 Credinţa în Întruparea reală a Fiului lui Dumnezeu este semnul distinctiv al credinţei creştine: „După aceasta recunoaşteţi duhul lui Dumnezeu: Duhul care mărturiseşte venirea lui Cristos în trup vine de la Dumnezeu” (1 In 4. 12).. Mc 8. 1. Această iubire înseamnă oferirea efectivă de sine pe urmele lui589. Inc. citând Ps 40. şi Fiul lui Dumnezeu. deşi din fire Dumnezeu. 57 in festo Corp.. 19. 54. Chr. 589 590 Cf. 5-7. Unigenitus Dei Filius. intrând în comuniune cu Cuvântul şi primind astfel înfierea divină. Ardere de tot şi jertfă pentru păcat nu ţi-au plăcut. Atanasie. vrând să ne facă părtaşi la dumnezeirea sa. Într-un imn redat de Sfântul Paul. Opusc. 7-9 LXX). de la începutul ei. în toate arătându-se ca un om. pentru ca El. 460 Cuvântul s-a făcut trup pentru a ne face „părtaşi ai firii dumnezeieşti” (2 Pt 1.) să fac voia ta” (Evr 10.. am zis: „Iată.. Atunci. 16). 593 Cf. 3. 14). şi încă moartea pe Cruce! (Fil 2. 34. 5-8)593 462 Scrisoarea către evrei vorbeşte despre acelaşi mister: De aceea. „Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru a ne face pe noi Dumnezeu”591. 1. Sf. Toma Aq. 591 Sf. Biserica preamăreşte taina Întrupării: Să aveţi în voi aceleaşi simţiri care erau în Cristos Isus: El. 4): „Acesta este motivul pentru care Cuvântul s-a făcut om. 3. LH. . făcut om.

465 Primele erezii au negat mai puţin divinitatea lui Cristos cât umanitatea sa adevărată (docetismul gnostic). În 325. 598 DS 251. . Isus Cristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat. 467 Monofiziţii afirmau că natura umană încetase să existe ca atare în Cristos. 1 In 4. din Calcedon. de o fiinţă (homousios .«de aceeaşi substanţă») cu Tatăl” şi l-a condamnat pe Arius. Sfântul Ciril din Alexandria şi al treilea Conciliu ecumenic întrunit la Efes în 431 au mărturisit: „Cuvântul. 2-3. şi nici rezultatul unui amestec confuz între divin şi uman. Biserica a trebuit să apere acest adevăr de credinţă şi să-l clarifice de-a lungul primelor secole în faţa ereziilor care îl falsificau. nu pentru că natura Cuvântului sau dumnezeirea lui şi-ar fi avut originea din ea. fiind asumată de Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. despre care se spune. care şi-a asumat-o şi şi-a însuşit-o din clipa zămislirii sale. unindu-şi în Persoana sa un trup animat de un suflet raţional. Umanitatea lui Isus Cristos nu are alt subiect decât Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. Confruntat cu această erezie. El s-a făcut cu adevărat om rămânând cu adevărat Dumnezeu. 466 Erezia nestoriană vedea în Cristos o persoană umană unită cu Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. Dar încă din secolul al treilea. care afirma că „Fiul lui Dumnezeu a ieşit din neant”595 şi „dintr-o altă substanţă decât Tatăl”596. că s-a născut după trup”598. ci pentru că din ea s-a născut trupul preasfânt. s-a făcut om”597. 597 DS 250. primul Conciliu ecumenic de la Niceea a mărturisit în Crezul său că Fiul lui Dumnezeu este „născut. Încă din timpurile apostolice. a mărturisit în 451: 594 595 Cf. Biserica a trebuit să afirme. DS 130. Dumnezeu adevărat şi om adevărat 464 Evenimentul unic şi cu totul singular al Întrupării Fiului lui Dumnezeu nu înseamnă că Isus Cristos este în parte Dumnezeu şi în parte om. iar nu creat. În opoziţie cu ea. Conciliul de la Efes a proclamat în 431 că Maria a devenit cu adevărat Născătoare de Dumnezeu prin zămislirea omenească a Fiului lui Dumnezeu în sânul său: „Născătoare de Dumnezeu. că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu prin natură. cu care s-a unit în mod substanţial Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea. de aceea. 2 In 7.III. credinţa creştină a insistat pe adevărata întrupare a Fiului lui Dumnezeu „venit în trup”594. împotriva lui Paul din Samosata. 596 DS 126. al patrulea Conciliu ecumenic. înzestrat cu suflet raţional. într-un Conciliu reunit la Antiohia. şi nu prin adopţiune.

Este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu care s-a făcut om. 468 După Conciliul din Calcedon. fără schimbare. mai degrabă. El însuşi desăvârşit în dumnezeirea sa şi desăvârşit în omenirea sa. de la Constantinopol. 601 Cf. cf. pentru mântuirea noastră. ci şi suferinţele602 şi chiar moartea: „Cel care a fost răstignit în trup. fără despărţire. 599 600 DS 301-302.Urmându-i pe Sfinţii Părinţi. DS 424. a mărturisit: „Nu este decât o singură ipostază (sau persoană). Împotriva acestora. învăţăm într-un cuget că trebuie să fie mărturisit un singur şi acelaşi Fiu. Fiul unul-născut. însuşirile fiecăreia sunt apărate şi unite într-o singură Persoană şi într-o singură ipostază599. 469 Biserica mărturiseşte astfel că Isus este în mod inseparabil Dumnezeu adevărat şi om adevărat. neschimbat întrupându-te şi răstignindu-te. unul din Treime” 600. pe care noi trebuie să-l recunoaştem în două firi. pentru noi şi pentru mântuirea noastră. şi aceasta fără să înceteze a fi Dumnezeu. şi-a asumat ceea ce nu era” cântă liturgia romană604. Domnul nostru Isus Cristos. Totul în omenirea lui Cristos trebuie să fie deci atribuit Persoanei sale divine ca unui subiect propriu601. nu numai minunile. ci. fără amestecare. în afară de păcat” (Evr 4. . 2-3. „asemenea nouă în toate. 604 LH. Domnul nostru: „Id quod fuit remansit et quod non fuit assumpsit ─ A rămas ceea ce era. Domnul slavei şi Unul din Sfânta Treime”603. Leon cel Mare. Domnul nostru Isus Cristos. este Dumnezeu adevărat. născut din Tatăl înainte de veci după dumnezeire şi în aceste vremuri din urmă. s-a născut din Fecioara Maria. care este Domnul nostru Isus Cristos. Sf. Fiule şi Cuvânt al lui Dumnezeu. 602 Cf. antifonă de la Oficiul lecturilor din ziua de Crăciun. unii au făcut din natura omenească a lui Cristos un fel de subiect personal. Serm 21. Născătoarea de Dumnezeu. cel ce eşti fără de moarte şi ai primit. fără împărţire. 603 DS 432. DS 424. Dumnezeu adevărat şi om adevărat (alcătuit) dintr-un suflet raţional şi dintr-un trup. Efes: DS 255. de o fiinţă cu Tatăl întru dumnezeire şi de o fiinţă cu noi întru omenire. deja Cc. după omenire. din 553. 15). Domnul. a te întrupa din Sfânta Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioara Maria. fratele nostru. al cincilea Conciliu ecumenic. Unul şi acelaşi Cristos. Iar liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur proclamă şi cântă: „Unule-născut. Deosebirea dintre firi nu este în nici un fel nimicită de unirea lor.

pe care Fiul lui Dumnezeu şi l-a asumat. este înzestrat cu o adevărată cunoaştere umană. Dar în paralel a trebuit să amintească de fiecare dată că natura omenească a lui Cristos aparţine ca proprie Persoanei divine a Fiului lui Dumnezeu care şi-a asumat-o. Cum este om Fiul lui Dumnezeu? 470 Deoarece în unirea tainică a Întrupării „firea omenească a fost asumată. nu se poate învăţa decât din experienţă610. a acţionat cu o voinţă de om. In 11. 38. 609 Cf. Mc 6. preamărit împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. a iubit cu o inimă de om. Biserica a mărturisit că Fiul veşnic şi-a asumat şi un suflet omenesc raţional609. Unul fiind din Sfânta Treime. 608 GS 22. 610 Cf. In 14. făcându-se om. asemenea nouă în toate. Astfel. Biserica a ajuns de-a lungul secolelor să mărturisească deplina realitate a sufletului omenesc al lui Cristos. Aceasta corespundea realităţii coborârii lui voluntare 605 Troparul O monogenes GS 22. Fiul lui Dumnezeu comunică deci firii sale omeneşti propriul său mod de a exista personal în Treime. 34 etc. 9-10. Tot ce El este şi face în ea ţine de „Unul din Treime”. El a devenit într-adevăr unul dintre noi. 27.Cristoase Dumnezeule. 606 . 8. Ca atare. cu moartea pe moarte ai călcat. De aceea. Împotriva acestei erori. Cristos exprimă omeneşte comportamentele divine ale Treimii607: Fiul lui Dumnezeu a muncit cu mâini de om. 52) şi chiar să fie nevoit să se informeze asupra a ceea ce. 472 Acest suflet omenesc. DS 149. aceasta nu putea fi nelimitată de la sine: se desfăşura în condiţiile istorice ale existenţei lui în spaţiu şi timp. Fiul lui Dumnezeu a putut să accepte „să crească în înţelepciune. Sufletul şi cunoaşterea omenească a lui Cristos 471 Apolinariu din Laodiceea afirma că în Cristos Cuvântul i-a înlocuit sufletul sau spiritul. în condiţia umană. a gândit cu o inteligenţă de om. mântuieştene pe noi!”605 IV. Născut din Fecioara Maria. afară de păcat608. 607 Cf. §2. în sufletul şi în trupul său. şi nu nimicită”606. §2. şi a trupului lui omenesc. în vârstă şi în har” (Lc 2. cu operaţiile lui de inteligenţă şi voinţă.

474 Din unirea cu Înţelepciunea divină în Persoana Cuvântului întrupat. 66. In 2. în acelaşi timp. Voinţa omenească a lui Cristos 475 În mod paralel. In 1. 26-30. 39. Fiul arăta şi în cunoaşterea sa omenească pătrunderea divină pe care o avea despre gândurile tainice ale inimilor oamenilor614. trupul lui Cristos era delimitat621. 18-20. „Firea omenească a Fiului lui Dumnezeu. Mt 11. 10. 621 . Lateran (în 649): DS 504. DS 475. 616 Cf. 473 Dar. 25. este subordonată acestei voinţe atotputernice”620. 7. 31. 7). Mc 14. DS 556-559. 32. chipul omenesc al lui Isus poate fi „zugrăvit” 611 612 Cf. De aceea. 10. 620 DS 556. Qu. Sf. Constantinopol III (în 681). cunoştea şi manifesta în ea tot ceea ce i se cade lui Dumnezeu”612. Biserica a mărturisit la al şaselea Conciliu ecumenic618 că Cristos are două voinţe şi două operaţii naturale. această cunoaştere cu adevărat omenească a Fiului lui Dumnezeu exprima viaţa divină a Persoanei lui611. Sf. Mc 2. Cc. 31. Cf. Maxim Mărturisitorul. Mc 13. 18. cazul cunoaşterii intime şi imediate pe care Fiul lui Dumnezeu o are despre Tatăl său613. 618 Cc. nu opuse. astfel încât Cuvântul făcut trup a voit omeneşte în ascultare faţă de Tatăl tot ce El a hotărât dumnezeieşte. dub. 617 Cf. etc. Ep. 9. ci cooperante. 8. 61. mai bine zis. 615 Cf. 36. 14. Fapte 1. 8. 55. Ce recunoaşte că nu ştie în acest domeniu616 declară în altă parte că nu are misiunea de a revela617. Grigore cel Mare. nu prin ea însăşi. . 6. divine şi umane. 613 Cf. Adevăratul trup al lui Cristos 476 Deoarece Cuvântul s-a făcut trup asumându-şi o adevărată fire omenească. împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. 27. etc. Este. 614 Cf. pentru mântuirea noastră619. în primul rând.la „firea de rob” (Fil 2. Voinţa omenească a lui Cristos „urmează voinţa sa divină fără să-i reziste sau să i se opună sau. ci prin unirea sa cu Cuvântul. Mc 8. cunoaşterea umană a lui Cristos se bucura pe deplin de ştiinţa planurilor veşnice pe care El venise să le descopere615. 33-34. 619 Cf.

482 Cristos. de aceea. 622 623 Cc. este unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. PE SCURT 479 La vremea stabilită de Dumnezeu. al nemărginitei iubiri cu care Răscumpărătorul divin îl iubeşte neîncetat pe Tatăl veşnic şi pe toţi oamenii”625. fiind Dumnezeu adevărat şi om adevărat. deci Cuvântul şi Chipul substanţial al Tatălui. particularităţile individuale ale trupului lui Cristos exprimă Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu. 34. 20). Niceea II: DS 601.. în trupul lui Isus. 1). Inima Cuvântului întrupat 478Isus ne-a cunoscut în timpul vieţii. „Dumnezeu. Haurietis aquas: DS 3924. Prefaţa de Crăciun II. agoniei şi patimii sale pe toţi şi pe fiecare şi s-a dat pentru fiecare dintre noi: „Fiul lui Dumnezeu m-a iubit şi s-a dat pe sine însuşi pentru mine” (Gal 2.. pot fi venerate. LR.) praecipuus consideratur index et symbolus. Fiul unul-născut al Tatălui. La al şaptelea Conciliu ecumenic622. s-a întrupat: fără să piardă natura dumnezeiască. are o inteligenţă şi o voinţă omenească. 480 Isus Cristos este Dumnezeu adevărat şi om adevărat în unitatea Persoanei sale divine. DS 3812. care nu se confundă. Biserica a recunoscut întotdeauna că. Acesta şi-a însuşit trăsăturile trupului său omenesc într-atât încât.. cf. Biserica a recunoscut ca legitim să fie reprezentat pe imagini sfinte. illius amoris. Cuvântul veşnic. 624 Cc. deoarece credinciosul care îi venerează imaginea „venerează în ea persoana care este zugrăvită”624. dar sunt unite în Persoana unică a Fiului lui Dumnezeu. Enc. străpunsă de păcatele noastre şi pentru mântuirea noastră (Cf. care este din fire nevăzut. quod divinus Redemptor aeternum Patrem hominesque universos continenter adamat ─ „este considerată semnul şi simbolul eminent. 625 Pius XII. 477 În acelaşi timp. perfect armonizate şi supuse inteligenţei şi voinţei sale divine. cea divină şi cea umană.. s-a arătat în chip văzut în firea noastră” 623. zugrăvite pe o imagine sfântă. Întradevăr.(Gal 3. 481 Isus Cristos are două naturi. Preasfânta Inimă a lui Isus. . In 19. şi-a asumat natura omenească. De aceea. Niceea II (în 787). Ne-a iubit pe toţi cu o inimă omenească.

adică împlinirea făgăduinţelor şi a pregătirilor. 9). 8-20. Lc 2. este dat prin puterea Duhului: „Duhul Sfânt se va coborî peste tine” (Lc 1. 483 Întruparea este deci misterul unirii admirabile dintre firea dumnezeiască şi firea omenească în unica Persoană a Cuvântului. 20. Lc 1. „Domnul de viaţă dătător”. 34).pe care le are în comun cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. 485 Misiunea Duhului Sfânt este mereu legată de cea a Fiului şi orânduită în vederea ei626. 486 Fiul unul-născut al Tatălui fiind zămislit ca om în sânul Fecioarei Maria.. făcând-o să-l zămislească pe Fiul veşnic al Tatălui într-o fire omenească luată dintr-a ei. Maria este chemată să-l zămislească pe Acela în care va locui „în trup plinătatea dumnezeirii” (Col 2. PARAGRAFUL 2. Mt 1. 628 Cf. „S-a zămislit de la Duhul Sfânt. . 626 627 Cf. adică Cel uns de Duhul Sfânt 627. 14-15. 629 Cf. magilor629. încă de la începutul existenţei sale omeneşti. Mt 2. este „Cristos”. In 16. 1-12. Duhul Sfânt e trimis să sfinţească sânul Fecioarei Maria şi să-i dea rodnicie în chip dumnezeiesc. Răspunsul divin la întrebarea ei: „Cum va fi aceasta de vreme ce eu nu cunosc bărbat?” (Lc 1. „S-a zămislit de la Duhul Sfânt. chiar dacă manifestarea sa nu are loc decât progresiv: păstorilor 628. 35). Cf. El. 35. s-a născut din Maria Fecioara” I..” 484 Buna-Vestire făcută Mariei inaugurează „plinirea timpului” (Gal 4. 4).

27. din casa lui David.lui Ioan Botezătorul630. Cf. fiica Sionului prin excelenţă. Împotriva oricărei aşteptări omeneşti. 489 De-a lungul Vechiului Legământ. Dumnezeu alege ceea ce era considerat neputincios şi slab637 pentru a-şi arăta fidelitatea faţă de făgăduinţă: Ana. In 1. 634 Cf. 633 LG 56. Gen 3. La început este Eva: în ciuda neascultării ei. 21. astfel încât. 1 Sam 1. 15. o tânără evreică din Nazaretul Galileei. In 2. dar ceea ce învaţă ea despre Maria luminează. Evr 10. Cu ea. „o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif.. 635 Cf. Gen 3. În virtutea acestei făgăduinţe. 38). 638 Cf. Sara zămisleşte un fiu. iar numele fecioarei era Maria” (Lc 1. se 630 631 Cf. 31-34. II. 4). cf. pentru a-i „întocmi un trup”632. . 632 Cf. primeşte făgăduinţa unei descendenţe care-l va învinge pe cel Viclean634 şi pe aceea de a fi mamă a tuturor celor vii635. după îndelunga aşteptare a făgăduinţei. 10-14. 637 Cf. Gen 18. care nădăjduiesc de la El cu încredere mântuirea şi o primesc. 26-27): Părintele îndurărilor a voit ca Întruparea să fie precedată de consimţământul celei predestinate să fie mamă.. conţinutul credinţei în Cristos. după cum o femeie a contribuit la venirea morţii. dar. tot o femeie să contribuie la dăruirea vieţii633. Maria „se află în fruntea celor smeriţi şi săraci ai Domnului. 1-2. „. Ruth. 5. din veşnicie Dumnezeu a ales să fie Mama Fiului său o fiică a lui Israel. la rându-i. El a voit libera cooperare a unei făpturi. misiunea Mariei a fost pregătită de aceea a femeilor sfinte. Predestinarea Mariei 488 „Dumnezeu l-a trimis pe Fiul său” (Gal 4. ucenicilor631. s-a născut din Maria Fecioara” 487 Ceea ce credinţa catolică afirmă despre Maria se întemeiază pe ceea ce ea afirmă despre Cristos. în ciuda vârstei sale înaintate636. 1 Cor 1. 20. Debora. De aceea. 636 Cf. Iudita şi Estera şi multe alte femei. 11. Toată viaţa lui Isus Cristos va manifesta deci „cum Dumnezeu l-a uns cu Duh Sfânt şi cu putere” (Fapte 10. 61. mama lui Samuel638.

cu care este „împodobită din primul moment al zămislirii sale”642. LG 56. fiind plăsmuită de Duhul Sfânt ca o făptură nouă”645. Prin harul lui Dumnezeu. 28). trebuia să fie întru totul purtată de harul lui Dumnezeu. o salută ca „plină de har” (Lc 1. în momentul BuneiVestiri. . proclamată de Papa Pius al IX-lea în 1854: „Preafericita Fecioară Maria. în iubire”644. 645 LG 56. 644 Cf. 642 LG 56. pentru a fi sfântă şi neprihănită în faţa lui. Într-adevăr. 641 DS 2803. prin 639 640 LG 55. Neprihănita Zămislire 490 Pentru a fi Mama Mântuitorului. „Fie mie după cuvântul tău…” 494 La vestea că-l va naşte pe „Fiul Celui Preaînalt” fără să cunoască bărbat. 4. 493 Părinţii tradiţiei orientale o numesc pe Maica lui Dumnezeu „cea Preasfântă” (Panaghia) şi o celebrează ca „neatinsă de vreo prihană a păcatului. „cea plină de har” de la Dumnezeu (Lc 1. 3). fusese răscumpărată încă de la zămislirea ei. Biserica a înţeles că Maria. 643 LG 53. Maria „a fost înzestrată de Dumnezeu cu daruri vrednice de o asemenea menire” 640.împlinesc timpurile şi se instaurează noua economie”639. „A ales-o în El înainte de întemeierea lumii. 491 De-a lungul secolelor. Mântuitorul neamului omenesc. 492 Această „strălucire a unei sfinţenii unice”. îi vine în întregime de la Cristos: ea a fost „răscumpărată în mod eminent în vederea meritelor Fiului ei”643. încă din primul moment al zămislirii ei. 28). Mai mult decât pe oricare altă persoană creată. în vederea meritelor lui Isus Cristos. Acest lucru îl mărturiseşte dogma Neprihănitei Zămisliri. Tatăl „a binecuvântat-o cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri. Ef 1. a fost ferită de orice prihană a păcatului originar”641. Maria a rămas curată de orice păcat personal în toată viaţa sa. întru Cristos” (Ef 1. pentru a-şi putea da consimţământul liber al credinţei la vestirea chemării ei. printr-un har şi un privilegiu unic al lui Dumnezeu Atotputernicul. Îngerul Gabriel.

„de la Duhul Sfânt” 651. fie mie după cuvântul tău” (Lc 1. convinsă că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă”: „Iată slujitoarea Domnului. încă înainte de naşterea Fiului ei. Părinţii văd în zămislirea feciorelnică semnul că cel care a venit într-o umanitate ca a noastră este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu: Astfel. 650 Cf. îmbrăţişând din toată inima. 55. De aceea. Biserica mărturiseşte că Maria este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu (Theotókos)649. „Maria devine Mama lui Isus şi. 28-37). la îndemnul Duhului. 1. LG 56. ea a devenit cauză de mântuire pentru sine şi pentru întreg neamul omenesc”. Sfântul Ignaţiu de Antiohia (începutul secolului al II-lea) 646 Ibid. afirmând şi aspectul trupesc al acestui eveniment: Isus a fost zămislit fără sămânţă. dându-şi consimţământul la cuvântul lui Dumnezeu. Maria a răspuns prin „ascultarea credinţei” (Rom 1.) persoanei şi lucrării Fiului său. 25) 648. Într-adevăr. o numesc pe Maria „mama celor vii” şi afirmă foarte des: „Prin Eva .. ceea ce a legat fecioara Eva prin necredinţă a dezlegat Fecioara Maria prin credinţă” şi. Lateran (în 649): DS 503. Maria este aclamată. DS 251. Biserica a mărturisit că Isus a fost zămislit numai prin puterea Duhului Sfânt în sânul Fecioarei Maria. a doua Persoană a Sfintei Treimi.„puterea Duhului Sfânt” (Lc 1. făcând o comparaţie cu Eva. 649 Cf. 19. Mt 13. 648 Cf. în dependenţă de Cristos şi împreună cu El. prin Maria – viaţa”647. 43). ca „Maica Domnului meu” (Lc 1. fără a fi împiedicată de vreun păcat. prin harul Dumnezeului atotputernic”646: După cum spune Sfântul Irineu. voinţa mântuitoare a lui Dumnezeu. cel pe care Maria l-a zămislit ca om de la Duhul Sfânt şi care a devenit într-adevăr Fiul ei după trup nu este altul decât Fiul veşnic al Tatălui. Fecioria Mariei 496 Încă de la primele formulări ale credinţei650.. multor Părinţi din vechime le place să afirme că „nodul neascultării Evei a fost desfăcut prin ascultarea Mariei. 647 . 651 Cc.moartea. Astfel. 37-38). DS 10-64. Maternitatea divină a Mariei 495 Numită în Evanghelii „Mama lui Isus” (In 2. s-a oferit total pe sine (. punându-se în slujba misterului Răscumpărării. 5). „prin ascultare.

ci a consfinţit integritatea 652 653 Cf. 8. după traducerea greacă din Mt 1. 32. Cels. care îl vede „în legătura ce uneşte misterele între ele”658. 442.. Maria – „pururea Fecioară” 499 Aprofundarea credinţei în maternitatea virginală a făcut Biserica să mărturisească fecioria reală şi perpetuă a Mariei660 chiar la naşterea Fiului lui Dumnezeu făcut om661. 14). în trupul său. Lc 1.a. 656 139. 1880. în ansamblul misterelor lui Cristos. logodnica lui (Mt 1. Lc 1. 13. DS 427. Fecioara va zămisli şi va naşte un fiu” (Is 7. naşterea lui Cristos „nu a micşorat. după cum cu adevărat a şi înviat”654. 18-25.) El. 657 Cf. 294. a fost cu adevărat pironit pe cruce pentru noi. In 1.. S-a putut chiar pune întrebarea dacă nu e vorba aici despre legende sau despre construcţii teologice fără pretenţie istorică.. DS 291. 3. 1)659. ş. 23. 660 Cf.. Cf. batjocuri sau neînţelegeri din partea necredincioşilor. La acestea trebuie să dăm următorul răspuns: credinţa în zămislirea feciorelnică a lui Isus a întâmpinat o vie împotrivire. Într-adevăr. care este cu adevărat din neamul lui David după trup652. Mt 1. 498 Tăcerea Evangheliei după Marcu şi a Scrisorilor din Noul Testament despre zămislirea feciorelnică a Mariei a fost uneori motiv de tulburare. 20).afirmă: „Sunteţi încredinţaţi cu tărie despre Domnul nostru. 19. 655 Cf. îi spune Îngerul lui Iosif despre Maria. evrei sau păgâni657: ea nu era motivată de mitologia păgână sau de vreo adaptare la ideile timpului. 1. Iustin.) Cu adevărat a suferit. sub Ponţiu Pilat. 571. 503. Rom 1. de la Întruparea până la Paştele lui. 661 Cf. 34. Sensul acestui eveniment nu este accesibil decât credinţei. 654 Smirn 1-2. . Fiul lui Dumnezeu după voinţa şi puterea lui Dumnezeu653. ca şi moartea Domnului: trei mistere răsunătoare care au fost împlinite în tăcerea lui Dumnezeu” (Eph. cu adevărat născut dintr-o Fecioară. 658 DS 3016. 99. 7. 69. (. Biserica vede în aceasta împlinirea făgăduinţei divine făcute prin profetul Isaia: „Iată. Sfântul Ignaţiu de Antiohia dă mărturie deja despre această legătură: „principele lumii acesteia n-a cunoscut fecioria şi naşterea Mariei. Dial. Cf. Sf. 497 Relatările evanghelice655 consideră zămislirea feciorelnică o lucrare divină ce depăşeşte orice înţelegere şi orice posibilităţi omeneşti656: „Ceea ce s-a zămislit în ea vine de la Duhul Sfânt”. 659 Cf 1 Cor 2. Origene. (. 26-38.

Cf. 48-49. 1 Cor 15. 55) sunt fiii unei Marii. 504 Isus este zămislit de la Sfântul Duh în sânul Fecioarei Maria pentru că El este noul Adam671 care inaugurează noua creaţie: „Primul om ieşit din pământ este pământesc. „ucenică a lui Cristos”665. 6. Isus nu are alt Tată decât pe Dumnezeu669. Mt 27. 501 Isus este Fiul unic al Mariei. Iacob şi Iosif.. 665 Cf. LG 52. cât şi primirea acestei misiuni de către Maria pentru toţi oamenii: 503 Fecioria Mariei manifestă iniţiativa absolută a lui Dumnezeu în Întrupare. 14. în planul său de mântuire. 671 Cf. 1 Cor 9. 29. 670 Cc. la naşterea şi creşterea cărora ea conlucrează cu iubire de mamă”668. 19. 2. 1). a voit ca Fiul său să se nască dintr-o Fecioară.) în mod firesc Fiu al Tatălui prin dumnezeirea sa. Biserica a înţeles întotdeauna că aceste texte nu desemnau alţi copii ai Fecioarei Maria: într-adevăr. Aceste motive privesc atât persoana şi misiunea răscumpărătoare a lui Cristos. Ap 12. în legătură cu ansamblul Revelaţiei. Dar maternitatea spirituală a Mariei667 se extinde la toţi oamenii pe care El a venit să-i mântuiască: „Ea l-a născut pe Fiul pe care Dumnezeu l-a rânduit «primul născut dintr-o mulţime de fraţi» (Rom 8. 15. 29). 47). Este vorba despre rude apropiate ale lui Isus. 3. adică dintre credincioşi. Maternitatea feciorelnică a Mariei în planul lui Dumnezeu 502 Privirea credinţei poate descoperi. 45. încă de la zămislirea sa. 16. 500 La aceasta se obiectează uneori că Scriptura vorbeşte despre fraţii şi surorile lui Isus664. 669 Cf. care este desemnată în mod semnificativ ca „cealaltă Marie” (Mt 28. în mod firesc fiu al mamei sale prin umanitatea sa. 5. 26-27. Friuli (în 796): DS 619. plină de Duhul Sfânt. Firea omenească a lui Cristos este. Gal 1. 56. 668 LG 63. „Firea omenească pe care a luat-o nu l-a îndepărtat niciodată de Tatăl. 31-35. dar în mod propriu Fiu al lui Dumnezeu prin amândouă firile sale”670.feciorelnică” a Mamei sale662. 666 Gn 13. după o expresie cunoscută în Vechiul Testament666. motivele tainice pentru care Dumnezeu. (. 667 Cf. „fraţii lui Isus” (Mt 13. Liturgia Bisericii o celebrează pe Maria ca Aeiparthénos – „pururea Fecioară”663. 664 Cf. etc. 17. Lc.. 8. In 19. căci Dumnezeu „îi dă Duhul fără măsură” 662 663 LG 57. . Mc 3. însă cel de-al doilea om vine din cer” (1 Cor 15.

nici din voinţă bărbătească. 677 Sf. Col 1. „Prin primirea cu credinţă a Cuvântului lui Dumnezeu. 34-35. 16). pentru că ea este figura şi cea mai desăvârşită realizare a Bisericii678. „noi toţi am primit har peste har” (In 1. 506 Maria este fecioară pentru că virginitatea ei este semnul credinţei ei. 2 Cor 11. în Duhul Sfânt. fiindcă ea este în întregime dată omului de Duhul Sfânt. In 3. 13). ea este „rodul cel mai ales al răscumpărării”680: chiar din prima clipă a zămislirii sale. Capul omenirii răscumpărate 672. 507 Maria este în acelaşi timp Fecioară şi Mamă. Sensul de „logodnă” al chemării omului în relaţie cu Dumnezeu674 este perfect împlinit în maternitatea feciorelnică a Mariei. 505 Isus. 2. 675 LG 63. 680 SC 103. care este el însuşi Dumnezeu. 9. 18. Primirea acestei vieţi este feciorelnică. 34). Noul Adam. nici din voinţă trupească. inaugurează prin zămislirea sa feciorelnică noua naştere. ea este cu totul ferită de pata păcatului strămoşesc şi a rămas neatinsă de orice păcat personal de-a lungul întregii sale vieţi. Ea este şi Fecioara care păzeşte neatinsă şi curată credinţa faţă de Mirele ei”679. LG 63. 676 Cf. 674 Cf. 679 LG 64. 678 Cf. PE SCURT 508 Dintre urmaşii Evei. Biserica devine şi ea Mamă: prin predicare şi Botez. prin credinţă: „Cum se va face aceasta?” (Lc 1. 672 673 Cf. Cf. 34) 673 Participarea la viaţa divină „nu vine din sânge. Iar „din plinătatea lui”. „Plină de har”. „pe care nici o îndoială nu o tulbură”675. a fiilor adoptivi. ci de la Dumnezeu” (In 1. 509 Maria este într-adevăr „Maica lui Dumnezeu”. Virg. Augustin. Dumnezeu a ales-o pe Fecioara Maria să fie Mama Fiului său. 1 Cor 7. . Credinţa sa îi dă harul să devină Maica Mântuitorului: Beatior est Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi ─ „Mai fericită e Maria pentru că a primit credinţa lui Cristos decât pentru că a zămislit trupul lui Cristos”677. îi naşte la o viaţă nouă şi nepieritoare pe fiii zămisliţi de la Duhul Sfânt şi născuţi din Dumnezeu. şi al dăruirii ei neîmpărţite faţă de voinţa lui Dumnezeu676.(In 3. 3. pentru că este mama Fiului veşnic al lui Dumnezeu făcut om.

înviere. 513 Cateheza. 683 Sf. 511 Fecioara Maria a „cooperat la mântuirea oamenilor prin credinţa şi ascultarea sa liberă”682. 30. Aici este destul să indicăm câteva elemente comune tuturor misterelor vieţii lui Cristos (I). de la început şi până în ziua în care (. Ea a rostit acel „da” „în numele întregii firi omeneşti”683. ea a devenit noua Evă. S. răstignire. să 681 682 Sf. Mama celor vii. crezând. şi. fecioară când l-a purtat. după împrejurări. pururea fecioară”681: cu toată fiinţa sa. Toată viaţa lui Cristos este mister 514 Multe lucruri care interesează curiozitatea omenească cu privire la Isus nu figurează în Evanghelii. Toma Aq. coborâre în iad. „Tot ce a făcut şi a învăţat Isus. înălţare). 186. . 3. Fiul lui Dumnezeu. Augustin. 1.. fecioară când l-a hrănit la sânul său. fecioară în naşterea lui. PARAGRAFUL 3.. 30. 38). decât despre misterele Întrupării (zămislirea şi naşterea) şi despre Paşte (patimă. Th. pentru a schiţa apoi principalele mistere ale vieţii ascunse (II) şi publice (III) a lui Isus. Nu se spune aproape nimic despre viaţa sa la Nazaret şi chiar o mare parte a vieţii sale publice nu este relatată684. ea este „slujitoarea Domnului” (Lc 1. 684 Cf. moarte. înmormântare. LG 56. 1. Ceea ce s-a scris în Evanghelii a fost scris „pentru ca voi să credeţi că Isus este Cristos. El nu spune nimic explicit despre misterele vieţii ascunse şi ale vieţii publice a lui Isus. In 20. 1-2) trebuie să fie privit în lumina misterelor Crăciunului şi Paştelui. I. Prin ascultarea sa. Misterele vieţii lui Cristos 512 Simbolul credinţei nu vorbeşte.510 Maria „a rămas fecioară în zămislirea Fiului său. Serm. însă articolele de credinţă privind Întruparea şi Paştele lui Isus luminează toată viaţa pământească a lui Cristos. va dezvolta toată bogăţia misterelor lui Isus.) a fost înălţat la cer” (Fapte 1. cu privire la viaţa lui Cristos..

4. Is 53. 690 Cf Ef 1. 688 Cf. în viaţa sa ascunsă. făcându-se sărac. 687 Cf. 1 Pt 1. 3. Firea sa omenească apare astfel ca „sacramentul”. 7. Mc 1. prin care ne face drepţi695. 13-14. In 15. 25. prin care „a luat asupră-şi slăbiciunile noastre şi cu suferinţele noastre s-a împovărat” (Mt 8. Răscumpărarea ne vine. care prin supunerea sa692 repară nesupunerea noastră. 31). înainte de toate. în vindecările şi exorcismele sale. Pentru că Domnul nostru s-a făcut om spre a împlini voinţa Tatălui 689. Lc 2. 692 Cf.aveţi viaţă în numele lui” (In 20. încă de la Întruparea sa. minunile. Mt 27. 17)694. pe El să-l ascultaţi” (Lc 9. 1. 48. tăcerile şi suferinţele. 24. Trăsăturile comune ale misterelor lui Isus 516 Toată viaţa lui Cristos este o Revelare a Tatălui: cuvintele şi faptele sale. cuvintele sale. 515 Evangheliile sunt scrise de oameni care au fost printre primii ce au crezut685 şi care vor să împărtăşească şi altora credinţa. dar acest mister acţionează în toată viaţa lui Cristos. Prin gesturile. Cf. Evr 10. 7. adică semnul şi instrumentul dumnezeirii sale şi al mântuirii pe care o aduce El: ceea ce era vizibil în viaţa sa pământească duce la misterul invizibil al filiaţiunii sale divine şi al misiunii sale răscumpărătoare. 695 Cf Rom 4. au putut vedea şi arăta şi altora urmele misterului lui în toată viaţa lui pământească. 5-7. felul său de a fi şi de a vorbi. 2 Cor 8. 689 Cf. cele mai mici trăsături ale misterelor sale manifestă „iubirea lui Dumnezeu pentru noi” (1 In 4. în Învierea sa. ne îmbogăţeşte prin sărăcia sa691. în cuvântul său. 685 686 Cf. Col 1. 35). 693 Cf. 9. Isus poate spune: „Cine mă vede pe mine îl vede pe Tatăl” (In 14. In 21. 9). iar Tatăl: „Acesta este Fiul meu preaiubit. De la scutecele naşterii lui686 şi până la oţetul pătimirii687 şi la giulgiul Învierii688. totul în viaţa lui Isus este semn al misterului său. . 9). 51. 694 Cf. 691 Cf. Lc 2. 9). care îi purifică pe cei ce îl ascultă693. In 20. prin sângele Crucii690. prin care. 7. După ce au cunoscut în credinţă cine este Isus. 18-19. a fost revelat că „în El locuieşte în trup toată plinătatea dumnezeirii” (Col 2. 517 Toată viaţa lui Cristos este mister de Răscumpărare.

El este „omul desăvârşit”700. Tot ce a făcut. Cf. 1). 5. Fil 2. 15. El ne face să luăm parte ca membre ale trupului său la ceea ce a trăit El în carnea sa pentru noi şi ca model al nostru: Trebuie să continuăm şi să împlinim în noi stările şi misterele lui Isus şi să-l rugăm adesea să le împlinească şi să le desăvârşească în noi şi în toată Biserica sa. 22. Irineu. 18. El rămâne de-a pururi „în faţa lui Dumnezeu pentru noi” (Evr 9.. 703 Cf. 700 GS 38. El a recapitulat în sine îndelungata istorie a oamenilor şi ne-a dobândit pe scurt mântuirea. El ne face să putem trăi şi noi în El. Lc 11. 2.. oamenii. „fiind pururi viu ca să mijlocească pentru noi” (Evr 7. 704 GS 22. 11-12. 7. 4. 1. de la întruparea sa „pentru noi. prin rugăciunea sa. 25). Cristos nu şi-a trăit viaţa pentru sine însuşi. El cheamă la rugăciune702. Şi chiar şi acum este „mijlocitorul nostru la Tatăl” (1 In 2. ne-a dat un exemplu de imitat701. Mt 5. Ibid. (. 5. 521 Tot ce a trăit Cristos. astfel încât tot ce am pierdut în Adam. 1. adică faptul de a fi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. să recuperăm în Cristos Isus696. 3. 702 Cf. 699 Cf. a spus şi a suferit Isus avea drept scop să-l reaşeze în vocaţia lui dintâi pe omul căzut: Atunci când s-a întrupat şi s-a făcut om.) Căci Fiul lui Dumnezeu vrea să pună în noi şi în 696 697 Sf. prin sărăcia sa.518 Toată viaţa lui Cristos este mister de Recapitulare. iar El să trăiască în noi. 3) şi la Învierea sa „pentru îndreptăţirea noastră” (Rom 4. „Prin întruparea sa. şi pentru a noastră mântuire” până la moartea sa „pentru păcatele noastre” (1 Cor 15. 520 În toată viaţa sa. redând astfel tuturor oamenilor comuniunea cu Dumnezeu697. Suntem chemaţi să fim una cu El. Haer. Cu tot ce a trăit şi a suferit pentru noi o dată pentru totdeauna. Fiul lui Dumnezeu s-a unit într-un fel cu fiecare om” 704. 24). 3. Isus se arată ca modelul nostru699. 18. 25). . 701 Cf In 13. Rom 15. ne cheamă să acceptăm de bunăvoie sărăcia şi prigoana703. Cristos a trecut prin toate vârstele vieţii. Tocmai de aceea. §2. Comuniunea noastră cu misterele lui Isus 519 Întreaga bogăţie a lui Cristos „este destinată fiecărui om şi constituie un bun al fiecăruia”698. care ne cheamă să-i devenim ucenici şi să-l urmăm: prin înjosirea sa. ci pentru noi. 698 RH 11.

prin botezul său de pocăinţă. Biserica actualizează această aşteptare a lui Mesia: punându-se în comuniune cu îndelunga pregătire a primei veniri a Mântuitorului. . Fapte 1. 524 Sărbătorind în fiecare an liturgia Adventului. Misterul Crăciunului 705 706 Sf Ioan Eudes. 15) ─ pe toate le face convergente spre Cristos. Lc 4. o aşteptare nelămurită a acestei veniri. 16. 710 Cf. Mt 11. 24. Şi pe această cale vrea să le împlinească în noi705. 17-29. pe care îl numeşte „Mielul lui Dumnezeu. 13. 712 Cf. Lc 16. îi dă mărturie prin predicarea sa. 3. „Prooroc al Celui Preaînalt” (Lc 1. 709 Cf. salută venirea lui Cristos încă din sânul mamei sale711 şi îşi află bucuria în a fi „prietenul Mirelui” (In 3. 1. Prin celebrarea naşterii şi martiriului Înainte-mergătorului. 76). Fapte 13. el inaugurează Evanghelia710. 707 Cf. Rituri şi sacrificii. prin martiriul său712. Misterele copilăriei şi ale vieţii ascunse a lui Isus Pregătirile 522 Venirea Fiului lui Dumnezeu pe pământ este un eveniment atât de imens. şi. 26. Mc 6. 711 Cf. 713 Ap 22. II. iar eu să mă micşorez” (In 3. figuri şi simboluri din „Primul Legământ” (Evr 9. Regn. îl vesteşte prin gura profeţilor care se succed în Israel. care ridică păcatul lumii” (In 1. 30).toată Biserica sa o participare şi ca o extindere şi continuare a misterelor sale. 708 Cf. Mt 3. 523 Sfântul Ioan Botezătorul este Înaintemergătorul706 direct al Domnului. trezeşte. Cf. încât Dumnezeu a vrut să-l pregătească timp de secole. în cele din urmă. trimis pentru a-i pregăti calea707. credincioşii îşi reînnoiesc dorinţa arzătoare după cea de a doua Venire713. 29). 17). 22. în inima păgânilor. Lc 7. 29). Mergând înaintea lui Isus „cu duhul şi cu puterea lui Ilie” (Lc 1. pe de altă parte. el e cel mai mare dintre toţi profeţii708 şi ultimul dintre ei709. 17. prin harurile pe care vrea să ni le împărtăşească şi prin efectele pe care vrea să le aibă în noi prin aceste mistere. Biserica se uneşte cu dorinţa lui: „Trebuie ca El să crească.

semnul supunerii sale faţă de Lege721 şi al împuternicirii sale pentru cultul lui Israel. nişte simpli păstori sunt primii martori ai evenimentului. Misterele copilăriei lui Isus 527 Tăierea împrejur a lui Isus. 4.525 Isus s-a născut în umilinţa unui staul. Dumnezeu cel mai înainte de veci!716 526 „Să te faci copil” în faţa lui Dumnezeu este condiţia pentru a intra în Împărăţie717. pentru aceasta. 528 Epifania este manifestarea lui Isus ca Mesia al lui Israel. 717 Cf. animatum corpus sumens. Acest semn prefigurează „tăierea împrejur a lui Cristos” ─ Botezul (Col 2. mai mult: trebuie „să te naşti de sus” (In 3. să te faci mic. este semnul intrării sale în rândul urmaşilor lui Abraham. 7). 13). Misterul Crăciunului se împlineşte în noi când Cristos „ia chip” în noi (Gal 4. Mt 18. ba. într-o familie săracă714. Fiul lui Dumnezeu şi Cf. schimb minunat! Ziditorul neamului omenesc a luat trup însufleţit. ne-a dăruit nouă dumnezeirea sa”719. 11-13). Lc 2. fără lucrare omenească făcându-se om. de Virgine nasci dignatus est. 21. Biserica nu încetează să cânte slava acestei nopţi: Fecioara astăzi pe cel mai presus de fiinţă îl naşte şi pământul peşteră Celui Neapropiat aduce. 12). Crăciunul este misterul acestui „schimb minunat”: O. 19). admirabile commercium! Creator generis humani. 716 Condacul lui Roman Melodul. largitus est nobis suam deitatem ─ „O. Antifona de la Vesperele octavei Crăciunului. 720 Cf. Tocmai în această sărăcie se manifestă gloria cerească715. 6-7. 3-4. binevoind să se nască dintr-o Fecioară. Îngerii şi păstorii îl preamăresc. Lc 2. „pentru a deveni copil al lui Dumnezeu” (In 1. 719 LH. 8-20. iar magii cu steaua călătoresc: căci pentru noi s-a născut Prunc tânăr. Gal 4. Cf. la care va participa în tot timpul vieţii. în a opta zi după naşterea sa720. et procedens homo sine semine. Lc 2. Mt 23. în poporul Legământului. 12. 718 Cf. trebuie să te smereşti718. 721 Cf. „să fii născut din Dumnezeu” (In 1. 714 715 .

23.Mântuitorul lumii. Antifona la Magnificat de la Vesperele II ale Epifaniei. 17. Cf. Misterele vieţii ascunse a lui Isus 531 În cea mai mare parte a vieţii sale. 724 Cf. Num 24. Împreună cu Botezul lui Isus în Iordan şi nunta din Cana 722. dar şi „semn de împotrivire”. În aceşti „magi”. In 4. 732 Cf. Osea 11. întreaga aşteptare a lui Israel vine în întâmpinarea Mântuitorului său (aşa numeşte tradiţia bizantină acest eveniment). 727 Sf. Num 24. 2) arată că ei îl caută în Israel. care este proorocită Mariei. 733 Cf. Toată viaţa lui Cristos va fi sub semnul persecuţiei. Mt 2. 731 Cf. care va da mântuirea pe care Dumnezeu a „pregătit-o înaintea tuturor popoarelor”. pe care ai săi o împărtăşesc cu El 732. 1. In 15. Ex 13. 723 . Întoarcerea sa din Egipt733 evocă Exodul734 şi îl arată pe Isus ca pe eliberatorul definitiv. 16. 13-18. 4-6. În Simeon şi Ana. 725 Cf. Mt 2. Leon cel Mare. Mt 2. Venirea magilor la Ierusalim „pentru a se închina regelui iudeilor” (Mt 2. reprezentanţi ai religiilor păgâne din regiunile învecinate. ea celebrează adorarea lui Isus de către „magii” veniţi din Răsărit (Mt 2. Isus este recunoscut ca Mesia cel atât de mult aşteptat. 20. pe Acela care va fi împăratul neamurilor724. „lumina neamurilor” şi „slava lui Israel”. Venirea lor înseamnă că păgânii nu pot să-l descopere pe Isus şi să-l adore ca pe Fiul lui Dumnezeu şi Mântuitorul lumii decât îndreptându-se spre iudei725 şi primind de la ei făgăduinţa lor mesianică. Isus a împărtăşit condiţia imensei majorităţi a 722 Cf. Lc 2. 15. 730 Cf. LH. 728 LR. Ap 22. vesteşte cealaltă jertfă. 726 Cf. Epifania manifestă că „plinătatea păgânilor intră în familia patriarhilor”727 şi dobândeşte demnitatea izraelită728. 729 Cf. Serm. Vigilia Pascală 26: rugăciunea de după cea de a treia lectură. 12-13. 22-39. 22. 17-19. Sabia durerii. 1). 530 Fuga în Egipt şi uciderea pruncilor nevinovaţi731 arată împotrivirea întunericului faţă de lumină: „La ai săi a venit şi ai săi nu l-au primit” (In 1. 11). Evanghelia vede pârga neamurilor care primesc Vestea cea Bună a mântuirii prin Întrupare. 529 Prezentarea lui Isus la Templu729 îl arată ca pe Întâiul născut care aparţine Domnului730. la lumina mesianică a stelei lui David723. aşa cum este ea cuprinsă în Vechiul Testament726. desăvârşită şi unică. a Crucii. 734 Cf.

Supunerea de fiecare zi faţă de Iosif şi Maria vesteşte şi anticipează supunerea din Joia Mare: „Nu voia mea. frumuseţea ei austeră şi simplă. a trudei omeneşti! (. Isus lasă să se întrevadă aici misterul consacrării sale totale unei misiuni care decurge din filiaţia sa divină: „Nu ştiaţi voi că întru cele ale Tatălui meu se cade să fiu?” Maria şi Iosif „nu au înţeles” acest cuvânt. Misterele vieţii publice a lui Isus Botezul lui Isus 735 736 Cf. Din toată această perioadă ne este revelat că Isus era „supus” părinţilor săi şi că „creştea în înţelepciune. Cuvântarea din 5 ian.. 737 Paul al VI-lea. III. 41-52. O..oamenilor: o viaţă de toate zilele fără măreţie aparentă. 19. Gal 4. vrem săi salutăm aici pe toţi cei care muncesc în lumea întreagă şi să le arătăm pe marele lor model. în vârstă şi în har înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor” (Lc 2.) O lecţie de muncă. Lc 2. inaugura încă de pe atunci lucrarea de refacere a ceea ce fusese nimicit de neascultarea lui Adam736. de-a lungul tuturor anilor în care Isus a rămas cufundat în tăcerea unei vieţi obişnuite. Nazaretul să ne reamintească ce înseamnă familia. Rom 5... comuniunea ei de iubire.” (Lc 22.) Şi. (. O. o lecţie de tăcere. (. . această admirabilă şi indispensabilă atmosferă a spiritului! (. 1964 la Nazaret. 534 Regăsirea lui Isus în Templu738 e singurul eveniment care întrerupe tăcerea Evangheliilor asupra anilor de viaţă ascunsă a lui Isus. 51-52). dar mântuitoare.. mai ales aici am vrea să înţelegem şi să celebrăm legea. pe fratele lor dumnezeiesc737. dar l-au primit în credinţă. 533 Viaţa ascunsă de la Nazaret îi permite fiecărui om să fie în comuniune cu Isus pe căile cele mai obişnuite ale vieţii de toate zilele: Nazaretul este şcoala unde începe să fie înţeleasă viaţa lui Isus: şcoala Evangheliei. în sfârşit. 532 Supunerea lui Isus faţă de mama sa şi de tatăl său după lege împlineşte în mod desăvârşit cea de a patra poruncă.) O lecţie de viaţă de familie.. viaţă de muncă manuală... 738 Cf. 4. Cf.. Nazaret. în cotidianul vieţii sale ascunse.) Mai întâi. cămin al „Fiului Lemnarului”. Ea este imaginea în timp a ascultării filiale faţă de Tatăl său ceresc. viaţă în sânul comunităţii. 42) Ascultarea lui Cristos.. caracterul ei sacru şi inviolabil. iar Maria „păstra cu grijă toate acestea în inima sa”. aspră. viaţă religioasă iudaică supusă Legii lui Dumnezeu735. de s-ar renaşte în noi preţuirea tăcerii.

Lc 12. ca să fim înălţaţi cu El. iar glasul din cer proclamă: „Acesta este Fiul meu preaiubit” (Mt 3. 749 Sf. 38. 742 Cf. Is 42. Acestei acceptări îi răspunde glasul Tatălui. să se renască din apă şi din Duh pentru a deveni. 748 Cf. Lc 3. . El se lasă să fie socotit printre cei păcătoşi744. 743 Cf. Duhul. Botezătorul şovăie. 747 Cf. La Botezul său „s-au deschis cerurile” (Mt 3. 22. 39. prin Botez. vameşi şi ostaşi741. să coboare în apă cu Isus pentru a se ridica din nou cu El. acceptarea şi inaugurarea misiunii sale de Slujitor care suferă. „Atunci se arată Isus”. 50. 2. întru Fiul. care ridică păcatul lumii” (In 1. înfiaţi de glasul 739 740 Lc 3. Tot ce s-a petrecut în Cristos ne învaţă că. O mulţime de păcătoşi.535 Începutul739 vieţii publice a lui Isus este Botezul său de către Ioan în Iordan 740. Grigore de Nazianz. 13-17). 3). 744 Cf. 15). pe care Isus îl posedă pe deplin încă de la zămislirea sa. 4): Să ne înmormântăm cu Cristos prin Botez ca să înviem împreună cu El. din partea sa. Isus insistă: şi primeşte Botezul. Fapte 1. vine „să se odihnească” asupra lui (In 1. să urcăm împreună cu El. 16) pe care le închisese păcatul lui Adam. creştinul este asimilat în mod sacramental lui Isus. 10-14. 29): de pe acum anticipează „botezul” morţii sale sângeroase745. Mt 3. 23. 32-33)748. 9. 22. farisei şi saducei742 şi desfrânate743 vin să fie botezaţi de el. Vine. după cufundarea în apă. Is 53. să coborâm cu El. 1. îşi anticipează moartea şi învierea. 746 Cf. 12. Is 11. El va fi izvorul Duhului Sfânt pentru întreaga omenire. 537 Prin Botez. Mt 21. Ioan proclama „un botez de pocăinţă pentru iertarea păcatelor” (Lc 3. preludiu al noii creaţii. Mt 26. 745 Cf. Aceasta este manifestarea („Epifania”) lui Isus ca Mesia al lui Israel şi Fiu al lui Dumnezeu. Atunci. care. 40. care îşi pune toată bucuria în Fiul său747. ca să fim preamăriţi întru El749. Mc 10. fiu preaiubit al Tatălui şi „a umbla întru înnoirea vieţii” (Rom 6. Duhul Sfânt zboară asupra noastră din înaltul cerului şi că. 32. 741 Cf. Or. să „împlinească toată dreptatea” (Mt 3. 536 Botezul lui Isus este. Lc 3. de acum. Cf. este de pe acum „Mielul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt în chip de porumbel coboară asupra lui Isus. El trebuie să intre în acest mister al înjosirii umile şi al căinţei. 7. adică se supune pe de-a-ntregul voinţei Tatălui său: El consimte din iubire la acest botez al morţii pentru iertarea păcatelor noastre746. iar apele sunt sfinţite prin coborârea în ele a lui Isus şi a Duhului.

752 Cf. 27). trăieşte printre fiarele sălbatice. Prin aceasta. Satana îl ispiteşte de trei ori. „Spre a împlini voinţa Tatălui. Cristos l-a învins pe ispititor pentru noi: „căci noi nu avem un Mare Preot care să nu poată suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre. Isus a mers în Galileea proclamând Vestea cea Bună a lui Dumnezeu şi spunând: «S-a împlinit timpul şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape: convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie»” (Mc 1. „pentru a se întoarce la timpul stabilit” (Lc 4. 15). îndată după ce a primit Botezul de la Ioan: „Împins de Duhul” în pustiu. Mc 1. iar îngerii îi slujesc751. Biserica se uneşte cu misterul lui Isus în pustiu prin cele patruzeci de zile ale Postului Mare. 750 751 Sf. Isus respinge aceste atacuri. afară de păcat” (Evr 4. Ps 95. ascultarea supremă a iubirii sale filiale faţă de Tatăl. 2. 12-13. 754 LG 3. căutând să-i pună la încercare atitudinea filială faţă de Dumnezeu. Mt 16. 753 Cf. iar diavolul se îndepărtează de El. 21-23. În fiecare an. 540 Ispitirea lui Isus arată modul în care Fiul lui Dumnezeu este Mesia. Ilarie. Isus rămâne acolo patruzeci de zile fără să mănânce. „Împărăţia lui Dumnezeu este aproape” 541 „După ce Ioan a fost aruncat în închisoare.Tatălui. Mat. Cf. devenim fii ai lui Dumnezeu750. ce recapitulează ispitirile lui Adam în paradis şi ale lui Israel în pustiu. 10. 13). Isus împlineşte în mod desăvârşit chemarea lui Israel: spre deosebire de cei care l-au mâniat pe Dumnezeu timp de patruzeci de ani în pustiu 752. Victoria lui Isus asupra ispititorului în pustiu anticipează biruinţa Patimilor. Or. spre deosebire de modul pe care i-l propune Satana şi de acela pe care doresc să i-l atribuie oamenii753. Cristos se revelează ca Slujitorul lui Dumnezeu ascultător întru toate de voinţa divină. căci El a fost ispitit în toate asemenea nouă. Isus este biruitor asupra diavolului: El a legat pe „cel puternic” pentru a-i lua înapoi prada (Mc 3. Isus este noul Adam. . De aceea. 539 Evangheliştii arată sensul mântuitor al acestui misterios eveniment. Ispitirea lui Isus 538 Evangheliile vorbesc despre un timp de singurătate petrecut de Isus în pustiu. 15). care rămâne credincios acolo unde cel dintâi a căzut în ispită. La încheierea acestui timp. Cristos a pus început Împărăţiei cerurilor pe pământ”754.

pe păcătoşi: „Nu am venit să-i chem pe cei 755 756 LG 2. prin puterea proprie. In 4. încolţeşte şi creşte până la vremea secerişului760. De la iesle şi până la Cruce. El îi numeşte fericiţi. Mc 23. adică celor care au primit-o cu o inimă smerită. prin „semnele” sale. Vestirea Împărăţiei lui Dumnezeu 543 Toţi oamenii sunt chemaţi să intre în Împărăţie. „celor mici” a binevoit Tatăl să le descopere ceea ce rămâne ascuns pentru cei înţelepţi şi iscusiţi762. Mai mult. în Împărăţie. fiilor lui Israel758. mai ales prin marele mister al Paştelui său: moartea pe Cruce şi Învierea sa. Cf. Mt 25. când voi fi ridicat de la pământ. La această unire cu Cristos sunt chemaţi toţi oamenii757. „Iar Eu. 763 Cf. 11. care arată Împărăţia lui Dumnezeu. . 761 Cf. ce „constituie pe pământ sămânţa şi începutul Împărăţiei” lui Dumnezeu756. 764 Cf. 31-46. setea764 şi lipsurile765. Această adunare este Biserica. 542 Cristos este în centrul acestei adunări a oamenilor în „familia lui Dumnezeu”.voinţa Tatălui este „să-i înalţe pe oameni la participarea la viaţa dumnezeiască”755. trebuie să primeşti cuvântul lui Isus: Într-adevăr. El îi cheamă în jurul său prin cuvânt. LG 3. 25. 544 Împărăţia aparţine celor săraci şi celor mici. LG 5. Mt 21. 759 Cf. Isus este trimis „să ducă Vestea cea Bună săracilor” (Lc 4. Vestită. 19. căci „a lor este Împărăţia cerurilor” (Mt 5. 18) 761. 18. Isus împărtăşeşte viaţa celor săraci: cunoaşte foamea763. 545 Isus îi cheamă la masă. Isus Cristos. această Împărăţie mesianică este destinată să-i primească pe oamenii din toate neamurile759. apoi sămânţa. Mt 8. 762 Cf. 760 LG 5. 758 Cf. El face aceasta adunându-i pe toţi oamenii în jurul Fiului său. Mt 10. 766 Cf. 58. 22. 28. în primul rând. 32). El se identifică cu săracii de toate felurile şi face din iubirea activă faţă de ei o condiţie pentru intrarea în Împărăţia sa766. 757 Cf. 5-7. prin trimiterea ucenicilor. îi voi atrage pe toţi la Mine” (In 12. 26. 19. Lc 9. 765 Cf. Mt 11. El va realiza venirea Împărăţiei. 28. 3). cuvântul Domnului se aseamănă unei seminţe semănate într-un câmp: cei care îl ascultă cu credinţă şi fac parte din mica turmă a lui Cristos au primit însăşi Împărăţia lui Dumnezeu. 6-7. 7. Pentru a ajunge la ea.

769 Cf. In 10. dar cere şi o alegere radicală: pentru a dobândi Împărăţia. Cu toate 767 768 Cf. El cheamă la ospăţul Împărăţiei770. 44-45. Mt 13. cuvintele nu sunt de ajuns. 778 Cf. 15. Trebuie să intri în Împărăţie. „spre iertarea păcatelor” (Mt 26. Ele nu sunt menite a satisface curiozitatea şi dorinţele după ceva magic. Lc 15. 11). 28). le dăruieşte ceea ce-i cer779. dar le arată prin cuvânt şi prin faptă nemărginita îndurare a Tatălui faţă de ei768. 10. totul rămâne enigmatic775. 36. In 10. trebuie să dai tot 771. 7). 14-30. 774 Cf. ci pe cei păcătoşi” (Mc 2. nemăsurata „bucurie din cer pentru un singur păcătos care se converteşte” (Lc 15. . etc. Pentru cei care rămân „afară” (Mc 4. 780 Cf. 770 Cf. 773 Cf. Mt 21. 52. trebuie fapte772. fără de care nu se poate intra în Împărăţie. 6). In 5. 777 Cf. Parabolele sunt pentru om ca nişte oglinzi: primeşte el. 1 Tim 1. 3-9. 38. Mt 22. Celor care i se adresează cu credinţă. Prin ele. oare. 25-34.drepţi. 772 Cf. trăsătură tipică a învăţăturii sale769. 33-34. Atunci minunile întăresc credinţa în Cel care săvârşeşte lucrările Tatălui său: ele dau mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu780. 11). Ele cheamă la credinţă în El778. 779 Mc 5. cuvântul ca un pământ pietros sau ca un pământ bun?773 Şi ce face cu talanţii primiţi?774 Isus şi prezenţa Împărăţiei în această lume se află tainic în miezul parabolelor. El îi cheamă la convertire. 10-15. Mt 13. care arată că Împărăţia este prezentă în El. 10. pentru a „cunoaşte tainele Împărăţiei cerurilor” (Mt 13. Cf. 546 Isus cheamă la intrarea în Împărăţie slujindu-se de parabole. 28-32. 22). 548 Semnele împlinite de Isus dau mărturie că Tatăl este Cel ce l-a trimis 777. 771 Cf. Dar ele pot fi şi „prilej de poticnire” (Mt 11. 1-14. 776 Cf. 11-32. Lc 7. Semnele Împărăţiei cerurilor 547 Isus îşi însoţeşte cuvintele prin numeroase „minuni. Mt 13. 17)767. 775 Cf. 25. adică să devii ucenic al lui Cristos. Mc 4. Mt 25. Ele atestă că Isus este Mesia cel prevestit776. 31-38. 18-23. Dovada supremă a acestei iubiri va fi jertfirea propriei sale vieţi. fapte de putere şi semne” (Fapte 2.

Exorcismele lui Isus îi eliberează pe unii oameni de sub puterea diavolilor788. Isus este respins de unii781. 5-15. 28). Împărăţia lui Dumnezeu va fi definitiv stabilită prin Crucea lui Cristos: Regnavit a ligno Deus ─ „Dumnezeu a domnit de pe Lemn”789. căci El conduce Biserica prin ei: Eu orânduiesc pentru voi o Împărăţie. Mt 11. 22). 788 Cf. 2). 34. de nedreptate783. Datorită unei revelaţii venind de la Tatăl. El nu a venit pentru a înlătura toate relele de pe acest pământ785. ca să fie cu El şi să participe la misiunea sa790. înseamnă că a sosit pentru voi Împărăţia lui Dumnezeu” (Mt 12. de boală şi de moarte784. 791 Cf. 552 În colegiul celor Doisprezece. 26-39. In 11. In 18. Ei rămân pentru totdeauna asociaţi la Împărăţia lui Cristos. 786 Cf. 36. Cf. Petru mărturisise: „Tu eşti Cristos. 787 Cf. Simon Petru ocupă primul loc791. Ele anticipează marea victorie a lui Isus asupra „principelui lumii acesteia” (In 12. 31). 5. Domnul îi declarase atunci: „Tu eşti Petru 781 782 Cf. care îi împiedică în chemarea lor de fii ai lui Dumnezeu şi care este cauza tuturor aservirilor omeneşti. El îi face părtaşi la autoritatea sa şi îi trimite „să vestească Împărăţia lui Dumnezeu şi să vindece” (Lc 9. 26. In 8. Lc 19. Isus a ales doisprezece bărbaţi. Fiul Dumnezeului celui Viu”. de foame782. Isus i-a încredinţat o misiune unică. 29-30). ba chiar este acuzat că lucrează prin diavoli (Cf. 13-14. 549 Eliberându-i pe unii oameni de relele pământeşti. Lc 24. . 783 Cf. 13-19. Lc 12. 8. 2. „Cheile Împărăţiei” 551 Chiar de la începutul vieţii sale publice. 34-36. ci pentru a-i elibera pe oameni de robia cea mai grea. 790 Cf. Isus a săvârşit semne mesianice. Mc 3. aşa cum Tatăl a orânduit-o pentru Mine. 789 Imnul Vexilla Regis. Mt 12. 784 Cf. 16. 550 Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu este înfrângerea Împărăţiei Satanei787: „Dacă prin Duhul lui Dumnezeu îi alung pe diavoli. 9. Lc 8. Mc 3. ca să mâncaţi şi să beţi la masă în Împărăţia Mea şi să şedeţi pe scaune ca să judecaţi cele douăsprezece seminţii ale lui Israel (Lc 22.minunile sale atât de evidente. totuşi. In 6. 5. 1 Cor 15. 785 Cf. Mc 3. 47-48. aceea a păcatului786.

„Puterea cheilor” desemnează autoritatea de a conduce casa lui Dumnezeu. (.. pentru credinţa mărturisită de el. 797 Cf. 32. Mt 17. Faţa şi veşmintele lui Isus străfulgeră de lumină. Cristos.) să fie dat morţii şi a treia zi să învie” (Mt 16. 18). 19). Norul arată prezenţa Sfântului 792 793 Cf. . „vorbindu-i despre plecarea sa. 4). Moise şi Ilie contemplaseră Gloria lui Dumnezeu pe munte. Patima lui Isus este într-adevăr voinţa lui Dumnezeu: Fiul lucrează ca Slujitor al lui Dumnezeu798. Isus a încredinţat această autoritate Bisericii prin slujirea apostolilor793 şi îndeosebi a lui Petru. 27. îi asigură Bisericii sale clădite pe Petru victoria asupra puterilor morţii. 45. 1. 553 Isus i-a încredinţat lui Petru o autoritate specifică: „ţie îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor: orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri” (Mt 16. pe care l-am ales: pe El să-l ascultaţi” (Lc 9. Mt 18. 796 Cf. singurul căruia i-a încredinţat în mod explicit cheile Împărăţiei. Cf. 18. Fiul Dumnezeului celui Viu. „Piatra cea vie” (1 Pt 2. Isus. Petru refuză această înştiinţare794. iar ceilalţi nici măcar nu o înţeleg795. Iacob şi Ioan. 2 Pt 1. 35). „Bunul Păstor” (In 10.. Isus îşi arată gloria divină. confirmând astfel mărturisirea lui Petru. El arată şi că. O anticipare a Împărăţiei: Schimbarea la Faţă 554 Începând din ziua în care Petru a mărturisit că Isus este Cristos. pentru „a intra în gloria sa” (Lc 24. Învăţătorul „a început să le arate ucenicilor săi că El trebuia să meargă la Ierusalim şi acolo să sufere. în faţa a trei martori aleşi de El: Petru. Moise şi Ilie se arată. Mt 17. de a rosti judecăţi în materie de doctrină şi de a lua hotărâri cu caracter disciplinar în Biserică. Puterea de a „lega” şi de a „dezlega” indică autoritatea de a ierta păcatele. 21). a confirmat această misiune după Învierea sa: „Paşte oile mele” (In 21. Is 42. În contextul acesta se situează episodul misterios al Schimbării la Faţă a lui Isus796. care este Biserica. 1-8 par. Petru.şi pe această piatră voi zidi Biserica mea şi porţile Iadului nu o vor birui” (Mt 16. Un nor îi acoperă şi un glas din cer rosteşte: „Acesta este Fiul meu. Lc 9. Legea şi Profeţii vestiseră suferinţele lui Mesia797. 795 Cf. pe un munte înalt. Mt 16. 15-17). Lc 22. pe care urma să o săvârşească la Ierusalim” (Lc 9. 555 Timp de o clipă. 26). va rămâne stânca de neclintit a Bisericii. 23. 16-18. trebuie să treacă prin Cruce la Ierusalim. 798 Cf. Lc 24. 31). 11).. 794 Cf. 22-23. El va avea misiunea de a feri această credinţă de orice slăbiciune şi de a-i întări în ea pe fraţii săi792.

declaratum fuit mysterium primae regenerationis ─ „s-a arătat misterul primei renaşteri”: Botezul nostru. 556 În pragul vieţii sale publice: Botezul. 558 Isus aminteşte de martiriul profeţilor care fuseseră ucişi în Ierusalim806. Augustin.. în pragul Paştelui: Schimbarea la Faţă. Prin Botezul lui Isus. răstignit pe pământ. 4. 31-32. 32-34. 802 Cf. El spune: „Nu se cuvine ca un prooroc să piară afară din Ierusalim” (Lc 13. Toma Aq. ca să sufere de foame.. Cu toate 799 800 Cf. 33). Pâinea. Viaţa coboară ca să fie ucisă. Schimbarea la Faţă este sacramentum secundae regenerationis ─ „sacramentul celei de-a doua renaşteri”: învierea noastră801. Schimbarea la Faţă ne dă o pregustare a venirii lui Cristos în glorie. care lucrează în Sacramentele Trupului lui Cristos. S. Izvorul coboară ca să înseteze. participăm la Învierea Domnului prin Duhul Sfânt. Isus şi-a întărit faţa ca să meargă la Ierusalim” (Lc 9. Dar acum îşi spune: „Coboară ca să trudeşti pe pământ. 3. 804 Cf. Sf. ca să slujeşti pe pământ. 1. th. făcându-l asemenea trupului măririi sale” (Fil 3. Încă de acum. ad. 803 Sf. Mc 8. 805 Cf. 806 Cf. 45. Liturgia bizantină. 22): Aceasta Petru n-o înţelesese când dorea să trăiască lângă Cristos pe munte802. 21). Mt 23. 801 Sf. Prin această hotărâre. În trei rânduri. Serm. 9. iar tu te împotriveşti suferinţei?803 Urcarea lui Isus la Ierusalim 557 „Şi când i s-au împlinit zilele suirii sale. 10. Îndreptându-se spre Ierusalim. Filius in homine. 6. Fiul în om. să înţeleagă că Patima ta era de bunăvoie şi să vestească lumii că Tu eşti cu adevărat raza Tatălui800. au văzut mărirea ta: ca. th. ca să fii dispreţuit. ad 2. şi ucenicii tăi. 33. Spiritus in nube clara ─ „Toată Treimea s-a arătat: Tatăl în glas. 51)804. pe cât puteau cuprinde. Cristoase Dumnezeule. 37a. Şi-a pregătit aceasta Petre pentru după moarte. „care va transfigura trupul smereniei noastre. 31-33. El arăta că se suie la Ierusalim pregătit să moară acolo. Dar ea ne aminteşte şi că „trebuie să trecem prin multe strâmtorări ca să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu” (Fapte 14. Toma Aq. . 4. 2. 78. Calea coboară ca să trudească pe cale. Lc 9. 3. S. El îşi vestise Patima şi Învierea805. In 31.Duh: Tota Trinitas apparuit: Pater in voce. Duhul în norul luminos”799: Schimbatu-te-ai la faţă pe munte. Condacul Schimbării la Faţă. 45. atunci când te vor vedea răstignit.

aşa cum găina îşi strânge puii sub aripi. care îl aclamă aşa cum îngerii îl vestiseră păstorilor811. nici prin violenţă. Când Ierusalimul se iveşte în zare. Este aclamat ca fiul lui David. 26) . . Isus plânge asupra lui şi îşi exprimă încă o dată dorinţa inimii: „O. ca introducere la memorialul Paştelui Domnului.acestea. 560 Intrarea lui Isus în Ierusalim arată venirea Împărăţiei pe care Regele-Mesia o va împlini prin Paştele Morţii şi Învierii sale. în Duminica Floriilor. care se ferise întotdeauna de încercările poporului de a-l face rege807. Ps 8. 37. 15-16. 14. 9): El nu o cucereşte pe Fiica Sionului. Strigătul lor . cel ce aduce mântuirea (Osana înseamnă „Mântuieşte”. iubirea sa pentru om.„Bine este cuvântat cel ce vine în Numele Domnului” (Ps 118. 809 Cf. 38. Mt 21. îşi alege momentul şi îşi pregăteşte intrarea mesianică în oraşul lui „David. 32)808. dacă ai fi înţeles şi tu în ziua aceasta cele spre pacea ta! Dar acum. sunt pruncii810 şi „săracii lui Dumnezeu”. 810 Cf. 812 CT 9. PE SCURT 561 „Toată viaţa lui Cristos a fost o continuă învăţătură: tăcerile sale. Mt 21. Căci „Regele măririi” (Ps 24.este reluat de Biserică în cântarea Sanctus ─ „Sfânt” a liturgiei euharistice. 3. au rămas ascunse ochilor tăi!” (Lc 19. 15. liturgia Bisericii deschide Săptămâna Mare şi Sfântă. ci prin umilinţa care dă mărturie despre Adevăr809. nici prin viclenie. 7-10) intră în Oraşul său „călare pe mânzul asinei” (Zah 9. preferinţa sa pentru cei mici şi săraci. tatăl său” (Lc 1. rugăciunea. „Dă mântuire”). 2. 41-42) Intrarea mesianică a lui Isus în Ierusalim 559 Cum îl va întâmpina Ierusalimul pe Mesia? Isus. în acea zi. Prin celebrarea ei. minunile şi gesturile sale. şi voi n-aţi vrut” (Mt 23. 37b). acceptarea sacrificiului total pe Cruce pentru răscumpărarea lumii. Lc 19. 1-11. In 6. Cf. El stăruie să cheme Ierusalimul să se strângă în jurul lui: „De câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi. 562 Ucenicii lui Cristos trebuie să i se conformeze lui. In 18. supuşii Împărăţiei sale. 811 Cf. Învierea sa sunt înfăptuirea cuvântului său şi împlinirea Revelaţiei”812. De aceea. prefigurarea Bisericii sale. până ce Cristos va lua 807 808 Cf.

o va împlini prin Paştele Morţii şi Învierii sale. . în faptele şi în prezenţa lui Cristos”815. Capul Bisericii. „Ea străluceşte înaintea ochilor oamenilor în cuvântul. 569 Isus a urcat de bunăvoie la Ierusalim. întâmpinat în oraş de copii şi de cei smeriţi cu inima. decât îngenunchind în faţa ieslei din Betleem şi adorându-l ascuns într-un prunc plăpând. deşi ştia că acolo va muri de moarte violentă din cauza împotrivirii păcătoşilor817. 566 Ispitirea din pustiu îl arată pe Isus Mesia smerit. precum şi prin munca sa umilă în timpul lungilor ani de la Nazaret. 568 Schimbarea la Faţă a lui Cristos are drept scop să-i întărească pe apostoli în credinţă în vederea Patimilor: urcarea pe „muntele înalt” pregăteşte urcarea pe Calvar. 570 Intrarea lui Isus în Ierusalim manifestă venirea Împărăţiei. suntem cuprinşi în misterele vieţii lui. 19. îmbrăcăm chipul lui. pe care Regele-Mesia. Serm. Cristos. până când vom domni împreună cu El”814. morţi şi înviaţi împreună cu El. Isus ne dă exemplul sfinţeniei în viaţa cotidiană de familie şi de muncă. 817 Cf. pe pământ. Isus este „Slujitorul” cu totul consacrat operei de răscumpărare care se va împlini prin „botezul” pătimirii sale. 816 Cf. Leon cel Mare. 565 Încă de la începutul vieţii sale publice. 51. „De aceea. care îl biruie pe Satana prin totala sa adeziune la planul de mântuire voit de Tatăl. 563 Păstor sau Mag. la Botezul său. 564 Prin supunerea sa faţă de Maria şi Iosif. 3. LG 7. manifestă ceea ce Trupul său conţine şi iradiază în Sfintele Taine: „speranţa Gloriei” (Col 1. 815 LG 5. 813 814 Cf. 3.chip în ei813. Evr 12. Gal 4. nu se poate ajunge la Dumnezeu aici. Cheile ei sunt încredinţate lui Petru. Biserica este sămânţa şi începutul acestei Împărăţii. 567 Împărăţia cerurilor a fost inaugurată pe pământ de către Cristos. ARTICOLUL 4 „Isus Cristos a pătimit sub Ponţiu Pilat. Sf. 27)816.

de arhierei şi de cărturari” (Mc 8. 7. care l-au „dat pe mâna păgânilor ca să-l batjocorească. Mc 2. 14-17. 820 Cf. Isus şi Israel 574 Încă de la începuturile slujirii publice a lui Isus. să-l biciuiască şi să-l răstignească” (Mt 20. 818 819 . a murit şi s-a îngropat» 571 Misterul pascal al Crucii şi Învierii lui Cristos se află în centrul Veştii bune. Isus a părut unor rău intenţionaţi suspect de a fi posedat Cf. 24. 823 Cf. Biserica trebuie s-o vestească lumii. 572 Biserica rămâne credincioasă „interpretării tuturor Scripturilor” făcute de Isus însuşi atât înainte. 19). 31). vindecări în ziua sabatului822. 1-6. împreună cu unii preoţi şi cărturari. 26) prin moartea răscumpărătoare a Fiului său Isus Cristos. 14-23. Mt 12. s-au înţeles ca să-l piardă 819. Mc 2. DV 19. Cf. 573 Credinţa poate deci să încerce să scruteze împrejurările morţii lui Isus. transmise cu fidelitate de Evanghelii818 şi luminate de alte izvoare istorice.s-a răstignit. 6. familiaritatea cu vameşii şi păcătoşii publici824). Planul de mântuire al lui Dumnezeu s-a împlinit „o dată pentru totdeauna” (Evr 9. cât şi după Paştele său: „Nu trebuia oare ca Cristos să pătimească acestea ca să intre în slava sa?” (Lc 24. iertarea păcatelor821. Mc 3. interpretarea originală a preceptelor de puritate ale Legii 823. pentru a înţelege mai bine sensul Răscumpărării. 26-27. Prin unele fapte ale sale (alungare de demoni820. pe care apostolii şi. 824 Cf. 44-45) Pătimirile lui Isus şi-au luat forma concretă. din faptul că El a fost „respins de bătrâni. Mc 7. urmându-i pe ei. unii dintre farisei şi dintre partizanii lui Irod. 821 Cf. istorică. PARAGRAFUL 1. 822 Cf. Mc 3.

10. Isus confirmă învăţături împărtăşite de această elită religioasă a Poporului lui Dumnezeu: învierea morţilor833. 28-34. 829 Cf. formele de pietate (pomană. până ce nu se 825 826 Cf. 19. mai mult decât pentru oamenii de rând din Poporul lui Dumnezeu830. 7. 18. Mc 12. 22. ─ credinţa în Dumnezeul unic. 48. Mt 6. 48-49. 52. ca pe cărturarul din Mc 12. 10. 12. 22. şi mănâncă în mai multe rânduri la farisei 832. relaţiile lui cu fariseii nu au fost doar polemice. 39. 19. crime religioase pe care Legea le pedepsea cu moartea prin lapidare828. 2. în care a prezentat în lumina harului Noului Legământ Legea dată de Dumnezeu pe Sinai la Întâiul Legământ: „Să nu socotiţi că am venit să stric Legea sau Profeţii: nu am venit să stric. Isus şi Legea 577 Isus a făcut un avertisment solemn la începutul Cuvântării de pe Munte. 20. 18. 832 Cf. In 8. I. Cu siguranţă. Cf. 828 Cf. 38. 59. 18. 23-34. Isus îi laudă pe unii dintre ei. la a cărui slavă nu poate fi părtaş nici un om. ci să împlinesc. 34. 830 Cf. 833 Cf. In 8. In 7. 834 Cf. 20. 31. Este acuzat de blasfemie826 şi de profeţie mincinoasă827. în interpretarea tradiţiei orale. In 7. 831 Cf. 9. Mc 3. nici o iotă şi nici o linioară din Lege nu vor trece. 1. 827 Cf. post şi rugăciune)834 şi obiceiul de a se adresa lui Dumnezeu ca Tată. In 1. In 5. 12. 2-18. 835 Cf. 36. Isus pare că acţionează împotriva instituţiilor esenţiale ale Poporului ales: ─ supunerea faţă de Lege în totalitatea preceptelor ei scrise şi. 34) pentru autorităţile religioase de la Ierusalim. . 575 Multe dintre faptele şi cuvintele lui Isus au fost deci un „semn de împotrivire” (Lc 2. 13. Lc 20.de diavol825. caracterul central al poruncii iubirii faţă de Dumnezeu şi de aproapele835. Farisei sunt şi cei care îl avertizează în legătură cu pericolul care îl pîndeşte831. 7. 14. Mc 2. 5. 31. Lc 13. 576 În ochii multora din Israel. 33. 7. 10. Mt 22. 10. cele pe care Evanghelia Sfântului Ioan le numeşte adesea „iudeii”829. Căci adevăr zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul. ─ caracterul central al Templului de la Ierusalim ca locul sfânt în care Dumnezeu sălăşluieşte în mod privilegiat. pentru farisei. 19. Lc 7.

ei i-au condus pe mulţi evrei din vremea lui Isus la un zel religios excesiv839. 19. 34-36. 10. 2. 38-41. deci cel mai mare în Împărăţia cerurilor. 12. 11. Lc 11. 10. Isus nu putea să nu-i contrarieze pe învăţătorii Legii. Deci cel ce va strica una dintre aceste porunci foarte mici şii va învăţa astfel pe oameni. 22-23. ci „El îi învăţa ca unul care are putere. Mt 15. dacă nu voia să se transforme întro cazuistică „ipocrită”840. care. In 8. 9. căci „moartea lui Cristos a fost suferită pentru răscumpărarea greşelilor de sub Întâiul Legământ” (Evr 9. 46. Scoţându-l în evidenţă pentru Israel. Isus împlineşte Legea până la a lua asupra sa „blestemul Legii” (Gal 3. Legea nu mai apare săpată pe table de piatră. Cf. 15. 844 Cf. „cine va păzi toată Legea. In 7.vor face toate. 3. 17-19). 5. Mesia lui Israel. De aceea. 3. 3-7. 839 Cf. fiii lui Israel cer iertare lui Dumnezeu pentru încălcarea Legii. s-a făcut vinovat faţă de toate poruncile” (Iac 2. 5. Într-adevăr. 39-54. 840 Cf. nu putea decât să pregătească Poporul pentru acea intervenţie extraordinară a lui Dumnezeu. dar va greşi într-o singură poruncă. 23-24. care va fi îndeplinirea desăvârşită a Legii prin singurul Drept în locul tuturor păcătoşilor841. la fiecare sărbătoare anuală a Ispăşirii. 581 Isus a apărut în ochii iudeilor şi a conducătorilor lor spirituali ca un „rabbi” 843. In 11. Fapte 13. după propria lor mărturisire. Evr 9. Mc 2. 6-9. ci şi în spiritul ei. 10). 838 Cf. 33) Slujitorului. Gal 3. „propovăduind Legea cu fidelitate” (Is 42. In 7. 579 Fariseii ţineau la principiul integralităţii respectării Legii nu numai în litera. 843 Cf. 841 Cf. 4. 3). 580 Împlinirea desăvârşită a Legii nu putea să fie decât lucrarea dumnezeiescului Legislator născut sub Lege în persoana Fiului842. căci nu se mulţumea să-şi propună interpretarea printre cele ale acestora. Is 53. 837 . Legea constituie un întreg şi. Mt 12. în acelaşi timp. Mt 22. 13) la care sunt expuşi cei ce nu „stăruie întru toate în cele scrise în cartea Legii” (Gal 3. În Isus. Şi El este singurul care a putut să facă acest lucru în mod desăvârşit836. a devenit „legământul poporului” (Is 42. nu au putut niciodată să împlinească Legea în totalitatea ei fără a-i încălca nici cel mai mic precept 837. după propriile sale cuvinte. ci „în adâncul inimii” (Ier 31. El a discutat adesea în cadrul interpretării rabinice aLegii844. foarte mic se va chema în Împărăţia cerurilor. 23-27. trebuia să împlinească Legea realizând-o în totalitatea ei până în cele mai neînsemnate precepte. 578 Isus. 842 Cf. 15. Dar. aşa cum reaminteşte Sfântul Iacob. iar nu cum 836 Cf. 2. 6). Acest zel. 15). 28. iar cel ce va face şi va învăţa. Evreii. Rom 10. Gal 4. acesta mare se va chema în Împărăţia cerurilor” (Mt 5. 10)838. Lc 6.

1. 14. In 2. care nu acceptau interpretarea sa despre Lege. Acest lucru este valabil. Mc 2. însăşi slujirea sa publică a fost ritmată de pelerinajele la Ierusalim cu ocazia marilor sărbători iudaice854. şi este indignat de faptul că 845 846 Cf. 5. (. aceea îl spurcă. 849 Cf. 37. 36. 3-4.) Eu însă vă spun” (Mt 5. 8) ale fariseilor.. Lc 2. 851 Cf. . 10.. 14. atât de importantă în viaţa cotidiană a iudeilor. „Ceea ce iese din om. dând în chip dumnezeiesc interpretarea ei ultimă: „Aţi auzit că s-a zis celor de demult. El a fost prezentat aici de către Iosif şi Maria la patruzeci de zile după naştere851. 37-38. 853 Cf. In 7. declara astfel pure toate alimentele. 13). că odihna sabatului nu este tulburată de slujirea lui Dumnezeu849 sau a aproapelui850. 8. Aici a urcat El în fiecare an. 24. În El este acelaşi Cuvânt al lui Dumnezeu care a răsunat pe Sinai ca să-i dea lui Moise Legea scrisă şi care se face auzit din nou pe Muntele fericirilor845. 22-23. 5. Dând cu autoritate dumnezeiască interpretarea definitivă a Legii. în special.îi învăţau cărturarii” (Mt 7. dezvăluind sensul ei „pedagogic”846 printr-o interpretare dumnezeiască: „Nimic din ceea ce intră în om din afară nu poate să-l spurce”. 14. 1. 582 Mergând mai departe. care „desfiinţează Cuvântul lui Dumnezeu” (Mc 7. Mt 5. 13-14. a mărturisit cel mai adânc respect pentru Templul de la Ierusalim. din inima omului. deşi garantată de semnele dumnezeieşti care o însoţeau847. 33-34). Templul este pentru El lăcaşul Tatălui său. 22-39. Isus împlineşte Legea privind puritatea alimentelor. Gal 3. Căci dinăuntru. Isus şi Templul 583 Isus. Mt 12. 7. Acesta nu strică Legea. 9. 46-49. ies cugetele cele rele” (Mc 7. 847 Cf. El se hotărăşte să rămână în Templu pentru a le reaminti părinţilor săi că se cuvine ca El să fie în cele ale Tatălui său 852. 28-29). cel puţin de Paşte. Lc 2. 854 Cf. 25. 12. La vârsta de doisprezece ani. Num 28. 10. 848 Cf. Cf. ci o împlineşte. 10. 2. o casă de rugăciune. adesea cu argumente rabinice 848. cu privire la problema sabatului: Isus reaminteşte. 850 Cf. 15-16. Cu aceeaşi putere dumnezeiască El neagă unele „datini omeneşti” (Mc 7. 25-27. 852 Cf. Lc 2. 1. In 5. Lc 13. asemenea profeţilor dinaintea lui. 584 Isus a urcat la Templu ca în locul privilegiat al întâlnirii cu Dumnezeu. 41. slujire pe care o împlinesc vindecările sale. 18-21). Isus a fost înfruntat de unii învăţători ai Legii. II. 22-24. în timpul vieţii sale ascunse853.

Ap 21. 20. apostolii au păstrat un respect religios pentru Templu856. 1-2. Şi şi-au adus aminte ucenicii lui că este scris: «Râvna casei tale mă mistuie» (Ps 69. Cf. . 864 Cf. adevărata piatră de încercare a fost rolul lui în răscumpărarea păcatelor. 1. Este vorba despre vestirea unui semn al timpului din urmă. 21. 51. 5. Evr 9. 21. etc. 18-22. pe care tocmai îl aşezase drept temelie Bisericii sale viitoare864. Mt 24. Mt 21. uciderea lui în trup866 vesteşte distrugerea Templului. 39-40. După Învierea lui. In 2. 24-27. 23-24. Dar această profeţie a fost raportată deformat de către martori mincinoşi la interogatoriul de la marele preot859 şi i-a fost repetată ca insultă pe când era ţintuit pe Cruce860. 21)867. Isus şi credinţa lui Israel în Dumnezeul unic şi mântuitor 587 Dacă Legea şi Templul de la Ierusalim au putut fi prilej de „împotrivire” 868 din partea lui Isus faţă de autorităţile religioase ale lui Israel. 868 Cf. 3. 3. unde şi-a împărtăşit esenţialul învăţăturii sale862. Lc 13. Isus a vestit totuşi ruina acestui splendid edificiu din care nu va rămâne piatră peste piatră857. prezentându-se drept lăcaşul definitiv al lui Dumnezeu printre oameni865. 6. 859 Cf. Mt 17. 34. El s-a identificat cu Templul. 46. 13. Isus a vrut să plătească darea pentru Templu asociindu-şi-l pe Petru863. 585 În preajma pătimirii sale. 866 Cf. 11. Lc 17. 858 Cf. 57-58. In 18. 860 Cf. 20. 22. 865 Cf. In 4. 862 Cf. care va începe chiar cu Paştele său858. Mt 8. Mai mult. 861 Cf. 863 Cf. o face din iubire plină de gelozie pentru Tatăl său: „Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie. Mt 24. 586 Departe de a fi fost ostil Templului861. Dacă îi goneşte pe negustori din Templu. In 4. Mt 12. Mt 27. 35. Fapte 2. lucrare dumnezeiască prin 855 856 Cf. Mc 14. nici la Ierusalim nu-l veţi adora pe Tatăl” (In 4. Mt 27. 10)” (In 2. 22. 18. Mt 16. In 2. 4. care va face cunoscută intrarea într-o nouă eră a istoriei mântuirii: „Va veni ceasul când nici pe acest munte. De aceea. 14. pentru acestea.incinta exterioară a devenit un loc de negoţ855. 857 Cf. 16-17). 867 Cf. 21. 23. Lc 2. III.

Lc 15. In 5. 58). 876 Cf. 34. ori spune adevărul şi persoana sa face prezentă şi revelează numele lui Dumnezeu879. 30). ci pe păcătoşi la pocăinţă” (Lc 5. Mc 12. (. 873 Cf. 879 Cf. când spune că El este „mai mult decât Iona. 7) Iertând păcatele.excelenţă869. fariseii871. mâncând împreună cu păcătoşii876. se face egalul lui Dumnezeu878. Lc 7. Dar Isus a pus în dilemă autorităţile religioase ale lui Israel. Eu sunt” (In 8. 882 Cf. 37. 33. 7) prin atracţia harului dumnezeiesc882. 590 Numai identitatea divină a persoanei lui Isus poate justifica o exigenţă atât de absolută ca aceasta: „Cine nu este cu mine este împotriva mea” (Mt 12. 874 Cf. Dar un asemenea act de credinţă trebuia să treacă printr-o tainică moarte pentru sine însuşi spre o nouă „naştere de sus” (In 3. Nu vor spune pe bună dreptate. El a mers mult mai departe.) mai mult decât Solomon” (Mt 12. . 588 Isus i-a scandalizat pe farisei mâncând cu vameşii şi cu păcătoşii 870 cu aceeaşi familiaritate ca şi cu ei. 26. 22. 871 Cf. 1. In 17. păcatul fiind univer-sal873. cei care pretind că nu au nevoie de mântuire se amăgesc pe ei înşişi în ceea ce îi priveşte874. 6. 878 Cf. 14. mai ales iertând păcatele. 23-32. In 6. Ps 118. 9)872. 11. pe care El le împlineşte881.. Lc 15. 44. Isus a afirmat: „N-am venit să-i chem pe drepţi. 591 Isus a cerut autorităţilor religioase de la Ierusalim să creadă în El pentru lucrările Tatălui său. de asemenea: „Tatăl şi cu mine una suntem” (In 10. când reaminteşte cu privire la persoana sa că David l-a numit pe Mesia Domnul său880. 36. 1-2. In 8. 9. 6. In 10. Cf. îi accepta la ospăţul mesianic877. şi. îngrozite: „Numai Dumnezeu poate ierta păcatele”? (Mc 2. 36. om fiind. 881 Cf. In 7. 6). 10. tot aşa. Isus ori huleşte. 41-42). 33-36. 589 Isus a scandalizat mai cu seamă prin faptul că a identificat comportarea sa plină de milă faţă de păcătoşi cu atitudinea lui Dumnezeu însuşi faţă de aceştia875. El a mers până la a lăsa să se înţeleagă că. 17-18. Lc 20. 40-41. 30. In 9. 880 Cf. O astfel de cerinţă de convertire în faţa unei împliniri 869 870 Cf. proclamând în faţa fariseilor că. Lc 5. 30). Os 6. căci. 36-38. 32). când afirmă: „Înainte să fie Abraham. Mt 9. 872 Cf. 877 Cf. „mai mult decât Templul” (Mt 12. 18. 13.. 875 Cf. 37. 49. Împotriva acelora dintre ei „care se credeau drepţi şi îi priveau cu dispreţ pe ceilalţi” (Lc 18.

Mt 5. care l-au arătat a fi însuşi Dumnezeul mântuitor890. 1. 890 Cf.atât de surprinzătoare a făgăduinţelor883 explică tragica neînţelegere a Sinedriului. Procesul lui Isus 883 Cf. 34. care. 885 Cf. în care Trupul său va fi Templul definitiv. l-au judecat ca blasfemiator. 17-19. Lc 23. Cf. 594 Isus a săvârşit fapte. 33). cât şi din „împietrirea” (Mc 3. Isus a murit răstignit I. 889 Cf. 17-18. Rom 11. 887 Cf. Fapte 3. o face pentru a pune în lumină propria sa moarte şi intrarea într-o nouă eră a istoriei mântuirii. 33. Membrii acestuia acţionau astfel atât din „neştiinţă”885. In 5. Mc 3. de exemplu. nerecunoscându-l pe Dumnezeu făcut om891. 891 Cf. 6. 46. 14. 886 Cf. ca. Unii iudei. In 8. vedeau în El „un om care se face pe sine Dumnezeu” (In 10. Templul prefigurează misterul său. 64-66. iertarea păcatelor. Dacă îi vesteşte distrugerea. PARAGRAFUL 2. Evr 9. 15. 888 Cf. In 1. 593 Isus a venerat Templul urcând acolo cu prilejul sărbătorilor iudaice de pelerinaj şi a iubit cu o iubire geloasă acest lăcaş al lui Dumnezeu printre oameni. PE SCURT 592 Isus nu a desfiinţat Legea de pe Sinai. 20). Is 53. Mt 26. 5. Mt 5. 25) „necredinţei” (Rom 11. 884 . ci a dus-o la împlinire 886 cu o asemenea desăvârşire887 încât îi revelează semnificaţia ultimă888 şi răscumpără încălcarea ei889. 16-18. care a socotit că Isus era vrednic de moarte ca hulitor884.

902 Cf. 14-15. In 19. 5. exprimată în relatările evanghelice. 23. 4. care erau în secret ucenici ai lui Isus893. In 9. 7) şi „unii din gruparea fariseilor trecuseră la credinţă” (Fapte 15. Petru au făcut dreptate „neştiinţei” (Fapte 3. 898 Cf. şi oricare ar fi fost păcatul personal al actorilor procesului (Iuda. proorocind: „Ne este mai de folos să moară un om pentru popor. Lc 23. 19-21. Sfântul Ioan a putut să spună despre ei că „mulţi au crezut în El”. 31. 20). Sinedriul. 896 Cf. acuzându-l de revoltă politică898. Acest lucru nu este nicidecum de mirare. După ce l-a declarat pe Isus „vrednic de moarte” (Mt 26. 66) pentru blasfemie. 897 Cf. chiar în ajunul Pătimirii. 10. In 9. şi. iertând pe Cruce902. 34. 27-28. 2. Marii preoţi exercită şi asupra lui Pilat ameninţări politice pentru a obţine condamnarea lui Isus la moarte899. 10. 11. 895 Cf. ceea ce îl va pune alături de Baraba cel acuzat de „răscoală” (Lc 23. 39. Cf. pe urmele lui. 13-14. Evreii nu sunt răspunzători în mod colectiv de moartea lui Isus 597 Ţinând seama de complexitatea istorică a procesului lui Isus. 10. 5). 19). 49-50). răspunderea nu poate fi atribuită tuturor evreilor de la Ierusalim. 7. întrucât îşi pierduse dreptul de a condamna la moarte 897. In 7. Sinedriul. încât Sfântul Iacob poate să-i spună Sfântului Paul: „Câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege” (Fapte 21. Celor care se temeau că „toţi vor crede în Isus şi vor veni romanii şi ne vor lua şi ţara şi Neamul” (In 11. 894 Cf. 596 Autorităţile religioase de la Ierusalim nu au fost unanime în conduita de urmat faţă de Isus895. 36. 899 Cf. îl predă pe Isus romanilor. în ciuda strigătelor unei mulţimi manipulate 900 şi a reproşurilor globale cuprinse în chemările la convertire de după Rusalii901. deşi într-un mod imperfect (In 12. 1 Tes 2. 10. In 18. 17) 892 893 Cf. dar multă vreme au avut loc neînţelegeri în privinţa lui894. 13. marele preot Caiafa le propune. 38-39. Fariseii i-au ameninţat cu excomunicarea pe aceia care l-ar urma896. 52. 42). 19. Fapte 2. 16. 21. 22. 900 Cf. Isus însuşi. In 9. . 30. 48). 3. 50. Lc 23. 16-17. decât să piară tot neamul” (In 11. Mc 15. 15. Pilat) pe care numai Dumnezeu îl cunoaşte. In 19.Diferitele atitudini ale autorităţilor iudaice faţă de Isus 595 Printre autorităţile religioase de la Ierusalim nu numai că au existat oameni ca fariseul Nicodim892 şi importantul personaj Iosif din Arimateea. 12. încât. dacă se ţine seama de faptul că a doua zi după Rusalii o „mulţime de preoţi se supuneau credinţei” (Fapte 6. 901 Cf.

într-un fel. Evr 12. Ţinând seama de faptul că păcatele noastre îl ating pe Cristos însuşi906. Admon. Şi nu diavolii. nu l-ar fi răstignit niciodată” (1 Cor 2. 11. 18.evreilor de la Ierusalim şi chiar a căpeteniilor lor. 6). . Toţi păcătoşii au fost autorii pătimirii lui Cristos 598 Biserica. Biserica a declarat la Conciliul al II-lea din Vatican: „Cele săvârşite în timpul Patimii nu pot fi imputate nici tuturor evreilor care trăiau atunci. 11. crima noastră este mai mare decât a evreilor. într-un fel.. 3. Şi trebuie să recunoaştem că. (. 908 Sf. Noi. 6. „dacă l-ar fi cunoscut pe Regele slavei. asupra lui mâinile noastre ucigaşe907. n-a uitat niciodată că „păcătoşii înşişi au fost autorii şi. nici evreilor de azi.) Evreii nu trebuie să fie prezentaţi nici ca respinşi de Dumnezeu. 906 Cf. cf. Cu atât mai puţin. Biserica nu ezită să impute creştinilor responsabilitatea cea mai gravă în pătimirea lui Isus. nici ca blestemaţi. Căci ei. 5. tu l-ai răstignit împreună cu ei şi îl mai răstigneşti încă. 45. Francisc din Assisi. instrumentele tuturor chinurilor pe care le-a îndurat dumnezeiescul Răscumpărător”905. Fapte 5. ridicăm. Fapte 9.. 4-5. fără deosebire. după mărturia Apostolului. ca şi cum acest lucru ar decurge din Sfânta Scriptură”904. NA 4. 905 CR 1. pornind de la strigătul poporului: „Sângele lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!” (Mt 27. 25). atât cât ţine de ei. dimpotrivă. mărturisim că îl cunoaştem. responsabilitate cu care ei i-au copleşit prea adesea numai pe evrei: Trebuie să-i socotim vinovaţi de această îngrozitoare greşeală pe cei care continuă să cadă din nou în păcatele lor. pe Fiul lui Dumnezeu prin păcatele lor şi-l fac de batjocură” (Evr 6. desfătându-te în vicii şi păcate908. nu ei l-au răstignit. de bună seamă cei care se cufundă în dezordini şi în rău „îl răstignesc din nou în inima lor. Iar când îl renegăm prin faptele noastre. în acest caz. Mt 25. 28. care reprezintă o formulă de ratificare903. De vreme ce crimele noastre au făcut ca Domnul nostru Isus Cristos să îndure chinul Crucii. în Magisteriul credinţei şi în mărturia sfinţilor. 5. 5. 3. nu se poate extinde responsabilitatea asupra altor evrei în spaţiu şi în timp: De aceea. 907 CR 1. 903 904 Cf. 8).

Moartea răscumpărătoare a lui Cristos în planul dumnezeiesc de mântuire „Isus dat morţii după planul dinainte stabilit al lui Dumnezeu” 599 Moartea violentă a lui Isus nu a fost rodul întâmplării într-un concurs nefast de împrejurări. Moartea răscumpărătoare a lui Isus împlineşte îndeosebi profeţia despre Slujitorul care suferă915. Cf. 11. 911 Cf. Mt 26. şi Ponţiu Pilat cu păgânii şi cu popoarele lui Israel909. într-o mărturisire de credinţă despre care spune că a „primit-o” (1 Cor 15. Is 53. 52. El a dat ucenicilor de la Emmaus 917 această interpretare a Scripturilor 909 910 Cf. In 8. după Scripturi”914. El stabileşte deci planul său etern de „predestinare”. şi Fapte 3. toate clipele timpului sunt prezente în actualitatea lor. 7. după Scripturi” 601 Planul dumnezeiesc de mântuire prin moartea „Slujitorului celui Drept” (Is 53. După Învierea sa. 917 Cf.II. 14. Fapte 3. 26. în cetatea aceasta. cf. cu adevărat. 13. 11)912 fusese dinainte vestit în Scriptură ca un mister de răscumpărare universală. 11-12. 915 Cf. Ps 2. „A murit pentru păcatele noastre. Fapte 3. 13) au fost doar executanţii pasivi ai unui scenariu scris de Dumnezeu. 25-27. 916 Cf. 913 Cf. că „Cristos a murit pentru păcatele noastre. 914 Ibid. Dumnezeu a îngăduit faptele născute din orbirea lor 910 în vederea împlinirii planului său de mântuire911. In 18. Lc 24. 912 Cf. Is 53. 7-8 şi Fapte 8. Sfântul Paul declară. 27-28). 19. 17-18. 22-23. 18. 34-36. 28. sau adunat laolaltă. 600 Pentru Dumnezeu. incluzând în el răspunsul liber al fiecărui om dat harului său: „Căci asupra sfântului tău slujitor. 3). aşa cum explică Sfântul Petru evreilor din Ierusalim în prima sa cuvântare de la Rusalii: „El a fost dat morţii după planul rânduit şi după ştiinţa cea dinainte a lui Dumnezeu” (Fapte 2. 54. adică de eliberare a oamenilor din sclavia păcatului913. pe care tu l-ai uns. 32-35. 36.. Isus însuşi a prezentat sensul vieţii şi al morţii sale în lumina Slujitorului care suferă 916. Mt 20. . Isus. aşa încât au împlinit toate câte mâna ta şi planul tău mai dinainte au rânduit să fie” (Fapte 4. 23). Ea ţine de misterul planului lui Dumnezeu. 1-2. 29. Acest limbaj biblic nu vrea să spună că cei care l-au „dat morţii pe Isus” (Fapte 3. şi Irod.

„Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi” 602 Sfântul Petru poate aşadar să formuleze astfel credinţa apostolică în planul dumnezeiesc de mântuire: „Voi aţi fost răscumpăraţi din traiul vostru deşert. ca să fim „împăcaţi cu El prin moartea Fiului său” (Rom 5. Lc 24. pentru voi” (1 Pentru 1.şi apoi apostolilor înşişi918. 32). Fil 2. 12. pe când noi eram încă păcătoşi. Ps 22. ca să dobândim în El dreptatea lui Dumnezeu” (2 Cor 5. care n-a cunoscut păcatul. Cf. 1) Făcându-l astfel solidar cu noi. 19. „Dumnezeu l-a făcut pentru noi păcat pe El. Păcatele oamenilor. 10)924. ci l-a dat pentru noi toţi” (Rom 8. . „Dumnezeu nu l-a cruţat pe însuşi Fiul său. In 8. 3. 922 Cf. 46. „Dar Dumnezeu îşi arată dragostea faţă de noi prin aceea că. In 8. 44-45. Trimiţându-l pe propriul său Fiu în condiţia de sclav920. 7. 29. pentru ce m-ai părăsit?” (Mc 15. 34. 21). care precede orice merit din partea noastră: „În aceasta stă iubirea. sunt sancţionate prin moarte919. moştenit de la părinţi. 10). 18-20). 603 Isus nu a cunoscut reprobarea ca şi cum El însuşi ar fi păcătuit922. cu sângele cel scump al lui Cristos. condiţia unei omeniri decăzute şi sortite morţii din cauza păcatului921. Dumnezeul meu. care a fost orânduit mai înainte de întemeierea lumii. 923 Cf. Însă în iubirea răscumpărătoare care îl unea dintotdeauna cu Tatăl923. 8). Cristos a murit pentru noi” (Rom 5. Dumnezeu arată că planul său cu privire la noi este un plan de iubire binevoitoare. 920 Cf. Dumnezeu are iniţiativa iubirii răscumpărătoare universale 604 Dându-l pe Fiul său pentru păcatele noastre. 4. Rom 5. păcătoşii. în vremurile din urmă. El ne-a asu-mat în despărţirea noastră de Dumnezeu datorată păcatului. ca al unui miel nevinovat şi neprihănit. ca urmare a păcatului strămoşesc. 1 Cor 15. nu în faptul că noi l-am fi iubit pe Dumnezeu. 921 Cf. ci El ne-a iubit pe noi şi l-a trimis pe Fiul său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 In 4. 924 Cf. 605 Această iubire nu exclude pe nimeni: Isus a reamintit acest lucru în concluzia parabolei despre oaia rătăcită: „Nu e voia Tatălui vostru din ceruri să piară vreunul 918 919 Cf. iar apoi arătat. astfel încât a putut spune în numele nostru pe Cruce: „Dumnezeul meu. 56. Rom 8.

El afirmă că a venit „să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20. 31). Lc 12. 27). Şi întru această voinţă suntem sfinţiţi prin jertfa trupului lui Isus Cristos. . 34). „Mielul care ia asupra sa păcatul lumii” 608 După ce a acceptat să-l boteze în rând cu păcătoşii929. 1 In 2. „coborât din cer nu pentru a face voia sa. nu a existat şi nu va exista nici un om pentru care Cristos să nu fi pătimit”927. 607 Dorinţa de a îmbrăţişa planul de iubire răscumpărătoare al Tatălui său însufleţeşte întreaga viaţă a lui Isus928. 929 Cf. 21-23. urmându-i pe apostoli926. Lc 3. fiindcă Eu îmi pun viaţa” (In 10. „Nu există. 925 926 Cf. „Nu voi bea. „zice intrând în lume: «Iată. Din prima clipă a Întrupării sale. 2. 5-10). Fiul îmbrăţişează planul dumnezeiesc de mântuire în misiunea sa de răscumpărare: „Mâncarea mea este să fac voia Celui care m-a trimis şi să împlinesc lucrarea lui” (In 4.) să fac voia ta. căci patima sa răscumpărătoare este raţiunea de a fi a Întrupării: „Ce să spun: Tată. Şi iarăşi. 11). III. paharul pe care mi l-a dat Tatăl?” (In 18. 15. 22. 2 Cor 5. El spune: „Mi-e sete” (In 19. fără excepţie. 927 Cc. 14). Ioan Botezătorul l-a văzut şi l-a arătat în Isus pe „Mielul lui Dumnezeu. 28). 28). ci voia Tatălui său.dintr-aceştia mici” (Mt 18. Dumnezeule». 50. acest ultim termen nu este restrictiv: el pune faţă în faţă omenirea întreagă cu unica persoană a Răscumpărătorului.. Biserica. 15. 928 Cf. Mt 3. oare. Jertfa lui Isus „pentru păcatele lumii întregi” (1 In 2. care se dăruieşte pentru a o mântui925. vin (. „Dar ca să cunoască lumea că Eu îl iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl mi-a poruncit. pe Cruce.. 2) este expresia comuniunii sale de iubire cu Tatăl: „Pentru aceasta mă iubeşte Tatăl. 21. care l-a trimis” (In 6. Cristos s-a oferit pe sine Tatălui pentru păcatele noastre Întreaga viaţă a lui Cristos este ofrandă adusă Tatălui 606 Fiul lui Dumnezeu. 18-19. cel care ia asupra sa păcatul lumii” (In 1. 17). Quiercy (în 853): DS 624. 30). Rom 5. aşa fac” (In 14. Mt 16. izbăveşte-mă de ceasul acesta? Dar pentru aceasta am venit în ceasul acesta” (In 12. o dată pentru totdeauna” (Evr 10. Cf. 38). înainte de „a se fi săvârşit” (In 19. 14-15. învaţă că Cristos a murit pentru toţi oamenii.

Isus a făcut din această ultimă Cină cu apostolii memorialul jertfirii sale de bunăvoie Tatălui937 pentru mântuirea oamenilor: „Acesta este Trupul meu. „Acesta este Sângele meu. 7-9. 7. în „noaptea în care a fost vândut” (1 Cor 11. 13). 23). 930 931 Cf. Isus „până la sfârşit i-a iubit” (In 13. In 19. Mt 26. 939 Cf. Eu mă consacru pe mine însumi. în suferinţă şi în moarte. Cc. 18). cel care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Mt 26. 12. 19). In 18. Isus îi instituie pe apostolii săi ca preoţi ai Noului Legământ: „Pentru ei. pe când era încă în libertate. 45). Evr 2. El a acceptat de bunăvoie patima şi moartea din iubire faţă de Tatăl şi faţă de oamenii pe care Acesta vrea să-i mântuiască: „Nimeni numi ia viaţa. 936 Cf. Isus îmbrăţişează de bunăvoie iubirea răscumpărătoare a Tatălui 609 Îmbrăţişând în inima sa omenească iubirea faţă de oameni a Tatălui. se lasă dus la moarte (Is 53. 938 Cf.29)930. în acelaşi timp. 19)939. fără glas. căci „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. al Legământului. 611 Euharistia pe care o instituie în acest moment va fi „memorialul” (1 Cor 11. 937 Cf. 4. ca şi ei să fie consacraţi întru adevăr” (In 17. ca viaţa să şi-o pună pentru prietenii săi” (In 15. 1 Cor 5. Slujitorul care suferă şi care. 1). Astfel. Într-adevăr. 1764. 7. 19. firea sa omenească a devenit instrumentul liber şi desăvârşit al iubirii sale dumnezeieşti. El arată astfel că Isus este. Tridentin: DS 1752. Mt 26. libertatea suverană a Fiului lui Dumnezeu când merge de bunăvoie la moarte935. simbol al răscumpărării lui Israel la întâiul Paşti (Ex 12. 15. La Cina cea de taină. Isus a anticipat oferirea de bunăvoie a vieţii sale 610 Suprema expresie a oferirii de bunăvoie a lui Isus este cina pe care a luat-o cu cei doisprezece apostoli936. care se dă pentru voi” (Lc 22. Is 53. . 933 Cf. 36. 935 Cf. ci Eu de la mine însumi o pun” (In 10. De aici. Isus îi include pe apostoli în propria sa ofrandă şi le cere s-o perpetueze938. 10. 1 Cor 5. şi mielul pascal. Întreaga viaţă a lui Cristos îi exprimă misiunea: „să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 10. În ajunul pătimirii sale. 4-6. Lc 22. 36. care vrea mântuirea oamenilor934. 3-14)933. 20. 17-18. Ier 11. 25) jertfei sale. 5. Cf. 934 Cf. 28). 19. Prin aceasta. In 1. 53. 932 Cf. 7)931 şi poartă păcatul celor mulţi932.

4. ca şi a noastră. 42. 19. Mt 26. 944 Cf. 24). Acceptând în voinţa sa umană să se facă voia Tatălui945.Agonia din Getsemani 612 Potirul Noului Legământ.. 7. 39) El exprimă astfel groaza pe care moartea o inspiră firii sale omeneşti. este asumată de persoana dumnezeiască a „Începătorului vieţii” (Fapte 3. 8. pe care l-a anticipat la Cina cea de taină oferindu-se pe sine însuşi940.” (Mt 26. 25. 15-16. 18)944. dar. 10. 945 Cf. Evr 10. 5. 946 Cf. Este. 942 Cf. Într-adevăr. 34-36. mai presus de toate. 15. 10. Isus se roagă: „Tată. 26. . Cf. 952 Cf. 15). Rom 5. 943 Cf. In 8. în trupul său. treacă de la mine paharul acesta. In 1. de este cu putinţă. 1 Cor 11. spre deosebire de a noastră. făcându-se „ascultător până la moarte” (Fil 2. cf. Lc 22. 12. Ex 24. 20. 1 In 4. 950 Cf.. 947 Cf. care îl pune din nou pe om în comuniune cu Dumnezeu949. un dar al lui Dumnezeu Tatăl: Tatăl îl dă pe Fiul său pentru a ne împăca cu Sine952. Este în acelaşi timp ofrandă a Fiului lui Dumnezeu făcut om. 1 Cor 5. 8. precum şi Jertfa Noului Legământ948. Moartea lui Cristos este jertfa unică şi definitivă 613 Moartea lui Cristos este în acelaşi timp Jertfa Pascală care împlineşte răscumpărarea definitivă a oamenilor946 prin „Mielul ce ridică păcatul lumii” (In 1. 614 Această jertfă a lui Cristos este unică. înainte de toate. care este cauza morţii943. 948 Cf. 29) 947. împăcându-l cu El prin „sângele care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Mt 26. Evr 5. aceasta. în 940 941 Cf. El acceptă moartea ca răscumpărare pentru „a purta El însuşi greşelile noastre. Cor 4. 28)950. 7-8). 951 Cf. 949 Cf. pe lemn” (1 Pt 2. care. ea desăvârşeşte şi întrece toate jertfele 951. 1 Pt 1. Lev 16. este cu desăvârşire lipsită de păcat942. a „Celui viu” (Ap 1. 42. este destinată vieţii veşnice: în plus. Isus îl acceptă apoi din mâinile Tatălui în agonia din Getsemani 941. Mt 26.

tot aşa. El ne-a cunoscut şi ne-a iubit pe toţi în oferirea vieţii sale957. 13. unică speranţă!”959 Participarea noastră la jertfa lui Cristos 618 Crucea este jertfa unică a lui Cristos. 19). a celui care „îşi dă viaţa ca jertfă de ispăşire”. 9). care întrece şi. deoarece în Persoana sa dumnezeiască întrupată „s-a unit. oricât de sfânt. Gal 2. 959 Imnul Vexilla Regis. 956 Cf. El ne-a meritat îndreptăţirea”. nu ar fi fost în măsură să ia asupra sa păcatele tuturor oamenilor şi să se ofere ca jertfă pentru toţi. Isus a adus reparare pentru greşelile noastre şi îndestulare Tatălui pentru păcatele noastre956. 955 Cf. în acelaşi timp. spes unica! ─ „Cruce. Cc. 14. „unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni” (1 Tim 2. 953 954 Cf. 957 Cf. subliniind caracterul unic al jertfei lui Cristos ca „izvor de mântuire veşnică” (Evr 5.mod liber şi din iubire953. Dar. . şi care îl constituie drept Capul întregii omeniri. ave. dacă unul a murit pentru toţi. Pe Cruce. Cf. îşi oferă viaţa954 Tatălui său prin Duhul Sfânt955 pentru a repara neascultarea noastră. 25. Evr 9. 1) conferă jertfei lui Cristos valoarea de răscumpărare şi de reparare. Prin ascultarea sa până la moarte. 17-18. In 15. 2. Existenţa în Cristos a Persoanei dumnezeieşti a Fiului. atunci toţi au murit” (2 Cor 5. cântând: O crux. 617 Sua sanctissima passione in ligno crucis nobis iustificationem meruit ─ „Prin Patima sa sfântă pe lemnul Crucii. învaţă Conciliul Tridentin958. 5). Isus a săvârşit substituirea Slujitorului care suferă. 14). Isus pune ascultarea sa în locul neascultării noastre 615 „Precum prin neascultarea unuia singur s-au făcut păcătoşi cei mulţi. îmbrăţişează toate persoanele umane. 10-12). face posibilă jertfa sa răscumpărătoare pentru toţi. prin ascultarea unuia singur se vor face drepţi cei mulţi” (Rom 5. Tridentin: DS 1529. Isus îşi desăvârşeşte jertfa 616 „Iubirea până la sfârşit” (In 13. Nici un om. de ispăşire şi de îndestulare. „Dragostea lui Cristos nu ne dă răgaz la gândul că. „pentru că a purtat fărădelegile multora” „pe care îi va îndreptăţi şi fărădelegile lor le va lua asupra sa” (Is 53. 958 DS 1529. Ef 5. In 10. 20. Biserica venerează Crucea.

după Scripturi” (1 Cor 15. Rom 5. nu există altă scară care duce la cer964. 10. Col 1. El semnifică acest dar şi îl realizează anticipat la Cina cea de taină: „Acesta este trupul meu. 964 Sfânta Roza din Lima. moştenită de la părinţi” (1 Pt 1. „Dumnezeu a împăcat lumea cu sine în Cristos” (2 Cor 5. 620 Mântuirea noastră decurge din iniţiativa de iubire a lui Dumnezeu pentru noi. luând asupra sa fărădelegile lor” (Is 53. 1). 39. 8). care se dă pentru voi” (Lc 22. să fie asociaţi Misterului pascal”961. PE SCURT 619 „Cristos a murit pentru păcatele noastre. 18-19. 28). 2. într-un mod cunoscut de Dumnezeu. 24). căci „El a pătimit pentru noi. El „oferă tuturor posibilitatea ca. 960 961 . GS 22. 19). 623 Prin ascultarea sa plină de iubire faţă de Tatăl. 19). asociată mai intim decât oricine misterului suferinţei sale răscumpărătoare963: În afară de Cruce. 21). Lc 2. El îi cheamă pe ucenicii săi „să-şi ia Crucea şi să-l urmeze” (Mt 16. 19. Mc 10. 966 Cf. adică „iubindu-i pe ai săi până la sfârşit” (In 13. 11)966. 18). GS 22. El vrea deci să-i asocieze jertfei sale răscumpărătoare pe aceia care îi sunt cei dintâi beneficiari962. „până la moartea pe Cruce” (Fil 2. 35. 5. 3). Vita. In 21. 621 Isus s-a oferit în mod liber pentru mântuirea noastră. ca să păşim pe urmele lui” (1 Pt 2. Aceasta se împlineşte în cel mai înalt grad în persoana Mamei sale. lăsându-ne pildă. căci „El ne-a iubit şi l-a trimis pe Fiul său jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre” (1 In 4.într-un fel. 965 Cf. 622 Răscumpărarea săvârşită de Cristos constă în aceasta: El „a venit să-şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20. 10). El însuşi cu orice om”960. 963 Cf. 24. Is 53. pentru ca ei să fie „răscumpăraţi din viaţa deşartă. 962 Cf. Isus împlineşte misiunea de ispăşire965 a Slujitorului care suferă şi care îi „îndreptăţeşte pe mulţi.

În planul său de mântuire. adică să cunoască starea de moarte. este cu adevărat „Cel viu care a înviat” (Lc 24. 9). Or. în timpul cuprins între momentul în care şi-a dat ultima suflare pe Cruce şi momentul în care a înviat. 967 968 Cf. 30. 42. . 969 Cf. curmând în sine descompunerea firii pricinuită de moarte şi devenind El însuşi principiu de unire pentru părţile despărţite971. 971 Sfântul Grigore de Nyssa. Este aceeaşi persoană a „Celui viu” care poate să spună: „Am fost mort şi. care a fost dat morţii (Fapte 3. pentru că la moartea lui Cristos sufletul a fost despărţit de trup. 5-6). 18-20. 626 Deoarece „Începătorul vieţii”. Cristos în mormânt cu trupul 625 Şederea lui Cristos în mormânt constituie legătura reală între starea de pasibilitate??? a lui Cristos înainte de Paşte şi starea actuală de slavă a Celui înviat. 970 Cf. Această stare de moarte a lui Cristos este misterul mormântului şi al coborârii în iad. starea de despărţire între suflet şi trup. sunt viu. căci trupul şi sufletul lui Cristos au existat cu acelaşi titlu de la început în Persoana Cuvântului. 4-9. 16. 3). iată. ce instaurează pacea în Univers970. 18): Dumnezeu (Fiul) n-a împiedicat moartea să-i despartă sufletul de trup. 15). Col 1. era necesar ca Persoana dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu să continue să-şi asume sufletul şi trupul despărţite prin moarte: Persoana unică nu s-a aflat împărţită în două persoane. In 19. El a gustat moartea pentru fiecare om” (Evr 2. Acesta este misterul Sâmbetei Sfinte. ci le-a unit din nou laolaltă prin Înviere. Cf. Evr 4. In 19. în care Cristos aşezat în mormânt967 manifestă marea odihnă sabatică a lui Dumnezeu968 după împlinirea969 mântuirii oamenilor. Dumnezeu a hotărât nu numai ca Fiul său „să moară pentru păcatele noastre” (1 Cor 15.PARAGRAFUL 3. după rânduiala firii. Isus Cristos a fost îngropat 624 „Prin harul lui Dumnezeu. în vecii vecilor” (Ap 1. ci şi „să guste moartea”. pentru ca El însuşi să fie în Persoana sa punctul de întâlnire între moarte şi viaţă. catech.

. 974 Cf. 976 Cf. căci „puterea dumnezeiască a apărat trupul lui Cristos de stricăciune”973. Os 6. 1. Căci nu vei lăsa sufletul meu în iad. PE SCURT 629 Isus a gustat moartea pentru fiecare om978. aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom 6. 26-27)974. 51. De aceea. El n-a devenit rămăşiţă pământească asemenea celorlalţi. 40. Col 2. S. 977 Cf. 3. 630 În timpul şederii lui Cristos în mormânt. 8) şi că „Trupul meu se va odihni întru nădejde. Învierea lui Isus „a treia zi” (1 Cor 15. pentru ca. din cauza unirii pe care trupul său a păstrat-o cu Persoana Fiului. 26. Se poate spune în acelaşi timp despre Cristos „că s-a luat de pe pământ viaţa lui” (Is 53. nici nu-l vei da pe Cel sfânt al tău să vadă putrezirea” (Fapte 2. cât şi trupul. Evr 2. .” 628 Botezul.. 3. 4)977. 9-10. 978 Cf. 972 973 Sfântul Ioan din Damasc. căci se socotea că putrezirea se arată începând cu ziua a patra976. „Înmormântaţi împreună cu Cristos. Sf. 27. In 11. semnifică eficient coborârea în mormânt a creştinului care moare pentru păcat împreună cu Cristos în vederea unei noi vieţi: „Am fost îngropaţi împreună cu Cristos. despărţite totuşi prin moarte. trupul lui Cristos mort „n-a cunoscut putrezirea” (Fapte 13.. th. 2. au rămas fiecare cu una şi aceeaşi Persoană a Cuvântului972. Persoana sa dumnezeiască a continuat să-şi asume atât sufletul.o. 12. Ef 5. Mt 12. prin botez. Iona 2. Toma Aq. 37). 39. 46) 975 este dovada acestui lucru. Lc 24. care are ca semn originar şi plenar cufundarea în apă. întrucât a pus capăt existenţei sale umane pământeşti. Cel care a murit şi a fost îngropat a fost cu adevărat Fiul lui Dumnezeu făcut om. Ps 16.şi în moarte. 3. prin slava Tatălui. 975 Cf. „Nu-l vei lăsa pe Cel sfânt al tău să vadă putrezirea” 627 Moartea lui Cristos a fost moarte adevărată. F. deşi despărţite unul de celălalt. 4. în moarte. Dar. precum a fost înviat Cristos din morţi. 9.

după care Isus „a înviat din morţi” (Fapte 3. Fiul tău. El a locuit în lăcaşul morţilor980. Dar El s-a coborât acolo ca Mântuitor. deoarece în Paştele său el a făcut să ţâşnească viaţa din străfundurile morţii: Cristos.ARTICOLUL 5 „Isus Cristos s-a coborât în iad. Vigilia Pascală 18: Exsultet. acela este care s-a şi suit” (Ef 4. Cf. 979 980 . proclamând Vestea cea bună spiritelor care erau prizoniere981. înainte de Înviere. Simbolul apostolilor mărturiseşte în acelaşi articol de credinţă coborârea lui Isus în iad şi Învierea lui din morţi a treia zi. LR. Cel ce s-a coborât. şi-a revărsat asupra neamului omenesc lumina lină şi vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. 11. Amin979. a treia zi a înviat din morţi” 631 „Isus s-a coborât în părţile cele mai de jos ale pământului. care. 981 Cf. 18-19. Aceasta este cea dintâi semnificaţie pe care predicarea apostolilor a dat-o coborârii lui Isus în iad: Isus a cunoscut moartea ca toţi oamenii şi a coborât la ei cu sufletul său în lăcaşul morţilor. Cristos s-a coborât în iad 632 Afirmaţiile frecvente din Noul Testament. 15. 9-10). PARAGRAFUL 1. Evr 13. 20. 1 Pt 3. presupun că. înălţându-se din adâncul mormântului. 20). Cor 15. Rom 8.

985 Cf. fază condensată în timp. 988 Cf. să învie” (In 5. o mare linişte şi o mare singurătate. Ap 1. 7. căci toţi cei mântuiţi au fost făcuţi părtaşi la Răscumpărare.) El îl va căuta pe Adam. care a fost primit în „sânul lui Abraham” 985. 6. 15). Fapte 2. răi sau drepţi984. 40. 24. O mare linişte domneşte astăzi pe pământ. Roma (în 745): DS 587. Cc. Este ultima fază a misiunii mesianice a lui Isus. 9. le-a eliberat Isus când s-a coborât în iad”986.” (1 Pt 4. pentru că Dumnezeu a adormit în trup şi s-a dus să-i trezească pe cei care dormeau din veci. Isus nu s-a coborât în iad ca să-i scape pe cei osândiţi987. DS 1011.. Ef 4. Rom 10.. 987 Cf. Mt 27. 18) şi „în numele lui Isus tot genunchiul se pleacă. . adică pe diavol. Ef 4. 634 „Vestea cea bună a fost adusă deopotrivă şi morţilor. fiindcă cei care se află acolo sunt privaţi de vederea lui Dumnezeu983. Isus. 989 Cf. al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor dedesubt” (Fil 2. „Începătorul vieţii” (Fapte 3. Cc. ceea ce nu înseamnă că soarta lor este identică. 3. 11-13. auzindu-l.. Lc 16. 986 CR 1. 25). 19. pentru că Regele doarme. 10). a vestirii evanghelice a mântuirii. şi i-a izbăvit pe acei pe care frica morţii îi ţinea în robie toată viaţa” (Evr 2. în aşteptarea Răscumpărătorului. Cf. 990 Cf. condiţia tuturor celor care au murit. Ps 89. Ez 32. cel 982 983 Cf. De acum înainte. 14-15).. 17-32. 1 Sam 28. 635 Deci Cristos s-a coborât în străfundurile morţii990 pentru ca „cei morţi să audă glasul Fiului lui Dumnezeu li. 9. Fil 2. dar nemărginit de vastă în semnificaţia sa reală de extindere a lucrării răscumpărătoare asupra tuturor oamenilor din orice timp şi orice loc. „l-a surpat prin moartea sa pe cel ce are stăpânirea morţii. până la desăvârşire. 88.633 Scriptura numeşte iad. 6. 22-26. 984 Cf. 6) Coborârea în iad este împlinirea. 49. Pământul s-a cutremurat şi s-a liniştit. şeol sau Hades982 lăcaşul morţilor în care s-a coborât Isus cel mort. „Tocmai pe aceste suflete sfinte. Întradevăr. 52-53. 1077. ci ca să-i elibereze pe cei drepţi care l-au precedat989. 18. Toledo IV (în 625): DS 485. care îl aşteptau pe Eliberatorul lor în sânul lui Abraham. Ps 6. Cristos cel înviat „are cheile morţii şi ale iadului” (Ap 1. aceasta este. O mare linişte. (. Mt 12. 10. după cum arată Isus în parabola săracului Lazăr. nici ca să distrugă iadul osîndirii988.

transmis ca adevăr fundamental de Tradiţie. 32-33). stabilit de documentele Noului Testament. Sfântul Paul le scrie deja corintenilor către anul 56: „V-am transmis. El a deschis porţile cerului celor drepţi care îl precedaseră. PE SCURT 636 Prin expresia „Isus s-a coborât în iad”. crezut şi trăit ca adevăr central de cea dintâi comunitate creştină. Scoală-te tu. oaia cea rătăcită. şi pentru tine am devenit Fiul tău. Scoală-te din morţi: Eu sunt Viaţa celor care au murit”991. 14). copiii lor. Învierea lui Isus este adevărul culminant al credinţei noastre în Cristos. care este în acelaşi timp Dumnezeul lor şi Fiul lor. (. ceea ce am primit şi eu: că Cristos a 991 992 Veche omilie pentru Sâmbăta Sfântă. Se duce să-i scape de suferinţe pe Adam cel aflat în lanţuri şi pe Eva. care dormeai. Troparul de Paşti. Simbolul mărturiseşte că Isus a murit cu adevărat şi că. I. înainte de toate. A treia zi a înviat din morţi 638 „Şi noi vă binevestim făgăduinţa făcută părinţilor noştri. înviindu-l pe Isus” (Fapte 13. El vrea să-i cerceteze pe toţi aceia care sunt aşezaţi în întuneric şi în umbra morţii. . El a învins moartea şi pe diavol. prin moartea sa pentru noi.) „Eu sunt Dumnezeul tău. „care are stăpânirea morţii” (Evr 2. că pe aceasta Dumnezeu a împlinit-o pentru noi. Evenimentul istoric şi transcendent 639 Misterul Învierii lui Cristos este un eveniment real.. 637 Cristos mort s-a coborât cu sufletul unit cu Persoana sa divină în lăcaşul morţilor. Liturgia bizantină.. El. înlănţuit în iad. căci nu te-am creat ca să stai aici. predicat ca parte esenţială a Misterului pascal împreună cu Crucea: Cristos a înviat din morţi Cu moartea pe moarte călcând Şi celor din morminte viaţă dăruindu-le992. prizonieră şi ea.dintâi Părinte al nostru. PARAGRAFUL 2. care a avut manifestări constatate istoric aşa cum atestă Noul Testament.

5-7. Aşadar femeile au fost primele mesagere ale Învierii lui Cristos pentru apostolii înşişi (cf. Petru îl vede deci pe Cel înviat înaintea acestora şi mărturia lui face comunitatea să exclame: „A înviat cu adevărat Domnul şi s-a arătat lui Simon!” (Lc 993 994 Cf. pur şi simplu. 5. aşa cum se întâmplase cu Lazăr998. 998 Cf. 995 Cf. Lipsa trupului lui Cristos din mormânt ar putea fi explicată şi altfel994. 11-18. Lc 22. 1001 Cf. ci a înviat” (Lc 24. 1. In 20. după Scripturi. apoi al lui Petru996. In 19. 31-32. 1002 Cf. pe care o primise după convertirea sa la porţile Damascului993. In 11. Este cazul femeilor sfinte mai întâi995. 31. 12. Chemat să întărească credinţa fraţilor săi1003. Acesta nu este o dovadă directă în sine. 1003 Cf. pe urmă celor Doisprezece1002. Mt 28. Mc 16. că lipsa trupului lui Isus nu putea fi o lucrare omenească şi că Isus nu revenise. „Ucenicul pe care-l iubea Isus” (In 20. 2) afirmă că. 1. În cadrul evenimentelor Paştelui. Isus li se arată după aceea. 22-23. Lc 24. 44. 3-4). Fapte 9. 9-10). 42. şi că s-a arătat lui Chefa. îngropat în grabă în seara Vinerii Sfinte din cauza venirii sabatului 1000. Lor. Lc 24. 6). intrând în mormântul gol şi descoperind „fâşiile de pânză jos” (In 20. 13. mormântul gol a constituit un semn esenţial pentru toţi. 5-6). „a văzut şi a crezut” (In 20. apoi celor Doisprezece” (1 Cor 15. după Scripturi. care veneau ca să isprăvească îmbălsămarea trupului lui Isus999. la o viaţă pământească. 9-10. Cf. 997 Cf. Lc 24. 999 Cf. după starea în care se afla mormântul gol997. In 20. au fost cele dintâi care l-au întâlnit pe Cel înviat 1001. Descoperirea lui de către ucenici a fost primul pas spre recunoaşterea faptului însuşi al Învierii. întâi lui Petru. 11-15. Cu toate acestea. mormântul gol este primul element întâlnit. Apariţiile Celui Înviat 641 Maria Magdalena şi femeile sfinte. că a fost îngropat şi a înviat a treia zi. . 3-18. Mormântul gol 640 „Pentru ce-l căutaţi pe Cel viu între cei morţi? Nu este aici. Apostolul vorbeşte aici despre tradiţia vie a Învierii. Lc 24. Mt 28. 3. 8). 1000 Cf. 1 Cor 15.murit pentru păcatele noastre. In 20. 996 Cf. Aceasta presupune că el a constatat.

Starea naturii omeneşti a lui Cristos înviat 1004 1005 Cf. Lc 24. 1011 Cf. Credinţa celei dintâi comunităţi a credincioşilor se întemeiază pe mărturia unor oameni concreţi. 1006 Cf. iar în momentul ultimei apariţii în Galileea. căci nu i-au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat” (Mc 16. Când Isus li se arată celor Unsprezece în seara de Paşti. 39. într-atât de imposibil li se părea acest lucru: ei cred că văd o nălucă 1010. Din această cauză. Aceşti „martori ai Învierii lui Cristos”1004 sunt. dar nu numai ei: Paul vorbeşte clar de peste cinci sute de persoane cărora Isus li s-a arătat în acelaşi timp. In 20. „unii totuşi s-au îndoit” (Mt 28. 643 În faţa acestor mărturii. 24-27. Lc 24. 1009 Cf. ei rămân pietrele de temelie ale Bisericii sale. 19. 1008 Cf. 1007 Cf. Din fapte rezultă că credinţa ucenicilor a fost supusă încercării decisive a pătimirii şi a morţii pe Cruce a Învăţătorului lor. 1010 Cf. Fapte 1. Evangheliile ni-i prezintă pe ucenici abătuţi (Lc 24. vestite de Acesta dinainte1006. 22. 38. Petru şi cei Doisprezece.24. n-au dat crezare femeilor sfinte care se întorceau de la mormânt şi „cuvintele lor li s-au părut o aiurare” (Lc 24. În calitate de martori ai Celui înviat. Toma avea să cunoască aceeaşi încercare a îndoielii1011. . credinţa lor în Înviere s-a născut ─ sub acţiunea harului divin ─ din experienţa directă a realităţii lui Isus cel înviat. De aceea. Lc 22. 644 Chiar când sunt puşi în faţa realităţii lui Isus înviat. 17) şi înspăimântaţi 1007. „Fiindcă ei. ipoteza după care Învierea ar fi fost un „produs” al credinţei (sau al credulităţii) apostolilor este lipsită de consistenţă. ucenicii încă se mai îndoiesc1009. 13. învierea lui Cristos nu poate fi interpretată în afara ordinii fizice şi nu poate fi negată ca eveniment istoric. 14). 34) 642 Toate câte s-au petrecut în acele zile de Paşti angajează pe fiecare dintre apostoli ─ şi în mod cu totul deosebit pe Petru ─ în construirea erei noi care a început în dimineaţa Paştelui. Mc 16. cei mai mulţi. în primul rând. cunoscuţi de creştini şi. „îi mustră pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor. Cf. 1 Cor 15. 4-8. încă nu credeau şi se mirau” (Lc 24. 31-32. Departe de a ne arăta o comunitate cuprinsă de exaltare mistică. Dimpotrivă. trăind încă printre ei. 17). 41). 11)1008. de bucurie. Zguduirea provocată de pătimire a fost atât de puternică încât ucenicii (cel puţin unii dintre ei) nu au crezut imediat în vestea Învierii. 11. în afară de Iacob şi de toţi apostolii1005. relatată de Matei. In 20.

Eveniment istoric care poate fi constatat prin semnul mormântului gol şi prin realitatea întâlnirilor apostolilor cu Cristos cel înviat. De aceea. 14. în centrul misterului credinţei. Şi din acest motiv Isus cel înviat are libertatea suverană de a se arăta în ce fel voieşte: sub înfăţişarea unui grădinar1018 sau „în alt chip” (Mc 16. prin atingere 1012 şi mâncând împreună cu ei1013. Cu atât mai puţin a fost perceptibilă simţurilor esenţa ei cea mai intimă. îi invită să-şi dea seama că nu este o fantomă1014. 36. încât Sfântul Paul poate să spună despre Cristos că este „omul ceresc”1020. In 20. 21. Nimeni n-a putut să spună cum a avut loc fizic. In 20. 9. La un moment dat. aveau să moară iarăşi. 16-17. In 20. precum s-a întâmplat în cazul învierilor pe care El le-a săvârşit înainte de Paşti: cea a fiicei lui Iair. 20. 40. 1016 Cf. Isus cel înviat 1012 1013 Cf. să constate că trupul înviat cu care li se înfăţişează este acelaşi care a fost martirizat şi răstignit. 27. 21. a lui Lazăr. cu adevărat fericită noapte: numai ţie ţi s-a dat să cunoşti vremea şi ceasul în care Isus Cristos a înviat din morţi” ─ sună cântarea Exsultet de Paşti. Lc 24.645 Isus cel înviat stabileşte relaţii directe cu ucenicii săi. Trupul lui Isus este plin. unde şi când vrea 1016. a tânărului din Naim. 16. mai ales. dar. 15. In 20. 14-15. 39. In 20. 9. Lc 24. 39. 1014 Cf. Prin aceasta. prin puterea lui Isus. de puterea Duhului Sfânt. 41-43. El trece de la starea de moarte la o altă viaţă dincolo de timp şi spaţiu. prin ceea ce transcende şi depăşeşte istoria. 14. Lc 24. 1019 Cf. 30. Învierea ca eveniment transcendent 647 „Da. la Înviere. 27. Lc 24. Învierea rămâne în aceeaşi măsură. . el participă la viaţa dumnezeiască în starea de glorie. In 21. 19. Lc 24. de vreme ce poartă încă urmele pătimirii1015. 7. trecerea la o altă viaţă. Totuşi. acest trup autentic are în acelaşi timp însuşirile noi ale unui trup glorificat: nu mai este situat în spaţiu şi timp. In 20. 26. dar se poate face prezent în ce mod doreşte. 646 Învierea lui Cristos nu a fost o reîntoarcere la viaţa pământească. 17. 1 Cor 15. tocmai pentru a le trezi credinţa1019. 35-50. 12) decât cel ştiut de ucenici. 4. Aceste fapte erau evenimente miraculoase. 13-15. 1017 Cf. 1020 Cf. Învierea lui Cristos este esenţialmente diferită. 1018 Cf. Într-adevăr. la o viaţă pământească „obişnuită”. 4. În trupul său înviat. 1015 Cf. nimeni nu a fost martor ocular al evenimentului însuşi al Învierii şi nici un evanghelist nu-l descrie. căci umanitatea sa nu mai poate fi reţinută pe pământ şi nu mai aparţine decât domeniului dumnezeiesc al Tatălui1017. dar persoanele în cauză se întorceau. Mt 28. Cf.

. iar Învierea . 359. 9. Sfântul Paul insistă asupra manifestării puterii lui Dumnezeu1023prin lucrarea Duhului care a dat viaţă firii omeneşti moarte a lui Isus şi a chemat-o la starea glorioasă de Domn. 1023 Cf. 1021 1022 Cf. 4. Res.) Putere am să o pun şi putere am iarăşi să o iau” (In 10. 31). ăi DS 325. In 14. 1025 Sf. 14). înainte de toate. 650 Părinţii Bisericii contemplă Învierea pornind de la Persoana dumnezeiască a lui Cristos. Grigore de Nyssa. III. (. care a rămas unită cu sufletul şi cu trupul său despărţite între ele prin moarte: „Prin unitatea naturii dumnezeieşti. Evr 7. după Duhul sfinţeniei. şi astfel. 369. Aceasta s-a făcut prin puterea Tatălui care „l-a înviat” 1022 pe Cristos. 3-4). 9-31. Fil 3..) că Isus a murit şi a înviat” (1 Tes 4. care rămâne prezentă în fiecare dintre cele două părţi ale omului. Isus vesteşte că Fiul Omului va trebui să pătimească mult. 1. 22. Cristos a dat dovada definitivă.prin unirea celor două părţi despărţite”1025. 649 Cât despre Fiul. 1024 Cf. 17-18). 2 Cor 13. Învierea constituie. Fapte 2. cf. zadarnică este propovăduirea noastră. 31. prin Învierea sa. a autorităţii sale dumnezeieşti. confirmarea a tot ce a făcut şi a învăţat Cristos. Ef 1. să moară. Fiul său.. îşi găsesc justificarea de vreme ce. Rom 6. chiar şi cele mai inaccesibile spiritului uman. 539. Învierea ─ lucrare a Sfintei Treimi 648 Învierea lui Cristos este obiect de credinţă ca fiind o intervenţie transcendentă a lui Dumnezeu însuşi în creaţie şi în istorie. Mc 8. 19-22. 10. Isus a fost definitiv revelat ca „Fiu al lui Dumnezeu întru putere. El îşi înfăptuieşte propria Înviere în virtutea puterii sale dumnezeieşti. 4. a introdus într-un mod desăvârşit umanitatea lui ─ cu trupul său ─ în Treime. şi apoi să învie (în sensul activ al cuvântului1024). 34. În altă parte. 14). 24. acestea se unesc din nou. . „celor ce împreună cu El s-au suit din Galileea la Ierusalim şi care sunt acum martorii lui în faţa poporului” (Fapte 13. În ea. El afirmă explicit: „Eu îmi pun viaţa ca iarăşi să o iau. Sensul şi valoarea mântuitoare a Învierii 651 „Dacă Cristos n-a înviat. pe care o promisese. cele trei Persoane dumnezeieşti acţionează împreună şi în acelaşi timp îşi manifestă originalitatea proprie. moartea se produce prin despărţirea compusului uman. ci ucenicilor săi. 10. II. Astfel.. Toate adevărurile. prin Învierea lui din morţi” (Rom 1.nu se arată lumii1021. „Noi credem (. Cf. zadarnică şi credinţa voastră” (1 Cor 15. 16.

32-33)1029. mai întâi. 28). toţi vor fi înviaţi în Cristos” (1 Cor 15. Fraţi nu prin natură. Col 3. 1029 Cf. 7. (. 1032 Cf. 17). pârga celor adormiţi. 26-27. 6-7. Învierea lui Cristos ─ şi însuşi Cristos înviat ─ este principiu şi izvor al învierii noastre viitoare: „Cristos a înviat din morţi. Ps 2. 25. . PE SCURT 1026 1027 Cf. 1031 Cf. precum a fost înviat Cristos din morţi.. precum toţi mor în Adam.. „pentru ca. iar prin Învierea sa. atunci veţi cunoaşte că Eu sunt” (In 8. pentru că oamenii devin fraţi ai lui Cristos. „ca aceia care trăiesc să nu mai trăiască pentru sine. 20-22). In 20. 1 Cor 15.) înviindu-l pe Isus.652 Învierea lui Cristos este împlinirea făgăduinţelor Vechiului Testament1026 şi ale lui Isus însuşi din timpul vieţii sale pământeşti1027. 7.. (. Lc 24... Sfântul Paul a putut să le declare iudeilor: „Făgăduinţa făcută părinţilor noştri. El spusese: „Când îl veţi înălţa pe Fiul Omului. Isus cel înviat trăieşte în inima credincioşilor săi. Ef 2. Ea constă în victoria asupra morţii păcatului şi în noua participare la har 1031. precum îi numeşte Isus însuşi pe ucenicii săi după Înviere: „Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor mei” (Mt 28. Aceasta este. creştinii „gustă puterile veacului viitor” (Evr 6. Mc 16. 6. 1 Pt 1. Învierea lui Cristos este strâns legată de misterul Întrupării Fiului lui Dumnezeu. 15). 653 Adevărul dumnezeirii lui Isus este confirmat de Învierea lui. 1-3. Învierea Celui răstignit a demonstrat că El era cu adevărat „Eu sunt”.. ci prin darul harului. În El. 1030 Cf. ci pentru Acela care a murit şi a înviat pentru ei” (2 Cor 5. Expresia „după Scripturi”1028 arată că Învierea lui Cristos a împlinit aceste profeţii. ne deschide accesul la o nouă viaţă. 4). 44-48. Lc 24. Dumnezeu a împlinit-o cu noi. deoarece această înfiere oferă o participare reală la viaţa Fiului unic. 3. (. 5) şi viaţa lor este atrasă de Cristos în sânul vieţii dumnezeieşti1032.) aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii” (Rom 6. Eu astăzi te-am născut»” (Fapte 13. 4-5. Mt 28. 654 Există un dublu aspect în Misterul pascal: prin moartea sa. precum este scris şi în Psalmul al doilea: «Fiul meu eşti Tu. 3-4 şi Simbolul niceno-constantinopolitan. În aşteptarea acestei împliniri. care s-a revelat plenar în Învierea lui. 10. Rom 4. Fiul lui Dumnezeu şi Dumnezeu însuşi. Este împlinirea acestuia după planul veşnic al lui Dumnezeu.) Căci. 1028 Cf. îndreptăţirea care ne reaşază în harul lui Dumnezeu1030. Cf. 655 În sfârşit. Ea împlineşte înfierea. tot astfel. Cristos ne izbăveşte de păcat.

Ele îi pregătesc pe ucenici pentru întâlnirea cu Cel înviat. Cf. 4.656 Credinţa în Înviere are ca obiect un eveniment atestat istoric de către ucenicii care l-au întâlnit realmente pe Cel înviat şi în acelaşi timp transcendent în mod tainic ca intrare a umanităţii lui Cristos în slava lui Dumnezeu. Rom 6. 18). Rom 8. încă de acum prin îndreptăţirea sufletului nostru1033 şi mai târziu prin învierea trupului nostru1034. este principiul propriei noastre învieri. „întâiul născut dintre cei morţi” (Col 1. . ARTICOLUL 6 „Isus s-a suit la cer. 658 Cristos. 657 Mormântul gol şi fâşiile de pânză de pe jos semnifică prin ele însele că trupul lui Cristos s-a eliberat din legăturile morţii şi stricăciunii prin puterea lui Dumnezeu. Tatăl atotputernicul” 1033 1034 Cf. 11. şade de-a dreapta lui Dumnezeu.

16. Este începutul acesteia. după cum o dovedesc însuşirile noi şi supranaturale de care Trupul său se bucură de acum înainte în permanenţă1035. 1039 Cf. s-a înălţat la cer şi a şezut de-a dreapta lui Dumnezeu” (Mc 16. 51. In 20. cf. decât Cel care s-a coborât din cer. al Înălţării marchează trecerea de la una la cealaltă. 26. Lc 24. „Şi nimeni nu s-a suit la cer. 19. 17). Capul şi Începutul”1045. 1042 Cf. Lăsată pe seama puterilor sale naturale. 662 „Iar Eu. 1 Cor 9. Fapte 1. Evenimentul. Fapte 2. Fiul Omului. după ce a vorbit cu ei. El i se va arăta lui Paul „ca unuia născut înainte de vreme” (1 Cor 15. Numai Cel care „a ieşit de la Tatăl” poate „să se întoarcă la Tatăl”: Cristos1043. 661 Această ultimă etapă rămâne strâns unită cu cea dintâi: coborârea din ceruri realizată în Întrupare. 41. la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru” (In 20. 19). Numai Cristos a putut să-i deschidă omului acest acces. Dar în timpul celor patruzeci de zile în care va mânca în mod familiar cu ucenicii săi1036 şi îi va învăţa despre Împărăţie1037. 1040 Cf. 14-15. 13)1044. 1043 Cf. 28. 1035 1036 . îi voi atrage pe toţi la mine” (In 12. Mc 16. 12. Aceasta indică o diferenţă de manifestare între slava lui Cristos cel înviat şi cea a lui Cristos preamărit de-a dreapta Tatălui. 15. Mc 16. Fapte 1. Cf. În mod cu totul excepţional şi unic. 7. cf. ăi Ps 110. 33. 31. In 16. 9. 1037 Cf. 8-10. 1041 Cf.659 „Domnul Isus. care este în cer” (In 3. la viaţa şi la fericirea lui Dumnezeu. Isus Cf. slava lui rămâne învăluită sub trăsăturile unei umanităţi obişnuite1038. Lc 24. 4. 1. 2). 1045 LR. îl vom urma acolo unde a mers înaintea noastră El. 32). 21. 1. Prefaţa Înălţării. când mă voi înălţa de pe pământ. omenirea nu are acces la „Casa Tatălui” (In 14. Gal 1. 34-35. făcând parte din Trupul lui. Mergi la fraţii mei şi spune-le: mă sui la Tatăl meu şi Tatăl vostru. Ultima apariţie a lui Isus se sfârşeşte prin intrarea ireversibilă a umanităţii sale în gloria dumnezeiască simbolizată de norul 1039 şi cerul1040 în care şade de acum înainte de-a dreapta lui Dumnezeu 1041. 1044 Cf. şi Lc 9. Lc 24. Fapte 10. 8) într-o ultimă apariţie care îl instituie pe acesta apostol1042. Ef 4. dându-ne astfel „încredere că şi noi. 660 Caracterul voalat din acest timp al gloriei Celui Înviat transpare în cuvântul lui tainic către Maria Magdalena: „Încă nu m-am suit la Tatăl meu. Ex 13. 19. Înălţarea pe Cruce semnifică şi vesteşte Înălţarea la cer. In 20. în acelaşi timp istoric şi transcendent. 22. 1038 Cf. 3. Trupul lui Cristos a fost glorificat din momentul Învierii sale. 56.

El este centrul şi împlinitorul principal al liturgiei care-l cinsteşte pe Tatăl în ceruri1046. Cristos şade de-a dreapta Tatălui: „Prin dreapta Tatălui înţelegem slava şi cinstea dumnezeirii în care Cel care exista ca Fiu al lui Dumnezeu mai înainte de toţi vecii ca Dumnezeu şi consubstanţial Tatălui s-a aşezat cu trupul după ce sa întrupat şi după ce trupul lui a fost preaslăvit”1047. „n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mână de om. Preotul unic al Noului şi veşnicului Legământ.. intrând o dată pentru totdeauna în sanctuarul cerului. apostolii au devenit martorii „Împărăţiei care nu va avea sfârşit”1048. 24). 25). 1046 1047 . 3. şi toate popoarele. merge înaintea noastră în Împărăţia glorioasă a Tatălui. 2. „căci e pururi viu ca să mijlocească pentru cei ce se apropie prin El de Dumnezeu” (Evr 7. ca să se înfăţişeze pentru noi înaintea lui Dumnezeu” (Evr 9. 1049 Cf. 6-11. Col 3. mădularele Trupului său. 663 De acum înainte. dar care până atunci îl ascunde privirilor oamenilor1050. de unde va veni iarăşi1049. Cf. Fapte 1.. fiind Mijlocitorul care ne asigură necontenit revărsarea Duhului Sfânt. neamurile şi limbile îi slujeau lui. PE SCURT 665 Înălţarea lui Cristos marchează intrarea definitivă a umanităţii lui Isus în domeniul ceresc al lui Dumnezeu. F. 664 Şederea de-a dreapta Tatălui semnifică inaugurarea domniei lui Mesia.) ci chiar în cer. 667 Isus Cristos. slava şi împărăţia. 666 Isus Cristos. 1050 Cf. pentru ca noi. 14). 4. Sfântul Ioan din Damasc. mijloceşte necontenit pentru noi. Ap 4. 11). Capul Bisericii. iar împărăţia lui nu va fi nimicită niciodată” (Dan 7. 1048 Simbolul niceno-constantinopolitan. stăpânire care nu va trece. Cristos îşi exercită necontenit preoţia. împlinirea viziunii profetului Daniel despre Fiul Omului: „Şi lui i s-au dat stăpânirea. În calitate de „mare preot al bunurilor viitoare” (Evr 9. 11. să trăim în speranţa că într-o zi vom fi pe vecie cu El.o. (. Stăpânirea lui este veşnică. Din acest moment.Cristos. În cer.

„Împărăţia lui Cristos este prezentă deja tainic în Biserică”. Ef 4. 10). în virtutea Duhului Sfânt. 1056 LG 48. 18)1055. ca să stăpânească şi peste cei morţi. Isus Cristos este Domn: El are toată puterea în ceruri şi pe pământ. În El. 669 Ca Domn. 24. împlinindu-şi astfel desăvârşit misiunea. „Aşadar a ajuns la noi sfârşitul veacurilor şi reînnoirea lumii a fost în mod irevocabil stabilită şi.. El este „mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia”. la puterea şi autoritatea lui Dumnezeu însuşi. 9). El rămâne pe pământ în Biserica sa. care este Trupul său 1052. Înălţat la cer şi preamărit. căci Tatăl „pe toate le-a supus sub picioarele lui” (Ef 1.ARTICOLUL 7 „De unde va veni să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi” I. 668 „Pentru aceasta a murit şi a înviat Cristos. Cf. 10. Înălţarea lui Cristos la cer semnifică participarea lui. Şi iarăşi va veni cu mărire Cristos domneşte de pe acum prin Biserică. 27-28. Împărăţia lui Cristos îşi manifestă de pe Cf. împlinirea transcendentă. în firea lui omenească. 20-22). planul lui Dumnezeu a intrat în etapa desăvârşitei sale împliniri. 7. 5. Ef 4.. 22. 1053 Cf. Ef 1. este realmente anticipată pe pământ. 1054 LG 3. 11-13. istoria omului şi creaţia întreagă îşi află „recapitularea” (Ef 1. Cristos este şi Capul Bisericii. Noi ne aflăm deja în „ceasul de pe urmă” (1 In 2. Căci Biserica. 1051 1052 . este încununată cu sfinţenie adevărată. încă de pe pământ. şi peste cei vii” (Rom 14. 1055 Cf. o exercită asupra Bisericii1053. Cristos este Stăpânul Universului1051 şi al istoriei. într-un anume sens. Răscumpărarea este izvorul autorităţii pe care Cristos. 1 Cor 15. 1 Pt 4. „germenul şi începutul acestei Împărăţii pe pământ”1054. chiar dacă nedesăvârşită”1056. 670 De la Înălţare.

11-12. 1 Cor 11. Mt 25. 1 Cor 15. 1071 Cf. 20. Această Domnie este încă atacată de puterile răului1060. ordinea definitivă a dreptăţii. 17-18. Mt 25. care ţin de lumea aceasta. 1 Tim 4. 17. chiar dacă ele au fost biruite deja la temelie prin Paştele lui Cristos. Biserica peregrină. 22. Împărăţie care trebuia să aducă tuturor oamenilor. 1065 Cf. a iubirii şi a păcii. Până când toate vor fi supuse lui 1061. 1062 LG 48. „până nu vor fi un cer nou şi un pământ nou în care să locuiască dreptatea. Cf. 1063 Cf. 1066 Cf. Venirea în slavă a lui Cristos. 8. mai cu seamă în Euharistie1063. 31. precum au vestit profeţii1066. 17. 2 Tes 2. Fapte 1. Mc 16. creştinii se roagă. în sacramentele şi în instituţiile ei. .acum prezenţa prin semnele minunate1057 care însoţesc vestirea ei de către Biserică1058. 27)1059 prin venirea Regelui pe pământ. 1. 1 Pt 4. Doamne Isuse!” (1 Cor 16. Ef 5. aşteptând dezvăluirea fiilor lui Dumnezeu”1062. Domnia lui Cristos nu a ajuns totuşi la totală împlinire „cu putere şi cu slavă multă” (Lc 21. 18. 1068 Cf. 16. 1069 Cf. Fapte 1. Ap 22. 2 Pt 3. 1-9. cum spune Domnul. 26) şi de încercare din partea răului1068 care nu cruţă Biserica1069 şi inaugurează bătăliile ceasului de pe urmă1070. 3. Timpul de acum este. Mc 13.. 1067 Cf. speranţa lui Israel 1057 1058 Cf. 1-13. 20) 672 Cristos a afirmat înainte de Înălţarea sa că nu a venit încă ceasul statornicirii în slavă a Împărăţiei mesianice aşteptate de Israel1065. 7. 6-7. 1059 Cf. 1064 Cf. 1061 Cf. Este timp de aşteptare şi de veghere1071. Is 11. pentru a grăbi întoarcerea lui Cristos1064 spunândui: „Vino. aşteptând ca toate să-i fie supuse lui 671 Prezentă deja în Biserica sa. poartă chipul acestei lumi trecătoare şi ea însăşi trăieşte între făpturile care până acum suspină şi pătimesc durerile naşterii. 28. 33-37.. dar este şi timp marcat încă de „strâmtorare” (1 Cor 7. 26. 4. Din acest motiv. timpul Duhului şi al mărturiei1067. Mc 16. . 1060 Cf. 1070 Cf. 1 In 2.

din care „o parte s-a împietrit” (Rom 11. 3-12. Lc 18. Mt 23. Mc 13. Cf. 24. 20. 676 Această impostură anticristică se conturează deja în lume ori de câte ori apare pretenţia de a împlini în istorie speranţa mesianică ce nu poate fi îndeplinită decât dincolo de ea prin judecata eshatologică: Biserica a respins această falsificare a 1072 1073 Cf. 1 In 2. 1079 Cf. Încercarea de pe urmă a Bisericii 675 Înaintea venirii lui Cristos. de recunoaşterea lui de către „întregul Israel” (Rom 11. 44. . 1075 Cf. chiar dacă „nu ne este dat a şti timpurile sau ceasurile pe care Tatăl le-a păstrat în stăpânirea sa” (Fapte 1. 22. 25) în „necredinţă” (Rom 11. atât ea. venirea lui Cristos în slavă este iminentă1072. Lc 21. 2. Mt 24. 19-20. Cristos Isus. 19-21). 1 Tes 5. va face ca Poporul lui Dumnezeu „să ajungă la plinătatea lui Cristos” (Ef 4. în orice moment al istoriei 1076. 31. chiar dacă este „oprită”. ce va da oamenilor o soluţie aparentă pentru problemele lor cu preţul apostaziei de la adevăr. Biserica trebuie să treacă printr-o încercare finală.673 De la Înălţare. 1080 Cf. 674 Venirea lui Mesia în slavă atârnă. 12. 2 Tes 2. Venirea eshatologică poate să se împlinească în orice clipă1074. 20) faţă de Isus. Persecuţia care însoţeşte peregrinarea ei pe pămînt1079 va dezvălui „misterul fărădelegii” sub forma unei imposturi religioase. de asemenea: „Căci dacă înlăturarea lor a adus împăcarea lumii. urmând „numărul deplin al păgânilor” (Rom 11. 12. 1 Tes 5. 18. 28). In 15. Rom 11. 7)1073. Iar Sfântul Paul spune. pe care trebuie să-l primească Cerul până la vremea reaşezării tuturor lucrurilor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor săi prooroci din veacuri” (Fapte 3. Sfântul Petru le spune iudeilor de la Ierusalim după Rusalii: „Convertiţi-vă aşadar şi întoarceţi-vă. 15) Intrarea „numărului deplin” (Rom 11. 1077 Cf. în care „Dumnezeu va fi totul în toţi” (1 Cor 15. 1074 Cf. care va zdruncina credinţa multor credincioşi1078. 1076 Cf. 32. Ap 22. adică aceea a unui pseudo-mesianism în care omul se preaslăveşte pe sine însuşi în locul lui Dumnezeu şi al lui Mesia venit în trup1080. 39). ca să vă fie şterse păcatele. 26. 2-3. Lc 21. dacă nu o înviere din morţi?” (Rom 11. 4-12. 13). 1078 Cf. ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi să vi-l trimită pe Cel mai dinainte rânduit pentru voi. 25)1077. Mt 24. 8. 12) al evreilor în mântuirea mesianică. cât şi încercarea din urmă care o va preceda1075. Impostura religioasă supremă este aceea a lui Anticrist. ce va fi primirea lor la loc. 2 Tes 2. 2 In 7.

1093 Cf. 22)1095. Ap 20. Atunci va fi osândită necredinţa vinovată care a nesocotit cu totul harul oferit de Dumnezeu1093. 1087 Cf.1082 677 Biserica nu va intra în slava Împărăţiei decât prin acest ultim Paşti. 1086 Cf. 1 Cor 4. 1090 Cf. El a „câştigat” acest drept prin Crucea sa. 1095 Cf. ci să mântuiască 1096 şi să dăruiască viaţa care este în 1081 1082 Cf. 1-3. Lc 12. In 3. Mc 12. chiar sub forma ei atenuată. 12. . 2 Pt 3. 31. 27. Mt 11. cu numele de milenarism 1081. 20-24. Fapte 10. 1092 Cf. 19. Atunci vor fi puse în lumină purtarea fiecăruia1091 şi taina inimilor1092. Ioel 3-4. 38-40. 679 Cristos este Stăpânul vieţii veşnice. Ap 21. 31. De aceea. Dan 7. 1094 Cf. Tatăl „toată judecata a dat-o Fiului” (In 5. ci printr-o izbândă a lui Dumnezeu asupra dezlănţuirii ultime a răului1085. în care ea îl va urma pe Domnul său în moartea şi Învierea lui 1083. 12. Mal 3. 1-5. 2-4. mai ales sub forma politică a unui mesianism secularizat. In 3. Divini Redemptoris. 42. Or. după ultima zguduire cosmică a acestei lumi trecătoare1088. 1084 Cf. Isus a vestit în predicarea sa Judecata din urmă. 1096 Cf. Să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi 678 După profeţi1089 şi după Ioan Botezătorul1090. 7-10. care condamnă „falsul misticism” al acestei „contrafaceri a răscumpărării celor umili”. 1-9. Ap 19. 2 Tim 4. mie mi-aţi făcut” (Mt 25.Împărăţiei care va veni. Rom 2. Mt 3. 17. 17. Mt 5. Triumful lui Dumnezeu asupra revoltei răului va lua forma Judecăţii de apoi1087. Al lui este. 10. Ap 13. GS 20-21 1083 Cf. „pervers în mod intrinsec”. Cf. In 5. 8. 41-42. 1089 Cf. 1. Ap 20. 5. în calitate de Răscumpărător al lumii. Isus va spune în ziua de apoi: „Întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai mei mai mici. Fiul nu a venit ca să judece. 22. 7. Împărăţia nu va ajunge deci la împlinire printr-un triumf istoric al Bisericii1084 conform unui progres ascendent. Atitudinea faţă de aproapele va dezvălui acceptarea sau respingerea harului şi a iubirii dumnezeieşti1094. 20-21. 1085 Cf. II. Pius XI. 12-13. dreptul plenar de a judeca definitiv faptele şi inimile oamenilor. 7-12. 1091 Cf. 40). 16. care o va face pe Mireasa lui să coboare din Cer1086. Mt 25. Enc. DS 3839. 1088 Cf.

precum grâul şi neghina. 1100 Cf. 681 În Ziua Judecăţii. 32. 1097 1098 Cf. 18. 4-6. 1099 Cf. respingând Duhul iubirii1100. 26. . Cristos va veni în slavă pentru a împlini triumful definitiv al binelui asupra răului. Cf. Evr 6. fiecare se judecă deja pe sine însuşi 1098. 682 Venind la sfârşitul veacurilor să-i judece pe cei vii şi pe cei morţi. vor fi crescut împreună în decursul istoriei. primeşte după faptele sale1099 şi poate chiar să se osândească pe vecie. In 3. 1 Cor 3. Cristos în slavă va dezvălui gândurile tainice ale inimilor şi va da fiecărui om după faptele lui şi după acceptarea sau respingerea harului.El1097. PE SCURT 680 Cristos Domnul domneşte deja prin Biserică. care. 48. 12. 26-31. Prin respingerea harului în viaţa aceasta. 10. dar nu-i sunt încă supuse toate lucrurile acestei lumi. la sfârşitul lumii. 12-15. Triumful Împărăţiei lui Cristos nu va avea loc fără un ultim asalt al forţelor răului. Mt 12. In 5.

Deci. care este a-i cunoaşte pe Tatăl şi pe Isus Cristos. ca să folosesc o expresie cam îndrăzneaţă. pe când nu era încă recunoscută dumnezeirea Fiului. 5. a făcut să se întrezărească dumnezeirea Duhului. Într-adevăr.. In 17. Dem. Tată!” (Gal 4. pe când nu se mărturisea încă dumnezeirea Tatălui. El este ultima Persoană a Sfintei Treimi care s-a revelat. Căci cei care poartă Duhul lui Dumnezeu sunt călăuziţi la Cuvânt. Viaţa. lumina Treimii va lumina în cea mai limpede strălucire1103. Irineu. adică la Fiul. căci cunoaşterea Tatălui este Fiul şi cunoaşterea Fiului lui Dumnezeu se face prin Duhul Sfânt1101. care strigă: Abba. 26. 6) Această cunoaştere de credinţă nu este posibilă decât în Duhul Sfânt. care îşi are izvorul în Tatăl şi ne este dăruită în Fiul. Duhul are drept de cetăţenie printre noi şi ne dă o viziune mai clară despre sine. Ca să fii în legătură cu Cristos. primul sacrament al credinţei. theol. explică această progresie prin pedagogia „condescendenţei” divine: Vechiul Testament îl proclama limpede pe Tatăl. „Teologul”. fără Fiul. Numai prin înaintări şi progresări „din slavă în slavă”. nu era prudentă proclamarea pe faţă a Fiului. Grigore din Nazianz. Acum. 685 A crede în Duhul Sfânt înseamnă deci a mărturisi că Duhul Sfânt este una dintre 1101 1102 Sf. Cel Nou l-a arătat pe Fiul.. nu poţi să-l vezi pe Fiul lui Dumnezeu şi. fără Duhul.CAPITOLUL AL TREILEA Cred în Duhul Sfânt 683 „Nimeni nu poate să zică: «Isus este Domnul» decât în Duhul Sfânt” (1 Cor 12. 684 Duhul Sfânt. Or. nici adăugarea Duhului Sfânt ca o povară în plus. 7. Sfântul Grigore din Nazianz. este cel dintâi în deşteptarea credinţei noastre şi în noua viaţă. Prin Botezul nostru. şi Tatăl le dă incoruptibilitatea. ne este comunicată intim şi personal de Duhul Sfânt în Biserică: Botezul ne oferă harul unei noi naşteri în Dumnezeu Tatăl prin Fiul său în Duhul Sfânt. 3. „Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său. trebuie ca mai întâi să te fi atins Duhul Sfânt. nimeni nu se poate apropia de Tatăl. El este acela care ne vine în întâmpinare şi trezeşte în noi credinţa. . pe care l-a trimis1102. 1103 Sf. 3). mai nedesluşit pe Fiul. prin harul său. Cu toate acestea. dar Fiul îi înfăţişează Tatălui. Cf.

Cuvântul său. a fost recunoscut şi primit ca Persoană numai „în vremea din urmă”. 17. nu vorbeşte de la sine1104. Dar El a fost revelat şi dat. dar nu vorbeşte despre sine. Pe El nu-l cunoaştem decât în mişcarea în care El ne revelează Cuvântul şi ne dispune să-l primim în credinţă. proprie dumnezeirii. comuniune vie în credinţa apostolilor. în care Duhul Sfânt ne pune în comuniune cu Cristos. Aici nu va fi vorba deci despre Duhul Sfânt decât în „economia” divină. Duhul său. decât Duhul lui Dumnezeu” (1 Cor 2. explică motivul pentru care „lumea nu poate să-l primească. „Întâiul-născut” şi Capul noii creaţii. pentru că rămâne cu ei1105. împărtăşirea sfinţilor. ─ în Magisteriul Bisericii pe care îl asistă. Prin urmare. In 14. „care împreună cu Tatăl şi cu Fiul este adorat şi preamărit» (Simbolul niceno-constantinopolitan). 686 Duhul Sfânt lucrează împreună cu Tatăl şi cu Fiul de la început până la împlinirea planului mântuirii noastre. se va putea înfăptui în omenire prin revărsarea Duhului: Biserica. este locul în care îl cunoaştem pe Duhul Sfânt: ─ în Scripturile pe care le-a inspirat. . 688 Biserica. s-a pus problema misterului dumnezeiesc al Duhului Sfânt în „teologia” trinitară. Din acest motiv. împlinit în Cristos. consubstanţială Tatălui şi Fiului. O astfel de estompare. viaţa veşnică. învierea morţilor. Cel care „a grăit prin prooroci” ne face auzit Cuvântul Tatălui. Dar pe El nu îl auzim. nici nu-l cunoaşte”. Duhul Adevărului. 13. nimeni nu le-a cunoscut. ─ în liturgia sacramentală.Persoanele Sfintei Treimi. Cf. în timp ce aceia care cred în Cristos îl cunosc. pentru care Părinţii Bisericii sunt martori mereu actuali. Vorba sa vie. prin cuvintele şi simbolurile ei. 11). In 16. pentru că nu-l vede. inaugurată cu Întruparea răscumpărătoare a Fiului. care ni-l „dezvăluie” pe Cristos. ARTICOLUL 8 „Cred în Duhul Sfânt” 687 „Cele ale lui Dumnezeu. ni-l face cunoscut pe Cristos. ─ în Tradiţie. pe care o transmite. care îl revelează. iertarea păcatelor. acest plan dumnezeiesc. Or. 1104 1105 Cf.

în care Fiul şi Duhul Sfânt sunt distincţi. Desigur. 14. 39. în sfârşit. să-l trimită pe Duhul la aceia care cred în El: El le comunică Mărirea sa1108. 1. . Cristos este preamărit1107. 690 Isus este Cristos. tot atât de directă este legătura Fiului cu Duhul. El trimite întotdeauna şi Suflarea sa: misiune conjugată. Duhul venind din toate părţile înaintea celor care se apropie în credinţă1110. mărturisirea Domniei Fiului se face în Duhul Sfânt pentru cei care o primesc. 22. în care El îşi manifestă sfinţenia şi continuă lucrarea mântuirii. încât acela care va intra în legătură cu Fiul în credinţă trebuie să întâlnească mai întâi uleiul prin atingere. Când. Duhul Fiului său” (Gal 4. El poate. Misiunea conjugată se va desfăşura de acum înainte în fiii adoptaţi de Tatăl în Trupul Fiului său: misiunea Duhului înfierii va fi de a-i uni cu Cristos şi de a-i face să trăiască în El. de o fiinţă şi nedespărţită. 3. 1108 Cf. la rându-i. dar inseparabili. In 7. aşa cum între suprafaţa trupului şi ungerea cu ulei nici raţiunea. In 17. I. El nu poate fi despărţit de aceştia nici în Viaţa intimă a Treimii. nici simţurile nu cunosc intermediar. este cu adevărat Dumnezeu. Într-adevăr.─ în rugăciune. 1106 1107 Cf. Deci nu există nici o parte care să nu fie acoperită de Duhul Sfânt. In 3. 34. ─ în mărturia sfinţilor. pentru că Duhul îi este ungere şi tot ce se întâmplă începând de la Întrupare decurge din această plinătate 1106. ─ în charismele şi slujirile prin care se edifică Biserica. Când Tatăl îl trimite pe Cuvântul său. 1109 Cf. adică pe Duhul Sfânt. In 16. care îl preamăreşte 1109. nici în darul său de iubire pentru lume. ─ în semnele vieţii apostolice şi misionare. 6). Misiunea conjugată a Fiului şi Duhului 689 „Cel pe care Tatăl l-a trimis în inimile noastre. dătătoare de viaţă. Cristos este acela care apare.. Dar adorând Sfânta Treime. Spir.. de lângă Tatăl. 1110 Sf. fiind Chipul văzut al Dumnezeului nevăzut. Cf. credinţa Bisericii mărturiseşte şi distincţia între Persoane. „cel uns”. De aceea. în care El mijloceşte pentru noi. Noţiunea de ungere sugerează (.) că nu există nici o distanţă între Fiul şi Duhul. dar Duhul Sfânt este Cel care îl revelează. Grigore de Nyssa. Consubstanţial Tatălui şi Fiului.

al cărui sens primar este suflare. Termenul „Duh” traduce cuvântul ebraic Ruah. Pe de altă parte. 13. 26. 7). In 3. „Paraclet” este tradus. ad-vocatus (In 14. aer. de obicei. 14. fără posibilitate de echivoc cu celelalte întrebuinţări ale termenilor „duh” şi „sfânt”. Gal 3. „Duhul Domnului” (2 Cor 3. denumirile şi simbolurile Duhului Sfânt Numele propriu al Duhului Sfânt 691 „Duhul Sfânt” este numele propriu al Celui pe care îl adorăm şi îl preamărim împreună cu Tatăl şi cu Fiul. deoarece. 40). 693 În afara numelui propriu. apa Botezului semnifică realmente că naşterea noastră pentru viaţa divină ne este dăruită în Duhul 1111 1112 Cf. 16. vânt. prin „Mângâietorul”. Denumirile Duhului Sfânt 692 Când vesteşte şi promite venirea Duhului Sfânt. 11. care e cel mai folosit în Faptele Apostolilor şi în Scrisori. Isus îl numeşte „Paraclet”. Numele. „Duh” şi „Sfânt” sunt atribute divine comune celor Trei Persoane dumnezeieşti. 1 Cor 6.II. Domnul însuşi îl numeşte pe Duhul Sfânt „Duhul Adevărului” (In 16. 14). 5-8. 11). Duhul dumnezeiesc1112. Duhul înfierii1115. 6. 9. Scriptura. „Duhul lui Dumnezeu” (Rom 8. 7. 1114 Cf. Isus foloseşte tocmai imaginea sensibilă a vântului pentru a-i sugera lui Nicodim noutatea transcendentă a Celui care este în persoană Suflarea lui Dumnezeu. Biserica l-a primit de la Domnul şi îl mărturiseşte în Botezul noilor ei fii1111. Rom 8. 15. 26. 19. . Dar unind cei doi termeni. „Duhul slavei” (1 Pt 4. 17). „Duhul lui Cristos” (Rom 8. 1113 Cf. 14. ea devine semnul sacramental eficient al noii naşteri: după cum gestaţia primei noastre naşteri a avut loc în apă. liturgia şi limbajul teologic desemnează Persoana inefabilă a Duhului Sfânt. Gal 4. după invocarea Duhului Sfânt. 1 In 2. Mt 28. 15. literalmente: „Cel care este chemat alături”. la Sfântul Paul se întâlnesc denumirile: Duhul făgăduinţei1114. cel dintâi mângâietor fiind Isus 1113. Ef 1. 13). 15. 16. 19. iar la Sfântul Petru. 1115 Cf. Simbolurile Duhului Sfânt 694 Apa. tot astfel. 1. Cf. Simbolismul apei semnifică acţiunea Duhului Sfânt în Botez.

Fapte 2. 1 In 2. 1118 Cf. 1123 Cf. Şi simbolismul ungerii cu ulei este caracteristic Duhului Sfânt. 1119 Cf. Lc 4. 10-14. trebuie să ne întoarcem la cea dintâi ungere săvârşită de Duhul Sfânt: cea a lui Isus. îl vesteşte pe Cristos ca pe acela Cf. 1116 1117 . 20. 1124 Cf. în unirea lor cu umanitatea Fiului lui Dumnezeu. Rom 1. Ex 30.Sfânt. 1. 4. Fecioara Maria îl zămisleşte pe Cristos de la Duhul Sfânt. în primul rând. 1120 Cf. 1127 Cf. 1. Ap 21. Profetul Ilie. 17). 696 Focul. 8. 1 Sam 16. care „va merge înaintea Domnului cu duhul şi cu puterea lui Ilie” (Lc 1. atrage prin rugăciunea sa asupra jertfei de pe Muntele Carmel1128 focul din cer. prin înger. 8. 1 Cor 10. 1128 Cf. de vreme ce „într-un singur Duh am fost botezaţi cu toţii”. 22. figura focului Duhului Sfânt. In 19. care „s-a ridicat ca focul şi cuvântul lui ca făclia ardea” (Sir 48. „omul desăvârşit” ce realizează „măsura vârstei plinătăţii lui Cristos” (Ef 4. 1125 Cf. Apa vie ce izvorăşte din Cristos cel răstignit1116 şi care e în noi „Apă săltătoare spre Viaţa veşnică”1117. 1 Rg 18. Zah 14. „am fost şi adăpaţi cu un singur Duh” (1 Cor 12. regele David1120. Cf. 1121 Cf. care transformă ceea ce atinge. Isus îl revarsă din belşug pe Duhul Sfânt până când „sfinţii” vor constitui. 1). Is 55. 1 In 5. 1-6. 17. Au existat „unşi” ai Domnului în Vechiul Legământ1119. „Crismaţie”. este semnul sacramental al Confirmării. 38. pentru a-i percepe întreaga putere. 1122 Cf. 34. 11. 26-27. 1. în mod personal. constituit pe deplin „Cristos” în umanitatea sa. Dar. El îl umple pe Cristos1124 şi a sa este puterea ce iese din Cristos în faptele lui de vindecare şi de mântuire1125. care a biruit moartea 1127. până la sinonimie1118. care. Lc 2. 19. Ex 17. 13): „Cristos total”. focul simbolizează energia transformatoare a lucrărilor Duhului Sfânt. 18-19. 21. Lc 4. Dar Isus este Unsul lui Dumnezeu într-un fel unic: umanitatea pe care o asumă Fiul este în întregime „unsă de Duhul Sfânt”. El îl învie pe Isus din morţi1126. 38-39. Lc 6. 8. Isus este constituit „Cristos” de Duhul Sfânt 1121. numită pe drept în Biserica orientală „Mir”. 4. În timp ce apa semnifică naşterea şi rodnicia Vieţii dăruite în Duhul Sfânt. 2 Cor 1. 22-32. 13): deci Duhul este şi. Is 61. 13. după expresia Sfântului Augustin. Lc 2. In 4. 27. 36. 695 Ungerea. îl vesteşte la naşterea lui drept Cristosul1122 şi îl zoreşte pe Simeon să vină la Templu ca să-l vadă pe Cristosul Domnului1123. Cristos (Mesia în ebraică) înseamnă „uns” de Duhul lui Dumnezeu. 1126 Cf. Dar. 11. Ioan Botezătorul. 7. În sfârşit. Atunci. 8. 46. 6. În iniţierea creştină.

Mc 6. 13. Cf. 19. 27. 9-10. 8. 1131 Cf. 697 Norul şi lumina. când întunecat. Lc 1. 30. pe Petru. 4. 16). 36-38. 3-4). 1129 1130 . Într-adevăr. acelaşi Nor „l-a luat pe Isus din faţa ochilor” ucenicilor în ziua Înălţării1135 şi îl va revela pe Fiul Omului în slavă în Ziua Venirii sale1136. „şi glas s-a făcut din nor. Pe muntele Schimbării la Faţă. El vine în norul carei umbreşte pe Isus. 1 Rg 8. Lc 21. 49). 19). Ex 24. când luminos. 9. 699 Mâna. pe Moise şi Ilie. Acesta se coboară peste Fecioara Maria şi o „adumbreşte” ca să-l zămislească şi să-l nască pe Isus1134. Ioan al Crucii. 1141 Cf. 1136 Cf. 18. Încă de la teofaniile Vechiului Testament. Aceste două simboluri sunt inseparabile în manifestările Duhului Sfânt. 12. Llama. Sf. în numele lui 1140. cu Solomon cu ocazia sfinţirii Templului1133. învăluind transcendenţa slavei sale: cu Moise pe Muntele Sinai1130. al Mirului şi al Preoţiei. 698 Pecetea este un simbol înrudit cu cel al ungerii. Scrisoarea către evrei aşază Cf. 1133 Cf. imaginea peceţii (sphragis) a fost folosită în unele tradiţii teologice pentru a exprima „caracterul” de neşters imprimat de aceste trei sacramente care nu pot fi repetate. Apostolii vor face la fel. Ex 40. 22. de El să ascultaţi»” (Lc 9. îl revelează pe Dumnezeul viu şi mântuitor. 3. 2 Cor 1. Duh despre care Isus va spune: „Foc am venit să arunc pe pământ şi cât aş vrea să fie de pe acum aprins” (Lc 12. 1-2. Deoarece arată efectul indelebil al ungerii Duhului Sfânt în sacramentul Botezului. Mc 10. În sfârşit. 15-18. zicând: «Acesta este Fiul meu cel ales. Iar aceste figuri sunt duse la împlinire de Cristos în Duhul Sfânt. 14. Fapte 8. Mc 16. 13. Duhul Sfânt este dăruit prin impunerea mâinilor de către apostoli 1141. 1135 Cf. 34-35). Iacob şi Ioan. 35. 1 Cor 10. 16. Duhul Sfânt se coboară asupra ucenicilor sub formă de „limbi de foc” în dimineaţa Rusaliilor şi îi umple de El (Fapte 2. 1137 Cf. 5. 1140 Cf. la Cortul Adunării1131 şi în timpul drumului prin pustiu1132. 6. Tradiţia spirituală va reţine acest simbolism al focului ca unul dintre cele mai expresive pentru acţiunea Duhului Sfânt1129: „Nu stingeţi Duhul” (1 Tes 5. Fapte 5. 1139 Cf. Ex 33. Ef 1. 3. Mai mult. 10-12. 17-19. 23. 1134 Cf. Isus îi vindecă pe bolnavi1138 şi-i binecuvântează pe copii1139 prin impunerea mâinilor. 1138 Cf. „Dumnezeu Tatăl la pecetluit” pe Cristos (In 6.care „va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc” (Lc 3. 27) şi în El Tatăl ne pecetluieşte şi pe noi1137. Norul. Fapte 1. 1132 Cf.

4). Prin „prooroci”. 1147 Cf. III. De aceea. sunt deja făgăduiţi spre a fi aşteptaţi şi primiţi la vremea arătării lor. Dacă Legea lui Dumnezeu a fost scrisă pe table de piatră „cu degetul lui Dumnezeu” (Ex 31. Creator Spiritus îl invocă pe Duhul Sfânt ca pe digitus paternae dexterae ─ „degetul dreptei Tatălui”. 1146 Cf. 1142 1143 Cf. 700 Degetul. Când Cristos iese din apa botezului. Gen 8. Profeţii (cărţile pe care noi le numim istorice şi cele profetice) şi Scrierile (mai ales sapienţiale. Duhul se coboară şi se odihneşte în inima purificată a celor botezaţi. Tradiţia iudaică distinge Legea (primele cinci cărţi sau Pentateuhul). 46. în special Psalmii)1147. Evr 6. Isus „scoate demonii cu degetul lui Dumnezeu” (Lc 11. 3). „scrisoarea lui Cristos” dată în grija apostolilor „este scrisă cu Duhul Dumnezeului celui viu. Duhul lui Dumnezeu pregăteşte timpul lui Mesia. Duhul Sfânt. dar este în acţiune. şi unul. misiunea conjugată a Cuvântului şi a Duhului Tatălui rămâne ascunsă. 18). 8-12. 39. 701 Porumbelul. . se coboară peste El şi rămâne acolo1144.impunerea mâinilor printre „articolele fundamentale” ale învăţăturii sale1142. 1144 Cf. 1145 Cf. Simbolul porumbelului pentru a-l sugera pe Duhul Sfânt este tradiţional în iconografia creştină. credinţa Bisericii îi înţelege aici pe toţi aceia pe care Duhul Sfânt i-a inspirat în redactarea cărţilor sfinte. şi celălalt. Cf. In 5. semn că pământul poate fi locuit din nou1143. scrutează în el1146 ceea ce Duhul „care a grăit prin prooroci” vrea să ne spună despre Cristos. fără a fi încă pe deplin revelaţi. 2 Cor 3. 2. ci pe tablele de carne ale inimilor” (2 Cor 3. porumbelul lăsat să zboare de către Noe se întoarce cu o ramură fragedă de măslin în cioc. Lc 24. Imnul Veni. 16 par. sub chipul unui porumbel. Mt 3. 44. sfânta Rezervă euharistică se păstrează într-un receptacol de metal în formă de porumbel (columbarium) atârnat deasupra altarului. În unele biserici. 14. La sfârşitul potopului (al cărui simbolism se referă la Botez). atât ale Vechiului. Duhul şi Cuvântul lui Dumnezeu în timpul făgăduinţelor 702 De la început şi până la „plinirea timpului” (Gal 4. 20). Biserica a păstrat acest semn al revărsării atotputernice a Duhului Sfânt în epiclezele sale sacramentale. cât şi ale Noului Testament. nu pe table de piatră. când Biserica citeşte Vechiul Testament1145.

. Qoh 3. 1152 Cf. 7. Dem. 20-21. 52. În acesta vor fi binecuvântate toate neamurile pământului1153. Gen 18. 104. 1154 Cf.. 1157 Cf.) A lui este puterea asupra vieţii. 23). In 1. omul rămâne „după chipul lui Dumnezeu”. 54-55. dar este „lipsit de slava lui Dumnezeu” (Rom 3. 1155 Cf. In 1. Gal 3. 32. astfel încât şi ceea ce este vizibil să poarte forma divină”1150. Gen 1. 16-21. Gen 12. ca rod al credinţei şi al puterii Duhului Sfânt1152. Dumnezeu l-a plăsmuit cu mâinile sale [adică Fiul şi Duhul Sfânt] (. 706 Împotriva oricărei speranţe umane. 10. căci El este Dumnezeu de o fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul. 6. Rom 4. 2.. 1151 Cf.. căci. Duhul făgăduinţei 705 Desfigurat de păcat şi de moarte. Acest urmaş va fi Cristos1154.. Dumnezeu îi făgăduieşte lui Abraham un urmaş. redându-i slava. Ps 33. 14. 2. Lc 1. Făgăduinţa făcută lui Abraham inaugurează economia mântuirii. 16. Gen 22. 30. Fil 2. 73. la capătul căreia Fiul însuşi îşi va asuma „chipul”1151 şi îl va restabili în „asemănarea” cu Tatăl. 17-19. Făgăduind cu jurământ1156.. Irineu. fiind Dumnezeu. 12-13. 7. (. Rom 8. 14.) şi pe trupul modelat a desenat propria sa formă. 1150 Sf. întru care revărsarea Duhului Sfânt va realiza unitatea „fiilor lui Dumnezeu. Ez 37. Dumnezeu făgăduieşte deja dăruirea Fiului său preaiubit1157 şi dăruirea „Duhului Sfânt al Făgăduinţei. 26-38.) care pregăteşte răscumpărarea Poporului pe care Dumnezeu şi l-a dobândit” (Ef 1. In 11. Troparul utreniei de duminică pe glasul al doilea. 13-14)1158. El păstrează creaţia în Tatăl prin Fiul1149. după chipul Fiului. să sfinţească şi să însufleţească creaţia. (. Lc 1. lipsit de „asemănare”. 3. Gal 3. 1153 Cf. 1-15. 11. 1156 Cf. Liturgia bizantină. 1148 1149 Cf. 1158 Cf. care erau risipiţi” 1155. 16. 704 „Cât despre om.În creaţie 703 Cuvântul lui Dumnezeu şi Suflarea lui se află la originea existenţei şi vieţii oricărei făpturi1148: Se cuvine ca Duhul Sfânt să domnească. Duhul „care dă viaţa”. . In 3.

5-6)1161. 9. obiect al făgăduinţei făcute lui David1162. 1163 Cf. 26. „De veţi asculta glasul meu şi veţi păzi legământul meu. iar cealaltă spre vestirea unui Duh nou. în dăruirea Legii1159. Ex 19─20. Cf. de fapt. . este. după David. 2 Sam 7. semn al făgăduinţei şi al legământului. În Împărăţie şi în Exil 709 Legea. Litera Legii a fost dată ca un „pedagog”. Era necesar ca Poporul lui Dumnezeu să sufere această purificare1163. ele 1159 1160 Cf. 20. Gemetele psalmilor dau mărturie. Totuşi. 708 Această pedagogie a lui Dumnezeu apare. pentru a călăuzi Poporul spre Cristos (Gal 3. ar fi trebuit să domnească asupra inimii şi asupra instituţiilor Poporului născut din credinţa lui Abraham. aparent un eşec al făgăduinţelor. în special. Rom 3. Aşteptarea lui Mesia şi a Duhului său 711 „Iată. 1162 Cf. Lc 24. Lc 1. va fi lucrarea Duhului Sfânt. ea va aparţine celor săraci întru Duhul. Ps 89. Tradiţia creştină a recunoscut întotdeauna că în aceste teofanii se lăsa văzut şi ascultat Cuvântul lui Dumnezeu. Dt 1─11. Eu fac un lucru nou” (Is 43. fidelitatea tainică a lui Dumnezeu care mântuieşte precum şi începutul renaşterii făgăduite. de la patriarhi la Moise şi de la Iosua până la viziunile care inaugurează misiunea marilor profeţi. una îndreptându-se spre aşteptarea lui Mesia. Exilul aduce deja umbra Crucii în planul lui Dumnezeu.În Teofanii şi în Lege 707 Teofaniile (manifestări ale lui Dumnezeu) luminează calea făgăduinţei. neputinţa ei de a-l mântui pe omul lipsit de „asemănarea” divină. iar „Rămăşiţa” săracilor care se întorc din Exil este una dintre prefigurările cele mai transparente ale Bisericii. precum şi cunoştinţa sporită a păcatului care derivă din ea1160 trezesc dorul după Duhul Sfânt. 1 Pt 2. 32-33. Dar. revelat şi în acelaşi timp „umbrit” în Norul Duhului Sfânt. 710 Uitarea Legii şi infidelitatea faţă de Legământ duc la moarte: Exilul. 24). dar întru Duhul. 19): încep să se contureze două linii profetice. îmi veţi fi Împărăţie de preoţi şi neam sfânt” (Ex 19. Însă Împărăţia. 1161 Cf. 29─30. Israel cedează ispitei de a deveni un regat ca celelalte neamuri.

1-2. 18-21. 3. Mt 12. 1168 Cf. 1-5. 1169 Cf. ci îmbrăţişând „firea noastră de sclavi” (Fil 2. 32. să vestesc robilor răscumpărarea şi celor închişi eliberarea. Is 61. . 36. cu accentele „iubirii şi fidelităţii”1169.converg în mica Rămăşiţă. 32-34. Sof 2.13─53. Is 6─12. 1-9. 1-14. El m-a trimis să duc Vestea cea Bună săracilor. Luând asupra sa moartea noastră. cf. şi să vestesc un an de bunăvoinţă al Domnului. cf. apoi Is 49. 19. poporul celor săraci1164. îndeosebi în Is 11. Cf. In 1. 715 Textele profetice care privesc direct trimiterea Duhului Sfânt sunt oracole în care Dumnezeu vorbeşte inimii Poporului său în limbajul făgăduinţei. Lc 2. Am văzut deja modul în care Isus împlineşte profeţiile care se referă la El. în cântările Slujitorului1167. 25-28. mai ales. 1167 Is 42. 410 ăi Is 52.12. Ez 11. 31-34. căci Domnul m-a uns. Aceste cântări vestesc sensul pătimirii lui Isus şi arată astfel modul în care El îl va revărsa pe Duhul Sfânt pentru a da viaţă mulţimilor: nu din exterior. ăi Ioel 3. Lc 2. 1-6. care aşteaptă în speranţă „mângâierea lui Israel” şi „eliberarea Ierusalimului”1165. să-i vindec pe cei cu inima zdrobită. în sfârşit Is 50. 7). Cristos inaugurează vestirea Evangheliei. în primul rând. 38. 1166 Cf. 1─2: O mlădiţă va ieşi din Iesse şi un vlăstar din rădăcina lui va odrăsli şi se va odihni asupra lui Duhul Domnului: duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. 37. Ier 31. a căror împlinire o va proclama Sfântul Petru în dimineaţa 1164 1165 Cf. 712 Trăsăturile chipului lui Mesia cel aşteptat încep să apară în cartea lui Emanuel1166 („când Isaia a văzut Slava” lui Cristos: In 12. 41). Ne limităm aici la cele în care apare. duhul ştiinţei şi al fricii de Dumnezeu. 17. 18-19)1168: Duhul Domnului este asupra mea. însuşindu-şi acest pasaj din Isaia (Lc 4. El ne poate comunica propriul său Duh de viaţă. relaţia dintre Mesia şi Duhul său. Mt 3. duhul sfatului şi al tăriei. 714 De aceea. 713 Trăsăturile lui Mesia sunt revelate. 25.

3. al celor umili şi blânzi. Duhul Sfânt inaugurează. În el. 1172 Cf. 61. 718 Ioan este „Ilie care trebuie să vină” (Mt 17. „Vizita” Mariei la Elisabeta a devenit astfel „vizita lui Dumnezeu la poporul său” (Lc 1.. 33. acela este cel ce botează cu Duh. care se încredinţează cu totul planurilor tainice ale Dumnezeului lor. în pace. etc. 6). Is 49. După cum va face Duhul Adevărului. va transforma creaţia cea dintâi. o dată cu Ioan Botezătorul. în „vremurile din urmă”. 26. purificată şi luminată de Duhul.). Conform acestor făgăduinţe. 23)1173. Botezul lui 1170 1171 Cf. Ps 22. Duhul împlineşte astfel „căutările profeţilor” şi „dorinţa” îngerilor (1 Pt 1.) Iată Mielul lui Dumnezeu” (In 1. 10-12): „Cel peste care vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste El. El va aduna laolaltă popoarele risipite şi dezbinate şi le va împăca. 5. Fapte 2.Rusaliilor1170. 27. În Ioan Înainte-mergătorul. este în final marea lucrare a misiunii ascunse a Duhului Sfânt în vremea făgăduinţelor. ca să mărturisească despre Lumină” (In 1. Înainte-mergător. prefigurând. pentru a pregăti venirea lui Cristos. (. 17). Şi eu am văzut şi am dat mărturie că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Duhul îi dobândeşte Domnului „un popor pregătit” (Cf. „el a venit spre mărturie. Duhul Domnului va înnoi inimile oamenilor. Ioan încheie ciclul profeţilor inaugurat de Ilie 1172. El vesteşte apropiata mângâiere a lui Israel. iar Dumnezeu va locui acolo împreună cu oamenii. 15. 34. Cf. In 15. el este „glasul” Mângâietorului care vine (In 1. nu a oamenilor. În Ioan. 719 Ioan este „mai mult decât un profet” (Lc 7. Lc 1. 17-21. 13. ci a lui Mesia. 1173 Cf. Duhul Sfânt desăvârşeşte „dobândirea pentru Domnul a unui popor bine pregătit” (Lc 1. . 1. 13-14. 17). Mt 11. este cea care se exprimă în Psalmi. 33-36). Ioan este „plin de Duhul Sfânt încă din sânul mamei sale” (Lc 1. Profet şi Botezător 717 „A fost un om trimis de Dumnezeu şi numele lui era Ioan” (In 1. ceea ce El va realiza cu/şi în Cristos: să redea omului „asemănarea” divină.. 10-13): focul Duhului sălăşluieşte în el şi îl face să „meargă înaintea” Domnului care vine. Is 40. 26). Sof 2. În aceşti săraci. Duhul Sfânt încheie „grăirea prin prooroci”. 41) prin lucrarea aceluiaşi Cristos pe care Fecioara Maria îl zămislise de la Duhul Sfânt. 1-3. 716 Poporul „săracilor”1171. 7)1174. scriind în ele o Lege nouă. 1174 Cf. 720 În sfârşit. Inima lor. 68). Duhul lui Cristos la plinirea timpului Ioan. 3.. IV.. cei care aşteaptă dreptatea. (.

rugăciunea de mulţumire a întregului Popor al lui Dumnezeu şi deci a Bisericii. Sir 24. 1182 Cf. cea mai vrednică de a primi Darul nespus al Atotputernicului. 1178 Cf.1─9. 26-38. 14. 15-19. 8. Se cuvenea să fie „plină de har” Maica Celui în care „locuieşte în trup toată Plinătatea Dumnezeirii” (Col 2. 18-21. Simeon şi Ana. Lc 1. Prov. magii. cea plină de har” 721 Maria. Pentru prima dată în planul mântuirii şi pentru că Duhul său a pregătit-o. Fecioara îl zămisleşte şi îl naşte pe Fiul lui Dumnezeu cu/şi prin Duhul Sfânt.Ioan era pentru pocăinţă. 14. În acest sens. cel în apă şi în Duh va fi o nouă naştere1175. Maria devine „Femeia”. 724 În Maria. 46-55. Tatăl îşi găseşte Locuinţa unde Fiul său şi Duhul său pot locui printre oameni. mirii din Cana şi primii ucenici. noua Evă. Fecioria ei devine rodnicie unică prin puterea Duhului şi a credinţei1179. Rom 4. Lc 1. pururea Fecioara.6. Lc 1. Cf. Ea este Rugul aprins al Teofaniei definitive: plină de Duhul Sfânt. 1175 1176 Cf. Duhul Sfânt începe să-i pună în comuniune cu Cristos pe oameni. 5. Îngerul Gabriel o salută ca „Fiică a Sionului”: „Bucură-te”1177. In 3. iar cei smeriţi sunt întotdeauna cei dintâi care o primesc: păstorii. 11. 1180 Cf. . 1179 Cf. Zah 2. „Bucură-te. ea arată Cuvântul în smerenia trupului său şi îl face cunoscut pentru cei Săraci1180 şi pentru Pârga neamurilor1181. ea înalţă spre Tatăl. Numai prin har ea a fost concepută fără păcat ca cea mai smerită dintre făpturi. 1177 Cf. 725 În sfârşit. Sof 3. Duhul Sfânt realizează planul binevoitor al Tatălui. Mt 2. este capodopera misiunii Fiului şi a Duhului la plinirea timpului. pe care Duhul le va împlini în Cristos şi în Biserică: 722 Duhul Sfânt a pregătit-o pe Maria prin harul său. Lc 2. 26-28. Duhul Sfânt îl arată pe Fiul Tatălui devenit Fiul Fecioarei. 723 În Maria. La capătul acestei misiuni a Duhului. Tradiţia Bisericii a citit adesea în relaţie cu Maria cele mai frumoase texte despre Înţelepciune1176: Maria este cântată şi reprezentată în liturgie ca „Scaunul Înţelepciunii”. în Duhul Sfânt. Pe bună dreptate. Gal 4. 14. 1181 Cf. Preasfânta Maică a lui Dumnezeu. în cântarea ei1178. Atunci când îl poartă în sine pe Fiul veşnic. prin Maria. 9). În ea încep să se arate „faptele minunate ale lui Dumnezeu”. „obiectele iubirii binevoitoare a lui Dumnezeu” 1182.

chiar în învăţătura sa adresată mulţimilor.„mama celor vii”. ea este prezentă împreună cu cei Doisprezece. Ca atare. 1183 1184 . 1187 Cf. Lc 11. 7-15. 14. In 6. scoţând la lumină Biserica. 26. atunci când revelează că Trupul său va fi hrană pentru viaţa lumii1184. El le vorbeşte deschis despre Duhul în legătură cu rugăciunea1188 şi în legătură cu mărturia pe care va trebui să o aducă1189. Întreaga lucrare a lui Cristos este o misiune conjugată a Fiului şi a Duhului Sfânt. 17. 1189 Cf. Întregul capitol al doilea al Simbolului credinţei trebuie citit în această lumină. Totuşi. Cristos Isus 727 Întreaga Misiune a Fiului şi a Duhului Sfânt la plinirea timpului este conţinută în faptul că Fiul este unsul Duhului Tatălui încă de la Întruparea sa: Isus este Cristos. 13. In 7. Isus îl va trimite când va fi la Tatăl. Aici se va menţiona numai ceea ce priveşte făgăduinţa Duhului Sfânt din partea lui Isus şi dăruirea lui de către Domnul glorificat. Isus făgăduieşte venirea Duhului Sfânt. noi îl vom cunoaşte. 1185 Cf. De asemenea. El ne va călăuzi spre tot adevărul şi îl va preamări pe Cristos. 16-17. deoarece Moartea şi Învierea sa vor fi împlinirea făgăduinţei făcute Părinţilor1190: Duhul Adevărului. 62-63. celălalt Paraclet. Duhul Sfânt va veni. 25-27. în zorii „vremurilor din urmă” pe care Duhul le inaugurează în dimineaţa Rusaliilor. 23-24. va fi dăruit de Tatăl la rugăciunea lui Isus. El va fi cu noi pentru totdeauna şi va locui împreună cu noi. Cf. 26. El îl sugerează treptat. 1188 Cf. El va fi trimis de Tatăl în numele lui Isus. El o va vădi în materie de păcat. „stăruind într-un cuget în rugăciune” (Fapte 1. 1190 Cf. 15. 51. 16. îl sugerează lui Nicodim1185. El ne va învăţa totul şi ne va aminti tot ceea ce Cristos ne-a spus şi Îi va da mărturie. In 14. 26. pentru că El este născut din Tatăl. samaritencei1186 şi celor care participă la sărbătoarea Corturilor1187. 5-8. In 19. 37-39. 729 Numai când a sosit Ceasul în care va fi preamărit. In 4. Maica lui „Cristos total”1183. de dreptate şi de judecată. 14). 728 Isus îl revelează pe deplin pe Duhul Sfânt numai după ce El însuşi a fost glorificat prin Moartea şi Învierea sa. Mesia. 27. Ucenicilor săi. 1186 Cf. În ce priveşte lumea. Mt 10. In 3. 19-20. Cf. 10.

Fapte 2. timpul Bisericii. 47-48. Începând din această zi. 4). Împărăţia deja moştenită. Începând din acest Ceas. 732 În această zi. Lc 24. primul efect al darului Iubirii este iertarea păcatelor noastre. misiunea lui Cristos şi a Duhului devine misiunea Bisericii: „Aşa cum m-a trimis pe mine Tatăl. 13) este cea care. care este manifestat. 1191 1192 . 1196 Liturgia bizantină. vine Ceasul lui Isus1191: Isus îşi încredinţează sufletul în mâinile Tatălui1192 în momentul în care prin moartea sa este învingător al morţii. Troparul vecerniei de Rusalii. Această Iubire. 8. redă celor botezaţi asemănarea divină pierdută prin păcat. 1195 Cf. 46. aflat-am credinţa cea adevărată. îl dăruieşte de îndată pe Duhul Sfânt. 1. vă trimit şi eu pe voi” (In 20. 19. Paştele lui Cristos se împlineşte în revărsarea Duhului Sfânt. 1193 Cf. „suflând” asupra ucenicilor1193. Duhul Sfânt face lumea să intre în „vremurile din urmă”. Cf. după împărtăşanie. Cf. căci ea ne-a mântuit pe noi1196. Duhul Sfânt ─ Darul lui Dumnezeu 733 „Dumnezeu este Iubire” (1 In 4. Lc 23. Împărtăşirea Duhului Sfânt (2 Cor 13. 734 Pentru că noi suntem morţi sau. luat-am Spirit ceresc. 5). 22.730 În sfârşit. In 13. 17. 1. care nu are sfârşit. „Dumnezeu a revărsat-o în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dăruit” (Rom 5. care le conţine pe toate celelalte. Cristos Domnul revarsă din belşug Duhul1195. Fapte 1. 8. cel puţin. Împărăţia vestită de Cristos este deschisă celor care cred în El: în smerenia trupului şi în credinţă. Duhul ăi Biserica în vremurile din urmă Rusaliile 731 În ziua Rusaliilor (la încheierea celor şapte săptămâni pascale). Mt 28. ei participă deja la comuniunea Sfintei Treimi. 1194 Cf. Sfânta Treime este pe deplin revelată. 33-36. dar încă nu desăvârşită: Văzut-am Lumina cea adevărată. dăruit şi comunicat ca Persoană divină: din plinătatea sa. „înviat din morţi prin slava Tatălui” (Rom 6. Prin venirea sa. astfel încât. In 20. răniţi prin păcat. V. 21)1194. In 19. în Biserică. 30. 16) şi Iubirea este primul dar. nedespărţitei Treimi închinându-ne. reluat în liturgiile euharistice.

735 Atunci, El dăruieşte „arvuna” sau „pârga” moştenirii noastre1197; însăşi viaţa Sfintei Treimi care constă în a iubi „aşa cum ne-a iubit El”1198. Această iubire (cea din 1 Cor 13) este principiul vieţii noi în Cristos, care a devenit posibilă deoarece noi „am primit puterea de la Duhul Sfânt” (Fapte 1, 8). 736 Fiii lui Dumnezeu pot aduce roade prin această putere a Duhului. Cel care ne-a altoit în Viţa cea adevărată ne va face să aducem „roadele Duhului, care sunt: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bunătatea, fidelitatea, blândeţea, înfrânarea” (Gal 5, 22-23). „În Duhul trăim”; cu cât renunţăm mai mult la noi înşine1199, cu atât mai mult „umblăm în Duhul” (Gal 5, 25): Prin comuniunea cu El, Duhul Sfânt ne face spirituali, ne readuce în Paradis, ne întoarce în Împărăţia cerurilor şi în adopţiunea filială, ne dă îndrăzneala de a-l numi pe Dumnezeu Tată şi de a participa la harul lui Cristos, de a fi numiţi fii ai luminii şi de a avea parte de slava cea veşnică1200. Duhul Sfânt şi Biserica 737 Misiunea lui Cristos şi a Duhului Sfânt se împlineşte în Biserică, Trupul lui Cristos şi Templul Duhului Sfânt. Această misiune conjugată îi asociază de acum înainte pe credincioşii lui Cristos la comuniunea lui cu Tatăl în Duhul Sfânt: Duhul îi pregăteşte pe oameni, le iese în întâmpinare cu harul său pentru a-i atrage la Cristos. El le arată pe Domnul înviat, le aminteşte cuvântul său şi le deschide mintea spre înţelegerea Morţii şi Învierii lui. El le face prezent misterul lui Cristos, în cel mai înalt grad în Euharistie, pentru a-i reconcilia, a-i pune în comuniune cu Dumnezeu, pentru a-i face să aducă „multe roade” (In 15, 5. 8. 16). 738 Astfel, misiunea Bisericii nu se adaugă la cea a lui Cristos şi a Duhului Sfânt, ci este sacramentul ei; prin toată fiinţa sa şi în toate mădularele sale, Biserica este trimisă pentru a vesti şi a da mărturie, a actualiza şi a răspândi misterul comuniunii Sfintei Treimi (acesta va fi obiectul articolului următor): Noi toţi, care am primit unul şi acelaşi duh, pe Duhul Sfânt, am fost uniţi între noi şi cu Dumnezeu. Căci deşi, luaţi în parte, suntem numeroşi şi Cristos face ca Duhul Tatălui şi al său să locuiască în fiecare dintre noi, acest Duh unic şi nedespărţit prin El însuşi îi aduce la unire pe cei care sunt diferiţi între ei (...) şi face ca toţi să apară una în El însuşi. Şi după
1197 1198

Cf. Rom 8, 23; 2 Cor 1, 21. Cf. 1 In 4, 11-12. 1199 Cf. Mt 16, 24-26. 1200 Sf. Vasile, Spir. 15, 36.

cum puterea sfintei firi omeneşti a lui Cristos face ca toţi aceştia în care ea se află să formeze un singur trup, socotesc că în acelaşi fel Duhul lui Dumnezeu, care locuieşte în toţi, unic şi nedespărţit, îi aduce pe toţi la unitatea spirituală1201. 739 Pentru că Duhul Sfânt este ungerea lui Cristos, Capul Trupului, este cel care îl revarsă în mădularele sale pentru a le hrăni, a le vindeca, a le organiza în funcţiile lor reciproce, a le da viaţă, a le trimite să dea mărturie, a le asocia la jertfa sa adusă Tatălui şi la mijlocirea sa pentru lumea întreagă. Cristos împărtăşeşte mădularelor Trupului său pe Duhul său Sfânt şi Sfinţitor prin sacramentele Bisericii (acesta va fi obiectul celei de-a doua părţi a Catehismului). 740 Aceste „lucrări minunate ale lui Dumnezeu”, oferite credincioşilor în sacramentele Bisericii, îşi aduc roadele în viaţa nouă, în Cristos, după Duh (acesta va fi obiectul celei de-a treia părţi a Catehismului). 741 „Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre; într-adevăr, noi nu ştim să ne rugăm cum se cuvine, dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine Negrăite” (Rom 8, 26). Duhul Sfânt, înfăptuitor al lucrărilor lui Dumnezeu, este Maestrul rugăciunii (acesta va fi obiectul celei de-a patra părţi a Catehismului). PE SCURT 742 „Dovada că voi sunteţi fii este aceea că Dumnezeu l-a trimis în inimile noastre pe Duhul Fiului său, care strigă: Abba, Tată” (Gal 4, 6). 743 De la început până la sfârşitul timpului, când Dumnezeu îl trimite pe Fiul său, El îl trimite şi pe Duhul său: misiunea lor este strâns unită şi inseparabilă. 744 La plinirea timpului, Duhul Sfânt împlineşte în Maria toate pregătirile pentru venirea lui Cristos în Poporul lui Dumnezeu. Prin lucrarea Duhului Sfânt în ea, Tatăl îl dăruieşte lumii pe Emanuel, „Dumnezeu-cu-noi” (Mt 1, 23). 745 Fiul lui Dumnezeu este consacrat Cristos (Mesia) prin ungerea Duhului Sfânt la Întrupare1202. 746 Prin Moartea şi Învierea sa, Isus e constituit Domn şi Cristos în slavă (Fapte 2, 36). Din plinătatea sa, El îl revarsă pe Duhul Sfânt asupra apostolilor şi a Bisericii. 747 Duhul Sfânt, pe care Cristos, Capul, îl revarsă în mădularele sale, construieşte, animă şi sfinţeşte Biserica. Ea este sacramentul comuniunii Sfintei
1201 1202

Sf. Ciril din Alexandria, Io. 12. Cf. Ps 2, 6-7.

Treimi şi a oamenilor.

ARTICOLUL 9 „Cred... Sfânta Biserică catolică”

748 „Cristos este lumina neamurilor; de aceea, Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreşte ca, vestind Evanghelia la toată făptura, să-i lumineze pe toţi oamenii cu lumina lui Cristos, care străluceşte pe chipul Bisericii”. Cu aceste cuvinte începe „Constituţia dogmatică despre Biserică” a Conciliului al II-lea din Vatican. Astfel, Conciliul arată că articolul de credinţă despre Biserică depinde în întregime de articolele care se referă la Cristos Isus. Biserica nu are altă lumină în afară de cea a lui Cristos; ea este, după o imagine îndrăgită de Părinţii Bisericii, comparabilă cu Luna, a cărei lumină este în întregime o reflexie a Soarelui. 749 Articolul despre Biserică depinde, de asemenea, în întregime de cel despre Duhul Sfânt, care îl precede. „Într-adevăr, după ce am arătat că Duhul Sfânt este izvorul şi dătătorul oricărei sfinţenii, mărturisim acum că El este cel care i-a dat Bisericii sfinţenia”1203. Biserica este, după expresia Sfinţilor Părinţi, locul „unde înfloreşte Duhul”1204. 750 Credinţa că Biserica este „Sfântă” şi „Catolică” şi că este „Una” şi „Apostolică” (aşa cum adaugă Simbolul niceno-constantinopolitan) este inseparabilă de credinţa în Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Simbolul apostolilor formulează Credo [...] Ecclesiam ─ „cred (...) Biserica”, şi nu în Biserică, pentru a nu-l confunda pe Dumnezeu cu lucrările sale şi pentru a atribui în mod clar bunătăţii lui Dumnezeu toate darurile pe care El le-a pus în Biserica sa1205.

