Sunteți pe pagina 1din 48

Nr.

29
SEPT. 2010

Concuren]ii care „mor” vor crea


al]i concuren]i mai puternici
Interviu cu Dl Liviu Rogojinaru,
Pre[edinte APIIP

Digital Print & Sign


Interviu cu D-na Camelia Buda,
General Manager
Euroexpo Trade Fairs

IPEX 2010
“PRINT IS BACK
IN BUSINESS”

Top 10
Produse promo]ionale
ECO-FRIENDLY
CUPRINS

Cuprins
Concuren]ii care „mor” vor crea al]i concuren]i mai puternici
Interviu cu Dl Liviu Rogojinaru - Pre[edinte APIIP 2

Digital Print & Sign


Interviu cu D-na Camelia Buda, General Manager Euroexpo Trade Fairs 6

GIFTS SHOW
Interviu cu D-na Camelia Buda, General Manager Euroexpo Trade Fairs 7

IPEX 2010
“PRINT IS BACK IN BUSINESS”
Printing 8

“Stadionul Stelelor Heineken”


o produc]ie integral` marca Fargo Deco Design
Interviu cu D-na Mariana Popescu Greaca - CEO Fargo Deco Design 16

SIMACO pune accent pe produc]ia de POSM


Interviu cu D-na Simona Diaconescu, director general Simaco Advertising 19

Pia]a de publicitate româneasc` în sc`dere constant` în


ultimii 2 ani! Dar va cre[te în urm`torii 4 ani! 20

TOP 10 Produse promo]ionale ECO-FRIENDLY 24


A.P.I.I.P. ROMÂNIA

Pre[edinte Samdam Solutions


Liviu Rogojinaru - EuroCosimo
Vicepre[edinte produc]ie publicitar` Cincisprezece ani Business 2 Business 29
Codru] Câinaru - Uky Advertising
Vicepre[edinte promo]ionale
Adrian Petcu - ABTH Leykom - Personalizarea ma[inilor este acum
Vicepre[edinte materiale [i utilaje mai rapid` cu noua folie 3M SC 85Cv3 32
Pop Ion Nicolae - Pin Plus Pin

APIIP MAGAZIN
Revista ASOCIA}IEI PRODUC~TORILOR
Algernon v` a[teapt` la standul s`u
{I IMPORTATORILOR DIN INDUSTRIA de la Digital Print & Sign 34
DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA
Tel./Fax 021-312 91 37
Mobil: 0726-700 901 Schimb`ri [i inova]ie pe pia]a de cercetare
www.apiip.ro, e-mail: office@apiip.ro
indoor [i in-store din România 36
Colegiul redac]ional:
Director: Adela Ga[par
Redactor [ef: Ovidiu Joi]a Cre[tere de 15% pentru Mozaik Consulting
Redactor: Andrei Popa Interviu cu Andras Pakai - Executive Manager Mozaik Consulting 40
Design: MGPD
Revist` realizat` de iAgency.ro

© Toate drepturile rezervate. Nici o parte din aceast` publica]ie nu


Promovarea online - Google - Campanii Adwords?
poate fi reprodus` sau transmis` în orice mod, electronic sau print,
înregistrat` sau stocat` f`r` acordul scris al APIIP.
Articol realizat de Ovidiu Joi]a - Manager iAgency.ro 42
Con]inutul, articolele sau publicitatea, nu reprezint` neap`rat
punctul de vedere sau opinia APIIP, care nu are nicio responsabilitate
pentru erorile publicate.
Membri A.P.I.I.P. 44

magazin I 1
PRODUC}IE PUBLICITAR~

Concuren]ii
care „mor”
vor crea al]i
concuren]i
Interviu cu dl Liviu Rogojinaru
Pre[edinte APIIP
mai puternici
A[ vrea s` atrag aten]ia colegilor din pia]`
asupra unui lucru, s` nu se bucure dac` aud c`
firma „X” a dat faliment. S` nu î[i imagineze c`
acest segment din pia]` va r`mâne neocupat.
Nu numai c` nu r`mâne neocupat, dar în timp
ce ”moare” unul se vor na[te doi.
Rep: Cum se mai prezint` crizei, îns` este foarte mic`. s` lucreze prin alte firme.
situa]ia economic` actual` din Se întâmpl` practic o asanare a Aten]ie mare [i la acest fenomen
perspectiva companiilor din industriei. Pentru cei care sunt pentru c` mul]i zic c` este un
industrie? neserio[i, exist` [anse foarte lucru bun, dar în general creaz`
Liviu Rogojinaru: A[a cum mari ca ei s` dispar`. Cei care probleme între societ`]i.
toat` lumea [tie situa]ia este nu au [tiut s` î[i managerieze
foarte grea [i foarte complicat` bine afacerile [i care [i-au ..............................
pentru to]i agen]ii economici.
În aceast` situa]ie grea [i
”întins coarda”, sau s-au
hazardat, sunt pe punctul de a
“ Exist` [i o parte
complicat` suntem b`ga]i se închide. Nu m` refer la cei pozitiv` a crizei, îns`
[i noi, cei din industria de mici, ci la cei care nu au [tiu s` este foarte mic`.
publicitate, poate chiar mai se gestioneze, la cei care din
mult decât restul lumii. Este diverse motive au început s` Se întâmpl` practic o
clar pentru to]i c` primii bani aibe probleme din ce în ce asanare a industriei.
care se taie din bugete sunt mai mari.
cei pentru publicitate. Astfel
Pentru cei care sunt
suntem primii care avem de O alt` categorie de oameni de neserio[i, exist`
suferit... dar am tot vorbit afaceri sunt cei care, încep
[anse foarte mari ca
despre acest aspect. u[or-u[or, datorit` diver[ilor
factori, s` închid` firmele în ei s` dispar`. ”
Exist` [i o parte pozitiv` a care au lucrat pân` acum [i ..............................

2 I magazin
PRODUC}IE PUBLICITAR~

..............................
“ Sc`derea pân` la
Legat de schimb`rile legislative, Toat` lumea spune s` ne prima jum`tate a
TVA-ul de 24% l-am v`zut bucur`m c` vin str`inii. Mie
introdus [i îl suport`m cu to]ii. nu mi se pare a[a de mare anului nu a fost a[a de
Sper`m ca anul viitor s` se bucuria. To]i str`inii care vin mare. Sunt companii
modifice, dac` nu la un 19%, sunt companii mari, cu influen]e
m`car la 20%. foarte puternice. Vin cu ”know
care înregistreaz` o
how”, cu clien]i interna]ionali anumit` sc`dere dar
În întâlnirile pe care le-am avut sau [tiu s` atrag` foarte bine [i
nu atât de mare fa]` de
în cadrul CNIMMR am reu[it s` dintre clien]ii no[tri. Ve]i vedea
„smulgem” Primului Ministru o astfel c` „moartea” companiilor anul trecut. Sper`m ca
declara]ie în care s` ne promit` române[ti, chiar concurente în semestrul doi s` se
c` nu va cre[te cota unic` de cu noi, nu ne avantajeaz` pe
16%, anul viitor. Sper`m s` î[i termen lung. mai echilibreze un pic
]in` promisiunea m`car de data balan]a. ”
aceasta. Încerc`m de asemenea Vis a vis de taxe [i impozite, ..............................
s` facem presiuni asupra probabil c` numai prin m`rirea
guvernului, la modul cel mai acestor taxe se va putea ajunge înregistreaz` o anumit` sc`dere
serios, s` condens`m toate la o echilibrare a societ`]ii dar nu atât de mare fa]` de
taxele. gre[ite în care tr`im. Pentru anul trecut. Sper`m ca în
c` e clar c` evaziunea fiscal` semestrul doi s` se mai
A[ vrea s` atrag aten]ia nu vor reu[i s` o st`pâneasc`, echilibreze un pic balan]a.
colegilor din pia]` asupra unui nu vor reu[i altceva decât s`
lucru, s` nu se bucure dac` m`reasc` birurile pe care tot Rep: {tiu c` este o întrebare
aud c` firma „X” a dat faliment. noi, cei buni platnici le vom mult uzitat`, totu[i, când vom
S` nu î[i imagineze c` acest pl`ti. Asta este o veste trist` ie[i odat` din criza aceasta?
segment din pia]` va r`mâne [i urât`. LR: Estimez între 3 [i 5 ani.
neocupat. Nu numai c` nu Suntem pe ”fundul sacului”.
r`mâne neocupat, dar în timp În domeniul produc]iei publi- Dac` v` aduce]i aminte acum
ce ”moare” unul se vor na[te citare e destul de greu s` faci un an de zile asta spuneam:
doi. Nu v` gândi]i c` lupta evaziune fiscal`. Toat` lumea ”Îmi este foarte fric` de
pentru existen]` va fi mai mic`, vrea s` scape de impozite [i primavara/vara lui 2010”.
din contr` poate a]i [i observat solicit` factur` pentru orice Îmi pare tare r`u c` am avut
c` s-a înte]it. produs sau serviciu publicitar. dreptate. Sper ca pia]a s` m`
Aceste cheltuieli sunt contrazic` mai departe, dar
Sunt zvonuri în pia]` legate deductibile. Activ`m într-un nu cred.
de diverse companii, mai mari domeniu în care lucr`m
sau mai mici, care sunt preponderent cu persoane Le urez succes celor din
aproape falimentare, acesta nu juridice [i astfel evaziunea industrie. S` fie tari, s` reziste
este deloc un lucru bun. În fiscal` tinde la zero. cu orice pre] pentru c` to]i au
momentul în care se închide o ajuns ce sunt acum, doar prin
companie româneasc`, [ansele Rep: Cum a evoluat businessul mult` munc` [i e p`cat s` nu
s` se deschid` o alt` companie în acest an? mearg` mai departe. Celor
româneasc` sunt de 50%, LR: Sc`derea pân` la prima care particip` la expozi]ia din
restul de 50% sunt s` se jum`tate a anului nu a fost a[a toamn` le urez mult` baft` [i
deschid` o companie str`in`. de mare. Sunt companii care mult business bun!

4 I magazin
EVENIMENT

Digital Print & Sign,


cel mai mare târg expozi]ional
dedicat industriei de print din
România, 22-25 septembrie 2010,
Pavilionul Central al Centrul Expozi]ional
Romexpo) are [ansele s` devin` cel mai
vizitat eveniment de acest gen, mul]umit` Camelia Buda
unei campanii puternice de promovare. General Manager EUROEXPO Trade Fairs

Camelia Buda, General Manager al EUROEXPO Trade Fairs, organizatorul


evenimentului, ne explic` în urm`torul interviu tendin]a pie]ei de print vis-a-vis
de participarea la un astfel de eveniment, în contextul crizei economice, [i
despre conceptul de "afacere la cheie" dezvoltat în cadrul Digital Print & Sign
Rep: In luna septembrie, Rep: Care sunt avantajele expozan]ii beneficiind de toat`
EUROEXPO Trade Fairs va organiza, participarii la Digital Print & Sign? logistica necesar` unei asemenea
în parteneriat cu APIIP, Digital manifest`ri de avengur`.
Print & Sign. În condi]iile eco- CB: EUROEXPO Trade Fairs Apoi, sistemul de înregistrare a
nomice din prezent, care este organizeaz` expozi]ii in industria vizitatorilor ofer` ocazia de a
feedback-ul din partea companiilor de print din anul 2002 iar expe- analiza anterior [i ulterior profilul
targetate ca expozant? rien]a mea în industria de print celor care particip` la târg.
este de 15 ani. Astfel începând Înregistrarea se poate face
Camelia Buda: Târgul se afl` cu anul 2008, am devenit un online pe www.printsign.ro
într-o u[oara revenire fa]a de partener al industriei sprijinind înainte de deschiderea târgului
anul trecut. clien]ii no[tri atunci cand au urmând ca vizitatorul s`
În acest moment (n.r. iulie nevoie. Anul trecut am organizat primeasca la intrarea în expozi]ie
2010) avem o cre[tere de o întâlnire între agen]ii [i produc`tori ecuson de acces pentru patru
10% fa]` de anul trecut dar am iar anul acesta vom lansa o zile, far` s` mai stea la coad`,
constat c` unele firme mari se campanie de relansare a s` cumpere bilet sau sa com-
prezint` la acela[i nivel ca [i în vânz`rilor în industria de print. pleteze formulare de acces. În
2008 (standuri de 100 mp - cadrul Digital Print & Sign vor fi
200 mp). În acest timp, firmele In plus, trebuie men]ionat c` organizate evenimente, work
mici care în trecut închiriau Digital Print & Sign va fi organizat shop-uri [i seminarii. Campania
spa]ii mai mici, între 12 [i 3o în cel mai spa]ios centru de de promovare este bazat` atât
mp, au ales s` participle într-un expozi]ii, Pavilionul Central al pe direct mailing cât [i în
num`r mai mic anul acesta. Romexpo, situat în zona de aproape toate cananele media
business a Bucure[tiului, ale trustului Intact, cu ajutorul

6 I magazin
EVENIMENT

careia sper`m s` atragem


un numar mare de vizitatori.
De men]ionat c`, în trecut, la
GIFTS SHOW:
târgurile de business promovate
prin intermediul Intact Media
cum ne promov`m
Group, num`rul vizitatorilor a
fost foarte mare.
chibzuit pe timp de criz`!
Rep: Cum este vazut` ideea pe
În perioada 22 – 25 septembrie 2010, în cadrul
care o promova]i cu ocazia acestui Pavilionului central al Complexului Expozi]ional
târg, Afacerea Ta la Cheie?
Romexpo, are loc singurul târg din România
CB: EUROEXPO dore[te s` fie dedicat exclusiv obiectelor promo]ionale –
un partener al industriei motiv GIFTS SHOW! Gifts Show reprezint` o surs`
pentru care anul acesta vom
lansa o campanie care are de inspira]ie pentru agen]iile de publicitate, dar
scopul de a sprijini [i promova [i pentru to]i oamenii de marketing [i PR.
print-ul. "Afacerea ta la cheie"
se bucur` de un feedback foarte Studiile arat` c`, într-o perioad` înc` de pe vremea când
bun în rândul clien]ilor nostri [i în care criza economic` î[i face sectorul de promo]ionale era
sper`m s` se concretizeze în sim]it` prezen]a, târgurile [i inclus în târgul Advertising
noi contracte atât în rândul expozi]iile reprezint` o modali- Show, beneficiaz` de o reducere
firmelor care activeaz` în tate eficient` de a-]i consolida de 7%.
industria de print cât [i din pozi]ia pe pia]` [i de a-]i promova În plus, acei expozan]i care
rândul unor clien]i noi care s` produsele! achizi]ioneaz` o suprafa]` mai
fie atra[i de acest proiect. mare de 30 mp în cadrul târgului
Iar acum, este cu atât mai au parte de un discount generos
Rep: Euroexpo Trade Faurs este simplu [i pentru Dumneavoastr` de 10%.
cunoscut` ca promotor al s` v` promova]i! Deoarece Ba mai mult, Gifts Show vine în
calit`]ii [i pentru faptul c` se echipa Gifts Show r`spl`te[te întâmpinarea membrilor APIIP
implica în bunul mers al indus- fidelitatea expozan]ilor care au acordând discount-uri de 10%
triei. Ce va propune]i cu Digital onorat cu prezen]a edi]iile la tariful de chirie spa]iu/mp.
Print & Sign? anterioare, dar o încurajeaz` [i De asemenea, cei care
pe cea a poten]ialilor expozan]i. achizi]ioneaz` spa]iu publicitar în
CB: Speram ca ac]iunea Astfel, companiile care au APIIP Magazin în valoare de
"Afacerea ta la cheie" s` se participat la edi]ia anterioar` a minim 500 de euro beneficiaz`
concretizeze în contracte pentru târgului Gifts Show, beneficiaz` de un discount suplimentar de 5%.
clien]ii no[tri pentru c` acesta de o reducere de 3%, în timp
este cel mai important lucru ce companiile care au participat Pentru mai multe detalii, vizita]i
pentru EUROEXPO. constant la acest eveniment, www.giftsshow.ro

magazin I 7
PRINTING

IPEX 2010
“PRINT IS BACK IN BUSINESS”
Parteneriate de zeci de milioane de euro încheiate pe durata expozi]iei.

afaceri". IPEX 2010 s-a bucurat Mijlociu [i Africa, precum China


de participarea a nu mai pu]in [i India. 77% dintre participan]i
de 50.000 vizitatori din 135 de au fost persoane din conducere,
]`ri, f`r` a lua în calcul cei directori [i chiar proprietari de
peste 20.000 de expozan]i, companii.
agen]i, dealeri, distribuitori [i
cei peste 500 reprezentan]i Trevor Crawford – director de
mass-media. eveniment IPEX 2010 a
Expozi]ia dedicat` pie]ei de declarat: "Suntem încânta]i de
print, Ipex 2010, desf`[urat` la Foarte important este faptul c` num`rul mare de vizitatori, care
Birmingham, Marea Britanie, raportul vizitatorilor interna]i- a crescut fa]` de edi]ia trecut`,
între 18 - 25 mai, a confirmat onali a crescut cu 8% comparativ în ciuda situa]iei dificile din
din plin speran]ele expozan]ilor, cu 2006, reprezentând 48% industrie. Cre[terea notabil` de
rezultatele neîntârziind s` apar` din num`rul total de vizitatori. vizitatori subliniaz` importan]a
chiar dup` primele zile de târg. Acest lucru face din IPEX “cel IPEX pentru industria tipogra-
Profesorul Frank Romano, mai interna]ional eveniment” fic`. Cu peste 1.000 de firme
analist interna]ional [i business-to-business din Marea expozante din 40 de ]`ri, IPEX
"Champion in Print" a însumat Britanie. Cel mai mare grup de 2010 a fost un eveniment
starea de spirit a expozan]ilor vizitatori a venit din Fran]a, spectaculos unde s-au reg`sit
[i vizitatorilor, Germania, Olanda. Cre[teri cele mai bune echipamente de
atunci când a declarat c` "IPEX substan]iale ale nivelului de imprimare, flux de lucru [i
2010 a demonstrat c` indus- participare s-au înregistrat [i consumabile.
tria tipografic` este din nou în din Europa de Est, Orientul

8 I magazin
PRINTING

DATE GENERALE IPEX 2010 3. India 2.15% 5. Colour Management 18%


4. India 1.96% 6. Paper 17.6%
• Vizitatori unici: 50,322 4. France 1.98% 7. Design & Creative 17.2%
• Vizitatori UK vs INTERNATI- 5. China 1.86% 8. Inkjet 16.3%
ONAL: 52/48% 5. Sweden 1.59% 9. Digital Workflow 16.2%
• Num`rul persoanelor 6. Belgium 1.85% 10. Packaging 16.1%
prezente din partea 6. Ireland 1.39% 11. Consumables 13.2%
expozan]ilor: 19,775 7. Italy 1.72% 12. Wide Format 12.8%
• Num`rul ]`rilor participante: 7. China 1.23%
135 8. Sweden 1.63%
• 77% dintre vizitatori au fost 8. Denmark 1.15% INTEN}IE DE INVES}II
directori de comapanii 9. Denmark 1.14%
• Participan]i mass-media: 517 9. Japan 1.12% 1. Digital Printing 42.3%
• Num`rul de companii 10. Turkey 1.06% 2. Print Management 17.6%
prezente: 24,558 10. Belgium 1.09% 3. Creative Services/Graphic
11. Spain 1.05% Design 17%
11. Finland 1.0% 4. Sheet Fed Equipment
TOP 12 vizitatori din ]`ri 12. USA 1.03% 16.2%
exclusiv UK 12. Norway 1.0% 5. Post Press equipment
16.1%
Editia 2010 6. Packaging 14.8%
Editia 2006 ARIA DE INTERES 7. Online/Web 2 Print 12.1%
1. France 2.87% 8. Wide/large format 11.9%
1. Germany 3.1% 1. Digital Printing 44% 9. Direct mail/fulfilment 8.3%
2. Germany 2.79% 2. Commercial Printing 23% 10. MIS 7.6%
2. The Netherlands 2.5% 3. Finishing 22.9% 11. Pre Media Technology 7.1%
3. The Netherlands 2.5% 4. Pre-Press 20% 12. Web presses 6.9%

În zona digital`, HP [i-a majorat 140 de contracte doar pentru Graphix [i inventatorul solu]iilor
spectaculos veniturile la Marea Britanie. Duplo, pro- UV computer-to-plate, a f`cut
închiderea târgului, Xerox a duc`tor de echipamente de demonstra]ii în cadrul IPEX cu
vândut peste 100 de sisteme finisare, a strâns comenzi de noul UV setter 857 cu tehnolo-
digitale (dintre care se disting peste dou` milioane de euro. gie laser de expunere pentru
iGen4, noul Color 1000 Press Expozan]ii au raportat un nivel aplica]ii 8 up. UV setter-ele
sau foarte popular Xerox 700), record de afaceri, cu parte- basysPrint sunt disponibile în
Canon [i-a dep`[it obiectivele neriate încheiate pe durata configura]ii 4-up, 8-up [i VLF
de vânz`ri stabilite pentru târg expozi]iei în valoare de zeci [i ofer` o gam` de op]iuni de
prin cele 250 de echipamente de milioane de lire sterline, configurare flexibile pentru a
de produc]ie digital`, Konica tehnologii noi pentru print asigura o potrivire exact` cu
Minolta a înregistrat comenzi digital [i offset. nevoile clien]ilor [i ofer` un
care au fost peste a[tept`ri ............................................ randament optim de recuperare
(acoperindu-[i costurile parti- a investi]iei. basysPrint a expus
cip`rii la expozi]ie dup` primele la Ipex în standul Punch Graphix,
trei zile), iar Agfa a reu[it s` hala 11, stand-ul C230.
genereze vânz`ri la nivel mondial
de peste 25 de milioane de Seria de UV Settere 850 este
euro. Pe partea tiparului offset, conceput` pentru a expune 8
numai Heidelberg, care a [i pagini (pân` la clasa de format
oferit un spectacol demn de basysPrint a expus la Ipex 3b) [i poate fi folosit` pentru
statul s`u de lider al segmentului 2010 noul UV-Setter 857 imprim`ri comerciale, pentru
tiparului plan, a încheiat peste basysPrint, o divizie a Punch ambalaje [i c`r]i. Ele pot

magazin I 9
PRINTING

expune toate formatele de plac` Noul Xeikon 3500: inova]iile tradi]ional de etichete. Al`turi
pân` la un maxim de 1150 x digitale aduse la IPEX 2010 de Xeikon 3500 noi putem
940 mm. Vitezele de expunere Xeikon, o divizie a Punch umple aceste diferen]e de
pot fi configurate individual pe Graphix, a lansat noua sa pres` productivitate."
baza modulelelor de înalt` premium de tipar digital pentru
performan]` cu dioda (DSI3), etichete în cadru expozitiei IPEX Cu o vitez` maxim` de 19,2
care permit rate de transfer 2010. Noul echipament Xeikon m/min, noul Xeikon 3500 este
pe plac` mai mult decât duble. 3500 surclaseaz` orice alt` alegerea ideal` pentru
Design-ul modular ofer` posibili- pres` digital` prezent` în acest produc]ia de etichete autoade-
tatea integr`rii diverselor solu]ii moment pe pia]`. Acest echipa- zive [i etichetele cu transfer
de automatizare f`r` restric]ii. ment utilizeaz` bobine cu l`]imi termic. Poate produce pân` la
Sunt posibile diverse variante între 200 [i 512 mm [i 570 mp pe or` folosind 4 sau
pentru a m`ri num`rul tip`re[te cu o vitez` de 19,2 m 5 culori pe o diversitate mare
modelelor de baz` în 4 sau pe minut, în func]ie [i de canti- de subtraturi, precum [i tipar
în 8 pagini. tatea de culori utilizat`, carac- pe dimensiuni variabile pe
teristici ce sunt de aproape substraturi speciale.
Cu un UV setter 450 sau 850 dou` ori mai performante decât
[i pl`ci conven]ionale sensibile alte echipamente concurente. Echipat cu capete de printare
UV, tipografii pot fi siguri c` Xeikon 3500 LED-based de
ob]in maximul posibil din acest "Suntem foarte încânta]i s` mare precizie tip`re[te la
proces, având o excelent` aducem companiilor de print rezolu]ie de 1200 dpi reali [i
stabilitate a produc]iei: pixelii aceast` nou` pres` de tipar 1200 x 3600 dpi pe zon cu
p`tra]i ai UV setter-elor digital color", a declarat Filip densit`]i de toner diferite, ceea
basysPrint ofer` reproducerea Weymans, Business ce conduce la imagini de o
exact` pe plac` a pixelilor din Development Manager Labels & calitate excelent`. Noul Xeikon
imagini, în timp ce echilibrul Packaging: "Productivitatea 3500 utilizeaz` tonerul QA-I,
optim cerneal` - ap` realizat crescut` datorat` sistemului care are certific`ri pentru
de placa în sine garanteaz` rotativ cu lungimi [i l`]imi contactul direct [i indirect cu
transferul corect pe substrat. variabile de imprimare ridic` alimentele.
Pl`cile negative pot atinge tiraje [tacheta performan]ei în ............................................
de 400.000 sau mai mult. domeniul preselor de tipar
Cu o plac` pozitiv` aceast` cifr` digital. Credem c` Xeikon 3500 ContiTech expune tehnologie
poate fi m`rit` la peste va avea un impact major asupra "prietenoas`" cu mediul
1,5 milioane de imprim`ri. pragului de rentabilitate ce La IPEX 2010 ContiTech
............................................ separ` în prezent tiparul digital Elastomer Coatings a expus
de etichete de tiparul genera]ia urm`toare de
conven]ional de etichete. cauciucuri offset. Cu cele dou`
Aceasta va permite ob]inerea m`rci CONTI-AIR [i PHOENIX
unor costuri de produc]ie Xtra, care sunt comercializate
avantajoase pentru volume la nivel mondial, compania a
tip`ribile dincolo de 4.000 m dorit s` eviden]ieze implicarea
liniari utilizând tiparul digital, [i competen]a sa în domeniul
ceea ce va gr`bi tranzi]ia la cauciucurilor offset.
tiparul digital de etichete.
Tiparul digital a avut o capacitate ContiTech este primul
limitat` comparativ cu tiparul produc`tor din lume care a

10 I magazin
PRINTING

reu[it s` neutralizeze efectele pagini A4 într-o singur` trecere.


procesului de produc]ie a Pentru finisare f`r` probleme
cauciucurilor offset asupra ROLAND InlineSlitter împarte
mediului înconjur`tor. colile imprimate în dou` stive ce
pot fi procesate ulterior în
Un nou tip de proces de fabrica]ie ma[ini standard de pliere.
al primelor cauciucuri off-set
standardizate din lume elimin` ............................................
pân` la 70 la sut` din emisiile
de CO2 d`un`toare mediului. KBA Rapida 75: 11 job-uri
ContiTech compenseaz` emisiile în 90 min
de CO2 rezidual prin sprijinirea Cu o produc]ie record de 15
unui proiect de reîmp`durire în tiraje de câte 520 coli fiecare
Panama, pentru care a ob]inut în numai 59 de minute, KBA
certificat de protec]ie a mediului. Rapida 106 a fost declarat`
campion mondial al vitezei în
............................................ tiparul offset plan.

Screen a lansat presa Nu exist` înc` nici o alt` pres`


digital` Truepress Jet SX tipografic` pe pia]` care s`
Compania Screen a lansat mult conteste aceast` performan]`,
a[teptata pres` digital` inkjet dar Rapida 75 de jum`tate de
cu alimentare din coal`, format este totu[i hot`rât` s`
Truepress Jet SX, în cadrul nu fie mai prejos de sora ei mai
IPEX 2010 imediat dup` mare. În cadrul unui test de
anun]area sloganului "Your imprimare pentru un furnizor
Premiera mondial` pentru Wish is our Print on Demand". online de tip`rituri din
Roland 900 XXL cu perfector Germania, o pres` în 5 grupuri
Prima pres` offset din lume de Conform Screen, Truepress de culoare, cu coater [i livrare
format 8 cu perfector este gata Jet SX ofer` o mare versatili- extins` (în format 52 x 74 cm)
s` înceap` produc]ia la Himmer tate, imprimare duplex cu date a reu[it s` imprime în 55 de
AG, Augsburg, Germania. variabile pentru aplica]ii cu minute 7 job-uri a câte 300 de
Clientul a specificat teste foarte termen scurt de predare [i coli la Centrul KBA pentru
dificile pentru a accepta presa este special dezvoltat` pentru clien]i din Radebeul pe 19
ROLAND 900 XXL iar aceasta companiile de print conven]ional martie. Alte 30 de minute au
le-a trecut cu brio. [i digital. fost apoi suficiente pentru a
realiza alte 4 formate de c`r]i
Perfec]ionarea sistemului de Noua pres` ofer` rezolu]ii po[tale [i c`r]i de vizit`. Abia
imprimare al ROLAND 900 XXL de imprimare de pân` la dup` 90 de minute, presa a
cu o dimensiune maxim` de 1440 dpi [i viteze maxime reu[it s` finalizeze cele 11 job-uri.
lucru de 1310 x 1870 mm de 1620 coli B2 pe or` în mod
revolu]ioneaz` tiparul offset simplex sau 810 coli B2 pe or` Acest test pe o ma[in` de tipar
plan: noi standarde de eficien]` în mod duplex, echivalentul a Rapida 75 a demonstrat c` o
se pot stabili acum pentru 108 pagini A4 pe minut. pres` tipografic` de ultim`
imprimare [i finisare. Acest` genera]ie, foarte bine echipat`,
pres` poate imprima 64 de ............................................ nu reprezint` condi]ia necesar`

12 I magazin
PRINTING

[i suficient` pentru a putea ............................................ bizhub PRO 1200, pentru


realiza un tipar de o calitate performan]e superioare în
grafic` peste medie [i tiraje alb/negru. Ambele tipuri de
scurte în format B2 cu un echipamente impresioneaz` prin
raport execelent calitate - pre]. viteza mare de imprimare, prin
flexibilitatea lor de a lucra cu
............................................ diverse medii de printare [i
posibilit`]ile variate de finisare.
............................................

EXPECT IMPACT by KONICA


MINOLTA
“Expect impact” este sloganul
sub care Konica Minolta a
participat anul acesta la IPEX,
EskoArtwork a introdus noul cel mai mare eveniment de
Kongsberg i-XE10 imprimare, activitate editorial`
EskoArtwork a introdus [i de mass-media din lume cu
Kongsberg i-XE10 automat, o solu]ii profesionale de imprimare Agfa Graphics a lansat un nou
solu]ie complet` capabil` s` pentru centrele de multiplicare sistem CtP Violet Chem-free
automatizeze pe deplin întregul a documentelor, centrele Agfa Graphics a anun]at
proces de finisare. Echipat cu pentru imprim`ri comerciale [i lansarea unui nou sistem CTP
un nou stacker [i un nou sistem tipografii. Vizitatorii au putut 4-up violet f`r` chimicale
de alimentare a colilor, vedea, atinge [i experimenta special conceput pentru a ajuta
Kongsberg i-XE10 automat a linia de produse Konica Minolta, tipografiile mici [i medii s`
fost special conceput pentru a inclusiv cele mai noi realiz`ri în elimine erorile de produc]ie ale
satisface cererea tot mai mare domeniu, precum [i aplica]ii live pl`cilor, s` reduc` de[eurile [i
pentru finisarea de format mic în Sala 9, la standul 9-DE340. utilizarea apei dar s` reduc` [i
[i a job-urilor scurte, tiparite Demonstra]iile au ar`tat cerin]ele de între]inere.
digital. Complet reproiectat, profesioni[tilor în imprimare Sistemul complet include
sistemul automat de alimentare cum s` aib` impact mare prin unitatea Ctp :Avalon V4 (36
a colilor încarc` [i alinieaz` intermediul unor solu]ii pl`ci pe or` la 1200 dpi cu
materiale tip`rite pe mas`. cuprinz`toare în termeni de 175 LPI), pl`cile violet: Azura V
Stacker-ul automat permite cre[tere a afacerii, flexibilitate (f`r` chimicale) [i o unitate
sortarea non-stop [i stivuirea mai mare [i deservire mai bun` dedicat` de cur`]at :VCF85.
produselor finite. De asemenea, a clien]ilor. Noul sistem f`r` chimicale
sistemul elimin` automat În cadrul acestui eveniment, este ideal pentru tipografiile
de[eurile. Drept rezultat, sistemul vizitatorii au descoperit în comerciale care utilizeaz` pân`
poate rula nesupravegheat. premier` produse [i aplica]ii la 10.000 mp / an de plac` pe
Konica Minolta dedicate mediului ma[ini de tipar mai mici (4-up),
Kongsberg i-XE10 poate lucra de tip`rire profesional`, într-un cu job-uri de la 150 lpi la 200
al`turi de orice pres` digital` stand cu o suprafa]` de 1250 lpi. Aceasta ofer` productivitate
de format mic sau mediu [i mp. Vedetele echipamentelor [i fiabilitate ridicate, la nivelul
este ideal pentru a finisa aproape de produc]ie vor fi seria bizhub de calitate al sistemelor termice
tot ce poate fi imprimat pe PRO C6501, pentru cea mai 4-up dar la un cost semnificativ
materiale u[oare sau flexibile. bun` calitate a culorii [i seria mai mic.

magazin I 13
PRINTING

............................................ de imprimante Epson Stylus Pro [i cerneal` UltraChrome K3 pot


cu 10 culori cele mai adecvate ob]ine un gamut de culoare
aplica]iilor din zona print`rii extins pentru a ajunge la o
profesionale sunt modelul de acurate]e excep]ional` a
format B2 – Stylus Pro 4880, reproducerii culorilor, detalii
cel de format B1 – Stylus Pro extraordinare [i grada]ii de ton
7900 [i cel de format B0 – foarte fine. O tehnologie unic`
Stylus Pro 9900. Aceast` cu 3 niveluri de negru
gam` de imprimante, cu pre]uri îmbun`t`]e[te în mod semni-
extrem de accesibile, sunt ficativ balan]a de gri, în vreme
instrumentul ideal pentru ce accentuarea tonurilor medii
opera]iunile de printing cu [i eviden]ierea detaliilor
acurate]e maxim`. conduce la o gam` de nuan]e
Epson a prezentat la IPEX mult mai larg`. Pigmen]ii cu
functionalit`]i 3 în 1 desti- La IPEX vizitatorii au putut densitate sporit` asigur` culori
nate proofing-ului, display- vedea la lucru imprimantele, vibrante [i o redare exact` a
urilor grafice [i produc]iei de întrucât la standul Epson vor fi tonurilor neutre sau închise.
pl`ci pentru tiparul offset realizate printuri pe diverse
medii de tip`rire Epson – film, Gama de imprimante Epson
Epson a prezentat la IPEX 2010 poster board, hârtie de proof- Stylus Pro este ideal` pentru
aplica]iile multiple ce demon- ing, hârtie foto, hârtie mat` [i produc]ia de pl`ci destinate
streaz` flexibilitatea impriman- medii fine art de la mat pân` la imprim`rii offset [i proof-ului.
telor inkjet din seria Epson semigloss [i gloss, folosind De asemenea, echipamentele
Stylus Pro destinate companiilor cernelurile Epson UltraChrome permit companiilor de print s`
mici [i medii care activeaz` în – UtraChrome K3 cu Vivid î[i extind` afacerea în zona
zona produc]iei de print. Magenta [i UltraChrome HDR. proof-ului pentru ambalaje [i a
Imprimantele reprezint` un pie]ei flexo.
centru de profit [i de produc]ie Producerea de pl`ci CTP la
extrem de important, fiind înalt` rezolu]ie va fi demon- „Combina]ia între cea mai
capabile s` produc` proof-uri strat` folosind cel mai nou bun` tehnologie de printare, un
de o înalt` precizie a culorilor, material din poliester pentru gamut de culoare sporit [i tipuri
display-uri grafice atractive pl`ci destinat inkjet, Technova variate de media, împreun` cu
pentru POS (Point-Of-Sales) [i PoliJet. PoliJet este o plac` RIP-ul produs de companii
aplica]ii de semnalistic` [i „non-procesare” unic` pentru partenere [i materiale de tip
expunere, precum [i pl`ci CTP formate de 1-8 pagini care PoliJet destinate producerii de
(Computer To Plate) pentru poate fi realizat` cu ajutorul pl`ci pentru tiparul offset ofer`
imprimarea offset. imprimantelor Epson de mari companiilor siguran]a c` pot
dimensiuni. Este ideal` pentru ob]ine un profit sporit,
Echipamentele inkjet Epson imprimarea multi-color offset la generând o gam` larg` de
Stylus Pro introduc un nou cerere, cu costuri reduse, pentru aplica]ii cu investi]ii minime”,
standard în ceea ce prive[te pân` la 2.000 imprim`ri sau, a declarat Claes Jeppsson,
rezolu]ia printului [i calitatea dac` pl`cile sunt arse, pân` Senior Business Manager
imaginii, întrunind performan]ele la 10.000 imprim`ri. EMEA, Professional Graphics,
înalte pe care le a[teapt` Imprimantele Epson cu zece Epson.
graphic designerii [i culori [i cerneal` UlreaChrome ............................................
profesioni[tii printului. Modelele HDR, precum [i cele cu 8 culori

14 I magazin
PRINTING

Produc`torul de prese digitale Digital Press. El ofer` cea mai


[i echipamente de finisare MGI mare acurate]e a culorilor
a vândut 5 echipamente de gamut disponibil` în acest
l`cuire UV selectiv` moment pe pia]`, fiind capabil
JETvarnish în prima zi a târgului s` reproduc` 97% din gama
interna]ional c`tre clien]i din Pantone, cu cele maximum
Finlanda, România, Spania [i [apte cartu[e de culoare
Olanda. De asemenea compania (permi]ând printarea cu patru,
MGI a prezentat în premier` Francez` a lansat în cadrul IPEX [ase ori [apte culori). Acestea
solu]ii inovative de tipar [i un nou sistem multifunctional pot fi CMYK la care se poate
finisare digitala la IPEX 2010 5-in-1, DF360. Echipamentul ad`uga fie orangr [i violet pentru
MGI Digital Graphic Technology, poate lamina, t`ia, perfora, hexacromie, fie light magenta [i
produc`torul de prese digitale [i bigui/f`l]ui [i cresta într-o light cyan pentru reproduceri la
solutii de finisare, va prezenta singur` trecere [i permite coli calitate fotografic`. Op]ional, a
un portofoliu inovativ de tipar de l`]ime maxim` 360mm [i [aptea culoare este alb de
digital [i finisare digitala la IPEX, lungimi de 740mm, ceea ce o acoperire.
târg care a avut loc în perioada face ideal` pentru aplica]ii precum Creat pentru printarea de
18-25 mai 2010 in coper]i de c`r]i, bro[uri, c`r]i volum, imprim` la o vitez` de
Birmingham, Marea Britanie de vizit` sau albume foto. Victor pân` la 120 de pagini/minut
(hall 20, stand C624). Punctele Abergel, vicepre[edinte MGI, a (ppm) [i de 240 ppm la print-
de atrac]ie includ noua DF360® declarat c` IPEX a fost momentul area duotone sau monocrom`.
5-in-1 - sistem de finisare a potrivit pentru lansarea acestui
hârtiei multifunc]ional nou produs ce cost` 48,000 €. Cu ajutorul aplica]iei de opti-
(laminare, t`iere, despicare, "Cu aceea[i ma[in` putem oferi mizare inteligent` automatizat`
f`ltuire/biguire [i perforare cinci solu]ii diferite clien]ilor ce Vision System, acest echipament
într-o singur` trecere) [i caut` s` aduc` valoare poate produce lunar pân` la
JETcard® - sistemul de ad`ugat` unei lucr`ri" spune 3,5 milioane de pagini color
tip`rire inkjet digital` a Abergel. Pe lâng` DF360 [i sau 6,5 milioane la o singur`
cardurilor, împreun` cu renumita vârful de gam`, presa digital` culoare. Cu modulul pentru
pres` digital` multi-substrat Meteor DP60 Pro, compania ambalaje poate imprima direct
Meteor DP60 Pro®, capacit`]i a prezentat JETcard, un nou pe carton de pân` la 400 gmp,
extinse pentru presa de l`cuire sistem digital de imprimare respectiv de 460 de microni
digital` UV selectiv` digital` a cardurilor care va fi grosime. Gama HP Indigo
JETvarnish® precum [i alte disponibil pentru vânzare pân` îndepline[te toate cerin]ele
solu]ii versatile din gama de la sfâr[itul anului. pentru a fi integrat` unor fluxuri
produse MGI. Prezenta MGI la hibride, al`turi de produc]ia
IPEX va oferi participan]ilor cel CEL MAI MARE STAND offset. O variant` necesitând o
mai curinz`tor portofoliu de Cu un stand de 3.000 m2, investi]ie ini]ial` redus` o
solu]ii de tipar [i finisare digitale cel mai mare din aceast` edi]ie reprezint` HP Indigo 3500
pentru o gam` larg` de segmente a Ipex, HP este exponentul Digital Press. Cu pân` la cinci
ale industriei, oferind solu]ii ascensiunii imprim`rii digitale. culori [i cu o vitez` de 68 ppm
complete de business - o capa- O desf`[urare de for]e impre- pentru color [i un maximum
citate unic` MGI între produ- sionant` atât la nivel de echipa- 272 ppm la o culoare, aceasta
c`torii de echipamente grafice. mente prezentate, cât [i ca ofer` numeroase caracteristici
MGI a anuntat vanzari num`r al personalului. Aici a care au cl`dit reputa]ia
puternice în prima zi la IPEX fost inaugurat noul Indigo 7500 gamei HP Indigo.

magazin I 15
PRODUC}IE PUBLICITAR~

“Stadionul
Stelelor
Heineken”
o produc]ie integral` marca
Fargo Deco Design Interviu cu d-na Mariana Popescu Greaca
Chief Executive Officer FARGO

Avem contracte ferme care ne ajut` s` avem o proiec]ie optimist`


pentru urm`toarea perioad` a anului 2010. Se poate [i mai bine [i
mai mult, dar suntem par]ial dependen]i de situa]ia economic` pe care
o travers`m. Nu este simplu, este nevoie de un coeficient mare de
flexibilitate [i adaptabilitate la situa]iile de acum, iar solu]iile nu sunt
scrise în nici o carte cu “Solu]ii inteligente de ie[ire din criz`”.

APIIP: Ne-am obi[nuit cu româneasc` de BTL [i Trade atunci când au decis s` imple-
proiecte cât mai noncon- Marketing în care compania menteze o astfel de strategie
formiste, din partea com- noastr` a scris câteva file s-au gândit la noi ca parteneri.
paniei Dumneavoastr`. importante. Nu o s` le enum`r Ca s` v` r`spund simplu la
Cum a ap`rut ideea acestui acum, to]i cei care citesc acest aceast` întrebare, a existat
proiect? interviu le cunosc foarte bine. un client care a îndr`znit s` fie
diferit [i o firm` care a avut
Mariana Popescu Greaca: Toate brandurile comunic`. curajul s`-i împlineasc` visele.
M` bucur s` v` aud spunând Unele îndr`znesc s` o fac`
c` v-am obi[nuit cu proiecte memorabil, iar noi suntem APIIP: Ce a însemnat ca timp
nonconformiste. Obiectivul meu unul din canalele de comunicare [i resurse umane implicate
[i al echipei de la Fargo Deco care îi ajut` s` creeze proiectul “Stadionul Stelelor
Design este s` ne surprindem momente unice în mentalul Heineken” pentru FARGO?
clien]ii cu proiecte îndr`zne]e, colectiv al clien]ilor lor.
unice, care aduc ROI businessu- M.P.G.: Orice proiect presu-
lui în care exceleaz`. Exist` un Heineken este un astfel de pune trei resurse majore:
istoric post decembrist în pia]a brand [i ne onoreaz` faptul c` oameni, buget [i timp.

