Sunteți pe pagina 1din 2

Actele necesare la vânzarea unui imobil

Din punct de vedere al actelor de proprietate asupra unui imobil pot fi intâlnite urmatoarele situatii:

1. cumparat de la o persoana fizica/ juridica;


2. cumparat de la ICRAL, DAFI, ROMCONFORT etc., dupa 1989;
3. cumparat cu credit CEC înainte de 1989, de la fostul OJCVL;
4. primit prin donatie de la o alta persoana;
5. primit ca mostenire;
6. obtinut prin hotarare judecatoreasca în caz de divort;
7. redobândit de fostii proprietari în baza Legii nr.18 / 1991, a Legii nr.112 / 1996 a Legii nr. 1 / 2000, sau a Legii nr. 10 /
2001;
8. nou construit;

Actul de proprietate

1. În cazul în care imobilul a fost cumparat de la


o persoana fizica/ juridica, actul de proprietateeste contractul de vânzare-cumparare, autentificat de notarul public;
2. Daca imobilul a fost cumparat de la ICRAL, DAFI, ROMCONFORT, dupa 1989, în afaracontractului de vânzare-
cumparare mai sunt necesare:
- procesul-verbal de predare-primire a imobilului si
- dovada achitarii integrale a apartamentului, daca plata s-a facut în rate (daca plata ratelorcatre S.C.Romconfort s-
a facut cu împrumut de la CEC, atunci este necesara si încheierea deradiere a inscriptiei ipotecare pe care CEC-
ul a luat-o la semnarea contractului de vânzare-cumparare).
3. Daca imobilul a fost cumparat înainte de 1989 de la fostul OJCVL, actul de proprietatecuprinde:
- contractul de construire;
- procesul verbal de predare-primire a imobilului;
- titlul de proprietate eliberat de Administratia Financiara;
- încheierea de radiere a inscriptiei ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractuluide vânzare-
cumparare (daca acesta a fost cumparat cu plata în rate).
4. În cazul în care imobilul a fost primit prin donatie, actul de donatie este act de proprietate de sine statator,
ca si actul de vânzare-cumparare;
5. În cazul mostenirii, actul de proprietate este constituit din certificatul de mostenitor si, în modobligatoriu,
de actele de proprietate ale defunctului;
6. Daca proprietatea a fost obtinuta prin hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila dedivort, partaj,
etc., acest act trebuie sa fie însotit si de actul anterior de proprietate;
7. Când imobilul a fost redobândit în baza Legii nr.112 / 1996 sau a Legii nr. 10 / 2001, actul deproprietate cuprinde:
- hotarârea Judecatoreasca definitiva si irevocabila;
- dispozitia primarului general de restituire a imobilului;
- procesul-verbal de predare-primire a imobilului, eliberat de Serviciul Executori Judecatoresti.
În cazul terenurilor redobândite în baza Legii nr. 18/1991 sau a legii nr. 1 /
200, titlul de proprietate este eliberat de Comisia Judeteana de Stabilire a Dreptului deProprietate asupra Terenurilor si
trebuie sa fie însotit de procesul-verbal de punere în posesie.
8. În cazul imobilelor nou construite actul de proprietate cuprinde: - actul de proprietate asupra terenului pe care s-
a construit;
- autorizatia de construire a imobilului;
- actul de receptie a cladirii;
- actul de dezmembrare a imobilului, daca este cazul;
- intabularea imobilului;

Celelalte acte necesare la vânzare


Pentru vânzare, în toate situatiile prezentate mai sus mai sunt necesare urmatoarele acte:

1. Planurile cadastrale - întocmite de un proiectant autorizat si avizate de Oficiul de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
care atribuie si numarul cadastral.
2. Certificatul fiscal
- eliberat de Directia Fiscala, dupa plata la zi a impozitului pentru cladire si teren, certificat care atesta faptul ca propriet
arul figureaza pe roluladministratiei financiare cu imobilul ce urmeaza a fi vândut, iar impozitele sunt achitate la zi. Aces
t certificat se taxeaza cu timbru fiscal si este valabil timp de 30 de zile de la eliberare.
3. Certificatul de sarcini sau extrasul de carte funciara (daca aceasta carte este deja deschisa de la Judecatorie) - care
se obtine în urma unei cereri (în douaexemplare) la care se anexeaza un set de copii dupa actele de proprietate.
Se taxeaza cu timbru judiciar si taxa de timbru (se plateste la Trezorerie) si estevalabil trei zile.

Certificatul de sarcini este eliberat de Judecatorie numai în baza actelor de proprietate care poarta mentiunea transcrie
rii la Judecatorie (aceasta operatiune aputut fi facuta numai pâna la data de 01.07.1999, data de la care s-
a trecut la sistemul de evidenta prin cartea funciara) si atesta faptul ca apartamentul estesau nu grevat de ipoteci, com
andamente, privilegii etc. Extrasul de carte funciara este eliberat de Judecatorie în baza actelor de proprietate care
au fostintabulate în Cartea Funciara a imobilului. Intabularea este obligatorie pentru:
- toate actele de înstrainare încheiate dupa data de 01.07.1999;
- toate actele de proprietate care nu au fost transcrise la Judecatorie pâna la data de 01.07.1999.

Extrasul de
carte funciara cuprinde toate datele de identificare si situatia juridica actuala a imobilului: descrierea imobilului, numele
si prenumele proprietarilor,actele în baza carora acestia au dobândit proprietatea, precum si sarcinile bunului (ipoteci, c
omandamente, interdictii de înstrainare, privilegii etc).