P. 1
Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

|Views: 359|Likes:
Published by ntriss

More info:

Published by: ntriss on May 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE SI ADMINISTRATIVE BRAŞOV SPECIALIZAREA MASTER Administraţia,dreptul şi managementul serviciilor publice

şi protecţia mediului Sem III

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

Coordonator: Prof. conf. univ.dr. MAGUREANU ILIE

Masterand: NEAGOE MARIA LARISA

2011

Atribuirea contractului de achizitie publica
1

Achiziţiile publice reprezintă una din activităţile cele mai sensibile, ce se desfăşoară la nivelul administraţiei publice, ca şi al instituţiilor şi întreprinderilor care funcţionează în sectorul public şi aceasta cel puţin din trei puncte de vedere: 1. se cheltuiesc „bani publici”, a căror alocare presupune respectarea anumitor cerinţe: transparenţă, economisire, şanse egale etc. 2. decizia aparţine unor „decidenţi aleşi” care în mod permanent sunt supuşi unei duble presiuni: a) din partea „alegătorilor” b) din partea profesioniştilor 3. aparent principiile de eficienţă şi eficacitate capătă sensuri aparte dacă avem în vedere faptul că întotdeauna „proprietatea publică” nu stimulează eficienţa ci „cîştigul”. Pornind de la aceste premise, cartea prezentă nu reprezintă decât o sintetizare a principalelor prevederi legale privind achiziţiile publice. Aplicarea eficientă a prevederilor legale presupune personal cu experienţă în domeniul asigurării resurselor materiale în general şi al achiziţiilor publice în special. Aceasta înseamnă că achiziţiile publice nu reprezintă decât o etapă a unui proces de asigurare a resurselor materiale. Achizitiile publice fac parte din activitatea desfasurata de institutiile publice. Deoarece activitatea unei institutii publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de mijloace fixe etc, se face apel la diferiti furnizori sau prestatori. Cum institutiile publice gestioneaza banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achizitia publica. Partea legislativa referitoare la achizitiile publice face referire la1 stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica, precum si a cailor de atac al actului sau deciziei autoritatii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica.
1 OG nr. 34/2006 privind achizitiile publice, publicata in MO nr. 418/2006

2

intre autoritatea contractanta si contractant. pe baza cumpararii. Contract de achizitie publica: contract. a inchirierii sau a leasingului cu sau fara optiune de cumparare. legiuitorul a dat o serie de definitii a termenilor folositi. Achizitie publica: dobandirea definitiva sau temporara de catre o persoana juridica definita ca autoritate contractanta. sa aiba dreptul de a deveni.La baza atribuirii contractului de achizitie publica trebuie sa se afle urmatoarele principii: Libera concurenta: asigurarea conditiilor pentru orice furnizor de produse. Eficienta utilizarii fondurilor publice: folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Pentru a nu se crea confuzii in ceea ce priveste terminologia folosita in derularea contractelor de achizitie publica. contractant. prin atribuirea unui contract de achizitie publica. 3 . Transparenta: punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica. executant de lucrari sau prestator de servicii sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv. astfel incat orice furnizor de produse. executant de lucrari sau prestator de servicii. a unor produse. Tratamentul legal: aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica. lucrari sau servicii. in conditiile legii. asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. Contractant: ofertantul caruia i se atribuie contractul de achizitie publica in urma aplicarii uneia din procedurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. inclusiv in rate. incheiat in forma scrisa. Contract de furnizare: contract de achizitie publica care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse. indiferent de nationalitate.

in sensul ca nu are piata concurentiala 4 . Garantie de buna executie a contractului: depozit valoric. Fonduri publice: sume alocate din bugetul de stat. oricare persoana juridica ce desfasoara activitati relevante in unul din sectoarele de utilitati publice si care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfasurarea unor astfel de activitati. ajutoare financiare externe acordate Romaniei sau institutiilor publice si credite externe contractate sau garantate de stat ori de autoritati ale administratiei publice locale. in comun. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de catre autoritatea contractanta. Asociatie contractanta: asociatia constituita prin conventie civila. fara a se constitui o persoana juridica in scopul atribuirii. b) oricare institutie publica.Contract de servicii: contract de achizitie publica care are ca obiect prestarea unuia sau a mai multor servicii. intre doua sau mai multe autorittat contractante. asa cum este aceasta definita in Constitutia Romaniei. bugetele locale. inclusiv autoritatea judecatoreasca. titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de autoritatea contractanta.. de interes general sau local. asa cum sunt acestea cuprinse in clasificarile statistice oficiale. autonoma ori aflata in subordinea sau sub controlul unei autoritati publice. bugetul trezoreriei statului. Garantie pentru participare: depozit valoric. a unui contract de achizitie publica. bugetul asigurarilor sociale de stat. bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare. puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertantul invitat sa incheie contractul de achizitie publica. precum si imprumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale. c) d) Academia Romana si institutiile subordonate acesteia. puse la dispozitia autoritatii contractante de catre ofertant inainte de deschiderea ofertei. bugetul asigurarilor sociale de sanatate. Autoritatile contractante sunt reprezentate de : a) oricare autoritate publica.

Licitatia publica restransa reprezinta procedura la care orice operator econimic interesat are dreptul de a-si depune candidatura. Licitatia publica restransa se desfasoara. executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta. de regula. Procedurile la care poate apela o institutie publica pentru atribuirea unui contract de achizitie publica sunt:  LICITATIE DESCHISA: orice furnizor. cumulata pe parcursul unui an pentru un cod CPV. in doua etape: • • etapa de selectare a candidatilor etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidate DIALOG COMPETITIV  5 .pentru contractul de servicii . Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de licitatie deschisa numai in cazul in care valoarea estimata.100.000 EURO . Licitatia deschisa reprezinta procedura de atribuire a contractului de achizitie publica la care orice operator econimic interesat are dreptul de a depune oferta.100.datorita existentei unei pozitii de monopol sau prin efectul unui act normativ ori administrativ. fara TVA.pentru contractul de lucrari . este mai mare decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: .pentru contractul de furmizare .000 EURO  LICITATIE RESTRANSA: se desfasoara in doua etape si presupune ca numai candidatii selectati de catre autoritatea contractanta in prima etapa sunt invitati sa depuna oferte.750. urmand ca numai candidatii selectati sa aiba dreptul de a depune oferta.000 EURO .

in doua etape: .aplicarea procedurii de licitatie deschisa sau restransa nu ar permite atribuirea contractului de achizitie publica in cauza.negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare Procedura se desfasoara. 6 . pe baza solutiei/solutiilor identificate.Dialogul competitiv reprezinta procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatii admisi. exclusiv pretul.contractul in cauza este considerat « a fi de complexitate deosebita ». cu unul sau mai multi dintre acestia.etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidatii selectati Se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici depunerea de candidaturi. Negocierea poate fi: . Negocierea reprezinta procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale.  NEGOCIERE: . . executant sau prestator. inclusiv pretul. cu mai multi furnizori. .negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare. Se aplica doar atunci cand sunt indeplinite cumulativ conditiile : . candidatii selectati sa elaboreze oferta finala. urmand ca.etapa de selectare a candidatilor . cu un singur furnizor. executanti sau prestatori. . in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale.negociere cu o singura sursa: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale. respectiv nu se poate elabora cu precizie.negociere competitiva: autoritatea contractanta se consulta si negociaza clauzele contractuale. de regula. inclusiv pretul.

atunci când natura lucrarilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora. Atunci când lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt necesare exclusiv în scopul cercetarii stiintifice. cum ar fi cele care implica proiectarea lucrarilor sunt de asa natura încat caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achizitie publica prin aplicarea licitattei deschise sau licitatiei restrânse. 2A sau serviciile intelectuale. 3. Din motive tehnice. artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate. În situatii exceptionale. ss numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. atunci când perioadele de aplicare a licitatiei deschise. asa cum sunt acestea prevazute în categoria 6 din anexa nr. a licitatiei restrânse sau a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nici o forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. 4. Atunci când serviciile care urmeaza sa fie achizitionate. îndeosebi serviciile financiare. licitatiei restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusa nici o oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme 2. Ca o masura strict necesara. În urma aplicarii licitatiei deschise. Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare Se aplica atunci când: 1. nu permit o estimare initiala globala a pretului viitorului contract de achizitie publica. experimentarii sau dezvoltarii tehnologice. contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic. 7 . temeinic motivate. 2.Se aplica atunci când: 1.

