Legea 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea zilierilor, lege nr.

52/2011 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza: a) zilier — persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfasura activitati cu caracter ocazional persoanele fizice, cetateni romani sau straini, in conditiile legii; b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar — persoana juridica pentru care zilierul executa activitati cu caracter ocazional; c) Registrul de evidenta a zilierilor — registrul cu regim special intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor. Art. 2 Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot executa activitati cu caracter ocazional. Art. 3 Raportul dintre zilier si beneficiar se stabileste fara incheierea unui contract de munca. Capitolul II - Procedura de exercitare a unor activitati de catre zilieri Art. 4 (1) Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca. (2) Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca. (3) Nicio persoana nu poate fi angajata zilier daca nu a implinit varsta de 16 ani. (4) Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic. (5) Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert. Art. 5 (1) Beneficiarul are urmatoarele drepturi: a) sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor. (2) Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

Instruirea are loc zilnic. in conditiile prevazute de prezenta lege. in conditiile prevazute la alin. 571/2003 privind Codul fiscal. e) sa plateasca zilierului. c) sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate. inainte de semnarea in Registrul de evidenta a zilierilor de catre zilier si beneficiar. toti zilierii cu care are raporturi de munca in baza prezentei legi. echipamente de lucru si de protectie care se impun datorita naturii si specificului activitatii desfasurate de zilier. pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni. Art. 2. 7 (1) Beneficiarul are obligatia sa inregistreze in Registrul de evidenta a zilierilor. zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti. 4. pentru a putea verifica indeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier. Registrul se intocmeste zilnic. optional. (3) Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. o asigurare de sanatate si/sau de pensie. 58 din Legea nr. 9 (1) Pentru activitatea executata. nici de catre beneficiar. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. f) sa asigure. . Art. Art. Acesta va putea incheia. in ordine cronologica. pe propria cheltuiala. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. (2). d) sa asigure instruirea si informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze. 1. care face parte integranta din prezenta lege. precum si cu privire la drepturile zilierului. (2) Cuantumul impozitului prevazut la alin. conform instructiunilor prevazute in anexa nr. remuneratia convenita. b) sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor. (2) Beneficiarul va inainta lunar. la sfarsitul fiecarei zile de lucru. (2) Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic de 2 lei/ora si nici mai mare de 10 lei/ora si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru. Art. (2). sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si nici in sistemul de asigurari sociale de sanatate. inainte de inceperea activitatii. cu modificarile si completarile ulterioare. 6 (1) Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului. riscurile si pericolele la care poate fi expus in exercitarea activitatii. Registrul de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului. 8 (1) Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemul public de pensii. inainte de inceperea activitatii. care face parte integranta din prezenta lege. catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta.a) sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr.

4 si art. d) piscicultura si acvacultura. f) apicultura. productii cinematografice si audiovizuale. cu modificarile si completarile ulterioare. j) activitati de intretinere si curatenie. 180/2002. cu amenda de 10. Capitolul III . exclusiv exploatari forestiere. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 5 alin. publicitate. Art. e) pomicultura si viticultura. (1) si (2). 9 alin. (2). (2) Prevederile alin. 13 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se efectueaza de catre inspectorii de munca si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.(3) Dovada platii remuneratiei zilnice se face prin semnatura zilierului in Registrul de evidenta a zilierilor. 11 Se pot presta activitati cu caracter ocazional in urmatoarele domenii: a) agricultura. (2) Zilierul are dreptul sa beneficieze de echipament de protectie si de mijloacele tehnice necesare desfasurarii activitatii. b) vanatoare si pescuit.Raspunderea contraventionala Art. Art. i) manipulari de marfuri. 10 (1) Zilierul care se angajeaza la prestarea muncii in baza prezentei legi se presupune ca este apt pentru prestarea acelei munci. . cu amenda de 20. activitati cu caracter cultural.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului.000 lei. g) zootehnie. 7 alin. c) incalcarea prevederilor art. Art. c) silvicultura. 6.000 lei. (2) lit. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. b) incalcarea prevederilor art. cu amenda de 6. a)—d) si f) si art. 12 (1) Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) incalcarea prevederilor art. h) spectacole.

.... desfasurare prenumele identitate zilierului la executarii a activitatii zilierului inceperea activitatii activitatii 1 2 3 4 5 6 7 Remuneratia Remuneratia Semnatura bruta neta platita de confirmare convenita de primire a banilor 8 9 10 Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului 11 Anexa nr....... .......Instructiuni de completare a Registrului de evidenta a zilierilor 1..Registrul de Evidenta a Zilierilor — model — Beneficiar . ministrul muncii..... familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.. CUI . 76 alin.. 75 si ale art... 14 Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului... Anexa nr... cu respectarea prevederilor art.. Art.Dispozitii finale Art..... Data de Numele si Actul de CNP Semnatura Locul crt. 2 . Nr.... republicata. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei.. Partea I. Beneficiar — se completeaza datele de identificare a beneficiarului... (2) din Constitutia Romaniei.Capitolul IV .. cod unic de inregistrare..... sediul.... 15 In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei. dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice. 1 .............

11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii. Norme metodologice la Legea zilierilor Avand in vedere prevederile Art. 2 — Data de desfasurare a activitatii — se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 4 — Actul de identitate — se va trece tipul actului (BI. 10 — Semnatura de confirmare de primire a banilor — zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru. 5 — CNP — se va trece codul numeric personal din actul de identitate al zilierului. pasaport). cu modificarile si completarile ulterioare. 6. lucratorii zilieri. In coloana nr. 3. 10. 7. Familiei si Protectiei Sociale. 3 — Numele si prenumele zilierului — se vor trece numele si prenumele zilierului. 34/2009 privind . padure etc. 15 din Legea nr. 12. incepand cu numarul 1. gradina. crt se vor numerota in ordine. al Art. inainte de inceperea activitatii si dupa instructajul facut de beneficiar. In coloana nr. In coloana nr. In coloana nr. dupa scaderea impozitului pe venit. 4. 1 — Nr. (4) din Hotararea Guvernului nr. 5. In coloana nr. In coloana nr.). 8 — Remuneratia bruta convenita — se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti. 6 — Semnatura zilierului la inceperea activitatii — zilierul va semna zilnic in aceasta rubrica. 7 — Locul executarii activitatii — se va trece explicit unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma. in temeiul Art. In coloana nr. 8. 9 — Remuneratia neta platita — se va preciza suma neta cuvenita zilierului. 9. 11. In coloana nr. In coloana nr. In coloana nr. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10 alin. seria si numarul acestuia. 11 — Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului — beneficiarul va semna si va aplica stampila. In coloana nr.2. CI.

52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri Art. Art. (3) In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la Art. . interimar. 7 alin. (2) din Legea nr. certificata "conform cu originalul". prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin. Art. urmarirea indicatorilor referitori la evolutia gradului de ocupare si al pietei muncii. Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. b) sursa de date pentru elaborarea pe plan national a politicilor in domeniul ocuparii fortei de munca si combaterii muncii fara forme legale. organizeaza conducerea si tinerea la zi a registrului. 2 (1) Pentru asigurarea unei evidente unitare referitoare la utilizarea fortei de munca a lucratorilor zilieri. organizarea unui sistem de anchete prin sondaj.organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice. si ministrul finantelor publice emit urmatorul ordin: Art. precum si in domeniul fiscal. 52/2011. definit conform Legii nr. beneficiarul de lucrari. 3 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. ministrul muncii. 1 si 2 la Legea nr. monitorizarea nivelului muncii fara forme legale. familiei si protectiei sociale. 1 (1) Registrul de evidenta a zilierilor. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. cu modificarile si completarile ulterioare. beneficiarul de lucrari transmite catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta. 52/2011. conform instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2 la Legea nr. reprezinta: a) document oficial cu regim special de evidenta a lucratorilor zilieri. denumit in continuare registru. Art. 1 Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 2 Ministerul Muncii. continutul si instructiunile de completare a registrului sunt cele prevazute in anexele nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri.Norme metodologice de aplicare a Legii nr. cu precadere in anumite domenii de activitate. pentru toti zilierii cu care beneficiarul are raporturi de munca in baza legii. 52/2011. Partea I. (2) Modelul. c) sursa administrativa de date pentru sistemul informational statistic cum ar fi: statistica curenta. ANEXA . (2) Inregistrarea in registru se face in ordine cronologica.

