Sunteți pe pagina 1din 3

c 


a X-a
 Psihologie generală
 c Interacţiunea proceselor psihice
 Aptitudinile
 à 

 
  pixt

 c
La finalul unităţii de învăţare, elevii vor fi capabili:

è aă înţeleagă rolul proceselor psihice în forparea şi definirea personalităţii;


è aă descrie personalitatea ca sistep cu toate laturile sale şi interacţiunea acestora;
è aă identifice propriile trăsături de personalitate dopinante şi să găsească podalităţi
pentru dezvoltarea celor pozitive

  


Pe parcursul şi la finalul lecţiei, elevii vor fi capabili:

aă identifice diferite aptitudini necesare profesiilor enuperate pe fişa de lucru, apelând
la experienţa de învăţare socială;
 : aă descrie tipurile de aptitudini prin surprinderea ipplicaţiilor în exercitarea diferitelor
activităţi;
 aă explice existenţa uneia sau pai pultor dopinante în personalitatea fiecaruia, având
la bază propria experienţă şi teoria lui Gardner despre inteligenţele pultiple;
 aă participe activ şi conştient la desfăşurarea lecţiei

 cc è !" #"$%&!"'conversaţia (euristică şi de fixare), expunerea, explicaţia,
problepatizarea
è !" ("'test,fişă de lucru pentru elevi, retroproiector
è !" $")*+($"%individual, în perechi, frontal


 

A. àospovici (coordonator) ± Psihologie, coppendiu pentru bacalaureat şi adpitere în
facultate

Internet: www.funtastic.ro , www.psi.etopia.ro
!%% !* %,*-'$"&.*,/-"

hopentele Obv. àonţinutul inforpaţional-forpativ Dozare Resurse
lecţiei oper. Activitatea profesorului Activitatea elevilor
Verificarea Verifica prin interpediul unui test noţiunile àoppletează testul, reordonându-şi în 12 pin. testul
cunoştinţelor referitoare la aptitudini ca latură instrupental plan pental noţiunile anterioare
anterioare operaţioanlă a personalităţii, precup şi legătura
dotaţie nativă-podelare prin învăţare
Activitate O1 Distribuie elevilor fişele de lucru şi le explică Realizează sarcina de lucru, încercînd să 7 pin Explicaţia
pregătitoare sarcina: tipp de 5 pinute vor trebui să identifice cele pai potrivite şi necesare
coppleteze, consultându-se cu colegul de aptitudini pentru profesia respectivă Fişa de lucru
bancă, aptitudinile necesare pentru fiecare
profesie notată pe fişă
Anunţarea Explică elevilor rolul exerciţiului anterior şi îi Receptează pesajul, direcţionând 1 pin Expunerea
subiectului şi a inforpează că vor pripi inforpaţii referitoare structurile cognitive către preluarea şi
obiectivelor la tipurile de aptitudini, rolul lor în activitate procesarea de noi inforpaţii
operaţionale şi dopinantele personale
Dirijarea O1 Propune 1-2 profesii notate pe fişa de lucru a Preiau inforpaţiile; participă activ la 25 pin Expunerea
învăţării elevilor pentru o analiză pai profundă, care secvenţa de predare prin răspunsuri la Explicaţia
O4 vor folosi drept exepple pe parcursul expunerii întrebările adresate de profesor Problepatizarea
conţinuturilor noi Notează în caiete schepa lecţiei àonversaţia
Prezintă clasificarea aptitudinilor în funcţie de euristică
O2 criteriul copplexităţii acestora

Prezintă pe scurt teoria inteligenţelor pultiple Urpăresc expunerea profesorului; Expunerea


O3 a lui H. Gardner, în vederea coppletării intervin din proprie iniţiativă sau la àonversaţia
inforpaţiilor şi forpării unei ipagini de solicitarea profesorului euristică
ansapblu asupra noţiunii de aptitudine Retroproiectorul
Realizarea fedd- O3 aolicită elevii să identifice aptitudini proprii şi Realizează o analiză a propriei 5 pin àonversaţia de
back-ului să descrie dopinantele personalităţii personalităţi, abordând aspectele legate fixare
de aptitudini pe baza noţiunilor
dobândite pe parcursul lecţiei