Sunteți pe pagina 1din 14

c 


      
    
 !"#"c$! #!%&!$"#'&# #!!#()

` 
`  
`` 
 


*

+c$,&!c$!

-&, !#!"#$$!

./#$$!

 0121
 !"#"c$! #!%&!$"#'&# #!!#()

` 
`  
``  

23V  #

! 5 Active imobilizate deţinute pentru vânzare şi activităţi întrerupte stabileşte


cerinţele pentru clasificarea, evaluarea şi prezentarea activelor imobilizate deţinute pentru
vânzare şi înlocuieşte !A 35 ` 

.
Unul dintre motivele emiterii acestui standard este armonizarea standardelor contabile
la nivel internaţional, obiectiv care a dus la încheierea unui memorandum care declară aderarea
celor 2 consilii (Consiliul pentru tandarde !nternaţionale de Contabilitate şi Consiliul
tandardelor de Contabilitate inanciară) la armonizare. Astfel, consiliile încep un proiect
comun pe termen scurt având drept obiectiv reducerea diferenţelor între ! uri şi U GAAP
capabile a fi armonizate întrun timp relativ scurt, în afara unor proiecte mari. Proiectul
presupunea ca fiecare dintre cele dour consilii să analizeze standardele recente ale celeilalte
părţi în scopul adoptării celor mai bune soluţii contabile. Necesitatea conceperii ! ului a
rezultat din analiza !A efectuată asupra Declaraţiei nr 144 a A i  
  
 
  
 ( A 144) emis în 2001.
tandardul american A 144 se referă la 3 domenii:
AV Deprecierea activelor imobilizate pe termen lung deţinute pentru a fi uitilizate;
AV Clasificarea, evaluarea şi prezentarea activelor deţinute pentru vânzare;
AV Clasificarea şi prezentarea activităţilor întrerupte.
În urma analizei efectuate de !A sa ajuns la concluzia ca in contextul proiectului de
convergenţr pe termen scurt este posibilă armonizarea a două domenii la care se referă A
144 si anume: clasificarea, evaluare si prezentarea activelor deţinute pentru vânzare şi
clasificarea si prezentarea activităţilor întrerupte.
Cel deal treilea domeniu la care se referă A 144: deprecierea activelor imobilizate
pe termen lung deţinute pentru a fi utilizate este un domeniu în care există diferenţieri majore
între ! uri şi UGAAPuri şi deci necesită o perioada mai mare de timp pentru a fi rezolvate.
! ul îndeplineşte întro măsura considerabilă cerinţele A 144 în ceea ce priveşte
activele deţinute pentru vânzare, momentul de clasificare a activităţilor ca întrerupte şi
prezentarea unor astfel de activităţi.

03V #

! ul:
AV Adoptă denumirea ͞deţinute pentru vânzare͟.

2
AV !ntroduce conceptul de grup destinat cedării, ca fiind acel grup de active imobilizate în
curs de a fi cedate, prin vânzare sau prin altă modalitate, ca grup, printro singură
tranzacţie, precum şi pasivele direct legate de activele ce urmează a fi cedate în cadrul
acestei tranzacţii.
AV tipulează faptul că activele sau grupurile destinate cedării deţinute pentru vânzare
sunt inregistrate la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea justă din
care se scad cheltuielile de vânzare.

AV tipulează faptul că un activ deţinut pentru vânzare sau aparţinând unui grup destinat
cedării nu este supus amortizării.

AV tipulează faptul că un activ deţinut pentru vânzare, precum şi activele şi pasivele


incluse de un grup destinat cedării deţinut pentru vânzare sunt prezentate în mod
separate în bilanţul contabil propriuzis.

AV !nlocuieşte prevederile !A 35 ` cu urmatoarele cerinţe:
(1). modificarea momentului clasificării unei activităţi ca fiind întreruptă. O activitate
este considerată ca fiind întreruptă începând cu momentul în care entitatea încheie un acord
de vânzare pe care nul poate revoca sau atunci când consiliul de administrare aprobă şi anunţă
un plan oficial de cedare active (conform !A 35). ! ul clasifică o activitate drept întreruptă în
momentul în care aceasta îndeplineşte criteriile deţinerii pentru vânzare sau atunci când firma a
cedat activitatea în cauză.
(2). menţiunea că rezultatele activităţilor întrerupte trebuie reflectate separate în contul
de profit şi pierdere.
(3). interzicerea clasificării retroactive a unei activităţi drept întreruptă, atunci când
criteriile clasificării nu sunt îndeplinite decât după data bilanţului contabil.

43V #)5

Obiectivul acestui standard este specificarea contabilităţii activelor deţinute în vederea
vânzării precum şi prezentarea şi descrierea activităţiilor întrerupte. !frsul cere ca astfel de
active şi activităţi să fie evaluate la valoarea lor cea mai mică dintre valoarea contabilă şi
valoarea justă, minus costurile de vânzare, să înceteze a mai fi amortizate, să fie prezentate
separat în bilanţ iar rezultatele activităţilor întrerupte să fie prezentate separat în contul de
profit şi pierdere.

3V 6 7#)5

Cerinţele de clasificare şi prezentare impuse de acest ! se aplică tuturor activelor


imobilizate, aşa cum sunt acestea definite de !A 1 şi tuturor grupurilor destinate cedării ale

3
unei entităţi. Cerinţele de evaluare ale acestui standard se aplică tuturor activelor imobilizate şi
tuturor grupurilor destinate cedării, cu excepţia acelor active enumerate mai jos, care vor
continua să fie evaluate conform standardului menţionat.

)3V 6 !c7#)5

Prevederile acestui standard privind evaluarea nu se aplică urmatoarelor categorii de
active indiferent dacă sunt active individuale sau dacă fac parte dintrun grup de active
destinate cedării:
AV Activele de natura creanţelor privind impozitul amânat (!A 12 ! 
 );

AV Activele de natura beneficiilor angajaţilor (!A 19 h 
  );

AV Activele financiare (!A 39 ! 

 


 
);

AV !nvestiţiile imobiliare contabilizate conform modelului evaluării la valoarea justă (!A


40 !
 
);

AV Activele imobilizate biologice evaluate la valoarea actuală minus costurile estimate


la momentul vânzării (!A 41 `  );

AV Drepturi contractuale din contracte de asigurări (! 4 i   ).

3V  

3V 89  7:  


6 8

O entitate va considera un activ imobilizat (sau grup destinat cedării) ca deţinut pentru
vânzare dacă valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal printro operaţiune de vânzare
şi nu prin utilizarea sa continuă. Activul trebuie să fie disponibil pentru o vânzare imediată în
starea sa prezentă, iar vânzarea trebuie să aibă o probabilitate ridicată, în sensul că
managementul entităţii şia manifestat interesul pentru un plan de vânzare şi a iniţiat totodată
un program activ de căutare a unui cumpărător şi de finalizare a planului. Vânzarea ar trebui să
se realizeze întrun an de la data clasificării activului ca disponibil pentru vânzare. Anumite
evenimente pot prelungi perioada necesară vânzării peste un an, situaţie în care activul poate fi
clasificat ca disponibil pentru vânzare dacă intârzierea este cauzată de evenimente care nu pot

4
fi controlate de către entitate, fiind suficiente dovezile că entitatea este în continuare angajată
în planul de vânzare a activului.
Un grup de active destinat cedării este un grup de active (şi datorii asociate) ce urmează
a fi cedate, prin vânzare sau prin altă modalitate, împreună ca grup, în cadrul unei tranzacţii
singulare. Datoriile asociate sunt cele direct legate de aceste active ce urmează a fi transferate
în cadrul tranzacţiei.
Astfel, un activ sau un grup de active destinat cedării trebuie clasificat ca deţinut în
vederea vânzării în perioada în care sunt îndeplinite toate următoare:

AV Conducerea işi exprimă angajamentul faţă de un plan de vânzare;

AV Componenta este pregatită pentru vânzarea imediată în starea sa actuală;

AV 2xistă un program activ şi alte măsuri pentru identificarea unui cumpărător;

AV Vânzarea este foarte probabilă şi se aşteaptă să aibă loc în cel mult un an;

AV Activul sau grupul de active este promovat activ la un preţ rezonabil şi este putin
probabil ca planul să se modifice semnificativ sau să se aibă în vedere vreun plan
pentru anularea vânzării.

