E.2.5.

Fişa postului

Denumirea pozitiei din proiect: Responsabil financiar Cerinţe minime: (În această secţiune se vor detalia cerinţele minime privind educaţia, specializările şi experienţa relevantă a persoanei ce urmează să ocupe poziţia din proiect) - Diplomă de licenţă în studii economice, contabil autorizat - cunoştinţe de calculator: Windows, Internet, baze de date Abilităţi şi deprinderi necesare: • capacitate ridicată de colectare, analiză şi prelucrare a datelor şi informaţiilor relevante; • planificarea corectă şi la timp a resurselor financiare corelate cu graficul de implementare; • comunicare corectă, coerentă şi eficace în scris şi oral (limba română); • disponibilitate ridicată pentru lucrul în echipă; • capacitate remarcabilă de a lucra în condiţii de stres psihic cauzat de respectarea termenelor limită. Categoria de expert - Expert de tip B - experienţă profesională între 3 şi 5 ani Relaţii funcţionale: (În aceasta secţiune se vor descrie pe scurt relaţiile profesionale între persoana ce urmeaza să ocupe poziţia şi ceilalţi membri ai UIP sau echipei de implementare având în vedere schema de implementare a proiectului şi organigrama) - cu personalul de executie al Asociatiei; - se subordoneaza presedintelui Asociatiei si managerului de proiect. Sarcini şi responsabilităţi: (În această secţiune se vor descrie sarcinile ce vor fi îndeplinite de către persoana ce urmează să ocupe poziţia din proiect, precum şi responsabilităţile acesteia) - menţine evidenţa contabilă, folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic şi sistematic, pentru toate sursele de finanţare, folosind o codificare adecvată a tuturor tranzacţiilor, în baza documentelor originale, în conformitate cu reglementările în vigoare şi a prevederilor din Contractul de Finanţare. - managementul financiar al proiectului - va urmări şi răspunde de utilizarea în condiţii de legalitate a fondurilor alocate, împreună cu managerul proiectului; - va întocmi în timp util, în condiţii de legalitate, toate documentele pentru solicitarea fondurilor alocate, astfel încât să nu distorsioneze şi să un întârzie realizarea tuturor activităţilor/ acţiunilor şi lucrărilor necesare pentru implementarea proiectului; - va raporta managerului de proiect, în cel mai scurt timp, orice disfuncţionalităţi în realizarea activităţilor/acţiunilor la care participă şi va propune măsuri de remediere - înregistrarea contabilă, în condiţii de legalitate, a tuturor activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor ce urmează a se desfăşura pentru implementarea proiectului; - va fi membru în comisia de recepţie finală a activităţilor/acţiunilor şi lucrărilor;

corectitudinea şi realitatea informaţiilor conţinute în cererile de rambursare. precum şi a înregistrării în sistemul contabil a tuturor operaţiunilor declarate în cererile de rambursare. persoană desemnată special să introducă periodic date în SMIS.răspunde de certificarea. următoarele documente: Planul financiar pe resurse şi ani pentru anul următor (Anexa nr.pune la dispoziţia AM. va ataşa acestuia justificări pertinente. pe baza unor documente care atestă necesitatea şi opotunitatea acestor modificări. . oportunitatea. Dosarul cererii de rambursare care va cuprinde: • Cererea de Rambursare (original) – Anexa IVe • Facturi (copie) • Ordine de plată (copie) • Extrase de cont (copie) • Centralizator al certificatelor şi aplicaţiilor de plată incluse în Cererea de Rambursare (original) • Certificate de plată aferente facturilor pentru contractele de lucrări/furnizare • Aplicaţie de plată aferentă fiecărei facturi pentru contractele de servicii • Procese verbale (copie) • Rapoartele de progres aferent perioadei pentru care face Cerea de Rambursare (anexa IIc) • Balanţa contabilă lunară distinctă de Proiect (original) • Raport privind calculul cheltuielilor de administraţie.. . În calitate de membru al UIP se va întocmi un contract individual de muncă. .întocmeşte Planul financiar pe surse şi ani (anexa IVa) . cu privire la progresul proiectului în baza Manualului de Operare SMIS. necesitatea. Planul de rambursare iar în cazul în care se înregistrează modificări faţă de Planul financiar şi Planurile de rambursare actualizate anterior. ACP.Vizează: “Se certifică legalitatea. zile. .întocmeşte Planul de rambursare pentru durata proiectului . raportul privind cheltuielile cu salariile.întocmeşte Centralizatorul certificatelor şi aplicaţiilor de plată . OI.întocmeşte în 3 ex.transmite anual. . completitudinea. până la data de 15 ianuarie. Plata se va .întocmeşte în 2 ex.întocmeşte balanţa lunară distinctă pe proiect. Dosarul cererii de prefinanţare . Această secţiune va fi corelată cu bugetul. IV k1) • Vizeaza CFP in conformitate cu legislatia fiscala in vigoare • Alte documente relevante (copie) pentru respectiva Cerere de Rambursare . pe o perioadă de 3 ani de la data închiderii oficiale a POS Mediu 2007-2013. după caz (original) • Documente suport pentru justificarea cheltuielilor generale de administraţie. realitatea şi exactitatea operaţiunilor” şi întocmeşte documentele de plată. .Întocmeşte procedura de organizare şi funcţionare UIP şi procedurile de lucru. precum şi cheltuiala salarială asociată. IVa). AA. elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. luni) implicarea persoanei ce urmează să ocupe poziţia în proiect.asigură toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului şi după finalizarea Proiectului. după caz (original/copie) (Anexa nr.va fi membru în comisia de licitaţie pentru achiziţiile publice. . Comisiei Europene şi oricărui alt organism abilitat să verifice pe parcursul implementării Proiectului modul de utilizare a finanţării nerambursabile. documentele solicitate. raportul privind calculul cheltuielilor generale de administraţie. la cerere şi în termen. Remuneraţie: (În această secţiune se va descrie în termeni de timp (ore.

2.000 lei/luna . 22 zile medie.face corelat cu pontajul lunar si cu Cererea de finantare aprobata. 5 ore/zi. 24 luni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful