Sunteți pe pagina 1din 14

Parlamentul Rom‚niei

Decret nr. 936/2006</

Promulgat prin

Lege nr. 307/2006

din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006

privind aprarea Ómpotriva incendiilor

Parlamentul Rom‚niei adoptprezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozi˛ii generale

Art. 1. - (1) Aprarea Ómpotriva incendiilor reprezintansamblul integrat de activit˛i specifice,

msuri i sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar i de informare public, planificate, organizate i realizate potrivit prezentei legi, Ón scopul prevenirii i reducerii riscurilor de producere a incendiilor i asigurrii interven˛iei operative pentru limitarea i stingerea incendiilor, Ón vederea evacurii, salvrii i protec˛iei persoanelor periclitate, protejrii bunurilor i mediului Ómpotriva efectelor situa˛iilor de urgen˛determinate de incendii. (2) Œn sensul prezentei legi, termenii i expresiile referitoare la situa˛ii de urgen˛, factori i tipuri de risc, interven˛ie operativ i evacuare au Ón˛elesul prevzut Ón Ordonan˛a de urgen˛a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Na˛ional de Management al Situa˛iilor de Urgen˛, aprobatcu modificri i completri prin Legea nr. 15/2005, iar termenii i expresiile specifice aprrii Ómpotriva incendiilor au urmtorul Ón˛eles:

a) autoriza˛ie de securitate la incendiu - actul administrativ emis, Ón baza legii, de inspectoratul

pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ean sau al municipiului Bucure ti, prin care se certific, Ón urma verificrilor Ón teren i a documentelor privind realizarea msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor, Óndeplinirea cerin˛ei esen˛iale securitate la incendiu - la construc˛ii, instala˛ii tehnologice i alte amenajri; autoriza˛ia de securitate la incendiu conferpersoanelor fizice sau juridice, de˛intoare ale

construc˛iilor, instala˛iilor i ale altor amenajri, dreptul de a le edifica, de a le pune Ón func˛iune i de a le exploata din punctul de vedere al Óndeplinirii cerin˛ei esen˛iale - securitate la incendiu;

b) aviz de securitate la incendiu - actul emis, Ón baza legii, de inspectoratul pentru situa˛ii de urgen˛

jude˛ean sau al municipiului Bucure ti, dupverificarea de conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice Ón vigoare a msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor, adoptate Ón documenta˛iile tehnice de

proiectare, pentru Óndeplinirea cerin˛ei esen˛iale - securitate la incendiu - a construc˛iilor, instala˛iilor i altor amenajri;

c) incendiu - ardere autoÓntre˛inut, care se desf oarfrcontrol Ón timp i spa˛iu, care produce

pierderi de vie˛i omene ti i/sau pagube materiale i care necesito interven˛ie organizatÓn scopul Óntreruperii procesului de ardere;

d) cauza incendiului - suma factorilor care concurla ini˛ierea incendiului, care const, de regul,

Ón sursa de aprindere, mijlocul care a produs aprinderea, primul material care s-a aprins, precum i Ómprejurrile determinante care au dus la izbucnirea acestuia;

e) mijloace tehnice de aprare Ómpotriva incendiilor - sisteme, instala˛ii, echipamente, utilaje,

aparate, dispozitive, accesorii, materiale, produse, substan˛e i autospeciale destinate prevenirii, limitrii i stingerii incendiilor;

f) opera˛iuni de lungdurat- interven˛iile pentru stingerea incendiilor i eliminarea efectelor

negative ale acestora cu o duratmai mare de 4 ore; g) organizare a interven˛iei Ón caz de incendiu - ansamblul msurilor tehnico-organizatorice

necesare stabilirii for˛elor, responsabilit˛ilor, sarcinilor, mijloacelor, metodelor i procedeelor ce pot fi utilizate pentru evacuarea i salvarea persoanelor i animalelor, protec˛ia bunurilor i vecint˛ilor, precum i pentru stingerea incendiilor;

h) pericol iminent de incendiu - situa˛ia creatde cumularea factorilor care concurla ini˛ierea

incendiului, declan area acestuia fiind posibilÓn orice moment; i) schemcu riscurile teritoriale - documentul Óntocmit de inspectoratul pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ean sau al municipiului Bucure ti, care cuprinde tipurile de riscuri specifice, precum i resursele estimate pentru gestionare;

j) plan de analiz i acoperire a riscurilor - documentul care cuprinde riscurile poten˛iale dintr-o

unitate administrativ-teritorial, msurile, ac˛iunile i resursele necesare pentru managementul riscurilor respective;

k) prevenirea incendiilor - totalitatea ac˛iunilor de Ómpiedicare a ini˛ierii i propagrii incendiilor, de

asigurare a condi˛iilor pentru salvarea persoanelor i bunurilor i de asigurare a securit˛ii echipelor de interven˛ie;

l) raport de interven˛ie - documentul operativ de informare i analizstatisticÓn care se Ónscriu

datele esen˛iale constatate la locul interven˛iei privind amploarea i intensitatea incendiului, cauza probabila acestuia, efectele produse, desf urarea interven˛iei, for˛ele participante i timpii operativi realiza˛i;

m) stingere a incendiilor - totalitatea ac˛iunilor de limitare i Óntrerupere a procesului de ardere prin

utilizarea de metode, procedee i mijloace specifice;

n) utilizator - persoana fizicsau juridicce folose te un bun, cu orice titlu, Ón interesul su, al altuia

sau Ón interes public;

o) scenariu de securitate la incendiu - documentul care descrie calitativ evolu˛ia unui incendiu Ón