Produsele sunt cotate la bursa de marfuri. concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. reglementata prin lege. 5. în mod cumulativ. dar care. printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare. si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta în situatia de a achizitiona produse care. contractul de servicii trebuie sa fie atribuit. Este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare sau aditionale.atribuirea sa fie facuta contractantului initial. experimentarii. care nu au fost incluse în contractul initial. Ca urmare a unui concurs de solutii. Produsele pot fi achizitionate în conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care îsi lichideaza definitiv afacerile. studiilor sau dezvoltarii tehnologice. Este necesara achizitionarea. 8. datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente. autoritatea contractanta având obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor câstigatori. a unor cantitati suplimentare de produse destinate înlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/instalatiilor livrate anterior. din punct de vedere tehnic si economic. 7. si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente. datorita unor circumstante neprevazute au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauza. determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si întretinere. urmatoarele conditii: . . în acest din urma caz. de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare. Produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetarii stiintifice. conform regulilor stabilite initial. 6.3. separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente 8 .lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi. de la furnizorul initial. iar achizitia acestora se realizeaza prin operatiuni pe piata de disponibil. 4. si numai daca se respecta.

. respectiv noi servicii similare.valoarea estimata a contractului inital de lucrari/servicii s-a determinat prin luarea în considerare inclusiv a lucrarilor/serviciilor similare care pot fi achizitionate ulterior. constau în repetarea unor lucrari sau servicii similare celor prevazute în contractul atribuit initial si sunt conforme cu cerintele prevazute în caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract.majore pentru autoritatea contractanta sau.valoarea cumulata a contractelor atribuite pentru lucrari si servicii suplimentare/aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial. de la operatorul economic a carui oferta va fi declarata câstigatoare în cadrul procedurii respective. 9. oferte de la mai multi furnizori.autoritatea contractanta are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval care nu poate depasi 3 ani de la atribuirea contractului initial.  CEREREA DE OFERTA: autoritatea contractanta solicita. fara TVA. . urmatoarele conditii: .în anuntul de participare la procedura aplicata pentru atribuirea contractului initial s-a precizat faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi lucrari similare.contractul de lucrari/servicii initial a fost atribuit prin procedura de licitatie deschisa sau restrânsa. în mod cumulativ. autoritatea contractanta îsi propune sa achizitioneze noi lucrari. . desi separabile de contractul initial sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. Ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii. Autoritatea contractanta va avea dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata. respectiv noile servicii. . care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta. respectiv noi servicii.atribuirea se face contractantului initial iar noile lucrari. . cumulata pe parcursul unui 9 . fara publicarea unui anunt publicitar. executanti sau prestatori.

Aceasta data nu trebuie sa fie mai devreme de 40 de zile de la data publicarii anuntului de participare.000 EURO Cererea de oferta se initiaza prin publicarea.100. exceptie fiind cazul in care autoritatea contractanta a publicat in anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit. in SEAP. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru primirea documentelor de calificare. Indiferent de procedura aplicata.000 EURO pentru contractul de lucrari . In etapa a II-a a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva. data care nu poate fi stabilita de autoritatea contractanta mai devreme de 25 de zile de la data publicarii anuntului de participare. In cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa.100.750. este egala sau mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri: • • • pentru contractul de furmizare . insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in anuntul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. a unei invitatii de participare. Legiuitorul precizeaza conditiile in care autoritatea contractanta poate sa apeleze la fiecare din procedurile amintite mai sus.an pentru un cod CPV. autoritatea contractanta are obligatia de a stabili si de a include in invitatia de 10 .000 EURO pentru contractul de servicii . transparentei. cu cel putin 52 de zile inainte de data trimiterii spre publicare a anuntului de participare (in acest caz data limita nu trebuie sa fie mai mica de 15 zile de la data publicarii anuntului de participare). executantii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica. autoritatea contractanta are obligatia sa asigure respectarea pricipiilor liberei concurente. tratamentului legal si confidentialitatii in relatia cu furnizorii. In cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva.

In cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta. roman sau strain. executanti sau prestatori. executant sau prestator. Orice furnizor. fara niciun fel de discriminare. reglementata prin lege.participare adresata candidatilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor. stabilita in asa fel incat sa nu fie mai devreme de 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. Prin obligativitatea achitarii la zi a obligatiilor fiscale catre stat pentru a putea participa la licitatii in calitate de oferent se asigura o 11 . aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achizitie publica ofertantului respectiv. afacerile ii sunt adminstrate de un judecator sindic sau activitatile sale comerciale sunt suspendate sau se afl intr-o situatie similara cu cele anterioare. La repetarea procedurii pot participa si alti furnizori. face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una din situatiile prezentate anterior. executanti sau prestatori carora autoritatea contractanta trebuie sa le transmita invitatie de participare este de cel putin 5. iar in cazul in care nu sunt primite cel putin doua oferte corespunzatoare. in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva. Prin conditiile stipulate se evita situatiile in care contractele nu se pot derula ca urmare a falimentului furnizorului sau neseriozitatii acestuia in situatia in care face o oferta pe care nu o poate respecta. autoritatea contractanta primeste o singura oferta corespunzatoare. fie de a repeta procedura. autoritatea contractanta are obligatia de a repeta procedura. Se refuza participarea la licitatie in cazul in care: este in stare de faliment sau lichidare. furnizeaza informatii false in documentele prezentate. numarul de furnizori. in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. persoana fizica sau juridica are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica. precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. nu si-a indeplinit obligatiile eligibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat. Daca in urma repetarii procedurii.

Autoritatea contractanta are obligatia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie indeplinite. care trebuie sa cuprinda cel putin: a) b) informatii generale privind autoritatea contractanta. informatii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentatia de atribuire este intocmita de catre beneficiarul achizitiei. fie prin transferuri de la alte bugete. cerinte minime de calificare solicitate de autoritatea contractanta si documente care urmeaza sa fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerintelor respective. fie prin incasare directa. e) f) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii financiare.mai buna colectare a acestor obligatii. impactul asupra institutiilor publice fiind realizarea veniturilor bugetare. 3. 12 . 4. completa si fara echivoc. Documentatia de atribuire cuprinde : 1. precum si perioada de valabilitate a acesteia. inclusiv cele privind garantia de participare si cea de buna executie. c) d) caietul de sarcini. in functie de complexitatea si cerintele achizitiei astfel: Fisa de date a achizitiei se va completa in conformitate cu formularul tipizat. fisa de date a achizitiei caietul de sarcini formulare model contract achizitii Documentatia de atribuire trebuie sa fie clara. 2. referitoare la modul de prezentare si de depunere a ofertei.

Propunerea financiara se elaboreaza in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare in vederea evaluarii financiare. fara a fi obligati sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata inainte de incheierea contractului de achizitie publica. cu ajutorul carora sunt descrise produsele/ serviciile. ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta. Propunerea tehnica se elaboreaza in concordanta cu cerintele cuprinse in caietul de sarcini. Mai multi furnizori. executanti sau prestatori au dreptul de a se asocia si de a depune oferta in comun. prescriptii. in general acele. in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare. fromulare privind declaratiile. Modelul de contract: contine clauze contractuale obligatorii si clauze contractuale specifice. Formulare: documentatia de atribuire trebuie sa cuprinde urmatoarele formulare: Fisa de date a achizitiei. din punct de vedere al continutului. o data lansata. Va contine in mod obligatoriu specificatii tehnice.Caietul de sarcini: reprezinta descrierea obiectiva a produselor/ serviciilor necesare autoritatii contractante. caracteristici tehnice. pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si trebuie sa fie semnata. formularul de oferta. in cazul atribuirii contractului de achizitie publica. 13 . Oferta. Ea trebuie depusa la adresa si pana la data limita pentru depunere. de catre ofertant si de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. stabilite in anuntul sau in invitatia de participare. ce urmeaza a fi achizitionate. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care. Fiecare dintre acestia isi asuma obligatia pentru oferta comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achizitie publica. are un caracter ferm si obligatoriu. pe propria raspundere. Ofertantul are obligatia de a elabora in conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei. in asa fel incat sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.

