Sunteți pe pagina 1din 55

BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof.

Matyas Marius Mirel

BULETIN INFORMATIV

MATEMATICĂ
Gimnaziu

Anul şcolar 2010-2011

Inspector şcolar de specialitate


Prof. Marius Mirel Matyas

0
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 1. Structura anului şcolar 2010-2011


(extras OMECTS 4034 din 2 iunie 2010)

Anul şcolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Anul şcolar 2009-2010 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august
2010 şi se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri: luni, 13 septembrie 2010 – marţi, 21 decembrie 2010


- în perioada 1 – 7 noiembrie 2010, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul
preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţă: miercuri, 22 decembrie 2009 – marţi, 4 ianuarie 2011
Cursuri: miercuri, 5 ianuarie 2011 – vineri, 28 ianuarie 2011

Vacanţă intersemestrială: sâmbătă, 29 ianuarie 2011 – duminică, 6 februarie 2011

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 7 februarie 2011 – vineri, 15 aprilie 2011


Vacanţă: sâmbătă, 16 aprilie 2011– luni 25 aprilie 2011
Cursuri: marţi, 26 aprilie 2011 – vineri, 17 iunie 2011

Vacanţa de vară: sâmbătă, 18 iunie 2011 – duminică, 11 septembrie 2011

Tezele de pe semestrul I, al anului şcolar 2010-2011, se susţin, de regulă până la data de 17


decembrie 2010.
Tezele de pe semestrul al II-lea, al anului şcolar 2009-2010, se susţin, de regulă până la data de 20
mai 2011.

1
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 2. Curriculum

2.1. Planuri cadru


Pentru învăţământul liceal, planurile cadru valabile în anul şcolar 2010-2011 sunt cele aprobate
prin Ordin M.E.C. nr. 3638/11.04.2001. Planul cadru de învăţământ prevede alocarea a 4 ore pe
săptămână pentru fiecare din clasele V-VIII

2
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

2.2. Programa şcolară


¾ Pentru anul şcolar 2010-2011 rămân valabile aceleaşi programe de matematică ca şi în anul
şcolar anterior. Acestea au fost aprobate prin OMECT nr. 5097/09.09.2009.
¾ Programele şcolare valabile pentru anul şcolar 2010-2011 pot fi descărcate de la adresa
http://curriculum2009.edu.ro/Ciclul_gimnazial/
¾ Conţinuturile pentru clasele V-VIII sunt prezentate în cele ce urmează:

3
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

4
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

6
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

7
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

8
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

9
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

10
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

11
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

12
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

2.3. Recomandări metodologice cu privire la aplicarea programelor şcolare


pentr matematică în anul şcolar 2010-2011

2.3.1. Introducere

Începând cu anul şcolar 2009-2010, pentru disciplina Matematică studiată în gimnaziu se


aplică programe şcolare noi, aprobate prin OMECT nr. 4875/22.07.2008
Elaborarea acestor programe şcolare a fost determinată pentru învăţământul gimnazial, de
adoptarea modelului de proiectare curriculară pe competenţe, care a înlocuit modelul de proiectare
curriculară pe obiective;

2.3.2. Structura programelor şcolare pentru matematică


Programa şcolară pentru matematica studiată în gimnaziu respectă modelul de proiectare
curriculară pe competenţe utilizat în liceu.
Structura programelor şcolare include următoarele elemente:
• Notă de prezentare
• Competenţe generale
• Competenţe specifice şi conţinuturi
• Valori şi atitudini
• Sugestii metodologice
Competenţele generale se definesc pe disciplină de studiu, având un grad ridicat de
generalitate şi de complexitate; competenţele generale orientează demersul didactic către achiziţiile
finale ale elevului.
Competenţele specifice sunt corelate cu unităţile de conţinut; corelaţia propusă are în vedere
posibilitatea ca o anumită competenţă specifică să poată fi atinsă prin diferite conţinuturi.
Competenţele specifice se formează pe parcursul unui an de studiu, sunt derivate din competenţele
generale fiind etape în formarea acestora. Conţinuturile învăţării sunt mijloace prin care se
urmăreşte formarea competenţelor specifice. Corelarea dintre conţinuturi şi competenţe specifice
13
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

permite profesorului să realizeze conexiunea explicită între ceea ce se învaţă şi scopul pentru care
se învaţă.
Lista explicită care recomandă valori şi atitudini accentuează dimensiunea afectiv-atitudinală
şi cognitivă a învăţării din perspectiva contribuţiei specifice a matematicii, la atingerea finalităţilor
educaţiei.
Sugestiile metodologice cuprind recomandări pentru proiectarea demersului didactic, având
rolul de a orienta profesorul în utilizarea programei şcolare pentru proiectarea şi realizarea
activităţilor de predare-învăţare-evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei.
În Nota de prezentare se face referire la Recomandarea Parlamentului European şi a
Consiliului Uniunii Europene privind competenţele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul
întregii vieţi (2006/962/EC), care conturează un „profil de formare european” structurat pe opt
domenii de competenţe-cheie: Comunicare în limba maternă, Comunicare în limbi străine,
Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii, Competenţă digitală, A învăţa
să înveţi, Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, Competenţe sociale şi civice, Sensibilizare şi
exprimare culturală.
Contribuţia matematicii la formarea şi dezvoltarea competenţelor-cheie europene este
nuanţată şi diversificată, incluzând atât contribuţia directă la formarea şi dezvoltarea unei
competenţe-cheie, cât şi contribuţia indirectă/ transversală la formarea şi dezvoltarea altor
competenţe-cheie. În tabelul de mai jos sunt menţionate competenţele-cheie europene vizate prin
studiul matematicii.

Competenţe-cheie vizate direct Competenţe-cheie vizate indirect


prin studiul matematicii prin studiul matematicii
ƒ Competenţe matematice şi competenţe de ƒ Comunicare în limba maternă
bază în ştiinţe şi tehnologii ƒ A învăţa să înveţi
ƒ Competenţă digitală
ƒ Sensibilizarea şi exprimarea culturală
ƒ Competenţe sociale şi civice
ƒ Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
ƒ Comunicare în limbi străine

Programa şcolară pentru matematică a urmărit valorizarea cadrului european al


competenţelor-cheie la următoarele niveluri:
- formularea competenţelor generale şi selectarea seturilor de valori şi atitudini;
- organizarea elementelor de conţinut şi corelarea acestora cu competenţele specifice;
- elaborarea sugestiilor metodologice.
În vederea corelării prevederilor programelor şcolare şi proiectării didactice pentru
matematică cu recomandările privind cele opt domenii de competenţe-cheie pentru educaţia pe
parcursul întregii vieţi, formulate de Parlamentul şi Consiliul Uniunii Europene, tabelul prezentat
mai jos cuprinde cunoştinţe, deprinderi şi atitudini specifice competenţelor-cheie, vizate explicit sau
implicit prin studiul matematicii.

14
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

COMPETENŢE
CUNOŞTINŢE DEPRINDERI ATITUDINI
CHEIE

- fundamentarea - aplicarea principiilor şi - disponibilitatea de a


numerelor, măsurilor şi proceselor matematice căuta argumentele şi de a
structurilor, a operaţiiloresenţiale în context le evalua validitatea.
elementare şi a cotidian, acasă sau la - respect pentru adevăr
prezentărilor matematice muncă - apreciere critică şi
de bază - parcurgerea şi evaluarea curiozitate
- înţelegerea termenilor unor şiruri de
Competenţe şi conceptelor raţionamente
matematice şi matematice - să judece matematic, să
competenţe de - conştientizarea unor înţeleagă dovezile şi
bază în ştiinţe şi provocări ale căror demonstraţiile matematice
tehnologii răspunsuri le poate şi să comunice în limbaj
furniza matematica matematic, utilizând
- concepte fundamentale, instrumentele ajutătoare
principii şi metode adecvate
- abilitatea de a evalua
argumente
- abilitatea de a comunica
concluzii şi raţionamente
care au condus la acestea
- înţelegerea rolului şi a - abilitatea de a căuta, - atitudine critică şi
oportunităţilor colecta şi procesa reflexivă faţă de
tehnologiei informaţiei şi informaţia şi de a o folosi informaţia disponibilă şi
a comunicaţiilor în viaţa într-o manieră critică şi utilizarea responsabilă a
personală, profesională şi sistematică mediilor
socială - abilitatea de a folosi
Competenţă instrumente digitale
digitală pentru a produce, prezenta
şi înţelege informaţii
complexe
- folosirea tehnologiei
informaţiei şi a
comunicaţiilor pentru
sprijinirea gândirii critice,
a creativităţii
- cunoştinţe care vizează - comunicarea orală şi - atitudine pozitivă faţă de
utilizarea limbii materne/ scrisă într-o varietate de comunicare
străine pentru situaţii - deschidere pentru dialog
dezvoltarea abilităţilor - adaptarea propriei critic şi constructiv
Comunicare în cognitive ale persoanei, comunicări la diferite - dorinţa şi interesul de a
limba maternă de interpretare a lumii şi contexte promova interacţiunea cu
de relaţionare cu ceilalţi - abilitatea de a utiliza ceilalţi
Comunicare în - comunicare în contexte diferite tipuri de texte, de a - conştientizarea
limba străină diferite căuta şi a procesa impactului limbajului
informaţia, de a folosi asupra celorlalţi
resurse - înţelegerea limbajului în
- formularea şi exprimarea mod pozitiv, responsabil
unor argumente orale şi din punct de vedere social
scrise, în mod

15
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

COMPETENŢE
CUNOŞTINŢE DEPRINDERI ATITUDINI
CHEIE

convingător, adecvat
contextului
- cunoaşterea strategiilor - accesarea, procesarea şi - motivaţia şi încrederea
de învăţare preferate, a asimilarea de noi pentru a continua
punctelor tari şi a celor cunoştinţe şi deprinderi învăţarea pe parcursul
slabe ale persoanei - managementul propriei întregii vieţi
învăţări - dorinţa de a aplica
- abilitatea de a persevera achiziţiile de învăţare şi
în învăţare experienţele de viaţă
- reflecţia critică asupra - curiozitatea de a căuta
scopurilor învăţării oportunităţi pentru a
A învăţa să înveţi - abilităţi de învăţare învăţa şi a aplica ceea ce a
autonomă pe baza fost învăţat, într-o
autodisciplinei, colaborare varietate de contexte de
în procesul învăţării, viaţă
împărtăşirea achiziţiilor
învăţării
- organizarea propriei
învăţări, evaluarea propriei
munci, solicitarea de
informaţii şi sprijin când este
cazul
- identificarea - abilitatea de a planifica, - iniţiativă, independenţă
oportunităţilor pentru organiza, conduce, delega şi creativitate în viaţa
activităţile personale, competenţe în socială, profesională şi
profesionale şi/sau de managementul unui personală
afaceri proiect - motivaţie şi hotărâre de a
- cunoştinţe referitoare la - abilitatea de a lucra realiza obiectivele propuse
Spirit de iniţiativă
contextul în care oamenii individual şi în echipe
şi antreprenoriat trăiesc şi muncesc, la - abilitatea de a aprecia şi
activităţile economice, la identifica punctele tari şi
oportunităţile şi la punctele slabe
provocările cu care se - evaluarea şi asumarea
confruntă un angajat sau riscurilor
un angajator

- abilitatea de a comunica - colaborare, asertivitate şi


- concepte de bază despre constructiv în diferite integritate
societate şi cultură, non- medii pentru a manifesta - valorizarea diversităţii şi
discriminare etc. toleranţă, pentru a respect faţă de ceilalţi
- cunoştinţe despre fapte exprima şi înţelege - deschiderea în vederea
Competenţe şi evenimente moderne şi diferite puncte de vedere depăşirii prejudecăţilor
sociale şi civice contemporane - capacitatea de a distinge - conştientizarea
între viaţa personală şi apartenenţei la propria
activitatea profesională localitate, ţară, la UE, la
- participarea activă, în Europa şi la lume în
colaborare cu ceilalţi, la general
viaţa publică - dorinţa de participare la
- solidaritate şi interes în procesul democratic de

16
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

COMPETENŢE
CUNOŞTINŢE DEPRINDERI ATITUDINI
CHEIE

rezolvarea problemelor luare a deciziilor la toate


din comunitate nivelurile
- reflecţie critică şi - promovarea diversităţii
creativă, precum şi sociale, a coeziunii şi
participare constructivă în dezvoltării durabile, a
cadrul comunităţii respectului pentru valorile
şi viaţa personală a
celorlalţi
- cunoştinţe de bază - dezvoltarea abilităţilor - atitudine deschisă faţă de
referitoare la produse creative, transferabile în diversitatea exprimării
Sensibilizare şi culturale majore diverse contexte culturale
- înţelegerea diversităţii profesionale - creativitate şi dorinţă
exprimare culturale şi lingvistice în pentru cultivarea
culturală Europa şi în lume capacităţii estetice prin
- înţelegerea importanţei expresie artistică şi prin
factorilor de ordin estetic participare la viaţa
în viaţa de fiecare zi culturală

2.3.3. Recomandări metodologige privind aplicarea programei şcolare pentru


disciplina matematică în gimnaziu

Adoptarea, în gimnaziu, a modelului de proiectare curriculară pe competenţe este


determinată de necesitatea actualizării formatului şi de realizarea unităţii de concepţie a
programelor şcolare la nivelul învăţământului gimnazial şi liceal. În acelaşi timp, acest demers
asigură racordarea la dezvoltările curriculare actuale, orientate prioritar spre rezultatele explicite şi
evaluabile ale învăţării.
Programele şcolare stabilesc oferta educaţională care urmează să fie realizată în bugetul de
timp alocat în conformitate cu planurile-cadru de învăţământ.
Programa şcolară de Matematică pentru clasele a V-a – a VIII-a, cuprinde o parte comună
(nota de prezentare, competenţele generale, valori şi atitudini), precum şi o parte distinctivă pentru
fiecare clasă în parte; aceasta include competenţe specifice şi conţinuturi, sugestii metodologice.
Competenţele generale urmărite în învăţământul gimnazial prin studiul Matematicii sunt
competenţele generale formate prin studiul matematicii în liceu şi sunt prezentate în continuare.

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în


care au fost definite
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri
matematice
3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau
globală a unei situaţii concrete
4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii
concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora
5. Analiza şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă
6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea
cunoştinţelor din diferite domenii

Argumentul care a stat la baza utilizării competenţelor generale din programele şcolare de
liceu şi în programele şcolare pentru gimnaziu este reprezentat de faptul că acestea încep să fie

17
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

formate în gimnaziu şi sunt dezvoltate în liceu.


Elementele de conţinut prezentate în programă, în corelaţie cu competenţele specifice, sunt
cele din programele şcolare aplicate în anul şcolar 2009-2010. Proiectarea demersului didactic trebuie
să aibă în vedere faptul că elementele de conţinut sunt mijloace pentru realizarea competenţelor
specifice.
Valorile şi atitudinile propuse sunt formate şi promovate prin disciplina Matematică în clasele
a V-a – a VIII-a.
Sugestiile metodologice au în vedere, pentru fiecare clasă în parte, modul de organizare a
activităţii didactice în vederea formării la elevi a competenţelor specifice, respectiv generale,
formulate în programa şcolară; programele şcolare valorifică exemplele de activităţi de învăţare din
programele anterioare (elaborate după modelul centrat pe obiective); în acest fel se oferă
profesorilor un sprijin concret în elaborarea strategiilor de predare, care să permită trecerea reală de
la centrarea pe conţinuturi, la centrarea pe experienţe de învăţare. Sugestiile metodologice se
încheie cu recomandări referitoare la evaluare, din perspectiva unui demers educaţional centrat pe
competenţe.

2.3.5. Relaţia dintre programa şcolară şi manuale

În anul şcolar 2010-2011 rămân în vigoare manualele şcolare utilizate în anul şcolar anterior
şi aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru a fi folosite în sistemul naţional de învăţământ.
Activitatea profesorului este orientată de programa şcolară (document cu caracter reglator).
Manualul este instrumentul de lucru al elevului, nefiind un document reglator.

2.3.6. Relaţia dintre aplicarea programei şcolare şi proiectarea demersului didactic


Programa şcolară, ca parte componentă a curriculumului naţional, reprezintă un document
şcolar de tip reglator fiind un instrument de lucru al profesorului. Proiectarea demersului didactic,
care pregăteşte desfăşurarea activităţii didactice din clasă, presupune parcurgerea de către profesor a
următorilor paşi:
- lectura programei şcolare;
- identificarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării
calendaristice;
- elaborarea planificării calendaristice
- proiectarea unităţilor de învăţare.
Lectura integrală a programei şcolare şi înţelegerea logicii interne a acesteia reprezintă
condiţii obligatorii în vederea proiectării eficiente a activităţii didactice.
Elaborarea planificării calendaristice presupune parcurgerea următoarelor etape:
- stabilirea unităţilor de învăţare;
- stabilirea succesiunii parcurgerii unităţilor de învăţare;
- asocierea competenţelor specifice şi a conţinuturilor prezentate în programa şcolară;
- stabilirea bugetului de timp necesar pentru fiecare unitate de învăţare.

18
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Planificarea calendaristică poate fi realizată potrivit următorului tabel:

Unităţi de Conţinuturi Competenţe Număr de Săptămâna Observaţii


învăţare specifice ore
alocate

[se [din lista de [se precizează [stabilite [se menţionează,


menţionează conţinuturi competenţele de către de exemplu,
titluri/teme] a programei specifice din cadrul modificări în
şcolare] programa şcolară] didactic] urma realizarii
activităţii
didactice la clasă]

În elaborarea planificării calendaristice, se recomandă consultarea, de către profesor a


manualului şcolar utilizat în activitatea didactică. În vederea desfăşurării activităţii cu elevii, cadrul
didactic va selecta din manualul şcolar acele conţinuturi care corespund prevederilor programei
şcolare.

Proiectarea unei unităţi de învăţare parcurge mai multe etape, care corespund abordării
procesului didactic într-o succesiune logică. Aceste etape sunt prezentate în schema de mai jos:

În ce scop voi Ce voi Cu ce voi Cum voi Cât s-a


face? face? face? face? realizat?

Identificarea Selectarea Analiza Determinarea Stabilirea


competenţelor conţinuturilor resurselor act. de învăţare instrum. de
evaluare

O unitate de învăţare este o structură didactică:


- deschisă şi flexibilă,
- unitară din punct de vedere tematic,
- care se desfăşoară pe o perioadă determinată de timp,
- determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor
competenţe specifice şi
- se finalizează prin evaluare.

19
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

În mod corespunzător, proiectul unei unităţi de învăţare poate fi realizat, potrivit următorului tabel:

Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Evaluare


specifice învăţare
(detalieri)

[se menţionează [se precizează [vizate/recomandate [se precizează [se menţionează


detalieri de competenţele de programa resurse de timp, instrumentele sau
conţinut care specifice din şcolară sau altele de loc, material modalităţile de
explicitează programa adecvate pentru didactic, forme evaluare utilizate
anumite şcolară] realizarea de organizare a ]
parcursuri] competenţelor clasei]
specifice]

2.4. Model curricular al disciplinei Matematică

20
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

21
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

22
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

23
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

24
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

25
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

26
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

2. 5. Manuale valabile în anul şcolar 2010-2011

¾ varianta electronică a catalogului poate fi descărcată de la adresa


http://www.edu.ro/index.php/articles/13470

Nr. Titlul manualului Autorii Editura Mod de


Crt. achiziţie
Clasa a V-a

1 Petre Chirtop, Radu Valentin, Roşu Mariana, Ross


Matematică EDP
Gabriela
2 Matematică
Alina Birta, Mitea Mariana EDP
3 George Turcitu, Constantin Basarab, Tudor
Matematică Dragonu, Niculae Ghiciu, Ionică Rizea, Ştefan Radical
Smarandache
4 Mihaela Singer, Gheorghe Drugan, Mircea Radu,
Matematică Sigma
Florea Puican, Ion Ghica, Ion Stănciulescu
5 Matematică Petre Chirtop, Valentin Radu, Mariana Roşu,
EDP
(în limba maghiară) Gabriela Ross
6 Matematică
George Turcitu, Ionică Rizea, Constantin Basarab Radical
(în limba maghiară)
7 Matematică Mihaela Singer, Gheorghe Drugan, Mircea Radu,
Sigma
(în limba maghiară) Florea Puican, Ion Ghica, Ion Stănciulescu
8 Matematică Mihaela Singer, Gheorghe Drugan, Mircea Radu,
Sigma
(în limba germană) Florea Puican, Ion Ghica, Ion Stănciulescu
Clasa a VI-a

1 Matematică
Niţescu Daniela, Udrea Tatiana EDP
2 Matematică
I.Petrică, V. Bălşeanu, I. Chebici Petrion
3 George Turcitu, Ionică Rizea, Ion Chiriac,
Matematică Radical
Constantin Basarab, Maria Duncea, Petre Ciungu
4 Matematică
George Turcitu, Ionică Rizea, Constantin Basarab Radical
(lb.maghiară)
5 Matematică
I.Petrică, V. Bălşeanu, I. Chebici Petrion
(lb.maghiară)
Clasa a VII-a

1 George Turcitu, Ionică Rizea, Dan Mic, Niculae


Matematică Radical
Ghiciu, Constantin Basarab
2 Matematică
G. Caba, I. Chesca Teora
3 Matematică
Dana Radu, Eugen Radu Teora
4 Matematică
George Turcitu, Ionică Rizea, C-tin Basarab Radical
(lb.maghiară)
5 Matematică
Dana Radu, Eugen Radu Teora
(lb.maghiară)
6 Matematică
George Turcitu, Ionică Rizea, C-tin Basarab Radical
(în limba germană)
7 Dana Radu, Eugen Radu
Matematică
(în limba germană)

27
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Clasa a VIII-a

1 Matematică
Dana Radu, Eugen Radu Teora
2 Gina Caba, Corneliu Savu, Emil Teodorescu, Dan
Matematică Teora
Popoiu
3 Matematică
Mihaela Singer, Cristian Voica, Consuela Voica Sigma
4 Matematică Mihaela Singer, Cristian Voica, Consuela Voica
Sigma
(lb.maghiară)
5 Matematică
Dana Radu, Eugen Radu Teora
(lb.maghiară)
6 Matematică
Mihaela Singer, Cristian Voica, Consuela Voica
(în limba germană)

28
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 3. Evaluarea Naţională pentru clasa a VIII-a


¾ Calendarul, metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale precum şi
programa de matematică au fost aprobate prin OMECTS nr.4801/31 august 2010.
¾ Calendarul, metodologia şi programele pot fi descărcate de pe internet de la adresa
http://www.edu.ro/index.php/articles/14193

3.1 Calendar

29
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

3.2. Noutăţi

¾ Conform calendarului Evaluării Naţionale, elevii clasei a VIII-a termină cursurile în data de
10 iunie 2011.
¾ Probele de examen se desfăşoară după încheierea anului şcolar.
¾ Comisia judeţeană poate decide organizarea probelor Evaluării Naţionale în centre de
examen, la care se arondează mai multe unităţi de învăţământ
¾ Pentru evaluarea lucrărilor scrise de la Evaluarea Naţionala, se constituie centre zonale de
evaluare, în care funcţionează comisii numite de comisia judeţeana
¾ Reevaluarea lucrărilor ale căror note au fost contestate se realizează într-un centru de
contestaţii judeţean
¾ CNEE va posta pe website-ul dedicat, până la data de 1 noiembrie 2010, modele de
subiecte şi bareme pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a
¾ Probele scrise pentru Evaluarea Naţională încep la ora 09.00
¾ Evaluarea lucrărilor se realizează de către profesori selecţionaţi din alte unităţi şcolare
decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.
¾ Evaluarea Naţională reprezintă astfel o modalitate de evaluare externă sumativă a
competenţelor dobândite de elevi pe parcursul învăţământului gimnazial
¾ La organizarea si desfăşurarea Evaluării Naţionale pot participa, la cerere, numai în calitate
de observatori (…) reprezentanţi ai asociaţiilor de părinţi sau ai unor organizaţii
nonguvernamentale care au activitate relevanta în domeniul educaţiei.
¾ Înscrierea reprezentanţilor societăţii civile ca observatori, se face până la data de 1 iunie
2011, la comisia judeţeană.
¾ Participarea la activităţile din unităţile de învăţământ în care se desfăşoară probele Evaluării
Naţionale se face în urma aprobării comisiei judeţene, pe baza unei adeverinţe eliberate de
preşedintele acesteia. Într-o unitate de învăţământ nu pot fi mai mult de doi observatori.
¾ Observatorii trebuie să respecte prevederile metodologiei de organizare a Evaluării
Naţionale şi procedurile stabilite de comisia judeţ pentru accesul observatorilor în spaţiile în
care se desfăşoară examenul.
¾ Încălcarea de către observatori a prevederilor metodologiei sau a altor prevederi care
reglementează buna organizare şi desfăşurare şi corectitudinea examenului, conduce la
eliminarea din unitatea de învăţământ a observatorului respectiv şi la retragerea aprobării de
a fi admis ca observator la Evaluarea Naţională
¾ Inspectoratele şcolare analizează rezultatele examenului, compară aceste rezultate cu cele
obținute la nivel naţional şi judeţean, cu rezultatele şcolare ale elevilor, pe parcursul anilor
de studiu, şi prezintă public un raport referitor la rezultatele analizei efectuate.
¾ Raportul va fi însoţit de un plan de acţiune, care include măsurile de monitorizare, control
şi remediere luate pentru ameliorarea situaţiei, acolo unde acest lucru se impune.
¾ Unităţile de învăţământ care obţin rezultate necorespunzătoare la Evaluarea Naţională vor fi
monitorizate constant de inspectoratul şcolar, care le va sprijini pentru creşterea calităţii
educaţiei

30
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

3.3. Programa de Matematică

31
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

32
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

33
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

34
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 4. Concursuri de Matematică


4.1. Olimpiada Naţională de Matematică

¾ Etapa pe şcoală: ianuarie 2011


¾ Etapa locală: 12 februarie 2011
¾ Etapa judeţeană: 12 martie 2011
¾ Etapa naţională: 16-21 aprilie 2011, Oradea – pentru clasele VII-VIII
27-29 mai 2011, Arad – pentru clasele V-VI

4.2. Concursul Interjudeţean de Matematică şi Informatică „Grigore Moisil”

¾ Ediţia a XXVI-a se va desfăşura în premieră în judeţul Mureş.


¾ Perioade posibile de desfăşurare: 25-27 martie 2011 sau 1-3 aprilie 2011
¾ Judeţul Sălaj va participa cu un număr de 12 elevi de gimnaziu (câte 3 pentru fiecare clasă
V-VIII)

4.3. Concursul LuminaMath

¾ Ediţia a XIV-a
¾ Înscrierea candidaţilor: 1-30 octombrie 2010
¾ Desfăşurarea concursului 27 noiembrie 2010
¾ Taxa de înscriere: 15 lei
¾ Data limită de trimitere a problemelor: 1 octombrie 2010
¾ Informaţii suplimentare: www.luminamath.ro (formularul pentru propuneri de probleme se
poate descărca de pe site)
¾ Se va desfăşura în trei centre: Şc.gimn.”S.Bărnuţiu” Zalău, Şc.gimn.”Silvania” Şimleu
Silvaniei, Şc.gimn.”L.Blaga” Jibou

4.4. Concursul de Matematică „Teodor Topan” Şimleu Silvaniei

¾ Concursul a ajuns la ediţia a V-a


¾ Organizat de Şcoala Gimanzială „Silvania” Şimleu Silvaniei
¾ Posibilă dată de organizare: 20 noiembrie 2010

4.5. Concursul „Matematica plăcerea mea”

¾ Concursul a ajuns la cea de a III-a ediţie


¾ Participă elevi din clasele V-VIII din şcolile de pe valea Someşului precum şi din şcolile
Creaca, Surduc şi Gârbou
¾ Desfăşurarea concursului: 4 decembrie 2010
¾ Loc de desfăşurare: Gr.Şc.”O.Goga” Jibou

35
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 5. Documente utile profesorului de matematică


5.1. Calendarul anului şcolar 2010-2011

36
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.2. Portofoliul profesorului de matematică

I. DATE PERSONALE
1. Structura anului şcolar
2. Încadrarea (clase, nr. de ore)
3. Orarul
4. Fişa postului
5. Calendarul activităţilor pe anul în curs
6. Curriculum Vitae
7. Raport de autoevaluare

II. ACTIVITATEA DE LA CATEDRĂ


1. Programa şcolară
2. Programele pentru opţionalele propuse
3. Planificarea materiei (planificarea anuală şi planificarea pe unităţi de învăţare)
4. Proiecte didactice
5. Teste de evaluare (testele predictive, rezultatele acestora şi observaţiile - concluziile ce se impun,
testele sumative pentru fiecare unitate de învăţare sau testele date la sfârşit de semestru sau an
şcolar)
6. Evaluarea alternativă (titlurile proiectelor, referatelor, eseurilor şi portofoliilor întocmite de elevi)
7. Fişe de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)
8. Catalogul profesorului
9. Programa de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor
10. Lista materialului didactic existent
11. Fişe cu asistenţele la ore

III. PERFORMANŢE
1. Calendarul Olimpiadelor, concursurilor şcolare
2 Descriptori de performanţă
3. Subiecte propuse
4. Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri
5. Planificarea pregătirii suplimentare
6. Prezenţa la pregătiri
7. Rezultatele obţinute la diferite faze

IV. PROIECTE PERSONALE


-cuprinde lista cu proiectele realizate sau proiectele propuse pe o anumită perioadă

V. PERFECŢIONARE
-evidenţa clară a activităţilor de perfecţionare organizate la nivelul unităţii de învăţământ (catedră,
consilii profesorale) sau de C.C.D. Sălaj, I.S.J. Sălaj, diplome, certificate

VI. MATERIALE
-scrisori metodice, regulamente, publicaţii, adrese M.Ed.C., I.S.J. Sălaj

37
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.3. Conţinutul dosarului comisiei metodice (sau ariei curriculare)

I. Componenta organizatorică
- structura noului an şcolar;
- încadrări;
- componenţa catedrei (nume, grade didactice, vechime);
- orarul membrilor catedrei

II. Componenta managerială


- raport de activitate pe anul şcolar precedent;
- planul managerial şi planul pe activităţi;
- planificări anuale (vizate de şeful catedrei şi director);
- selecţia manualelor alternative;
- atribuţiile comisiei metodice;
- alte responsabilităţi ale membrilor catedrei la nivelul unităţii şcolare;
- programe şcolare pe nivele de studiu;
- documente, comunicări, note ale ISJ şi MECT transmise de conducerea şcolii către catedra
respectivă (corespondenţa).

III. Componenta operaţională


- proiecte didactice;
- teste iniţiale, teste de progres, teste sumative;
- evaluarea rezultatelor înregistrate la testele predictive;
- portofolii, referate, alte metode de evaluare utilizate la nivelul catedrei;
- procesele verbale ale şedinţelor comisiei metodice;
- programe de pregătire pentru recuperarea cunoştinţelor.

IV. Componenta extracurriculară


- programul consultaţiilor pentru bacalaureat (pe clase şi profesori);
- program de pregătire pentru performanţă (olimpiade, concursuri);
- centralizarea rezultatelor obţinute la concursurile şcolare;
- cercuri ale elevilor, reviste şcolare, sesiuni de referate şi comunicări, alte acţiuni la nivelul
catedrei;
- participări ale membrilor catedrei la programe şi proiecte.

V. Componenta de formare profesională


- tabel cu participarea membrilor catedrei la cursuri de formare (finalizate sau în curs);
- calificativele obţinute de cadrele didactice în ultimii trei ani (în copie);
- fişe de dezvoltare profesională pentru membrii catedrei;
- oferta de formare a CCD pe disciplina respectivă;
- materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicări şi referate (lucrări personale);
- subiecte elaborate la nivelul catedrei pentru diverse examene şi concursuri şcolare;
- alte forme individuale de formare (doctorat, masterat);
- publicaţii ale membrilor catedrei.

38
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.4. Ghid de evaluare a activitatii didactice

I. PLANIFICARE – PROIECTARE
1. Modul de întocmire a planificărilor:
- structura;
- esalonarea adecvata a materiei pe întregul an;
- concordanţa cu cerinţele programelor;
- integrarea în sistemul de lecţii a unor activităţi speciale de sistematizare, de esenţializare a
cunoştinţelor şi de evaluare periodică;
2. Pregătirea pentru lecţie:
- documentarea ştiinţifică;
- selectarea mijloacelor de învăţământ;
- claritatea obiectivelor şi racordarea lor la cerinţele programei;
- unitatea dintre obiective şi conţinutul lecţiei;
- adaptarea obiectivelor la capacităţile de învăţare ale colectivelor de elevi.

II. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA LECŢIEI


1. Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei
2. Gradul de evaluare a structurii lecţiei la obiectivele formulate
3. Asigurarea conţinutului ştiinţific; rigurozitatea şi logica raţionamentelor, argumentarea
afirmaţiilor
4. Sistematizarea cunoştinţelor predate şi asigurarea corelaţiilor inter şi intradisciplinare
5. Caracterul practic-aplicativ al noţiunilor transmise
6. Capacitatea de a prezenta accesibil conţinutul
7. Raportul dintre conţinutul prevăzut în programă şi cel realizat la lecţie
8. Fluidizarea secvenţelor de instruire
9. Optimizarea raportului informativ-formativ, instructiv-educativ, teorie-practică, creativ
(interpretativ)-reproductiv
10. Adaptarea strategiilor didactice la obiective, conţinut şi la posibilităţile de asimilare şi receptare
ale elevilor, la ritmul lor de lucru
11. Asigurarea unei densităţi corespunzătoare de conţinut- folosirea eficientă a timpului
12. Preocuparea pentru redactarea conţinutului la tablă şi în caietele elevilor
13. Integrarea mijloacelor de învăţământ în lecţie
14. Gradul de antrenare şi participare a elevilor la lecţie
15. Preocuparea pentru stimularea gândirii, a spiritului creativ şi pentru formarea deprinderilor de
activitate intelectuală, independentă
16. Relaţia profesor-elevi, stilul de lucru al profesorului
17. Aprecierea obiectivă a cunoştinţelor elevilor, consonanţa între nota acordată şi nivelul de
pregătire a elevului, ritmicitatea notării
18. Stimularea comportamentelor pozitive de învăţare, motivaţia învăţării
19. Selectarea echilibrată a temei date acasă, însoţirea ei de eventuale îndrumări
20. Valorificarea valenţelor educative ale lecţiei.

III. EFICIENŢA MUNCII DEPUSE REFLECTATE ÎN NIVELUL DE PREGĂTIRE AL


ELEVILOR
1. Însuşirea noţiunilor fundamentale şi a limbajului specific disciplinei. Capacitatea de a utiliza
concepte şi metode matematice în rezolvarea problemelor
2. Calitatea raţionamentului deductiv şi inductiv
3. Rezultate obţinute în pregătirea elevilor (cu întregul colectiv, cu elevii dotaţi, examene –
concursuri).

39
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

IV. ACTIVITATEA METODICO-ŞTIINŢIFICĂ


- în cadrul comisiei metodice;
- în cadrul cercului pedagogic;
- participare la acţiuni organizate la nivel judeţean;
- contribuţii la dezvoltarea bazei didactice;
- activitate publicistică;
- responsabilităţi la nivel judeţean (local) (metodist, îndrumator de practică pedagogică,
propunător de subiecte pentru olimpiade, membru în Consiliul consultativ);
- activitate în cadrul unor comisii naţionale.

5.5. Modele de planificări

¾ Planificare calendaristică

Unitatea de învăţământ:………………….. Clasa ………./ …… ore săpt.


Disciplina............................ Anul şcolar 2010-2011
Profesor: ………………………..

Planificare calendaristică

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Observaţii


învăţare specifice alocate
-titlu-

¾ Proiectul unităţii de învăţare

Unitatea de învăţământ: ………….. Clasa ……………/ …… ore săpt.


Disciplina: ………………. An şcolar 2010-2011
Unitatea de învăţare: ……………….. Prof. ………………………..
Nr. ore alocate: ….

Proiectul unităţii de învăţare

Conţinuturi Competenţe specifice Activităţi de Resurse Evaluare


(detaliere) învăţare

40
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.6. Modele de fişe de asistenţă la lecţie

5.6.1. Fişă de asistenţă pentru inspecţia integrală de tip RODIS


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

FISĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Şcoala:___________________________ Data:________________________________
Clasa:____________________________ Numele inspectorului:__________________
Vârsta elevilor:____________________ Timpul petrecut în clasă:________________
Număr de elevi:___________________ Numele profesorului:___________________
Număr de absenţi:__________________ Disciplina:____________________________

Conţinutul activităţii:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Evaluarea Planificarea. Cunoaşterea disciplinei. Strategii folosite de profesor. Folosirea


activităţii resurselor. Modul în care evaluează. Folosirea temei pentru acasă.
personalului
didactic

Evaluarea Atitudinea faţă de învăţătură. Responsabilitate faţă de studiu. Perseverentă.


activităţii Comportament. Relaţiile cu profesorul şi colegii. Colaborarea cu colegii.
elevilor

Ce au Progresul realizat în timpul lecţiei. Nivelul cunoaşterii, al deprinderilor şi


învăţat înţelegerii. Utilitatea a ceea ce au învăţat.
elevii şi ce
sunt capabili
să facă

Alte Dotare. Resurse. Atenţia acordată elevilor cu nevoi speciale.


comentarii

• PUNCTAJ: F.Bine = lp / Bine = 2p / Satisfăcător = 3p / Slab = 4p / F.Slab = 5p


5.6.2. Fişă pentru inspecţia de specialitate
INSPECTOR ŞCOLAR DE SPECIALITATE, CADRU DIDACTIC INSPECTAT,

41
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SĂLAJ

FIŞĂ PENTRU INSPECŢIA DE SPECIALITATE

Unitatea de învăţământ:............................................... Data:...........................


Cadrul didactic inspectat:............................................ Grad didactic:.............

Obiectivul inspecţiei:
1. evaluarea competenţei profesionale şi pedagogice la un moment dat
2. consiliere profesională
Cine efectuează inspecţia:
1.............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
Activităţi verificate:.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

1. Proiectarea didactică şi conţinutul lecţiei


Indicatori Indicator Aprecieri
evaluabil la Ce se evidenţiază
momentul

Satisfăcător
Foarte bine

Foarte slab
inspecţiei
da/nu Bine

Slab
Planificarea calendaristică – Pregătirea anterioară a
corespondenţa cu programa lecţiei, originalitatea,
Proiectarea didactică – adaptare creativitatea, structura,
şi eficienţă nonconformismul
Corespondenţa dintre conţinutul
lecţiei şi proiectarea didactică
Formularea obiectivelor
operaţionale
Cunoaşterea conţinutului Cunoaşterea
ştiinţific al disciplinei disciplinei
Corectitudinea exprimării
Calitatea explicaţiilor
Rigoarea ştiinţifică
Corelarea inter şi
intradisciplinară

2. Desfăşurarea lecţiei – activităţile profesorului


Indicatori Indicator Aprecieri
evaluabil la Ce se evidenţiază
momentul
inspecţiei
Satisfăcător
Foarte bine

Foarte slab

da/nu
Bine

Slab

Valorificarea temei pentru acasă Calităţi pedagogice,


Realizarea legăturii cu lecţia preocupare pentru
anterioară

42
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Indicatori Indicator Aprecieri


evaluabil la Ce se evidenţiază
momentul

Satisfăcător
Foarte bine

Foarte slab
inspecţiei
da/nu

Bine

Slab
Actualizarea cunoştinţelor Motivarea învăţării,
anterioare practicarea unui
Notarea şi păstrarea pe tablă a învăţământ centrat pe
proprietăţilor ce urmează a fi elev
folosite
Respectarea logicii didactice
Folosirea exemplelor
Antrenarea tuturor categoriilor
de elevi în desfăşurarea lecţiei
Încurajarea elevilor de a motiva
soluţia propusă
Încurajarea elevilor de a
participa efectiv la desfăşurarea
orei
Asigurarea unui timp de gândire
Modul de corectare a greşelilor şi
obţinerea răspunsului corect
Realizarea feed-back-ului
Aplicarea cunoştinţelor în situaţii
diverse
Notarea elevilor
Propunerea activităţii
independente
Adecvarea stilului didactic la Cunoaşterea elevilor
particularităţile clasei
Adaptarea conţinutului lecţiei la
capacitatea şi interesul elevilor
pentru matematică
Adaptarea metodelor la
obiectivele şi conţinutul lecţiei
Utilizarea diferitelor forme de
activitate
Strategii de diferenţiere şi
individualizare
Folosirea materialelor auxiliare
Punctualitate Personalitatea
Gestionarea timpului profesorului, stilul
Atmosfera din clasă didactic, relaţia
Controlul clasei din punct de profesor-elev
vedere al disciplinei
Calitatea autoevaluării Obiectivele
autoevaluării

43
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

3. Desfăşurarea lecţiei – activitatea elevilor

Indicatori Indicator Aprecieri


evaluabil la Ce se evidenţiază
momentul

Satisfăcător
Foarte bine

Foarte slab
inspecţiei
da/nu

Bine

Slab
Comportamentul elevilor în oră Respectul acordat
Atitudinea elevilor faţă de disciplinei şi
matematică profesorului
Calitatea cunoştinţelor,
priceperilor şi deprinderilor

Observaţii:.............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Recomandări:........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Calificativ al momentului:....................................................................................................................

Inspector şcolar de specialitate, Prof. metodist, Cadru didactic,

Director,
(pentru comformitate)

Acest model este preluat din lucrarea „Documentele profesorului de matematică”, editura
Sigma, Bucureşti 2007.

44
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.6.3. Raport de inspecţie curentă


INSPECŢIE CURENTĂ ÎN SPECIALITATE
Centrul de perfecţionare:_________________________ Nr.de nregistrare______________

RAPORT DE INSPECŢIE CURENTĂ


____________________________(1)
Numele şi prenumele cadrului didactic inspectat___________________________________
Funcţia didactică şi specialitatea________________________________________________
Unitatea de învăţământ_______________________________________________________
Data efectuării inspecţiei______________________________________________________
Profesorul metodist numit prin adresa ISJ nr.____________________/inspector de specialitate
___________________________________________________________________________

Nume şi prenume Semnătura Calificativ acordat


Metodist / Inspector

Constatări şi aprecieri
Nr. Obiectivele evaluării Califi- Comentarii şi
cativul (2) recomandări
I. Activitatea didactică
a. Proiectarea activităţilor
• Calitatea documentelor de proiectare
• Calitatea documentelor de planificare a curriculum-ului (TC,
CD, CDŞ)
• Respectarea documentelor curriculare normative (3)
b. Desfăşurarea activităţilor didactice
• Stăpânirea conţinuturilor disciplinare
• Calitatea metodelor, tehnicilor şi procedurilor utilizate
• Ritmarea şi secvenţierea optimă a activităţilor
• Organizarea optimă a spaţiului de lucru şi a colectivului de
elevi în funcţie de obiectivele urmărite (4)
• Prestanţa profesorului şi capacitatea de captare şi menţinere a
atenţei elevilor
• Accesibilitatea discursului didactic
• Abordarea diferenţiată a elevilor şi asigurarea egalităţii de
şanse
• Calitatea auxiliarelor curriculare utilizate
• Accesul elevilor la resursele educaţionale
• Stăpânirea momentelor cheie ale activităţii desfăşurate(5)
c. Evaluarea randamentului şcolar
• Calitatea instrumentelor de evaluare utilizate
• Calitatea evaluării
d. Nivelul pregătirii elevilor (6)
• Atingerea obiectivelor stabilite prin curriculum
• Aplicabilitatea cunoştinţelor elevilor
• Transferabilitatea cunoştinţelor
• Nivelul dezvoltării competenţelor sociale
• Rezultate deosebite obţinute cu elevii
e. Cunoaşterea elevilor
• Respectul arătat fiecărui elev în parte
• Încurajarea spiritului critic şi a autonomiei intelectuale şi
morale
• Cunoaşterea elevilor şi a domeniilor posibile de dezvoltare
• Folosirea experienţei, motivaţiei şi intereselor elevilor
• Luarea în considerare a nevoilor speciale de educaţie
• Manifestarea unor aşteptări înalte faţă de posibilităţile de
progres ale elevilor
45
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

• Încurajarea solidarităţii, cooperării, întrajutorării


• Utilizarea rezultatelor evaluării pentru dezvoltarea elevilor
• Cunoaşterea evoluţiei sociale şi profesionale a foştilor elevi
f. Autoevaluarea
• Calitatea şi obiectivele autoevaluării, valorificarea ei în
reglarea de proces
II. APRECIERI

Surse de informare utilizate (8)

CALIFICATIVUL ACORDAT (7) Numele şi prenumele profesorului metodist/Inspector


____________________________ __________________________________________
Semnătura__________________________________
Data_______________________________________

Sunt / nu sunt de acord cu aprecierile şi recomandările din raport (9)


Cadru didactic inspectat

Certific realizarea inspecţiei


Director

NOTĂ:
• Explicitări pentru utilizarea fişei de raport
(1) se menţionează dacă inspecţia curentă (preinspecţia) este prima sau a doua, dacă este efectuată pentru obţinerea
gradului didactic II sau gradului didactic I şi sesiunea / seria pentru care s-a făcut înscrierea;
(2) se acordă calificativul: foarte bine=performanţe la nivel ridicat; bine=performanţe care mai pot fi îmbunătăţite,
performanţe bune care pot fi ţinte pentru dezvoltarea profesională ulterioară; satisfăcător=performanţe care necesită
îmbunătăţiri substanţiale prin formare şi consiliere; nestisfăcător= nu este atins nivelul minim de performanţă solicitat.
(3) plan cadru, programe, etc;
(4) pentru activitate individuală, frontală sau pe grupe;
(5) începutul, tranziţiile între secvenţe, sfârşitul activităţii
(6) nivelul performanţelor se judecă în termeni de „valoare adăugată”, rezultatele având în vedere nivelul anterior de
performanţă (la preluarea colectivului de elevi, precum şi mediul socio-economic de provenienţă a elevilor);
(7) în funcţie de aprecierea generală, se acordă calificativul cerut de Metodologie privind perfecţionarea, în felul
următor:
- dominant (cel puţin 2/3) calificativul „foarte bine” = foarte bine
- dominant calificativul „bine” = bine
- dominant calificativul „satisfăcător” = satisfăcător. În acest caz se elaborează şi se realizează, sub
monitorizarea inspectorului şi de comun acord cu profesorul inspectat, un program de dezvoltare profesională
- dominat calificativul „nesatisfăcător” = se consideră eşec şi nu se acordă calificativul final la inspecţia
curentă. În acest caz se va repeta (pre)inspecţia după un interval de 2 săptămâni până la 2 luni
(8) se menţionează explicit: discuţii cu conducerea şcolii, cu colegii, cu elevii, cu părinţii, cu reprezentanţii comunităţii
locale, studiul documentelor şcolare, al lucrărilor şi caietelor elevilor, altele
(9) dacă este cazul, se anexează şi o motivare a dezacordului celui inspectat.
• Raportul scris se înregistrează la secretariatul şcolii şi se arhivează în conformitate cu reglementările în
vigoare. În registrul unic de procese - verbale al şcolii se consemnează tipul inspecţiei, numele cadrului didactic
inspectat, numele persoanei care a realizat inspecţia, data efectuării inspecţiei, constatări şi aprecieri generale,
calificativul obţinut, numărul de înregistrare al raportului de inspecţie la secretariatul unităţii de învăţământ.

46
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.7. Fişă de avizare a programei pentru opţional

FIŞA DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL

AVIZAT,
Inspector de specialitate,

Avizul scolii * :
Denumirea opţonalului……………………………………………………….
Tipul……………………………………Clasa…………….Durata……………………
Număr de ore pe săptămână……………… Autorul…………………………………....
Abilitarea pentru susţinerea cursului……………………………………………………
Instituţia de învăţământ………………………………………………….

CRITERII Ş INDICATORI DE EVALUARE

DA NU DA, cu
recomandări
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument
Obiective de referinţă
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare
obiectiv)
Conţinuturi
Modalităţi de evaluare
II. Existenta unei bibliografii
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu
nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului
- oportunitatea opţionalului
- realismul în raport cu resursele disponibile
Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare
Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut
Adecvarea evaluării la demersul didactic propus

DA DA, cu recomandări NU

Avizul conducerii şcolii…………….

_________________________
* Pentru a fi acceptat, proiectul de programa trebuie să întrunească “DA” la punctele I şi
II si cel puţin cinci de “DA”/”DA, cu recomandări” la punctul III

47
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

5.8. Calendar competiţional 2010-2011


(datele de desfăşurare a unor concursuri pot suferi modificări)

NOIEMBRIE 2010
20 noiembrie – Concursul de matematică „Teodor Topan” – ediţia a V-a
27 noiembrie - Concursul de matematică „Lumina Math” – ediţia a XIV-a

DECEMBRIE 2010
4 decembrie – Concursul de matematică „Matematica plăcerea mea” – ediţia a III-a

IANUARIE 2011
17-21 ianuarie - Olimpiada Naţională de Matematică – etapa pe şcoală
31 ianuarie – 4 februarie – Tabăra de Matematică, ediţia a IV-a

FEBRUARIE 2011
12 februarie - Olimpiada Naţională de Matematică – etapa locală

MARTIE 2011
12 martie - Olimpiada Naţională de Matematică (clasele V-XII) – etapa judeţeană,
25-27 martie – Concursul Interjudeţean de matematică şi Informatică „Grigore Moisil”, ediţia
XXVI, Târgu Mureş

APRILIE 2011
16-21 aprilie - Olimpiada Naţională de Matematică ( clasele VII-XII)– etapa naţională, Oradea

MAI 2011
27-29 mai - Olimpiada Naţională de Matematică ( clasele V-VI)– etapa naţională, Arad

48
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

Capitolul 6. Resurse matematice pe Internet


Conştienţi de faptul că Internetul este o sursă inepuizabilă de informaţie în orice domeniu,
inclusiv matematică, vă propunem în cele ce urmează câteva adrese utile de site-uri cu conţinut
matematic.

www.isjsalaj.ro
Site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj. Aici vor fi postate toate documentele utile profesorilor
din judeţ.
www.edu.ro
Site-ul oficial al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului. Aici puteţi găsi în secţiunea
învăţământ preuniversitar, planuri cadru, programe analitice, calendare, metodologie şi programe
pentru examenul de bacalaureat şi teze cu subiect unic.
www.portal.edu.ro
Site sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului ce conţine legături spre forum de
discuţii pe teme de educaţie, subiecte examene naţionale (Bacalaureat, Teste Naţionale, Teze cu
Subiect Unic, Titularizare) etc.
www.curriculum.edu.ro
Secţiunea site-ului MECT dedicată curriculum-ului. Aici se pot găsi şi descărca programele şcolare
în vigoare.
www.rms.unibuc.ro/
Site-ul Societăţii de Ştiinţe Matematice din România
www.didactic.ro
Site-ul profesorului modern. În secţiunea materiale/discipline/matematică se pot găsi lecţii, teste,
curriculum, proiecte, diverse, ştiri, manuale. Site-ul dispune şi de un forum.
www.olimpiade.ro
La secţiunea discipline/matematică găsiţi informaţii despre Olimpiada Naţională de Matematică sau
despre diverse concursuri.
www.intuitext.ro
Sub egida „înveţi cu plăcere” sunt prezentate produsele software ale firmei Intuitext. În secţiunea
produse/Geometrie între joc şi nota 10 sunt prezentate cele cinci produse de geometrie care acoperă
integral programa claselor a V-a şi a VI-a: „Provocarea Faraonului” (Noţiuni fundamentale,
Unghiuri, Poligoane), „Secretul lui Euclid” (Triunghiul), „La voia zeilor” (Patrulatere), „Comoara
tâlharilor” (Relaţii metrice în triunghi), „De ce leşină elefanţii?” (Cercul).
La secţiunea produse/gazeta matematică este prezentată ediţia electronică a Gazetei matematice.
www.gazetamatematică.net
Site-ul oficial al revistei Gazeta Matematică.
www.metamate.home.ro
Pagina doamnei profesor Gyorfi-Deak Elisabeta de la Gr.Şc. „Octavian Goga” Jibou. Conţine teste
pentru clasele V-VIII.
www.netmatek.extra.hu
Forum de matematică în limba maghiară, susţinut de domnul profesor Kiss Iuliu de la Colegiul
Naţional “Silvania” Zalău
www.mathlinks.ro
Site în limba engleză care conţine în special subiecte date la olimpiadele de matematică din diverse
ţări. În secţiunea forum/national forum/română găsiţi un forum în limba română având ca secţiuni
principale gimnaziu-capacitate, liceu-bacalaureat, avansaţi-olimpiade, generalităţi.
www.univtest.ro
Pe site găsiţi informaţii despre cel mai complex software educaţional ştiinţific destinat elevilor şi
profesorilor. UnivTest este un grupaj de aplicaţii pentru realizarea şi utilizarea testelor, o solutie

49
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

completă pentru cadrele didactice în activitatea de examinare şi evaluare a elevilor şi pentru elevi în
exersare şi autoevaluare
www.cangurul.ro
Site-ul oficial al concursului european de matematică aplicată Cangurul. Aici găsiţi rezultate din
anii trecuţi, etapele de organizare din acest an şcolar, regulament etc.
www.evaluareineducatie.ro
Pagina concursului de matematică „Evaluare in educatie”
www.luminamath.ro
Site-ul concursului de matematică „LuminaMath”, organizat de Fundaţia „Lumina Instituţii de
Învăţământ”
www.sorinborodi.yeahost.com
Site-ul profesorului Sorin Borodi dedicat în exclusivitate elevilor din clasele V-VIII. Aici găsiţi
pentru fiecare clasă teste săptămânale, subiecte date la diverse etape ale olimpiadei de matematică,
diverse concursuri.
http://plus23.xhost.ro
Site-ul profesorului Stanică Nicolae. Site-ul doreşte să ajute elevii şi profesorii cu materiale utile în
pregătirea la matematică.
www.mateforum.ro
Un forum de matematică în limba română, asemănător cu cel de pe mathlinks.ro
www.mateonline.net
Pe site veţi găsi: formule de algebră, geometrie, trigonometrie, analiză matematică, statistică şi
probabilităţi; posibilitatea de a calcula arii şi perimetre (pătrat, triunghi, dreptunghi, trapez),
logaritmi, sinus, cosinus, tangentă şi cotangentă
www.tmmate.ro
Pagina de internet a profesorilor de matematică din judeţul Timiş
http://scoala7.rdstm.ro/geom4/index.html
Site-ul conţine Studii de geometrie în plan şi în spaţiu. Secţiunile sunt: Studii de geometrie în
spaţiu, Probleme de paralelism şi perpendicularitate, probleme de coliniaritate în geometria plană,
Simetrii.
www.psihoteste.ro/capacitate.php
Site-ul conţine teste online de matematică pentru pregătirea examenelor.
www.altastiinta.ro
Matematica puţin altfel.
www.testemate.ro/teste.html
Pentru elevii claselor a VIII-a găsiţi 58 de teste pentru pregătirea examenelor şi concursurilor de
matematică.
www.math.ournet.md
Site de matematică din Republica Moldova.
www.axioma.lx.ro
Site-ul revistei de matematică „Axioma”.
www.matematic.ro
Aici găsiţi concursuri on-line, teste pentru pregătirea examenului de bacalaureat, iar pe forum
rezolvarea unor variante de bacalaureat din cele 100 postate pe site-ul MECT.
www.gatachiu.lx.ro
Site-ul profesorului Gatachiu Ştefan; în fiecare săptămână este propusă spre rezolvare câte o
problemă pentru clasele IX-XII.
www.pro-didactica.ro
O vasta bancă de probleme conţinând probleme grupate pe capitole. De asemenea în secţiunea
„Examene 07” se găsesc rezolvările tuturor variantelor propuse de MECT pentru bacalaureat şi
Teste Naţionale. Secţiunea Forum vă dă posibilitatea de a discuta pe diverse teme.

50
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

www.recreatiimatematice.uv.ro
Site-ul revistei „Recreaţii Matematice” editată de catedra de matematică a Universităţii
„Gh.Asachi” din Iaşi.
www.kalva.demon.co.uk
Site conţinând probleme date la diferite concursuri din alte ţări. Aici găsiţi şi subiectele date la
O.I.M. începând cu anul 1959. Site-ul este în limba engleză.
http://osi.lx.ro
Site-ul neoficial al tezelor naţionale. Conţine nenumărate resurse: teze, admitere facultate,
planificări, subiecte titularizare etc.
www.mateclub.lx.ro
Portal util tuturor celor interesaţi de matematică
www.planetamatematicii.go.ro/
Matematică distractivă
www.fmatem.moldnet.md/
Revista Foaie Matematică din Moldova
www.epsilon.ro
Un site impresionant de matematica on-line, organizat şi întreţinut de domnul profesor Dragoş
Constantinescu. Momentan, site-ul este în construcţie
http://fun.vipnet.ro
Conţine teste interactive realizate în Flash
www.matematici.ro
Meditaţii on-line la matematică
www.sosmath.com/
Resurse de algebră şi ecuaţii diferenţiale
http://www.cva-galati.ro/matematica/
Site-ul catedrei de matematică a C.N. „V.Alecsandri” din Galaţi
http://www.ajorza.org/math/indexx.html
Pagina personală a lui Andrei Jorza, fost component al lotului olimpic de matematică
http://edu.adralex.ro/sc5roman/mate/baza/mathHome.html
Site-ul profesorului Constantin Obreja din Roman. Pe site găsiţi un interesant genarator de teste
http://edu.adralex.ro/sc5roman/mate/JCMweb/index.htm
Pe site găsiţi un program de desenat graficele diverselor funcţii.
http://www.artofproblemsolving.com/
Unul din cele mai reusite site-uri de matematică, conţine probleme de olimpiadă. Site-ul este
recomandat de IMO
http://video.neogen.ro/user/ursu_ioan
Sursa alternativa de studiu bazata pe ideea de „video manual”. Se pot vizualiza o serie de lecţii reale
(din clasă) de matematică.
www.mateonline.net/
Aici se găsesc formule matematice.
www.portal.edu.ro/index.php/base/materiale
Pagina SEI de unde se pot descărca pachetele de lecţii AeL
www.mathworld.wolfram.com
Enciclopedia on-line Mathworld
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/toc.html
Elementele lui Euclid în limba engleză
www.e-scoala.ro/matematica/index.html
Simulari virtuale în flash, CAD şi geometria plană, personalităţi, download
http://ro.wikipedia.org/wiki/Portal:Matematic%C4%83
Matematica pe Wikipedia
www.kappa.ro/kids/adunare.html
Adunarea pentru cei mici

51
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

clubulperformantei.ifrance.com/
Pentru pasionaţii de matematică
www.varox.ro
Pagina firmei Varox, producătoare de software educaţional
www.softrom.ro/shop_online/teste.asp
Teste de bacalaureat şi capacitate pe CD
http://softedu.ath.cx/
Sume şi baze de numeraţie
www.wisesoftware.eu
Site-ul firmei Wise producatoare de soft educaţional
www.geocities.com/statprob/
Soft educaţional de statistica
http://membres.lycos.fr/animgallerie/euclide/EngMain.html
Soft gratuit de desenat figuri geometrice simple
www.brothersoft.com/home_education/math/
Soft matematic free, shareware, demo
http://integrals.wolfram.com/index.jsp
Calculator online de primitive
www.ams.org/
Site-ul American Mathematical Society, cuprinde link-uri spre principalele reviste de matematică
din lume şi spre societăţile de matematică
www.math.fsu.edu/Virtual/
Matematica virtuală (reviste, cărţi, newsgrupuri,)
archives.math.utk.edu/
Arhivă de resurse matematice
www.ipl.org/div/subject/browse/sci40.00.00/
Colecţie de resurse matematice
http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/history/
Cel mai complet site de istoria matematicii
www.agnesscott.edu/lriddle/women/women.htm
Biografiile femeilor matematiciene
www.curiousmath.com/
Curiozităţi matematice
www.cut-the-knot.org/index.shtml
Matematică interactivă
www.explorelearning.com/
Un site ce demonstrează că se poate învăţa matematica prin joc
http://library.thinkquest.org/2647/index.html?tqskip1=1
Interactive Mathematics Online, este conceptul după care sunt prezentate cursuri de matematică
www.webmath.com/
Resurse matematice printre care şi posibilitatea de a calcula derivate, integrale, de a efectua
conversii din diverse unităţi de măsură
www.emis.de/ELibM.html
Electronic Library of Mathematics, conţine link-uri spre reviste, monografii, opere clasice, soft-uri
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/julia/explorer.html
Fractali de tip Julia şi Mandelbrot
http://imo.math.ca/
Site-ul Societăţii Canadiene de Matematică, conţine legături spre paginile fiecărei ţări participante
la IMO. Aici se găsesc subiectele de la fiecare ediţie, în limba engleză
www.imo-official.org/
Site-ul oficial IMO. Aici se găsesc subiectele date la toate ediţiile, clasamente generale pe ţări etc

52
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

http://www.cut-the-knot.org/index.shtml
Jocuri interactive de matematică
www.imo.org.yu/
Un adevărat compendium online ce conţine probleme de tip IMO
http://journals.cms.math.ca/CRUX/
Revista Crux Mathematicorum a Societăţii Canadiene de Matematică
www.komal.hu/info/bemutatkozas.e.shtml
Revista de matematică şi fizică Komal (Ungaria)
www.sofotex.com
Site de unde se pot descărca o mulţime de soft-uri educaţionale
http://freestatistics.altervista.org/en/math.php
De aici se pot descărca gratis o mulţine de soft-uri matematice
http://www.kalva.demon.co.uk/
Probleme de la concursurile din alte ţări (inclusiv soluţii). Pagina găzduieşte peste 5000 de
probleme de acest tip, inclusiv problemele date la O.I.M. începând cu 1959.
http://www.math.harvard.edu/putnam/
Pagina concursului de matematică Putnam
http://www.obm.org.br/eureka.htm
Site-ul revistei de matematică Eureka editată de Societatea Braziliană de Matematică (în limba
spaniolă). Pot fi descărcate numerele revistei în format doc sau pdf.
http://fs.gallup.unm.edu//eBooks-otherformats.htm#E-Books%20of%20Mathematics
Cărţi electronice cu conţinut matematic
http://kvant.mirror1.mccme.ru/
Site-ul celebrei reviste de matematică Kvant (în limba rusă)
http://emis.math.ca/
Site-ul Societăţii Europene de Matematică
http://emis.math.ca/PSU-mirror/MathLists/Journals.html
Reviste electronice de matematică

53
BULETIN INFORMATIV - anul şcolar 2010-2011 prof. Matyas Marius Mirel

CUPRINS

Capitolul 1. Structura anului şcolar 2010-2011 1

Capitolul 2. Curriculum 2
2.1. Planuri cadru 2
2.2. Programa şcolară 3
2.3. recomandări metodologice cu privire la aplicarea programelor şcolare 13
de matematică în anul şcolar 2010-2011
2.3.1. Introducere 13
2.3.2. Structura programelor şcolare pentru matematică 13
2.3.3. Recomandări metodologige privind aplicarea programei şcolare 17
pentru disciplina matematică în gimnaziu
2.3.5. Relaţia dintre programa şcolară şi manuale 18
2.3.6. Relaţia dintre aplicarea programei şcolare şi proiectarea demersului 18
didactic
2.4. Model curricular al disciplinei Matematică 20
2.5. Manuale şcolare valabile în anul şcolar 2010-2011 27

Capitolul 3 Evaluarea Naţională pentru clasa a VIII-a 29


3.1. Calendar 29
3.2. Noutăţi 30
3.3. Programa de matematică 31

Capitolul 4 Concursuri de Matematică 35

Capitolul 5 Documente utile profesorilor de matematică 36


5.1. Calendarul anului şcolar 2010-2011 36
5.2. Portofoliul profesorului de matematică 37
5.3. Conţinutul dosarului comisiei metodice 38
5.4. Ghid de evaluare a activităţii didactice 39
5.5. Modele de planificări 40
5.6. Modele de fişe de asistenţă la lecţie 41
5.7. Fişă de avizare a programei de opţional 47
5.8. Calendar competiţional 48

Capitolul 6 Resurse matematice pe Internet 49

54