Sunteți pe pagina 1din 7

INREGISTRAT LA INSPECŢIA TERITORIALĂ A MUNCII

CONTRACTUL

COLECTIV DE MUNCĂ
( MODEL CU LĂMURIRI ŞI VARIANTE POSIBILE

PENTRU NEGOCIERI)

Al ______________________________________________
(denumirea întreprinderii)

____________________________________________
(localitatea)

Pe anii ____________________________
CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ
Prezentul contract colectiv de muncă este încheiat conform prevederilor Codului Muncii al
Republicii Moldova adoptat la 28 martie 2003 prin legea nr.154-XV, intrat în vigoare din 01 octombrie
2003 (cu modificările ulterioare) şi reglementează relaţiile între angajator şi salariat în domeniul
problemelor de muncă şi social-economice, stabileşte condiţiile de muncă, salarizarea şi alte drepturi şi
obligaţii ce recurg din raporturile de muncă.

Părţile contractante:
Angajatorul: ________________________________________________
reprezentat de _______________________________________, (în continuare Angajator)
Salariaţii, reprezentaţi de Sindicat ( în continuare Sindicat), călăuzindu-se de prevederile
normelor din Titlul II al Codului Muncii, au convenit asupra următoarelor:

I. DISPOZIŢII GENERALE
I.1. Prezentul contract colectiv de muncă este un act juridic care garantează respectarea drepturilor şi
intereselor social-economice ale salariaţilor de la întreprinderea-----------------------------------------.
I.2. Părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt parteneri egali în drepturi, independenţi
la elaborarea, negocierea contractului colectiv de muncă avînd ca bază prevederile Convenţiilor
Colective (nivel naţional, de ramură şi teritoriale), alte acte normative în vigoare şi se obligă să
execute corespunzător prevederile acestuia. Clauzele convenţiilor constituie drepturi şi garanţii
minime stabilite la nivel de ramură, sau nivel naţional. (Acestea sunt obligatorii şi vor fi ca o plat
formă de lansare a negocierilor CCM nivel de unitate).
I.3. Părţile vor negocia doar drepturile şi garanţiile de muncă suplimentare (mai avantajoase), la cele
prevăzute de Codul Muncii, convenţiile colective de muncă şi alte acte normative
I.4. Prezentul contract se încheie pe un termen cu durata de _________________ ani şi intră în
vigoare de la data înregistrării la inspectoratul teritorial de muncă. La expirarea termenului de
acţiune a prezentului contract părţile vor decide prolongarea acţiunii acestuia, în condiţiile în care
a fost încheiat, sau alte condiţii ce vor fi convenite. Decizia corespunzătoare se adoptă de către
părţi cu o lună înainte de expirarea termenului valabilităţii lui.
I.5. Fiecare dintre părţile semnatare ale prezentului contract sunt în drept să înainteze, în perioada
acţiunii acestuia, propuneri privind introducerea unor schimbări şi completări, care nu vor
împiedica îndeplinirea angajamentelor deja asumate.
I.6. În caz dacă la încheierea, modificarea şi executarea prezentului contract apar divergenţe, sau
premizele unui conflict colectiv de muncă, acestea se vor soluţiona, conform Titlului XII,
Capitolul III al Codului Muncii.
I.7. Patronul se obligă să nu adopte hotărâri, să emită ordine şi dispoziţii, să nu încheie contracte
individuale de muncă în condiţii ce contravin prezentului contract. Dacă în perioada acţiunii lui
vor fi stabilite prin lege condiţii noi asupra celor prevăzute de prezentul contract, se aplică
normele stipulate de legislaţia Republicii Moldova, convenţiilor colective nivel naţional, ramural.

II. SALARIZAREA
Părţile au convenit:
I.8. Ca bază a negocierilor salariale (punctul de pornire), o constituie Codul Muncii Titlul V, Legea
salarizării şi ultima Hotărîre a Guvernului RM despre salariul minimum pe ţară, convenţiile
colective naţionale, ramurale şi teritoriale, care stabilesc salariul minim tarifar, pentru prima

2
categorie de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de
proprietate şi forma de organizare juridică.
Notă: Salariul tarifar de categoria I de calificare se reexaminează în
conformitate cu Hotărîrea Guvernului referitor la stabilirea salariului minim
în sectorul real al economie si este obligatoriu pentru angajator.
I.9. Se instituie în unitate sistemul de salarizare:(prin negociere)
– sistemul tarifar de salarizare sau,
– sistemul netarifar