timp, identific‚nd evenimentele-cheie care Ól caracterizeaz i Ól diferen˛iazde alte incendii posibile Óntr-o incint. Art. 2. - Aprarea Ómpotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, na˛ional, cu caracter permanent, la care sunt obligate sparticipe, Ón condi˛iile prezentei legi, autorit˛ile administra˛iei publice centrale i locale, precum i toate persoanele fizice i juridice aflate pe teritoriul Rom‚niei. Art. 3. - (1) Coordonarea, controlul i acordarea asisten˛ei tehnice de specialitate Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor se asigurde Ministerul Administra˛iei i Internelor, la nivel central prin Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛, iar la nivel local prin inspectoratele pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ene i al municipiului Bucure ti. (2) Inspectoratul General pentru Situa˛ii de Urgen˛, denumit Ón continuare Inspectoratul General, elaboreazstrategia na˛ionalde aprare Ómpotriva incendiilor, care se prezintGuvernului spre aprobare de ctre ministrul administra˛iei i internelor. (3) Inspectoratele pentru situa˛ii de urgen˛jude˛ene i al municipiului Bucure ti, denumite Ón continuare inspectorate, Ó i exercitatribu˛iile specifice Ón zone de competen˛stabilite prin hotr‚re a Guvernului. (4) Managementul situa˛iilor de urgen˛determinate de incendii se asigurprin componentele Sistemului Na˛ional de Management al Situa˛iilor de Urgen˛. Art. 4. - (1) Autorit˛ile administra˛iei publice locale asiguraplicarea msurilor privind activit˛ile de aprare Ómpotriva incendiilor, cuprinse Ón planurile de analiz i acoperire a riscurilor, ce se Óntocmesc la nivelul localit˛ii i jude˛ului. (2) Planurile de analiz i acoperire a riscurilor se actualizeazanual. (3) Metodologia de elaborare i structura-cadru a planului de analiz i acoperire a riscurilor se aprobprin ordin al ministrului administra˛iei i internelor i se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (4) Prefec˛ii, primarul general al municipiului Bucure ti i primarii asigur, dupcaz, elaborarea planurilor de analiz i acoperire a riscurilor la nivelul unit˛ilor administrativ-teritoriale pe care le reprezint. Art. 5. - Persoanele fizice i juridice rspund, potrivit legii, de stabilirea i aplicarea msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor, precum i de consecin˛ele producerii incendiilor.

CAPITOLUL II Obliga˛ii privind aprarea Ómpotriva incendiilor

SECIUNEA 1

Obliga˛ii generale

Art. 6. - (1) Persoanele fizice i juridice sunt obligate srespecte reglementrile tehnice i dispozi˛iile de aprare Ómpotriva incendiilor i snu primejduiasc, prin deciziile i faptele lor, via˛a, bunurile i mediul. (2) Persoana care observun incendiu are obliga˛ia sanun˛e prin orice mijloc serviciile de urgen˛, primarul sau poli˛ia i sia msuri, dupposibilit˛ile sale, pentru limitarea i stingerea incendiului. (3) Œn cazul Ón care anun˛ul de incendiu s-a fcut cu rea-credin˛, frmotiv Óntemeiat, autorul rspunde contraven˛ional sau penal, potrivit legii, i suportcheltuielile ocazionate de deplasarea for˛elor de interven˛ie.

Art. 7. - (1) Œn caz de incendiu, orice persoantrebuie sacorde ajutor, c‚nd i c‚t este ra˛ional posibil, semenilor afla˛i Ón pericol sau Ón dificultate, din proprie ini˛iativori la solicitarea victimei, a reprezentan˛ilor autorit˛ilor administra˛iei publice, precum i a personalului serviciilor de urgen˛. (2) Œn cazul incendiilor produse la pduri, planta˛ii, culturi agricole, miri ti, p uni i f‚ne˛e, persoanele aflate Ón apropiere au obliga˛ia sintervinimediat cu mijloacele de care dispun, pentru limitarea i stingerea acestora. Art. 8. - Œn cazurile de for˛majordeterminate de incendii, persoanele fizice i juridice care de˛in, cu orice titlu, terenuri, construc˛ii, instala˛ii tehnologice sau mijloace de transport au urmtoarele obliga˛ii:

a) spermitnecondi˛ionat accesul serviciilor de urgen˛ i al persoanelor care acordajutor;

b) spermitnecondi˛ionat utilizarea apei, a materialelor i a mijloacelor proprii pentru opera˛iuni de

salvare, de stingere i de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;

c) saccepte msurile stabilite de comandantul interven˛iei pentru degajarea terenurilor, demolarea

unei construc˛ii sau a unei pr˛i din construc˛ie, tierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara activit˛ilor sau evacuarea din zona periclitat i sacorde sprijin, cu for˛e i mijloace proprii, pentru realizarea acestor msuri. Art. 9. - La Óncheierea oricror acte de transmitere temporara dreptului de folosin˛asupra bunurilor imobile, precum i a contractelor de antrepriz, pr˛ile sunt obligate sprevadexpres Ón actele respective rspunderile ce le revin Ón ceea ce prive te aprarea Ómpotriva incendiilor. Art. 10. - (1) Pentru limitarea propagrii i stingerea incendiilor, precum i pentru limitarea i Ónlturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucure ti, consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile jude˛ene, consiliile locale, persoanele juridice i asocia˛iile familiale prevzute la art. 8 i persoanele fizice care desf oarindividual activit˛i economice Ón condi˛iile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice i a asocia˛iilor familiale care desf oaractivit˛i economice Ón mod independent, cu modificrile i completrile ulterioare, au obliga˛ia scolaboreze Óntre ele, contribuind cu for˛e i mijloace, pe bazde reciprocitate sau pe bazcontractual. (2) Organizarea ac˛iunilor de colaborare i procedurile necesare se stabilesc prin conven˛ii Óncheiate Óntre pr˛i, cu avizul inspectoratelor. Art. 11. - De˛intorii i utilizatorii de construc˛ii ori de instala˛ii, echipamente tehnologice de produc˛ie i de transport au obliga˛ia sconlucreze cu autorit˛ile administra˛iei publice i cu organele de specialitate ale acestora Ón organizarea, asigurarea, pregtirea i punerea Ón aplicare a planurilor de interven˛ie Ón caz de incendiu. Art. 12. - (1) Autorit˛ile administra˛iei publice centrale i celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului Bucure ti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, jude˛ene sau locale, institu˛iile publice i operatorii economici au obliga˛ia sangajeze cel pu˛in un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, atesta˛i potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General. Ocupa˛iile de cadru tehnic i personal de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupa˛ionale aprobate conform legisla˛iei Ón vigoare. (2) Consiliile locale i operatorii economici care desf oaractivit˛i cu risc de incendiu i care au obliga˛ia prevzutla alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General. (3) Numirea i schimbarea din func˛ie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor trebuie comunicate de angajator Ón termen de 48 de ore de la angajare, dupcaz, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor. (4) NeÓndeplinirea corespunztoare a atribu˛iilor specifice atrage schimbarea din func˛ie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, situa˛ie care trebuie comunicatde angajator Ón termen de 48 de ore de la angajare, la nivel central Inspectoratului General, iar la nivel local inspectoratelor, dupcaz. (5) Persoanele fizice i asocia˛iile familiale care desf oaractivit˛i economice autorizate pe teritoriul Rom‚niei, precum i celelalte entit˛i legal constituite, neprevzute la alin. (1), Óndeplinesc atribu˛iile pe linia aprrii Ómpotriva incendiilor Ón nume propriu, prin titularul de drept al entit˛ii.

