Sunteți pe pagina 1din 2

Tema nr.

8
ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI/PEDAGOGICE
Ştiinţele educaţiei / pedagogice studiază nucleul funcţional-structural al activităţii de
formare-dezvoltare a personalităţii printr-o metodologie specifică, angajată conform unor
principii şi legităţi specifice care anticipează şi ordonează desfăşurarea probabilă a fenomenelor
educaţionale, proiectate la nivel de sistem şi de proces.
Ştiinţele educaţiei/pedagogice valorifică cercetările întreprinse în cadrul unor discipline
înrudite, situate, de regulă, în categoria ştiinţelor socioumane: filosofia, psihologia, sociologia,
economia, politologia, logica, antropologia etc. Aceste discipline nu fac parte, însă, în mod
automat, din categoria ştiinţelor pedagogice deoarece ele studiază fenomenul educaţiei doar
tangenţial, la nivelul câmpului psihosocial care înconjură acţiunea educaţională sau doar din
perspectiva unui element component al acţiunii educaţionale.
Extinderea numerică a ştiinţelor educaţiei/pedagogice impune ordonarea acestora în funcţie
de anumite criterii de clasificare riguroase, adaptate la specificul domeniului. Avem în vedere
două asemenea criterii: a) raportarea la obiectul de studiu specific pedagogiei – educaţia (având
ca subsistem principal – instruirea); b) raportarea la metodologia de cercetare folosită în mod
predominant pentru explicarea şi înţelegerea / interpretarea educaţiei şi a principalului său
subsistem instruirea.
Realizarea unei taxonomii a ştiinţelor educaţiei/pedagogice este posibilă prin valorificarea
celor două criterii de clasificare care vizează raportarea la: I) obiectul de studiu specific (educaţia
/ instruirea); II) metodologia de cercetare folosită predominant pentru definirea şi analiza
educaţiei / instruirii.
I) Primul criteriu presupune sesizarea gradului de generalitate angajat la nivelul fiecărei
ştiinţe a educaţiei / pedagogice. Din această perspectivă putem clasifica ştiinţele pedagogice /
educaţiei în două mari categorii: 1) ştiinţe pedagogice fundamentale, care abordează educaţia /
instruirea la un nivel general (Teoria generală a educaţiei asigurând abordarea educaţiei la un
nivel de maximă generalitate); 2) ştiinţe pedagogice aplicate, care abordează educaţia / instruirea
la diferite niveluri de specificare sau de particularizare a generalului.
II) Cel de-al doilea criteriu presupune sesizarea metodologie de cercetare folosită, în mod
predominant pentru analiza educaţiei / instruirii. Din această perspectivă putem clasifica ştiinţele
pedagogice în două categorii: 1) ştiinţe pedagogice bazate pe folosirea predominantă unor
strategii de cercetare specifice (strategia ce cercetare istorică, strategia de cercetare comparată,
strategia de cercetare experimentală, strategia de cercetare cibernetică …); 2) ştiinţe pedagogice
bazate pe valorificarea predominantă a unor strategii de cercetare interdisciplinară.

1
Taxonomia ştiinţelor pedagogice / ştiinţelor educaţiei
I) Criteriul obiectului de studiu specific pedagogiei – educaţia / instruirea – abordabil la
nivel general sau particular :
1) Ştiinţe pedagogice fundamentale / abordează educaţia / instruirea la nivel general: Teoria
generală a educaţiei, Teoria generală a instruirii, Teoria şi metodologia curriculumului; Teoria
şi metodologia cercetării pedagogice.
2) Ştiinţe pedagogice aplicative / abordează educaţia / instruirea la diferite niveluri de
specificitate:
- pedagogia specială (defectologia, pedagogia ocrotirii; pedagogia aptitudinilor speciale);
- pedagogia socială (pedagogia familiei, pedagogia muncii, pedagogia mass-mediei);
- pedagogia artei, pedagogia sportului, pedagogia militară, pedagogia medicală pedagogia
industrială, pedagogia agrară etc.;
- pedagogia preşcolară, pedagogia şcolară, pedagogia învăţământului profesional; pedagogia
universitară, pedagogia adulţilor;
- pedagogia / didactica disciplinelor de învăţământ (metodica: limbii române, matematicii,
fizicii, biologiei, chimiei, istoriei, geografiei, limbilor străine, educaţiei fizice etc.).

II) Criteriul metodologiei de cercetare folosită în mod predominant:


- ştiinţe pedagogice bazate pe strategii de cercetare specifice: istoria pedagogiei, pedagogia
comparată, pedagogia experimentală, pedagogia cibernetică, pedagogia comunicării …
- ştiinţe pedagogice bazate pe strategii de cercetare interdisciplinară; filozofia educaţia,
psihologia educaţiei, sociologia educaţiei; antropologia educaţiei; economia educaţiei,
fiziologia educaţiei; managementul educaţiei, managementul organizaţiei şcolare, logica
educaţiei, epistemologia educaţiei, axiologia educaţiei, etica educaţiei, planificarea educaţiei,
politica educaţiei, igiena învăţării, pedagogia învăţării / teoriile învăţării …