2.3 Se aprobă Regulamentul despre remunerarea muncii parte componentă a acestui contract şi
conţine obligatoriu prevederi deja negociate şi aprobate prin hot. de Guvern . convenţii. Pe lîngă
salariul de bază( salariul tarifar, salariul funcţiei)in Regulament se include :
* salariul suplimentar(adausurile şi sporurile la salariul de bază).Plăţi de
stimulare a muncii inclusiv pentru deservirea mai multor mecanisme sau unităţii tehnologice, îmbină
mai multe profesii şi altele.
* Retribuirea muncii prestate în condiţii nocive.
* Plata pentru vechimea în muncă în ramură..
2.4 Salariul minim pentru 1 categorie de salarizare este de---------------------------------
2.5 Salariul se achită lunar, pînă la data de -------- a lunii premărgătoare, în contabilitate, la locul de
muncă, s-au la înţelegere prin card bancar.
2.6 În baza art.138 al CM se instituie recompensa în baza rezultatelor activităţii anuale a unităţi, din
venitul anual- --------------------% distribuind această sumă proporţional între salariaţi conform
. salariilor anuale cîştigate. Această hotărîre necesită a fi promovată în organul de decizie a unităţii
care distribuie beneficiul.
2.7 Se instituie compensaţii adăugătoare salariaţilor care îmbină munca cu studiile, însuşirea unei
noi profesii - în funcţie de necesităţile unităţii, sau la dorinţa
salariatului-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
2.8 Pentru membrii de sindicat la concedierea în legătură cu reducere statelor, se va acorda o
indemnizaţie de eliberare, cuantumul căreia va depinde de stagiul de activitate la unitate;
De exemplu: 5-10 ani— 1 salariu mediu lunar.
11-20ani- 2 -//-
Peste 21 -3 -//-
2.9 În cazul reducerii în masă a angajaţilor, pe lîngă respectarea procedurilor prevăzute de
Codul muncii se va acorda ajutor material, care poate fi propus şi în natură (produse alimentare,
mărfuri industriale ş.a.) în valoare de .....- lei.
2.10 Salariaţii sînt premiaţi in baza Regulamentului de premiere parte componentă a acestui contract.
2.11 Normarea muncii se efectuează conform Codului Muncii titlul V, cap. V. Normele sînt parte
componentă a acestui contract. Se elaborează pe perioade de timp şi remunerarea muncii nu
poate fi mai mică de minimul garantat şi să corespundă ca minimum lucrărilor analogice
sistemului tarifar.

III. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI TIMPUL DE ODIHNĂ

Părţile au convenit
I.10. Timpul de muncă, timpul de odihnă este prevăzut în Regulamentul intern al unităţii , care poate
fi parte componentă al CCM şi care se elaborează în conformitate cu titlul IV al Codul Muncii,
convenţiilor naţionale, ramurale, teritoriale.
I.11. Concediul anual, garantat şi plătit va constitui ------------ zile calendaristice, pentru toate
categoriile de lucrători. Pentru salariaţii care activează în condiţii grele şi nocive să se acorde
suplimentar la concediu de bază.... ....zile plătite.
I.12. La prezentarea actelor justificative să acorde concedii suplimentare plătite dar nu mai puţine zile
decât sunt prevăzute de Convenţia Colectivă (nivel de ramură), în următoarele cazuri:
3
- căsătoria angajatului __ __ zile
- căsătoria copilului angajatului _________ zile
- naşterea copilului ___________ zile
- decesul părinţilor, soţului, soţiei, copiilor ________ zile
- decesul buneilor, fratelui, surorii _________ zile
- înrolarea în rândurile Armatei Naţionale ________ zile
Angajaţii vor beneficia de concediul suplimentar fără menţinerea salariului pe o perioadă de
________ zile calendaristice pe an..
Modul de acordare a concediilor suplimentare plătite, precum şi fără menţinerea salariului se
determină prin acordul comun al Angajatorului şi salariatului.
I.13. Concediu suplimentar se acordă, de asemenea, şi salariaţilor cu o vechime mai mare în lucru:
pentru vechime mai mult de _______________ ani ________________ zile
_______________ ani ________________ zile
I.14. Ordinea de plecare în concedii anuale este determinată de graficul anual, adoptat de Angajator şi
coordonat cu comitetul sindical, care se aduce la cunoştinţă salariaţilor la începutul anului.
I.15. În baza art.99 CM, în unitate se poate întroduce evidenţa globală anuală a timpului de muncă.
Pentru perioade cînd nu sa activat, sau sa activat luna incompletă , RETRIBŢIA MUNCII va fi
efectuată pentru această perioadă în avans, suma salariului fiind nu mai mică de cît salariul
minim garantat în ramură.(În aşa fel salariaţii îşi vor păstra dreptul la stagiul deplin pentru
pensionare, dreptul la plata indemnizaţiilor pentru incapacitate de muncă)
3.7 În caz de şomaj tehnic, se recomandă de negociat următoarele forme de plată.
* Angajatorul achită şomajul tehnic de la 75%---100% din
salariul de bază, iar salariatul se află la dispoziţia angajatorului, conform înţelegerilor.
* Pentru această perioadă contractul individual de muncă poate fi sistat conform art.77 punctul c CM.
* Pe perioada şomajului tehnic salariaţilor, li se acordă alt loc de lucru la unitate, la alte unităţi cu care
este contract inclusiv şi lucrări publice cu condiţia că salariul nu va fi mai mic de cît salariul de bază
sau salariul mediu lunar. Transportul dus, şi întors, va fi achitat de către una din unităţi.