SECIUNEA a 2-a Obliga˛iile consiliului local i ale primarului

Art. 13. - Consiliul local are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) aprobplanul de analiz i acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritorialpe care o

reprezint, stabile te resursele necesare pentru aplicarea acestuia i Ól transmite inspectoratului Ón raza cruia func˛ioneaz;

b) emite hotr‚ri, Ón condi˛iile legii, cu privire la organizarea activit˛ii de aprare Ómpotriva

incendiilor Ón unitatea administrativ-teritorialpe care o reprezint;

c) instituie reguli i msuri specifice corelate cu nivelul i natura riscurilor locale;

d) Ónfiin˛eaz, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgen˛ i

aprobregulamentul de organizare i func˛ionare al acestuia;

e) desemneaz eful serviciului voluntar de urgen˛, la propunerea primarului, cu avizul

inspectoratului;

f) prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare Ón

vederea organizrii, Ónzestrrii, func˛ionrii i Óndeplinirii atribu˛iilor legale de ctre serviciile de urgen˛voluntare Ónfiin˛ate i exercitcontrolul folosirii acestora;

g) cuprinde anual Ón bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea

serviciilor de urgen˛voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte evenimente, precum i pentru asigurarea de persoane i rspundere civila personalului cu atribu˛ii pe linie de

interven˛ie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite Ón timpul i din cauza Óndeplinirii atribu˛iilor specifice;

h) asigurincluderea, Ón planurile de organizare, de dezvoltare urbanistic i de amenajare a

teritoriului, a cilor de acces pentru interven˛ii, a lucrrilor pentru realizarea sistemelor de anun˛are, alarmare, precum i de alimentare cu apÓn caz de incendiu;

i) analizeaz, semestrial i ori de c‚te ori este nevoie, capacitatea de aprare Ómpotriva incendiilor a

unit˛ii administrativ-teritoriale pe care o reprezint i informeazinspectoratul cu privire la msurile stabilite pentru optimizarea acesteia;

j) asigurimobile i spa˛ii amenajate corespunztor pentru func˛ionarea serviciului de urgen˛

voluntar, precum i mijloacele de comunica˛ii necesare;

k) Óndepline te orice alte atribu˛ii prevzute de lege pentru aprarea Ómpotriva incendiilor.

Art. 14. - Primarul are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) asigurelaborarea planului de analiz i acoperire a riscurilor i aplicarea acestuia;

b) asigurrespectarea criteriilor de performan˛pentru constituirea serviciului de urgen˛voluntar i

elaborarea regulamentului de organizare i func˛ionare al acestuia;

c) coordoneazorganizarea permanenta interven˛iei Ón caz de incendiu la nivelul unit˛ii

administrativ-teritoriale, asigurparticiparea la interven˛ie a serviciului voluntar de urgen˛cu mijloacele din dotare i conducerea interven˛iei, p‚nla stingerea incendiului ori p‚nla sosirea for˛elor inspectoratului;

d) asigurcontrolul respectrii msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor pe timpul adunrilor sau al

manifestrilor publice;

e) asigurcontrolul respectrii msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor la construc˛iile i instala˛iile

tehnologice apar˛in‚nd domeniului public i privat al unit˛ii administrativ-teritoriale, precum i la institu˛iile publice;

f) dispune verificarea Óndeplinirii msurilor stabilite prin avizele, autoriza˛iile i acordurile pe care le

emite;

g) asigurrealizarea i men˛inerea Ón stare de func˛ionare a cilor de acces, a sistemelor de

anun˛are, alarmare, precum i de alimentare cu apÓn caz de incendiu;

h) organizeaz i execut, prin serviciul de urgen˛voluntar, controlul respectrii regulilor de

aprare Ómpotriva incendiilor la gospodriile cet˛ene ti; informeazpopula˛ia cu privire la modul de comportare i de interven˛ie Ón caz de incendiu;

i) asigurÓncadrarea serviciului de urgen˛voluntar cu personal atestat Ón condi˛iile legii, precum i

pregtirea profesional i antrenarea acestuia;

j) asigurcondi˛iile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgen˛voluntare i a cercurilor

de elevi Prietenii pompierilor;

k) asigurdotarea serviciilor de urgen˛voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice pentru

aprare Ómpotriva incendiilor i echipamente de protec˛ie specifice, carburan˛i, lubrifian˛i i alte

mijloace necesare sus˛inerii opera˛iunilor de interven˛ie, inclusiv hrana i antidotul pentru participan˛ii la interven˛iile de lungdurat;

l) informeazde Óndat, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea i stingerea, cu for˛e i

mijloace proprii, a oricrui incendiu pe raza unit˛ii administrativ-teritoriale, iar Ón termen de 3 zile lucrtoare completeaz i trimite acestuia raportul de interven˛ie;

m) analizeazanual dotarea cu mijloacele tehnice de aprare Ómpotriva incendiilor i asigur

completarea acesteia, conform normelor Ón vigoare;

n) comunicde Óndatinspectoratului scoaterea i repunerea din/Ón func˛iune a oricrei

autospeciale de interven˛ie, precum i, Ón scris, dotarea cu autospeciale de interven˛ie noi;

o) asigur, prin mijloacele avute la dispozi˛ie, desf urarea activit˛ilor de informare i educa˛ie

antiincendiu a popula˛iei;

p) analizeaz i solu˛ioneazpeti˛iile cet˛enilor Ón problema aprrii Ómpotriva incendiilor;

q) Óndepline te orice alte obliga˛ii prevzute de lege pentru aprarea Ómpotriva incendiilor a

comunit˛ii locale.

SECIUNEA a 3-a Obliga˛iile consiliului jude˛ean i ale Consiliului General al Municipiului Bucure ti

Art. 15. - Consiliul jude˛ean/Consiliul General al Municipiului Bucure ti are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) aprobplanul de analiz i acoperire a riscurilor aferent jude˛ului sau municipiului Bucure ti, dup

caz, i stabile te resursele necesare pentru aplicarea acestuia;

b) instituie reguli i dispozi˛ii de aprare Ómpotriva incendiilor pentru domeniul public i privat al

unit˛ii administrativ-teritoriale;

c) analizeazanual capacitatea de aprare Ómpotriva incendiilor i hotr te msuri de optimizare a

acesteia;

d) asigur, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea Ón planurile de amenajare a teritoriului a

sistemelor de alimentare cu ap, precum i a cilor de acces pentru interven˛ie Ón caz de incendiu;

e) prevede i aprobÓn bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea ac˛iunilor i msurilor

de aprare Ómpotriva incendiilor;

f) hotr te, Ón condi˛iile legii, Ónfiin˛area unor centre de formare i evaluare a personalului din

serviciile voluntare de urgen˛, cu acordul Inspectoratului General;

g) sprijinorganizatoric, material i financiar organizarea i desf urarea concursurilor serviciilor de

urgen˛ i cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;

h) Óndepline te orice alte obliga˛ii prevzute de lege.

SECIUNEA a 4-a Obliga˛iile prefectului

Art. 16. - Prefectul are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) coordoneazactivit˛ile de aprare Ómpotriva incendiilor din responsabilitatea autorit˛ilor centrale

din teritoriu, conform legii;

b) aprobschema cu riscurile teritoriale din unitatea administrativ-teritorial, Óntocmitde

inspectorat;

c) instituie, Ón condi˛iile legii, msuri obligatorii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor;

d) analizeazrapoartele Óntocmite de organele de specialitate i dispune msuri pentru respectarea

legalit˛ii Ón domeniu;

e) Óndepline te orice alte obliga˛ii prevzute de lege Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor.

SECIUNEA a 5-a Obliga˛iile autorit˛ilor administra˛iei publice centrale

Art. 17. - (1) Ministerul Administra˛iei i Internelor Ó i exercitatribu˛iile Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor prin Inspectoratul General i inspectorate. (2) Inspectoratul General elaboreazstrategii, norme, reglementri tehnice i dispozi˛ii generale privind aprarea Ómpotriva incendiilor, obligatorii pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei, care se aprobprin ordin al ministrului administra˛iei i internelor i se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (3) Cheltuielile curente i de capital aferente activit˛ii serviciilor de urgen˛profesionale se asigurdin bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administra˛iei i Internelor, precum i din alte surse prevzute de lege. Art. 18. - Ministerele i celelalte organe ale administra˛iei publice centrale au urmtoarele obliga˛ii principale:

a) elaboreaz, pe baza strategiei na˛ionale de aprare Ómpotriva incendiilor, strategii sectoriale

privind aprarea Ómpotriva incendiilor Ón domeniul lor de competen˛ i asiguraplicarea acestora;

b) emit/modific, cu avizul Inspectoratului General, norme i reglementri tehnice de aprare

Ómpotriva incendiilor, specifice domeniului lor de activitate;

c)

Óndrum, controleaz i analizeazrespectarea normelor i reglementrilor tehnice;

d) stabilesc, pe baza metodologiei elaborate de Inspectoratul General, metode i proceduri pentru

identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competen˛;

e) organizeaz i gestioneazbaze de date privind, Ón principal, riscurile de incendiu, caracteristicile

substan˛elor i materialelor utilizate Ón domeniu, metodele adecvate de interven˛ie i protec˛ie, mijloacele existente, cadrele tehnice i evenimentele specifice;

f) stabilesc, Ómpreuncu Inspectoratul General, Ón domeniul lor de competen˛, temele i activit˛ile

practic-aplicative i de educa˛ie privind aprarea Ómpotriva incendiilor, care se includ Ón programele pentru toate formele de Ónv˛m‚nt, Ón planurile activit˛ilor extra colare, precum i Ón programele de formare continua adul˛ilor;

g) Óndeplinesc orice alte atribu˛ii prevzute de lege privind aprarea Ómpotriva incendiilor.

SECIUNEA a 6-a Obliga˛iile administratorului, conductorului institu˛iei, utilizatorului i salariatului

Art. 19. - Administratorul sau conductorul institu˛iei, dupcaz, are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) sstabileasc, prin dispozi˛ii scrise, responsabilit˛ile i modul de organizare pentru aprarea