Autoritatea contractanta are obligatia de a constitui. la deschidere putand participa orice ofertant. o comisie de evaluare. pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica. Comisia de evaluare are obligatia de a deschide ofertele la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. in mod individual. autoritatea contractanta are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte. precum si cu probitate morala recunoscuta. precum si cu probitate morala recunoscuta. Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o oferta in oricare din urmatoarele cazuri: 14 . examinarea si evaluarea ofertelor. in scopul evaluarii solutiilor prezentate intr-un concurs de solutii. pe langa oferta comuna. formata din cel putin 5 membri cu pregatire profesionala si experienta in domeniu. evalueaza solutiile primite. b) c) deschiderea. inregistrarii si a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si economico-financiara de catre candidati/ofertanti. stabilirea ofertei castigatoare. adopta o decizie sau formuleaza o opinie. dar numai daca procedura aplicata este cererea de oferta si numai daca contractele respective sunt de furnizare sau de servicii. indeplineste alte atributii specifice. un juriu format din cel putin 3 membri cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu. Prin exceptie. care raspunde de urmatoarele activitati: a) verificarea eligibilitatii.in calitate de lider de asociatie. care are urmatoarele atributiuni: verifica respectarea regulilor de depunere si prezentare a solutiilor. Autoritatea contractanta are obligatia sa constituie. Asociatii nu au dreptul de a depune si alte oferte.

propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. Respectarea acestui criteriu este obligatorie. propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. 15 . - contin in propunerea financiara preturi care par in mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate. - prin valoare inclusa in propunerea financiara. b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit conditiile de calificare prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentare ofertei. - contin propuneri referitoare la clauzele contractuale. b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale. Aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica poate fi anulata numai in urmatoarele circumstante: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei. nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerintele cuprinse in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Acest criteriu poate fi: pretul cel mai scazut sau oferta tehnico-economica cea mai avantajoasa. caz in care nu se iau in considerare nici eventualele oferte alternative. respectiv numarul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevazut pentru fiecare procedura.a) oferta de baza nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. c) - au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare. c) explicatiile solicitate referitoare la pretul scazut in comparatie cu bunul livrat sau serviciul prestat nu sunt concludente sau credibile. fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achizitie respectiv. respectiv oferte care: sunt depuse dupa data limita de depunere a ofertelor. Criteriul de baza care se ia in calcul la alegerea ofertei castigatoare trebuie precizat de autoritatea contractanta in anuntul de participare si in documentatia pentru licitatie.

adresa. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carui arie teritoriala de competenta se afla sediul autoritatii contractante. Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare. efectuate pana la data denuntarii unilaterale a contractului. Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor referitoare la achizitiile publice pot fi atacate pe cale administrativa si/sau in justitie. contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzatoare pentru partea din contractul de achizitie publica indeplinita pana la data rezilierii. Impotriva hotararii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel. in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului de achizitie publica si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public. partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publica si de a pretinde plata de despagubiri. In cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre una dintre parti. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a autoritatii contractante fata de participantii la procedura de achizitie publica. in invitatia de participare denumirea. precum si recuperarea altor costuri aferente indeplinirii acestuia. In acest caz.d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica sau este imposibila incheierea contractului. dupa caz. Autoritatea contractanta are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publica. Autoritatea contractanta are obligatia sa indice in anuntul de participare sau. Autoritatea contractanta este competenta sa solutioneze contestatiile inaintate pe cale administrativa. cu exceptia returnarii garantiei pentru participare. 16 . faxul si/sau telexul compartimentului din cadrul autoritatii contractante unde se transmit/se depun contestatiile.

va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care sa asigure un grad ridicat de fiabilitate si siguranta a operatiunilor de licitatii electronice. Realizarea licitatiilor publice online este considerata a fi o metoda revolutionara. ele fiind de multe ori mai restrictive. compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevazut de clasificare. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei: are obligatia sa dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor. Pentru a putea deveni operationale licitatiile electronice. lucrarilor si serviciilor a caror dobandire face obiectul contractelor de achizitie publica. Conditiile pentru participarea la achizitii publice si castigarea licitatiilor sunt prezentate in actele normative specifice pentru acest domeniu. siguranta nationala) se aplica prevederi specifice achizitiilor publice care sa respecte specificul domeniilor respective. al carui operator este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologiei Informatiei. eliminarea licitatiilor “aranjate”). in acord cu practicile internationale in domeniu. printre care eficientizarea achizitiilor publice (obtinerea celei mai bune oferte in conditii de calitate si pret).In anumite domenii de activitate a institutiilor publice (apararea nationala. Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei este finantat integral prin venituri extrabugetare. trebuie sa apeleze la diferiti furnizori pentru achizitionarea bunurilor necesare sau pentru anumite servicii. moderna. folosita in putine state ale lumii. punerea unor baze moderne pentru sistemul public de achizitii. 17 . s-a infiintat Sistemul electronic de achizitii publice. pentru a putea functiona in bune conditii. Prin introducerea acestei metode se urmaresc o serie de obiective. Prin Ordonanta de Guvern s-a stabilit ca pentru atribuirea contractelor de achizitie publica se va putea procedura on-line (unele achizitii publice vor putea fi realizate numai prin licitatie electronica). institutie publica cu personalitate juridica situata in subordinea Ministerului Comunicatiilor . Achizitii publice prin licitatie electronica O institutie publica. stoparea coruptiei.

confidentialitatea: garantarea protejării secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a autorului. 154 din 10 martie 2010. executant de lucrări sau prestator de servicii. 167/2010”) pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice cuprinse in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. considerate de legiuitor principii de atribuire. asumarea raspunderii. urmatoarele principii: libera concurenta: asigurarea condiţiilor prin care orice furnizor. Pentru a putea participa la licitatiile publice prin intermediul licitatiei electronice. 20 din 24 ianuarie 2002. partea I. nediscriminarea. a 18 . a fost publicata Hotararea Guvernului Romaniei 2010 („HG nr.Pentru atribuirea contractelor de licitatii publice on-line trebuie respectate o serie de reguli. se considera ca trebuie respectate. Participarea la licitatii prin intermediul internetului respecta prevederile legale anterioare care actioneaza in domeniul achizitiilor publice. în condiţiile legii. să aibă dreptul. astfel încât orice ofertant să aibă şanse egale de a câştiga. ofertantul trebuie sa fie inregistrat in sistemul electronic. nr. ca si in cazul altor tipuri de realizare a achizitiilor publice. transparenta: punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire a contractului. In Monitorul Oficial al Romaniei. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. tratamentul egal: aplicarea nediscriminatorii a criteriilor de atribuire a contractului. să devină contractant. Prin OG nr. indifferent de naţionalitate. eficienta utilizarii fondurilor publice: adică folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor de evaluare pentru a se obţine cel mai bun raport efort (preţ)/calitate (utilitate).

reprezentand 40% din valoarea totala a achizitiilor publice finalizate de aceasta in cursul anului respectiv. Alta modificare adusa de HG nr. norme aprobate prin Hotararea Guvernului nr. cele privind posibilitatea de anulare a licitaţiei de către autoritatea contractantă şi cele privind „penalizarea” contestatarilor care pierd la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC). 167/2010 introduce prevederea conform careia tarifele de participare pentru procedurile de atribuire precum si pentru publicarea in catalog se vor face venit la bugetul de stat si nu la bugetul operatorului Sistemului Electronic de Achizitii Publice („SEAP”).contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. În condiţiile tergiversării soluţionării dosarelor în instanţă prin exercitarea de căi de atac ordinare şi extraordinare de către ofertanţi interesaţi să împiedice în orice mod încheierea contractului din motive mai mult sau mai puţin temeinice şi reale. ceea ce în unele cazuri a însemnat 19 . Soluţia adusă de noile prevederi îşi propune să evite blocarea încheierii contractului chiar dacă există contestaţii privind atribuirea de către autoritatea contractantă. sub imperiul legislaţiei anterioare multe autorităţi contractante au fost nevoite să aştepte timp îndelungat soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului. efect ce se producea sub imperiul legislaţiei anterioare. care se pot efectua prin utilizarea mijloacelor electronice. dar şi finanţări de la bănci. pierzând în acest fel oportunităţi economice. Principala modificare adusa de HG nr. astfel cum era prevazut in reglementarea anterioara. 1660/2006. Cele mai importante modificări în noua ordonanţă de urgenţă sunt cele referitoare la: încheierea contractului de achiziţie publică în situaţia în care atribuirea acestuia (sau un act premergător atribuirii) este contestată în condiţiile legii de unul din participanţii la procedură. De asemenea. 167/2010 consta in stabilirea obligatiei autoritatii contractante de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe. 167/2010 consta in abrogarea prevederilor Normei cu privire la obligatiile autoritatilor contractante de a plati anual operatorului SEAP un tarif de acces. HG nr.

iar executarea contractului nu este împiedicată de exercitarea unei plângeri împotriva deciziei CNSC sau a unui recurs împotriva sentinţei primei instanţe. în funcţie de valoarea contractului de achiziţie publică. de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii. Astfel. Nu în ultimul rând. după trecerea termenelor de aşteptare de 11. Noua prevedere permite autorităţilor contractante să încheie contractul de achiziţie publică imediat ulterior soluţionării contestaţiei de către CNSC sau cererii de chemare în judecată în prima instanţă de către instanţa competentă. respectiv 6 zile. a expus autorităţile contractante la sancţiuni din partea organismelor europene pentru neconformarea la termenele asumate prin angajamentele luate de România cu ocazia aderării la UE.eşecul proiectului ce făcea obiectul contractului de achiziţie publică. autoritatea contractantă poate încheia contractul de achiziţie publică cu câştigătorul procedurii. 20 .

-lipsa unui cadru contractual minimal care sa fie impus partilor dupa desfasurarea procedurii. Asa ca gradul scazut de utilizare al sistemului se datoreaza si lipsei ofertantilor care s-au …lecuit dupa ce au castigat una sau mai multe licitatii.Concluzii Practic. iar furnizorul castigator este penalizat daca nu le accepta. Ar fi rational si util sa existe si o minima protectie a ofertantului. eventual prin obligativitatea unor clauze in contratul care urmeaza dupa procedura de atribuire propriu zisa. electronica sau nu. in favoarea achizitorului. nu rezolva nimic din adevaratele deficiente ale sistemului de achizitii: -cerintele abuzive impuse de achizitor. furnizorul este lasat la bunul plac al achizitorului in ceea ce priveste contractul de furnizare propriu zis. Practic. castigi o licitatie. termene. Modificarile sunt nesemnificative . dupa desfasurarea procedurii de achizitie. dupa care ti se impune un contract de furnizare cu clauze inacceptabile si nerealiste. Clauzele din contract sunt de multe ori abuzive. 21 . obligatii de plata etc.

a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.U.G.G.G. • O.U. • H. nr. nr. nr. 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 22 .U. • H. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificarile si completarile ulterioare.G. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. • Legea nr. G. nr. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. nr 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica. 102 din Hotararea Guvernului nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.BIBLIOGRAFIE • O. • H. 1056 din 9 august 2006 privind modificarea art.G. nr. 337 din 17 iulie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. nr. cu modificarile si completarile ulterioare.U. • • O. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. nr.U. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica.G. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. H. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

72/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice Hotărârea Guvernului nr. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) • Ordonanţa Guvernului nr. 1013/2001 privind aprobarea structurii. 76/2010 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice) 23 . 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. • Ordinul Ministrului Finanţelor nr.05. • • Hotărârea Guvernului nr. 1012/2001 privind aprobarea structurii. 128/5. 554/2004 a contenciosului administrativ. Hotararea Guvernului nr.2007 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard privind elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de servicii. 834/2009 privind modificarea şi completarea HG nr. 925/2006 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.• • • • • • Legea nr. • Ordinul comun al MF şi MLPAT nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor. 20/2002 privind achiziţiile publice prin licitaţii elecronice. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. Legea nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica. conţinutului şi modului de utilizare a “Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei” pentru achiziţiile publice de produse.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->