Sunteți pe pagina 1din 7

3.

8 PROGRAMUL PENTRU CONFORMARE (PC)

S-a precizat în capitolele anterioare că finalitatea, în cele mai multe din


cazuri, a Procedurii de Autorizare constă în negocierea unui Program pentru
Conformare (PC) între Autoritatea de Mediu si agentul economic.
Necesitatea unui PC se stabileste de către autoritatea de mediu când este
evidentiată o situatie de neconformitate raportată la standardele sau
reglementarile în vigoare.
PC se propune de către titularul activitătii si se înaintează autoritătii de
mediu în vederea negocierii si definitivării acestuia .
La elaborarea PC se vor avea în vedere următoarele :
-titularul activitătii poate realiza proiectul PC în colaborare cu
executantul bilantului de mediu; ,
-pentru investitii noi, modificarea celor existente, prevăzute a se realiza
în cadrul PC, este obligatoriu obtinerea acordului de mediu înainte de
începerea lucrărilor;
-investitiile din cadrul PC, pentru care este necesară executarea unor
Studii de
Impact, vor fi precizate de autoritatea de mediu.
La elaborarea proiectului PC vor fi folosite următoarele documente:
-concluziile BM I, BM II si evaluarea de risc;
-constatarile si măsurile stabilite de organele de control care răspund de
protectia factorilor de mediu si de alte structuri administrative locale
( protectia muncii, paza contra incendiilor, salubritate, gospodarirea apelor
etc.);
-date detinute de titularul activitătii si de organele locale ale
administratiei publice privind emisii sau evacuări de poluanti în mediu;
-studii, materiale documentare anterioare;
-sugestii si propuneri primite din partea publicului si a ONG cu ocazia
dezbaterii publice a Raportului la BM I si la BM II.
PC va identifica si va stabili masurile de conformare si etapele necesare
realizarii acestora, orientate pe doua directii distincte:

a) Partea I -Masuri pentru respectare cerintelor de mediu de catre activitatea


curenta:
-Sectiunea A : Masuri pentru protectia solului si apei subterane
-Sectiunea B : Masuri pentru controlul apelor uzate
-Sectiunea C : Masuri pentru controlul emisiilor atmosferice
-Sectiunea D : Masuri pentru gestionarea deseurilor
-Sectiunea E : Masuri privind protectia si igiena muncii
-Sectiunea F : Masuri pentru prevenirea si stingerea incendiilor
-Sectiunea G : Masuri pentru paza si protectia împotriva dezastrelor
b) Partea a II-a -Masuri de remediere a calitatii mediului in zona de impact a
obiectivului pentru activitati curente sau anterioare, în conformitate cu
rezultatele studiului de evaluare a riscului, organizate pe urmatoarele sectiuni:
-Sectiunea A: Masuri pentru protectia solului si apelor subterane
-Sectiunea B: Masuri privind controlul apelor uzate
-Sectiunea C: Masuri privind controlul emisiilor atmosferice
-Sectiunea D: Masuri pentru gestionarea deseurilor
-Sectiunea E: Masuri pentru protectia si igiena muncii .
Durata PC depinde de gravitatea impactului.
Durata PC trebuie sa reflecte perioada minima necesara realizarii
masurilor stabilite pentru protectia mediului, în raport cu gravitatea riscurilor
identificate, tinând seama de disponibilitatile tehnice existente, dar fără a
antrena costuri excesive. Astfel, pentru masurile din Partea I durata maxima
de realizare nu se recomanda a depăsi durata de valabilitate a autorizatiei de
mediu (maxim 5 ani). Pentru măsurile incluse în partea a II-a durata maxima
de realizare se stabileste in functie de:
-rezultatele analizei de risc;
- importanta investitiilor;
-obiectivele de remediere stabilite;
-estimarea fezabilitatii tehnice si economice a masurilor;
-planurile locale si regionale de amenajare a teritoriului;
-strategia de mediu nationala si locala.
Pe durata de realizare a PC titularul activitatii trebuie sa dovedeasca ca
va asigura incadrarea concentratiilor de poluanti din emisii in limite
temporare stabilite de autoritatile competente pentru a nu produce daune
semnificative asupra mediului sau sanatatii umane. In acest scop vor fi
specificate masurile permanente sau provizorii ce trebuie intreprinse imediat:
-reducerea unor capacitati de productie cu impact deosebit asupra
mediului;
-inchiderea unor instalatii deosebit de poluante;
-evacuarea deseurilor periculoase depozitate necorespunzator;
-curatarea amplasamentelor folosite pentru depozitarea unor deseuri
periculoase.
PC se negociaza si se finalizeaza in mai multe etape cu reprezentantii
autoritatilor competente. Titularul activitatii care propune PC va prezenta note
de fundamentare si justificari pentru fiecare din actiunile incluse in PC.
Urmarirea realizarii masurilor din PC, precum si corectitudinea
raportarilor privind parametrii fizici si valorici, se va asigura prin programe
de inspectie si control de catre autoritatile competente.
Avand în vedere dinamismul realitatilor socioeconomice actuale se
poate accepta periodic o revizuire a PC, în functie de evolutia surselor
financiare disponibile, de aparitia unor noi tehnologii etc.
Circuitul definitivarii PC este prezentat în figura 1.
Sinteza PC, negociat de titularul activitatii si autoritatea de mediu va deveni o
Anexă importanta la Autorizatia de mediu. In tabelul 1 se prezinta un model
al unei astfel de sinteze a unui PC.
Ca elemente de baza se recomandă ca în PC sa se includa:
-domeniul;
-obiectivul;
-actiunea. ,
-indicatori de performanta;
-stadiul proiectului;
-valoarea proiectului;
-sursa de finantare;
-termen de începere;
-termene intermediare de punere în functiune,
-termen de finalizare a lucrarii
-responsabil si raportări.