Ómpotriva incendiilor Ón unitatea sa, sle actualizeze ori de c‚te ori apar modificri i sle aducla cuno tin˛salaria˛ilor, utilizatorilor i oricror persoane interesate;

b) sasigure identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa i sasigure corelarea

msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor cu natura i nivelul riscurilor;

c) ssolicite i sob˛inavizele i autoriza˛iile de securitate la incendiu, prevzute de lege, i s

asigure respectarea condi˛iilor care au stat la baza eliberrii acestora; Ón cazul anulrii avizelor ori a

autoriza˛iilor, sdispunimediat sistarea lucrrilor de construc˛ii sau oprirea func˛ionrii ori utilizrii construc˛iilor sau amenajrilor respective;

d) spermit, Ón condi˛iile legii, executarea controalelor i a inspec˛iilor de prevenire Ómpotriva

incendiilor, sprezinte documentele i informa˛iile solicitate i snu Óngreuneze sau sobstruc˛ioneze Ón niciun fel efectuarea acestora;

e) spermitalimentarea cu apa autospecialelor de interven˛ie Ón situa˛ii de urgen˛;

f) sÓntocmeasc, sactualizeze permanent i stransmitinspectoratului lista cu substan˛ele

periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate Ón activitatea sa sub orice form, cu men˛iuni privind:

propriet˛ile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintpentru sntate i mediu, mijloacele de protec˛ie recomandate, metodele de interven˛ie i prim ajutor, substan˛ele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

g) selaboreze instruc˛iunile de aprare Ómpotriva incendiilor i sstabileascatribu˛iile ce revin

salaria˛ilor la locurile de munc;

h) sverifice dacsalaria˛ii cunosc i respectinstruc˛iunile necesare privind msurile de aprare

Ómpotriva incendiilor i sverifice respectarea acestor msuri semnalate corespunztor prin indicatoare de avertizare de ctre persoanele din exterior care au acces Ón unitatea sa;

i) sasigure constituirea, conform art. 12 alin. (2), cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgen˛

privat, precum i func˛ionarea acestuia conform reglementrilor Ón vigoare ori sÓncheie contract cu un alt serviciu de urgen˛voluntar sau privat, capabil sintervinoperativ i eficace pentru stingerea incendiilor;

j) sasigure Óntocmirea i actualizarea planurilor de interven˛ie i condi˛iile pentru aplicarea

acestora Ón orice moment;

k) spermit, la solicitare, accesul for˛elor inspectoratului Ón unitatea sa Ón scop de recunoa tere,

instruire sau de antrenament i sparticipe la exerci˛iile i aplica˛iile tactice de interven˛ie organizate de acesta;

l) sasigure utilizarea, verificarea, Óntre˛inerea i repararea mijloacelor de aprare Ómpotriva

incendiilor cu personal atestat, conform instruc˛iunilor furnizate de proiectant;

m) sasigure pregtirea i antrenarea serviciului de urgen˛privat pentru interven˛ie;

n) sasigure i spunÓn mod gratuit la dispozi˛ie for˛elor chemate Ón ajutor mijloacele tehnice

pentru aprare Ómpotriva incendiilor i echipamentele de protec˛ie specifice riscurilor care decurg din existen˛a i func˛ionarea unit˛ii sale, precum i antidotul i medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

o) sstabileasc i stransmitctre transportatorii, distribuitorii i utilizatorii produselor sale

regulile i msurile de aprare Ómpotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la

utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea produselor respective;

p)

sinformeze de Óndat, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea i stingerea cu for˛e i

mijloace proprii a oricrui incendiu, iar Ón termen de 3 zile lucrtoare scompleteze i strimitacestuia raportul de interven˛ie;

q) sutilizeze Ón unitatea sa numai mijloace tehnice de aprare Ómpotriva incendiilor, certificate

conform legii;

r) sÓndeplineascorice alte atribu˛ii prevzute de lege privind aprarea Ómpotriva incendiilor.

Art. 20. - Persoanele fizice, asocia˛iile familiale sau persoanele juridice care de˛in pr˛i din acela i

imobil trebuie scolaboreze pentru Óndeplinirea obliga˛iilor ce le revin din prezenta lege, Ón vederea asigurrii msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor pentru Óntregul imobil. Art. 21. - Utilizatorul are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) scunoasc i srespecte msurile de aprare Ómpotriva incendiilor, stabilite de administrator,

conductorul institu˛iei, proprietar, productor sau importator, dupcaz;

b) sÓntre˛in i sfoloseasc, Ón scopul pentru care au fost realizate, dotrile pentru aprarea

Ómpotriva incendiilor, puse la dispozi˛ie de administrator, conductorul institu˛iei, proprietar, productor sau importator;

c) srespecte normele de aprare Ómpotriva incendiilor, specifice activit˛ilor pe care le organizeaz

sau le desf oar;

d) snu efectueze modificri neautorizate i fracordul scris al proprietarului, al proiectantului

ini˛ial al construc˛iei, instala˛iei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit legisla˛iei Ón vigoare;

e) saducla cuno tin˛a administratorului, conductorului institu˛iei sau proprietarului, dupcaz,

orice defec˛iune tehnicori altsitua˛ie care constituie pericol de incendiu. Art. 22. - Fiecare salariat are, la locul de munc, urmtoarele obliga˛ii principale:

a) srespecte regulile i msurile de aprare Ómpotriva incendiilor, aduse la cuno tin˛, sub orice

form, de administrator sau de conductorul institu˛iei, dupcaz;

b) sutilizeze substan˛ele periculoase, instala˛iile, utilajele, ma inile, aparatura i echipamentele,

potrivit instruc˛iunilor tehnice, precum i celor date de administrator sau de conductorul institu˛iei, dupcaz;

c) snu efectueze manevre nepermise sau modificri neautorizate ale sistemelor i instala˛iilor de

aprare Ómpotriva incendiilor; d) scomunice, imediat dupconstatare, conductorului locului de muncorice Ónclcare a

normelor de aprare Ómpotriva incendiilor sau a oricrei situa˛ii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum i orice defec˛iune sesizatla sistemele i instala˛iile de aprare Ómpotriva incendiilor;

e) scoopereze cu salaria˛ii desemna˛i de administrator, dupcaz, respectiv cu cadrul tehnic

specializat, care are atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, Ón vederea realizrii msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor;

f) sac˛ioneze, Ón conformitate cu procedurile stabilite la locul de munc, Ón cazul apari˛iei oricrui

pericol iminent de incendiu;

g) sfurnizeze persoanelor abilitate toate datele i informa˛iile de care are cuno tin˛, referitoare la

producerea incendiilor.

