Sunteți pe pagina 1din 8

Sarcini şi atribuţii laborant staţia de betoane

AGREGATE

1. Determinarea conţinutului de impurităţi

2. Determinarea densităţii în grămadă în stare de umiditate naturală

3. Determinarea umidităţii

4. Determinarea formei granulelor

5. Determinarea granulozităţii

6. Determinarea coeficientului de aplatizare

7. Determinarea volumului de goluri

CIMENT

1. Determinarea stării de conservare

2. Determinarea timpului de priză

3. Determinarea stabilităţii

4. Determinarea rezistenţelor mecanice – prelevare probe

ADITIVI

1. Verificarea densităţii

APA

1. Verificarea organoleptică

OŢELUL PENTRU BETON

1. Verificarea dimensiunilor

2. Încercarea de îndoire la rece

3. Prelevare probe oţel beton pentru rezistenţe mecanice


BETON PROASPĂT

1. Determinarea consistenţei betonului

2. Determinarea conţinutului de parte fină

3. Determinarea cantităţii de aer oclus

4. Determinarea densităţii aparente

5. Determinarea timpului de priză la betonul proaspăt

6. Prelevare probe pentru rezistenţe mecanice

ALTE ATRIBUŢII

1. Urmăreşte şi întocmeşte comanda de verificare metrologică anuală pentru


echipamentele de cântărire de la staţia de betoane şi laborator

2. Supraveghează depozitarea corectă a materiilor prime aprovizionate la staţia


de betoane

3. Se asigură că materialele aprovizionate la staţia de betoane sunt însoţite de


declaraţie de conformitate sau certificare de produs. Colectează şi ţine
evidenţa acestora

4. Consemnează datele primare obţinute în urma determinărilor pe agregate,


ciment, aditivi etc. în registrele aferente

5. Întocmeşte şi înregistrează temperaturile pe timp friguros în „Registrul


privind condiţiile de mediu”

6. Efectuează împreună cu şeful staţiei de betoane verificarea metrologică


săptămânală a cântarelor la staţia de betoane

7. Decofrare şi prelevare probe beton

8. Întocmeşte borderouri de transmitere a probelor de beton şi buletinele de


încercare la compresiune

9. Conservarea epruvetelor de beton în apă sau pe rastel


10. Se asigură că probele prelevate la staţia de betoane sunt duse în termenele şi
condiţiile impuse la laboratorul de grad II cu care societatea noastră are
contract, pentru încercarea la compresiune

11.Supraveghează prepararea betoanelor la staţia de betoane

12. Înregistrează rezultatele obţinute pe beton întărit şi le distribuie pe puncte de


lucru şefului de laborator

13.Modifică şi actualizează registrele de: aparatură, arhivă, neconformităţi,


anomalii, verificare metrologică anuală

14.Igienizează zilnic laboratorul.

Sarcini şi atribuţii şef laborator

1. Controlul în timpul transportului, punerii în operă şi tratării betonului după


turnare la punctele de lucru

2. Întocmirea condicilor de betoane

3. Ţinerea la „zi” a documentelor de calitate pe şantiere în vederea predării lor


către compartimentul CQ

4. Stabilirea compoziţiei betonului – elaborarea reţetei de preparare

5. Stabilirea compoziţiei betonului – efectuarea de încercări preliminare

6. Verificări şi control pe produsele prefabricate executate în atelierele proprii

7. Întocmeşte documentele sistemului de calitate la laborator – program de


control, calitate, verificări şi încercări; program de lucru pe timp friguros;
instrucţiuni de lucru; procese-verbale de instruire; referate etc.
8. Elaborare, revizuire documentaţie: proceduri de sistem, manual de calitate
laborator, manual de calitate staţia de betoane, atestare internă staţia de
betoane, autorizare laborator, autorizare personal de specialitate

9. Întocmeşte sinteza trimestrială a rezultatelor obţinute şi o transmite la


Inspectoratul de Stat în Construcţii

10.Colectează, consemnează date, informaţii în vederea îmbunătăţirii procesului


tehnologic

11. Analizează rezultatele încercărilor şi dispune acţiuni corective atunci când


este cazul

12. Asigură printr-un control permanent respectarea prevederilor normelor


tehnice în efectuarea încercărilor şi interpretarea rezultatelor

13. Asigură / propune măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor


tehnice în vigoare ( noul Cod de practică CP 012 – 1/2007, noile standarde)

14. Transmite la organele teritoriale I.S.C. informări, sinteze şi date statistice


privind calitatea betoanelor şi materialelor;

15. Urmăreşte şi răspunde de realizarea la termen a măsurilor dispuse de

I.S.C. cu prilejul inspecţiilor;

16. Asigurămenţinerea condiţiilor de mediu, spaţii, fluxuri, personal, aparatura


etc. avute în vedere la autorizare

17.Solicită întreruperea proceselor de producţie care contravin documen-

taţiilor tehnice.

