Sunteți pe pagina 1din 5

ÎNCHEIERE

Concluzii şi recomandări:
1. În Republica Moldova există, anumite condiţii care permit
dezvoltarea instrumentelor pieţei monetare emise de bănci
(certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare). Eficienţa
emisiunii instrumentelor pieţei monetare depinde de faptul, cit de
reuşit banca a studiat conjunctura pieţei de valori mobiliare şi, in
special, in sectorul instrumentelor respective. La fel de
importante sunt condiţiile, timpul emisiunii şi rentabilitatea lor.
Eficienţa plasării instrumentelor pieţei monetare depinde şi de
existenţa pieţei secundare.
2. Activitatea băncilor pe piaţa valorilor mobiliare include: a)
activitatea băncilor ca emitenţi, activitatea băncilor ca investitori,
c) activitatea profesionistă a băncilor pe piaţa valorilor mobiliare.
3. În Republica Moldova nu este prevăzută rezervarea mijloacelor
de la investiţii in valori mobiliare şi nu există un sistem de
evaluare şi clasificare a riscurilor aferente investiţiilor băncilor in
valori mobiliare, ceea ce afectează gestiunea riscurilor bancare.
4. BC „Banca de Economii” S.A. este competitivă pe piaţă
deoarece exercită tot spectrul de servicii bancare, îşi diversifică
activitatea, implementează tehnologii informaţionale moderne,
respectă cerinţele prudenţiale, stabilite de către Banca Naţională
a Moldovei in conformitate cu standardele internaţionale aprobate
de către comitetul de la Basel.
5. Activitatea Băncii de Economii pe piaţa valorilor mobiliare
contribuie la:
- atragerea resurselor suplimentare prin emisiunea valorilor
mobiliare;
- extinderea bazei de venituri din contul dividendelor şi dobânzilor
obţinute, diferenţei de curs, precum şi din contul acordării
serviciilor clienţilor legate de valori mobiliare;
- menţinerea nivelului necesar de lichiditate;
- adaptarea mai uşoară la schimbările conjuncturii pieţei; accesul
rapid la sursele de creditare prin folosirea valorilor mobiliare in
calitate de gaj;
- extinderea sferei de influenţă a băncilor din contul participării la
capitalul unor agenţi economici, înfiinţarea structurilor financiare
afiliate.

Recomandări:

- Orice activitate de antreprenoriat poartă un caracter riscant.


Operaţiunile băncilor, inclusiv operaţiunile cu valori mobiliare,
sunt purtătoare de risc, având şi unele particularităţi de evaluare
a lui. De aceea, se propune includerea in actele normative
bancare rezervarea mijloacelor in fondul de risc in urma
investiţiilor băncilor in valori mobiliare.
- În activitatea lor, băncile trebuie să analizeze şi să evalueze
permanent, inclusiv prin analize factoriale (descompunerea
indicatorilor agregaţi de rentabilitate, ROA, ROE pe factori),
impactul operaţiunilor cu cambiile asupra elementelor principale
ce caracterizează performanţele bancare: rentabilitatea, calitatea
activelor, lichiditatea şi suficienţa capitalului.
- Stimularea apariţiei noilor instrumente financiare. Organele de
reglementare trebuie să creeze toate condiţiile şi să omită toate
obstacolele in emisiunea şi circulaţia acestor instrumente. Aceste
instrumente vor permite băncilor să atragă excesul lichidităţii de
pe piaţă şi să-l direcţioneze in economia naţională.
- Băncile urmează să se angajeze mai activ in activităţi
profesioniste pe piaţa cambiilor , ceea ce va extinde sfera de
influenţă a lor pe piaţa financiară, va lărgi baza de clientelă.
-In evaluarea eficienţei bancare propunem aplicarea unui sistem
de indicatori, care să cuprindă un set de indicatori individuali ce
caracterizează rentabilitatea, calitatea activelor, suficienţa
capitalului şi lichiditatea.
-Este necesară stimularea efectuării ofertelor publice de cambii.

BIBLIOGRAFIE

Acte legislative şi normative:

1. Legea Republicii Moldova cu privire la Banca Naţională a


Moldovei Nr. 548-XIII din 21.07.1995 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova.-1995.- Nr. 56-57.
2. Legea instituţiilor financiare Nr. 550–XIII din 21.07.95 //
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.-1996.-Nr. 1.
3. Legea Republicii Moldova cu privire la piaţa valorilor mobiliare
Nr. 199–XIV din 18.11. 1998 // Monitor Oficial al Republicii
Moldova. – 1999. – Nr. 27–28.
4. Legea Republicii Moldova privind Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare Nr. 192-XIV din 12.11.98 // Monitor Oficial al
Republicii Moldova.–1999.– Nr. 22.
5. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Instrucţiunea cu privire la modul de
emisiune şi înregistrare de stat a valorilor mobiliare din 29.12.1997 // Monitor
Oficial al Republicii Moldova. – 1999. – Nr. 70-72.
6. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Instrucţiunea cu privire la emisiunea şi
înregistrarea de stat a obligaţiunilor corporative din 27.11.1997 // Monitor
Oficial al Republicii Moldova. – 1999. – Nr. 16-18.
7. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Regulamentul cu privire la activitatea
de brokeraj şi de dealer pe piaţa valorilor mobiliare din 17.12.2002 // Monitor
Oficial al Republicii Moldova . –2003. – Nr. 20-22.
8. Banca Naţională a Moldovei. Instrucţiunea privind particularităţile emisiunilor
de acţiuni şi obligaţiuni ale băncilor şi modul de autorizare a lor de către Banca
Naţională din 22.06.2000 // Monitor Oficial al Republicii Moldova.–2000.–
Nr.82.
9. Banca Naţională a Moldovei. Regulamentul cu privire la condiţiile, modul de
emisiune şi circulaţie a certificatelor bancare de depozit şi cambiilor bancare
din 31.03.2005 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. – 2005. – Nr. 67-68.
10. Banca Naţională a Moldovei. Instrucţiunea cu privire la plasarea, circulaţia şi
răscumpărarea valorilor mobiliare de stat in formă de înscrieri in conturi din
20.01.1995 // Monitor Oficial al Republicii Moldova. – 1996. – Nr. 65-66.
Manuale, cărţi, monografii:

11. Băncile şi operaţiunile bancare, prof. dr. Lucia C. Ionescu, editura


economică,1996.
12. Băncile şi relaţiile economice de piaţă (partea I), C. Bulhac, V. Valeico, pag.
85-96
13. Acte normative bancare (volumul I), Chişinău 1996, Banca Naţională a
Moldovei, pag. 111-114.
14. Pieţe de capital, editura ASEM, A. Caraganciu, M. Minica, pag. 294 – 303.
15. Gestiune bancară, conf. Univ. dr. Marcica Stoica, Bucureşti 2002, pag. 71.
16. Activitate bancară, ediţia a III, Cornelia Grigoriţă, pag. 273 – 317.
17. Impactul operaţiunilor cu valori mobiliare asupra randamentului financiar al
băncilor, Iurie Ţârdea, Chişinău 2007.
18. Dedu V. Gestiunea bancară. – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică –
R.A., 1996. - 216 рag.
19. Dedu V. Management banacar.– Bucureşti: Editura Mondan, 1997. - 248 рag.

Reviste şi informaţii de pe internet


20. Profit – Revista oamenilor de afaceri, 1-2 / 2008, pag. 25 – 33.
21. www.bnm.md
22. www.Banca de Economii.md
23. www.profit.md
24. www.cnvm.md

S-ar putea să vă placă și