SECIUNEA a 7-a Obliga˛iile proiectan˛ilor i executan˛ilor

Art. 23. - Proiectan˛ii de construc˛ii i amenajri, de echipamente, utilaje i instala˛ii sunt obliga˛i:

a) selaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construc˛ii, instala˛ii i

amenajri stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General i sevalueze riscurile de incendiu, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General i publicatÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I;

b) scuprindÓn documenta˛iile pe care le Óntocmesc msurile de aprare Ómpotriva incendiilor,

specifice naturii riscurilor pe care le con˛in obiectele proiectate;

c) sprevadÓn documenta˛iile tehnice de proiectare, potrivit reglementrilor specifice, mijloacele

tehnice pentru aprarea Ómpotriva incendiilor i echipamentele de protec˛ie specifice;

d) sincludÓn proiecte i spredea beneficiarilor schemele i instruc˛iunile de func˛ionare a

mijloacelor de aprare Ómpotriva incendiilor pe care le-au prevzut Ón documenta˛ii, precum i regulile necesare de verificare i Óntre˛inere Ón exploatare a acestora, Óntocmite de productori;

e) sasigure asisten˛a tehnicnecesarrealizrii msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor,

cuprinse Ón documenta˛ii, p‚nla punerea Ón func˛iune. Art. 24 - Executan˛ii lucrrilor de construc˛ii i de montaj de echipamente i instala˛ii sunt obliga˛i:

a) srealizeze integral i la timp msurile de aprare Ómpotriva incendiilor, cuprinse Ón proiecte, cu

respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;

b) sasigure luarea msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor pe timpul executrii lucrrilor, precum

i la organizrile de antier;

c) sasigure func˛ionarea mijloacelor de aprare Ómpotriva incendiilor prevzute Ón documenta˛iile

de execu˛ie la parametrii proiecta˛i, Ónainte de punerea Ón func˛iune. Art. 25. - Proiectan˛ilor i executan˛ilor le sunt aplicabile, dupcaz, i dispozi˛iile prevzute la art.

19-22.

SECIUNEA a 8-a Obliga˛iile cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor

Art. 26 - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva

incendiilor, desemnate/desemnat la nivelul autorit˛ilor administra˛iei publice centrale, ministerelor i celorlalte organe centrale de specialitate, au/are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) elaboreazprogramele de optimizare a capacit˛ii de aprare Ómpotriva incendiilor Ón domeniul de

activitate al autorit˛ii respective;

b) fac/face propuneri de reglementri tehnice i organizatorice a activit˛ii de aprare Ómpotriva

incendiilor Ón domeniul specific;

c) controleazmodul de aplicare a prevederilor legale pentru aprarea Ómpotriva incendiilor, Ón

cadrul institu˛iei publice care i-a desemnat;

d) elaboreaz i supun/supune spre analizministrului de resort sau conductorului institu˛iei, dup

caz, raportul anual de evaluare a nivelului de aprare Ómpotriva incendiilor din domeniul de activitate;

e) analizeazanual respectarea Óncadrrii Ón criteriile de constituire a serviciilor de urgen˛private

din institu˛iile i unit˛ile subordonate, dotarea cu mijloace de aprare Ómpotriva incendiilor i fac/face propuneri de optimizare a acestora; f) elaboreaz i Ónainteazspre aprobare programe de informare i educa˛ie specific. (2) Formarea i evaluarea cadrelor tehnice/personalului de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor se realizeazde unit˛ile abilitate Ón condi˛iile legii, iar certificarea competen˛ei profesionale se realizeazde Centrul Na˛ional pentru Securitate la Incendiu i Protec˛ie Civilautorizat la Centrul Na˛ional de Formare Profesionala Adul˛ilor. Art. 27. - (1) Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucure ti, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucure ti, consiliilor jude˛ene i locale, institu˛iilor i operatorilor economici au/are urmtoarele obliga˛ii principale:

a) participla elaborarea i aplicarea concep˛iei de aprare Ómpotriva incendiilor la nivelul unit˛ii

administrativ-teritoriale, institu˛iei sau operatorului economic;

b) controleazaplicarea normelor de aprare Ómpotriva incendiilor Ón domeniul specific;

c) propun/propune includerea Ón bugetele proprii a fondurilor necesare organizrii activit˛ii de

aprare Ómpotriva incendiilor, dotrii cu mijloace tehnice pentru aprarea Ómpotriva incendiilor i echipamente de protec˛ie specifice;

d) Óndrum i controleazactivitatea de aprare Ómpotriva incendiilor i analizeazrespectarea

Óncadrrii Ón criteriile de constituire a serviciilor de urgen˛voluntare sau private, dupcaz, Ón unit˛ile i institu˛iile din care fac/face parte;

e) prezintconducerii, semestrial sau ori de c‚te ori situa˛ia impune, raportul de evaluare a

capacit˛ii de aprare Ómpotriva incendiilor; f) rspund/rspunde de pregtirea serviciului de urgen˛voluntar sau privat, dupcaz, precum i de

participarea acestuia la concursurile profesionale;

g) acordsprijin i asisten˛tehnicde specialitate centrelor operative pentru situa˛ii de urgen˛Ón

Óndeplinirea atribu˛iilor. (2) Formarea, evaluarea i certificarea competen˛ei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, prevzute la alin. (1), se realizeazÓn centre de formare i evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupa˛ionale recunoscute la nivel na˛ional.