1203 1204

CR 1, 10, 1. Sf. Hipolit, Trad. ap. 35. 1205 Cf. CR 1, 10, 22.

PARAGRAFUL 1. Biserica în planul lui Dumnezeu

I. Numele şi imaginile Bisericii 751 În greceşte, cuvântul care desemnează „Biserica” (de la ek-kalein – „a chema afară”) înseamnă „convocare”. El desemnează adunările poporului1206, în general cu caracter religios. Este termenul utilizat frecvent în Vechiul Testament grec pentru adunările poporului ales înaintea lui Dumnezeu, mai ales pentru adunarea de la Sinai, unde Israel a primit Legea şi a fost statornicit de Dumnezeu ca poporul său sfânt 1207. Denumindu-se ekklesia, prima comunitate a celor care cred în Cristos se recunoaşte moştenitoare a acestei adunări. În ea, Dumnezeu îşi „convoacă” Poporul de la toate marginile pământului. Termenul Kyriaké, de unde provin church, Kirche, înseamnă „cea care aparţine Domnului”. Cuvântul românesc Biserică vine din latinescul basilica. 752 În limbajul creştin, cuvântul „Biserică” indică adunarea liturgică 1208, dar şi comunitatea locală1209 sau întreaga comunitate universală a credincioşilor1210. Aceste trei semnificaţii sunt, de fapt, inseparabile. „Biserica” este Poporul pe care Dumnezeu îl adună din lumea întreagă. Ea există în comunităţi locale şi se realizează ca adunare liturgică, mai ales euharistică. Ea trăieşte din Cuvântul şi din Trupul lui Cristos şi devine astfel ea însăşi Trupul lui Cristos. Simboluri ale Bisericii 753 În Sfânta Scriptură, găsim numeroase imagini şi figuri legate între ele, prin care revelaţia vorbeşte despre misterul inepuizabil al Bisericii. Imaginile luate din Vechiul Testament sunt variaţiuni ale unei idei de fond, cea a „Poporului lui Dumnezeu”. În Noul Testament1211, toate aceste imagini îşi găsesc un nou centru prin faptul că Cristos devine „Capul” acestui popor1212, care este, de aceea, Trupul său. În jurul acestui centru s-au grupat imagini „luate fie din viaţa pastorală sau agricolă, fie din construcţii, din familie şi
1206 1207

Cf. Fapte 19, 39. Cf. Ex 19. 1208 Cf. 1 Cor 11, 18; 14, 19. 28. 34. 35. 1209 Cf. 1 Cor 1, 2; 16, 1. 1210 Cf. 1 Cor 15, 9; Gal 1, 13; Fil 3, 6. 1211 Cf. Ef 1, 22; Col 1, 18. 1212 Cf. LG 9.

nuntă”1213. 754 „Biserica, într-adevăr, este staulul a cărui poartă unică şi necesară este Cristos”1214. Ea este şi turma al cărei păstor – Dumnezeu - a prevestit că va fi El însuşi1215 şi ale cărei oi, chiar dacă au în fruntea lor păstori omeneşti, totuşi sunt necontenit călăuzite şi hrănite de Cristos însuşi, Păstorul cel Bun şi Mai-marele păstorilor1216, care şi-a dat viaţa pentru oile sale1217. 755 Biserica este ogorul lui Dumnezeu1218. Pe acest ogor creşte străvechiul măslin ale cărui rădăcini sfinte au fost patriarhii şi în care s-a petrecut şi se petrece împăcarea între iudei şi păgâni1219. Ea a fost sădită de Viticultorul ceresc ca o viţă aleasă1220. Viţa cea adevărată este Cristos, care dă viaţă şi rodnicie mlădiţelor, adică nouă, celor care rămânem în El prin Biserică şi care fără El nu putem face nimic1221. 756 Mai adesea, Biserica este numită zidirea lui Dumnezeu1222. Domnul însuşi s-a asemănat cu piatra aruncată de zidari şi care a devenit piatra unghiulară 1223. Pe această temelie, Biserica este construită de apostoli1224 şi din această temelie ea primeşte trăinicie şi coeziune. Această zidire primeşte diferite denumiri: casa lui Dumnezeu 1225, în care locuieşte familia sa, locuinţa lui Dumnezeu în Duh1226, „cortul lui Dumnezeu printre oameni” (Ap 21, 3) şi, mai ales, templul sfânt, care, reprezentat de sanctuarele de piatră, este obiectul laudei Sfinţilor Părinţi şi comparat pe bună dreptate în liturgie cu Cetatea sfântă, noul Ierusalim. Într-adevăr, în ea alcătuim pe acest pământ, ca pietre vii, un templu spiritual1227. Această Cetate sfântă, Ioan o contemplă coborând din cer de la Dumnezeu, la reînnoirea finală a lumii, „gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei” (Ap 21, 1-2). 757 Biserica se mai numeşte „Ierusalimul de sus” şi „maica noastră” (Gal 4, 26) 1228;
1213 1214

LG 6. Cf. In 10, 1-10. 1215 Cf. Is 40, 11; Ez 34, 11-31. 1216 Cf. In 10, 11; 1 Pt 5, 4. 1217 Cf. In 10, 11-15. 1218 Cf.1 Cor 3, 9. 1219 Cf. Rom 11, 13-26. 1220 Cf. Mt 21, 33-43 par.; Is 5, 1-7. 1221 In 15, 1-5. 1222 Cf. 1 Cor 3, 9. 1223 Cf. Mt 21, 42 par.; Fapte 4, 11; 1 Pt 2, 7; Ps 118, 22. 1224 Cf. 1 Cor 3, 11. 1225 Cf. 1 Tim 3, 15. 1226 Cf. Ef 2, 19-22. 1227 Cf. 1 Pt 2, 5. 1228 Cf. Ap 12, 17.

ea este descrisă ca mireasa neprihănită a Mielului fără pată1229, pe care Cristos „a iubit-o şi s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfinţească” (Ef 5, 25-26), pe care şi-a unit-o printr-un legământ indisolubil şi pe care nu încetează să o „hrănească şi să o îngrijească” (Ef 5, 29)1230 ». II. Originea, întemeierea şi misiunea Bisericii 758 Pentru a scruta misterul Bisericii, trebuie să medităm mai întâi originea ei în planul Preasfintei Treimi şi realizarea ei progresivă în istorie. Un plan născut în inima Tatălui 759 „Tatăl veşnic, în planul total liber şi tainic al înţelepciunii şi bunătăţii sale, a creat Universul, a hotărât să-i ridice pe oameni la împărtăşirea vieţii divine”, la care i-a chemat pe toţi în Fiul său: „Pe cei care cred în Cristos, Tatăl a hotărât să-i adune în Sfânta Biserică”. Această „familie a lui Dumnezeu” se constituie şi se realizează treptat de-a lungul etapelor istoriei umane, după dispoziţiile Tatălui: într-adevăr, Biserica a fost „prefigurată încă de la începutul lumii; pregătită în mod minunat în istoria poporului lui Israel şi în vechiul Legământ şi instituită în timpurile din urmă; a fost manifestată prin revărsarea Duhului Sfânt şi va fi împlinită în glorie la sfârşitul veacurilor”1231. Biserica ─ prefigurată de la începutul lumii 760 „Lumea a fost creată în vederea Bisericii”, spuneau creştinii vremurilor dintâi1232. Dumnezeu a creat lumea în vederea comuniunii cu viaţa sa divină, comuniune ce se realizează prin „convocarea” oamenilor în Cristos, iar această „convocare” este Biserica. Biserica este scopul a toate1233 şi chiar vicisitudinile dureroase, cum ar fi căderea îngerilor şi păcatul oamenilor, nu au fost îngăduite de Dumnezeu decât ca ocazie şi mijloc de a manifesta toată puterea braţului său, toată măsura iubirii pe care voia să o dăruiască lumii: După cum voinţa lui Dumnezeu este un act şi acest act se numeşte lume, tot astfel, intenţia sa este mântuirea oamenilor şi ea se numeşte Biserică1234.
1229 1230

Cf. Ap 19, 7; 21, 2. 9; 22, 17. LG 6. 1231 LG 2. 1232 Hermas, Vis. 2, 4, 1; cf. Aristide, Apol. 16, 6; Sf. Iustin, Apol. 2, 7. 1233 Cf. Sf. Epifan, Haer. 1, 1, 5. 1234 Clement din Alexandria, Paed. 1, 6.

Biserica ─ pregătită în Vechiul Legământ 761 Adunarea Poporului lui Dumnezeu începe în momentul în care păcatul distruge comuniunea oamenilor cu Dumnezeu şi cea a oamenilor între ei. Se poate spune că adunarea Bisericii este reacţia lui Dumnezeu la haosul provocat de păcat. Această reunificare se realizează în mod tainic în sânul tuturor popoarelor: „În orice neam, cel ce se teme de El şi face dreptatea este plăcut lui Dumnezeu” (Fapte 10, 35)1235. 762 Pregătirea îndepărtată a adunării Poporului lui Dumnezeu începe cu chemarea lui Abraham, căruia Dumnezeu îi făgăduieşte că va deveni părintele unui popor mare 1236. Pregătirea imediată începe cu alegerea lui Israel ca Popor al lui Dumnezeu1237. Prin alegerea sa, Israel trebuie să fie semnul adunării viitoare a tuturor neamurilor 1238. Dar deja profeţii îl acuză pe Israel că a rupt legământul şi că s-a purtat ca o prostituată1239. Ei vestesc un Legământ nou şi veşnic1240. „Acest Legământ Nou l-a încheiat Cristos”1241. Biserica ─ instituită de Cristos Isus 763 Fiul trebuie să realizeze, la plinirea timpului, planul de mântuire al Tatălui său; acesta este motivul „misiunii”1242 sale. „Domnul Isus a pus început Bisericii sale, proclamând Vestea cea Bună, adică venirea Împărăţiei lui Dumnezeu făgăduită de veacuri în Scriptură”1243. Pentru a împlini voinţa Tatălui, Cristos a inaugurat Împărăţia cerurilor pe pământ. Biserica „este Împărăţia lui Cristos prezentă deja în mister”1244. 764 „Această Împărăţie străluceşte oamenilor în cuvântul, faptele şi prezenţa lui Cristos”1245. A primi cuvântul lui Isus înseamnă „a primi însăşi Împărăţia 1246». Izvorul şi începutul Împărăţiei este „mica turmă” (Lc 12, 32) a celor pe care Isus i-a chemat în

1235 1236

Cf. LG 9; 13; 16. Cf. Gen 12, 2; 15, 5-6. 1237 Cf. Ex 19, 5-6; Dt 7, 6. 1238 Cf. Is 2, 2-5; Mih 4, 1-4. 1239 Cf. Os 1; Is 1, 2-4; Ier 2; etc. 1240 Cf. Ier 31, 31-34; Is 55, 3. 1241 LG 9. 1242 Cf. LG 3; AG 3. 1243 LG 5. 1244 LG 3. 1245 LG 5. 1246 LG 5.

jurul său şi al căror păstor este El însuşi1247. Ei sunt adevărata familie a lui Isus1248. Pe cei pe care i-a chemat astfel în jurul său, i-a învăţat un nou „mod de a acţiona”, dar şi o rugăciune proprie1249. 765 Domnul Isus şi-a înzestrat comunitatea cu o structură care va rămâne până la desăvârşirea Împărăţiei. Mai întâi i-a ales pe cei Doisprezece cu Petru ca mai-marele lor1250. Reprezentând cele douăsprezece triburi ale lui Israel1251, ei sunt pietrele de temelie ale noului Ierusalim1252. Cei Doisprezece1253 şi ceilalţi ucenici1254 participă la misiunea lui Cristos, la puterea lui, dar şi la soarta lui1255. Prin toate aceste acţiuni, Cristos îşi pregăteşte şi îşi construieşte Biserica. 766 Dar Biserica s-a născut, în primul rând, din dăruirea totală a lui Cristos pentru mântuirea noastră, anticipată în instituirea Euharistiei şi realizată pe Cruce. „Începutul şi creşterea Bisericii sunt semnificate prin sângele şi apa care ies din coasta străpunsă a lui Isus cel răstignit”1256. „Căci din coasta lui Cristos dormind pe Cruce s-a născut sacramentul admirabil al întregii Biserici”1257. După cum Eva a fost creată din coasta lui Adam care dormea, tot astfel, Biserica s-a născut din inima străpunsă a lui Cristos mort pe Cruce1258. Biserica ─ manifestată de Duhul Sfânt 767 „Odată împlinită lucrarea pe care Tatăl a încredinţat-o Fiului pe pământ, în ziua Rusaliilor a fost trimis Duhul Sfânt pentru a sfinţi necontenit Biserica” 1259. Atunci, „Biserica a fost arătată public în faţa mulţimii şi a început, prin propovăduire, răspândirea Evangheliei”1260. Pentru că este „convocarea” tuturor oamenilor la mântuire, Biserica este, prin natura sa, misionară, trimisă de Cristos la toate neamurile pentru a

1247 1248

Cf. Mt 10, 16; 26, 31; In 10, 1-21. Cf. Mt 12, 49. 1249 Cf. Mt 5-6. 1250 Cf. Mc 3, 14-15. 1251 Cf. Mt 19, 28; Lc 22, 30. 1252 Cf. Ap 21, 12-14. 1253 Cf. Mc 6, 7. 1254 Cf. Lc 10, 1-2. 1255 Cf. Mt 10, 25; In 15, 20. 1256 LG 3. 1257 SC 5. 1258 Cf. Sf. Ambrozie, Luc. 2, 85-89. 1259 LG 4. 1260 AG 4.

face în ele ucenici1261. 768 Pentru ca Biserica să-şi poată realiza misiunea, Duhul Sfânt „o înzestrează şi o conduce prin diferite daruri ierarhice şi charismatice”1262. „De aceea, Biserica, înzestrată cu darurile Întemeietorului său şi păstrând cu fidelitate poruncile dragostei, umilinţei şi abnegaţiei, primeşte misiunea de a vesti şi instaura la toate neamurile Împărăţia lui Cristos şi a lui Dumnezeu şi constituie pe pământ germenul şi începutul acestei Împărăţii”1263. Biserica ─ împlinită în glorie 769 „Biserica (...) nu va ajunge la împlinire decât în gloria cerească” 1264, la întoarcerea glorioasă a lui Cristos. Până în acea zi, „Biserica înaintează peregrinând printre persecuţiile lumii şi mângâierile lui Dumnezeu”1265. Aici, pe pământ, ea se ştie în exil, departe de Domnul1266, şi aspiră la venirea deplină a Împărăţiei, la „ceasul în care va fi unită în slavă cu Regele său”1267. Împlinirea Bisericii şi, prin ea, împlinirea lumii, în slavă, nu se va face fără mari încercări. Numai atunci, „toţi drepţii, începând cu Adam, de la dreptul Abel până la ultimul ales, se vor aduna la Tatăl în Biserica universală”1268. III. Misterul Bisericii 770 Biserica se află în istorie, dar în acelaşi timp o transcende. Numai „cu ochii credinţei”1269 poate fi văzută în realitatea ei vizibilă, realitate în acelaşi timp spirituală, aducătoare de viaţă divină. Biserica ─ în acelaşi timp vizibilă şi spirituală 771 „Unicul Mijlocitor, Cristos, a stabilit pe acest pământ Biserica sa sfântă, comunitate de credinţă, de speranţă şi de iubire, ca organism vizibil; El o susţine fără încetare şi, prin ea, revarsă asupra tuturor harul şi adevărul”. Biserica este în acelaşi timp:
1261 1262

Cf. Mt 28, 19-20; AG 2; 5─6. LG 4. 1263 LG 5. 1264 LG 48. 1265 Sf. Augustin, Civ. 18, 51; cf. LG 8. 1266 Cf. 2 Cor 5, 6; LG 6. 1267 LG 5. 1268 LG 2. 1269 CR 1, 10, 20.

─ „societate organizată ierarhic şi Trup Mistic al lui Cristos; ─ adunare vizibilă şi comunitate spirituală; ─ Biserica de pe pământ şi Biserica plină de bogăţii cereşti”. Aceste dimensiuni constituie împreună „o singură realitate complexă, făcută dintrun element uman şi un element divin”1270: Natura autentică a adevăratei Biserici este caracterizată prin faptul că ea este în acelaşi timp umană şi divină, văzută şi înzestrată cu realităţi nevăzute, ferventă în acţiune şi dăruită contemplaţiei, prezentă în lume, şi totuşi, străină şi călătoare, dar toate acestea în aşa fel încât ceea ce este uman în ea să fie orânduit spre ceea ce e divin şi subordonat lui, ceea ce este vizibil ─ invizibilului, acţiunea ─ contemplaţiei şi realitatea prezentă ─ cetăţii viitoare spre care tindem1271. O, smerenie! O, înălţime! Cortul din Kedar şi sanctuarul lui Dumnezeu; locuinţă pământească şi palat ceresc; casă de lut şi curte regească; trup muritor şi templu al luminii; în sfârşit, lucru de nimic pentru cei trufaşi şi mireasă a lui Cristos! Este neagră, dar frumoasă, fiica Ierusalimului, cea care, palidă de trudă şi de suferinţa unui exil îndelungat, are totuşi ca podoabă găteala cerească1272. Biserica ─ mister al unirii oamenilor cu Dumnezeu 772 În Biserică îşi împlineşte Cristos şi îşi revelează propriul mister ca scop al planului lui Dumnezeu: „să adune (să «recapituleze») totul în Cristos” (Ef 1, 10). Sfântul Paul numeşte „taină mare” (Ef 5, 32) unirea de logodnă a lui Cristos cu Biserica. Întrucât este unită cu Cristos ca şi cu un Mire1273, Biserica devine, la rândul ei, mister1274. Contemplând în ea misterul, Sfântul Paul scrie: „Cristos cel din voi, nădejdea slavei” (Col 1, 27). 773 În Biserică, această comuniune a oamenilor cu Dumnezeu prin „dragostea care nu trece niciodată” (1 Cor 13, 8) este ţelul spre care este orânduit tot ceea ce este în ea mijloc sacramental legat de această lume care trece1275. „Structura sa este cu totul
1270

LG 8.

1271 1272

SC 2. Sf. Bernard, Cant. 27, 14. 1273 Cf. Ef 5, 25-27. 1274 Cf. Ef 3, 9-11. 1275 Cf. LG 48.

rânduită spre sfinţenia mădularelor lui Cristos. Iar sfinţenia se apreciază în funcţie de «marea taină» în care Mireasa răspunde prin darul iubirii la darul Mirelui”1276. Maria merge înaintea noastră, a tuturor, „pe calea sfinţeniei”, care este misterul Bisericii, ca „Mireasa fără pată sau zbârcitură” (Ef 5, 27). De aceea, „dimensiunea mariană a Bisericii stă înaintea dimensiunii sale petrine”1277. Biserica ─ sacrament universal al mântuirii 774 Cuvântul grecesc mysterion a fost tradus în latină prin doi termeni: mysterium şi sacramentum. În interpretarea ulterioară, termenul sacramentum exprimă, mai ales, semnul vizibil al realităţii ascunse a mântuirii, indicată prin termenul mysterium. În acest sens, Cristos însuşi e misterul mântuirii: Non est enim aliud Dei mysterium, nisi Christus ─ „Nu există alt mister al lui Dumnezeu în afară de Cristos” 1278. Lucrarea mântuitoare a firii sale omeneşti sfinte şi sfinţitoare este sacramentul mântuirii, care se manifestă şi acţionează în sacramentele Bisericii (pe care Bisericile din Orient le numesc „sfintele taine”). Cele şapte sacramente sunt semnele şi instrumentele prin care Duhul Sfânt revarsă harul lui Cristos, care este Capul, în Biserica ce este Trupul său. Biserica aşadar conţine şi comunică harul nevăzut pe care îl semnifică. În acest sens analogic, ea este numită „sacrament”. 775 „Biserica este în Cristos ca un sacrament, adică semn şi instrument al unirii intime cu Dumnezeu şi al unităţii întregului neam omenesc”1279. A fi sacramentul unirii intime a oamenilor cu Dumnezeu: acesta este primul scop al Bisericii. Deoarece comuniunea între oameni se înrădăcinează în unirea cu Dumnezeu, Biserica este şi sacramentul unităţii neamului omenesc. În ea, această unitate a şi început, întrucât ea reuneşte oameni „din toate neamurile, rasele, popoarele şi limbile” (Ap 7, 9); în acelaşi timp, Biserica este „semn şi instrument” al deplinei realizări a acestei unităţi care încă trebuie să vină. 776 Ca sacrament, Biserica este instrument al lui Cristos. „Este folosită de El ca instrument al răscumpărării tuturor”1280, „sacramentul universal al mântuirii”1281, prin care Cristos „dezvăluie şi în acelaşi timp înfăptuieşte misterul iubirii lui Dumnezeu faţă

1276 1277

MD 27. Ibid. 1278 Sf. Augustin, Ep. 187, 11, 34. 1279 LG 1. 1280 LG 9. 1281 LG 48.

de om”1282. Ea „este planul vizibil al iubirii lui Dumnezeu pentru omenire”1283, care doreşte „constituirea întregului neam omenesc în unicul popor al lui Dumnezeu, adunarea lui în unicul Trup al lui Cristos, zidirea lui în unicul Templu al Duhului Sfânt”1284. PE SCURT 777 Cuvântul Ekklesía - „Biserică” - înseamnă „convocare”. El desemnează adunarea celor pe care Cuvântul lui Dumnezeu îi convoacă pentru a forma Poporul lui Dumnezeu şi care, hrăniţi cu Trupul lui Cristos, devin ei înşişi Trupul lui Cristos. 778 Biserica este în acelaşi timp cale şi scop al planului lui Dumnezeu: prefigurată în creaţie, pregătită în Vechiul Legământ, întemeiată de cuvintele şi faptele lui Isus Cristos, realizată prin Crucea lui răscumpărătoare şi prin Învierea lui, ea s-a manifestat ca mister de mântuire prin revărsarea Duhului Sfânt. Ea se va desăvârşi în slava cerului ca adunare a tuturor celor răscumpăraţi de pe pământ1285. 779 Biserica este în acelaşi timp vizibilă şi spirituală, societate ierarhică şi Trup mistic al lui Cristos. Ea este una, formată dintr-un element uman şi unul divin. Aici se află misterul său, pe care numai credinţa îl poate accepta. 780 Biserica este în această lume sacramentul mântuirii, semnul şi instrumentul comuniunii lui Dumnezeu cu oamenii.

PARAGRAFUL 2. Biserica ─ Poporul lui Dumnezeu, Trupul lui Cristos, Templul Duhului Sfânt

I. Biserica ─ Poporul lui Dumnezeu 781 „În orice timp şi în orice neam este plăcut lui Dumnezeu acela care se teme de
1282 1283

GS 45, 1. Paul VI, Cuvântare din 22 iunie 1973. 1284 AG 7; cf. LG 17. 1285 Cf. Ap 14, 4.

El şi săvârşeşte dreptatea. Însă i-a plăcut lui Dumnezeu să-i sfinţească şi să-i mântuiască pe oameni, nu individual şi fără vreo legătură între ei, ci a voit să facă din ei un popor care să-l cunoască în adevăr şi să-l slujească în sfinţenie. Şi-a ales aşadar un neam, din care a făcut poporul său, poporul izraelit, a încheiat cu el un legământ şi l-a educat treptat. (...) Toate acestea însă au fost o pregătire şi o prefigurare a legământului nou şi desăvârşit care avea să fie încheiat în Cristos. (...) Acesta este noul legământ în Sângele său, chemând dintre iudei şi păgâni o mulţime care să se contopească în unitate, nu după trup, ci în duh”1286. Caracteristicile Poporului lui Dumnezeu 782 Poporul lui Dumnezeu are caracteristici care îl disting net de toate grupările religioase, etnice, politice sau culturale ale istoriei: ─ El este Poporul lui Dumnezeu: Dumnezeu nu este proprietatea nici unui popor. Însă El şi-a dobândit un Popor dintre cei care odinioară nu erau un popor: „o seminţie aleasă, o preoţie regească, un popor sfânt” (1 Pt 2, 9). ─ Se devine membru al acestui Popor nu prin naşterea fizică, ci prin „naşterea de sus”, „din apă şi din Duh” (In 3, 3-5), adică prin credinţa în Cristos şi prin Botez. ─ Acest Popor îl are drept Cap pe Isus Cristos (Cel Uns, Mesia): întrucât aceeaşi ungere, Duhul Sfânt, se răspândeşte din Cap în Trup, el este „Poporul mesianic”. ─ „Condiţia acestui Popor este demnitatea libertăţii fiilor lui Dumnezeu: în inimile lor, ca într-un templu, se află Duhul Sfânt”. ─ „Legea sa este porunca nouă de a iubi aşa cum Cristos însuşi ne-a iubit” 1287. Aceasta este legea „nouă” a Duhului Sfânt1288. ─ Misiunea sa este de a fi sarea pământului şi lumina lumii1289. „El este pentru întregul neam omenesc cel mai puternic germen de unitate, speranţă şi mântuire”. ─ Destinul său, în sfârşit, este „Împărăţia lui Dumnezeu începută pe pământ de Dumnezeu însuşi şi care trebuie să se răspândească neîncetat, până când, la sfârşitul veacurilor, va fi desăvârşită de El însuşi”1290. Un popor preoţesc, profetic şi regesc 783 Isus Cristos este cel pe care Tatăl l-a uns cu Duhul Sfânt şi l-a statornicit „Preot, Profet şi Rege”. Întregul Popor al lui Dumnezeu participă la aceste trei funcţii ale lui
1286 1287

LG 9. Cf. In 13, 34. 1288 Cf. Rom 8, 2; Gal 5, 25. 1289 Cf. Mt 5, 13-16. 1290 LG 9.

Cristos şi poartă responsabilităţile misiunii şi slujirii care decurg din ele1291. 784 Cel care intră în Poporul lui Dumnezeu prin credinţă şi Botez devine părtaş la vocaţia unică a acestui Popor: vocaţia sacerdotală: „Cristos Domnul, Preot ales dintre oameni, a făcut din noul popor «o împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl său». Întradevăr, cei botezaţi sunt consacraţi prin regenerarea şi ungerea Duhului Sfânt pentru a fi lăcaş spiritual şi preoţie sfântă”1292. 785 „Poporul sfânt al lui Dumnezeu participă şi la funcţia profetică a lui Cristos”. Aceasta, mai ales, prin simţul supranatural al credinţei, care este cel al Poporului întreg, laici şi ierarhie, atunci când „aderă neclintit la credinţa transmisă sfinţilor o dată pentru totdeauna”1293 şi îi aprofundează înţelegerea şi devine martor al lui Cristos în mijlocul acestei lumi. 786 Poporul lui Dumnezeu participă, în sfârşit, la funcţia regească a lui Cristos. Cristos îşi exercită regalitatea atrăgându-i la sine pe toţi oamenii prin moartea şi Învierea sa1294. Cristos, Regele şi Domnul Universului, s-a făcut slujitorul tuturor, deoarece „nu a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mt 20, 28). Pentru creştin, „a domni înseamnă a-L sluji” 1295, îndeosebi „în săraci şi suferinzi, în care Biserica recunoaşte chipul Întemeietorului său sărac şi suferind” 1296. Poporul lui Dumnezeu îşi împlineşte „demnitatea regească” trăind conform acestei vocaţii de a sluji împreună cu Cristos. Pe toţi cei renăscuţi în Cristos, semnul Crucii îi face regi, ungerea Duhului Sfânt îi consacră preoţi, pentru ca, exceptând îndatoririle specifice slujirii noastre, toţi creştinii, înveşmântaţi în darul spiritual şi folosindu-se de raţiunea lor, să se recunoască membri ai acestei seminţii regeşti şi părtaşi la funcţia preoţească. Într-adevăr, ce este mai regesc pentru suflet decât să-şi guverneze trupul în supunere faţă de Dumnezeu? Şi ce este mai preoţesc decât a-i închina Domnului o conştiinţă curată şi de a oferi pe altarul inimii jertfele nepătate ale evlaviei?1297 II. Biserica ─ Trupul lui Cristos Biserica este comuniune cu Isus
1291 1292

Cf. RH 18-21. LG 10. 1293 LG 12. 1294 Cf. In 12, 32. 1295 Cf. LG 36. 1296 LG 8. 1297 Sf. Leon cel Mare, Serm. 4, 1.

787 Încă de la început, Isus i-a asociat pe ucenici la viaţa sa1298; El le-a revelat misterul Împărăţiei1299; i-a făcut părtaşi la misiunea sa, la bucuria sa1300 şi la suferinţele sale1301. Isus vorbeşte despre o comuniune şi mai intimă între El şi cei care îl vor urma: „Rămâneţi în mine şi eu în voi. (...) Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele” (In 15, 4-5). El vesteşte o comuniune tainică şi reală între propriul său trup şi trupul nostru: „Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi Eu în el” (In 6, 56). 788 Când prezenţa sa vizibilă le-a fost luată, Isus nu i-a lăsat orfani pe ucenicii săi1302. El le-a făgăduit că va rămâne cu ei până la sfârşitul veacurilor1303, le-a trimis pe Duhul său1304. Comuniunea cu Isus a devenit, într-un fel, mai intensă: „Împărtăşindu-le fraţilor săi, adunaţi din toate neamurile, pe Duhul Sfânt, i-a constituit în mod mistic ca Trup al său”1305. 789 Compararea Bisericii cu un trup aruncă o rază de lumină asupra legăturii intime dintre Biserică şi Cristos. Ea nu este numai adunată în jurul lui; ea este unificată în El, în Trupul lui. Trei aspecte ale Bisericii-Trup al lui Cristos trebuie subliniate în mod deosebit: unitatea tuturor membrilor între ei prin unirea lor cu Cristos; Cristos, Capul Trupului; Biserica, Mireasa lui Cristos. „Un singur Trup” 790 Creştinii care răspund Cuvântului lui Dumnezeu şi devin mădulare ale Trupului lui Cristos devin strâns uniţi cu Cristos: „În acest trup, viaţa lui Cristos se revarsă în toţi credincioşii, care, prin sacramente, sunt uniţi în mod tainic, dar real, cu Cristos care a pătimit şi a fost glorificat”1306. Acest lucru este în mod deosebit adevărat despre Botez, prin care noi suntem uniţi cu moartea şi Învierea lui Cristos 1307, şi despre Euharistie, prin care, „făcându-ne realmente părtaşi la Trupul Domnului, suntem ridicaţi la comuniunea cu El şi între noi”1308. 791 Unitatea trupului nu anulează diversitatea mădularelor: „În alcătuirea Trupului lui Cristos există o diversitate de membre şi funcţiuni. Unic este Duhul, care, după
1298 1299

Cf. Mc 1, 16-20; 3, 13-19. Cf. Mt 13, 10-17. 1300 Cf. Lc 10, 17-20. 1301 Cf. Lc 22, 28-30. 1302 Cf. In 14, 18. 1303 Cf. Mt 28, 20. 1304 Cf. In 20, 22; Fapte 2, 33. 1305 LG 7. 1306 LG 7. 1307 Cf. Rom 6, 4-5; 1 Cor 12, 13. 1308 LG 7.

bogăţia sa şi după necesităţile slujirilor, îşi împarte darurile diferite în folosul Bisericii”. Unitatea Trupului mistic produce şi stimulează dragostea între credincioşi: „Dacă un membru suferă, toate membrele suferă cu el; dacă un membru este cinstit, toate membrele se bucură cu el”1309. În sfârşit, unitatea Trupului mistic învinge toate dezbinările umane: „Câţi în Cristos v-aţi botezat, în Cristos v-aţi îmbrăcat. Nu mai este iudeu, nici grec; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Cristos Isus” (Gal 3, 27-28). „Cristos este Capul acestui Trup” 792 Cristos „este Capul Trupului care este Biserica” (Col 1, 18). El este Începutul creaţiei şi al răscumpărării. Înălţat în slava Tatălui, „El are întâietatea în toate” (Col 1, 18), în primul rând, asupra Bisericii, prin care îşi întinde domnia peste toate: 793 El ne uneşte cu Paştele său: toate mădularele trebuie să se străduiască să i se conformeze „până când Cristos va lua chip în ei” (Gal 4, 19). „De aceea, suntem cuprinşi în misterele vieţii sale, (...) ne asociem patimilor sale ─ ca trupul faţă de cap ─, suferind împreună cu El, pentru a fi preamăriţi împreună cu El”1310. 794 El are grijă de creşterea noastră1311. Pentru a ne face să ne înălţăm spre El, Capul nostru1312, Cristos rânduieşte în Trupul său, Biserica, darurile şi slujirile prin care noi ne ajutăm reciproc pe calea mântuirii. 795 Cristos şi Biserica înseamnă aşadar „Cristos întreg” (Christus totus). Biserica este una cu Cristos. Sfinţii au o conştiinţă foarte vie a acestei unităţi: Deci să ne bucurăm şi să aducem mulţumiri, pentru că am devenit nu numai creştini, ci Cristos însuşi. Înţelegeţi, fraţilor, harul pe care Dumnezeu ni l-a făcut, dăruindu-ni-l pe Cristos drept Cap? Tresăltaţi şi bucuraţi-vă, am devenit Cristos. Într-adevăr, deoarece El este Capul şi noi suntem mădularele, omul întreg înseamnă El şi noi. (...) Plinătatea lui Cristos înseamnă deci Capul şi mădularele; ce înseamnă Capul şi mădularele? Cristos şi Biserica1313. Redemptor noster unam se personam cum sancta Ecclesia, quam assumpsit, exhibuit ─ „Răscumpărătorul nostru s-a înfăţişat pe sine ca una şi aceeaşi persoană cu Biserica pe care şi-a asumat-o”1314.
1309 1310

LG 7. LG 7. 1311 Cf. Col 2, 19. 1312 Cf. Ef 4, 11-16. 1313 Sf. Augustin, Ev. In 21, 8. 1314 Sf. Grigore cel Mare, Mor. praef. 1, 6, 4.

există. id est anima nostra. Ioana d'Arc. 26). Biserica este Mireasa lui Cristos 796 Unitatea lui Cristos şi a Bisericii. Un cuvânt al Sfintei Ioana d’Arc către judecătorii săi rezumă credinţa sfinţilor Învăţători şi exprimă bunul-simţ al credincioşilor: „După părerea mea. 4. pentru care s-a dăruit „spre a o sfinţi” (Ef 5. 15-17. de fapt. o spun cu privire la Cristos şi la Biserică” (Ef 5. 1-14. Taina aceasta mare este. 1317 Cf.Caput et membra. După cum aţi văzut. pe care Cristos a iubit-o. Apostolul prezintă Biserica şi pe fiecare credincios. hoc est Spiritus 1315 1316 Sf. în calitate de Trup îşi spune „Mireasă”1322. 17. III. quasi una persona mystica ─ „Capul şi mădularele sunt ca o singură persoană mistică”1315. In 3. 2.. Augustin. 1318 Cf.. 48. 3. 25. (. Acest aspect este adesea exprimat prin imaginea mirelui şi a miresei. şi de care nu încetează a se îngriji ca de propriul său Trup1321: Iată-l pe Cristos întreg. . 1 Cor 6. 1-13. ele alcătuiesc una singură în îmbrăţişarea conjugală. Iar Domnul însuşi spune în Evanghelie: „Nu mai sunt doi. Capul şi mădularele Trupului implică şi distingerea lor într-o relaţie personală. unul singur alcătuit dintr-o mulţime. 1321 Cf. El vorbeşte în persoana Capului (ex persona capitis) sau în persoana Trupului (ex persona corporis). ca pe o Mireasă „logodită” cu Cristos Domnul.) Fie că vorbeşte Capul.. 29. Ef 5. 19)1318. Tema lui Cristos-Mire al Bisericii a fost pregătită de profeţi şi vestită de Ioan Botezătorul1317. Domnul s-a numit el însuşi „Mire” (Mc 2. 2 Cor 11. ad membra nostra. Psal. ci un singur trup” (Mt 19.) În calitate de Cap îşi spune „Mire”. 27. 6). 2. 74. Mt 22. Ap 22. th. Cristos este cel care vorbeşte. Cap şi Trup. pe care şi-a asociat-o printr-un legământ veşnic.. S. două persoane diferite. Ef 1. Isus Cristos şi Biserica sunt una şi nu trebuie complicate lucrurile”1316. (. 5. 29. După cum este scris: „Vor fi amândoi un trup. Ea este Mireasa nepătată a Mielului nepătat1320. pentru a fi cu El un singur Duh 1319. ad 1. şi totuşi. 4. 31-32). mădular al acestui Trup. Proc. fie mădularele. 1320 Cf. Biserica ─ Templul Duhului Sfânt 797 Quod est spiritus noster. 1319 Cf. 1322 Sf. Toma Aq.

1326 Sf. Augustin. 16)1325: Bisericii i s-a încredinţat Darul lui Dumnezeu. dar şi de toţi membrii Bisericii. cf. 1331 LG 12. 32). 16-17. care au. care deţine întâietatea între daruri”1330. 13. este pentru mădularele noastre. în întregime în Trup. Irineu. AA 3. „Duhului lui Cristos. prin virtuţile care-l fac pe om să acţioneze conform binelui. quod est Ecclesia ─ „Ceea ce spiritul nostru. prin „harul apostolilor. (. prin numeroasele haruri speciale (numite „charisme”) prin care îi face pe credincioşi „capabili şi dispuşi să primească diferite activităţi şi slujiri folositoare pentru reînnoirea şi creşterea Bisericii”1331. Ef. ca unui principiu ascuns. şi unde este Duhul lui Dumnezeu. Căci ele sunt o minunată bogăţie a harului 1323 1324 Sf.. 1325 Cf. pentru Trupul lui Cristos. Duhul Sfânt face din Biserică „Templul Dumnezeului celui viu” (2 Cor 6. 1 Cor 3.. acolo se află Biserica şi tot harul”1326. 16. confirmarea credinţei noastre şi scara înălţării noastre spre Dumnezeu. Charismele 799 Extraordinare sau simple şi umile. Enc. arvuna incoruptibilităţii.Sanctus ad membra Christi. care este Biserica”1323. 4. o utilitate eclezială. 1327 Pius XII. 800 Charismele trebuie să fie acceptate cu recunoştinţă din partea celui care le primeşte. prin sacramentele care dau sporire şi vindecare mădularelor lui Cristos. Mystici Corporis: DS 3808. Enc. cât şi cu Capul lor suprem.) Căci unde este Biserica. 24. direct sau indirect. ad corpus Christi. (. 21. Duhul Sfânt este pentru mădularele lui Cristos. 1330 LG 7. adică sufletul nostru. 1329 Cf.. fiind rânduite spre creşterea Bisericii. în sfârşit. adică Duhul Sfânt. 3. 267. Mystici Corporis: DS 3808. 1328 Cf. Haer. charismele sunt haruri ale Duhului Sfânt. El lucrează în multe feluri la zidirea Trupului întreg în iubire1328: prin Cuvântul lui Dumnezeu. în întregime în fiecare dintre mădulare” 1324. 1. prin Botezul prin care El alcătuieşte Trupul lui Cristos1329. acolo este şi Duhul lui Dumnezeu. trebuie să i se atribuie faptul că toate părţile Trupului sunt legate atât între ele. deoarece El se află în întregime în Cap. 1 Cor 12. Serm.) În ea a fost aşezată comuniunea cu Cristos. 4. spre binele oamenilor şi după trebuinţele lumii. Pius XII.. „care are puterea de a zidi” (Fapte 20. 798 Duhul Sfânt este „principiul oricărei acţiuni dătătoare de viaţă şi cu adevărat mântuitoare în fiecare dintre diferitele părţi ale Trupului”1327. . Ef 2.

Cf. 14). LG 30. 803 „Voi sunteţi seminţie aleasă. LG 12. Nici o charismă nu dispensează de referirea şi supunerea faţă de Păstorii Bisericii. „Toţi oamenii sunt chemaţi să facă parte din Poporul lui Dumnezeu”1335. în diversitatea şi complementaritatea lor. PE SCURT 802 „Cristos Isus s-a dat pe sine pentru noi. mai ales în Euharistie. 801 În acest sens. preoţie împărătească. 804 În Poporul lui Dumnezeu se intră prin credinţă şi prin Botez. 1Cor 13. neam sfânt. 808 Biserica este Mireasa lui Cristos: El a iubit-o şi s-a dat pe sine pentru ea. Cristos mort şi înviat constituie comunitatea credincioşilor ca Trup al său. 805 Biserica este Trupul lui Cristos. Toate mădularele sunt legate unele de altele. pentru ca. la „binele comun” (1 Cor 12. e întotdeauna necesară discernerea charismelor. în El şi pentru El. 1332 1333 . există o diversitate de mădulare şi de funcţii. sunt sărace şi persecutate. ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-şi cureţe un Popor care să-i aparţină” (Tit 2.pentru vitalitatea apostolică şi pentru sfinţenia întregului Trup al lui Cristos. 1336 AG 1. în special de cele care suferă. El trăieşte împreună cu ea şi în ea. în Cristos. 1335 LG 13. Prin Duhul Sfânt şi prin acţiunea sa în sacramente. astfel încât toate charismele să coopereze. 806 În unitatea acestui Trup. 1334 Cf. cu condiţia totuşi să fie vorba despre daruri care vin cu adevărat de la Duhul Sfânt şi care să fie exercitate într-un mod pe deplin conform cu impulsurile autentice ale aceluiaşi Duh. 9). „oamenii să constituie o singură familie şi un singur Popor al lui Dumnezeu”1336. „Aceştia au o datorie specială de a nu stinge Duhul. 7)1334. A purificat-o prin Sângele său. A făcut din ea Maica roditoare a tuturor fiilor lui Dumnezeu. ci de a cerceta totul şi a păstra ce este bun” 1333. CL 24. adică după iubire. Popor dobândit” (1 Pt 2. adevărata măsură a charismelor1332. 807 Biserica este acest Trup al cărui Cap este Cristos: ea trăieşte din El.

a unităţii sale catolice. 1341 UR 2. a stabilităţii sale neînvinse. I. PARAGRAFUL 3. Duhul este ca sufletul Trupului Mistic. prin Duhul Sfânt. citându-l pe Sf. al unităţii în diversitate şi al bogăţiei darurilor şi charismelor lui. Biserica este una. sfântă. este ea însăşi un mare şi perpetuu motiv de credibilitate şi o dovadă incontestabilă a misiunii sale divine”1340.809 Biserica este Templul Duhului Sfânt. principiul vieţii lui. catolică şi apostolică 811 „Aceasta este Biserica unică a lui Cristos. 1339 Cf. . 810 „Astfel. a Fiului şi a Sfântului Duh»”1337. Aceste patru atribute. indică nişte trăsături esenţiale ale Bisericii şi ale misiunii ei. catolică şi apostolică”1338. sfântă. 1340 DS 3013. inseparabil legate între ele1339. sfântă. LG 8. îi dă Bisericii sale harul să fie una. în Treimea persoanelor. aminteşte Conciliul Vatican I. „Biserica”. Biserica este una „Misterul sacru al Unităţii Bisericii”1341 813 Biserica este una datorită izvorului său: „Supremul model şi principiul acestui mister este unitatea. Dar manifestările lor istorice sunt semne ce vorbesc limpede şi raţiunii umane. pe care o mărturisim în Crez ca una. Biserica nu le are de la ea însăşi. „datorită sfinţeniei sale preaînalte. DS 2888. Cristos este cel care. 812 Numai credinţa poate recunoaşte că Biserica are aceste proprietăţi din izvorul ei divin. Biserica universală se înfăţişează ca «un Popor adunat de comuniunea Tatălui. a unicului Dumnezeu Tatăl şi Fiul în Duhul 1337 1338 LG 4. Ciprian. catolică şi apostolică şi tot El o cheamă să realizeze fiecare dintre aceste caracteristici.

Sfânt”1342. stări şi moduri de viaţă. cât şi din multitudinea persoanelor care le primesc. În unitatea Poporului lui Dumnezeu sunt adunate diversităţile popoarelor şi culturilor. 3). 205. Deci faptul de a fi una ţine de însăşi esenţa Bisericii: Ce taină uimitoare! Există un singur Tată al Universului. Biserica este una prin „sufletul” său: „Duhul Sfânt. CIC. 815 Care sunt aceste legături ale unităţii? „Deasupra tuturor se află dragostea. apostolul trebuie să îndemne la a „păstra unitatea Duhului prin legătura păcii” (Ef 4. „în comuniunea eclezială există în mod legitim Biserici particulare. această Biserică „una” se prezintă totuşi cu o mare diversitate ce provine atât din varietatea darurilor lui Dumnezeu. un singur Duh Sfânt. GS 78. UR 2.. 1346 LG 13. 1345 Sf. 816 „Biserica unică a lui Cristos” este aceea pe care „Mântuitorul nostru. funcţii.) Această Biserică. Biserica este una prin Întemeietorul său: „Căci Fiul întrupat i-a împăcat pe toţi oamenii cu Dumnezeu prin Crucea sa şi a restabilit unitatea tuturor într-un singur popor şi într-un singur trup”1343. subzistă în Biserica Catolică. (. Între membrii Bisericii există o diversitate de daruri. este şi o singură fecioară. Totuşi. înfăptuieşte acea minunată comuniune a credincioşilor şi îi uneşte atât de intim pe toţi în Cristos. un singur Logos al Universului şi. încât este Principiul unităţii Bisericii”1344. pretutindeni acelaşi. care este legătura desăvârşirii” (Col 3. care păstrează buna înţelegere frăţească a familiei lui Dumnezeu1347. care locuieşte în cei ce cred. 1347 Cf. Paed. Dar unitatea Bisericii peregrine este asigurată şi prin legăturile vizibile ale comuniunii: ─ mărturisirea unei singure credinţe primite de la apostoli. după învierea sa. dându-i acestuia şi celorlalţi apostoli misiunea de a o răspândi şi călăuzi. §3. înzestrate cu tradiţii proprii”1346. De aceea. Marea bogăţie a acestei diversităţi nu se opune unităţii Bisericii. Clement din Alexandria. păcatul şi greutatea consecinţelor sale ameninţă fără încetare darul unităţii. care a devenit mamă. can. mai ales a sacramentelor. 1342 1343 .. şi îmi place să o numesc Biserica1345. LG 14. a încredinţat-o lui Petru pentru a o păstori. care umple şi conduce întreaga Biserică. 1. ─ succesiunea apostolică prin sacramentul Preoţiei. 6. 14). orânduită şi organizată în această lume ca societate. ─ celebrarea comună a cultului divin. cârmuită de succesorul lui UR 2. 814 De la început. de asemenea. 1344 UR 2.

Ubi autem virtus. 1. Credinţa noastră este că Domnul a încredinţat numai Colegiului apostolic în frunte cu Petru toate bogăţiile Noului Legământ. uneori nu fără vina unor oameni de ambele părţi”1350. de aceea. Poporului lui Dumnezeu”1349. există şi multiplicitate. 818 Cei care se nasc astăzi în comunităţi apărute din asemenea rupturi. 1348 1349 LG 8. ibi discussiones. schisme. iar comunităţi considerabile ca număr s-au despărţit de comuniunea deplină a Bisericii catolice. . ibi unio. (. „în această Biserică unică şi unitară a lui Dumnezeu au apărut încă de la începuturi anumite sciziuni. erezii. credinţa. apostazia şi schisma1351) nu se fac fără păcatele oamenilor: Ubi peccata sunt.. 751. ibi haereses. 1353 UR 3. CIC. „multe elemente de sfinţire şi de adevăr”1354 există în afara limitelor vizibile ale Bisericii catolice: „cuvântul scris al lui Dumnezeu. ibi singularitas. nu pot fi acuzaţi de păcatul despărţirii. 1354 LG 8. Rănile unităţii 817 De fapt. „şi care trăiesc credinţa în Cristos. prin care toţi credincioşii erau un trup şi un suflet”1352. viaţa harului. ibi schismata. 819 În plus.Petru şi de episcopii în comuniune cu el”1348: Decretul despre Ecumenism al Conciliului al II-lea din Vatican explicitează: „Numai prin Biserica catolică a lui Cristos. există şi unitate. pentru a constitui pe pământ Trupul unic al lui Cristos. unire. în secolele următoare s-au ivit dezbinări mai mari. UR 3. poartă pe drept numele de creştini. dar acolo unde este virtute. care este instrumentul general de mântuire. iar Biserica catolică îi îmbrăţişează cu respect şi iubire frăţească. in Ezech. ex quo omnium credentium erat cor unum et anima una ─ „Acolo unde sunt păcate. ibi est multitudo. în vreun fel. 1351 Cf.) Îndreptăţiţi prin credinţa primită la Botez. iar fiii Bisericii catolice îi recunosc pe bună dreptate ca fraţi în Domnul”1353. poate fi dobândită toată plinătatea mijloacelor de mântuire. can. 9. Rupturile ce rănesc unitatea Trupului lui Cristos (erezia. pe care Apostolul le condamnă cu asprime. sunt încorporaţi lui Cristos şi. 1350 UR 3. căruia trebuie să-i fie pe deplin încorporaţi toţi aceia care aparţin deja. Hom.. conflicte. 1352 Origene.

─ convertirea inimii „pentru a trăi mai curat după Evanghelie”1361. ─ cunoaşterea frăţească reciprocă1363. 1360 Cf. LG 15. UR 6. Tată. ─ formarea ecumenică a credincioşilor şi. 821 Pentru a răspunde în mod adecvat la aceasta. 1358 UR 4. 1361 Cf. 1363 Cf. 21). şi nu încetează să se roage Tatălui pentru unitatea ucenicilor săi: „. . UR 7. ─ rugăciunea în comun. UR 3. 1362 UR 8. şi ei să fie una în Noi. UR 1. este nevoie de: ─ o înnoire permanentă a Bisericii într-o fidelitate mai mare faţă de vocaţia sa. Dorinţa de a regăsi unitatea tuturor creştinilor este un dar al lui Cristos şi o chemare a Duhului Sfânt1359.. Această înnoire este forţa mişcării spre unitate1360. Spre unitate 820 „Cristos a dăruit de la început Bisericii sale” unitatea. în special. 1359 Cf. cf. 1355 1356 UR 3. Cf. „Noi credem că ea dăinuie în Biserica catolică fără a se putea pierde şi sperăm că va creşte din zi în zi până la sfârşitul veacurilor”1358. a preoţilor1364. dar Biserica trebuie întotdeauna să se roage şi să lucreze pentru a menţine. Toate aceste bunuri provin de la Cristos şi conduc la El1356 şi cheamă de la sine „unitatea catolică”1357. 1364 Cf. căci „convertirea inimii şi sfinţenia vieţii. pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis” (In 17.. alte daruri interioare ale Duhului Sfânt şi alte elemente vizibile”1355. După cum Tu. 1357 LG 8. De aceea. Isus s-a rugat El însuşi în ceasul pătimirii sale. Ca toţi să fie una. UR 10. UR 9. eşti în mine şi Eu în tine. căci infidelitatea membrilor faţă de darul lui Cristos este cauza dezbinărilor. trebuie socotite sufletul întregii mişcări ecumenice şi pot fi numite pe drept cuvânt «ecumenism spiritual»”1362.speranţa şi iubirea. a întări şi a desăvârşi unitatea pe care Cristos o doreşte pentru ea. împreună cu rugăciunile individuale şi publice pentru unitatea creştinilor. Cristos dăruieşte întotdeauna Bisericii sale darul unităţii. Duhul lui Cristos se foloseşte de aceste Biserici şi comunităţi ecleziale ca mijloace de mântuire a căror forţă vine din plinătatea harului şi adevărului pe care Cristos a încredinţat-o Bisericii catolice.

de orice condiţie şi stare. 824 Biserica. 826 Iubirea este sufletul sfinţeniei la care toţi sunt chemaţi: ea „guvernează toate mijloacele de sfinţire. Într-adevăr. În membrii săi. sunt chemaţi de Domnul. 11. 1374 LG 48. 13. Biserica este sfântă 823 „Noi credem că Biserica (. 1367 UR 5. 1376 LG 11. credincioşi şi păstori”1367. ne punem întreaga speranţă „în rugăciunea lui Cristos pentru Biserică. a unit-o cu sine ca pe trupul său şi a copleşit-o cu darul Duhului Sfânt. 1370 LG 12. a iubit Biserica sa ca pe o mireasă şi s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfinţească. în iubirea Tatălui faţă de noi şi în puterea Duhului Sfânt”1368. încă de pe pământ. toţi credincioşii. Toate acţiunile Bisericii „se îndreaptă. la perfecţiunea sfinţeniei Tatălui”1376. depăşeşte puterile şi capacitatea omului”. 1. ca spre scopul lor. Cristos. UR 4. 1. care împreună cu Tatăl şi cu Duhul este proclamat «unul Sfânt». 1 Cor 6. prin El şi în El. 1377 LG 42.. în mod imuabil. ea devine şi sfinţitoare. 1369 LG 39. le dă formă şi le duce la scop”1377: 1365 Cf. 1368 UR 24. sfinţenia desăvârşită trebuie încă să fie dobândită: „Întăriţi cu atâtea mijloace puternice de mântuire. una şi unică. 1373 UR 3. ─ colaborarea între creştini în diferitele domenii ale slujirii oamenilor1366. 825 „Biserica. 1375 LG 48. UR 12. fiecare pe calea sa.─ dialogul între teologi şi întâlnirile între creştinii diferitelor Biserici şi comunităţi1365. sfântă. iar membrii ei sunt numiţi „sfinţi”1371. 1372 SC 10.. spre mărirea lui Dumnezeu”1369. 1371 Cf. este încununată cu sfinţenie adevărată. În Biserică se află „plinătatea mijloacelor de mântuire”1373.) este. 16. chiar dacă nedesăvârşită”1375. 1366 . unită cu Cristos. Fapte 9. II. 9. Biserica este deci „Poporul sfânt al lui Dumnezeu”1370. În ea. Cf. este sfinţită de El. 822 Grija de a realiza unirea „priveşte întreaga Biserică. „noi dobândim sfinţenia prin harul lui Dumnezeu”1374. Dar trebuie şi să existe conştiinţa faptului „că năzuinţa sfântă de a-i împăca pe toţi creştinii în unitatea Bisericii lui Cristos. spre sfinţirea oamenilor şi preamărirea lui Dumnezeu în Cristos”1372. De aceea. Fiul lui Dumnezeu.

Deci Biserica reuneşte păcătoşi la care a ajuns mântuirea lui Cristos. martirii ar refuza să-şi verse sângele. deopotrivă sfântă şi având mereu nevoie de purificare. cel mai nobil dintre toate nu-i lipseşte: am înţeles că Biserica are o Inimă şi că această Inimă este APRINSĂ de IUBIRE. neghina păcatului se află încă amestecată cu grâul Evangheliei până la sfârşitul timpurilor1381. dacă Biserica are un trup. că dacă Iubirea s-ar stinge. În toţi. Ms. 1384 CL 16. nevinovat şi fără pată. 1378 Sf. De aceea. trebuie să se recunoască păcătoşi1380. LG 40. 6. sfânt. (. 1380 Cf. membrii ei se sfinţesc. dându-i pe sfinţi ca modele şi mijlocitori1383.) Am înţeles că IUBIREA CONŢINE TOATE VOCAŢIILE. 48-51. „sfinţenia este izvorul tainic şi măsura infailibilă a activităţii sale apostolice şi a elanului său misionar”1385. sustrăgându-se de la această viaţă. inclusiv slujitorii ei. Biserica recunoaşte puterea Duhului sfinţeniei care se află în ea şi susţine speranţa credincioşilor. alcătuit din diferite mădulare. Biserica. „Sfinţii şi sfintele au fost întotdeauna izvor de înnoire în momentele cele mai dificile ale istoriei Bisericii”1384. 8-10. 1381 Cf.. 3. 24-30.. 1382 SPF 19. practică neîncetat pocăinţa şi înnoirea”1379. 1385 CL 17. ci a venit pentru a ispăşi doar păcatele poporului. ei cad în păcatele şi dezordinile ce împiedică răspândirea sfinţeniei. pentru că ea însăşi nu are altă viaţă decât cea a harului: trăind din viaţa ei. Într-adevăr. B 3v. Am înţeles că numai Iubirea îi face să acţioneze pe membrii Bisericii. de care are puterea să-i vindece pe fiii săi prin sângele lui Cristos şi darul Duhului Sfânt1382.. UR 3. nu a cunoscut păcatul. dar care au mereu nevoie de sfinţire: Biserica este sfântă chiar cuprinzând în sânul ei păcătoşi. CĂ EA CUPRINDE TOATE TIMPURILE ŞI TOATE LOCURILE. Biserica suferă şi face pocăinţă pentru aceste greşeli..Am înţeles că. apostolii n-ar mai vesti Evanghelia. 1379 . 3. adică proclamând în mod solemn că aceşti credincioşi au practicat eroic virtuţile şi au trăit în fidelitate faţă de harul lui Dumnezeu.) CU ALTE CUVINTE. cf. 828 Canonizându-i pe anumiţi credincioşi. Toţi membrii Bisericii. CĂ IUBIREA ESTE TOTUL. cel mai necesar. autob. incluzând în sânul ei oameni păcătoşi. Mt 13. LG 8. 1 In 1. Tereza a Pruncului Isus. (. CĂ ESTE VEŞNICĂ!1378 827 „În vreme ce Cristos. 1383 Cf.

1391 Cf. şi ea va fi astfel întotdeauna până în ziua Parusiei. 19.829 „În timp ce Biserica îşi atinge în Preacurata Fecioară desăvârşirea care o face să fie fără pată şi zbârcitură.. Mt 28. catolică în ziua Rusaliilor 1390. acest popor. 1392 LG 13. care la început a creat natura umană unitară şi a voit apoi să-i adune laolaltă pe fiii săi risipiţi. viaţă sacramentală integrală şi slujire conferită prin hirotonire în succesiunea apostolică. . Smyrn. 2. care împodobeşte poporul lui Dumnezeu. 1389 AG 6. 1388 Cf. învingând păcatul. Biserica este deja cea preasfântă. păstrându-şi unitatea şi unicitatea. În ea subzistă plinătatea Trupului lui Cristos unit cu Capul său1388. trebuie să se răspândească în toată lumea şi în toate veacurile.) Acest caracter de universalitate. Ignaţiu din Antiohia. Biserica este catolică într-un dublu sens: Ea este catolică deoarece în ea este prezent Cristos. în unitatea Duhului său1392. ceea ce implică faptul că ea primeşte de la El „plinătatea mijloacelor de mântuire”1389 pe care El le-a voit: mărturisire de credinţă dreaptă şi completă. 8. este darul Domnului însuşi. Biserica era.. ei îşi ridică ochii spre Maria”1386: în ea. Biserica este catolică Ce înseamnă „catolic”? 830 Cuvântul „catolic” înseamnă „universal” în două sensuri: „după totalitate” şi „după integralitate”. pentru a se împlini planul lui Dumnezeu. (. prin care Biserica catolică tinde în mod eficace şi perpetuu spre adunarea întregii omeniri cu toate bunurile ei sub conducerea lui Cristos. Fiecare Biserică particulară este „catolică” 1386 1387 LG 65. în acest sens fundamental. De aceea. 22-23. acolo este Biserica catolică”1387. Ef 1. III. „Unde este Cristos Isus. Sf. de aceea. 1390 Cf. 831 Ea este catolică pentru că e trimisă în misiune de Cristos către toţi oamenii1391: Toţi oamenii sunt chemaţi în noul Popor al lui Dumnezeu. AG 4. credincioşii se străduiesc încă să crească în sfinţenie.

Rom.) În ele. Opusc. izolate. este necesar să se armonizeze întreaga Biserică. universală prin vocaţie şi misiune. una şi unică”1395. de rituri liturgice. pentru originea ei deosebită. pentru că. porţile iadului nu au învins-o niciodată”1398.) sunt chemaţi toţi oamenii. încă de la coborârea la noi a Cuvântului întrupat. este prezent Cristos.. Vatican I: DS 3057. Ci. (. Haer.) În aceste comunităţi. care este dieceza (sau eparhia). care. 3. toate Bisericile creştine de pretutindeni au socotit şi socotesc marea Biserică ce se află aici (la Roma) ca unica bază şi temelie. can. sunt şi ele numite în Noul Testament Biserici. CD 11. sărace. se înrădăcinează într-o varietate de elemente culturale. „Căci cu această Biserică. Cine aparţine Bisericii catolice? 836 „La această unitate catolică a Poporului lui Dumnezeu (. Ignaţiu din Antiohia. cu ea se află în relaţie. sociale şi umane. 1. se înţelege o comunitate de credincioşi creştini în comuniune în credinţă şi sacramente cu episcopul lor consacrat în succesiunea apostolică1394. se adună credincioşii şi se celebrează misterul Cinei Domnului. care. Bogata varietate de discipline ecleziastice. CIC. 1396 Sf. 3. Cf. prin predicarea Evangheliei lui Cristos. adică credincioşii de pretutindeni”1397. mai degrabă. 1399 EN 62. adunate în jurul Păstorilor lor. 1397 Sf. adesea mici. Maxim Mărturisitorul. Irineu. catolică şi apostolică”1393. una. prin convergenţa lor în unitate”1400. 835 „Biserica universală nu trebuie să fie înţeleasă ca o simplă însumare sau federaţie de Biserici particulare. 1393 1394 . 2: reluat de Conc. „Într-adevăr.. în diferite feluri. Aceste Biserici particulare sunt formate „după chipul Bisericii universale. 368-369.. 1395 LG 23. Biserica. sfântă. 1400 LG 23. în ele şi din ele este constituită Biserica catolică. 1398 Sf. luând în fiecare parte a lumii aspecte şi forme de exprimare diferite”1399. de patrimonii teologice şi spirituale proprii Bisericilor locale „demonstrează şi mai limpede catolicitatea Bisericii nedespărţite. după făgăduinţele Mântuitorului.. prin puterea sa.832 „Biserica lui Cristos este cu adevărat prezentă în toate comunităţile locale legitime ale credincioşilor. (. 1... 834 Bisericile particulare sunt pe deplin catolice prin comuniunea cu una dintre ele: Biserica Romei „întâi-stătătoare în iubire”1396. adună Biserica. şi pentru ea sunt meniţi atât credincioşii LG 26. 833 Prin Biserica particulară.

Biserica. în organismul ei vizibil ─ prin legătura mărturisirii de credinţă. LG 14. Cu Bisericile ortodoxe. credinţa iudaică este deja un răspuns la revelaţia lui Dumnezeu în Vechiul Legământ. dar nu mărturisesc întreaga credinţă sau nu păstrează unitatea comuniunii sub conducerea succesorului lui Petru. Totuşi. rămânând astfel în sânul Bisericii «cu trupul». dar nu «cu inima»”1402. cei care nu au primit încă Evanghelia se raportează în diferite moduri la Poporul lui Dumnezeu”1406: Raporturile Bisericii cu poporul evreu. poporul lui Dumnezeu din 1401 1402 LG 13. 1404 UR 3. 838 „Cu aceia care. 1407 Cf. Spre deosebire de celelalte religii necreştine. a conducerii şi comuniunii bisericeşti ─ cu Cristos. şi făgăduinţele. . chemaţi la mântuire prin harul lui Dumnezeu”1401: 837 „Fac parte pe deplin din comunitatea Bisericii aceia care. Vinerea Sfântă 13: rugăciunea universală VI. care o conduce prin Suveranul Pontif şi prin episcopi. scrutându-şi propriul mister. discursul din 14 dec. deşi încorporat în Biserică. şi închinarea. legătura sa cu poporul evreu 1407. Ale poporului evreu „sunt înfierea şi slava. şi părinţii. descoperă. nu se mântuieşte acela care. acceptă întreaga ei structură şi toate mijloacele de mântuire instituite în ea şi sunt uniţi. UR 13-18. dacă se ia în considerare viitorul. deşi imperfectă. Biserica şi necreştinii 839 „În sfârşit. 4-5). „Aceia care cred în Cristos şi au primit în mod valid Botezul se află într-o anumită comuniune. poporul lui Dumnezeu în Noul Legământ. 29). această comuniune este atât de profundă. cf. „căruia Dumnezeu i-a vorbit mai întâi”1408. NA 4. cât şi ceilalţi care cred în Cristos. fiind botezaţi. având Duhul lui Cristos. după trup. a sacramentelor. şi Legea. Cristos” (Rom 9. nu perseverează în dragoste.catolici. Biserica se ştie unită din mai multe puncte de vedere” 1403. 1975. poartă numele de creştini. 1405 Paul al VI-lea. precum şi absolut toţi oamenii. căci „darurile şi chemarea lui Dumnezeu sunt fără întoarcere” (Rom 11. „încât lipseşte foarte puţin ca ea să-şi atingă plenitudinea care să permită o celebrare comună a Euharistiei Domnului”1405. 1406 LG 16. şi legămintele. 840 Pe de altă parte. 1403 LG 15. şi din el s-a născut. cu Biserica catolică”1404. 1408 LR.

în primul rând. 9. 1412 LG 16. a cărui providenţă. 845 Pentru a-i aduna din nou pe toţi fiii săi. Ea este „lumea reconciliată”1413. „deoarece El dăruieşte tuturor viaţă. Biserica este locul unde neamul omenesc trebuie să-şi regăsească unitatea şi mântuirea. care. recunoscut ca Domn şi Fiu al lui Dumnezeu. NA 1. pe Dumnezeu. Dar pentru unii aşteptarea se referă la întoarcerea lui Mesia. pe care păcatul i-a risipit şi rătăcit.. căci Dumnezeu a rânduit neamul omenesc să locuiască pe toată faţa pământului. cf. au. au o singură origine. aşteptare însoţită de drama ignorării sau a necunoaşterii lui Cristos Isus. 1410 . 96. slujind mai degrabă făpturii decât Creatorului. 1413 Sf.) vrea ca toţi oamenii să fie mântuiţi”. un singur scop ultim. EN 53. îl adoră împreună cu noi pe Dumnezeul unic. 1409 LG 16. NA 3. s-au expus la disperarea absolută1412. de asemenea. sau. amăgiţi de cel rău.Vechiul Legământ şi noul popor al lui Dumnezeu tind spre ţeluri analoge: aşteptarea venirii (sau a întoarcerii) lui Mesia. „încă în umbre şi chipuri”. iar pentru ceilalţi se referă la venirea unui Mesia ale cărui trăsături rămân ascunse. toate popoarele alcătuiesc o singură comunitate. până când cei aleşi se vor aduna în cetatea sfântă”1410. 1411 LG 16. la sfârşitul timpurilor. 843 Biserica recunoaşte în celelalte religii căutarea. 7. milostiv. Serm. oamenii arată şi limite şi erori care desfigurează în ei chipul lui Dumnezeu: Dar foarte adesea. printre ei. 842 Legătura Bisericii cu religiile necreştine este. carei va judeca pe oameni în ziua de apoi”1409. mort şi înviat.. cf. au rătăcit în gândurile lor şi au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna. suflare şi orice lucru şi (. 844 Însă în comportamentul lor religios. 841 Relaţiile Bisericii cu musulmanii. Astfel. ale cărui dovezi de bunătate şi planuri de mântuire îi îmbrăţişează pe toţi. a Dumnezeului necunoscut dar apropiat. NA 2. declarând că ţin credinţa lui Abraham. cea a originii comune şi a scopului comun al neamului omenesc: Într-adevăr. în primul rând. pe musulmani. oamenii. „Planul mântuirii îi îmbrăţişează şi pe aceia care îl recunosc pe Creator şi. Tatăl a voit să cheme întreaga omenire în Biserica Fiului său. trăind şi murind fără Dumnezeu în această lume. Augustin. Biserica socoteşte „tot ceea ce este bun şi adevărat” în diferitele religii „drept o pregătire la Evanghelie şi un dar al Aceluia care-l luminează pe tot omul ca să ajungă să aibă viaţă”1411.

dreptul ei sacru de a vesti Evanghelia”1419 tuturor oamenilor. „În afara Bisericii nu există mântuire” 846 Cum trebuie înţeleasă această afirmaţie deseori repetată de Părinţii Bisericii? Formulată în mod pozitiv. a confirmat în acelaşi timp necesitatea Bisericii. îl ignoră pe Cristos şi Biserica lui: Într-adevăr. 1419 AG 7. necunoscând. este totuşi datoria imprescriptibilă a Bisericii şi. 118. prin Botez. 848 „Chiar dacă Dumnezeu. Evr 11. după o altă imagine dragă Părinţilor Bisericii. care singură salvează din potop1415. ea este înfăţişată prin Arca lui Noe. care este singurul Mijlocitor şi Calea mântuirii. aceia care. Misiunea ─ o exigenţă a catolicităţii Bisericii 1414 1415 Sf. să împlinească în fapte voia lui cunoscută prin glasul conştiinţei.Ea este acea corabie ce „navighează bine în această lume cu vela Crucii Domnului umflată de suflarea Duhului Sfânt”1414 ─ pleno dominicae crucis velo Sancti Spiritus flatu in hoc bene navigat mundo. este prezent pentru noi în Trupul său. 1418 Cf. la credinţa fără de care este cu neputinţă să-i fim plăcuţi1418. 20-21. Evanghelia. 18. nu ar voi să intre în ea sau să rămână în ea1416. Cristos. îi poate aduce pe oamenii care nu cunosc. îl caută totuşi pe Dumnezeu cu inimă sinceră şi se străduiesc. 6. fără vina lor. în care oamenii intră. Prin urmare. ca pe o poartă. înseamnă că toată mântuirea vine de la Cristos-Capul prin Biserică. Evanghelia lui Cristos şi Biserica lui. 847 Această afirmaţie nu-i vizează pe cei care. care este Biserica. Virg. pot dobândi mântuirea veşnică1417. bine ştiind că Biserica catolică a fost întemeiată de Dumnezeu ca necesară prin Cristos Isus. 1416 LG 14. sub impulsul harului. cf. deja 1 Pt 3. fără vina lor. afirmând în mod explicit necesitatea credinţei şi a Botezului. nu s-ar putea mântui aceia care. Ambrozie. El însuşi. pe căi de El cunoscute. în acelaşi timp. fără vina lor. Conciliul afirmă învăţătura de credinţă că această Biserică peregrină este necesară pentru mântuire. Cf. Într-adevăr. DS 3866-3872. 1417 LG 16. Trupul său: Bazat pe Scriptură şi Tradiţie. .

până la sfârşitul lumii” (Mt 28. Iar scopul ultim al misiunii nu este altul decât a-i face pe oameni să participe la comuniunea care există între Tatăl şi Fiul în Duhul lor de iubire1422. în virtutea exigenţelor profunde ale propriei catolicităţi şi ascultând de porunca Întemeietorului ei. 50. Biserica. Porunca misionară a Domnului îşi are izvorul ultim în iubirea veşnică a Preasfintei Treimi: „Biserica peregrină este. botezându-le în numele Tatălui. Întotdeauna Biserica şi-a aflat obligaţia şi forţa elanului său misionar în iubirea lui Dumnezeu pentru toţi oamenii: „Căci iubirea lui Cristos ne zoreşte. 852 Căile misiunii. şi al Fiului. în decursul istoriei.. 19-20). fiindu-i încredinţat acest adevăr. Biserica. misionară. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor prin cunoaşterea adevărului. învăţaţi toate neamurile.849 Porunca misionară. 1423 Cf. 1425 AG 5. Biserica face şi experienţa „distanţei dintre mesajul pe care ea îl dezvăluie şi slăbiciunea omenească a acelora cărora le este încredinţată 1420 1421 AG 1. Cei care ascultă de îndemnul Duhului adevărului sunt deja pe calea mântuirii. prin natura sa. În acest fel. 851 Motivul misiunii. RM 23. care a fost trimis să aducă vestea cea bună săracilor. AA 6. 14)1423 Într-adevăr. . şi al Sfântului Duh. învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit. 4). se străduieşte să vestească tuturor oamenilor Evanghelia”1420: „Drept aceea. „Trimisă de Dumnezeu la popoare pentru a fi «sacrament universal de mântuire». după planul lui Dumnezeu Tatăl”1421. din care El a ieşit învingător prin Învierea sa” 1425. dar Biserica.. mergând. „Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască şi să ajungă la cunoaşterea adevărului” (1 Tim 2. Eu sunt cu voi în toate zilele.” (2 Cor 5. fiindcă ea însăşi îşi are originea în misiunea Fiului şi în misiunea Duhului Sfânt. trebuie să meargă în întâmpinarea dorinţei lor şi să li-l aducă. 850 Originea şi scopul misiunii. 853 Dar în peregrinarea sa. şi iată. dezvoltă misiunea lui Cristos însuşi. RM 11. Apol. „Duhul Sfânt este protagonistul oricărei misiuni ecleziale”1424. trebuie să meargă pe acelaşi drum pe care a mers Cristos însuşi şi anume drumul sărăciei. al ascultării. AG 2. 1424 RM 21. Mântuirea se află în adevăr. sub influenţa Duhului lui Cristos. El este cel care călăuzeşte Biserica pe căile misiunii. Biserica trebuie să fie misionară. Aceasta „continuă şi. 1426 Tertulian. al slujirii şi al jertfirii de sine până la moarte. „sângele martirilor este sămânţa creştinilor”1426. 1422 Ioan Paul al II-lea. Tocmai pentru că crede în planul universal de mântuire.

grupuri şi popoare. ce-i este proprie. 1435 Cf. 1436 Cf. 1427 1428 . 855 Misiunea Bisericii cere efortul spre unitatea creştinilor1438. 1437 AG 6. 1434 AG 15. cf. RM 55. RM 50. plinătatea catolicităţii în realitatea însăşi a vieţii”1439. „dezbinările dintre creştini împiedică Biserica să realizeze deplina catolicitate. 1439 UR 4.Evanghelia”1427. 854 Prin însăşi misiunea sa. RM 52-54. 1429 LG 8. 1431 LG 8. 2. „Cât despre oameni. Întradevăr. îi înglobează în plinătatea catolică”1437. 6. şi pentru Biserică e mai greu să-şi exprime. fermentul sau sufletul societăţii omeneşti chemate să se reînnoiască în Cristos şi să se transforme în familia lui Dumnezeu”1432. am putea spune. pentru a împărtăşi oamenilor roadele mântuirii”1431. el va cunoaşte şi eşecuri. Aşadar efortul misionar cere răbdare. în acei fii ai săi care. deşi îi aparţin prin Botez. RM 12-20. angajează un proces de înculturare pentru a întrupa Evanghelia în culturile popoarelor1436. „după cum Cristos a realizat opera Răscumpărării în sărăcie şi prigoană. Credincioşii pot dobândi ei înşişi un profit din acest dialog. ea constituie. 1440 Cf. Poporul lui Dumnezeu poate extinde împărăţia lui Cristos1428 numai înaintând pe calea „pocăinţei şi a înnoirii”1429 şi „prin poarta strâmtă a Crucii”1430. 1432 GS 40. „Biserica străbate aceeaşi cale cu omenirea întreagă şi împărtăşeşte soarta pământească a lumii. Cf. RM 42-47. 1438 Cf. tot astfel. sunt despărţiţi de comuniunea deplină cu ea. şi astfel. Biserica nu ajunge la ei şi nu îi pătrunde decât treptat. Într-adevăr. RM 48-49. sub toate aspectele. şi Biserica este chemată să urmeze aceeaşi cale. 856 Munca misionară implică un dialog respectuos cu cei care nu acceptă încă Evanghelia1440. continuă prin constituirea unor comunităţi creştine care să fie „semne ale prezenţei lui Dumnezeu în lume”1434 şi prin întemeierea unor Biserici locale1435. 1430 AG 1. El începe prin vestirea Evangheliei la popoarele şi grupurile care încă nu cred în Cristos 1433. Mai mult. 1433 Cf. învăţând să cunoască mai bine „tot ce era har şi adevăr la neamuri printr-un fel de prezenţă tainică a GS 43. 15.

1. ─ până la întoarcerea lui Cristos. Slujirea lor este deci continuarea propriei lui misiuni: „Cine vă primeşte pe voi. etc. prin sfinţii tăi Apostoli. 20. AG 9. spre ruşinarea diavolului şi spre fericirea omului”1442. a completa şi a înălţa adevărul şi binele pe care Dumnezeu le-a răspândit printre oameni şi popoare şi pentru a le purifica de eroare şi de rău. 15. 7-8. 1447 AG 5. învăţătura 1445. 1441 1442 . Mt 28. ca ea să fie călăuzită de Păstorii pe care Tu i-ai rânduit în fruntea ei ca locţiitori ai Fiului tău1448.lui Dumnezeu”1441. 1445 Cf. ci. Prefaţa apostolilor I. aşa vă trimit şi Eu pe voi” (In 20. Fapte 1. 1444 Cf. Încă de la începutul slujirii sale „i-a chemat la sine pe cei pe care i-a voit şi a rânduit doisprezece ca să fie cu El şi să-i trimită să vestească” (Mc 3. 42. o fac pentru a consolida. 2 Tim 1. În ei. Isus îşi continuă misiunea: „Precum m-a trimis pe mine Tatăl. martori aleşi şi trimişi în misiune de Cristos însuşi1444. 8. De atunci. ea continuă să fie învăţată. nu părăseşti turma. 1. 1449 Cf. sfinţită şi călăuzită de apostoli prin urmaşii lor în misiunea pastorală: colegiul episcopilor. o păzeşti neîncetat cu grijă. tezaurul. Ap 21. Misiunea apostolilor 858 Isus este Trimisul Tatălui. 20) 1443. cuvintele sănătoase auzite de la apostoli1446. 13-14. AG 9. 16-20. şi acest lucru are un sens triplu: ─ ea a fost şi rămâne zidită pe „temelia apostolilor” (Ef 2. 14. 17. 1446 Cf. păstorul suprem al Bisericii”1447: Tu. ─ ea păstrează şi transmite. Dacă ei vestesc Evanghelia celor care o ignoră. 13-14). Fapte 2. „spre slava lui Dumnezeu. 18. Păstor veşnic. Biserica este apostolică 857 Biserica este apostolică. cu ajutorul Duhului care locuieşte în ea. IV. le spune El celor Doisprezece (Mt 10. 1 Cor 9. Gal 1. 1443 Cf. deoarece este întemeiată pe apostoli. „asistaţi de preoţi. 21)1449. 1448 LR. In 13. ei aveau să fie „trimişii” lui (este sensul cuvântului grecesc apostoloi). pe mine mă primeşte”. în unire cu succesorul lui Petru.

primul între apostoli.. 30). De aceea. le-au urmat apostolilor ca Păstori ai Bisericii. în virtutea instituirii divine. Dar există şi un aspect permanent al misiunii lor.. urmaşi ai apostolilor 861 „Pentru ca misiunea care le fusese încredinţată să se continue şi după moartea lor. 1455 LG 20. 4). Biserica învaţă că „episcopii. Mt 28. poruncindu-le să vegheze asupra întregii turme în care Duhul Sfânt i-a aşezat ca să păstorească Biserica lui Dumnezeu. 20). „ambasadori ai lui Cristos” (2 Cor 5. iar cine îi dispreţuieşte. apostolii au lăsat colaboratorilor lor imediaţi. pe Cristos îl ascultă. Apostolii lui Cristos ştiu deci că sunt înzestraţi de Dumnezeu cu calitatea de „slujitori ai unui legământ nou” (2 Cor 3. apostolii (. 5.) au avut grijă să-şi instituie urmaşi”1453. Clement Romanul. 44. „Misiunea divină încredinţată de Isus apostolilor e menită să continue până la sfârşitul veacurilor. Ei au orânduit astfel de oameni şi au dispus apoi ca după moartea lor alţi oameni încercaţi să le preia slujirea”1454. 1452 Cf. „slujitori ai lui Dumnezeu” (2 Cor 6. „slujitori ai lui Cristos şi administratori ai tainelor lui Dumnezeu” (1 Cor 4. cine îi ascultă. ci primeşte totul de la Tatăl care l-a trimis. Cristos le-a făgăduit să rămână cu ei până la sfârşitul lumii1452. deoarece Evanghelia pe care trebuie să o transmită este pentru Biserică. Episcopii. ca pe un testament. principiul întregii ei vieţi. 6). Lc 10. tot astfel. de la care primesc încredinţarea misiunii şi puterea de a o împlini. 1). cei pe care-i trimite Isus nu pot face nimic fără El1451. misiunea de a desăvârşi şi de a întări lucrarea începută de ei. Cf. 42.40)1450. pe Cristos îl dispreţuieşte şi pe Acela care l-a trimis pe Cristos”1455. 19. dăinuie misiunea apostolilor de a păstori Biserica. tot astfel. misiune care trebuie să fie exercitată fără întrerupere de către ordinul sacru al episcopilor”. Cor. Apostolatul Cf. 859 Isus îi uneşte la misiunea pe care El a primit-o de la Tatăl: după cum „Fiul nu poate face nimic de la sine” (In 5. 1454 LG 20. 1450 1451 . cf. 1453 LG 20. Sf. dăinuie pentru a fi transmisă şi urmaşilor acestuia. 20. In 15. 860 În misiunea apostolilor există un aspect ce nu se poate transmite: faptul de a fi martorii aleşi ai Învierii Domnului şi temelia Bisericii. în orice timp. 862 „După cum misiunea pe care Domnul a încredinţat-o în mod individual lui Petru. De aceea. 16.

Mirele ei. 1456 1457 . formează un unic corp. 4. în vederea unei unice speranţe1461. 14). ale celor doisprezece apostoli ai Mielului” (Ap 21. „Stăpânirea lui Dumnezeu”1459. apostolatul ia formele cele mai diferite. Întreaga Biserică este apostolică. 6. Cristos. venită în Persoana lui Cristos şi crescând tainic în inima celor care sunt încorporaţi lui. AA 4. 1460 Cf. Se numeşte „apostolat” „orice activitate a Trupului mistic” care tinde să „extindă Împărăţia lui Cristos la tot pământul”1456. 3-5. 867 Biserica este sfântă: Dumnezeul Preasfânt este Autorul ei. întrucât rămâne. e evident că rodnicia apostolatului. se naşte dintr-un singur botez. atât al celor hirotoniţi. având în ea Slava lui Dumnezeu” (Ap 21. PE SCURT 866 Biserica este una: are un singur Domn. Dar întotdeauna iubirea. toţi membrii Bisericii. In 15. „este sufletul întregului apostolat”1458. s-a dat pentru ea spre a o sfinţi. sunt părtaşi la această trimitere. depinde de unirea lor vitală cu Cristos1457. 9). pentru că în ea există deja şi va fi împlinită la sfârşitul timpurilor „Împărăţia cerurilor”. cel trimis de Tatăl. la capătul căreia vor fi depăşite toate dezbinările. 864 „Deoarece Cristos. de exigenţele timpurilor. însufleţit de un singur Duh. întrucât este „trimisă” în lumea întreagă. Deşi cuprinde AA 2. 1458 AA 3. prin urmaşii Sfântului Petru şi ai apostolilor. cât şi al laicilor. Ef 1. 5. „Mireasa Mielului” (Ap 21. dobândită mai ales din Euharistie. Cf. Ap 19. Ef 4. 10-11). În funcţie de vocaţii. „Cetatea Sfântă coborând din cer de la Dumnezeu. până la deplina ei manifestare eshatologică. Duhul sfinţeniei îi dă viaţă. de diferitele daruri ale Duhului Sfânt. 1461 Cf. în identitatea ei profundă şi ultimă. 1459 Cf. toţi oamenii răscumpăraţi de El.863 Întreaga Biserică este apostolică. 865 Biserica este una. făcuţi întru El „sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu în iubire”1460. vor fi adunaţi în unicul popor al lui Dumnezeu. catolică şi apostolică. în comuniune de credinţă şi de viaţă cu originea ei. mărturiseşte o singură credinţă. şi „zidul cetăţii are douăsprezece pietre de temelie şi pe ele sunt douăsprezece nume. Atunci. „Vocaţia creştină este prin natura ei şi chemare la apostolat”. deşi în moduri diferite. sfântă. este izvorul şi originea întregului apostolat al Bisericii”.

PARAGRAFUL 4. poartă în sine şi administrează plinătatea mijloacelor de mântuire. sfântă. care.. 1465 CIC. 868 Biserica este catolică: ea vesteşte totalitatea credinţei. Cf. cârmuită de urmaşul lui Petru şi de episcopii în comuniune cu el. prezenţi în urmaşii lor. 204. se adresează tuturor oamenilor.păcătoşi. deşi în afara organismului ei vizibil există numeroase elemente de sfinţire şi de adevăr”1464. misiunea pe îndeplinească în lume”1465. fiecare conform care Dumnezeu a încredinţat-o Bisericii ca să o 872 „Între toţi credincioşii. cf. catolică şi apostolică. 14). can. sunt chemaţi să exercite. Papa şi colegiul episcopilor. Credincioşii: ierarhie. ea este deja cea preasfântă. pe care o mărturisim în Simbolul credinţei ca una. 18. „este prin însăşi natura ei misionară”1462. viaţă consacrată 871 „Credincioşii sunt aceia Popor al lui Dumnezeu şi. profetică şi regească condiţiei proprii. laici. făcuţi părtaşi în modul lor propriu la funcţia a lui Cristos.) subzistă în Biserica catolică. îmbrăţişează toate timpurile. (. este păstrată în mod infailibil în adevăr: Cristos o cârmuieşte prin Petru şi ceilalţi apostoli. LG 31. §1. în Maria. În sfinţi străluceşte sfinţenia ei. 1464 LG 8. există o adevărată egalitate în demnitate şi în acţiune.. sunt constituiţi aceea. încorporaţi lui Cristos prin botez. 870 „Biserica unică a lui Cristos. 869 Biserica este apostolică: e zidită pe temelii trainice: „cei doisprezece apostoli ai Mielului” (Ap 21. de preoţească. e trimisă la toate popoarele. egalitate în virtutea căreia toţi colaborează AG 2. Mt 16. ea este ex maculatis immaculata ─ „cea fără-de-păcat alcătuită din păcătoşi”. este indestructibilă1463. datorită faptului că sunt renăscuţi în Cristos. 1462 1463 .

În sfârşit.la zidirea Trupului lui Cristos.. can. el trebuie să fie dăruit şi oferit. de a sfinţi şi de a conduce în numele său şi cu puterea sa. cât şi celeilalte categorii [ierarhie şi laici] şi care. 207. CIC. autorizaţi şi abilitaţi din partea lui Cristos. 14-15) Nimeni. există „credincioşi care aparţin atât uneia. 1469 LG 18. nu ca membru al comunităţii. 1466 1467 . care tind spre binele întregului Trup. Slujirea Bisericii este conferită printr-un sacrament specific. 1468 CIC.) sunt consacraţi lui Dumnezeu şi contribuie la misiunea mântuitoare a Bisericii în modul lor propriu”1468. profetică şi regească a lui Cristos. Constituţia ierarhică a Bisericii De ce slujirea bisericească (ministerium)? 874 Cristos este El însuşi izvorul slujirii în Biserică. §2. Acest lucru presupune slujitori ai harului. Nimeni nu-şi poate da sieşi mandatul şi misiunea de a vesti Evanghelia. El a instituit-o. orientare şi finalitate: Cristos Domnul. prin profesiunea sfaturilor evanghelice. 875 „Cum să creadă fără să fi auzit? Şi cum să audă fără propovăduitor? Şi cum să propovăduiască fără a fi mai întâi trimişi?” (Rom 10. i-a dat autoritate şi misiune. nici un individ şi nici o comunitate. Într-adevăr. ci vorbindu-i în numele lui Cristos. a instituit în Biserica sa felurite slujiri. Cristos a încredinţat apostolilor şi urmaşilor lor îndatorirea de a învăţa. cf. Trimisul Domnului vorbeşte şi acţionează. cei care le exercită. AA 2. nu-şi poate vesti sieşi Evanghelia.. dar misiunea este unică. după condiţia şi funcţia proprie fiecăruia”1466. 208. nu din autoritate proprie. este numită de tradiţia Bisericii „sacrament”. 17). făcuţi părtaşi la misiunea preoţească. can. Nimeni nu-şi poate conferi sieşi harul. „Credinţa vine din auz” (Rom 10. înzestraţi cu putere sfântă. sunt în slujba fraţilor lor. I. (. pentru a păstori şi a creşte neîncetat Poporul lui Dumnezeu. De la El primesc misiunea şi facultatea („puterea sacră”) de a acţiona in persona Christi Capitis. Însă laicii. LG 32.) să ajungă la mântuire1469. 873 Înseşi diferenţele pe care Domnul a voit să le stabilească între membrele Trupului său au în vedere unitatea şi misiunea lui. îşi împlinesc în Biserică şi în lume partea lor proprie din misiunea întregului Popor al lui Dumnezeu” 1467.. pentru ca toţi cei care fac parte din Poporul lui Dumnezeu (. Această slujire. în care trimişii lui Cristos fac şi dau prin darul lui Dumnezeu ceea ce nu pot face şi da de la ei înşişi.. Căci „în Biserică slujirile sunt diferite. ci în virtutea autorităţii lui Cristos.

pentru a fi. 1). De vreme ce cuvântul şi harul ai căror slujitori sunt nu le aparţin lor. în Cf.. 879 Ministeriul sacramental în Biserică este deci o slujire în acelaşi timp colegială şi personală. ei vor fi şi trimişi împreună şi unitatea lor frăţească va fi în slujba comuniunii frăţeşti a tuturor credincioşilor. „le-a dat forma unui colegiu sau grup stabil. Papa 880 Cristos. Mt 4. urmaşul Sfântului Petru. In 17. acţionând „în persoana lui” şi pentru persoane: „Eu te botez în numele Tatălui. 1470 1471 . care li le-a încredinţat pentru ceilalţi. Într-adevăr. care dă misiune şi autoritate. 22)1473. preoţii îşi exercită slujirea în sânul preoţimii din dieceză. total dependenţi de Cristos. 43. cât şi în raportul între responsabilitatea pastorală a episcopului pentru Biserica lui particulară şi grija comună a colegiului episcopal pentru Biserica universală. Fiecare este chemat în mod personal: „Tu urmează-mă” (In 21..876 Intrinsec legat de natura sacramentală a ministeriului bisericesc este caracterul său de slujire. în fruntea căruia l-a pus pe Petru. Dacă slujitorii lui Cristos acţionează în comuniune. ea va fi ca un reflex şi o mărturie a comuniunii Persoanelor dumnezeieşti1472. 1474 LG 19. Domnul Isus i-a instituit pe cei Doisprezece ca „seminţe ale Noului Israel şi totodată originea ierarhiei sacre” 1471.. Într-adevăr. exercitată în numele lui Cristos. ei se vor face de bunăvoie robi tuturor1470. ci lui Cristos. AG 5. „Precum. martor personal. ţine de natura sacramentală a ministeriului bisericesc să aibă un caracter colegial. In 1. Aleşi împreună. încă de la începutul slujirii sale. din instituirea Domnului. 1472 Cf. purtând personal răspunderea în faţa Celui care dă misiunea.”. Acest lucru se verifică atât în legăturile dintre colegiul episcopal şi capul lui.”. Sfântul Petru şi ceilalţi apostoli au format un singur colegiu apostolic. după chipul lui Cristos.. în misiunea comună. 878 În sfârşit. „Eu te dezleg. ei acţionează întotdeauna şi în mod personal. ales dintre ei”1474. sub cârmuirea episcopului lor. instituindu-i pe cei Doisprezece. 19. 21-23. 19. De aceea. 877 De asemenea. orice episcop îşi exercită slujirea în sânul colegiului episcopal în comuniune cu Episcopul Romei. 1 Cor 9. Colegiul episcopal şi capul lui. 7). care a luat de bunăvoie pentru noi „condiţia de rob” (Fil 2. 1473 Cf. 21. slujitorii sacri (ministri) sunt într-adevăr „robi ai lui Cristos” (Rom 1. ţine de natura sacramentală a ministeriului bisericesc să aibă un caracter personal. urmaşul Sfântului Petru şi capul colegiului.

1475 1476 . cf. cf. 1480 LG 22. can. 884 „Puterea asupra întregii Biserici de care se bucură colegiul episcopilor este exercitată în mod solemn în Conciliul Ecumenic”1482. putere ce nu poate fi exercitată decât cu consimţământul Pontifului roman”1481. „Nu poate exista Conciliu Ecumenic dacă nu este confirmat ca atare sau cel puţin acceptat de urmaşul lui Petru”1483. şi episcopii. „fiecare episcop (. episcopul Romei şi urmaşul Sfântului Petru. Ca atare. Ea este continuată de episcopi sub primatul Papei. 1481 LG 22. 885 „Acest colegiu. exprimă unitatea turmei lui Cristos”1484.. de asemenea. „este principiul şi fundamentul perpetuu şi vizibil al unităţii atât a episcopilor cât şi a mulţimii credincioşilor”1479. Această funcţie pastorală a lui Petru şi a celorlalţi apostoli ţine de fundamentul Bisericii. întrucât este compus din mulţi. §1. Ca atare. cf. In 21. pe care o poate exercita întotdeauna în mod liber”1480. 15-17. piatra pe care şi-a zidit Biserica.) îşi exercită conducerea LG 22. 1478 LG 22. 1479 LG 23. 886 „Episcopii sunt. care i-a fost dată lui Petru. Pontiful roman. 336. în virtutea funcţiei sale de Vicar al lui Cristos şi Păstor al întregii Biserici. 1484 LG 22. 883 „Colegiul sau corpul episcopal nu are autoritate decât împreună cu Pontiful roman în calitate de cap”. 882 Papa. 330. se ştie că a fost dată şi colegiului apostolilor unit cu capul său”1478.. 1482 CIC. 881 Domnul a făcut numai din Simon. urmaşul lui Petru. are în Biserică puterea deplină. 1483 LG 22. can. principiul vizibil şi fundamentul unităţii în Biserica lor particulară”1485. Mt 16. „subiectul puterii supreme şi depline asupra întregii Biserici.acelaşi fel sunt uniţi între ei Pontiful roman. acest colegiu este. Cf. I-a încredinţat cheile ei1476. l-a instituit Păstor al întregii turme1477. exprimă varietatea şi universalitatea Poporului lui Dumnezeu. 9. „Dar însărcinarea de a lega şi dezlega. „Într-adevăr. 337. 18-19. can. CIC. supremă şi universală. iar întrucât este adunat sub un singur cap. urmaşii apostolilor”1475. fiecare în parte. 1485 LG 23. 1477 Cf. CIC. căruia i-a dat numele de Petru. CD 2.

împreună cu preoţii. el trebuie să-l apere de devieri şi de LG 23. la cei prigoniţi pentru credinţă. „cârmuindu-şi bine Biserica proprie. Această grijă se va extinde în mod deosebit la cei săraci1489. 889 Pentru a păstra Biserica în puritatea credinţei transmise de apostoli. Cf. Mc 16. care aduc la Cristos noi ucenici. Cristos a voit să-i confere Bisericii sale o participare la propria sa infailibilitate. El. Poporul lui Dumnezeu „aderă neclintit la credinţă” sub călăuzirea Magisteriului viu al Bisericii1495. CD 3. Funcţia de a învăţa 888 Episcopii. 1495 Cf. Episcopii acestor ansambluri se pot întruni în sinoade sau concilii provinciale. adevăraţii învăţători” ai credinţei apostolice. ca pe o parte a Bisericii universale. „îmbrăcaţi cu autoritatea lui Cristos”1494. 1493 Cf. fiecare dintre ei e părtaş la grija pentru toate Bisericile1487. 887 Bisericile particulare învecinate între ele şi de cultură omogenă formează provincii ecleziastice sau ansambluri mai largi numite patriarhate sau regiuni1490. contribuind astfel (. asistat de preoţi şi de diaconi. după porunca Domnului1493. Gal 2. DV 10. pe care o exercită. 10. „au ca primă îndatorire să vestească tuturor Evanghelia lui Dumnezeu”1492. Conferinţele Episcopale pot avea astăzi o contribuţie multiplă şi rodnică. Canonul Apostolilor. LG 12. precum şi la misionarii care lucrează pe tot pământul. 1488 LG 23. 1486 1487 . 1492 PO 4. 890 Misiunea Magisteriului este legată de caracterul definitiv al Legământului încheiat de Dumnezeu în Cristos cu Poporul său.. Dar ca membru al colegiului episcopal. 1494 LG 25.pastorală asupra acelei părţi a Poporului lui Dumnezeu care i-a fost încredinţată”1486. 1491 LG 23. în primul rând. Prin „simţul supranatural al credinţei”. 15. care este Adevărul.. Ei sunt „crainicii credinţei. pentru ca spiritul colegial să se traducă în realizări concrete”1491. 34.) la binele întregului Trup mistic. 1490 Cf. colaboratorii lor. 1489 Cf. „În mod similar. care este şi un Trup format din Biserici” 1488.

1501 LG 26. 1496 1497 . împreună cu turma încredinţată. fără a ajunge la o definiţie infailibilă şi fără a se pronunţa „în mod definitiv”. într-un mod deosebit. prin Magisteriul ei suprem. §1. 1499 Cf. se află totuşi în prelungirea ei. 1502 LG 26. 892 Asistenţa divină este dăruită şi urmaşilor apostolilor când învaţă în comuniune cu urmaşul lui Petru şi. atunci când. „nu ca şi cum aţi fi stăpâni peste cei ce sunt partea voastră. Pentru a împlini această slujire. 1500 LG 25. mai ales într-un Conciliu Ecumenic1496. colaboratorii săi. LG 25. ci făcându-vă pildă pentru turmă” (1 Pt 5. Episcopului Romei. „pentru a ajunge. Cristos i-a înzestrat pe Păstori cu charisma infailibilităţii în materie de credinţă şi de moravuri. la viaţa veşnică”1502. (. ei propun în exercitarea Magisteriului ordinar o învăţătură care duce la o mai bună înţelegere a Revelaţiei. Biserica propune „un adevăr de credinţă ca revelat de Dumnezeu”1497 şi ca învăţătură a lui Cristos. în materie de credinţă şi moravuri. Episcopul şi preoţii sfinţesc Biserica prin rugăciunea şi munca lor. Funcţia de a sfinţi 893 Episcopul este şi „împărţitorul harului cu care e înzestrată preoţia supremă”1501. Când. DV 10. La o astfel de învăţătură credincioşii trebuie „să adere cu asentimentul religios al minţii”1500 care. pe care o oferă el însuşi sau se îngrijeşte să fie oferită de preoţi.. cf. Exercitarea acestei charisme poate îmbrăca mai multe modalităţi: 891 „De această infailibilitate se bucură Pontiful roman. 3). atunci când. Ei o sfinţesc prin exemplul lor. care îi întăreşte în credinţă pe fraţii săi. chiar dacă se deosebeşte de ascultarea credinţei. prin slujirea Cuvântului şi a sacramentelor. Căci Euharistia e centrul vieţii Bisericii particulare. Această infailibilitate are aceeaşi extindere cu însuşi tezaurul Revelaţiei divine1499.slăbiciuni şi să-i garanteze posibilitatea obiectivă de a mărturisi fără eroare credinţa autentică. în mod deosebit în Euharistie. Sarcina pastorală a Magisteriului este astfel rânduită încât să poată veghea ca Poporul lui Dumnezeu să rămână în adevărul ce eliberează. Vatican I: DS 3074. 1498 Cf. LG 25. §2. astfel de definiţii trebuie să fie primite cu ascultarea credinţei1498. LG 25.. Păstorul întregii Biserici. în virtutea funcţiei sale. capul Colegiului episcopilor. în calitate de Păstor şi învăţător suprem al tuturor credincioşilor.) Infailibilitatea promisă Bisericii rezidă şi în corpul episcopal atunci când exercită magisteriul suprem împreună cu urmaşul lui Petru”. proclamă printr-un act definitiv o învăţătură privind credinţa sau moravurile.

deşi exercitarea ei este reglementată în ultimă instanţă de autoritatea supremă a Bisericii”1505. Conştient de slăbiciunile sale. 8. ci. Nimeni să nu facă fără episcop nimic din cele ce privesc Biserica1507.Funcţia de a conduce 894 „Episcopii conduc Bisericile locale. în spiritul de slujire al Învăţătorului lor1504. o întăreşte şi o apără. şi preoţimea ca pe apostoli. Ea trebuie să se exercite în comuniune cu întreaga Biserică şi sub conducerea Papei. la rândul lor. constituiţi Popor al lui Dumnezeu şi făcuţi părtaşi în modul lor propriu la funcţia preoţească. 1506 LG 27. 1. pe care trebuie totuşi să o folosească pentru a edifica. trebuie să fie ataşaţi de episcopul lor precum e Biserica de Isus Cristos şi Isus Cristos de Tatăl”1506: Urmaţi-l cu toţii pe episcop precum Cristos pe Tatăl său. de care se îngrijeşte ca de nişte adevăraţi fii. dar şi prin autoritatea şi puterea lor sacră”1503. 26-27. 1503 1504 . Ignaţiu de Antiohia. Cf. dimpotrivă. iar pe diaconi respectaţi-i ca pe legea lui Dumnezeu. Lc 22. Dar episcopii nu trebuie să fie consideraţi ca vicari ai Papei. şi anume credincioşii care. Smyrn. „episcopul poate să fie îngăduitor cu cei neştiutori şi rătăciţi. Să nu refuze să asculte ce vor să-i spună supuşii săi. 1505 LG 27. încorporaţi lui Cristos prin botez. 1507 Sf. Vocaţia laicilor LG 27. exemplu. încredinţate lor ca vicari şi delegaţi ai lui Cristos. îndemnuri. II. Credincioşii laici 897 „Prin laici se înţeleg aici toţi credincioşii. (. prin sfaturi. 896 Bunul Păstor va fi modelul şi „forma” funcţiei pastorale a episcopului. îşi exercită partea lor din misiunea încredinţată întregului popor creştin în Biserică şi în lume”1508.. 1508 LG 31. legată de consacrare (ordinaria) şi nemijlocită.) Credincioşii. în afară de membrii ordinului sacru şi ai stării călugăreşti recunoscute de Biserică. a cărui autoritate ordinară şi nemijlocită asupra întregii Biserici nu o anulează pe a lor.. 895 „Această putere pe care ei o exercită personal în numele lui Cristos este proprie. profetică şi regească a lui Cristos.

„Laicii. rugăciunile şi iniţiativele lor apostolice. în celebrarea Euharistiei. inventarea mijloacelor de a impregna realităţile sociale. 900 Fiind. Papa. 1946: citat de Ioan Paul al II-lea. să crească şi să fie spre lauda Creatorului şi Răscumpărătorului”1509. trebuie să aibă o conştiinţă tot mai clară. dar că sunt Biserica ─ comunitatea credincioşilor pe pământ. Într-adevăr. Biserica este principiul vital al societăţii. ei. LG 10. De aceea. ca şi toţi credincioşii. CL 9. în virtutea botezului şi a mirului. Pius al XII-lea. 1512 LG 34. În comunităţile bisericeşti acţiunea lor este atât de necesară încât fără ea. dacă sunt trăite în Duhul lui Dumnezeu. dacă sunt suportate cu răbdare. prin ei. în aşa fel încât ele să fie necontenit realizate în spiritul lui Cristos. în care sunt puternic implicaţi. 5). care. 899 Iniţiativa creştinilor laici este deosebit de necesară în descoperirea. Cuvântare 20 febr. (. nu numai că aparţin Bisericii. fiind dăruiţi lui Cristos şi unşi de Duhul Sfânt. apostolatul păstorilor nu poate avea efect deplin1511. toate lucrările. Această iniţiativă este un element normal al vieţii Bisericii: Credincioşii laici se află în prima linie a vieţii Bisericii. de cele mai multe ori. devin «jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Isus Cristos» (1 Pt 2.. şi a episcopilor în comuniune cu el. politice şi economice cu exigenţele învăţăturii şi vieţii creştine. Ei sunt Biserica1510. Astfel.898 „Chemarea specifică laicilor este să caute împărăţia lui Dumnezeu. sunt chemaţi şi înzestraţi în mod minunat. 1511 Cf. LG 31. destinderea trupului şi a sufletului. însărcinaţi de Dumnezeu cu apostolatul. Participarea laicilor la funcţia preoţească a lui Cristos 901.. şi laicii. 1509 1510 .) Ei sunt aceia care au în mod deosebit datoria să lumineze şi să orânduiască toate realităţile vremelnice. sub călăuzirea capului unic. acţionând peste tot cu sfinţenie ca adoratori. cf. ocupându-se de cele vremelnice şi orânduindu-le după voinţa lui Dumnezeu. mai ales. îi consacră lui Dumnezeu lumea însăşi”1512. munca zilnică. ba chiar şi încercările vieţii. pentru ca mesajul divin al mântuirii să fie cunoscut şi primit de toţi oamenii şi pe tot pământul. viaţa conjugală şi de familie. LG 33. individual sau grupaţi în asociaţii. sunt oferite cu adâncă evlavie Tatălui împreună cu ofranda Trupului Domnului. această obligaţie este şi mai presantă atunci când numai prin ei pot oamenii să audă Evanghelia şi să-l cunoască pe Cristos. pentru ca roadele Duhului să crească în ei tot mai bogate. laicii au obligaţia şi se bucură de dreptul de a lucra.

) nu numai prin ierarhie. la mijloacele de comunicare socială1522. 3. 776.. can. înzestrându-i cu simţul credinţei şi cu harul Cuvântului”1516: A învăţa pe cineva pentru a-l aduce la credinţă este sarcina fiecărui predicator şi chiar a fiecărui credincios1517. 229. 1517 Sf. (.. §1. 906 Credincioşii laici care sunt capabili şi formaţi corespunzător îşi pot da concursul şi la formaţia catehetică1520. can.. 905 Laicii îşi împlinesc misiunea profetică şi prin evanghelizare.. 4. prin mărturia vieţii şi prin cuvânt”. cf. can. dacă au calităţile cerute. §1. 71. 1513 1514 . can. să prezideze rugăciunile liturgice. pot fi admişi în mod stabil la slujirile de lector şi de acolit1514. „adică prin vestirea lui Cristos. şi laicii. 1515 CIC. AG 15.) fie celor credincioşi1519.) îşi împlineşte misiunea profetică (. 1519 AA 6. 1521 Cf. can. 780. „Acolo unde nevoia Bisericii o cere. „Această acţiune evanghelizatoare” exercitată de laici „dobândeşte un caracter specific şi o eficacitate deosebită din faptul că este îndeplinită în condiţiile obişnuite ale vieţii”1518: Un astfel de apostolat nu constă numai în mărturia vieţii. de asemenea.) ci şi prin laici. competenţa şi prestigiul de care se bucură. S. 1518 LG 35. ad 3. şi anume pot să exercite slujirea Cuvântului. CIC. 774. 230. 230. CIC. Th. 835. Cf. §4. 1516 LG 35. la predarea ştiinţelor sacre1521. Participarea la funcţia profetică a lui Cristos 904 „Cristos (. CIC. fie necredincioşilor. nici acoliţi. din lipsă de slujitori.. Toma Aq. 907 „În funcţie de ştiinţa. CIC. conform dispoziţiilor dreptului”1515.. să administreze Botezul şi să distribuie Sfânta Împărtăşanie. adevăratul apostol caută ocazii de a-l vesti pe Cristos prin cuvinte. 1522 Cf. (.902 În mod deosebit părinţii participă la misiunea de a sfinţi „când duc o viaţă conjugală conformă spiritului creştin şi asigură copiilor lor o educaţie creştină”1513. pe care i-a constituit. pot suplini unele funcţii ale acestora. §3... 1520 Cf. ca martori. 903 Laicii. 823. chiar dacă nu sunt nici lectori.. can. ei au dreptul şi uneori chiar datoria de a-şi împărtăşi păstorilor sacri opinia asupra a ceea ce ţine de CIC.

911 În Biserică. 1526 Sf.binele Bisericii şi de a o face cunoscută celorlalţi credincioşi. Fil 2. prin colaborarea la consiliile cu probleme economice1534. este liber şi independent şi nu se lasă pradă unei robii vinovate1526. §3. dacă acestea conţin elemente ce i-ar îndemna la păcat. vor favoriza practicarea virtuţilor. Participarea la funcţia regească a lui Cristos 908 Prin ascultarea sa până la moarte1524. pentru creşterea şi viaţa acesteia. 118. 1532 Can. §2. „laicii pot colabora. 129. pentru că este în stare de a-şi guverna propria fiinţă. „pentru ca. prin lepădarea de sine şi printr-o viaţă sfântă. toate acestea vor ajunge conforme cu normele dreptăţii şi. prin CIC. §4. prin prezenţa lor în Conciliile particulare1530. 1531 Can. 492. în exercitarea in solidum (împreună) a păstoririi unei parohii1533. exercitând slujiri foarte variate. 1403A. 1529 CIC. 536. 30: PL 15. astfel. să învingă în ei înşişi stăpânirea păcatului”1525: Cel care îşi supune trupul şi îşi cârmuieşte sufletul fără a se lăsa copleşit de patimi este propriul său stăpân: poate fi numit rege. 8-9. 1533 Can 517. 910 „Şi laicii se pot simţi chemaţi sau pot fi chemaţi să colaboreze cu păstorii în slujba comunităţii bisericeşti. 536. Cf. 463. 1530 Can. can. Ambrozie. 212. 1523 1524 . §1. 909 „Pe lângă aceasta. în loc să stânjenească. 14. §2. la exercitarea puterii de conducere”1529. Psal. 1525 LG 36. în Sinoadele diecezane1531. în Consiliile pastorale1532. 443. ei vor impregna cu valoare morală cultura şi lucrarea omului”1527. can. conform dreptului. 1527 LG 36. §§1. De exemplu. rămânând neatinse integritatea credinţei şi a moravurilor şi respectul datorat păstorilor şi ţinând seama de folosul comun şi de demnitatea persoanelor”1523. laicii trebuie să-şi unească eforturile pentru a însănătoşi instituţiile şi condiţiile de viaţă din lume. 1534 Can. Cristos a comunicat ucenicilor săi darul libertăţii regale. Acţionând astfel. după harul şi charismele cu care Domnul va binevoi să-i dăruiască”1528. 2. 511. 1528 EN 73.

participarea la tribunalele bisericeşti1535 etc. LG 42-43. care se înrădăcinează în botez şi dăruieşte total lui Dumnezeu1540. nici chiar în sfera celor vremelnice. 1541 Cf. Perfecţiunea iubirii la care sunt chemaţi toţi creştinii comportă pentru cei care-şi asumă în mod liber chemarea la viaţa consacrată obligaţia de a practica curăţia în celibat pentru Împărăţie. este martor şi. să-l urmeze pe Cristos mai îndeaproape. orice laic. deoarece nici o activitate umană. instrument viu al misiunii Bisericii înseşi. se află totuşi în legătură nezdruncinată cu viaţa şi sfinţenia ei”1538. «după măsura darului lui Cristos» (Ef 4. 912 Credincioşii trebuie „să distingă corect între drepturile şi îndatoririle ce le revin ca membri ai Bisericii şi acelea care le incumbă ca membri ai societăţii umane. sunt propuse oricărui ucenic al lui Cristos. 1535 1536 . să se dăruiască lui Dumnezeu iubit mai presus de toate şi. sub acţiunea Duhului Sfânt. 1539 Cf. creştinii îşi propun. 1421. amintindu-şi că în orice lucru pământesc trebuie să fie călăuziţi de conştiinţa creştină. 7)”1537. CIC. 1538 LG 44. În viaţa consacrată. Viaţa consacrată 914 „Starea de viaţă constituită de profesiunea sfaturilor evanghelice. chiar dacă nu ţine de structura ierarhică a Bisericii. can. PC 5. LG 36. Profesiunea acestor sfaturi într-o stare de viaţă stabilă recunoscută de Biserică este ceea ce caracterizează „viaţa consacrată” lui Dumnezeu1539. 916 Starea călugărească apare deci ca unul dintre modurile de a cunoaşte o consacrare „mai intimă”. în virtutea darurilor primite. 1537 LG 33. în acelaşi timp. în multiplicitatea lor. §2. 1540 Cf. sărăcia şi ascultarea. să semnifice şi să vestească în Biserică slava lumii viitoare1541. nu poate fi sustrasă stăpânirii lui Dumnezeu”1536. III. 573. 913 „Astfel. viaţă consacrată 915 Sfaturile evanghelice. urmărind perfecţiunea iubirii în slujba Împărăţiei. Can. Sfaturi evanghelice. PC 1. Să se străduiască să le armonizeze între ele.

slava Celui răstignit. sihaştrii. dintr-o sămânţă dată de Dumnezeu. PC 1. îşi dedică viaţa spre lauda lui Dumnezeu şi mântuirea lumii”1545. chemate de Domnul să se ataşeze exclusiv de El1546 într-o mai mare libertate a inimii. pentru că El îi este totul. aprobată de Biserică. au existat bărbaţi şi femei care. 919 Episcopii se vor strădui întotdeauna să discearnă noile daruri de viaţă consacrată încredinţate de Duhul Sfânt Bisericii sale. a trupului şi a spiritului. Este o chemare specială de a găsi în pustiu. viaţa pustnicului este propovăduire tăcută a Celui căruia şi-a închinat viaţa. cât şi spre binele întregului Trup al lui Cristos”1542. Fecioarele consacrate 922 Încă din timpurile apostolice. au căutat să-l urmeze cu mai multă libertate şi să-l imite mai îndeaproape pe Cristos şi au dus. au trăit în singurătate sau au întemeiat familii călugăreşti. Ascunsă de ochii oamenilor. o viaţă consacrată lui Dumnezeu. în însăşi lupta spirituală. CIC. can. care este intimitatea personală cu Cristos. 1546 Cf. care se dezvoltă atât spre progresul membrilor lor.Un copac mare. 1544 Cf. pe care Biserica le-a primit cu bucurie şi le-a aprobat cu autoritatea ei”1543. în rugăciune asiduă şi pocăinţă. can. aprobarea a noi forme de viaţă consacrată este rezervată Scaunului apostolic1544. au crescut diferite forme de viaţă solitară sau comună şi diferite familii. odrăsleşte în chip minunat şi îmbelşugat ramuri în ogorul Domnului. „într-o retragere mai strictă din lume. 921 Ei arată oricui acel aspect interior al misterului Bisericii. Viaţa eremitică 920 Fără a face întotdeauna profesiunea publică a celor trei sfaturi evanghelice. 605. cu multe ramuri 917 „Ca dintr-un copac care. prin practicarea sfaturilor evanghelice. 1545 CIC. mulţi dintre aceştia. 1 Cor 7. sub inspiraţia Duhului Sfânt. §1. 34-36. fiecare în felul său. în tăcerea singurătăţii. fecioare creştine. au luat hotărârea. 918 „Încă de la începuturile Bisericii. 1542 1543 . 603. de a trăi în starea fecioriei „pentru Împărăţia cerurilor” 43.

[fecioarele] sunt consacrate lui Dumnezeu de episcopul diecezan după ritul liturgic aprobat. 1554 Cf. prin viaţa frăţească dusă în comun. prin mărturia dată unirii dintre Cristos şi Biserică1554. În felul acesta. viaţa călugărească se deosebeşte de celelalte forme de viaţă consacrată prin aspectul de cult. can. Fiul lui Dumnezeu. ordinul (cinul) fecioarelor o stabileşte pe femeia care trăieşte în lume (sau pe monială) în rugăciune. 604. 924 „Asimilat celorlalte forme de viaţă consacrată”1549. fie că sunt sau nu exempţi1555. UR 15. can. OCV. slujirea fraţilor şi lucrarea apostolică conform stării şi charismelor respective primite de fiecare1550. can. 1549 CIC. şi sunt închinate slujirii Bisericii”1547. 1550 OCV. Viaţa călugărească 925 Născută în Răsărit în primele veacuri ale creştinismului1552 şi trăită în institutele canonic înfiinţate de Biserică1553. „fecioara este constituită persoană consacrată. 1552 Cf. can. în limbajul timpului nostru. Praenotanda. 607. sunt cununate mistic cu Cristos. §2. pocăinţă. Biserica poate să-l arate pe Cristos şi. 923 „Exprimându-şi hotărârea sfântă de a-l urma pe Cristos mai îndeaproape. însăşi iubirea lui Dumnezeu. Implantarea şi răspândirea misionară a CIC. prin profesiunea publică a sfaturilor evanghelice. CIC. totodată. CIC. §1. 2. can. 604. 926 Viaţa călugărească ţine de misterul Bisericii. Viaţa călugărească este chemată să semnifice. §1. 927 Toţi călugării. CIC. 1556 Cf. 12). 1. Praenotanda. semn transcendent al iubirii Bisericii faţă de Cristos. 1551 Cf. Prin acest rit solemn (Consecratio virginum). 1555 Cf. 1553 Cf. 573. can. 1547 1548 . CD 33-35.(Mt 19. sub feluritele ei forme. imagine eshatologică a Miresei cereşti şi a vieţii viitoare”1548. se numără printre colaboratorii episcopului diecezan în funcţia lui pastorală1556. Ea este un dar pe care Biserica îl primeşte de la Domnul şi pe care îl oferă ca pe o stare de viaţă stabilă credinciosului chemat de Dumnezeu la profesiunea sfaturilor. Fecioarele consacrate pot să se asocieze pentru a-şi păstra cu mai multă fidelitate hotărârea1551. 602. să se recunoască Mireasă a Mântuitorului. 591. CIC.

RM 69. §§1. 1560 Pius XII. 731. Ioan Paul al II-lea. ap. Institutele seculare 928 „Institutul secular este un institut de viaţă consacrată. şi până la Congregaţiile moderne”1558. trăind în lume. Printre ele există societăţi ai căror membri se angajează la urmarea sfaturilor evanghelice”. ai căror membri. după constituţiunile lor1563. 40. can. 1559 CIC. la perfecţiunea iubirii prin păstrarea constituţiunilor. „Mărturia lor de viaţă creştină” are drept scop să „rânduiască în funcţie de Dumnezeu realităţile vremelnice şi să pătrundă lumea de puterea Evangheliei”. fără voturi călugăreşti. Ei se angajează prin legăminte sfinte să urmeze sfaturile evanghelice şi păstrează între ei comuniunea şi fraternitatea proprii „modului de viaţă secular”1562. can. „în lume şi din lume”. 1563 CIC. tind. 710. Societăţile de viaţă apostolică 930 Diferitelor forme de viaţă consacrată „li se adaugă şi societăţile de viaţă apostolică. 1557 1558 . la sfinţirea lumii”1559. mai ales din interior. AG 18. Provida Mater. ducând o viaţă frăţească în comun. Const. 1561 PC 11. 713. 929 Printr-o „viaţă desăvârşit şi deplin consacrată sfinţirii”1560. membrii acestor institute participă la funcţia evanghelizatoare a Bisericii. „Istoria atestă marile merite ale Familiilor călugăreşti în răspândirea credinţei şi în formarea de noi Biserici: de la vechile aşezăminte monastice. urmăresc scopul apostolic propriu societăţii lor şi. §2. Consacrare şi misiune: vestirea Regelui care vine 931 Dăruit lui Dumnezeu iubit mai presus de toate. 1562 CIC. tind la perfecţiunea iubirii şi se străduiesc să contribuie. acela care-i fusese deja închinat prin botez se găseşte astfel consacrat mai intim dumnezeieştii slujiri şi dedicat binelui Cf. 2. trecând prin Ordinele medievale. conform propriului mod de viaţă.Bisericii necesită prezenţa vieţii călugăreşti sub toate formele ei încă de la începuturile evanghelizării1557. unde prezenţa lor lucrează „ca un ferment”1561. can. în care credincioşii.

Cristos îi trimite pe apostolii săi şi pe urmaşii lor. Există.Bisericii.. în inima lui Cristos. sau chiar tainică. Cei care fac profesiunea sfaturilor evanghelice au deci. cf. drept misiune de a-şi trăi consacrarea.. 783. 207. în primul rând. 936 Domnul l-a făcut pe Sfântul Petru temelia vizibilă a Bisericii sale. Într-adevăr. 932 Biserica fiind sacramentul. „Dar. credincioşi. există în Biserică (. PE SCURT 934 „Din instituire divină. venirea lui Cristos rămâne pentru toţi cei consacraţi izvorul şi ţinta vieţii lor: Întrucât Poporul lui Dumnezeu nu are aici cetate statornică. 933 Fie că această mărturie e publică. 1566 LG 44. Prin starea de consacrare lui Dumnezeu. în sfârşit.) slujitori sacri care în drept sunt numiţi şi clerici. can. ceilalţi credincioşi sunt numiţi laici”. s-au consacrat în mod deosebit lui Dumnezeu şi slujesc astfel misiunea Bisericii1567. §§1. aşa cum e în starea călugărească. dau mărturie luminoasă că „lumea nu poate fi transfigurată şi oferită lui Dumnezeu fără spiritul Fericirilor”1565. ei sunt obligaţi să lucreze în mod deosebit la opera misionară. ei primesc puterea de a acţiona în persoana lui. prin profesiunea sfaturilor evanghelice. dă o mai puternică mărturie pentru viaţa nouă şi veşnică dobândită prin răscumpărarea lui Cristos şi prevesteşte mai limpede învierea viitoare şi slava Împărăţiei cerurilor1566. adică semnul şi instrumentul vieţii lui Dumnezeu. sau mai discretă. 935 Pentru a vesti credinţa şi a-şi instaura Împărăţia.. RM 69. cât şi din cealaltă categorie. pentru propriii contemporani. 2.. atât dintr-una. Îi face părtaşi la misiunea sa. Biserica îl manifestă pe Cristos şi arată cum lucrează în ea în chip minunat Duhul Sfânt. de vreme ce se dedică slujirii Bisericii prin însăşi consacrarea lor. De la El. 1564 1565 . A-l urma şi a-l imita pe Cristos „mai îndeaproape”. a manifesta „mai limpede” nimicirea lui înseamnă a se afla „mai adânc” prezent. (. 1567 CIC. I-a CIC. viaţa consacrată apare în ea ca un semn deosebit al misterului Răscumpărării. can. care. după modul propriu institutului lor”1564. LG 31.) [această stare] arată tuturor celor care cred prezenţa încă din această lume a bunurilor cereşti. cei aflaţi pe această cale „mai îngustă” îşi stimulează fraţii prin exemplul lor.

945 Dăruit total lui Dumnezeu iubit mai presus de toate. De funcţia lor ţine şi grija pentru toate Bisericile împreună cu Papa şi sub conducerea lui. 1571 AA 2. laicii „sunt chemaţi şi să fie martori ai lui Cristos în toate împrejurările în sânul comunităţii umane”1572. episcopii au funcţia de a învăţa în mod autentic credinţa. în starea de viaţă consacrată. 331. însufleţiţi de spirit creştin. cel care îi fusese deja destinat Lui prin Botez se află. 944 Viaţa consacrată lui Dumnezeu se caracterizează prin profesiunea publică a sfaturilor evanghelice de sărăcie. 1570 LG 23. ei îşi desfăşoară harul botezului şi mirului în toate dimensiunile vieţii personale. „fiecare în parte. 1568 1569 . şi de diaconi. principiul vizibil şi fundamentul unităţii în Biserica lor particulară”1570.încredinţat cheile ei. 939 Ajutaţi de preoţi. deplină. şi de a-şi conduce ca adevăraţi păstori Biserica încredinţată lor. ei sunt chemaţi de Dumnezeu ca. LG 36. prin lepădarea de sine şi prin sfinţenia vieţii1573. §4. să-şi exercite apostolatul în mijlocul lumii ca un ferment”1571. 941 Laicii participă la preoţia lui Cristos: tot mai uniţi cu El. CD 2. 938 Episcopii. urmaşul Sfântului Petru. de curăţie şi de ascultare. de a celebra cultul divin. 937 Papa „se bucură. vicarul lui Cristos şi păstorul Bisericii întregi pe acest pământ”1568. închinat în mod mai intim slujirii divine şi dedicat binelui întregii Biserici. din orânduire divină. 1572 GS 43. este „capul colegiului episcopilor. 943 Mulţumită misiunii lor regeşti. constituiţi de Duhul Sfânt. CIC. 1573 Cf. can. Ei sunt. Episcopul Bisericii Romei. laicii au puterea de a învinge stăpânirea păcatului în ei şi în lume. într-o stare de viaţă stabilă recunoscută de Biserică. 942 Mulţumită misiunii lor profetice. de putere supremă. 940 „Fiind propriu stării laicilor de a-şi duce viaţa în mijlocul lumii şi a treburilor lumeşti. nemijlocită şi universală în ceea ce priveşte grija pentru mântuirea veşnică a oamenilor”1569. familiale. sunt urmaşii apostolilor. sociale şi bisericeşti şi realizează astfel chemarea la sfinţenie adresată tuturor celor botezaţi. colaboratorii lor. mai ales Euharistia.

. ucenicii „stăruiau în învăţătura apostolilor.PARAGRAFUL 5. 10. Sf.) Astfel. Împărtăşirea sfinţilor 946 După ce a mărturisit „Sfânta Biserică catolică”. Toma Aq. (. I. Acest articol este. dacă nu adunarea tuturor sfinţilor?”1574 Împărtăşirea sfinţilor este chiar Biserica. în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Fapte 2. şi „împărtăşire.sancta”. „După cum această Biserică este cârmuită de unul şi acelaşi Duh. Symb.) Trebuie aşadar să credem că există o comuniune de bunuri în Biserică. 10. 1576 CR 1. primită de la apostoli. 42): Comuniunea în credinţă. în împărtăşirea Duhului Sfânt (koinonía) şi a o comunica lumii. Sancta sanctis! ─ „Sfintele. între persoanele sfinte – sancti”. Dar membrul cel mai important este Cristos.. 947 „Deoarece toţi credincioşii formează un singur trup. în comuniunea frăţească. comuniune. 7.. explicitarea precedentului: „Ce este Biserica. Credincioşii (sancti) sunt hrăniţi cu Trupul şi Sângele lui Cristos (sancta) pentru a creşte în comuniunea. Simbolul apostolilor adaugă „împărtăşirea sfinţilor”. tezaur de viaţă care se îmbogăţeşte tocmai prin împărtăşire. într-un fel.. (. bunul lui Cristos este comunicat tuturor mădularelor şi această comunicare se face prin sacramentele Bisericii”1575. sfinţilor!” („cele sfinte pentru cei sfinţi”) proclamă celebrantul în majoritatea Liturghiilor orientale la ridicarea Sfintelor Daruri înainte de distribuirea împărtăşaniei. 948 Termenul „împărtăşirea sfinţilor” are aşadar două semnificaţii strâns legate: „împărtăşire cu cele sfinte . Symb. pentru că e Capul. . Împărtăşirea bunurilor spirituale 949 În comunitatea primară de la Ierusalim. toate bunurile pe care ea le-a primit devin în mod necesar un fond comun”1576. 1574 1575 Niceta. bunul unora este împărtăşit celorlalţi. Credinţa credincioşilor este credinţa Bisericii. 24. 10..

toate mădularele se bucură împreună cu el. „nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine” (Rom 14. Comuniunea sfinţilor este comuniunea sacramentelor. 952 „Ei puneau totul laolaltă” (Fapte 4. căci fiecare ne uneşte cu Dumnezeu. Orice păcat vatămă această comuniune. (. 7). 951 Comuniunea charismelor. 24.. 32). unii dintre ucenicii lui sunt călători pe pământ. trecuţi din această viaţă. „Rodul tuturor sacramentelor aparţine tuturor. care este poarta prin care oamenii intră în Biserică. „fiecăruia arătarea Duhului îi este dată spre binele comun” (1 Cor 12. Duhul Sfânt „dăruieşte credincioşilor de toate categoriile haruri speciale” pentru edificarea Bisericii1578. sunt tot atâtea legături sacre ce îi unesc pe toţi şi îi leagă de Isus Cristos. II. vii sau morţi. (. 1581 Cf. pentru că ea înfăptuieşte în mod cu totul deosebit această comuniune supranaturală. 24. moartea fiind nimicită.. . 1582 LG 49.. 10. aşa cum este»”1582: Cu toţii însă.) Numele de împărtăşire se poate aplica fiecăruia dintre ele. În comuniunea Bisericii. suntem uniţi în aceeaşi 1577 1578 CR 1. 953 Comuniunea iubirii. dacă un mădular e în cinste. „Creştinul adevărat trebuie să considere tot ceea ce posedă ca pe un bun care îi este comun cu toţi şi trebuie să fie întotdeauna gata şi sârguincios să vină în ajutorul aproapelui lipsit şi aflat în mizerie”1579. se află în purificare. LG 12. „Dragostea nu caută ale sale” (1 Cor 13. toate vor fi supuse lui. Or. toate mădularele suferă împreună cu el. 10. 1580 Cf. 1579 CR 1. şi mai ales botezul. 5)1581. Căci sacramentele.. ce se întemeiază pe împărtăşirea sfinţilor. 1-3. Comuniunea Bisericii din cer şi de pe pământ 954 Cele trei stări ale Bisericii. Lc 16. „Până când Domnul va veni în mărirea sa şi toţi îngerii împreună cu El şi.950 Comuniunea sacramentelor. În sanctorum communio („împărtăşirea sfinţilor”). iar alţii sunt în glorie. 27. Cel mai mic act al nostru săvârşit în iubire răsună spre folosul tuturor în acea solidaritate cu toţi oamenii. Iar voi sunteţi Trupul lui Cristos şi mădulare unii altora” (1 Cor 12. 26-27). contemplând «limpede pe Dumnezeu însuşi UnulÎntreit. 7).) Dar acest nume se potriveşte cel mai bine Euharistiei. „Dacă un mădular suferă. Creştinul este un administrator al bunurilor Domnului1580. intimă şi vitală”1577. în vreme ce alţii. deşi în grade şi în feluri diferite. 10.

Tereza a Pruncului Isus.) oferindu-i meritele pe care le-au dobândit pe pământ prin unicul Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni. tot astfel. datorită devotamentului lor neasemuit faţă de Regele şi Stăpânul lor: de am putea să fim şi noi tovarăşi şi împreună ucenici cu ei!1589 958 Comuniunea cu cei răposaţi. „Datorită unirii lor mai intime cu Cristos. după credinţa statornică a Bisericii. toţi care sunt ai lui Cristos. pe patul morţii. a venerat cu mare pietate amintirea celor răposaţi şi. Într-adevăr. mai mult. vă voi fi mai de folos după moartea mea şi vă voi ajuta mai bine decât în timpul vieţii1586. 1585 LG 49. încă din primele timpuri ale creştinismului. 1589 Sf. Jordan de Saxonia. Îmi voi petrece cerul făcând bine pe pământ1587. şi pe drept cuvânt.) Ei nu încetează să mijlocească pentru noi la Tatăl. „Conştientă de această comuniune a întregului Corp mistic al lui Isus Cristos. având Duhul lui. Cristos Isus. Căci. formează o singură Biserică şi sunt uniţi între ei în Cristos1583. 1587 Sf. pentru că «sfânt şi mântuitor este gândul de a se ruga pentru răposaţi ca să fie dezlegaţi de păcatele lor». dimpotrivă. ca de la Izvorul şi Capul său.) Aşadar slăbiciunea noastră este mult ajutată de grija lor frăţească”1585: Nu plângeţi. către fraţii săi. „Noi nu cinstim amintirea sfinţilor numai pentru pilda pe care ne-o dau. 17. 93. Dominic. . Lib. ci. LG 49. Verba. Policarp. ci. este întărită prin comunicarea bunurilor spirituale”1584. (. (..... 956 Mijlocirea sfinţilor. comuniunea cu sfinţii ne uneşte cu Cristos. porneşte orice har şi însăşi viaţa Poporului lui Dumnezeu”1588: Pe Cristos îl adorăm pentru că este Fiul lui Dumnezeu. 1586 Sf. 955 „Unirea dintre cei aflaţi pe cale şi fraţii care au adormit în pacea lui Cristos nu se întrerupe în nici un fel. Biserica celor aflaţi pe cale. pe martiri îi iubim ca pe ucenici şi imitatori ai Domnului. cf... (2 1583 1584 LG 49. 957 Comuniunea cu sfinţii. cei din cer întăresc întreaga Biserică în sfinţenie.dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele şi îi cântăm Dumnezeului nostru aceeaşi cântare de slavă. după cum comuniunea creştină între cei aflaţi încă pe cale ne apropie de Cristos. pentru ca unitatea Bisericii în Duhul Sfânt să se întărească prin exercitarea iubirii frăţeşti. de la care. Mart. (. 1588 LG 50.

mai presus de toate. LG 51. 1593 SPF 30. prin care „este reprezentată şi realizată unitatea credincioşilor care formează un singur trup în Cristos”1592. 962 „Credem în comuniunea tuturor creştinilor. PE SCURT 960 Biserica este „împărtăşire a sfinţilor”: această expresie desemnează. în primul rând. dar şi să facă eficientă mijlocirea lor în favoarea noastră. aşa încât ceea ce face sau suferă fiecare în şi pentru Cristos aduce rod pentru toţi. Euharistia. 45) a oferit şi jertfe pentru ei”1590. a răposaţilor care îşi împlinesc purificarea şi a fericiţilor din cer. toţi împreună formând o singură Biserică. Maica Bisericii 1590 1591 LG 50. „Noi toţi care suntem fii ai lui Dumnezeu şi alcătuim o singură familie în Cristos. PARAGRAFUL 6.Mac 12. 959 În unica familie a lui Dumnezeu. 1592 LG 3. Maria ─ Maica lui Cristos. 961 Acest termen desemnează şi comuniunea „persoanelor sfinte” (sancti) în Cristos. . „cele sfinte” (sancta) şi. a celor care sunt peregrini pe pământ. care „a murit pentru toţi”. Rugăciunea noastră pentru ei poate nu numai să-i ajute. atâta vreme cât comunicăm între noi în dragostea reciprocă şi în lauda unică a Preasfintei Treimi. corespundem la vocaţia intimă a Bisericii”1591. şi credem că în această comuniune iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu şi a sfinţilor lui ne ascultă necontenit rugăciunile”1593.

„Într-adevăr. 966 „În sfârşit.. care o umbrise încă de la Bunavestire”1599. şi în Ridicarea ei la cer. citându-l pe Sf. care sunt mădularele acestui Cap»”1594. nu fără un plan divin.. Maria „a sprijinit cu rugăciunile sale începuturile Bisericii”1598. a stat neclintită.. 6.. Paul al VI-lea. 1598 LG 69. „Această unire a Mamei cu Fiul său în opera Răscumpărării se manifestă din clipa zămislirii feciorelnice a lui Cristos şi până la moartea lui”1596. 21 noiembrie 1964. Maternitatea Mariei faţă de Biserică Unită total cu Fiul ei. pentru că ea a cooperat prin iubire la naşterea în Biserică a credincioşilor. prin cuvintele: „Femeie. Fecioara preacurată. 1599 LG 59..... Ea se arată în mod deosebit în ceasul pătimirii lui: Preafericita Fecioară a înaintat în peregrinarea credinţei şi a păstrat cu fidelitate unirea cu Fiul său până la picioarele Crucii. se cuvine să considerăm acum locul ei în misterul Bisericii. a suferit adânc împreună cu Fiul ei unul-născut şi sa unit cu suflet de mamă la jertfa lui. a fost dată ca mamă ucenicului de către Cristos Isus murind pe Cruce. (. la capătul vieţii sale pământeşti. păstrată neatinsă de orice prihană a păcatului strămoşesc. Augustin.) Ea este şi «cu adevărat Mamă a mădularelor [lui Cristos]. I.. o vedem pe Maria „implorând şi ea în rugăciunile sale darul Duhului Sfânt. 965 După Înălţarea Fiului său. iată-l pe fiul tău” (In 19. 964 Rolul Mariei faţă de Biserică este inseparabil de unirea ei cu Cristos şi decurge direct din ea.963 După ce am vorbit despre rolul Fecioarei Maria în misterul lui Cristos şi al Duhului. 1597 LG 58. Maica Bisericii”1595. „Maria ─ Maica lui Cristos.. . 26-27)1597. Cuvântare.) e recunoscută şi cinstită ca adevărata Mamă a lui Dumnezeu şi a Răscumpărătorului. Virg. în sfârşit. consimţind cu iubire la sacrificarea Victimei născute din ea. 1596 LG 57. unde. Laolaltă cu apostolii şi câteva femei. . Fecioara Maria (. a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul în 1594 1595 LG 53.

de la consimţământul dat prin credinţă la Bunavestire şi menţinut fără şovăire sub Cruce. nici o făptură nu poate fi vreodată comparată cu Cuvântul Întrupat. ci.gloria cerească şi a fost înălţată de Domnul ca Regină a Universului pentru a fi mai pe deplin asemenea Fiului ei. Născătoare de Dumnezeu. pentru a reda sufletelor viaţa supranaturală. (typos) Bisericii1603. ea este „membru supraeminent şi cu totul deosebit al Bisericii”1602. Mijlocitoare”1605. De aceea. până la încununarea veşnică a tuturor celor aleşi. prototipul”. în moduri diferite. continuă să ne obţină darurile mântuirii veşnice. Ridicarea la cer a Sfintei Fecioare este o participare deosebită la Învierea Fiului ei şi o anticipare a învierii celorlalţi creştini: Întru naştere fecioria ai păzit.. Troparul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului (15 August). 1603 LG 63. de către Papa Pius al XII-lea. Ajutătoare. Sprijinitoare. . la orice îndemn al Duhului Sfânt. Proclamarea. atât 1600 LG 59. cf. „Într-adevăr. Domnul Domnilor şi învingător asupra păcatului şi a morţii”1600. „Ea a cooperat într-un mod cu totul deosebit la opera Mântuitorului prin ascultare.. 1604 LG 61.. a dogmei Ridicării la cer a Fericitei Fecioare Maria: DS 3903. . la lucrarea răscumpărătoare a Fiului ei. Fecioara Maria este pentru Biserică modelul credinţei şi al iubirii. ea nu a părăsit această misiune mântuitoare. se întemeiază pe mijlocirea lui. speranţă şi iubire aprinsă. 969 „Această maternitate a Mariei dăinuie neîncetat în economia harului. şi constituie chiar „prefigurarea. întru adormire lumea nu ai părăsit.) De aceea. ridicată la cer. Căci orice influenţă mântuitoare a Fericitei Fecioare (. 1601 Liturgia bizantină. ea este Mama noastră în ordinea harului 967 Prin aderarea ei totală la voinţa Tatălui. prin mijlocirea ei multiformă. fiind Maica Vieţii. 970 „Rolul de mamă al Mariei faţă de oameni nu umbreşte şi nu micşorează în nici un fel unica mijlocire a lui Cristos. Însă. Prin aceasta. Într-adevăr. şi prin rugăciunile tale mântuieşti din moarte sufletele noastre1601. 1606 LG 60. în 1950. ea ne este Mamă în ordinea harului”1604. mutatu-te-ai la viaţă. Fericita Fecioară este invocată în Biserică sub titlurile de Apărătoare. după cum la Preoţia lui Cristos participă.. 1605 LG 62. Răscumpărătorul...) decurge din belşugul meritelor lui Cristos. (. 968 Dar rolul ei în raport cu Biserica şi cu omenirea întreagă merge şi mai departe. 1602 LG 53. depinde în întregime de această mijlocire şi din ea îşi ia toată puterea”1606. credinţă. ci îi arată puterea.

. până când va veni Ziua Domnului1613. (. despre originea. Din cele mai vechi timpuri. Sfânta Fecioară „este pe bună dreptate cinstită de Biserică printr-un cult deosebit. pe pământ.. cum ar fi Sfântul Rozariu. aici.) Acest cult. după cum în ceruri. în „peregrinarea credinţei”. unde o aşteaptă „în slava Preasfintei şi Nedespărţitei Treimi”. 48): „Evlavia Bisericii faţă de Sfânta Fecioară face parte intrinsecă din cultul creştin”1608. MC 42. MC 56. diferă în mod esenţial de cultul de adoraţie care i se aduce Cuvântului Întrupat deopotrivă ca şi Tatălui şi Duhului Sfânt şi îl favorizează în cel mai înalt grad”1609. 1613 LG 68. ci suscită în făpturi o cooperare variată ce provine de la unicul Izvor”1607.. şi unica mijlocire a Răscumpărătorului nu exclude. 1611 Cf. SC 103. el îşi găseşte expresia în sărbătorile liturgice dedicate Născătoarei de Dumnezeu1610 şi în rugăciunea mariană. 1610 Cf.preoţii. III. II. Cultul Sfintei Fecioare 971 „Mă vor ferici toate neamurile” (Lc 1. sub a cărei ocrotire credincioşii aleargă rugându-se în toate primejdiile şi nevoile. 1609 LG 66.) deşi este cu totul aparte. „rezumat al întregii Evanghelii”1611. Sfânta Fecioară e venerată sub titlul de «Născătoare de Dumnezeu». la capătul drumului ei. şi ce va fi în Patrie. este chipul şi pârga Bisericii care va ajunge la plinătate în veacul ce va să vină. (. glorificată deja cu trupul şi sufletul. . „în comuniunea tuturor sfinţilor”1612. Maria ─ Icoana eshatologică a Bisericii 972 După ce am vorbit despre Biserică. 1612 LG 69. cât şi poporul credincios. tot astfel. misiunea şi destinul ei.. aceea pe care Biserica o venerează ca pe Mama Domnului său şi ca pe propria sa Mamă: Mama lui Isus. 1607 1608 LG 62. la fel. străluceşte ca un semn de speranţă sigură şi de mângâiere pentru Poporul peregrin al lui Dumnezeu. şi după cum bunătatea unică a lui Dumnezeu este realmente răspândită în diferite feluri în făpturi. nu putem încheia mai bine decât întorcându-ne privirea spre Maria pentru a contempla în ea ce este Biserica în misterul ei.

după ce şi-a împlinit drumul vieţii pământeşti. anticipând învierea tuturor mădularelor Trupului lui. 975 „Credem că Preasfânta Maică a lui Dumnezeu. iar cui i le veţi ţine. a fost ridicată cu trupul şi cu sufletul la slava cerească. . mai ales prin Euharistie. Cristos cel înviat le-a conferit propria sa putere divină de a ierta păcatele: „Primiţi-l pe Duhul Sfânt. E suficient deci să evocăm aici pe scurt câteva date fundamentale. Ea este Mamă pretutindeni unde El este Mântuitor şi Cap al Trupului mistic. noua Evă. înviat pentru 1614 SPF 15. Un singur Botez spre iertarea păcatelor 977 Mântuitorul a legat iertarea păcatelor de credinţă şi de Botez: „Mergeţi în lumea întreagă şi vestiţi Evanghelia la toată făptura. Maica Bisericii. ARTICOLUL 10 „Cred în iertarea păcatelor” 976 Simbolul apostolilor leagă credinţa în iertarea păcatelor de credinţa în Duhul Sfânt. 15-16). vor fi ţinute” (In 20. unde este deja părtaşă la slava Învierii Fiului ei. Maria colaborează deja la toată lucrarea pe care trebuie să o împlinească Fiul ei.) I.PE SCURT 973 Rostind acel „Fiat” de la Bunavestire şi dându-şi consimţământul la misterul Întrupării. 974 Preasfânta Fecioară Maria. pentru că ne uneşte cu Cristos mort pentru păcatele noastre. Dăruindu-l pe Duhul Sfânt apostolilor săi. Cui îi veţi ierta păcatele. îşi continuă în cer rolul de mamă faţă de mădularele lui Cristos”1614. Botezul este primul şi principalul sacrament al iertării păcatelor. 22-23. vor fi iertate. prin sacramentul Pocăinţei şi prin celelalte sacramente.) (A doua parte a Catehismului va trata în mod explicit despre iertarea păcatelor prin Botez. Cel ce va crede şi se va boteza va fi mântuit” (Mc 16. dar şi de credinţa în Biserică şi în împărtăşirea sfinţilor.

. Dimpotrivă. avem încă de luptat cu înclinaţiile poftei. 978 „În clipa când facem prima mărturisire de credinţă primind sfântul Botez care ne purifică. Rom 4. apostolii şi urmaşii lor nu o împlinesc numai vestind oamenilor iertarea lui Dumnezeu meritată pentru noi de Cristos şi chemându-i la convertire şi la credinţă. 979 În această luptă cu înclinaţia spre rău.îndreptăţirea noastră1615. 11. încât nu ne mai rămâne nimic de şters. ca „să trăim şi noi în înnoirea vieţii” (Rom 6. 47). după ce a înviat. 1616 . pe care le primise de la Isus Cristos. ci şi împărtăşindu-le iertarea păcatelor prin Botez şi împăcându-i cu Dumnezeu şi cu Biserica datorită puterii cheilor primite de la Cristos: Biserica a primit cheile Împărăţiei cerurilor ca să se săvârşească în ea iertarea păcatelor prin sângele lui Cristos şi prin lucrarea Duhului Sfânt. harul Botezului nu eliberează pe nimeni de toate slăbiciunile firii. 4). i-a trimis pe apostoli „să vestească în numele lui pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile” (Lc 24. Trid. nici din greşelile săvârşite din voinţă proprie. sufletul. 17.. Puterea cheilor 981 Cristos. 18).. 1617 CR 1. II. 1618 Sf. Or. În această Biserică. aşa cum e necesar Botezul pentru cei care n-au fost încă renăscuţi1619. trebuia şi ca Botezul să nu fie singurul ei mijloc de a folosi aceste chei ale Împărăţiei cerurilor. 25. trebuia ca ea să fie capabilă să ierte păcatele oricărui păcătos care se căieşte. îşi recapătă viaţa. 3. chiar dacă ar fi păcătuit până în ultima clipă a vieţii”1617. care era mort prin păcat. Această „slujire a împăcării” (2 Cor 5. Grigore Naz. 1615 Cf. şi nu ne mai rămâne nici o pedeapsă de îndurat pentru a le ispăşi. care nu încetează să ne îndemne spre rău”1616. (. CR 1.: DS 1672. 39. cine poate fi „destul de viteaz şi de vigilent ca să evite orice rană” a păcatului? „Deci.) Totuşi. nici din păcatul strămoşesc. dacă era necesar ca Biserica să aibă puterea de a ierta păcatele. 980 Omul botezat poate fi reconciliat cu Dumnezeu şi cu Biserica prin sacramentul Pocăinţei: Pe bună dreptate au numit Sfinţii Părinţi pocăinţa „un botez trudnic”1618. iertarea pe care o primim este atât de totală şi de deplină. 4. Pentru cei care au căzut după Botez. taina Pocăinţei este necesară pentru mântuire. 1619 Cc. 11.

„Nu există nimeni. nici o speranţă de viaţă veşnică şi de eliberare veşnică. 34. Cristos. Dacă n-ar exista în Biserică iertarea păcatelor. Serm. . 983 Cateheza se va strădui să trezească şi să hrănească la credincioşi credinţa în măreţia neasemuită a darului pe care Cristos cel înviat l-a făcut Bisericii sale: misiunea şi puterea de a ierta cu adevărat păcatele prin slujirea apostolilor şi a urmaşilor lor: Domnul vrea ca ucenicii săi să aibă o putere nemăsurată: El vrea ca sărmanii săi slujitori să împlinească în numele său tot ce făcuse El când era pe pământ1623. 8. Augustin. cu condiţia ca părerea sa de rău să fie sinceră”1621. Sf. 1622 Cf. 985 Botezul este primul şi principalul sacrament pentru iertarea păcatelor: el ne uneşte cu Cristos mort şi înviat şi ne dă pe Duhul Sfânt.pentru a trăi cu Cristos. Preoţii au primit o putere pe care Dumnezeu n-a dat-o nici îngerilor. 213. 982 Nu există nici o greşeală. Sac. 11. 3. care i-a făcut Bisericii sale un asemenea dar!1625 PE SCURT 984 Crezul pune în legătură „iertarea păcatelor” cu mărturisirea credinţei în Duhul Sfânt. 1. al cărui har ne-a mântuit1620. Biserica are puterea de a ierta păcatele celor botezaţi şi o exercită prin episcopi şi preoţi. 21-22. Serm. (. în sacramentul Pocăinţei. în mod obişnuit. 1623 Sf. vrea ca în Biserica sa porţile iertării să fie întotdeauna deschise pentru oricine se întoarce de la păcat1622. 214.) Ceea ce săvârşesc preoţii pe pământ Dumnezeu întăreşte în ceruri1624. 5. care să nu fie dator să spere cu certitudine iertarea. Ambrozie.. Sf. care a murit pentru toţi oamenii. Ioan Chrysostom. Cristos cel înviat a încredinţat apostolilor puterea de a ierta păcatele când le-a dăruit pe Duhul Sfânt. Într-adevăr. CR 1. pe care Sfânta Biserică să nu o poată ierta. Poenit. nici arhanghelilor. Mt 18. 986 Din voinţa lui Cristos.. oricât de gravă. 11. oricât de rău şi de vinovat ar fi. 5. 1620 1621 1624 1625 Sf. Să-i aducem mulţumiri lui Dumnezeu. Augustin. n-ar exista nici o nădejde.

învierea noastră va fi lucrarea Preasfintei Treimi: Dacă Duhul Celui care l-a înviat pe Cristos din morţi locuieşte în voi. prin Duhul său. Fiducia christianorum resurrectio mortuorum. mântuitoare şi sfinţitoare ─ culminează în proclamarea învierii morţilor la sfârşitul timpurilor şi în viaţa veşnică. şi tot astfel sperăm. Cf. 6. . 1. după moartea lor. Fil 3. care locuieşte în voi (Rom 8. 40. că. unicul Autor şi Dăruitor al mântuirii. vrea să se slujească pentru a şterge fărădelegile noastre şi a ne dărui harul îndreptăţirii”1626. Ps 56. 5. In 39. 3. 14. ARTICOLUL 11 „Cred în învierea morţilor” 988 Crezul creştin ─ mărturisire a credinţei noastre în Dumnezeu Tatăl. 11)1628. illam credentes. 1. 991 Credinţa în învierea morţilor a fost încă de la început un element esenţial al credinţei creştine. după cum Cristos a înviat cu adevărat din morţi şi trăieşte pentru totdeauna. 2 Cor 4. 990 Ceea ce în limba română s-a tradus prin „învierea morţilor” apare în textul original al Simbolului apostolilor ca „învierea cărnii. 1630 Tertullian. preoţii şi sacramentele sunt pure instrumente de care Domnul nostru Isus Cristos. 989 Credem cu tărie. şi în acţiunea lui creatoare. sumus ─ „O convingere a creştinilor: învierea morţilor. Is 40. tot astfel. Cuvântul „carne” („trup”) se referă la slăbiciunea şi caracterul muritor al condiţiei umane 1629. 1629 Cf. ci înseşi „trupurile noastre muritoare” (Rom 8. Res. Gen 6. 14. 1 Tes 4. 6. prin această credinţă suntem”1630: 1626 1627 CR 1. 11) vor redobândi viaţă. 1 Cor 6. 11.987 „În iertarea păcatelor. 10-11. a trupului”. Ca şi a lui. cei drepţi vor trăi pentru totdeauna cu Cristos cel înviat şi El îi va învia în ziua de apoi1627. 1628 Cf. „Învierea trupului” înseamnă că după moarte nu va exista numai viaţa sufletului nemuritor. 14. Fiul şi Duhul Sfânt.. Acela care l-a înviat pe Isus Cristos din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare.

6. (. pentru că nu cunoaşteţi Scripturile. 1636 Cf. 40. Saduceilor care o neagă le răspunde: „Oare nu de aceea rătăciţi. In 5. 14)1631. Creatorul cerului şi al pământului este şi acela care îşi păstrează cu fidelitate legământul cu Abraham şi cu urmaşii lui. Iar dacă n-a înviat Cristos. martirii Macabei mărturisesc: Regele Universului ne va învia pentru o viaţă veşnică pe noi. Lc 7. zadarnică şi credinţa voastră. Fapte 23. 21-42. In 11. ci al celor vii” (Mc 12. Învierea lui Cristos şi a noastră Revelarea progresivă a Învierii 992 Învierea morţilor a fost revelată în mod progresiv de Dumnezeu poporului său. In 6. 12-14. In 11. În această dublă perspectivă va începe să se exprime credinţa în înviere.Cum spun unii dintre voi că nu este învierea morţilor? Dacă nu este învierea morţilor. Isus însuşi îi va învia în ziua de apoi pe cei care au crezut în El1634 şi care au mâncat Trupul său şi au băut Sângele său1635. 54. 19-22. 1633 Cf. 1631 1632 . nici puterea lui Dumnezeu?” (Mc 12. care „nu este Dumnezeul celor morţi. care murim pentru legile lui (2 Mac 7.. 1634 Cf. In 2. El dă încă de acum un semn şi o chezăşie. care va fi totuşi de alt ordin. Mai bine să pieri de mâna oamenilor. Despre acest eveniment unic vorbeşte ca despre „semnul lui Iona” (Mt 12. 994 Mai mult: Isus leagă credinţa în înviere de propria sa persoană: „Eu sunt Învierea şi Viaţa” (In 11. 39). 24) Credinţa în înviere se întemeiază pe credinţa în Dumnezeu.) Acum însă Cristos a înviat din morţi. 1635 Cf. vestind prin aceasta propria sa înviere. trup şi suflet. redând viaţa unor morţi 1636. Mc 5. Dan 12. 11-17. 9). 20). Speranţa în învierea corporală a morţilor s-a impus ca o consecinţă intrinsecă a credinţei într-un Dumnezeu creator al omului întreg. 24-25. 27).. 29. 7. pârga celor adormiţi (1 Cor 15. Cf. nici Cristos nu a înviat. În încercările lor. 993 Fariseii1632 şi mulţi contemporani ai Domnului1633 aveau speranţa în înviere. 1-13. 25). având de la Dumnezeu speranţa de a fi înviat de El (2 Mac 7. 24. semnul Templului1637: El vesteşte că va învia a treia zi după ce va fi Cf. I. 1637 Cf. 6. Isus o învaţă cu tărie. zadarnică este vestirea noastră.

. La fel. 21). 39).. cu El.. ci un grăunte gol. Fapte 17.) Trebuie ca această fiinţă stricăcioasă să se îmbrace în nestricăciune şi această fiinţă muritoare să se îmbrace în nemurire (1 Cor 15. 999 Cum? Cristos a înviat cu trupul său: „Priviţi mâinile şi picioarele mele: Eu sunt” (Lc 24. Augustin. 42. 32. în El. va spune cineva. Speranţa creştină în înviere este în întregime marcată de întâlnirile cu Cristos cel înviat. „toţi vor învia cu trupul pe care îl au acum”1643. „a fi mâncat şi băut cu El după Învierea lui din morţi” (Fapte 10. în timp ce sufletul merge înaintea lui Dumnezeu. iar cei care au făcut cele rele. când semeni. Dumnezeu. 1641 Sf. ce semeni tu nu prinde viaţă dacă nu moare şi.) cei morţi vor învia în nestricăciune. 996 Încă de la început. 1640 Cf. 44): Dar. 2. Se acceptă. 41). credinţa creştină în înviere a avut de înfruntat neînţelegeri şi opoziţii1640. 995 A fi martor al lui Cristos înseamnă a fi „martor al Învierii sale” (Fapte 1. Dar cum să crezi că acest trup atât de evident muritor poate învia la viaţa veşnică? Cum învie morţii? 997 Ce înseamnă „a învia”? În moarte.. dar acest trup va fi transfigurat „în trup de slavă” (Fil 3. 1638 1639 Cf. Psal. Mc 10. Vom învia ca El. rămânând totuşi în aşteptarea momentului în care va fi unit iarăşi cu trupul său glorificat. 1642 Cf. de obicei. că după moarte viaţa persoanei umane continuă în mod spiritual. 2. spre învierea osândei” (In 5. trupul omului cade pradă putrezirii. va reda în mod definitiv viaţa incoruptibilă trupurilor noastre. spre învierea vieţii. 4. (. 5. (. în „trup spiritual” (1 Cor 15.. 33. nu semeni trupul ce va veni. 34. 52-53). prin El. (.. în atotputernicia sa.. 1643 Cc. cum vor învia cei morţi? Cu ce trup se întorc? Om fără minte.ucis1638. Cf. 1 Cor 15. „În nici un punct credinţa creştină nu întâlneşte mai multă opoziţie decât în privinţa învierii trupurilor”1641. dar nu s-a întors la o viaţă pământească. 29)1642. 998 Cine va învia? Toţi oamenii care au murit: „Cei care au făptuit cele bune. 88. 12-13.) Se seamănă în stricăciune şi învie în nestricăciune. 22) 1639. separarea sufletului de trup. Lateran IV: DS 801. 35-37. unindu-le cu sufletele noastre prin puterea Învierii lui Isus. Dan 12.

4. nu mai este pâine obişnuită. mai ales când suferă: Trupul este pentru Domnul şi Domnul pentru trup. Într-adevăr.). nu este accesibil decât în credinţă. „atunci ne vom arăta şi noi împreună cu El în slavă” (Col 3. încă de pe pământ.. viaţa creştină este. . „la sfârşitul lumii”1645Căci Domnul însuşi. 16). alcătuită din două lucruri. Dar participarea noastră la Euharistie ne dă încă de pe acum o pregustare a transfigurării trupului nostru de către Cristos: După cum pâinea care vine din pământ. Hrăniţi cu Trupul lui în Euharistie. 1). suntem deja înviaţi cu Cristos. noi aparţinem deja Trupului lui Cristos. de aici. „Ne-a înviat împreună cu El şi ne-a aşezat în ceruri. este adevărat şi că. căutaţi cele de sus. 3). trupurile noastre care se împărtăşesc din Euharistie nu mai sunt stricăcioase. 4-5. Când vom învia în ziua de apoi. Înviaţi împreună cu Cristos 1002 Dacă e adevărat că Cristos ne va învia în „ziua de apoi”. care sunt în Cristos. 1003 Uniţi cu Cristos prin Botez. 1001 Când? În mod definitiv. ci Euharistie. la semnul dat de glasul arhanghelului şi de trâmbiţa lui Dumnezeu. (. necesitatea respectului faţă de trupul propriu. se va coborî din cer şi cei morţi. 18. 44. Irineu. tot astfel..) De vreme ce aţi înviat împreună cu Cristos. 4). 11. unul pământesc şi celălalt ceresc. unde este Cristos şezând de-a dreapta lui Dumnezeu (Col 2. ne va învia şi pe noi prin puterea sa. întrun anume fel. dar şi faţă de trupul altuia. „în ziua de apoi” (In 6. 20. 39-40. 1004 În aşteptarea acelei zile. o participare la moartea şi învierea lui Cristos: Înmormântaţi împreună cu Cristos în Botez. 24. după ce se cheamă asupra ei numele lui Dumnezeu. credincioşii participă deja realmente la viaţa cerească a lui Cristos cel înviat1646. 1646 Cf. Haer. LG 48. trupul şi sufletul celui credincios se împărtăşesc deja din demnitatea de a fi „ale lui Cristos”. 54. Iar Dumnezeu. întru Cristos Isus” (Ef 2. mulţumită Duhului Sfânt. aţi şi fost înviaţi în El prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat pe El din morţi. Fil 3. 6). dar această viaţă rămâne „ascunsă cu Cristos în Dumnezeu” (Col 3. 3. de vreme ce au sămânţa învierii1644.1000 Acest „cum” ne depăşeşte imaginaţia şi înţelegerea. vor învia cei dintâi (1 Tes 4. Nu ştiţi voi că 1644 1645 Sf. 13. care l-a înviat pe Domnul.

3-9. 1 Cor 15. A muri în Cristos Isus 1005 Pentru a învia împreună cu Cristos. 8). ea este o participare la moartea Domnului. care e moartea. Vieţile noastre sunt măsurate de timp. Moartea a fost deci contrară planurilor lui Dumnezeu Creatorul şi a intrat în lume ca urmare a păcatului1653. 7). Magisteriul Bisericii învaţă că moartea a intrat în lume din cauza păcatului omului1652. de fapt. Deşi omul avea natură muritoare. „ultimul duşman” al omului. iar suflarea să se întoarcă la Dumnezeu. 1007 Moartea este capătul vieţii pământeşti. 1649 Cf. Gen 2. Trebuie „să ieşim din acest trup şi să ne mutăm la Domnul” (2 Cor 5. moartea apare ca sfârşitul normal al vieţii.. 23.. trebuie să murim împreună cu Cristos. Într-un sens. 12. de care omul ar fi fost ferit dacă n-ar fi păcătuit”1654. 13-15. II. 1655 Cf. 3. 19. Rom 5. Moartea 1006 „Enigma condiţiei umane îşi atinge culmea în faţa morţii” 1648. „plata păcatului” (Rom 6. 23-24. SPF 28. În această „plecare” (Fil 1. 3. dar pentru credinţă ea este. 2. 10-11. 23)1649. ne amintim şi că nu avem decât un timp limitat pentru a ne realiza viaţa: Adu-ţi aminte de Creatorul tău în zilele tinereţii tale. 17. DS 1511. Dumnezeu îl destina să nu moară.) înainte ca ţărâna să se întoarcă în pământ. 23). în decursul căruia ne schimbăm. 6.. care va trebui să fie învins1655. Ca interpret autentic al afirmaţiilor Sfintei Scripturi1651 şi ale Tradiţiei. sufletul e despărţit de trup. 1652 Cf. 1653 Cf. El va fi unit iarăşi cu trupul său în ziua învierii morţilor1647. GS 18. moartea trupească este naturală. (. . 1650 Cf. 1651 Cf. Fil 3. este. Înţ.) Preamăriţi-l aşadar pe Dumnezeu în trupul vostru (1 Cor 6.. ca la toate fiinţele vii de pe pământ. 26. 1008 Moartea este o consecinţă a păcatului. 1. 1647 1648 Cf. 1654 GS 18. 13. Înţ 1. care a dat-o (Qoh 12. (.) Nu sunteţi ai voştri. 19-20). după cum era. Acest aspect al morţii conferă o urgenţă vieţilor noastre: având în minte condiţia noastră muritoare.. îmbătrânim şi. astfel. Gen 2. Iar pentru cei care mor în harul lui Cristos. Rom 6.. „Moartea trupească.trupurile voastre sunt mădularele lui Cristos? (. pentru a putea participa şi la învierea lui1650. 17.

33-34. 1.. 7.. Rom 5. 1663 Cf. Tereza a Pruncului Isus. care a înviat pentru noi. 21). şi îşi poate transforma propria moarte într-un act de ascultare şi de iubire faţă de Tatăl.1009 Moartea e transformată de Cristos. Mc 14. 7-8. 1011 În moarte. 1662 Sf. Isus. după exemplul lui Cristos1659: Dorul meu e răstignit. 2. 23). a îndurat şi El moartea. când voi ajunge acolo. proprie condiţiei umane. (. 1-2. Îl caut pe El.) Lăsaţi-mă să primesc lumina curată. Dar. De aceea. ci intru în viaţă1662. Aceasta este noutatea esenţială a morţii creştine: prin Botez. Dumnezeu îl cheamă pe om la sine. vom şi trăi împreună cu El” (2 Tim 2. dar ca să-l vezi trebuie să mori1661. şi dacă vom muri în harul lui Cristos. El a asumat-o într-un act de supunere totală şi liberă faţă de voinţa Tatălui său. în ciuda spaimei sale în faţa ei 1656. Ignaţiu de Antiohia. 1 Tes 4. creştinul poate simţi faţă de moarte o dorinţă asemănătoare cu a Sfântului Paul: „Doresc să mă desfac de trup şi să fiu cu Cristos” (Fil 1. Vida. Lc 23. creştinul este deja în mod sacramental „mort împreună cu Cristos”. care a murit pentru noi. a trăi este Cristos şi a muri este câştig” (Fil 1. Naşterea mea se apropie. Evr 5. „Pentru mine. 6. Ascultarea lui Isus a transformat blestemul morţii în binecuvântare1657. 46. Vreau să-l văd pe Dumnezeu. 1661 Sf. Tereza a lui Isus. 1658 Sf. Sensul morţii creştine 1010 Datorită lui Cristos. 1660 Sf. 1659 Cf. 19-21.. 1012 Viziunea creştină asupra morţii1663 este exprimată în mod privilegiat în liturgia Bisericii: 1656 1657 Cf.) o apă vie şopteşte în mine şi spune: „Vino la Tatăl”1660. Rom. 13-14. . moartea creştină are un sens pozitiv. Fiul lui Dumnezeu. (. pentru a trăi o viaţă nouă. Rom. Verba. mai bine decât să domnesc peste marginile pământului. Nu mor. Ignaţiu de Antiohia. „Vrednic de crezare e cuvântul acesta: dacă murim împreună cu El. îl doresc pe El. 11). în actul lui răscumpărător: Bine îmi este să mor întru (eis) Cristos Isus.. moartea fizică desăvârşeşte această moarte împreună cu Cristos şi încheie astfel încorporarea noastră în El. voi fi cu adevărat om1658. Cf.

credem în Cuvântul făcut trup pentru a răscumpăra trupul. Prefaţa pentru răposaţi I. credem în învierea trupului. Ar fi mai bine să te păzeşti de păcat decât să fugi de moarte. nu ne vom mai întoarce la alte vieţi pământeşti. „E rânduit ca oamenii să moară o singură dată” (Evr 9. După cum Cristos a înviat şi trăieşte pentru totdeauna. Doamne!” . LG 48. Doamne. de care nici un om nu poate să scape. 1013 Moartea este sfârşitul peregrinării pământeşti a omului. 8. Marie) şi să ne încredinţăm Sfântului Iosif. 1668 Tertullian. după destrămarea nestatornicei locuinţe pământeşti. 1. se schimbă dar nu se pierde şi. Nu există „reincarnare” după moarte. Doamne. căci moartea cea de a doua nu le va face nici un rău!1667 PE SCURT 1015 „Trupul este pivotul mântuirii”1668. vom învia cu toţii în ziua de apoi. . Credem în Dumnezeu. care este Creatorul trupului. cum vei fi gata mâine?1666 Fii lăudat. Francisc din Assisi. ferice de cei pe care-i va găsi în voia ta preasfântă. patronul morţii bune: În toate faptele şi în toate gândurile ar trebui să te porţi ca şi cum ar trebui să mori astăzi. Dacă azi nu eşti gata. 27). Dumnezeu va reda viaţa incoruptibilă trupului nostru transformat. Res.Viaţa credincioşilor tăi. Cant. mântuieşte-ne. s-o rugăm pe Maica Domnului să mijlocească pentru noi „în ceasul morţii noastre” (Rugăciunea Bucură-te.Litania tuturor sfinţilor). pentru sora noastră Moartea trupească. Când se va fi sfârşit „unicul drum al vieţii noastre pământeşti1665. 23. reunindu-l cu sufletul nostru. le este pregătit un lăcaş veşnic în ceruri1664. 1014 Biserica ne încurajează să ne pregătim pentru ceasul morţii („De moarte neaşteptată. 1667 Sf. 1. 1666 Imitaţia lui Cristos. nu te-ai teme prea mult de moarte. 1016 Prin moarte. Vai de cei ce vor muri în păcate de moarte. 1664 1665 LR. împlinirea definitivă a creării şi a răscumpărării trupului. 2. Dacă ai avea conştiinţa curată. dar în înviere. al timpului de har şi de îndurare pe care Dumnezeu i-l oferă pentru a-şi realiza viaţa pământească după planul divin şi pentru a-şi hotărî destinul ultim. sufletul este despărţit de trup.

44). care a fost revărsat peste tine. Prin moarte. de care ar fi fost scutit dacă nu ar fi păcătuit”1671.1017 „Credem în adevărata înviere a acestui trup pe care îl avem acum”1669.. în numele lui Dumnezeu.) Întoarce-te la Creatorul tău. Tatăl său. El a învins moartea. într-o supunere totală şi liberă faţă de voinţa lui Dumnezeu. Fiul Dumnezeului celui viu.. Când vei pleca din această viaţă. 42. (. cu îngerii şi sfinţii. Tatăl atotputernicul. care te-a creat. cu sfântul Iosif.. care te-a plămădit din pulberea pământului. suflet creştin. îl pecetluieşte pentru ultima dată cu o ungere întăritoare şi i-l dăruieşte pe Cristos în Viatic. omul trebuie să îndure „moartea trupească. deschizând astfel tuturor oamenilor posibilitatea mântuirii. 1671 GS 18. cu toţi îngerii şi sfinţii. . (. în numele lui Isus Cristos. un „trup spiritual” (1 Cor 15. ea îi spune cu mângâietoare certitudine: Pleacă. Totuşi. învie un trup nepieritor1670. Cf. a îndurat de bunăvoie moartea pentru noi. se seamănă în mormânt un trup pieritor. care a murit pentru tine pe cruce. 1018 Ca urmare a păcatului strămoşesc.) Blând şi zâmbitor să ţi se arate chipul lui Cristos şi să-l poţi 1669 1670 DS 854. în numele Duhului Sfânt. Să fie lăcaşul tău astăzi în pacea Ierusalimului ceresc. din această lume. Fiul lui Dumnezeu. cu Fecioara Maria. Născătoarea de Dumnezeu. merinde de drum. După ce Biserica rosteşte pentru ultima dată cuvintele de iertare şi de dezlegare ale lui Cristos asupra creştinului muribund. 1019 Isus. să se grăbească în întâmpinarea ta Fecioara Maria.. 1 Cor 15. ARTICOLUL 12 „Cred în viaţa veşnică” 1020 Creştinul care îşi uneşte propria moarte cu aceea a lui Isus vede moartea ca o plecare spre El şi o intrare în viaţa veşnică.

27. Trid. 1 Cor 13. . dar afirmă în repetate rânduri şi răsplătirea.. Noul Testament vorbeşte despre judecată. 4. Cc. Cerul 1023 Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu şi care sunt complet purificaţi trăiesc pentru totdeauna cu Cristos. 1676 Cf. Florenţa: DS 1304-1306. Cf. în funcţie de faptele şi credinţa lui. (. Commendatio animae. 1682 Cf. 2). Parabola lui Lazăr cel sărac1674 şi cuvântul lui Cristos pe cruce către tâlharul cel bun1675. în perspectiva întâlnirii finale cu Cristos la cea de a doua venire. faţă în faţă1682: Cu autoritatea noastră apostolică. 8. 1680 Cf. 12.contempla în vecii vecilor1672. Ioan al XXII-lea: DS 990. 2 Cor 5. Benedict al XII-lea: DS 1000-1001. Dichos. fie trecând printro purificare1678. 22. Mt 16. care poate fi deosebit pentru unii şi pentru alţii. mai ales.: DS 1820. 1678 Cf. după dispoziţia generală a lui Dumnezeu. sufletele tuturor sfinţilor (. Cc. Cc. 12. Ei sunt pentru totdeauna asemănători lui Dumnezeu... 2 Tim 1. Lc 16. 1674 Cf. precum şi alte texte din Noul Testament1676 vorbesc despre un destin ultim al sufletului1677. în momentul morţii. În seara vieţii noastre vom fi judecaţi după iubire1681. Benedict XII: DS 1002. pentru că îl văd „aşa cum este” (1 In 3. fie osândindu-se îndată pentru totdeauna1680. 23.. atunci când după moarte îşi vor fi încheiat această 1672 1673 RR. 1681 Sf. Lyon: DS 857-858. dacă a existat sau există ceva de purificat.. 1677 Cf. 23. 1022 Fiecare om primeşte în sufletul său nemuritor răsplata veşnică îndată după moarte. Fil 1. I. OEx. nu mai era nimic de purificat. II. Evr 9. 9-10. la o judecată particulară care îi pune viaţa în relaţie cu Cristos. 1679 Cf. fie intrând imediat în fericirea cerului1679. Ap 22. 26. Ioan al Crucii. Judecata particulară 1021 Moartea pune capăt vieţii oamenilor ca timp oferit pentru primirea sau refuzarea harului dumnezeiesc manifestat în Cristos1673. 64. 1675 Cf. imediat după moartea fiecăruia. definim că.) şi ale tuturor celorlalţi credincioşi morţi după ce au primit sfântul Botez al lui Cristos şi în care. Lc 23. 43.) sau.

3.) chiar înainte de învierea în trup şi de Judecata universală. cf. (. sunt şi vor fi în cer. Ap 2. Luc. Dumnezeu nu poate fi văzut aşa cum este decât atunci când îşi deschide misterul El însuşi contemplării nemijlocite din partea omului şi când îi dăruieşte acestuia capacitatea de a-l contempla. Cf. Scriptura ne vorbeşte în imagini: viaţă. 1025 A trăi în cer înseamnă „a fi cu Cristos”1684. ceea ce a pregătit Dumnezeu celor care îl iubesc” (1 Cor 2. care-i asociază la glorificarea lui cerească pe cei care au crezut în El şi care au rămas credincioşi voinţei lui. casa Tatălui. Viaţa fericiţilor constă în posedarea deplină a roadelor răscumpărării înfăptuite de Cristos.purificare. Cei aleşi trăiesc „în El”. acolo e viaţa. LG 49. vinul Împărăţiei. După patima şi moartea Domnului nostru Isus Cristos. acolo e Împărăţia”1686. 1028 Din cauza transcendenţei sale. Cerul este scopul ultim şi realizarea aspiraţiilor celor mai profunde ale omului. grădina raiului: „Ceea ce ochiul nu a văzut şi urechea nu a auzit şi la inima omului nu s-a suit. 1024 Această viaţă desăvârşită. cu Fecioara Maria. viaţa este a fi cu Cristos: unde e Cristos. cu îngerii şi cu toţi fericiţii este numită „cer”. starea de fericire supremă şi definitivă.. această comuniune de viaţă şi de iubire cu Preasfânta Treime. ele au văzut şi văd esenţa divină cu o viziune intuitivă şi chiar faţă în faţă. Această contemplare a lui Dumnezeu în slava lui cerească este numită de Biserică „viziunea beatifică”: Aceasta va fi slava şi fericirea ta: vei fi primit să-l vezi pe Dumnezeu. primiţi în comunitatea sfinţilor îngeri. 17. lumină. Isus Cristos ne-a „deschis” cerul. 9). 1027 Acest mister de comuniune fericită cu Dumnezeu şi cu toţi cei care sunt în Cristos depăşeşte orice înţelegere şi orice reprezentare. mai bine zis. 1026 Prin moartea şi învierea sa. şi aceasta începând cu Înălţarea la ceruri a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Cristos. . Fil 1. numele propriu1685: Vita est enim esse cum Christo. vei avea cinstea să fii părtaş la bucuriile mântuirii şi la lumina veşnică 1683 1684 Benedict al XII-lea: DS 1000. au fost. Ambrozie. îşi găsesc adevărata identitate. Ierusalimul ceresc. în Împărăţia cerurilor şi în Paradisul ceresc împreună cu Cristos. 121. fără mijlocirea nici unei făpturi1683. In 14. dar îşi păstrează sau.. 23. 1 Tes 4. 1686 Sf. ibi vita. ospăţ de nuntă. Cerul este comunitatea fericită a tuturor celor care sunt desăvârşit încorporaţi lui. ideo ubi Christus. 1685 Cf. ibi Regnum ─ „Într-adevăr. 17. pace. 10.

DS 856. 1032 Această învăţătură se întemeiază şi pe practica rugăciunii pentru cei morţi. să poată ajunge la vederea fericitoare a lui Dumnezeu. Grigore cel Mare. DS 1304. 1689 Cf. Biserica recomandă şi pomana. despre care vorbeşte deja Sfânta Scriptură: „De aceea. în comunitatea drepţilor şi a prietenilor lui Dumnezeu. 4. Încă din primele timpuri. 7. 1692 Sf. cu El „vor împărăţi în vecii vecilor” (Ap 22. ca să fie dezlegaţi de păcat” (2 Mac 12. 1690 Cf. Ep. nici în veacul viitor (Mt 12. Domnul Dumnezeul tău. Purificarea finală sau Purgatoriul 1030 Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu. 1693 Cf. după cum afirmă Cel care este Adevărul. 39. nu i se va ierta nici în veacul acesta. 21. 1031 Biserica numeşte Purgator această purificare finală a celor aleşi. pentru ca..alături de Cristos. Dial. . care este cu totul deosebită de pedeapsa celor osândiţi.. indulgenţele şi faptele de pocăinţă în favoarea celor răposaţi: Să le dăm ajutor şi să le facem pomenirea. de bucuriile nemuririi dobândite1687. Cf. Mt 25. (. făcând referinţă la anumite texte din Scriptură1691. trebuie să credem că există înainte de judecată un foc purificator. 45). 1. 31). DS 1820. Din această afirmaţie se deduce că anumite greşeli pot fi iertate în veacul acesta. vorbeşte despre un foc purificator: Cu privire la anumite greşeli uşoare. 1580.) te vei bucura în Împărăţia cerurilor. deşi sunt siguri de mântuirea veşnică. Tradiţia Bisericii. 10. în veacul viitor1692. îndeosebi Jertfa euharistică1693. dacă cineva a hulit împotriva Duhului Sfânt. Dacă fiii lui Iob au fost 1687 1688 Sf. suferă după moarte o purificare ca să dobândească sfinţenia necesară pentru a intra în bucuria cerului. 5)1688.. 23. Ciprian. 1029 În gloria cerului. Biserica a formulat învăţătura de credinţă despre Purgator mai ales la Conciliile din Florenţa1689 şi din Trento1690. 56. purificaţi. (Iuda Macabeul) a pus să se facă pentru cei morţi jertfa de ispăşire. iar altele. 1691 De ex. fericiţii continuă cu bucurie să împlinească voinţa lui Dumnezeu în raport cu ceilalţi oameni şi cu întreaga creaţie. spunând că. Biserica a cinstit amintirea celor morţi şi a oferit sufragii pentru ei. 1 Pt 1. 1 Cor 3. 15. Deja ei domnesc împreună cu Cristos. III. dar imperfect purificaţi.

409. Ele sunt în acelaşi timp un apel stăruitor la convertire: „Intraţi pe poarta cea strâmtă. Şi această stare de autoexcludere definitivă de la comuniunea cu Dumnezeu şi cu sfinţii săi este desemnată de cuvântul „iad”. 31-46. 29. A muri în păcat de moarte fără a se fi căit şi fără a primi iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu înseamnă a rămâne despărţit de El pentru totdeauna prin propria alegere liberă. 1698 Cf. împotriva aproapelui sau a noastră înşine: „Cel ce nu iubeşte rămâne în moarte. în iad. 41-42) şi că El îi va osândi: „Plecaţi de la mine. 1036 Afirmaţiile Sfintei Scripturi şi învăţăturile Bisericii în ce priveşte iadul sunt un apel la responsabilitatea cu care omul trebuie să-şi folosească libertatea având în vedere destinul său veşnic. SPF 12. blestemaţilor. care îi vor aduna pe toţi cei ce săvârşesc fărădelegea. 1699 Cf. imediat după moarte. Oricine îl urăşte pe fratele său este un ucigaş. Sufletele celor care mor în starea păcatului de moarte coboară. 15). iar voi ştiţi că nici un ucigaş nu are viaţa veşnică rămânând în el” (1 In 3. „focul veşnic”599. 1002. 5.. Pedeapsa principală a iadului constă în despărţirea veşnică de 1699umnezeu. 1351. 28. 42. singurul în care omul poate avea viaţa şi fericirea pentru care a fost creat şi la care aspiră. 411. Ioan Chrysostom. 1034 Isus vorbeşte deseori despre „gheena” în care „focul nu se stinge”1697. care sunt fraţii săi1696. (. Mc 9. unde suferă chinurile infernului. şi mulţi sunt cei 1694 1695 Cf. Iadul 1033 Nu putem fi împreună cu Dumnezeu decât dacă alegem în mod liber să-l iubim. 1575. . 50. Mt 10. 858. 1696 Cf. 1697 Cf.. IV. Dar nu-l putem iubi pe Dumnezeu dacă păcătuim grav împotriva lui. Iob 1. Mt 25. in 1 Cor.purificaţi de jertfa tatălui lor1694. Domnul Isus ne avertizează că vom fi îndepărtaţi de la El dacă vom omite să venim în întâmpinarea nevoilor grave ale celor săraci şi mici. 41) 1035 Învăţătura Bisericii afirmă existenţa iadului şi veşnicia lui. Hom. Isus vesteşte cu gravitate că El îi „va trimite pe îngerii săi. în focul cel veşnic!” (Mt 25. Mt 5. DS 76. pregătită celor ce refuză până la sfârşitul vieţii lor să creadă şi să se convertească. şi unde îşi pot pierde şi sufletul. şi trupul1698. 41. 22.) şi-i vor arunca în cuptorul aprins” (Mt 13. de ce să ne îndoim că ofrandele noastre pentru cei morţi le aduc mângâiere? Să nu şovăim a-i ajuta pe cei care au plecat şi să oferim rugăciunile noastre pentru ei1695. 801. 13. 5. Sf. căci largă e poarta şi lată e calea care duce la pieire. 43-48.

pentru ca. 28-29). iar caprele la stânga. în întunericul cel mai din afară. . 13-14): Întrucât nu ştim nici ziua şi nici ceasul.. DS 397. In 12. va fi descoperit în mod definitiv adevărul despre relaţia fiecărui om cu Dumnezeu1703. după sfatul Domnului. iar cei ce au făcut răul. 1703 Cf. Şi se vor aduna în faţa lui toate neamurile. iar drepţii. 1702 LR. şi să nu auzim. să veghem cu statornicie. Doamne. În liturgia euharistică şi în rugăciunile zilnice ale credincioşilor. şi toţi îngerii împreună cu El (. Cf. şi puţini sunt cei care o găsesc” (Mt 7. care vrea „ca nimeni să nu fie osândit. În 1700 1701 LG 48. mântuieşte-ne de osânda veşnică şi primeşte-ne în ceata aleşilor tăi1702. să primeşti cu bunăvoinţă jertfa slujirii noastre şi a întregii tale familii. şi îi va despărţi pe unii de alţii aşa cum păstorul desparte oile de capre. Canonul Roman 88. dar strâmtă e poarta şi îngustă e calea care duce la Viaţă. Deci Cristos „va veni în mărirea sa. Biserica imploră mila lui Dumnezeu. ca nişte servitori răi şi leneşi. aceasta este consecinţa unei aversiuni voite faţă de Dumnezeu (un păcat de moarte) şi în care omul persistă până la sfârşit. 46). (. 1037 Dumnezeu nu predestinează pe nimeni să meargă în iad1701.. 1567. la sfârşitul unicului drum al vieţii noastre pământeşti. unde „va fi plâns şi scrâşnirea dinţilor”1700. ci toţi să vină la pocăinţă” (2 Pt 3. trebuie. în viaţa veşnică” (Mt 25. Judecata de pe urmă va revela până în ultimele consecinţe binele pe care fiecare l-a făcut sau a omis să-l facă în timpul vieţii pământeşti: Tot răul pe care-l fac cei răi este pus la socoteală ─ iar ei nu ştiu. 31. porunca de a merge în focul veşnic.care merg pe ea. V.) Şi vor merge aceştia din urmă în chinul veşnic.). Judecata de pe urmă 1038 Învierea tuturor morţilor.. Rânduieşte în pace zilele noastre. 49. „a celor drepţi şi a celor păcătoşi” (Fapte 24. 1039 În faţa lui Cristos. Va fi „ceasul în care cei ce zac în morminte vor auzi glasul [Fiului Omului] şi vor ieşi cei ce au făcut binele spre învierea vieţii. să ne învrednicim să intrăm cu El la nuntă şi să ne numărăm printre binecuvântaţii săi. 15).. Şi va aşeza oile de-a dreapta sa. va precede Judecata de pe urmă. 32. care este Adevărul. 9): Te rugăm aşadar. spre învierea osândei” (In 5.

Cânt. de aceea. 13) a reîntoarcerii Domnului.ziua în care „Dumnezeu nu va tăcea” (Ps 50. Tatăl îşi va rosti atunci cuvântul definitiv asupra întregii istorii.. care este intim unit cu omul şi prin el îşi atinge scopul. 3). împreună cu neamul omenesc. care „va veni pentru a fi preamărit întru sfinţii săi şi pentru a se arăta minunat în toţi cei care vor fi crezut” (2 Tes 1. 6. 1041 Mesajul Judecăţii de apoi cheamă la convertire cât timp Dumnezeu încă mai dăruieşte oamenilor „timpul potrivit. glorificaţi în trup şi suflet. 1707 Cf. drepţii vor domni împreună cu Cristos pentru totdeauna. atunci când. VI. este numită de Sfânta Scriptură „ceruri noi şi pământ nou” (2 Pt 3. Va fi realizarea 1704 Sf. ceea ce le-aţi fi dat ar fi ajuns până la Capul lor. Ap 21. 1040 Judecata de pe urmă va avea loc la a doua venire în slavă a lui Cristos. 1043 Această misterioasă reînnoire. Prin Fiul său Isus Cristos. Augustin. 10). dar pe pământ mădularele mele flămânzeau. va fi refăcut cu desăvârşire în Cristos”1706. 2). Universul. 1705 .. Împărăţia lui Dumnezeu va ajunge la plinătatea sa. Vom cunoaşte sensul ultim al întregii lucrări a creaţiei şi al întregii economii a mântuirii şi vom înţelege căile minunate pe care Providenţa va fi călăuzit orice lucru spre scopul său final. 4. Serm. am făcut din ei comisionarii voştri. Când i-am pus pe pământ pe aceşti sărmani ai mei. numai El îi hotărăşte venirea. 4. nu aveţi nimic la mine”1704. domneam în cer de-a dreapta Tatălui meu. Eu. Dacă voi aţi fi dăruit mădularelor mele. Capul lor. care va transforma omenirea şi lumea. Singur Tatăl îi cunoaşte ziua şi ceasul. 13)1707. Vesteşte „speranţa fericită” (Tit 2. 8.) El se va întoarce către cei răi şi le va spune: „Eu i-am pus pe pământ pe aceşti sărmani ai mei pentru voi. Speranţa unor ceruri noi şi a unui pământ nou 1042 La sfârşitul timpurilor. ziua mântuirii” (2 Cor 6. 1. Judecata de pe urmă va arăta că dreptatea lui Dumnezeu e biruitoare asupra tuturor nedreptăţilor săvârşite de creaturile lui şi că iubirea lui e mai puternică decât moartea1705. şi Universul însuşi va fi reînnoit: Deci Biserica va „ajunge la împlinire în gloria cerească. După judecata universală. 18. (. El inspiră sfânta frică de Dumnezeu. Cf. 1706 LG 48. Îl angajează pe om pentru dreptatea Împărăţiei lui Dumnezeu. care să strângă faptele voastre bune în vistieria mea: voi n-aţi pus nimic în mâinile lor.

Ierusalimul ceresc. Haer. 9). Ea nu va mai fi rănită de păcat. Cei care vor fi uniţi cu Cristos vor forma comunitatea celor răscumpăraţi. 1. 1711 Cf. 1046 Cât despre Cosmos. refăcută în starea de la început.) cu speranţa de a fi şi ea izbăvită de robia stricăciunii. . nici ţipăt şi nici durere. Desigur. 1713 GS 39. Ap 21. 10). nu va mai fi nici plânset. răscumpărarea trupurilor noastre (Rom 8. 4)1709. 1044 În acest „univers nou”1708. ci mai degrabă să stimuleze grija de a cultiva acest pământ unde creşte trupul noii familii umane. în care Dumnezeu se va manifesta în mod inepuizabil aleşilor săi. (. care avem pârga Duhului. pentru că lucrurile dintâi au trecut” (Ap 21. 1048 „Nu cunoaştem timpul împlinirii pământului şi a omenirii şi nici nu cunoaştem modul în care va fi transformat Universul. 5. 5.. aşteptarea unui pământ nou nu trebuie să slăbească. şi cele din ceruri. 1712 Sfântul Irineu. Şi nu numai ea. de prihană1711. 1710 LG 1.. 19-23). „El va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moartea nu va mai fi. 1047 Universul vizibil este deci destinat şi el să fie transformat.. 27. 2). de pace şi de comuniune reciprocă. „Cetatea Sfântă a lui Dumnezeu” (Ap 21. Dumnezeu îşi va avea locuinţa printre oameni. şi cele de pe pământ” (Ef 1. 32. 1. care distrug sau rănesc comunitatea pământească a oamenilor.. va fi izvor nesecat de fericire.definitivă a planului lui Dumnezeu de a „aduna totul sub un singur Cap. fără nici o piedică. 1045 Pentru om. trece. voită de Dumnezeu încă de la creare şi al cărei „sacrament” 1710 este Biserica peregrină. 21. 27. Ap 21. să fie. Viziunea beatifică. în care sălăşluieşte dreptatea şi a cărui fericire va împlini şi va depăşi toate dorinţele de pace care se urcă la inima omului”1713. „pentru ca lumea însăşi.) Căci ştim că toată făptura geme în chinurile naşterii până acum. participând la glorificarea lor în Isus Cristos cel înviat1712. care 1708 1709 Cf. de amorul propriu. 1049 „Totuşi. deformat de păcat. Cf. în slujba celor drepţi”. Cristos. Revelaţia afirmă profunda comunitate de destin a lumii materiale şi a omului: Căci şi făptura aşteaptă cu mare dor revelarea fiilor lui Dumnezeu (. suspinăm în noi înşine aşteptând înfierea. chipul lumii acesteia. însă ni s-a dezvăluit că Dumnezeu pregăteşte un lăcaş nou şi un pământ nou. „Mireasa Mielului” (Ap 21. ci şi noi. această împlinire va fi realizarea definitivă a unităţii neamului omenesc.

dar imperfect purificaţi. Aşadar. însă purificate de orice prihană. 29. când aceste suflete vor fi din nou unite cu trupurile lor”1717. revarsă asupra tuturor.. mijlocind pentru noi şi ajutând slăbiciunea noastră prin grija lor frăţească”1718. luminate şi transfigurate atunci când Cristos va oferi Tatălui Împărăţia veşnică şi universală”1715. fără excepţie. 28) în viaţa veşnică: Viaţa subzistentă şi adevărată. 18. LG 2. 1054 Cei care mor în harul şi prietenia lui Dumnezeu. le vom regăsi apoi iarăşi. 2. 1052 „Noi credem că sufletele celor care mor în harul lui Cristos (. GS 39. deşi sunt siguri de mântuirea lor veşnică. îl văd pe Dumnezeu aşa cum este şi unde sunt şi ele. într-o judecată particulară făcută de Cristos. pe care le vom răspândi pe pământ în Duhul Domnului şi după porunca lui. Catech.) formează Poporul lui Dumnezeu dincolo de moarte.poate oferi de pe acum o schiţare a lumii ce va să vină. în fericirea veşnică. deşi trebuie făcută atent distincţia între progresul pământesc şi creşterea Împărăţiei lui Cristos. Judecătorul celor vii şi al celor morţi. 1716 Sf. unde. am primit făgăduinţa neclintită a vieţii veşnice1716.. şi acest progres are o mare importanţă pentru Împărăţia lui Dumnezeu”1714. 1717 SPF 28. 1053 „Noi credem că mulţimea sufletelor care sunt adunate în jurul lui Isus şi al Mariei în Paradis formează Biserica din cer. oamenii. darurile cereşti. 1718 SPF 29. ce va fi definitiv învinsă în ziua învierii. şi noi. pe care Tatăl o dăruieşte prin Fiul şi în Duhul Sfânt. Dumnezeu va fi atunci „totul în toţi” (1 Cor 15. 3. 1050 „Toate roadele bune ale naturii şi ale strădaniei noastre. în măsura în care poate contribui la o mai bună organizare a societăţii umane. Ciril din Ierusalim. în diferite grade. totuşi. 1714 1715 . PE SCURT 1051 Fiecare om îşi primeşte în sufletul său nemuritor răsplata veşnică îndată după moarte. cf. suferă după moarte o purificare spre a dobândi sfinţenia necesară pentru a intra în bucuria lui Dumnezeu. ill. GS 39. asociate cu sfinţii îngeri la guvernarea divină exercitată de Cristos în glorie. Datorită milostivirii sale.

este la fel de adevărat că „Dumnezeu vrea ca toţi oamenii să se mântuiască” (1 Tim 2. Dacă e adevărat că nimeni nu se poate mântui pe sine însuşi. Ap 22. 26). şi însuşi Universul material va fi transformat. DS 859. Amen are aceeaşi rădăcină ca şi cuvântul „a crede”. . Înţelegem astfel de ce „Amin” se poate spune despre fidelitatea lui Dumnezeu faţă de noi şi despre încrederea noastră în El. cf. 1063 În profetul Isaia se găseşte expresia „Dumnezeul adevărului”. îndeosebi sfânta Jertfă euharistică. 1060 La sfârşitul timpurilor. Biserica îi încredinţează pe cei răposaţi îndurării lui Dumnezeu şi oferă pentru ei sufragii. 21. „AMIN” 1061 Crezul. El apare deseori la sfârşitul rugăciunilor din Noul Testament. singurul în care omul poate avea viaţa şi fericirea pentru care a fost creat şi la care aspiră. ca şi ultima carte a Sfintei Scripturi1721. 1059 „Preasfânta Biserică romană crede şi mărturiseşte cu tărie că în ziua Judecăţii toţi oamenii se vor înfăţişa cu propriul lor trup înaintea tribunalului lui Cristos pentru a da socoteală de faptele lor”1720. 4) şi că la El „toate sunt cu putinţă” (Mt 19. 1721 Cf.1055 În virtutea „împărtăşirii sfinţilor”. 1057 Principala pedeapsă a iadului constă în despărţirea veşnică de Dumnezeu. numită şi „iad”. Această rădăcină exprimă soliditatea. în viaţa veşnică. glorificaţi în trup şi în suflet. Atunci. 1056 Urmând exemplul lui Cristos. Împărăţia lui Dumnezeu va ajunge la plinătate. 1062 În ebraică. DS 1549. nu mă lăsa să mă despart vreodată de tine”. literalmente 1719 1720 DCG 69. 1058 Biserica se roagă ca nimeni să nu se piardă: „Doamne. 28). fidelitatea. Dumnezeu va fi atunci „totul în toţi” (1 Cor 15. cei drepţi vor domni împreună cu Cristos pentru totdeauna. Şi Biserica îşi încheie rugăciunile cu „Amin”. fiabilitatea. Biserica îi avertizează pe credincioşi despre „trista şi dureroasa realitate a morţii veşnice”1719. se termină cu cuvântul ebraic Amen.

făgăduinţelor. . Serm. 16). Ţie. poruncilor lui Dumnezeu. 1064 „Amin”-ul final al Crezului reia şi întăreşte deci primul cuvânt: „Cred”. autoritatea lui este întemeiată pe Adevărul lui Dumnezeu. Viaţa creştină de fiecare zi va fi atunci un „Amin” faţă de „Cred” al mărturisirii de credinţă de la Botezul nostru: Simbolul să fie pentru tine oglindă. pentru a sublinia că învăţătura lui e vrednică de toată încrederea. toată cinstea şi mărirea în toţi vecii vecilor. AMIN. uneori sub formă reduplicată1723. 58. „Oricine va voi să fie binecuvântat pe pământ va voi să fie binecuvântat de Dumnezeul Amin-ului” (Is 65. în unire cu Duhul Sfânt. adică Dumnezeul credincios făgăduinţelor sale. In 5. cu Cristos şi în Cristos. 1724 Sf. El asumă şi duce la plinătate „Amin”-ul nostru faţă de Tatăl: „Întradevăr. 11. Şi bucură-te în fiecare zi de credinţa ta1724. câte sunt făgăduinţele lui Dumnezeu. Este „Amin”-ul definitiv al iubirii Tatălui pentru noi. 5. spre mărirea lui Dumnezeu” (2 Cor 1. A crede înseamnă a spune „Amin” cuvintelor. toate sunt în El «Da». Dumnezeule. 19. Tată atotputernic. 16.„Dumnezeul Amin-ului”. 1065 Isus Cristos însuşi este „Amin”-ul (Ap 3. Mt 6. Cf. Domnul Cristos foloseşte adeseori termenul „Amin”1722. Priveşte-te în el ca să vezi dacă crezi tot ceea ce afirmi că crezi. 14). 2. 13. 1722 1723 Cf. 20): Prin Cristos. şi de aceea tot prin El spunem «Amin». înseamnă a se încrede total în Acela care este „Amin”-ul de infinită iubire şi de fidelitate desăvârşită. Augustin.

9) cu privire la întreaga creaţie: Tatăl îndeplineşte „taina voii sale”. 4 .Partea a doua Celebrarea misterului creştin Frescă din catacombele Sfinţilor Petru şi Marcelin. care îl mântuieşte pe omul întreg. Această femeie. se vindecă atingându-se de haina lui Isus prin „puterea care a ieşit din El” (cf. Scena reprezintă întâlnirea lui Isus cu femeia bolnavă de curgere de sânge. Sacramentele sunt asemenea acelor „puteri ce ies” din Trupul lui Cristos pentru a ne vindeca de rănile păcatului şi a ne da viaţa nouă a lui Cristos (cf. suflet şi trup. 25-34). Biserica mărturiseşte misterul Treimii Sfinte şi „planul bunăvoinţei sale” (Ef 1. . 9) şi pe care tradiţia patristică o va numi „economia Cuvântului întrupat” sau „economia mântuirii”. revelat şi realizat în istorie în forma unui plan. al IV-lea. Această imagine simbolizează aşadar puterea dumnezeiască şi mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu. Acesta este misterul lui Cristos1725. de la începutul sec. 1725 Cf. prin intermediul vieţii sacramentale. pe care Sfântul Paul o numeşte „economia misterului” (Ef 3. De ce liturgia? 1066 În Simbolul credinţei. Ef 3. Mc 5. dându-i pe Fiul său Preaiubit şi pe Duhul Sfânt pentru mântuirea lumii şi slava numelui său. Sacramentele Bisericii continuă acum faptele pe care Isus le-a săvârşit în timpul vieţii sale pământeşti (cf. § 1116). o „orânduire înţeleaptă”. suferindă de vreme îndelungată. § 1115).

„slujire din partea/în favoarea poporului”. Ce înseamnă cuvântul „liturgie”? 1069 Cuvântul „liturgie” înseamnă la origine „lucrare publică”. a fost îndeplinită de Cristos Domnul mai ales prin misterul pascal al fericitei sale Pătimiri. a nimicit moartea noastră şi. „se actualizează opera răscumpărării noastre”. Răscumpărătorul şi Marele nostru Preot. 1728 Cf. căci din coasta lui Cristos «dormind pe Cruce» s-a născut «sacramentul admirabil al întregii Biserici»” 1726. liturgia. 1731 Cf. liturgia este considerată ca exercitarea misiunii sacerdotale a lui Cristos. 6. 30. Prin 1726 1727 SC 5. unicul „Liturg” 1732. se aduce cultul public integral de către Trupul mistic al lui Cristos ─ de către Cap şi mădularele sale. «murind. înviind. 16. prefigurată în faptele măreţe ale Domnului. 4. Biserica este slujitoare. după chipul Domnului său. al Învierii şi al Înălţării glorioase. pe bună dreptate. 2. De aceea. In 17. 1732 Cf. este profetică (vestire) şi regească (slujirea iubirii): Aşadar. pentru ca credincioşii să-l trăiască şi să-i dea mărturie în lume. îi ajută în cel mai înalt grad pe credincioşi să exprime în viaţa lor şi să arate şi altora misterul lui Cristos şi natura autentică a adevăratei Biserici1727. În toate aceste situaţii e vorba de slujirea lui Dumnezeu şi a oamenilor. SC 2. În tradiţia creştină. el vrea să arate că Poporul lui Dumnezeu ia parte la „lucrarea lui Dumnezeu”1728. 14-17. ci şi vestirea Evangheliei1730 şi caritatea în faptă1731. În celebrarea liturgică. Rom 15. 2 Cor 9. săvârşite cu poporul Vechiului Testament. . mai ales în jertfa dumnezeiască a Euharistiei. lucrarea răscumpărării noastre. Fil 2. Rom 15. 2. 12. prin care. 1070 Termenul „liturgie” în Noul Testament este folosit pentru a desemna nu numai celebrarea cultului divin1729. Evr 8. Cristos. 1729 Cf. Fil 2. participând la preoţia lui (cult). mister prin care. 25. în acelaşi timp. Într-adevăr. Prin liturgie. 1730 Cf. prin care Cristos a îndeplinit lucrarea mântuirii noastre. Lc 1. 23. prin care sfinţirea omului este reprezentată prin semne văzute şi este realizată într-un mod propriu fiecăruia şi. în liturgie Biserica celebrează în mod deosebit misterul pascal. cu ea şi prin ea. 1068 Biserica vesteşte şi celebrează în liturgia sa acest mister al lui Cristos. Fapte 13. ne-a redobândit viaţa». continuă în Biserica sa. 27.1067 „Această operă a răscumpărării oamenilor şi a preamăririi desăvârşite a lui Dumnezeu.

În ea orice rugăciune creştină îşi găseşte izvorul şi ţinta. Rugăciune şi liturgie 1073 Liturgia este şi participare la rugăciunea lui Cristos îndreptată spre Tatăl în Duhul Sfânt. atunci poate ea să aducă roade în viaţa credincioşilor: viaţa nouă în Duh. angajarea în misiunea Bisericii şi slujirea unităţii ei. a cărei eficacitate nu o poate atinge cu acelaşi titlu şi în acelaşi grad nici o altă acţiune a Bisericii1733. Ea este deci locul privilegiat al catehezei Poporului lui Dumnezeu. Ea implică o participare „conştientă. şi mai ales în Euharistie. 16-17. 1072 „Liturgia nu epuizează toată acţiunea Bisericii”1735: trebuie să fie precedată de evanghelizare. orice celebrare liturgică. 4) în Fiul lui preaiubit.urmare. de credinţă şi de convertire. 1737 SC 10. CT 23. 1735 SC 9. 18. acţionează Cristos Isus în plinătate pentru transformarea oamenilor”1738. SC 11. Ea realizează şi manifestă Biserica drept semn vizibil al comuniunii lui Dumnezeu şi a oamenilor în Cristos. 1736 Cf. Prin liturgie. este acţiune sacră prin excelenţă. Liturgia ca izvor de Viaţă 1071 Lucrare a lui Cristos. Este aceeaşi „lucrare minunată a lui Dumnezeu”. în Duhul” (Ef 6. liturgia este şi o acţiune a Bisericii sale. 1738 Ioan Paul II. care este trăită şi interiorizată prin orice rugăciune. întrucât este opera lui Cristos-Preotul şi a Trupului său. căci în sacramente. „Cateheza este intrinsec legată de toată acţiunea liturgică şi sacramentală. „în toată vremea.) Cateheză şi liturgie 1074 „Liturgia e culmea spre care tinde acţiunea Bisericii şi totodată izvorul din care emană toată puterea ei”1737. care este Biserica. . Ef 3. omul lăuntric este înrădăcinat şi întemeiat1736 în „marea iubire cu care ne-a iubit Tatăl” (Ef 2. 1733 1734 SC 7. activă şi rodnică” a tuturor1734. Ea îi angajează pe credincioşi în Viaţa nouă a comunităţii.

1739 Cf. iar apoi. care vrea să fie în slujba întregii Biserici. O astfel de cateheză ţine de resortul catehismelor locale şi regionale. va prezenta ceea ce este fundamental şi comun întregii Biserici privitor la liturgie ca mister şi ca celebrare (secţiunea întâi). trecând de la vizibil la invizibil. Prezentul Catehism. SC 3-4. de la „sacramente” la „mistere”. cele şapte sacramente şi sacramentaliile (secţiunea a doua). în diversitatea riturilor şi culturilor ei1739. de la semnificant la semnificat. .1075 Cateheza liturgică are drept scop să introducă în misterul lui Cristos (este „mistagogie”).

CAPITOLUL ÎNTÂI Misterul pascal în timpul Bisericii ARTICOLUL 1 Liturgia ─ lucrare a Sfintei Treimi I. în care Cristos îşi manifestă. Acţionează prin sacramente. Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. Biserica a apărut în lume 1740. În felul acesta. . El ne-a ales în 1740 Cf. vor apărea mai limpede natura şi aspectele esenţiale ale celebrării liturgice (capitolul al doilea).SECŢIUNEA ÎNTÂI Economia sacramentală 1076 În ziua Rusaliilor. SC 6. LG 2. De aceea. întru Cristos. propriu acestui timp nou. care ne-a binecuvântat cu toată binecuvântarea spirituală în ceruri. e important să fie pusă mai întâi în lumină această „împărtăşire sacramentală” (capitolul întâi). Darul Duhului inaugurează un timp nou în „împărtăşirea misterului”: timpul Bisericii. 26). prin revărsarea Duhului Sfânt. izvorul şi scopul liturgiei 1077 „Binecuvântat să fie Dumnezeu. Tatăl. Cristos trăieşte şi acţionează în Biserica sa şi împreună cu ea într-un mod nou. „până când va veni” (1 Cor 11. În acest timp al Bisericii. îşi face prezentă şi îşi transmite lucrarea de mântuire prin liturgia Bisericii sale. ea constă în comunicarea (sau „împărtăşirea”) roadelor misterului pascal al lui Cristos în celebrarea liturgiei „sacramentale” a Bisericii. acest lucru e numit de Tradiţia comună a Răsăritului şi a Apusului „economia sacramentală”.

36). eu-logia). Aplicat omului. ca să fim sfinţi şi neprihăniţi în faţa sa. prin care pământul este „blestemat”. 15) prin adoraţie. Legea. dinainte rânduindu-ne spre înfiere prin Isus Cristos. cu care ne-a dăruit pe noi în Fiul său iubit” (Ef 1. De la poemul liturgic al celei dintâi creaţii şi până la cântările Ierusalimului ceresc. Prezenţa lui Dumnezeu în templu. 1083 Înţelegem astfel dubla dimensiune a liturgiei creştine ca răspuns de credinţă şi de iubire la „toată binecuvântarea spirituală” cu care ne dăruieşte Tatăl. Pe de altă parte şi până la desăvârşita împlinire a planului lui Dumnezeu. întreaga lucrare a lui Dumnezeu este binecuvântare. în Cuvântul său. mort şi înviat pentru noi. Dumnezeu a binecuvântat fiinţele vii şi. în ciuda păcatului omului. îl binecuvântează pe Tatăl „pentru Darul lui negrăit” (2 Cor 9. în iubire. dăruirea Pământului făgăduinţei. din care este ţesută liturgia poporului ales. Profeţii şi Psalmii. Biserica. pentru a o îndrepta spre viaţă. începând cu Abraham. binecuvântarea divină este pe deplin revelată şi împărtăşită: Tatăl este recunoscut şi adorat ca izvorul şi scopul tuturor binecuvântărilor creaţiei şi ale mântuirii. ieşirea din Egipt (Paştele şi Exodul). Biserica nu încetează să ofere Tatălui „prinosul propriilor ei daruri” şi să-l . 1082 În liturgia Bisericii. amintesc binecuvântările divine şi totodată le răspund prin binecuvântări de laudă şi de mulţumire. a fost inaugurată istoria mântuirii. Dar. întrupat. autorii inspiraţi vestesc planul de mântuire ca pe o imensă binecuvântare dumnezeiască. laudă şi aducere de mulţumire. 1078 A binecuvânta este o acţiune divină dătătoare de viaţă şi al cărei izvor este Tatăl. 1080 De la început. spre izvor: prin credinţa „părintelui celor ce cred”. 1081 Binecuvântările dumnezeieşti se manifestă în evenimente uimitoare şi mântuitoare: naşterea lui Isaac. care mergea spre moarte. alegerea lui David. care s-a deschis pentru binecuvântare. mai ales. Pe de o parte. după bunul plac al voinţei sale. binecuvântarea dumnezeiască pătrunde istoria oamenilor. ne copleşeşte cu binecuvântările sale şi prin El revarsă în inimile noastre Darul ce cuprinde toate darurile: Duhul Sfânt. Legământul cu Noe şi cu toate fiinţele însufleţite reînnoieşte această binecuvântare de rodnicie.Cristos mai înainte de întemeierea lumii. 1079 De la început şi până la sfârşitul timpurilor. acest termen semnifică adoraţie şi încredinţare în mâinile Creatorului în aducere de mulţumire. Binecuvântarea lui este totodată cuvânt şi dar (bene-dictio. exilul purificator şi întoarcerea „Rămăşiţei”. unită cu Domnul său şi „sub lucrarea Duhului Sfânt” (Lc 10. bărbatul şi femeia. 21). spre lauda gloriei harului său.

. prin împărtăşirea din moartea şi învierea lui CristosPreotul şi prin puterea Duhului. învie din morţi şi şade de-a dreapta Tatălui „o dată pentru totdeauna” (Rom 6. Evr 7. nu numai ca. înghiţite de trecut. „şezând de-a dreapta Tatălui”. 1084 Din momentul în care.. pentru ca. 1086 „După cum Cristos a fost trimis de Tatăl. se situează deasupra tuturor timpurilor şi se face prezent în toate timpurile. . aceste binecuvântări divine să aducă roade de viaţă „spre lauda gloriei harului său” (Ef 1. II. 1. Când i-a sosit Ceasul1741. 6). prin Moartea sa. asupra ei înseşi. începând din timpurile apostolice ale Bisericii. dar este unic: toate celelalte evenimente ale istoriei au loc o dată.. apoi trec. . 10. Cristos acţionează prin sacramentele pe care El le-a instituit pentru a comunica harul său. 12). ne-a eliberat de puterea Satanei şi a morţii şi ne-a strămutat în Împărăţia Tatălui. a trăit unicul eveniment din istorie care nu trece: Isus moare. În timpul vieţii sale pământeşti. şi astfel. pe care o vesteau. accesibile firii noastre omeneşti aşa cum este ea astăzi. să proclame că Fiul lui Dumnezeu. în liturgia Bisericii. El a nimicit moartea şi. plini de Duhul Sfânt. este îngropat. 27. 9. Isus vestea prin învăţătura sa şi anticipa prin acţiunile sale misterul pascal.. Misterul pascal al lui Cristos. 1085 Cristos îşi semnifică şi îşi realizează misterul pascal. prin jertfa şi sacramentele în jurul cărora gravitează întreaga viaţă liturgică”1742.implore să trimită pe Duhul Sfânt asupra lor. Este un eveniment real. care este Biserica. fiindcă tot ceea ce Cristos este şi tot ceea ce a făcut şi a suferit pentru toţi oamenii se împărtăşeşte din veşnicia dumnezeiască. la fel. SC 6. nu poate rămâne numai în trecut. survenit în istoria noastră. 1. a început să-l reverse pe Duhul Sfânt asupra Trupului său.. asupra credincioşilor şi asupra lumii întregi. dimpotrivă.. predicând Evanghelia la toată făptura. Lucrarea lui Cristos în liturgie Cristos glorificat. Ele realizează în mod eficace harul pe care-l semnifică în virtutea acţiunii lui Cristos şi prin puterea Duhului Sfânt. Evenimentul Crucii şi al Învierii rămâne şi atrage totul spre Viaţă. dar şi ca ei să actualizeze lucrarea mântuirii. Sacramentele sunt semne sensibile (cuvinte şi acţiuni). mai ales. fiindcă. 17. 1741 1742 Cf. şi El i-a trimis pe apostolii săi. In 13. prin moartea şi învierea sa.

. care participă la liturgia cerească 1090 „În liturgia pământească. care s-a oferit odinioară pe Cruce». III. E prezent în jertfa Sfintei Liturghii.. cf. Cristos însuşi este cel care botează. 20)”1744. Prin forţa aceluiaşi Duh Sfânt. El. Cristos îşi asociază întotdeauna Biserica. este prezent atunci când Biserica se roagă şi aduce laude. El. aşa încât. la liturgia cerească. «oferindu-se acum prin slujirea acestuia. atât în persoana preotului. 21-23. atunci când cineva botează. acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Mt 18. Această „succesiune apostolică” structurează întreaga viaţă liturgică a Bisericii. amintindu-i cu veneraţie pe sfinţi. LG 50. 1745 SC 7. comunicarea lucrării sale de mântuire ─. în care se aduce lui Dumnezeu preamărirea desăvârşită şi oamenii sunt sfinţiţi. 1088 „Pentru a îndeplini o operă atât de mare” ─ împărtăşirea. împreună cu întreaga oştire cerească. In 20. sub speciile euharistice. transmisă prin sacramentul Preoţiei. căci El este cel care vorbeşte când se citeşte în biserică Sfânta Scriptură. îi cântăm Domnului imnul de slavă. este ea însăşi sacramentală. şi atunci ne vom arăta împreună cu El în glorie”1746. E prezent în cuvântul său. noi participăm. prin pregustare. Cristos cel înviat. nădăjduim să avem parte împreună cu ei şi îl aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul nostru Isus Cristos. ei încredinţează această putere urmaşilor lor. mai ales în acţiunile liturgice. e prezent în liturgia pământească. Duhul Sfânt şi Biserica în liturgie 1743 1744 Cf. care a făgăduit: «Unde sunt doi sau trei adunaţi în numele meu. ce se celebrează în cetatea sfântă a Ierusalimului. SC 7.1087 Astfel. „Cristos este mereu prezent în Biserica sa.. Viaţa noastră. El e prezent în sacramente prin puterea sa. 1746 SC 8. mai ales. .. Mireasa lui preaiubită. unde Cristos şade de-a dreapta lui Dumnezeu ca slujitor al Sanctuarului şi al adevăratului Chivot. le încredinţează propria-i putere de sfinţire1743: ei devin semne sacramentale ale lui Cristos. care se roagă Domnului ei şi prin El aduce cult Tatălui veşnic”1745.. spre care ne îndreptăm ca nişte călători.. dăruindu-l pe Duhul Sfânt apostolilor. până când se va arăta El însuşi. 1089 „În această operă atât de mare. . cât. . În sfârşit.

1 Pt 3. se realizează o adevărată cooperare. deoarece revelează noutatea lui Cristos pornind de la „figurile” (tipurile) care îl vesteau în faptele. în sfârşit. liturgia devine lucrarea comună a Duhului Sfânt şi a Bisericii. îl aminteşte şi-l arată pe Cristos credinţei adunării. Duhul Sfânt acţionează în acelaşi fel ca şi în celelalte timpuri ale economiei mântuirii: El pregăteşte Biserica să-l întâmpine pe Domnul ei. face prezent şi actualizează misterul lui Cristos prin puterea sa transformatoare. Împărăţia şi Templul. la fel. 1749 Cf. elemente ale cultului Vechiului Legământ: ─ îndeosebi citirea Vechiului Testament. Prin ea. 14-16. 1751 Cf. Exodul şi Paştele. Cf. apoi aceea a apostolilor şi a Părinţilor Bisericii. Duh al comuniunii. Astfel. ─ mai presus de toate. 1094 Pe această armonie a celor două Testamente1748 se articulează cateheza pascală a Domnului1749. 1092 În această împărtăşire sacramentală a misterului lui Cristos. făuritorul „capodoperelor lui Dumnezeu”. DV 14-16. 1750 Cf. Prin această recitire în Duhul Adevărului pornind de la Cristos. iar apa din stâncă era prefigurarea darurilor spirituale ale 1747 1748 LG 2. cuvintele şi simbolurile primului legământ. uneşte Biserica cu viaţa şi misiunea lui Cristos. Lc 24. 21. liturgia Bisericii păstrează ca parte integrantă şi de neînlocuit. Duhul Sfânt pregăteşte pentru primirea lui Cristos 1093 Duhul Sfânt duce la împlinire în economia sacramentală prefigurările Vechiului Legământ. Această cateheză dezvăluie ceea ce rămânea ascuns sub litera Vechiului Testament: misterul lui Cristos. potopul şi arca lui Noe prefigurau mântuirea prin Botez1751. . Exilul şi Întoarcerea). 2 Cor 3. şi Norul şi trecerea Mării Roşii. se ia vălul de pe aceste figuri1750. Duhul Sfânt este pedagogul credinţei Poporului lui Dumnezeu. 13-49. Ea e numită „tipologică”. care sunt sacramentele Noului Legământ. memorialul evenimentelor mântuitoare şi al realităţilor semnificative ce şi-au aflat împlinirea în misterul lui Cristos (făgăduinţa şi legământul. Dorinţa şi lucrarea Duhului în inima Bisericii arată că noi trebuie să trăim viaţa lui Cristos cel înviat. ─ rugăciunea Psalmilor. Când întâlneşte în noi răspunsul de credinţă pe care El l-a trezit. însuşindu-şi-le.1091 În liturgie. Întrucât Biserica lui Cristos a fost „pregătită în chip minunat în istoria poporului lui Israel şi în Vechiul Legământ1747”.

lui Cristos1752. care-i adună pe fiii lui Dumnezeu în unicul Trup al lui Cristos. mai ales a slujitorilor ei. sunt deosebit de vizibile în celebrarea marilor sărbători ale anului liturgic. în structura sa proprie. Harul Duhului Sfânt caută să trezească credinţa. Ea depăşeşte afinităţile umane. 32). dintre care Tatăl nostru. 1 Cor 10. Biserica. fiecare acţiune liturgică. deşi aflat încă în aşteptarea desăvârşirii lui definitive. Dar în acest scop e necesară şi o cateheză care să-i ajute pe credincioşi să se deschidă la această înţelegere „spirituală” a economiei mântuirii aşa cum Biserica ne-o arată şi ne face s-o trăim. Liturgia Cuvântului. . este o întâlnire între Cristos şi Biserică. culturale şi sociale. Paştele împlinit în moartea şi Învierea lui Cristos. poate fi de folos pentru a înţelege mai bine anumite aspecte ale liturgiei creştine. îşi află originea în rugăciunea iudaică. pe care ea are rolul să le aducă ulterior. Adunarea liturgică îşi dobândeşte unitatea din „împărtăşirea Duhului Sfânt”. la evrei. mai ales în timpul Adventului. în răspunsul la acest Cuvânt. citeşte şi retrăieşte toate aceste mari evenimente ale istoriei mântuirii în prezentul liturgiei sale. orientat spre viitor. precum şi înseşi formulele rugăciunilor noastre cele mai venerabile. Această pregătire a inimilor e lucrarea comună a Duhului Sfânt şi a adunării. 1098 Adunarea trebuie să se pregătească să-l întâlnească pe Domnul său. Duhul Sfânt aminteşte misterul lui Cristos 1752 Cf. în rugăciunea de laudă şi de mijlocire pentru cei vii şi pentru cei morţi. convertirea inimii şi adeziunea la voinţa Tatălui. Pentru evrei şi pentru creştini. să fie un „popor gata să-l primească”. mana din pustiu prefigura Euharistia. rasiale. Raportul între liturgia ebraică şi cea creştină. aşa cum sunt mărturisite şi trăite şi în zilele noastre. „adevărata Pâine din Cer” (In 6. 1096 Liturgia ebraică şi liturgia creştină. Rugăciunile euharistice se inspiră şi din modele ale tradiţiei ebraice. al Postului Mare şi cu precădere în noaptea de Paşti. 1095 De aceea. la creştini. O mai bună cunoaştere a credinţei şi a vieţii religioase a poporului evreu. mai ales celebrarea Euharistiei şi a sacramentelor. Aceste dispoziţii sunt premisele primirii celorlalte haruri oferite în celebrarea propriu-zisă şi ale roadelor de Viaţă veşnică. 1-6. dar şi diferenţa de conţinut dintre ele. în recurgerea la milostivirea divină. cum ar fi Paştele: Paştele istoriei. Sfânta Scriptură este o parte esenţială a liturgiilor lor: în proclamarea Cuvântului lui Dumnezeu. 1097 În liturgia Noului Legământ. Rugăciunea Orelor şi alte texte şi formulare liturgice îşi află corespondente în ea.

1101 Duhul Sfânt este acela care dă lectorilor şi ascultătorilor. din ea se cântă psalmii. acţiunile şi simbolurile din care e ţesută o celebrare. liturgia este Memorialul misterului mântuirii. 1103 Anamneza. 1102 „Prin cuvântul mântuitor (.) este hrănită credinţa în inimile celor credincioşi şi prin credinţă ia naştere şi creşte comunitatea credincioşilor”1755. o întăreşte şi-i dă creştere în comunitate. El îi pune pe credincioşi şi pe slujitorii sacri în relaţie vie cu Cristos. 1756 DV 2. în mod analog. care se vesteşte spre a fi primit şi trăit: Sfânta Scriptură are o foarte mare importanţă în celebrarea liturgică. ca asentiment şi angajare. Duhul Sfânt. (. . suscită atunci aducerea de mulţumire şi lauda (Doxologia). ca ei să-şi pătrundă viaţa de sensul celor auzite. Duhul Sfânt este memoria vie a Bisericii1753. o celebrare „aminteşte” faptele minunate ale lui Dumnezeu într-o Anamneză mai mult sau mai puţin dezvoltată.) Cuvintele proclamă lucrările şi luminează misterul conţinut în ele”1756. înţelegerea spirituală a Cuvântului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt aminteşte mai întâi adunării liturgice sensul evenimentului mântuirii. în vederea legământului dintre Dumnezeu şi Poporul său. în funcţie de deschiderea inimilor lor. Mai ales în Euharistie şi.. În liturgia Cuvântului. în celelalte sacramente. Din ea se citesc lecturile şi se explică în omilie. În funcţie de natura acţiunilor liturgice şi a tradiţiilor rituale ale Bisericilor. 26. „Economia Revelaţiei se împlineşte prin fapte şi cuvinte legate strâns între ele.. Celebrarea liturgică face mereu referire la intervenţiile mântuitoare ale lui Dumnezeu în istorie. Adunarea liturgică este. Duhul colaborează cu Biserica pentru a-l manifesta pe Cristos şi lucrarea lui de mântuire. sub inspiraţia şi din spiritul ei au izvorât rugăciunile şi imnurile liturgice şi din ea îşi primesc semnificaţia acţiunile şi semnele liturgice1754.. care trezeşte în felul acesta memoria Bisericii. 1100 Cuvântul lui Dumnezeu. contemplate şi săvârşite în cursul celebrării. Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu nu se limitează la o învăţătură: ea cheamă răspunsul de credinţă.. dând viaţă Cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul şi Icoana Tatălui. comuniune în credinţă. în primul rând. Duhul Sfânt actualizează misterul lui Cristos 1753 1754 Cf In 14.. Duhul Sfânt „aminteşte” adunării tot ce a făcut Cristos pentru noi.1099 În liturgie. Prin cuvintele. Tot Duhul Sfânt dă şi harul credinţei. SC 24 1755 PO 4.

care-i adună pe fiii lui Dumnezeu risipiţi. ci le şi actualizează. 1 In 1.) De ajuns să-ţi fie să auzi că acest lucru se întâmplă prin lucrarea Duhului Sfânt. Împărtăşirea Duhului Sfânt 1108 Scopul trimiterii Duhului Sfânt în întreaga acţiune liturgică este punerea în comuniune cu Cristos pentru a alcătui Trupul lui. le face prezente. Duhul de comuniune. primindu-le. de aceea. Trimis de Tatăl. (. 3-7. Misterul pascal al lui Cristos e celebrat. . In 15.1104 Liturgia creştină nu doar aminteşte evenimentele care ne-au mântuit. Ioan din Damasc. care-şi aduce rodul în mlădiţe1759. încă de pe acum.) Sângele lui Cristos? Îţi spun eu: Duhul Sfânt năvăleşte şi săvârşeşte acest lucru ce întrece orice cuvânt şi orice gând. o. Cf. 1109 Epicleza este şi rugăciunea pentru efectul deplin al împărtăşirii adunării din 1757 1758 Sf. îndeosebi a Euharistiei: Întrebi în ce fel pâinea devine Trupul lui Cristos. El ne dă o reală pregustare a comuniunii depline a Treimii Preasfinte.. Rodul Duhului în liturgie este. „arvuna” moştenirii lor1758. 22. El. nu repetat.. în mod inseparabil.. 2 Cor 1. comuniune cu Treimea Sfântă şi comuniune frăţească1760.. 4. 1106 Alături de Anamneză. 1-17. Ef 1. 1107 Puterea transformatoare a Duhului Sfânt în liturgie grăbeşte venirea Împărăţiei şi desăvârşita împlinire a misterului mântuirii. Biserica este marele sacrament al comuniunii divine. 13. Duhul Sfânt este seva Viţei Tatălui. în acelaşi fel în care. rămâne de-a pururi în Biserică şi. care actualizează unicul mister. din Sfânta Fecioară şi de la Duhul Sfânt. Domnul prin sine şi în sine s-a întrupat1757. în fiecare dintre ele are loc revărsarea Duhului Sfânt. credincioşii să devină şi ei ofrandă vie adusă lui Dumnezeu. iar vinul (. În aşteptare şi în speranţă. 1759 Cf. F. Gal 5. Duhul dă viaţă celor ce îl primesc şi constituie pentru ei. 22. care ascultă Epicleza Bisericii. 14. celebrările sunt acelea care se repetă. 1105 Epicleza („invocarea asupra”) e rugăciunea prin care preotul îl imploră pe Tatăl să-l trimită pe Duhul Sfinţitor pentru ca darurile oferite să devină Trupul şi Sângele lui Cristos şi pentru ca. Epicleza se află în inima fiecărei celebrări sacramentale. În liturgie se realizează colaborarea cea mai intimă dintre Duhul Sfânt şi Biserică. 1760 Cf.

Dumnezeu Tatăl e binecuvântat şi adorat ca izvorul tuturor binecuvântărilor creaţiei şi ale mântuirii.misterul lui Cristos. ca într-o pregustare. pentru că. prin grija pentru unitatea Bisericii şi prin participarea la misiunea ei cu mărturia lor şi cu slujirea carităţii. PE SCURT 1110 În liturgia Bisericii. prin acţiunile ei liturgice. ARTICOLUL 2 Misterul pascal în sacramentele Bisericii . 1111 Lucrarea lui Cristos în liturgie este sacramentală. de a face prezentă şi a actualiza lucrarea mântuitoare a lui Cristos prin puterea sa transformatoare şi de a face să rodească darul comuniunii în Biserică. Biserica peregrină ia parte de pe acum. 13) trebuie să rămână pururea cu noi şi să aducă roade dincolo de celebrarea euharistică. pentru că misterul său de mântuire se face prezent în ea prin puterea Duhului său Sfânt. de a-l aminti şi manifesta pe Cristos credinţei adunării. într-un fel. cu care ne-a binecuvântat în Fiul său. Biserica îl roagă aşadar pe Tatăl să-l trimită pe Duhul Sfânt ca El să facă din viaţa credincioşilor o ofrandă vie adusă lui Dumnezeu prin transformarea spirituală după chipul lui Cristos. pentru a ne dărui Duhul înfierii. 1112 Misiunea Duhului Sfânt în liturgia Bisericii este de a pregăti adunarea să-l întâlnească pe Cristos. pentru că Trupul său. care este Biserica. e. sacramentul (semnul şi instrumentul) în care Duhul Sfânt împărtăşeşte misterul mântuirii. „Harul Domnului nostru Isus Cristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Duhului Sfânt” (2 Cor 13. la liturgia cerească.

1762 . 6. iar ceea ce-i e propriu fiecăruia va face obiectul secţiunii a doua. aşa cum a 1761 Cf. 1764 Sf.. sacramentele sunt „capodoperele lui Dumnezeu” în Noul şi Veşnicul Legământ. 46. Ele anticipau puterea misterului său pascal. 2. căci „ceea ce era vizibil la Mântuitorul a trecut în tainele sale”1764. Misterele vieţii lui Cristos constituie fundamentul a ceea ce El. 1601.. tradiţiile apostolice (. Ceea ce le este comun sub aspectul celebrării va fi expus în capitolul al II-lea. I. Sacramentele lui Cristos 1114 „Urmând învăţătura Sfintelor Scripturi. Lc 5. În Biserică sunt şapte sacramente: Botezul. Cf. Pocăinţa. II. DS 860. 1116 „Puteri care ies” din Trupul lui Cristos1765. 74. Sacramentele Bisericii 1117 Prin Duhul care o călăuzeşte „la tot adevărul” (In 16. prin intermediul slujitorilor Bisericii sale. 17. În acest articol e vorba de ceea ce le este comun celor şapte sacramente ale Bisericii din punct de vedere doctrinal. Serm. 1763 DS 1600-1601. 19. 8. 1115 Cuvintele şi faptele lui Isus din timpul vieţii sale ascunse şi al celei publice erau de atunci mântuitoare. Ungerea bolnavilor. 1310. Euharistia. Preoţia şi Căsătoria1762.1113 Întreaga viaţă liturgică a Bisericii gravitează în jurul Jertfei euharistice şi a sacramentelor1761. împărtăşeşte acum în sacramente. acţiuni ale Duhului Sfânt ce lucrează în Trupul lui.) şi gândul unanim al Părinţilor”. care este Biserica. mărturisim că „sacramentele Legii noi au fost toate instituite de Domnul nostru Isus Cristos”1763. 1765 Cf. Leon cel Mare. Confirmarea sau Mirul. cel pururi viu şi dătător de viaţă. Biserica a recunoscut treptat această comoară primită de la Cristos şi i-a precizat „distribuirea”. SC 6. Vesteau şi pregăteau ceea ce El avea să dea Bisericii când totul avea să fie împlinit. 13).

2 ad 3.conferă. Sf. rămâne pentru totdeauna în creştin ca dispunere pozitivă pentru har. cf. 1. 22. fiindcă manifestă şi comunică oamenilor. prin ei. Astfel. 64.. sacramente instituite de Domnul. 18-20. „ca o unică persoană mistică”1768. Unul în trei Persoane. Mystici Corporis. Mt 13. Biserica acţionează în sacramente ca o „comunitate preoţească”. 52. Biserica a ajuns. să discearnă că. Aceste sacramente nu pot fi aşadar conferite decât o singură dată. Sunt „prin Biserică” deoarece ea e sacramentul lui Cristos care lucrează în ea prin trimiterea Duhului Sfânt. Sf. 1118 Sacramentele sunt „ale Bisericii” în sens dublu: ele sunt „prin ea” şi „pentru ea”. 3. 1 Cor 4. Mirul şi Preoţia . pe de altă parte. Toma Aq. 17. Astfel. Lc 24. preotul hirotonit e legătura sacramentală ce uneşte acţiunea liturgică de ceea ce au spus şi au făcut apostolii şi. 1768 Pius XII. 21-23. 1772 Cf. misterul comuniunii lui Dumnezeu Iubire. în sensul propriu al cuvântului. pe care o realizează Duhul Sfânt. Civ. Cristos este cu adevărat cel care acţionează prin Duhul Sfânt pentru Biserică. un caracter sacramental. 1773 Cc.făcut-o şi cu canonul Sfintelor Scripturi şi cu învăţătura credinţei. sunt „sacramentele care fac Biserica”1767. ca făgăduinţă şi garanţie a ocrotirii dumnezeieşti şi ca vocaţie la cultul divin şi la slujirea Bisericii. Ea garantează că. 1766 1767 . anumiţi credincioşi. 47. «structurată Organic” 1769: prin Botez şi prin Mir. Cf. sunt instituiţi în numele lui Cristos pentru a păstori Biserica prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu”1770. printre celebrările liturgice. ca o credincioasă administratoare a tainelor lui Dumnezeu1766. Augustin. urmaşilor lor: ei primesc Duhul lui Isus pentru a acţiona în numele şi în persoana lui1772. pe lângă har. Poporul sacerdotal e făcut apt să celebreze liturgia. 1771 LG 10. S. Şi sunt „pentru Biserică”. există şapte care sunt. 1770 LG 11. prin ei. 1119 Alcătuită împreună cu Cristos-Capul. de-a lungul veacurilor. o „pecete” prin care creştinul participă la preoţia lui Cristos şi face parte din Biserică în stări şi funcţii diferite. izvorul şi temeiul sacramentelor. de ceea ce a spus şi a făcut Cristos. Tridentin: DS 1609. Misiunea de mântuire încredinţată de Tatăl Fiului său întrupat e încredinţată apostolilor şi. în sacramente. Mt 28.Botezul. 1769 LG 11. „pecetluiţi cu caracterul preoţesc. este de neşters1773. Această configurare lui Cristos şi Bisericii. 1120 Slujirea preoţească sau preoţia ministerială1771 se află în slujba preoţiei baptismale. 1121 Trei sacramente . Th. In 20. mai ales în Euharistie. Enc.

„Faceţi ucenici din toate neamurile. care e consimţire la acest Cuvânt: Poporul lui Dumnezeu este adunat mai întâi de cuvântul Dumnezeului cel viu. 1125 De aceea. ci. ele au şi un rol instructiv. SC 59. (. e inclusă în misiunea de a evangheliza. IV. 47). Legea rugăciunii e legea credinţei.. după Prosper de Aquitania1776 [sec. al V-lea]). 1776 Ep. pentru că sacramentul e pregătit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin credinţă. ci numai în ascultarea credinţei şi în respectul religios faţă de misterul liturgiei. şi al Fiului. nici un rit sacramental nu poate fi modificat sau manipulat după placul slujitorului sacru sau al comunităţii. Biserica crede aşa cum se roagă. 1777 Cf. iar credinţa se naşte şi se hrăneşte din Cuvânt1774. sunt numite sacramente ale credinţei”1775. întrucât sacramentele exprimă şi dezvoltă comuniunea de credinţă în Biserică. Nu numai că presupun credinţa. 1123 „Sacramentele sunt menite să-i sfinţească pe oameni. botezându-i în numele Tatălui. o şi nutresc. în calitate de semne. deci misiunea sacramentală.. 217. lex credendi (sau: Legem credendi lex statuat supplicandi. Chiar şi autoritatea supremă a Bisericii nu poate schimba liturgia după plac. să zidească Trupul lui Cristos şi să dea cultul datorat lui Dumnezeu. Misiunea de a boteza. 1126 Pe de altă parte. 19). Sacramentele mântuirii 1774 1775 PO 4. prin cuvintele şi elementele rituale. o întăresc şi o exprimă. DV 8. lex orandi este unul dintre criteriile esenţiale ale dialogului care caută să refacă unitatea creştinilor1778. ea mărturiseşte credinţa primită de la apostoli. de aceea. De aici. Sacramentele credinţei 1122 Cristos i-a trimis pe apostoli pentru ca „în numele său să vestească tuturor neamurilor convertirea spre iertarea păcatelor” (Lc 24. Când Biserica celebrează sacramentele. Liturgia e un element constitutiv al Tradiţiei sfinte şi vii1777.III.) Vestirea Cuvântului este indispensabilă pentru însăşi slujirea sacramentelor. . şi al Sfântului Duh” (Mt 28. 1124 Credinţa Bisericii e anterioară credinţei credinciosului. 1778 Cf. vechiul adagiu: Lex orandi. care e invitat să adere la ea. UR 2 şi 15. întrucât e vorba de sacramente ale credinţei.

Cf. ci de puterea lui Dumnezeu”1781. Duhul Sfânt transformă în Viaţă divină ceea ce este supus puterii sale.: DS 1605 şi 1606. roadele sacramentelor depind şi de dispoziţiile celui care le primeşte. Rezultă că „sacramentul nu este realizat de sfinţenia omului care îl dă sau care îl primeşte. Rodul vieţii sacramentale este faptul că Duhul înfierii îi îndumnezeieşte1783 pe credincioşi. După cum focul transformă în sine tot ce atinge. conformându-i Fiului lui Dumnezeu. 8 1782 Cf. V. îşi exprimă credinţa în puterea Duhului. 1779 1780 . Tatăl ascultă întotdeauna rugăciunea Bisericii Fiului său. ea participă deja la viaţa veşnică. care. Ele sunt eficiente pentru că în ele acţionează Cristos însuşi: El botează. 26. 15-16). 1129 Biserica afirmă că pentru credincioşi sacramentele Noului Legământ sunt necesare pentru mîntuire1782. Mântuitorul.1127 Celebrate cum se cuvine în credinţă. sacramentele conferă harul pe care-l semnifică1779. 1783 Cf. În sacramentele lui Cristos. 3.) Liturgia participă astfel la dorinţa lui Isus: „Cu mare dor am dorit să mănânc acest Paşte cu voi (. 28).) până când el va fi împlinit în Împărăţia lui Dumnezeu” (Lc 22.. Atunci când un sacrament este celebrat conform cu intenţia Bisericii. 15. Duhul îi vindecă şi îi transformă pe cei care îl primesc. unindu-i în mod vital cu Fiul unul-născut. El acţionează în sacramentele sale pentru a comunica harul pe care sacramentul îl semnifică. Toma Aq. 2 Pt 1. adică în virtutea lucrării mântuitoare a lui Cristos. 4. liturgia este atrasă spre ţinta ei de suspinul Duhului în Biserică: Marana tha! (1 Cor 16.. 68. 22. Încă din perioada apostolică. „Harul sacramental” este harul Duhului Sfânt dat de Cristos şi propriu fiecărui sacrament.: DS 1608. Trid. în epicleza fiecărui sacrament. S. Cc. Trid. Trid. 1128 Acesta e sensul afirmaţiei Bisericii1780: sacramentele acţionează ex opere operato (literalmente: „prin însuşi faptul împlinirii acţiunii”). 1781 Sf. săvârşită o dată pentru totdeauna. puterea lui Cristos şi a Duhului său acţionează în el şi prin el independent de sfinţenia personală a slujitorului sacru. Sacramentele vieţii veşnice 1130 Biserica celebrează misterul Domnului său „până când va veni” şi „Dumnezeu va fi totul în toţi” (1 Cor 11. Cc. Th.. totodată „aşteptând speranţa fericită şi arătarea slavei marelui Cf. Cc. Biserica primeşte deja arvuna moştenirii sale. Totuşi.: DS 1604.

e semn ce pune în evidenţă ceea ce se săvârşeşte în noi prin pătimirea lui Cristos. Isus Cristos” (Tit 2. în fiecare credincios. de celebrarea sacramentelor Bisericii. 13). CAPITOLUL AL DOILEA Celebrarea sacramentală a misterului pascal 1135 Cateheza liturgiei implică mai întâi înţelegerea economiei sacramentale (capitolul întâi). şi anume harul. 1133 Duhul Sfânt pregăteşte pentru sacramente prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin credinţa ce primeşte Cuvântul în inimile deschise pentru el. 1132 Biserica celebrează sacramentele ca o comunitate preoţească structurată de preoţia baptismală şi de preoţia slujitorilor hirotoniţi. este comun celebrării celor şapte sacramente. în acest capitol. 17.. 20) Sfântul Toma rezumă astfel diferitele dimensiuni ale semnului sacramental: „Sacramentul e semn ce rememorează ceva precedent. în diversitatea tradiţiilor liturgice. 60. personal şi eclezial. şi anume pătimirea lui Cristos. în acelaşi timp. Va fi vorba aşadar. În această lumină se dezvăluie noutatea celebrării ei. . Th. 1134 Rodul vieţii sacramentale e.Dumnezeu şi Mântuitor al nostru. viaţa pentru Dumnezeu în Cristos Isus. pe de altă parte. Doamne Isuse!»” (Ap 22.. e semn profetic ce prevesteşte Mărirea ce va să vină”1784. 3. Atunci. 3. Riturile vizibile sub care sunt celebrate sacramentele semnifică şi realizează harurile proprii fiecărui sacrament. Ele aduc rod în cei care le primesc cu dispoziţiile cerute. prin care ne este împărtăşită viaţa dumnezeiască. sacramentele întăresc şi exprimă credinţa. el constituie. o creştere în dragoste şi în misiunea ei de a da mărturie. „Duhul şi Mireasa zic: «Vino! (. instituite de Cristos şi încredinţate Bisericii. acest rod este. Pe de o parte. pentru Biserică. Vom vedea ceea ce. PE SCURT 1131 Sacramentele sunt semne eficiente ale harului.) Vino. Această cateheză fundamentală a celebrărilor sacramentale va răspunde la cele dintâi întrebări pe care şi le pun credincioşii 1784 S. ce-i este propriu fiecăruia dintre ele va fi prezentat în altă parte.

6)1786: Cristos răstignit şi înviat. 14-15.. participă la slujba laudei lui Dumnezeu şi la împlinirea planului său: Puterile cereşti1790. 1)1785. 2): „Domnul Dumnezeu” (Is 6. unicul Mare Preot al adevăratului sanctuar1787. mai ales martirii „ucişi pentru 1785 1786 Cf. citit în liturgia Bisericii. Cine celebrează? 1136 Liturgia este „acţiune” a lui Cristos întreg (Christus totus). 26-28. acolo unde celebrarea este în întregime comuniune şi sărbătoare. Ap 21. Apoi Mielul. Evr 4. slujitorii Vechiului şi ai Noului Legământ (cei douăzeci şi patru de Bătrâni). acelaşi „care aduce şi care se aduce. 1. Cei care o celebrează acum dincolo de semne se află deja în liturgia cerească. Cf. Ap 4─5. 1-8. „înjunghiat. unul dintre cele mai frumoase simboluri ale Duhului Sfânt1789. „râul de apă vie ce izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi al Mielului” (Ap 22. In 4. Celebranţii liturgiei cereşti 1137 Apocalipsul Sfântului Ioan. In 1. Anafora. ne revelează mai întâi „un tron înălţat în cer şi pe tron Cineva. 1788 Liturghia Sf. şezând” (Ap 4. 2-3. 1791 Cf. 14. 6. 1138 Adunaţi laolaltă în Cristos. care dăruieşte şi care se dăruieşte”1788.. etc. 1789 Cf. Ioan Chrysostom. 19-21. noul Popor al lui Dumnezeu (cei o sută patruzeci şi patru de mii1791). 1790 Cf. 10. 1787 Cf. Ez 1. 10-14. . 29. întreaga creaţie (cele patru Fiinţe). stând în picioare” (Ap 5.pe această temă: ─ Cine celebrează? ─ Cum se celebrează? ─ Când se celebrează? ─ Unde se celebrează? ARTICOLUL 1 A celebra liturgia Bisericii I. Is 6. Ap 7. În sfârşit. 1).

1796 LG 10. „seminţie aleasă. care este «sacramentul unităţii». pentru poporul creştin. preoţie regească. 9-11). Duhul şi Biserica ne fac să participăm şi noi când celebrăm misterul mântuirii în sacramente. după diversitatea stărilor. a comunităţii. 9). De aceea. 1795 SC 27. comportă o celebrare comunitară caracterizată prin prezenţa şi participarea activă a credincioşilor. 4-5. Celebranţii liturgiei sacramentale 1140 Întreaga Comunitate. 1799 SC 14.Cuvântul lui Dumnezeu” (Ap 6. de care se împărtăşesc toţi membrii ei1797: Maica noastră Biserica doreşte mult ca toţi credincioşii să fie îndemnaţi la acea participare deplină. celebrează. a îndatoririlor şi a participării efective”1794. constituie în virtutea Botezului un drept şi o datorie1799. Ap 21. De aceea. 1797 Cf. aceasta este de preferat celebrării individuale şi cvasi-private”1795. LG 10. PO 2. neam sfânt. Ap 12. pentru a oferi jertfe spirituale”1796. Cf. şi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu (Femeia1792. 1792 1793 . ci sunt celebrări ale Bisericii. adică poporul sfânt adunat şi organizat sub conducerea episcopilor. 9)1798. 1142 Însă „nu toate mădularele au aceeaşi lucrare” (Rom 12. „prin regenerarea şi ungerea Duhului Sfânt. „o mulţime mare. Unele mădulare sunt chemate de Dumnezeu. din toate neamurile şi seminţiile. 1141 Adunarea care celebrează este comunitatea celor botezaţi. 1794 SC 26. să fie educată la toţi convingerea că. care. 1139 La această liturgie veşnică. 1798 Cf. în sfârşit. la o slujire deosebită a comunităţii. conştientă şi activă la celebrările liturgice. Trupul lui Cristos unit cu Capul său. dar pe fiecare membru îl implică în mod diferit. Mireasa Mielului1793). în şi prin Biserică. în măsura în care e posibil. ele aparţin întregului Trup al Bisericii. pe care n-o putea număra nimeni. popoarele şi limbile” (Ap 7. Această „preoţie comună” este cea a lui Cristos. îl manifestă şi se răsfrâng asupra lui. Cf. „Acţiunile liturgice nu sunt acţiuni private. conform naturii proprii a fiecăreia. care e cerută de însăşi natura liturgiei şi care. 34. „ori de câte ori ceremoniile. popor răscumpărat” (1 Pt 2. unicul Preot. 4). 1 Pt 2. sunt consacraţi pentru a fi lăcaş spiritual şi preoţie sfântă. 9.

aceea a preoţilor şi a diaconilor. neconsfinţite prin sacramentul Preoţiei şi al căror rol este stabilit de episcopi. comentatorii şi membrii corului îndeplinesc o adevărată slujire liturgică”1801. semnificaţia lor îşi are rădăcinile în lucrarea creaţiei şi în cultura umană. Ca fiinţă socială. prin care Duhul Sfânt îi face capabili să acţioneze în persoana lui Cristos-Capul pentru slujirea tuturor mădularelor Bisericii1800. fiecare. omul are nevoie de semne şi de simboluri ca să comunice cu alţii prin limbaj. potrivit tradiţiilor liturgice şi necesităţilor pastorale: „Ministranţii. II. cât şi credincioşii. SC 29. 1144 Astfel. 1143 Pentru a îndeplini funcţiile preoţiei comune a credincioşilor. Lumea materială se înfăţişează 1800 1801 Cf. . întreaga adunare „împlineşte liturgia”. fiecare potrivit funcţiei sale. în comuniune cu el. în primul rând. În viaţa umană. 1802 SC 28. va îndeplini numai şi tot ceea ce îi revine conform ritului şi normelor liturgice”1802. omul exprimă şi percepe realităţile spirituale prin semne şi simboluri materiale. 1146 Semne din lumea oamenilor. există şi alte slujiri deosebite. îndeplinindu-şi oficiul propriu.Aceşti slujitori sunt aleşi şi consacraţi prin sacramentul preoţiei. Ca fiinţă în acelaşi timp trupească şi spirituală. prin acţiuni. prin gesturi. lectorii. atât preoţii. 1147 Dumnezeu îi vorbeşte omului prin creaţia văzută. Slujitorul consfinţit prin sacramentul Preoţiei este asemenea „chipului” lui Cristos Preotul. în celebrarea sacramentelor. se precizează în evenimentele Vechiului Legământ şi se revelează pe deplin în persoana şi opera lui Cristos. slujirea episcopului şi. semnele şi simbolurile ocupă un loc important. PO 2 şi 15. este ilustrată. „În celebrările liturgice. De vreme ce sacramentul Bisericii se manifestă pe deplin în Euharistie. Acelaşi lucru este valabil şi pentru relaţia sa cu Dumnezeu. Potrivit pedagogiei divine a mântuirii. Cum se celebrează? Semne şi simboluri 1145 O celebrare sacramentală e ţesută din semne şi simboluri. dar „în unitatea Duhului” care lucrează în toţi. în prezidarea Euharistiei.

La fel. a frânge pâinea şi a bea din acelaşi pahar pot exprima prezenţa sfinţitoare a lui Dumnezeu şi recunoştinţa omului faţă de Creatorul său. 1152 Semne sacramentale. Lc 8. 1151 Semne asumate de Cristos. îndeosebi Exodului şi Paştelui1806. despre aceste sensuri cosmice şi simbolice ale riturilor religioase. conferindu-le demnitatea de semne ale harului. ele desăvârşesc tipurile şi figurile din Vechiul Legământ. pomul şi roadele vorbesc despre Dumnezeu. În predica sa. Biserica vede în aceste semne o prefigurare a sacramentelor Noului Legământ. Fapte 14. care îi sfinţeşte pe oameni. simboluri ale faptelor măreţe săvârşite de Dumnezeu pentru poporul său. 10. Sacramentele Bisericii nu anulează. Rom 1. 1805 Cf. apa şi pământul. jertfele şi. semnifică şi împlinesc mântuirea înfăptuită de Cristos. Mc 7. care îi marchează viaţa liturgică: nu sunt doar celebrări de cicluri cosmice sau doar gesturi sociale. 22-25. 1149 Marile religii ale omenirii dau mărturie. Înţ 13. Duhul Sfânt înfăptuieşte lucrarea de sfinţire prin semnele sacramentale ale Bisericii sale. 1803 1804 . El înfăptuieşte vindecările ori îşi reliefează predica prin semne materiale sau gesturi simbolice1805. 6. 17. adesea în chip impresionant. prefigurează şi prevestesc gloria cerului. şi al acţiunii oamenilor ce aduc cinstire lui Dumnezeu. ale noii creaţii în Isus Cristos. ungerea şi consacrarea regilor şi a preoţilor. 19-20.inteligenţei omului pentru ca acesta să citească în ea urmele Creatorului său1803. 7-20. înglobează şi sfinţeşte elemente ale creaţiei şi ale culturii umane. 8. vântul şi focul. De la Rusalii. Domnul Isus se foloseşte adesea de semne din creaţie pentru a face cunoscute misterele Împărăţiei lui Dumnezeu1804. Liturgia Bisericii presupune. 33-35. ci semne ale Legământului. In 9. şi semnele şi simbolurile din viaţa socială a oamenilor: a spăla şi a unge. 22. Printre aceste semne liturgice ale Vechiului Legământ putem aminti circumcizia. 1150 Semne ale Legământului. Poporul ales primeşte de la Dumnezeu semne şi simboluri caracteristice. 1806 Cf. Mai mult. ci purifică şi înglobează întreaga bogăţie de semne şi simboluri din Univers şi din viaţa socială. Lumina şi noaptea. 1. aceste realităţi sensibile pot deveni locul de manifestare a acţiunii lui Dumnezeu. 1148 În calitate de creaturi. simbolizează în acelaşi timp măreţia şi apropierea lui. impunerea mâinilor. Cf. mai ales. căci sensul tuturor acestor semne este El însuşi. Cf. Paştele. 31. Dă un sens nou faptelor şi semnelor din Vechiul Legământ. Lc 9.

citirea lui astfel încât să poată fi auzit şi înţeles. El şi înfăptuieşte „minunile” lui Dumnezeu vestite de Cuvânt: El actualizează şi comunică lucrarea Tatălui împlinită prin Fiul Preaiubit. Cf. iar această întâlnire se exprimă sub forma unui dialog. 1809 Cf. în Cristos şi în Duhul Sfânt. în imnuri şi în cântări duhovniceşti. Biserica duce mai departe şi dezvoltă această tradiţie: „Vorbiţi între voi în psalmi. Desigur. psalmi de meditaţie. lumină). omilia preotului. cântul sacru constituie o parte necesară şi integrantă a liturgiei solemne”1807. . Acţiunile liturgice semnifică ceea ce exprimă Cuvântul lui Dumnezeu: iniţiativa gratuită a lui Dumnezeu şi. mărturisire de credinţă).Cuvinte şi acţiuni 1153 O celebrare sacramentală este o întâlnire a fiilor lui Dumnezeu cu Tatăl lor. prin sacramente. în acelaşi timp. venerarea sa (procesiune. sunt strâns legate de celebrările liturgice încă din Vechiul Legământ. 1807 1808 SC 112. acţiunile simbolice sunt ele însele deja un limbaj. mai ales pentru faptul că. 1. Duhul Sfânt nu dăruieşte numai înţelegerea Cuvântului lui Dumnezeu prin trezirea credinţei. cântând Domnului şi lăudându-l în inima voastră” (Ef 5. răspunsurile adunării (aclamaţii. care continuă proclamarea Cuvântului. trebuie să fie puse în valoare semnele Cuvântului lui Dumnezeu: cartea Cuvântului (lecţionar sau evangheliar). Augustin. 1154 Liturgia Cuvântului este parte integrantă a celebrării sacramentelor. Sf. pentru ca sămânţa Împărăţiei să-şi poarte rodul în pământ bun. locul vestirii (amvon/pupitru). Pentru a hrăni credinţa credincioşilor. cuvântul şi acţiunea liturgică sunt inseparabile şi prin faptul că împlinesc ceea ce semnifică. Compunerea şi cântarea Psalmilor inspiraţi. prin acţiuni şi cuvinte. unit cu cuvintele. 16-17. Col 3. litanii. tămâie. 1155 Inseparabile în calitatea lor de semne şi învăţătură. însă Cuvântul lui Dumnezeu şi răspunsul de credinţă trebuie să însoţească şi să însufleţească aceste acţiuni. Cântul şi muzica 1156 „Tradiţia muzicală a Bisericii universale constituie o comoară de o valoare inestimabilă şi ea are întâietate asupra altor expresii ale artei. 19)1808 „Cel care cântă se roagă de două ori”1809. acompaniate adesea de instrumente muzicale. răspunsul de credinţă al poporului său. Ps 72.

SC 112. 1813 Cf. SC 119. 1814 SC 118. 1815 SC 121. după trei criterii principale: frumuseţea expresivă a rugăciunii. muzică. „cântul religios popular va fi promovat în mod inteligent aşa încât. 1812 Sf.ale Bisericii. însă îmi făceau bine1812. Imag. nu putea în nici un fel să fie reprezentat printr-o imagine. după normele Bisericii. care ne-au fost transmise neschimbate. Cât am plâns ascultând imnurile. îl reprezintă. pe Cristos. Ea nu-l poate reprezenta pe Dumnezeul nevăzut şi necuprins. 9.. Ele participă astfel la finalitatea cuvintelor şi acţiunilor liturgice: slava lui Dumnezeu şi sfinţirea credincioşilor1811. 1816 Sf. 1160 Iconografia creştină transcrie prin imagine mesajul evanghelic pe care Sfânta Scriptură îl transmite prin cuvânt.. Însă „textele destinate cântului sacru trebuie să fie conforme cu doctrina catolică. Însă acum. Icoana liturgică. noi păstrăm toate tradiţiile scrise sau nescrise . Întruparea Fiului lui Dumnezeu e cea care a inaugurat o nouă „economie” a imaginilor: Altădată. picurând adevărul în inima mea. ca şi în acţiunile liturgice înseşi”.1157 Cântul şi muzica îşi îndeplinesc funcţia de semne într-un mod cu atât mai semnificativ cu cât sunt „mai strâns legate de acţiunea liturgică”1810. în concordanţă cu predicarea mesajului 1810 1811 SC 112. 6. 1. din Sfânta Scriptură şi din izvoarele liturgice”1815. Imaginile sfinte 1159 Imaginea sacră. în devoţiuni. îmi pot face o imagine despre ceea ce am văzut din Dumnezeu. 16. Augustin. 1158 Armonia semnelor (cânt. care nu are nici trup. Imaginea şi cuvântul se clarifică reciproc: Pentru a ne exprima pe scurt mărturisirea de credinţă. nici chip. ba. cuvinte. suavele accente ce răsunau în Biserica voastră! Ce emoţii am cules din ele! Se prelingeau în urechea mea. .) Cu faţa descoperită. Una dintre ele este reprezentarea picturală a imaginilor. Dumnezeu. participarea unanimă a adunării în momentele stabilite şi caracterul solemn al celebrării. Un mare avânt de pietate mă înălţa şi lacrimile mi se scurgeau pe obraz. De aceea. de preferinţă. care celebrează1813. Ioan din Damasc. să fie luate. cântările. 14. în principal. Cf. mai mult. acţiuni) este cu mult mai expresivă şi mai rodnică atunci când se exprimă în bogăţia culturală proprie Poporului lui Dumnezeu. „să poată răsuna glasurile credincioşilor”1814. Conf. noi contemplăm slava Domnului1816. de vreme ce s-a arătat în trup şi a trăit laolaltă cu oamenii. (.

1819 Cc. 1161 Toate semnele celebrării liturgice se referă la Cristos: la fel. 27. fie în alt mod adecvat. acest lucru ne este şi nouă de folos. astfel încât misterul celebrat să se înrădăcineze în inimă şi să se exprime apoi în viaţa nouă a credincioşilor. ea sărbătoreşte Învierea Domnului. Contemplarea sfintelor icoane. opera mântuitoare a Mirelui său divin. pe 1817 1818 Cc. III. 1162 „Frumuseţea şi culoarea imaginilor îmi însufleţesc rugăciunea. exprimând credinţa că Dumnezeu Cuvântul s-a făcut om în realitate. în celebrarea sacramentală. în ziua pe care a numit-o duminică. În fiecare săptămână. Ioan din Damasc. şi ei „recapitulaţi” în Cristos: Urmând învăţătura inspirată de Dumnezeu a Sfinţilor Părinţi şi Tradiţia Bisericii catolice. şi imaginile sacre ale Sfintei Maici a lui Dumnezeu şi ale sfinţilor. Prin icoanele lor se revelează credinţei noastre omul. precum şi îngerii. pe obiectele şi veşmintele sacre. 1820 Sf. Ele constituie o sărbătoare pentru ochii mei. . în anumite zile din cursul anului. creat „după chipul lui Dumnezeu”. Imag. unită cu meditarea Cuvântului lui Dumnezeu şi cu intonarea imnurilor liturgice. 29. o semnificaţie reciprocă1817. cea a Preacuratei şi Sfintei Maici a lui Dumnezeu. aşa cum priveliştea câmpului îmi îndeamnă inima să-l preamărească pe Dumnezeu”1820. Rom 8. transfigurat. a sfinţilor îngeri şi a tuturor sfinţilor şi drepţilor1819. ca şi reprezentările cinstitei Cruci aducătoare de viaţă. Dumnezeu şi Mântuitor. pe Cristos care este preamărit în ei. în sfârşit. de fapt. pe pereţi şi pe tablouri. şi nu în aparenţă. 2. Niceea II: DS 600. „după asemănarea lui”1818. trebuie să fie aşezate în sfintele biserici ale lui Dumnezeu. afirmăm cu toată certitudinea şi îndreptăţirea că venerabilele şi sfintele imagini. Când se celebrează? Timpul liturgic 1163 „Sfânta Maică Biserică socoteşte de datoria ei să celebreze printr-o comemorare sacră. 1 In 3. 1). Ele îl simbolizează. 1. Niceea II (în 787): COD 111.evanghelic. care continuă să participe la mântuirea lumii şi cu care noi ne unim. mai ales. despre care ştim că este Tradiţia Duhului Sfânt ce locuieşte în ea. executate fie în mozaic. în case şi pe străzi. precum şi imaginea Domnului Isus Cristos. căci lucrurile care se clarifică unele pe altele au. face parte din armonia semnelor celebrării. fără îndoială. Ilustrează „norul de martori” (Evr 12.

ca să comemoreze faptele minunate ale Dumnezeului Mântuitor. Poporul lui Dumnezeu a cunoscut sărbători fixe. începând cu Paştele. „prima zi a săptămânii”. ea desfăşoară în ciclul anual întregul mister al lui Cristos. situat între Paştele lui Cristos. Acest „astăzi” al Dumnezeului cel viu. Evr 3. Mt 6. în tot decursul timpului. inaugurează ziua „pe care a făcut-o Domnul”. iar Cel ce era „mai înainte de Luceafăr” şi de aştri.11. Pe lângă aceasta. care străbate şi poartă întreaga istorie: Viaţa s-a întins peste toate fiinţele şi toate s-au umplut de o mare lumină. credincioşii să vină în contact cu ele şi să se umple de harul mântuirii”1821. actualizându-le. să le perpetueze amintirea şi să înveţe noile generaţii să-şi conformeze purtarea cu ele. Hipolit. 1826 Liturgia bizantină. Biserica celebrează Misterul Pascal în fiecare a opta zi. în acelaşi timp.) Celebrând astfel misterele Răscumpărării. Pasch. ce nu se mai stinge: Paştele mistic1824. ca ecou la rugăciunea pe care ea a învăţat-o de la Domnul ei1822 şi la chemarea Duhului Sfînt1823. căci în ea întreaga comunitate a 1821 1822 SC 102. într-un fel. ea deschide credincioşilor comorile virtuţilor şi meritelor Domnului său. există un cuvânt care marchează rugăciunea ei: „Astăzi!”.. Ps 95. împlinit deja o dată pentru totdeauna. 1-2.7 ─ 4. 1823 Cf. o dată pe an. e „Ceasul” Paştelui lui Isus. „ziua cea neînserată”1826. ca să-i mulţumească pentru ele. astfel. „Cina Domnului” este centrul ei. prin marea solemnitate a Paştelui. nemuritor şi nesfârşit. . Ziua Învierii lui Cristos este.care. după „odihna” din ziua marelui Sabat. cei ce credem în El. 1164 Încă de la legea mozaică. care datează încă din ziua Învierii lui Cristos. memorial al primei zile a creaţiei. străluceşte peste toate fiinţele mai puternic decât soarele. o celebrează împreună cu fericita lui pătimire. 1825 SC 106. şi desăvârşirea lui în Împărăţia lui Dumnezeu. mare. veşnică. Răsăritul răsăriturilor învăluie Universul. În timpul Bisericii. 1824 Sf. Ziua Domnului 1166 „Conform tradiţiei apostolice. 11. liturgia celebrată în zile fixate este în întregime impregnată de noutatea misterului lui Cristos. De aceea. marele Cristos. şi „a opta zi” în care Cristos. 7.. Cf. care e numită pe bună dreptate ziua Domnului sau duminica”1825. se statorniceşte o zi de lumină. (. 1165 Când Biserica celebrează misterul lui Cristos. în care omul este chemat să intre. pentru noi. pentru ca.

după cum. Tocmai de aceea e numită ziua Domnului: căci în această zi Domnul s-a înălţat glorios la Tatăl. în Orient.. Cristoase. „anul de îndurare al Domnului”1831. 12.. ziua Învierii. Săptămâna Sfântă este numită „Săptămâna Mare”. spunem: Binecuvântată este ziua de duminică. „ascultând cuvântul lui Dumnezeu şi participând la Sfânta Euharistie. sfârşitul istoriei este anticipat. însă. Sfântul Atanasie îl numeşte „Duminica cea mare”1832. „Solemnitatea solemnităţilor”. ca din izvorul său de lumină. (. pătrunde vechiul nostru timp cu energia sa plină de vigoare. In 21. Lc 4. ziua creştinilor este ziua noastră. o mărturisim şi noi cu bucurie: căci astăzi a răsărit lumina lumii. 329. când credincioşii se adună pentru ca. iar Împărăţia lui Dumnezeu intră în timpul nostru. Învierea şi Gloria Domnului Isus şi să-i mulţumească lui Dumnezeu. Ieronim. Pasch. astăzi a apărut Soarele dreptăţii.) mântuirea lumii.. Paştele nu este. prin care Cristos a zdrobit moartea. El este. anul este transfigurat prin liturgie. noul timp al Învierii străbate întregul an liturgic cu strălucirea sa. o sărbătoare printre altele: este „Sărbătoarea sărbătorilor”. care îi invită la ospăţul său1827: Ziua Domnului. aşa cum Euharistia este Sacramentul sacramentelor (Marele Sacrament). 1169 De aceea. (. într-adevăr. (. Economia mântuirii se înfăptuieşte în ciclul timpului.) reînnoirea neamului omenesc. după împlinirea ei în Paştele lui Isus şi după revărsarea Duhului Sfânt. Lc 24. 1827 1828 Cf. pur şi simplu. Misterul Răscumpărării. Din aproape în aproape.. 1830 Fanqith. Partea de vară. Binecuvântată este duminica.. vol. . 30. Sf. 1167 Duminica este prin excelenţă ziua adunării liturgice. 1829 SC 106. p. până când toate îi vor fi supuse. fest. 19. 193 b. Anul liturgic 1168 Începând cu Triduum-ul Pascal. 1832 Ep. Dacă păgânii o numesc ziua soarelui. să-şi amintească de Patima.credincioşilor îl întâlneşte pe Domnul cel înviat.) În ea cerul şi pământul s-au umplut de bucurie şi Universul de lumină. deoarece în ea s-au deschis porţile Raiului.. fiindcă în ea a început zidirea. pentru ca Adam şi toţi cei izgoniţi să intre fără teamă1830. ale cărui raze aduc mîntuirea1828. care «i-a renăscut la o nădejde vie prin Învierea lui Isus Cristos din morţi»”1829: Cugetând la minunile ce s-au împlinit în duminica sfintei tale Învieri. „ca pregustare”. de o parte şi de alta a acestui izvor. 6. Oficiul siriac din Antiohia. 1831 Cf.

1173 Când. . Liturgia Orelor 1174 Misterul lui Cristos ─ Întruparea şi Paştele său ─. ea „proclamă Misterul Pascal” în aceia şi acelea „care au suferit cu Cristos şi cu El împreună sunt preamăriţi. Biserica îi comemorează pe martiri şi pe alţi sfinţi. toate Bisericile au căzut de acord ca Paştele creştin să fie celebrat în prima duminică după luna plină (14 Nisan) de după echinocţiul de primăvară.1170 La Conciliul de la Niceea (din 325). care îi atrag pe toţi prin Cristos la Tatăl. ceea ce ea însăşi doreşte şi speră să fie în întregime”1833. Ea este „rugăciunea publică a Bisericii”1837. Crăciun. Ef 6. Reforma calendarului din Occident (supranumit „gregorian”. în ciclul anual. Biserica admiră şi preamăreşte rodul cel mai ales al Răscumpărării şi contemplă cu bucurie. Sfânta Biserică o venerează cu o iubire deosebită pe Fericita Fecioară Maria. „Oficiul divin” 1835. şi. impregnează şi transfigurează timpul fiecărei zile prin celebrarea Liturgiei Orelor. cf. Acest lucru este valabil în mod cu totul deosebit pentru ciclul de sărbători din jurul misterului Întrupării (Buna-Vestire. ea pune în faţa credincioşilor exemplele acestora. din 1582) a introdus un decalaj de mai multe zile faţă de calendarul oriental. 18). ea dobândeşte binefacerile lui Dumnezeu”1834. de la numele Papei Grigore al XIII-lea. această celebrare „este alcătuită în aşa fel încât întreg cursul zilei şi al nopţii să fie consacrat prin lauda lui Dumnezeu”1836. care este indisolubil unită cu Fiul ei în opera mântuirii. în care credincioşii 1833 1834 SC 103. 1171 Anul liturgic înseamnă desfăşurarea diferitelor aspecte ale unicului mister pascal. SC 104. în Maria. pentru a ajunge să celebreze iarăşi la aceeaşi dată Învierea Domnului. Bisericile occidentale şi orientale caută astăzi o înţelegere. ca într-o icoană preacurată. SC 108 şi 111. pentru meritele lor. Născătoarea de Dumnezeu. 1837 SC 98. 1836 SC 8. Sanctoralul în anul liturgic 1172 „În celebrarea acestui ciclu anual al misterelor lui Cristos. 1835 Cf. Cu fidelitate faţă de îndemnurile apostolilor de „a ne ruga fără încetare” (1 Tes 5. SC IV. 17. pe care îl celebrăm în Euharistie. îndeosebi în adunarea duminicală. Epifanie) care comemorează începutul mântuirii noastre şi ne împărtăşesc pârga misterului pascal.

fie adunaţi între ei. Se recomandă ca şi laicii să recite Oficiul divin. 1840 Cf. exprimând simbolismul momentului zilei. în virtutea charismei vieţii lor consacrate1841. 1175 Liturgia orelor este destinată să devină rugăciunea întregului Popor al lui Dumnezeu. este astfel înrădăcinată în celebrarea liturgică. Cristos însuşi „continuă să-şi exercite funcţia preoţească prin Biserica sa”1839. împreună cu Trupul său. în duminici şi în sărbătorile mai solemne. 1838 1839 . În ea. 1843 SC 90. să fie celebrate în biserică în comun. pentru că sunt chemaţi să rămână stăruitori în rugăciune şi în slujirea Cuvântului1840. al timpului liturgic sau al sărbătorii celebrate. care constituie într-un fel o continuare a celebrării euharistice. nu exclude. PO 5. IV Unde se celebrează? SC 84. Liturgia Orelor „este într-adevăr glasul Miresei. ci atrage în mod complementar diferitele devoţiuni ale Poporului lui Dumnezeu. în care Cuvântul lui Dumnezeu este citit şi meditat pentru a deveni rugăciune.(preoţi. Lectio divina. la anumite Ore. 1176 Celebrarea Liturgiei Orelor cere nu numai armonizarea glasului cu inima care se roagă. citirea Cuvântului lui Dumnezeu la fiecare Oră (cu responsoriile sau troparele care îi urmează) şi. Celebrată „în forma aprobată” de Biserică. o înalţă către Tatăl”1838. călugări şi laici) îşi împlinesc preoţia regească de creştini. ba chiar este rugăciunea pe care Cristos. SC 86. fiecare participă la ea potrivit locului propriu în Biserică şi circumstanţelor vieţii sale: preoţii. după posibilităţile lor: „Păstorii sufleteşti se vor îngriji ca Orele principale. lecturile din Sfinţii Părinţi şi din maeştrii spirituali. care vorbeşte Mirelui ei. 1178 Liturgia Orelor. toţi credincioşii. fie împreună cu preoţii. ci şi „însuşirea unei cunoaşteri mai profunde a liturgiei şi a Bibliei. însărcinaţi cu îndatorirea pastorală. 1841 Cf. mai ales Vesperele. SC 98. 96. 1177 Imnurile şi rugăciunea universală din Rugăciunea Orelor inserează rugăciunea psalmilor în timpul Bisericii. sau chiar singuri”1842. SC 83. călugării şi călugăriţele. mai ales adoraţia şi cultul Preasfântului Sacrament. mai ales a Psalmilor”1843. 1842 SC 100. revelează mai profund sensul misterului celebrat. Mai mult. ajută la înţelegerea psalmilor şi pregătesc pentru rugăciunea în tăcere.

PO 5. Trupul lui Cristos înviat este templul spiritual de unde ţâşneşte izvorul de apă vie. Sfânta crismă (mirul) ─ miruirea fiind semnul sacramental al peceţii darului Duhului Sfânt ─ este prin tradiţie păstrată şi venerată într-un loc sigur al sanctuarului. se face prezentă Jertfa Crucii sub speciile sacramentale. în care se adună credincioşii. El este şi Masa Domnului. 1850 SC 128. 1183 Tabernacolul trebuie să fie aşezat „în biserici într-un loc dintre cele mai demne. 1180 Atunci când exercitarea libertăţii religioase nu este împiedicată1844. adevărul şi armonia semnelor ce o alcătuiesc trebuie să îl arate pe Cristos care este prezent şi lucrează în acel loc1846. 1847 63. Încorporaţi în Cristos prin Duhul Sfânt. Cf. Evr 13. 1848 Cf. trebuie să fie frumoasă şi potrivită pentru rugăciune şi pentru celebrările liturgice” 1845. 1181 „Casa de rugăciune. din care curg sacramentele misterului pascal. la care este invitat Poporul lui Dumnezeu1848. 16). În anumite liturgii orientale. de asemenea. creştinii construiesc edificii destinate cultului divin. în care este celebrată şi păstrată Sfânta Euharistie. cf. 1849 MF. Tot pământul e sfânt şi încredinţat fiilor oamenilor. În această „casă a lui Dumnezeu”. altarul este. Aceste biserici văzute nu sunt simple locuri de adunare. Mântuitorul nostru. amplasarea şi securitatea tabernacolului euharistic1850 trebuie să favorizeze adorarea Domnului prezent realmente în Sfântul Sacrament al altarului. IGMR 259. cele mai importante sunt „pietrele vii”. 10. în care prezenţa Fiului lui Dumnezeu. DH 4. strânse laolaltă pentru „zidirea unei case spirituale” (1 Pt 2. SC 122-127. SC 7. 1182 Altarul Noului Legământ este Crucea Domnului1847. „noi suntem templul Dumnezeului cel viu” (2 Cor 6. cu cea mai mare cinstire”1849. 1846 Cf. care este centrul bisericii. 24) al Noului Legământ nu este legat de un loc anume.1179 Cultul „în spirit şi adevăr” (In 4. Pe altar. Atunci când credincioşii se adună într-un anumit loc. locuinţă a lui Dumnezeu cu oamenii împăcaţi şi uniţi în Cristos. Cf. oferit pentru noi pe altarul de jertfă este venerată spre ajutorul şi mângâierea credincioşilor. Nobleţea. simbolul Mormântului (Cristos a murit cu adevărat şi a înviat cu adevărat). 4-5). 1844 1845 . ci semnifică şi manifestă Biserica vie în acel loc.

1184 Scaunul (catedra) episcopului sau al preotului „trebuie să exprime funcţia celui care prezidează adunarea şi îndrumă rugăciunea”1851. Biserica trebuie deci să ofere prilejul pentru exprimarea căinţei şi primirea iertării. cu apostolii. ce continuă şi interiorizează marea rugăciune a Euharistiei. biserica are o semnificaţie eshatologică.Alături de ea se poate aşeza uleiul pentru catehumeni şi cel pentru bolnavi. Preoţia baptismală este a întregului Trup al lui Cristos. 1189 Celebrarea liturgică include semne şi simboluri care se referă la creaţie (lumină. 1188 Într-o celebrare liturgică. biserica este casa tuturor fiilor lui Dumnezeu. aceste 1851 1852 IGMR 271. . împreună cu Maica Sfântă a lui Dumnezeu. apă. trebuie să trecem un prag. întreaga Adunare este „liturg”. larg deschisă şi primitoare. Însă unii credincioşi sunt rânduiţi prin sacramentul Preoţiei să-l reprezinte pe Cristos. ungere. De asemenea. Amvonul (pupitrul): „Demnitatea Cuvântului lui Dumnezeu cere ca în Biserică să existe un loc care să favorizeze vestirea acestui cuvânt şi spre care. din acest motiv. 1185 Strângerea laolaltă a Poporului lui Dumnezeu începe cu Botezul. simbol al trecerii din lumea rănită de păcat spre lumea vieţii noi la care toţi oamenii sunt chemaţi. Marele nostru Preot o celebrează fără încetare în liturgia cerească. fiecare potrivit funcţiei sale. IGMR 272. ceea ce necesită un loc potrivit pentru primirea penitenţilor. Biserica văzută simbolizează casa părintească. să se îndrepte în mod spontan atenţia credincioşilor”1852. în timpul liturgiei Cuvântului. biserica trebuie să fie un spaţiu care îndeamnă la reculegere şi rugăciune tăcută. Inserate în lumea credinţei şi asumate de puterea Duhului Sfânt. cu toţi sfinţii şi cu mulţimea de oameni ce au intrat deja în Împărăţie. Cap al Trupului. frângerea pâinii) şi la istoria mântuirii (riturile de Paşti). Pentru a intra în casa lui Dumnezeu. aşadar biserica trebuie să aibă un loc pentru celebrarea Botezului (baptisteriu) şi să favorizeze reamintirea făgăduinţelor de la Botez (apa sfinţită). spre care Poporul lui Dumnezeu se află în mers şi în care Tatăl „va şterge orice lacrimă din ochii lor” (Ap 21. Şi. foc). PE SCURT 1187 Liturgia este lucrarea lui Cristos întreg. 4). Reînnoirea vieţii baptismale cere pocăinţa. Cap şi Trup. 1186 În sfârşit. la viaţa umană (spălare.

în primul rând. pe El îl adorăm. ea îl preamăreşte pe Cristos pentru că şi-a împlinit mântuirea în mădularele lui glorificate. apoi pe apostoli. la ziua Rusaliilor şi până la aşteptarea fericitei speranţe şi a venirii Domnului”1854. Este „fundamentul şi nucleul întregului an liturgic”1853. care este vestit. 1195 Comemorându-i pe sfinţi. pe martiri şi pe ceilalţi sfinţi. 1194 Biserica „desfăşoară. este ziua principală a celebrării Euharistiei. pentru a fi asociaţi rugăciunii lui necontenite şi universale. 1853 1854 SC 106. „Ziua Domnului”. Marele nostru Preot. 1193 Duminica. aceste gesturi ale amintirii lui Dumnezeu devin purtătoare ale acţiunii mântuitoare şi sfinţitoare a lui Cristos. prin cântări şi binecuvântări. fiindcă ea este ziua Învierii. Prin imaginile sfinte ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. prin rugăciunea psalmilor. ale îngerilor şi sfinţilor. care îi răspunde. care îl preamăreşte pe Tatăl şi imploră darul Duhului Sfânt asupra lumii întregi. 1191 Cântul şi muzica sunt în strânsă conexiune cu acţiunea liturgică. Biserica de pe pământ arată că este unită cu liturgia cerească. ziua familiei creştine. Prin icoana lui Cristos şi a lucrărilor sale de mântuire. 1196 Credincioşii care celebrează Liturgia Orelor se unesc cu Cristos. exemplul lor o însufleţeşte pe drumul către Tatăl. Este ziua adunării liturgice prin excelenţă. Criteriile bunei lor folosiri sunt: frumuseţea expresivă a rugăciunii. 1190 Liturgia Cuvântului este parte integrantă a celebrării. SC 102.elemente cosmice. în ciclul anual. şi de angajarea de credinţă. întregul mister al lui Cristos. prin meditarea Cuvântului lui Dumnezeu. . participarea unanimă a adunării şi caracterul sacru al celebrării. aceste rituri umane. pe Sfânta Maică a lui Dumnezeu. 1192 Imaginile sfinte prezente în bisericile şi în casele noastre au menirea de a trezi şi a hrăni credinţa noastră în misterul lui Cristos. venerăm persoanele pe care acestea le reprezintă. Sensul celebrării este exprimat de Cuvântul lui Dumnezeu. de la Întrupare şi Naştere până la Înălţare. ziua bucuriei şi a odihnei după muncă. în zile anumite ale anului liturgic.

Biserica are nevoie de locuri în care să se poată aduna comunitatea: bisericile noastre văzute. Istoria apariţiei şi dezvoltării acestor rituri constituie mărturia unei uimitoare complementarităţi. 1198 În condiţia sa pământească. îşi înalţă rugăciunea. însă formele celebrării sale sunt variate. în înţelegerea teologică a 1855 Cf. Aceste biserici sunt totodată locuri de reculegere şi de rugăciune personală. Trăind aceste tradiţii liturgice în comuniune de credinţă şi prin sacramentele credinţei. în orice loc. în organizarea comuniunii frăţeşti. locuri sfinte. pietre vii din care este zidită Biserica. Biserica celebrează cultul public spre slava Sfintei Treimi. în simbolismul liturgic. prezent în chip sacramental în mijlocul adunării. legate de specificul culturilor: în tradiţia „tezaurului credinţei” (2 Tim 1. oferă jertfa lui Cristos. „locul unde sălăşluieşte slava lui”. EN 63-64. creştinii devin şi ei temple ale Duhului Sfânt. 14). 1201 Bogăţia de nepătruns a misterului lui Cristos este atât de mare. ARTICOLUL 2 Diversitate liturgică şi unitate a misterului Tradiţiile liturgice şi catolicitatea Bisericii 1200 De la cea dintâi Comunitate din Ierusalim şi până la Parusie. celebrează acelaşi mister pascal. ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi îi cântă laude. Ierusalimul ceresc spre care călătorim ca pelerini. 1202 Diferitele tradiţii liturgice s-au născut în funcţie de misiunea Bisericii. fidele credinţei apostolice.1197 Cristos este adevăratul Templu al lui Dumnezeu. . prin harul lui Dumnezeu. Misterul celebrat în liturgie este unul singur. Bisericile s-au îmbogăţit reciproc şi cresc în fidelitatea faţă de Tradiţie şi faţă de misiunea comună întregii Biserici1855. Bisericile din aceeaşi arie geografică şi culturală au ajuns să celebreze misterul lui Cristos sub forme proprii. 1199 În aceste biserici. imagini ale Cetăţii sfinte. Bisericile lui Dumnezeu. încât exprimarea ei nu poate fi epuizată de nici o tradiţie liturgică.

Astfel. Vicesimus quintus annus 16. SC 21. Cristos.misterelor şi în tipurile de sfinţenie. „Fidel tradiţiei. Conciliul declară că Sfânta Maică Biserică socoteşte egale în drepturi şi în demnitate toate Riturile legitim recunoscute şi vrea ca în viitor să fie păstrate şi cultivate în toate modurile”1857. siriac. Biserica este catolică: ea poate integra în unitatea sa. UR 4. Lumina şi Mântuirea tuturor popoarelor. Ea se poate exprima doar prin fidelitatea faţă de credinţa comună. pe care ea are dreptul. dacă e nevoie. celebrat şi trăit în toate culturile. ap. 1856 1857 . maronit şi caldeean. a cărei Păstrătoare este Biserica. purificându-le. neînţelegeri reciproce şi chiar schisme. toate bogăţiile adevărate ale feluritelor culturi1856. Scris. asumată şi transfigurată de Cristos. În acest domeniu e limpede că diversitatea nu trebuie să dăuneze unităţii. astfel încât ele să nu fie suprimate. cum ar fi Ritul ambrozian sau cel al anumitor ordine călugăreşti) şi Riturile: bizantin. ci recuperate şi desăvârşite prin el1859. 1858 Cf. 1205 „În liturgie. 1206 „Diversitatea liturgică poate fi izvor de îmbogăţire. dar şi Riturile unor Biserici locale. dar totodată ea poate da naştere la tensiuni. CT 53. Cf. LG 23. 1861 Ibid. 1203 Tradiţiile liturgice sau Riturile aflate astăzi în uz în Biserică sunt: Ritul latin (îndeosebi Ritul roman. este manifestat prin viaţa liturgică a unei Biserici poporului şi culturii la care acea Biserică este trimisă şi în care e înrădăcinată. anumite rupturi cu obiceiurile străvechi incompatibile cu credinţa catolică”1861. 26). armean. de a le adapta la culturile popoarelor nou evanghelizate”1860. Cf. el trebuie vestit. şi uneori chiar datoria. faţă de semnele sacramentale pe care Biserica le-a primit de la Cristos şi faţă de comuniunea ierarhică. SC 37-40. şi părţi ce pot fi schimbate. 1859 Cf. Pentru ca misterul lui Cristos să fie „cunoscut de toate neamurile spre ascultarea credinţei” (Rom 16. Mulţimea fiilor lui Dumnezeu poate ajunge la Tatăl ca să-l preamărească într-un singur Duh. SC 4. Liturgie şi culturi 1204 Aşadar celebrarea liturgică trebuie să fie în concordanţă cu spiritul şi cultura diferitelor popoare1858. 1860 Ioan Paul al II-lea. există o parte neschimbătoare ─ fiindcă este de instituire divină ─. Adaptarea la culturi necesită o convertire a inimii şi. mai ales în aceea a sacramentelor. alexandrin sau copt. cu şi prin propria lor cultură umană.

fără a se supune acesteia.PE SCURT 1207 Se cuvine ca celebrarea liturgiei să aspire la exprimare în cultura poporului în care se află Biserica. comuniune semnificată şi garantată de succesiunea apostolică. Pe de altă parte. . 1209 Criteriul ce asigură unitatea în multitudinea de tradiţii liturgice este fidelitatea faţă de Tradiţia apostolică: comuniunea în credinţă şi în sacramentele primite de la apostoli. 1208 Întrucât semnifică şi comunică acelaşi mister al lui Cristos. diferitele tradiţii liturgice sau Rituri legitim recunoscute manifestă catolicitatea Bisericii. liturgia însăşi dă naştere unor culturi şi le plămădeşte.

Cele şapte sacramente sunt legate de toate etapele şi toate momentele importante ale vieţii creştinului: ele dau naştere şi creştere. vom expune mai întâi cele trei sacramente ale iniţierii creştine (capitolul întâi). vindecare şi misiune vieţii de credinţă a creştinilor. Toma Aq. Th. Divinae consortium naturae. ca „sacrament al sacramentelor”: „Toate celelalte sacramente sunt rânduite în vederea acestuia ca scop al lor”1863. Desigur. Sf. Const. apoi sacramentele de vindecare (capitolul al doilea). „Participarea la natura divină.SECŢIUNEA A DOUA Cele şapte sacramente ale Bisericii 1210 Sacramentele Legii noi sunt instituite de Cristos şi sunt în număr de şapte: Botezul. ei primesc tot mai mult bogăţiile vieţii divine şi înaintează spre desăvârşirea iubirii”1864. S. 65. Preoţia şi Căsătoria. prin aceste sacramente ale iniţierii creştine. Euharistia. 3. S. 1211 Urmând această analogie. Cf. Toma Aq. Sf.. 65. Th. sacramentele aflate în slujba comuniunii şi misiunii credincioşilor (capitolul al treilea). Mirul. 3. această ordine nu este singura posibilă. creşterea şi susţinerea vieţii naturale. Ungerea bolnavilor. în sfârşit. 1862 1863 . dăruită oamenilor prin harul lui Cristos. 3. 1864 Paul VI.. În acest organism. Euharistia ocupă un loc unic. Mirul şi Euharistia ─ sunt puse temeliile oricărei vieţi creştine. ap. Într-adevăr. între etapele vieţii naturale şi etapele vieţii spirituale există o anumită asemănare1862. dar ea ne îngăduie să vedem că sacramentele formează un organism în care fiecare sacrament în parte îşi are locul său vital. cf. născuţi la o viaţă nouă prin Botez. credincioşii sunt întăriţi prin sacramentul Mirului şi primesc în Euharistie pâinea vieţii veşnice. comportă o anumită analogie cu originea. În aceasta. Astfel. 1. Pocăinţa. OICA Praenotanda 1-2. CAPITOLUL ÎNTÂI Sacramentele iniţierii creştine 1212 Prin sacramentele iniţierii creştine ─ Botezul.

8): Botezul este cel mai frumos şi cel mai minunat dintre darurile lui Dumnezeu. CR 2. 3-4. Or. 849. ungere. pecete. pentru că este oferit celor care nu aduc nimic. 15). Rom 6. Florenţa: DS 1314. 17. fără de care „nimeni nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (In 3.. haină. 1868 Sf. 1215 Acest sacrament mai este numit „baia renaşterii şi înnoirii în Duhul Sfânt” (Tit 3. Cc. pentru că păcatul este îngropat în apă. 204.ARTICOLUL 1 Sacramentul Botezului 1213 Sfântul Botez este fundamentul întregii vieţi creştine. 5). 675. 1216 „Această baie este numită iluminare. suntem încorporaţi în Biserică şi făcuţi părtaşi la misiunea ei1865: Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. CCEO. a devenit „Fiu al luminii” (1 Tes 5. de unde iese prin învierea împreună cu El1867 ca „făptură nouă” (2 Cor 5. ce deschide calea spre celelalte sacramente. pentru că spală. pentru că cei care primesc această învăţătură [catehetică] au cugetul luminat…”1868 Primind prin Botez Cuvântul. I. (. Iustin. Cf. Prin botez. 1. fiindcă simbolizează şi înfăptuieşte acea naştere din apă şi din Duh. Este dar. care luminează pe tot omul” (In 1. fiindcă acoperă ocara noastră. § 1. fiindcă ne ocroteşte şi fiindcă este semnul puterii lui Dumnezeu1869. 1865 1866 . Cum este numit acest sacrament? 1214 Este numit Botez după ritul central prin care se săvârşeşte: a boteza (în greacă baptízein) înseamnă „a cufunda. pecete şi tot ce poate fi mai scump. suntem eliberaţi de păcat şi renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu. este har. fiindcă este lumină strălucitoare. „lumina cea adevărată. „după ce a fost luminat” (Evr 10. 12. 5). „cufundarea” în apă simbolizează înmormântarea catehumenului în moartea lui Cristos. Grigore de Nazianz. baie a renaşterii. 3-4. 12. poarta vieţii în Duh (vitae spiritualis ianua). 61. Apol. a scufunda”. devenim mădulare ale lui Cristos. „Botezul este sacramentul renaşterii prin apă şi în cuvânt”1866. 5. pentru că este sfânt şi regesc (aşa sunt cei care sunt unşi). 1867 Cf. 9). CIC can. 5) şi el însuşi „lumină” (Ef 5. luminare. har. botez. ungere. fiindcă este dăruit chiar şi celor păcătoşi. 40. baie.. 2. Col 2.) Îl numim dar. 32). Gal 6. luminare. can. haină de nestricăciune. 1869 Sf. creştinul. § 1.

făptura ta. prin însăşi revărsarea potopului. cu putere nevăzută Tu săvârşeşti lucruri minunate prin semnele sfintelor Taine şi de-a lungul timpului ai pregătit în multe chipuri apa. Botezul este prefigurat în trecerea Iordanului. adevărată izbăvire a lui Israel din sclavia Egiptului: Dumnezeule. Biserica a văzut o prefigurare a mântuirii prin Botez. putea să prefigureze misterul Crucii. căci una şi aceeaşi apă a însemnat în mod tainic şi sfârşitul păcatului şi începutul sfinţeniei1873. 1222 În sfârşit.II. „puţine suflete. 1220 Dacă apa de izvor simbolizează viaţa. Botezul în economia mântuirii Prefigurările Botezului în Vechiul Legământ 1217 În liturgia din Noaptea de Paşti. adică opt. Duhul tău încă de la facerea lumii se purta deasupra apelor. Vigilia Pascală 42: binecuvântarea apei de Botez. 1219 În Arca lui Noe. 20): Dumnezeule. 1221 Eliberarea înfăptuită prin Botez este vestită. pentru ca mulţimea. dându-le de pe atunci sămânţa puterii de sfinţire1872. Întradevăr. ai arătat chipul renaşterii spirituale. De aceea. Gen 1-2. Tu i-ai făcut pe fiii lui Abraham să treacă Marea Roşie pe cărare uscată. să prefigureze poporul celor botezaţi1874. 1873 Ibid. 1872 Ibid. la binecuvântarea apei de Botez. eliberată din robia faraonului. 1218 De la începutul lumii. de trecerea Mării Roşii. această creatură smerită şi minunată este izvorul vieţii şi al rodniciei. imagine a vieţii 1870 1871 LR. Sfânta Scriptură o vede sub aripile Duhului lui Dumnezeu1871. s-au mântuit prin apă” (1 Pt 3. prin care Poporul lui Dumnezeu primeşte darul ţării făgăduite urmaşilor lui Abraham. apa mării este un simbol al morţii. 1874 Ibid. Botezul semnifică împărtăşirea din moartea lui Cristos. prin ea. mai ales. Cf. ca să dezvălui harul Botezului1870. Dumnezeule. . care prefigurau misterul Botezului: Dumnezeule. Prin acest simbolism. Biserica comemorează solemn marile evenimente din istoria mântuirii.

iar Tatăl îl arată pe Isus drept „Fiul său preaiubit” (Mt 3. Botezul lui Cristos 1223 Toate prefigurările din Vechiul Legământ îşi găsesc împlinirea în Isus Cristos. ca să „împlinească toată dreptatea” (Mt 3. Botezul în Biserică 1226 Din ziua de Rusalii. 1880 Cf. 10. Sfântul Petru spune mulţimii răscolite de predica sa: „Convertiţi-vă şi fiecare dintre voi să se boteze în numele lui Isus Cristos spre iertarea păcatelor voastre şi veţi primi darul Duhului Sfânt” (Fapte 2. temători de Dumnezeu. 6. 12-13. Lc 12. 38). 1 In 5. 15-16. Mc 16. 50. Apostolii şi colaboratorii lor oferă Botezul oricui crede în Isus: iudei. 1878 Cf. ca preludiu al noii creaţii. 15. dacă nu din Crucea lui Cristos. Întradevăr. Botezul apare întotdeauna 1875 1876 Cf.veşnice. Sângele şi apa. Sacr. Mt 3. 8. . sacramente ale vieţii noi1878: de atunci ne putem naşte din „apă şi Duh Sfânt” ca să intrăm în Împărăţia lui Dumnezeu (In 3. 48. În El ai fost răscumpărat. Făgăduinţa acestei fericite moşteniri se împlineşte în Noul Legământ. 16. Biserica a celebrat şi a administrat Sfântul Botez. Ambrozie. Acest gest al lui Isus este o manifestare a „nimicirii” de sine (Fil 2. El vorbise deja despre suferinţa prin care avea să treacă la Ierusalim ca despre un „Botez” cu care trebuia să fie botezat (Mc 10. El îşi începe viaţa publică după ce a primit botezul de la Ioan în Iordan1875. 38)1877. 6-8. 1879 Sf. Întradevăr. 34). 41. 1225 Cristos a deschis tuturor oamenilor izvoarele Botezului prin Paştele său. şi al Sfântului Duh şi învăţându-i să păzească toate câte vi le-am poruncit” (Mt 28. rânduit pentru păcătoşi. 15). 7). din moartea lui Cristos. 1877 Cf. 19-20)1876. 1224 Domnul s-a supus de bunăvoie Botezului Sfântului Ioan. iar după Înviere le încredinţează apostolilor această misiune: „Mergeţi aşadar şi faceţi ucenici în toate neamurile. care au curs din coasta străpunsă a lui Isus cel răstignit (In 19. de unde vine Botezul. Vezi unde ai fost botezat. 5). 2. botezându-i în numele Tatălui. păgâni1880. în El ai fost mântuit1879. Fapte 2. Acolo e tot misterul: El a suferit pentru tine. sunt semne ale Botezului şi ale Euharistiei. şi al Fiului. Duhul care se purta peste apele celei dintâi creaţii coboară atunci asupra lui Cristos. Cf. 13. 16-17).

Col 2. 1 Cor 6. prin Botez. sfinţeşte şi îndreptăţeşte1882 1228 Botezul este aşadar o baie de apă. tu şi casa ta”. Ev. Cf. Cei botezaţi s-au „îmbrăcat în Cristos” (Gal 3. 13. întru moartea lui am fost botezaţi. 11. . Întradevăr.legat de credinţă: „Crede în Domnul Isus şi te vei mântui. 1883 Cf. Sfântul Augustin va spune despre Botez: Accedit verbum ad elementum. Povestirea continuă: „Temnicerul a primit îndată Botezul. credinciosul este părtaş la moartea lui Cristos. accesul la Comuniunea euharistică. tot astfel. 1230 Această iniţiere a îmbrăcat forme foarte variate de-a lungul veacurilor şi în funcţie de împrejurări. et fit Sacramentum („Cuvântul se uneşte cu elementul material şi se face sacrament”)1883. primirea Evangheliei. III. 1227 După Sfântul Apostol Paul. profesiunea de credinţă. Acest drum poate fi străbătut repede sau lent. revărsarea Duhului Sfânt. în care „sămânţa nestricăcioasă” a Cuvântului lui Dumnezeu îşi dă rodul dătător de viaţă. este înmormântat şi învie împreună cu El: Toţi câţi am fost botezaţi în Cristos Isus. În primele secole ale Bisericii. am fost înmormântaţi împreună cu El prin Botez în moarte. el şi toţi ai săi” (Fapte 16. 27). îi spune Sfântul Paul temnicerului de la Filipi. care să provoace convertirea. El va trebui să cuprindă întotdeauna câteva elemente esenţiale: vestirea Cuvântului. 12. Cum se celebrează sacramentul Botezului? Iniţierea creştină 1229 Încă din vremea apostolilor. 80. cu o lungă perioadă de catehumenat şi o înlănţuire de ritualuri pregătitoare. Botezul. Botezul este o baie care curăţă. Io. 31-33). 3-4)1881. 3. iniţierea creştină a cunoscut o mare dezvoltare. cine vrea să devină creştin trebuie să parcurgă un drum şi o iniţiere în mai multe etape. să umblăm şi noi în înnoirea vieţii (Rom 6. pentru ca. Prin Duhul Sfânt. 1231 Acolo unde Botezul copiilor a devenit în mare măsură forma obişnuită de 1881 1882 Cf. 12. care jalonau liturgic drumul pregătirii catehumenale pentru a se încheia cu celebrarea sacramentelor iniţierii creştine. după cum Cristos a înviat din morţi prin mărirea Tatălui.

1232 Conciliul al II-lea din Vatican a restabilit. 2°. iniţierea creştină a copiilor începe la Botez. ea s-a transformat într-un act unic ce înglobează în chip foarte redus etapele pregătitoare ale iniţierii creştine. 1235 Semnul Crucii. 1236 Vestirea Cuvântului lui Dumnezeu îi luminează cu adevărul revelat pe candidaţi şi adunarea credincioşilor şi trezeşte răspunsul credinţei. împărţit în mai multe etape”1884. desăvârşindu-se mai târziu cu Mirul şi Euharistia. SC 65. 868. pe care Cristos ni l-a dobândit prin Crucea sa. 1884 1885 . în teritoriile de misiune „să fie admise şi elemente de iniţiere aflate în uz la respectivul popor. care nu poate fi separată de Botez. Acesta este spaţiul specific al catehismului.celebrare a acestui sacrament. Botezul este în chip deosebit „sacramentul credinţei”. can. gesturile şi cuvintele acestei celebrări. astăzi. atingând punctul culminant într-o celebrare unitară a celor trei sacramente ─ Botezul. „în afară de elementele cuprinse în tradiţia creştină”. pentru Biserica latină. iniţierea creştină a adulţilor începe de la intrarea în catehumenat. în toate riturile latine şi orientale. 1233 Aşadar. CIC. Ritualurile acestuia se găsesc în Ordo initiationis christianae adultorum (1972). SC 37-40. 865. urmat imediat de Mir şi de Euharistie. în măsura în care se pot adapta cultului creştin”1885. SC 64. „catehumenatul adulţilor. la începutul celebrării. Mistagogia celebrării 1234 Semnificaţia şi harul sacramentului Botezului apar limpede în riturile celebrării sale. AG 14. printr-o participare atentă. 1887 Cf. 866. Nu e vorba doar de necesitatea unei instruiri ulterioare Botezului. CIC. culme a iniţierii lor creştine1887. marchează pecetea lui Cristos asupra celui care îi va aparţine şi semnifică harul răscumpărării. Prin însăşi natura sa. 1886 Cf. Mirul şi Euharistia1886. 851. ci de dezvoltarea necesară a harului baptismal în creşterea persoanei. credincioşii sunt iniţiaţi în bogăţiile pe care acest sacrament le semnifică şi le înfăptuieşte în fiecare nou botezat. În riturile orientale. cf. Pe lângă aceasta. Botezul copiilor necesită un catehumenat postbaptismal. Într-adevăr. Conciliul a îngăduit ca. 851. can. în timp ce în ritul roman ea continuă timp de câţiva ani în cateheză. Numai urmărind.

OBP 62. profet şi rege1889. asupra candidatului se rosteşte un exorcism (sau mai multe). Este uns cu uleiul catehumenilor sau celebrantul îşi impune mâna asupra lui şi candidatul se leapădă în chip explicit de Satana. pentru ca cei care vor fi botezaţi în ea „să se nască din apă şi din Duh” (In 3. Botezul se săvârşeşte prin scufundarea de trei ori în apa baptismală. preotul spune: „Botează-se robul lui Dumnezeu. 1241 Ungerea cu sfânta crismă. . Cf. Lumânarea. pe care o va da episcopul: sacramentul Confirmării. încă din antichitate. semnifică darul Duhului Sfânt făcut noului botezat. care „confirmă” ─ ca să spunem aşa ─ şi desăvârşeşte ungerea baptismală. adică „uns” cu Duhul Sfânt. 1237 Deoarece Botezul semnifică eliberarea de păcat şi de cel care l-a instigat ─ diavolul ─. ungerea postbaptismală constituie sacramentul Mirului.. această triplă turnare este însoţită de cuvintele oficiantului: „N. el poate mărturisi credinţa Bisericii. Astfel pregătit. Însă. prin Fiul lui. care semnifică şi înfăptuieşte moartea faţă de păcat şi intrarea în viaţa Preasfintei Treimi prin configurarea cu misterul pascal al lui Cristos. puterea Duhului Sfânt să coboare în această apă. şi al Fiului. 1242 În liturgia Bisericilor orientale. ulei parfumat sfinţit de episcop. N. 1239 Urmează ritul esenţial al sacramentului: Botezul propriu-zis.. În modul cel mai semnificativ. care este uns preot. 1240 În Biserica latină.fiindcă el este intrarea sacramentală în viaţa de credinţă. 1888 1889 Cf. el poate fi conferit şi turnând apă de trei ori pe capul candidatului. 1243 Veşmântul alb simbolizează faptul că cel botezat „s-a îmbrăcat în Cristos” (Gal 3. în numele Tatălui. fie în noaptea de Paşti). La invocarea fiecăreia dintre cele trei persoane ale Sfintei Treimi. şi al Fiului. căreia îi va fi „încredinţat” prin Botez1888. El a devenit creştin. În liturgiile orientale. 5). şi al Sfântului Duh”. 17. Biserica îi cere lui Dumnezeu ca. îl cufundă în apă şi îl ridică. şi al Sfântului Duh”. 27): a înviat împreună cu Cristos. ea vesteşte o a doua ungere cu sfânta crismă. 1238 Apa de Botez este sfinţită printr-o rugăciune de epicleză (fie atunci pe loc. încorporat lui Cristos. aprinsă de la lumânarea pascală. Rom 6. eu te botez în numele Tatălui. catehumenul fiind întors spre Răsărit. În liturgia romană.

Iniţiere în credinţa şi în viaţa creştină. can. Devenit fiu al lui Dumnezeu. can. amintindu-şi de cuvintele Domnului: „Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi” (Mc 10. Mir şi Euharistie. Trupul şi Sângele lui Cristos. La Botezul nounăscuţilor. CIC. dând Sfânta Împărtăşanie tuturor celor care au primit Botezul şi Mirul. 679. este capabilă să primească botezul”1891. 14). Botezul adulţilor este situaţia cea mai normală acolo unde vestirea Evangheliei este încă recentă. Cine poate să primească Botezul? 1246 „Orice fiinţă umană încă nebotezată. 1245 Binecuvântarea solemnă încheie celebrarea Botezului. neofitul este primit „la ospăţul de nuntă al Mielului” şi primeşte hrana vieţii noi. 864. Învăţătorul lor. 1248 Catehumenatul sau formarea catehumenilor are ca scop să le îngăduie ca.. binecuvântarea mamei ocupă un loc aparte. IV. care rezervă accesul la Sfânta Împărtăşanie celor care au atins vârsta priceperii. şi numai ea. E vorba de o „formare la viaţa creştină integrală. Bisericile orientale păstrează o conştiinţă vie a unităţii iniţierii creştine. el trebuie să pregătească pentru primirea darului lui Dumnezeu în Botez. exprimă deschiderea Botezului spre Euharistie apropiind de altar copilul nou botezat. răspunzând la iniţiativa divină şi în unire cu o comunitate eclezială. (. CCEO. îmbrăcat în haina de nuntă. . 1244 Prima împărtăşanie euharistică. 15.semnifică luminarea neofitului de către Cristos. Aşadar catehumenii să fie iniţiaţi (. să-şi ducă la maturitate convertirea şi credinţa.. în viaţa liturgică şi în dragostea 1890 1891 Cf.. cei botezaţi reprezintă „lumina lumii” (Mt 5. Fil 2.. Botezul adulţilor 1247 Încă de la începuturile Bisericii.) în misterul mântuirii. să fie introduşi în viaţa de credinţă. 14)1890. El poate spune rugăciunea fiilor lui Dumnezeu: Tatăl nostru. Catehumenatul (pregătirea pentru Botez) ocupă în acest caz un loc important. Noul botezat este acum fiu al lui Dumnezeu în Fiul Unul-născut. În Cristos. pentru rugăciunea Tatăl Nostru. chiar şi pruncilor. Biserica latină. în trăirea Evangheliei şi.) prin care ucenicii se ataşează de Cristos. prin rituri sacre celebrate în mod succesiv.

41. CIC. 1251 Părinţii creştini vor recunoaşte că această practică este în concordanţă şi cu rolul de hrănitori ai vieţii. au fost botezaţi şi copiii1900. 681. 1895 Cf. cf. can. Col 1. este probabil că. 33. 686. 1901 Cf. cu iubire şi grijă”1894. CDF. 1898 Cf. Pura gratuitate a harului mântuirii se arată în chip deosebit în Botezul copiilor. când „familii” întregi au primit Botezul1899. pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o1898. Totuşi. Instr. 867. OICA 19 şi 98. 8. 1894 LG 14. Fapte 16. § 3. 1896 Cf. can. LG 11. ci un început chemat să se dezvolte. AG 14. 12-14. ca să fie eliberaţi de puterea întunericului şi să fie strămutaţi în Împărăţia libertăţii fiilor lui Dumnezeu1896. 18. CIC. 1900 Cf. de speranţă şi de iubire”1893. Este atestată explicit din secolul al II-lea. 868. la care toţi oamenii sunt chemaţi. 15. 16. Însă credinţa are nevoie de comunitatea credincioşilor. CCEO. 788. 1 Cor 1. Biserica şi părinţii l-ar priva pe copil de harul inestimabil de a deveni fiu al lui Dumnezeu. Mc 16. Pastoralis actio.Poporului lui Dumnezeu”1892. CIC. Fiecare dintre credincioşi poate creşte numai prin credinţa Bisericii. Botezul copiilor 1250 Născându-se cu o natură umană decăzută şi întinată de păcatul strămoşesc. dacă nu i-ar conferi Botezul la puţin timp după naştere1897. Credinţă şi Botez 1253 Botezul este sacramentul credinţei1901. DS 1514. 1. încă de la începutul propovăduirii apostolice. cf. can. aparţin deja familiei lui Cristos şi adesea trăiesc deja o viaţă de credinţă. copiii au şi ei nevoie de naşterea cea nouă prin Botez 1895. Catehumenului ori naşului său i se pune întrebarea: „Ce ceri de la Biserica lui Dumnezeu?” Şi el răspunde: „Credinţa!” AG 14. 1249 Catehumenii „sunt deja uniţi cu Biserica. GS 48. 1252 Practica botezării pruncilor este o tradiţie imemorială a Bisericii. 1899 Cf. 206. „Maica Biserică îi îmbrăţişează ca pe fiii săi. Credinţa cerută pentru Botez nu este o credinţă perfectă şi matură. 1892 1893 . 1897 Cf. 16. can.

1255 Pentru ca harul baptismal să se poată dezvolta. 677 § 1. 1905 Cf. 861 § 1. can. iar în Biserica latină. Biserica nu cunoaşte altă cale de a asigura intrarea în fericirea veşnică. 20. capabili şi pregătiţi să-l ajute pe noul botezat. în fiecare an. De aceea. În caz de necesitate. copil sau adult. CCEO. care trebuie să fie credincioşi statornici. poate boteza. 16. can. AG 5. are grijă să nu neglijeze misiunea pe care a primit-o de la Domnul. 1 Tim 2. Cine poate boteza? 1256 Celebranţii obişnuiţi ai Botezului sunt episcopul şi preotul. Mc 16. 1906 Cf. Întreaga comunitate eclezială are o parte de responsabilitate în dezvoltarea şi păstrarea harului primit la Botez. 16. 1907 Cf. Intenţia cerută este să vrea să facă ceea ce face Biserica atunci când botează şi să folosească formula baptismală trinitară. chiar nebotezată. Cf. Mc 16. rolul naşului sau al naşei. orice persoană. LG 14. can. în noaptea de Paşti. din care curge întreaga viaţă creştină. De asemenea. credinţa trebuie să crească după Botez. având intenţia cerută. ajutorul părinţilor este important. Biserica vede motivul acestei posibilităţi în voinţa mântuitoare universală a lui Dumnezeu1905 şi în necesitatea Botezului pentru mântuire1906. şi diaconul1904. 1909 Cf. 1908 Cf. Mt 28. de a-i face să renască „din apă şi din Duhul Sfânt” pe toţi cei care pot fi botezaţi. In 3. 1904 Cf. Necesitatea Botezului 1257 Domnul însuşi arată că Botezul este necesar pentru mîntuire1907. 1902 1903 . 5. De aceea. CIC. pe drumul său în viaţa creştină1902. cf. VI. de aceea. V. El le-a poruncit ucenicilor să vestească Evanghelia şi să boteze toate neamurile1908. CIC. DS 1618. Sarcina lor este o adevărată funcţie eclezială1903. copii sau adulţi. Botezul este necesar pentru mântuirea celor cărora le-a fost vestită Evanghelia şi care au avut posibilitatea să ceară acest sacrament1909. Dumnezeu a legat mântuirea de Cf. 872-874.1254 La toţi cei botezaţi. Pregătirea pentru Botez aduce doar până în pragul vieţii noi. 4. SC 67. Botezul este izvorul vieţii noi în Cristos. în afară de Botez. Biserica celebrează reînnoirea făgăduinţelor de la Botez.

Cf. ca şi dorinţa Botezului aduc roadele Botezului. In 3. caută adevărul şi face voinţa lui Dumnezeu după cum o cunoaşte. şi iubirea lui Isus faţă de copii. trebuie să susţinem că Duhul Sfânt oferă tuturor posibilitatea ca. fără să fi primit Botezul. 1912 Cf. 1259 Catehumenilor care mor înainte de Botez. Harul Botezului 1262 Diferitele efecte ale Botezului sunt semnificate de elementele sensibile ale ritului sacramental. într-un mod cunoscut de Dumnezeu. iar chemarea ultimă a omului este în mod efectiv una. Întradevăr. dar şi al renaşterii şi al reînnoirii. 1 Tim 2. 4. aşa cum o face în funeraliile pentru ei. 38. fără a fi sacrament. 14). unită cu căinţa pentru păcate şi cu iubirea. 1261 În ceea ce îi priveşte pe copiii morţi fără Botez. Cufundarea în apă face apel la simbolismul morţii şi al purificării. 1258 Dintotdeauna Biserica păstrează convingerea fermă că cei care suferă moartea în numele credinţei. deşi nu cunoaşte Evanghelia lui Cristos şi Biserica lui. să fie asociaţi acestui Mister pascal”1910. ne permit să sperăm că există o cale de mântuire pentru copiii morţi fără Botez. 1910 1911 GS 22. Putem presupune că asemenea persoane ar fi dorit explicit Botezul. sunt botezaţi prin însăşi moartea lor pentru şi cu Cristos. şi anume divină. VII. Cele două efecte principale sunt aşadar curăţarea de păcate şi naşterea cea nouă în Duhul Sfînt1912. poate fi mântuit. care l-a făcut să spună: „Lăsaţi copiii să vină la mine şi nu-i opriţi” (Mc 10. Cu atât mai stăruitor este totuşi apelul Bisericii de a nu-i împiedica pe prunci să vină la Cristos prin darul sfântului Botez. 1260 „De vreme ce Cristos a murit pentru toţi.sacramentul Botezului. Orice om care. . cf. Acest Botez al sângelui. LG 16. care voieşte ca toţi oamenii să fie mîntuiţi1911. Biserica nu poate decât să-i încredinţeze îndurării lui Dumnezeu. dacă ar fi cunoscut necesitatea lui. le asigură mântuirea pe care nu au putut-o dobândi prin sacrament. dorinţa explicită de a-l primi. marea milostivire a lui Dumnezeu. AG 7. Fapte 2. dar El însuşi nu este legat de sacramentele sale. 5.

Mai mult.. nici urmările păcatului. prin virtuţile teologale. 1266 Preasfânta Treime dăruieşte celui botezat harul sfinţitor. ca şi toate pedepsele pentru păcat1913. 12. Într-adevăr. 1263 Prin Botez sunt iertate toate păcatele. 4). păcatul strămoşesc şi toate păcatele personale. 1916 Cf 1 Cor 6. un fiu adoptiv al lui Dumnezeu 1915. 17). pe care Tradiţia o numeşte concupiscenţă sau. templu al Duhului Sfânt1917. „O făptură nouă” 1265 Nu numai că Botezul curăţă de toate păcatele. . neconsimţind la ea. rezistă cu curaj prin harul lui Cristos. întregul organism al vieţii supranaturale a creştinului îşi are rădăcina în Sfântul Botez. ca suferinţele. 1915 Cf. Cc.. moartea ori fragilităţile inerente vieţii. metaforic. „focarul păcatului” (fomes pecati): „Lăsată pentru încercarea noastră. harul îndreptăţirii. nici păcatul lui Adam. 19. în cei care au fost renăscuţi nu rămâne nimic care să-i împiedice să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. dintre care cea mai gravă este despărţirea de Dumnezeu. 5)1914. Trid. 5-7. „părtaş la firea dumnezeiască” (2 Pt 1. 1917 Cf.Pentru iertarea păcatelor. 1264 În cel botezat dăinuie totuşi anumite consecinţe ale păcatului. să nădăjduiască în El şi să-l iubească. boala. 1 Cor 6. cum ar fi slăbiciunile de caracter etc. Astfel. care: ─ îl face capabil să creadă în Dumnezeu. concupiscenţa nu poate dăuna celor care. «cel care va lupta după legile jocului va primi coroana»” (2 Tim 2. mădular al lui Cristos 1916 şi moştenitor împreună cu El (Rom 8. nici păcatul personal. 1913 1914 Cf. prin darurile Duhului Sfânt. precum şi o înclinaţie spre păcat.. 27. DS 1316. ─ îi dă posibilitatea să crească în bine prin virtuţile morale. DS 1515. dar face din neofit „o făptură nouă” (2 Cor 5. ─ îi dă puterea de a trăi şi de a acţiona sub impulsul Duhului Sfânt. 15. 17). Gal 4.

de a se hrăni cu cuvântul lui Dumnezeu şi de a fi susţinut de celelalte ajutoare spirituale ale Bisericii1922. Botezul îl face pe om părtaş la preoţia comună a credincioşilor. cel botezat se bucură şi de drepturi în sânul Bisericii: de a primi sacramentele. „Atunci (. preoţie împărătească. 1924 Cf. la misiunea lui profetică şi regească. Prin Botez. 675. chiar şi cu aceia care nu sunt încă în deplină comuniune cu Biserica catolică: „Într-adevăr. 1268 Cei botezaţi au devenit „pietre vii” spre zidirea unei „case duhovniceşti”. sunt „seminţie aleasă. 25) Botezul încorporează în Biserică. culturi. 1923 LG 11. 1922 Cf.. popor dobândit ca să vestească în lume faptele măreţe ale Aceluia care i-a chemat din întuneric la minunata sa lumină” (1 Pt 2. Cf. 2. Ef 5. AG 7. LG 17. el este chemat să se supună celorlalţi1919. rase şi sexe: „Pentru că întrun Duh ne-am botezat noi toţi.) nu suntem oare mădulare unii altora?” (Ef 4. ci Aceluia care a murit şi a înviat pentru noi1918. De acum. 12-13. 1270 „Renăscuţi ca fii ai lui Dumnezeu printr-o nouă naştere [baptismală]. 17) şi să se poarte faţă de ei cu respect şi afecţiune1921. Trupul lui Cristos 1267 Botezul face din noi mădulare ale Trupului lui Cristos. 13). 1920 Cf.. 1 Cor 16.Încorporaţi în Biserică. 15-16. să-i slujească1920 în comuniunea Bisericii şi să fie „smeriţi şi ascultători” faţă de conducătorii Bisericii (Evr 13. can. [cei botezaţi] trebuie să mărturisească înaintea oamenilor credinţa pe care au primit-o de la Dumnezeu prin Biserică1923” şi să participe la activitatea apostolică şi misionară a Poporului lui Dumnezeu1924. CCEO. Legătura sacramentală a unităţii creştinilor 1271 Botezul constituie fundamentul comuniunii între toţi creştinii. In 13. 12-15. can. neam sfânt. al Noului Legământ. . 2 Cor 5. Din apa Botezului se naşte unicul Popor al lui Dumnezeu. 1269 Devenit membru al Bisericii. 23. ca să fim un singur trup” (1 Cor 12. 19). „preoţie sfântă” (1 Pt 2. cel botezat nu-şi mai aparţine sieşi (1 Cor 6. LG 37. 21. 9). 208-223. 1921 Cf. 5). cei care cred 1918 1919 Cf. ei participă la preoţia lui Cristos. CIC. În aceeaşi măsură în care Botezul este izvorul responsabilităţilor şi al îndatoririlor. 15. care depăşeşte toate graniţele naturale sau umane dintre popoare. 1 Tes 5.

Oferit o dată pentru totdeauna. Botezul este pecetea vieţii veşnice”1933. 1931 Sf. Creştinul care „va fi păstrat pecetea” până la sfârşit. 1274 „Pecetea Domnului” (Dominicus character1931) este pecetea cu care Duhul Sfânt ne-a însemnat „pentru ziua răscumpărării” (Ef 4.) Îndreptăţiţi prin credinţa primită la Botez. 1934 LR. cel botezat este făcut asemenea chipului lui Cristos1927. Pecetea baptismală îi face apţi şi îi angajează pe creştini să-i slujească lui Dumnezeu printr-o participare vie la liturgia sacră a Bisericii şi să-şi exercite preoţia baptismală prin mărturia unei vieţi sfinte şi a unei iubiri rodnice1930.. Augustin. Irineu. DS 1609-1619.. 98. 13-14. . Ef 1. 5. poartă pe drept numele de creştini şi sunt recunoscuţi pe bună dreptate ca fraţi în Domnul de către fiii Bisericii catolice”1925.. 21-22. (. 1929 Cf. de aceea. 29. cu credinţa Botezului său. 2 Cor 1. sunt încorporaţi lui Cristos şi. cu Biserica catolică. 3. UR 22.în Cristos şi au primit în mod valid Botezul se află într-o anumită comuniune. adică va fi rămas fidel cerinţelor Botezului său. O pecete spirituală de neşters. 1272 Încorporat lui Cristos prin Botez. 30)1932. 1273 Încorporaţi în Biserică prin Botez. va putea să meargă însemnat „cu semnul credinţei”1934. 1932 Cf. 1928 Cf. 1930 Cf. Botezul îl pecetluieşte pe creştin cu un sigiliu spiritual de neşters (caracter) al apartenenţei sale la Cristos. Această pecete nu este ştearsă de nici un păcat. LG 10. Botezul nu poate fi repetat. LG 11. chiar dacă păcatul împiedică Botezul să aducă roade de mîntuire1928. PE SCURT 1925 1926 UR 3. credincioşii au primit caracterul sacramental care îi consacră pentru cultul religiei creştine1929. 1933 Sf. Ep. deşi imperfectă. Rom 8.. în aşteptarea vederii fericite a lui Dumnezeu ─ împlinire a credinţei ─ şi în speranţa Învierii. Dem. „Într-adevăr. Canonul Roman 97. 1927 Cf. „Aşadar Botezul constituie legătura sacramentală a unităţii existente între toţi aceia care au fost regeneraţi prin el”1926.

naşterea la viaţa cea nouă. care este începutul vieţii noi. a Fiului şi a Duhului Sfânt.1275 Iniţierea creştină se împlineşte prin ansamblul celor trei sacramente: Botezul. şi al Sfântului Duh. sub impulsul harului. învăţându-i să păzească toate câte vi le-am poruncit Eu” (Mt 28. Intrarea în viaţa creştină deschide calea spre adevărata libertate. 1277 Botezul constituie naşterea la viaţa nouă în Cristos. îl caută totuşi pe Dumnezeu cu inimă sinceră şi se străduiesc să împlinească voinţa lui. adică a Tatălui. Mirul. 1276 ”Mergând deci. Botezul este administrat copiilor. botezându-i în numele Tatălui. rostind invocarea Preasfintei Treimi. 1282 Încă din cele mai vechi timpuri. Datorită caracterului pe care îl imprimă. Trupul lui Cristos. 1281 Cei care mor pentru credinţă. chiar dacă nu au primit Botezul1936. LG 16. care îl consacră pe cel botezat cultului religiei creştine. sunt mântuiţi. Potrivit voinţei Domnului. care îl hrăneşte pe ucenic cu Trupul şi Sângele lui Cristos în vederea transformării în El. faceţi ucenici din toate neamurile. Tocmai prin aceasta. 1278 Ritul esenţial al Botezului constă în cufundarea candidatului în apă sau în turnarea de apă pe capul lui. caracterul. 1280 Botezul imprimă în suflet un semn spiritual de neşters. care nu presupune merite omeneşti. templu al Duhului Sfânt. care constituie întărirea acesteia. cel botezat este încorporat în Biserică. el este necesar pentru mântuire ca şi Biserica însăşi. . Euharistia. 19-20). Botezul nu poate fi repetat1935. în care Botezul ne introduce. şi făcut părtaş la preoţia lui Cristos. mădular al lui Cristos. DS 1609 şi 1624. prin care omul devine fiu adoptiv al Tatălui. deşi nu cunosc Biserica. fiindcă el este un har şi un dar al lui Dumnezeu. 1283 În privinţa copiilor ce mor nebotezaţi. 1279 Rodul Botezului sau harul baptismal este o realitate bogată. liturgia Bisericii ne îndeamnă să avem 1935 1936 Cf. copiii sunt botezaţi în credinţa Bisericii. care comportă: iertarea păcatului strămoşesc şi a tuturor păcatelor personale. şi al Fiului. catehumenii şi toţi oamenii care.

şi al Sfântului Duh”. LG 11. 2. Mt 3. Ioel 3. 1942 Cf. şi al Fiului. sacramentul Mirului formează ansamblul „sacramentelor iniţierii creştine”. 1941 Cf. Lc 4. Is 11. întreaga sa viaţă şi întreaga sa misiune se înfăptuiesc într-o comuniune totală cu Duhul Sfânt. OCf Praenotanda 1. sunt întăriţi cu o putere specială a Duhului Sfânt şi.încredere în milostivirea divină şi să ne rugăm pentru mântuirea lor. 13-17. OCf Praenotanda 2. prin cuvânt şi faptă. 1937 1938 . „prin sacramentul Mirului sunt legaţi mai desăvârşit de Biserică. In 1. Is 61. Mesia. Fiul lui Dumnezeu1941. 34). spunând: „Eu te botez în numele Tatălui. 25-27. 1284 La nevoie. Într-adevăr. ci trebuia să fie împărtăşită întregului popor mesianic1942. Zămislit de la Duhul Sfânt. I. ARTICOLUL 2 Sacramentul Mirului 1285 Împreună cu Botezul şi Euharistia. Ez 36. 1940 Cf. cu condiţia să aibă intenţia de a face ceea ce face Biserica şi să toarne apă pe capul candidatului. 1. 33-34. au obligaţia mai strictă de a răspândi şi de a apăra. 1939 Cf. Coborârea Duhului Sfânt peste Isus în momentul în care era botezat de Ioan a fost semnul că El era cel ce avea să vină. 1-2. ca adevăraţi martori ai lui Cristos”1938. 16-22. 1287 Dar această plinătate a Duhului Sfânt nu trebuia să rămână doar a lui Mesia. orice persoană poate boteza. profeţii au vestit că Duhul Domnului se va odihni peste Mesia cel aşteptat1939. Mirul în economia mântuirii 1286 În Vechiul Testament. credinţa. pe care Tatăl i-l dăruieşte „fără măsură” (In 3. a căror unitate trebuie păstrată. Cristos a făgăduit în mai multe Cf. Aşadar trebuie să li se explice credincioşilor că primirea acestui sacrament este necesară pentru desăvârşirea harului baptismal1937. prin aceasta. în vederea misiunii sale mântuitoare1940.

11). Impunerea mâinilor este pe bună dreptate recunoscută de tradiţia catolică drept originea sacramentului Mirului. ap. respectiv. Acest rit al ungerii există până în zilele noastre. harul Rusaliilor”1949. 7. 5-6. Evr 6. nu mai îngăduie prezenţa episcopului la toate celebrările baptismale. apostolii le-au împărtăşit neofiţilor. 38. 5-8. toate roade ale Duhului Sfânt. Fapte 2. Această ungere ilustrează numele de „creştin”. Const. sau mir. apostolii încep să proclame „faptele minunate ale lui Dumnezeu” (Fapte 2. Cf. Orientul a păstrat unite cele două sacramente. În Occident. 7-15. 22 şi. deoarece se dorea ca desăvârşirea Botezului să fie rezervată episcopului. se instituie separarea în timp a acestor două sacramente. despre impunerea mîinilor1948. ungerea cu crismă. In 3. Plini de Duhul Sfânt. într-un fel. iar Petru afirmă că această revărsare a Duhului Sfânt este semnul timpurilor mesianice 1945. şi întărirea harului baptismal. care duce la desăvârşire harul Botezului1947. 15-17. şi apoi. care înseamnă „uns” şi care îşi trage originea din numele lui Cristos însuşi. care extind diecezele. 2. 1-4. 17-18. 16. Cei care au crezut atunci în propovăduirea apostolilor şi s-au botezat au primit. Divinae consortium naturae. De aceea. De aceea. 1944 . în Scrisoarea către Evrei. în general. 1948 Cf. 37-39. 1289 Foarte curând. în Orient acest sacrament se numeşte miruire. 1288 „De atunci. darul Duhului Sfânt. de asemeni. 12. creşterea numărului de Botezuri de copii ─ în tot timpul anului ─ şi creşterea numărului parohiilor (rurale). Lc 12. darul Duhului Sfînt1946. printre elementele primei instruiri creştine se află învăţătura despre Botezuri şi. În Occident. pentru a împlini voinţa lui Cristos. 1946 Cf. denumirea de Confirmaţiune sugerează în acelaşi timp confirmarea Botezului. prin impunerea mâinilor. El nu poate face însă aceasta decât cu „mirul” 1943 Cf. un „sacrament dublu”. atât în Orient. făgăduinţă pe care a împlinit-o prima dată în ziua de Paşti. în Biserică. după expresia Sfântului Ciprian. care înseamnă „crismă”. la impunerea mâinilor s-a adăugat ungerea cu ulei parfumat (crismă). 8. cât şi în Occident. Fapte 2. care completează iniţierea creştină. Fapte 1. pe care „Dumnezeu l-a uns cu Duhul Sfânt” (Fapte 10. Fapte 2. Printre alte motive. la rândul lor. 1949 Paul VI. 1947 Cf. în ziua de Rusalii 1944. o unică celebrare împreună cu Botezul. chiar dacă mirul este conferit de preotul care botează. pentru a semnifica mai bine darul Duhului Sfânt. Confirmaţiunea constituie. 1945 Cf. formând cu acesta. In 20. Două tradiţii: Orientul şi Occidentul 1290 În primele secole. 38). în chip mult mai strălucitor. Fapte 8. care perpetuează. 19.rânduri această revărsare a Duhului Sfânt1943.

Hippolit. înfăptuită de preot asupra neofitului la ieşirea din baia baptismală. este semnul unei consacrări. participă în mai mare măsură la misiunea lui Isus Cristos şi la plinătatea Duhului Sfânt. Prima ungere cu sfânta crismă. 1295 Prin această ungere. ungerea este bogată în semnificaţii: uleiul este semnul abundenţei1952 şi al bucuriei1953. prin urmare. a rămas legată de ritul Botezului: ea semnifică participarea celui botezat la funcţia profetică. 6. al catolicităţii şi al apostolicităţii ei. 696. Prin Mir. Is 1. Dt 11. ungerea bolnavilor exprimă vindecarea şi alinarea. preoţească şi regească a lui Cristos. 34. există o singură ungere postbaptismală: aceea a Confirmaţiunii. aceea pe care o dă preotul. adică cei unşi. 1. cann. 1950 1951 Cf. 5. exprimă legătura cu originile apostolice ale Bisericii lui Cristos. Ungerea cu sfânta crismă după Botez. 21. 15. cel miruit primeşte „însemnul”. 1955 Cf. el curăţă (ungerea înainte şi după baie) şi dă supleţe (ungerea atleţilor şi a luptătorilor). Prima ungere.consacrat de un episcop1950. 1. de sănătate şi de forţă. 15. Cea a Bisericii latine exprimă mai clar comuniunea noului creştin cu episcopul său. la Mir şi la Preoţie. 1291 Un obicei al Bisericii Romei a facilitat dezvoltarea practicii occidentale: dubla ungere cu sfânta crismă după Botez. este semn de vindecare. 1953 Cf. 14 etc. de care El este plin. pecetea Duhului Sfânt. garant şi slujitor al unităţii Bisericii sale. În simbolismul biblic şi antic. 1952 Cf. Ungerea înainte de Botez cu uleiul catehumenilor înseamnă purificare şi întărire. Dacă Botezul este conferit unui adult. II. CCEO. 2 Cor 2. şi. Cf. fiindcă alină loviturile şi rănile1954 şi te face strălucitor de frumuseţe. 1954 Cf. 104. 1292 Practica Bisericilor orientale subliniază mai mult unitatea iniţierii creştine. este desăvârşită printr-o a doua ungere făcută de episcop pe fruntea fiecăruia dintre noii botezaţi1951. ap. 1294 Toate aceste semnificaţii ale ungerii cu ulei se regăsesc în viaţa sacramentală. creştinii. Ps 23. Lc 10. Sf. Semnele şi ritualul Mirului 1293 În ritualul acestui sacrament se cuvine să luăm în considerare semnul ungerii şi ceea ce ungerea desemnează şi imprimă: pecetea spirituală. pentru ca toată viaţa lor să răspândească „buna mireasmă a lui Cristos”1955. . Trad. 695.

Când un adult primeşte Botezul. 2-3. într-un fel. 11. 9. 18. 1960 Cf. Gen 41.. i se conferă imediat şi Mirul şi participă la Cf. semnul autorităţii ei1957. Această pecete a Duhului Sfânt marchează apartenenţa totală la Cristos. 1296 Isus însuşi spune despre El că este însemnat cu pecetea Tatălui său1961. ca să fie pentru toţi cei ce vor fi unşi şi însemnaţi cu el: mir sfânt. 4.Pecetea este simbolul persoanei1956. 1 Rg 21. mir al bucuriei. în timpul Liturghiei crismale. consacră sfânta crismă pentru întreaga dieceză. Ez 9. fericirea nepieritoare. SC 71. ca în ritul roman. 30. 4-6.. 1962 Cf. 34. Ap 7. 1963 Cf. sfinţirea sufletelor şi a trupurilor. Cf. 6. In 6. 1956 1957 . care precede celebrarea Mirului. 1959 Cf. 4. precum şi sclavii cu acela al stăpânului lor. este consacrarea sfintei crisme. în Joia Sfântă. Cânt 8. darul spiritual. Episcopul este acela care. 1964 Cf. Is 29. Gen 38. liturgia sacramentului începe cu reînnoirea făgăduinţelor de la Botez şi cu profesiunea de credinţă a celor ce vor primi Mirul. dar şi făgăduinţa ocrotirii divine în marea încercare eshatologică1963. 13. mir preoţesc. 22)1962.) trimite-l pe Duhul Sfânt] asupra noastră şi asupra acestui ulei care se află în faţa noastră şi consacră-l. 1958 Cf. scutul credinţei şi coiful înfricoşător împotriva tuturor uneltirilor Celui Potrivnic”. face parte din ea. mir regesc. dar care. făcându-l. Creştinul este însemnat şi el cu o pecete: „Cel care ne întăreşte pe noi împreună cu voi în Cristos şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu. Apare astfel evident faptul că Mirul este continuarea Botezului1964. (. eventual. Ier 32. al proprietăţii asupra unui obiect1958 ─ aşa erau însemnaţi soldaţii cu sigiliul comandantului lor. Ef 1. punerea pentru totdeauna în slujba lui. secret1960. 27. Celebrarea Mirului 1297 Un moment important. 1961 Cf. În Bisericile orientale această consacrare este rezervată chiar patriarhului: Liturgia siriacă din Antiohia exprimă astfel epicleza consacrării sfintei crisme (mirului): „[Părinte. 8. 10. pecetea neştearsă. 1298 Când Mirul este celebrat separat de Botez. 42. care ne-a şi pecetluit şi a dat zălogul Duhului în inimile noastre” (2 Cor 1. haina mântuirii. ea legalizează un act juridic1959 sau un document. Dt 32. veşmântul luminii.

şi umple-i de Duhul temerii de Dumnezeu. ─ ne uneşte mai strâns cu Cristos. Dăruieşte-le lor Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii. ca adevăraţi martori ai lui Cristos. pentru a mărturisi cu curaj numele 1965 1966 Cf. ap. Mângâietorul. încă din vremea apostolilor. ─ ne dăruieşte o putere specială a Duhului Sfânt pentru a răspândi şi a apăra credinţa prin cuvânt şi faptă. Sf. asupra părţilor celor mai importante ale corpului: fruntea. făcută cu impunerea mâinii şi însoţită de cuvintele: «Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt»”1966. fiecare ungere fiind însoţită de formula: „Pecetea darului Duhului Sfânt”. ─ ne leagă mai desăvârşit de Biserică1968. Duhul ştiinţei şi al pietăţii. Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 21.Euharistie1965. eliberându-i de sub jugul păcatului. LG 11. care din apă şi Duh Sfânt i-ai renăscut pe aceşti fii ai tăi. 1968 Cf. Mirul aduce creşterea şi aprofundarea harului baptismal: ─ ne înrădăcinează mai adânc în filiaţia divină. 1300 Urmează ritul esenţial al sacramentului. Ap. Paul VI. Const. Episcopul întinde mâinile asupra grupului celor ce vor primi Mirul. 1967 Cf. Domnul nostru”. semnifică şi arată comuniunea eclezială cu Episcopul şi cu toţi credincioşii1967. Prin Cristos. 15). spatele. aşa cum le-a fost dăruită şi apostolilor în ziua de Rusalii. 866. Tată» (Rom 8. după o rugăciune de epicleză. ─ sporeşte în noi darurile Duhului Sfânt. ochii. care încheie ritualul sacramentului. semnifică darul Duhului Sfânt. CIC. urechile. nasul. . Roadele Mirului 1302 Din celebrare rezultă că rodul sacramentului Mirului este revărsarea deplină a Duhului Sfânt. Divinae consortium naturae. prin care spunem «Abba. Episcopul este cel care invocă revărsarea Duhului: „Dumnezeule atotputernic. 1299 În ritul roman. Hippolit. pieptul. În Bisericile orientale. Doamne. gest care. Duhul sfatului şi al tăriei. În ritul latin. 1301 Semnul păcii. III. buzele. can. mâinile şi picioarele. „sacramentul Mirului este conferit prin ungerea cu sfânta crismă pe frunte. Trad. Tu însuţi trimite-l asupra lor pe Duhul Sfânt. 1303 Prin aceasta. ungerea cu mir se face.

72. 891. Astfel. 890. § 1. cann. Dumnezeu Tatăl te-a însemnat cu pecetea sa. Duhul fricii sfinte. nici să uităm că harul baptismal este un har de alegere gratuită şi nemeritată. Mirul şi Euharistia formează o unitate. în pericol de moarte. fără Mir şi Euharistie. ca o misiune (quasi ex officio)”1973. 1971 Cf. valid şi eficient. DS 1609. LG 11. chiar dacă nu au ajuns la acea vîrstă1976. Ambrozie. care este semnul că Isus Cristos l-a marcat pe creştin cu pecetea Duhului său. care nu are nevoie de o „ratificare” ca să devină efectiv. can. CIC. 1308 Dacă vorbim uneori despre Mir ca despre „sacramentul maturităţii creştine”. Sfântul Toma aminteşte acest lucru: Vârsta trupului nu condiţionează sufletul. 1975 CIC. desigur. 883. Totuşi. Mirul se dă o singură dată. copiii trebuie să fie miruiţi. Mirul imprimă în suflet o pecete spirituală de neşters. însă iniţierea creştină rămâne neterminată. CIC. dobândită prin Botez. 48-49. DS 1319. a cărui împlinire este. Duhul ştiinţei şi al pietăţii. 1972 Cf. 889. „credincioşii au obligaţia de a primi acest sacrament la timpul potrivit” 1975. 1969 1970 Cf. şi păstrează ceea ce ai primit. . 5. 1304 Ca şi Botezul. 1973 Cf. iar „cel miruit primeşte puterea de a mărturisi public credinţa creştină. ad 2. îmbrăcându-l cu puterea de sus. can. Cristos Domnul te-a întărit şi a pus în inima ta zălogul Duhului1970. Cine poate primi acest sacrament? 1306 Oricine a fost botezat şi nu a fost încă miruit poate şi trebuie să primească sacramentul Mirului1974. „caracterul”1971. Deoarece Botezul. 7. nu trebuie totuşi să confundăm vârsta adultă a credinţei cu vârsta adultă a creşterii naturale. fiindcă. Lc 24. 1305 „Caracterul” desăvârşeşte preoţia comună a credincioşilor. 3. Sf. Duhul sfatului şi al tăriei. IV. Th. Myst. S. Într-adevăr.. 1307 Tradiţia latină stabileşte ca punct de referinţă pentru primirea Mirului „vârsta puterii de discernământ”. sacramentul Botezului este. Sf. 12. 42. ca să-i fie martor1972. 3. 1976 Cf. 1974 Cf. chiar în copilărie.lui Cristos şi pentru a nu ne ruşina niciodată de crucea lui1969: Aminteşte-ţi că ai primit pecetea spirituală. Toma Aq. Duhul înţelepciunii şi al înţelegerii.

8): „Bătrâneţile cinstite nu sunt cele aduse de o viaţă lungă. despre care vorbeşte Înţelepciunea (4. CIC. OCf Praenotanda 3. Toma Aq. cu acţiunea lui. nici nu le măsori după numărul anilor”. Aceasta din urmă are o responsabilitate deosebită în pregătirea celor ce vor primi Mirul1978. este admisă la comuniunea deplină cu Biserica1982. 6. . cu darurile şi chemările lui. În Orient se obişnuieşte ca preotul ce botează să dea imediat şi Mirul. se cuvine să se recurgă la sacramentul Pocăinţei. 1311 Pentru Mir. 1979 Cf. 1981 LG 26. ceea ce exprimă unitatea apostolică a Bisericii. cât şi la comunitatea parohială. ale cărei legături sunt întărite prin sacramentul Confirmării. 1980 Cf. 72. Oficiantul Confirmării 1312 Oficiantul originar al Confirmării este episcopul1981. V. 1310 Pentru a primi Confirmarea este necesară starea de har. făcând parte dintr-o altă comunitate creştină. Th. can. ca să-şi poată asuma mai bine responsabilităţile apostolice ale vieţii creştine. În Biserica de rit latin se aplică aceeaşi disciplină la Botezul adulţilor sau când o persoană botezată. 14. prin puterea Duhului Sfânt pe care l-au primit. can. Primirea puterii şi a harurilor Duhului Sfânt cu docilitate şi disponibilitate trebuie pregătită printr-o rugăciune mai intensă1979.omul poate primi desăvârşirea vârstei spirituale. Aceasta o face totuşi cu Sfântul Mir consacrat de patriarh sau episcop. Fapte 1. au luptat curajos şi până la sânge pentru Cristos1977. § 1. 1309 Pregătirea pentru Mir trebuie să aibă ca scop îndrumarea creştinului spre o unire mai intimă cu Cristos.. Se recomandă să fie aceeaşi persoană ca şi la Botez. OCf praenotanda 5. De aceea. ca şi pentru Botez. CIC. mulţi copii. pentru a sublinia mai bine unitatea dintre cele două sacramente1980. Cf. ad 2. 3. 883. De aceea. § 2. 1982 Cf. în una şi aceeaşi celebrare. spre o familiaritate mai vie cu Duhul Sfânt. S. cateheza pentru Mir se va strădui să trezească simţul apartenenţei la Biserica lui Isus Cristos. 2. care nu are sacramentul Confirmării valid. atât la Biserica universală. 1977 1978 Sf. Pentru purificarea în vederea primirii darului Duhului Sfânt. 8. candidaţii se cuvine să caute ajutorul spiritual al unui naş sau al unei naşe. 893.

tradiţie ce pune în relief unitatea celor trei sacramente ale iniţierii creştine. Aceştia au coborât deci la samariteni şi s-au rugat pentru ei ca să li se dea Duhul Sfânt. . acest sacrament nu poate fi primit decât o singură dată în viaţă. 1317 Mirul. pentru a face mai temeinică legătura noastră cu Biserica. pentru a ne încorpora mai ferm lui Cristos. oricare preot trebuie să-i dea Mirul1985. can. Administrarea acestui sacrament de către ei marchează faptul că el are drept efect unirea mai strânsă a celor ce îl primesc cu Biserica. aducându-şi aminte că tocmai pentru acest motiv celebrarea Confirmării a fost despărţită în timp de cea a Botezului. Chiar dacă. acest sacrament se administrează o dată cu atingerea vârstei raţiunii şi celebrarea lui este rezervată în mod obişnuit episcopului. § 3. 883. imprimă în sufletul creştinului un semn spiritual sau un caracter de neşters. pentru însăşi semnificaţia sacramentului. Atunci. 884. 1318 În Orient. can. 1985 Cf. PE SCURT 1315”Aflând că Samaria primise cuvântul lui Dumnezeu. cu originile ei apostolice şi cu misiunea ei de a-l mărturisi pe Cristos. este urmat de participarea la Euharistie. oficiantul Confirmării este de drept episcopul1983. Biserica doreşte ca toţi fiii ei. episcopul poate da unor preoţi facultatea de a administra Mirul 1984. 1314 Dacă un creştin se află în pericol de moarte. ei fuseseră numai botezaţi în numele Domnului Isus. Într-adevăr. este sacramentul ce îl dă pe Duhul Sfânt pentru a ne înrădăcina mai adânc în filiaţia divină. Căci nu se coborâse încă peste nici unul dintre ei. ei au primit plinătatea sacramentului Preoţiei. pentru a ne asocia mai mult misiunii ei şi pentru a ne ajuta să mărturisim credinţa creştină prin cuvânt însoţit de fapte. CIC. 882. 1983 1984 Cf. 1316Mirul desăvârşeşte harul baptismal. ca şi Botezul. oricât de mici ar fi. CIC.1313 În ritul latin. can. CIC. În Biserica latină. semnificând astfel că acest sacrament întăreşte legătura bisericească. acest sacrament este administrat imediat după Botez. § 2. să-l confere el însuşi. să nu plece din lumea aceasta fără să fi fost desăvârşiţi de Duhul Sfânt prin darul plinătăţii lui Cristos. pentru motive grave. Episcopii sunt urmaşii apostolilor. de aceea. apostolii care erau la Ierusalim i-au trimis acolo pe Petru şi pe Ioan. Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei şi ei l-au primit pe Duhul Sfânt” (Fapte 8. se cuvine. 14-17).

1320 Ritul esenţial al Confirmării constă în ungerea cu sfântul mir pe fruntea celui botezat (în Orient. memorialul morţii şi al învierii sale: sacrament al pietăţii. . să dorească să primească sacramentul şi să fie pregătit să-şi asume rolul de ucenic şi martor al lui Cristos în comunitatea bisericească şi în treburile temporale. însoţită de impunerea mâinii oficiantului şi de cuvintele: „Primeşte pecetea darului Duhului Sfânt”. la însăşi Jertfa Domnului. ARTICOLUL 3 Sacramentul Euharistiei 1322 Sfânta Euharistie completează iniţierea creştină. în noaptea în care era vândut. semn al unităţii.1319 Un candidat la Mir. în ritul roman. Euharistia ─ izvor şi culme a vieţii bisericeşti 1986 SC 47. legătură a carităţii. legătura ei cu Botezul este exprimată. prin intermediul Euharistiei. Biserica. care a atins vârsta raţiunii. să fie în stare de har. Mântuitorul nostru a instituit Jertfa euharistică a Trupului şi Sângelui său pentru a perpetua de-a lungul veacurilor Jertfa Crucii până la a doua sa venire şi pentru a încredinţa astfel Miresei sale preaiubite. printre altele. în ritul bizantin. prin reînnoirea făgăduinţelor de la Botez. I. „pecetea darului Duhului Sfânt”. ospăţ pascal în care îl primim pe Cristos. Cei care au fost înălţaţi la demnitatea preoţiei împărăteşti prin Botez şi configuraţi mai profund lui Cristos prin Confirmare participă. 1321 Când Confirmarea se celebrează separat de Botez. trebuie să mărturisească credinţa. Celebrarea Mirului în timpul Sfintei Liturghii contribuie la sublinierea unităţii dintre sacramentele iniţierii creştine. 1323 „La Cina cea de Taină. şi pe alte părţi ale corpului). sufletul este copleşit de har şi ne este dată chezăşia gloriei viitoare”1986. împreună cu întreaga comunitate.

Cristos însuşi. 26. la rându-i. pentru că este vorba de Cina cea de Taină. Paştele nostru”1988. Tatălui”1989. 4. care proclamă ─ îndeosebi în timpul mesei ─ lucrările lui Dumnezeu: creaţia. Euharistia rezumă totalitatea credinţei noastre: „Modul nostru de a gândi concordă cu Euharistia. PO 5. Este numită: Euharistie. II. 1 Cor 11. 1325 „Euharistia semnifică şi realizează comuniunea de viaţă cu Dumnezeu şi unitatea Poporului lui Dumnezeu. Haer. 19. iar Euharistia. confirmă modul nostru de a gândi”1991. 28. pe care Domnul a luat-o cu ucenicii în ajunul pătimirii sale. 1327 Pe scurt. instr. 1 Cor 15. 1992 Cf. Cuvintele euharistein (Lc 22. Irineu. 1994 Cf. 1329 Cina Domnului1992. 1 Cor 11. 1993 Cf. 24) şi eulogein (Mt 26. prin El. în Cristos. 9. pentru că acest rit. prin care Biserica este ea însăşi. „Toate sacramentele. mai cu seamă în timpul 1987 1988 LG 11. Eucharisticum mysterium 6. noi ne unim deja cu liturgia din cer şi anticipăm viaţa veşnică. Mc 8. Cum este numit acest sacrament? 1328 Bogăţia inepuizabilă a acestui sacrament se exprimă în diferitele nume ce i se dau. Căci în Sfânta Euharistie este cuprins tot binele spiritual al Bisericii. 36. 20. Fiecare dintre aceste nume evocă anumite aspecte ale lui. 19. 19. 1991 Sf. Frângerea Pâinii. 1990 Cf. Mt 14. răscumpărarea şi sfinţirea. 1326 În sfârşit. Ap 19. Mc 14. . pentru că este aducere de mulţumire lui Dumnezeu. Dumnezeu sfinţeşte lumea. propriu cinei ebraice. 6. precum şi toate slujirile bisericeşti şi operele de apostolat sunt strâns legate de Euharistie şi rânduite în vederea ei. În Euharistie se află totodată culmea acţiunii prin care. a fost folosit de Isus când binecuvânta şi împărţea pâinea ca mai-marele ospăţului1994.1324 Euharistia este „izvor şi culme a întregii vieţi creştine”1987. atunci când Dumnezeu va fi totul în toţi1990. şi de anticiparea cinei nunţii Mielului1993 în Ierusalimul ceresc. 22) reamintesc binecuvântările ebraice. 1989 CRit. 15. 18. 5. prin celebrarea euharistică. şi a cultului pe care în Duhul Sfânt oamenii îl aduc lui Cristos şi.

1 Cor 10. cu acelaşi sens este numită şi celebrarea Sfintelor Taine. 17. care ne face părtaşi la Trupul şi Sângele său ca să formăm un singur trup 2003. sancta2004 ─ acesta este sensul primar al „împărtăşirii sfinţilor”. 1995 1996 Cf. 13. 1 Cor 10.Cinei cea de Taină1995. 1330 Memorialul pătimirii şi învierii Domnului. 13. intră în împărtăşire cu El şi formează în El un singur trup1998. 1332 Sfânta Misă. expresie vizibilă a Bisericii1999. jertfa spirituală2001. Ap. 15)2000. pâinea îngerilor. deoarece desăvârşeşte şi întrece toate jertfele Vechiului Legământ. pentru că prin acest sacrament ne unim cu Cristos. „jertfa de laudă” (Evr. Sfânta Jertfă a Liturghiei. despre care vorbeşte Simbolul apostolilor ─. 7. 1 Cor 11. Eph. 26. Cu acest nume sunt desemnate speciile euharistice păstrate în tabernacol. 2003 Cf. Adunare euharistică (synaxis). medicamentul nemuririi2005.. pâinea cerească. iar primii creştini vor desemna adunările lor euharistice cu această expresie1997. 11. pentru că liturgia în care s-a săvârşit misterul mântuirii se sfârşeşte prin trimiterea credincioşilor (missio) să împlinească voia lui Dumnezeu în viaţa lor de zi cu zi. Lc 24. Mt 26. . 11. Didahé. Din acest gest ucenicii îl vor recunoaşte după învierea sa 1996. 13-35. 9. 12. 5. 2001 Cf. Fapte 2. 42. 20. Prin aceasta ei înţeleg că toţi aceia care se hrănesc din unica pâine frântă. 2000 Cf. 46. 16-17. pentru că actualizează jertfa unică a lui Cristos Mântuitorul şi pentru că include şi ofranda Bisericii. 1997 Cf. pentru că este sacramentul sacramentelor. Ps 116. 24. 20. 1331 Împărtăşanie. 5. 1 Pt 2. 11. 6. jertfa curată2002 şi sfântă. 13. 2005 Sf. Ignaţiu din Antiohia. pentru că Euharistia se celebrează în adunarea credincioşilor. 17-34. 8. Sfânta Jertfă. 2004 Const. Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie. 2002 Cf. 2. viatic .. Mal 1. Cristos. Cf. Se mai spune şi Preasfântul Sacrament. 16-17. 1999 Cf. 10. 1 Cor. 1998 Cf. pentru că întreaga liturgie a Bisericii îşi găseşte punctul central şi expresia cea mai densă în celebrarea acestui sacrament. se mai numeşte cele sfinte: ta hagia.

semnul pâinii şi al vinului continuă să semnifice şi bunătatea creaţiei. Euharistia în economia mântuirii Semnul pâinii şi al vinului 1333 În centrul celebrării Euharistiei se află pâinea şi vinul. Credincioasă poruncii Domnului. „rod al muncii oamenilor”. 1334 În Vechiul Legământ. până la întoarcerea lui în slavă. 11. 2011 Cf. 25. „Potirul binecuvântării” (1 Cor 10. unde credincioşii vor bea vinul cel nou2011 devenit Sângele lui Cristos.. 2008 Cf. 15. În sfârşit. Biserica face în continuare. Cf.” „A luat potirul cu vin. pâinea şi vinul sunt oferite ca jertfă printre cele dintâi roade ale pământului. Astfel.. 16) de la sfârşitul ospăţului pascal al evreilor adaugă bucuriei festive a vinului o dimensiune eshatologică. 18) o prefigurare a propriei sale ofrande2007. In 2. . când Domnul a binecuvântat. prefigurează belşugul pâinii unice a Euharistiei lui2009. aceea a aşteptării mesianice a refacerii Ierusalimului. 2010 Cf. 1335 Minunile înmulţirii pâinilor. Dar ele primesc şi o nouă semnificaţie în contextul Exodului: azimele pe care le mănâncă Israel în fiecare an la Paşte comemorează graba plecării eliberatoare din Egipt. 2009 Cf. LR Canonul roman 95: Supra quae. dar mai întâi „rod al pământului” şi «al viţei-de-vie». devin Trupul şi Sângele lui Cristos. în amintirea lui.. 13-21. 32-39. care. pâinea de fiecare zi este rodul Pământului făgăduinţei. Mt 14. Ps 104. Biserica vede în gestul lui Melchisedec.” Devenind în mod tainic Trupul şi Sângele lui Cristos. aducem mulţumire Creatorului pentru pâine şi pentru vin2006. Mc 14. daruri ale Creatorului. care „a adus pâine şi vin” (Gen 14. la Ofertoriu. ceea ce a făcut El în ajunul pătimirii: „A luat pâinea. Dt 8. amintirea manei din pustiu va reaminti mereu lui Israel că trăieşte cu pâinea Cuvântului lui Dumnezeu2008. rege şi preot. 13-15. El arată desăvârşirea ospăţului de nuntă în Împărăţia Tatălui. Isus şi-a instituit Euharistia dând un sens nou şi definitiv binecuvântării pâinii şi a potirului. chezăşia fidelităţii lui Dumnezeu faţă de făgăduinţele sale.III.. a frânt şi a împărţit pâinile prin ucenicii săi ca să hrănească mulţimea. prin cuvintele lui Cristos şi prin invocarea Duhului Sfânt. 2006 2007 Cf. în semn de recunoştinţă faţă de Creator. 3. Semnul apei preschimbate în vin la Cana2010 vesteşte deja Ceasul preamăririi lui Isus.

Sfântul Ioan relatează cuvintele lui Isus în sinagoga din Cafarnaum. ca să mâncăm”. faceţi aceasta în amintirea mea”.) Şi.. care se dă pentru voi. luând pâinea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca. 1338 Cele trei Evanghelii sinoptice şi Sfântul Paul ne-au transmis relatarea instituirii Euharistiei. Cc.) Iar ei. Mt 26. „Oare şi voi vreţi să plecaţi?” (In 6. Asemenea şi potirul. Ştiind că sosise ceasul să plece din lumea aceasta pentru a se întoarce la Tatăl său. 7-20)2015. 2013 . pe când erau la cină. aşa cum vestirea pătimirii i-a scandalizat: „Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte?” (In 6. 60) Euharistia şi Crucea sunt pietre de încercare. 67): această întrebare a Domnului răsună de-a lungul vremurilor.. până când nu va fi desăvârşit în Împărăţia lui Dumnezeu”. Isus a 2012 Cf. pentru a nu fi niciodată departe de ai săi şi pentru a-i face părtaşi la Paştele său. (. până la sfârşit i-a iubit. în care trebuia să se jertfească Paştele. 68) şi că a primi în credinţă darul Euharistiei sale înseamnă a-l primi pe El însuşi. ducându-se. mulţumind. mai înainte de pătimirea mea... zicând: „Mergeţi şi ne pregătiţi Paştele. Şi când a venit ceasul. invitaţie a iubirii sale de a descoperi că El este singurul care are „cuvintele vieţii veşnice” (In 6. zicând: „Acest potir este Legea cea nouă. 1-17. 17-29. coborâtă din cer2014. la rândul său. (. In 6. s-a aşezat la masă. şi apostolii împreună cu El.. Este acelaşi mister şi nu încetează să fie prilej de scindare. a frânt-o şi le-a dat lor.1336 Cea dintâi vestire a Euharistiei i-a divizat pe ucenici. Instituirea Euharistiei 1337 Domnul. le-a spălat picioarele şi le-a dat porunca iubirii2012. In 13. El a instituit Euharistia ca memorial al morţii şi învierii sale şi a poruncit apostolilor s-o celebreze până la venirea sa. iubindu-i pe ai săi. zicând: „Acesta este Trupul meu. 1340 Celebrând Cina cea de Taină cu apostolii săi în cadrul ospăţului pascal. Pentru a le lăsa o chezăşie a iubirii. 1339 Isus a ales timpul Paştelui ca să împlinească ceea ce vestise la Cafarnaum: să dea ucenicilor Trupul şi Sângele său: Şi a sosit ziua Azimelor. 1 Cor 11. 2015 Cf. în Sângele meu. (. Isus i-a trimis pe Petru şi pe Ioan. cuvinte ce pregătesc instituirea Euharistiei: Cristos se numeşte pe sine Pâinea vieţii. care se varsă pentru voi” (Lc 22.. Mc 14.) au pregătit Paştele. 2014 Cf. „instituindu-i atunci preoţi ai Noului Testament”2013. 23-26. 12-25. Şi a zis către ei: „Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşte. după cină. Tridentin: DS 1740.

Într-adevăr. 26) nu cere doar să ne aducem aminte de Isus şi de ceea ce a făcut. 46). Celebrarea liturgică a Euharistiei Liturghia tuturor veacurilor 1345 Încă din secolul al doilea. Despre Biserica de la Ierusalim se spune: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire. al învierii şi al mijlocirii sale la Tatăl. Ea rămâne punctul central al vieţii Bisericii. avem mărturia Sfântului Iustin Martirul cu privire la liniile majore ale desfăşurării celebrării euharistice. Iată ce scrie el. ziua învierii lui Isus (Fapte 20. când toţi cei aleşi se vor aşeza la masa Împărăţiei. prin apostoli şi urmaşii lor. 7).) Şi în fiecare zi stăruiau într-un cuget în templu şi. 26). „în prima zi a săptămânii”. frângând pâinea prin case. Ele au rămas aceleaşi până în zilele noastre în toate marile familii liturgice. Noul Paşte.. 1344 Astfel. De atunci şi până în zilele noastre. care desăvârşeşte Paştele ebraic şi anticipează Paştele final al Bisericii în slava Împărăţiei. luau împreună hrana în bucurie şi în curăţia inimii (Fapte 2. Ea are în vedere celebrarea liturgică. Poporul lui Dumnezeu în peregrinare „înaintează pe calea cea strâmtă a Crucii”2016 spre ospăţul ceresc. 1343 Creştinii se adunau „pentru frângerea pâinii”. adică în ziua de duminică. celebrarea Euharistiei s-a perpetuat astfel încât o întâlnim acum pretutindeni în Biserică cu aceeaşi structură fundamentală. este anticipată în Cina cea de Taină şi celebrată în Euharistie. pentru a-i 2016 AG 1. . IV. 1342 Biserica a fost credincioasă de la început poruncii Domnului.dat Paştelui ebraic sensul lui definitiv.. 42. din celebrare în celebrare. al vieţii. mai ales. „Faceţi aceasta în amintirea mea” 1341 Porunca lui Isus de a repeta gesturile şi cuvintele sale „până când va veni” (1 Cor 11. a memorialului lui Cristos. în frângerea pâinii şi în rugăciuni. trecerea lui Isus la Tatăl prin moartea şi învierea sa. pe la 155. al morţii. vestind misterul pascal al lui Isus „până când va veni” (1 Cor 11. (.

Apol. care formează o unitate originară: ─ adunarea. oriunde ar fi. După ce acela care prezidează a adus mulţumire şi poporul a răspuns. a binecuvântat-o. cei care la noi sunt numiţi diaconi împart tuturor celor de faţă pâinea. El le-a explicat Scripturile. cu prezentarea pâinii şi a vinului. cu lecturile. SC 56. se adună în acelaşi loc toţi cei care locuiesc într-un oraş sau într-un sat. Ea se desfăşoară în două momente mari.. DV 21. Se citeşte din amintirile apostolilor şi din scrierile profeţilor. ne dăm unii altora o sărutare. atât cât îngăduie timpul. 2019 Cf.) şi pentru ceilalţi. apoi. După aceea ne ridicăm în picioare cu toţii şi ne rugăm] pentru noi înşine (. şezând la masă cu ei. Liturgia Cuvântului şi liturgia euharistică alcătuiesc „un singur act de cult” 2018. aducerea de mulţumire consacratoare şi împărtăşania. şi aduce mulţumire (în greceşte: euharistian) îndelung pentru faptul că am fost socotiţi vrednici de aceste daruri. După terminarea lecturii. a frânt-o şi le-a dat-o”2020. omilia şi rugăciunea universală. 2017 2018 . Apoi i se aduc aceluia care prezidează pâine şi un potir cu apă amestecată cu vin. spre a dobândi astfel mântuirea veşnică. într-adevăr.. Iustin. Lc 24. 1. 13-35. pentru a povăţui şi a îndemna la imitarea acestor lucruri frumoase. în numele Fiului şi al Duhului Sfânt. ─ liturgia euharistică. Când acesta termină rugăciunile şi aducerile de mulţumire. masa pregătită pentru noi în Euharistie este atât a Cuvântului lui Dumnezeu. ca să fim aflaţi drepţi prin viaţa şi faptele noastre şi fideli poruncilor. liturgia Cuvântului. ia cuvântul cel care prezidează. 1347 Oare nu aşa s-a desfăşurat şi cina pascală a lui Isus cel Înviat cu ucenicii săi? Mergând pe drum. „a luat pâinea. Acesta le ia şi înalţă laudă şi slavă către Părintele Universului. tot poporul de faţă aclamă zicând: Amin. cât şi a Trupului Domnului2019. 2020 Cf. vinul şi apa „euharistizate” şi le duc celor care n-au fost de faţă2017.explica împăratului păgân Antoninus Pius (138-161) ce fac creştinii: În ziua numită a soarelui. 1346 Liturgia Euharistiei se desfăşoară conform unei structuri fundamentale care s-a păstrat de-a lungul veacurilor până la noi. 65 [textul între paranteze drepte este din capitolul 67]. După terminarea rugăciunilor. Sf.

cei care aduc ofrandele. şi la punerea lui în practică. 2022 . darurile lor pentru a fi împărţite celor lipsiţi. Mal 1. episcopul. Sf. şi „amintirile apostolilor”. El duce la desăvârşire toate încercările umane de a oferi jertfe. Haer. Reprezentându-l pe El. În jertfa sa. Cei avuţi şi cei care vor dau ceea ce şi-a impus fiecare. înainte de toate. 1349 Liturgia Cuvântului conţine „scrierile profeţilor”. 1-2). 4. În fruntea ei este Cristos însuşi. pâinea şi vinul care vor fi oferite de preot. urmează rugăciunile de mijlocire pentru toţi oamenii. 1351 De la început. 2023 Cf. uneori în procesiune. creştinii aduc. împreună cu pâinea şi vinul pentru Euharistie. ia cuvântul după lecturi. pentru regi şi pentru toţi cei care sunt în dregătorii înalte” (1 Tim 2. să aduceţi cereri. ceea ce s-a strâns se predă celui care prezidează. oferindu-i cu aducere de mulţumire ceea ce vine din creaţia lui” 2022. adică Vechiul Testament. în jertfa euharistică. mulţumiri pentru toţi oamenii. sau preotul. (acţionând in persona Christi Capitis ─ „în persoana lui Cristos-Capul”) prezidează adunarea. 4. „Numai Biserica poate aduce Creatorului acest prinos curat. în care vor deveni Trupul şi Sângele Lui. pe cei închişi şi pe străinii care se află printre 2021 Cf. care s-a făcut sărac pentru a ne îmbogăţi pe noi2024. Cuvântul lui Dumnezeu2021. 11. cei care distribuie Împărtăşania şi tot poporul care îşi arată participarea rostind răspunsul: „Amin”. 1 Tes 2. 2 Cor 8. Obiceiul colectei2023. 1 Cor 16. în numele lui Cristos. Este însuşi gestul lui Cristos la Cina cea de Taină „luând pâinea şi potirul”. El este marele preot al Noului Legământ. 18. primeşte ofrandele şi rosteşte rugăciunea euharistică. iar acesta îi ajută pe orfani şi văduve. fiecare în felul lui: cei care citesc lecturile. Prezentarea darurilor la altar preia gestul lui Melchisedec şi aşază darurile Creatorului în mâinile lui Cristos. Toţi iau parte activă la celebrare. 13. Irineu. mijlociri. rugăciuni. 1350 Aducerea darurilor (ofertoriul): se aduc la altar.Desfăşurarea celebrării 1348 Se adună cu toţii. protagonistul Euharistiei. Creştinii vin în acelaşi loc pentru adunarea euharistică. 9. cf. El însuşi prezidează nevăzut orice celebrare euharistică. adică scrisorile lor şi Evangheliile. 2024 Cf. se inspiră din exemplul lui Cristos. 1. mereu actual. după cuvântul Apostolului: „Vă îndemn deci. după omilia care îndeamnă la primirea acestui Cuvânt drept ceea ce este într-adevăr. pe aceia pe care boala sau orice cauză îi lipseşte de mijloace de trai.

Apol. în rugăciunile de mijlocire. conform expresiei vechi. 1. dacă nu a primit baia pentru iertarea păcatelor şi noua viaţă şi dacă nu trăieşte conform învăţăturilor lui Cristos”2027. 2027 Sf. Iustin.”noi numim această hrană Euharistie şi nimeni nu poate să se împărtăşească din ea dacă nu crede în adevărul celor care sunt învăţate la noi. Iustin. ea cere Tatălui să trimită Duhul său Sfânt (sau puterea binecuvântării sale2026) asupra pâinii şi vinului. din cer şi de pe pământ. credincioşii primesc „pâinea din cer” şi „potirul mântuirii”. Trupul şi Sângele lui Isus Cristos şi pentru ca cei care iau parte la Euharistie să fie un singur trup şi un singur duh (unele tradiţii liturgice aşază epicleza după anamneză). care ne împacă cu El. ea înfăţişează Tatălui jertfa Fiului său. a celor vii şi a celor morţi. Canonul roman 90. Biserica exprimă faptul că Euharistia este celebrată în comuniune cu Biserica întreagă. răscumpărare şi sfinţire. sub chipul pâinii şi vinului. Întreaga comunitate se uneşte acum cu lauda neîncetată pe care Biserica cerească. şi în comuniune cu Păstorii Bisericii ─ Papa. precedată de Rugăciunea Domnească şi de frângerea pâinii. 1354 în anamneza care urmează. „euharistizate”. 6. el vine în ajutorul tuturor celor nevoiaşi2025. care s-a dat „pentru viaţa lumii” (In 6. Cf. V. 1353 la epicleză. ca să devină. prin Cristos. prezenţă 2025 2026 Sf. preoţii şi diaconii lui ─ şi cu toţi episcopii din lume împreună cu Bisericile lor. Apol. Biserica reaminteşte patima. memorial. pentru toate lucrările lui. Trupul şi Sângele lui Cristos. 1355 În împărtăşanie. Cu rugăciunea euharistică. Trupul şi Sângele lui. prin puterea lui. 67. o cântă Dumnezeului de trei ori sfânt. 1. îngerii şi toţi sfinţii. învierea şi întoarcerea în slavă a lui Cristos Isus. 1-2. 66. 1352 Anafora. . 51): Deoarece această pâine şi acest vin au fost. puterea cuvintelor şi a acţiunii lui Cristos şi puterea Duhului Sfânt fac prezente sacramental. ajungem în momentul central şi culminant al celebrării: În Prefaţă. Biserica aduce mulţumiri Tatălui. în Duhul Sfânt. Episcopul diecezei. jertfa lui oferită pe Cruce o dată pentru totdeauna. în relatarea instituirii.noi: cu alte cuvinte. LR. Jertfa sacramentală: aducere de mulţumire. pentru creaţie. rugăciune de aducere de mulţumire şi de consacrare.

pentru tot ceea ce El a săvârşit prin creaţie. actualizarea şi oferirea sacramentală a jertfei lui unice. Trupul şi Sângele lui Cristos: în felul acesta. În jertfa euharistică. ─ memorialul de jertfă al lui Cristos şi al Trupului său. o binecuvântare prin care Biserica îşi exprimă recunoştinţa faţă de Dumnezeu pentru toate binefacerile lui. „aducere de mulţumire”.1356 Creştinii celebrează Euharistia încă de la începuturi şi într-o formă care în substanţă nu s-a schimbat de-a lungul marii diversităţi a timpurilor şi a liturgiilor. astfel încât jertfa de laudă adusă Tatălui este oferită prin Cristos şi cu El pentru a fi primită în El. în liturgia Bisericii. este şi o jertfă de laudă întru aducere de mulţumire pentru opera creaţiei. Prin Cristos. 24-25). prin puterea Duhului Sfânt şi prin cuvintele lui Cristos. oferim Tatălui ceea ce El însuşi ne-a dat: darurile creaţiei. sacramentul mântuirii noastre împlinite de Cristos pe Cruce. Biserica 1362 Euharistia este memorialul Paştelui lui Cristos. pâinea şi vinul. ─ prezenţa lui Cristos prin puterea Cuvântului şi a Duhului său. În toate . cântă slava lui Dumnezeu. pe care a dat-o în ajunul pătimirii sale: „Faceţi aceasta în amintirea mea” (1 Cor 11. 1358 Trebuie deci să considerăm Euharistia ca: ─ aducere de mulţumire şi de laudă Tatălui. datorită faptului că ne socotim legaţi de porunca Domnului. devenite. Cristos se face prezent în mod real şi tainic. care este Trupul lui. Făcând aceasta. 1357 Împlinim această poruncă a Domnului prin celebrarea memorialului jertfei sale. 1361 Euharistia este şi jertfa de laudă prin care Biserica. întreaga creaţie iubită de Dumnezeu este adusă prinos Tatălui prin moartea şi învierea lui Cristos. în primul rând. răscumpărare şi sfinţire. Aducerea de mulţumire şi de laudă Tatălui 1359 Euharistia. 1360 Euharistia este o jertfă de mulţumire Tatălui. cu lauda şi mijlocirea sa. Această jertfă de laudă nu este posibilă decât prin Cristos: El îi uneşte pe credincioşi cu persoana sa. frumoase şi drepte pe care le-a făcut Dumnezeu în creaţie şi în omenire. Euharistie înseamnă. Memorialul de jertfă al lui Cristos şi al Trupului său. Biserica poate să ofere jertfa de laudă întru aducere de mulţumire pentru toate lucrurile bune. în numele întregii creaţii.

19-20). prezente şi actuale. Cu toate acestea. Cf. Ex 13. acelaşi sânge pe care l-a „vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor” (Mt 26. s-a oferit pe sine însuşi lui Dumnezeu Tatăl o dată pentru totdeauna. El a vrut să lase Bisericii. se împlineşte opera răscumpărării noastre”2030.] Dumnezeul şi Domnul nostru. memorialul nu este numai amintirea evenimentelor din trecut. Caracterul sacrificial al Euharistiei se manifestă în înseşi cuvintele instituirii: „Acesta este Trupul meu. ori de câte ori se celebrează Paştele. În celebrarea liturgică a acestor evenimente. Aşa îşi înţelege Israel eliberarea din Egipt. 1365 Deoarece este memorial al Paştelui lui Cristos. mireasa sa preaiubită.rugăciunile euharistice găsim. ca ei să-şi conformeze viaţa după ele. după cuvintele instituirii. [Cristos. o jertfă vizibilă (cum cere natura umană). Evr 7. întrun anume fel. „în noaptea în care era vândut” (1 Cor 11. a cărei amintire să se perpetueze până la sfârşitul veacurilor (1 Cor 11. ca să înfăptuiască pentru ei (oamenii) o răscumpărare veşnică. Cristos dăruieşte acelaşi trup pe care l-a dat pentru noi pe Cruce. şi „Acest potir este Legământul cel nou întru Sângele meu. murind ca mijlocitor pe altarul Crucii. Paştele nostru. pentru că re-prezintă (face prezentă) jertfa Crucii. a fost jertfit. 1364 Memorialul primeşte o semnificaţie nouă în Noul Testament. 25-27. 1363 În accepţia Sfintei Scripturi. pentru că este memorialul acestei jertfe şi pentru că îi aplică rodul. ele devin. în care Cristos. 27). 2030 LG 3. ea reaminteşte Paştele lui Cristos. . Tridentin: DS 1740. 28). deoarece moartea sa nu trebuia să pună capăt preoţiei sale (Evr 7. În Euharistie. jertfa pe care Cristos a oferit-o pe Cruce o dată pentru totdeauna rămâne mereu actuală2029: „Ori de câte ori se celebrează pe altar jertfa Crucii. 3. Euharistia este şi o jertfă. în care să fie reprezentată jertfa sângeroasă ce urma să se împlinească o singură dată pe Cruce. ci şi proclamarea faptelor minunate pe care Dumnezeu le-a săvârşit pentru oameni2028. 24. la Cina cea de Taină. o rugăciune numită anamneză sau memorial. şi acesta devine prezent. 23). 2028 2029 Cf. evenimentele Exodului sunt făcute prezente memoriei credincioşilor. care se dă pentru voi”. 23) şi a cărei putere mântuitoare să se aplice pentru iertarea păcatelor pe care le săvârşim în fiecare zi2031. 1366 Euharistia este deci o jertfă. 2031 Cc. Când Biserica celebrează Euharistia. care se varsă pentru voi” (Lc 22.

Comunitatea mijloceşte. în mijlocul preoţimii sale şi cu asistenţa diaconilor. Ignaţiu de Antiohia. 2034 PO 2. cu El şi în El. în care este numit ca semn şi slujitor al unităţii Bisericii Universale. care. Viaţa credincioşilor. unicul Mijlocitor. 1368 Euharistia este şi jertfa Bisericii. rugăciunea. suferinţa. participă la ofranda Capului său. şi Ea se oferă şi mijloceşte pentru toţi oamenii. Slujirea preoţească este aceea prin care se săvârşeşte jertfa spirituală a credincioşilor în unire cu jertfa lui Cristos. Biserica este reprezentată adesea ca o femeie aflată în rugăciune. jertfa lui Cristos devine şi jertfa mădularelor Trupului lui. Tridentin: DS 1743. Papa este asociat oricărei celebrări a Euharistiei. ci şi aceia care se află deja în slava cerească: într-adevăr. . 1. Jertfa lui Cristos prezentă pe altar oferă tuturor generaţiilor de creştini posibilitatea de a se uni cu jertfa lui.1367 Jertfa lui Cristos şi jertfa Euharistiei sunt o unică jertfă: „Este una şi aceeaşi victimă şi Cel care o oferă acum prin slujirea preoţilor este acelaşi care s-a oferit pe sine atunci pe Cruce. de asemenea. pentru toţi slujitorii. Biserica oferă Jertfa euharistică în unire cu Preasfânta Fecioară Maria şi amintind-o. lauda. oferă Jertfa euharistică: Să fie considerată legitimă numai acea Euharistie care se face sub prezidarea episcopului sau a aceluia pe care el l-a numit2033. Numai modul de a oferi este diferit”: „În jertfa dumnezeiască ce se împlineşte la Liturghie este cuprins şi jertfit în mod nesângeros acelaşi Cristos care s-a dat pe sine însuşi o dată în mod sângeros pe altarul Crucii”2032. După cum Cristos şi-a întins braţele pe cruce. Smyrn. prin El. până când va veni însuşi Domnul2034. cu braţele larg deschise în atitudine de orantă. Ea se uneşte cu mijlocirea lui la Tatăl pentru toţi oamenii. 8. Biserica. Sf. chiar şi atunci când ea este prezidată de un preot. 2032 2033 Cc. fiind Trupul lui Cristos. 1370 La ofranda lui Cristos se asociază nu numai membrii ce sunt încă pe pământ. Împreună cu El. În Euharistie. În catacombe. Învestit cu slujirea lui Petru în Biserică. 1369 Întreaga Biserică este unită cu jertfa şi mijlocirea lui Cristos. oferită prin mâinile preoţilor în numele întregii Biserici în mod sacramental şi nesângeros în Euharistie. precum şi pe toţi sfinţii şi sfintele. numele lui este rostit pentru a semnifica faptul că el prezidează Biserica particulară. munca lor se unesc cu acelea ale lui Cristos şi cu jertfa lui totală şi dobândesc astfel o valoare nouă. pentru ea şi cu ea. Episcopul locului este întotdeauna responsabil de Euharistie. şi ea însăşi e oferită în întregime.

„unde sunt doi sau trei adunaţi în numele” său (Mt 18.. bunăvoinţa Dumnezeului iubitor de oameni2037. şi în general pentru toţi cei care au adormit înaintea noastră. în cei bolnavi. care ne îndeamnă la o participare tot mai deplină la jertfa Răscumpărătorului nostru. 5. 1372 Sfântul Augustin a rezumat admirabil această învăţătură. ca să dobândim. în jertfa Liturghiei şi în persoana Cc. înainte de moarte. ea se oferă pe sine2038. (. care. chiar dacă au fost păcătoşi. care şi este de-a dreapta lui Dumnezeu. adică adunarea şi societatea sfinţilor. crezând cu tărie că va fi de foarte mare folos sufletelor în favoarea cărora este oferită implorarea în timp ce e prezentă Victima sfântă şi înfricoşătoare. cel care a murit. Prezenţa lui Cristos înfăptuită prin puterea Cuvântului său şi a Duhului Sfânt 1373 „Cristos Isus. care mijloceşte pentru noi” (Rom 8.) Aceasta este jertfa creştinilor: „Noi.) Înfăţişând lui Dumnezeu implorările noastre pentru cei care au adormit. în rugăciunea Bisericii sale. 27. Augustin şi fratele lui: Conf. Monica. 2035 2036 . Biserica.. 2037 Sfântul Ciril de Ierusalim. este oferită lui Dumnezeu ca jertfă universală de către Marele Preot. 5). Sf.În Euharistie. pentru ei şi pentru noi. 2038 Civ. Tridentin: DS 1743. 6. 9. în cei robiţi (Mt 25. luând chip de rob. 1371 Jertfa euharistică este oferită şi pentru credincioşii răposaţi. (. „care au murit în Cristos şi nu sunt încă purificaţi pe deplin”2035. 10.. cei mulţi. împreună cu Maria. Apoi. 31-46). este prezent în multe feluri în Biserica sa2039: în Cuvântul său. Biserica nu încetează să reînnoiască această jertfă în Sacramentul altarului. pe care o celebrăm în Euharistie: Această cetate răscumpărată în întregime.. LG 48. binecunoscut credincioşilor. Catech. în cei săraci. în care se arată că. şi mai ales cel care a înviat. 20). ca să poată intra în lumina şi pacea lui Cristos: Îngropaţi acest trup oriunde! Nu vă faceţi griji pentru el! Tot ce vă cer este să vă aduceţi aminte de mine la altarul Domnului oriunde aţi fi2036.. s-a oferit chiar şi pe sine însuşi pentru noi în pătimirea sa. în sacramentele al căror autor este. către Sf. 34). 2039 Cf. [în anaforă] ne rugăm pentru sfinţii părinţi şi episcopi adormiţi. myst. 11. suntem un singur trup în Cristos” (Rom 12. 10.) îl înfăţişăm pe Cristos cel jertfit pentru păcatele noastre.. este ca la picioarele Crucii. unită cu ofranda şi mijlocirea lui Cristos. pentru a face din noi trupul unei Cap atât de însemnat. în ceea ce oferă. (. 9.

Iar sfântul Ambrozie spune referitor la această preschimbare: Să fim ferm convinşi că nu e vorba de ceea ce a făcut natura. 2042 Cc. 3. se înfăptuieşte preschimbarea întregii substanţe a pâinii în substanţa Trupului lui Cristos Domnul nostru şi a întregii substanţe a vinului în substanţa Sângelui lui. ci de ceea ce a consacrat binecuvântarea şi că puterea binecuvântării o depăşeşte pe cea a naturii. rosteşte cuvintele. a spus că ceea ce oferă sub chipul pâinii este cu adevărat Trupul său. pe care sfântul Conciliu o declară din nou. Iud. prin binecuvântare. 52. prin ea. ca şi cum celelalte prezenţe nar fi «reale». 1376 Conciliul Tridentin rezumă credinţa catolică. Acest cuvânt transformă cele oferite2044. El aşază Euharistia mai presus de toate sacramentele şi face din ea „încununarea vieţii spirituale şi ţinta spre care tind toate sacramentele”2041. Trupul şi Sângele împreună cu sufletul şi dumnezeirea Domnului nostru Isus Cristos şi deci Cristos întreg”2042. spune El. Răscumpărătorul nostru. chip al lui Cristos. care a putut crea din nimic ceea ce nu exista.) Cuvântul lui Cristos. nu cu titlu exclusiv.. 73. ci însuşi Cristos. Dar „El este prezent în cel mai înalt grad sub speciile euharistice”2040. 50. th. În Preasfântul Sacrament al Euharistiei sunt „conţinute cu adevărat. 1375 Cristos devine prezent în acest sacrament prin preschimbarea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele său. Toma Aq. pentru că este substanţială şi pentru că. Preotul. ci prin excelenţă. Sf. 6. în mod real şi substanţial. se schimbă însăşi natura.: DS 1651. nu ar putea oare să schimbe cele existente în ceea ce nu sunt încă? Căci nu este mai puţin a da lucrurilor natura lor primară decât a le-o schimba2045. deoarece. că. a existat în Biserică întotdeauna convingerea. 3. 9. Astfel. Cristos. 2043 MF 39. Dumnezeu şi om.celebrantului. „Această prezenţă o numim «reală». această preschimbare. 1374 Modul prezenţei lui Cristos sub speciile euharistice este unic. prin consacrarea pâinii şi a vinului. 2044 Prod. „Acesta este Trupul meu”. . 1.. dar puterea lor şi harul sunt de la Dumnezeu. 2045 Myst. (. se face prezent în întregime”2043. declarând: „Deoarece Cristos. S. care a fost răstignit pentru noi. Părinţii Bisericii au afirmat cu tărie credinţa Bisericii în eficacitatea Cuvântului lui Cristos şi a acţiunii Duhului Sfânt pentru a săvârşi această preschimbare.. Trid. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: Nu omul este acela care face ca cele oferite să devină Trupul şi Sângele lui Cristos. Biserica catolică a 2040 2041 SC 7.

1). Deoarece Cristos urma să-i părăsească pe ai săi sub înfăţişarea sa vizibilă. purtându-le în procesiune”2048. tabernacolul trebuie să fie aşezat într-un loc cu deosebire demn din biserică şi trebuie construit astfel încât să sublinieze şi să arate adevărul prezenţei reale a lui Cristos în Sfântul Sacrament. printre altele. 20. nu numai în timpul Liturghiei. Cf. 1380 Este cât se poate de potrivit faptul că Cristos a voit să rămână prezent în Biserica sa în acest fel unic. ci şi în afara celebrării ei. 1378 Cultul Euharistiei.numit-o. Să 2046 2047 DS 1642. El a vrut ca noi să avem memorialul iubirii cu care ne-a iubit „până la sfârşit” (In 13. în prezenţa sa euharistică El rămâne în chip tainic în mijlocul nostru ca cel care ne-a iubit şi s-a dat pentru noi2049 şi rămâne sub semnele ce exprimă şi comunică această iubire: Biserica şi lumea au mare nevoie de cultul euharistic. Întradevăr. păstrând cu cea mai mare grijă ostiile consacrate. Cristos este prezent în întregime în fiecare dintre specii şi în întregime în fiecare dintre părţile lor. Biserica a devenit conştientă de semnificaţia adoraţiei tăcute a Domnului prezent sub speciile euharistice. înfăţişându-le credincioşilor ca să le venereze cu solemnitate. 1377 Prezenţa euharistică a lui Cristos începe în momentul consacrării şi durează atât timp cât subzistă speciile euharistice. plecând genunchii sau înclinându-ne profund în semn de adorare a Domnului. până la dăruirea propriei vieţi. Trid. astfel încât frângerea pâinii nu-l divide pe Cristos2047. în contemplarea plină de credinţă şi gata să repare vinovăţiile grave şi greşelile lumii. De aceea. Cc. Isus ne aşteaptă în acest Sacrament al iubirii. „Biserica catolică a dat şi continuă să dea acest cult de adoraţie care se cuvine sacramentului Euharistiei. 2048 MF 56. Aprofundând credinţa în prezenţa reală a lui Cristos în Euharistie. transsubstanţiere”2046. 2049 Cf. Să nu cruţăm timpul în a merge să-l întâlnim în adoraţie. Gal 2. deoarece urma să se ofere pe Cruce pentru a ne mântui. 1379 Sfânta rezervă (tabernacolul) era iniţial destinată păstrării în mod corespunzător a Euharistiei ca să poată fi dusă bolnavilor şi celor absenţi în afara Liturghiei. în mod just şi adecvat. El a vrut să ne dăruiască prezenţa sa sacramentală. În Sfânta Liturghie ne exprimăm credinţa în prezenţa reală a lui Cristos sub speciile pâinii şi vinului.: DS 1641. .

şi. 2052 Sacr. dacă nu imaginea Trupului lui Cristos?”. care se dă pentru voi». pentru că El. Sfântul Ciril declară: «Nu te întreba dacă acest lucru este adevărat. 5. şi aceasta. 19: «Acesta este Trupul meu. th. Toma Aq. Paul VI.. 1381 „Prezenţa adevăratului Trup al lui Cristos şi a adevăratului Sânge al lui Cristos în acest sacrament «nu se poate cunoaşte prin simţuri». „Te ador. prezent în mijlocul adunării credincioşilor săi. «ci numai prin credinţă. care s-a oferit pentru noi. 19. comentând textul din Sfântul Luca.. spune Sfântul Ambrozie2052. în jurul căruia se adună Biserica în celebrarea Euharistiei. 75.. 1383 Altarul. ci primeşte mai degrabă cu credinţă cuvintele Domnului. reprezintă cele două aspecte ale aceluiaşi mister: altarul jertfei şi masa Domnului. Dar celebrarea jertfei euharistice este orientată în întregime spre unirea intimă a credincioşilor cu Cristos prin împărtăşanie. 1. Adoro te devote.nu înceteze niciodată adoraţia noastră2050. latens Deitas.. recunosc ce-adâncă-i neputinţa mea. Ospăţul pascal 1382 Liturghia este în acelaşi timp şi în mod inseparabil memorialul de jertfă în care se perpetuează jertfa Crucii şi ospăţul sacru al împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Domnului. cu atât mai mult cu cât altarul creştin este simbolul lui Cristos însuşi. „Ce este deci altarul lui Cristos. citându-l pe Sf. nu-i cuvânt pe lume mai adevărat”. spune Sfântul Toma. plecând genunchii înaintea ta. care este Adevărul. MF 1. cf. 3. De aceea. 22. 3. . în această Taină nouă nepătruns. Scris. A ne împărtăşi înseamnă a-l primi pe Cristos însuşi. cred tot ce ai spus Tu. Dumnezeu ascuns. VI. atât ca victimă oferită pentru reconcilierea noastră. şi tot el adaugă: „Altarul reprezintă Trupul 2050 2051 Ioan Paul al II-lea. Simţurile mele nu te pot afla: numai prin credinţă văd prezenţa ta. Sf. 22. Dominicae cenae. care se întemeiază pe autoritatea lui Dumnezeu». S. Isuse. Luc. nu minte»”2051. Ciril de Alexandria. 7. cât şi ca hrană cerească ce ni se dă. Fiule-ntrupat.

care vom primi prin împărtăşire din acest altar preasfântul Trup şi Sânge al Fiului tău. strig ţie: Pomeneşte-mă. et sanabi-tur anima mea („Doamne. Mt 8. Să se cerceteze aşadar pe sine omul şi aşa să mănânce din pâine şi să bea din potir. nici sărutare îţi voi da ca Iuda. să ne umplem de toată binecuvântarea cerească şi de tot harul. credincioşii se roagă în acelaşi spirit: Cinei tale cele de Taină astăzi. adevăr zic vouă: dacă nu veţi mânca trupul Fiului Omului şi nu veţi bea sângele lui. nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. nu veţi avea viaţă în voi” (In 6. părtaş mă primeşte. când vei veni întru împărăţia ta! 1387 Spre a se pregăti cum se cuvine pentru primirea acestui sacrament. 7. trebuie să ne pregătim pentru acest moment atât de mare şi sfânt. Sfântul Paul îndeamnă la un examen de conştiinţă: „Oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea potirul Domnului cu nevrednicie va fi vinovat faţă de Trupul şi de Sângele Domnului. Liturgia exprimă această unitate a jertfei şi a împărtăşirii în numeroase rugăciuni. în faţa maiestăţii tale dumnezeieşti. credinciosul nu poate să facă altceva decât să reia cu umilinţă şi credinţă fierbinte cuvintele centurionului2054: Domine. 27-29). Fiule al lui Dumnezeu. să porunceşti ca jertfa aceasta să fie adusă prin mâinile sfântului tău înger. Că nu voi spune duşmanilor tăi taina ta. pentru ca noi toţi. Doamne. sed tantum dic verbo. . credincioşii 2053 2054 Sacr. Cel care este conştient de a fi comis un păcat grav trebuie să primească sacramentul Reconcilierii înainte de a se apropia de împărtăşanie. De pildă. Fiindcă acela care mănâncă şi bea cu nevrednicie îşi mănâncă şi îşi bea propria osândă. nesocotind Trupul Domnului” (1 Cor 11. 4. pe altarul tău ceresc. 53). Biserica de la Roma se roagă în anafora sa astfel: Te rugăm cu umilinţă. Cf. Şi în dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. iar Trupul lui Cristos este pe altar” 2053. non sum dignus ut intres sub tectum meum. 1386 În faţa măreţiei acestui sacrament.[lui Cristos]. 8. Dumnezeule Atotputernic. ci ca tâlharul mărturisindu-mă. 1385 Pentru a răspunde acestei chemări. „Luaţi şi mâncaţi din aceasta toţi”: împărtăşania 1384 Domnul ne adresează o chemare stăruitoare de a-l primi în sacramentul Euharistiei: „Adevăr. dar spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu”).

2060 IGLR 240. 56). 1390 Datorită prezenţei sacramentale a lui Cristos în fiecare dintre specii. 1388 Este conform cu însăşi semnificaţia Euharistiei ca credincioşii. Aceasta este forma obişnuită de împărtăşire în riturile orientale. 920. şi cel care mă mănâncă pe 2055 2056 Cf. Domnul spune: „Cel ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi Eu în el” (In 6. acest mod de a se împărtăşi a fost stabilit în mod legitim drept cel mai obişnuit în ritul latin. în duminici şi sărbători. Dar Biserica recomandă cu stăruinţă credincioşilor să primească sfânta Euharistie în duminici şi sărbători. 917. CIC. în timpul pascal2059. can. dacă au dispoziţia cuvenită. bucuria acestui moment în care Cristos devine oaspetele nostru. Viaţa în Cristos îşi are fundamentul în ospăţul euharistic: „Precum m-a trimis pe mine Tatăl cel viu şi Eu trăiesc prin Tatăl. chiar în fiecare zi. .vor respecta postul prescris în Biserica lor2055. can. la dumnezeiasca Liturghie”2058 şi să primească Euharistia cel puţin o dată pe an. CIC. pregătindu-se prin sacramentul Reconcilierii. solemnitatea. să se împărtăşească ori de câte ori participă la Liturghie 2056: „Se recomandă mult acea participare mai desăvârşită la Sfânta Liturghie. 2058 OE 15. Totuşi. după împărtăşirea preotului. Într-adevăr. Din motive pastorale. Căci sub această formă semnul ospăţului euharistic este pus în lumină mai deplin”2060. sau şi mai des. 1389 Biserica stabileşte ca obligaţie credincioşilor „să participe. 2059 Cf. îmbrăcăminte) va exprima respectul. pe cât posibil. Cf. „Sfânta împărtăşanie îşi realizează mai deplin forma de semn când se dă sub ambele specii. CIC. can. Atitudinea corporală (gesturi. împărtăşirea numai cu specia pâinii permite primirea întregului rod de har al Euharistiei. 2057 SC 55. Primirea Euharistiei în împărtăşanie aduce ca rod principal unirea intimă cu Cristos Isus. Roadele împărtăşaniei 1391 Împărtăşania sporeşte unirea noastră cu Cristos. 919. primesc la aceeaşi jertfă Trupul Domnului”2057. prin care credincioşii.

Oficiul siriac din Antiohia. Ca unul care păcătuieşte mereu. Fulgenţiu de Ruspe. să considerăm lumea ca răstignită pentru noi şi să fim noi înşine răstigniţi pentru lume. murim pentru păcatul şi trăim pentru Dumnezeu2065. vestim iertarea păcatelor.mine va trăi prin mine” (In 6. 28. 1394 Aşa cum hrana trupească serveşte la refacerea puterilor pierdute. PO 5. Dându-ni-se. Propriu. vol. tinde să slăbească. Dacă vestim moartea Domnului. Euharistia nu ne poate uni cu Cristos fără a ne purifica. Dacă Sângele lui. ca atunci când îngerul i-a spus Mariei Magdalena: „Cristos a înviat!” Iată că acum şi viaţa şi învierea sunt date celui care îl primeşte pe Cristos2061. 1. vestim moartea Domnului” (1 Cor 11. păstrează. de păcatele săvârşite şi a ne apăra de păcatele viitoare: „Ori de câte ori îl primim.: DS 1638. Cristos însufleţeşte iubirea noastră şi ne face capabili să rupem legăturile dezordonate cu creaturile şi să ne înrădăcinăm în El: Deoarece Cristos a murit pentru noi din iubire. „este dat pentru noi” şi Sângele pe care îl bem „este vărsat pentru mulţi spre iertarea păcatelor”.. . sporeşte şi reînnoieşte viaţa de har primită la Botez. 2065 Sf. în acelaşi timp.. când ni se va da ca viatic. trebuie să-l primesc mereu. iubirea astfel însufleţită şterge păcatele lesne-iertătoare2064. Trid. Împărtăşirea cu Trupul lui Cristos înviat. 1392 Ceea ce produce hrana materială în viaţa noastră trupească. pâinea peregrinării noastre. 28. ei îşi proclamă unii altora Vestea cea Bună că s-a dăruit chezăşia vieţii. 237 a-b. primind harul Duhului Sfânt. Această dezvoltare a vieţii creştine are nevoie să fie întreţinută prin împărtăşania euharistică. să putem şi noi. Trupul lui Cristos. Sacr. 4. 2063 Sf. atunci când săvârşim amintirea morţii lui în timpul Jertfei. ori de câte ori se varsă. (. în virtutea iubirii prin care Cristos a voit să moară pentru noi. Ambrozie. Cc. „însufleţit de Duhul Sfânt şi dătător de viaţă”2062. tot astfel. 16-19. pe care îl primim în împărtăşanie. pentru ca mereu să-mi ierte păcatele. 1393 Împărtăşania ne desparte de păcat. trebuie să am mereu un remediu2063. 2061 2062 Fanqith. invocăm venirea Duhului Sfânt ca dar de iubire. De aceea. în viaţa zilnică. până în clipa morţii. Euharistia întăreşte iubirea care. ne rugăm cu umilinţă ca. 26). 57): Când credincioşii primesc Trupul Fiului la sărbătorile Domnului.) Primind darul iubirii. Împărtăşania realizează în chip minunat în viaţa noastră spirituală. 2064 Cf. Fab. se varsă pentru iertarea păcatelor.

cu atât ne este mai greu să ne despărţim de El prin păcatul de moarte. împărtăşirea cu Sângele lui Cristos? Pâinea pe care o frângem nu este. Mt 25. este adevărat!”) la ceea ce primiţi. SC 47. 1396 Unitatea Trupului mistic: Euharistia face Biserica. înfăptuită deja prin Botez. pe care-l binecuvântăm. 4. nu este. Hom. Sfântul Augustin exclamă: O sacramentum pietatis! O signum unitatis! O vinculum caritatis! („O. semn al unităţii! O. 6. oare. Împărtăşania reînnoieşte. Cu cât participăm mai mult la viaţa lui Cristos şi cu cât înaintăm mai mult în prietenia lui. Cei care primesc Euharistia sunt uniţi mai strâns cu Cristos. sacrament al pietăţii! O. de vreme ce îl socoteşti nevrednic de a avea parte de hrana ta pe acela care a fost socotit vrednic să participe la această masă. fraţii lui2068: Ai gustat din Sângele Domnului şi nici nu-l recunoşti pe fratele tău. 1617. împărtăşirea cu Trupul lui Cristos? Fiindcă e o singură Pâine. . 40. 1398 Euharistia şi unitatea creştinilor. Iar tu nici măcar acum nu te-ai făcut mai îndurător2069. trebuie să-l recunoaştem pe Cristos în cei mai săraci.1395 Prin însăşi iubirea pe care o aprinde în noi. cei mulţi. Serm. Taina voastră este aşezată pe masa Domnului. Fii deci un mădular al lui Cristos ca „Amin”-ul tău să fie adevărat2067.): Dacă voi sunteţi Trupul lui Cristos şi mădularele sale. Ioan Chrysostom. Euharistia înfăptuieşte această chemare: „Potirul binecuvântării. Specificul Euharistiei este de a fi sacramentul celor ce sunt în deplină comuniune cu Biserica. În faţa măreţiei acestui mister. 1397 Euharistia angajează faţă de cei săraci: Pentru a primi în adevăr Trupul şi Sângele lui Cristos. un trup suntem şi noi. Euharistia ne apără de păcatele de moarte viitoare. 26. oare. Dumnezeu te-a eliberat de toate păcatele tale şi te-a invitat la acest ospăţ. Însăşi masa aceasta o necinsteşti. În acest fel. Aceasta o realizează sacramentul Reconcilierii. şi consimţiţi la aceasta prin răspunsul vostru. in 1 Cor 27. 13. Sf. Augustin. căci toţi ne împărtăşim din unica Pâine” (1 Cor 10. voi primiţi Taina voastră. 2070 Ev. întăreşte. Euharistia nu este orânduită în vederea iertării păcatelor de moarte. Răspundeţi „Amin!” („Da. Cristos îi uneşte pe toţi credincioşii într-un singur trup: Biserica. Auzi cuvântul: „Trupul lui Cristos” şi răspunzi: „Amin”. Io. legătură a carităţii!”)2070 Cu cât mai 2066 2067 Cf. 2068 Cf. 13. 1 Cor 12. 272. adânceşte această încorporare în Biserică. Cf. În Botez noi am fost chemaţi să fim un singur trup2066. care s-au dat pentru noi. 2069 Sf.

deşi despărţite. prin care rămân foarte strâns unite cu noi”2071. UR 22. care nu se află în comuniune deplină cu Biserica catolică. atunci când există împrejurări favorabile. Ungerea bolnavilor) altor creştini ce nu sunt în deplină comuniune cu Biserica catolică. CIC. 2076 LR. despărţite de Biserica catolică.dureros se fac resimţite dezbinările din Biserică. nu au păstrat substanţa autentică şi integrală a Misterului euharistic”2073. în puterea succesiunii apostolice. . „amintind la Cina Sfântă moartea şi învierea Domnului. celebrează Euharistia cu mare dragoste. Dacă Euharistia este memorialul Paştelui Domnului. 844. „Aceste Biserici. Din acest motiv. CIC. Cf. „O anumită comunicare în cele sfinte”. şi deci în Euharistie. Biserica aclamă misterul Euharistiei: O sacrum convivium in quo Christus sumitur! Recolitur memoria passionis eius. Canonul Roman 96: Supplices te rogamus. can. au Preoţia şi Euharistia. VII. . cu permisiunea ordinariului locului. mai ales. 2074 UR 22. 1401 Când apare o nevoie urgentă. „este nu numai posibilă. Euharistia ─ „chezăşia slavei viitoare” 1402 Într-o veche rugăciune. can. mărturisesc că astfel este semnificată viaţa de comuniune cu Cristos şi aşteaptă venirea lui în slavă”2074. Totuşi. 2075 Cf. 1399 Bisericile orientale. dacă prin împărtăşirea noastră din altar suntem copleşiţi „de toată binecuvântarea cerească şi de tot harul” 2076. şi cu aprobarea autorităţii bisericeşti”2072. aceste comunităţi bisericeşti. slujitorii sacri catolici pot da sacramentele (Euharistia. 2071 2072 UR 15. ce împiedică participarea comună la masa Domnului. Pocăinţa.211. 1400 Comunităţile bisericeşti născute din Reformă. § 4. „mai ales din cauza lipsei sacramentului Preoţiei. nu este posibilă intercomuniunea euharistică a Bisericii catolice cu aceste comunităţi. în care ne hrănim cu Cristos! Celebrează amintirea pătimirii lui. §3 2073 UR 22. UR 15. ci chiar de dorit. 844. dar care le cer de bunăvoie: e însă necesar ca ei să mărturisească credinţa catolică cu privire la aceste sacramente şi să se afle în dispoziţia cuvenită2075. mens impletur gratia et futurae gloriae nobis pignus datur („Ospăţ sfânt. au sacramente adevărate şi. mintea se umple de har şi primim chezăşia slavei viitoare”). cu atât mai stăruitoare sunt rugăciunile către Domnul ca să se întoarcă zilele unităţii depline a tuturor acelora care cred în El.

6. Doamne Isuse!” (Ap 22. 20)..) El rămâne în mine şi Eu în el” (In 6. a cerurilor noi şi a pământului nou. Cine mănâncă din pâinea aceasta va trăi în veci. nou. Domnul nostru”2080. prin Cristos. 29)2077.. Ori de câte ori Biserica celebrează Euharistia. aşa precum eşti. Mc 14. antidot împotriva morţii. care este leac de nemurire. 25. în împărăţia Tatălui meu” ( Mt 26. 18. 2. 1403 La Cina cea de Taină. 13. De aceea. „Să vină harul tău şi să treacă această lume2078!”. 56). 13. 1407 Euharistia este inima şi culmea vieţii Bisericii. 2083 Sf. celebrăm Euharistia exspectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi („aşteptând speranţa fericită şi venirea Mântuitorului nostru Isus Cristos”)2079. Cf. ori de câte ori se celebrează acest mister. În rugăciune.. văzându-te pe tine. 54. care s-a coborât din cer. atunci când vei şterge toată lacrima din ochii noştri şi. Rugăciunea euharistică III. ea cheamă venirea lui: Marana tha (1 Cor 16. Lc 22. (. 2079 Embolismul după Tatăl Nostru. Totuşi. Didahé 10. Într-adevăr. 1404 Biserica ştie că încă de pe acum Domnul vine în Euharistia lui şi că El este aici. 22). decât Euharistia. PE SCURT 1406 Isus spune: „Eu sunt pâinea cea vie. Eph. vom fi pe veci asemenea ţie şi te vom lăuda fără încetare. 2082 LG 3. 4). „se împlineşte lucrarea răscumpărării noastre”2082 şi noi „frângem aceeaşi Pâine. 20. 51. Tit 2.) Cel ce mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţă veşnică. aminteşte această făgăduinţă şi privirea ei se îndreaptă către „Cel ce vine” (Ap. (. hrană a vieţii veşnice în Isus Cristos”2083. 2081 Cf. cerând „să ne bucurăm şi noi de-a pururi împreună de mărirea ta. 1.Euharistia este şi chezăşia slavei vieţii viitoare. 1405 Nu avem o chezăşie mai sigură şi nici un semn mai evident pentru această mare speranţă. 116: rugăciunea pentru răposaţi. 2 Pt 3. căci în ea Isus îşi asociază Biserica şi pe toţi membrii ei la jertfa sa de laudă şi aducere de mulţumire oferită o dată 2077 2078 Cf. Domnul însuşi a îndreptat privirea ucenicilor săi către împlinirea Paştelui în împărăţia lui Dumnezeu: „Vă spun că nu voi mai bea de acum din acest rod al viţei până în ziua când îl voi bea cu voi. „Vino. . în mijlocul nostru. Ignaţiu de Antiohia.. Dumnezeul nostru. 2080 LR. în care va locui dreptatea2081. această prezenţă este ascunsă.

care este Biserica. acţionând prin slujirea preoţilor. real şi substanţial. Cc. şi pentru a primi de la Dumnezeu binefaceri spirituale sau temporale. şi a vinului şi participarea la Domnului. oferă Jertfa euharistică.. proclamarea Cuvântului lui pentru toate binefacerile sale.” 1413 Prin consacrare are loc transsubstanţierea pâinii şi a vinului în Trupul şi Sângele lui Cristos. 1415 Cel care doreşte să-l primească pe Cristos în împărtăşania euharistică trebuie să fie în stare de har. nu trebuie să se apropie de Euharistie fără să fi primit mai înainte iertarea prin sacramentul 2084 Cf. este acela care. de asemenea. El revarsă harurile mântuirii asupra Trupului său. Cristos însuşi. lucrare făcută prezentă prin acţiunea liturgică. 1412 Semnele esenţiale ale sacramentului euharistic sunt pâinea de grâu şi vinul din struguri.pentru totdeauna pe Cruce Tatălui. Mare Preot veşnic al Noului Legământ.. Dacă cineva este conştient că a făcut un păcat de moarte. moartea şi învierea lui Cristos.: DS 1640. Trid. 1651.) Acesta este potirul Sângelui meu. . Sub speciile consacrate ale pâinii şi vinului. prin această jertfă. Euharistia este oferită. 1414 În calitate de jertfă. 1411 Numai preoţii hirotoniţi valid pot să prezideze Euharistia şi să consacre pâinea şi vinul pentru ca ele să devină Trupul şi Sângele Domnului. este prezent în mod adevărat. pentru repararea păcatelor celor vii şi ale celor răposaţi. Aceste elemente 1409 Euharistia este memorialul Paştelui lui Cristos. consacrarea pâinii ospăţul liturgic prin primirea Trupului şi Sângelui constituie unul şi acelaşi act de cult. Trupul şi Sângele său. Şi tot Cristos. prezent cu adevărat sub speciile pâinii şi vinului. adică al lucrării de mântuire împlinite prin viaţa.. aducerea de mulţumire lui Dumnezeu Tatăl mai ales pentru dăruirea Fiului său. viu şi glorios. cu sufletul şi dumnezeirea sa2084. asupra cărora este invocată binecuvântarea Duhului Sfânt şi preotul rosteşte cuvintele consacrării spuse de Isus la Cina cea de Taină: „Acesta este Trupul meu dat pentru voi. 1408 Celebrarea euharistică cuprinde întotdeauna: Dumnezeu. (. este ofranda Jertfei euharistice.. 1410 Însuşi Cristos.

Deoarece legăturile de iubire dintre cel care se împărtăşeşte şi Cristos devin mai puternice. noi purtăm viaţa aceasta „în vase de lut” (2 Cor 4. supusă suferinţei. 3). ne face să dorim viaţa veşnică şi ne uneşte deja cu Biserica din Cer. 1). ea afirmă ca obligatorie primirea împărtăşaniei cel puţin o dată pe an. 1416 Sfînta împărtăşanie cu Trupul şi Sângele lui Cristos sporeşte unirea celui care se împărtăşeşte cu Domnul. îi iartă păcatele lesne-iertătoare şi îl fereşte de păcatele grave. cu Sfânta Fecioară Maria şi cu toţi Sfinţii. susţine puterile noastre de-a lungul peregrinării acestei vieţi. „Vizita la Preasfântul Sacrament este o dovadă de recunoştinţă. 2085 MF. bolii şi morţii. ea este încă „ascunsă cu Cristos în Dumnezeu” (Col 3. 7). 1417 Biserica recomandă cu stăruinţă credincioşilor să primească sfânta împărtăşanie ori de câte ori participă la celebrarea Euharistiei. Suntem încă în „locuinţa noastră pământească” (2 Cor 5. 1418 Deoarece Cristos însuşi este prezent în Sacramentul altarului. Domnul nostru”2085. Trupul mistic al lui Cristos.Pocăinţei. CAPITOLUL AL DOILEA Sacramentele de vindecare 1420 Prin sacramentele iniţierii creştine. . Această viaţă nouă de fii ai lui Dumnezeu poate să fie slăbită şi chiar pierdută prin păcat. Cristos ne dă în Euharistie chezăşia slavei viitoare alături de El: participarea la Sfânta Jertfă ne identifică cu Inima lui. 1419 De vreme ce a trecut din lumea aceasta la Tatăl. un semn de iubire şi o datorie de adoraţie faţă de Cristos. Or. El trebuie să fie cinstit cu un cult de adoraţie. omul primeşte viaţa nouă a lui Cristos. Acum. primirea acestui sacrament întăreşte unitatea Bisericii.

pentru că mărturisirea. . Este numit sacramentul Reconcilierii. în acelaşi timp. Dumnezeu acordă penitentului „iertarea şi pacea”2090. Lc 15. spovedirea păcatelor în faţa preotului. deoarece îi dăruieşte păcătosului iubirea lui Dumnezeu ce reconciliază: „Lăsaţi-vă împăcaţi cu Dumnezeu!” (2 Cor 5. ARTICOLUL 4 Sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii 1422 „Cei care se apropie de sacramentul Pocăinţei dobândesc de la mila lui Dumnezeu iertare pentru ofensa adusă şi. a vrut ca Biserica sa să continue. deoarece consacră o încercare personală şi eclezială de convertire. Mc 2. tămăduitorul sufletelor şi al trupurilor. Cf. Cel care trăieşte din iubirea îndurătoare a lui Dumnezeu este pregătit să răspundă chemării 2086 2087 Cf. pe care au rănit-o prin păcat şi care. sunt reconciliaţi cu Biserica. este un element esenţial al acestui sacrament. Mc 1. 2089 Cf. 1424 Este numit sacramentul Spovezii (Mărturisirii). 2090 OP.1421 Domnul nostru Isus Cristos. 18. Acesta este scopul celor două sacramente de vindecare: sacramentul Pocăinţei şi Ungerea bolnavilor. colaborează la convertirea lor”2087. pentru că. prin puterea Duhului Sfânt. cel care a iertat păcatele paraliticului şi i-a redat sănătatea trupului 2086. I. pentru că realizează sacramental chemarea lui Isus la convertire2088. de care ne-am îndepărtat prin păcat. lucrarea de vindecare şi mântuire chiar printre propriii ei membri. Este numit sacramentul Iertării. 20). acest sacrament este şi o „mărturisire”. 1-12. 15. drumul de întoarcere la Tatăl2089. prin dezlegarea sacramentală a preotului. Întro semnificaţie adâncă. Cum este numit acest sacrament? 1423 Este numit sacramentul convertirii. Formula dezlegării. LG 11. exemplul şi rugăciunea ei. de căinţă şi de îndestulare din partea creştinului păcătos. prin dragostea. 2088 Cf. Este numit sacramentul Pocăinţei. o recunoaştere şi o laudă a sfinţeniei lui Dumnezeu şi a milostivirii lui faţă de omul păcătos.

1428 Dar chemarea lui Cristos la convertire continuă să răsune în viaţa creştinilor. Fapte 2. Această chemare este o parte esenţială a vestirii Împărăţiei: „S-a împlinit timpul şi s-a apropiat împărăţia lui Dumnezeu.Domnului: „Mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău” (Mt 5. Cu toate acestea. Convertiţi-vă şi credeţi în Evanghelie” (Mc 1. Trupul şi Sângele lui Cristos primite ca hrană ne-au făcut „sfinţi şi neprihăniţi înaintea lui” (Ef 1. II. ce rămâne în cei botezaţi pentru ca ei să-şi dea seama de ce sunt în stare în lupta vieţii creştine. 4). 27). se renunţă la rău şi se dobândeşte mântuirea. Prin credinţa în Vestea cea Bună şi prin Botez2093. De ce un sacrament al Pocăinţei după Botez? 1425 „Dar v-aţi spălat. 2091 2092 . 24). este „sfântă şi fără de prihană” (Ef 5. Această luptă este cea a convertirii în vederea sfinţeniei şi a vieţii veşnice la care Domnul neîncetat ne cheamă2092. Convertirea celor botezaţi 1427 Isus cheamă la convertire. 27). 8). adică iertarea tuturor păcatelor şi darul vieţii noi. 15). viaţa nouă primită în iniţierea creştină n-a suprimat fragilitatea şi slăbiciunea naturii umane. 38. Pe de altă parte. Trebuie să ne dăm seama de măreţia darului lui Dumnezeu. noua naştere a Botezului. dar aţi fost sfinţiţi. LG 40. 1426 Convertirea la Cristos. ne amăgim pe noi înşine şi adevărul nu este în noi” (1 In 1. dar aţi fost îndreptăţiţi în numele Domnului Isus Cristos şi în Duhul Dumnezeului nostru” (1 Cor 6. care ni se dă în sacramentele iniţierii creştine pentru a pricepe în ce măsură păcatul este un lucru incompatibil cu cel care „s-a îmbrăcat în Cristos” (Gal 3. aşa cum Biserica însăşi. Şi Domnul însuşi ne-a învăţat să ne rugăm: „Şi ne iartă nouă greşelile noastre” (Lc 11. DS 1515. sfântul apostol Ioan zice: „Dacă spunem că nu avem păcat. darul Duhului Sfânt. pe care tradiţia o numeşte concupiscenţă. deopotrivă sfântă şi având mereu nevoie de Cf. mireasa lui Cristos. 2093 Cf. 11). această chemare se adresează mai întâi celor care nu-l cunosc încă pe Cristos şi Evanghelia lui. III. Cea de-a doua convertire este o îndatorire neîntreruptă pentru întreaga Biserică: ea. Tocmai de aceea. legând iertarea noastră reciprocă de greşeli de iertarea pe care Dumnezeu o va acorda păcatelor noastre. 4). Botezul este locul principal al convertirii prime şi fundamentale. nici înclinaţia spre păcat. DS 1545. În propovăduirea Bisericii. ajutaţi de harul lui Cristos2091. Cf. „incluzând în sânul ei oameni păcătoşi.

12-13: Is 1. care ne-a iubit cel dintâi2096. Ez 36. gesturi şi fapte de pocăinţă2099. În acelaşi timp. înainte de toate. convertirea interioară îndeamnă la exprimarea acestei atitudini în semne vizibile. 44. Trid. chemarea lui Isus la convertire şi pocăinţă nu are în vedere. 16). 5. Ioel 2. 12. Aceasta se arată în chemarea Domnului adresată unei întregi Biserici: „Converteşte-te!” (Ap 2.: DS 1676-1678. IV. 32. faptele de pocăinţă rămân sterile şi mincinoase. Acest efort de convertire nu este doar o lucrare omenească. ea comportă dorinţa şi hotărârea de a ne schimba viaţa. o aversiune faţă de rău. 2097 Cf. 2096 Cf. pocăinţa interioară. 19). 1429 Despre aceasta dă mărturie convertirea Sfântului Petru după tripla renegare a Învăţătorului său. In 6. pe care Părinţii Bisericii le-au numit animi cruciatus („mâhnirea sufletului”). în primul rând. 15-17. ca să răspundă iubirii îndurătoare a lui Dumnezeu. Pocăinţa interioară 1430 Ca odinioară la profeţi. după învierea Domnului. 61) şi.R. Fără ea. o lucrare a harului lui Dumnezeu. Convertirea inimii este însoţită de o durere şi o tristeţe mântuitoare. Doamne. Cf. 2098 Ep. Dumnezeu ne dă puterea să o luăm de la capăt. 16-17. C.purificare. atrasă şi pusă în mişcare de har2095. Privirea de o nemărginită îndurare a lui Isus îi aduce lacrimile căinţei (Lc 22. ci convertirea inimii. Prin descoperirea 2094 2095 LG 8. 2101 Cf. faptele exterioare. 2100 Cf. Sfântul Ambrozie spune referitor la cele două convertiri: în Biserică „există apa şi lacrimile: apa Botezului şi lacrimile Pocăinţei”2098. compunctio cordis („căinţa inimii”)2100. şi ne vom întoarce” (Lam 5. dimpotrivă. 16-18. 12. o ruptură cu păcatul. 4. cu speranţa îndurării divine şi cu încrederea în ajutorul harului ei. Este dinamismul „inimii smerite” (Ps 51. tripla mărturisire a iubirii faţă de El 2097. Cc. 2. postul şi mortificările. 1431 Pocăinţa interioară este o reorientare radicală a întregii vieţi. 26-27. „sacul şi cenuşa”. 41. 21). 1 In 4. Mt 6. 1432 Inima omului este greoaie şi împietrită. practică neîncetat pocăinţa şi înnoirea”2094. 1-6. Cea de-a doua convertire are şi o dimensiune comunitară. 10. 1705. 2099 Cf. E nevoie ca Dumnezeu să-i dea omului o inimă nouă2101. o întoarcere. care face ca inimile noastre să se întoarcă la El: „Întoarce-ne la tine. împreună cu repulsia faţă de faptele rele săvârşite. In 21. o convertire la Dumnezeu din toată inima. . Convertirea este. 5.

Mt 6. adică de faptul că lumea nu a crezut în Cel pe care l-a trimis Tatăl. prin mărturisirea greşelilor către fraţi. 10. 1-18. exercitarea şi apărarea dreptăţii şi a dreptului2108. ca mijloc de obţinere a iertării păcatelor. 1436 Euharistia şi Pocăinţa. căci. 2106 Cf. răbdarea în prigoniri pentru dreptate. Clement Romanul. V. 7. Scriptura şi Părinţii Bisericii insistă. 2108 Cf. grija pentru mântuirea aproapelui2107.măreţiei iubirii lui Dumnezeu. mai ales. în raport cu Dumnezeu şi în raport cu ceilalţi. 8). lacrimile de căinţă. căci în ea devine prezentă jertfa lui Cristos care ne-a împăcat cu 2102 2103 Cf. Zah 12. 1433 După Paşti. inima noastră este zguduită de grozăvia şi greutatea păcatului şi începe să se teamă să-l ofenseze pe Dumnezeu prin păcat şi să fie despărţită de El. Is 1. 37. Inima omului se converteşte privind la Acela pe care l-au străpuns păcatele noastre2102. prin îndreptarea frăţească. 2109 Cf. direcţia spirituală. In 15. Fapte 2. Duhul Sfânt este acela care „vădeşte lumea de păcat” (In 16. 8. Convertirea şi pocăinţa zilnică îşi găsesc izvorul şi hrana în Euharistie. 20. revizuirea vieţii. Am 5. rugăciunea. 26. 1435 Convertirea se realizează în viaţa de zi cu zi prin gesturi de împăcare. Sf. Tob 12. prin grija faţă de săraci. eforturile făcute pentru împăcarea cu aproapele. Multiplele forme ale pocăinţei în viaţa creştină 1434 Pocăinţa interioară a creştinului poate avea expresii foarte variate. . 2104 Cf. „care acoperă o mulţime de păcate” (1 Pt 4. asupra a trei forme: postul. care exprimă convertirea în raport cu sine. Să avem ochii aţintiţi asupra Sângelui lui Cristos şi să ne dăm seama cât de preţios este pentru Tatăl lui. 2105 Cf. Ioan Paul II. 23. 4. In 19. vărsat pentru mântuirea noastră. ei citează. Dar acelaşi Duh care dezvăluie păcatul este şi Mângâietorul2104 care dă inimii omului harul căinţei şi al convertirii2105. examenul de conştiinţă. Cf. A-ţi lua în fiecare zi crucea şi a-l urma pe Isus este cea mai sigură cale a pocăinţei2109. Cor. Iac 5. acceptarea suferinţelor. pomana2106. 8-9). mijlocirea sfinţilor şi practicarea iubirii. 24. Lc 9. 36-38. DV 27-48. a dobândit lumii întregi harul căinţei2103. 17. 2107 Cf. Alături de purificarea radicală înfăptuită de Botez sau de martiriu.

aşa cum este viaţa omului ce se întoarce la Dumnezeu şi în sânul familiei lui. 1249-1253. SC 109-110. 1437 Citirea Sfintei Scripturi. înjosirea profundă de a se vedea obligat să pască porcii. iertarea lui Dumnezeu şi reconcilierea cu Biserica. În acelaşi timp. inelul şi ospăţul de sărbătoare sunt simboluri ale vieţii noi. 11-24): fascinaţia unei libertăţi iluzorii. „ea este antidotul ce ne eliberează de greşelile zilnice şi ne fereşte de păcatele de moarte”2110. Timpurile şi zilele de pocăinţă din cursul anului liturgic (Postul Mare. 1249-1253. Trid. drumul de întoarcere. CIC. privaţiunile de bunăvoie ca postul şi pomana. prejudiciază comuniunea cu Biserica. CIC. VI. primirea generoasă din partea tatălui. liturgiile penitenţiale. Cf.26. a putut să ne reveleze atât de simplu şi frumos adâncul îndurării lui. părăsirea casei părinteşti. ba chiar de a dori să mănânce din roşcovele pe care le mâncau porcii. bucuria tatălui: sunt câteva trăsături proprii procesului de convertire. prin ea sunt hrăniţi şi întăriţi cei care trăiesc viaţa lui Cristos. convertirea aduce cu sine. pe care le exprimă şi le realizează liturgic sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii2112. Sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii 1440 Păcatul este.Dumnezeu. al cărei centru este „tatăl milostiv” (Lc 15. Numai inima lui Cristos. pelerinajele în semn de pocăinţă.: DS 1638. Haina frumoasă. o ofensă adusă lui Dumnezeu. CCEO. mizeria extremă în care se află fiul după ce şi-a risipit averea. înainte de toate. can. can. curate. LG 11. Cf. CCEO. Aceste momente sunt deosebit de favorabile pentru exerciţiile spirituale. . pline de bucurie. care cunoaşte profunzimile iubirii Tatălui. can. rugăciunea Liturgiei Orelor şi Tatăl Nostru. căinţa şi hotărârea de a se declara vinovat înaintea tatălui său. De aceea. care este Biserica. vinerile ─ în amintirea morţii Domnului) sunt momente forte ale practicii penitenţiale a Bisericii 2111. 1439 Dinamismul convertirii şi al pocăinţei a fost minunat descris de Isus în parabola numită „a fiului risipitor”. can. demne. reflecţia asupra bunurilor pierdute. Numai Dumnezeu iartă păcatul 2110 2111 Cc. orice act sincer de cult sau de pietate însufleţesc în noi spiritul de convertire şi de pocăinţă şi contribuie la iertarea păcatelor noastre. 880-883. 880-883. în acelaşi timp. ruperea comuniunii cu El. 2112 Cf. SC 109-110. împărtăşirea frăţească a bunurilor (opere caritative şi misionare).

El a încredinţat totuşi slujirii apostolice exercitarea puterii de ierta păcatele. pe cel pe care îl veţi primi din nou în comuniunea voastră. 18). El dă această putere oamenilor2114 ca s-o exercite în numele său. 20). se aşază El însuşi la masa lor. In 20. Reconcilierea cu Biserica este inseparabilă de reconcilierea cu Dumnezeu. 1442 Cristos a vrut ca Biserica sa. 2115 Cf. 9. ci a arătat şi efectul acestei iertări: El i-a reintegrat pe păcătoşii pe care i-a iertat în comunitatea Poporului lui Dumnezeu. Apostolul este trimis „în numele lui Cristos” şi. şi Dumnezeu îl va primi în a sa. „Dar însărcinarea de a lega şi dezlega. 1444 Făcându-i pe apostoli părtaşi la propria sa putere de a ierta păcatele. gest care exprimă în mod emoţionant atât iertarea lui Dumnezeu2115. 28. 2116 Cf. Isus nu s-a mulţumit să ierte păcatele. 18. Un semn vădit al acestui lucru este faptul că Isus îi primeşte pe păcătoşi la masa sa. prin el. care i-a fost dată lui Petru. 2117 LG 22. 1445 Cuvintele a lega şi a dezlega înseamnă: cel pe care îl veţi exclude din comuniunea voastră va fi exclus de la comuniunea cu Dumnezeu. 2113 2114 Cf. El spune despre sine: „Fiul Omului are putere de a ierta păcatele pe pământ” (Mc 2. Lc 19. Această dimensiune eclezială a slujirii lor este exprimată în mod deosebit în cuvintele solemne ale lui Cristos către Simon Petru: „Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri.1441 Numai Dumnezeu iartă păcatele2113. viaţa şi acţiunea ei. 16-20)2117. în rugăciunea. cât şi întoarcerea în sânul Poporului lui Dumnezeu2116. Mc 2. Reconcilierea cu Biserica 1443 În timpul vieţii sale publice. Mai mult: în virtutea autorităţii sale dumnezeieşti. 19). Pentru că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Lc 15. 7. mai mult. să fie în întregime semnul şi instrumentul iertării şi al reconcilierii pe care El ni le-a dobândit cu preţul sângelui său. Domnul le dă şi autoritatea de a-i reconcilia pe păcătoşi cu Biserica. 48). . 10) şi îşi exercită această putere dumnezeiască: „Îţi sunt iertate păcatele!” (Mc 2. 21-23. Ei i-a fost încredinţată „slujirea împăcării” (2 Cor 5. 5. a fost dată şi colegiului Apostolilor unit cu Capul lui” (Mt 18. şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri” (Mt 16. Cf. din care păcatul îi îndepărtase sau chiar îi exclusese. Lc 7. „Dumnezeu însuşi” îndeamnă şi roagă: „Lăsaţi-vă împăcaţi cu Dumnezeu!” (2 Cor 5.

pe de altă parte. omucidere sau adulter) era legată de o disciplină foarte riguroasă. Sacramentul Pocăinţei le oferă acestora o nouă posibilitate de a se converti şi de a redobândi harul îndreptăţirii. care nu pretinde înfăptuirea publică şi prelungită a unor fapte de pocăinţă înainte de a primi reconcilierea cu Biserica. se observă aceeaşi structură fundamentală. Părinţii Bisericii prezintă acest sacrament ca pe „a doua plută [de salvare] după naufragiul care este pierderea harului”2118. În secolul al VII-lea. idolatrie. Ea comportă două elemente la fel de esenţiale: pe de o parte. iar în unele regiuni. misionarii irlandezi. conform căreia penitenţii trebuia să facă pocăinţă publică pentru păcatele lor. . Astfel. forma concretă în care Biserica a exercitat această putere primită de la Domnul a cunoscut multe variaţii. 1449 Formula de dezlegare folosită în Biserica latină exprimă elementele esenţiale ale 2118 Tertulian. Această nouă practică prevedea posibilitatea repetării şi deschidea astfel drumul unei frecventări regulate a acestui sacrament. Biserica. acţiunea lui Dumnezeu prin intervenţia Bisericii. faptele omului care se converteşte sub acţiunea Duhului Sfânt: căinţa. În acest „ordin al penitenţilor” (care privea numai anumite păcate grave) nu se putea intra decât rar. Paen. Trid. Începând de atunci. pentru cei care. este forma Pocăinţei pe care o practică Biserica până în zilele noastre. acordă în numele lui Isus Cristos iertarea păcatelor şi stabileşte modalitatea îndestulării şi totodată se roagă pentru păcătos şi face pocăinţă împreună cu el. 2. după Botez.: DS 1542. 1447 În decursul veacurilor.Sacramentul iertării 1446 Cristos a instituit sacramentul Pocăinţei pentru toţi membrii păcătoşi ai Bisericii sale. reconcilierea creştinilor care săvârşiseră păcate deosebit de grave după Botez (de exemplu. Ea permitea integrarea într-o singură celebrare sacramentală a iertării păcatelor grave şi a păcatelor lesne-iertătoare. 1448 Prin toate variaţiile pe care disciplina şi celebrarea acestui sacrament le-au cunoscut de-a lungul secolelor. prin episcop şi preoţii lui. sacramentul se realizează într-un mod mai tainic. 4. păcătosul este vindecat şi restabilit în comuniunea eclezială. În linii mari. înainte de a primi reconcilierea. mărturisirea şi îndestularea. În primele secole. pierzând astfel harul baptismal şi rănind comuniunea eclezială. inspirându-se din tradiţia monastică a Orientului. au căzut în păcat grav. o singură dată în viaţă. au adus în Europa continentală practica „privată” a penitenţei. între penitent şi preot. Cf. adesea timp de mulţi ani. Cc. înainte de toate.

2.: DS 1678. mărturisirea. Trid. prin puterea încredinţată Bisericii. 1453 Căinţa numită „nedesăvârşită” (attritio) este tot un dar al lui Dumnezeu. în purtare.: DS 1673. Căinţa 1451 Între actele penitentului. dar dispune la primirea ei în sacramentul Pocăinţei2122. căinţa ocupă primul loc. unită cu hotărârea de a nu mai păcătui pe viitor”2120. prin dezlegarea sacramentală. căinţa.acestui sacrament: Părintele îndurărilor este izvorul oricărei iertări. Trid. 1705. Cc. îndată ce este posibil. 2121 Cf. O astfel de căinţă dobândeşte iertarea păcatelor lesne-iertătoare. 1452 Când izvorăşte din dragostea faţă de Dumnezeu iubit mai presus de toate. şi al Fiului şi al Sfântului Duh. care a împăcat lumea cu sine prin moartea şi învierea Fiului său şi a trimis pe Duhul Sfânt spre iertarea păcatelor. pe buze. VII. Ea este „o durere a sufletului şi o detestare a păcatului săvârşit. căinţa nedesăvârşită nu obţine prin ea însăşi iertarea păcatelor grave. un impuls al Duhului Sfânt. în numele Tatălui. O astfel de zguduire a conştiinţei poate să determine o evoluţie interioară ce se va desăvârşi. Trid. Părintele îndurărilor. Cc. Se naşte din considerarea urâţeniei păcatului sau din teama de osânda veşnică şi de celelalte pedepse care îl ameninţă pe cel păcătos (căinţa din frică). El realizează reconcilierea păcătoşilor prin Paştele Fiului şi prin darul Duhului său. dacă ea cuprinde şi hotărârea fermă de a recurge. Cc. 1454 Se cuvine ca primirea acestui sacrament să fie pregătită printr-un examen de C.R. Cf. 2122 Cf. umilinţă deplină sau îndestulare rodnică”2119. prin rugăciunea şi slujirea Bisericii: Dumnezeu. sub acţiunea harului. să-şi dăruiască iertarea şi pacea. 21.: DS 1677. Trid. dobândeşte şi iertarea păcatelor de moarte2121. Iar eu te dezleg de păcatele tale. Cu toate acestea. Cc. 5. Actele penitentului 1450 „Pocăinţa îl obligă pe cel păcătos să-i accepte de bunăvoie toate elementele: în inimă. la spovada sacramentală.: DS 1676. 2119 2120 . căinţa este numită „desăvârşită” (căinţă din iubire).

Cel care are conştiinţa de a fi săvârşit un păcat de moarte nu trebuie să primească Sfânta Împărtăşanie. fără îndoială. 2124 . Rom 12─15. penitenţii trebuie să enumere toate păcatele de moarte de care sunt conştienţi după un examen de conştiinţă serios. Ef 4─6. 17. se deschide din nou lui Dumnezeu şi comuniunii Bisericii pentru a face posibil un nou viitor. Gal 5. chiar dacă aceste păcate sunt foarte ascunse şi chiar dacă privesc numai ultimele două porunci ale Decalogului2124. Cc. Trid. 2129 Cf. Cc. 11. 1456 Spovada în faţa preotului constituie o parte esenţială a sacramentului Pocăinţei: „În spovadă. prin aceasta. 1457 Conform poruncii Bisericii. Trid. Ieronim. medicina nu îngrijeşte ceea ce nu cunoaşte”2126. Cf. Mt 5. 2125 Cc. 1708. cel puţin o dată pe an. căci uneori aceste păcate rănesc mai grav sufletul şi sunt mai periculoase decât cele care au fost săvârşite în văzul tuturor”2125: Când creştinii se străduiesc să-şi mărturisească toate păcatele de care îşi aduc aminte. can.: DS 1647. can. Cei care procedează altfel şi care ascund cu bună-ştiinţă unele păcate nu pun în faţa bunătăţii divine nimic din ceea ce ea ar putea ierta prin mijlocirea preotului. Mărturisirea păcatelor 1455 Mărturisirea păcatelor (spovada). can. omul priveşte în faţă păcatele de care s-a făcut vinovat: îşi asumă responsabilitatea pentru ele şi. „orice credincios ajuns la vârsta priceperii e dator să-şi mărturisească. 10. 989. 1 Cor 12─13. chiar dacă simte o mare căinţă. 711. Prin spovadă.: DS 1680. chiar dintr-un punct de vedere pur omenesc. 2128 Cf. fără a fi primit în prealabil dezlegarea sacramentală2128. Textele cele mai potrivite pentru acest scop trebuie să fie căutate în cateheza morală a Evangheliilor şi a scrisorilor apostolilor: Cuvântarea de pe munte. CIC. învăţăturile apostolilor2123. Eccl. 1661. 2126 Sf.: DS 1680. Cf. 916.conştiinţă făcut în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Trid. în faţa îndurării divine spre a fi iertate. păcatele grave de care este conştient”2127. cu excepţia cazului că ar avea un motiv grav să se împărtăşească şi nu are posibilitatea să recurgă la un duhovnic2129. Copiii trebuie să se apropie de sacramentul Pocăinţei înainte de a primi pentru prima dată sfânta 2123 Cf. Căci „dacă bolnavul se ruşinează să-şi arate medicului rana. CCEO. 2127 CIC. ei le pun pe toate. ne eliberează şi ne uşurează reconcilierea cu ceilalţi. Ex 20. 28. DS 1683.

1458 Fără a fi strict necesară. 25. într-o ofrandă. Trid. să înapoiem lucrurile furate. 914. el are ceva mai mult de făcut: trebuie să „îndestuleze” cum se cuvine. 988. 2135Cf. Cf. dacă ţi le acuzi şi tu însuţi. te uneşti cu Dumnezeu. Lc 6.. Nimiceşte ceea ce ai făcut tu. mai ales. Trebuie să corespundă. Cc.: DS 1712. 2133 Sf. Îndestularea 1459 Multe păcate provoacă suferinţă aproapelui.: DS 1680. să luptăm împotriva înclinaţiilor rele. Rom 3. Dumnezeu îşi acuză păcatele. Io. can. să compensăm rănile pricinuite). Dar mai mult. Trebuie să facem tot posibilul ca să le îndreptăm (de exemplu. 1460 Pocăinţa impusă de duhovnic trebuie să ţină seama de situaţia personală a penitentului şi să caute binele lui spiritual. Trid. în fapte de milostenie. darul îndurării Tatălui. Această îndestulare se mai numeşte şi „pocăinţă”. Astfel de pocăinţe ne ajută să devenim asemenea chipului lui Cristos. pentru ca Dumnezeu să mântuiască ceea ce a făcut El. 36. suntem îndemnaţi să fim îndurători ca şi El2132. „să ispăşească” păcatele proprii. omule. o dată pentru totdeauna. în slujirea aproapelui. să ne lăsăm tămăduiţi de Cristos. 1-2. Cel care îşi mărturiseşte păcatele lucrează deja împreună cu Dumnezeu. mărturisirea regulată a păcatelor lesneiertătoare ne ajută să ne formăm conştiinţa. Aşadar. can. § 2. Omul şi păcătosul sunt ─ ca să spunem aşa ─ două realităţi: omul e lucrarea lui Dumnezeu. păcatul îl răneşte şi îl istoveşte pe păcătosul însuşi. 1 In 2. Dezlegarea ridică păcatul. CIC. . Ea poate consta în rugăciune. păcatele noastre2135. 12. mărturisirea greşelilor zilnice (păcate veniale) este totuşi recomandată cu tărie de Biserică2131. pentru a-şi îndrepta greşelile. pe cât posibil. în acceptarea cu răbdare a crucii pe care o avem de purtat. în acest sacrament.Împărtăşanie2130. Ev. CIC. 13. păcătosul e lucrarea ta. în renunţări de bunăvoie. să restabilim reputaţia celui pe care l-am calomniat. precum şi relaţiile lui cu Dumnezeu şi cu aproapele. Începutul faptelor bune este mărturisirea faptelor rele. Înfăptuieşti adevărul şi vii la Lumină2133. însă nu repară toate dezordinile pe care păcatul le-a provocat2134. Într-adevăr. (. atunci încep faptele tale bune. fiindcă îţi acuzi faptele rele. Augustin. gravităţii şi naturii păcatelor săvârşite. Simpla dreptate cere acest lucru. singurul care a ispăşit. Ridicat din păcat. să progresăm în viaţa Spiritului. 2132 Cf. jertfe şi. 2134 Cf.. Primind mai des. păcătosul trebuie să-şi redobândească deplina sănătate spirituală. Cc.) Când începi să urăşti ceea ce ai făcut. Ele ne îngăduie să devenim împreună-moştenitori cu Cristos cel 2130 2131 Cf.

de El sunt oferite Tatălui şi datorită lui sunt primite de Tatăl2137. 976. 2138 Cf. în virtutea sacramentului Preoţiei. continuă să exercite această slujire. 844. Celebrantul acestui sacrament 1461 Deoarece Cristos le-a încredinţat apostolilor slujirea împăcării2138. 1462 Iertarea păcatelor aduce împăcarea cu Dumnezeu. şi preoţii. ci toată „slava” noastră este în Cristos (. este deci. poate dezlega de orice păcat2142 şi de orice excomunicare. LG 26. 972. episcopii. 2142 Cf. încă din cele mai vechi timpuri. § 3-4. „fiindcă luăm parte la suferinţele lui” (Rom 8. Preoţii. exercită această putere în măsura în care au primit mandatul fie de la episcopul lor (sau de la un superior religios). colaboratorii episcopilor. urmaşii lor. Astfel. 2140 Cf. ce opreşte de la primirea sacramentelor şi de la exercitarea anumitor acte ecleziastice şi deci a cărei dezlegare. care din El îşi sorb puterea. 1420. nu poate fi acordată decât de Papa. . „putem face totul prin Cel care ne întăreşte” (Fil 4. cea mai severă pedeapsă ecleziastică. 2139 Cf. CIC. În caz de pericol de moarte. CIC. 8). şi al Fiului. can.. 722. 17)2136. dar şi cu Biserica. potrivit dreptului bisericesc. can. 1331. puterea de a ierta toate păcatele „în numele Tatălui. prin noi înşine. fie de la Papa. pe drept cuvânt. 1431. 1464 Preoţii trebuie să-i încurajeze pe credincioşi să se apropie de sacramentul Pocăinţei şi trebuie să se arate disponibili pentru a celebra acest sacrament ori de câte ori 2136 2137 Cf. can. cel dintâi care deţine puterea şi slujirea împăcării: el este cel care reglementează disciplina penitenţială2139. Cc. „aducând roade vrednice de pocăinţă” (Lc 3. orice preot. 967-969. nu suntem în stare de nimic. chiar dacă e lipsit de facultatea de a asculta spovezi. 18. Cc. episcopii şi preoţii sunt aceia care au. CCEO. 1434. In 20.: DS 1690.: DS 1691. Episcopul. can. VIII. 725. de Episcopul locului sau de preoţii autorizaţi de ei2141. 2141 Cf. Trid. omul nu are cu ce să se laude. şi al Sfântului Duh”.) întru care aducem îndestulare. conform dreptului bisericesc2140.. 13). colaboratorii lui.înviat. Dar îndestularea pe care o aducem pentru păcatele noastre nu există decât prin Isus Cristos: noi care. 2 Cor 5. CCEO. 1354-1357. considerat. Întradevăr. 1463 Anumite păcate deosebit de grave sunt lovite de excomunicare. capul văzut al Bisericii locale. CIC. 23. Trid. can. CCEO. can.

2145 CIC. Roadele acestui sacrament 1468 „Toată valoarea Pocăinţei constă în reaşezarea noastră în harul lui Dumnezeu şi în unirea noastră cu El într-o mare şi intimă prietenie”2146. 986. Celebrantul acestui sacrament are datoria de a se uni cu intenţia şi cu iubirea lui Cristos 2144. a Tatălui. sacramentul împăcării cu Dumnezeu aduce o adevărată „înviere spirituală”. 2146 CR 2. 18. să păstreze secretul absolut în legătură cu păcatele mărturisite de penitenţii lui2145. 5. CIC. 1467 Date fiind delicateţea şi măreţia acestei slujiri şi respectul cuvenit persoanelor. bunuri dintre care cel mai preţios este prietenia lui Dumnezeu (Lc 15. să fie fidel Magisteriului Bisericii şi să-l călăuzească pe penitent cu răbdare spre vindecare şi spre maturitate deplină. 1388. CCEO. 2147 Cc. ci slujitorul iertării lui Dumnezeu. can. respect şi delicateţe faţă de cel care a căzut. Trebuie să se roage şi să facă pocăinţă pentru el. La cei care primesc sacramentul Pocăinţei cu inimă căită şi într-o dispoziţie de credinţă. Scopul şi rodul acestui sacrament îl constituie deci reconcilierea cu Dumnezeu.: DS 1674. PO 13. 1456. însoţite de o puternică mângâiere spirituală”2147.61. § 1. CCEO. 18. redă demnitatea şi bunurile vieţii de fii ai lui Dumnezeu. fiindcă ceea ce penitentul i-a dezvăluit preotului rămâne „sigilat” de sacrament. Cf. . can. Pe scurt. PO 13. a Bunului Samaritean. CR 2.le este cerut în mod rezonabil de credincioşi2143. preotul împlineşte slujirea Bunului Păstor. „el este urmat de pacea şi de liniştea conştiinţei. sub pedepse foarte aspre. care caută oaia pierdută. 1465 Celebrând sacramentul Pocăinţei. 735. Nu-i este îngăduit nici să folosească în vreun fel cele cunoscute din spovadă despre viaţa penitenţilor. can. Trebuie să aibă o cunoaştere verificată a comportamentului creştin. Biserica afirmă că orice preot care ascultă spovezile este obligat. can. încredinţându-l îndurării Domnului. 5. Într-adevăr. să iubească adevărul. care nu admite excepţii. experienţa realităţilor omeneşti. a dreptului judecător. 2143 2144 Cf. Acest secret. 1466 Duhovnicul nu este stăpânul. preotul este semnul şi instrumentul iubirii îndurătoare a lui Dumnezeu faţă de cel păcătos. IX. se numeşte „sigiliul sacramental”. 32). . care nu caută la faţa omului şi a cărui judecată este în acelaşi timp dreaptă şi milostivă. Trid. care oblojeşte rănile. care îl aşteaptă pe Fiul risipitor şi îl primeşte când se întoarce.

1469 Acest sacrament ne aduce împăcarea cu Biserica. Păcatul ştirbeşte sau rupe comuniunea frăţească. Sacramentul Pocăinţei o repară sau o reface. În acest sens, el nu îl însănătoşeşte doar pe cel care a fost reaşezat în comuniunea bisericească, ci are un efect de înviorare şi asupra vieţii Bisericii, care a suferit din cauza păcatului unuia dintre mădularele sale2148. Reaşezat sau întărit în împărtăşirea sfinţilor, păcătosul este fortificat prin schimbul de bunuri spirituale dintre toate mădularele vii ale Trupului lui Cristos, fie că sunt încă în peregrinare, fie că se află deja în patria cerească2149. Trebuie amintit că împăcarea cu Dumnezeu are drept consecinţă, ca să spunem aşa, alte împăcări ce vor aduce leac pentru alte rupturi provocate de păcat: penitentul iertat se împacă cu sine în adâncul fiinţei sale, unde îşi recuperează propriul adevăr interior; se împacă cu fraţii pe care i-a jignit şi i-a rănit în vreun fel; se împacă cu Biserica; se împacă cu întreaga creaţie2150. 1470 În acest sacrament, încredinţându-se judecăţii îndurătoare a lui Dumnezeu, păcătosul anticipă într-un anume fel judecata la care va fi supus la sfârşitul acestei vieţi pământeşti. Căci acum, în viaţa de aici, ne este oferită posibilitatea de a alege între viaţă şi moarte şi numai pe calea convertirii putem intra în Împărăţia din care păcatul grav exclude2151. Convertindu-se la Cristos prin pocăinţă şi credinţă, păcătosul trece de la moarte la viaţă „şi la judecată nu va veni” (In 5, 24). X. Indulgenţele 1471 Doctrina şi practica indulgenţelor în Biserică sunt strâns legate de roadele sacramentului Pocăinţei. Ce este indulgenţa? „Indulgenţa înseamnă iertarea în faţa lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice datorate păcatelor a căror vină este ştearsă deja, iertare pe care credinciosul bine-dispus sufleteşte o obţine în condiţii determinate, prin acţiunea Bisericii, care, în calitate de distribuitoare a răscumpărării, împarte şi aplică, prin autoritatea ei, tezaurul îndestulărilor aduse de Cristos şi de sfinţi”. „Indulgenţa este parţială sau plenară, după cum eliberează în parte sau în totalitate
2148 2149

Cf. 1 Cor 12, 26. Cf. LG 48-50. 2150 RP 31. 2151 Cf. 1 Cor 5, 11; Gal 5, 19-21; Ap 22, 15.

de pedeapsa vremelnică datorată păcatului”2152. Indulgenţele pot fi aplicate celor vii sau celor răposaţi. Pedepsele păcatului 1472 Pentru a înţelege această învăţătură şi această practică a Bisericii, trebuie să vedem că păcatul are o dublă consecinţă. Păcatul grav ne privează de comuniunea cu Dumnezeu şi, prin aceasta, ne face incapabili de viaţa veşnică, privarea de aceasta numindu-se „pedeapsa veşnică” a păcatului. Pe de altă parte, orice păcat, chiar venial, antrenează un ataşament nesănătos faţă de făpturi, ce are nevoie de purificare, fie aici, pe pământ, fie după moarte, în starea numită Purgatoriu. Această purificare eliberează de ceea ce se numeşte „pedeapsa vremelnică” a păcatului. Aceste două pedepse nu trebuie să fie concepute ca un fel de răzbunare, aplicată de Dumnezeu din exterior, ci ca decurgând din însăşi natura păcatului. O convertire ce porneşte dintr-o iubire ferventă poate ajunge la totala purificare a păcătosului, astfel încât să nu mai subziste nici o pedeapsă2153. 1473 Iertarea păcatului şi refacerea comuniunii cu Dumnezeu atrag ştergerea pedepselor veşnice ale păcatului. Însă unele pedepse vremelnice ale păcatului rămân. Creştinul trebuie să se străduiască, suportând cu răbdare suferinţele şi încercările de orice fel, şi, când va veni ziua, întâmpinând cu seninătate moartea, să primească aceste pedepse vremelnice ale păcatului ca pe un har; să-şi dea osteneala ca, prin fapte de milostenie şi de iubire, precum şi prin rugăciune şi prin diferite fapte de pocăinţă, să se dezbrace în întregime de „omul cel vechi” şi să se îmbrace în „omul cel nou”2154. În comuniunea sfinţilor 1474 Creştinul care caută să se purifice de păcat şi să se sfinţească ajutat de harul lui Dumnezeu nu e singur. „Viaţa fiecăruia dintre fiii lui Dumnezeu este în chip admirabil legată, în Cristos şi prin Cristos, de viaţa tuturor celorlalţi fraţi creştini, în unitatea supranaturală a Trupului mistic al lui Cristos, ca într-o unică persoană mistică”2155. 1475 În comuniunea sfinţilor „există deci, între credincioşii care au ajuns deja în patria cerească, cei care au fost primiţi să ispăşească în Purgatoriu sau cei care se află
2152 2153

Paul VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina, Normae 1-3. Cf. Cc. Tridentin: DS 1712-1713; 1820. 2154 Cf. Ef 4, 24. 2155 Paul VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina 5.

încă peregrini pe pământ, o permanentă legătură de iubire şi un schimb bogat de bunuri”2156. În acest schimb minunat, sfinţenia unuia le foloseşte celorlalţi, mult mai mult decât a putut păcatul unuia să dăuneze celorlalţi. Astfel, recurgerea la împărtăşirea sfinţilor îi dă păcătosului căit posibilitatea de a se purifica mai devreme şi mai eficient de pedepsele păcatului. 1476 Aceste bunuri spirituale ale comuniunii sfinţilor se numesc şi tezaurul Bisericii, „care nu este o însumare de bunuri, cum ar fi bogăţiile materiale, adunate în decursul veacurilor, ci este valoarea infinită şi nesecată pe care o au la Dumnezeu ispăşirile şi meritele lui Cristos, Domnul nostru, oferite pentru ca omenirea să fie eliberată de păcat şi să ajungă la comuniunea cu Tatăl; este însuşi Cristos, Răscumpărătorul, în care se află vii îndestulările şi meritele răscumpărării2157. 1477 Acestui tezaur îi aparţine deopotrivă preţul cu adevărat imens, incomensurabil şi mereu nou pe care îl au la Dumnezeu rugăciunile şi faptele bune ale Preafericitei Fecioare Maria şi ale tuturor sfinţilor, care, mergând pe urmele lui Cristos Domnul, prin harul lui s-au sfinţit şi şi-au împlinit lucrarea încredinţată de Tatăl; astfel, lucrând la propria mântuire, au conlucrat deopotrivă la mântuirea fraţilor lor în unitatea Trupului mistic”2158. Obţinerea indulgenţei de la Dumnezeu prin Biserică 1478 Indulgenţa se obţine prin Biserică; în virtutea puterii de a lega şi a dezlega, acordată ei de Isus Cristos, Biserica intervine pentru un creştin şi îi deschide tezaurul meritelor lui Cristos şi ale sfinţilor, ca să dobândească de la Părintele îndurărilor ştergerea pedepselor vremelnice datorate păcatelor. Astfel, Biserica nu vrea numai să-i vină în ajutor acelui creştin, ci şi să-l îndemne la fapte de pietate, de pocăinţă şi de iubire2159. 1479 Deoarece credincioşii răposaţi aflaţi în purificare sunt şi ei membri ai aceleiaşi comuniuni a sfinţilor, îi putem ajuta, printre altele, obţinând indulgenţe pentru ei, astfel încât să fie scutiţi de pedepsele vremelnice pentru păcate. XI. Celebrarea sacramentului Pocăinţei

2156 2157

Ibid. Ibid. 2158 Paul VI, Const. ap. Indulgentiarum doctrina 5. 2159 Cf. Paul VI, loc. cit. 8; Cc. Trid.: DS 1835.

1480 Ca toate sacramentele, Pocăinţa este o acţiune liturgică. În mod obişnuit, elementele celebrării sunt următoarele: salutul şi binecuvântarea preotului, citirea Cuvântului lui Dumnezeu pentru a lumina conştiinţa şi a trezi căinţa şi îndemnul la pocăinţă; mărturisirea, prin care păcatele sunt recunoscute şi descoperite preotului; impunerea şi acceptarea pocăinţei; dezlegarea dată de preot; lauda şi aducerea de mulţumire şi trimiterea însoţită de binecuvântarea preotului. 1481 Liturgia bizantină cunoaşte mai multe formule de dezlegare, sub formă de cerere, care exprimă în chip admirabil misterul iertării: „Dumnezeu, care prin proorocul Natan l-a iertat pe David când şi-a mărturisit păcatele, pe Petru când a plâns amar, pe desfrânată când i-a spălat picioarele cu lacrimi, pe vameş şi pe fiul risipitor, acelaşi Dumnezeu, prin mine, păcătosul, să te ierte pe tine, în viaţa aceasta şi în cea viitoare, şi fără de osândă să te aducă înaintea înfricoşatei sale judecăţi, El, care este binecuvântat în vecii vecilor. Amin”. 1482 Sacramentul Pocăinţei poate avea loc şi în cadrul unei celebrări comunitare, în care se face în comun pregătirea pentru spovadă şi se aduce în comun mulţumire pentru iertarea primită. Aici, mărturisirea personală a păcatelor şi dezlegarea individuală sunt inserate într-o liturgie a Cuvântului lui Dumnezeu, cu lecturi şi omilie, examinarea conştiinţei făcută în comun, cerere de iertare comunitară, rugăciunea Tatăl Nostru şi aducerea de mulţumire în comun. Această celebrare comunitară exprimă mai clar caracterul eclezial al pocăinţei. Totuşi, oricare ar fi modalitatea de celebrare, sacramentul Pocăinţei este întotdeauna, prin natura sa, o acţiune liturgică, deci eclezială şi publică2160. 1483 În cazuri de gravă necesitate, se poate recurge la celebrarea comunitară a Reconcilierii cu spovadă şi dezlegare generală. O asemenea necesitate gravă poate apărea atunci când există un pericol de moarte iminent, preotul sau preoţii neavând destul timp pentru a asculta spovada fiecărui penitent. Se poate vorbi de necesitate gravă şi atunci când, din cauza numărului penitenţilor, nu sunt destui preoţi care să asculte cum se cuvine spovezile individuale într-un timp rezonabil, astfel încât penitenţii ar rămâne, fără vina lor, lipsiţi multă vreme de harul sacramental sau de sfânta Împărtăşanie. În acest caz, pentru validitatea dezlegării, credincioşii trebuie să aibă hotărârea de a-şi mărturisi individual păcatele, la vremea cuvenită2161. Episcopul diecezan are datoria de a aprecia dacă există condiţiile cerute pentru dezlegarea generală2162. O afluenţă considerabilă de credincioşi cu prilejul unor mari sărbători sau al pelerinajelor nu
2160

Cf. SC 26-27. Cf. CIC can. 962, § 1. 2162 Cf. CIC, can. 961, § 2.
2161

constituie un caz de necesitate gravă2163. 1484 „Spovada individuală şi integrală, urmată de dezlegare, rămâne singura cale obişnuită prin care credincioşii sunt reconciliaţi cu Dumnezeu şi cu Biserica, în afară de situaţia în care o imposibilitate fizică sau morală îi dispensează de o astfel de spovadă”2164. Acest lucru nu e lipsit de raţiuni profunde. Cristos lucrează în fiecare sacrament. Se adresează personal fiecărui păcătos: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate” (Mc 2, 5); este medicul ce se apleacă asupra fiecăruia dintre bolnavii care au nevoie de El 2165 ca să-i vindece; îl ridică şi îl integrează din nou în comunitatea frăţească. Spovada personală este aşadar forma cea mai semnificativă a împăcării cu Dumnezeu şi cu Biserica. PE SCURT 1485 În seara zilei de Paşti, Domnul Isus s-a arătat ucenicilor săi şi le-a zis: „Primiţi pe Duhul Sfânt. Cărora le veţi ierta păcatele, le vor fi iertate, şi cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute” (In 20, 22-23). 1486 Iertarea păcatelor săvârşite după Botez este acordată printr-un sacrament propriu numit sacramentul Convertirii, al Spovezii, al Pocăinţei sau al Reconcilierii. 1487 Cel care păcătuieşte răneşte onoarea lui Dumnezeu şi iubirea lui, propria demnitate de om chemat să fie fiul lui Dumnezeu şi bunăstarea spirituală a Bisericii, unde fiecare creştin trebuie să fie o piatră vie. 1488 În ochii credinţei, nici un rău nu e mai grav decât păcatul şi nimic nu are consecinţe mai rele pentru păcătoşii înşişi, pentru Biserică şi pentru lumea întreagă. 1489 Întoarcerea la comuniunea cu Dumnezeu, pierdută prin păcat, este o mişcare născută din harul lui Dumnezeu cel bogat în îndurare şi plin de grijă pentru mântuirea oamenilor. Se cuvine să cerem acest dar de preţ pentru noi înşine şi pentru ceilalţi. 1490 Drumul de întoarcere la Dumnezeu, numit convertire şi căinţă, implică o durere şi o repulsie faţă de păcatele comise, precum şi hotărârea fermă de a nu mai păcătui în viitor. Convertirea vizează aşadar trecutul şi viitorul; ea se hrăneşte din speranţa în îndurarea divină.
2163 2164

Cf. CIC can. 961, § 1. OP 31. 2165 Cf. Mc 2, 17.

1491 Sacramentul Pocăinţei este alcătuit din ansamblul celor trei acte săvârşite de penitent şi din dezlegarea dată de preot. Actele penitentului sunt: căinţa, spovada sau mărturisirea păcatelor în faţa preotului şi hotărârea de a împlini repararea şi faptele de reparare. 1492 Căinţa (contritio) trebuie să fie inspirată de motive ce izvorăsc din credinţă. Căinţa născută din iubirea faţă de Dumnezeu se numeşte „desăvârşită”; dacă se întemeiază pe alte motive, se numeşte „nedesăvârşită”. 1493 Cel care vrea să dobândească împăcarea cu Dumnezeu şi cu Biserica trebuie să mărturisească preotului toate păcatele grave pe care nu le-a spovedit încă şi pe care şi le aminteşte după ce şi-a examinat cu grijă conştiinţa. Fără a fi în sine necesară, mărturisirea păcatelor lesne-iertătoare este totuşi recomandată cu tărie de Biserică. 1494 Preotul îi propune penitentului împlinirea anumitor acte de „îndestulare” sau de „pocăinţă” pentru a repara răul pricinuit de păcat şi pentru a restabili deprinderile proprii unui ucenic al lui Cristos. 1495 Numai preoţii care au primit de la autoritatea Bisericii facultatea de a dezlega pot ierta păcatele în numele lui Cristos. 1496 Efectele spirituale ale sacramentului Pocăinţei sunt: ─ împăcarea cu Dumnezeu, prin care penitentul redobândeşte harul; ─ împăcarea cu Biserica; ─ iertarea pedepsei veşnice meritate din cauza păcatelor de moarte; ─ iertarea, cel puţin în parte, a pedepselor vremelnice, care sunt urmări ale păcatului; ─ pacea şi seninătatea conştiinţei şi mângâierea spirituală; ─ sporirea forţelor spirituale pentru lupta creştină. 1497 Mărturisirea individuală şi integrală a păcatelor grave, urmată de dezlegare, rămâne singurul mijloc obişnuit pentru împăcarea cu Dumnezeu şi cu Biserica. 1498 Prin indulgenţe, credincioşii pot dobândi pentru ei înşişi, ca şi pentru sufletele din Purgator, iertarea pedepselor vremelnice, care sunt urmări ale păcatelor.

ARTICOLUL 5 Ungerea bolnavilor 1499 Prin sfânta Ungere a bolnavilor şi prin rugăciunea preoţilor, Biserica întreagă îi încredinţează pe bolnavi Domnului răstignit şi glorificat, pentru a-i alina şi a-i mântui; mai mult, ea îi îndeamnă să se asocieze de bunăvoie pătimirii şi morţii lui Cristos pentru a contribui astfel la binele Poporului lui Dumnezeu”2166. I. Temeiurile sale în economia mântuirii

Boala în viaţa omului 1500 Boala şi suferinţa s-au aflat întotdeauna printre problemele cele mai grave care încearcă viaţa omului. Prin boală, omul face experienţa propriei neputinţe, a limitelor şi a condiţiei sale muritoare. Orice boală ne poate face să întrezărim moartea. 1501 Boala poate duce la angoasă, la închiderea în sine, uneori chiar la disperare şi la revoltă împotriva lui Dumnezeu. Dar ea poate şi să maturizeze persoana, o poate ajuta să discearnă în propria-i viaţă ceea ce nu este esenţial, pentru a se îndrepta spre ceea ce este esenţial. Foarte adesea, boala determină o căutare a lui Dumnezeu, o întoarcere la El. Bolnavul în faţa lui Dumnezeu 1502 În Vechiul Testament, omul îşi trăieşte boala în faţa lui Dumnezeu. Înaintea lui îşi revarsă plângerea pentru boala sa2167 şi de la El, Stăpânul vieţii şi al morţii, imploră vindecarea2168. Boala devine cale de convertire2169 şi iertarea lui Dumnezeu constituie începutul vindecării2170. Israel experimentează faptul că boala este, într-un chip misterios, legată de păcat şi de rău, iar fidelitatea faţă de Dumnezeu, după legea lui, redă viaţa: „Căci eu, Domnul, sunt vindecătorul tău” (Ex 15, 26). Profetul întrezăreşte faptul că suferinţa poate avea şi un sens de răscumpărare pentru păcatele celorlalţi 2171. În sfârşit,
2166 2167

LG 11. Cf. Ps 38. 2168 Cf. Ps 6, 3; Is 38. 2169 Cf. Ps 38, 5; 39, 9. 12. 2170 Cf. Ps 32, 5; 107, 20; Mc 2, 5-12. 2171 Cf. Is 53, 11.

Isaia vesteşte că Dumnezeu va aduce pentru Sion un timp în care El va ierta toată greşeala şi va vindeca toată boala2172. Cristos-tămăduitorul 1503 Compătimirea lui Cristos faţă de bolnavi şi numeroasele vindecări ale suferinzilor de tot felul2173 constituie un semn evident că „Dumnezeu a vizitat poporul său” (Lc 7, 16) şi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape. Isus nu are doar puterea de a vindeca, ci şi pe aceea de a ierta păcatele2174: El a venit să-l vindece pe om în întregime, suflet şi trup; este medicul de care au nevoie bolnavii2175. Compătimirea sa faţă de toţi cei care suferă merge atât de departe, încât El ajunge să se identifice cu ei: „Am fost bolnav şi m-aţi vizitat” (Mt 25, 36). Iubirea sa de predilecţie faţă de cei neputincioşi nu a încetat, de-a lungul veacurilor, să trezească atenţia deosebită a creştinilor faţă de toţi aceia care suferă în trupul şi în sufletul lor. Ea se află la originea eforturilor neobosite pentru a-i alina. 1504 Isus le cere adesea celor bolnavi să creadă2176. Pentru vindecare, El se foloseşte de semne: salivă şi impunerea mâinilor2177, tină şi spălare2178. Bolnavii caută să-l atingă2179, „căci o putere ieşea din El, care îi vindeca pe toţi” (Lc 6, 19). Astfel, în sacramente, Cristos continuă să ne „atingă” pentru a ne vindeca. 1505 Mişcat de atâtea suferinţe, Cristos nu numai că se lasă atins de cei bolnavi, dar îşi însuşeşte durerile lor: „El a luat asupra sa slăbiciunile noastre şi bolile noastre le-a purtat” (Mt 8, 17)2180. Însă El nu i-a vindecat pe toţi bolnavii. Vindecările sale erau semne ale venirii Împărăţiei lui Dumnezeu. Ele vesteau o vindecare mai radicală: victoria asupra păcatului şi a morţii prin Paştele său. Pe Cruce, Cristos a luat asupra sa toată greutatea răului2181 şi a ridicat „păcatul lumii” (In 1, 29), boala nefiind decât o consecinţă a acestuia. Prin pătimirea şi moartea sa pe Cruce, Cristos a dat un sens nou suferinţei: de acum, ea ne poate face asemenea chipului său şi ne poate uni cu pătimirea
2172 2173

Cf. Is 33, 24. Cf. Mt 4, 24. 2174 Cf. Mc 2, 5-12. 2175 Cf. Mc 2, 17. 2176 Cf. Mc 5, 34. 36; 9, 23. 2177 Cf. Mc 7, 32-36; 8, 22-25. 2178 Cf. In 9, 6s. 2179 Cf. Mc 1, 41; 3, 10; 6, 56. 2180 Cf. Is 53, 4. 2181 Cf. Is 53, 4-6.

sa răscumpărătoare. „Vindecaţi-i pe cei bolnavi...” 1506 Cristos îi cheamă pe ucenicii săi să-l urmeze, luându-şi şi ei crucea2182. Urmându-l, ei au dobândit un nou mod de a privi boala şi pe cei bolnavi. Isus îi asociază la viaţa sa de sărăcie şi de slujire. Îi face părtaşi la misiunea sa de compătimire şi de vindecare: „Şi, ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască. Scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn mulţi bolnavi şi-i vindecau” (Mc 6, 12-13). 1507 Domnul înviat reînnoieşte această trimitere („În numele meu [...] îşi vor pune mâinile peste cei bolnavi şi ei se vor vindeca”: Mc 16, 17-18) şi o întăreşte prin semnele pe care Biserica le săvârşeşte, invocând numele lui2183. Aceste semne arată în chip deosebit că Isus este cu adevărat „Dumnezeu care mântuieşte”2184. 1508 Duhul Sfânt dăruieşte unora o charismă specială de vindecare2185, pentru a manifesta puterea harului Celui Înviat. Totuşi, nici rugăciunile cele mai puternice nu obţin vindecarea tuturor bolilor. Astfel, Sfântul Paul trebuie să înveţe de la Domnul că „îţi este de ajuns harul meu: căci puterea mea se împlineşte în slăbiciune” (2 Cor 12, 9), şi că suferinţele pe care le are de îndurat pot avea drept sens „ca eu să desăvârşesc în trupul meu ceea ce lipseşte suferinţelor lui Cristos pentru Trupul său, care este Biserica” (Col 1, 24). 1509 „Vindecaţi-i pe cei bolnavi” (Mt 10, 8). Biserica a primit această misiune de la Domnul şi se străduieşte să o împlinească atât prin îngrijirile pe care le acordă celor bolnavi, cât şi prin rugăciunea de mijlocire cu care îi însoţeşte. Ea crede în prezenţa dătătoare de viaţă a lui Cristos, medic al sufletelor şi al trupurilor. Această prezenţă lucrează în chip deosebit prin sacramente şi în mod cu totul aparte prin Euharistie, Pâinea dătătoare de viaţă veşnică2186, la a cărei legătură cu sănătatea trupească face aluzie Sfântul Paul2187. 1510 Încă din Biserica apostolică se cunoaşte un ritual propriu pentru bolnavi, atestat de Sfântul Iacob: „Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi aceştia
2182 2183

Cf. Mt 10, 38. Cf. Fapte 9, 34; 14, 3. 2184 Cf. Mt 1, 21; Fapte 4, 12. 2185 Cf. 1 Cor 12, 9. 28. 30. 2186 Cf. In 6, 54. 58. 2187 Cf. 1 Cor 11, 30.

să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica. Dacă a săvârşit păcate, acestea îi vor fi iertate” (Iac 5, 14-15). În acest ritual, Tradiţia a recunoscut unul dintre cele şapte sacramente ale Bisericii2188. Sacrament al bolnavilor 1511 Biserica crede şi mărturiseşte că între cele şapte sacramente există unul destinat în mod special alinării celor încercaţi de boală: Ungerea bolnavilor. Această sfântă Ungere a bolnavilor a fost instituită ca sacrament adevărat şi propriu al Noului Testament, de către Domnul nostru Isus Cristos, sacrament la care Marcu face aluzie2189, şi care este recomandat credincioşilor şi promulgat de Iacob, apostol şi frate al Domnului2190. 1512 În tradiţia liturgică, atât în Orient, cât şi în Occident, avem încă din antichitate mărturii despre ungeri ale bolnavilor făcute cu untdelemn sfinţit. În decursul veacurilor, Ungerea bolnavilor a fost conferită în mod din ce în ce mai exclusiv celor care erau în pragul morţii. Din această cauză, ea a fost numită „Ungerea de pe urmă”. În ciuda acestei evoluţii, liturgia nu a omis niciodată să se roage Domnului pentru ca cel bolnav să-şi redobândească sănătatea, dacă acest lucru este de folos pentru mântuirea lui2191. 1513 Constituţia apostolică Sacram unctionem infirmorum din 30 noiembrie 1972, în linia Conciliului al II-lea din Vatican2192, a stabilit ca pe viitor să fie observate, în Ritul roman, următoarele: Sacramentul Ungerii bolnavilor este conferit persoanelor grav bolnave, ungându-le pe frunte şi pe mâini cu untdelemn sfinţit aşa cum se cuvine ─ ulei de măsline sau alt ulei vegetal ─, spunându-se o singură dată: „Prin această Ungere sfântă şi prin mila sa preaîndurătoare, să te ajute Domnul cu harul Duhului Sfânt, pentru ca, iertându-ţi păcatele, să te mântuiască şi să te aline”2193. II. Cine primeşte şi cine administrează acest sacrament? În caz de boală gravă...
2188 2189

Cf. DS 216; 1324-1325; 1695-1696; 1716-1717. Cf. Mc 6, 13. 2190 Cf. Iac 5, 14-15; Cc. Trid. DS 1695. 2191 Cf. DS 1696. 2192 Cf. SC 73. 2193 Cf. CIC, can. 847, § 1.

1514 Ungerea bolnavilor „nu este numai sacramentul acelora care se află în momentul critic al sfârşitului vieţii. De aceea, timpul potrivit pentru a-l primi este cu siguranţă atunci când credinciosul începe să fie în pericol de moarte din cauza bolii sau a bătrâneţii”2194. 1515 Dacă un bolnav care a primit Ungerea îşi redobândeşte sănătatea, în cazul unei noi boli grave, el poate primi iarăşi acest sacrament. În timpul aceleiaşi boli, acest sacrament poate fi repetat dacă boala se agravează. Este oportună primirea Ungerii bolnavilor înainte de o intervenţie chirurgicală importantă. Acelaşi lucru este valabil pentru persoanele în vârstă, a căror slăbiciune se accentuează. „... să-i cheme pe preoţii Bisericii” 1516 Oficianţii Ungerii bolnavilor sunt numai preoţii (episcopii şi prezbiterii) 2195. Păstorii sufleteşti au datoria de a-i instrui pe credincioşi despre binefacerile acestui sacrament. Credincioşii să-i încurajeze pe bolnavi să recurgă la preot pentru a primi acest sacrament. Bolnavii să se pregătească pentru a-l primi cu o bună-dispoziţie sufletească, ajutaţi de păstorul lor şi de întreaga comunitate eclezială, care este chemată să-i înconjoare în chip cu totul deosebit pe cei bolnavi prin rugăciuni şi grijă frăţească. III. Cum se celebrează acest sacrament? 1517 Ca toate sacramentele, Ungerea bolnavilor este o celebrare liturgică şi comunitară2196, fie că are loc în familie, la spital sau la biserică, pentru un singur bolnav sau pentru un grup de suferinzi. Este foarte potrivit ca ea să fie celebrată în cadrul Euharistiei, memorial al Paştelui Domnului. Dacă împrejurările o sugerează, celebrarea sacramentului poate fi precedată de sacramentul Pocăinţei şi urmată de sacramentul Euharistiei. Ca sacrament al Paştelui lui Cristos, Euharistia ar trebui să fie întotdeauna ultimul sacrament al peregrinării pământeşti, „viaticul, merindea” pentru „trecerea” spre viaţa veşnică. 1518 Cuvântul şi sacramentul alcătuiesc un tot inseparabil. Liturgia Cuvântului, precedată de un act penitenţial, deschide celebrarea. Cuvintele lui Cristos, mărturia apostolilor trezesc credinţa bolnavului şi a comunităţii pentru a-i cere Domnului puterea Duhului său.

2194 2195

SC 73; cf. CIC, can. 1004, § 1; 1005; 1007; CCEO, can. 738. Cf. Cc. Trid.: DS 1697; 1719; CIC, can. 1003; CCEO, can. 739, § 1. 2196 Cf. SC 27.

1519 Celebrarea sacramentului cuprinde, în principal, următoarele elemente: „preoţii Bisericii” (Iac 5, 14) impun ─ în tăcere ─ mâinile asupra bolnavilor; se roagă asupra bolnavilor în credinţa Bisericii2197: este epicleza proprie acestui sacrament; le dau apoi ungerea cu ulei, care a fost sfinţit, pe cât se poate, de episcop. Aceste acţiuni liturgice arată ce har le conferă bolnavilor respectivul sacrament. IV. Roadele celebrării acestui sacrament 1520 Un dar special al Duhului Sfânt. Harul fundamental al acestui sacrament este un har de mângâiere, de pace şi de curaj pentru a învinge greutăţile specifice stării de boală gravă sau neputinţei bătrâneţii. Acest har este un dar al Duhului Sfânt, ce reînnoieşte încrederea şi credinţa în Dumnezeu şi întăreşte împotriva ispitelor celui rău, adică împotriva ispitei de descurajare şi de angoasă în faţa morţii 2198. Această asistenţă a Domnului prin puterea Duhului său vrea să-l ducă pe bolnav la vindecarea sufletului, dar şi la aceea a trupului, dacă aceasta este voinţa lui Dumnezeu 2199. Mai mult, „dacă a făcut păcate, acestea îi vor fi iertate” (Iac 5, 15)2200. 1521 Unirea cu Patima lui Cristos. Prin harul acestui sacrament, bolnavul primeşte puterea şi darul de a se uni mai intim cu Patima lui Cristos: el este, într-un fel, consacrat ca să aducă roade prin configurarea cu patima răscumpărătoare a Mântuitorului. Suferinţa, sechelă a păcatului strămoşesc, dobândeşte un sens nou: ea devine participare la lucrarea mântuitoare a lui Isus. 1522 Un har eclezial. „Asociindu-se de bunăvoie pătimirii şi morţii lui Cristos”, bolnavii care primesc acest sacrament „contribuie la binele Poporului lui Dumnezeu”2201. Celebrând acest sacrament, Biserica, în împărtăşirea sfinţilor, mijloceşte pentru binele bolnavului. Iar bolnavul, la rândul său, prin harul acestui sacrament, contribuie la sfinţirea Bisericii şi la binele tuturor oamenilor pentru care Biserica suferă şi se oferă, prin Cristos, lui Dumnezeu Tatăl. 1523 O pregătire pentru trecerea cea din urmă. Dacă sacramentul Ungerii bolnavilor este conferit tuturor celor ce suferă de boli şi infirmităţi grave, el este cu atât mai mult destinat celor aflaţi pe punctul de a ieşi din această viaţă 2202, astfel încât a fost numit şi
Cf. Iac 5, 15. Cf. Evr. 2, 15. 2199 Cf. Cc. Florenţa: DS 1325. 2200 Cf. Cc. Trid.: DS 1717. 2201 LG 11. 2202 In exitu vitae constituti: Cc. Trid.: DS 1698.
2197
2198

sacramentum exeuntium („sacramentul celor ce pleacă”)2203. Ungerea bolnavilor desăvârşeşte conformarea noastră cu moartea şi Învierea lui Cristos, începută de Botez. Ea completează ungerile sfinte, care jalonează întreaga viaţă creştină; cea a Botezului pecetluise în noi viaţa nouă; cea a Mirului ne întărise pentru lupta acestei vieţi. Această ultimă ungere înconjoară sfârşitul vieţii noastre pământeşti cu un zid puternic de întărire, în vederea celor din urmă lupte înainte de intrarea în Casa Tatălui2204. V. Viaticul, ultimul sacrament al creştinului 1524 Celor care sunt pe punctul de a părăsi această viaţă, pe lângă Ungerea bolnavilor, Biserica le oferă Euharistia ca viatic. Primită în acest moment al trecerii spre Tatăl, împărtăşirea cu Trupul şi Sângele lui Cristos are o semnificaţie şi o însemnătate deosebită. Este sămânţă de viaţă veşnică şi putere de înviere, aşa cum spune Domnul: „Cine mănâncă Trupul meu şi bea Sângele meu are viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua de apoi” (In 6, 54). Sacrament al lui Cristos mort şi înviat, Euharistia este aici sacramentul trecerii de la moarte la viaţă, din lumea aceasta la Tatăl2205. 1525 După cum sacramentul Botezului, al Mirului şi al Euharistiei alcătuiesc o unitate numită „sacramentele iniţierii creştine”, se poate spune deci şi că Pocăinţa, Sfânta Ungere şi Euharistia dată ca viatic constituie, atunci când viaţa creştină îşi atinge ţinta, „sacramentele care pregătesc pentru Patrie” ori „sacramentele care încheie peregrinarea”. PE SCURT 1526 ”Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme pe preoţii Bisericii şi aceştia să se roage asupra lui, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului. Rugăciunea credinţei îl va mântui pe bolnav şi Domnul îl va ridica. Dacă a săvârşit păcate, acestea îi vor fi iertate” (Iac 5, 14-15). 1527 Sacramentul Ungerii bolnavilor are drept scop să confere un har special creştinului încercat de greutăţile inerente stării de boală gravă sau bătrâneţii. 1528 Timpul potrivit pentru primirea Sfintei Ungeri este, cu siguranţă, momentul în care credinciosul începe să se afle în pericol de moarte din cauza bolii sau a bătrâneţii.

2203 2204

Ibid. Ibid.: DS 1694. 2205 Cf. In 13, 1.

1529 Ori de câte ori un creştin este grav bolnav, el poate primi sacramentul Ungerii, precum şi atunci când, după ce l-a primit deja, are loc o agravare a bolii. 1530 Numai preoţii (prezbiteri şi episcopi) pot administra sacramentul Ungerii bolnavilor; pentru a-l conferi, ei folosesc untdelemn sfinţit de episcop sau, la nevoie, de însuşi prezbiterul celebrant. 1531 Esenţialul celebrării acestui sacrament constă în ungerea bolnavului pe frunte şi pe mâini (în Ritul roman) sau pe alte părţi ale corpului (în Orient), ungere însoţită de rugăciunea liturgică a preotului celebrant, care cere harul special al acestui sacrament. 1532 Harul special al sacramentului Ungerii bolnavilor are ca roade: ─ unirea bolnavului cu Patima lui Cristos, spre binele propriu şi al întregii Biserici; ─ mângâierea, pacea şi curajul pentru a suporta creştineşte suferinţele bolii sau ale bătrâneţii; ─ iertarea păcatelor, dacă bolnavul nu a putut-o obţine prin sacramentul Pocăinţei; ─ refacerea sănătăţii, dacă acest lucru este spre mântuirea spirituală; ─ pregătirea pentru trecerea în viaţa veşnică.

CAPITOLUL AL TREILEA Sacramentele de slujire a comuniunii

1533 Botezul, Mirul şi Euharistia sunt sacramentele iniţierii creştine. Ele constituie temelia vocaţiei comune a tuturor ucenicilor lui Cristos, vocaţia la sfinţenie şi la misiunea de evanghelizare a lumii. Conferă harurile necesare pentru a trăi după Duh în această viaţă de peregrini aflaţi în drum spre Patrie. 1534 Alte două sacramente ─ Preoţia şi Căsătoria ─ sunt rânduite spre mântuirea aproapelui. Dacă ele contribuie deopotrivă la mântuirea personală, acest lucru are loc prin slujirea celorlalţi. Conferă o misiune specială în Biserică şi slujesc la edificarea Poporului lui Dumnezeu. 1535 În aceste sacramente, cei care au fost deja consacraţi prin Botez şi Mir2206 pentru preoţia comună a tuturor credincioşilor pot primi consacrări speciale. Cei care primesc sacramentul Preoţiei sunt consacraţi pentru a fi, în numele lui Cristos, „prin cuvântul şi harul lui Dumnezeu, păstorii Bisericii”2207. La rândul lor, „soţii creştini, pentru a-şi îndeplini în mod demn îndatoririle stării lor, sunt întăriţi şi cumva consacraţi printr-un sacrament special”2208.

ARTICOLUL 6 Sacramentul Preoţiei

1536 Preoţia este sacramentul prin care misiunea încredinţată de Cristos apostolilor continuă să se exercite în Biserică până la sfârşitul veacurilor: este deci sacramentul slujirii apostolice. Cuprinde trei grade: episcopatul, prezbiteratul şi diaconatul. [În legătură cu instituirea şi conferirea misiunii slujirii apostolice de către Cristos,
2206 2207

Cf. LG 10. LG 11 2208 GS 48, 2.

vezi § 871 şi urm. Aici e vorba numai de calea sacramentală prin care este transmisă această slujire]. I. De ce denumirea de Sacramentum Ordinis? 1537 În antichitatea romană, cuvântul Ordin desemna corpuri constituite în sens civil, mai ales corpul guvernanţilor. Ordinatio desemnează integrarea într-un ordo ─ ordin. În Biserică există anumite corpuri constituite, pe care, încă din timpurile vechi, Tradiţia, nu fără fundament scripturistic2209, le numeşte în greacă táxeis, în latină ordines: astfel, liturgia vorbeşte despre ordo episcoporum, ordo presbyterorum şi ordo diaconorum. Şi alte grupuri sunt numite ordo: catehumenii, fecioarele, soţii, văduvele... 1538 Integrarea într-unul dintre aceste corpuri ale Bisericii se făcea printr-un ritual numit ordinatio, act religios şi liturgic, care era o consacrare, o binecuvântare sau un sacrament. Astăzi, cuvântul ordinatio este rezervat actului sacramental ca integrează în ordinul episcopilor, al prezbiterilor şi al diaconilor şi care e mai mult decât o simplă alegere, desemnare, delegare sau instituire de către comunitate, fiindcă ea conferă un dar al Duhului Sfânt ce permite exercitarea unei puteri sacre (sacra potestas)2210, care nu poate veni decât de la Cristos însuşi, prin Biserica lui. Ordinatio (hirotonirea) este numită şi consecratio, deoarece ea înseamnă o punere deoparte şi o învestitură făcută de Cristos însuşi pentru Biserica lui. Impunerea mâinilor de către episcop, împreună cu rugăciunea de consacrare, constituie semnul vizibil al acestei consacrări. II. Sacramentul Preoţiei în economia mântuirii Preoţia în Vechiul Legământ 1539 Poporul ales a fost constituit de Dumnezeu ca „împărăţie de preoţi şi neam sfânt” (Ex 19, 6)2211. Însă, din sânul poporului lui Israel, Dumnezeu a ales unul dintre cele douăsprezece triburi, acela al lui Levi, pus deoparte pentru slujirea liturgică2212; Dumnezeu însuşi este partea lui de moştenire2213. Un ritual specific a consacrat originile preoţiei din Vechiul Legământ2214. Aici, preoţii sunt „rânduiţi ca să mijlocească pentru
2209 2210

Cf. Evr. 5, 6; 7, 11; Ps. 110, 4. Cf. LG 10. 2211 Cf. Is 61, 6. 2212 Cf. Num 1, 48-53. 2213 Cf. Ios 13, 33. 2214 Cf. Ex 29, 1-30; Lev 8.

1542 La hirotonirea preoţilor. Tu ai început să dai chip Bisericii tale. ai instituit conducători şi preoţi şi te-ai îngrijit mereu de slujirea sanctuarului tău. Tu ai rânduit slujitori din trei ordine diferite ─ episcopii. în Ritul latin... ca şi în instituirea celor şaptezeci de „Bătrâni”2218. ca să aducă daruri şi jertfe pentru păcate”2215. în Vechiul Legământ. prefigurări ale slujirii preoţeşti din Noul Legământ. pentru a sluji la cortul tău. 1541 Liturgia Bisericii vede totuşi în preoţia lui Aaron şi în slujba leviţilor. 1-4. Tu ai rânduit în fruntea poporului mari preoţi însărcinaţi să-l călăuzească. Cf. 27. pe care i-ai unit cu ei în slujire şi care i-au ajutat în misiunea lor. pe care numai jertfa lui Cristos avea să o înfăptuiască. Astfel.) pentru zidirea acestui templu nou (Biserica). însărcinaţi cu toţii să te slujească. 1540 Instituită pentru a vesti cuvântul lui Dumnezeu2216 şi pentru a restabili comuniunea cu Dumnezeu prin jertfe şi rugăciune. Biserica mărturiseşte: Părinte preasfânt.... 10. i-ai pus deoparte pe fiii tribului lui Levi şi Tu le erai lor moştenire. 5. (. Biserica spune: Dumnezeule. 2218 Cf. 24-25. plini de înţelepciune. Evr 5.) de-a lungul Vechiului Legământ.. Evr. prevestind parcă sacramentele viitoare. 7. preoţii şi diaconii ─. Num 11. Astfel.oameni în cele către Dumnezeu. 3. aşa cum altădată. Mal 2. în rugăciunea de consacrare la hirotonirea episcopilor.. 2217 Cf.. Tu le-ai împărtăşit celor şaptezeci de bărbaţi. Preoţia unică a lui Cristos 2215 2216 Cf.) încă din Vechiul Legământ. (. încă de la origine. Biserica se roagă: Doamne. având nevoie să repete neîncetat aceste jertfe şi neputând să ajungă la o sfinţire definitivă2217. (. Tatăl Domnului nostru Isus Cristos. 1. dar ai ales şi alţi oameni. Tu ai rânduit poporul ieşit din Abraham să devină un popor sfânt. 7-9. . 1543 Iar în rugăciunea de consacrare pentru hirotonirea diaconilor. această preoţie rămâne totuşi incapabilă să înfăptuiască mântuirea. duhul pe care i-l dăruiseşi lui Moise şi i-ai făcut pe fiii lui Aaron părtaşi la consacrarea pe care o primise tatăl lor. Părinte preasfânt.

împlinită o dată pentru totdeauna. la misiunea lui Cristos. Profet şi Rege. preoţia ministerială este în slujba preoţiei comune. 5. nepătat” (Evr 7. 4.1544 Toate prefigurările preoţiei din Vechiul Legământ îşi găsesc împlinire în Cristos Isus. Este unul dintre mijloacele prin care Cristos zideşte şi călăuzeşte neîncetat Biserica.) preoţie sfântă”2221. „printr-o singură jertfă”. prin sacramentele Botezului şi Mirului. 6)2220. spre dezvoltarea harului baptismal al tuturor creştinilor. de speranţă şi de iubire. Întreaga comunitate a credincioşilor este. ea este transmisă printr-un sacrament propriu.. 5). 1545 Jertfa răscumpărătoare a lui Cristos este unică. viaţă după Duh ─. ceilalţi nefiind decât slujitorii lui”2219. Hebr. este considerat de Tradiţia creştină o prefigurare a preoţiei lui Cristos. „unicul mijlocitor între Dumnezeu şi oameni” (1 Tim 2.. 1 Pt 2. sacerdotală. şi totuşi. 2219 2220 Sf. şi alta participă în modul lor specific la preoţia unică a lui Cristos”2222. 2222 LG 10. Cf. Din acest motiv. „sfânt. În persoana lui Cristos-Capul. 5. astfel. diferă totuşi una de alta în esenţă. nevinovat. 9-10. 26). 10. Credincioşii îşi exercită preoţia baptismală prin participarea. şi preoţia unică a lui Cristos: se face prezentă prin preoţia ministerială. singurul „Mare Preot după rânduiala lui Melchisedec” (Evr 5. 9. Preot. a făcut din Biserică „Împărăţie de preoţi pentru Dumnezeu Tatăl” (Ap 1. „i-a dus pentru totdeauna la desăvârşire pe cei care se sfinţesc” (Evr 10. Două participări la preoţia unică a lui Cristos 1546 Cristos. adică prin jertfa unică a Crucii sale. Melchisedec. fiecare potrivit vocaţiei proprii. 2223 LG 10. La fel. În ce sens? În timp ce preoţia comună a credincioşilor se realizează în creşterea harului baptismal ─ viaţă de credinţă. 7. Ap.. 14). Credincioşii sunt „consacraţi pentru a fi (. „preot al Dumnezeului Preaînalt” (Gen 14. Cristos este singurul preot adevărat. 1547 Preoţia ministerială sau ierarhică a episcopilor şi a preoţilor şi preoţia comună a tuturor credincioşilor... 20). cu toate că „şi una. Marele Preot şi Unicul Mijlocitor. 2221 LG 10. Toma Aq. ea se face prezentă în Jertfa euharistică a Bisericii. chiar dacă ele sunt „rânduite una pentru alta”2223. fără ca unicitatea preoţiei lui Cristos să fie ştirbită: „Într-adevăr. 18). . sacramentul Preoţiei. 6. care.

Acest lucru îl exprimă Biserica atunci când spune că preotul. Ea se raportează în întregime la Cristos şi la oameni. 1. 3. care nu este alta decât aceea a lui Cristos. 22.1548 În slujirea bisericească a celui hirotonit. îndeosebi aceea a episcopilor şi a preoţilor. . este o adevărată slujire”2229. episcopul este typos tou Patros. enc. el se bucură de capacitatea de a acţiona prin puterea lui Cristos însuşi. 2226 Sf. Depinde în întregime de Cristos şi de preoţia lui unică şi a fost instituită pentru oameni şi pentru comunitatea Bisericii. Cristos Isus. chiar a păcatului. 6. LG 10. Th. pe care îl reprezintă (virtute ac persona ipsius Christi)2225. pe care Domnul a încredinţat-o Păstorilor Poporului său. 2227 Cf. 6. Cristos este izvorul oricărei preoţii: căci preotul din legea veche era figura lui Cristos. Mare Preot al jertfei răscumpărătoare. 2229 LG 24. LG 21. „Această misiune. 1550 Prezenţa lui Cristos în slujitorul sacru nu trebuie înţeleasă ca şi cum acesta ar fi apărat împotriva tuturor slăbiciunilor omeneşti. al cărui rol îl îndeplineşte cu adevărat slujitorul sacru. acţionează in persona Christi Capitis2224: Este acelaşi Preot. 28. a spiritului de dominare. imaginea vie a lui Dumnezeu Tatăl2228. 4. Sacramentul Preoţiei împărtăşeşte „o putere sacră”. S. Puterea Duhului Sfânt nu garantează toate actele preoţilor în acelaşi fel. cf. Magn. există multe alte acte în care amprenta omenească a preotului lasă urme ce nu arată întotdeauna semnul fidelităţii faţă de Evanghelie şi care pot dăuna aşadar rodniciei apostolice a Bisericii. 1551 Această preoţie este ministerială. a greşelilor. Învăţător al Adevărului. CD 11. iar preotul din legea nouă acţionează în persoana lui Cristos2226.. După frumoasa expresie a Sfântului Ignaţiu din Antiohia. Toma Aq. Păstor al turmei sale. SC 33. 1549 Prin slujirea celui hirotonit. Exercitarea 2224 2225 f. Dacă acesta este cu adevărat asimilat Marelui Preot datorită consacrării sacerdotale pe care a primit-o. în virtutea sacramentului Preoţiei. Cristos însuşi este prezent în Biserica sa. PO 2. În timp ce în administrarea Sacramentelor această garanţie este dată astfel încât nici chiar păcatul slujitorului sacru nu poate împiedica rodul harului. 3. Mediator Dei. Pius XII. prezenţa lui Cristos în calitate de Cap al Bisericii se face văzută în mijlocul comunităţii credincioşilor2227. 2228 Trall. în calitate de Cap al Trupului său. 1.

ea acţionează şi în numele întregii Biserici atunci când îi înfăţişează lui Dumnezeu rugăciunea Bisericii 2232 şi. Tocmai pentru că preoţia ministerială îl reprezintă pe Cristos. s-a făcut cel din urmă dintre toţi şi slujitorul tuturor2230. mai ales.. recunoaşte că există două grade de participare ministerială la preoţia lui Cristos: episcopatul şi prezbiteratul. . în utilizarea actuală. 1 Pt 5. In 21. Diaconi” 2234. 2232 Cf. în diferite ordine. cf. 3. cap şi membre. ca pe chipul Tatălui. atunci când oferă Jertfa euharistică2233. 2234 LG 28. adică prin sacramentul Preoţiei: Se cuvine ca toţi să-i respecte pe diaconi ca pe Isus Cristos însuşi. 2. Întregul Trup. doctrina catolică învaţă că treptele de participare sacerdotală (episcopat şi prezbiterat) şi treapta de slujire (diaconat) sunt toate trei conferite printr-un act sacramental numit „hirotonire”. în Magisteriu şi în practica statornică a Bisericii. ci şi ai Bisericii. De aceea. 15-17. Trupul lui Cristos. Preoţi.acestei autorităţi trebuie să se măsoare aşadar după modelul lui Cristos. nu şi pe diaconi. 1553 „În numele întregii Biserici” nu înseamnă că preoţii sunt delegaţii comunităţii. în unire cu Duhul Sfânt. se roagă şi se jertfeşte per ipsum et cum ipso et in ipso („prin Cristos. LG 10. Învăţătura catolică. de aceea. Totuşi. Diaconatul are menirea de a le ajuta şi a le sluji.. Capul ei. 2233 Cf. . ea poate reprezenta Biserica. care. de cei care încă din antichitate au fost numiţi Episcopi. E întotdeauna cultul lui Cristos în şi prin Biserica sa. Mc. SC 33. ca senatul lui Dumnezeu şi 2230 2231 Cf. 43-45. lui Dumnezeu Tatăl. Cele trei trepte ale sacramentului Preoţiei 1554 „Slujirea bisericească instituită de Dumnezeu este exercitată. cei ce în cadrul Trupului sunt în sens propriu slujitorii lui sunt numiţi nu numai slujitori ai lui Cristos. Ioan Chrysostom. din iubire. 10. se roagă şi se jertfeşte şi. „În numele întregii Biserici” 1552 Preoţia ministerială nu are doar datoria de a-l reprezenta pe Cristos ─ Capul Bisericii ─ în faţa adunării credincioşilor. III. 4. pe episcopi. „Domnul a spus limpede că grija acordată turmei sale e o dovadă de iubire pentru El”2231. Rugăciunea şi jertfa Bisericii sunt inseparabile de rugăciunea şi jertfa lui Cristos. exprimată în liturgie. Întreaga Biserică. Sf. termenul sacerdos îi desemnează pe episcopi şi pe preoţi. Sac. cu Cristos şi în Cristos”). şi pe preoţi.

1559 „Membru al colegiului episcopal se devine prin puterea consacrării sacramentale şi prin comuniunea ierarhică cu Capul Colegiului şi cu membrii lui” 2241. în mod eminent şi vizibil. o dată cu funcţia de a sfinţi. 1560 Orice episcop. le conferă şi pe acelea de a învăţa şi a conduce.. au fost constituiţi adevăraţii şi autenticii învăţători ai credinţei. 3. 2241 LG 22. LG 20.. 1556 Pentru a-şi îndeplini înalta misiune. 2238 LG 21. 2239 LG 21. în obiceiul stabilit încă din antichitate de a chema mai mulţi episcopi să participe la consacrarea unui nou episcop2242. stabiliţi în episcopat printr-o succesiune neîntreruptă de la origini. 1558 „Consacrarea episcopală. darul spiritual ce s-a transmis până la noi prin consacrarea episcopală”2237. Trall.. culmea (summa) slujirii sacre”2238. Păstor şi Mare Preot şi acţionează în persoana lui (in Eius persona agant)”2239. ca vicar al lui Cristos.) impunerea mâinilor şi cuvintele consacrării conferă harul Duhului Sfânt şi imprimă un caracter sacru. este astăzi necesară o intervenţie specială a Episcopului Romei. 2237 LG 21.. astfel încât episcopii. pe primul loc se află misiunea acelora care. are misiunea de a păstori Biserica 2235 2236 Sf. 2240 CD 2. 1557 Conciliul al II-lea din Vatican „afirmă învăţătura de credinţă că prin consacrarea episcopală este conferită plinătatea sacramentului Preoţiei.adunarea apostolilor: fără ei nu există Biserică2235. . prin Duhul Sfânt ce le-a fost dat. (.) Într-adevăr. 2242 Cf. LG 22. Pontifi şi Păstori”2240. după mărturia Tradiţiei. ţin locul lui Cristos Învăţător. „Apostolii au fost dăruiţi de Cristos cu o specială revărsare a Duhului Sfânt. prin impunerea mâinilor. Ignaţiu de Antiohia. Pentru hirotonirea legitimă a unui episcop. Iar ei înşişi au conferit colaboratorilor lor. care a coborât asupra lor. Caracterul şi natura colegială a ordinului episcopal se manifestă. sunt vlăstare din trunchiul apostolic”2236. (. în virtutea calităţii lui de supremă legătură văzută a comuniunii Bisericilor particulare în unica Biserică şi de garant al libertăţii lor. „Aşadar episcopii. pe care uzanţa liturgică a Bisericii şi glasul Sfinţilor Părinţi o numesc Preoţie supremă. 1. Hirotonirea episcopală ─ plinătatea sacramentului Preoţiei 1555 „Printre diferitele slujiri care se exercită în Biserică încă din primele timpuri. printre altele.

1565 În virtutea sacramentului Preoţiei. calitatea lui de legitim urmaş al apostolilor prin instituire divină îl face în chip solidar răspunzător de misiunea apostolică a Bisericii”2243. 2246 PO 2. pe urmaşii lor. AG 5. 24. i-a făcut părtaşi la consacrarea şi misiunea sa pe Apostoli şi. „ci pentru o misiune de 2243 2244 Pius al XII-lea. ei sunt consacraţi pentru a propovădui Evanghelia. Hirotonirea preoţilor ─ colaboratorii episcopilor 1562 „Cristos. 2247 PO 2. sfinţeşte şi cârmuieşte Trupul său. CD 4. nu pentru o misiune limitată şi restrânsă. preoţii participă la dimensiunile universale ale misiunii încredinţate de Cristos Apostolilor. 9. pentru a-i păstori pe credincioşi şi a celebra cultul divin. Bunul Păstor şi Capul Bisericii sale2244. participă la autoritatea cu care Cristos însuşi zideşte. 36. LG 23. prin ei. 1-10. au transmis în mod legitim în Biserică îndatorirea slujbei lor în grade diferite şi la diferite persoane”2245. „Funcţia lor de slujire a fost transmisă în grad subordonat preoţilor. Cf. episcopii.particulară ce i-a fost încredinţată. . dar. pentru ca aceştia. 37. în virtutea sacramentului Preoţiei. poartă în mod colegial grija tuturor Bisericilor: „Dacă fiecare episcop este păstor doar al părţii de turmă încredinţate grijii sale. împreună cu confraţii în episcopat. 2245 LG 28. SC 41. enc. Marele Preot veşnic2248. deşi presupune sacramentele iniţierii creştine. aşa încât să poată acţiona în persoana lui Cristos Capul”2247. ca adevăraţi preoţi ai Noului Legământ”2249. aceştia. constituiţi în Ordinul preoţesc. 1561 Toate cele spuse explică de ce Euharistia celebrată de Episcop are o semnificaţie cu totul specială ca expresie a Bisericii adunate în jurul altarului sub conducerea aceluia care îl reprezintă în chip vizibil pe Cristos. fiind strâns unită cu aceea a episcopilor. 38. Fidei donum. pe care l-au primit la hirotonire. sunt însemnaţi cu un caracter special. De aceea. preoţia ministerială. să fie colaboratorii Ordinului episcopal pentru a împlini cum se cuvine misiunea apostolică încredinţată de Cristos”2246. prin care preoţii. îi pregăteşte. 1564 „Preoţii. sunt totuşi uniţi cu aceştia în demnitatea sacerdotală. sfinţit şi trimis în lume de Tatăl. este totuşi conferită printr-un sacrament deosebit. Evr. 11-28. la rândul lor. 7. şi astfel. 5. deşi nu deţin plinătatea preoţiei şi depind de episcopi în exercitarea puterii lor. sunt făcuţi asemenea chipului lui Cristos Preotul. 2248 Cf. 1563 „Funcţia preoţilor. în acelaşi timp. 6. 2249 LG 28. în virtutea ungerii Duhului Sfânt. Darul spiritual. cf. după chipul lui Cristos. LG 26.

semnificând astfel că diaconul este în mod deosebit unit cu 2250 PO 10. unesc rugăciunile credincioşilor cu jertfa Capului lor şi. pentru îndeplinirea a diferite îndatoriri. într-un fel. 2254 LG 28. 2253 Cf. cea a lui Cristos care se oferă. Unitatea preoţiei îşi găseşte o expresie liturgică în practica prin care. ci pentru slujire»”2256. luându-şi asupra lor partea ce le revine din îndatoririle şi preocupările acestuia şi îndeplinindu-le zilnic cu toată grija”2254. În fiecare comunitate locală de credincioşi ei îl fac. sunt toţi uniţi între ei printr-o strânsă fraternitate sacramentală. PO 2. desigur. constituiţi prin hirotonire în starea preoţească. Pentru hirotonirea la diaconat. Întreaga lor slujire preoţească îşi trage puterea din această jertfă unică2253. 2256 LG 29. «până la marginile pământului»” 2250. chemaţi să slujească Poporului lui Dumnezeu. 2251 . după episcop. «nu pentru preoţie. o unică preoţime. OT 20. acţionând in persona Christi şi proclamând misterul Lui. preoţii impun. la rândul lor. în care.mântuire de dimensiune universală. care au primit impunerea mâinilor. mâinile. 1567 „Înţelepţi colaboratori ai ordinului episcopal. Preoţii nu-şi pot exercita slujirea decât în dependenţă de Episcop şi în comuniune cu el. căruia i se asociază cu suflet fidel şi generos. ajutoare şi instrumente ale acestuia. dar în mod deosebit ei formează o unică preoţime în dieceza pentru a cărei slujire sunt numiţi. 2255 PO 8. o dată pentru totdeauna. Hirotonirea diaconilor ─ „pentru slujire” 1569 „Pe treapta inferioară a ierarhiei se află diaconii. distribuită. fraţii şi prietenii săi şi că ei. CD 15. actualizează şi aplică până la venirea Domnului Jertfa unică a Noului Testament. prezent pe Episcop. în jertfa Liturghiei. „pregătiţi sufleteşte să predice oriunde Evanghelia”2251. 2252 LG 28. cf. împreună cu Episcopul lor. preoţii alcătuiesc. în timpul ritualului hirotonirii. 1568 „Preoţii. 1566 „Ei îşi exercită în cel mai înalt grad funcţia sacră în cultul sau adunarea euharistică. pe sine Tatălui ca Victimă nepătată”2252. sub ascultarea Episcopului propriu”2255. Făgăduinţa de ascultare făcută Episcopului în momentul hirotonirii şi sărutul de pace al Episcopului la sfârşitul liturgiei hirotonirii semnifică faptul că Episcopul îi consideră colaboratorii. îi datorează iubire şi ascultare. la rândul lor. fiii. numai episcopul impune mâinile.

2260 Cf. constituie o îmbogăţire importantă pentru misiunea Bisericii. Celebrarea acestui sacrament 1572 Celebrarea hirotonirii unui episcop. AG 16. „să fie întăriţi prin impunerea mâinilor transmisă de la Apostoli şi să fie mai strâns ataşaţi de altar pentru a-şi putea desfăşura slujirea cu mai mult rod prin harul sacramental al diaconatului”2262. 2. adică slujitorul tuturor2259. necesită participarea unui număr cât mai mare de credincioşi. 45.episcopul în îndatoririle „diaconiei” sale2257. IV. precum şi rugăciunea specifică de consacrare. 2262 AG 16. prin care se cere de la Dumnezeu revărsarea Duhului Sfânt şi a darurilor sale potrivite cu slujirea pentru care este hirotonit candidatul2263. LG 41. Îndatoririle diaconilor sunt. în timp ce Bisericile din Orient îl menţinuseră tot timpul. de preferinţă. Cele trei hirotoniri ─ a episcopului. a preoţilor sau a diaconilor. . Ea va avea loc. dată fiind importanţa ei pentru viaţa Bisericii particulare. să proclame Evanghelia şi să predice. 2259 Cf. Sf. să o distribuie. Trad. AA 16. Pius XII. ele au în comun exprimarea multiplelor aspecte ale 2257 2258 Cf. duminica şi în catedrală. LG 29. Într-adevăr. Policarp. Biserica latină a restabilit diaconatul „ca treaptă proprie şi permanentă a ierarhiei”2261. 1573 Ritul esenţial al sacramentului Preoţiei ─ pentru cele trei grade ─ îl constituie impunerea mâinilor de către episcop pe capul candidatului la hirotonire. 1570 Diaconii participă într-un mod deosebit la misiunea şi la harul lui Cristos 2258. 5. fie în opere sociale şi caritative. Foarte variate în diferitele tradiţii liturgice. care poate fi conferit unor bărbaţi căsătoriţi. cu solemnitatea cuvenită împrejurării. Ep. celebrarea e însoţită de câteva rituri anexe. fie în viaţa liturgică şi pastorală. ap. mai ales a Euharistiei. Hirotonirea îi marchează cu o pecete („caracter”) pe care nimic nu o poate şterge şi care îi face asemenea chipului lui Cristos care s-a făcut „diacon”. Lc 22. 2261 LG 29. Mc 10. Locul lor este în cadrul Sfintei Liturghii. Hipolit. § 4. Sacramentum Ordinis: DS 3858. 2263 Cf. ap. a preotului şi a diaconului ─ urmează aceeaşi desfăşurare. e bine şi util ca aceia care îndeplinesc în Biserică o slujire realmente diaconală. Sf. Const. Diaconatul permanent. 1574 Ca în toate sacramentele. Cf. să săvârşească ceremoniile funeraliilor şi să se dăruiască diferitelor opere de caritate2260. între altele: să-i asiste pe episcop şi pe preoţi la celebrarea misterelor divine. 8. 1571 După Conciliul al II-lea din Vatican. să asiste la Căsătorie şi să o binecuvânteze. SC 35. 27.

omilia episcopului. El continuă să acţioneze prin episcopi2266. care face rodnică slujirea lor. altora să fie păstori2265. Prefaţa Sfinţilor Apostoli I. ca urmaşi ai Apostolilor. 1024. „ofranda poporului sfânt”. ca ea să fie călăuzită de păstorii pe care El i-a rânduit să-i continue lucrarea2264. Domnul Isus a ales bărbaţi pentru a forma colegiul celor doisprezece Apostoli 2271. punerea în mâinile episcopului a Evangheliarului. a mitrei şi a crucii. 2271 Cf. VI. 1012. 12-16. Înălţat de-a dreapta Tatălui. CCEO. al fidelităţii lui faţă de Biserică. ci. 747. conferă în mod valid cele trei grade ale sacramentului Preoţiei2269. Aşadar Cristos este cel care le-a dat unora să fie apostoli. Mc 3. ca semn al misiunii lui apostolice de vestire a Cuvântului lui Dumnezeu. riturile de început. DS 794 şi 802. semn al ungerii speciale a Duhului Sfânt. o păzeşte neîncetat cu grijă. a inelului. can.harului sacramental. Ef 4. Cine poate conferi acest sacrament? 1575 Cristos însuşi i-a ales pe Apostoli şi i-a făcut părtaşi la misiunea şi la puterea sa. punerea în mâinile diaconului a Evangheliarului pentru a arăta că a primit misiunea de a vesti Evanghelia lui Cristos. punerea în mâinile preotului a patenei şi a potirului. V. Cine poate primi acest sacrament? 1577 „Numai un bărbat botezat poate primi în mod valid hirotonirea sacră”2270. Cf. can. 11. . după care mai multe rituri vin să exprime şi să completeze în chip simbolic misterul ce s-a săvârşit: pentru episcop şi pentru preot. 2269 Cf. mireasa lui Cristos. „sămânţa apostolică”2268. pe care este chemat să o înfăţişeze lui Dumnezeu. LG 21. Lc 6. 14-19. al misiunii lui de păstor al turmei Domnului. adică sunt pe linia succesiunii apostolice. 1576 Deoarece sacramentul Preoţiei este sacramentul slujirii apostolice. El nu îşi părăseşte turma. 744. 2267 LG 21. întrebările puse candidatului. 2268 LG 20. LR. can. iar 2264 2265 Cf. litania sfinţilor ─ atestă că alegerea candidatului s-a făcut în conformitate cu practica Bisericii şi pregătesc actul solemn al consacrării. 2266 Cf. 2270 CIC. în Ritul latin ─ prezentarea şi alegerea candidatului la hirotonire. Episcopii care sunt hirotoniţi în mod valid. ungerea cu sfânta crismă. prin Apostoli. episcopii. au misiunea de a transmite „darul spiritual”2267. Astfel. CIC.

De altfel. până la a doua venire a lui Cristos. Tit 1. căreia îi revine responsabilitatea şi dreptul de a chema pe cineva să primească Ordinele sacre. VII. nimeni nu-şi arogă de la sine această misiune. cu excepţia diaconilor permanenţi. bărbaţi căsătoriţi pot fi hirotoniţi diaconi şi preoţi. 2276 Cf. În Orient. 2274 Cf. 1-13. Într-adevăr. sunt aleşi în mod normal dintre bărbaţii credincioşi care trăiesc necăsătoriţi şi care vor să-şi păstreze celibatul „pentru Împărăţia cerurilor” (Mt 19. îmbrăţişat cu bucurie. 5-9. ei se dăruiesc cu totul lui Dumnezeu şi oamenilor. el vesteşte în chip strălucit Împărăţia lui Dumnezeu2277. Biserica se recunoaşte obligată prin această alegere făcută de Domnul însuşi. Efectele sacramentului Preoţiei Caracterul de neşters 2272 2273 Cf. 44. 1 Cor 7. 6. . face prezent şi actualizează. aceşti preoţi exercită o slujire rodnică în sânul comunităţilor lor2278. PO 16. pentru Împărăţia lui Dumnezeu. 4. Sf. Celibatul este un semn al acestei vieţi noi. cel care a primit o treaptă a sacramentului Preoţiei nu se mai poate căsători. PO 16. Inter insigniores. Evr 5. 1 Tim 3. 2 Tim 1. ca şi în Occident.Apostolii au făcut acelaşi lucru atunci când şi-au ales colaboratorii 2272 ce aveau să le urmeze în slujire2273. 2278 Cf. pentru care este consacrat slujitorul Bisericii. Colegiul episcopilor. CDF.). cu care preoţii sunt uniţi în preoţie. colegiul celor Doisprezece. este de secole în vigoare o disciplină diferită: în timp ce episcopii sunt aleşi numai dintre celibatari. Decl. De aceea. 12. 2277 Cf. 32. Cor. hirotonirea femeilor nu este posibilă2274. 1580 În Bisericile orientale. Chemaţi să se consacre cu inimă neîmpărţită Domnului şi „celor ale sale”2276. Clement romanul. Ca orice har. 4. 42. MD 26-27. Această practică este de multă vreme considerată legitimă. Cel care crede că recunoaşte semnele chemării lui Dumnezeu la preoţia ministerială trebuie să-şi supună cu umilinţă dorinţa autorităţii Bisericii. 1578 Nimeni nu are vreun drept la primirea sacramentului Preoţiei. acest sacrament nu poate fi primit decât ca un dar nemeritat. celibatul preoţilor este la mare cinste în Bisericile orientale şi mulţi preoţi l-au ales în mod liber. 2275 Cf. 1579 Toţi slujitorii hirotoniţi din Biserica latină. 3. Este chemat de Dumnezeu 2275.

ca să slujească drept instrument al lui Cristos pentru Biserica lui. asemenea luminii: ajunge curată la cei care trebuie să fie luminaţi şi. care cârmuieşte şi călăuzeşte”: rugăciunea de consacrare a episcopului în ritul latin): harul de a-şi călăuzi şi a-şi apăra cu tărie şi cu prudenţă Biserica în calitate de părinte şi păstor. § 1.) Puterea spirituală a sacramentului este. Sacramentul Preoţiei conferă şi el un caracter spiritual de neşters şi nu poate fi repetat. Cristos este cel care acţionează şi înfăptuieşte mântuirea prin slujitorul hirotonit. el devine capabil să acţioneze ca reprezentant al lui Cristos. Cc. dându-i rodnicie..: DS 1767. Harul Duhului Sfânt 1585 Harul Duhului Sfânt. 290-293. Constanţa: DS 1154. nevrednicia acestuia nu-l împiedică pe Cristos să acţioneze2282. Vocaţia şi misiunea primite în ziua hirotonirii îl marchează pe vecie. este. 5°. constă în a configura lui Cristos Preotul. 5. într-adevăr. Trid. 1586 Pentru episcop. specific acestui sacrament. 2281 Cf. 1584 De vreme ce.1581 Acest sacrament îl configurează pe cel care îl primeşte lui Cristos. Cap al Bisericii. Trid. 2282 Cf. Conc. Cc. însă nu mai poate redeveni laic în sens strict2281. 1583 Un subiect hirotonit în mod valid poate fi. Cc. can. va fi pus laolaltă cu diavolul. nici dacă trece prin fiinţe întinate. 29. în tripla lui funcţie de preot. printr-un har special al Duhului Sfânt. Învăţătorul şi Păstorul. al cărui slujitor este rânduit cel care primeşte hirotonirea. LG 21. această participare la funcţia lui Cristos este acordată o dată pentru totdeauna. în primul rând. un har de tărie („Duhul tău. 3°. desigur. PO 2. în definitiv.: DS 1612.: DS 1774. CIC. § 2.. profet şi rege. Cf. 1336. din motive întemeiate. Sfântul Augustin o spune cu tărie: Dacă e trufaş slujitorul altarului. nici conferit temporar2279. pentru bolnavi şi pentru cei 2279 2280 Cf. 15. cu o iubire gratuită faţă de toţi şi cu predilecţie pentru cei săraci. Dar pentru aceasta nu e profanat darul lui Cristos. 1582 Ca şi în cazul Botezului şi al Mirului. care continuă să curgă prin El la fel de curat şi prin el ajunge limpede în pământ. Trid. 1338. Io. (. deoarece caracterul imprimat prin hirotonire rămâne pentru totdeauna. 2283 Ev. 28. . ea nu se întinează2283. Prin hirotonire. dispensat de obligaţiile şi funcţiile legate de hirotonire ori i se poate interzice exercitarea lor2280.

de a vesti Evanghelia Împărăţiei tale. Astfel. Fiul tău Unul-născut. fără a se teme să-şi dea viaţa pentru oile sale: Părinte. prin întreaga lor viaţă.nevoiaşi2284. prin Isus Cristos. Doamne. trebuie să fii tu însuţi învăţat. pe când era tânăr preot. astfel încât el însuşi să meargă în întâmpinarea marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Cristos. să devii 2284 2285 Cf. după voinţa ta. ap.. să meargă în fruntea ei pe drumul sfinţeniei şi să se identifice în Euharistie cu Cristos-Preot şi Victimă. să împartă îndatoririle. să păstorească turma ta sfântă şi. Hipolit.2285 1587 Darul spiritual. 1589 În faţa măreţiei harului şi a misiunii preoţeşti. să exercite în chip desăvârşit şi spre cinstea ta preoţia supremă. de a reînnoi poporul tău prin baia naşterii celei de a doua. de a-ţi aduce daruri şi jertfe spirituale. în ziua celei de-a doua veniri. impunând mâinile. Sf. în comuniune cu Episcopul şi cu preoţimea lui”2287. Sfântul Grigore din Nazianz. puterea de a ierta păcatele după porunca ta. pe care îl conferă hirotonirea prezbiterală. Acest har îl îndeamnă să vestească tuturor Evanghelia. 1588 Diaconilor. ca să poţi învăţa. să îmblânzească neîncetat faţa ta şi să-şi ofere darurile sfintei tale Biserici. Fiul tău. a cuvântului şi a iubirii. să fie modelul turmei sale. exclama: Înainte de a-i purifica pe alţii. pe care Tu lai ales pentru episcopat. CD 13 şi 16. pentru tine. este exprimat prin această rugăciune proprie ritului bizantin. dă-i acestui slujitor al tău. . Trad. „harul sacramental le dă forţa necesară pentru a sluji Poporul lui Dumnezeu prin diaconia liturgiei. şi să dezlege de orice legătură prin puterea pe care ai dat-o apostolilor. să aibă. 3. în virtutea spiritului preoţiei supreme. pentru a corespunde. 2287 LG 29. 2286 Euhologion. care cunoşti inimile. de a îndeplini slujirea cuvântului adevărului tău. Episcopul. slujindu-te zi şi noapte. oferindu-ţi plăcută mireasmă. spune. trebuie să începi prin a te purifica pe tine însuţi. ca să fie vrednic de a sta fără prihană înaintea altarului tău. sfinţii Învăţători au simţit chemarea grabnică la convertire.. şi să primească din nesfârşita-ţi bunătate răsplata pentru credincioasa împlinire a preoţiei sale2286. de darul Duhului Sfânt pe cel pe care ai binevoit să-l ridici la cinstea preoţiei. săţi fie bineplăcut prin blândeţea şi curăţia inimii. Aceluia ai cărui slujitori au fost rânduiţi prin Sacrament. printre altele: Umple-l.

. plămădeşte din nou făptura.lumină. cultul divin (munus liturgicum) şi prin conducerea pastorală (munus regendi). Jean-Marie Vianney 100. preamăreşte laolaltă cu arhanghelii. Iar lui Tit îi spunea: „Pentru aceasta te-am lăsat în Creta. 1593 De la începuturi. 1). este îndumnezeit şi îndumnezeieşte2290.ca să luminezi. Timotei: „Îţi amintesc să ţii aprins darul lui Dumnezeu. Întemeiată pe aceasta şi în slujba ei. care este în tine prin impunerea mâinilor mele” (2 Tim 1. să duci de mână şi să sfătuieşti cu înţelepciune2288. [Aşadar. 74... Ibid. este părtaş la preoţia lui Cristos. reface [în ea] chipul [lui Dumnezeu]. lucrul cel mai însemnat. Preoţia este iubirea Inimii lui Isus2291. a cărei sarcină este să slujească în numele şi în persoana lui Cristos-Capul în mijlocul comunităţii. 5). 71. 2. deoarece ea conferă o putere sacră pentru slujirea credincioşilor. ca să îndrepţi cele ce mai lipsesc şi să aşezi preoţi prin cetăţi. 2290 Ibid. să fii sfinţit. Prin Botez. la ce înălţime ne aflăm şi cum este Acela spre care ne îndreptăm. 6) Şi. Această participare se numeşte „preoţia comună a credincioşilor”. 1591 Întreaga Biserică este popor preoţesc. 2291 Nodet. ridică pe altarul din ceruri jertfele. se înalţă împreună cu îngerii. Slujitorii hirotoniţi îşi exercită slujirea faţă de Poporul lui Dumnezeu prin învăţătură (munus docendi). am muri. Iar Sfântul Paroh din Ars spune: Preotul continuă pe pământ lucrarea de răscumpărare. ca să sfinţeşti. nu de spaimă. Cunosc măreţia lui Dumnezeu şi slăbiciunea omului. dar şi puterea lui2289. Dacă am înţelege bine ce este preotul pe pământ.. PE SCURT 1590 Sfîntul Paul îi spune ucenicului său. cine este preotul? Este] apărătorul adevărului. Ştiu ai cui slujitori suntem. o zideşte din nou pentru lumea de sus şi. aleasă lucrare doreşte” (1 Tim 3. să te apropii de Dumnezeu. „dacă doreşte cineva episcopat. 1592 Preoţia ministerială e diferită în esenţă de preoţia comună a credincioşilor. există o altă participare la misiunea lui Cristos: slujirea conferită prin sacramentul Preoţiei. ci de iubire. ca să-i poţi apropia de El pe ceilalţi.. slujirea conferită prin hirotonire a fost dată şi 2288 2289 Or. 73. aşa cum ţi-am rânduit” (Tit 1.. toţi credincioşii participă la preoţia lui Cristos.

prin care se cer de la Dumnezeu. 1600 Conferirea sacramentului Preoţiei în cele trei trepte revine episcopilor. 1599 În Biserica latină. harurile Duhului Sfânt necesare slujirii sale. care îl introduce în Colegiul episcopal şi îl face capul văzut al Bisericii particulare ce îi este încredinţată. Slujirile conferite prin hirotonire sunt de neînlocuit pentru structura organică a Bisericii: fără episcop. ei sunt chemaţi să fie înţelepţi colaboratori ai episcopilor. Ei primesc de la Episcop răspunderea unei comunităţi parohiale sau a unei anumite funcţii bisericeşti. Trall. care poartă împreună cu el responsabilitatea Bisericii particulare. Episcopii. ei nu primesc preoţia ministerială. 1598 Biserica conferă sacramentul Preoţiei numai unor bărbaţi botezaţi. ale căror aptitudini pentru exercitarea slujirii au fost recunoscute cum se cuvine. 1. urmaşul lui Petru. 159 Episcopul primeşte plinătatea sacramentului Preoţiei. preoţi şi diaconi. 1595 Preoţii sunt uniţi cu episcopii în demnitatea sacerdotală şi totodată depind de ei în exercitarea funcţiilor pastorale. a cultului divin. nu putem vorbi de Biserică2292. ei formează preoţimea (presbyterium). urmată de o rugăciune solemnă de consacrare. sacramentul Preoţiei pentru prezbiterat este conferit în mod normal numai candidaţilor care sunt dispuşi să îmbrăţişeze de bunăvoie celibatul şi care îşi manifestă public hotărârea de a-l păstra de dragul Împărăţiei lui Dumnezeu şi pentru slujirea oamenilor. 3. . preoţi şi diaconi. pentru candidatul la preoţie. Hirotonirea imprimă un caracter sacramental de neşters. Responsabilitatea şi dreptul de a chema pe cineva să primească ordinele sacre revin autorităţii Bisericii. 1596 Diaconii sunt slujitori hirotoniţi pentru îndatoririle de slujire a Bisericii. 1597 Sacramentul Preoţiei este conferit prin impunerea mâinilor. 2292 Sf. a conducerii pastorale şi a carităţii.exercitată în trei trepte: episcopi. iau parte la responsabilitatea apostolică şi la misiunea întregii Biserici sub autoritatea Papei. îndatoriri pe care trebuie să le îndeplinească sub autoritatea pastorală a Episcopului lor. dar hirotonirea le conferă funcţii importante în slujirea Cuvântului. ca urmaşi ai apostolilor şi membri ai Colegiului. adunaţi în jurul Episcopului lor. Ignaţiu de Antiohia.

39). 2293 2294 CIC. despre întemeierea ei şi despre sensul pe care Dumnezeu i l-a dat. . Cf. Căsătoria nu este o instituţie pur omenească. 1055. 2296 GS 48. 5. 2295 Cf. Gen. 26-27. despre originea şi despre scopul ei. 19. De la un capăt la altul. în diferite culturi.ARTICOLUL 7 Sacramentul Căsătoriei 1601 „Legământul căsătoriei. 9). structuri sociale şi atitudini spirituale. în ciuda numeroaselor variaţii pe care le-a putut suferi în cursul veacurilor. Ef. rânduit prin însăşi natura sa spre binele soţilor. § 1. despre greutăţile izvorâte din păcat şi despre reînnoirea sa „în Domnul” (1 Cor 7. despre diferitele sale realizări pe tot parcursul istoriei mântuirii. Dumnezeu însuşi este Autorul căsătoriei2296”. Căsătoria în ordinea creaţiei 1603 „Comunitatea intimă de viaţă şi de iubire conjugală a fost întemeiată de Creator şi înzestrată de El cu legi proprii. în toate culturile există totuşi un anumit simţ al măreţiei unirii dintre soţi. precum şi spre naşterea şi educarea copiilor. Vocaţia la căsătorie este înscrisă în însăşi natura bărbatului şi a femeii. 7. la demnitatea de sacrament”2293. Cu toate că demnitatea acestei instituţii nu se bucură pretutindeni de aceeaşi strălucire2297. aşa cum au ieşit din mâna Creatorului. § 2. 1. Aceste diversităţi nu trebuie să ne facă să uităm trăsăturile comune şi permanente. GS 47. § 1. can. prin care un bărbat şi o femeie formează împreună o comunitate pe viaţă. printre cei botezaţi. Căsătoria în planul lui Dumnezeu 1602 Sfânta Scriptură se deschide cu episodul creării bărbatului şi femeii după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu2294 şi se încheie cu viziunea „nunţii Mielului” (Ap. 2297 Cf. Scriptura vorbeşte despre căsătorie şi despre „misterul” ei. a fost ridicat de Cristos Domnul. 31-32. I. în noul legământ dintre Cristos şi Biserică2295.

Gen 1. ci din păcat. în jurul său şi în sine însuşi. Iar această iubire. Domnul însuşi arată că aceasta înseamnă o unitate nestrămutată a vieţilor celor doi. 8. ei nu mai sunt doi. l-a şi chemat la iubire. § 1. egala lui. îi este dăruită de Dumnezeu ca un „ajutor”. 2. 2303 Gen. Este bună. această dezordine. „De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi amândoi vor fi un singur trup”2303. Această dezordine se poate manifesta mai mult sau mai puţin acut şi poate fi mai mult sau mai puţin depăşită. primul păcat are drept primă consecinţă ruperea comuniunii de la început dintre bărbat şi femeie. în care este ajutorul nostru” 2302. de spiritul de dominare. Cf. unirea dintre ei a fost ameninţată de discordie. 27. 1605 Faptul că bărbatul şi femeia sunt creaţi unul pentru celălalt este afirmat chiar de Sfânta Scriptură: „Nu e bine ca omul să fie singur”. 2301 Cf. 28). e menită să fie rodnică şi să se împlinească în lucrarea comună de păstrare a creaţiei: „Dumnezeu i-a binecuvântat şi le-a zis: «Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi»” (Gen 1. Căci omul este creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu2299. Dintotdeauna. 2300 Cf.pentru că „binele persoanei şi al societăţii umane şi creştine este strâns legat de bunul mers al comunităţii conjugale şi familiale”2298. 18-25. iubirea lor reciprocă devine o imagine a iubirii absolute şi nestrămutate cu care Dumnezeu îl iubeşte pe om. pe care noi o constatăm cu durere. ci un singur trup” (Mt 19. Această experienţă se face simţită şi în relaţiile dintre bărbat şi femeie. de infidelitate. Fiind ruptură cu Dumnezeu. 6). vocaţia fundamentală şi înnăscută a oricărei fiinţe umane. 2. 16. Gen 1. 1604 Dumnezeu. pe care Dumnezeu o binecuvântează. reamintind care a fost „la început” planul Creatorului: „Astfel. de indivizi. fiinţa aflată faţă în faţă cu el. de epoci. 1 In 4. Femeia. . nu provine din natura bărbatului şi a femeii. de gelozie şi de conflicte ce pot ajunge până la ură şi despărţire. „carne din carnea lui”. care l-a creat pe om din iubire. 31. nici din natura relaţiilor dintre ei. în funcţie de culturi. Relaţiile lor sunt deformate de învinovăţiri 2298 2299 GS 47. foarte bună în ochii Creatorului2301. însă pare a avea un caracter universal. 2302 Cf. care este El însuşi Iubire2300. Deoarece Dumnezeu l-a creat pe om bărbat şi femeie. 1607 Potrivit credinţei. reprezentându-l astfel pe „Dumnezeu. Căsătoria sub regimul păcatului 1606 Orice om face experienţa răului. Ps 121. cea mai apropiată de el.

aşa cum spune Domnul. oglindire curată a iubirii lui Dumnezeu. Căsătoria sub pedagogia Legii 1609 În milostivirea sa. 28. pe care Dumnezeu. 23. 62. Gen. Gen. frumoasa vocaţie a bărbatului şi a femeii de a fi rodnici. Tradiţia a văzut întotdeauna o expresie unică a iubirii omeneşti. 1608 Ordinea creaţiei dăinuie totuşi. legea dată lui Moise urmăreşte ocrotirea femeii împotriva arbitrariului dominării de către bărbat. 3. Os. bărbatul şi femeia nu pot ajunge să realizeze unirea vieţilor lor. 3. 1610 Conştiinţa morală privind unitatea şi indisolubilitatea căsătoriei s-a dezvoltat sub pedagogia legii vechi. căsătoria ajută la învingerea închistării în sine. 12. 2312 Cf. a egoismului. chiar dacă este grav tulburată. această lege poartă încă urmele „învârtoşării inimii” omului. iubire „tare ca moartea”.reciproce2304. Gen 2. 2307 Cf. Ier 2─3. Totuşi. spre dăruirea de sine. Is 54. pe care „apele cele mari nu o pot stinge” (Cânt 8. 13-17. din cauza căreia Moise a îngăduit repudierea femeii2310. Mt 19. Gen 3. 16b. munca „în sudoarea frunţii” (Gen. 3. Dt 24. se schimbă în raporturi de dominare şi de poftă2306. „durerile naşterii” (Gen. Mal 2. 22. 8. profeţii au pregătit conştiinţa Poporului ales pentru o înţelegere aprofundată a unicităţii şi a indisolubilităţii căsătoriei2312. După cădere. a căutării propriei plăceri şi la deschidere spre celălalt. Gen 3. Ez 16. 16-19. Cartea lui Rut şi cea a lui Tobia oferă mărturii impresionante despre un înalt simţ al căsătoriei. Fără acest ajutor. 2304 2305 Cf. 2311 Cf. 21. atracţia lor reciprocă. Cf. 2309 Cf. 1─3. spre ajutorul reciproc. 2308 Cf. . În Cântarea Cântărilor. Poligamia patriarhilor şi a regilor nu este încă în mod explicit respinsă. 2306 Cf. 3. în nesfârşita sa bunătate. 1. 1611 Privind legământul lui Dumnezeu cu Israel sub chipul unei iubiri conjugale exclusive şi fidele2311. unire pentru care Dumnezeu i-a creat „la început”. nu li l-a refuzat niciodată2309. darul Creatorului2305. 19) constituie şi remedii ce atenuează daunele păcatului. Ca să vindece rănile păcatului. chiar dacă. de a se înmulţi şi de a supune pămîntul2307 este împovărată de suferinţele naşterii şi osteneala câştigării pâinii2308. Suferinţele ce decurg din păcat. 16). Dumnezeu nu l-a părăsit pe omul păcătos. Gen 1. despre fidelitatea şi tandreţea dintre soţi. bărbatul şi femeia au nevoie de ajutorul harului. 6-7). 31. 2310 Cf.

aşa cum a voit-o Creatorul la început: permisiunea. 1-11. 10. GS 22. 29-30. ca bărbatul să-şi lase femeia. oferă El însuşi tăria şi harul pentru a trăi căsătoria în noua dimensiune a Împărăţiei lui Dumnezeu. 2318 Cf. Biserica acordă o mare importanţă prezenţei lui Isus la nunta din Cana. 2317 Cf. prin care Fiul lui Dumnezeu. 9). 2319 Cf. 1615 Această insistenţă fără echivoc asupra indisolubilităţii legăturii conjugale a putut crea nedumerire şi apărea ca o cerinţă irealizabilă2316. 1616 Acest lucru vrea să ne facă să-l înţelegem apostolul Paul atunci când spune: „Bărbaţi. Mt 19. mai grea decât Legea lui Moise. Taina aceasta mare este: o spun cu privire la Cristos şi la Biserică!” (Ef 5. Isus a arătat fără echivoc sensul originar al unirii dintre bărbat şi femeie. soţii vor putea „înţelege”2319 sensul originar al căsătoriei şi o vor putea trăi cu ajutorul lui Cristos. renunţând la ei înşişi. dată de Moise. într-un fel. Mt 11. izvor al oricărei vieţi creştine. Mt 19. aşa cum Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea. legătura conjugală dintre bărbat şi femeie este indisolubilă: Dumnezeu însuşi a încheiat-o: „Ceea ce Dumnezeu a unit. s-a unit. Acest har al Căsătoriei creştine este un rod al Crucii lui Cristos. omul să nu despartă” (Mt 19. era o cedare în faţa învârtoşării inimii2315.Căsătoria în Domnul 1612 Legământul nupţial dintre Dumnezeu şi poporul său. 1613 La începutul vieţii sale publice. luându-şi fiecare crucea 2318. ca să o sfinţească” (Ef 5. 8. In 2. 7. adăugând imediat: „«De aceea va lăsa bărbatul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un singur trup». Vede în ea confirmarea bunătăţii căsătoriei şi vestirea că de acum încolo căsătoria va fi un semn eficient al prezenţei lui Cristos. Isus înfăptuieşte primul său semn ─ la cererea Mamei sale ─ la o petrecere de nuntă2314. Numai urmându-l pe Cristos. pregătise noul şi veşnicul Legământ. pregătind astfel „nunta Mielului” (Ap. 19. 6). 25-26). Israel. cu întreaga omenire mântuită de El 2313. Isus nu i-a încărcat totuşi pe soţi cu o povară imposibil de purtat şi prea apăsătoare2317. 34. 2316 Cf. Cf. 1614 În predica sa. întrupându-se şi dându-şi viaţa. Mt 9. 31-32) 1617 Întreaga viaţă creştină poartă amprenta iubirii de logodnă dintre Cristos şi 2313 2314 Cf. . 11. tulburată de păcat. Mc 8. 2315 Cf. Venind să restabilească ordinea iniţială a creaţiei. iubiţi-le pe femeile voastre.

un semn puternic al preeminenţei legăturii cu Cristos. CIC. Fecioria de dragul Împărăţiei 1618 Cristos este centrul oricărei vieţi creştine. Ef 5. Preţuirea fecioriei pentru Împărăţie2328 şi sensul creştin al căsătoriei sunt inseparabile şi se sprijină reciproc: Cine defăimează căsătoria ştirbeşte totodată şi slava fecioriei. 12). Cine poate înţelege. Cf. PC 12. 1620 Atât sacramentul Căsătoriei. 32. Căsătoria creştină devine. 6.Biserică. 2320 2321 Cf. 1 Cor 7. LG 42. 28-31. 26-27. Încă de la începuturile Bisericii. este un mister nupţial: este ─ ca să spunem aşa ─ baia nunţii2320. la rândul ei. Mc 12. 4. ca să se îngrijească de cele ale Domnului.. al aşteptării înflăcărate a întoarcerii lui. sunt eunuci făcuţi de mâinile oamenilor.) Căci ceea ce nu pare un bine decât prin comparaţie cu un rău nu poate fi cu adevărat un bine. can. care introduce în Poporul lui Dumnezeu. § 2. ca să caute a-i fi bineplăcuţi2324. 2326 Cf. Legătura cu El ocupă primul loc înaintea oricăror altor legături. Cristos însuşi i-a îndemnat pe unii să-l urmeze în acest mod de viaţă. 1 Cor 7. 2323 Cf. un semn ce aminteşte şi felul în care căsătoria este o realitate a acestei lumi care trece2326. Mt 19. care precedă ospăţul de nuntă. 2328 Cf. 26. semn eficient. El este cel care le dă sens şi dăruieşte harul necesar pentru a fi trăite potrivit voinţei sale2327. ca să iasă în întâmpinarea Mirelui care vine2325. al cărui model rămâne El însuşi: Sunt eunuci care s-au născut aşa din pântecele mamei lor. (. 1619 Fecioria pentru Împărăţia cerurilor este o desfăşurare a harului baptismal. au existat bărbaţi şi femei ce au renunţat la marele bine al căsătoriei pentru a-l urma pe Miel oriunde merge2323. 25. 2325 Cf. . şi sunt alţii care s-au făcut ei înşişi eunuci pentru Împărăţia cerurilor. sacrament al legământului dintre Cristos şi Biserică. OT 10. Euharistia. familiale ori sociale2322. să înţeleagă (Mt 19. 2324 Cf. Ap 14. 31. Mt 25. 2327 Cf. căsătoria dintre creştini este un adevărat sacrament al Noului Legământ2321. 2322 Cf. Mc 10. Deoarece semnifică şi împărtăşeşte harul acestui legământ. 1055. cât şi fecioria pentru Împărăţia lui Dumnezeu vin de la Domnul însuşi. Lc 14. cine o laudă sporeşte şi admiraţia cuvenită fecioriei. DS 1800. Deja Botezul.. 3-12.

ca semn al legământului matrimonial. 1624 Diferitele liturgii sunt bogate în rugăciuni de binecuvântare şi de epicleză. Sf. LG 6.dar ceea ce este mai bun decât cele socotite bune este binele prin excelenţă2329. mirii îl primesc pe Duhul Sfânt drept comuniune de iubire dintre Cristos şi Biserică2334. să „formeze un singur trup” în Cristos2332. El este pecetea legământului lor. cf. În epicleza acestui sacrament. 32. Virg. îi încununează pe mire şi pe mireasă. . datorită legăturii tuturor sacramentelor cu Misterul Pascal al lui Cristos2330.. se consideră în mod obişnuit că mirii sunt aceia care. care se face prezentă în Jertfa euharistică. 1 Cor 10. după ce a primit consimţământul reciproc al mirilor. 1623 În Biserica latină. ca slujitori ai harului lui Cristos. 1. celebrarea căsătoriei între doi credincioşi catolici are loc. FC 16. Se cuvine deci ca viitorii soţi să se pregătească sufleteşte pentru celebrarea Căsătoriei lor primind sacramentul Pocăinţei. Mireasa lui preaiubită. În Euharistie se realizează memorialul Noului Legământ. SC 61. Consimţământul matrimonial 2329 2330 Cf. II. 2331 Cf. în cadrul Sfintei Liturgii. În liturgiile orientale.) trebuie să fie prin ea însăşi validă. Celebrarea căsătoriei 1621 În ritul latin. exprimânduşi consimţământul în faţa Bisericii. pentru care s-a dăruit pe sine însuşi2331. îşi conferă unul altuia sacramentul Căsătoriei. unind-o cu ofranda lui Cristos pentru Biserica sa. puterea în care se va reînnoi fidelitatea lor. pentru ca. III. îndeosebi asupra miresei. Se cuvine aşadar ca soţii să-şi pecetluiască consimţământul de a se dărui unul altuia prin ofranda propriei lor vieţi. prin care Cristos s-a unit pentru totdeauna cu Biserica. slujitorul sacramentului (numit „Cununie”) este preotul sau episcopul. Ioan Chrysostom. Cf. 1622 „Ca gest sacramental de sfinţire. care. împărtăşindu-se din acelaşi Trup şi din acelaşi Sânge al lui Cristos. Ef 5. prin care se cere de la Dumnezeu binecuvântarea asupra noului cuplu. 17. 2333 FC 67. izvorul mereu oferit al iubirii lor. şi primind Euharistia. în mod normal. celebrarea liturgică a Căsătoriei (. 2334 Cf. demnă şi rodnică”2333. 10.. 2332 Cf.

1057. 1071. se cuvine ca ea să fie celebrată 2335 2336 CIC. § 1. Trid. 2342 Cf. Dacă lipseşte consimţământul. CIC. Gen 2. Cc. îşi găseşte împlinirea în faptul că cei doi „devin un singur trup”2338. Biserica poate declara „nulitatea Căsătoriei”. 1103. contractanţii sunt liberi să se căsătorească. CIC. adică faptul că aceasta nu a existat niciodată. 1627 Consimţământul constă într-un „act uman. 2339 Cf. 2340 CIC.: DS 1813-1816. 1095-1107. can. „A fi liber” înseamnă: ─ a nu fi supus constrângerii. Ef 5. Prezenţa slujitorului Bisericii (precum şi a martorilor) exprimă în mod vizibil caracterul de realitate eclezială al căsătoriei.1625 Protagoniştii legământului matrimonial sunt un bărbat şi o femeie. can. botezaţi. 2338 Cf. eu te iau de soţ”2337. § 1. 2343 Cf. nu există Căsătorie. Mc 10. 1630 Preotul (sau diaconul) care asistă la celebrarea Căsătoriei primeşte consimţământul mirilor în numele Bisericii şi dă binecuvântarea Bisericii. can. 1626 Biserica socoteşte exprimarea consimţământului reciproc al mirilor drept elementul indispensabil „ce constituie Căsătoria”2335. cf. Nici o putere omenească nu se poate substitui acestui consimţământ2340. liberi de a încheia Căsătoria şi care îşi exprimă în mod liber consimţământul. 1629 Din acest motiv (sau din alte cauze care fac Căsătoria nulă şi neavenită2341. CIC. Dacă această libertate lipseşte. chiar dacă rămân datori să respecte obligaţiile naturale ale unei legături anterioare2342. can. ─ a nu fi împiedicat de o lege naturală sau bisericească. § 1. De aceea. 1628 Consimţământul trebuie să fie un act voluntar al fiecăreia dintre părţile contractante. Acest consimţământ. . 2341 Cf. can. 1631 De aceea. căsătoria este invalidă. can. 31. prin care soţii se dăruiesc şi se primesc reciproc”2336: „Eu te iau de soţie. după examinarea situaţiei de către tribunalul bisericesc competent. liber de violenţă sau teamă gravă din exterior2339. 2337 OcM 1145. 1057. 1057. În acest caz. La explicarea acestei hotărâri concură mai multe motive: ─ căsătoria sacramentală este un act liturgic. GS 48. CIC. 24. Biserica cere în mod normal pentru credincioşii ei forma ecleziastică a celebrării căsătoriei2343. 1108. care îi leagă pe soţi între ei. can. CIC. § 2. 8.

creează drepturi şi datorii în Biserică. ─ deoarece căsătoria este o stare de viaţă în Biserică. Însă dificultăţile căsătoriilor mixte nu trebuie nici să fie subestimate. GS 49. Soţii riscă să resimtă drama dezbinării creştinilor chiar în sânul căminului lor. atunci când aceştia reuşesc să pună în comun ceea ce fiecare dintre ei a primit în comunitatea proprie şi să înveţe unul de la celălalt modul în care fiecare îşi trăieşte fidelitatea faţă de Cristos. funcţiei şi exprimării iubirii conjugale. Rolul păstorilor şi al comunităţii creştine ca „familie a lui Dumnezeu” este de neînlocuit pentru transmiterea valorilor umane şi creştine ale căsătoriei şi ale familiei 2344. în primul rând. CIC. obligaţia de a avea martori).în liturgia publică a Bisericii. chiar în sânul familiei. Divergenţele cu privire la credinţă. între soţi şi faţă de copii. 1632 Pentru ca „Da”-ul soţilor să fie un act liber şi responsabil şi pentru ca legământul matrimonial să aibă temelii omeneşti şi creştine solide şi trainice. e necesar să existe certitudinea asupra căsătoriei (de unde. Disparitatea de cult poate cauza dificultăţi şi mai grave. Căsătoriile mixte şi disparitatea de cult 1633 În numeroase ţări apare destul de frecvent situaţia căsătoriei mixte (între o persoană catolică şi una botezată necatolic). la timpul potrivit să poată trece de la o logodnă demnă la căsătorie2345. pregătirea pentru căsătorie este de primă importanţă: Exemplul şi învăţătura date de părinţi şi de familie rămân calea privilegiată a acestei pregătiri. ─ caracterul public al consimţământului ocroteşte „Da”-ul o dată dat şi ajută la păstrarea lui cu fidelitate. în privinţa demnităţii. Ea cere o atenţie deosebită din partea soţilor şi a păstorilor. formaţi întru curăţie. pentru ca. însăşi concepţia despre căsătorie. 1634 Diferenţa de confesiune între soţi nu constituie un obstacol de netrecut pentru căsătorie. . care nu mai asigură în mod suficient această iniţiere: Tinerii trebuie să fie instruiţi în mod corespunzător şi la timp. § 3. cu atât mai mult cu cât în vremea noastră mulţi tineri cunosc experienţa căminelor distruse. ─ căsătoria introduce într-o „ordine” (ordo) eclezială. Ele se datorează faptului că separarea dintre creştini încă nu a fost depăşită. Cazul căsătoriilor cu disparitate de cult (între o persoană catolică şi una nebotezată) cere o circumspecţie şi mai mare. dar şi mentalităţile religioase diferite pot 2344 2345 Cf. 1063. can.

Legătura matrimonială 1639 Consimţământul prin care mirii se dăruiesc şi se primesc reciproc este pecetluit 2346 2347 Cf. 1637 În căsătoriile cu disparitate de cult. practicarea virtuţilor familiale cu smerenie şi răbdare şi rugăciunea perseverentă îl pot pregăti pe soţul necredincios să primească harul convertirii. comunităţile creştine implicate au putut să iniţieze o pastorală comună pentru căsătoriile mixte. este veşnică şi exclusivă. Misiunea ei este să ajute aceste cupluri să-şi trăiască situaţia lor deosebită în lumina credinţei. partea catolică are o obligaţie deosebită: „Căci bărbatul necredincios se sfinţeşte prin femeia credincioasă şi femeia necredincioasă se sfinţeşte prin bărbatul credincios” (1 Cor 7. CIC. IV. CIC. 16. can. 1125. de asemenea. de permisiunea expresă a autorităţii bisericeşti2346. Ea trebuie să-i ajute. 14). sau această dispensă. pentru liceitate. În cazul disparităţii de cult. în legătură cu educaţia copiilor. Această permisiune. 2349 Cf. 1124. CIC. Cf. Atunci poate apărea o tentaţie: indiferenţa religioasă. 1635 După dreptul în vigoare în Biserica latină. Efectele sacramentului Căsătoriei 1638 „Din căsătoria validă se naşte între soţi o legătură care. 1086. soţii sunt întăriţi şi. 2348 Cf. can. este cerută. 1636 În multe locuri. o căsătorie mixtă are nevoie. în căsătoria creştină. pentru validitatea căsătoriei. prin natura ei. în special. can. într-un fel. Ea trebuie să încurajeze dezvoltarea a ceea ce au în comun în credinţă şi respectul faţă de ceea ce îi separă. o dispensă expresă de la acest impediment2347. să depăşească tensiunile între obligaţiile soţilor unul faţă de celălalt şi faţă de comunităţile lor bisericeşti. mai mult. datorită dialogului ecumenic. can.constitui o sursă de tensiune în căsnicie. 2350 CIC. . ca şi obligaţiile contractate de partea catolică în ceea ce priveşte botezul şi educarea copiilor în Biserica catolică2348. 1 Cor 7. presupune că ambele părţi cunosc şi nu exclud scopurile şi proprietăţile esenţiale ale căsătoriei. Iubirea conjugală sinceră. Este o mare bucurie pentru soţul creştin şi pentru Biserică dacă această „sfinţire” duce la convertirea liberă a celuilalt soţ la credinţa creştină2349. 1134. consacraţi printr-un sacrament special pentru îndatoririle şi demnitatea stării lor”2350.

chiar şi în faţa societăţii. întru frica lui Cristos” (Ef 5. 9. 2358 Cf. CIC. Jertfa euharistică o întăreşte. să se ierte reciproc. Legământul mirilor este integrat în legământul lui Dumnezeu cu oamenii: „Autentica iubire conjugală este asumată în iubirea dumnezeiască”2353. El le dăruieşte. 2354 Cf. luânduşi crucea. Mc 10. Acest har propriu al sacramentului Căsătoriei este menit să desăvârşească iubirea soţilor. El rămâne împreună cu ei. acum. [soţii creştini] au un dar propriu în sânul Poporului lui Dumnezeu”2355. „După cum Dumnezeu a ieşit odinioară în întâmpinarea poporului său cu un legământ de iubire şi fidelitate.. Gal 6. 2. îngerii o vestesc şi Tatăl ceresc o confirmă? (. să se ridice din nou după căderile lor. delicată şi rodnică. § 2. din orânduire divină”2352. § 1. 1141. 1642 Cristos este izvorul acestui har. să întărească unitatea indisolubilă dintre ei. tot astfel. 2353 GS 48. GS 48. LG 41. Din legământul lor „se naşte. este o realitate irevocabilă şi care dă naştere la un legământ garantat de fidelitatea lui Dumnezeu. Nu stă în puterea Bisericii să se pronunţe împotriva acestei orânduieli a înţelepciunii divine2354. 2356 LG 11. care izvorăşte din actul uman liber al mirilor şi din consumarea căsătoriei. În bucuriile iubirii lor şi în viaţa lor familială. § 2. Mântuitorul oamenilor şi Mirele Bisericii iese în întâmpinarea soţilor creştini prin sacramentul Căsătoriei”2357. can. Harul sacramentului Căsătoriei 1641 „În starea şi în ordinea lor de viaţă.. Această legătură. să fie „supuşi unul altuia. 2355 LG 11. Cf. Prin acest har. binecuvântarea o pecetluieşte. o pregustare a ospăţului de nuntă al Mielului: Cum aş putea să descriu mulţumitor fericirea căsătoriei pe care Biserica o uneşte. astfel încât căsătoria încheiată şi consumată între botezaţi nu poate fi desfăcută niciodată. în acceptarea şi educarea copiilor”2356. să poarte fiecare povara celuilalt2358.de Dumnezeu însuşi2351. 1640 Aşadar legătura matrimonială este întemeiată de Dumnezeu Însuşi. 2357 GS 48. le dă puterea să-l urmeze. 21) şi să se iubească cu o iubire supranaturală. ei „se ajută reciproc să ajungă la sfinţenie în viaţa conjugală. o instituţie stabilă.) Ce cuplu 2351 2352 Cf. încă de pe pământ. .

FC 13. ea pretinde indisolubilitatea şi fidelitatea în dăruirea reciprocă definitivă şi se deschide spre rodnicie. ci un singur trup” (Mt 19. Fidelitatea iubirii conjugale 2359 2360 Tertullian. „Ei sunt chemaţi să înainteze fără încetare în comuniunea lor prin intermediul fidelităţii de zi cu zi faţă de făgăduinţa de dăruire reciprocă şi totală pe care o comportă căsătoria”2362. Ux. Binefacerile şi exigenţele iubirii conjugale 1643 „Iubirea conjugală comportă o totalitate în care intră toate componentele persoanei ─ impulsul trupului şi al instinctului. sunt cu adevărat doi într-un singur trup. 2. nici în trup. cf. forţa sentimentului şi a afectivităţii. face să apară limpede unitatea căsătoriei confirmate de Domnul”2363. 9. ce trebuie recunoscută bărbatului şi femeii în afecţiunea lor reciprocă şi deplină. prin însăşi natura sa. 2361 Cf. FC 19. de aceeaşi slujire! Amândoi sunt fii ai aceluiaşi Tată. Unitatea şi indisolubilitatea căsătoriei 1644 Iubirea soţilor pretinde. slujitori ai aceluiaşi Stăpân: nimic nu-i desparte. V. . e vorba de însuşirile normale ale oricărei iubiri conjugale. însă cu o semnificaţie nouă. dimpotrivă. Ea se aprofundează prin viaţa comună de credinţă şi prin Euharistia primită în comun. Acolo unde trupul este unul singur. 6)2361. 24. de o singură dorinţă. Poligamia este contrară acestei demnităţi egale şi iubirii conjugale ce este unică şi exclusivă2364. unul este şi spiritul2359. 2364 Cf.este acela a doi creştini. FC 13. Gen 2. care le cuprinde întreaga viaţă: „Astfel. purificată şi desăvârşită de comuniunea în Isus Cristos dăruită de sacramentul Căsătoriei. § 2. duce la înfăptuirea unei singure inimi şi a unui singur suflet. unitatea şi indisolubilitatea comunităţii lor de persoane. uniţi de o singură nădejde. năzuinţa spiritului şi a voinţei. 2363 GS 49. nu mai sunt doi. Această comuniune umană este întărită. nici în spirit. cea care. ea are în vedere o unitate profund personală. 2362 FC 19. Cu alte cuvinte. dincolo de unirea într-un singur trup. ci le şi înalţă la starea care le face să devină expresia unor valori în exclusivitate creştine”2360. care nu numai că le purifică şi le consolidează. 1645 „Demnitatea personală egală. de o singură rânduială.

De aceea. Iubirea cere să fie definitivă. se află într-o situaţie ce contravine obiectiv legii lui Dumnezeu. De aceea. Soţii care. există numeroşi catolici ce recurg la divorţ după legile civile şi care contractează. o nouă unire. pe cât posibil. atâta timp cât persistă această situaţie. Iar femeia. Cf.1646 Iubirea conjugală pretinde soţilor. 2367 Cf. În asemenea cazuri. în fidelitate faţă de legătura căsătoriei lor. că nu poate recunoaşte ca validă o nouă unire. 1649 Există totuşi situaţii în care coabitarea matrimonială devine practic imposibilă din motive foarte felurite. dăruire reciprocă dintre două persoane. o fidelitate inviolabilă. adesea în condiţii foarte grele. precum şi binele copiilor pretind fidelitatea deplină a soţilor şi unitatea indisolubilă dintre ei”2365. împăcarea. Biserica susţine. 1648 Poate părea dificil sau chiar imposibil a te lega pentru toată viaţa de o fiinţă umană. săvârşeşte adulter”: Mc 10. dau această mărturie. soluţia cea mai bună ar fi. care rămâne indisolubilă2367. FC 20. Ea nu poate fi „până la noi ordine”. 1650 În zilele noastre. 1647 Temeiul cel mai profund se află în fidelitatea lui Dumnezeu faţă de legământul său. 1151-1155. că soţii sunt părtaşi la această iubire. de-şi va lăsa bărbatul şi se va mărita cu altul. Din acelaşi motiv. Prin sacramentul Căsătoriei. Biserica admite separarea fizică a soţilor şi sfârşitul coabitării. din punct de vedere civil. merită recunoştinţa şi sprijinul comunităţii bisericeşti2366. că ea îi susţine şi că prin fidelitatea lor ei pot fi martorii iubirii fidele a lui Dumnezeu. § 1. soţii primesc dreptul să reprezinte această fidelitate şi să dea mărturie despre ea. prin însăşi natura sa. în multe ţări. . can. Soţii nu încetează să fie soţ şi soţie în faţa lui Dumnezeu. ei nu sunt liberi să se angajeze într-o nouă unire. FC 83. Din sacrament. indisolubilitatea căsătoriei primeşte un sens nou şi mai profund. În această situaţie dificilă. este mai necesar ca oricând a proclama Vestea cea Bună că Dumnezeu ne iubeşte cu o iubire definitivă şi irevocabilă. Dacă cei divorţaţi s-au căsătorit civil. dacă prima căsătorie era validă. Comunitatea creştină este chemată să ajute aceste persoane să-şi trăiască situaţia creştineşte. Aceasta este consecinţa dăruirii de sine reciproce a soţilor. ei nu pot exercita anumite responsabilităţi bisericeşti. cu harul lui Dumnezeu. „Această unire intimă. a lui Cristos faţă de Biserica sa. CIC. din fidelitate faţă de cuvântul lui Isus Cristos („Oricine va lăsa pe femeia sa şi va lua o alta săvârşeşte adulter cu ea. ei nu pot avea acces la comuniunea euharistică. Reconcilierea prin sacramentul Pocăinţei nu poate fi acordată decât celor care s-au căit că au încălcat semnul legământului şi al fidelităţii faţă 2365 2366 GS 48. 11-12).

Căsnicia lor poate străluci prin rodnicia carităţii. i-a binecuvântat pe bărbat şi pe femeie. să-şi educe copiii în credinţa creştină. spirituale şi supranaturale. să-i dispună pe soţi să colaboreze cu tărie sufletească la iubirea Creatorului şi a Mântuitorului.de Cristos şi care s-au angajat să trăiască în continenţă completă. 4). 28). . care a spus: „Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen 2. 18) şi care „l-a făcut pe om de la început bărbat şi femeie” (Mt 19. precum şi întreaga structură a vieţii de familie. 1654 Soţii cărora Dumnezeu nu le-a dat să aibă copii pot totuşi să aibă o viaţă conjugală plină de sens din punct de vedere uman şi creştin. să cultive spiritul şi faptele de pocăinţă. 2370 GS 50 § 1. pe care părinţii le transmit copiilor lor prin educaţie. Părinţii sunt principalii şi cei dintâi educatori ai copiilor lor 2371. prin ei. misiunea fundamentală a căsătoriei şi a familiei este să fie în slujba vieţii2372. la viaţa căreia pot şi trebuie să participe. preoţii şi întreaga comunitate trebuie să manifeste o grijă atentă. Prin urmare. fără a subestima celelalte scopuri ale căsătoriei. În acest sens. 1653 Rodnicia dragostei conjugale se extinde la roadele vieţii morale. pentru a implora astfel. întrajutorării şi sacrificiului. să stăruie în rugăciune. instituţia căsătoriei şi iubirea conjugală sunt orânduite în vederea procreării şi educării copiilor. trăirea autentică a dragostei conjugale. harul lui Dumnezeu2368. 2372 Cf. pentru ca ei să nu se considere separaţi de Biserică. care. care izvorăşte din ea. tind. GS 48. îşi sporeşte şi îşi îmbogăţeşte neîncetat familia2370. FC 28. § 2. voind să-i comunice o anume participare deosebită la lucrarea sa creatoare. zi de zi. Dumnezeu. 1651 Faţă de creştinii ce trăiesc în această situaţie şi care adesea îşi păstrează credinţa şi doresc să-şi educe creştineşte copiii. să asiste la Jertfa Liturghiei. Deschiderea faţă de rodnicie 1652 „Prin însăşi natura lor. să contribuie la faptele de caritate şi la iniţiativele comunităţii în folosul dreptăţii. zicând: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă” (Gen 1. 2368 2369 FC 84. şi prin aceasta îşi află încununarea”2369: Copiii sunt darul cel mai preţios al căsătoriei şi contribuie în cea mai mare măsură la binele părinţilor înşişi. GE 3. ca botezaţi: Vor fi îndemnaţi să asculte Cuvântul lui Dumnezeu. 2371 Cf.

într-o lume de multe ori străină şi chiar ostilă credinţei. 1657 Aici se exercită în mod privilegiat preoţia baptismală a tatălui familiei. prin abnegaţie şi dragoste activă”2377. 1658 Mai trebuie amintite anumite persoane care. § 1. iubirea frăţească. „Bisericile familiale”. În sânul familiei. a mamei. „pentru copiii lor. De aceea. care este Biserica. prin mărturia unei vieţi sfinte. Printre ei. 31 şi 11. de multe ori din cauza stării de sărăcie. „împreună cu toată casa lor”. Ecclesia domestica2375. părinţii sunt. FC 21. unii îşi trăiesc situaţia în spiritul Fericirilor. prin rugăciune şi mulţumire. Biserica nu este altceva decât „familia lui Dumnezeu”. în special. „prin primirea sacramentelor. 2377 LG 10. „Nimeni nu este fără familie în această lume: Biserica este casa şi familia tuturor. 2379 FC 85. 2375 LG 11. l4. Multe dintre ele rămân fără familie umană. a copiilor. Aceste familii devenite credincioase erau insule de viaţă creştină într-o lume necredincioasă. Cf. cf. 2373 2374 . Fapte 18. a Păstorilor: numărul mare al persoanelor celibatare. din cauza condiţiilor concrete în care trebuie să trăiască ─ şi de multe ori fără să vrea ─ sunt în mod deosebit apropiate inimii lui Isus şi merită deci afecţiunea şi grija atentă a Bisericii şi. primii vestitori ai credinţei” şi veghează „la vocaţia proprie a fiecăruia. Încă de la începuturile sale. 1656 În zilele noastre. Cf. a tuturor membrilor familiei.VI. slujindu-l pe Dumnezeu şi pe aproapele în mod exemplar. 2378 GS 52. în special a celor «osteniţi şi împovăraţi» (Mt 11. Atunci când se converteau. Tuturor acestora trebuie să li se deschidă uşile căminelor. Biserica familială 1655 Cristos a voit să se nască şi să crească în sânul Sfintei Familii a lui Iosif şi a Mariei. Conciliul al II-lea din Vatican numeşte familia. după o veche expresie. şi ale marii familii. 8. mereu repetată. 2376 LG 11. Aici se învaţă răbdarea şi bucuria muncii. nucleul Bisericii era adesea alcătuit din cei care. Căminul este astfel prima şcoală de viaţă creştină şi „o şcoală de dezvoltare umană”2378. doreau ca şi „toată casa lor” să fie mântuită2374. 28)”2379. acordând atenţie specială vocaţiei sacre”2376. iertarea generoasă. fiind focare de credinţă vie şi strălucitoare. Fapte 16. şi mai ales cultul divin prin rugăciune şi oferirea vieţii. prin cuvânt şi exemplu. deveniseră credincioşi2373. familiile credincioase sunt de primă importanţă.

Trid. o şcoală a virtuţilor 2380 2381 Cf. 1664 Unitatea. 1055. CIC. după cum şi Cristos a iubit Biserica. § 1. 2382 Cf. . can. fiind o comunitate a harului şi a rugăciunii. dar nu pot avea acces la comuniunea euharistică. GS 48. 1663 Deoarece căsătoria îi stabileşte pe soţi într-o stare publică de viaţă în Biserică. este rânduit spre binele soţilor şi spre procrearea şi educarea copiilor. Ei nu sunt separaţi de Biserică. § 1. 1662 Căsătoria se întemeiază pe consimţământul contractanţilor. refuzul rodniciei lipseşte viaţa conjugală de „darul cel mai minunat”. Între cei botezaţi.) Taina aceasta mare este. copilul2382. Cc. contravine planului şi Legii lui Dumnezeu învăţate de Cristos.PE SCURT 1659 Sfîntul Paul spune: „Bărbaţilor. § 1. Poligamia este incompatibilă cu unitatea căsătoriei. 1661 Sacramentul Căsătoriei semnifică unirea dintre Cristos şi Biserică. adică pe voinţa de a se dărui reciproc şi definitiv cu scopul de a trăi un legământ de iubire fidel şi rodnic. (. Iată de ce casa familială este numită pe bună dreptate „Biserica familială”. prin care un bărbat şi o femeie constituie între ei o comuniune intimă de viaţă şi de iubire. 1665 Recăsătorirea celor divorţaţi. a martorilor şi a adunării credincioşilor. 25. în faţa preotului (sau a reprezentantului calificat al Bisericii). divorţul separă ceea ce Dumnezeu a unit. el a fost înălţat de Cristos Domnul la demnitatea de sacrament2380. o spun cu privire la Cristos şi la Biserică” (Ef 5. Cf.. iubiţi-le pe femeile voastre. GS 50. El dăruieşte soţilor harul de a se iubi cu iubirea cu care Cristos şi-a iubit Biserica. le consolidează unitatea indisolubilă şi îi sfinţeşte pe calea vieţii veşnice2381. 1660 Legămîntul matrimonial. harul sacramentului desăvârşeşte astfel iubirea umană a soţilor. 1666 Căminul creştin este locul în care copiii primesc prima vestire a credinţei.: DS 1799. a fost întemeiat şi înzestrat cu legile sale proprii de către Creator. 32). Ei îşi vor desfăşura viaţa creştină în mod deosebit educându-şi copiii în credinţă. în cadrul unei celebrări liturgice.. indisolubilitatea şi deschiderea spre rodnicie sunt esenţiale căsătoriei. se cuvine ca celebrarea ei să fie publică. Prin natura sa. cât timp e încă în viaţă soţul legitim.

Prin ele. a anumitor stări de viaţă. can. Ele comportă întotdeauna o rugăciune. cf. 1166. can. mai ales. CCEO. cu cât o binecuvântare priveşte mai mult viaţa bisericească şi sacramentală. a feluritelor împrejurări ale vieţii creştine. datorită unei asemănări cu sacramentele. CIC. 1 Pt 3. semnul Crucii. 14.. precum şi a lucrurilor folositoare omului. spirituale. CAPITOLUL AL PATRULEA Celelalte celebrări liturgice ARTICOLUL 1 Sacramentaliile 1667 „Sfânta Maică Biserică a înfiinţat şi sacramentaliile. . sunt obţinute efecte. 2385 Cf. prin care. Cf.umane şi a carităţii creştine. SC 79. De aceea. şi laicii pot prezida anumite binecuvântări2386. Lc 6. Gen 12. În funcţie de hotărârile pastorale ale episcopilor. adesea însoţită de un anumit semn. culturii şi istoriei proprii poporului creştin dintr-o anumită regiune sau epocă. ca impunerea mâinii. 1669 Ele izvorăsc din preoţia baptismală: toţi cei botezaţi sunt chemaţi să fie o „binecuvântare”2384 şi să binecuvânteze2385. cu atât prezidarea sa este rezervată mai degrabă slujitorilor sacri 2383 2384 SC 60. 867. CIC. can. prin puterea de mijlocire a Bisericii. sunt semnificate şi. Acestea sunt semne sacre. ele pot şi să răspundă necesităţilor. Trăsăturile caracteristice ale sacramentaliilor 1668 Ele sunt instituite de Biserică în vederea sfinţirii anumitor slujiri ale Bisericii. 28. stropirea cu apă sfinţită (care aminteşte Botezul). oamenii sunt pregătiţi să primească efectul principal al sacramentelor şi sunt sfinţite diferitele împrejurări ale vieţii”2383. 1168. 2386 Cf. 2. 9. Rom 12.

În Cristos. Biserica dă binecuvântarea invocând numele lui Isus şi făcând. care izvorăşte din Misterul Pascal al Patimii. Mc 3. dar prin rugăciunea Bisericii pregătesc la primirea harului şi dispun la cooperarea cu el. iar Biserica are de la El puterea şi însărcinarea de a exorciza2390. semnul sfânt al Crucii lui Cristos. Ca exemplu de binecuvântări de obiecte se pot menţiona sfinţirea sau binecuvântarea unei biserici sau a unui altar. acoliţi. ritul profesiunii călugăreşti şi binecuvântările pentru anumite slujiri în Biserică (lectori. a vaselor şi veşmintelor sfinte. 17. Orice binecuvântare este o laudă adusă lui Dumnezeu şi o rugăciune pentru a obţine darurile lui. 6. „Pentru credincioşii cu dispoziţii sufleteşti bune. . 1672 Anumite binecuvântări au o valoare de durată: ele au ca efect consacrarea unor persoane lui Dumnezeu şi rezervarea pentru uz liturgic a unor obiecte şi locuri. 2390 Cf. Şi astfel. 1670 Sacramentaliile nu acordă harul Duhului Sfânt în felul sacramentelor. 7. SC 61. se vorbeşte despre exorcism. consacrarea fecioarelor. creştinii sunt binecuvântaţi de Dumnezeu Tatăl „cu toată binecuvântarea spirituală” (Ef 1. ca o persoană sau un obiect să fie apărate împotriva influenţei celui rău şi eliberate de sub stăpânirea lui. a clopotelor etc. aproape toate evenimentele vieţii sunt sfinţite prin harul divin. binecuvântarea uleiurilor sfinte. de obicei. 1673 Când Biserica cere în mod public şi cu autoritate. preoţi sau diaconi)2387. exorcismul se face în 2387 2388 Cf. Diferitele forme de sacramentalii 1671 Printre sacramentalii figurează mai întâi binecuvântările (a unor persoane.(episcopi. a mesei. Ben 16. 2389 Cf Mc 1. 13.). 3). 15. nu există nici o folosire dreaptă a lucrurilor materiale care să nu poată fi îndreptată spre sfinţirea omului şi preamărirea lui Dumnezeu”2388. în numele lui Isus Cristos. Printre cele destinate persoanelor ─ a nu se confunda cu hirotonirea sacramentală ─ figurează binecuvântarea abatelui sau a superioarei unei mănăstiri. 16. cateheţi etc. Sub o formă simplă. a unor obiecte sau locuri). mister din care îşi trag puterea toate sacramentele şi sacramentaliile. Isus l-a practicat2389. 18. De aceea. 25s. Morţii şi Învierii lui Cristos.

prin autoritatea spirituală pe care Isus a încredinţat-o Bisericii sale. Exercitarea lor este supusă atenţiei şi judecăţii episcopilor şi normelor generale ale Bisericii2394. CT 54. nu poate fi făcut decât de către un preot şi cu permisiunea Episcopului. Religiozitatea populară 1674 În afară de liturgia sacramentelor şi a sacramentaliilor. can. Bunul-simţ popular catolic este alcătuit din capacitate de sinteză pentru existenţă. pelerinajele. credinţa şi patria. 1675 Aceste forme de exprimare sunt o prelungire a vieţii liturgice a Bisericii. calea Crucii. Această 2391 2392 Cf. pe Cristos şi pe Maria. comuniunea şi instituţia. dansurile religioase. Cf. 1172. spiritul şi trupul.cadrul celebrării Botezului. prin natura sa. 2394 Cf. În aceasta trebuie să se procedeze cu prudenţă. rozariul. pentru că ea. dar nu o înlocuiesc: ele „trebuie să fie orânduite ţinând seama de timpul liturgic. mai ales psihice. SC 13. Religiozitatea populară în esenţă este un ansamblu de valori. pentru a purifica şi corecta simţul religios care stă la baza acestor devoţiuni şi pentru a-l face să înainteze în cunoaşterea misterului lui Cristos. Foarte diferit este cazul maladiilor. împreună cu înţelepciunea creştină. cum ar fi venerarea relicvelor. care. Cc. CIC.: DS 1822. 603. Exorcismul are drept scop alungarea demonilor sau eliberarea de sub influenţa demonică. să se inspire din ea într-un fel sau altul şi la ea să-l ducă pe poporul creştin. că este vorba de o prezenţă a celui rău. Simţul religios al poporului creştin şi-a găsit întotdeauna expresia în diferitele forme de pietate care însoţesc viaţa sacramentală a Bisericii. 2393 Cf. Trid. . Niceea II: DS 601. Aşadar este important să se stabilească. a căror îngrijire este de domeniul ştiinţelor medicale. dacă e cazul. procesiunile. medaliile2392 etc. numit „exorcismul mare”. 1676 Este necesar un discernământ pastoral pentru a susţine şi a favoriza religiozitatea populară şi. e cu mult superioară oricăror exerciţii”2393. şi nu de o boală2391. Astfel. cateheza trebuie să ţină seama de formele de pietate a credincioşilor şi de religiozitatea populară. respectând cu stricteţe normele stabilite de Biserică. el alătură în mod creativ divinul şi umanul. persoana şi comunitatea. în aşa fel încât să se potrivească cu liturgia sacră. înainte de a celebra exorcismul. şi aceasta. vizitarea sanctuarelor. inteligenţa şi sentimentul. răspunde la marile întrebări ale existenţei. Cc. Exorcismul solemn.

în acelaşi timp. Cf. preamărirea lui Dumnezeu pentru lucrările şi darurile lui şi mijlocirea Bisericii. Pentru popor. şi. PE SCURT 1677 Se numesc sacramentalii semnele sacre instituite de Biserică. 1679 Pe lângă liturgie. instaurează o frăţie fundamentală. învaţă armonizarea cu natura şi înţelegerea muncii şi oferă motivaţii de a trăi în bucurie şi seninătate chiar în mijlocul greutăţilor existenţei. care afirmă în mod radical demnitatea oricărei fiinţe. care exprimă un instinct evanghelic şi o înţelepciune umană şi care îmbogăţesc viaţa creştină. pentru ca oamenii să poată folosi darurile lui Dumnezeu în spiritul Evangheliei. aveau ca scop 2395 Documentul de la Puebla. Biserica favorizează formele de religiozitate populară. cele ale iniţierii creştine. viaţa creştină se hrăneşte din forme variate de pietate populară. înrădăcinată în diferitele culturi. ARTICOLUL 2 Înmormântarea creştină 1680 Toate sacramentele. această înţelepciune este şi un principiu de discernământ. . binecuvântările ocupă un loc însemnat. Având grijă să le lumineze cu lumina credinţei. în primul rând. al căror scop este de a-i pregăti pe oameni să primească rodul sacramentelor şi să sfinţească diferitele împrejurări ale vieţii. ca fiu al lui Dumnezeu.înţelepciune este un umanism creştin. 1678 Între sacramentalii. EN 48. Ele comportă. un instinct evanghelic care îl face să perceapă spontan când este Evanghelia cea dintâi slujită în Biserică şi când este golită de conţinut şi sufocată de alte interese2395.

nici sacramentaliu. 2399 Cf. Atunci se împlineşte ceea ce mărturisea în credinţă şi speranţă: „Aştept Învierea morţilor şi Viaţa veacului ce va veni”2396. Cu toate acestea. precum şi să facă să participe la ea comunitatea adunată pentru funeralii şi să-i vestească viaţa cea veşnică. 1 Cor 15. 8). în Cristos. Celebrarea înmormântării 1684 Înmormântarea creştină nu-i acordă defunctului nici sacrament. la capătul vieţii sale sacramentale. Biserica l-a purtat în mod sacramental în sânul său pe creştin în timpul peregrinării lui pământeşti. 2396 2397 Simbolul Niceno-constantinopolitan. „asemănarea” definitivă cu „chipul Fiului”. SC 81. 1683 Ca Mamă. . prin moarte. Slujirea Bisericii are aici drept scop să exprime comuniunea eficace cu defunctul. SC 81-82. chiar dacă pentru a îmbrăca haina de nuntă mai are nevoie încă de unele purificări. Creştinul care moare în Cristos Isus „pleacă din trup şi se sălăşluieşte la Domnul” (2 Cor 5. ea îl însoţeşte la capătul drumului pentru a-l încredinţa „în mâinile Tatălui”.cel din urmă Paşte al fiului lui Dumnezeu. II. conferită de ungerea Duhului Sfânt şi participarea la Ospăţul Împărăţiei anticipat în Euharistie. desăvârşirea naşterii din nou începute la Botez. Cf. 1682 Ziua morţii inaugurează pentru creştin. şi anume acela care. îl introduce în Viaţa Împărăţiei. 2398 Cf. sămânţa trupului care va învia în slavă 2397. I. în care se află singura noastră speranţă. Această ofrandă este pe deplin celebrată la Jertfa euharistică. Cel din urmă Paşte al creştinului 1681 Sensul creştin al morţii se manifestă în lumina Misterului pascal al morţii şi învierii lui Cristos. chiar în ceea ce priveşte culoarea liturgică2399. ea este o celebrare liturgică a Bisericii2398. deoarece el a „trecut” dincolo de economia sacramentală. 1685 Diferitele rituri ale înmormântării exprimă caracterul pascal al morţii creştine şi răspund situaţiilor şi tradiţiilor fiecărei regiuni. 42-44. întru speranţă. pe fiul harului lui şi încredinţează pământului. binecuvântările care o preced şi care o urmează sunt sacramentalii. Ea oferă Tatălui.

comunitatea credincioşilor. Această desfăşurare este. obiceiurile locale. Un salut de credinţă deschide celebrarea. Moartea unui membru al comunităţii (sau aniversarea – comemorarea – nota corector . corespunzând la trei locuri ale desfăşurării ei (casa. 1689 Jertfa euharistică. biserica. 1690 Rămasul-bun adresat defunctului şi „recomandarea sa lui Dumnezeu” de către Biserică. 2402 Cf. de altfel. ea îi cere ca acest fiu al său să fie purificat de păcate şi de consecinţele lor şi să fie primit în plinătatea pascală a ospăţului Împărăţiei2403. 1 Tes 4. 2403 Cf. Euharistia este inima realităţii pascale a morţii creştine2402. cu cât adunarea prezentă în acel moment poate cuprinde credincioşi mai puţin asidui la liturgie. cultura şi pietatea populară. Comunitatea care se adună pentru rugăciune aşteaptă şi „cuvintele vieţii veşnice”. Prin Euharistia celebrată astfel. cimitirul) şi în funcţie de importanţa pe care i-o dau familia. învaţă să trăiască în comuniune cu acela care „a adormit în Domnul”. precum şi prieteni necreştini ai defunctului. înainte ca trupul lui să fie aşezat în mormânt” 2404.1686 Rânduiala înmormântării (Ordo exsequiarum: OEx) din liturgia romană propune trei tipuri de celebrare a înmormântării. în special familia defunctului. şi apoi rugându-se pentru el şi împreună cu el. Omilia. 18. OEx 41. comună tuturor tradiţiilor liturgice şi cuprinde patru momente principale: 1687 Primirea din partea comunităţii. împărtăşindu-se cu Trupul lui Cristos. . OEx 57. al cărui mădular viu este şi acela. OEx 1. 1688 Liturgia Cuvântului din cadrul înmormântării cere o pregătire cu atât mai atentă. sau a şaptea ori a patruzecea zi) este un eveniment ce trebuie să determine depăşirea perspectivelor „acestei lumi” şi săi atragă pe credincioşi în perspectivele autentice ale credinţei în Cristos cel înviat. 2404 OEx 10. în special.ei. trebuie „să evite genul literar al elogiului funebru” şi să lumineze misterul morţii creştine în lumina lui 2401Cristos cel înviat. Cei apropiaţi defunctului sunt primiţi cu un cuvânt de „mângâiere” (în sensul Noului Testament: puterea Duhului Sfânt în speranţă2400). Este „cel din urmă salut pe care comunitatea creştină îl adresează unuia dintre membrii săi. Atunci Biserica îşi exprimă comuniunea eficace cu defunctul: oferindu-i Tatălui. Atunci când celebrarea are loc în biserică. în Duhul Sfânt. jertfa morţii şi învierii lui Cristos. Tradiţia bizantină exprimă acest lucru prin sărutarea de rămas-bun dată defunctului: 2400 2401 Cf.

Ceea ce credinţa mărturiseşte. nu suntem nicidecum despărţiţi unii de alţii. chiar când murim. reprezentat tânăr (semnul divinităţii sale). 2-3. creştinii au devenit „fiii lui Dumnezeu” (In 1. primesc de la Cristos. două suluri: Legea cea nouă. creştinii sunt chemaţi să ducă de acum înainte o „viaţă vrednică de Evanghelia lui Cristos” (Fil 1.. care nu mai este scrisă pe table de piatră. Aminteşte-ţi cărui Cap îi aparţii şi cărui Trup îi eşti mădular. reprezentaţi prin mai-marii lor. Sf. mai mult. Fiindcă eşti părtaş acum la firea dumnezeiască. Recunoscându-şi în credinţă noua demnitate. El vine ca să împlinească în noi ceea ce a poruncit pentru binele nostru (cf. Apostolii. căci trăim pentru Cristos şi acum suntem uniţi cu Cristos. . Prin sacramente şi 2405 2406 Sf. 27). găsit sub altarul „mărturisirii” din Bazilica „Sfântul Petru” din Roma şi datat în anul 359. „părtaşi la firea dumnezeiască” (2 Pt 1. Fiul lui Dumnezeu. se află aşezat pe tronul ceresc. 1).. 1691 „Creştinule. Uranus. Serm. Cristos este cel care dă puterea de a trăi după «viaţa cea nouă» (§ 1697). acum.) vom fi cu toţii împreună în Cristos”2405. Domnul cerului şi al pământului. dar şi pentru că există o comuniune şi o unire. (. 4). 1692 Simbolul credinţei a proclamat măreţia darurilor lui Dumnezeu făcute omului în lucrarea creaţiei şi. După cum Moise primise Legea veche de la Dumnezeu pe Muntele Sinai. Este însoţit de Apostolii Petru şi Paul. Cristos în slavă. mergându-i în întâmpinare. § 2074). Partea a treia Viaţa în Cristos Partea centrală a sarcofagului lui Iunius Bassus. Sep. Legea cea nouă. ci întipărită de Duhul Sfânt în inimile credincioşilor. care primesc de la Cristos. 21. cu picioarele pe zeul păgân al cerului. prin răscumpărare şi sfinţire. „se cântă pentru plecarea lui din această viaţă şi pentru despărţirea lui. 1 In 3. spre care stau cu faţa. sacramentele comunică: prin „sacramentele care i-au renăscut”.Prin acest salut final. căci toţi străbatem acelaşi drum şi ne vom regăsi în acelaşi loc. Simeon din Tesalonic. Într-adevăr. 12. nu voi să te întorci la decăderea vieţii tale trecute. recunoaşte-ţi demnitatea. Aminteşte-ţi că ai fost smuls din puterea întunericului ca să fii strămutat în lumina şi Împărăţia lui Dumnezeu”2406. Nu vom fi niciodată despărţiţi. Leon cel Mare.

1. 2410 Cf. 1). 1693 Cristos Isus a făcut întotdeauna ceea ce-i era plăcut Tatălui2407. ca nişte fii iubiţi. 15-20. 6.rugăciune.14. CT 29. Vindecând rănile păcatului. 2412 Cf. 6. In 8. Acest „Duh al Fiului” îi învaţă să se roage Tatălui 2414 şi. una a vieţii. „Există două căi. 25. 11). dar vii pentru Dumnezeu în Cristos Isus” (Rom 6. îi face să lucreze 2415 în aşa fel încât să „aducă roadele Duhului” (Gal 5. . Rom 6. ca să devină „desăvârşiţi. 5) şi urmându-i exemplele2412. 12. 2416 Cf. conformându-şi gândurile. ei primesc harul lui Cristos şi darurile Duhului lui. Parabola evanghelică a celor două căi rămâne întotdeauna prezentă în cateheza Bisericii. şi să umble întru iubire” (Ef 5. Cateheza „vieţii noi” (Rom 6. 2418 Cf. Duhul Sfânt ne „înnoieşte lăuntric printr-o transformare spirituală” (Ef 4. o cale opusă „duce la pierzare” (Mt 7. 22) printr-o iubire arătată în fapte. 2413 Cf. 2). Gal 4. 4) în Cristos va fi: 2407 2408 Cf. Dt 30. 1697 În cateheză este important să se arate cu toată claritatea bucuria şi exigenţele căii lui Cristos2418. 8) prin „toată bunătatea. astfel. In 15. 47). cealaltă a morţii. fiind părtaşi. ne luminează şi ne întăreşte ca să trăim ca „fii ai luminii” (Ef 5. Gal 5. 9). dreptatea şi adevărul” (Ef 5. Ea e menită să arate importanţa deciziilor morale pentru mântuirea noastră. 1696 Calea lui Cristos „duce la viaţă”. 5. dar între ele este o mare deosebire”2417. In 13. 12-16. Cf. creştinii sunt „morţi pentru păcat. 23). 13) 2416. aşa cum Tatăl ceresc este desăvârşit” (Mt 5. La fel. 2414 Cf. Col 2. „sfinţiţi şi chemaţi să fie sfinţi” (1 Cor 1. 2415 Cf. care îi fac capabili de ea. . 1 Cor 6. A trăit întotdeauna în comuniune desăvârşită cu El. şi ucenicii săi sunt chemaţi să trăiască sub privirea Tatălui. 11). Mt 6. Urmându-l pe Cristos şi fiind în comuniune cu El2411. creştinii pot să fie „imitatori ai lui Dumnezeu. cuvintele şi faptele „simţămintelor care sunt în Cristos Isus” (Fil 2. 29. 19. 2411 Cf. 2409 Cf. devenind viaţa lor. 2417 Didahé 1. la viaţa celui Înviat2410. „care vede în ascuns”2408. 1695 „Îndreptăţiţi prin numele Domnului Isus Cristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru” (1 Cor 6. creştinii au devenit „Templul Duhului Sfînt”2413. 1694 Încorporaţi în Cristos prin Botez2409. 5.

să-l iubiţi şi să-l preamăriţi pe Dumnezeu. fără să se recunoască păcătos. iar voi trebuie să le folosiţi ca pe nişte lucruri care sunt ale voastre. Maestrul interior al vieţii după Cristos. căci calea lui Cristos este rezumată în Fericiri. care este „calea. care se inspiră din exemplul minunat al sfinţilor. tot ceea ce este al lui este al vostru: Spiritul lui. singurul drum spre fericirea veşnică la care aspiră inima omului. ─ o cateheză a dublei porunci a dragostei. este adevăratul vostru Cap şi că voi sunteţi mădularele sale. ca să-l slujiţi. fără oferirea iertării. aşa cum capul este al mădularelor sale. Voi sunteţi ai lui. 21). Şi El doreşte fierbinte să se folosească de tot ceea ce este în voi. El este al vostru. 6). îndreaptă şi întăreşte această viaţă. care-l fac pe om să-şi dea seama de frumuseţea şi puterea de atracţie a dispoziţiilor drepte pentru bine. Domnul nostru. SECŢIUNEA ÎNTÂI Vocaţia omului: viaţa în Duh 2419 Sf. Trupul lui. ─ o cateheză eclezială. ─ o cateheză a păcatului şi a iertării. căci prin har am fost mântuiţi şi tot prin har faptele noastre pot aduce roade pentru viaţa veşnică. creştinii pot nădăjdui că El însuşi îşi va înfăptui în ei făgăduinţele şi. să se dezvolte şi să fie împărtăşită în multiplele schimburi de „bunuri spirituale” în „împărtăşirea sfinţilor”. călăuzeşte. căci viaţa creştină poate să crească. a trăi este Cristos (Fil 1. Inima lui. ─ o cateheză a virtuţilor creştine a credinţei. condiţie a purtării drepte. aşa cum mădularele sunt ale capului lor. 5. 1. iubindu-l cu iubirea cu care El i-a iubit. să-l lăudaţi.─ o cateheză a Duhului Sfânt. şi. el n-ar putea suporta acest adevăr. oaspete blând şi prieten care inspiră. adevărul şi viaţa” (In 14. ─ o cateheză a Fericirilor. omul nu poate să cunoască adevărul despre sine. Ioan Eudes. . dezvoltată în Decalog. pentru slujirea şi slava Tatălui. căci. a speranţei şi a iubirii. pot face faptele care corespund demnităţii lor: Vă rog să ţineţi seama că Isus Cristos. ca de nişte lucruri care sunt ale lui2419. Pentru mine. 1698 Referinţa cea dintâi şi cea din urmă a acestei cateheze va fi întotdeauna Isus Cristos Însuşi. Cord. Sufletul lui şi toate facultăţile lui. Privindu-l în credinţă. ─ o cateheză a harului. ─ o cateheză a virtuţilor umane.

a fost refăcut în frumuseţea sa de la început şi 2420 Cf. Oamenii se edifică pe ei înşişi şi cresc din interior: ei fac din întreaga lor viaţă sensibilă şi spirituală o materie primă pentru creşterea lor (articolul 6). Astfel. îndurării Tatălui nostru din ceruri (articolul 8). Prin actele sale deliberate (articolul 4). Este acordată în dar ca o Mântuire (capitolul al treilea). 2421 . ea se împlineşte în vocaţia la fericirea divină (articolul 2). „chipul nevăzutului Dumnezeu” (Col 1. chipul divin. asemenea fiului risipitor2420. îl dezvăluie pe deplin omului pe om şi îi descoperă măreţia chemării Proprii” 2421. 2 Cor 4. 11-31.1699 Viaţa în Duhul Sfânt împlineşte vocaţia omului (capitolul întâi). ocolesc păcatul şi. Întru Cristos. În Cristos. omul a fost creat după „chipul şi asemănarea” Creatorului. 15)2422. GS 22. dacă l-au comis. ARTICOLUL 1 Omul ─ chip al lui Dumnezeu 1701 „Cristos. ei înaintează în virtute (articolul 7). E propriu fiinţei umane să tindă în mod liber la această desăvârşire (articolul 3).) prin însăşi revelarea misterului Tatălui şi al iubirii Acestuia. binelui făgăduit de Dumnezeu şi atestat de conştiinţa morală (articolul 5). Cu ajutorul harului. ei ajung la desăvârşirea iubirii. sau nu. (. Lc 15. 2422 Cf.. se încredinţează. desfigurat în om de cel dintâi păcat.. CAPITOLUL ÎNTÂI Demnitatea persoanei umane 1700 Demnitatea persoanei umane se înrădăcinează în crearea ei după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu (articolul 1). 4. Ea este alcătuită din iubire divină şi solidaritate umană (capitolul al doilea). persoana umană se conformează. Răscumpărătorul şi Mântuitorul.

GS 22. omul este înzestrat cu libertate. viaţa morală înfloreşte în viaţă 2423 2424 Cf. El a căzut în ispită şi a săvârşit răul. § 1.înnobilat de harul lui Dumnezeu2423. o luptă dramatică între bine şi rău. Harul său reface ceea ce păcatul stricase în noi. apare ca o luptă. Cristos ne-a eliberat de Satana şi de păcat. între lumină şi întuneric2430. 1704 Persoana umană este părtaşă la lumina şi la puterea Duhului dumnezeiesc. 1706 Prin raţiune. De aceea. după asemănarea unirii persoanelor divine între ele (cf. GS 14. capitolul al doilea). Prin raţiune. § 2. Îşi află desăvârşirea în căutarea şi iubirea adevărului şi a binelui2426. ea este capabilă să înţeleagă ordinea lucrurilor rânduită de Creator. § 2. 2427 GS 17. 1708 Prin pătimirea sa. dându-i capacitatea să urmeze exemplul lui Cristos. persoana umană este „singura făptură de pe pământ pe care Dumnezeu a voit-o pentru ea însăşi” 2425. 1703 Înzestrată cu un suflet „spiritual şi nemuritor” 2424. A devenit predispus la rău şi supus greşelii: Omul este împărţit în sine însuşi. 2426 Cf. ucenicul ajunge la desăvârşirea dragostei. la sfinţenie. „semn privilegiat al chipului lui Dumnezeu”2427. 1709 Cel care crede în Cristos devine fiu al lui Dumnezeu. Maturizată în har. 2430 GS 13. § 3. 2425 GS 24. Ea îl face în stare să acţioneze corect şi să facă binele. 2428 GS 16. Această adopţiune filială îl transformă. . care îl îndeamnă neîncetat „să facă binele şi să fugă de rău”2428. întreaga viaţă a oamenilor. El a meritat pentru noi viaţa nouă în Duhul Sfânt. dar firea sa poartă rana păcatului strămoşesc. În unire cu Mântuitorul său. GS 15. El păstrează dorinţa binelui. este menită fericirii veşnice. El străluceşte în comuniunea dintre persoane. omul a abuzat de libertatea sa”2429. fie colectivă. fie individuală. e capabilă să se îndrepte singură spre adevăratul său bine. 1705 În virtutea sufletului său şi a puterilor spirituale ale inteligenţei şi voinţei. Fiecare trebuie să urmeze această lege care răsună în conştiinţă şi care îşi află împlinirea în iubirea lui Dumnezeu şi a aproapelui. Încă de la zămislirea ei. Prin voinţa sa. omul recunoaşte glasul lui Dumnezeu. 2429 GS 13. 1702 Chipul divin este prezent în fiecare om. 1707 „Împins de cel rău încă de la începutul istoriei. Exercitarea vieţii morale atestă demnitatea persoanei.

căci ei vor afla milă. Fericiţi cei cu inima curată. căci ei vor fi mângâiaţi. în gloria cerului. Fericiţi cei înfometaţi şi însetaţi de dreptate. Proclamarea lor reia făgăduinţele făcute poporului ales. 2434 GS 16. persoana umană este încă de la zămislirea sa orânduită spre Dumnezeu şi menită fericirii veşnice. îndreptându-le nu numai spre simpla stăpânire a unui pământ. 1714 Omul rănit în firea sa de păcatul originar este supus greşelii şi predispus la rău în exercitarea libertăţii sale. § 1. GS 15. căci ei se vor sătura. căci ei vor moşteni pământul. ci spre Împărăţia cerurilor: Fericiţi cei săraci în spirit.) îl dezvăluie pe deplin omului pe om şi îi descoperă măreţia chemării proprii”2431. ARTICOLUL 2 Chemarea noastră la fericire I. 1712 Adevărata libertate este în om „semnul privilegiat al chipului lui Dumnezeu”2433. 1711 Înzestrată cu suflet spiritual. 1713 Omul trebuie să urmeze legea morală care îl îndeamnă „să facă binele şi să evite răul”2434. PE SCURT 1710 ”Cristos (. Fericiţi cei milostivi.. Ea le duce la desăvârşire. § 2. Fericirile 1716 Fericirile sunt în centrul predicii lui Isus. 2431 2432 GS 22. Viaţa morală. crescută şi maturizată în har. e menită să se împlinească în gloria cerului. căci a lor este Împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng. începând de la Abraham. Ea se îndreaptă spre desăvârşire în căutarea şi iubirea adevărului şi a binelui2432.veşnică. . cu inteligenţă şi voinţă. căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. 2433 GS 17. 1715 Cel care crede în Cristos are viaţa nouă în Duhul Sfânt. Această lege răsună în conştiinţa lui. Fericiţi cei blânzi.

. II. Fericirea creştină 1720 Noul Testament foloseşte mai multe expresii pentru a caracteriza fericirea la care Dumnezeu îl cheamă pe om: venirea Împărăţiei lui Dumnezeu 2438. 2437 Sf. 3-12) 1717 Fericirile zugrăvesc chipul lui Isus Cristos şi descriu iubirea lui. Augustin. Augustin. III. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate. ţelul ultim al actelor umane: Dumnezeu ne cheamă la propria sa fericire. noul popor al celor care au primit făgăduinţa şi trăiesc din ea în credinţă. eccl. iar sufletul meu trăieşte din tine2436. vederea lui 2435 2436 Sf.. Dumnezeu a pus-o în inima omului ca să-l atragă la El. căci a lor este Împărăţia cerurilor. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi. minţind. sunt inaugurate în viaţa Fecioarei Maria şi a tuturor sfinţilor. Această dorinţă este de obârşie divină. Dorinţa de fericire 1718 Fericirile răspund dorinţei naturale de fericire. căci ei fiii lui Dumnezeu se vor chema. singurul care-l poate satisface: Desigur că noi toţi vrem să trăim fericiţi şi în neamul omenesc nu este nimeni care să nu fie de acord cu această afirmaţie. fă-mă să te caut ca sufletul meu să trăiască. vestesc binecuvântările şi răsplăţile anticipate deja în chip tainic ucenicilor. Symb. 1. 1. Numai Dumnezeu satură2437. 1719 Fericirile dezvăluie scopul existenţei umane. din pricina mea. dar şi întregii Biserici. 4. sunt făgăduinţele paradoxale care susţin speranţa în încercări. fiindcă trupul meu trăieşte din sufletul meu. Dumnezeul meu. Aşadar. caut viaţa fericită. Sf. Mt 4. chiar înainte să fie pe deplin formulată2435. cum se face că te caut. vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. 29. căci răsplata voastră va fi mare în ceruri. Mor. căutându-te. 17. ele exprimă chemarea credincioşilor asociaţi la slava pătimirii şi Învierii lui. luminează faptele şi atitudinile caracteristice ale vieţii creştine. Această chemare se adresează fiecăruia personal. 10. Doamne? De vreme ce.Fericiţi făcătorii de pace. Fericiţi veţi fi când vă vor ocări şi vă vor prigoni şi. (Mt 5. 2438 Cf. Conf. Toma Aq. 3.

1 Cor 13. Dumnezeu ne-a adus pe lume ca să-l cunoaştem. 1722 O asemenea fericire depăşeşte inteligenţa şi puterile omeneşti.. dar în iubirea sa. vom vedea şi vom iubi. ca şi harul care îl pregăteşte pe om să intre în bucuria divină. Şi ce alt sfârşit avem.. tehnica şi arta. 18. Iată ce va fi la sfârşitul fără de sfârşit.) Toate acestea vin din convingerea că bogăţia poate face totul. 20. Rom 8. 7-11): Acolo ne vom odihni şi vom vedea.. Mt 25.Dumnezeu: „Fericiţi cei curaţi cu inima. nici în vreo lucrare omenească. 23. Prin ea. (. Augustin. 3. nici în vreo făptură. De aceea. Ne învaţă că adevărata fericire nu se află nici în bogăţie sau bunăstare. Civ. nici în slava omenească sau în putere. (. 8)2439. „nimeni nu poate să-l vadă pe Dumnezeu şi să rămână viu”. ci numai în Dumnezeu. căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu”.. In 17. intrarea în odihna lui Dumnezeu (Evr 4. întreaga masă de oameni. îi aduce un omagiu instinctiv. 2441 Sf. dacă nu să ajungem în împărăţia care nu va avea sfârşit?2441 1721 Într-adevăr. Haer. 21. 2. 30. a fost numită supranaturală. izvorul oricărui bine şi a toată iubirea: Bogăţia este marea zeitate a zilei. vom iubi şi vom lăuda. 1723 Fericirea făgăduită ne pune în faţa alegerilor morale hotărâtoare. să ajungem în Paradis. intrarea în bucuria Domnului2440. ca ştiinţa. 1 In 3.. Ea ne îndeamnă să ne purificăm inima de instinctele ei rele şi să căutăm iubirea lui Dumnezeu mai presus de toate. 4. Ei măsoară fericirea după avere. şi astfel. 2443 Cf. 5.. căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu” (Mt 5. în măreţia şi slava sa negrăită. 12. . „Fericiţi cei curaţi cu inima. Cf. să-l slujim şi să-l iubim. faptul de a fi cunoscut şi de a face zgomot în lume (ceea ce s-ar putea numi o 2439 2440 Cf. în bunătatea sa faţă de oameni şi în atotputernicia sa. 4) şi la Viaţa veşnică2442. El merge până la a dărui celor care-l iubesc privilegiul de a-l vedea pe Dumnezeu. căci Tatăl e de necuprins. Ea este rodul unui dar gratuit al lui Dumnezeu. Aşadar.) Faima. (. şi după avere măsoară şi onorabilitatea. iar altul este faima. 22. omul intră în slava lui Cristos2443 şi în bucuria vieţii Sfintei Treimi. 2442 Cf. 2444 Sf.) „căci ce este cu neputinţă la oameni este cu putinţă la Dumnezeu”2444. oricât de folositoare ar fi. Desigur. Fericirea ne face „părtaşi la firea dumnezeiască” (2 Pt 1. Irineu. ea este cea căreia mulţimea. unul dintre idolii zilei este bogăţia.

Ele răspund dorinţei de fericire pe care Dumnezeu a aşezat-o în inimile oamenilor. înfierea. ARTICOLUL 3 Libertatea omului 1730 Dumnezeu l-a creat pe om raţional. . a început să fie considerată ca un bine în sine.reputaţie de presă). conferindu-i demnitatea unei persoane înzestrate cu iniţiativă şi stăpânire asupra faptelor sale. încetul cu încetul. vederea lui Dumnezeu. aducem roade în Biserică pentru Slava lui Dumnezeu2446. 3-23. Făcuţi rodnici de Cuvântul lui Cristos. 1727 Fericirea vieţii veşnice este un dar gratuit al lui Dumnezeu. 1726 Fericirile ne învaţă scopul ultim la care ne cheamă Dumnezeu: Împărăţia. susţinuţi de harul Duhului Sfânt. odihna în Dumnezeu. 1729 Fericirea cerească determină criteriile de discernământ în folosirea bunurilor pământeşti în conformitate cu Legea lui Dumnezeu. ea este supranaturală. un obiect de adevărată veneraţie2445. 5. astfel ca omul să-l caute spontan pe Creatorul său 2445 2446 Newman. ca şi harul care duce la ea. 14). 1728 Fericirile ne pun în faţa unor alegeri hotărâtoare în ceea ce priveşte bunurile pământeşti. despre sfinţenie. parabola semănătorului: Mt 13. cuvântarea de pe Munte şi cateheza apostolică ne descriu căile ce duc la Împărăţia cerurilor. începând de la Abraham. viaţa veşnică. Cf. „Dumnezeu a voit «să-l lase pe om în mâna sfatului lui» (Sir 15. un bine suprem. participarea la firea dumnezeiască. PE SCURT 1725 Fericirile reiau şi desăvârşesc făgăduinţele lui Dumnezeu. Noi ne îndreptăm spre ea pas cu pas. Mix. prin faptele de zi cu zi. orânduindu-le spre Împărăţia cerurilor. 1724 Decalogul. şi ea. ele ne purifică inimile ca să învăţăm să-l iubim pe Dumnezeu mai presus de toate.

Cf. 2451 Cf. 1732 Atâta vreme cât ea nu este statornicită definitiv în binele său ultim care este Dumnezeu. de exemplu. Înaintarea în virtute. 7-15. violenţă. Ea caracterizează actele propriu-zis umane. 10. cunoaşterea binelui şi asceza sporesc stăpânirea voinţei asupra actelor sale. 2450 . 4. teamă. asemănător lui Dumnezeu. înrădăcinată în raţiune şi voinţă. de la sine. 2447 2448 GS 17. după adulterul cu femeia lui Urie şi uciderea acestuia2451. 1734 Libertatea îl face pe om răspunzător de faptele sale în măsura în care ele sunt voluntare. Libertatea este în om o forţă de creştere şi de maturizare în adevăr şi bunătate.şi. ataşându-se de El. Prin liberul arbitru. . 1736 Orice act voit în mod direct este imputabil autorului său: Astfel. libertatea implică posibilitatea de a alege între bine şi rău. şi pe Cain2450. Rom 6. în grădină: „Ce ai făcut?” (Gen 3. Libertatea îşi atinge desăvârşirea atunci când este orientată spre Dumnezeu. 17. de a acţiona sau a nu acţiona. Ea devine izvor de laudă sau de dezaprobare. cu atât devenim mai liberi. şi deci de a creşte în desăvârşire sau de a slăbi şi a păcătui. de a săvârşi astfel. 13). afecţiuni fără măsură şi de alţi factori psihici sau sociali. 1735 Imputabilitatea unei fapte şi răspunderea pentru ea pot fi micşorate sau suprimate de neştiinţă. 1733 Cu cât facem mai mult binele. un accident rezultat din necunoaşterea Codului Rutier. Alegerea neascultării şi a răului este un abuz de libertate şi duce la „robia păcatului”2449. fericirea noastră. La fel. Domnul îl întreabă pe Adam după păcat. de a face ceva sau altceva. 4. obiceiuri. Gen 4. 2 Sam 12. 3. Nu există libertate adevărată decât în slujirea binelui şi a dreptăţii. La fel face şi profetul Natan cu regele David. I. fapte deliberate. Haer. prin aceasta. creat liber şi stăpân pe faptele sale2448. de merit sau de pierdere a meritului. Sf. să ajungă în mod liber la perfecţiunea deplină şi fericită”2447: Omul este raţional şi. 2449 Cf. neatenţie. Libertate şi responsabilitate 1731 Libertatea este puterea. O faptă poate fi indirect voită atunci când rezultă dintr-o neglijenţă faţă de ceea ce ar fi trebuit să se cunoască sau să se facă. fiecare dispune de sine. Irineu.

politic şi cultural cerute pentru o dreaptă exercitare a libertăţii sunt prea des ignorate şi încălcate. Refuzând planul de iubire al lui Dumnezeu. 2454 CDF. s-a înşelat singur. încă de la începuturile sale. DH 7. Toţi datorează fiecăruia acest respect. De fapt. dă mărturie despre nenorocirile şi asupririle născute din inima omului. II. rupe frăţia cu semenii săi şi se răzvrăteşte împotriva voinţei divine. trebuie să poată fi prevăzut. Îndepărtându-se de legea morală. are dreptul natural să fie recunoscută ca fiinţă liberă şi responsabilă. . A păcătuit în mod liber. îşi este suficient sieşi. De altfel. Această primă alienare a dat naştere la multe altele. omul aduce prejudicii propriei libertăţi. creată după chipul lui Dumnezeu. se face rob sieşi. Fiecare persoană umană. în special. de exemplu. 32). El i-a răscumpărat din păcatul care îi ţinea în robie. cât şi pe cei slabi în ispita de a păcătui împotriva carităţii. Pentru ca efectul rău să fie imputabil. nici ca mijloc de acţiune.1737 O consecinţă poate fi tolerată fără să fie voită de cel care acţionează. istovirea unei mame la căpătâiul copilului ei bolnav. „unde este Duhul. acolo este libertatea” (2 Cor 3. subiect al libertăţii. DH 2. iar cel care acţionează să aibă posibilitatea să-l evite. Efectul rău nu este imputabil dacă nu a fost voit nici ca scop. În El. condiţiile de ordin economic şi social. Încă de pe acum ne mândrim cu 2452 2453 Cf. instr. 1738 Libertatea se exercită în relaţiile dintre oameni. Istoria omenirii. Cf. în cazul unei omucideri comise de un şofer în stare de ebrietate. Libertatis conscientia 13. a devenit rob al păcatului. Este fals a pretinde că „omul. 17). cum ar fi moartea survenită dând ajutor unei persoane în pericol. 1741 Eliberare ăi mântuire. Exercitarea libertăţii nu implică dreptul de a spune orice şi a face orice. noi avem împărtăşire cu „adevărul” care ne „face liberi” (In 8. Libertatea umană în economia mântuirii 1739 Libertate şi păcat. 1740 Ameninţări pentru libertate. Duhul Sfânt ne-a fost dăruit şi. în domeniul moral şi religios2452. Libertatea omului este limitată şi supusă greşelii. „Pentru libertate ne-a făcut Cristos liberi” (Gal 5. Acest drept trebuie să fie recunoscut pe plan civil şi apărat în limitele binelui comun şi al ordinii publice2453. Cristos a dobândit mântuirea tuturor oamenilor. având ca scop satisfacerea propriului său interes în folosirea bunurilor pămînteşti”2454. omul a greşit. 1). Dreptul la exercitarea libertăţii este o exigenţă inseparabilă de demnitatea persoanei umane. Aceste situaţii de orbire şi nedreptate apasă asupra vieţii morale şi îi aduc atât pe cei puternici. de exemplu. după cum învaţă apostolul. ca urmare a unei folosiri rele a libertăţii. Prin Crucea sa glorioasă.

Acţiunea sa deliberată îi aparţine ca proprie. în special în rugăciune. Duhul Sfânt ne educă la libertate spirituală pentru a face din noi colaboratori liberi la lucrarea sa în Biserică şi în lume: Dumnezeule atotputernic şi îndurător. înlătură. cu atât cresc libertatea noastră lăuntrică şi siguranţa în încercări. ca el să se poată uni liber cu Creatorul său şi să ajungă astfel la desăvârşirea fericită2456. PE SCURT 1743 ”Dumnezeu l-a lăsat pe om în mâna sfatului lui” (Sir 15. 1747 Dreptul la exercitarea libertăţii este o exigenţă inseparabilă de demnitatea omului. în domeniul religios şi moral. Libertatea îşi atinge desăvârşirea atunci când este orientată spre Dumnezeu. după cum dă mărturie experienţa creştină. 1742 Libertate şi har. ARTICOLUL 4 Moralitatea actelor umane 2455 2456 MR. Dar exercitarea libertăţii nu implică dreptul presupus de a spune şi de a face orice. de la sine.„libertatea fiilor lui Dumnezeu” (Rom 8. 14). 1745 Libertatea caracterizează actele propriu-zis umane. violenţă. . 1748 „Pentru libertate ne-a făcut Cristos liberi” (Gal 5. 1746 Imputabilitatea unei fapte sau răspunderea pentru ea poate fi micşorată sau anulată de neştiinţă. rugăciunea zilei din duminica a 32-a. tot ce ne stă împotrivă. 1744 Libertatea este puterea de a acţiona sau a nu acţiona şi de a săvârşi astfel. Prin lucrarea harului. atunci când aceasta e în armonie cu simţul adevărului şi al binelui pe care Dumnezeu l-a aşezat în inima omului. ca şi în faţa presiunilor şi constrângerilor lumii exterioare. în special. GS 17. Binele suprem. 1). izbăviţi de orice povară trupească şi sufletească. Dimpotrivă. cu bunătate. teamă şi de alţi factori psihici sau sociali. cu cât suntem mai supuşi îndemnurilor harului. Ea îl face pe om răspunzător de faptele săvârşite voit. să te putem sluji cu toată libertatea2455. fapte libere. ca. § 1. Harul lui Cristos nu este nicidecum în concurenţă cu libertatea noastră. 21). Cf.

─ de scopul urmărit sau de intenţie. în acelaşi timp. adică liber alese ca urmare a unei judecăţi a conştiinţei. I. ajutorarea aproapelui) nu face bun şi nici drept un comportament în sine incorect (ca minciuna şi bârfa).1749 Libertatea face din om un subiect moral. Când se comportă în mod liber. Ea este orientarea spre binele aşteptat de la acţiunea întreprinsă. ci poate orândui spre acelaşi scop acţiuni multiple. intenţia şi împrejurările alcătuiesc „izvoarele”. Pentru că ea este izvorul voluntar al acţiunii şi o determină prin scop. atestată de conştiinţă. intenţia este pusă de către subiectul care acţionează. Ele sunt bune sau rele. Obiectul ales specifică din punct de vedere moral actul voinţei. . nu se poate justifica osândirea unui nevinovat ca mijloc legitim de a salva poporul. ─ de împrejurările acţiunii. De exemplu. Obiectul. Mt 6. Dimpotrivă. prezenţa unei intenţii rele (cum ar fi slava deşartă) face să fie rău un act care. 2-4. de iubirea lui Dumnezeu ca scop ultim al tuturor faptelor noastre. 1753 O intenţie bună (de exemplu. ca aceea de a face un serviciu pentru a obţine o favoare sau pentru a se făli cu el. Actele umane. ale moralităţii actelor umane. intenţia este un element esenţial în calificarea morală a acţiunii. Aceeaşi acţiune poate fi inspirată şi de mai multe intenţii. se poate spune că omul este părintele faptelor sale. Scopul este termenul prim al intenţiei şi desemnează ţelul urmărit în acţiune. Scopul nu scuză mijloacele. Izvoarele moralităţii 1750 Moralitatea actelor umane depinde: ─ de obiectul ales. sunt calificabile din punct de vedere moral. poate fi bun (cum ar fi pomana)2457. 1751 Obiectul ales este un bine spre care se îndreaptă voinţa. după cum raţiunea îl recunoaşte şi îl consideră conform sau nu cu adevăratul bine. în sine. 1752 Faţă de obiect. dar poate fi inspirat. sau elementele constitutive. Ea nu se limitează la direcţia acţiunilor noastre personale. Astfel. în mod deliberat. ea priveşte capătul acţiunii. ea poate orienta întreaga viaţă spre scopul ultim. un serviciu făcut are ca scop ajutorarea aproapelui. Intenţia este o mişcare a voinţei spre scop. Normele obiective ale moralităţii enunţă ordinea raţională a binelui şi răului. El este materia actului uman. 2457 Cf.

pentru că această alegere a lor presupune o dezordine a voinţei. PE SCURT 1757 Obiectul. constrângere sau necesitatea de a acţiona etc. Ele contribuie la sporirea sau la micşorarea bunătăţii sau răutăţii morale a actelor umane (de exemplu. Nu este permis să se facă răul ca să rezulte un bine. sunt elementele secundare ale unui act moral. Toma Aq. 5). Există comportamente concrete ─ cum ar fi desfrânarea ─. 1758 Obiectul ales specifică din punct de vedere moral actul voinţei. nici dreaptă o acţiune rea în sine. 6. prin sine şi în sine. a scopului şi a împrejurărilor. 1759 ”Nu se poate justifica o faptă rea făcută cu o intenţie bună” 2458. Ele pot şi să scadă sau să sporească răspunderea autorului (comportarea într-un anumit fel de frica morţii). 1761 Există comportamente concrete. 1756 Aşadar este greşit să se judece moralitatea actelor umane luând în considerare numai intenţia care le inspiră. a căror alegere este întotdeauna greşită. Dec. chiar dacă obiectul ei este bun în sine (cum ar fi rugăciunea şi postul „pentru a fi văzuţi de oameni”: Mt 6. Scopul nu scuză mijloacele.. sunt întotdeauna nepermise din cauza obiectului lor: astfel sunt blasfemia şi sperjurul. presiune socială. pentru că această alegere a lor presupune o dezordine a voinţei. . Există acte care. inclusiv urmările lor. cuantumul unui furt). intenţia şi împrejurările sunt cele trei „izvoare” ale moralităţii actelor umane. a scopului şi a împrejurărilor. sau împrejurările (mediu. Obiectul alegerii poate singur să vicieze o întreagă acţiune. 1760 Actul moral bun presupune simultan bunătatea obiectului. Împrejurările nu pot în sine să modifice calitatea morală a actelor înseşi. Nu 2458 Sf. praec. II. ele nu pot face nici bună. adică un rău moral.) care constituie cadrul lor. Un scop rău alterează acţiunea. după cum raţiunea îl recunoaşte şi îl consideră bun sau rău. a căror alegere este întotdeauna greşită.1754 Împrejurările. adică un rău moral. independent de împrejurări şi intenţii. Actele bune şi actele rele 1755 Actul bun din punct de vedere moral presupune simultan bunătatea obiectului. omuciderea şi adulterul.

care înclină spre a acţiona sau a nu acţiona ţinând seama de ceea ce este simţit sau imaginat ca bun sau ca rău. Augustin. Acestă mişcare se încheie în tristeţea răului prezent sau în mânia care i se opune. Sf. II. Iubirea determină dorinţa binelui absent şi speranţa de a-l obţine. Pasiunile 1763 Termenul de „pasiuni” aparţine patrimoniului creştin. 1764 Pasiunile sunt componente naturale ale psihicului uman. Pasiunea fundamentală este iubirea provocată de atracţia binelui. ARTICOLUL 5 Moralitatea pasiunilor 1762 Persoana umană se îndreaptă spre fericire prin actele sale deliberate: pasiunile sau sentimentele pe care le încearcă pot să predispună sau să contribuie la aceasta. Mc 7. Civ. S. Augustin. 14. Cristos Domnul desemnează inima omului ca izvorul din care se naşte mişcarea pasiunilor2459. 1766 „A iubi înseamnă a vrea binele cuiva”2460. 8.este permis să se facă răul ca să rezulte un bine. şi bune. pasiunile nu sunt nici bune. Sf. . Ele nu primesc o calitate morală decât în măsura în care depind efectiv de raţiune şi de voinţă. 3. Toma Aq. 4. ele constituie locul de trecere şi asigură legătura între viaţa sensibilă şi viaţa spiritului. 4. 2462 Sf. nici rele. Teama de rău cauzează ura. dacă iubirea este bună”2462. Pasiunile şi viaţa morală 1767 În sine. „Pasiunile sunt rele. 1765 Pasiunile sunt numeroase. Prin sentimente sau pasiuni se înţeleg emoţiile sau mişcările sensibilităţii. Pasiunile sunt numite 2459 2460 Cf. I. Toate celelalte afecţiuni îşi au izvorul în această mişcare originară a inimii omului către bine. aversiunea şi frica faţă de răul care vine.. Th. 2461 Cf. Nu este iubit decât binele 2461. 21. dacă iubirea este rea. 26. 1-2. 7. Această mişcare se încheie în plăcerea şi în bucuria binelui posedat. Trin.

Cf. sentimentele umane îşi pot dobândi desăvârşirea în iubirea şi fericirea divină. 1769 În viaţa creştină. S. Th. 1772 Pasiunile principale sunt iubirea şi ura. 1. Emoţiile şi sentimentele pot fi asumate în virtuţi sau pervertite în vicii. 1773 În pasiuni. 24. Prin emoţiile sale. Sf. există în ele bine sau rău moral.voluntare „fie pentru că sunt comandate de voinţă. 1768 Nu marile sentimente hotărăsc moralitatea sau sfinţenia persoanelor. Toma Aq. ca mişcări ale sensibilităţii. Duhul Sfânt însuşi îşi împlineşte lucrarea mobilizând întreaga fiinţă împreună cu durerile. 1770 Desăvârşirea morală este ca omul să nu fie îndemnat spre bine numai de voinţă. 3. fie pentru că voinţa nu li se opune”2463. aşa cum se vede în Agonia şi Pătimirea Domnului. Reglarea pasiunilor de către raţiune e proprie perfecţiunii binelui moral sau uman2464. S. tristeţea şi mânia. nu există nici bine. nici rău moral.. În Cristos. 2463 2464 Sf. . 1774 Emoţiile şi sentimentele pot fi asumate în virtuţi sau pervertite în vicii. Dar după cum depind sau nu de raţiune şi voinţă. Pasiunile sunt bune din punct de vedere moral când contribuie la o acţiune bună şi rele în caz contrar.. Th. după cum spune psalmul: „Inima mea şi trupul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeul cel viu” (Ps 84. 1-2. temerile şi tristeţile ei. PE SCURT 1771 Termenul de „pasiuni” desemnează afectele sau sentimentele. 1-2. 24. Voinţa dreaptă orientează spre bine şi spre fericire mişcările sensibile pe care şi le asumă. ele sunt rezervorul inepuizabil de imagini şi afecte în care se exprimă viaţa morală. ci şi de apetitul său sensibil. omul presimte binele şi bănuieşte răul. voinţa rea cedează pasiunilor dezordonate şi le intensifică. Toma Aq. dorinţa şi frica. 3). ci şi de „inima” sa. 1775 Desăvîrşirea binelui moral este ca omul să nu fie mişcat spre bine numai de voinţă. bucuria.

. 1778 Conştiinţa morală este o judecată a raţiunii. În tot ceea ce spune şi face. . (. omul percepe şi recunoaşte prescripţiile legii divine: Conştiinţa este o lege a spiritului nostru. ne vorbeşte prin văl. Rom 1. omul trebuie să urmeze cu fidelitate ceea ce ştie că este just şi drept. să împlinească binele şi să evite răul. care semnifică răspundere şi datorie.ARTICOLUL 6 Conştiinţa morală 1776 „În adâncul conştiinţei. 1779 Este important pentru fiecare să-şi fie destul de prezent sieşi ca să-şi înţeleagă şi să-şi urmeze glasul conştiinţei...) Conştiinţa este nucleul cel mai tainic şi sanctuarul omului. la momentul potrivit. Cf. 2467 Cf. prin referinţă la Binele suprem: persoana umană simte atracţia acestui bine şi îi acceptă poruncile. Rom 2. examinare sau 2465 2466 GS 16.) Căci omul are în inimă o lege scrisă de Dumnezeu. dar care îl depăşeşte. ne învaţă şi ne conduce. scrisoare către ducele de Norfolk 5. care ne dă porunci.. în lumea naturală ca şi în cea a harului. 2468 Newman. Această cerinţă de interioritate este cu atât mai necesară cu cât viaţa ne expune adesea la sustragerea de la orice reflecţie. unde omul se află singur cu Dumnezeu. Ea judecă şi alegerile concrete. chemându-l neîncetat să iubească şi să facă binele şi să evite răul. 32. Ea confirmă autoritatea adevărului. încuviinţându-le pe cele care sunt bune. conştiinţa morală2466 îi porunceşte. denunţându-le pe cele care sunt rele 2467. Judecata de conştiinţă 1777 Prezentă în conştiinţa persoanei. 14-16. omul prudent îl poate auzi pe Dumnezeu care vorbeşte.) Ea este mesagera Aceluia care.. răsună la momentul potrivit în urechea inimii. I. al cărui glas îi răsună în străfunduri”2465. Prin judecata conştiinţei sale. Când ascultă de conştiinţa morală. dar căreia trebuie să i se supună şi al cărei glas. (. teamă şi speranţă. (. omul descoperă o lege pe care nu şi-o dă el însuşi. prin care persoana umană recunoaşte calitatea morală a unui act concret pe care intenţionează să-l facă. Conştiinţa este cea dintâi între toţi vicarii lui Cristos2468. este pe cale să-l ducă la îndeplinire sau l-a împlinit..

Verdictul judecăţii conştiinţei rămâne un zălog al speranţei şi al îndurării. Se numeşte prudent omul care alege conform acestei judecăţi. Dacă omul comite răul. dacă ne osândeşte inima noastră. Io.. Formarea conştiinţei 1783 Conştiinţa trebuie să fie informată şi judecata morală să fie luminată. judecata dreaptă a conştiinţei poate rămâne în el ca martoră a adevărului universal al binelui şi. el aminteşte iertarea care trebuie să fie cerută. a răutăţii alegerii sale personale. 1781 Conştiinţa permite asumarea răspunderii pentru actele săvârşite. II. fiindcă. în acelaşi timp. Conştiinţa morală cuprinde perceperea principiilor moralităţii (synderesis). pentru a lua personal decizii morale. Educaţia conştiinţei este indispensabilă unor oameni supuşi influenţelor negative şi ispitiţi de păcatul de a-şi prefera judecata proprie şi de a respinge învăţăturile autorizate. 19-20). ea îl trezeşte pe copil la cunoaşterea şi practicarea legii interioare recunoscute de conştiinţa 2469 2470 Sf. 1780 Demnitatea persoanei umane implică şi pretinde rectitudinea conştiinţei morale. (. O conştiinţă bine formată este dreaptă şi veridică. judecata asupra actelor concrete care trebuie să fie săvârşite sau au fost săvârşite. Ep. este recunoscut practic şi concret de judecata prudentă a conştiinţei. înlăuntrul vostru şi. Augustin. declarat în legea raţiunii. pe Dumnezeu2469. DH 3. conform adevăratului bine voit de înţelepciunea Creatorului. 1782 Omul are dreptul să acţioneze în conştiinţă şi libertate. în tot ceea ce faceţi. Adevărul despre binele moral. fraţilor. întreab-o. Dovedind greşeala comisă. nici nu trebuie să fie împiedicat să acţioneze conform conştiinţei sale. Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi le ştie pe toate (1 In 3.) Întoarceţi-vă.. . 8. „Omul nu trebuie să fie silit să acţioneze împotriva conştiinţei sale. 9.introspecţie: Întoarce-te la conştiinţa ta. mai ales în domeniul religios”2470. Ea îşi formulează judecăţile urmând raţiunea. aplicarea lor în împrejurările date printr-o discernere practică a motivelor şi a bunurilor şi. 1784 Educarea conştiinţei este o obligaţie pentru întreaga viaţă. binele care trebuie să fie încă făcut şi virtutea ce trebuie să fie cultivată fără încetare cu harul lui Dumnezeu: În faţa lui Dumnezeu se va linişti inima noastră. Încă din primii ani. în concluzie. priviţi-l pe Martor.

. Cf. . 1787 Omul se confruntă uneori cu situaţii care fac judecata morală mai puţin sigură şi hotărârea dificilă. ─ Caritatea trece întotdeauna prin respectul faţă de aproapele şi de conştiinţa lui: „Păcătuind împotriva fraţilor şi lovind conştiinţa lor. 15. fie. 12). Însă el trebuie să caute întotdeauna ceea ce este drept şi bun şi să descopere voinţa lui Dumnezeu exprimată în legea divină. 21).) păcătuiţi faţă de Cristos” (1 Cor 8. născute din slăbiciune şi din greşelile omeneşti. IV. Mai trebuie şi să ne examinăm conştiinţa raportându-ne la Crucea Domnului. ─ „Regula de aur”: „Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii. 1785 În formarea conştiinţei. DH 14. conştiinţa poate emite fie o judecată dreaptă în acord cu raţiunea şi cu legea divină.. Suntem sprijiniţi de darurile Duhului Sfânt. (. de resentimentele vinovăţiei şi de atitudinile de complezenţă. Judecata eronată 1790 Omul trebuie să se supună întotdeauna judecăţii sigure a conştiinţei sale. A alege după conştiinţă 1786 Aflată în faţa unei alegeri morale. trebuie să-l asimilăm în credinţă şi rugăciune şi să-l punem în aplicare. ea apără sau vindecă de teamă. 12)2472. omul se străduieşte să interpreteze datele experienţei şi semnele timpului mulţumită virtuţii prudenţei.) faci ceva de care fratele tău se poticneşte. care se îndepărtează de acestea.morală. faceţi-le şi voi lor” (Mt 7. 31. Lc 6. Educaţia conştiinţei garantează libertatea şi dă naştere la pacea inimii. s-ar osândi singur. „Bine este să nu (. Dar se poate întâmpla ca această conştiinţă morală să se afle în neştiinţă şi să emită 2471 2472 Cf. 1788 În acest scop. se sminteşte sau slăbeşte” (Rom 14. o judecată greşită.. Cuvântul lui Dumnezeu este lumină pentru calea noastră. Tob 4. III. 1789 În orice caz se pot aplica unele reguli: ─ Niciodată nu este permis să se facă rău ca să urmeze un bine. O educaţie prudentă învaţă virtutea. ajutaţi de mărturia sau de sfaturile altuia şi călăuziţi de învăţătura autorizată a Bisericii2471. sfaturilor persoanelor cu experienţă şi ajutorului Duhului Sfânt şi al darurilor lui. Dacă ar acţiona deliberat împotriva acesteia din urmă. de egoism şi de orgoliu.. dimpotrivă.

Fiecare trebuie să-şi dobândească mijloacele de formare a conştiinţei proprii. unde omul se află singur cu Dumnezeu. Ea îşi formulează judecăţile urmând raţiunea. 3. dimpotrivă. o lipsă. exemplul rău dat de alţii. 2473 GS 16. conform adevăratului bine voit de înţelepciunea Creatorului. 2 Tim 1. 16. Fapte 24. 2474 . Aceasta se întâmplă „când omul se îngrijeşte prea puţin să caute adevărul şi binele şi când conştiinţa este orbită treptat de obişnuinţa păcatului”2473. Cf. 1797 Pentru omul care a săvârşit răul. PE SCURT 1795 ”Conştiinţa este nucleul cel mai tainic şi sanctuarul omului.judecăţi eronate cu privire la acte viitoare sau deja comise. 21. 2476 GS 16. verdictul conştiinţei sale rămâne un zălog al convertirii şi speranţei. Căci dragostea provine în acelaşi timp „din inimă curată. 1798 O conştiinţă bine formată este dreaptă şi veridică. pretenţia unei autonomii prost înţelese a conştiinţei. persoana este vinovată de răul pe care-l comite. 1792 Necunoaşterea lui Cristos şi a Evangheliei lui. În acest caz. robia pasiunilor. 2475 GS 16. 5)2474: Cu cât prevalează conştiinţa dreaptă. lipsa convertirii şi a dragostei pot fi la originea deviaţiilor de judecată în conduita morală. 1791 Această neştiinţă poate fi adesea imputabilă răspunderii personale. ignoranţa este invincibilă. 1 Tim 3. din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică” (1 Tim 1. 1794 Conştiinţa bună şi curată este luminată de credinţa sinceră. refuzarea autorităţii Bisericii şi a învăţăturii ei. 1796 Conştiinăa morală este o judecată a raţiunii prin care omul recunoaşte calitatea morală a unui act concret. răul comis de persoană nu i se poate imputa. 1793 Dacă. cu atât persoanele şi grupurile evită arbitrariul şi caută să se conformeze normelor obiective ale moralităţii2475. o dezordine. 1 Pt 3. sau judecata eronată este fără răspundere din partea subiectului moral. Aşadar trebuie lucrat pentru corectarea erorilor conştiinţei morale. al cărui glas îi răsună în străfunduri”2476. 9. Însă nu rămâne în mai mică măsură un rău.

Grigore de Nyssa. Ea permite persoanei nu numai să facă fapte bune. I. stăpânire de sine şi bucurie pentru a duce o viaţă bună din punct de vedere moral. Aşa se formează conştiinţa morală. Virtutea este o dispoziţie firească şi fermă de a face binele. conştiinţa poate să emită fie o judecată dreaptă. Omul virtuos este acela care practică în mod liber binele. 1800 Fiinţa umană trebuie întotdeauna să asculte de judecata sigură a conştiinţei sale. dimpotrivă. dispoziţii stabile. Ele dobândesc uşurinţă. o judecată eronată. care ne orânduiesc faptele. fie. 8). ordonându-ne pasiunile şi conducându-ne comportamentul după raţiune şi credinţă.1799 Pusă în faţa unei alegeri morale. 1. 1802 Cuvântul lui Dumnezeu este lumină pentru paşii noştri. câte sunt vrednice de iubit. perfecţiuni devenite obişnuinţe ale inteligenţei şi ale voinţei. care se îndepărtează de ele. în acord cu raţiunea şi cu legea divină. Această ignoranţă sau aceste erori nu sunt întotdeauna lipsite de vină. câte sunt drepte. Persoana virtuoasă tinde spre bine cu toate forţele ei sensibile şi spirituale. Scopul unei vieţi virtuoase este de a deveni asemenea lui Dumnezeu2477. Trebuie să ni-l însuşim în credinţă şi rugăciune şi să-l punem în practică. câte sunt cu nume bun. Virtuţile morale sunt 2477 Sf. câte curate. ci şi să dea ce are mai bun din sine. Beat. câte sunt de cinste. la acestea să vă fie gândul” (Fil 4. . orice virtute şi orice laudă. 1801 Conştiinţa morală poate rămâne în ignoranţă sau poate emite judecăţi eronate. Ea urmăreşte şi alege binele prin acţiuni concrete. Virtuţile umane 1804 Virtuţile umane sunt atitudini ferme. ARTICOLUL 7 Virtuţile 1803 „Câte sunt adevărate.

ostenelile înţelepciunii rodesc sfinte virtuţi. 15). „vizitiul virtuţilor”: ea conduce celelalte virtuţi. Dreptatea faţă de Dumnezeu este numită „virtutea religiei”. Virtutea tăriei ne face în stare să învingem teama. Ea întăreşte hotărârea de a rezista ispitelor şi de a depăşi obstacolele vieţii morale. Ea ne dispune să mergem până la renunţare şi la jertfirea vieţii pentru apărarea unei cauze drepte. 7). „De iubeşte cineva dreptatea. ele dispun toate capacităţile fiinţei umane pentru a intra în comuniune cu iubirea divină. De aceea. Omul drept. Sub alte nume. 1807 Dreptatea este virtutea morală ce constă în voinţa neschimbătoare şi fermă de a da lui Dumnezeu şi aproapelui ceea ce li se cuvine. dreptatea. „Nici să nu-l părtineşti pe cel sărac şi nici de cel puternic să nu te sfieşti. Th. indicându-le norma şi măsura. Este numită auriga virtutum. 2-2. ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în cer” (Col 4. 15). 1806 Prudenţa este virtutea care dispune raţiunea practică să discearnă în orice împrejurare adevăratul nostru bine şi să aleagă mijloacele potrivite pentru a-l înfăptui. „Omul înţelept îşi veghează paşii” (Prov 14. Prudenţa este aceea care călăuzeşte în mod nemijlocit judecata de conştiinţă. „Tăria mea şi lauda mea e Domnul” 2478 S. nici cu făţărnicia sau cu disimularea. daţi slugilor voastre ce este drept şi potrivit. „Stăpânilor. Caracterul deosebit al virtuţilor cardinale 1805 Patru virtuţi joacă un rol de pivot (lat. şi să înfruntăm încercarea şi persecuţiile. Ele sunt fructele şi germenii actelor morale bune.dobândite în mod uman. chiar şi teama de moarte. 47. evocat adesea în Sfânta Scriptură. 7). . Acestea sunt: prudenţa. ea dispune la respectarea drepturilor fiecăruia şi la stabilirea în cadrul relaţiilor dintre oameni a armoniei care promovează echitatea faţă de persoane şi de binele comun. Faţă de oameni. se numesc „cardinale”: toate celelalte se grupează în jurul lor. 1). aceste virtuţi sunt lăudate în numeroase pasaje din Scriptură. pentru rugăciuni” (1 Pt 4. Ea nu trebuie să se confunde nici cu timiditatea sau cu frica. cardo). 2. dreptatea şi tăria” (Înţ 8. 1808 Tăria este virtutea morală care în dificultăţi asigură fermitate şi statornicie în urmarea binelui. căci ea îl învaţă cumpătarea şi prudenţa. se distinge prin dreptatea constantă a gândurilor sale şi prin corectitudinea comportamentului său faţă de aproapele. „Fiţi cumpătaţi şi treji. Prudenţa este „dreapta regulă a acţiunii”. Omul prudent decide şi îşi orânduieşte comportamentul după această judecată. scrie Sfântul Toma 2478 după Aristotel. ci cu dreptate să-l judeci pe aproapele tău” (Lev 19. Datorită acestei virtuţi aplicăm fără eroare principiile morale la cazurile particulare şi înlăturăm îndoielile cu privire la binele pe care trebuie să-l facem şi la răul pe care trebuie să-l evităm. tăria şi cumpătarea.

Trebuie să „trăim în cumpătare. 33). 1809 Cumpătarea este virtutea morală ce moderează atracţiile plăcerilor şi dă echilibru în folosirea bunurilor create.(Ps 118. În Noul Testament ea este numită „măsură” ori „sobrietate”. Eu am biruit lumea” (In 16. 25. dreptate şi evlavie în lumea aceasta” (Tit 2. Fiecare trebuie să ceară mereu acest har de lumină şi de tărie. păstrează o discreţie sănătoasă şi „nu se lasă ispitit să urmeze pornirile inimii sale” (Sir 5. Augustin. 14). Mor. Virtuţile teologale 1812 Virtuţile umane îşi au rădăcina în virtuţile teologale. trebuie să recurgă la sacramente. nu este uşor să-şi păstreze echilibrul moral. Îi arăţi (prin cumpătare) o iubire desăvârşită. care veghează pentru a discerne toate. Ea asigură stăpânirea voinţei asupra instinctelor şi menţine dorinţele în limitele bunei-cuviinţe. sunt purificate şi înălţate de harul divin. 1811 Pentru omul rănit de păcat. 1. care nu ascultă decât de El (şi aceasta este dreptatea). dar îndrăzniţi. să-i urmeze chemările de a iubi binele şi de a se feri de rău. Să trăieşti bine nu este altceva decât să-l iubeşti pe Dumnezeu cu toată inima ta. de teama de nu te lăsa luat prin surprindere de viclenie şi de minciună (şi aceasta este prudenţa)2480. 4. 37. Cu ajutorul lui Dumnezeu. ele plăsmuiesc caracterul şi dau uşurinţă în practicarea binelui. cu tot sufletul tău şi cu toată lucrarea ta. . Sf. Omul virtuos este fericit să le practice. dobândite prin educaţie. 12). Ele îl dispun pe creştin să trăiască în relaţie cu Sfânta Treime. eccl. 2 Pt 1. Virtuţile şi harul 1810 Virtuţile omeneşti. 2481 Cf. Cumpătarea este adesea lăudată în Vechiul Testament: „Nu te lăsa să mergi pe calea poftelor tale şi înfrânează-ţi dorinţele” (Sir 18. Căci virtuţile teologale se referă în mod direct la Dumnezeu. 2)2479. Omul cumpătat îşi orientează spre bine apetiturile sensibile. „În lume veţi avea necazuri. prin acte deliberate şi printr-o perseverenţă mereu reînnoită prin efort. care fac apte facultăţile omului să participe la natura divină2481. Ele au drept 2479 2480 Cf. 27-31. pe care nici o nenorocire nu o poate zdruncina (ceea ce ţine de tărie). 46. Darul mântuirii prin Cristos ne dă harul necesar pentru a persevera în căutarea virtuţilor. 30). II. să coopereze cu Duhul Sfânt.

23). Speranţa 1817 Speranţa este virtutea teologală prin care noi dorim drept fericire a noastră Împărăţia cerurilor şi viaţa veşnică. . care este în ceruri. 2484 Cf. „Să ţinem mărturisirea speranţei neclintită. 17). şi Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu.origine. 1813 Virtuţile teologale întemeiază. Există trei virtuţi teologale: credinţa. 13. 1815 Darul credinţei dăinuie în acela care n-a păcătuit împotriva ei 2484. dar de se va lepăda cineva de mine înaintea oamenilor. ci să o şi profeseze. Credinţa vie „lucrează prin iubire” (Gal 5. căci credincios este Cel care a făgăduit” (Evr 10. DH 14. lui Dumnezeu”2483. Cc. să-i dea mărturie cu îndrăzneală şi să o răspândească: „Toţi trebuie să fie pregătiţi să-l mărturisească pe Cristos în faţa oamenilor şi să-l urmeze pe drumul crucii. Slujirea şi mărturisirea credinţei sunt necesare pentru mântuire: „Oricine va da mărturie pentru mine înaintea oamenilor. Ele sunt chezăşia prezenţei şi a acţiunii Duhului Sfânt în facultăţile fiinţei omeneşti. căci El este însuşi Adevărul. „Cel drept prin credinţă va trăi” (Rom 1. însufleţesc şi caracterizează comportamentul moral al creştinului.: DS 1545. punându-ne încrederea în făgăduinţele lui Cristos şi sprijinindu-ne nu pe puterile noastre. Credinţa 1814 Credinţa este virtutea teologală prin care noi credem în Dumnezeu şi credem tot ceea ce El ne-a spus şi ne-a revelat. 2485 LG 42. 6). care este în ceruri” (Mt 10. 26): lipsită de speranţă şi de iubire. 32-33). şi ceea ce Biserica ne-a propus să credem. De aceea. credinciosul se străduieşte să cunoască şi să facă voinţa lui Dumnezeu. Dar „credinţa fără fapte este moartă” (Iac 2. „omul se încredinţează total. ci pe ajutorul harului Duhului Sfânt. în mod liber. Trid. cf. speranţa şi iubirea2482. în prigonirile care nu lipsesc niciodată Bisericii”2485. cauză şi scop pe Dumnezeu Unul-Întreit. Sunt vărsate de Dumnezeu în sufletele credincioşilor pentru a-i face capabili să se comporte ca fii ai săi şi să merite viaţa veşnică. credinţa nu-l uneşte în totalitate pe credincios cu Cristos şi nu-l face un membru viu al Trupului său. 2482 2483 Cf. şi Eu voi da mărturie pentru el înaintea Tatălui meu. 1816 Ucenicul lui Cristos nu trebuie numai să păstreze credinţa şi să o trăiască. Prin credinţă. 1 Cor 13. Ele dau formă şi viaţă tuturor virtuţilor morale. DV 5.

Dar prin meritele lui Isus Cristos şi ale pătimirii lui. care îşi găseşte izvorul şi modelul în speranţa lui Abraham. Biserica se roagă ca „toţi oamenii să fie mântuiţi” (1 Tim 2. 21. 1819 Speranţa creştină reia şi desăvârşeşte speranţa poporului ales. Elanul speranţei ne fereşte de egoism şi ne călăuzeşte la fericirea iubirii. pentru ca. în Isaac. îndreptăţiţi prin harul lui Cristos. 18). „Sperând împotriva oricărei speranţe. cel care fusese copleşit.. de făgăduinţele lui Dumnezeu şi fusese purificat prin încercarea jertfei 2486. Gândeşte-te la aceasta: cu cât vei 2486 2487 Cf. Ea ne dă bucurie chiar şi în încercări: „Bucurându-ne în speranţă. 1821 Aşadar putem spera la gloria cerului. Ea este şi o armă de apărare în lupta mântuirii: „Să îmbrăcăm platoşa credinţei şi a iubirii şi să ne punem coiful speranţei de mântuire” (1 Tes 5. în vestirea fericirilor. Mt 10. 4-8. îndelung-răbdători în strâmtorare” (Rom 12.. 1818 Vir