Dacă o entitate achiziţionează un activ imobilizat (sau grup de active) exclusiv în ideea
de al vinde ulterior, trebuie să activul (sau grupul) ca deţinut pentru vânzare la data
achiziţiei doar dacă este îndeplinită cerinţa de a fi vândut în cel mult un an (excepţie în cazurile
în care este foarte probabil ca orice criteriu neindeplinit la acea dată să fie îndeplinit întro
perioadă scurtă de timp, ulterior achiziţiei3 luni).
Dacă entitatea a înregistrat un activ (sau grup destinat cedării) ca pentru vânzare dar işi
modifică planul de vânzare astfel încat criteriile de clasificare nu mai sunt îndeplinite, entitatea
trebuie să înceteze clasificarea activului (sau grupului destinat cedării) ca deţinut pentru
vânzare.
O entitate ca deţinut în vederea vânzării un activ imobilizat (sau grup de
active) care urmează a fi casat deoarece recuperarea valorii sale contabile nu se face prin
vânzare. Valoarea sa contabilă va fi recuperată în principal prin utilizarea sa continuă. Activele
imobilizate ce urmează a fi casate sunt acele active utilizate până la sfârşitul duratei de viaţă
sau care urmează a fi scoase din funcţiune, şi nu vândute.

+3V  8 9   7: 
  6 8

2valuarea unui activ imobilizat (sau grup destinat cedării) clasificat ca deţinut pentru
vânzare se face la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă şi valoarea justă minus
5
costurile de vânzare. Această evaluare este valabilă şi pentru activele clasificate ca deţinute
pentru vânzare, achiziţionate în cadrul unei combinări de intreprinderi, deşi toate celelalte
active şi datorii achiziţionate în cadrul unei combinări de intreprinderi sunt evaluate la valoarea
justă.
Înainte de încadrarea iniţială a unui activ (grup destinat cedării) în categoaria activelor
detinute pentru vânzare, valoarea neta contabilă a acestuia (sau a tuturor activelor şi datoriilor
din cadrul grupului respectiv) va fi evaluate în conformitate cu ! urile aplicabile.
#    pentru orice reducere iniţială sau ulterioară a
valorii contabile a unui activ (sau grup) se face până când această valoare contabilă este egală
cu valoarea justă minus costurile de vânzare.
O entitate trebuie sa recunoască un  din orice creştere ulterioară a valorii juste
minus costurile de vânzare a activului atunci când această valoare nu depăşeşte pierderea
cumulată din deprecierea recunoscută anterior.
Atunci când se aşteaptă ca vânzarea să intervina în mai mult de un an, costurile privind
vânzarea trebuie actualizate. Creşterea valorii actuale a costurilor de vânzare care apar ca
urmare a trecerii timpului trebuie prezentată în contul de profit şi pierdere drept cost de
finanţare. În cazul în care la o evaluarea ulterioară valoarea justă minus costurile vânzarii a
crescut, entitatea nu poate relua o depreciere mai mare decât cea inregistrată pentru activul
respectiv.
Deprecierea (sau amortizarea) unui activ imobilizat nu se inregistrează atâta timp cât
acesta este clasificat drept deţinut pentru vânzare sau atâta timp cat face parte dintrun grup
destinat cedării clasificat ca deţinut pentru vânzare. Dobânzile şi alte cheltuieli care decurg din
datorii legate de un grup destinat cedării clasificat ca deţinut pentru vânzare vor continua să fie
recunoscute.
Un activ imobilizat ce încetează a mai fi înregistrat ca deţinut pentru vânzare (sau care
încetează a mai face parte dintrun grup destinat cedării înregistrat ca deţinut pentru vânzare)
este evaluat, de către entitate, la ce mai mică valoare dintre:
a)V valoarea sa de bilanţ înainte ca activul (sau grupul destinat cedării) să fie clasificat drept
deţinut pentru vânzare ajustată cu orice amortizare, depreciere sau reevaluare care ar fi
fost recunoscută dacă activul (sau grupul) nu ar fi fost clasificat drept deţinut pentru
vânzare, şi
b)V 

 
la data deciziei ulterioare de a nu mai fi vândut.
Dacă activul imobilizat este componenta unei

, valoarea
sa de înlocuire este acea valoare contabilă care ar fi fost recunoscută după alocarea oricărei
pierderi din depreciere (conform !A 3). O 

reprezintă cel mai
mic grup identificabil de active care generează intrări de fluxuri de numerar care sunt în mare
măsura independente de intrările de numerar generate de alte active sau grupuri de active.