16 I magazin
PRODUC}IE PUBLICITAR~

Suntem la mijlocul anului 2010. acest mic “detaliu” [i-l dorea M.P.G.: Nu, este o produc]ie
Al doilea an de criz` mondial` clientul extrapolat la scara Pie]ii integral` marca Fargo Deco
pe care [i România o tr`ie[te Constitu]iei. Design. Spun asta cu mândrie,
ca pe un cutremur de gradul 7 dar la fel de mândr` sunt [i de
[i cum era si firesc, niciuna din Nu am avut probleme tehnice partenerii no[trii cu care cola-
resursele de mai sus nu au fost în adev`ratul sens al cuvântului. bor`m de mai bine de 15 ani.
suficiente. În schimb, avem A trebuit s` ]inem cont de Cunoa[tem pia]a de produc]ie
resurse inepuizabile de energie, toate legile fizicii, de “decretele” publicitar` [i nu pu]ine au fost
pasiune, responsabilitate [i M`riei Sale, Arhitectura, de situa]iile în care a trebuit s`
creativitate. Talentul echipei vreme , de timp, de spa]iu. [i colabor`m cu alte firme. Felul
noastre de project manageri nu în ultimul rând de Heineken în care am lucrat ne-a ajutat
le-a mixat astfel încât s` putem [i de clien]ii s`i. În rest, am s` ne construim o re]ea de
preda “ în deadline” un proiect montat 45000 de can-uri colaboratori care împ`rt`[esc
la nivelul de calitate [i manual, am sudat, am aceia[i pasiune, putere de
performan]` specificat în fi[a m`surat, am printat, am t`iat munc` [i respect pentru
tehnic`. pe cutter ploter, am lipit, am client ca [i noi.
foliat, am drapat, am pus
APIIP: Care au fost proble- gazon, l-am scos, am pus lumini APIIP: Ne pute]i spune
mele tehnice întâmpinate în [.a.m.d. Toate opera]iunile pe cu aproxima]ie bugetul
proiectarea [i realizarea care le face orice firm` de consumat de acest proiect?
“stadionului”? produc]ie publicitar`.
Sunt convins` c` sunte]i
M.P.G.: V` garantez c` în APIIP: A]i colaborat [i cu alte familiariza]i cu clauzele de
prezentarea multimedia, companii pentru realizarea confiden]ialitate stipulate de
stadionul ar`ta fascinant. Iar proiectului? clien]i în contracte. Este [i cazul

magazin I 17
PRODUC}IE PUBLICITAR~

Heineken. Pot s` spun c` a fost APIIP: Cum vi s-a p`rut situa]iile de acum, iar solu]iile
un buget extrem de bine dozat, impactul publicului asupra nu sunt scrise în nici o carte
în care raportul pre]/calitate/ROI acestui proiect? Clientul cu “Solu]ii inteligente de ie[ire
a primat. Nu am primit un Dumneavostr` a fost din criz`”.
buget [i nu am predat un mul]umit de rezultat?
obiect. Am fost parte într-un Cât despre proiecte; lucr`m
proiect de comunicare necon- M.P.G.: Dou` întreb`ri acela[i proiecte clasice de produc]ie
ven]ional` în care trebuia s` r`spuns: Da, impactul a fost publicitar`, dar avem [i proiecte
transmitem mesaje de marketing. cel calculat de speciali[tii de la na]ionale de trade marketing,
Cum po]i bugeta o stare, o Heineken care au fost foarte despre care cu siguran]` o s`
atitudine, un vis!!! multumi]i de rezultate. mai discut`m la timpul potrivit.

APIIP: Cu ce agen]ie de APIIP: Ce a[tept`ri ave]i de Pentru c` este var`, v` invit`m


publicitate lucreaza Heineken la a doua jum`tate a anului s` trece]i pe la Mall B`neasa,
[i cum a]i fost ale[i ca 2010, atât ca evolu]ie s` v` r`cori]i cu o înghe]at` în
antreprenori pentru aceast` economic` dar [i ca proiecte cel mai recent proiect realizat
lucrare? speciale ale companiei Fargo? de noi: loca]ia Hagen Datz.
Dac` sunte]i amator de terase
M.P.G.: Am lucrat acest M.P.G.: Avem contracte la malul lacului Her`strau;
proiect împreuna cu Agen]ia ferme care ne ajut` s` avem Clubul Cuando tocmai [i-a
Momentum, coordonator de o proiec]ie optimist` pentru deschis por]ile. Un alt proiect
proiect Beatrice Cicu. Nu urm`toarea perioad` a anului Fargo Deco Design. Sunt 2
suntem la prima colaborare cu 2010. Se poate [i mai bine [i proiecte importante, finalizate
Momentum, dar întotdeauna mai mult, dar suntem par]ial în ultima lun`. Nu urm`m o
urm`m traseul firesc pe care dependen]i de situa]ia econo- aritmetic` simpl` [i nu spun
un antrepenor îl parcurge: mic` pe care o travers`m. c` la sfâr[itul anului vor fi 24.
prezentare portofoliu de lucr`ri, Nu este simplu, este nevoie Spun c` am încredere [i la
licita]ie, ofertare, [.a.m.d. de un coeficient mare de bilan]ul lui 2010 vom fi
flexibilitate [i adaptabilitate la supravie]uitori.

18 I magazin
PRODUC}IE PUBLICITAR~

SIMACO pune accent


pe produc]ia de POSM

Noul trend în industria de publicitate se bazeaz`


din ce în ce mai mult pe POSM, drept urmare
Simaco Advertising se adapteaz` perfect cererii
prin oferirea unei game variate de produse menite
s` sus]in` campaniile de promovare derulate în
retail [i cash&carry.

Simona Diaconescu, director Simaco Advertising execut` o


general Simaco Advertising, gam` variat` de produse
subliniaz` câteva dintre avanta- menite s` sus]in` campaniile
jele competitive ale companiei: de promovare derulate în retail
[i cash&carry.

“ Realiz`m produsele POSM


utilizând materiale precum:
Produsele de tipul: shelf-liner,
shelf-talker, wobbler, product
folii PVC, polistiren, polipropilena, label, neck hanger, sticker, sunt
plexiglass, cartoane fine sau de utilizate pentru captarea aten]iei
leg`torie. Metodele de execu]ie [i transmiterea informa]iilor
folosite sunt: serigrafia, tiparul legate de pre], promo]ie sau
offset, termoformarea, disponibilitate la raft.
[tan]area, ca[erarea, precum
[i alte opera]iuni de finisare. De asemenea, display-urile
Serigrafia în policromie, utilizând pentru meniuri, bro[uri, reviste,
tehnologia UV, este punctul flyere, folosesc eficient spa]iul
“forte” al produc]iei în cadrul existent în restaurante,
Simaco Advertising. Toate magazine, supermarket-uri,
produsele au primit un sedii de banci, hoteluri, clinici
feed-back pozitiv de la clien]i, medicale, farmacii, materialele
fiind apreciate în primul rând expuse având vizibilitate [i
pentru calitate.
” impact maxim.

magazin I 19
PRODUC}IE PUBLICITAR~

Pia]a de publicitate româneasc` în


sc`dere constant` în ultimii 2 ani!
Dar va cre[te în urm`torii 4 ani!
La sfâr[itul anului 2010, pia]a de publicitate va ajunge la 308 milioane de
euro net, în sc`dere cu 9% fa]` de valoarea înregistrat` în 2009, potrivit
estim`rilor anuarului Media Fact Book realizat de Initiative România.
Pia]a româneasc` de media [i divertisment va înregistra o rat` medie
anual` de cre[tere de 9,1% în intervalul 2010-2014, ajungând la 3,5
miliarde USD la finalul perioadei, cu aproximativ 60% mai mare fa]` de
valoarea din 2009, potrivit raportului PwC „Global Entertainment and
Media Outlook” 2010.

de 37% la valoarea net`, s`-[i petreac` timpul liber în


înregistrând un nivel mai sc`zut fa]a televizorului.
decât în 2006, ar`ta anuarul
Media Fact Book. Toate În 2009 au fost lansate noi
platformele media au fost afec- canale TV dar, pe de alt` parte,
tate de criza economic`, îns` pia]a de print a fost caracteri-
cel mai lovit a fost segmentul zat` de o sc`dere a audien]ei,
de print, cu o sc`dere de 55%, pe m`sur` ce majoritatea
urmat de OOH (publicitatea revistelor [i ziarelor [i-a sc`zut
Pia]a româneasc` de publicitate outdoor) cu 40%. tirajul. Unele titluri s-au
a început trendul descendent concentrat pe varianta online,
înc` din luna octombrie 2008 Nici TV, radio, cinema&internet în timp ce altele au fost închise
[i a intrat în plin` criz` în nu au f`cut not` discordant`, sau vândute. Pia]a radio s-a
2009. Per total, investi]iile au consemnând sc`deri de respectiv confruntat cu aproximativ
cunoscut un declin pe toate 34%, 28% [i 19%. În pofida acelea[i probleme ca [i printul,
platformele media (TV, radio, volumelor sc`zute, TV [i-a multe sta]ii locale fiind închise,
print, internet, cinema, crescut cota cu 3% din pia]a iar 2009 a fost marcat de
outdoor), pe m`sur` ce total` net` de media, pe fondul schimb`ri ale cotelor de
majoritatea publicitarilor s-au pre]urilor reduse. În plus, criza audien]` ale posturilor din
axat pe reducerea costurilor. economic` a înt`rit pozi]ia TV Bucure[ti.
ca principal` surs` de enter-
Anul trecut, pia]a total` media tainment preferat` de români, Outdoor-ul a fost în 2009
româneasc` a punctat un declin din ce în ce mai mul]i alegând aproape la fel de afectat ca

20 I magazin
PRODUC}IE PUBLICITAR~

acestui segment, din cauza unei


rate sc`zute de spectatori pe
durata unui an (potrivit BRAT
SNA Focus, doar 14% din
popula]ie s-a dus la cinema
în ultimele 12 luni), cine-
matografele au reprezentat
una dintre ultimele op]iuni
pentru comunicare media.

Dac` pân` în prezent spa]iul de


publicitate al televiziunilor era
sold-out, odat` cu anun]area
m`surilor „anticriz`“ ale guver-
nan]ilor se observ` o tendin]`
de sc`dere a cererii, care ar
putea continua. Anul acesta,
televiziunile vor încasa din pia]a
media aproximativ 209 milioane
[i print-ul, în special din cauza în timp ce altele s-au axat pe de euro, cu 6% mai pu]in fa]`
lipsei de m`surare [i evaluare. online, restul fiind nevoite s` de 2009. Totalul pie]ei de
În 2009, publicitatea online a închid` publica]iile. publicitate se va situa în 2010
avut cea mai mic` sc`dere a la nivelul înregistrat doar de
volumului. Acest lucru a fost Pia]a de radio s-a confruntat cu pia]a TV în 2007, când era de
generat de cre[terea num`rului acela[i gen de probleme ca [i 306 milioane de euro.
de utilizatori [i a faptului c` printul, multe posturi locale fiind
internetul cunoa[te o cre[tere închise, în timp ce alte sta]ii au La sfâr[itul anului 2010, pia]a
a credibilit`]ii. "Dac` anul trecut decis s` renun]e la m`surarea de publicitate va ajunge la
spuneam c` new media va fi audien]ei de radio. Anul 2009 308 milioane de euro net, în
revela]ia crizei, acest lucru este a marcat mai multe schimb`ri sc`dere cu 9% fa]` de valoarea
confirmat acum de faptul c` în topul sta]iilor de radio pentru înregistrat` în 2009, potrivit
publicitatea online a fost cel mai cota de audien]` în Bucure[ti, estim`rilor anuarului Media
pu]in afectat` de sc`derile Radio ZU dep`[ind postul Radio Fact Book realizat de Initiative
înregistrate în domeniu. Pia]a 21. Segmentul OOH a fost anul România. Potrivit reprezen-
media româneasc` [i-a început trecut pe locul 2 în topul celor tan]ilor Initiative, optimismul
trendul descresc`tor în mai afectate platforme media din primele luni ale lui 2010 a
octombrie 2008, a atins un dup` print, în principal din avut ca efect o cre[tere de
palier minimal în 2009, iar cauza lipsei instrumentelor de aproximativ 3% a pie]ei.
2010 ne va ar`ta unde se afla m`surare [i evaluare. În plus,
de fapt adev`ratul fund al sacului", costurile de produc]ie scumpe Totu[i, m`surile anun]ate
a declarat Octav Popescu, pentru formate mari [i loca]iile de guvernan]i cu privire la
vicepre[edinte Initiative. speciale au limitat utilizarea reducerea salariilor bugetarilor
acestui mediu. [i la t`ierea pensiilor au condus
Pia]a de print a fost caracteri- la o corec]ie a estim`rilor.
zat` de o sc`dere general` a Cinema-ul a punctat o cre[tere În 2009, publicitatea online [i-a
audien]ei, pe m`sur` ce majori- atât a num`rului de spectatori, crescut cota pe pia]` total`
tatea revistelor [i ziarelor au cât [i a inaugur`rilor de noi net` de media, reflectând cea
înregistrat sc`derea vânz`rilor, loca]ii. În pofida dezvolt`rii mai mic` sc`dere a volumului.

magazin I 21
PRODUC}IE PUBLICITAR~

Num`rul utilizatorilor online a Principalele motoare ale estimat` la 8,3%, având chiar
crescut, internetul devenind o major`rii vor fi cheltuielile cu un ritm dublu de majorare fa]`
surs` de informare mai de publicitatea, care se vor majora de ritmul mediu anual al regiunii
încredere în compara]ie cu cu 79,1% pân` la 747 de EMEA (Europa, Orientul Mijlociu
segmentele de TV [i print, fiind milioane de dolari, [i cele cu [i Africa), de 4,6%, potrivit
de asemenea accesibil` zilnic [i accesul la internet, care se vor PwC. În 2014, cele mai mari
popula]iei urbane. Studiul Media dubla. În România, cel mai trei pie]e media [i entertainment
Fact Book arat` c` pia]a media dinamic segment de pia]` va fi din Europa Central` [i de Est
nu va reveni niciodat` la forma cel al accesului la internet, vor fi cele ale Rusiei (25,6
trecut`, dar cu toate proble- cheltuielile pentru acesta miliarde USD), Poloniei (10,9
mele aduse de criz`, care s-ar urmând s` se dubleze, pân` în miliarde USD) [i Turciei (9,7
putea continua, industria este 2014, de la 810 milioane USD miliarde USD).
în plin` dezvoltare. în 2009, la 1,6 miliarde USD.
Dup` un an de declin f`r`
Media Fact Book este singura Un avans semnificativ vor precedent, pia]a global` media
lucrare de analiz` a pie]ei înregistra pe pia]a autohton` [i [i a divertismentului va înregis-
române[ti de media [i cheltuielile de publicitate, care tra o rat` anual` medie de
publicitate, ghid editat anual vor ajunge la nivelul de 747 de cre[tere de 5% în urm`torii
de agen]ia Initiative din anul milioane de dolari în 2014, fa]` cinci ani, ajungând la orizontul
1997. Initiative este una din de nivelul de 417 milioane de anului 2014 la nivelul 1,7
cele mai mari re]ele indepen- dolari la cât este estimat nivelul trilioane USD, fa]` de valoarea
dente de media din lume, pie]ei de publicitate de c`tre de 1,3 trilioane USD înregis-
asigurând servicii specializate PwC in 2009. Un ritm mai lent, trat` în 2009. America Latin`
de planificare [i cump`rare de apreciat la o rat` medie anual` r`mâne regiunea cu cea mai
media, de strategie, consul- de cre[tere de 1,9% în perioada rapid` majorare estimat`, cu o
tan]` de media [i new media. 2010-2014, este estimat rat` medie anual` de cre[tere
Agen]ia este activ` pe pia]a de pentru cheltuielile f`cute de (CAR) de 8,8% pân` în 2014,
media româneasc` de 17 ani consumatorii finali pentru servicii ajungând astfel la 77 de
[i face parte din grupul care de media [i divertisment, miliarde USD.
include: Lowe&Partners, excluzând cheltuielile pentru
Brand Connection, Lowe PR, accesul la internet, ajungând la Regiunea Asia Pacific se
HyperActive, Medic One [i o valoare de 1,15 miliarde claseaz` pe locul secund cu o
Scholz&Friends USD, fa]` de 1,05 miliarde rat` anual` medie de cre[tere
USD în 2009. de 6,4%, ajungând la 475 de
Ce ne rezerv` viitorul? miliarde de USD. Europa,
Raportat la evolu]ia pie]elor din Orientul Mijlociu [i Africa
Pia]a româneasc` de media [i regiunea Europei Centrale [i de (EMEA) ar putea înregistra o
divertisment va înregistra o rat` Est, cea româneasc` va fi pe cre[tere anual` medie de 4,6%
medie anual` de cre[tere de pozi]ia a treia în ceea ce pân` la 581 de miliarde USD în
9,1% în intervalul 2010-2014, prive[te cre[terea, dup` cea a 2014. Pia]a nord-american` va
ajungând la 3,5 miliarde USD la Turciei (cu o rat` medie anual` avea cea mai lent` evolu]ie [i
finalul perioadei, cu aproximativ de cre[tere de 13%) [i a Rusiei se estimeaz` c` va cre[te cu o
60% mai mare fa]` de valoarea (9,3%). De altfel, majorarea rat` anual` medie de 3,9%, de
din 2009, potrivit raportului pie]ei locale de media se va la 460 de miliarde USD în
PwC „Global Entertainment and situa peste rata medie anual` 2009 la 558 miliarde USD în
Media Outlook” 2010. de cre[tere a întregii regiuni, 2014, apreciaz` autorii studiului.

22 I magazin
PRODUC}IE PUBLICITAR~

La nivel global, încas`rile din industria media [i a divertis- Cre[terea gradului de penetrare
publicitate au fost afectate mentului (E&M), pe m`sur` ce a internetului broadband va
puternic de turbulen]ele pie]ei revolu]ia digital` continu` s` spori accesul prin cablu, în
[i, „de[i exist` semne ale unei creasc` în anvergur`. Nici vreme ce m`rirea num`rului de
reveniri, aceasta este înc` m`car incertitudinile legate de terminale de tip smartphone [i
fragil`”, se arat` în studiu. conjunctura economic` global` a re]elelor wireless vor duce la
De altfel, nu este de a[teptat nu au încetinit ritmul de cre[terea accesului la internet
ca, la nivel mondial, cheltuielile schimbare, care a fost chiar mobil. Cheltuielile pe accesul
de publicitate s` mai ajung` la mai rapid decât ceea ce se mobil sau prin cablu la internet
nivelurile anterioare crizei. anticipa în precedenta edi]ie a vor spori de la 228 de miliarde
„Entertainment and Media USD în 2009 pân` la 351 de
Astfel, cheltuielile de publicitate Outlook”. Potrivit raportului miliarde în 2014.
vor înregistra o rat` anual` PricewaterhouseCoopers,
medie de cre[tere de 4,2% de principalul factor care conduce • Pia]a abonamentelor TV [i a
la 406 miliarde USD în 2009 la la actualele schimb`ri este taxelor pentru licen]ele de
498 de miliarde USD în 2014. chiar consumatorul. Acesta emisie va cre[te de la 185,9
În 2014, cheltuielile de se orienteaza c`tre noile miliarde USD în 2009 la 258,
publicitate din Statele Unite experien]e media într-un ritm 1 miliarde USD în 2014, o rat`
se a[teapt` s` se situeze în uimitor, iar revolu]ia digital` va anual` medie de cre[tere de
continuare cu 9 procente sub duce la segmentarea publicului 6,8%. Aceasta va dep`[i ca
nivelul atins în 2006. la un nivel nemaiîntâlnit. ritm de cre[tere publicitatea
TV, care va înregistra o rat`
Publicitatea online se va al`tura Tendin]e la nivel global anual` medie de cre[tere de
publicit`]ii TV în 2014 ca sin- doar 5,7%. Cea mai mare
gurele segmente media în care • Doar în 12 ]`ri cheltuielile component` a acestei pie]e
cheltuielile de publicitate vor pentru industriile media [i ale este cea de abonamente TV
dep`[i 100 de miliarde USD. divertismentului au dep`[it 20 care va cre[te cu o rat` anual`
de miliarde USD, în 2009, medie de 7,5% pân` la 210,8
Pentru acest an, autorii Statele Unite ocupând prima miliarde USD în 2014.
studiului anun]` c` se a[teapt` pozi]ie, cu 428 de miliarde Regiunea Asia-Pacific va fi
la o pia]` relativ stagnant` în USD, urmat` de Japonia cu aceea cu cel mai rapid ritm
privin]a cheltuielilor globale de 164 de miliarde USD. China va de cre[tere pe acest segment
publicitate, urmat` de „o cre[- fi „de departe” pia]a cu cea mai cu o cre[tere anual` medie de
tere ceva mai bun` în 2011 [i o ridicat` rat` anual` medie de 10% ajungând la 47,1 miliarde
revenire la o cre[tere de aproximativ cre[tere, în jur de 12%, USD în 2014, de la 29,2
5% în 2014“. De asemenea, alimentat` de cre[terea miliarde USD în 2009.
consumul final de servicii media economic` [i de o majorare
[i de divertisment va cre[te de spectaculoas` a gradului de • C`r]ile educa]ionale în format
la 688 miliarde USD în 2009 penetrare a internetului electronic vor cre[te cu o rat`
la 842 miliarde USD în 2014, broadband care duce la anual` medie de 36,5% pe
o rata medie anual` de stimularea altor segmente parcursul întregii perioade
cre[tere de 4,1%. de pia]`. analizate, îns` vor reprezenta
în continuare doar 6% din
În urm`torii cinci ani tehnologiile • Accesul la internet va fi un cheltuielile globale pe c`r]i
digitale î[i vor face din ce în factor-cheie de consum pentru educa]ionale la nivelul anului
ce mai tare sim]ite efectele în cele mai multe segmente. 2014.

magazin I 23
PROMO}IONALE

TOP 10
PRODUSE
PROMO}I-
ONALE
ECO-
FRIENDLY
Tendin]a de a fi cât mai ecologic în orice domeniu este în plin` expansiune
în SUA [i Europa. Produsele promo]ionale se încadreaz` cu succes în
acest trend!

A fi “verde” se refer` în princi- surile de responsabilitate


pal la adaptarea mai multor asupra mediului pe care le
ini]iative în stilul de via]` personal sus]ine [i promoveaz` . 1. Pungi ecologice
sau profesional, în scopul de a Produsele promo]ionale eco-
provoca “daune” cât mai mici friendly ofer` brandului imprimat
pentru mediul înconjur`tor. mesajul: "Ne pas` de mediul De exemplu, pungile organice [i
Industria de promovare, respec- înconjur`tor." Aceasta ridic` la pungile reciclate sunt populare
tiv pia]a obiectelor promo]ionale rândul s`u, imaginea de marc` printre obiectele personalizate
se confrunt` brusc cu o [i reflect` o impresie pozitiv` eco-friendly în rândul compani-
cre[tere considerabil` a cererii printre clien]ii existen]i [i ilor. Se poate imprima logo-ul [i
pentru produse eco-friendly. poten]iali, împreun` cu mesajul pe orice suprafa]` [i se
În zilele noastre, conservarea expunerea repetat` a logo-ului. poate alege dintr-o gam` larg`
mediului [i a ini]iativelor fa]` de de pungi ecologice, reciclate [i
acesta începe s` devin` o priori- Se poate alege dintr-o gam` biodegradabile.
tate pentru fiecare companie în larg` de obiecte eco-friendly Cererea pentru obiecte
parte, privat` sau un organism precum pungi, sticle, [erve]ele, promo]ionale tip saco[e este
guvernamental. creioane, stilouri, magne]i. din ce in ce mai mare, iar con-
Obiectele [i produsele ecologice Utilizarea acestor produse va sumatorii recunosc impactul
devin populare atât în sectorul crea un buzz la târguri [i va pungilor de unic` folosin]` din
industrial, cât [i în sectorul cor- cre[te popularitatea brandului. plastic alimentar asupra mediu-
poratist. Aceste produse nu lui. De asemenea, mai multe
ajut` numai în campaniile de În cele ce urmeaz` vom prezen- comunit`]i au interzis deja uti-
publicitate eficiente, dar, de ta un top al produselor eco- lizarea pungilor de plastic, într-o
asemenea, ajut` la asocierea friendly cu impact imediat [i tendin]` care este probabil s`
numelui companiei cu demer- cost sc`zut pentru clien]i. continue. Cu o selec]ie larg` de

24 I magazin
PROMO}IONALE

obiecte reutilizabile la diferite


niveluri de pre], exist` op]iuni 2. Pixuri biodegradabile 3. Sticle de plastic cu ap`
disponibile pentru o mare vari-
etate de promo]ii la cele mai
accesibile produse. De aceea, Pixurile biodegradabile sunt Un logo imprimat pe sticlele de
pungile refolosibile sunt în obiecte promo]ionale cu mare plastic cu ap` s-a dovedit în
alegerea de top pentru un pro- impact [i cu, probabil, cel mai ultimii ani un succes din punct
dus eco-friendly promo]ional. sc`zut cost. Pixurile sunt pro- de vedere al brand awerness-
Aceste produse promo]ionale dusele perfecte pentru o foarte ului. În plus reciclarea sticlelor
sunt foarte func]ionale [i vor fi bun` promovare, deoarece, de plastic aduce un impact pozi-
c`utate, p`strate [i refolosite în oamenii parc` nu au niciodata tiv mediului înconjur`tor. Un alt
mod repetat. Odat` cu utilizarea suficiente pixuri. Pixurile eco- avantaj al sticlelor de 0,5 litri
lor pe scar` larg` [i refolosire, friendly pot transmite u[or cu ap` este înl`turarea în uti-
logo-ul imprimat pe pungi va fi mesajul de con[tientizare a con- lizare a paharelor de unic`
v`zut in repetate rânduri atât serv`rii mediului înconjur`tor [i folosin]` [i astfel se aduce indi-
de c`tre utilizator cât [i de pot crea un îndemn pentru uti- rect un alt beneficiu mediului
cump`r`tor [i va continua s` lizator s` fac` acela[i lucru. O înconjur`tor. Personalizarea
furnizeze vizibilitatea acestor alternativ` eco-friendly la pixurile etichetelor pentru sticlele cu
produse promo]ionale. În ultimii clasice sunt pixurile din porumb, ap` îmbuteliat` reprezint` un
ani, saco[ile au devenit disponi- respectiv plastic derivat din ami- cost suportabil pentru orice
bile într-un num`r tot mai mare don de porumb. Aceste pixuri companie, indifernt de m`rimea
de culori [i dimensiuni. biodegradabile au acela[i acesteia. Acest mijloc de pro-
aspect ca pixurile tradi]ionale movare aduce un plus de ima-
Exist` de asemenea, unele din plastic, dar au marele avantaj gine în special în zonele aride
alternative inovatoare, cum ar de a fi eco-friendly. Pixurile bio- ale planetei, unde campania
saco[ele alimentare pentru co[, degradabile ajut` la minimizarea publicitar` va avea cu siguran]`
care sunt concepute pentru a impactului asupra mediului, [tiut un impact mai mare în rândul
se atârna de c`rucioare la fiind faptul c` aceste produse consumatorilor.
cump`r`turi. sunt utilizate pe scar` larg`.

magazin I 25
PROMO}IONALE

de a fi eco-friendly. O alt`
op]iune eco-friendly este reci-
4. C`ni refolosibile clarea materialelor, cum ar fi
poliester. În ambele cazuri,
exist` o gam` larg` de op]iuni
C`nile refolosibile sau c`nile pe de îmbr`c`minte cu tent`
care le purt`m cu noi în excur- “verde”.
sii, vacan]e sau c`l`torii de la protejarea naturii. În timp ce
afaceri, sunt produsul ideal din majoritatea oamenilor au folosit
punct de vedere eco-friendly dar 6. {epci reciclabile aceste dispozitive pentru a
[i promo]ional. Tendin]a per- transfera fi[iere între computere
soanelor foarte ocupate este de atunci când colaboreaz` la locul
a l`sa la birou cana de cafea de Bambusul este o materie prim` de munc` sau de a lua de la
zi cu zi [i de a lua în bagaje folosita pentru o varietate de locul de munc` acas` cu ei,
cana dedicat` excursiilor, pe produse de consum, inclusiv stick-urile USB sunt adesea
care o poart` mereu cu ei. Prin [epci [i p`l`rii. În majoritatea vitale în rela]iile de afaceri cât [i
utilizarea repetat` a c`nii dedi- cazurilor, [epcile de bambus personale. Pe stick-ul USB pot fi
cate, se “salveaz`” contami- sunt o combina]ie de materiale înc`rcate cataloage, propuneri,
narea planetei cu deseuri de cum ar fi bumbac si spandex cu probe de lucru, c`r]i [i o vari-
hârtie [i plastic. C`nile de 50% sau mai mult din etate de alte informa]ii.
c`l`torie cu logo personalizat con]inutul de bambus. Cu toate Contabilii pot oferi clien]ilor lor
sunt disponibile într-o varietate acestea, exist` câteva [epci copii ale documentelor fiscale
de materiale, inclusiv c`ni de realizate în întregime din lemn pe un stick USB care poate fi
c`l`torie din plastic, c`ni de bambus. În mod similar, refolosit an dup` an. {colile [i
ceramice de c`l`torie, c`ni de materialele reciclate ca polieti- universit`]ile pot s` ofere
aluminiu [i o]el inoxidabil. C`nile len` tereftalat (PET), denumit` elevilor [i studen]ilor cu
personalizate din o]el inoxidabil în mod obi[nuit poliester, este poten]ial cataloage de curs,
tind s` fie mai scumpe, dar de de asemenea folosit` ca surs` materiale de înregistrare în
obicei sunt mai durabile [i pentru o varietate de [epci format digital. Aceste dispo-
izoleaza b`uturile mult mai bine. personalizate [i reciclabile. zitive nu numai c` elimin`
C`nile de c`l`torie ceramice [i nevoia de mormane de hârtie [i
plastic sunt de obicei disponibile dosare dar ofer`, de asemenea,
într-o gam` mai larg` de forme beneficiarilor un instrument
[i culori. 7. Stick-urile USB de folosin]` îndelungat`,
care prezint` logo-ul unei
afaceri sau produs.
5. Tricouri ecologice Stick-urile USB [i-au dovedit în
ultimii ani utilitatea cât [i succe-
sul promov`rii unui brand, drept 8. CD / DVD & eco-carcas`
Ca o resurs` durabil`, bam- urmare se încadreaz` în cate-
busul este, de obicei combinat goria produselor promo]ionale
cu materii prime cum ar fi bum- absolut necesare unei campanii Al`turi de stick-urile USB, CD-uri
bac sau poliester pentru publicitare. Poten]ialul verde [i DVD- uri sunt modalit`]i de
îmbr`c`minte, mai mult 50- deja semnificativ al acestor dis- renun]are la folosirea unui
70% din con]inut provenind din pozitive de stocare digital` este volum mare de hârtie. În timp
bambus. Tricoul din bambus dat în primul rând de ce CD / DVD nu sunt fabricate
are acela[i aspect ca tricoul renun]area la tip`rirea din materiale ecologice, car-
tradi]ional, dar ofer` avantajul informa]iilor pe hârtie, [i astfel casele pot fi realizate din

26 I magazin
PROMO}IONALE

/materiale eco-friendly [i se pot


personaliza cu logo-ul companiei
sau produsului. În plus fa]` de
posibilitatea de a personaliza
CD / DVD-uri, exist` CD / DVD
cu op]iuni disponibile, care
ofer` meniuri personalizate
pentru utilizarea mai facil` de
c`tre beneficiari.CD-uri sau
DVD-urile pot fi op]iuni de luat în
calcul pentru furnizorii de asisten]`
medical`, pentru transferarea
rapoartelor medicale, imagini notepad-urile pot promova eficient
radiologie [i alte fi[iere medicale companii de sute de ori, în timp
între medici [i institu]ii. ce propriet`]ile eco-friendly ale
produsului limiteaz` impactul
asupra mediului.

10. Rucsacuri din material


reciclabil

Rucsacurile din materiale


reciclabile reprezint` un produs
promo]ional eco-friendly de
promovare în special în rândul
studen]ilor. De obicei f`cute din
poliester reciclat, aceste rucsacuri
sunt op]iuni reale pentru transportul
9. Notepad-urile reciclabile obiectelor personale [i rechizite
[colare. De asemenea,
rucsacurile personalizate din
Notepad-urile realizate din materiale reciclabile sunt
materiale reciclabile sunt folosite [i pentru transportul
op]iunea de luat în calcul pentru c`r]ilor, computerelor sau altor
persoanele care înc` utilizeaz` elemente grele. Aceste produse
astfel de produse acas` sau la durabile pot oferi zone relativ mari
birou. Oamenii continu` s` î[i de imprimare a logo-ului unei
noteze diverse lucruri pe companii sau organizatii non-
notepad, chiar dac` au la guvernamentale. Datorit` mate-
dispozitie e-mail-ul, agendele rialelor durabile în timp, rucsacul
electronice sau re]ele sociale. de spate [i logo-ul imprimat vor
Deseori, aceste note sunt rezista ani de zile [i vor face
afi[ate pe frigidere, dulapuri [i promovare continu` unui num`r
birouri. Cu un logo personalizat, considerabil de persoane!

28 I magazin
PROMO}IONALE

Cincisprezece ani
Business 2 Business
Samdam Solutions este specializat` în B2B oferind produse
[i servicii de personalizare de peste 15 ani.

Compania Samdam Solutions a Vrem s` gândim pro-activ cu pan-european de marketing


fost înfiin]at` în Belgia ca o clientul, [i a[a ne-am dezvoltat direct pe pia]a european` de
divizie a companiei Samdam NV, serviciile noastre suplimentare, afaceri de promovare.
de]in`toare a unui lan] de ma- adaptate exact nevoilor
gazine specializate în marochin`rie dumneavoastr`: 14 parteneri în 14 ]`ri diferite
de lux, gen]i de c`l`torii [i magazinul nostru online, au avantajul de a trimite
accesorii, primul magazin de newsletter-ul nostru cu cele mai clien]ilor un catalog cu produse
acest gen fiind deschis în urm` noi produse [i tendin]e, software-ul atent alese de pe întreg
cu 150 de ani. nostru, care il pute]i folosi globul. De dou` ori pe an
pentru a configura magazinul Samdam trimite peste 20.000
Din 1995 Samdam Solutions a propriu de web sau de stimulare de cataloage cu aceste colec]ii.
început s` opereze independent a campaniilor de marketing
[i s` î[i concentreze eforturile lansate. Succesul Grupului Eurimage
asupra companiilor, având se bazeaz` pe o reparti]ie a
scopul de a oferii clien]ilor un Dup` o dezvoltare rapid` [i costurilor [i o achizi]ie comun`
serviciu complet legat de pia]a cu o experien]` acumulat` pentru to]i membrii. Acest lucru
produselor promo]ionale [i Samdam Solution se extinde ofer` clien]ilor no[trii avantajul
servicii de îmbr`c`minte. în mai multe ]`ri: de a putea beneficia de pre]uri
foarte avantajoase, cuno[tin]ele
În 15 ani de afaceri B2B am 2005 Samdam France [i resursele grupului, accesul la
acumulat o experien]` necesar` 2006 Samdam Nederland ultimele nout`]i [i trenduri în
pentru a în]elege dorin]ele 2007 Samdam Asia domeniu, precum [i siguran]a de
clien]ilor: 2008 Samdam Romania a avea un furnizor de încredere
produsul corect, pre] avantajos, cu o pozi]ie ferm` pe pia]a din
un sfat profesional [i un Samdam Solutions este Europa, cu o atitudine pro-activ`
serviciu rapid [i eficient. membru a mai multe asocia]ii [i nu în ultimul rând siguran]a
de profil: PSI , APIIP. material` de a duce la bun
Cu toate acestea, Samdam î[i Anul acesta Samdam a devenit sfâr[it orice proiect indiferent
propune s` fie mai mult decât membru Eurimage Group, de m`rimea lui.
un furnizor de prim` clas`. care este cel mai mare juc`tor

magazin I 29
PROMO}IONALE

ceasuri, tricouri, calculatoare,


lanterne, radiouri, pixuri,
Nu pute]i g`si ceea gen]i… Evident ave]i lucruri
ce c`uta]i în colec]ia mai bune de f`cut
Samdam? Atunci v` decât urm`rirea livr`-
punem la dispozi]ie rilor de cadouri sau
colec]iile furnizorilor rezolvarea problemelor
no[trii. de livrare. Cu Samdam
nu ve]i avea astfel de
Business Gifts griji, avem noi grij` de
acest detaliu.
În aceast` colec]ie pute]i g`si
cataloagele cu produse: Cerruti
1881, Ungaro, Smalto, Charles
Jourdan, Jean-Louis Scherrer,
Nina Ricci, Balmain, Parker,
Senator, Prodir, Xindao,
Reflects, The Catalogue,
Bags & Travel
Toppoint, Gifts 2010, Incentive
Gifts 2010, Mints & Sweets… Orice client a[teapt` livrari
Întotdeauna gen]ile au fost un
cadou îndr`git [i util. Prin la cea mai înalt` calitate. De
Samdam ave]i la dispozi]ie o gam` aceea întreaga noastr` echip`
mare de branduri: Samsonite, este concentrat` s` livreze:
American Tourister, Slazenger, • produsul perfect
Cerutti, Wenger, Balmain, • cantitatea exact`
Marksman, Case Logic… • ambalajul corespunz`tor
• la timpul potrivit
• la locul potrivit

Textiles
Personalizând cu grij`
Daca dori]i s` surprinde]i [i profesionalism
angaja]ii sau clien]ii ave]i la
dispozi]ie cele mai de top
cadourile alese, textile
branduri cu o varietate mare sau orice obiect
de sortimente [i culori: tricouri,
promo]ional, avantaja]i
[epci, jachete, c`m`[i,
Eco Products
cravate [i multe altele. imaginea brandului sau
Us Basic, Slazenger, Fruit of logoului pe care dori]i
Aceast` gam` con]ine produse
The Loom, Hanes, Gildan, SG,
cu un impact mai mic asupra s` îl promova]i sau s`
Harvest, Pro Job, Portwest,
mediului [i cu o varietate mare:
B&C, Nike, Stedman. îl face]i cunoscut.

30 I magazin
PROMO}IONALE

Samdam ofer` clien]ilor s`i - capacitate de produc]ie:


servicii de personalizare prin 30.000 unit`]i/zi
diferite tehnici, care se reali- - disponibilitate de printare
zeaz` în fabrica noastr`, fabric` full colour
echipat` cu tehnologie [i utilaje
de ultim` genera]ie. întins` pe
o suprafa]` de 3500 mp, cu un
total de 42 de angaja]i [i cu o
capacitate mare de produc]ie
putem s` ne mândrim c` suntem Broderie
printre primi mari juc`tori în acest
domeniu (poate cei mai mari)! - servicii de broderie pe diferite
produse: tricouri, [epci,
Având o calitate bun`, logistic` prosoape, e[arfe…
proprie [i un plan bun de - o linie de 5 ma[ini ZSK
dezvoltare am reu[it s` dezvolt`m Gravare Laser - ma[ini cu 1 cap/6 capete/8
proiecte mari de personaliz`ri capete/10 capete/12 capete
cu mul]i dintre clien]ii de pe - gravare pe metal, piele, - logoul este prelucrat într-un
pia]a European`, majoritatea lor materiale organice sau gravare soft modern ceea ce permite
fiind membrii PSI (distribuitori cu diamant pe sticl` expedierea unei mostre în timp
sau furnizori). Toate aceste - o linie de 4 utilaje foarte scurt.
rezultate ne dau încredere [i
ne motiveaz` pentru a cre[te
[i a devenii unii dintre cei mai
buni în ceea ce facem.

Modalit`]i [i capacitate
de persoanlizare Date de contact:

Samdam Gifts srl


Baia Mare
Serigrafie Textila Str. Brându[elor, nr.75
Cod: 430066
- serigrafie cu ma[ini automate, Maramure[
uscare rapid` în cuptoare Tel: 0262349179
automate mari Fax: 0262349178
- o linie de 3 ma[ini automate e-mail: office@samdam.ro
cu 8 [i 10 bra]e www.samdam.ro
- o linie de 4 ma[ini manuale cu
2, 4 [i 6 bra]e
Tampografie - capacitate de produc]ie:
10000 unit`]i /zi
- o linie de 14 utilaje de la 1 - posibilitate de printare full
culoare pân` la 6 culori color CMYK

magazin I 31
MATERIALE & ECHIPAMENTE

Personalizarea ma[inilor
este acum mai rapid` cu
noua folie 3M SC 85Cv3
Personalizeaz`-]i ma[ina sau transform`
aspectul întregii flote de autovehicule, alegând
dintr-o gam` larg` de culori lucioase [i mate,
sau, alege]i propria identitate folosind serviciul
3M de selec]ie a culorilor.
Caracteristicile adezivului excelent`/putere de acoperire
Controltac [i Comply v3 reduc pentru a acoperi suprafe]e cu
costurile [i timpul de aplicare a contrast puternic. Totodat`,
foliei; folia 3M Controltac Car construc]ia foliei diminueaz`
Wrap 85Cv3 prezint` ini]ial o vizibilitatea zgârieturilor instalate
aderen]` sc`zut` a adezivului, deja. Vopseaua ma[inii este
pentru o aplicare u[oar`, protejat`, ajutând astfel la
oferind ulterior o prindere men]inerea valorii reziduale a
Începând cu aceast` lun` 3M puternic` [i rezisten]` bun` la flotei de ma[ini.
lanseaz` noua folie 3M benzin` [i condi]ii atmosferice.
ControltacTM Car Wrap Film with Pentru mai multe informa]ii
ComplyTM v3 Adhesive Series Aceast` folie cast, a fost creat` despre produsele [i serviciile
85Cv3. Comparativ cu alte folii special pentru colantarea oferite de Leykom contacta]i
cast, construc]ia compact` a ma[inilor, taxiurilor, autobuzelor acum un reprezentat de vânz`ri
seriei Controltac Car Wrap 85, [i tramvaielor. Construc]ia cast, Leykom sau accesa]i site-ul
ajut` atât la aplicarea, cât [i la strat multiplu [i adezivul www.leykom.ro
îndep`rtarea foliei. pigmentat confer` opacitate

32 I magazin
MATERIALE & ECHIPAMENTE

Algernon v`
a[teapt` la
standul s`u de
la Digital Print
& Sign
Folia este disponibil` alb` [i
În acest an, Algernon v` a[teapt` la Digital Print incolor`, cu suprafa]` lucioas`, la
& Sign cu o mul]ime de nout`]i, surprize [i sesiuni l`]imile de 1370 ]i 1520 mm.
Durabilitatea în exterior pentru alb
de instruire asigurate de personal specializat. este de 10 ani, iar pentru trans-
Pentru fiecare brand pe care colant`ri integrale disponibil` în 28 parent de 8 ani. Aceast` serie va
Algernon îl distribuie în Romania, de culori lucioase, 8 culori metalice fi prezentat` în combina]ie cu folia
la standul s`u vor fi prezen]i [i 3 culori mate (negru, alb [i galben de laminare ORAGUARD 293.
reprezentan]i speciali, astfel: [ofran). Adezivul este repozi]ionabil,
Din partea Orafol Europe GmbH va permanent, transparent, poliacrilic Pe partea de inscrip]ion`ri textile,
veni dl. Manfred Hunold, expertul în pe baz` de solvent, folia îndep`rtându- din partea companiei Siser, la
colant`ri auto, care va face demon- se u[or, chiar [i dup` o perioad` standul Algernon va fi prezent dl.
stra]ii live cu materiale [i va oferi îndelungat` de timp. Varianta cu Marco de Rossi care va face
suport [i r`spunsuri la întreb`rile adeziv Rapid Air (RA) permite o aplica]ii spectaculoase pe textile.
vizitatorilor. Printre foliile prezen- aplicare mai u[oar` a foliilor pe Vizitatorii vor avea ocazia s` vad`
tate se vor num`ra [i: suprafe]e de mari dimensiuni [i atât materiale noi, cât [i combina]ii
ORACAL 975 Premium Carbon împiedic` formarea bulelor de aer. surprinz`toare de materiale sau
Structure Cast, folia cast, special Durabilitatea în exterior este de s` afle diverse trucuri pentru o
creat` pentru decorarea ma[inilor, 10 ani pentru alb [i negru, 8 ani presare mai bun` a foliilor pe textile.
inclusiv pentru por]iunile cu denivel`ri pentru colorate [i transparent [i
[i a par]ilor greu de decorat cu alte 6 ani pentru culorile metalice. Printre materiale prezentate se vor
folii (oglinzi, bare, praguri, etc...). num`ra [i 3D XPD – noua folie
Adezivul este repozi]ionabil, Seriile ORACAL 970 Premium expandabil`, care se „umfl`” la
permanent, transparent, poliacrilic Wrapping Cast [i ORACAL 975 c`ldura, Stripflock – folia cu suprafa]`
pe baz` de solvent. Premium Carbon Structure Cast catifelat` sau PS Electric - folia cu
se livreaz` standard la l`]imea de suprafa]` lucioas` „electrizant`”.
Seria 975 este compus` din mai 1520 mm, fapt ce permite colarea
multe straturi, are stabilitate componentelor ma[inii (capot`, Din partea companiei Folex, va fi
dimensional` remarcabil` [i carac- plafon) dintr-o singur` bucat`, prezent dl. Markus Winter, care va
teristici de aplicare optime. f`r` îmbin`ri inestetice. prezenta materialele pentru tipar
Suprafa]a foliei imit` structura digital [i va r`spunde tuturor
de carbon, folia p`strându-[i ORAJET 3951/3951RA întreb`rilor venite din partea celor
aceast` caracteristic` chiar [i Premium Cast, folia adeziv` interesa]i. Sunt a[tepta]i to]i cei
în urma unui stres mecanic premium cast, cu grosimea de 55 care au echipamente de la Canon,
sau termic. microni, imprimabil` cu printere Konica Minolta, Oce, Ricoh, Sharp,
Este disponibil` în 4 culori str`luci- de mare format, care folosesc Toshiba, Xerox, HP Indigo [i nu numai.
toare: alb, negru, argintiu, antracit cerneluri pe baz` de solvent.
[i maro. Adezivul este poliacrilic pe baz` de Pentru alte surprize [i nout`]i,
ORACAL 970 / 970RA Premium solvent, repozi]ionabil, permanent, v` a[tept`m cu drag la standul
Wrapping Cast, folia cast pentru de culoare gri sau transparent. Algernon!

34 I magazin
MATERIALE & ECHIPAMENTE

Schimb`ri [i inova]ie pe pia]a de cercetare


indoor [i in-store din România
Tot mai multe metode inovative de cercetare
î[i fac apari]ia atât pe pia]a interna]ional`, cât
[i pe cea din România. Se prevede un viitor
sumbru pentru metodele clasice de cercetare
sau direc]ia spre care ne îndrept`m o
reprezint` un hibrid între inova]ie [i tradi]ie?

În ultimul timp, au avut loc câteva schimb`ri pe Colgate-Palmolive) [i de]in`tori de suporturi


pia]a de cercetare din România. Acum un an, se indoor/in-store (Monopoly, Sugar Media, Brand
lansa prima companie specializat` în m`surarea Management). Un element de luat în seam` îl
audien]ei [i consultan]` in-store [i indoor la nivel reprezint` costul acestui tip de cercetare:
na]ional, iar de curând, [i-a f`cut apari]ia „Pre]urile variaz` semnificativ în func]ie de tipul [i
LABoratory & Co, singura companie din Europa de amploarea proiectului îns`, în linii mari, sunt
care integreaz` metodele de cercetare comparabile cu cele ale unei cercetari clasice de
tradi]ional` cu cercetarea biometric`. Dac` pia]a pia]`”, a explicat Account Managerul TruMedia
evolueaz` cu a[a repeziciune [i în perioad` de Research.
criz`, s` ne a[tept`m la ceva surprize în viitor?

C`t`lin Florea, Account Manager TruMedia


Research, companie ce aduce tehnologia de
ultima or` pentru m`surarea indoor [i in-store,
în exclusivitate pentru România spune: „Datele de
audien]` pe care le furniz`m permit calcularea
unui cost la mie pentru oricare dintre obiectivele
m`surate. Astfel, devine posibil` o compara]ie
direct` între media tradi]ionale [i media indoor [i
in-store (de exemplu, re]ele de digital signage,
totemuri sau rafturi din magazine)”.

„Avantajul principal const` în faptul c` m`surarea


se face în mod automat [i f`r` întrerupere.
Num`rarea persoanelor, segmentarea demografic`
[i evaluarea duratei petrecute în fa]a suporturilor Dac` ne îndrept`m privirea spre inova]ie în
sunt f`cute pentru to]i vizitatorii, nu doar pentru cercetarea de marketing, Paul Markovits,
un e[antion. Eroarea uman` este exclus`, iar International Research Director al LABoratory &
datele brute pot fi vizualizate la câteva ore de la CO România, ne-a explicat prin ce se diferen]iaz`
înregistrare. Practic, putem afla la finalul unei agen]ia nou ap`rut`, de cele deja existente pe
zile, informa]ii de baz` despre audien]a din acea pia]`: „Prin serviciile oferite, Laboratory & Co se
zi. Pentru analiza amanun]it`, combin`m un pozi]ioneaz` ca o agen]ie de cercetare de market-
volum considerabil de date brute [i un sistem de ing cu metodologie FULL CIRCLE™– integreaz`
centralizare [i de selectie, prin care ob]inem metode de cercetare biometric` cu cele de
rapoarte relevante pentru fiecare proiect în cercetare tradi]ional`. Prin cercetarea biometric`,
parte”, a completat C`t`lin Florea. sond`m dincolo de declara]ii, la nivel de timpi de
De aceste avantaje beneficiaz` clien]ii care provin r`spuns, grafice de rezistivitate, mi[c`ri ale
din dou` sfere principale: produc`tori (P&G, mu[chilor fe]ei, înregistrarea varia]iei undelor

36 I magazin
MATERIALE & ECHIPAMENTE

FMCG, finan]e, telecom, media, farmaceutice,


energie, auto", a explicat Paul Markovitz.

La nivel de indoor [i in-store s-au f`cut progrese,


dar în ceea ce prive[te outdoorul, se pre-
conizeaz` vreo inova]ie? C`t`lin Florea ne spune
despre planurile cu privire la pia]a de outdoor:
„Ne dorim s` putem m`sura [i outdoor, îns`
pân` acum nu am gasit un furnizor potrivit. Cu
siguran]`, outdoor-ul va deveni [i el m`surabil la
un moment dat. Îns` acest canal prezint`
provoc`ri tehnice pentru care înc` nu exist`
solu]ii pe pia]` (detectarea pietonilor [i a per-
soanelor din vehicule, raza mare de detec]ie,
rezisten]` la condi]ii meteorologice dure).
creierului, ceea ce ofer` o m`sur`toare cu o acu- Fezabilitatea unui astfel de proiect în România
rate]e înalt`. Pe lâng` testarea biometric`, depinde, probabil, mai curând de existen]a unei
testele comportamentale adiacente pe care le solu]ii tehnice decât de mediul de business, care
facem, valideaz` aceast` metodologie”. deja [i-a manifestat interesul în aceast` privin]`”.
Un marketer este, totu[i, interesat de beneficiile
pe care i le aduce investi]ia sa, indiferent de Concluzia pe care am putea s` o tragem ar fi c`
tehnologia folosit`. „La nivel macro, beneficiile se tradi]ionalul nu se va retrage subit din via]a
refer` la optimizarea bugetelor de marketing prin cercet`rii, dar este clar c` pia]a de research
reducerea costurilor cu pân` la 50% (20% costuri evolueaz` atât pe plan interna]ional, cât [i local.
de productie [i 30% costuri media), eficien]`,
precizie [i economie de timp. Un avantaj major „Pe termen scurt [i în contextul generat de criz`,
îl reprezint` faptul c` putem s` test`m în faze solu]ia const` în eficientizarea cercet`rii.
incipiente, pre-testarea ar`tând de la bun început Totodat`, magnitudinea descoperirilor [i rapiditatea
ce este relevant, ce trebuie p`strat, la ce trebuie cu care acestea se întâmpl` atât în domeniul
renun]at. Metoda permite testarea a tot ceea ce neuro[tiin]elor, al cercet`rii biometrice vorbesc
înseamn` print, internet, outdoor, POSM pentru de la sine referitor la dinamica evolu]iei din
o campanie", a ad`ugat Paul Markovitz. aceast` zon`. Exist` o serie de alte elemente
care converg c`tre ideea c` industria cercet`rii
Un lucru interesant cu care vine nou Laboratory st` sub semnul unei evolu]ii constante, al
& Co îl reprezint` testul biometric NeuroTrace, schimb`rilor treptate, f`r` a renun]a îns` la
care permite o analiz` complet` a reac]iilor neu- metodele tradi]ionale. În 3-4 ani s-ar putea s`
rofiziologice (implicare emo]ional`, interes, asist`m la o preponderen]` a utiliz`rii metodelor
apreciere) pentru evaluarea fiec`rei secunde a de cercetare biometric`. Trebuie s` lu`m în cal-
unei reclame: „Gra]ie m`sur`torii biometrice nu cul îns` c` an de an, mai ales în ]`rile dezvoltate,
evaluez doar gradul de apreciere [i implicare sau încrederea acordat` metodelor noi de cercetare
în]elegerea mesajului unui spot, ci [i acel moment este din ce în ce mai mare, a declarat Paul
particular, cuvânt sau sunet care a produs o Markovits.
apropiere la nivel neuropsihologic ori din contra
îmi reflect` o tendin]` de evitare”, a spus „Metodele de cercetare se vor diversifica, datorit`
Markovits. noilor tehnologii de m`surare. Aceasta nu
înseamn` c` vor disp`rea metodele clasice. Chiar
Cum v`d clien]ii aceast` nou` metod` de dac` suntem capabili s` clasific`m persoane în
cercetare? "Sunt clien]i receptivi la nou, ale c`ror mod automat, s` facem h`r]i ale percep]iei sau
cerin]e au evoluat datorit` sofistic`rii consumato- s` scan`m impulsuri cerebrale, vom avea nevoie
rilor, generând nevoia de metode de introspec]ie întotdeauna [i de contact cu consumatorul. Ne
mult mai precise. Categoria principal` de clien]i astept`m la apari]ia unor metode hibride, care s`
este reprezentat` mai degrab` de cei care îmbine tehnici revolu]ionare [i tehnici clasice în
deruleaz` un volum intens de activit`]i în zona de a[a fel încât s` ofere solu]ii adaptate fiec`rui
marketing. La nivel global, Laboratory lucreaz` cu proiect în parte”, a concluzionat C`t`lin Florea.
peste 120 de clien]i, incluzând companii
interna]ionale importante din diferite sectoare: Sursa: IAA

38 I magazin
MATERIALE & ECHIPAMENTE

Cre[tere de 15% pentru


Mozaik Consulting
„O influen]` semnificativ` asupra pie]ei de
echipamente a avut incapacitatea
institu]iilor statului de a administra corect
[i transparent proiectele Europene, [i de
a respecta termenele asumate în cadrul
diferitelor programe de finan]are a pro-
duc`torilor.”

Interviu cu Andras Pakai


Executive Manager Mozaik Consulting

APIIP: Care a fost evolu]ia Aceast` influen]` a fost [i este primit avizul favorabil, au facut
companiei Mozaik Consulting negativ`, deoarece inclusiv cei achizi]ia [i sunt l`sa]i de
în prima jum`tate a anului care au nevoie de echipamente izbeli[te de c`tre stat. Pl`]ile nu
2010. Dar a pie]ei de echipa- noi amân` achizi]ionarea aces- se fac [i de aici poate rezulta
mente pentru industria de tora în speran]a primirii fon- inclusiv intrarea în incapacitate
publicitate, în general? durilor nerambursabile. de plat` al unor agen]i econo-
mici serio[i [i puternici.
Andras Pakai: Consider`m c` APIIP: Care sunt principalele
anul 2010 trebuie raportat la probleme pe care le întâmpi- APIIP: Vizitând site-ul com-
2009 deoarece pia]a industriei na]i în momentul de fa]`? paniei nu am putut trece cu
publicitare a suferit cea mai vederea motto-ul “Imagine”.
mare sc`dere la începutul anu- AP: Problema major` cu care La se se refer` acesta?
lui 2009. Fa]` de anul prece- ne confrunt`m, se datoreaz`
dent, Mozaik Consulting a avut tendin]ei consumatorilor de AP: Roland î[i propune s` fie
o cre[tere de aproximativ 15%, print de a c`uta pre]ul cel mai un partener de n`dejde al
dar aceast` cre[tere a cifrei de mic, indiferent de calitate. oamenilor creativi. Dintodeauna
afaceri nu se datoreaz` dez- Acest lucru ne influen]eaz` într- acest produc`tor a for]at limi-
volt`rii pie]ei. Eforturile o oarecare m`sur` deoarece tele tehnologiilor existente
sus]inute al echipei Mozaik, [i repercusiunile pre]urilor de pentru a reda libertatea în
investi]iile companiei în dez- dumping se vor vedea în anii exprimarea vizual`. Motto-ul
voltarea profesional` a care urmeaz`, iar convingerea "Imagine" înseamn`
angaja]ilor au dus la atingerea noastr` este c` acei "Imagineaz`-]i orice", Roland te
acestei cifre. O influen]` semni- produc`tori de semnalistic` va ajuta s`-]i transformi imagi-
ficativ` asupra pie]ei de echipa- care aplic` doar politica de na]ia în realitate. Pia]a de print
mente a avut incapacitatea sc`dere a pre]ului pentru asigu- nu mai este de mult un mediu
institu]iilor statului de a adminis- rarea unui cashflow indiferent de afaceri unde prin simplul fapt
tra corect [i transparent de profit, vor disp`rea. Tot aici c` ai o imprimant` i]i asiguri o
proiectele Europene, [i de a a[ mai insista [i asupra faptului cifr` de afaceri [i mai ales o
respecta termenele asumate în c` avem un num`r de firme marj` de profitabilitate.
cadrul diferitelor programe de care au primit aprobarea pen- Principalul ingredient a devenit
finan]are a produc`torilor. tru unele proiecte Europene, au creativitatea [i imagina]ia, iar

40 I magazin
Roland prin investi]iile în cerce- [i dorim ca acest lucru s`
tare [i dezvoltare a fost [i a ramân` a[a. Dorim s` imple- Prin programul Buy-Back oferit
r`mas deschiz`tor de drumuri, ment`m noile tehnologii Roland de Mozaik Consulting venim în
iar un exemplu concludent este pe pia]a autohton`, cum ar fi întâmpinarea utilizatorilor
cerneala metalic` ce permite echipamentul DWX-30 creat Roland care doresc înnoirea
abordarea a peste 512 nuan]e pentru tehnica dentar`, noul parcului de echipamente asigu-
metalice. Impact Printer MPX-90 [i toat` rându-le astfel acces la cele
gama de modelatoare 3D. mai noi tehnologii. În cadrul pro-
APIIP: În strategia Mozaik gramului Easy-Start le d`m posi-
pentru 2010 se va opta APIIP: Ave]i în planul de dez- bilitatea noilor veni]i în domeniul
pentru încheierea unor noi voltare [i deschiderea unui produc]iei publicitare de a
parteneriate cu produc`tori punct de lucru în Bucure[ti în achizi]iona echipamente de top
interna]ionali de echipamente perioada urm`toare? cu un efort financiar redus.
pentru introducerea acestora
pe pia]a româneasc` de spe- AP: Da, dorim redeschiderea Ce a[tept`ri ave]i pentru a
cialitate? showroomului din Bucure[ti doua jum`tate a anului, atât
pentru a asigura [i pentru pro- ca evolu]ie proprie, cît [i a
AP: Mozaik r`mâne dedicat duc`torii de semnalistic` din pie]ei în general?
brandului Roland [i în continu- sudul ]`rii acces la testarea
are ne vom concentra aten]ia noilor echipamente [i tehnologii AP: Suntem con[tien]i c` pia]a
asupra acestui produc`tor. Am Roland. în general va fi în sc`dere în a
investit foarte mult în aceast` doua jum`tate a anului, dar
activitate [i am adus brandul APIIP: Ce ne pute]i spune printr-o politic` adecvat` aces-
Roland în topul vânz`rilor [i al despre sistemul “BUY-BACK” tor vremuri atât noi cât [i
încrederii utilizatorilor de echipa- [i programul “EASY START” partenerii no[tri vom men]ine
mente de produc]ie publicitar` oferite în cadrul Mozaik? cifra de afaceri în cre[tere.

magazin I 41
WEB

Promovarea
online
Google - Campanii
Adwords?

