Sunteți pe pagina 1din 4

MODEL DE BILET DE EXAMEN LA „BUGET ŞI TREZORERIE PUBLICĂ”

Punctaj:
Din oficiu: ------------------1 punct
20 grile x 0,225 puncte = 4,5 puncte
3 aplicaţii x 1,5 puncte = 4,5 puncte
Total -------------------------10 puncte

Să se aleagă răspunsul corect la grilele 1-20. Există un singur răspuns corect: a) sau b) sau c) sau d).
1. Organele puterii reprezentative, la nivel central şi local, sunt:
1. Parlamentul
2. Guvernul
3. Ministerul Finanţelor Publice
4. Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale
5. Consiliile judeţene şi al municipiului Bucureşti
6. Consiliile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti
7. Instituţia primarului
a) 1+2+3+5+6
b) 1+5+6+7
c) 2+3+4+7
d) 1+5+6

2. Guvernul:
elaborează proiectul bugetului de stat
elaborează contul general anual de execuţie a bugetului de stat
analizează, avizează şi înaintează spre aprobare Parlamentului proiectul bugetului de stat
4. analizează, avizează şi înaintează spre aprobare Parlamentului contul general anual de execuţie a bugetului de stat
dezbate şi aprobă bugetul de stat
dezbate şi aprobă contul general anual de execuţie a bugetului de stat
a) 1+2
b) 5+6
c) 3+4
d) 1

3. Principiul neafectării veniturilor bugetare presupune:


a) veniturile publice se depersonalizează pentru a servi la acoperirea cheltuielilor bugetare, privite în ansamblul lor
b) pentru fiecare venit public încasat trebuie să se stabilească în buget ce cheltuieli bugetare va finanţa
c) întocmirea unui buget ale cărui cheltuieli să fie acoperite integral din veniturile bugetare
d) veniturile bugetare trebuie prevăzute în buget conform clasificaţiei bugetare

4. Conturile speciale de trezorerie:


a) se întocmesc cu ocazia unor cheltuieli publice excepţionale (criză economică, calamităţi naturale, război etc.)
b) se elaborează de colectivităţi locale şi întreprinderi publice cu personalitate juridică ce dispun de autonomie bugetară
c) se corelează cu bugetul de stat, soldul lor pozitiv fiind înscris la venitul bugetului de stat, iar cel negativ la cheltuieli
d) cuprind încasările şi plăţile care nu au un caracter definitiv pentru bugetul de stat

5. Criteriul administrativ al clasificaţiei bugetare presupune:


) gruparea veniturilor şi cheltuielilor publice în venituri şi cheltuieli curente şi venituri şi cheltuieli de capital
) gruparea veniturilor şi cheltuielilor publice după instituţiile care le produc sau le consumă
c) gruparea cheltuielilor publice pe sectoare ale vieţii economico-sociale care beneficiază de alocări bugetare
) gruparea veniturilor publice pe categorii de plătitori de impozite şi de alte venituri publice

6. Consolidarea bugetară constă în:


a) însumarea bugetelor componente ale sistemului bugetar
b) scăderea transferurilor dintre bugetele componente ale bugetului general, pentru a evita dubla evidenţierie a acestora
c) finanţarea deficitelor bugetare
d) atragerea de resurse suplimentare la bugetele componente ale bugetului general, în vederea consolidării acestora

7. Proiectul legii bugetare anuale se elaborează de către:


a) Ministerul Finanţelor Publice
b) Parlamentul României
c) Guvernul României
d) Camera Deputaţilor şi Senatul
1
8. Creditele bugetare deschise sunt limitate în funcţie de:
valoarea creditelor bugetare prevăzute în buget
destinaţiile aprobate prin buget
gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziţie anterior
gradul de încasare a veniturilor bugetare şi posibilităţile de finanţare a deficitului bugetar
a) 1+2+3+4
b) 1+2+4
c) 1+3
d) 1

9. Pentru împrumuturile fără termen de rambursare statul emite:


) titluri de rentă perpetuă
) bonuri de tezaur
) obligaţiuni
) poliţe de tezaur

10. Pentru a face mai atractive înscrisurile ce reprezintă împrumuturi de stat se practică metode şi tehnici specifice,
cum ar fi:
1. câştiguri în bani, acordate prin trageri la sorţi
2. practicarea unor preţuri de emisiune a titlurilor de stat mai mari decât valoarea nominală (prima de emisiune)
3. practicarea unor preţuri de rambursare a titlurilor de stat mai mici decât valoarea nominală (prima de rambursare)
4. scutirea de impozite şi taxe a veniturilor care provin din împrumuturile de stat şi/sau din tranzacţionarea titlurilor de stat
5. posibilitatea achitării impozitelor prin titluri de stat
) 1+2+3+4+5
) 1+2+4+5
) 1+4+5
) 2+3

11. Conturile de corespondent ale trezoreriilor operative sunt deschise la:


) trezoreriile judeţene şi a municipiului Bucureşti
) Trezoreria centrală
) BNR
) sucursalele judeţene ale BNR

12. Soldul activ al Contului general al Trezoreriei Publice poate fi folosit pentru:
acoperirea deficitului curent al bugetului de stat
acoperirea golurilor de casă înregistrate de bugetele locale
acoperirea deficitului curent al bugetului asigurărilor sociale de stat
acoperirea deficitelor temporare ale bugetelor fondurilor speciale
efectuarea de plasamente financiare pe termen scurt, prin BNR
6. acordarea de împrumuturi pe termen mediu şi lung pentru finanţarea / refinanţarea deficitelor anuale ale bugetului de stat
) 1+2+3+4+5+6
) 1+3+2+4
) 1+2+3
) 6+5

13. Angajarea cheltuielii publice reprezintă:


) actul care generează obligaţia unei instituţii publice de a plăti o sumă de bani unui terţ
) identificarea materiei impozabile şi determinarea mărimii acesteia
) acţiunea de achitare propriu-zisă a sumei datorate de instituţia publică
) operaţia prin care se constată serviciul efectuat în favoarea instituţiei publice şi se determină suma de plată

14. Procedeele tehnice de încasare a veniturilor bugetului de stat sunt:


identificarea materiei impozabile şi determinarea mărimii acesteia
impunerea şi debitarea de către organele fiscale
lichidarea impozitului
anularea de timbre fiscale
calcularea şi plata directă de către subiecţii impozitului
calcularea, reţinerea şi vărsarea la bugetul de stat a impozitului de către o terţă persoană
) 1+2+3+4+5+6
) 1+2+4+5+6
) 2+4+5+6
) 3
2
15. Proiectul bugetului de asigurări sociale de stat este elaborat şi aprobat prin parcurgerea, în ordine, a
următoarelor etape:
1. este întocmit de către Ministerul Muncii (MM), care îl transmite Ministerului Finanţelor Publice (MFP)
2. este întocmit de către MM, care îl transmite Guvernului
3. este întocmit de către MM, care îl transmite Parlamentului
4. este întocmit de către MFP, care îl transmite Guvernului
5. este avizat de MFP, care îl transmite Guvernului
6. este înaintat de către Guvern Parlamentului, în vederea examinării şi aprobării
7. este adoptat de către Parlament
) 1+5+6+7
) 2+6+7
) 3+7
) 4+6+7

16. Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se aprobă ca anexă la:
) legea bugetului de stat
) legea bugetului asigurărilor sociale de stat
) bugetele locale
) bugetele fondurilor speciale

17. Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj au ca principală destinaţie:


a)plata pensiilor
b)plata concediilor medicale
c)plata indemnizaţiilor de şomaj
d)plata indemnizaţiilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18. Ordonatorii principali de credite la nivel local sunt:


) primarii
) primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene
) consiliile locale şi consiliile judeţene
) consiliile judeţene

