Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

nici de catre beneficiar. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. optional. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. (2). in conditiile prevazute de prezenta lege. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. 9 (1) Pentru activitatea executata. care face parte integranta din prezenta lege. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. Art. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. inainte de inceperea activitatii. . Acesta va putea incheia. in ordine cronologica. 571/2003 privind Codul fiscal. 58 din Legea nr. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. f) sa asigure. 2. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. Art. care face parte integranta din prezenta lege. 4. Art. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. Instruirea are loc zilnic. 1. pe propria cheltuiala. sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. inainte de inceperea activitatii. e) sa plateasca zilierului. (2). (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. precum si cu privire la drepturile zilierului. Art. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. (2) Beneficiarul va inainta lunar. Registrul se intocmeste zilnic. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. in conditiile prevazute la alin. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. remuneratia convenita. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.

11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala. 5 alin. (2) lit. Art. a)—d) si f) si art. cu modificarile si completarile ulterioare. e) pomicultura si viticultura. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. cu amenda de 20.000 lei. j) activitati de intretinere si curatenie.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. (2) Prevederile alin. c) incalcarea prevederilor art. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 9 alin. Art. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. cu amenda de 10. cu amenda de 6. b) incalcarea prevederilor art. exclusiv exploatari forestiere. activitati cu caracter cultural. 6.000 lei. 7 alin. Capitolul III . d) piscicultura si acvacultura. productii cinematografice si audiovizuale. b) vanatoare si pescuit. (2). i) manipulari de marfuri. h) spectacole.Raspunderea contraventionala Art.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului. c) silvicultura. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. 180/2002. (1) si (2). (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. Art. . f) apicultura. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. g) zootehnie. publicitate. 4 si art.

familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi... 76 alin.... ministrul muncii.. Nr..... sediul.Capitolul IV ..Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1.. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei. 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului..... dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice... Partea I.. desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr...Dispozitii finale Art... cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. republicata... 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei... 1 . Art. 2 .. (2) din Constitutia Romaniei. Anexa nr.Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar ........ Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt.. cod unic de inregistrare... CUI .. .... Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului...................

CI. In coloana nr. 10. 8. dupa scaderea impozitului pe venit.). 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. incepand cu numarul 1. crt se vor numerota in ordine. In coloana nr. 4. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. al Art. 10 alin. gradina. In coloana nr. 12 din Hotararea Guvernului nr. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. 12. 6. (4) din Hotararea Guvernului nr. In coloana nr. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. In coloana nr. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. In coloana nr. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. padure etc. 15 din Legea nr. pasaport). cu modificarile si completarile ulterioare. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. In coloana nr. In coloana nr. 9. In coloana nr. 11. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. seria si numarul acestuia. 34/2009 privind . 3. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 1 — Nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. In coloana nr. in temeiul Art.2. Familiei si Protectiei Sociale. 7. 5. lucratorii zilieri. In coloana nr.

2 Ministerul Muncii. Art. cu modificarile si completarile ulterioare. (2) din Legea nr. 52/2011.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. denumit in continuare registru. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. familiei si protectiei sociale. certificata "conform cu originalul". Art. Partea I. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. ANEXA . 52/2011. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. interimar. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. ministrul muncii. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. cu precadere in anumite domenii de activitate. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. 1 si 2 la Legea nr. definit conform Legii nr. beneficiarul de lucrari. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 2 la Legea nr. 7 alin. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. (2) Modelul. 52/2011. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica. precum si in domeniul fiscal. .organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii.

societate in comandita pe actiuni.C. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. agentiei. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau. . Art. punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. fara prescurtari. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii.societate in comandita simpla. numarul de cazuri depistate fara forme legale. Art.S. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar.Art. completarea si pastrarea registrului.N.C. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. c) S. . (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea.societate pe actiuni. completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri. . e) S. . Art. reprezentantei. b) S. agentii. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. .L.A. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. (3).societate in nume colectiv. la nivel national. la sediul sucursalei.R. pe suport hartie si in format electronic. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. d) S. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri.A. iar distribuirea acestuia se face. 2 alin. Art. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru.C. Prescurtarile permise sunt: a) S. (3) Registrul va fi numerotat. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. si Protectiei Sociale un raport. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. .societate comerciala. numarul de cazuri depistate fara forme legale. f) S.C. la cerere si contra cost.societate cu raspundere limitata. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau . (2) Inspectia Muncii va centraliza. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. pot delega acestora si competenta conducerii. dupa caz. parafat si legat. reprezentante. cu mentionarea si a initialei tatalui. Familiei.

Art. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”. Partea I. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. Astfel. Art. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. Potrivit Normelor. Art. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. cu modificarile si completarile ulterioare.pasta rosie. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. după caz. Registrul se intocmeste zilnic. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari. 571/2003 privind Codul fiscal. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. la . registrul se păstrează la sediul firmei. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă.

Potrivit Legii. pentru societatea comercială. iar numele se completează cu majuscule.L.C.A. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă. nici de către beneficiar. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic.A. S.C. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. pentru societata cu răspundere limitată. S. Totodată.R. potrivit Ordinului.sediul sucursalei.N. o asigurare de sănătate şi/sau de pensie. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. Astfel. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. S. fiind necesară şi iniţiala tatălui. . Acesta va putea încheia. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări. în loc de societate în comandită simplă şi S. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”.S. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară. opţional.000 lei.C. S. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. pentru societatea în nume colectiv.Singurele prescurăti permise sunt: S. pentru societatea pe acţiuni. se arată în document. certificată conform cu originalul. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică.C. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor. agenţiei. reprezentanţei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful