Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art. 1. S.C. .............. cu sediul în ..........., str. ......., nr. ...., judeţul .............,
reprezentată prin .............. în calitate de ANTREPRENOR
şi
Art. 2. Dl/D-na. .................., domiciliat în ........, str. ........, nr. ...., judeţul ...... în
calitate de CLIENT
OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 3. Obiectul contractului îl constituie executarea de către antreprenor, cu
materialele sale şi pe riscul său, următoarele:
- clădiri cu destinaţia .............................
- instalaţii ........................................
- căi de comunicaţie ................................
- împrejmuiri .......................................
- dotări ...........................................
- reparaţii ........................................
Construcţiile şi lucrările vor fi executate de antreprenor pe baza planului general şi
de detaliu şi a proiectului de execuţie, prezentate de client şi acceptate fără obiecţie
de antreprenor.
Lucrările vor începe numai după obţinerea autorizaţiei prevăzute de Legea nr.
50/1991, privind autorizarea executării construcţiei de către ...................... . Obţinerea
autorizaţiei de construcţiei şi a vizelor legale revine clientului.
OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. Antreprenorul se obligă:
a) să cumpere materialele necesare pentru construcţie;
b) să respecte planurile general şi de detaliu şi a proiectului de execuţie a lucrării,
aşa cum a fost prezentat de client şi acceptat;
c) să predea construcţia la termenul stabilit în contract.
Art. 5. Clientul se obligă:
a) să furnizeze planurile construcţiei întocmite de arhitect;
b) să obţină autorizaţia de construire eliberată de primărie;
c) să efectueze recepţia construcţiei şi să ia în primire lucrarea executată;
d) să plătească preţul la data recepţionării şi luării în primire a lucrării.
DREPTURILE PĂRŢILOR
Art. 6. Antreprenorul are dreptul:
a) de a primi preţul la data stipulată în contract;
b) de a obliga clientul să plătească preţul dacă a fost pus în întârziere în ceea ce
priveşte obligaţia de a verifica şi de a lua în primire lucrarea executată
Art. 7. Clientul are dreptul:
a) de a cere predarea lucrării executate la termenele stipulate în contract.
b) de a asista şi a verifica modul de execuţie al lucrărilor ce fac obiectul contractului
în timpul execuţiei.
PREŢUL ŞI PLATA
Art. 8. Lucrările se execută la un preţ de deviz, stabilit potrivit documentelor de
plată.
Plata se va face eşalonat de către client după recepţia fiecărei faze a lucrărilor prin:
- contul antreprenorului nr. ................. deschis la Banca .............
- contul clientului nr. ...................... deschis la Banca .............
Neplata la termen a ratei pentru partea din lucrare executată şi recepţionată
conduce, din iniţiativa antreprenorului, la rezilierea contractului cu daune
reprezentând ..................% din valoarea contractului, valoare ce va fi estimată de
expert la termenul când se va hotărî rezilierea.
TERMENUL DE EXECUŢIE
Art. 9. Termenul de execuţie şi de recepţie definitivă a lucrărilor de antrepriză la
cheie, este de .......... zile/luni/ani începând cu data de .............. şi până la data
de ..................
Nerespectarea în termen a obligaţiilor asumate prin prezentul contract se
penalizează cu .....% pe zi de întârziere, penalităţi ce vor fi suportate de partea în
culpă. Clientul va avea dreptul de a hotărî sistarea lucrărilor şi executarea lor de alt
antreprenor. Penalităţile sunt datorate de la data scadenţei şi până la executarea ei
efectivă.
SUPORTAREA RISCURILOR
Art. 10. Antreprenorul, în calitate de proprietar al materialelor până la predarea
lucrării clientului, suportă pagubele rezultate din pieirea lor.
Art. 11. Dacă executarea contractului (predarea lucrării executate) devine imposibilă
datorită culpei antreprenorului, acesta nu are dreptul la plata preţului.
RĂSPUNDEREA
Art. 12. Antreprenorul răspunde pentru pentru viciile ascunse ale materialelor
procurate de el şi ale lucrării, după ce a fost recepţionată de către client, din cauza
unui viciu de construcţie sau al terenului într-un termen de 10 ani din ziua recepţiei
lucrării.
FORŢA MAJORĂ
Art. 13. Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă.
Partea contractantă care invocă forţă majoră, o poate face opozabilă celeilalte părţi
cu condiţia informării despre apariţia cauzei de forţă majoră în cel mult 5 zile de la
apariţia acesteia adăugând o confirmare a unor autorităţi competente care să
certifice realitatea şi exactitatea cauzei.
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art. 14. Contractul încetează prin reziliere la cererea uneia din părţi pentru
neexecutarea obligaţiilor de către cealaltă parte.
LITIGII
Art. 15. Litigiile dintre părţile contractante, în cazul în care nu vor fi rezolvate pe
cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi ............. în 3 exemplare.

ANTREPRENOR,
S.C. ............
CLIENT,
Dl./D-na..........