IV. PROTECŢIA MUNCII ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII

Părţile a convenit
I.16. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, preîntîmpinarea accidentelor, asigurarea protecţiei
muncii, angajatorul va aloca mijloace financiare în sumă de ________mii lei (însă nu mai puţin de
2% din fondul de salarizare). Panul de măsuri cu devizul de cheltuieli se elaborează anual în
baza certificării locurilor de muncă, analizei planului precedent, buletinelor de boală,
prescripţiilor, conform cerinţelor şi normelor în vigoare care se anexează.
I.17. Din contul întreprinderii se asigură angajaţii cu echipament de protecţie individuală şi
colectivă (îmbrăcăminte, încălţăminte şi alte mijloace de protecţie) conform listei de profesii şi
lucrări (cu specificarea termenilor de utilizare a echipamentului – conform normelor). Modul de
reparare spălare a acestora va fi negociat şi inclus. lista pe profesii şi lucrări se anexează.
I.18. De a aproviziona angajaţii, implicaţi în lucrări cu condiţii nocive, cu hrană specială, conform
certificării locurilor de muncă. (Lista se anexează).
I.19. Părţile au convenit că angajatorul va organiza prînzul în unitate ( hrana caldă), acoperind --------% din
costul prînzului.
I.20. La unităţile cu angajaţi preponderent de gen feminin, se vor negocia măsuri în scopul păstrării
locurilor de muncă, preîntîmpinării şomajului feminin şi anume:
- să acorde locuri de muncă exclusiv pentru păstrarea locurilor de muncă femeilor gravide, care
conform recomandării medicului trebuie să fie trecute la lucru uşor şi care exclud condiţii nocive
de muncă şi grele;
- altele.
I.21. Pentru asigurarea condiţiilor, care permit femeilor să combine munca cu maternitate, patronul îşi
asumă următoarele obligaţiuni:

4
- să stabilească pentru femeile, care au copii în vârstă de până la ______ ani,
săptămâna de lucru de _________ ore fără micşorarea retribuirii muncii.
4.7 Se asigură locurile de muncă cu apă potabilă, încăperi sanitare dotate cu materiale igienice,
normele se anexează.
4.8 Se asigură salariaţii contra accidentelor de muncă, prin intermediul companiilor de asigurare, lista
se anexează.
4.9 În unitate se instituie comitetul pentru protecţia muncii, vor activa împuterniciţii sindicatelor
pentru protecţia muncii şi activează în conformitate cu Regulamentele aprobate de Guvern şi
CNSM, acestor persoane li se acorda------------------ore pe săptămînă, (care pot fi stimulaţi
conform înţelegerilor ).
Patronul se obligă.
4.10 Să organizeze instruirea in materie de protecţie a muncii, instructajele de securitate a muncii
conform Regulamentului de instruire în vigoare , cu înmînarea instrucţiunilor .Instruirea şefilor de
servicii pentru protecţia muncii, serviciul medical, preşedintele şi vice-preşedintele comitetului pentru
protecţia muncii, împuternicitul principal pentru protecţia muncii vor fi instruiţi cu detaşare din serviciu
la serviciile licenţiate.
Comitetul sindical se obligă.
4.10 Să participe la îndeplinire planului anual de măsuri, să ducă controlul obştesc de respectare a
legislaţiei muncii. Să participe în comisiile organizate de angajator inclusiv de cercetare a
accidentelor de muncă, să participe la elaborarea actelor normative a unităţii, la necesitate să le
aprobe.
Munca femeilor şi copiilor.
4.11--------------
Notă: La baza negocierii clauzelor capitolului de mai sus vor sta următoarele acte normative: Codul
Muncii, Legea cu privire la protecţia muncii, Legea sindicatelor, Ordinul Ministerului sănătăţii nr. 132 din
17.06.96 şi alte acte normative, care se pot găsi în broşura nr.5 a Departamentului Protecţiei Social-
Economice şi Drept a FNSAA „Agroindsind”.

V PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA CADRELOR,

Părţile se obligă:
5.1 Să prevadă alocarea mijloacelor pentru instruirea şi perfecţionarea cadrelor (lucrători şi
specialişti) de _______% din fondul de salarizare(art. 213 CM)
5.2 Să favorizeze formarea şi creşterea profesională a salariaţilor membrii ai sindicatului, inclusiv
creşterea categoriilor de salarizare, însuşirea altor profesii la locul de muncă îmbinarea muncii cu
studiile. Cu aceste categorii angajatorul poate încheia contracte de ucenicie, sau contracte de
calificare profesională, ale membrilor de sindicat vor fi coordonate cu comitetul sindical. Pentru
aceste categorii pot fi negociate clauze adăugătoare celor prevăzute de Codul Muncii, titlul VIII.
5.3 Părţile au convenit că atestarea profesională va fi efectuată odată în 3-5 ani, la modernizarea
tehnologiilor, utilajului, în cazul specialiştilor care lucrează în secţiile, respective. Comisia de
atestare va fi alcătuită în colaborare cu comitetului sindical. Instruirea, cerinţele, criteriile vor fi
stabilite într-un regulament elaborat de părţii.

VI COMPENSĂRI ŞI ALOCĂRI SOCIALE ADĂUGĂTOARE CELOR


PREVĂZUTE DE LEJISLAŢIA ÎN VIGOARE.
PĂRŢILE AU CONVENIT:
6.1 Să stabilească ordinea de plătire suplimentară a indemnizaţilor unice în caz de naştere în familie:
- al primul copil, în mărime de ______________ lei;
- al doilea copil, în mărime de _______________ lei;
5
- al treilea copil, în mărimea de ______________ lei.
6.2 În caz de pensionare a salariaţilor, cu un staj neîntrerupt la întreprindere de ___________ ani,
angajatorul va plăti o indemnizaţie în sumă de _______ lei pentru fiecare an de lucru la întreprindere.
6.3 Salariaţilor la concediul anual li se va acorda ajutor material pentru reabilitarea sănătăţii in sumă de
------sau foi de odihnă, sanatoriale cu plata lor parţială ---------%, sau totală.
6.4 Se susţine odihna de vară a copiilor salariaţilor prin plata foilor la-------------% din cost , sau---------lei.
6.5 Se acordă ajutor material din sursele financiare ale unităţii, în baza Regulamentului aprobat de
părţi, care poate include mai multe ocazii, cum ar fi cadouri pentru copii la Anul Nou, la zile
onomastice inclusiv date jubilee, la sărbători naţionale şi religioase, la sărbători profesionale, cazuri
de boală, accidente, inclusiv de muncă, deces, intervenţii chirurgicale şi altele. Acest regulament se
va negocia anual în dependenţă de starea financiară a unităţii ,indicîndu-se la fiecare caz suma în lei
şi va fi parte componentă al acestui contract.

VII Respectarea intereselor salariaţilor în cazurile schimbării


proprietarului( privatizării),reorganizării(prin fuzionare sau divizare),lichidare a
unităţii.

Părţile au convenit.
7.1 în cazurile de schimbare a proprietarului(privatizare),reorganizare CCM îşi păstrează valabilitatea pe
termenul încheiat, inclusiv şi contractele individuale de muncă..
7.2 In comisiile formate pe aceste probleme obligatoriu va fi inclus preşedintele comitetului sindical.
7.3

VIII GARANŢIILE ACTIVITĂŢII SINDICATULUI.


Părţile au convenit.
8.1 În baza art. 19 al CM reprezentantul sindicatului, preşedintele comitetului sindical, va fi promovat
inclusiv de către patron în consiliul de conducere al unităţii. Preşedintele comitetului sindical va
participa la şedinţele de lucru ale organelor de conducere , cînd se discută problemele social-economice.
8.2 Preşedintele comitetului sindical, ne eliberat din producere va dispune de cel puţin 8 ore în
săptămână, cu păstrarea salariului la locul permanent de lucru, pentru executarea sarcinilor obşteşti,
graficul la înţelegere cu angajatorul.
8.3 Preşedintele comitetului sindical va fi salarizat din contul patronului la nivelul a unui adjunct al
angajatorului, sau al specialistului principal. Unde preşedintele nu este eliberat patronul va acorda
adaus la salariul de la locul de muncă egal cu--------lei., sau diferenţa dintre salariului acestuia şi a
adjunctului, sau a specialistului principal.
8.4 Angajatorul se obligă:
- să asigure gratuit comitetului sindical cu utilaj, mobilă, încăperi, mijloace de
comunicaţie inclusiv accesul la calculator conectat la internet, altă tehnică, în caz de
necesitate – transport pentru deplasări;
- Angajatorul prin intermediul contabilităţii, în baza listelor membrilor de
sindicat prezentate de comitetul sindical reţine cotizaţiile de membru de sindicat în mărime
de 1% din salariul total, mijloacele acumulate lunar în ziua achitării salariilor se transferă pe
conturile indicate de UT sau centrul FNSAA „Agroindsind”. Analogic se va proceda şi cu
sursele destinate preşedintelui comitetului sindical sau la decizia comitetului sindical.
- să deconteze anual comitetului sindical mijloace băneşti în mărimea de cel
puţin 0,2 % din fondul de salarizare în conformitate cu art. 35 (5) a Legii sindicatelor.
(devizul de cheltuieli se anexează)
-

1X DISPOZIŢII FINALE

9.1 Părţile î-şi asumă răspundere pentru respectarea prezentului contract, controlul asupra
respectării fiind pus în seama părţilor contractante prin comisia pentru dialog social. Totalizarea se
6
efectuează semestrial, anual şi se aduce la cunoştinţă membrilor de sindicat la adunarea generală sau
conferinţă.
9.2 În caz de necesitate, modificările prezentului contract se fac prin acordul ambelor părţi, conform
procedurilor prevăzute de Codul Muncii.
9.3 Prezentul contract conţine _______ pagini numerotate.
9.4 Prezentul contract conţine anexe după cum urmează: (de enumerat anexele)
9.5 Angajatorul se obligă ca, în termen de zece zile lucrătoare, să aducă toate actele emise pe
unitate (ordine, dispoziţii, regulamente ş.a.) în concordanţă cu prezentul contract.

Se anexează la contractul colectiv de muncă ca parte integră:

1 Convenţiile naţională, ramurală, teritorială.


2 Regulamentul despre remunerarea muncii în unitate.
3 Regulamentul de premiere
4 Normele de muncă.
5 Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă cu devizul de
cheltuieli.
6 Lista profesiilor şi funcţiilor, executarea cărora impune acordarea gratuită
a materialelor igienico-sanitare.
7 Normativul de acordare gratuită a echipamentului individual de protecţie
şi lucru.
8 Normativul de acordare gratuită a alimentaţiei de protecţie şi a
preparatelor vitaminoase.
9 Lista profesiilor care se asigură obligatoriu contra accidentelor de muncă.
10 Regulamentul cu privire la acordare ajutoarelor materiale a lucrătorilor
unităţii şi altor categorii.
11 Devizul de cheltuieli 0,2% transferate sindicatului.
12 Regulamentul de atestare profesională.
13 Lista lucrărilor cu condiţii nocive ,care dau dreptul la concediul suplimentar
de 6 zile.

Semnat astăzi „_____”_______________ 200___

Din partea Patronului: Din partea Sindicatului:

_________________ /________________ / _________________ / _______________/

_________________ /________________ / _________________ / _______________/

_________________ /________________ / _________________ / _______________/