Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr. 1

la OMDLPL/ISC nr. ……

/………………

(Anexa nr. 1 la Procedură)

Domnule Inspector Teritorial Şef,

în calitate/reprezentat(ă) de , B.I./C.I.

, de înmatriculare

prin prezenta solicit eliberarea acordului pentru

execuŃia intervenŃiilor asupra construcŃiei existente, conform documentaŃiei tehnice depuse,

seria

,

,

cu domiciliul/sediul în judeŃul/sectorul

,

,

,

, telefon

,

,

cod numeric personal

,

/număr

,

cod fiscal

din localitatea sectorul

,

judeŃul

, având destinaŃia de

, Lucrările ce se propun a fi executate sunt următoarele:

,

,

,

,

,

cu/fără schimbarea destinaŃiei iniŃiale. lei.

Valoarea investiŃiei este estimată la

La prezenta cerere se anexează următoarea documentaŃie:

certificat de urbanism în fotocopie, după caz - un exemplar;

memoriu tehnic - două exemplare;

expertiză tehnică sau acordul proiectantului iniŃial al construcŃiei - un exemplar;

plan de situaŃie cu amplasarea obiectivului respectiv - un exemplar;

planşe cuprinzând soluŃiile constructive propuse - un exemplar;

fotocopie C.I./B.I., sau

fotocopie certificat înmatriculare.

Semnătura

Domnului Inspector Teritorial Şef al Inspectoratului Teritorial în ConstrucŃii