Sunteți pe pagina 1din 3

E.2.5.

Fişa postului

Denumirea pozitiei din proiect: Responsabil financiar

Cerinţe minime:
(În această secţiune se vor detalia cerinţele minime privind educaţia, specializările şi
experienţa relevantă a persoanei ce urmează să ocupe poziţia din proiect)
- Diplomă de licenţă în studii economice, contabil autorizat
- cunoştinţe de calculator: Windows, Internet, baze de date

Abilităţi şi deprinderi necesare:


• capacitate ridicată de colectare, analiză şi prelucrare a datelor şi informaţiilor
relevante;
• planificarea corectă şi la timp a resurselor financiare corelate cu graficul de
implementare;
• comunicare corectă, coerentă şi eficace în scris şi oral (limba română);
• disponibilitate ridicată pentru lucrul în echipă;
• capacitate remarcabilă de a lucra în condiţii de stres psihic cauzat de respectarea
termenelor limită.

Categoria de expert - Expert de tip B - experienţă profesională între 3 şi 5 ani

Relaţii funcţionale:
(În aceasta secţiune se vor descrie pe scurt relaţiile profesionale între persoana ce
urmeaza să ocupe poziţia şi ceilalţi membri ai UIP sau echipei de implementare având în
vedere schema de implementare a proiectului şi organigrama)
- cu personalul de executie al Asociatiei;
- se subordoneaza presedintelui Asociatiei si managerului de proiect.

Sarcini şi responsabilităţi:
(În această secţiune se vor descrie sarcinile ce vor fi îndeplinite de către persoana ce
urmează să ocupe poziţia din proiect, precum şi responsabilităţile acesteia)
- menţine evidenţa contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de
înregistrări contabile separate, cronologic şi sistematic, pentru toate sursele de finanţare,
folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacţiilor, în baza documentelor originale, în
conformitate cu reglementările în vigoare şi a prevederilor din Contractul de Finanţare.
- managementul financiar al proiectului
- va urmări şi răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate, împreună
cu managerul proiectului;
- va întocmi în timp util, în condiţii de legalitate, toate documentele pentru solicitarea
fondurilor alocate, astfel încât să nu distorsioneze şi să un întârzie realizarea tuturor
activităţilor/ acţiunilor şi lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului;
- va raporta managerului de proiect, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în
realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere
- înregistrarea contabilă, în condiţii de legalitate, a tuturor activităţilor/acţiunilor şi
lucrărilor ce urmează a se desfăşura pentru implementarea proiectului;
- va fi membru în comisia de recepţie finală a activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor;
- va fi membru în comisia de licitaţie pentru achiziţiile publice;
- întocmeşte în 2 ex. Dosarul cererii de prefinanţare
- întocmeşte în 3 ex. Dosarul cererii de rambursare care va cuprinde:
• Cererea de Rambursare (original) – Anexa IVe
• Facturi (copie)
• Ordine de plată (copie)
• Extrase de cont (copie)
• Centralizator al certificatelor şi aplicaţiilor de plată incluse în Cererea de
Rambursare (original)
• Certificate de plată aferente facturilor pentru contractele de lucrări/furnizare
• Aplicaţie de plată aferentă fiecărei facturi pentru contractele de servicii
• Procese verbale (copie)
• Rapoartele de progres aferent perioadei pentru care face Cerea de Rambursare
(anexa IIc)
• Balanţa contabilă lunară distinctă de Proiect (original)
• Raport privind calculul cheltuielilor de administraţie, după caz (original)
• Documente suport pentru justificarea cheltuielilor generale de administraţie, după
caz (original/copie) (Anexa nr. IV k1)
• Vizeaza CFP in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare
• Alte documente relevante (copie) pentru respectiva Cerere de Rambursare
- întocmeşte Planul financiar pe surse şi ani (anexa IVa)
- întocmeşte Planul de rambursare pentru durata proiectului
- întocmeşte Centralizatorul certificatelor şi aplicaţiilor de plată
- întocmeşte balanţa lunară distinctă pe proiect, raportul privind cheltuielile cu salariile,
raportul privind calculul cheltuielilor generale de administraţie.
- Întocmeşte procedura de organizare şi funcţionare UIP şi procedurile de lucru, persoană
desemnată special să introducă periodic date în SMIS, cu privire la progresul proiectului în
baza Manualului de Operare SMIS, elaborat de Ministerul Finanţelor Publice.
- Vizează: “Se certifică legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea
operaţiunilor” şi întocmeşte documentele de plată.
- răspunde de certificarea, completitudinea, corectitudinea şi realitatea informaţiilor
conţinute în cererile de rambursare, precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor
operaţiunilor declarate în cererile de rambursare;
- pune la dispoziţia AM, OI, ACP, AA, Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat
să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanţării
nerambursabile, documentele solicitate, la cerere şi în termen;
- asigură toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului şi după finalizarea
Proiectului, pe o perioadă de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu 2007-2013;
- transmite anual, până la data de 15 ianuarie, următoarele documente: Planul financiar pe
resurse şi ani pentru anul următor (Anexa nr. IVa), Planul de rambursare iar în cazul în
care se înregistrează modificări faţă de Planul financiar şi Planurile de rambursare
actualizate anterior, va ataşa acestuia justificări pertinente, pe baza unor documente care
atestă necesitatea şi opotunitatea acestor modificări.

Remuneraţie:
(În această secţiune se va descrie în termeni de timp (ore, zile, luni) implicarea persoanei
ce urmează să ocupe poziţia în proiect, precum şi cheltuiala salarială asociată. Această
secţiune va fi corelată cu bugetul.

În calitate de membru al UIP se va întocmi un contract individual de muncă. Plata se va


face corelat cu pontajul lunar si cu Cererea de finantare aprobata.
24 luni, 5 ore/zi, 22 zile medie, 2.000 lei/luna