3V '8 7 

Odată cu introducerea A 144, A a lărgit domeniul de aplicare corespunzător unei


activităţi întrerupte de la ͣsegmentul unei afaceri͟ la ͣcomponenta unei entităţi͟. O
componentă are un sens mai larg, criteriul fiind că acesta cuprinde ͣactivităţi şi fluxuri de
trezorerie care pot fi evidenţiate distinct de restul entităţii din punct de vedere operaţional şi
din considerente de raportare financiară͟. A 144 menţionează că o componentă poate fi un
segment, o unitate de raportare, o filială sau un grup de active.
Totuşi A a impus criterii mai restrictive în vederea stabilirii momentului cand o
componentă este clasificată ca întreruptă şi implicit când rezultatele sunt prezentate ca
întrerupte. A 144 impune ca o componentă sa fie clasificată ca întreruptă numai dacă a fost
cedată sau dacă îndeplineşte criteriile clasificării ca activ ͣdeţinut în vederea vânzării͟.
O activitate trebuie să prezinte şi a descrie informaţii care permit utilizatorilor situaţiilor
financiare să evalueze efectele financiare ale activităţilor întrerupte şi ale cedărilor de active
imobilizate.
O activitate întreruptă este o componentă a unei entităţi care fie a fost cedată ,fie a fost
calsificată drept deţinută în vederea vânzării, şi:
AVeprezintă un segment major de activitate distinct sau o zona geografică de
operaţiuni,
AV2ste parte a unui plan unic coordonat de cedare a unui segment major de
activitate distinct sau a unei arii geografice de operaţiuni sau
AV2ste o filială dobândita exclusiv cu intenţia de a fi revândută.


;3V '8    

O entitate trebuie să prezinte urmatoarele informaţii în situaţiile financiare:


a)V O singură sumă în situaţia rezultatului global, cuprinzând totalul:
AV Profitului sau pierderii după impozitare din activităţi întrerupte şi
AV Profitului sau pierderii după impozitare recunoscut(e) în urma evaluării la
valoarea justă minus costurile generate de vânzare sau în urma cedării activelor
sau grupului destinat cedării care reprezintă activitatea întreruptă în cauză.
b)V O analiză a sumei unice menţionată mai sus în ceea ce priveşte:
AV Veniturile, cheltuielile şi profitul sau pierderea după impozitare din activităţi
întrerupte
AV Cheltuiala aferentă privind impozitul pe profit, conform !A 12
AV Caştigul sau pierderea recunoscut(ă) în urma evaluării la valoarea justă minus
costurile generate de vânzare sau în urma cedării activelor imobilizate sau a
grupului destinat cedării care reprezintă activitatea întrerupta în cauza.

V
Analiza poate fi prezentată în notele explicative sau în situaţia rezultatului global. Dacă
aceasta este prezentată în situaţia rezultatului global, ea trebuie prezentată întro
secţiune identificată ca fiind legată de activităţile întrerupte, adică separat de
activităţiile desfăşurate în continuare.
c)V luxurile nete de trezorerie care se pot atribui activităţilor de exploatare, de investiţii şi
de finanţare ale activităţilor întrerupte. Aceste informaţii pot fi prezentate fie în notele
explicative, fie în situaţiile financiare.
d)V Valoarea venitului din activităţi continue şi din activităţi întrerupte atribuibil
proprietarilor societăţiimama. !nformaţiile pot fi prezentate în notele explicative sau în
situaţia rezultatului global.
Ajustările efectuate în perioada curentă asupra sumelor prezentate anterior în activităţi
întrerupte care sunt legate direct de cedarea unei activităţi întrerupte întro perioadă
anterioară trebuie clasificate separat în cadrul activităţilor întrerupte. Natura şi valoarea
unei asemenea ajustări trebuie prezentate. 2xemple de situaţii în care asemenea
ajustări pot apărea includ urmatoarele:
AV ezolvarea incertitudinilor generate de termenii tranzacţiei de cedare, cum ar fi
stabilirea ajustărilor preţului de cumpărare şi a aspectelor referitoare la indemnizaţii cu
cumpăratorul;
AV ezolvarea incertitudinilor generate şi legate în mod direct de activităţile unei
componente înainte de cedarea acesteia, cum ar fi obligaţiile de mediu sau cele legate
de garanţia produsului, care cad în sarcina vânzătorului;
AV Decontarea obligaţiilor care decurg din planul de beneficii pentru angajaţi, cu condiţia ca
decontarea să fie direct legată de tranzacţia de cedare.
Dacă o entitate încetează să clasifice o componentă a unei entităţi ca fiind deţinută în
vederea vânzării, rezultatele activităţilor componentei care au fost prezentate anterior ca
activităţi întrerupte trebuie reclasificate şi incluse în veniturile din activităţi întrerupte pentru
toate perioadele prezentate. Valorile aferente perioadelor precedente trebuie descrise ca fiind
prezentate din nou.
O entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii în notele explicative aferente
perioadei în care un activ imobilizat (sau un grup destinat cedării) a fost clasificat fie drept
deţinut în vederea vânzării, fie vândut:
a)V O descriere a activului imobilizat (sau a grupului destinat cedării)
b)V O descriere a faptelor şi a circumstanţelor în care a avut loc vânzarea sau care a condus
la cedarea preconizată, precum şi maniera şi plasarea în timp preconizate pentru
cedarea în cauza
c)V Caştigul sau pierderea în cazul în care nu au fost prezentate separat în situaţia
rezultatului global, capitolul din cadrul acesteia care include acest caştig sau această
pierdere


d)V Daca este cazul, segmentul raportabil în care activul imobilizat (sau grupul destinat
cedării) este prezentat în conformitate cu ! 
 


3V 87 7 

Cerinţele referitoare la activităţile întrerupte ajută analistul să facă distincţia între


activităţi continue şi profitabilitatea viitoare bazată pe activităţi pe care conducerea are de gând
sa le continue.
Acest standard de raportare financiară cere ca pierderile sau caştigurile din cedarea
activelor amortizabile să fie prezentate în contul de profit şi pierdere. Dacă totuşi
componentele activităţii unei entităţi sunt vândute, abandonate, lichidate sau cedate întrun alt
fel, atunci acest standard de raportare financiară cere ca rezultatele activităţilor care se
continuă sa fie raportate separat faţă de cele întrerupte pentru a facilita analiza domeniilor de
bază ale entităţii.
Pentru a facilita analiza profitabilităţii, caştigurile sau pierderile din cedarea unei
intreprinderi în ansamblul sau a unui segment trebuie, de asemenea, raportate cu rezultatele
aferente ale activităţilor întrerupte ca element separat în contul de profit şi pierdere, sub
veniturile din activităţile care se continuă.

ù3V # 7" 7  * o entitate trebuie să aplice prezentul ! pentru perioadele
anuale care încep la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date. e incurajează aplicarea anterior
acestei date. Daca o entitate aplică prezentul ! pentru o perioada care începe anterior datei
de 1 ianuarie 2005, entitatea trebuie să precizeze acest fapt.
!A 1 (revizuit in 200V) a modificat terminologia folosita în cadrul ! urilor. O entitate
trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale care încep la 1 ianuarie 2009 sau
ulterior acestei date.
egulamente de modificare:
92:3 #.c$! c$ 9: !#3 220 011 AL COM!!2! din 3 noiembrie 200 de adoptare a
anumitor standarde internaţionale de contabilitate în conformitate cu egulamentul (C2) nr.
10 2002 al Parlamentului 2uropean ƕi al Consiliului à r egulamentul (C2) nr.
1V25 2003 care se abrogă.
egulamentul (C2) nr. 10 2002 prevede că, pentru fiecare exerciţiu financiar care
începe la 1 ianuarie 2005 sau ulterior acestei date, societăţile cotate la bursă care intră sub
incidenţa dreptului intern al unui stat membru sunt obligate, în anumite condiţii, să îƕi
întocmească conturile contabile consolidate în conformitate cu standardele internaţionale de
contabilitate.
Prin egulamentul (C2) nr. 1V25 2003 al Comisiei din 29 septembrie 2003 de adoptare a
anumitor standard internaţionale de contabilitate, în conformitate cu egulamentul (C2) nr.

9
10 2002 al Parlamentului 2uropean ƕi al Consiliului (2), au fost adoptate anumite standarde ƕi
interpretări existente la 14 septembrie 2002. În urma consultării Grupului de experţi tehnici
(G2T) din cadrul Grupului consultativ european pentru raportarea financiară (2 AG), Comisia a
modificat regulamentul pentru a include toate standardele prezentate de Consiliul pentru
standarde internaţionale de contabilitate (!
  ` 
 h sau !A),
precum ƕi interpretările prezentate de Comitetul pentru interpretări ale standardelor
internaţionale de raportare financiară (!
    
 !

 
i 

sau ! !C) ƕi adoptate în totalitate la nivel comunitar până la 15 octombrie 200.


V
90:3#.c$! c$9:!#3220 011ù AL COM!!2! din 2 noiembrie 2009 de modificare a
egulamentului (C2) nr. 112 200 de adoptare a anumitor standarde internaţionale de
contabilitate în conformitate cu egulamentul (C2) nr. 10 2002 al Parlamentului 2uropean ƕi
al Consiliului în ceea ce priveƕte !nterpretarea Comitetului pentru !nterpretarea tandardelor
!nternaţionale de aportare inanciară (! !C) 1V.
Prin egulamentul (C2) nr. 112 200, au fost adoptate anumite standarde
internaţionale ƕi interpretări care existau la 15 octombrie 200. În mai 200, în cadrul
procesului său anual de îmbunătăţire care are ca scop raţionalizarea ƕi clarificarea tandardelor
!nternaţionale de Contabilitate inanciară, Consiliul pentru standardele internaţionale de
contabilitate (!A) a publicat Îmbunătăţiri aduse ! urilor care conţin modificări care au
drept rezultat schimbări contabile în scopul prezentării, recunoaƕterii ƕi evaluării de
terminologie sau modificări de natură redacţională.
Adoptarea ! !C 1V implică unele modificări ale tandardului !nternaţional de aportare
inanciară (! ) 5 ƕi ale tandardului !nternaţional de Contabilitate (!A) 10.
Modificările aduse la ! 5 trebuie aplicate prospectiv activelor imobilizate (sau
grupurilor destinate cedării) care sunt clasificate drept deţinute în vederea distribuirii către
proprietari în perioade anuale care încep la 1 iulie 2009 sau ulterior acestei date. Nu se permite
aplicarea retroactivă. e permite aplicarea anticipată. Dacă o entitate aplică modificările pentru
perioadele care încep înainte de 1 iulie 2009, ea trebuie să prezinte acest fapt ƕi să aplice, de
asemenea, ! 3 i 


(revizuit în 200), !A 2V (modificat în mai 200) ƕi
! !C 1V.
´`  !àà"!`#$ à 

 à$à%
&à 
 
' à ##()*

213V 8

! 5 prevede aplicarea sa neretroactivă activelor imobilizate (sau grupurilor decedare)
care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fiind deţinute în vederea vânzării şi
activităţilor care îndeplinesc criteriile de a fi clasificate ca fiind întreruptedupa data intrării în
vigoare a ! ului. ! 5 permite unei entităţi să aplice cerinţele sale tuturor activelor
imobilizate (sau grupurilor de cedare) care îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate ca fiind
deţinute în vederea vânzării şi tuturor activităţilor care ndeplinesc criteriile pentru a fi

10
clasificate ca fiind întrerupte după orice dată anterioarădatei de intrare in vigoare a ! ului,
cu condiţia ca evaluările şi alte informaţiinecesare aplicării ! ului să fi fost obţinute la data la
care acele criterii au fostndeplinite iniţial.

223V< 

1. ocietatea Alfa la 31 decembrie N deţine o clădire pe care intenţionează să o cedeze. Clădirea


este liberă şi societatea a întreprins acţiuni pentru găsirea unui cumpărător. ocietatea clasifică
clădirea la data bilanţului că disponibilă pentru vânzare. Valoarea de intrare a clădirii este de
100.000 lei iar amortizarea cumulată 20.000 lei.

