Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

(2). cu modificarile si completarile ulterioare. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. inainte de inceperea activitatii. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. (2) Beneficiarul va inainta lunar. care face parte integranta din prezenta lege. Registrul se intocmeste zilnic. in conditiile prevazute la alin. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. Instruirea are loc zilnic. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. Art. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. inainte de inceperea activitatii. Art. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. 4. Art. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 (1) Pentru activitatea executata. Art. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. optional. 2. in conditiile prevazute de prezenta lege. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. in ordine cronologica. nici de catre beneficiar.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. . pe propria cheltuiala. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. f) sa asigure. care face parte integranta din prezenta lege. e) sa plateasca zilierului. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. precum si cu privire la drepturile zilierului. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. (2). Acesta va putea incheia. remuneratia convenita. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. 1.

(2) Prevederile alin. d) piscicultura si acvacultura. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Art. i) manipulari de marfuri. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. 5 alin. e) pomicultura si viticultura. cu amenda de 6. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. Capitolul III . 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. a)—d) si f) si art.Raspunderea contraventionala Art. cu amenda de 10.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. 9 alin. h) spectacole. 7 alin. publicitate. c) silvicultura. cu modificarile si completarile ulterioare. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. f) apicultura.000 lei. (2) lit. activitati cu caracter cultural. Art. b) vanatoare si pescuit. (1) si (2). cu amenda de 20. c) incalcarea prevederilor art. Art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. . b) incalcarea prevederilor art. productii cinematografice si audiovizuale. 6. exclusiv exploatari forestiere. 4 si art. j) activitati de intretinere si curatenie. g) zootehnie.000 lei. (2).

Nr... 1 . cu respectarea prevederilor art.... sediul...... 75 si ale art. Art. republicata...... familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ministrul muncii. Partea I........... desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr. Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului. Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt...........Capitolul IV . CUI . 2 ..Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1.... Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei... Anexa nr. 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului. (2) din Constitutia Romaniei.... 76 alin. dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice...... cod unic de inregistrare.... .... 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei......Dispozitii finale Art.Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar .

inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. pasaport). In coloana nr. 7. 8. 1 — Nr.). In coloana nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. 4. In coloana nr. CI. 34/2009 privind . In coloana nr. crt se vor numerota in ordine. padure etc. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. cu modificarile si completarile ulterioare. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. In coloana nr. In coloana nr. In coloana nr. 12 din Hotararea Guvernului nr. gradina. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. 10 alin. al Art. incepand cu numarul 1. 3. 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. In coloana nr. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. In coloana nr. 10. 12. in temeiul Art. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. dupa scaderea impozitului pe venit. In coloana nr. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. 9. 15 din Legea nr. 6. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. Familiei si Protectiei Sociale. In coloana nr.2. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 11. lucratorii zilieri. seria si numarul acestuia. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. (4) din Hotararea Guvernului nr. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. 5. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI.

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Partea I. 52/2011. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. . conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. familiei si protectiei sociale. denumit in continuare registru. 52/2011. 52/2011. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. interimar. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. 1 si 2 la Legea nr. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 2 la Legea nr. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. precum si in domeniul fiscal. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. 2 Ministerul Muncii. cu precadere in anumite domenii de activitate. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. (2) Modelul. 7 alin. cu modificarile si completarile ulterioare.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. Art. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. Art. ministrul muncii. beneficiarul de lucrari. (2) din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. definit conform Legii nr. certificata "conform cu originalul". Art. ANEXA .

punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. .A. c) S.societate in comandita pe actiuni. completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art. la sediul sucursalei. Art. . reprezentantei. numarul de cazuri depistate fara forme legale.C.C. e) S.Art. d) S. f) S. iar distribuirea acestuia se face. (2) Inspectia Muncii va centraliza. reprezentante.societate comerciala. Familiei.C. 2 alin. .C. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. Art. . 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri. numarul de cazuri depistate fara forme legale.N. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. (3) Registrul va fi numerotat.societate in comandita simpla. Art. la cerere si contra cost. parafat si legat. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. Art. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. agentii. fara prescurtari. .S.societate pe actiuni. cu mentionarea si a initialei tatalui. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea. Prescurtarile permise sunt: a) S.L. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru. (3).societate in nume colectiv. la nivel national. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . si Protectiei Sociale un raport. pot delega acestora si competenta conducerii.R. completarea si pastrarea registrului. agentiei. .A. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate.societate cu raspundere limitata. b) S. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. pe suport hartie si in format electronic. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii. dupa caz.

înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă. Astfel. registrul se păstrează la sediul firmei. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. Registrul se intocmeste zilnic. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. 571/2003 privind Codul fiscal. Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Art. Potrivit Normelor. Art. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. după caz.pasta rosie. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. Art. la . cu modificarile si completarile ulterioare. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. Partea I. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau.

iar numele se completează cu majuscule. Acesta va putea încheia. .000 lei. pentru societatea în nume colectiv. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.C. se arată în document. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. S. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. certificată conform cu originalul.Singurele prescurăti permise sunt: S. pentru societata cu răspundere limitată. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. pentru societatea pe acţiuni. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. Potrivit Legii. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică.S. fiind necesară şi iniţiala tatălui. S. S.N.C. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. agenţiei. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. Astfel.sediul sucursalei.C. S. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. în loc de societate în comandită simplă şi S. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier. potrivit Ordinului. nici de către beneficiar. Totodată.A. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”.C. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă.A. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări.R. pentru societatea comercială. opţional. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic.L. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. reprezentanţei.