e) S.N. privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. . (2) Inspectia Muncii va centraliza. cu mentionarea si a initialei tatalui. (3) Registrul va fi numerotat. reprezentante. dupa caz. 2 alin. b) S. . fara prescurtari.C. 6 Registrul se tipareste si se inseriaza de Imprimeria Nationala. masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. fiind responsabil de corectitudinea datelor inscrise in registru. carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri. .Art. agentiei. de Inspectia Muncii prin inspectoratele teritoriale de munca. 5 (1) Inspectoratele teritoriale de munca vor inainta semestrial Inspectiei Muncii rapoarte privind evolutia numarului de zilieri pe domenii de activitate. .societate comerciala. (2) Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau.A. .societate cu raspundere limitata. precum si alte informatii solicitate de Inspectia Muncii. 4 (1) La fiecare inscriere a unui zilier in registru numele si prenumele se inscriu cu literele mari de tipar. d) S. completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului conform Art. reprezentantei.S. parafat si legat.A. f) S. la nivel national. iar distribuirea acestuia se face. (3). pe suport hartie si in format electronic.societate in comandita simpla. Art.C. c) S. numarul de cazuri depistate fara forme legale. 7 (1) Inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra. datele din rapoartele inspectoratelor teritoriale de munca si va comunica semestrial Ministerului Muncii. (2) Denumirea beneficiarului de lucrari se inscrie in registru cu litere mari de tipar. agentii.C. completarea si pastrarea registrului.C. si Protectiei Sociale un raport. puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica. (4) Beneficiarul de lucrari raspunde de respectarea prevederilor legale privind conducerea. Art. pot delega acestora si competenta conducerii. (2) Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneala sau .societate in nume colectiv. punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica. 3 (1) Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale. Art.L. precum si masurile sanctionatoare dispuse in respectivele cazuri. Art. numarul de cazuri depistate fara forme legale. Familiei.societate in comandita pe actiuni. . la sediul sucursalei.societate pe actiuni. la cerere si contra cost. Prescurtarile permise sunt: a) S.R.

