Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE


PUBLICĂ
CIG ANUL IV GRUPA 3
CONTINUARE DE STUDII

STUDENT,
HUŞMAN IOANA-DIANA
1.NOŢIUNI GENERALE DESPRE CREDIT

Creditul reprezintă operaţiunea de împrumut prin care se iau în stăpânire imediată


resurse, în schimbul rambursării imediat viitoare,însoţită de plata unei dobânzi, ce
remunerează pe împrumutător. Această operaţiune priveşte două părţi şi anume:
 Cel care acordă creditul-creditorul

 Cel care primeşte creditul-debitorul


Creditul poate fi pe perioade diferite şi anume:
- pe termen scurt (până la 12 luni)
- pe termen mediu sau mijlociu (între 1-5 ani)
- pe termen lung (peste 5 ani)

Deşi are un ritm de creştere susţinut în ultimii trei ani, creditul imobiliar si ipotecar
are o pondere foarte redusă în totalul împrumuturilor populaţiei. Băncile comerciale
exploatează situaţia .Încă de la începutul anului băncile au adoptat o manieră mult mai
agresivă de promovare a produselor de creditare, oferind scăderi de costuri la
împrumuturile acordate populaţiei.. Ofertele îmbunătăţite au însemnat şi reduceri sau
eliminări de comisioane, sau prelungiri ale perioadei de rambursare
Una dintre explicaţiile unei ponderi relativ mici a împrumuturilor pentru locuinţă
în totalul creditelor constă în restrictiile impuse de BNR privind nivelul maxim al ratei
lunare care nu trebuie sa depaseasca 35% din venitul lunar net. Bancile acorda insa
imprumuturi pe termene din ce in ce mai lungi, usurind astfel accesul la credit si
persoanelor cu venituri mai modeste.
Însă trebuie să facem diferenţă între creditul ipotecar şi cel imobiliar, deoarece sunt
două noţiuni asemănătoare, dar nu identice.

2
Diferenţa fundamentală între cele două tipuri de credit o constituie modul de
garantare a creditului: în cazul celui ipotecar, se garantează doar cu locuinţa pentru care
s-a făcut creditul, iar în cazul celui imobiliar, se poate garanta şi cu giranţi, alte imobile,
salariu. Creditul ipotecar este reglementat de Legea creditului ipotecar (obiectul
creditului,destinaţia lui,garanţia,etc)astfel poate fi achiziţionat numai un imobil cu
destinaţie locativă,comercială sau industrială,garantat cu ipoteca pe imobilul în cauza in
limita unei rate maxime de 35% din venitul familiei din care s-au scazut obligaţiile de
plata.Creditul imobiliar este un produs de creditare destinat achiziţionării oricărui bun
imobil, ale cărui condiţii sunt reglementate de fiecare bancă în parte în conformitate cu
normele bancare şi politica proprie.
Diferenţele semnificative între cele două modalităţi de finanţare credit
ipotecar/imobiliar sunt :
Credit imobiliar:
• Legislatie guvernantă: Codul civil; la care se adauga Normele de Risc si
Procedurile interne ale Bancii;
• Garanţii: ipoteca asupra imobilului achizitionat prin credit sau asupra altui
imobil; în plus se pot solicita giranţi
;• Calculul capacităţii de rambursare: ponderea ratei în venitul net lunar nu poate
depasi 50% din acesta;
• Asigurări de viaţă ale imobilului nu sunt obligatorii•
In cazul creditelor pentru construirea unor imobile garanţia creditului va fi terenul
pe care se execută construcţia plus un alt imobil; nu este permisa ipoteca instituita asupra
construcţiei viitoare.
Credit ipotecar
• Legislaţie guvernantă: Legea 190 /1999 privind creditele ipotecare, Normele
metodologice nr.3/2000 de aplicare, Noma 16 BNR din dec.2003; la care se adaugă
Normele de Risc şi Procedurile interne ale Băncii;

3
• Garanţii: ipoteca asupra imobilului achiziţionat prin credit/construcţiei viitoare;
• Calculul capacităţii de rambursare: ponderea ratei în venitul net lunar nu poate
depaşi 35% din acesta.
Valoarea unui credit ipotecar nu poate depasi 75% din valoarea imobilului pentru
achizitionarea caruia se solicita creditul.
Creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare va fi garantat prin ipoteci sau
privilegii asupra imobilului - teren sau construcţii - pentru care se acorda creditul.
Creditul imobiliar poate fi garantat şi cu alte imobile dacât cele achiziţionate prin credit.
Principala diferenţă dintre aceste două produse este reprezentată de garanţiile
solicitate de către bancă. În cazul creditului imobiliar garanţia reprezintă ipoteca asupra
imobilului achiziţionat prin credit sau a altui imobil aflat în proprietatea împrumutatului
sau a unei terţe persoane. De asemenea, instituţia creditoare poate cere unul sau doi
giranţi, cesiunea veniturilor împrumutatului şi a unor poliţe de asigurare. În schimb,
creditul ipotecar este garantat cu ipoteca asupra imobilului achiziţionat din credit iar în
cazul construcţiilor garanţia este reprezentată de teren şi construcţia care se va ridica
ulterior pe acest teren. Legea creditului ipotecar a stabilit inţial o perioadă minimă pentru
care putea fi acordat acesta (minim 5 ani pentru persoane juridice şi minim 10 ani pentru
persoane fizice), articolul a fost însă modificat ulterior printr-o Ordonanţă de Urgenţă.

2. SCOPUL CERCETĂRII

Obiectivul principal al lucrării tematice îl reprezintă obţinerea unor


informaţii referitoare la gradul de cunoaştere de către populaţie a noţiunilor de credit
imobiliar şi credit ipotecar, precum şi a numărului de persoane care a apelat la astfel de
credite sau se gândeşte să recurgă la astfel de împrumuturi.
Sunt valorificate şi informaţiile mai vechi referitoare la acest termen, în special
noţiunile care fac referire la :

4
 Datorie, datornic, debit, debitor, împrumut, împrumutant;

 Creditor, împrumutator;
 Garant, garanţii, girant
 Dobândă, cămată, marjă.

3. STABILIREA OBIECTIVELOR, IPOTEZELOR ŞI VARIABILELOR


CERCETĂRII

Obiectiv : Determinarea gradului de creditare a persoanelor fizice aflate în judeţul


Suceava ( in cercetare se face referire la credit în general, şi la creditul ipotecar şi
imobiliar in special ; colectivitatea cercetată este alcătuită din persoane peste 18 ani,
selectate aleatoriu)
Ipoteza : Creditul imobiliar (ipotecar) este cunoscut ca un factor de procurare a
resurselor necesare pentru construcţia unei locuinţe sau achiziţionarea unei locuinţe.
Variabila conceptuală : Gradul de cunoaştere reprezintă măsura în care un individ
cunoaşte acest termen economic.
Variabile operaţionale : Gradul de cunoaştere variază de la necunoaştere totală la o
foarte bună cunoaştere, existând şi posibilităţile intermediare ale unei cunoaşteri slabe sau
a uneia bune.
Obiectiv : Cunoaşterea opiniei persoanelor fizice cu privire la preţul creditelor
(dobândă activă negociată).
Ipoteza : Preţul creditelor imobiliare este determinat de nivelul dobânzilor active
negociate şi plătite de către beneficiarii creditelor odată cu rambursarea acestora. Se
constată că nivelul acestor dobânzi este relativ mare, depăşind cu mult nivelul inflaţiei
prognozate cu cel puţin 20%.

5
Variabila conceptuală: Preţul creditului îl reprezintă nivelul dobânzii active
negociate între ambele părţi la încheierea contractului de credit.
Variabile operaţionale: preţul creditului reprezentat prin nivelul dobânzilor active
negociate poate fi:
- dobânzi mici cuprinse intre 12-20%
- dobânzi relativ medii cuprinse între 21-35%
- dobânzi mari cuprinse între 36-50%
- dobânzi exagerate cuprinse între 51-70%.
Obiectiv: Cunoaşterea opiniei beneficiarilor de credit cu privire la modalităţile de

obţinere a creditelor ipotecare şi întocmirea documentaţiilor care sunt necesare pentru


obţinerea creditului.
Ipoteza: Obţinerea creditului implică întocmirea documentaţiei de creditare (aici
intră şi evaluarea imobilului sau a terenului cu care se va gira) şi alocarea unui fond de
timp nejustificat de mare până la semnarea contractului de credit.
Varianta conceptuală: Documentaţiile de creditare cuprind totalitatea
documentelor întocmite şi semnate de către ambele părţi, necesare dosarului de credit
(banca va întocmi pentru fiecare client care solicită un credit imobiliar un dosar separat
cu toate documentele necesare semnării contractului de credit).
Variabile operaţionale: Regulamentele de acordare a creditelor imobiliare sau
ipotecare implică utilizarea unor formulare tipizate conform legislaţiei comerciale în
vigoare, cu răspunderi şi obligaţii asumate între ambele părţi.

4. DEFINIREA COLECTIVITĂŢII CERCETATE, A UNITĂŢII DE


CERCETARE ŞI A UNITĂŢII DE SONDAJ

6
Colectivitatea cercetată este reprezentată de un număr de 250 de persoane alese
aleatoriu, care locuiesc în judeţul Suceava. Cercetarea se face în oraşul Suceava şi se vor
alege aleatoriu persoane care trec prin centrul oraşului.
S-a avut în vedere ca persoanele sub 18 ani să nu fie chestionate. În acelaşi mod se
va proceda şi în cazul persoanelor depistate sau cunoscute cu diferite boli psihice,
handicapaţi, persoane cu un profil civic dezordonat sau care nu prezintă relevanţă în
realizarea cercetării.

5. STABILIREA METODEI DE RECOLTARE A INFORMAŢIILOR


Recoltarea informaţiilor s-a făcut utilizând metoda sondajului, ca formă structurată
de comunicare, subiecţilor fiindu-le transmise sau prezente chestionare identice, cu
aceleaşi întrebări, nefăcându-se nici o distincţie între persoanele chestionate.

6. STABILIREA COORDONATELOR SPAŢIALE, TEMPORALE ŞI


MODALE ALE CERCETĂRII
Realizarea acestei cercetări statistice se va efectua de către un număr de 5 operatori
de interviu cu apelare la autoînregistrarea respondenţilor.
Administrarea chestionarelor se va face către operatorii de interviu, atunci când se
vor deplasa la locul unde vor intervieva persoanele. Durata întregii acţiuni va fi de 2 zile,
fiecărui chestionar fiindu-i alocate 20-25 minute pentru completare.
Întrebările vor fi combinate între ele, pentru a se oferi subiectului intervievat
libertate de exprimare, dar şi un timp de realizare a întregului chestionar.

7. CHESTIONAR

1.Cunoaşteţi semnificaţia cuvântului „CREDIT”?


o Da

7
o Puţin
o Nu ştiu
o Mă abţin

2. Termenul de credit imobiliar şi/sau ipotecar îl cunoaşteţi?


o Da
o Puţin
o Am idee despre el
o Nu ştiu

3. Cunoaşteţi diferenţa între credit imobiliar şi credit ipotecar?


o Da
o Puţin
o Nu există nici o diferenţă
o Nu ştiu

4. Ce instituţii bancare cunoaşteţi la nivel local?


o B.C.R
o B.R.D.
o BANCA ŢIRIAC
o C.E.C.
o BANCPOST
o BANCA TRANSILVANIA
o ALTE BĂNCI ( Specificaţi măcar una dintre ele)

5.Credeţi că băncile din judeţul Suceava sunt viabile?


o Da
o Cu siguranţă nu
o Puţin
o Nu ştiu
o Mă abţin

6.Aţi apelat în cursul activităţii dumneavoastră la un credit imobiliar sau ipotecar?


o Da
o Nu
o Nu, dar mă gândesc să apelez la un astfel de credit în viitorul apropiat
o Nu am avut nevoie de un astfel de credit

8
7. Dacă vi s-ar aproba un credit imobiliar in euro, ce sumă aţi solicita?
o Sub 10000 euro
o Între 10000-25000 euro
o Între 26000-50000 euro
o Peste 50000 euro

8. Aţi încercat să luaţi un credit imobiliar până acum?


o Da
o Nu

9.Dacă da, cum vi s-a părut documentaţia necesară întocmirii dosarului de credit?
o Am avut nevoie de prea multe documente pentru întocmirea dosarului de credit
o Acceptabil
o Mă abţin

10.Aţi beneficiat de vreun credit imobiliar sau ipotecar până acum ?


o Da
o Nu

11.Aţi întâmpinat dificultăţi în derularea creditelor avute?


o Da, de multe ori
o Nu
o De puţine ori

12. Care au fost cauzele care v-au creat dificultăţi în rambursarea creditelor?
o Salarii neprimite la timp
o Majorarea cheltuielilor
o Pierderea locului de muncă
o Politici fiscale şi financiare descurajatoare din ţară

13. Vârsta :
o între 18- 20 ani;
o 20-25;
o 26-30;
o 31-35;
o peste 35 ani.

14. Sex :

9
� masculin
� feminin

15. Stare civilă :


� necăsătorit
� căsătorit
� altele

16. Mediul de provenienţă


� urban
� rural
17.Nivelul de instruire al respondentului (intervievatului):
o fără şcoală
o şcoală primară
o scoală generală
o liceu
o scoală profesională
o şcoală postliceală
o studii superioare
o nu răspund

18. Ocupaţia dumneavoastră:


o agricultor
o muncitor
o funcţionar
o patron
o casnic
o şomer
o pensionar
o fără ocupaţie
o altă categorie

10
11