18. Informează operativ conducerea firmei în cazul în care sesizează


neconformităţi, anomalii, abateri de la normele tehnice în vigoare

19.Asigură în caz de dubii, colaborarea cu alte laboratoare autorizate, pentru


efectuarea de încercări inter-laboratoare în vederea confirmării corectitudinii
rezultatelor obţinute de laboratorul propriu.

20.Pune la dispoziţia compartimentului aprovizionare documentaţiile


necesare pentru formularea reclamaţiilor la produsele aprovizionate

care nu corespund calitativ.

21.Propune conducerii societăţii, participarea la acţiuni de specializare,


reciclare, simpozioane, expoziţii sau alte activităţi organizate pe linia
calităţii

22.Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor tehnice

23.Răspunde de controlul operativ al calităţii betonului pe şantiere.

Sarcini şi atribuţii operator statia de betoane


Operatorul este în subordinea directă a şefului de staţie sau înlocuitorului acestuia
şi răspunde de :

1. Dozarea componenţilor, în conformitate cu reţetele afişate de laboratorul


societăţii şi aducerea periodică a cântarelor pe „ 0 ” după golirea cupei;

2. Malaxarea corespunzătoare a betonului;

3. Întreţinerea utilajelor pe care le are în primire, manipularea lor corectă,


sesizarea imediată a oricărei defecţiuni, spălarea tobei betonierei la
terminarea schimbului sau în cazul unei întreruperi de funcţionare mai mare
de o jumătate de oră.

4. Respectarea întocmai a programului de revizii şi reparaţii impus de fabrica


producătoare şi compartimentul mecanizare al societăţii.

5. Efectuarea betonului în conformitate cu înscrisurile din bonul de transport


beton primit de la şeful staţiei de betoane. În absenţa bonului nu va prepara
beton.
Sarcini şi atribuţii şef statia de betoane

1. Execută funcţia de conducere a formaţiei pe care o are în subordine, ceea ce


înseamnă previziunea, organizarea, coordonarea, comanda şi controlul
fiecărei acţiuni în scopul obţinerii unei eficienţe maxime a activităţii
acestuia.

2. Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în Cod de practică pentru


producerea betonului CP 012/1 – 2007, Anexa O

3. Sesizează abaterile pe parcursul desfăşurării activităţii şi ia măsuri de


corectare imediată.

4. Intervine pentru o aprovizionare ritmică în vederea continuităţii producţiei.

5. Întocmeşte rapoarte de activitate zilnice şi lunare şi ţine evidenţa funcţionării


corecte a utilajelor.

6. Răspunde de respectarea programului de mentenanţă privind utilajele staţiei


de betoane.

7. Asigură calitatea şi eficienţa economică a activităţilor productive.

8. Răspunde de recepţia materialelor, armăturilor, echipamentelor şi utilajelor


tehnologice conform actelor de însoţire şi declaraţiilor de conformitate.

9. Răspunde din punct de vedere metrologic de toate mijloacele de măsurare ce


aparţin de staţia de betoane.

10.Răspunde de adoptarea măsurilor corespunzătoare la sesizarea laboratorului


privind apariţia unor rezultate necorespunzătoare pe componenţii betonului
întărit sau betonul proaspăt.

11.Respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi Regulamentul de


Ordine Interioară a societăţii.

12.Rezolvă şi comunică răspunsurile la cererile şi sesizările personalului din


subordine legate de domeniul său de activitate.
13.Răspunde de desfăşurarea activităţii de producţie în deplină securitate
( protecţia muncii şi P.S.I. ):

- instruirea celor din subordine;

- funcţionarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor în deplină siguranţă;

- opreşte lucrul în caz de pericol pentru securitatea muncii şi anunţă


imediat şeful ierarhic superior.

14.Îndeplineşte orice alte sarcini din domeniul de competenţă primate din


partea şefului ierarhic.