19. Sunt venituri ale bugetelor locale următoarele impozite şi taxe:


. Impozitul pe clădiri
. Impozitul pe teren
. Impozitul pe mijloacele de transport
. Impozitul pe profit
. Impozitul pe dividende
. Impozitul pe spectacole
. Taxele vamale
. Taxa hotelieră
. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
0. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
) 4+5+7+8
) 1+2+3+9+10
) 1+2+3+6+8+9+10
) 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10

20. Datoria publică locală externă este:


a) totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct
sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice nerezidente în România
b) totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate de la
persoane fizice sau juridice nerezidente în România
c) totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi contractate direct
sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice din România sau din străinătate
d) totalitatea obligaţiilor financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale, provenind din împrumuturi în valută
contractate direct sau garantate de acestea de la persoane fizice sau juridice din România

3
21. Se dau:

Indicatori (mil. lei) 2005 2007


1. Cheltuieli ale bugetului de stat 36.000 46.000
2. Cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat 20.000 23.000
3. Cheltuieli ale bugetelor locale 18.000 22.000
4. Cheltuieli ale altor bugete componente ale bugetului general 19.000 24.000
5. Transferuri consolidabile între bugete 5.000 6.000
6. Cheltuieli reprezentând rate de capital şi diferenţe de curs aferente datoriei publice (ajustări) 2.000 2.500
7. PIB 250.000 350.000
8. Indicele general al preţurilor (în 2006, IGP = 100%) 90% 108%
9. Curs de schimb (lei/euro) 4 3,6
10. Populaţie (mil. loc.) 21 20
Se cere:
a) Cheltuielile publice totale consolidate şi ajustate în 2005 şi 2007;
b) Coeficientul de elasticitate al cheltuielilor publice totale consolidate şi ajustate în funcţie de PIB.
c) Modificarea absolută a cheltuielilor reale ale bugetului de stat în perioada 2005 – 2007.
d) Modificarea relativă a cheltuielilor publice totale consolidate şi ajustate reale, în euro/locuitor în perioada 2005 – 2007.

22. Se dau următorii indicatori (mld. u.m.):


− Datoria publică guvernamentală internă 5.000
− Datoria publică guvernamentală externă, 2.000
din care datoria comercială externă garantată de stat 100
− Datoria comercială externă negarantată de stat 200
− Exporturile 4.200
− Amortizarea datoriei publice guvernamentală externe, 450
din care aferentă datoriei comerciale externe garantate de stat 30
− Dobânzi la datoria publică guvernamentală externă, 100
din care aferente datoriei comerciale externe garantate de stat 10
− Cheltuieli cu emisiunea titlurilor de stat pe piaţa externă 20
− PIB 1.000
− Curs schimb (u.m./€) 500
− Populaţie (mil. loc.) 40
Se cere:
a) Datoria publică;
b) Serviciul datoriei publice externe în €/locuitor;
d) Rata serviciului dobânzii aferente datoriei publice externe;
e) Raportul dintre serviciul datoriei publice externe şi exporturi;
f) Raportul dintre datoria publică guvernamentală şi PIB.

23. Se dau:
Indicatori (mil. lei) Prevăzut Realizat
1. Impozit pe profit 7.000 7.100
2. Impozit pe venit 3.000 2.800
3. Accize 8.000 7.500
4. Taxe vamale 4.000 4.100
5. TVA 25.000 25.500
6. Alte impozite directe 2.000 1.000
7. Alte impozite indirecte 5.000 5.100
8. Contribuţii de asigurări 10.000 8.000
9. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate 7.000 6.700
10. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului 900 530
11. Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale 100 70
Se cere:
a) Veniturile fiscale prevăzute şi cele realizate
b) Veniturile curente prevăzute şi cele realizate
c) Veniturile din capital prevăzute şi cele realizate
d) Veniturile totale prevăzute şi cele realizate
e) Gradul de realizare a veniturilor fiscale
f) Gradul de realizare a veniturilor totale
4