Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. . care face parte integranta din prezenta lege. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. Registrul se intocmeste zilnic. cu modificarile si completarile ulterioare. (2). Art. Art. 1.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. Art. 58 din Legea nr. nici de catre beneficiar. in ordine cronologica. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. precum si cu privire la drepturile zilierului. pe propria cheltuiala. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. inainte de inceperea activitatii. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. inainte de inceperea activitatii. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. in conditiile prevazute la alin. (2) Beneficiarul va inainta lunar. (2). f) sa asigure. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. e) sa plateasca zilierului. in conditiile prevazute de prezenta lege. Art. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. 2. 571/2003 privind Codul fiscal. 4. 9 (1) Pentru activitatea executata. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. optional. Acesta va putea incheia. remuneratia convenita. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. Instruirea are loc zilnic. care face parte integranta din prezenta lege.

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. (2) Prevederile alin. i) manipulari de marfuri.000 lei. g) zootehnie.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. j) activitati de intretinere si curatenie.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. e) pomicultura si viticultura. 180/2002. f) apicultura.000 lei. Art. Art. Art. c) silvicultura. cu amenda de 20. 7 alin. 6. c) incalcarea prevederilor art. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 9 alin. a)—d) si f) si art. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. (2) lit. Capitolul III . h) spectacole. cu modificarile si completarile ulterioare. (2). (1) si (2). publicitate. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. activitati cu caracter cultural. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. . (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. exclusiv exploatari forestiere. cu amenda de 6. cu amenda de 10. productii cinematografice si audiovizuale. d) piscicultura si acvacultura.Raspunderea contraventionala Art. b) vanatoare si pescuit. 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. 4 si art. b) incalcarea prevederilor art. 5 alin.

Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar ..Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1..... cod unic de inregistrare.... 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.. cu respectarea prevederilor art... ministrul muncii..... Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului. 76 alin.. (2) din Constitutia Romaniei. Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt....... desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr.. Anexa nr... ... dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice.. CUI ..... sediul.. familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. 2 .....Dispozitii finale Art.... Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei............... republicata. Nr. Partea I..Capitolul IV ..... 75 si ale art. 1 ..

crt se vor numerota in ordine. dupa scaderea impozitului pe venit. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. 10 alin. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. 7. In coloana nr. In coloana nr. in temeiul Art. 3. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. 11. In coloana nr. padure etc. 15 din Legea nr. 4. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. In coloana nr. 8. lucratorii zilieri. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. 6. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. 1 — Nr. 34/2009 privind . Familiei si Protectiei Sociale.).2. In coloana nr. 9. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. incepand cu numarul 1. gradina. In coloana nr. 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. (4) din Hotararea Guvernului nr. 10. In coloana nr. 12. 5. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. In coloana nr. pasaport). cu modificarile si completarile ulterioare. al Art. seria si numarul acestuia. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. In coloana nr. In coloana nr. CI. In coloana nr. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar.

(2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. Art. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. 52/2011. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. familiei si protectiei sociale. definit conform Legii nr.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. Art. denumit in continuare registru. interimar. 2 Ministerul Muncii. cu precadere in anumite domenii de activitate.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. (2) din Legea nr. certificata "conform cu originalul". organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. precum si in domeniul fiscal. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. 2 la Legea nr. 52/2011. Art. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. ANEXA . beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. Partea I. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. ministrul muncii. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. (2) Modelul. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 7 alin. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. 1 si 2 la Legea nr. beneficiarul de lucrari. 52/2011. . 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr.

f) S. punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. reprezentante.societate pe actiuni. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. parafat si legat. Art.societate cu raspundere limitata. b) S. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri.societate in comandita simpla. 2 alin. . iar distribuirea acestuia se face. la cerere si contra cost. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. pe suport hartie si in format electronic.C. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica.S. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. e) S. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. .A. completarea si pastrarea registrului. c) S. . (3). agentiei. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala. numarul de cazuri depistate fara forme legale. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. Art.L.A.N. fara prescurtari. la nivel national.C.C.C. Familiei. completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art.Art.societate in nume colectiv. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau. agentii. (2) Inspectia Muncii va centraliza. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. la sediul sucursalei. (3) Registrul va fi numerotat. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea. cu mentionarea si a initialei tatalui. reprezentantei. . dupa caz. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. Art. Art. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. pot delega acestora si competenta conducerii. .societate in comandita pe actiuni. d) S.societate comerciala. numarul de cazuri depistate fara forme legale. . si Protectiei Sociale un raport. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . Prescurtarile permise sunt: a) S.R. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii.

10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. 571/2003 privind Codul fiscal. după caz. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Potrivit Normelor. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. Art. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. Art. înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. la . Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. Astfel. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. cu modificarile si completarile ulterioare. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. Registrul se intocmeste zilnic.pasta rosie. Partea I. registrul se păstrează la sediul firmei. Art. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice.

N. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică. certificată conform cu originalul.000 lei.L. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic. . sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”. pentru societatea pe acţiuni. se arată în document. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări. reprezentanţei. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie.S. S. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Potrivit Legii. pentru societatea în nume colectiv. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier.A. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. în loc de societate în comandită simplă şi S. Astfel. S.C.A. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă. pentru societatea comercială. Totodată. fiind necesară şi iniţiala tatălui.C.C. opţional. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. potrivit Ordinului. S.R. agenţiei. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6.C. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. S. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. Acesta va putea încheia. nici de către beneficiar. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului.sediul sucursalei. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. iar numele se completează cu majuscule.Singurele prescurăti permise sunt: S. pentru societata cu răspundere limitată. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful