Sunteți pe pagina 1din 2

c 

 

 
Scopul disciplinei Photoshop este să vă pregătească să lucraţi singuri la prelucrarea de fotografii pentru web,
retu area i prelucrarea în general a graficii raster. În cadrul acestei discipline se vor preda i instrumentele i
filtrele Photoshop CS3 i se va explica logica straturilor, manipularea textului i a culorii în
  
 
În cadrul acestei discipline se vor preda elementele de bază pentru lucrul în programul Adobe
Illustrator, desenarea formelor simple sau complexe prin folosirea diverselor instrumente i
palete, se va face familizarizarea cu regimul de culori i colorarea cu ajutorul paletelor Color,
Swatches i Gradient, cu posibilită ile manipulării textului în Illustrator. În afara de tehnica de
lucru în Illustrator, ve i lucra i la realizarea solu iilor reale de design.


   
Cursul abordează redactarea grafică a revistelor, căr ilor i a bro urilor. Se lucrează la
paginarea eficientă i la prelucrarea textului în Adobe InDesign, precum i pregătirea grafică a
mediilor scrise.

  
Designul identită ii corporatiste este baza creării unui brand puternic. La curs ve i lucra la
proiectul creării unei identită i corporatiste i prin intermediul acestuia ve i trece prin diverse
produse la care se pune în aplicare designul corporatist. Disciplina se încheie cu cartea de
standarde.

  
Ambalajul este o parte foarte importantă a promovării, dar i una dintre cele mai complexe
forme de design grafic. Ve i dobândi teme practice ce presupun designul diferitelor tipuri de
ambalaje.

! 
Designerii sunt răspunzători de produsul imprimat i în legătură cu aceasta, este necesar să
cunoa te i suficient de bine pregătirea pentru diversele tipuri de tipărire precum i tehnologia
imprimării. Pe lângă aceasta, disciplina vă va familiariza i cu vocabularul tipografic i cu
tehnologiile de finisare.


" #$# $
La curs se abordează programul Adobe Acrobat din pachetul CS3, cu accent deosebit pe crearea
de documente PDF, pe securitatea, formele i setările din acest program. La curs se studiază
lucrul cu documentele PDF, crearea i modificarea PDF-urilor, precum i legătura dintre PDF-
uri i alte formate de documente.

% & 
Brand-ul este ideea pe care o creăm în mintea utilizatorului. El este cel mai puternic mod de a
învinge concuren a. La curs se vor studia principiile de bază ale branding-ului care se vor pune
în practică într-un poiect real de cercetare.

' ( ) 
Desenarea de Croqui-uri reprezintă desenarea rapidă de schi e, care nu se ocupă cu surprinderea
realită ii pe pânză, ci evocă stilul individual al caricaturistului. Scopul materiei este, ca prin
intermediul exerci iilor practice, să vă da i drumul la mână pentru a schi a cu succes propriile
solu ii de design.

c*  

Disciplina vă introduce în drepturile de autor i modurile prin care vă pute i proteja propriile
drepturi de autor. Disciplina este bazată pe protejarea designului industrial i a
solu iilor asemănătoare, dar i a mărcilor, care sunt reprezentate, din punct de vedere al
designulu,i prin intermediul logotipului.

cc  


Cursul se ocupă de tehnicile de bază de fotografiere i filmare. Cursan ii se familiarizează cu
aranjarea compozi iei, identificarea momentului ideal, unghiurile de filmare, iluminarea...La
curs se vor studia i încadrarea în diverse moduri i tematica fotografiei digitale.

c +
, 
La curs se vor parcurge teoria designului i principiile sale de bază. Se vor studia elementele
grafice de bază, liniile, suprafe ele i culorile, precum i impactul lor psihologic asupra
personalită ii. Pe lângă aceasta, ve i lucra i la principiile de bază ale tipografiei, care se pun
în practică cu scopul de a lua decizii cu privire la alegerea corezpunzătoare a tipografiei în
diverse solu ii.

c - , 
Cursul vorbe te despre desprinderea designului din artă, curentele din designul grafic i cel
industrial i impactul lor asupra tendin elor contemporane. Disciplina este sus inută prin
analizarea exemplelor din istoria designului.