înregistrarea în registrul de evidenţă a zilierilor se va face în ordinea cronologică a utilizării zilierilor pentru toţi zilierii cu care beneficiarul are raporturi de muncă. pentru care sunt aplicabile prevederile cap. lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari. 571/2003 privind Codul fiscal. dar si modul de calcul al impozitului pe venit de 16% aplicabil în cazul zilierilor. Impozitul se calculeaza de catre fiecare din beneficiarii de lucrari prin aplicarea cotei de 16% asupra remuneratiei brute zilnice. Art. după caz. Registrul se intocmeste zilnic. (2) Nu se lasa pagini si pozitii libere intre paginile registrului. Potrivit Normelor. (4) Virarea la bugetul de stat a impozitului calculat si retinut de fiecare beneficiar de lucrari se va efectua pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri. 9 (1) Venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. (2) Zilierii datoreaza impozit pentru venitul realizat sub forma de remuneratie bruta zilnica. Art. Potrivit Normelor de aplicare a Legii zilierilor publicată în aceste zile în Monitorul Oficial. 8 (1) Inscrierea datelor se face in ordinea cronologica a utilizarii zilierilor. Astfel. III "Venituri din salarii" al titlului III "Impozit pe venit" din Legea nr. „Registrul se păstrează la sediul beneficiarului de lucrări şi/sau. (3) Calculul si retinerea impozitului datorat se efectueaza de catre beneficiarii de lucrari la data fiecarei plati a remuneratiei brute zilnice. registrul se păstrează la sediul firmei. 10 Prezentele norme metodologice intra in vigoare la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei. exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor. Partea I. la . cu modificarile si completarile ulterioare. Art. Ordinul comun al ministerelor Muncii şi Finanţelor de aplicare a Legii zilierilor stabileşte modul în care trebuie completat acest registru de evidenţă a persoanelor care prestează activităţi cu caracter ocazional. iar o copie se transmite lunar către inspectoratul teritorial de muncă. Conclizii Firmele care vor angaja zilieri vor trebui să completeze un registru în care să ţină evidenţa tuturor angajaţilor „cu ziua”.pasta rosie. (3) Pe prima pagina a registrului se completeaza datele de identificare ale beneficiarului de lucrari.

o asigurare de sănătate şi/sau de pensie.sediul sucursalei. certificată conform cu originalul. „Orice modificare a datelor înscrise se face prin tăierea cu o linie orizontală cu cerneală sau pastă roşie şi prin înscrierea datelor corecte de asemenea cu cerneală sau pastă roşie. opţional.000 lei. Denumirea beneficiarului de lucrări se înscrie în registru cu litere mari de tipar şi fără prescurtări. pentru societatea în nume colectiv. Registrul se completează doar cu cerneală sau pastă albastră Ordinul stabileşte reguli clare de completare a registrului. precum şi prin aplicarea ştampilei şi semnăturii beneficiarului de lucrări”. pentru societatea comercială. Totodată. lăsându-se vizibilă înscrierea anterioară.Singurele prescurăti permise sunt: S. Acesta va putea încheia. înscrierea zilierilor trebuie făcută numai cu cerneală sau pastă albastră. punctului de lucru sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridic”. Astfel. În acelaşi timp este instituită şi obligaţia beneficiarului de lucrări de a transmite către inspectoratul teritorial de muncă o copie a registrului conţinând înregistrările din luna precedentă. nici de către beneficiar. se arată în document. cu excepţia perioadelor în care nu se apelează la serviciile zilierilor.L. nerespectarea obligaţiei sancţionându-se cu amendă de 6. .A. iar numele se completează cu majuscule. S. Nu se încheie contract de muncă Venitul realizat de zilieri este unul de natură salarială şi plătitorul de venit va reţine din suma brută impozitul de 16% şi îl va plăti la bugetul de stat până în data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc aceste venituri.N. Potrivit Legii. Normele mai prevăd că registrul se întocmeşte zilnic. S. Normele prevăd ca impozitul de 16% sa fie calculat pentru venitul realizat sub formă de remuneraţie brută zilnică.A. sistemul asigurărilor sociale pentru şomaj şi nici în sistemul de asigurări sociale de sănătate. agenţiei. reprezentanţei. pentru societatea pe acţiuni. raportul dintre zilier şi beneficiar se stabileşte fără încheierea unui contract de muncă şi în consecinţă activitatea desfăşurată de zilieri nu conferă acestora calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.C. potrivit Ordinului.C. în cazul societăţii în comandită pe acţiuni. S.C.S. Copia se transmite pînă în data de 5 a lunii următoare. S. în loc de societate în comandită simplă şi S. iar pe prima pagină se completează datele de identificare ale beneficiarului de lucrări. Nu se lasă pagini şi pozitii libere între paginile registrului. fiind necesară şi iniţiala tatălui.R. pentru societata cu răspundere limitată. pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri nu se datorează contribuţii sociale obligatorii nici de către zilier.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful