Sunteți pe pagina 1din 8

Care sunt personajele ce participă la acţiune

Care sunt relaţiile dintre personaje?

Când se petrece acţiunea

ACTIUNEA (subiectul)

• un singur fir narativ


• mai multe fire narative narative (planuri narative)
Unde se petrece acţiunea Modalităţi de caracterizare

Ce declanşeză acţiunea Cum evoluează evenimentele Cum se încheie acţiunea (deznodământul)


(desfăşurarea acţiunii, evoluţia conflictlui/conflictelor)
PROIECT DIDACTIC

PROFESOR: ILIE CRISTINA-LIANA


DATA:
CLASA: a X a A
OBIECTUL: Limba şi literatura română
TITLUL LECTIEI: Enigma Otiliei – discutarea subiectului prin evidenţierea trăsăturilor specifice
TIPUL LECTIEI: Însuşirea de noi cunoştinţe
TIMP ALOCAT: 2 ore

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili să:


a) Obiective cognitive:
1. să stabilească tema romanului Enigma Otiliei de G. Călinescu;
2. să precizeze care sunt planurile romanului pornind de la relaţiile ce se stabilesc între personaje;
3. să identifice pe baza textului suport şi a fişei de lectură tipul de narator şi tipul de focalizare;
4. să enumere trăsăturile particulare din structura romanului: îmbinarea elementelor balzaciene cu cele romantice şi cu
cele moderne;
b) Obiective afective:
1. să participe cu interes la lecţie;
2. cultivarea plăcerii de a citi;
3. stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice.

MATERIAL DIDACTIC: -manualul şcolar, fişa de lucru;

METODE SI PROCEDEE: - lectura selectivă;


- conversaţia euristică;
- explicaţia, expunerea.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE : -orală


-frontală
-individuală
BIBLIOGRAFIE:

Constantin Parfene - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală – Polilrom –1999
 Ana Dumitrescu – Metodologia structurilor narative, E.D.P, Bucureşti
 N. Manolescu – Arca lui Noe , vol.I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1981
 Emilia Boghiu, L. Vulpeş – Hermeneutică şi naratologie aplicată, Ed. Eurocart, Iaşi, 2003
 G. Călinescu – Enigma Otiliei, Ed. B.P.T., Bucureşti
Secventele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode

1.Moment Salută elevii şi noteaza absenţele. Numesc elevii absenţi, îşi pregătesc
organizatoric Cere elevilor să se pregătească pentru materialele necesare desfăşurării orei
lecţie.

2. Actualizarea 1. Clasificarea tipurilor de roman 1. Cu ajutorul profesorului, elevii vor


cunoştinţelor identifica tipurile de roman cunoscute
dupa o serie de criterii: temă, naraţiune, conversaţia
cronologie.

2.Recapitularea tipurilor de 2. Elevii dau informaţiile cerute şi


naraţiune/tipuri de focalizare ( pers- notează ceea ce nu îşi amintesc/ nu ştiu.
pectivei narative) Elevii vor identifica:
1. tipul de narator omniscient =>
caracter obiectiv;
2. tip de narator personaj => caracter
subiectiv ;
3. tipul naratorului martor =>
combinare a celor două
- focalizare (perspectivă narativă):
focalizare zero, internă, externă;
3.Captarea atenţiei Se dă elevilor să completeze o fişă care Completează fişa dată
să înregistreze aşteptările elevilor de la
romanul studiat:
1. Ce le sugerează titlul romanului.
2. Care sunt aspectele care îi atrage
cel mai mult în studierea unui
roman.
3. In ce manieră ar dori să le fie
prezentat romanul sau discutat
romanul la clasă.

4. Anunţarea noului Scrie pe tablă titlul noii lecţii: Elevii ascultă şi notează în caiete -expunerea
conţinut Enigma Otiliei, de G. Călinescu şi etapele lecţiei.
principalele aspecte ce vor fi discutate:
1. Concepte discutarea unor concepte
opeaţionale operaţionale: structură, titlu,
temă, conflict.
2.Stabilirea elementelor caracteristice
romanului studiat: clasice, realist-
balzaciene, romantice şi a celor
moderne.
3.Identificarea tipurilor de personaje
şi stabilirea relaţiilor dintre ele.
5.Dirijarea procesului 1. Discutarea următoarelor concepte: 1. Ascultă şi notează în caiete
de învăţare titlul romanului, teme narative, tipuri de -expunerea
conflict
Tema romanului
Este stabilită tema/temele romanului -lectura
romanului: - viaţa burgheziei bucureşte selectivă
de la începutul secolului al XX-lea,
prezentată în aspectele ei esenţiale, sub
determinarea social-economică a banului -explicaţia
(tema moştenirii)
- destinul tânărului Felix
Sima care înainte de a face carieră
trăieşte experienţa iubirii (tema iubirii)

2. Structura romanului ( numărul de 2. Elevii vor identifica drept planuri -conversaţia


capitole, identificarea planurilor ) principale ale romanului: euristică
Romanul, alcătuit din douăzeci de a) planul ce prezintă conflictul dintre
capitole, este construit pe mai multe clanul Tulea şi grupul Giurgiuveanu
planuri narative, care urmăresc destinul (Costache Giurgiuveanu, Otilia,
mai multor personaje, prin acumularea Pascalopol, Felix);
detaliilor: destinul Otiliei, a lui Felix, a b) al doilea plan prezintă destinul
lui Stănică, al membrilor clanului Tulea. tânărului Felix Sima, proiectat fundalul
Profesorul cere elevilor să distingă unei societăţi mercantile şi degradate
planurile principale din structura narativă moral;
a romanului.
3. Prezentarea elementelor realist - 3. Ascultă şi notează în caiete. -expunerea
balzaciene, clasice, romantice şi
moderne;
Se va realiza pe tablă o schemă a
elementelor realist – balzaciene, clasice,
romantice şi moderne care vor fi supuse
discuţiei.
Roman realist-balzacian prin: temă,
ideea paternităţii (reflectată şi în titlul
iniţial Părinţii Otiliei), istoria unei
moşteniri, incipit ( situarea exactă în timp
şi spaţiu), veridicitatea susţinută prin
detaliile topografice, descrierea străzii în
manieră realistă, fineţea observaţiei şi
notarea detaliului semnificativ, realizarea
personajelor.
• Se discută împreună cu elevii • Elevii vor observa caracterul -lectura
semnificaţia incipitului şi a închis al structurii narative dat de selectivă
finalului, rolul portretizărilor. simetria incipitului cu finalul, -conversaţia
simetrie ce se realizeză prin euristică
descrierea străzii şi a casei lui
moş Costache, din perspectiva lui
Felix.

Elemente clasice: simetria romanului, Ascută şi notează în caiete -expunerea


trăsătura de caracter dominantă la unele
personaje: avarul-Costache Giurgiuveanu
“baba absolută, fără cusur în rău”- Aglae,
demagogul-Stănică Raţiu “un caţavencu”
al ideii de paternitate, ambiţiosul - Felix,
senilul – Simion
Elemente romantice: folosirea antitezei
în realizarea perechilor de personaje,
descrierea naturii, motivul orfanului.
Elemente moderniste: ambiguitatea
personajelor, interesul pentru procese
psihice deviante, motivate prin ereditate
şi mediu (alienarea şi senilitatea), pentru
aspecte groteşti apropiate esteticii
urâtului, secvenţele nrative realizate
scenic ce anticipează dialogurile teatrului
absurd (capitolul al XVIII-lea), tehnicile
de portretizare – comportamentismul şi
reflectarea poliedrică (tehnica oglinzilor)
în cazul Otiliei.
Se comptează o schemă cu date obţinute -exerciţiul
7.Obţinerea în rma lecţiei referitoare la acţiunea şi
performanţei personajele romanului

-coversaţia
8.Evaluare Analizează şi notează răspunsurile
elevilor

9.Asigurarea retenţiei Prezintă tema pentru acasă: “Redactaţi Ascultă şi notează indicaţiile
şi a transferului un eseu având ca titlu Complexitatea profesorului.
narativă a romanului Enigma Otiliei”