Articol realizat de Ovidiu Joi]a


Manager iAgency.ro

Cu to]ii ne-am obi[nuit De[i pe termen lung nu între]inere a pozi]iei ob]inute


recomand campaniile Adwords, sunt mai mici.
s` deschidem pagina acestea sunt de multe ori Totu[i, a[a cum am spus mai
de Google [i s` necesare, pe termen scurt. devreme, de multe ori este
Eu cred în cre[terea prezen]ei necesar` campania Adwords.
c`utam ce dorim s` web prin dezvoltarea site-ului, Aceasta aduce rezultate
cump`r`m. Electronic, prin cre[terea con]inutului imediate, rezultate ce se pot
acestuia, prin munca lunar` de cuantifica în bani.
putem compara mai
creare de linkuri, comunic`ri
u[or ofertele. Pu]ini prin re]ele sociale, bloguri... [i Putem s` ne cre`m singuri o
dintre noi [tiu c` a[a mai departe. Aceste ac]iuni campanie Google Adwords?
sunt durabile [i conduc c`tre o R`spunsul este DA, putem.
primele rezultate pozi]ionare bun` în listarea Totu[i dac` avem un buget mai
afi[ate de Google „organic`” a lui Google. mare de 300 de euro/lun`,
Ce este listarea „organic`”, m` este bine s` apel`m la o firm`
(primele 3), cât [i ve]i întreba. Sunt rezultatele pe specializat`, pentru optimizarea
cele afi[ate în partea care Google le afi[eaz` în urma acestui buget.
unei c`ut`ri, eliminând linkurile Cum demar`m campania.
dreapta sunt linkuri
pl`tite. („linkuri sponsorizate”) Simplu, ne cre`m un cont pe
pl`tite. Oricine poate Costurile lunare pentru SEO Google, avem nevoie doar de o
s` apar` acolo dac` sunt mult mai mici decât pentru adres` de email valid`. Pe urm`
o campanie de Adwords. În plus intr`m în contul nostru [i
pl`te[te. Vrei [i tu??? o dat` ce te-ai ridicat în listarea c`ut`m prin meniuri butonul de
organic` pe multe expresii Adwords. Ne complet`m contul
cheie, este mai dificil s` cobori cu datele companiei [i va trebui
într-un timp scurt [i costurile de s` introducem un card valid,

42 I magazin
W E B

dac` alegem op]iunea de a pl`ti care le po]i face unei campanii sunt antreprenor [i vând
automat cu cardul. (Mie mi se de Adwords. O campanie simpl` apartamente de lux, adic`
pare cel mai comod acest mod o po]i face singur, îns` dac` scumpe. Anun]ul meu nu ar
de plat`. Exist` [i op]iunea de a dore[ti s` nu consumi bani trebui s` fie de forma:
pl`ti în avans din contul bancar, aiurea, apeleaz` la o firm` de
precum [i alte op]iuni) specialitate, pentru a-]i optimiza
Google ne va ajuta s` cre`m bugetul. De cele mai multe ori apartamente la cheie
o campanie, s` introducem costul acestei firme este mai Zona centrala. Apartamente 3
cuvinte cheie pentru domeniul mic decât banii da]i în plus la Camere, construite nou
nostru, s` facem un anun]. Google, dac`-]i creezi singur www.exemplu.ro
Anun]ul va fi de forma aceasta: campania.

Cum ar trebui s`-]i constru- Acest anun] ar atrage foarte


Cautati publicitate targetata? ie[ti anun]ul? multe clickuri de la oameni care
Reclame Online cu Google nu au suficien]i bani pentru a fi
AdWords Când discut aceast` problem` clien]ii no[tri. Bugetul nostru ar
adwords.google.ro cu clien]ii mei, to]i vor s` scrie fi consumat ineficient.
în anun] cât mai mult despre
cele mai bune oferte, cele mai Anun]ul corect ar trebui s` fie
Astfel în 10-15 minute putem bune pre]uri. NU MERGE, din sub forma:
s` set`m o campanie simpla p`cate. Suntem limita]i drastic apartamente de lux
de Adwords [i s` ap`rem în la numarul de caractere. Putem Suprafete peste 90 mp
list`rile pe care ni le dorim. pune 4-5 cuvinte, pe dou` linii. Preturi atractive, de la 900
Vom pl`ti pe fiecare click euro/mp
înregistrat de anun]ul nostru. Trebuie s` în]elegem c` rolul www.exemplu.ro
Pre]ul pe click se stabile[te în anun]ului este s` atrag` clickuri.
mod automat, în func]ie de Acei oameni trebuie s` Am dat un exemplu, nici nu am
num`rul solicit`rilor existente g`seasc` informa]ia complet` verificat dac` se încadreaz` ca
pe acea expresie cheie. pe care vrem s-o transmitem, num`r de caractere, îns` sper
chiar pe site-ul nostru. c` m-am f`cut în]eles. Printr-un
S` d`m un exemplu: Un alt aspect ff important este asemenea anun] vom evita
Eu vreau s` sponsorizez cuvântul s` nu atragem clickuri de la clien]ii care nu sunt pe target [i
„televizoare”. Licitez pre]ul oameni care nu ne sunt îi vom atrage pe cei care caut`
minim, 0,05 eurocen]i. Dac` poten]iali clien]i. S` nu uit`m c` o locuin]` de lux, printr-un pre]
sunt al]ii care liciteaz` 0,06 noi pl`tim pentru fiecare click, atractiv în pia]`.
cen]i, ei vor fi afi[a]i înaintea a[a c` ar fi bine ca rata de Dup` ce ne-am creat o cam-
mea. De asemenea este posibil conversie s` fie cât mai mare. panie Adwords – automat`,
s` fie atât de mul]i care liciteaz` De aceea, nu trebuie s` ne este bine s` intr`m cât de des
mai mult ca mine, încât eu ferim s` folosim cuvinte limitative, în contul de Google, pentru
s` nici nu apar. Google î]i cum ar fi „lux”, „calitate”, a urm`ri ce se întampl` cu
sugereaz` [i aici cât ar fi „profesionale” [i a[a mai click-urile, cu bugetul, cu
„bid”-ul ok. Desigur, dac` ai departe. Desigur, în func]ie pozi]iile ob]inute.
experien]` este bine s`-l de targetul de clien]i pe care-l
stabile[ti singur [i s`-l avem, stabilim pe cine s` De multe ori o campanie
urm`re[ti zilnic dac` î]i ofer` excludem prin cuvinte limitative. Adwords poate fi „gura de aer”
pozi]ia pe care o dore[ti. Ca s` în]elege]i, s` d`m un de care avem nevoie pentru
Exist` foarte multe set`ri pe exemplu: s` presupunem c` afacerea noastr`.

magazin I 43
Membrii Asocia]iei Produc`torilor [i Importatorilor din Industria de Publicitate - A.P.I.I.P.
Nr. Denumirea Companiei Adresa Telefon Fax

1 3M ROMANIA Bucharest Business Park, str. Menuetului, nr.12, Sector 1, Bucuresti 021/202.80.00 021/317.31.84

2 ALGERNON IMPEX Sos.BERCENI, NR. 8, SECTOR 4, BUCURESTI 021/332.64.51, 021/332.31.54 021 332.73.97

3 MOZAIK CONSULTING Sat Suceagu, Com. Baciu, nr.3, jud. Cluj 0264/280.888 0264/280.890

4 LEYKOM IMPORT-EXPORT Bucuresti, Bd.Basarabia, nr. 256, sector 3, incinta Faur 021/252.73.86 021/252.70.39

5 MONS MEDIUS INVESTMENTS Str.Siriului nr.60A, sector 1, Bucuresti 021/232.24.81/82 021/232.06.29

6 PIN PLUS PIN Str. Transilvaniei, 5/77, Baia Mare, Jud. Maramures 0262/22.32.24 0262/22.32.25

7 GRUP TRANSILVAE Calea Ferentari 77, cod 051864, Bucuresti" 021/456.90.05, 021/456.12.32 021/456.69.71

8 CONSOLIGHT Str. HELIADE INTRE VII NR 8, SECTOR 2 BUCURESTI 031/805.44.41/42/43 031/805.44.40

9 ProSEP Str. Complexului, nr.10, Cârcea, Dolj, 207206 0251/43.77.74 0251/43.95.38

10 AUGUSTA PAPIER Str. Dinu Vintila, nr.5, bl.4, sc.1, et.2, ap.4, sect.2, Bucuresti 021/350.20.20 021/350.21.21

11 J & J GROUP "Carausilor nr 10 Sector 2, Bucuresti 021/253.16.61/62 021/253.16.21

12 SIGN & DISPLAY Bd-ul Biruintei nr 102, Pantelimon Jud Ilfov 021/351 90 24 021/351 90 24

13 AMBIENT DESIGN (Aztec Inflatables) Bucuresti, Splaiul Unirii 96 021/330.60.57 021/330.60.74

14 AVANTGARDE PRODUCTION STR REMUS NR 12, SECTOR 3 BUCURESTI 021/327.47.70/71 021/322.75.65

15 CORES Str Lunca Ozunului nr 28B, sector 3, Bucuresti 021/326.61.70 021/326.61.72

16 ELTRIX Str. Valiug nr.16-18, Sector 1, Bucuresti 021/232.67.84 021/232.19.79

17 EURO COSIMO Impex Sos. Giugiului nr 295, parter,Sector 4, Bucuresti 021/450.79.09 021/450 87 97

18 FARGO DECO DESIGN Calea Crangasi nr. 64, Sector 6, Bucuresti 021/220.37.53 021/221 46 46

19 KLASS PRODEXPORT Str. Tamaioarei nr 37-39, Sector 2, Bucuresti 021/240.78.80 021/240.82.97

20 MAGNUM CORP Bd. Timisoara, Nr. 169-171 , sector 6, Bucuresti 021/31.66.237/ 031/410.01.85 021/316.62.35

21 UKY IMPEX Bd. Energeticienilor nr. 9-11, Sector 3, Bucuresti 021/344.82.08 021/344.82.08

22 YKON SOLUTION GRUP STR. NICOLAE CARAMFIL, NR.69, SECTOR 1, BUCURESTI 021/319.83.73 021/319.83.75

23 UPDATE ADVERTISING B-dul Pieptanari nr 13, Sector 5, Bucuresti 021/ 336 03 32 021/ 336 46 05

24 MEDIASIGN GROUP Str. Smaranda Braescu 34, bl.20H, sc.4, ap.43, Sector 1, Bucuresti 021/ 232.24.19 , 031/ 402.68.30 021/232.24.19

25 TOP IMAGE Str. Depozitelor Nr.27, Pitesti, Jud. Arges 0348/401.476 0348/401.474

26 MASTER GRAPHIC MEDIA Str. Veseliei nr. 39-41, Sector 5, Bucuresti 021/423.22.23 021/423.49.45

27 PRINTACTIV Bd. Iuliu Maniu, nr.7, corp 7 (incinta Cotroceni Business Center) 021/326.66.83 021/326.66.89

28 Impression Graphics Romania Str Biharia 67-77, Complex Metav,sector 1 Bucuresti 021/201.12.40 021/201.12.41

29 MEDIA TECH SERVICES Str. Nehoiasi, nr.26-28, sector 5, Bucuresti 021/332.30.16 021/332.35.18

30 JOINT MEDIA Str. Ion Minulescu, nr. 69-73, incinta fabrica Flaros, Bucuresti 031/425.25.28 021/322.41.14

31 ABTH Sos. Fundeni nr. 50B - Intr. Somnului Sector 2, Bucuresti 021/255.70.91,92,96 021/255.70.99

32 SIMACO ADVERTISING Puisor Nr. 40, sect.5, Bucuresti. 021/317.53.73,78,79 021/317.53.73,78,79

33 ITALIAN EXPRESS Bucuresti, Str. Gazelei nr.34, Sector 4 021/337.17.07 021/337.22.55

34 OFFICE PROMOTIONAL Spl. Independentei 319, obiectiv 19B (incinta Semaparc), sector 6 Bucuresti 021/302.70.01 021/302.70.09

35 RANCO PROMOTIONAL PRODUCTS Drumul Sabareni 24-26; Sector 6; Bucuresti; 021/408.33.19 021/408.31.84

Birouri: Str. Bucurestii Noi Nr. 25 Sector 1 Bucuresti

36 SAVCOM ADVERTISING Amurgului, nr. 70, localitatea Popesti Leordeni, judetul Ilfov (statia de metrou IMGB 021/332.11.62 021/332.11.62

37 TERRANITA TRADING Str. Oltetului, nr 30,cod 023818, Sector 2, Bucuresti 021/242.40.30 021/242.40.23

38 TEX PROMOTION Str. Zambilelor 62-64, sector 2, Bucuresti 021/242.52.68 021/242.52.68

39 REKLAMA SHOP PACKAGING IASI, BD. POITIERS, NR.12 0232/21.32.00 0232/21.32.00

40 ZEXTAR Str. Hambarului, nr.10A, sector 2, Bucuresti 021/324.02.76 021/324.02.96

41 EUROEXPO Str. Garlei, nr.1, et.1, cam.20, cod 013721, Bucuresti 021/301.97.35 021/301.97.24

Lista membrilor afilia]i poate fi vizionat` pe site-ul: www.apiip.ro


E-mail Web-site Domeniul de activitate

anistor@mmm.ro www.mmm.com/ro MATERII PRIME SI UTILAJE

office@algernon.ro www.algernon.ro MATERII PRIME SI UTILAJE (folii adezive)

office@roland.ro www.roland.ro MATERII PRIME SI UTILAJE

salesmanager@leykom.ro www.leykom.ro MATERII PRIME SI UTILAJE

info@monsmedius.ro www.monsmedius.ro MATERII PRIME SI UTILAJE

office@pin.ro www.pin.ro MATERII PRIME SI UTILAJE

office@transilvae.ro www.transilvae.ro MATERII PRIME SI UTILAJE

office@consolight.ro www.consolight.ro MATERII PRIME SI UTILAJE (materiale, instalatii electrice)

marketing@prosep.ro www.seplastics.ro MATERII PRIME SI UTILAJE (materiale plastice)

office@augusta-papier.ro www.augusta-papier.ro MATERII PRIME

office@displays.ro www.displays.ro PRODUCTIE PUBLICITARA, MATERII PRIME SI UTILAJE

office@altodisplay.ro www.altodisplay.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

info@aztec.ro www.aztec.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@avantgarde-production.ro www.avantgarde.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

cristina@design.cores.ro www.cores.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@eltrix.ro www.eltrix.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@eurocosimo.ro www.eurocosimo.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@fargo.ro www.fargo.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@klass.ro www.klass.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@magnum.ro www.magnum.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

uky@ines.ro www.ukyadvertising.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

dana@ykon.ro www.ykon.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@updateadv.ro www.updateadv.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@mediasign.ro www.mediasign.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

office@topimageromania.ro www.topimageromania.ro PRODUCTIE PUBLICITARA

mgm@graphic.ro www.graphic.ro PRODUCTIE PUBLICITARA, PRINTING

k-d@printactiv.ro www.printactiv.ro PRODUCTIE PUBLICITARA, PRINTING

office@impression-global.ro www.impression-global.com PRINTING

mediatech@xnet.ro www.media-tech.ro PRINTING

monica@jointad.ro www.jointad.ro PRINTING

office@abth.ro www.abth.ro PROMOTIONALE, PRODUCTIE PUBLICITARA

marketing@simaco.ro www.simaco.ro PROMOTIONALE, PRODUCTIE PUBLICITARA

office@italex.ro www.italex.ro PROMOTIONALE

office@officepromo.ro www.officepromo.ro PROMOTIONALE

office@ranco.ro www.ranco.ro PROMOTIONALE

office@savcom.ro www.savcom.ro PROMOTIONALE

office@terranita.ro www.terranita.ro PROMOTIONALE

office@texpromotion.ro www.texpromotion.ro PROMOTIONALE

sales@reklamashop.ro www.reklamashop.ro PROMOTIONALE (ambalaje)

info@zexstar.com www.zexstar.com PRODUCTIE PUBLICITARA-PANOURI CU LED

ruxandrapreda@euroexpo.ro www.euroexpo.ro ORGANIZATOR EVENIMENTE