CAPITOLUL III Exercitarea autorit˛ii de stat Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor

Art. 28. - (1) Exercitarea autorit˛ii de stat Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor se realizeazprin activit˛i de reglementare, autorizare, avizare, atestare, recunoa tere, desemnare, supraveghere

a pie˛ei, control, organizarea stingerii incendiilor i tragerea la rspundere juridica persoanelor

vinovate. (2) Controlul de stat Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor se exercit, la nivel central, prin inspec˛ia de prevenire i alte compartimente i unit˛i din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspec˛iile de prevenire din cadrul inspectoratelor, Ón scopul aplicrii unitare a prevederilor legale pe Óntregul teritoriu al Rom‚niei, potrivit competen˛elor. Art. 29. - (1) Œn toate fazele de cercetare, proiectare, execu˛ie i pe Óntreaga lor duratde existen˛,

construc˛iile i amenajrile de orice tip, echipamentele, utilajele i instala˛iile tehnologice se supun unei examinri sistematice i calificate pentru identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, Ón condi˛iile prevzute de reglementrile specifice. (2) Obliga˛ia executrii activit˛ilor prevzute la alin. (1) revine persoanelor care concurla proiectarea, realizarea, exploatarea, Óntre˛inerea, repararea, postutilizarea construc˛iilor, echipamentelor i a instala˛iilor tehnologice, potrivit legii. (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu se elaboreazde

Inspectoratul General, se aprobde ministrul administra˛iei i internelor i se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. Art. 30. - (1) Œnceperea lucrrilor de execu˛ie la construc˛ii i instala˛ii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea ori schimbarea destina˛iei celor existente, precum i punerea Ón func˛iune a acestora se fac numai dupob˛inerea avizului sau a autoriza˛iei de securitate la incendiu, dupcaz. (2) Obliga˛ia solicitrii i ob˛inerii avizelor i/sau a autoriza˛iilor prevzute la alin. (1) revine persoanei fizice ori juridice care finan˛eaz i realizeazinvesti˛ii noi sau interven˛ii la construc˛iile existente ori, dupcaz, beneficiarului investi˛iei. (3) Avizele i autoriza˛iile prevzute la alin. (1) se elibereazde inspectorate, Ón termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii, Ón condi˛iile prevzute de normele metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu. (4) Categoriile de construc˛ii i amenajri care se supun avizrii i/sau autorizrii privind securitatea

la incendiu se aprobprin hotr‚re a Guvernului.

(5) Nerespectarea cerin˛elor care au stat la baza eliberrii avizului sau autoriza˛iei de securitate la incendiu atrage sanc˛ionarea conform legii i, dupcaz, anularea avizului sau a autoriza˛iei de securitate la incendiu. (6) Anularea avizului sau autoriza˛iei de securitate la incendiu impune sistarea lucrrilor de construc˛ii sau, respectiv, oprirea func˛ionrii ori utilizrii construc˛iilor sau amenajrilor respective. (7) Msura prevzutla alin. (6) se comunicÓn cel mult 48 de ore, prin grija inspectoratului, la registrul comer˛ului, prefectului i altor institu˛ii publice cu competen˛e Ón domeniu. (8) Litigiile generate de eliberarea i anularea avizului ori autoriza˛iei de securitate la incendiu se solu˛ioneazpotrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare. (9) Normele metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu se elaboreazde Inspectoratul General, se aprobde ministrul administra˛iei i internelor i se publicÓn Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (10) Pentru actele privind avizele i autoriza˛iile de securitate la incendiu eliberate potrivit legii se

percep tarife stabilite prin ordin al ministrului administra˛iei i internelor.

CAPITOLUL IV Serviciile de urgen˛voluntare i private

SECIUNEA 1

Dispozi˛ii comune

Art. 31. - (1) Serviciile de urgen˛sunt profesioniste sau voluntare, publice ori private. (2) Serviciile de urgen˛profesioniste func˛ioneazÓn subordinea Inspectoratului General, potrivit reglementrilor specifice. (3) Consiliile locale au obliga˛ia sconstituie servicii de urgen˛voluntare, iar operatorii economici i institu˛iile, care desf oaractivit˛i cu risc de incendiu, servicii de urgen˛private, potrivit legii. (4) Œn domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor pot func˛iona i servicii de urgen˛private constituite ca societ˛i comerciale.

SECIUNEA a 2-a Constituirea i atribu˛iile serviciilor de urgen˛voluntare sau private

Art. 32. - (1) Serviciile de urgen˛voluntare/private sunt structuri specializate, altele dec‚t cele

apar˛in‚nd serviciilor de urgen˛profesioniste, organizate cu personal angajat i/sau voluntar, Ón scopul aprrii vie˛ii, avutului public i/sau a celui privat Ómpotriva incendiilor i a altor calamit˛i, Ón sectoarele de competen˛stabilite cu avizul inspectoratelor. (2) Serviciile de urgen˛voluntare/private au Ón structurcompartiment sau speciali ti pentru prevenirea incendiilor, care pot fi i cadre tehnice specializate cu atribu˛ii Ón domeniul aprrii Ómpotriva incendiilor, conform art. 12 alin. (1), forma˛ii de interven˛ie, salvare i prim ajutor, precum i, dupcaz, ateliere de repara˛ii i de Óntre˛inere. (3) Constituirea, Óncadrarea i dotarea serviciilor de urgen˛voluntare/private se realizeazpe baza criteriilor de performan˛elaborate de Inspectoratul General i aprobate prin ordin al ministrului administra˛iei i internelor. (4) Organizarea i func˛ionarea serviciilor de urgen˛voluntare/private se stabilesc prin regulamente aprobate, dupcaz, de consiliile locale sau conducerile operatorilor economici i institu˛iilor care le-au constituit, cu respectarea criteriilor de performan˛. (5) Œnfiin˛area, extinderea sau restr‚ngerea activit˛ii, precum i desfiin˛area unui serviciu de urgen˛voluntar/privat se fac numai cu avizul inspectoratului. Art. 33. - Serviciile de urgen˛voluntare/private au urmtoarele atribu˛ii principale:

a) desf oaractivit˛i de informare i instruire privind cunoa terea i respectarea regulilor i a

msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor; b) verificmodul de aplicare a normelor, reglementrilor tehnice i dispozi˛iilor care privesc aprarea Ómpotriva incendiilor, Ón domeniul de competen˛;

c) asigurinterven˛ia pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor i protec˛ia