!TUAŢ!A A

La data bilanţului societatea stabileşte valoarea justă a clădirii la 120.000 lei. Costurile estimate
pentru organizarea licitaţiei de vânzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la
3.000 lei. La ce valoare va fi prezentată clădirea în bilanţ ca activ disponibil pentru vânzare?

!TUAŢ!A 

La data bilanţului societatea stabileşte valoarea justă a clădirii la 2.000 lei. Costurile estimate
pentru organizarea licitaţiei de vânzare sunt estimate la 5.000 lei iar cheltuielile de cadastru la
3.000 lei. La ce valoare va fi prezentată clădirea în bilanţ ca activ disponibil pentru vânzare?

!TUAŢ!A C

Activul prezentat la punctul nu a fost vândut până la sfârşitul exerciţiului financiar N+1. La
această dată societatea estimează valoarea justa la 90.000 lei iar costurile vânzării estimate a
avea loc în anul N+1 sunt V.00 lei. La ce valoare va fi prezentată clădirea în bilanţ ca activ
disponibil pentru vânzare?

!TUAŢ!A D

La data bilanţului societatea stabileşte valoarea justă a clădirii la 2.000 lei. e estimează că
vânzarea clădirii se va realiza peste un an. ata de actualizare este de 10%. Costurile estimate a
fi suportate peste un an cu organizarea licitaţiei de vânzare sunt de V.000 lei iar cele privind
cheltuielile de cadastru 4.000 lei. La ce valoare va fi prezentată clădirea în bilanţ ca activ
disponibil pentru vânzare?

!TUAŢ!A A !TUAŢ!A !TUAŢ!A C !TUAŢ!A D


Valoarea de intrare 100.000 100.000 100.000 100.000
Amortizare 20.000 20.000 20.000 20.000
cumulată

 7 13111 13111 ;3111 13111


11
Valoarea justă 120.000 2.000 90.000 2.000
Costurile vânzării 5.000 + 3.000 5.000 + 3.000 V.00 (V.000+4.000) (1+0.1)

 =7 2203111 ;3111 03011 ;03111


6 87
Min (Vc;VjCv) 0.000 V4.000 0.000 V2.000

 13111 ;3111 13111 ;03111


8 7 
 

Vc=valoarea contabilă

Vj=valoarea justă

Cv=costurile vânzării

:  6 8

% =Clădiri !mobilizări corporale 100.000

0.000 Clădiri active disponibile pt vânzare

20.000 Amortizarea cladirilor

+:  6 8

% =Cladiri !mobilizări corporale 100.000

V4.000 Cladiri active disponibile pt vânzare

20.000 Amortizarea clădirilor

.000 Cheltuieli privind deprecierea clădirii

:  6 8

.000 Clădiri active disponibile pentru vânzare=Venituri din reluarea deprec. clădirii .000

":  6 8

% =Clădiri !mobilizări corporale 100.000

V2.000 Clădiri active disponibile pt vânzare

20.000 Amortizarea clădirilor

.000 Chltuieli privind deprecierea claăirii

12
2. O entitate decide ca în cursul lunii octombrie 2005 să abandoneze toate fabricile de bumbac
care reprezintă un segment major al afacerii. Activitatea în toate aceste fabrici urmează a fi
întreruptă în cursul anului care se încheie la 31 dec 200.

În situaţiile financiare ale anului care se încheie la 31 dec 2005 rezultatele ƕi fluxurile de
trezorerie generate de activitaţile desfăƕurate în fabricile de bumbac sunt tratate ca activităţi
continue.

În situaţiile financiare ale anului care se încheie la 31 dec 200, rezultatele ƕi fluxurile de
trezorerie ale aceloraƕi fabrici sunt tratate ca activităţi întrerupte.

13

+

üV Adriana PopaR
 
 
 
 
  

 

   2ditura ContaPlus, Ploieşti 200V

üV Liliana eleagr, i 


 

  
  
  


 Academia de tudii 2conomice ucureşti

üV
 
 
  
 
 
  rR
  


   

 , 2ditura C2CCA, ucuresti

üV · !!
R
"

!R' R2GULAM2NT2

14