persoanelor, a animalelor i a bunurilor periclitate de incendii sau Ón alte situa˛ii de urgen˛. Art. 34. - (1) Formarea, evaluarea i certificarea competen˛ei profesionale a personalului serviciilor de urgen˛voluntare sau private se realizeazde centre de formare i evaluare abilitate prin lege, avizate de Inspectoratul General. (2) Statutul personalului din serviciile de urgen˛voluntare se stabile te prin hotr‚re a Guvernului. Art. 35. - (1) Finan˛area cheltuielilor curente i de capital aferente activit˛ii serviciilor de urgen˛voluntare se asigurdin bugetele locale. (2) Finan˛area cheltuielilor curente i de capital aferente activit˛ii serviciilor de urgen˛private se

asigurde operatorii economici i institu˛iile care le-au constituit. Art. 36. - (1) Pe baza hotr‚rii consiliului local i Ón condi˛iile prevzute de lege, serviciul de urgen˛voluntar poate presta, contra cost, ctre orice persoanfizicsau juridic, fra afecta Óndeplinirea atribu˛iilor, unele servicii cum sunt:

a) supravegherea msurilor de aprare Ómpotriva incendiilor la t‚rguri, expozi˛ii, manifestri cultural-

sportive, activit˛i de filmare i altele asemenea;

b) transport de ap, evacuarea apei din subsolurile cldirilor sau din f‚nt‚ni;

c) limitarea, colectarea sau Óndeprtarea unor produse poluante;

d) efectuarea de lucrri la Ónl˛ime;

e) transport de ap. (2) Costurile pentru prestrile de servicii efectuate sunt stabilite prin hotr‚re a consiliului local, iar

sumele Óncasate se constituie ca venituri ale bugetului local.

SECIUNEA a 3-a Drepturi, indemniza˛ii i despgubiri ce se acordpersonalului serviciilor de urgen˛voluntare sau private

Art. 37. - Œn exercitarea atribu˛iilor ce Ói revin, personalul serviciilor de urgen˛voluntare sau private are urmtoarele drepturi:

a) ssolicite de la persoanele fizice i juridice date, informa˛ii i documente necesare Óndeplinirii

atribu˛iilor legale privind aprarea Ómpotriva incendiilor;

b) sstabileascrestric˛ii ori sinterzic, potrivit competen˛ei prevzute Ón regulamentul de

organizare i func˛ionare a serviciului, utilizarea focului deschis i efectuarea unor lucrri cu substan˛e inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii;

c) spropunpersoanelor Ón drept oprirea func˛ionrii sau demolarea construc˛iei incendiate,

precum i a celor vecine ori a unei pr˛i din acestea, Ón scopul limitrii propagrii incendiilor;

d)

sutilizeze, Ón func˛ie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interven˛ii la

incendii;

e) sse deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interven˛iei, pe drumuri care nu sunt

deschise circula˛iei publice ori pe alte terenuri, daccerin˛ele de operativitate i de lucru impun

aceasta;

f) sopreascori slimiteze traficul public Ón zona desf urrii opera˛iunilor de interven˛ie;

g) sintre Ón locuin˛a persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consim˛m‚ntul acestora, Ón condi˛iile

prevzute de lege; Ón cazul c‚nd se impune Ónlturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vie˛ii, integrit˛ii fizice a persoanelor sau bunurilor acestora, consim˛m‚ntul nu este necesar. Art. 38. - (1) Personalul angajat al serviciilor de urgen˛voluntare/private se ÓncadreazÓn condi˛ii de muncsimilare personalului serviciilor de urgen˛profesioniste. (2) Personalul serviciilor de urgen˛voluntare/private are obliga˛ia spoarte uniform, echipament de protec˛ie i Ónsemne distinctive, ale cror descriere, condi˛ii de acordare i folosire se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Administra˛iei i Internelor, aprobat prin hotr‚re a Guvernului i publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I. (3) Consiliul local, administratorul sau conductorul institu˛iei asigurgratuit personalului serviciilor de urgen˛voluntare/private uniforma i echipamentul de protec˛ie adecvate misiunilor pe care le Óndepline te, iar Ón cazul Ón care pe timpul interven˛iei i s-au degradat Ómbrcmintea ori alte bunuri personale, Ól despgube te Ón mod corespunztor. Art. 39. - (1) Pe timpul interven˛iei, personalului serviciilor de urgen˛voluntare/private i se asigurantidot adecvat naturii mediului de lucru. (2) Œn cazul opera˛iunilor de lungdurat, personalului serviciilor de urgen˛voluntare/private i se asigurhrana, gratuit, Ón echivalentul a cel pu˛in 2.000 de calorii. (3) Obliga˛ia asigurrii drepturilor prevzute la alin. (1) i (2) revine consiliului local, administratorului sau conductorului institu˛iei, dupcaz. Art. 40. - (1) Personalul serviciilor de urgen˛voluntare are dreptul la indemniza˛ii pentru timpul efectiv de lucru la interven˛ii i la celelalte activit˛i prevzute Ón programul serviciului. (2) Cuantumul orar al indemniza˛iei prevzute la alin. (1) se stabile te i se acordde consiliul local, diferen˛iat pe categorii de func˛ii. Art. 41. - (1) Pe timpul c‚t se aflla cursuri de pregtire i concursuri profesionale, organizate Ón afara localit˛ii Ón care func˛ioneazserviciul, personalul serviciilor de urgen˛voluntare beneficiazde toate drepturile de deplasare, cazare i de diurnca i personalul serviciilor de urgen˛profesioniste, care se acordde consiliul local. (2) Personalul serviciilor de urgen˛voluntare, salaria˛i ai altor institu˛ii publice sau operatori economici, Ó i pstreazdrepturile de salariu la locul de muncpentru perioada c‚t participla interven˛ii, cursuri de pregtire ori concursuri profesionale. Art. 42. - Persoanele juridice care organizeazservicii de urgen˛voluntare/private au obliga˛ia sasigure personalul, angajat sau voluntar, la o societate de asigurri pentru caz de boalprofesional, accident ori deces produs Ón timpul sau din cauza Óndeplinirii atribu˛iilor ce Ói revin pe timpul interven˛iilor, concursurilor profesionale, antrenamentelor ori altor misiuni specifice.

CAPITOLUL V Rspunderea juridic